Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε."

Transcript

1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

2 ΕΣΥ ΜΑΦ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το παρόν έγγραφο εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τη ιαδικασία Αξιολόγησης και ιαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης ή Ελέγχου (Έγγραφο EΣΥ Φ). 1.2 Αξιολόγηση υπεργολάβων ή περιφερειακών γραφείων φορέων πιστοποίησης / ελέγχου. Η αξιολόγηση ενός φορέα πιστοποίησης / ελέγχου θα περιλαµβάνει και αυτοτελή αξιολόγηση του υπεργολάβου ή του περιφερειακού γραφείου, στις περιπτώσεις στις οποίες ο υπεργολάβος ή το περιφερειακό γραφείο: έχουν την ευθύνη ορισµού της οµάδας επιθεώρησης / ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, ή λαµβάνουν (µόνο για περιφερειακά γραφεία) την τελική απόφαση αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 1.3 Η ιεργασία της αξιολόγησης διακρίνεται σε πέντε (5) στάδια: Αρχική Ανασκόπηση Σχεδιασµός της Αξιολόγησης Αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία Αξιολόγηση Επιτόπου Επιθεωρήσεων Τελικές Ενέργειες 1.4 Σε κάθε περίπτωση, η ιεργασία, η ιαδικασία και η Μεθοδολογία Αξιολόγησης θα πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες και στις απαιτήσεις που παρουσιάζει ο υπό διαπίστευση φορέας. 1.5 Στα επόµενα κεφάλαια παρέχεται καθοδήγηση και µεθοδολογία που εφαρµόζονται σε κάθε ένα στάδιο. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

4 2. Αρχική Ανασκόπηση Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την ανασκόπηση της τεκµηρίωσης και την επίσκεψη προαξιολόγησης. 2.1 Η ανασκόπηση της τεκµηρίωσης αποσκοπεί στο να ελεγχθεί κατά πόσον υπάρχει κατ αρχήν συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου που εφαρµόζεται, καθώς και µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατευθυντήριας οδηγίας. 2.2 Κατά την ανασκόπηση ελέγχονται : Η υποβληθείσα Έντυπη Αίτηση και το αιτούµενο πεδίο διαπίστευσης Το Εγχειρίδιο για την Ποιότητα Το Καταστατικό του Φορέα Τα κρίσιµα στοιχεία (βλέπε Πίνακα 2) 2.3 Η προαξιολόγηση (εφόσον διενεργείται) αποσκοπεί στο: Να συζητηθούν τυχόν εντοπισθείσες παρατηρήσεις και µη συµµορφώσεις Να γίνει αντιληπτή η οργανωτική δοµή του φορέα Να συµφωνηθεί το αιτούµενο πεδίο διαπίστευσης Να εντοπιστούν κρίσιµα σηµεία και να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιµασία του Σχεδίου Αξιολόγησης. 2.4 Στον υποχρεωτικό τοµέα και στις αξιολογήσεις κατά ISO/IEC και ΕΝ στον προαιρετικό τοµέα, η ανασκόπηση του Εγχειριδίου για την Ποιότητα, καθώς και των Γενικών Κανονισµών και ιαδικασιών γίνεται από τον Επικεφαλής Αξιολογητή, ενώ η ανασκόπηση των Ειδικών Κανονισµών και των Ειδικών ιαδικασιών γίνεται από τον αντίστοιχο Αξιολογητή ή Εµπειρογνώµονα. 3. Σχεδιασµός της Αξιολόγησης Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει : 3.1 Την προετοιµασία του σχεδίου αξιολόγησης, για την κατάρτιση του οποίου λαµβάνεται υπόψη: Η δοµή του συστήµατος για την ποιότητα και η πολυπλοκότητα της δοµής του φορέα Το αιτούµενο αντικείµενο διαπίστευσης Το πλήθος των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων Οι τεχνικές που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν (βλέπε Πίνακα 1) Η προηγούµενη επίδοση του φορέα Τυχόν ισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις Ο πιθανός αριθµός επιτόπου αξιολογήσεων που θα πραγµατοποιηθούν. 3.2 Τον προϋπολογισµό των τελών διαπίστευσης. 3.3 Την ενηµέρωση της οµάδας αξιολόγησης, κατά την οποία ο Επικεφαλής Αξιολογητής ενηµερώνει την οµάδα σχετικά µε: Το καταστατικό, τη διοίκηση και την οργανωτική δοµή του φορέα. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

5 3.3.2 Τη δοµή του συστήµατος για την ποιότητα Τυχόν κρίσιµα στοιχεία Το καταρτισθέν σχέδιο αξιολόγησης, τις τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν και το ρόλο του κάθε αξιολογητή. 4. Αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία 4.1 Κατά την αξιολόγηση, οι αξιολογητές καταγράφουν παρατηρήσεις και µη συµµορφώσεις. Παρατήρηση είναι στοιχείο ή απόκλιση από την τεκµηρίωση ή την εφαρµογή του Συστήµατος για την Ποιότητα του Φορέα Πιστοποίησης, το οποίο, εάν δεν διορθωθεί, µπορεί στο µέλλον να οδηγήσει σε µη συµµόρφωση. 4.2 Για την αξιολόγηση του φορέα χρησιµοποιούνται οι τεχνικές και εξετάζονται τουλάχιστον τα κρίσιµα στοιχεία, που περιγράφονται στους Πίνακες 1 και Κατά την αξιολόγηση κατά ISO/IEC στον προαιρετικό τοµέα ελέγχεται από τους αξιολογητές η ικανότητα του φορέα να συγκροτεί οµάδες επιθεώρησης, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική ικανότητα, για κάθε υποτοµέα της ικανότητάς του, µε έµφαση στην αξιολόγηση των αρχείων σχετικών µε τους επιθεωρητές, καθώς και έλεγχο στα αρχεία του φορέα σχετικά µε τις ήδη διενεργηθείσες αντίστοιχες επιθεωρήσεις. 4.4 Για κάθε κατά τα ανωτέρω, τοµέα ή υποτοµέα «η οµάδα αξιολόγησης, που σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιείται από ένα φορέα πιστοποίησης / καταχώρησης για να διεξάγει επιθεώρηση του συστήµατος για την ποιότητα ενός προµηθευτή, χρειάζεται να γνωρίζει ποια στοιχεία, σε γενικές γραµµές των διεργασιών και των διαδικασιών, είναι ουσιώδη για την παροχή του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας. Ένα στοιχείο θεωρείται ουσιώδες στην περίπτωση όπου αποτυχία του συστήµατος για την ποιότητα να το χειριστεί µε σωστό τρόπο, θα συνιστούσε απαράδεκτη διακινδύνευση τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες να µην ικανοποιούν προδιαγραµµένες απαιτήσεις.» 4.5 Προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του φορέα πιστοποίησης, θα πρέπει να είναι διαθέσιµο το προσωπικό που είναι αναγκαίο για τη συγκρότηση όλων των απαιτούµενων οµάδων επιθεώρησης, για τους τοµείς / υποτοµείς της τεχνικής του ικανότητας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης στα κεντρικά γραφεία ένας ικανός αριθµός των επιθεωρητών του φορέα θα πρέπει να αξιολογηθούν µε προσωπική συνέντευξη από τον αξιολογητή και αντίστοιχα τα ονόµατα και τα προσόντα αυτών καταγράφονται στο ΕΑΦ Οι επιµέρους υποτοµείς θα πρέπει να αναφέρονται στο Επίσηµο Πεδίο ιαπίστευσης, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση NACE. 4.7 Κατά την πιστοποίηση προµηθευτών κατά ISO 9001, των οποίων τα αντίστοιχα προϊόντα εµπίπτουν στον υποχρεωτικό τοµέα, ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να περιλαµβάνει στο σύστηµα για την ποιότητα διαδικασίες οι οποίες θα προσδιορίζουν τις εφαρµόσιµες αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις και θα υποδεικνύουν τον τρόπο ελέγχου της εφαρµογής τους από τους προµηθευτές. Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό µε τις αντίστοιχα απαιτούµενες τεχνικές ικανότητες. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

6 4.8 Στον υποχρεωτικό τοµέα, κατά την αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα στα Κεντρικά Γραφεία, πρέπει να λαµβάνουν µέρος όλοι οι ορισθέντες Τεχνικοί Αξιολογητές (αξιολογητές που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική ικανότητα) ή Εµπειρογνώµονες 5. Αξιολόγηση Επιτόπου Επιθεωρήσεων 5.1 Στις περιπτώσεις αξιολόγησης φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου, στο πλαίσιο εφαρµογής Οδηγιών της ΕΕ, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µία επιτόπου παρακολούθηση επιθεώρησης του υπό διαπίστευση φορέα για κάθε µια Οδηγία. 5.2 Οι αξιολογητές κατά ISO/IEC και ΕΝ που έχουν ορισθεί τεχνικά ικανοί για το πεδίο εφαρµογής των οδηγιών νέας προσέγγισης (ΟΝΠ) δύνανται να διενεργούν επιτόπιες αξιολογήσεις για τις ενότητες των ΟΝΠ, Ε και Η για τα ίδια προϊόντα, χωρίς απαραίτητα να έχουν εκπαιδευτεί στο πρότυπο ISO/IEC 17021, µε την προϋπόθεση ότι ο αξιολογούµενος φορέας είναι ήδη διαπιστευµένος κατά ISO/IEC Επισηµαίνεται ότι ο αξιολογητής ο οποίος κρίνεται τεχνικά ικανός για το πεδίο εφαρµογής µίας ΟΝΠ γνωρίζει το περιεχόµενο και τις απαιτήσεις της οδηγίας καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης συµεριλαµβανοµένων και των ενοτήτων που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας. 5.3 Για την επιλογή των επιτόπου επιθεωρήσεων του φορέα, το αρµόδιο Μέλος της Υπηρεσίας επιλέγει δειγµατοληπτικά την παρακολούθηση επιθεωρήσεων µέρους µόνον από τους υποτοµείς ικανότητας του φορέα. Στόχος είναι στις επόµενες επιτηρήσεις του φορέα πιστοποίησης να γίνει παρακολούθηση του συνόλου των τοµέων του φορέα. 5.4 Τα κριτήρια, που θα λαµβάνονται υπόψη κατά τη δειγµατοληπτική επιλογή των προς παρακολούθηση επιτόπου επιθεωρήσεων είναι: Η πολυπλοκότητα της διεργασίας παραγωγής, Οι επιπτώσεις του τελικού προϊόντος στη δηµόσια υγεία, Η διακινδύνευση πρόκλησης σοβαρού ατυχήµατος, Ο αριθµός οµοειδών πιστοποιηµένων επιχειρήσεων. 5.5 Σε κάθε περίπτωση επιτόπου αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων πόρων. Για παράδειγµα, όταν η οµάδα επιθεώρησης του φορέα πιστοποίησης αποτελείται από έναν επιθεωρητή ή από περισσότερους επιθεωρητές που όµως στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή δεν χωρίζουν αλλά ενεργούν µαζί, η οµάδα αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.. συνήθως θα αποτελείται από έναν ικανό Αξιολογητή ή από τον Επικεφαλής Αξιολογητή και έναν εµπειρογνώµονα. 6. Προσδιορισµός αριθµού ετήσιων επιτόπου επιτηρήσεων φορέων πιστοποίησης / ελέγχου Ο αριθµός και το είδος των επιτόπου αξιολογήσεων ανά έτος, για κάθε πρότυπο, επιλέγονται µε βάση τις Οδηγίες Εργασίας Φορέων 1-3. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

7 7. Οδηγίες για τις επιτηρήσεις των φορέων πιστοποίησης / ελέγχου 7.1 Να διενεργείται στην καθορισµένη ηµεροµηνία η αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία, να συµπληρώνεται και να υποβάλλονται αµέσως µετά στην Υπηρεσία τα Έντυπα ΕΑΦ 02, 03, 04, ΕΑΦ 09 Αρχικό και ΕΑΦ Εάν κατά την ως άνω αξιολόγηση υπάρξουν µη συµµορφώσεις: Ο φορέας είναι υποχρεωµένος να τις άρει εντός 30 ηµερών Εάν για την επιβεβαίωση της άρσης απαιτείται η διεξαγωγή νέας επίσκεψης στα Κεντρικά Γραφεία, αυτή θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την άρση των µη συµµορφώσεων Μετά την άρση των µη συµµορφώσεων, συµπληρώνονται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία τα Έντυπα ΕΑΦ 09 Ενδιάµεσο, το ΕΑΦ 09-1 µε τις κατάλληλες συµπληρώσεις, καθώς και τα έντυπα ΕΑΦ 04 και Κατά την αξιολόγηση στα ΚΓ καταρτίζεται το πρόγραµµα των επιτόπιων αξιολογήσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ετήσιου Προγράµµατος Επιτηρήσεων. Για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προγράµµατος αυτού, ισχύουν οι ίδιες αρχές, όπως και κατά την αρχική αξιολόγηση. 7.4 Εάν κατά τις επιτόπου αξιολογήσεις υπάρξουν µη συµµορφώσεις, ο φορέας είναι υποχρεωµένος να τις άρει εντός 30 ηµερών. 7.5 Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος των επιτόπιων αξιολογήσεων, διενεργείται καταληκτική συνεδρίαση µόνον εφόσον: κατά τις επιτόπου αξιολογήσεις υπήρξαν µη συµµορφώσεις, ή κατά την αξιολόγηση στα ΚΓ υπήρξαν µη συµµορφώσεις και δεν µεσολάβησε ενδιάµεση επίσκεψη για την επιβεβαίωση της άρσης τους. 7.6 Σε κάθε περίπτωση, συµπληρώνεται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία τα Έντυπα ΕΑΦ 06, 07, 08, ΕΑΦ 09 Τελικό και το ΕΑΦ 09-1 µε τις κατάλληλες συµπληρώσεις. 8. Τελικές Ενέργειες 8.1 Στην Τελική Συνεδρίαση (µετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των επιτόπου επιθεωρήσεων), µπορεί κατά περίπτωση να λαµβάνει µέρος µόνο ο Επικεφαλής Αξιολογητής. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

8 Πίνακας 1 : Τεχνικές Αξιολόγησης Τεχνική Σκοπός Επίπεδο Εµπιστοσύνης Ανασκόπηση Παρέχει µια επισκόπηση της λειτουργίας του Χαµηλό Τεκµηρίωσης Φορέα Πιστοποίησης. Αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδίασης. Επειδή όµως η εφαρµογή δεν έχει ακόµη επαληθευθεί, η ένδειξη για συµµόρφωση είναι περιορισµένη. Βαθµός διείσδυσης Χαµηλός Έλεγχος αρχείων Παρέχει ιστορική απόδειξη της συµµόρφωσης, δεν θίγει την τρέχουσα κατάσταση του φορέα. Όµωςι τα αρχεία µπορεί και να αλλοιώνονται. Χαµηλό Χαµηλός Έλεγχος συµβάσεων Αποδεικνύει ιστορική συµµόρφωση της διεργασίας πιστοποίησης. Αν και η αλλοίωση είναι δυνατή, θεωρείται δύσκολη σε ολοκληρωθείσες υποθέσεις, λόγω της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας των αρχείων. Μέσο Χαµηλός Αξιολόγηση στα γραφεία Έλεγχος ιεργασιών Αποδεικνύει τις τρέχουσες πρακτικές. Η τεχνική αυτή είναι µετρίως διεισδυτική και συνεπώς το µέγεθος του δείγµατος πρέπει να σχετίζεται µε την κρισιµότητα της διεργασίας. Μέσο υψηλό προς Μέσος Συνεντεύξεις Αποδεικνύει την εµπλοκή του προσωπικού σε ειδικές διεργασίες, οι οποίες δεν µπορούν εύκολα να αξιολογηθούν, π.χ. Χάραξη Στρατηγικής. Η εµπιστοσύνη µπορεί να αυξηθεί µε διασταύρωση πληροφοριών από αρχεία και άλλες συνεντεύξεις. Η τεχνική αυτή µπορεί να είναι κατάλληλη για τον προσδιορισµό του βαθµού εµπλοκής του ιοικητικού Συµβουλίου στη λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης. Μέσο Μέσος Επιτόπου αξιολόγηση Αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες εφαρµόζονται στο πεδίο της επιθεώρησης. Παρέχει απόδειξη ότι η αξιολόγηση εκτελέστηκε µε ικανοποιητικό τρόπο, ότι αφιερώθηκε επαρκής χρόνος για την αξιολόγηση και ότι χρησιµοποιήθηκε ικανή σε σχέση µε τον τοµέα οµάδα. Μέσο Υψηλός Η τεχνική αυτή είναι πολύ διεισδυτική καθόσον περιλαµβάνει επίσης και τον πελάτη του φορέα πιστοποίησης, που υφίσταται και ο ίδιος αξιολόγηση. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

9 Τεχνική Σκοπός Επίπεδο Εµπιστοσύνης Επικύρωση Αποδεικνύει ότι ο Φορέας Πιστοποίησης έχει Υψηλό µέτρων επίδοσης σκεφτεί τι µέτρα της επίδοσης χρειάζονται για να ελέγχει και να εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα των διεργασιών. Παρέχει επίσης απόδειξη ότι τα µέτρα χρησιµοποιούνται για να διατηρηθεί η παροχή αποτελεσµατικής πιστοποίησης. Βαθµός διείσδυσης Χαµηλός Ανασκόπηση µετά την αξιολόγηση Αποτελεί µια υπό ανάπτυξη νέα προσέγγιση, που συνίσταται στην επίσκεψη ήδη πιστοποιηµένων από το Φορέα Πιστοποίησης πελατών, για να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα της διεργασίας. Μέσο Υψηλός ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

10 Πίνακας 2 - Κρίσιµα Στοιχεία και Τεχνικές Αξιολόγησης Τεχνικές Κρίσιµο Στοιχείο ραστηριότητα Ανασκόπη Έλεγχο Έλεγχος Έλεγχος Συνεντεύξεις Επιτόπου Επαλήθευσ ση ς Συµβάσεω ιεργασιώ Αξιολογήσει η Τεκµηρίωσ Αρχείω ν ν ς ης ν Συγκρότηση Οργανωτική δοµή * * * Καταστατικό * * * οµή του συστήµατος διαχείρισης * * * Κρίσιµες ιεργασίες Πολιτική και Ανάπτυξη * * * Στρατηγική Έγκριση * * * * Εφαρµογή * * * Σχεδιασµός Ανάπτυξη περιοχών πιστοποίησης * * * * * Επικύρωση του σχεδιασµού της διάρθρωσης και * * * των απαιτήσεων για ικανότητες Ανασκόπηση συµβάσεων Ανάλυση απαιτήσεων ικανοτήτων * * * * Σχεδίαση της αξιολόγησης * * * * Αξιολόγηση της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας * * * * Επιλογή οµάδας * * * * * ιεργασία αξιολόγησης Προετοιµασία επιθεώρησης * * Ενηµέρωση οµάδας * * * Επιθεώρηση * * * * Σύνταξη εκθέσεων * * * Επακόλουθη παρακολούθηση της αξιολόγησης * * * Χορήγηση πιστοποίησης Ανασκόπηση της πολιτικής * * * Συµµόρφωση µε συµβατικές απαιτήσεις * * * Τεχνική ανασκόπηση των διαπιστώσεων της επιθεώρησης * * * * ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

11 Κρίσιµο Στοιχείο ραστηριότητα Ανασκόπ ηση Τεκµηρίω σης ιεργασίες υποστήριξης Ανάπτυξη προσωπικού Παρακολούθηση της επίδοσης Έλεγχ ος Αρχεί ων Έλεγχος Συµβάσε ων Τεχνικές Έλεγχος ιεργασι ών Συνεντεύξε ις Επιλογή * * Εκπαίδευση * * * * Ανάθεση αρµοδιοτήτων * * * Επιτόπου Αξιολογήσ εις Επαλήθευ ση Συνεχής παρακολούθηση * * * * Εσωτερικές επιθεωρήσεις * * * Εξωτερικές επιθεωρήσεις * Παράπονα * * * * Έρευνες ικανοποίησης πελατών * * * Ανασκόπηση από τη διοίκηση * * * * Μέτρα επίδοσης και ενέργειες * * * Κατά τον έλεγχο των αρχείων θα πρέπει να εκτελούνται οριζόντιες και κάθετες επιθεωρήσεις: Οριζόντια επιθεώρηση είναι ο λεπτοµερής έλεγχος ενός στοιχείου του συστήµατος για την ποιότητα, εκ του συνολικού εύρους των δραστηριοτήτων ελέγχων και πιστοποιήσεων που καλύπτονται από την διαπίστευση. Παράδειγµα τέτοιων στοιχείων είναι η επιµόρφωση του προσωπικού. Κάθετη επιθεώρηση είναι ένας λεπτοµερής έλεγχος ότι όλα τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας εφαρµόζονται κατά τον συγκεκριµένο τρόπο που έχει καθιερωθεί. Κατά την κάθετη επιθεώρηση επιλέγεται τυχαία ένας αντιπροσωπευτικός αριθµός ελέγχων / πιστοποιήσεων από τον κύκλο εργασιών που έχουν γίνει τελευταία στο φορέα. Η κάθετη επιθεώρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει, όπου είναι δυνατόν, επανάληψη της επιθεώρησης της πιστοποίησης ή του ελέγχου οµοειδών τοµέων. Κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων του φορέα που σχετίζεται µε τις επιλεγείσες πιστοποιήσεις ή ελέγχους θα πρέπει να εξετάζεται περιλαµβάνοντας τα παραπάνω αναφερόµενα κρίσιµα στοιχεία, όπως αρµόζει κατάλληλο. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

12 ΜΕΡΟΣ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC ΚΑΙ ΕΝ Η καθοδήγηση που ακολουθεί αποτελεί σύνοψη ουσιαστικών σηµείων από τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες IAF/ILAC A4 & IAF GD5, η πλήρης εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να ελέγχεται κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων για διαπίστευση φορέων. 1. Κοινά σηµεία των προτύπων ISO/IEC 17025, ISO/IEC και ΕΝ Τα παραπάνω κοινά σηµεία απεικονίζονται στην Εικόνα 1 (σελ. 15) 2. Ιδιαίτερες απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ Η πιστοποίηση προϊόντος πρέπει να γίνεται ως προς προδιαγραµµένα πρότυπα, η καταλληλότητα των οποίων προδιαγράφεται στο Πρότυπο ISO/IEC Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να καθορίζει τη διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τις δοκιµές, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση. 2.3 Ο φορέας πιστοποίησης δεν πρέπει να προµηθεύει ή να σχεδιάζει προϊόντα του τύπου που πιστοποιεί ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εµπιστευτικότητα ή την αντικειµενικότητά του, ούτε να παρέχει συµβουλές σχετικές µε την πιστοποίηση. 2.4 Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει λεπτοµερείς διαδικασίες σχετικά µε τις δειγµατοληψίες (πρόγραµµα, τεχνική, στάθµη εµπιστοσύνης), τις δοκιµές και τους ελέγχους που απαιτούνται από το εφαρµοζόµενο σχήµα πιστοποίησης. 2.5 Η απόφαση για πιστοποίηση πρέπει να λαµβάνεται από πρόσωπα διαφορετικά εκείνων που διενήργησαν την αξιολόγηση. 2.6 Για τη διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών µπορεί να χρησιµοποιούνται υπεργολάβοι (ή οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή), στην περίπτωση όµως αυτή, ο φορέας πιστοποίησης υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει ελέγξει και διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την τεχνική ικανότητα και την εµπιστοσύνη που παρέχεται από τα αποτελέσµατα του υπεργολάβου. 2.7 Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει διαδικασία για την παρακολούθηση της επίδοσης του προσωπικού του, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στους χώρους των προµηθευτών ή των υπεργολάβων. 2.8 Η απόφαση για πιστοποίηση µπορεί να στηρίζεται και σε πληροφορίες που δεν προέρχονται από την αξιολόγηση του προµηθευτή, στην περίπτωση όµως αυτή πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον προµηθευτή να σχολιάσει τις εν λόγω πληροφορίες. 2.9 Οι δραστηριότητες επιτήρησης του προµηθευτή µπορεί να περιλαµβάνουν επιτήρηση δοκιµών, επιτήρηση ελέγχων ή /και επιτήρηση του συστήµατος για την ποιότητα του προµηθευτή Το Συλλογικό Όργανο του φορέα πιστοποίησης πρέπει να εξετάζει τις ασκούµενες από το φορέα δραστηριότητες επιτήρησης. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

13 3. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των προτύπων ISO/IEC και ΕΝ Ενέργεια Πιστοποίηση Προϊόντος ιενέργεια Ελέγχου ΕΝ45011 ISO/IEC Φύση της ενέργειας Πιστοποίηση προϊόντων Έλεγχος µεµονωµένων παραγόµενων εν σειρά, προϊόντων, πάντοτε από Τρίτο Μέρος όχι απαραίτητα από Τρίτο Μέρος (έµµεσος προσδιορισµός της (άµεσος προσδιορισµός της συµµόρφωσης) συµµόρφωσης) Φύση των προϊόντων εν γίνεται πιστοποίηση Συνηθίζεται ο έλεγχος εν προϊόντων εν λειτουργία λειτουργία προϊόντων, Περιοδικός επανέλεγχος προϊόντων εν λειτουργία Έκδοση αδειών Το πιστοποιητικό ή η άδεια εν χορηγούνται άδειες µπορούν να ανακαλούνται Σήµανση των προϊόντων Ετικέτα µπορεί να τοποθετείται Ετικέτες τοποθετούνται µόνο πάνω στο πιστοποιηµένο προϊόν πάνω στα προϊόντα που κατόπιν αδείας καλύπτονται από έλεγχο Επιτήρηση Συνήθως απαραίτητη Όπως απαιτείται ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

14 4. Ιδιαίτερες απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC Τα Πρότυπα ISO/IEC και ΕΝ έχουν ως κοινό σηµείο την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντος ως προς κάποια προδιαγραφή. Οι διάφορες περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται το κάθε ένα πρότυπο παρατίθενται στον Πίνακα της παραγράφου 3. Οι κύριες ιδιαιτερότητες του Προτύπου ISO/IEC είναι: 4.1 Η πιστοποίηση προϊόντος µπορεί να γίνεται και ως προς µια διαδικασία ή µια προδιαγραφή που έχει αναπτυχθεί από το Φορέα Ελέγχου. 4.2 Στην οργάνωση του Φορέα Ελέγχου δεν υπάρχει απαίτηση για ύπαρξη ανεξάρτητου Συλλογικού Οργάνου. 4.3 Υπάρχουν διάφοροι βαθµοί ανεξαρτησίας του Φορέα Ελέγχου : Τύπου Α: πρόκειτα σαφώς για Τρίτο Μέρος, Τύπου Β: ο φορέας συνδέεται µε κατασκευαστή προϊόντων ίδιων µε αυτά που ελέγχονται και προσφέρει υπηρεσίες µόνο στη µητρική του εταιρεία, Τύπου Γ: ότι και ο Β, αλλά ο φορέας προσφέρει υπηρεσίες και σε τρίτους. 4.4 Υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις όσον αφορά την ικανότητα του προσωπικού και ιδιαίτερα τη δυνατότητα που πρέπει να διαθέτει για τη διατύπωση επαγγελµατικής κρίσης. 4.5 Ο φορέας ελέγχου πρέπει να διαθέτει λεπτοµερείς διαδικασίες σχετικά µε τις δειγµατοληψίες (πρόγραµµα, τεχνική, στάθµη εµπιστοσύνης), τις δοκιµές και τους ελέγχους που απαιτούνται από την εφαρµοζόµενη διαδικασία ή προδιαγραφή. 4.6 Για τη διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών µπορεί να χρησιµοποιούνται υπεργολάβοι (ή οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή), στην περίπτωση όµως αυτή, ο φορέας ελέγχου υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει ελέγξει και διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την τεχνική ικανότητα και την εµπιστοσύνη που παρέχεται από τα αποτελέσµατα του υπεργολάβου Ο φορέας ελέγχου πρέπει να διαθέτει διαδικασία για την παρακολούθηση της επίδοσης του προσωπικού του, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στους χώρους των προµηθευτών ή των υπεργολάβων. 4.8 Εάν ο φορέας ελέγχου χρησιµοποιεί δικές του εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό, ισχύουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις που προβλέπονται στο ISO/IEC ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

15 ΕΙΚΟΝΑ 1 Μερική επικάλυψη του πεδίου εφαρµογής των ISO/IEC 17025, ISO/ IEC και ΕΝ ΟΚΙΜΗ ( ) για σκοπούς άλλους, πλην του προσδιορισµού της συµµόρφωσης ιενέργεια για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης ΕΛΕΓΧΟΣ Προσδιορισµός της συµµόρφωσης Έλεγχος σύµφωνα µε µεµονωµένες προδιαγραφές Έλεγχος σύµφωνα µε επίσηµα πρότυπα ή τυποποιητικά έγγραφα Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ ιενέργεια οκιµής και Έλεγχος για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης Προσδιορισµός της συµµόρφωσης Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΟΚΙΜΗ όπως ορίζεται στο ISO/IEC : Τεχνική λειτουργία που συνίσταται στον προσδιορισµό ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών δεδοµένου προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας, σύµφωνα µε προκαθορισµένη διαδικασία. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σύµφωνα µε το ΕΝ : Ενέργεια τρίτου µέρους που αποδεικνύει ότι παρέχεται επαρκής εµπιστοσύνη, ότι ένα σαφώς προσδιορισµένο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία συµµορφώνονται µε συγκεκριµένο πρότυπο ή άλλο τυποποιητικό έγγραφο. ΕΛΕΓΧΟΣ όπως ορίζεται στοiso/iec 17020: Εξέταση του σχεδιασµού ενός προϊόντος, ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, µιας διεργασίας ή µιας εγκατάστασης και προσδιορισµός της συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες απαιτήσεις ή, µε βάση επαγγελµατική κρίση, µε γενικές απαιτήσεις. ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/ /16

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ηµόσια υγεία και αξιολόγηση των κινδύνων Νοµοθεσία σε θέµατα υγείας και διεθνή ζητήµατα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων 1 από 49 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2 Αντικείμενο της EQA HELLAS AE 1.3 Η Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα