ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων"

Transcript

1 ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ Μέλος.Ε. ΤΕΕ-ΤΚΜ

2 Ιστορικό Το ΥΠΕΧΩ Ε ετοίµασε σχέδιο Π.. για τη θεσµοθέτηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επεξεργάστηκε το σχέδιο Π.. µε Οµάδα Εργασίας Παρουσίαση της πρότασης, που έχει εγκριθεί από τη.ε. και την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ

3 Το ΜΗΚΙΕ πρέπει να αποτελεί Πλαίσιο σαφών προϋποθέσεων και κανόνων, για την υποβοήθηση: Των Μηχανικών, ώστε να ακολουθούν σαφείς προδιαγραφές Των πολιτών, προκειµένου να απολαµβάνουν οικοδοµικά έργα ποιότητας

4 Στόχοι του ΜΗΚΙΕ Ορθολογική οργάνωση του κατασκευαστικού κλάδου Αναπροσαρµογή των όρων παραγωγής των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων Αναβάθµιση του ρόλου του µηχανικού Παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών ιδιωτικών οικοδοµικών έργων Προστασία του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου ηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης και ελέγχου των παραπάνω

5 Προβλήµατα, αδυναµίες, ασάφειες του σχεδίου Π.. εν προσδιορίζει σαφώς και επαρκώς την έννοια του επιβλέποντα µηχανικού εν προσδιορίζει τις ποιοτικές προϋποθέσεις της πιστοποίησης Τα οικονοµικά και ποσοτικά όρια, που θέτει, λειτουργούν ως στοιχεία αποκλεισµού των νέων µηχανικών

6 Για την επίτευξη των στόχων πρέπει: Τα νέα ιδιωτικά οικοδοµικά έργα να κατασκευάζονται από επιχειρήσεις των οποίων το µέγεθος, οι αποδεδειγµένες γνώσεις, το στελεχιακό δυναµικό, η εµπειρία, και η οικονοµική επιφάνεια, να είναι αντίστοιχα του µεγέθους και των απαιτήσεων τους

7 Φάση προετοιµασίας του εργοταξίου Η οικοδοµική επιχείρηση να έχει το απαιτούµενο και εξειδικευµένο δυναµικό προκειµένου να µελετήσει και να προετοιµάσει το έργο Η οικοδοµική επιχείρηση να γνωρίζει το σύνολο του νοµικού πλαισίου που αφορά στα ιδιωτικά οικοδοµικά έργα Η οικοδοµική επιχείρηση να έχει λάβει γνώση όλων των πρόσφατων κανονισµών για την ορθή εκτέλεση των έργων Οι µηχανικοί, που θα έχουν την επιστασία των διαφόρων τµηµάτων του έργου, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου Η επιλογή των συνεργείων να γίνεται από αντίστοιχα µητρώα κατασκευαστών υπεργολάβων

8 Φάση κατασκευής του έργου Η οικοδοµική επιχείρηση να διαθέτει τους απαιτούµενους ανά ειδικότητα µηχανικούς, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής πορείας των εκτελούµενων εργασιών Τα υλικά να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες του έργου και η ποιότητά τους να υπακούει σε προδιαγραφές Τα συνεργεία που εργάζονται στο εργοτάξιο να έχουν αποδεδειγµένες γνώσεις, εργαλεία και εµπειρία, για το είδος της εργασίας που έχουν επιλεγεί Τα µέτρα ασφάλειας και υγείας στους χώρους του εργοταξίου να τηρούνται αυστηρά µε ευθύνη όλων όσων εργάζονται και να ελέγχονται από τον υπεύθυνο επιβλέποντα µηχανικό

9 Μετά την αποπεράτωση του έργου Παρακολούθηση των κακοτεχνιών, αστοχιών, δυσµενών αντιδράσεων σε φυσικά φαινόµενα και καταγραφή τους στην «καρτέλα» της κατασκευαστικής επιχείρησης

10 Κρίσιµες παράµετροι Οι νέοι µηχανικοί πρέπει να ενθαρρύνονται για την είσοδό τους στον χώρο των κατασκευών και να µην συναντούν γραφειοκρατικά και οικονοµικά εµπόδια, που θα τους αναγκάζουν να εξαρτώνται από παράγοντες άσχετους µε τις γνώσεις και την ειδικότητά τους Οι µηχανικοί όλων των ειδικοτήτων πρέπει να συµµετέχουν καθένας στο αντικείµενο και την εξειδίκευσή του, χωρίς αποκλεισµούς, επικαλύψεις και εµπλοκή αρµοδιοτήτων Οι µηχανικοί της περιφέρειας πρέπει να βοηθηθούν ως προς τη µείωση της γραφειοκρατίας και ως προς τη στήριξη σε θέµατα οργάνωσης Οι πολίτες πρέπει εύκολα και γρήγορα να µπορούν να βρουν τον κατάλληλο κατασκευαστή για το µέγεθος και τον τύπο του έργου που θέλουν να κατασκευάσουν Το ΤΕΕ, έστω και µε τη νέα µορφή του ταµείου συντάξεων, να σταθεί αρωγός, µέσω των εγγυητικών επιστολών, στους µηχανικούς και τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις του ΜΗ.Κ.Ι.Ε.

11 Σύµφωνα µε το Σχέδιο Π.. ηµιουργούνται 6 τάξεις Πτυχίων Κάθε τάξη έχει αντίστοιχες απαιτήσεις σε στελέχωση, οργάνωση, κατασκευαστική εµπειρία, και κεφάλαιο Κάθε τάξη µπορεί να αναλάβει έργα µέχρι ένα όριο τετραγωνικών µέτρων

12 Εγγραφή στην 1 η τάξη: Ένα στέλεχος Α βαθµίδας Μ.Ε.Κ. κατηγορίας οικοδοµικών εν απαιτείται κατασκευαστική εµπειρία Κατώτατο όριο κεφαλαίου: Ανώτατο µέγεθος έργων που µπορεί να αναλάβει: τ.µ. για συνήθη οικοδοµικά έργα, τ.µ. για βιοµηχανικά κτίρια και τ.µ. για χώρους συνάθροισης κοινού

13 Εγγραφή στην 6 η τάξη: Τρία στελέχη βαθµίδας Μ.Ε.Κ. ή δυο και δυο Γ, ή δυο δ ένα Γ και δύο Β κατηγορίας οικοδοµικών Κατασκευαστική εµπειρία: τ.µ. Κατώτατο όριο κεφαλαίου: Ανώτατο µέγεθος έργων: εν υπάρχει

14 Βασικές παρατηρήσεις, αλλαγές, προτάσεις Προσθήκη µίας επιπλέον κατηγορίας έργων, που θα αφορά ειδικά έργα (επισκευές σεισµοπλήκτων, συντηρήσεις διατηρητέων κ.λ.π.) ηµιουργία Μητρώων Υπεργολάβων µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις Αύξηση της εκπροσώπησης του ΤΕΕ στην Επιτροπή ΜΗΚΙΕ Εισαγωγή ενός προτύπου, µε τη µορφή του ISO και αναλυτική περιγραφή προϋποθέσεων, κανόνων, απαιτήσεων και κριτηρίων για την ορθή πρακτική υλοποίησης των ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων

15 ηµιουργία µιας επιπλέον τάξης (Α) πριν από την 1 η, που αφορά προσωπικές επιχειρήσεις και δεν χρειάζεται να διαθέτει κεφάλαια, δεν απαιτεί κατασκευαστική εµπειρία και µπορεί να κατασκευάζει έργα των 300 τ.µ. και συνολικά τ.µ. για ταυτόχρονα έργα Οι ειδικότητες των στελεχών, που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου, να είναι οι προβλεπόµενες από την οικοδοµική άδεια ιατήρηση του καθεστώτος των εγγυητικών επιστολών από τον νέο ασφαλιστικό φορέα

16 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α, 1 ης, 2 ης και 3 ης ΤΑΞΗΣ

17 Α/ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1. ιαχείριση και Έλεγχος Εγγράφων Συστήµατος Ποιότητας 2. Οργάνωση και Υπευθυνότη τες 3. Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Ο Κατασκευαστής πρέπει: -Να σχεδιάσει και να διατηρεί σειρά απαραιτήτων Εντύπων Καταγραφών και Ελέγχων -Να καθορίσει ποιος είναι αρµόδιος µέσα στην οργάνωσή του να διατηρεί και αποθηκεύει τα αρχεία των Εντύπων -Να καταγράψει: Το σύνολο της σχετικής νοµοθεσίας, που αφορά στο είδος των κατασκευών που υλοποιεί τα σχετικά µε τις κατασκευές πρότυπα (εθνικά και ευρωπαϊκά) και προδιαγραφές Ο Κατασκευαστής πρέπει: -Να σχεδιάσει την οργανωτική δοµή του οργανισµού του συντάσσοντας ένα οργανόγραµµα, στο οποίο θα φαίνονται οι οργανωτικές µονάδες που το συγκροτούν. Για κάθε οργανωτική µονάδα πρέπει να υπάρξει σύντοµη περιγραφή των αντικειµένων αυτής -Να καθορίσει τις περιγραφές θέσης εντός της κάθε οργανωτικής µονάδας Ο Κατασκευαστής πρέπει να εντοπίζει, συλλέγει και διατηρεί τη νοµοθεσία, τη σχετική µε την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στις κατασκευές Ύπαρξη Εντύπων Κατάσταση Εντύπων (Καταγραφών και Ελέγχων) Έλεγχος αρχειοθέτησης αρχείων Εντύπων Κατάλογος Νοµοθεσίας, προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών και κατοχή αυτών µε κατάλληλη ταξινόµηση και αρχειοθέτηση Ύπαρξη οργανογράµµατος και περιγραφή των αντικειµένων της κάθε οργανωτικής µονάδας Ύπαρξη περιγραφών θέσεων ιεξαγωγή συνέντευξης µε στελέχη για την επιβεβαίωση της κατοχής του αρχείου της περιγραφής θέσης και της γνώσης των αντικειµένων της θέσης Ορισµός Τεχνικού Ασφαλείας και διεξαγωγή συνέντευξης µαζί του Έλεγχος της δήλωσης τεχνικού ασφαλείας στην Επιθεώρηση Εργασίας Έλεγχος Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας Έργου Έλεγχος ΣΑΥ Έργου Έλεγχος ύπαρξης µέσων ατοµικής προστασίας, όπως ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία Ύπαρξη τουαλέτας εργοταξίου Ύπαρξη κάδου µπάζων στο εργοτάξιο Ύπαρξη ηµερολογίου ατυχηµάτων έργου Ύπαρξη Ασφαλιστήριου συµβόλαιο έργου

18 Α/ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4. ιεργασίες προσφορών συµβάσεων 4.1 Ο Κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίσει: α. τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τον πελάτη ή ΚτΕ β. τις απαιτήσεις που δεν δηλώνονται από τον πελάτη ή ΚτΕ, αλλά είναι απαραίτητες, είτε από τη νοµοθεσία, είτε για την έντεχνη ολοκλήρωση της κατασκευής γ. το ισχύον εγχώριο και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, που σχετίζεται µε την κατασκευή δ. οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις, που προσδιορίζονται από τον ίδιο ως κατασκευαστή. 4.2Ανασκόπηση απαιτήσεων που σχετίζονται µε την κατασκευή Ο Κατασκευαστής πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει τις απαιτήσεις τον πελάτη ή ΚτΕ, εξασφαλίζοντας τα ακόλουθα: α. οι προδιαγραφές της κατασκευής έχουν επαρκώς καθορισθεί β. ο κατασκευαστής έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις καθορισθείσες απαιτήσεις Στα συµφωνητικά (συµβάσεις) µε πελάτες ο Κατασκευαστής θα πρέπει να περιγράφει: α. τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η εκτέλεση και χρέωση των προσθέτων εργασιών ή η επιλογή από τον πελάτη εναλλακτικών υλικών που ενσωµατώνονται στην κατασκευή β. την αναλυτική τεκµηρίωση, την οποία θα παραδίδει στον πελάτη κατά την οριστική παράδοση του έργου. (Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραδίδονται: σχέδια «όπως κατασκευάσθηκε» σε Αρχιτεκτονικά και στατικά, πιστοποιητικά υλικών όπου απαιτούνται, αποδεικτικά στοιχεία δοκιµών και ελέγχων, φωτογραφικό αρχείο οδεύσεων δικτύων ύδρευσης, θέρµανσης, καταστάσεις ΙΚΑ κλπ.) Ύπαρξη γραπτής διαδικασίας που να περιγράφει τον τρόπο σύνταξης των προσφορών Εντοπισµός αρχείων προσφορών όπου φαίνεται ότι ο Κατασκευαστής µελέτησε τις απαιτήσεις του πελάτη και γνωρίζει το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις προσφερόµενες από αυτόν κατασκευές Ύπαρξη προδιαγραφών, προτύπων κ.λ.π., που έχουν σχέση µε τις κατασκευές που υλοποιεί ο Κατασκευαστής Έλεγχος ύπαρξης συµφωνητικών µε πελάτες, στα οποία υπάρχει σαφής καταγραφή της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων αρκούντος αναλυτικά, και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της κατασκευής.

19 Α / ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5. ιεργασίες Αγορώ ν προµη θειών Ο Κατασκευαστής πρέπει: 5.1 Να εξασφαλίζει ότι τα υλικά που αγοράζει, για να ενσωµατώσει στην κατασκευή, συµµορφώνονται µε τις καθορισθείσες απαιτήσεις του πελάτη ή ΚτΕ και της Νοµοθεσίας 5.2 Να επιλέγει τους προµηθευτές και υπεργολάβους του µε βάση την ικανότητά τους να προµηθεύσουν υλικά και υπηρεσίες σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του 5.3 Να διατηρεί Καταστάσεις των προµηθευτών και υπεργολάβων, µε τους οποίους συνεργάζεται. 5.4 Πληροφορίες Αγορών και επαλήθευση αγοραζόµενου υλικού ή υπηρεσίας Ο Κατασκευαστής πρέπει: - Να περιγράψει µε σαφήνεια το υλικό ή την υπηρεσία, που προτίθεται να αγοράσει και να καθιερώσει και να θέσει σε εφαρµογή ελέγχους ή άλλες δραστηριότητες, που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση ότι το υλικό ή η υπηρεσία που αγοράζεται, ικανοποιεί τις καθορισµένες απαιτήσεις του. Στις περιπτώσεις που ο Κατασκευαστής προτίθεται να επαληθεύσει στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή τα αγοραζόµενα υλικά ή υπηρεσίες, ο Κατασκευαστής πρέπει: - Να δηλώνει στις πληροφορίες των αγορών την πρόθεσή του αυτή, καθώς και τις διευθετήσεις επαλήθευσης και αποδέσµευσης του υλικού ή υπηρεσίας. - Να επιλέγει υπεργολάβους, που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα καταλληλότητας (όταν θα συγκροτηθούν) - Να ζητά και να παραλαµβάνει τα πιστοποιητικά των υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο - Να φροντίζει τα µηχανήµατα, τα οποία Ύπαρξη τεχνικών περιγραφών των υλικών, που ο Κατασκευαστής ενσωµατώνει στην κατασκευή Καταστάσεις προµηθευτών και υπεργολάβων Ύπαρξη συµφωνητικών (συµβάσεων) µε υπεργολάβους, όπου υπάρχει σαφής καθορισµός των τεχνικών απαιτήσεων του Κατασκευαστή, του χρόνου παράδοσης και των λοιπών θεµάτων διαχείρισης των προσφερόµενων από αυτούς υπηρεσιών ελτία παραγγελιών προς προµηθευτές Τρόπος παραλαβής και ελέγχου εισερχοµένων υλικών Ύπαρξη καταστάσεων παραλαβών υλικών Πιστοποιητικά καταλληλότητας Υπεργολάβων (όταν συγκροτηθεί το ΜΗΤΡΩΟ) Πιστοποιητικά καταλληλότητας µηχανηµάτων έργου κυρίως για γερανούς, αντλίες σκυροδέµατος, περονοφόρα, οικοδοµικούς γερανούς κ.λ.π., σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία Πιστοποιητικά υλικών, όπου απαιτείται Πιστοποιητικά ανελκυστήρων.

20 Α/ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6. ιαχείριση κατασκευή ς Ο Κατασκευαστής πρέπει να καθορίζει τα βασικά στάδια ολοκλήρωσης της κατασκευής και να προσδιορίσει τα βασικά εργαλεία προγραµµατισµού του. Ειδικότερα να εξασφαλίσει και να καθορίσει: -τη διαθεσιµότητα όλων των πληροφοριών, που περιγράφουν την κατασκευή -τη διαθεσιµότητα οδηγιών εργασίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο -την οµάδα έργου (µε σαφή καταγραφή των αρµοδιοτήτων του κάθε µέλους) και τον Υπεύθυνο Έργου, που θα ασχοληθεί µε τον προγραµµατισµό, παρακολούθηση και συντονισµό των εργασιών επιτόπου του έργου -τις απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν από τον Κατασκευαστή - τον απαιτούµενο κατάλληλο εξοπλισµό -το χρονοδιάγραµµα, εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και δεσµεύσεις της σύµβασης ή συµφωνίας µε τον πελάτη και τον τρόπο παρακολούθησης της εφαρµογής του. Τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου στα οποία είναι επιβεβληµένο να γίνονται έλεγχοι και δοκιµές και τα αποτελέσµατα αυτών να αξιολογούνται. -την ανάλυση Προγράµµατος Εργασιών του έργου προσδιορίζοντας ανά δραστηριότητα: -Ποιος είναι υπεύθυνος να την εκτελέσει (ο Κατασκευαστής µε ίδια µέσα ή υπεργολάβος ή πάροχος υπηρεσιών) -Τις σχετικές προδιαγραφές (πρότυπα, τεχνικές περιγραφές, σχέδια κ.λ.π.) -Τις απαραίτητες δοκιµές και ελέγχους, που πρέπει να γίνουν από τον ίδιο ή από τρίτον και ποιόν Φάκελος Έργου: Στον Φάκελο κάθε έργου θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει η ακόλουθη τεκµηρίωση: -Σύµβαση µε πελάτη συνοδευόµενη από τη σχετική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων -Άδεια κατασκευής (πολεοδοµία) -Λοιπές απαιτούµενες άδειες (π.χ. κατεδάφισης, εκσκαφής, ηλεκτροδότησης κ.λ.π.) -Οργανόγραµµα κατασκευής -Χρονοδιάγραµµα κατασκευής -Αναλυτικό Πρόγραµµα εργασιών κατασκευής -Κατάλογος προµηθευτών και Υπεργολάβων Έργου -Σχέδια πολεοδοµίας και σχετική ενηµέρωση αυτών µε τις «όπως κατασκευάστηκε» πληροφορίες -Φωτογραφικών υλικών αφανών εργασιών -Φωτογραφικό υλικό δικτύων ύδρευσης, θέρµανσης -Συµβάσεις µε υπεργολάβους -Πιστοποιητικά Υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή υποχρεωτικό -Εκθέσεις ελέγχων και δοκιµών -Καταγραφές στο Έντυπο «Ηµερολόγιο Έργου» -Ηµερολόγιο Μέτρων ασφαλείας -Αναλυτικές καταστάσεις ΙΚΑ -Συνδέσεις ΕΗ και Ύδρευσης.

21 7 Έλεγχοι και δοκιµές κατά την κατασκευ ή -Τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας εντοπίζοντας τα κρίσιµα σηµεία, στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και γενικά ο τρόπος εφαρµογής ισχύουσας νοµοθεσίας -τα Εντυπα / φόρµες, που θα χρησιµοποιηθούν και επί των οποίων θα γίνονται οι καταγραφές ή οι έλεγχοι, που επιβεβαιώνουν την ορθή ή όχι εφαρµογή των σχεδίων, προδιαγραφών ή διαδικασιών -τον τρόπο µε τον οποίο θα συγκεντρώνονται και θα διατηρούνται όλα τα παραπάνω αρχεία της κατασκευής και από ποιόν γίνεται η αρχειοθέτησή τους Επίσης, ο Κατασκευαστής θα πρέπει: -Να φροντίζει το σύνολο των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή να αποθηκεύονται µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να µην αλλοιώνονται τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. -Να φροντίζει τα υλικά, τα οποία παρέχονται από τον πελάτη και πρόκειται να ενσωµατωθούν στην κατασκευή. Ο Κατασκευαστής πρέπει να υιοθετεί µεθόδους για τον έλεγχο της κάθε δραστηριότητας του Προγράµµατος Εργασιών της κατασκευής, χρησιµοποιώντας κατάλληλα σχεδιασµένα Έντυπα (φόρµες). Όταν τα αποτελέσµατα των ελέγχων δεν είναι τα αναµενόµενα, τότε πρέπει να εκτελούνται οι δράσεις της παραγράφου 8, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση της κατασκευής µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εγχώριες υποχρεωτικές προδιαγραφές και µε τις απαιτήσεις της σύµβασης µε τον πελάτη. -Ύπαρξη καταγραφών επί Εντύπων Ελέγχων και οκιµών -Ύπαρξη Εκθέσεων ελέγχων και αποτελεσµάτων δοκιµών

22 Α/ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 ιαχείριση Μη Συµµορφώσε ων κατασκευής 9 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Σχεδίου ιαχείρισης Ποιότητας & Έργου Ο Κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι εντοπίζει και ελέγχει εκείνα τα σηµεία της κατασκευής ή τα υλικά που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των ισχυουσών προδιαγραφών και να χειρισθεί τις αστοχίες µε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: - να εκτελέσει ενέργειες για την εξάλειψη της µη συµµόρφωσης - να αποδεχθεί την απόκλιση όταν αυτή δεν αφορά υποχρεωτική νοµοθεσία, κατόπιν συναίνεσης του πελάτη Ο Κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί αρχεία των µη συµµορφώσεων και των ενεργειών που διενεργούνται για την άρση τους συµπεριλαµβανοµένων και των συναινέσεων που λαµβάνονται από τον πελάτη. Ο Κατασκευαστής πρέπει να αναλαµβάνει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για την εξάλειψη της αιτίας των µη συµµορφώσεων, ώστε να προλαµβάνεται η επανεµφάνισή τους. Ο Κατασκευαστής πρέπει να διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις, για να αποφαίνεται κατά πόσον η οργάνωσή του εφαρµόζει τις προσχεδιασµένες διευθετήσεις (οδηγίες εργασίας, συµπλήρωση Εντύπων καταγραφών & ελέγχου) σε όλες τις κατασκευές τις οποίες αναλαµβάνει. Η επιλογή των επιθεωρητών και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων πρέπει να εξασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία της διεργασίας επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές δεν θα πρέπει να επιθεωρούν τη δική τους εργασία. Τα αποτελέσµατα της κάθε επιθεώρησης πρέπει να καταγράφονται σε συγκεκριµένα έντυπα. Οι µη συµµορφώσεις οι οποίες εντοπίζονται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 8. -Ύπαρξη καταγραφών, είτε στο Ηµερολόγιο του Έργου ή σε οποιοδήποτε άλλο ξεχωριστό Έντυπο επιλέξει ο Κατασκευαστής, όπου θα περιγράφεται η µη συµµόρφωση, θα προσδιορίζονται οι ενέργειες για την άρση της και θα επιβεβαιώνεται η εφαρµογή αυτών. -Ύπαρξη καταγραφών, είτε στο Ηµερολόγιο του Έργου ή σε οποιοδήποτε άλλο ξεχωριστό Έντυπο επιλέξει ο Κατασκευαστής, όπου θα περιγράφεται το αντικείµενο της επιθεώρησης και τα ευρήµατα αυτής.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα