12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΚΩΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΒΑΗΚΟ MONITORING ΣΟΝ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ SHOCK ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑΘΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ (PBLD) ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΚΩΔΗ Πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο Αλαζθόπεζε ζεκαληηθήο βηβιηνγξαθίαο 12.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ην ηξαχκα έρεη αλαγλσξηζηεί, ζηηο αλαπηπγκέλεο θπξίσο ρψξεο, σο κία μερσξηζηή λνζνινγηθή νληφηεηα θαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Οη ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή αηηία ζαλάηνπ ζηελ Δπξψπε (ρ. 12-1) θαη ηηο ΖΠΑ γηα ηηο ειηθίεο 1 έσο 44 εηψλ (ρ. 12-2). Γη απηφ θαη ε Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ραξαθηήξηζε ην ηξαχκα ην 1966 σο «ηελ παξακειεκέλε λφζν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.

2 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ρ Θάλαηνη θαη έηνο από ηξαύκα (αξηζκνί αλά άηνκα, απφ WHO, 1989). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παγθφζκηα κεηαβνιή ηεο επηδεκηνινγίαο ησλ λφζσλ θαη θαθψζεσλ θαηαηάζζεη ην ηξαχκα σο ηελ 4ε θπξηφηεξε αηηία ζλεηφηεηαο κεηά ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα (1ε) θαη ηελ εγθεθαιηθή αγγεηαθή λφζνο (2ε) θαη σο ηελ 1 ε θπξηόηεξε αηηία νοζηπόηηηαρ (αληθαλφηεηα / αλακελφκελα έηε δσήο) κε ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα λα αθνινπζεί (4 ε ) θαη ηελ εγθεθαιηθή αγγεηαθή λφζν (5 ε ). ρ Θάλαηνη από ηξαύκα ζε ζρέζε κε άιιεο αηηίεο αλά ειηθία (ζηνηρεία National Research Council, 1985). Δπεηδή ην ηξαχκα είλαη ππεχζπλν γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 35 εηψλ (ρ. 12-2), ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ ηξαχκαηνο είλαη πνιχ πςειφ (π.ρ. ζηηο ΖΠΑ ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη ζην 2.3% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο) θαη ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θαξθίλνπ θαη ησλ θαξδηνπαζεηψλ. ηνηρεία απφ ηηο ΖΠΑ, πνπ έρνπλ επηβεβαησζεί θαη ζηελ Δπξψπε, δείρλνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζαλάησλ (30% έσο 40%) ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ πνιπηξαπκαηία ζην λνζνθνκείν, ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί εάλ ηνπ είρε παξαζρεζεί έγθαηξα ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε. Ζ ζλεηφηεηα απφ ηξαχκα είλαη επζέσο αλάινγε κε ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη ηεο ζσζηήο αληηκεηψπηζήο ηνπ. χκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ Trunkey απφ ην αλ Φξαληζίζθν, νη ζάλαηνη απφ ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο εκθαλίδνπλ κία ηξηπιή ρξνληθή θαηαλνκή (ρ. 12-3): πξώηε κηζή ώξα: 302

3 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο ην 50% ησλ αζζελψλ πεζαίλνπλ ακέζσο, ζηελ πξψηε κηζή ψξα κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ, θαη πξηλ θζάζνπλ ζην λνζνθνκείν, απφ βαξηέο λεπξνινγηθέο βιάβεο ή αηκνξξαγίεο απφ ηελ θαξδηά θαη ηα κεγάια αγγεία 1-2 ώξεο κεηά ηελ θάθσζε: Πεξίπνπ ην 30% ησλ ζαλάησλ ζπκβαίλεη 1-2 ψξεο κεηά ηελ θάθσζε θαη νθείιεηαη ζε ζεκαληηθή απψιεηα αίκαηνο θαη βιάβεο (π.ρ πλεπκνζψξαθαο, αηκνπεξηηφλαην, θιπ.), πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ αληηκεησπηζηεί κε επηηπρία, εάλ ππήξρε ε θαηάιιειε ππνδνκή. 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηελ θάθσζε: ην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ζπκβαίλεη πνιχ αξγφηεξα θαη ζπλήζσο νθείιεηαη ζε ζήςε θαη αλεπάξθεηα νξγάλσλ πνιιψλ ζπζηεκάησλ. Αλ θαη ηα ζηνηρεία απηά δηαθέξνπλ απφ αληίζηνηρα ζηελ Δπξψπε, εληνχηνηο δείρλνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαπκαηία εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ «θαλφλα ησλ 3»: ν ωζηόο αζζελήο ζην ωζηό λνζνθνκείν ζηηο ωζηέο πξνζεζκίεο. ρ Υξνληθή θαηαλνκή θαη αηηίεο ζαλάηωλ κεηά από ηξαύκα (Trunkey, 1983) ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ Με ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο έλα φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ βαξηά ηξαπκαηηζκέλσλ αζζελψλ επηδεί γηα λα θζάζεη ζην λνζνθνκείν. Ζ αξρηθή ελδν-λνζνθνκεηαθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία αθνξά ηελ πξψηε θπξίσο ψξα ηεο εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο θαη ρσξίδεηαη ζε αξρηθή αμηνιφγεζε θαη αλαδσνγφλεζε θαη ζε δεχηεξε αμηνιφγεζε ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ θαηά ηελ αλαδσνγφλεζε θαη αξρηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Advanced Σrauma Life Support (ATLS) ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιεγίνπ Υεηξνπξγψλ (Πίλ. 12-1). Πίλ Αλαδωνγόλεζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. 303

4 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Ππώηη Αξιολόγηζη Αεξαγσγόο: Ο 2 δηαζσιήλσζε θξηθνζπξενηνκή Αλαπλνή: απηφκαηε ειεγρφκελε ζε αλαπλεπζηήξα αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαθψζεσλ: - πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε - αλνηθηφο πλεπκνζψξαθαο - καδηθφο αηκνζψξαθαο - αζηαζήο ζψξαθαο Κπθινθνξία: έιεγρνο εμσηεξηθήο αηκνξξαγίαο ΔΦ πγξά κέζσ κεγάισλ θιεβνθαζεηήξσλ θαη δείγκαηα αίκαηνο γηα εμεηάζεηο monitoring ΖΚΓξαθήκαηνο, ΑΠ, ζθίμεσλ εθαξκνγή ζηνιήο anti-shock κεηάγγηζε αίκαηνο αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαθψζεσλ: - θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο - κπνθαξδηαθή βιάβε (ζιάζε, έκθξαγκα) - εκβνιή αέξα θάξκαθα: - αληηαξξπζκηθά - αληηβησηηθά - αγγεηνζπζπαζηηθά ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ζηε ζπλέρεηα ηεο αλαδσνγφλεζεο: - επείγνπζα ζσξαθνηνκή - επείγνπζα ιαπαξνηνκία - αγγεηνγξαθία γηα νπηζζνπεξηηνλατθή ελδνππειηθή αηκνξξαγία Σύληνκε λεπξνινγηθή εμέηαζε Αθαίξεζε ελδπκάησλ αζζελνύο γηα εμέηαζε Γεύηεπη Αξιολόγηζη (πλήπηρ εξέηαζη και α/θικόρ έλεγσορ): Κεθαιή: θξαλίν, ηξηρσηφ θεθαιήο, κάηηα, δέξκα θαη νζηά πξνζψπνπ, αθηηά, κχηε, ζηφκα Απρέλαο: επαηζζεζία, εμνγθψκαηα, παξακνξθψζεηο κεηαηφπηζε ηξαρείαο, δηαηεηακέλεο θιέβεο Θώξαθαο: 304

5 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο αλαπλεπζηηθνί θαη θαξδηαθνί ήρνη, αζπκκεηξία, παξάδνμε αλαπλνή, ηξαχκαηα, θαηάγκαηα, εθδνξέο Κνηιηά: επαηζζεζία, θνηιηαθνί ήρνη, ηξαχκαηα, εθδνξέο, δηάηαζε Πύεινο: αζηάζεηα, εμέηαζε απφ ην νξζφ, θαζεηήξαο Foley, επηζθφπεζε πεξηλένπ, γπλαηθνινγηθή εμέηαζε Νεπξνινγηθόο επαλέιεγρνο 'Αθξα: δπζκνξθία, αλνηθηά ηξαχκαηα, ζθχμεηο Πιάηε: επαηζζεζία, παξακνξθψζεηο, εμνγθψκαηα Οπιζηική Θεπαπεία Κακώζευν Γεδνκέλνπ φηη πνιπηξαπκαηίαο είλαη ν αζζελήο κε βιάβεο πνιιψλ ζπζηεκάησλ ή νξγάλσλ, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή νξηζηηθήο ζεξαπείαο πξέπεη λα αμηνινγείηαη θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά θαη θαηφπηλ, ζθαηξηθά νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο. Ζ αξρηθή επείγνπζα αμηνιφγεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία βαζίδεηαη ην ΑBCDE, φπνπ: Α (=Airway) έλεγσορ αεπαγυγού και αςσενικήρ μοίπαρ Β (=Breathing) επάπκεια αναπνοήρ C (=Circulation) κςκλοθοπία D (=Deficits) νεςπολογικέρ διαηαπασέρ Δ (=Exposure) εξέηαζη αζθενούρ μεηά από αθαίπεζη ηυν ενδςμάηυν ηος. Δθφζνλ επλντθή έθβαζε δελ κπνξεί λα ππάξρεη εάλ ε παξνρή νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο είλαη δηαηαξαγκέλε, ν αεξαγσγφο θαη ε αλαπλνή απνηεινχλ ηα πξψηα βήκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία θαη ακέζσο κεηά έπεηαη ην ζηακάηεκα ηεο αηκνξξαγίαο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ φγθνπ αίκαηνο ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Πξηλ γίλεη ε νπνηαδήπνηε δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή πξάμε πξέπεη λα πξνεγεζεί αμηνιφγεζε ηνπ αζζελνχο θαη δηαζθάιηζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ ABCDE (βιέπε Κεθάιαηα 2.2 θαη 3.3.3). 305

6 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ε φινπο ηνπο αζζελείο κε ηξαχκα: Πξψηε πξνηεξαηφηεηα έρεη ν αεξαγσγφο. Πξέπεη ακέζσο λα ρνξεγεζεί νμπγφλν (βιέπε πίλαθα 4-2 θαη 4.7 γηα ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία) Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ν αζζελήο ζε θαζηζηή ζέζε. Πξέπεη λα θαζεζπραζηεί ν αζζελήο Α = Αμηνιόγεζε - Τπνζηήξημε αεξαγωγνύ Ακέζσο κφιηο ν πνιπηξαπκαηίαο θζάζεη ζην ΣΔΠ ηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα ειεγρζεί: εάλ κπνξεί λα κηιήζεη: γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη βαηφηεηα ηνπ αεξαγσγνχ θαη ηθαλφηεηα αλαπλνήο, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά (π.ρ. ν εγθαπκαηίαο κπνξεί μαθληθά λα επηδεηλσζεί ελψ πξνεγνχκελσο ήηαλ ζηαζεξνπνηεκέλνο). Εάλ ν πνιπηξαπκαηίαο δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαη δελ έρεη ζπλείδεζε: Ο έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνχ είλαη ζπλψλπκνο κε ηελ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε, ε νπνία εθαξκφδεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν αζζελήο νμπγνλσζεί θαηάιιεια. Υξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ηε δηαζσιήλσζε θαηά ηελ νπνία απνθεχγεηαη ε έθηαζε ή ε θάκςε ηνπ απρέλα, θαζψο φινη νη αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θάθσζε ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο, ε νπνία αθηλεηνπνηείηαη κέρξηο φηνπ δηαπηζησζεί α/γξαθηθά ε βιάβε. Η αθηλεηνπνίεζε ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ΣΣ γίλεηαη είηε κε: ζθιεξφ απρεληθφ θνιάξν, πνπ φκσο δελ εκπνδίδεη πάληνηε ηελ θάκςε ή ηελ έθηαζε ηνπ απρέλα θαη δελ πξνζηαηεχεη θαηά ηε δηαζσιήλσζε, δηαηήξεζε ηεο θεθαιήο ζε νπδέηεξε ζέζε κε ηα ρέξηα ελφο βνεζνχ πνπ βξίζθεηαη ζην θεθάιη ηνπ θξεβαηηνχ. Ο θίλδπλνο εηζξόθεζεο από ηπρόλ γεκάην ζηνκάρη απνηειεί έλα άιιν πξόβιεκα θαηά ηε δηαζσιήλσζε θαη γη' απηό πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα εθαξκνγή θξηθνεηδηθήο πίεζεο. Σηνλ αζζελή κε γλαζνπξνζσπηθή θάθσζε πνπ έρεη σηόξξνηα ή ξηλόξξνηα: απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ξηλνθαξπγγηθνχ αεξαγσγνχ, ή ξηλνηξαρεηαθνχ ζσιήλα εάλ ππάξρνπλ εθηεηακέλεο γλαζνπξνζσπηθέο θαθψζεηο ζπλήζσο απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αεξαγσγνχ κε θξηθνζπξενεηδνηνκή ή ηξαρεηνζηνκία Β = Αμηνιόγεζε - Τπνζηήξημε αεξηζκνύ Μεηά ηνλ έιεγρν ή ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αεξαγσγνχ ζηνλ ηξαπκαηία ειέγρεηαη ε αλαπλνή θαη ν αεξηζκφο ηνπ αζζελνχο θαη ρνξεγείηαη νμπγφλνπ σο αθνινχζσο: Επηζθόπεζε: εάλ ν ζψξαθαο θηλείηαη (ν αζζελήο αλαπλέεη) ην πψο αλαπλέεη πνηα ε αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα. Ψειάθηζε: είλαη ε ηξαρεία ζην θέληξν; ππάξρεη επαηζζεζία; ππάξρεη ηξπγκφο; Αθξόαζε: ππάξρεη νκνηφκνξθε είζνδνο αέξα ζηα δχν εκηζσξάθηα; Έιεγρνο γηα άκεζα απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαηαζηάζεηο: 306

7 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο ππάξρνπλ ζεκεία ππφ ηάζε πλεπκνζψξαθα; ππάξρνπλ ζεκεία αλνηρηνχ πλεπκνζψξαθα; ππάξρνπλ ζεκεία καδηθνχ πλεπκνζψξαθα; ππάξρνπλ ζεκεία ραιαξoχ ζψξαθα (flail chest). Χνξήγεζε νμπγόλνπ Οη ελδείμεηο γηα ρνξήγεζε νμπγφλνπ δίδνληαη ζηνλ Πίλ. 4-2 (βιέπε θεθάιαην 4). Ο πνιπηξαπκαηίαο ζπλήζσο έρεη είηε: ππέξπλνηα θαη ππνθαπλία ζηα αέξηα αίκαηνο, θεληξηθή θαηαζηνιή θαη ππεξθαπλία απφ ζπλππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. ππεξδνζνινγία θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ ηνπ ΚΝ, χπαξμε αηκνζψξαθα, πλεπκνζψξαθα ή αζηάζεηαο ηνπ ζψξαθα, C = Αμηνιόγεζε - Τπνζηήξημε θπθινθνξίαο Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην επφκελν βήκα θαηά ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. Γεδνκέλνπ φηη ζην 30% πεξίπνπ ησλ πνιπηξαπκαηηψλ αηηία ζαλάηνπ είλαη ε αηκνξξαγία, ε πηζαλφηεηα ππννγθαηκηθνχ shock ζηνπο πνιπηξαπκαηίεο δελ πξέπεη πνηέ λα ππνηηκάηαη. Η όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε απνθαηάζηαζε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο ζην ππννγθαηκηθό shock είλαη ν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηην αναζηολή ηηρ ποπείαρ ηος shock ππορ ηη μη αναζηπετιμόηηηα θαη ην ζάλαην. Ζ θπθινθνξηθή αληηκεηψπηζε απνβιέπεη ηαπηφρξνλα: ζηνλ έιεγρν ηπρφλ εμσηεξηθήο απψιεηαο αίκαηνο ζηελ ηνπνζέηεζε ελδνθιέβησλ γξακκψλ γηα ηε ρνξήγεζε πγξψλ ηελ αληηθαηάζηαζε, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ησλ απσιεηψλ αίκαηνο. 'Ειεγρνο εμσηεξηθήο αηκνξξαγίαο: Βιέπε θεθάιαην Ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξώλ: Δθαξκφδεηαη κεηά απφ ηνπνζέηεζε 2 πεξηθεξηθψλ θιεβνθαζεηήξσλ κεγάινπ εχξνπο (14-16G) θαη κε ηαπηφρξνλε ιήςε δεηγκάησλ αίκαηνο γηα νκάδα αίκαηνο, δηαζηαχξσζε θαη αηκαηνινγηθφ έιεγρν. Ζ ηνπνζέηεζε ΚΦ γξακκψλ γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε πγξψλ ζην shock δελ ελδείθλπηαη γηαηί, αθελφο, ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ηνπνζεηεζνχλ θαη, αθεηέξνπ, επηηπγράλνπλ αξγφ ξπζκφ ρνξήγεζεο ησλ πγξψλ θαη ηνπ αίκαηνο (π.ρ. κε θαζεηήξα 16G κήθνπο 20cm ρνξεγνχληαη ηα κηζά πγξά απφ φ,ηη κε θαζεηήξα 16G κήθνπο 5cm) (βιέπε ρ ). ηνλ ελήιηθα αζζελή ρνξεγνχληαη αξρηθά δχν ιίηξα Ringer s Lactated γξήγνξα θαη αμηνινγείηαη ε αληαπφθξηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, πνπ απνηειεί πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ηε βαξχηεηα ηεο ππννγθαηκίαο: εάλ ε ΑΠ ζηαζεξνπνηεζεί πξηλ ρνξεγεζνχλ ηα δχν ιίηξα θξπζηαιινεηδψλ ζεκαίλεη φηη ε απψιεηα αίκαηνο είλαη κηθξή, εάλ ε ΑΠ απνθαηαζηαζεί ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κεηά απφ ηε ρνξήγεζε θαη ησλ δχν ιίηξσλ ζεκαίλεη φηη ε απψιεηα θπκαίλεηαη ζην 15%-25% ηνπ φγθνπ αίκαηνο, εάλ ε ΑΠ αξρηθά απνθαηαζηαζεί θαη ζηε ζπλέρεηα κεησζεί, ζεκαίλεη ζπλερηδφκελε κεγάιε απψιεηα ε άιιε αηηία shock, εάλ ε απψιεηα αίκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 40% έσο 50% ηνπ φγθνπ αίκαηνο απνηειεί απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε θαη απαηηεί άκεζε ρνξήγεζε αίκαηνο, 307

8 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 εάλ ε ΑΠ κεηψλεηαη ελψ είλαη δηαηεηακέλεο νη ζθαγίηηδεο θαη απμεκέλεο νη πηέζεηο ηεο δεμηάο θαξδηάο ζεκαίλεη φηη καδί κε ην shock ζπλππάξρεη θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο, ππφ ηάζε πλεπκνλσζψξαθαο ή θαξδηαθή αλεπάξθεηα (ιφγσ εκθξάγκαηνο ή ζιάζεο ηνπ κπνθαξδίνπ). Μεηάγγηζε αίκαηνο: Ζ βαξχηεηα ηεο απψιεηαο αίκαηνο θαζνξίδεη ηηο ελδείμεηο γηα ρνξήγεζε αίκαηνο. Γεληθά νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ζεκαληηθή ππφηαζε ρξεηάδνληαη κεηάγγηζε θαη γη' απηφ: 4 κνλάδεο αίκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζηαπξσζνχλ φζν γίλεηαη πην γξήγνξα. εάλ ε αηκνξξαγία είλαη θαηαθιπζκηαία θαη ε ΑΠ δελ αλαηάζζεηαη κε πγξά, δελ αλακέλεηαη ην δηαζηαπξσκέλν αίκα θαη ρνξεγείηαη αίκα νκάδαο Ο Rhesus αξλεηηθφ. Σν νιηθφ αίκα απνηειεί ην θαιχηεξν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ελδείθλπηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαδσνγφλεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία, γηαηί πεξηέρεη ηα ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ ραζεί, δειαδή, εξπζξνθχηηαξα θαη πιάζκα D = Αμηνιόγεζε Νεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο ' απηή ηε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πνιπηξαπκαηία ε αμηνιφγεζε ηεο λεπξνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο αθνξά θπξίσο ην επίπεδν ζπλείδεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο. Επίπεδν ζπλείδεζεο Αξρηθά αμηνινγείηαη εάλ: αζζελήο είλαη μχπληνο απαληά ζε εξσηήζεηο αληηδξά ζε επψδπλα εξεζίζκαηα παξνπζηάδεη έιιεηςε αληίδξαζεο ζε φια ηα εξεζίζκαηα. Δθφζνλ δηαπηζησζεί απψιεηα ζπλείδεζεο, πξψηα ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ: πξνυπάξρνπζα επηιεπηηθή εζηία, πνπ πηζαλφλ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκφ νη εχθνια αλαζηξέςηκεο αηηίεο θαηαζηνιήο ηνπ ΚΝ, φπσο ππνγιπθαηκία (κε ρνξήγεζε 50% Γιπθφδεο) θαη ππξδνζνινγία κε λαξθσηηθά (κε ρνξήγεζε 0.4mg Ναινμφλεο). Δθφζνλ απνθιεηζηνχλ νη παξαπάλσ επηκέλνπζεο δηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο θαη εθφζνλ ε αξηεξηαθή πίεζε είλαη θπζηνινγηθή ή ζρεδφλ θπζηνινγηθή, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη πξφθεηηαη γηα εγθεθαιηθή βιάβε, ε νπνία απαηηεί άκεζε ζεξαπεία. 'Ειεγρνο ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ΣΣ Τπνςία ελδερφκελεο βιάβεο ηεο ΑΜ πξέπεη λα ηίζεηαη πάληνηε, νπνηεδήπνηε ππάξρεη ηξαχκα κε απψιεηα ζπλείδεζεο (ε ζπρλφηεηά ηεο αλέξρεηαη ζην 5%-10% ησλ ηξαπκαηηψλ). Ζ απφιπηε αθηλεηνπνίεζε ηεο απρεληθήο είλαη επηβεβιεκέλε ζ' απηνχο ηνπο αζζελείο θαη πξέπεη λα δηαηεξείηαη κέρξηο φηνπ ε α/θηθή απεηθφληζε ησλ Α 1-7 ζπνλδχισλ απνδεηρζεί θπζηνινγηθή. Δθφζνλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ παξνπζία απρεληθήο βιάβεο είλαη ελδεδεηγκέλε ε εμέηαζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο (λεπξνρεηξνπξγνχο ή νξζνπεδηθνχο). Shock από βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ (spinal shock): Δίλαη κηα θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα απνθιεηζηεί, εθφζνλ ε επηκέλνπζα ππφηαζε δελ εμεγείηαη απφ ππάξρνπζα αηκνξξαγία θαη εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί πςειή βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Δάλ ε βιάβε είλαη πάλσ απφ ην Θ 1-5 λεπξνηφκην ηφηε, ιφγσ ηεο 308

9 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο απψιεηαο ηνπ αγγεηαθνχ ηφλνπ, ηεο ππεξίζρπζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη ηεο παξάιπζεο ησλ κεζνπιεπξίσλ λεχξσλ, απηνί νη αζζελείο εκθαλίδνπλ: πηψζε ΑΠ θαηά 40-90mmHg ρσξίο ηαπηφρξνλε ηαρπθαξδία βξαδπθαξδία <60ζθ.min-1 δεζηά άθξα θαη γεκάην ζθπγκφ πφλν ζηνλ απρέλα έιιεηςε αληαλαθιαζηηθψλ(ραιαξή παξάιπζε) δηαθξαγκαηηθή αλαπλνή (ή άπλνηα εάλ ε βιάβε είλαη πάλσ απφ ην Α 4 ). Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη: ρνξήγεζε ηλνηξφπσλ θαη/ή αγγεηνζπζπαζηηθψλ (θιαζζηθή εμαίξεζε γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο) ρνξήγεζε αηξνπίλεο απνθπγή ππεξκεηάγγηζεο (ιφγσ θηλδχλσλ αλάπηπμεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο) ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε θαη εθαξκνγή κεραληθνχ αεξηζκνχ ησλ πλεπκφλσλ εθφζνλ έρεη δηαηαξαρζεί ν αεξηζκφο Δ = Έθζεζε Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξεο αμηνιφγεζε, πξέπεη λα αθαηξνχληαη φια ηα ελδχκαηα ηνπ αζζελνχο ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ αεξαγσγνχ, ηεο επάξθεηαο ηνπ αεξηζκνχ θαη ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο πγξψλ κπνξεί λα αξρίζεη κηα πην ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηνπ πνιπηξαπκαηία γηα ηελ αλεχξεζε επηθίλδπλσλ ή απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαθψζεσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε δηφξζσζε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο. Κπανιοεγκεθαλικέρ κακώζειρ Βιέπε θαθάιαην 13. Γναθοπποζυπικέρ κακώζειρ Γχν είλαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ γλαζνπξνζσπηθψλ θαθψζεσλ: ν έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνχ θαη ε αηκνξξαγία. πρλά ν αεξαγσγφο απειεπζεξψλεηαη είηε κε επείγνπζα αλαξξφθεζε ηεο ζηνκαηηθήο θαη ξηληθήο θνηιφηεηαο, είηε κε απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ελφο δαθηχινπ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα κέρξη ηελ αξρή ηεο γιψζζαο ζηνλ νπίζζην θάξπγγα. Δάλ απηνί νη ρεηξηζκνί ή ε πξφζζηα έιμε ηεο θάησ γλάζνπ δελ απνθαηαζηήζνπλ ηε βαηφηεηα ηνπ αεξαγσγνχ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ηξαρεηνζηνκία ή θξηθνζπξενεηδνηνκή. Θυπακικέρ κακώζειρ Έλα 25% ησλ ζαλάησλ απφ ηξαχκα νθείιεηαη ζε θαθψζεηο ηνπ ζψξαθα, απφ ηηο νπνίεο κφλν έλα 15% απαηηεί ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε, ελψ νη ππφινηπεο αληηκεησπίδνληαη ζην ΣΔΠ ή ζηε ΜΔΘ. Οη θαθψζεηο πνπ απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε είλαη: ε απφθξαμε ησλ αλψηεξσλ αεξνθφξσλ νδψλ ν αλνηθηφο ή ν ππφ ηάζε πλεπκνζψξαθαο ν καδηθφο αηκνζψξαθαο ν θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο ν αζηαζήο ζψξαθαο (flail chest). 309

10 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Ζ πην ζεκαληηθή αξρή ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαθψζεσλ είλαη ε πξόιεςε ηεο ππνμίαο, πνπ είλαη απνηέιεζκα είηε αλεπαξθνχο αεξηζκνχ θαη νμπγφλσζεο shock ιφγσ ππννγθαηκίαο θεληξηθήο παξαθψιπζεο ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο. Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πλεπκνληθήο θαη θαξδηαθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο απαηηνχλ απιά κέηξα φπσο: έιεγρν ηνπ αεξαγσγνύ είηε κε δηαζσιήλσζε θξηθνζπξενεηδνηνκή ηξαρεηνζηνκία. Αληηκεηώπηζε πλεπκνζώξαθα είηε κε: ζσξαθνζηνκία κε βειφλε (βιέπε 6.3.4) θιεηζηή παξνρέηεπζε ηνπ ζψξαθα. Αληηκεηώπηζε ηπρόλ θαξδηαθνύ επηπσκαηηζκνύ κε πεξηθαξδηνθέληεζε (ζην άθξν ηεο μηθνεηδνχο απφθπζεο κε θαηεχζπλζε ηνλ αξηζηεξφ ψκν). Οη ζσξαθηθέο θαθψζεηο πνπ δελ πξνθαινχλ άκεζα θαξδηνπλεπκνληθή αζηάζεηα αιιά ζπλνδεχνληαη απφ ζεκαληηθή ζλεηφηεηα είλαη: ε ξήμε ηεο ανξηήο νη ηξαρεηνβξνγρηθέο θαθψζεηο ε πλεπκνληθή ζιάζε ε κπνθαξδηαθή ζιάζε. Κοιλιακέρ κακώζειρ ρεηηθά κε ηηο θαθψζεηο ηεο θνηιίαο ε έκθαζε βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαγλψξηζε γεληθά ηεο χπαξμεο ελδνθνηιηαθήο βιάβεο παξά ζηε δηάγλσζε ηεο εηδηθήο θάθσζεο θάπνηνπ νξγάλνπ. Γη' απηφλ ην ζθνπφ ε θαιχηεξε κέζνδνο είλαη: ε θπζηθή εμέηαζε, ε παξαθέληεζε ηεο θνηιίαο φπνπ ε θπζηθή εμέηαζε θξίλεηαη αλεπαξθήο ε πεξηηνλατθή πιύζε. ηνπο αζζελείο κε ακβιχ ηξαπκαηηζκφ: ε αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη έλα ρξήζηκν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, γηαηί απεηθνλίδεη νπηζζνπεξηηνλατθέο θαθψζεηο πνπ δελ αληρλεχνληαη κε ηελ πεξηηνλατθή πιχζε. Οη θαθψζεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ αληρλεχνληαη κε: αλάιπζε ησλ νχξσλ γηα αλίρλεπζε καθξν - ή κηθξναηκαηνπξίαο. Οπθοπεδικέρ κακώζειρ Έρνπλ ηε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξρηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. Απαηηνχλ κφλνλ αθηλεηνπνίεζε θαη ζπρλή λεπξναγγεηαθή εμέηαζε. Μφλνλ εάλ απνπζηάδνπλ νη πεξηθεξηθέο ζθίμεηο ελδείθλπηαη άκεζε ρεηξνπξγηθή δηεξεχλεζε ή αξηεξηνγξαθία. Αγγειακέρ κακώζειρ Δίλαη ζπρλέο κεηά απφ δηαηηηξαίλνληα ηξαχκαηα αιιά κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ θαη θαηάγκαηα, εμαξζξψζεηο ή ηπθιφ ηξαπκαηηζκφ. Η πξώηε αμηνιόγεζε πξέπεη λα επηβεβαηώλεη ηελ παποςζία ή αποςζία ζθίξευν. 310

11 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο 'Έλα θξχν άθξν ρσξίο ζθχμεηο, κε απμαλφκελν αηκάησκα, ηζηνξηθφ αξηεξηαθήο αηκνξξαγίαο, ζπλ-ππάξρνπζα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή θαη παξνπζία θπζήκαηνο (bruit) απνηειεί νμεία θαηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε φζν πην γξήγνξα γίλεηαη ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ Ζ δεχηεξε αμηνιφγεζε γίλεηαη αθνχ έρεη γίλεη εθηίκεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη έρνπλ αληηκεησπηζηεί απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαθψζεηο. Πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο θάθσζεο. Ζ δεχηεξε εμέηαζε ηνπ αζζελνχο είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη ζπζηεκαηηθή θαη θαηά θαλφλα αξρίδεη απφ ηελ θνξπθή θαη πξνρσξεί πξνο ηα πφδηα (βιέπε Πηλ ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε έγηλε κηα ζχληνκε θπζηθή εμέηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε ζπλερίδεηαη κηα πην νινθιεξσκέλε εμέηαζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα. Κεθαλή (κπανίο και ππόζυπο): καιαθψλ θαη νζηηθψλ κνξίσλ νθζαικψλ, αθηηψλ, κχηεο, ζηφκαηνο. Σπάσηλορ: ζθαγίηηδσλ (γηα δηάηαζε), ηξαρείαο (εάλ έρεη θεληξηθή ζέζε), απρέλνο (γηα παξακνξθψζεηο, επαηζζεζία, θιπ.), ρξήζε επηθνπξηθψλ κπψλ ηνπ ηξαρήινπ ε δηόγθωζε ηωλ ζθαγίηηδωλ κπαίλεη ππνςία: πλεπκνζψξαθα ππφ ηάζε θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ. Θώπακαρ: Επηζθόπεζε: έθπηπμε θαηάγκαηα εθδνξέο, θιπ. Επίθξνπζε: αλαπλεπζηηθνί θαη θαξδηαθνί ήρνη (ππεξζαθήο ηπκπαληθφο ήρνο ππνδεηθλχεη πλεπκνζψξαθα) Αθξόαζε Ψειάθεζε: ππνδφξην εκθχζεκα. Κοιλιά: επαηζζεζία, θνηιηαθνί ήρνη, 311

12 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 εθρπκψζεηο, δηάηαζε, θιπ. Πύελορ: εμέηαζε γπλαηθνινγηθή θαη απφ ην νξζφ θαη έιεγρνο γηα αζηάζεηα. Ράση: γηα επαηζζεζία, παξακφξθσζε. Άκπα: έιεγρνο άλσ θαη θάησ άθξσλ. Πλήπηρ νεςπολογική εξέηαζη. Πίλ Κιίκαθα αμηνιόγεζεο Σξαύκαηνο (TS = Trauma Score) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηεο θάθσζεο, ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θιίκαθαο θψκαηνο ηεο Γιαζθφβεο. Αναπνεςζηική ζςσνόηηηα: αλ/min αλ/min 3 >36 αλ/min αλ/min 1 0 αλ/min 0 Αναπνεςζηική έκπηςξη: θπζηνινγηθή 1 ρξήζε εθεδξηθψλ κπψλ 0 ςζηολική ΑΠ: > 90 mmhg mmhg mmhg mmhg 1 απνπζία ζθπγκνχ 0 Σπισοειδική επαναπλήπυζη: θπζηνινγηθή 2 θαζπζηεξεκέλε > 2sec 1 θαζφινπ 0 Πποζθήκη βαθμολογίαρ ζύμθυνα με ηην Κλίμακα Γλαζκόβηρ: πλνιηθό εύξνο βαζκνινγίαο ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΚΩΖ Έλαο αξηζκεηηθφο ηξφπνο γηα λα βαζκνινγείηαη ε βαξχηεηα κηαο θάθσζεο απφ πιεπξάο πξνζβνιήο ησλ ηξηψλ δσηηθψλ ζπζηεκάησλ (θπθινθνξηθνχ, αλαπλεπζηηθνχ θαη ΚΝ) είλαη ε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ηνπ ηξαύκαηανο (ΣS) πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλ χκθσλα κε 312

13 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο ηελ θιίκαθα απηή βαζκνινγνχληαη νξηζκέλεο θαξδηνπλεπκνληθέο παξάκεηξνη αλάινγα κε ην εάλ είλαη θπζηνινγηθέο (πςειή βαζκνινγία) ή δηαηαξαγκέλεο (ρακειή βαζκνινγία) θαη πξνζηίζεηαη ε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο ηεο Γιαζθφβεο γηα ην θψκα (βιέπε Π;iλ. 2-2). Μ' απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη φρη κφλνn ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ελφο ηδξχκαηνο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ νξγάλσζε, ηε ζηειέρσζε, θιπ. Καζψο θαη πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε. Γηα παξάδεηγκα: ε βαζκνινγία 10 έρεη ζρεηηζηεί κε 60% επηβίσζε, ε βαζκνινγία 7 κόλν κε 15% επηβίσζε. Μηα άιιε θιίκαθα πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα ζπγθξίλεη ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο κεηά απφ ακβιχ ηξαπκαηηζκφ είλαη ε Κιίκαθα ηεο Βαξχηεηαο ηεο Κάθσζεο (ISS=Injury Severity Score) ε νπνία είλαη αξθεηά πεξίπινθε θαη γη' απηφ δελ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ ΒΑΗΚΟ MONITORING ΣΟΝ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Αλ θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιπηξαπκαηίεο νη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπο θαθψζεηο έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο έρεη αξρίζεη πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο λνζνθνκείν, εληνχηνηο νξηζκέλεο θαθψζεηο δελ εθδειψλνληαη παξά κεηά απφ αξθεηέο ψξεο ή θαη εκέξεο απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο, εθηφο απφ ην εηδηθφ monitoring πνπ θάζε θνξά ελδείθλπηαη, φινη νη πνιπηξαπκαηίεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε σξηαία βάζε απφ πιεπξάο: δσηηθώλ ζεκείσλ: αξηεξηαθήο πίεζεο ζθίμεσλ αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο ζεξκνθξαζίαο, λεπξνινγηθήο αμηνιόγεζεο κε ηελ θιίκαθα ηεο Γιαζθόβεο εθφζνλ ν αζζελήο έρεη ππνζηεί "ηπθιφ" (blunt) ηξαπκαηηζκφ, απνβνιήο νύξσλ, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ησλ νχξσλ ζηα ml/kg/h, θνξεζκνύ ηεο Hb κε νμπγόλν κε ζθπγκηθό νμύκεηξν πνπ βνεζά ζηελ ηηηινπνίεζε ηεο νμπγνλνζεξαπείαο θαη ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ηπρφλ ππνμπγνλαηκίαο. Οη ζπλερείο κεηξήζεηο απηψλ ησλ παξακέηξσλ είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο, απφ θάπνηεο κεκνλσκέλεο εηδηθέο κεηξήζεηο, ζην λα δείμνπλ κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ SHOCK Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε shock είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ελδναγγεηαθνχ φγθνπ θαη ε βειηίσζε ηεο παξνρήο νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ν θνξεζκφο ηεο κε Ο 2 είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε Ο 2 ζηνπο πνιπηξαπκαηίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθή απψιεηα αίκαηνο είλαη απαξαίηεηε: ε ρνξήγεζε νμπγόλνπ 313

14 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ε ρνξήγεζε αίκαηνο: ε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ φγθνπ αίκαηνο ζηνλ πνιπηξαπκαηία πνπ βξίζθεηαη ζε shock δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη αιιά νχηε κπνξεί λα ππεξηνληζηεί. Καλέλα άιιν είδνο πγξνχ εθηφο απφ αίκα δελ αξθεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο απψιεηεο φινπ ζρεδφλ ηνπ φγθνπ αίκαηνο. Υνξήγεζε πγξψλ Όηαλ ε απψιεηα αίκαηνο δελ είλαη ζεκαληηθή (βιέπε ) ή ε ππννγθαηκία έρεη παξαηαζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα, ηφηε ελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε θαη άιισλ πγξψλ εθηφο ηνπ αίκαηνο. Σα θπξηφηεξα δηαιχκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γη' απηφ ην ζθνπφ είλαη - ην Ringer;s Lactated - ν θπζηνινγηθφο νξφο (πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ζχλζεζε ζε ηφληα κε ην πιάζκα θαη ην ελδηάκεζν πγξφ) - ηα ππέξηνλα (7.5%) δηαιχκαηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1. Αζθεηνπνχινπ Δ: Μεηαηξαπκαηηθή Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα, Υεηξνπξγηθά Πξνβιήκαηα, Δθδ. Σζηθηζήο Γ, Υαηδάθεο Γ. Αζήλα XVI, Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο, 1988, ζζ Clark C: Improving the management of major trauma (Editorial). Br J Anaesth 1990 ;64: Commission on the Provision of Surgical Services: Report of the working party on the management of patients with major injuries. Royal College of Surgeons of England, London, Committee on Trauma: Advanced Trauma Life Support Manual. American College of Surgeons, Chicago, Grande CM, Stene JK, Bernhard WN. Airway management: considerations in trauma patient. Crit Care Clin 1990;6: Hodgetts T, Mcneil Iain, Cooke M. The Prehospital Emergency Management Master. BMJ Publishing Group, BMA House, Tavistock Square, London, Meyer AA, Trunkey DD. Critical care as an integral part of trauma care. Crit Care Clin 1986;2: National Academy of Sciences and National Research Council. Accidental Death and Disability. The Neglected Disease of Modern Society. Washington DC, Division of Medical Sciences, National Academy of Sciences, National Research Council. September Trunkey DD: Presidential address: on things that go bang in the night. Surgery 1982;92: Trunkey DD. Trauma. Accidental and intentional injuries account for more years of life lost in the U.S. than cancer and heart disease. Among the prescribed remedies are improved preventive efforts, speedier surgery and further research. Sci Am. 1983;249: Weigelt JA: Initial management of the trauma patient. Crit Care Clin 1986;2:

15 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο 12.6 ΜΑΘΗΗ ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΖΗΣΗΗ (PBLD 1 ) ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΚΩΔΗ Κιηληθό Πξόβιεκα Έλαο λένο 31 εηώλ, ελψ θάλεη joking ζε πνιπζχρλαζην δξφκν, ηνλ ρηππάεη απηνθίλεην κε δχλακε. Ζ δχλακε ηεο πξφζθξνπζεο ηνλ πέηαμε ζηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ, απφ φπνπ γιίζηξεζε ζην δξφκν φπνπ θαη ηνλ πάηεζε ην απηνθίλεην. Σνλ βξίζθεηε λα θείηεηαη ζην έδαθνο, κε απψιεηα ζπλείδεζεο ζε κηα ιίκλε αίκαηνο. Σνπ απειεπζεξψλεηε ηνλ αεξαγσγφ κε αλάζπαζε ηεο θάησ γλάζνπ θαη αξρίδεη λα αλαπλέεη. Απφ ηελ ππφινηπε αμηνιφγεζε βξίζθεηε φηη ην ζχκα έρεη γξήγνξν ζθπγκφ. Γελ ππάξρεη εκθαλήο θάθσζε ζηελ θεθαιή ή ηνλ απρέλα, νη θιέβεο ηνπ ηξαρήινπ είλαη θνιαςαξηζκέλεο. Σν ζσξαθηθφ ηνίρσκα θαίλεηαη λα είλαη αζηαζέο ζην δεμηφ εκηζσξάθην φπνπ ππάξρεη αλνηθηφ ηξαχκα. Κφθθηλν αίκα πεδάεη απφ ην δεμί άλσ άθξν, θαη ηα δχν κεξηαία θαίλεηαη λα είλαη ζπαζκέλα. Αληηθείκελα Μάζεζεο 1. εκεία θαη ζπκπηψκαηα αζζελνχο κε???? 2. Δπείγνπζα ηαηξηθή αληηκεηψπηζε αζζελνχο κε???? θαη αλαπλεπζηηθή δπζθνιία 3. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ κεραληζκνχ ηεο θάθσζεο ζηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο 4. Ση πεξηιακβάλεη ε αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. 5. Πνηα ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε θαη πσο ζα εμαζθαιίζεηε επαξθή αεξηζκφ; 6. Πσο ζα ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία απφ ην άλσ άθξν; 7. Πσο ζα ππνζηεξίμεηε ηελ θπθινθνξία; 1 PBLD = Problem based learning discussions 315

16 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα