Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε."

Transcript

1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

2 ΕΣΥ ΜΑΦ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το παρόν έγγραφο εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τη ιαδικασία Αξιολόγησης και ιαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης ή Ελέγχου (Έγγραφο EΣΥ Φ). 1.2 Αξιολόγηση υπεργολάβων ή περιφερειακών γραφείων φορέων πιστοποίησης / ελέγχου. Η αξιολόγηση ενός φορέα πιστοποίησης / ελέγχου θα περιλαµβάνει και αυτοτελή αξιολόγηση του υπεργολάβου ή του περιφερειακού γραφείου, στις περιπτώσεις στις οποίες ο υπεργολάβος ή το περιφερειακό γραφείο: έχουν την ευθύνη ορισµού της οµάδας επιθεώρησης / ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, ή λαµβάνουν (µόνο για περιφερειακά γραφεία) την τελική απόφαση αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 1.3 Η ιεργασία της αξιολόγησης διακρίνεται σε πέντε (5) στάδια: Αρχική Ανασκόπηση Σχεδιασµός της Αξιολόγησης Αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία Αξιολόγηση Επιτόπου Επιθεωρήσεων Τελικές Ενέργειες 1.4 Σε κάθε περίπτωση, η ιεργασία, η ιαδικασία και η Μεθοδολογία Αξιολόγησης θα πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες και στις απαιτήσεις που παρουσιάζει ο υπό διαπίστευση φορέας. 1.5 Στα επόµενα κεφάλαια παρέχεται καθοδήγηση και µεθοδολογία που εφαρµόζονται σε κάθε ένα στάδιο. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

4 2. Αρχική Ανασκόπηση Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την ανασκόπηση της τεκµηρίωσης και την επίσκεψη προαξιολόγησης. 2.1 Η ανασκόπηση της τεκµηρίωσης αποσκοπεί στο να ελεγχθεί κατά πόσον υπάρχει κατ αρχήν συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου που εφαρµόζεται, καθώς και µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατευθυντήριας οδηγίας. 2.2 Κατά την ανασκόπηση ελέγχονται : Η υποβληθείσα Έντυπη Αίτηση και το αιτούµενο πεδίο διαπίστευσης Το Εγχειρίδιο για την Ποιότητα Το Καταστατικό του Φορέα Τα κρίσιµα στοιχεία (βλέπε Πίνακα 2) 2.3 Η προαξιολόγηση (εφόσον διενεργείται) αποσκοπεί στο: Να συζητηθούν τυχόν εντοπισθείσες παρατηρήσεις και µη συµµορφώσεις Να γίνει αντιληπτή η οργανωτική δοµή του φορέα Να συµφωνηθεί το αιτούµενο πεδίο διαπίστευσης Να εντοπιστούν κρίσιµα σηµεία και να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιµασία του Σχεδίου Αξιολόγησης. 2.4 Στον υποχρεωτικό τοµέα και στις αξιολογήσεις κατά ISO/IEC και ΕΝ στον προαιρετικό τοµέα, η ανασκόπηση του Εγχειριδίου για την Ποιότητα, καθώς και των Γενικών Κανονισµών και ιαδικασιών γίνεται από τον Επικεφαλής Αξιολογητή, ενώ η ανασκόπηση των Ειδικών Κανονισµών και των Ειδικών ιαδικασιών γίνεται από τον αντίστοιχο Αξιολογητή ή Εµπειρογνώµονα. 3. Σχεδιασµός της Αξιολόγησης Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει : 3.1 Την προετοιµασία του σχεδίου αξιολόγησης, για την κατάρτιση του οποίου λαµβάνεται υπόψη: Η δοµή του συστήµατος για την ποιότητα και η πολυπλοκότητα της δοµής του φορέα Το αιτούµενο αντικείµενο διαπίστευσης Το πλήθος των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων Οι τεχνικές που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν (βλέπε Πίνακα 1) Η προηγούµενη επίδοση του φορέα Τυχόν ισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις Ο πιθανός αριθµός επιτόπου αξιολογήσεων που θα πραγµατοποιηθούν. 3.2 Τον προϋπολογισµό των τελών διαπίστευσης. 3.3 Την ενηµέρωση της οµάδας αξιολόγησης, κατά την οποία ο Επικεφαλής Αξιολογητής ενηµερώνει την οµάδα σχετικά µε: Το καταστατικό, τη διοίκηση και την οργανωτική δοµή του φορέα. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

5 3.3.2 Τη δοµή του συστήµατος για την ποιότητα Τυχόν κρίσιµα στοιχεία Το καταρτισθέν σχέδιο αξιολόγησης, τις τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν και το ρόλο του κάθε αξιολογητή. 4. Αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία 4.1 Κατά την αξιολόγηση, οι αξιολογητές καταγράφουν παρατηρήσεις και µη συµµορφώσεις. Παρατήρηση είναι στοιχείο ή απόκλιση από την τεκµηρίωση ή την εφαρµογή του Συστήµατος για την Ποιότητα του Φορέα Πιστοποίησης, το οποίο, εάν δεν διορθωθεί, µπορεί στο µέλλον να οδηγήσει σε µη συµµόρφωση. 4.2 Για την αξιολόγηση του φορέα χρησιµοποιούνται οι τεχνικές και εξετάζονται τουλάχιστον τα κρίσιµα στοιχεία, που περιγράφονται στους Πίνακες 1 και Κατά την αξιολόγηση κατά ISO/IEC στον προαιρετικό τοµέα ελέγχεται από τους αξιολογητές η ικανότητα του φορέα να συγκροτεί οµάδες επιθεώρησης, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική ικανότητα, για κάθε υποτοµέα της ικανότητάς του, µε έµφαση στην αξιολόγηση των αρχείων σχετικών µε τους επιθεωρητές, καθώς και έλεγχο στα αρχεία του φορέα σχετικά µε τις ήδη διενεργηθείσες αντίστοιχες επιθεωρήσεις. 4.4 Για κάθε κατά τα ανωτέρω, τοµέα ή υποτοµέα «η οµάδα αξιολόγησης, που σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιείται από ένα φορέα πιστοποίησης / καταχώρησης για να διεξάγει επιθεώρηση του συστήµατος για την ποιότητα ενός προµηθευτή, χρειάζεται να γνωρίζει ποια στοιχεία, σε γενικές γραµµές των διεργασιών και των διαδικασιών, είναι ουσιώδη για την παροχή του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας. Ένα στοιχείο θεωρείται ουσιώδες στην περίπτωση όπου αποτυχία του συστήµατος για την ποιότητα να το χειριστεί µε σωστό τρόπο, θα συνιστούσε απαράδεκτη διακινδύνευση τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες να µην ικανοποιούν προδιαγραµµένες απαιτήσεις.» 4.5 Προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του φορέα πιστοποίησης, θα πρέπει να είναι διαθέσιµο το προσωπικό που είναι αναγκαίο για τη συγκρότηση όλων των απαιτούµενων οµάδων επιθεώρησης, για τους τοµείς / υποτοµείς της τεχνικής του ικανότητας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης στα κεντρικά γραφεία ένας ικανός αριθµός των επιθεωρητών του φορέα θα πρέπει να αξιολογηθούν µε προσωπική συνέντευξη από τον αξιολογητή και αντίστοιχα τα ονόµατα και τα προσόντα αυτών καταγράφονται στο ΕΑΦ Οι επιµέρους υποτοµείς θα πρέπει να αναφέρονται στο Επίσηµο Πεδίο ιαπίστευσης, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση NACE. 4.7 Κατά την πιστοποίηση προµηθευτών κατά ISO 9001, των οποίων τα αντίστοιχα προϊόντα εµπίπτουν στον υποχρεωτικό τοµέα, ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να περιλαµβάνει στο σύστηµα για την ποιότητα διαδικασίες οι οποίες θα προσδιορίζουν τις εφαρµόσιµες αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις και θα υποδεικνύουν τον τρόπο ελέγχου της εφαρµογής τους από τους προµηθευτές. Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό µε τις αντίστοιχα απαιτούµενες τεχνικές ικανότητες. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

6 4.8 Στον υποχρεωτικό τοµέα, κατά την αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα στα Κεντρικά Γραφεία, πρέπει να λαµβάνουν µέρος όλοι οι ορισθέντες Τεχνικοί Αξιολογητές (αξιολογητές που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική ικανότητα) ή Εµπειρογνώµονες 5. Αξιολόγηση Επιτόπου Επιθεωρήσεων 5.1 Στις περιπτώσεις αξιολόγησης φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου, στο πλαίσιο εφαρµογής Οδηγιών της ΕΕ, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µία επιτόπου παρακολούθηση επιθεώρησης του υπό διαπίστευση φορέα για κάθε µια Οδηγία. 5.2 Οι αξιολογητές κατά ISO/IEC και ΕΝ που έχουν ορισθεί τεχνικά ικανοί για το πεδίο εφαρµογής των οδηγιών νέας προσέγγισης (ΟΝΠ) δύνανται να διενεργούν επιτόπιες αξιολογήσεις για τις ενότητες των ΟΝΠ, Ε και Η για τα ίδια προϊόντα, χωρίς απαραίτητα να έχουν εκπαιδευτεί στο πρότυπο ISO/IEC 17021, µε την προϋπόθεση ότι ο αξιολογούµενος φορέας είναι ήδη διαπιστευµένος κατά ISO/IEC Επισηµαίνεται ότι ο αξιολογητής ο οποίος κρίνεται τεχνικά ικανός για το πεδίο εφαρµογής µίας ΟΝΠ γνωρίζει το περιεχόµενο και τις απαιτήσεις της οδηγίας καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης συµεριλαµβανοµένων και των ενοτήτων που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας. 5.3 Για την επιλογή των επιτόπου επιθεωρήσεων του φορέα, το αρµόδιο Μέλος της Υπηρεσίας επιλέγει δειγµατοληπτικά την παρακολούθηση επιθεωρήσεων µέρους µόνον από τους υποτοµείς ικανότητας του φορέα. Στόχος είναι στις επόµενες επιτηρήσεις του φορέα πιστοποίησης να γίνει παρακολούθηση του συνόλου των τοµέων του φορέα. 5.4 Τα κριτήρια, που θα λαµβάνονται υπόψη κατά τη δειγµατοληπτική επιλογή των προς παρακολούθηση επιτόπου επιθεωρήσεων είναι: Η πολυπλοκότητα της διεργασίας παραγωγής, Οι επιπτώσεις του τελικού προϊόντος στη δηµόσια υγεία, Η διακινδύνευση πρόκλησης σοβαρού ατυχήµατος, Ο αριθµός οµοειδών πιστοποιηµένων επιχειρήσεων. 5.5 Σε κάθε περίπτωση επιτόπου αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων πόρων. Για παράδειγµα, όταν η οµάδα επιθεώρησης του φορέα πιστοποίησης αποτελείται από έναν επιθεωρητή ή από περισσότερους επιθεωρητές που όµως στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή δεν χωρίζουν αλλά ενεργούν µαζί, η οµάδα αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.. συνήθως θα αποτελείται από έναν ικανό Αξιολογητή ή από τον Επικεφαλής Αξιολογητή και έναν εµπειρογνώµονα. 6. Προσδιορισµός αριθµού ετήσιων επιτόπου επιτηρήσεων φορέων πιστοποίησης / ελέγχου Ο αριθµός και το είδος των επιτόπου αξιολογήσεων ανά έτος, για κάθε πρότυπο, επιλέγονται µε βάση τις Οδηγίες Εργασίας Φορέων 1-3. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

7 7. Οδηγίες για τις επιτηρήσεις των φορέων πιστοποίησης / ελέγχου 7.1 Να διενεργείται στην καθορισµένη ηµεροµηνία η αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία, να συµπληρώνεται και να υποβάλλονται αµέσως µετά στην Υπηρεσία τα Έντυπα ΕΑΦ 02, 03, 04, ΕΑΦ 09 Αρχικό και ΕΑΦ Εάν κατά την ως άνω αξιολόγηση υπάρξουν µη συµµορφώσεις: Ο φορέας είναι υποχρεωµένος να τις άρει εντός 30 ηµερών Εάν για την επιβεβαίωση της άρσης απαιτείται η διεξαγωγή νέας επίσκεψης στα Κεντρικά Γραφεία, αυτή θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την άρση των µη συµµορφώσεων Μετά την άρση των µη συµµορφώσεων, συµπληρώνονται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία τα Έντυπα ΕΑΦ 09 Ενδιάµεσο, το ΕΑΦ 09-1 µε τις κατάλληλες συµπληρώσεις, καθώς και τα έντυπα ΕΑΦ 04 και Κατά την αξιολόγηση στα ΚΓ καταρτίζεται το πρόγραµµα των επιτόπιων αξιολογήσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ετήσιου Προγράµµατος Επιτηρήσεων. Για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προγράµµατος αυτού, ισχύουν οι ίδιες αρχές, όπως και κατά την αρχική αξιολόγηση. 7.4 Εάν κατά τις επιτόπου αξιολογήσεις υπάρξουν µη συµµορφώσεις, ο φορέας είναι υποχρεωµένος να τις άρει εντός 30 ηµερών. 7.5 Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος των επιτόπιων αξιολογήσεων, διενεργείται καταληκτική συνεδρίαση µόνον εφόσον: κατά τις επιτόπου αξιολογήσεις υπήρξαν µη συµµορφώσεις, ή κατά την αξιολόγηση στα ΚΓ υπήρξαν µη συµµορφώσεις και δεν µεσολάβησε ενδιάµεση επίσκεψη για την επιβεβαίωση της άρσης τους. 7.6 Σε κάθε περίπτωση, συµπληρώνεται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία τα Έντυπα ΕΑΦ 06, 07, 08, ΕΑΦ 09 Τελικό και το ΕΑΦ 09-1 µε τις κατάλληλες συµπληρώσεις. 8. Τελικές Ενέργειες 8.1 Στην Τελική Συνεδρίαση (µετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των επιτόπου επιθεωρήσεων), µπορεί κατά περίπτωση να λαµβάνει µέρος µόνο ο Επικεφαλής Αξιολογητής. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

8 Πίνακας 1 : Τεχνικές Αξιολόγησης Τεχνική Σκοπός Επίπεδο Εµπιστοσύνης Ανασκόπηση Παρέχει µια επισκόπηση της λειτουργίας του Χαµηλό Τεκµηρίωσης Φορέα Πιστοποίησης. Αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδίασης. Επειδή όµως η εφαρµογή δεν έχει ακόµη επαληθευθεί, η ένδειξη για συµµόρφωση είναι περιορισµένη. Βαθµός διείσδυσης Χαµηλός Έλεγχος αρχείων Παρέχει ιστορική απόδειξη της συµµόρφωσης, δεν θίγει την τρέχουσα κατάσταση του φορέα. Όµωςι τα αρχεία µπορεί και να αλλοιώνονται. Χαµηλό Χαµηλός Έλεγχος συµβάσεων Αποδεικνύει ιστορική συµµόρφωση της διεργασίας πιστοποίησης. Αν και η αλλοίωση είναι δυνατή, θεωρείται δύσκολη σε ολοκληρωθείσες υποθέσεις, λόγω της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας των αρχείων. Μέσο Χαµηλός Αξιολόγηση στα γραφεία Έλεγχος ιεργασιών Αποδεικνύει τις τρέχουσες πρακτικές. Η τεχνική αυτή είναι µετρίως διεισδυτική και συνεπώς το µέγεθος του δείγµατος πρέπει να σχετίζεται µε την κρισιµότητα της διεργασίας. Μέσο υψηλό προς Μέσος Συνεντεύξεις Αποδεικνύει την εµπλοκή του προσωπικού σε ειδικές διεργασίες, οι οποίες δεν µπορούν εύκολα να αξιολογηθούν, π.χ. Χάραξη Στρατηγικής. Η εµπιστοσύνη µπορεί να αυξηθεί µε διασταύρωση πληροφοριών από αρχεία και άλλες συνεντεύξεις. Η τεχνική αυτή µπορεί να είναι κατάλληλη για τον προσδιορισµό του βαθµού εµπλοκής του ιοικητικού Συµβουλίου στη λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης. Μέσο Μέσος Επιτόπου αξιολόγηση Αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες εφαρµόζονται στο πεδίο της επιθεώρησης. Παρέχει απόδειξη ότι η αξιολόγηση εκτελέστηκε µε ικανοποιητικό τρόπο, ότι αφιερώθηκε επαρκής χρόνος για την αξιολόγηση και ότι χρησιµοποιήθηκε ικανή σε σχέση µε τον τοµέα οµάδα. Μέσο Υψηλός Η τεχνική αυτή είναι πολύ διεισδυτική καθόσον περιλαµβάνει επίσης και τον πελάτη του φορέα πιστοποίησης, που υφίσταται και ο ίδιος αξιολόγηση. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

9 Τεχνική Σκοπός Επίπεδο Εµπιστοσύνης Επικύρωση Αποδεικνύει ότι ο Φορέας Πιστοποίησης έχει Υψηλό µέτρων επίδοσης σκεφτεί τι µέτρα της επίδοσης χρειάζονται για να ελέγχει και να εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα των διεργασιών. Παρέχει επίσης απόδειξη ότι τα µέτρα χρησιµοποιούνται για να διατηρηθεί η παροχή αποτελεσµατικής πιστοποίησης. Βαθµός διείσδυσης Χαµηλός Ανασκόπηση µετά την αξιολόγηση Αποτελεί µια υπό ανάπτυξη νέα προσέγγιση, που συνίσταται στην επίσκεψη ήδη πιστοποιηµένων από το Φορέα Πιστοποίησης πελατών, για να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα της διεργασίας. Μέσο Υψηλός ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

10 Πίνακας 2 - Κρίσιµα Στοιχεία και Τεχνικές Αξιολόγησης Τεχνικές Κρίσιµο Στοιχείο ραστηριότητα Ανασκόπη Έλεγχο Έλεγχος Έλεγχος Συνεντεύξεις Επιτόπου Επαλήθευσ ση ς Συµβάσεω ιεργασιώ Αξιολογήσει η Τεκµηρίωσ Αρχείω ν ν ς ης ν Συγκρότηση Οργανωτική δοµή * * * Καταστατικό * * * οµή του συστήµατος διαχείρισης * * * Κρίσιµες ιεργασίες Πολιτική και Ανάπτυξη * * * Στρατηγική Έγκριση * * * * Εφαρµογή * * * Σχεδιασµός Ανάπτυξη περιοχών πιστοποίησης * * * * * Επικύρωση του σχεδιασµού της διάρθρωσης και * * * των απαιτήσεων για ικανότητες Ανασκόπηση συµβάσεων Ανάλυση απαιτήσεων ικανοτήτων * * * * Σχεδίαση της αξιολόγησης * * * * Αξιολόγηση της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας * * * * Επιλογή οµάδας * * * * * ιεργασία αξιολόγησης Προετοιµασία επιθεώρησης * * Ενηµέρωση οµάδας * * * Επιθεώρηση * * * * Σύνταξη εκθέσεων * * * Επακόλουθη παρακολούθηση της αξιολόγησης * * * Χορήγηση πιστοποίησης Ανασκόπηση της πολιτικής * * * Συµµόρφωση µε συµβατικές απαιτήσεις * * * Τεχνική ανασκόπηση των διαπιστώσεων της επιθεώρησης * * * * ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

11 Κρίσιµο Στοιχείο ραστηριότητα Ανασκόπ ηση Τεκµηρίω σης ιεργασίες υποστήριξης Ανάπτυξη προσωπικού Παρακολούθηση της επίδοσης Έλεγχ ος Αρχεί ων Έλεγχος Συµβάσε ων Τεχνικές Έλεγχος ιεργασι ών Συνεντεύξε ις Επιλογή * * Εκπαίδευση * * * * Ανάθεση αρµοδιοτήτων * * * Επιτόπου Αξιολογήσ εις Επαλήθευ ση Συνεχής παρακολούθηση * * * * Εσωτερικές επιθεωρήσεις * * * Εξωτερικές επιθεωρήσεις * Παράπονα * * * * Έρευνες ικανοποίησης πελατών * * * Ανασκόπηση από τη διοίκηση * * * * Μέτρα επίδοσης και ενέργειες * * * Κατά τον έλεγχο των αρχείων θα πρέπει να εκτελούνται οριζόντιες και κάθετες επιθεωρήσεις: Οριζόντια επιθεώρηση είναι ο λεπτοµερής έλεγχος ενός στοιχείου του συστήµατος για την ποιότητα, εκ του συνολικού εύρους των δραστηριοτήτων ελέγχων και πιστοποιήσεων που καλύπτονται από την διαπίστευση. Παράδειγµα τέτοιων στοιχείων είναι η επιµόρφωση του προσωπικού. Κάθετη επιθεώρηση είναι ένας λεπτοµερής έλεγχος ότι όλα τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας εφαρµόζονται κατά τον συγκεκριµένο τρόπο που έχει καθιερωθεί. Κατά την κάθετη επιθεώρηση επιλέγεται τυχαία ένας αντιπροσωπευτικός αριθµός ελέγχων / πιστοποιήσεων από τον κύκλο εργασιών που έχουν γίνει τελευταία στο φορέα. Η κάθετη επιθεώρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει, όπου είναι δυνατόν, επανάληψη της επιθεώρησης της πιστοποίησης ή του ελέγχου οµοειδών τοµέων. Κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων του φορέα που σχετίζεται µε τις επιλεγείσες πιστοποιήσεις ή ελέγχους θα πρέπει να εξετάζεται περιλαµβάνοντας τα παραπάνω αναφερόµενα κρίσιµα στοιχεία, όπως αρµόζει κατάλληλο. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

12 ΜΕΡΟΣ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC ΚΑΙ ΕΝ Η καθοδήγηση που ακολουθεί αποτελεί σύνοψη ουσιαστικών σηµείων από τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες IAF/ILAC A4 & IAF GD5, η πλήρης εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να ελέγχεται κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων για διαπίστευση φορέων. 1. Κοινά σηµεία των προτύπων ISO/IEC 17025, ISO/IEC και ΕΝ Τα παραπάνω κοινά σηµεία απεικονίζονται στην Εικόνα 1 (σελ. 15) 2. Ιδιαίτερες απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ Η πιστοποίηση προϊόντος πρέπει να γίνεται ως προς προδιαγραµµένα πρότυπα, η καταλληλότητα των οποίων προδιαγράφεται στο Πρότυπο ISO/IEC Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να καθορίζει τη διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τις δοκιµές, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση. 2.3 Ο φορέας πιστοποίησης δεν πρέπει να προµηθεύει ή να σχεδιάζει προϊόντα του τύπου που πιστοποιεί ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εµπιστευτικότητα ή την αντικειµενικότητά του, ούτε να παρέχει συµβουλές σχετικές µε την πιστοποίηση. 2.4 Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει λεπτοµερείς διαδικασίες σχετικά µε τις δειγµατοληψίες (πρόγραµµα, τεχνική, στάθµη εµπιστοσύνης), τις δοκιµές και τους ελέγχους που απαιτούνται από το εφαρµοζόµενο σχήµα πιστοποίησης. 2.5 Η απόφαση για πιστοποίηση πρέπει να λαµβάνεται από πρόσωπα διαφορετικά εκείνων που διενήργησαν την αξιολόγηση. 2.6 Για τη διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών µπορεί να χρησιµοποιούνται υπεργολάβοι (ή οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή), στην περίπτωση όµως αυτή, ο φορέας πιστοποίησης υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει ελέγξει και διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την τεχνική ικανότητα και την εµπιστοσύνη που παρέχεται από τα αποτελέσµατα του υπεργολάβου. 2.7 Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει διαδικασία για την παρακολούθηση της επίδοσης του προσωπικού του, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στους χώρους των προµηθευτών ή των υπεργολάβων. 2.8 Η απόφαση για πιστοποίηση µπορεί να στηρίζεται και σε πληροφορίες που δεν προέρχονται από την αξιολόγηση του προµηθευτή, στην περίπτωση όµως αυτή πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον προµηθευτή να σχολιάσει τις εν λόγω πληροφορίες. 2.9 Οι δραστηριότητες επιτήρησης του προµηθευτή µπορεί να περιλαµβάνουν επιτήρηση δοκιµών, επιτήρηση ελέγχων ή /και επιτήρηση του συστήµατος για την ποιότητα του προµηθευτή Το Συλλογικό Όργανο του φορέα πιστοποίησης πρέπει να εξετάζει τις ασκούµενες από το φορέα δραστηριότητες επιτήρησης. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

13 3. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των προτύπων ISO/IEC και ΕΝ Ενέργεια Πιστοποίηση Προϊόντος ιενέργεια Ελέγχου ΕΝ45011 ISO/IEC Φύση της ενέργειας Πιστοποίηση προϊόντων Έλεγχος µεµονωµένων παραγόµενων εν σειρά, προϊόντων, πάντοτε από Τρίτο Μέρος όχι απαραίτητα από Τρίτο Μέρος (έµµεσος προσδιορισµός της (άµεσος προσδιορισµός της συµµόρφωσης) συµµόρφωσης) Φύση των προϊόντων εν γίνεται πιστοποίηση Συνηθίζεται ο έλεγχος εν προϊόντων εν λειτουργία λειτουργία προϊόντων, Περιοδικός επανέλεγχος προϊόντων εν λειτουργία Έκδοση αδειών Το πιστοποιητικό ή η άδεια εν χορηγούνται άδειες µπορούν να ανακαλούνται Σήµανση των προϊόντων Ετικέτα µπορεί να τοποθετείται Ετικέτες τοποθετούνται µόνο πάνω στο πιστοποιηµένο προϊόν πάνω στα προϊόντα που κατόπιν αδείας καλύπτονται από έλεγχο Επιτήρηση Συνήθως απαραίτητη Όπως απαιτείται ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

14 4. Ιδιαίτερες απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC Τα Πρότυπα ISO/IEC και ΕΝ έχουν ως κοινό σηµείο την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντος ως προς κάποια προδιαγραφή. Οι διάφορες περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται το κάθε ένα πρότυπο παρατίθενται στον Πίνακα της παραγράφου 3. Οι κύριες ιδιαιτερότητες του Προτύπου ISO/IEC είναι: 4.1 Η πιστοποίηση προϊόντος µπορεί να γίνεται και ως προς µια διαδικασία ή µια προδιαγραφή που έχει αναπτυχθεί από το Φορέα Ελέγχου. 4.2 Στην οργάνωση του Φορέα Ελέγχου δεν υπάρχει απαίτηση για ύπαρξη ανεξάρτητου Συλλογικού Οργάνου. 4.3 Υπάρχουν διάφοροι βαθµοί ανεξαρτησίας του Φορέα Ελέγχου : Τύπου Α: πρόκειτα σαφώς για Τρίτο Μέρος, Τύπου Β: ο φορέας συνδέεται µε κατασκευαστή προϊόντων ίδιων µε αυτά που ελέγχονται και προσφέρει υπηρεσίες µόνο στη µητρική του εταιρεία, Τύπου Γ: ότι και ο Β, αλλά ο φορέας προσφέρει υπηρεσίες και σε τρίτους. 4.4 Υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις όσον αφορά την ικανότητα του προσωπικού και ιδιαίτερα τη δυνατότητα που πρέπει να διαθέτει για τη διατύπωση επαγγελµατικής κρίσης. 4.5 Ο φορέας ελέγχου πρέπει να διαθέτει λεπτοµερείς διαδικασίες σχετικά µε τις δειγµατοληψίες (πρόγραµµα, τεχνική, στάθµη εµπιστοσύνης), τις δοκιµές και τους ελέγχους που απαιτούνται από την εφαρµοζόµενη διαδικασία ή προδιαγραφή. 4.6 Για τη διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών µπορεί να χρησιµοποιούνται υπεργολάβοι (ή οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή), στην περίπτωση όµως αυτή, ο φορέας ελέγχου υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει ελέγξει και διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την τεχνική ικανότητα και την εµπιστοσύνη που παρέχεται από τα αποτελέσµατα του υπεργολάβου Ο φορέας ελέγχου πρέπει να διαθέτει διαδικασία για την παρακολούθηση της επίδοσης του προσωπικού του, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στους χώρους των προµηθευτών ή των υπεργολάβων. 4.8 Εάν ο φορέας ελέγχου χρησιµοποιεί δικές του εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό, ισχύουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις που προβλέπονται στο ISO/IEC ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

15 ΕΙΚΟΝΑ 1 Μερική επικάλυψη του πεδίου εφαρµογής των ISO/IEC 17025, ISO/ IEC και ΕΝ ΟΚΙΜΗ ( ) για σκοπούς άλλους, πλην του προσδιορισµού της συµµόρφωσης ιενέργεια για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης ΕΛΕΓΧΟΣ Προσδιορισµός της συµµόρφωσης Έλεγχος σύµφωνα µε µεµονωµένες προδιαγραφές Έλεγχος σύµφωνα µε επίσηµα πρότυπα ή τυποποιητικά έγγραφα Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ ιενέργεια οκιµής και Έλεγχος για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης Προσδιορισµός της συµµόρφωσης Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΟΚΙΜΗ όπως ορίζεται στο ISO/IEC : Τεχνική λειτουργία που συνίσταται στον προσδιορισµό ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών δεδοµένου προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας, σύµφωνα µε προκαθορισµένη διαδικασία. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σύµφωνα µε το ΕΝ : Ενέργεια τρίτου µέρους που αποδεικνύει ότι παρέχεται επαρκής εµπιστοσύνη, ότι ένα σαφώς προσδιορισµένο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία συµµορφώνονται µε συγκεκριµένο πρότυπο ή άλλο τυποποιητικό έγγραφο. ΕΛΕΓΧΟΣ όπως ορίζεται στοiso/iec 17020: Εξέταση του σχεδιασµού ενός προϊόντος, ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, µιας διεργασίας ή µιας εγκατάστασης και προσδιορισµός της συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες απαιτήσεις ή, µε βάση επαγγελµατική κρίση, µε γενικές απαιτήσεις. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 6 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΕΣΥ ΕΙΠ/01/02/06-12-2005 1/8 ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη ΕΣΥ ΕΙΠ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/03 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σχεδιασµός, Εφαρµογή & Επιθεώρηση Συστήµατος ISO 17025 Ηµέρα 1 η Ώρα 09:00 Ώρα 09:15 Εισαγωγή Παρουσίαση Εισηγητών & Συµµετεχόντων Εισαγωγή στη ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/00 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠΣ ΕΠ-ΥΕΠΚ) Έκδοση /Τροποποίηση : 01/00 Τροποποιήθηκε από/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001: /04/ ΑΠΟ 26. Ελέγχθηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος. Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος

ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001: /04/ ΑΠΟ 26. Ελέγχθηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος. Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΕΚΠ 3 21/04/2016 1 ΑΠΟ 26 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα