12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΚΩΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΒΑΗΚΟ MONITORING ΣΟΝ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ SHOCK ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑΘΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ (PBLD) ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΚΩΔΗ Πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο Αλαζθόπεζε ζεκαληηθήο βηβιηνγξαθίαο 12.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ην ηξαχκα έρεη αλαγλσξηζηεί, ζηηο αλαπηπγκέλεο θπξίσο ρψξεο, σο κία μερσξηζηή λνζνινγηθή νληφηεηα θαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Οη ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή αηηία ζαλάηνπ ζηελ Δπξψπε (ρ. 12-1) θαη ηηο ΖΠΑ γηα ηηο ειηθίεο 1 έσο 44 εηψλ (ρ. 12-2). Γη απηφ θαη ε Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ραξαθηήξηζε ην ηξαχκα ην 1966 σο «ηελ παξακειεκέλε λφζν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.

2 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ρ Θάλαηνη θαη έηνο από ηξαύκα (αξηζκνί αλά άηνκα, απφ WHO, 1989). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παγθφζκηα κεηαβνιή ηεο επηδεκηνινγίαο ησλ λφζσλ θαη θαθψζεσλ θαηαηάζζεη ην ηξαχκα σο ηελ 4ε θπξηφηεξε αηηία ζλεηφηεηαο κεηά ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα (1ε) θαη ηελ εγθεθαιηθή αγγεηαθή λφζνο (2ε) θαη σο ηελ 1 ε θπξηόηεξε αηηία νοζηπόηηηαρ (αληθαλφηεηα / αλακελφκελα έηε δσήο) κε ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα λα αθνινπζεί (4 ε ) θαη ηελ εγθεθαιηθή αγγεηαθή λφζν (5 ε ). ρ Θάλαηνη από ηξαύκα ζε ζρέζε κε άιιεο αηηίεο αλά ειηθία (ζηνηρεία National Research Council, 1985). Δπεηδή ην ηξαχκα είλαη ππεχζπλν γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 35 εηψλ (ρ. 12-2), ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ ηξαχκαηνο είλαη πνιχ πςειφ (π.ρ. ζηηο ΖΠΑ ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη ζην 2.3% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο) θαη ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θαξθίλνπ θαη ησλ θαξδηνπαζεηψλ. ηνηρεία απφ ηηο ΖΠΑ, πνπ έρνπλ επηβεβαησζεί θαη ζηελ Δπξψπε, δείρλνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζαλάησλ (30% έσο 40%) ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ πνιπηξαπκαηία ζην λνζνθνκείν, ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί εάλ ηνπ είρε παξαζρεζεί έγθαηξα ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε. Ζ ζλεηφηεηα απφ ηξαχκα είλαη επζέσο αλάινγε κε ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη ηεο ζσζηήο αληηκεηψπηζήο ηνπ. χκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ Trunkey απφ ην αλ Φξαληζίζθν, νη ζάλαηνη απφ ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο εκθαλίδνπλ κία ηξηπιή ρξνληθή θαηαλνκή (ρ. 12-3): πξώηε κηζή ώξα: 302

3 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο ην 50% ησλ αζζελψλ πεζαίλνπλ ακέζσο, ζηελ πξψηε κηζή ψξα κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ, θαη πξηλ θζάζνπλ ζην λνζνθνκείν, απφ βαξηέο λεπξνινγηθέο βιάβεο ή αηκνξξαγίεο απφ ηελ θαξδηά θαη ηα κεγάια αγγεία 1-2 ώξεο κεηά ηελ θάθσζε: Πεξίπνπ ην 30% ησλ ζαλάησλ ζπκβαίλεη 1-2 ψξεο κεηά ηελ θάθσζε θαη νθείιεηαη ζε ζεκαληηθή απψιεηα αίκαηνο θαη βιάβεο (π.ρ πλεπκνζψξαθαο, αηκνπεξηηφλαην, θιπ.), πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ αληηκεησπηζηεί κε επηηπρία, εάλ ππήξρε ε θαηάιιειε ππνδνκή. 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηελ θάθσζε: ην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ζπκβαίλεη πνιχ αξγφηεξα θαη ζπλήζσο νθείιεηαη ζε ζήςε θαη αλεπάξθεηα νξγάλσλ πνιιψλ ζπζηεκάησλ. Αλ θαη ηα ζηνηρεία απηά δηαθέξνπλ απφ αληίζηνηρα ζηελ Δπξψπε, εληνχηνηο δείρλνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαπκαηία εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ «θαλφλα ησλ 3»: ν ωζηόο αζζελήο ζην ωζηό λνζνθνκείν ζηηο ωζηέο πξνζεζκίεο. ρ Υξνληθή θαηαλνκή θαη αηηίεο ζαλάηωλ κεηά από ηξαύκα (Trunkey, 1983) ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ Με ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο έλα φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ βαξηά ηξαπκαηηζκέλσλ αζζελψλ επηδεί γηα λα θζάζεη ζην λνζνθνκείν. Ζ αξρηθή ελδν-λνζνθνκεηαθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία αθνξά ηελ πξψηε θπξίσο ψξα ηεο εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο θαη ρσξίδεηαη ζε αξρηθή αμηνιφγεζε θαη αλαδσνγφλεζε θαη ζε δεχηεξε αμηνιφγεζε ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ θαηά ηελ αλαδσνγφλεζε θαη αξρηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Advanced Σrauma Life Support (ATLS) ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιεγίνπ Υεηξνπξγψλ (Πίλ. 12-1). Πίλ Αλαδωνγόλεζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. 303

4 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Ππώηη Αξιολόγηζη Αεξαγσγόο: Ο 2 δηαζσιήλσζε θξηθνζπξενηνκή Αλαπλνή: απηφκαηε ειεγρφκελε ζε αλαπλεπζηήξα αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαθψζεσλ: - πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε - αλνηθηφο πλεπκνζψξαθαο - καδηθφο αηκνζψξαθαο - αζηαζήο ζψξαθαο Κπθινθνξία: έιεγρνο εμσηεξηθήο αηκνξξαγίαο ΔΦ πγξά κέζσ κεγάισλ θιεβνθαζεηήξσλ θαη δείγκαηα αίκαηνο γηα εμεηάζεηο monitoring ΖΚΓξαθήκαηνο, ΑΠ, ζθίμεσλ εθαξκνγή ζηνιήο anti-shock κεηάγγηζε αίκαηνο αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαθψζεσλ: - θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο - κπνθαξδηαθή βιάβε (ζιάζε, έκθξαγκα) - εκβνιή αέξα θάξκαθα: - αληηαξξπζκηθά - αληηβησηηθά - αγγεηνζπζπαζηηθά ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ζηε ζπλέρεηα ηεο αλαδσνγφλεζεο: - επείγνπζα ζσξαθνηνκή - επείγνπζα ιαπαξνηνκία - αγγεηνγξαθία γηα νπηζζνπεξηηνλατθή ελδνππειηθή αηκνξξαγία Σύληνκε λεπξνινγηθή εμέηαζε Αθαίξεζε ελδπκάησλ αζζελνύο γηα εμέηαζε Γεύηεπη Αξιολόγηζη (πλήπηρ εξέηαζη και α/θικόρ έλεγσορ): Κεθαιή: θξαλίν, ηξηρσηφ θεθαιήο, κάηηα, δέξκα θαη νζηά πξνζψπνπ, αθηηά, κχηε, ζηφκα Απρέλαο: επαηζζεζία, εμνγθψκαηα, παξακνξθψζεηο κεηαηφπηζε ηξαρείαο, δηαηεηακέλεο θιέβεο Θώξαθαο: 304

5 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο αλαπλεπζηηθνί θαη θαξδηαθνί ήρνη, αζπκκεηξία, παξάδνμε αλαπλνή, ηξαχκαηα, θαηάγκαηα, εθδνξέο Κνηιηά: επαηζζεζία, θνηιηαθνί ήρνη, ηξαχκαηα, εθδνξέο, δηάηαζε Πύεινο: αζηάζεηα, εμέηαζε απφ ην νξζφ, θαζεηήξαο Foley, επηζθφπεζε πεξηλένπ, γπλαηθνινγηθή εμέηαζε Νεπξνινγηθόο επαλέιεγρνο 'Αθξα: δπζκνξθία, αλνηθηά ηξαχκαηα, ζθχμεηο Πιάηε: επαηζζεζία, παξακνξθψζεηο, εμνγθψκαηα Οπιζηική Θεπαπεία Κακώζευν Γεδνκέλνπ φηη πνιπηξαπκαηίαο είλαη ν αζζελήο κε βιάβεο πνιιψλ ζπζηεκάησλ ή νξγάλσλ, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή νξηζηηθήο ζεξαπείαο πξέπεη λα αμηνινγείηαη θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά θαη θαηφπηλ, ζθαηξηθά νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο. Ζ αξρηθή επείγνπζα αμηνιφγεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία βαζίδεηαη ην ΑBCDE, φπνπ: Α (=Airway) έλεγσορ αεπαγυγού και αςσενικήρ μοίπαρ Β (=Breathing) επάπκεια αναπνοήρ C (=Circulation) κςκλοθοπία D (=Deficits) νεςπολογικέρ διαηαπασέρ Δ (=Exposure) εξέηαζη αζθενούρ μεηά από αθαίπεζη ηυν ενδςμάηυν ηος. Δθφζνλ επλντθή έθβαζε δελ κπνξεί λα ππάξρεη εάλ ε παξνρή νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο είλαη δηαηαξαγκέλε, ν αεξαγσγφο θαη ε αλαπλνή απνηεινχλ ηα πξψηα βήκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία θαη ακέζσο κεηά έπεηαη ην ζηακάηεκα ηεο αηκνξξαγίαο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ φγθνπ αίκαηνο ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Πξηλ γίλεη ε νπνηαδήπνηε δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή πξάμε πξέπεη λα πξνεγεζεί αμηνιφγεζε ηνπ αζζελνχο θαη δηαζθάιηζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ ABCDE (βιέπε Κεθάιαηα 2.2 θαη 3.3.3). 305

6 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ε φινπο ηνπο αζζελείο κε ηξαχκα: Πξψηε πξνηεξαηφηεηα έρεη ν αεξαγσγφο. Πξέπεη ακέζσο λα ρνξεγεζεί νμπγφλν (βιέπε πίλαθα 4-2 θαη 4.7 γηα ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία) Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ν αζζελήο ζε θαζηζηή ζέζε. Πξέπεη λα θαζεζπραζηεί ν αζζελήο Α = Αμηνιόγεζε - Τπνζηήξημε αεξαγωγνύ Ακέζσο κφιηο ν πνιπηξαπκαηίαο θζάζεη ζην ΣΔΠ ηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα ειεγρζεί: εάλ κπνξεί λα κηιήζεη: γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη βαηφηεηα ηνπ αεξαγσγνχ θαη ηθαλφηεηα αλαπλνήο, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά (π.ρ. ν εγθαπκαηίαο κπνξεί μαθληθά λα επηδεηλσζεί ελψ πξνεγνχκελσο ήηαλ ζηαζεξνπνηεκέλνο). Εάλ ν πνιπηξαπκαηίαο δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαη δελ έρεη ζπλείδεζε: Ο έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνχ είλαη ζπλψλπκνο κε ηελ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε, ε νπνία εθαξκφδεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν αζζελήο νμπγνλσζεί θαηάιιεια. Υξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ηε δηαζσιήλσζε θαηά ηελ νπνία απνθεχγεηαη ε έθηαζε ή ε θάκςε ηνπ απρέλα, θαζψο φινη νη αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θάθσζε ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο, ε νπνία αθηλεηνπνηείηαη κέρξηο φηνπ δηαπηζησζεί α/γξαθηθά ε βιάβε. Η αθηλεηνπνίεζε ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ΣΣ γίλεηαη είηε κε: ζθιεξφ απρεληθφ θνιάξν, πνπ φκσο δελ εκπνδίδεη πάληνηε ηελ θάκςε ή ηελ έθηαζε ηνπ απρέλα θαη δελ πξνζηαηεχεη θαηά ηε δηαζσιήλσζε, δηαηήξεζε ηεο θεθαιήο ζε νπδέηεξε ζέζε κε ηα ρέξηα ελφο βνεζνχ πνπ βξίζθεηαη ζην θεθάιη ηνπ θξεβαηηνχ. Ο θίλδπλνο εηζξόθεζεο από ηπρόλ γεκάην ζηνκάρη απνηειεί έλα άιιν πξόβιεκα θαηά ηε δηαζσιήλσζε θαη γη' απηό πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα εθαξκνγή θξηθνεηδηθήο πίεζεο. Σηνλ αζζελή κε γλαζνπξνζσπηθή θάθσζε πνπ έρεη σηόξξνηα ή ξηλόξξνηα: απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ξηλνθαξπγγηθνχ αεξαγσγνχ, ή ξηλνηξαρεηαθνχ ζσιήλα εάλ ππάξρνπλ εθηεηακέλεο γλαζνπξνζσπηθέο θαθψζεηο ζπλήζσο απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αεξαγσγνχ κε θξηθνζπξενεηδνηνκή ή ηξαρεηνζηνκία Β = Αμηνιόγεζε - Τπνζηήξημε αεξηζκνύ Μεηά ηνλ έιεγρν ή ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αεξαγσγνχ ζηνλ ηξαπκαηία ειέγρεηαη ε αλαπλνή θαη ν αεξηζκφο ηνπ αζζελνχο θαη ρνξεγείηαη νμπγφλνπ σο αθνινχζσο: Επηζθόπεζε: εάλ ν ζψξαθαο θηλείηαη (ν αζζελήο αλαπλέεη) ην πψο αλαπλέεη πνηα ε αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα. Ψειάθηζε: είλαη ε ηξαρεία ζην θέληξν; ππάξρεη επαηζζεζία; ππάξρεη ηξπγκφο; Αθξόαζε: ππάξρεη νκνηφκνξθε είζνδνο αέξα ζηα δχν εκηζσξάθηα; Έιεγρνο γηα άκεζα απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαηαζηάζεηο: 306

7 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο ππάξρνπλ ζεκεία ππφ ηάζε πλεπκνζψξαθα; ππάξρνπλ ζεκεία αλνηρηνχ πλεπκνζψξαθα; ππάξρνπλ ζεκεία καδηθνχ πλεπκνζψξαθα; ππάξρνπλ ζεκεία ραιαξoχ ζψξαθα (flail chest). Χνξήγεζε νμπγόλνπ Οη ελδείμεηο γηα ρνξήγεζε νμπγφλνπ δίδνληαη ζηνλ Πίλ. 4-2 (βιέπε θεθάιαην 4). Ο πνιπηξαπκαηίαο ζπλήζσο έρεη είηε: ππέξπλνηα θαη ππνθαπλία ζηα αέξηα αίκαηνο, θεληξηθή θαηαζηνιή θαη ππεξθαπλία απφ ζπλππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. ππεξδνζνινγία θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ ηνπ ΚΝ, χπαξμε αηκνζψξαθα, πλεπκνζψξαθα ή αζηάζεηαο ηνπ ζψξαθα, C = Αμηνιόγεζε - Τπνζηήξημε θπθινθνξίαο Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην επφκελν βήκα θαηά ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. Γεδνκέλνπ φηη ζην 30% πεξίπνπ ησλ πνιπηξαπκαηηψλ αηηία ζαλάηνπ είλαη ε αηκνξξαγία, ε πηζαλφηεηα ππννγθαηκηθνχ shock ζηνπο πνιπηξαπκαηίεο δελ πξέπεη πνηέ λα ππνηηκάηαη. Η όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε απνθαηάζηαζε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο ζην ππννγθαηκηθό shock είλαη ν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηην αναζηολή ηηρ ποπείαρ ηος shock ππορ ηη μη αναζηπετιμόηηηα θαη ην ζάλαην. Ζ θπθινθνξηθή αληηκεηψπηζε απνβιέπεη ηαπηφρξνλα: ζηνλ έιεγρν ηπρφλ εμσηεξηθήο απψιεηαο αίκαηνο ζηελ ηνπνζέηεζε ελδνθιέβησλ γξακκψλ γηα ηε ρνξήγεζε πγξψλ ηελ αληηθαηάζηαζε, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ησλ απσιεηψλ αίκαηνο. 'Ειεγρνο εμσηεξηθήο αηκνξξαγίαο: Βιέπε θεθάιαην Ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξώλ: Δθαξκφδεηαη κεηά απφ ηνπνζέηεζε 2 πεξηθεξηθψλ θιεβνθαζεηήξσλ κεγάινπ εχξνπο (14-16G) θαη κε ηαπηφρξνλε ιήςε δεηγκάησλ αίκαηνο γηα νκάδα αίκαηνο, δηαζηαχξσζε θαη αηκαηνινγηθφ έιεγρν. Ζ ηνπνζέηεζε ΚΦ γξακκψλ γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε πγξψλ ζην shock δελ ελδείθλπηαη γηαηί, αθελφο, ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ηνπνζεηεζνχλ θαη, αθεηέξνπ, επηηπγράλνπλ αξγφ ξπζκφ ρνξήγεζεο ησλ πγξψλ θαη ηνπ αίκαηνο (π.ρ. κε θαζεηήξα 16G κήθνπο 20cm ρνξεγνχληαη ηα κηζά πγξά απφ φ,ηη κε θαζεηήξα 16G κήθνπο 5cm) (βιέπε ρ ). ηνλ ελήιηθα αζζελή ρνξεγνχληαη αξρηθά δχν ιίηξα Ringer s Lactated γξήγνξα θαη αμηνινγείηαη ε αληαπφθξηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, πνπ απνηειεί πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ηε βαξχηεηα ηεο ππννγθαηκίαο: εάλ ε ΑΠ ζηαζεξνπνηεζεί πξηλ ρνξεγεζνχλ ηα δχν ιίηξα θξπζηαιινεηδψλ ζεκαίλεη φηη ε απψιεηα αίκαηνο είλαη κηθξή, εάλ ε ΑΠ απνθαηαζηαζεί ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κεηά απφ ηε ρνξήγεζε θαη ησλ δχν ιίηξσλ ζεκαίλεη φηη ε απψιεηα θπκαίλεηαη ζην 15%-25% ηνπ φγθνπ αίκαηνο, εάλ ε ΑΠ αξρηθά απνθαηαζηαζεί θαη ζηε ζπλέρεηα κεησζεί, ζεκαίλεη ζπλερηδφκελε κεγάιε απψιεηα ε άιιε αηηία shock, εάλ ε απψιεηα αίκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 40% έσο 50% ηνπ φγθνπ αίκαηνο απνηειεί απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε θαη απαηηεί άκεζε ρνξήγεζε αίκαηνο, 307

8 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 εάλ ε ΑΠ κεηψλεηαη ελψ είλαη δηαηεηακέλεο νη ζθαγίηηδεο θαη απμεκέλεο νη πηέζεηο ηεο δεμηάο θαξδηάο ζεκαίλεη φηη καδί κε ην shock ζπλππάξρεη θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο, ππφ ηάζε πλεπκνλσζψξαθαο ή θαξδηαθή αλεπάξθεηα (ιφγσ εκθξάγκαηνο ή ζιάζεο ηνπ κπνθαξδίνπ). Μεηάγγηζε αίκαηνο: Ζ βαξχηεηα ηεο απψιεηαο αίκαηνο θαζνξίδεη ηηο ελδείμεηο γηα ρνξήγεζε αίκαηνο. Γεληθά νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ζεκαληηθή ππφηαζε ρξεηάδνληαη κεηάγγηζε θαη γη' απηφ: 4 κνλάδεο αίκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζηαπξσζνχλ φζν γίλεηαη πην γξήγνξα. εάλ ε αηκνξξαγία είλαη θαηαθιπζκηαία θαη ε ΑΠ δελ αλαηάζζεηαη κε πγξά, δελ αλακέλεηαη ην δηαζηαπξσκέλν αίκα θαη ρνξεγείηαη αίκα νκάδαο Ο Rhesus αξλεηηθφ. Σν νιηθφ αίκα απνηειεί ην θαιχηεξν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ελδείθλπηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαδσνγφλεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία, γηαηί πεξηέρεη ηα ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ ραζεί, δειαδή, εξπζξνθχηηαξα θαη πιάζκα D = Αμηνιόγεζε Νεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο ' απηή ηε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πνιπηξαπκαηία ε αμηνιφγεζε ηεο λεπξνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο αθνξά θπξίσο ην επίπεδν ζπλείδεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο. Επίπεδν ζπλείδεζεο Αξρηθά αμηνινγείηαη εάλ: αζζελήο είλαη μχπληνο απαληά ζε εξσηήζεηο αληηδξά ζε επψδπλα εξεζίζκαηα παξνπζηάδεη έιιεηςε αληίδξαζεο ζε φια ηα εξεζίζκαηα. Δθφζνλ δηαπηζησζεί απψιεηα ζπλείδεζεο, πξψηα ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ: πξνυπάξρνπζα επηιεπηηθή εζηία, πνπ πηζαλφλ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκφ νη εχθνια αλαζηξέςηκεο αηηίεο θαηαζηνιήο ηνπ ΚΝ, φπσο ππνγιπθαηκία (κε ρνξήγεζε 50% Γιπθφδεο) θαη ππξδνζνινγία κε λαξθσηηθά (κε ρνξήγεζε 0.4mg Ναινμφλεο). Δθφζνλ απνθιεηζηνχλ νη παξαπάλσ επηκέλνπζεο δηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο θαη εθφζνλ ε αξηεξηαθή πίεζε είλαη θπζηνινγηθή ή ζρεδφλ θπζηνινγηθή, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη πξφθεηηαη γηα εγθεθαιηθή βιάβε, ε νπνία απαηηεί άκεζε ζεξαπεία. 'Ειεγρνο ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ΣΣ Τπνςία ελδερφκελεο βιάβεο ηεο ΑΜ πξέπεη λα ηίζεηαη πάληνηε, νπνηεδήπνηε ππάξρεη ηξαχκα κε απψιεηα ζπλείδεζεο (ε ζπρλφηεηά ηεο αλέξρεηαη ζην 5%-10% ησλ ηξαπκαηηψλ). Ζ απφιπηε αθηλεηνπνίεζε ηεο απρεληθήο είλαη επηβεβιεκέλε ζ' απηνχο ηνπο αζζελείο θαη πξέπεη λα δηαηεξείηαη κέρξηο φηνπ ε α/θηθή απεηθφληζε ησλ Α 1-7 ζπνλδχισλ απνδεηρζεί θπζηνινγηθή. Δθφζνλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ παξνπζία απρεληθήο βιάβεο είλαη ελδεδεηγκέλε ε εμέηαζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο (λεπξνρεηξνπξγνχο ή νξζνπεδηθνχο). Shock από βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ (spinal shock): Δίλαη κηα θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα απνθιεηζηεί, εθφζνλ ε επηκέλνπζα ππφηαζε δελ εμεγείηαη απφ ππάξρνπζα αηκνξξαγία θαη εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί πςειή βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Δάλ ε βιάβε είλαη πάλσ απφ ην Θ 1-5 λεπξνηφκην ηφηε, ιφγσ ηεο 308

9 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο απψιεηαο ηνπ αγγεηαθνχ ηφλνπ, ηεο ππεξίζρπζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη ηεο παξάιπζεο ησλ κεζνπιεπξίσλ λεχξσλ, απηνί νη αζζελείο εκθαλίδνπλ: πηψζε ΑΠ θαηά 40-90mmHg ρσξίο ηαπηφρξνλε ηαρπθαξδία βξαδπθαξδία <60ζθ.min-1 δεζηά άθξα θαη γεκάην ζθπγκφ πφλν ζηνλ απρέλα έιιεηςε αληαλαθιαζηηθψλ(ραιαξή παξάιπζε) δηαθξαγκαηηθή αλαπλνή (ή άπλνηα εάλ ε βιάβε είλαη πάλσ απφ ην Α 4 ). Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη: ρνξήγεζε ηλνηξφπσλ θαη/ή αγγεηνζπζπαζηηθψλ (θιαζζηθή εμαίξεζε γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο) ρνξήγεζε αηξνπίλεο απνθπγή ππεξκεηάγγηζεο (ιφγσ θηλδχλσλ αλάπηπμεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο) ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε θαη εθαξκνγή κεραληθνχ αεξηζκνχ ησλ πλεπκφλσλ εθφζνλ έρεη δηαηαξαρζεί ν αεξηζκφο Δ = Έθζεζε Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξεο αμηνιφγεζε, πξέπεη λα αθαηξνχληαη φια ηα ελδχκαηα ηνπ αζζελνχο ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ αεξαγσγνχ, ηεο επάξθεηαο ηνπ αεξηζκνχ θαη ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο πγξψλ κπνξεί λα αξρίζεη κηα πην ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηνπ πνιπηξαπκαηία γηα ηελ αλεχξεζε επηθίλδπλσλ ή απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαθψζεσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε δηφξζσζε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο. Κπανιοεγκεθαλικέρ κακώζειρ Βιέπε θαθάιαην 13. Γναθοπποζυπικέρ κακώζειρ Γχν είλαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ γλαζνπξνζσπηθψλ θαθψζεσλ: ν έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνχ θαη ε αηκνξξαγία. πρλά ν αεξαγσγφο απειεπζεξψλεηαη είηε κε επείγνπζα αλαξξφθεζε ηεο ζηνκαηηθήο θαη ξηληθήο θνηιφηεηαο, είηε κε απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ελφο δαθηχινπ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα κέρξη ηελ αξρή ηεο γιψζζαο ζηνλ νπίζζην θάξπγγα. Δάλ απηνί νη ρεηξηζκνί ή ε πξφζζηα έιμε ηεο θάησ γλάζνπ δελ απνθαηαζηήζνπλ ηε βαηφηεηα ηνπ αεξαγσγνχ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ηξαρεηνζηνκία ή θξηθνζπξενεηδνηνκή. Θυπακικέρ κακώζειρ Έλα 25% ησλ ζαλάησλ απφ ηξαχκα νθείιεηαη ζε θαθψζεηο ηνπ ζψξαθα, απφ ηηο νπνίεο κφλν έλα 15% απαηηεί ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε, ελψ νη ππφινηπεο αληηκεησπίδνληαη ζην ΣΔΠ ή ζηε ΜΔΘ. Οη θαθψζεηο πνπ απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε είλαη: ε απφθξαμε ησλ αλψηεξσλ αεξνθφξσλ νδψλ ν αλνηθηφο ή ν ππφ ηάζε πλεπκνζψξαθαο ν καδηθφο αηκνζψξαθαο ν θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο ν αζηαζήο ζψξαθαο (flail chest). 309

10 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Ζ πην ζεκαληηθή αξρή ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαθψζεσλ είλαη ε πξόιεςε ηεο ππνμίαο, πνπ είλαη απνηέιεζκα είηε αλεπαξθνχο αεξηζκνχ θαη νμπγφλσζεο shock ιφγσ ππννγθαηκίαο θεληξηθήο παξαθψιπζεο ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο. Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πλεπκνληθήο θαη θαξδηαθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο απαηηνχλ απιά κέηξα φπσο: έιεγρν ηνπ αεξαγσγνύ είηε κε δηαζσιήλσζε θξηθνζπξενεηδνηνκή ηξαρεηνζηνκία. Αληηκεηώπηζε πλεπκνζώξαθα είηε κε: ζσξαθνζηνκία κε βειφλε (βιέπε 6.3.4) θιεηζηή παξνρέηεπζε ηνπ ζψξαθα. Αληηκεηώπηζε ηπρόλ θαξδηαθνύ επηπσκαηηζκνύ κε πεξηθαξδηνθέληεζε (ζην άθξν ηεο μηθνεηδνχο απφθπζεο κε θαηεχζπλζε ηνλ αξηζηεξφ ψκν). Οη ζσξαθηθέο θαθψζεηο πνπ δελ πξνθαινχλ άκεζα θαξδηνπλεπκνληθή αζηάζεηα αιιά ζπλνδεχνληαη απφ ζεκαληηθή ζλεηφηεηα είλαη: ε ξήμε ηεο ανξηήο νη ηξαρεηνβξνγρηθέο θαθψζεηο ε πλεπκνληθή ζιάζε ε κπνθαξδηαθή ζιάζε. Κοιλιακέρ κακώζειρ ρεηηθά κε ηηο θαθψζεηο ηεο θνηιίαο ε έκθαζε βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαγλψξηζε γεληθά ηεο χπαξμεο ελδνθνηιηαθήο βιάβεο παξά ζηε δηάγλσζε ηεο εηδηθήο θάθσζεο θάπνηνπ νξγάλνπ. Γη' απηφλ ην ζθνπφ ε θαιχηεξε κέζνδνο είλαη: ε θπζηθή εμέηαζε, ε παξαθέληεζε ηεο θνηιίαο φπνπ ε θπζηθή εμέηαζε θξίλεηαη αλεπαξθήο ε πεξηηνλατθή πιύζε. ηνπο αζζελείο κε ακβιχ ηξαπκαηηζκφ: ε αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη έλα ρξήζηκν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, γηαηί απεηθνλίδεη νπηζζνπεξηηνλατθέο θαθψζεηο πνπ δελ αληρλεχνληαη κε ηελ πεξηηνλατθή πιχζε. Οη θαθψζεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ αληρλεχνληαη κε: αλάιπζε ησλ νχξσλ γηα αλίρλεπζε καθξν - ή κηθξναηκαηνπξίαο. Οπθοπεδικέρ κακώζειρ Έρνπλ ηε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξρηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. Απαηηνχλ κφλνλ αθηλεηνπνίεζε θαη ζπρλή λεπξναγγεηαθή εμέηαζε. Μφλνλ εάλ απνπζηάδνπλ νη πεξηθεξηθέο ζθίμεηο ελδείθλπηαη άκεζε ρεηξνπξγηθή δηεξεχλεζε ή αξηεξηνγξαθία. Αγγειακέρ κακώζειρ Δίλαη ζπρλέο κεηά απφ δηαηηηξαίλνληα ηξαχκαηα αιιά κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ θαη θαηάγκαηα, εμαξζξψζεηο ή ηπθιφ ηξαπκαηηζκφ. Η πξώηε αμηνιόγεζε πξέπεη λα επηβεβαηώλεη ηελ παποςζία ή αποςζία ζθίξευν. 310

11 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο 'Έλα θξχν άθξν ρσξίο ζθχμεηο, κε απμαλφκελν αηκάησκα, ηζηνξηθφ αξηεξηαθήο αηκνξξαγίαο, ζπλ-ππάξρνπζα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή θαη παξνπζία θπζήκαηνο (bruit) απνηειεί νμεία θαηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε φζν πην γξήγνξα γίλεηαη ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ Ζ δεχηεξε αμηνιφγεζε γίλεηαη αθνχ έρεη γίλεη εθηίκεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη έρνπλ αληηκεησπηζηεί απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαθψζεηο. Πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο θάθσζεο. Ζ δεχηεξε εμέηαζε ηνπ αζζελνχο είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη ζπζηεκαηηθή θαη θαηά θαλφλα αξρίδεη απφ ηελ θνξπθή θαη πξνρσξεί πξνο ηα πφδηα (βιέπε Πηλ ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε έγηλε κηα ζχληνκε θπζηθή εμέηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε ζπλερίδεηαη κηα πην νινθιεξσκέλε εμέηαζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα. Κεθαλή (κπανίο και ππόζυπο): καιαθψλ θαη νζηηθψλ κνξίσλ νθζαικψλ, αθηηψλ, κχηεο, ζηφκαηνο. Σπάσηλορ: ζθαγίηηδσλ (γηα δηάηαζε), ηξαρείαο (εάλ έρεη θεληξηθή ζέζε), απρέλνο (γηα παξακνξθψζεηο, επαηζζεζία, θιπ.), ρξήζε επηθνπξηθψλ κπψλ ηνπ ηξαρήινπ ε δηόγθωζε ηωλ ζθαγίηηδωλ κπαίλεη ππνςία: πλεπκνζψξαθα ππφ ηάζε θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ. Θώπακαρ: Επηζθόπεζε: έθπηπμε θαηάγκαηα εθδνξέο, θιπ. Επίθξνπζε: αλαπλεπζηηθνί θαη θαξδηαθνί ήρνη (ππεξζαθήο ηπκπαληθφο ήρνο ππνδεηθλχεη πλεπκνζψξαθα) Αθξόαζε Ψειάθεζε: ππνδφξην εκθχζεκα. Κοιλιά: επαηζζεζία, θνηιηαθνί ήρνη, 311

12 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 εθρπκψζεηο, δηάηαζε, θιπ. Πύελορ: εμέηαζε γπλαηθνινγηθή θαη απφ ην νξζφ θαη έιεγρνο γηα αζηάζεηα. Ράση: γηα επαηζζεζία, παξακφξθσζε. Άκπα: έιεγρνο άλσ θαη θάησ άθξσλ. Πλήπηρ νεςπολογική εξέηαζη. Πίλ Κιίκαθα αμηνιόγεζεο Σξαύκαηνο (TS = Trauma Score) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηεο θάθσζεο, ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θιίκαθαο θψκαηνο ηεο Γιαζθφβεο. Αναπνεςζηική ζςσνόηηηα: αλ/min αλ/min 3 >36 αλ/min αλ/min 1 0 αλ/min 0 Αναπνεςζηική έκπηςξη: θπζηνινγηθή 1 ρξήζε εθεδξηθψλ κπψλ 0 ςζηολική ΑΠ: > 90 mmhg mmhg mmhg mmhg 1 απνπζία ζθπγκνχ 0 Σπισοειδική επαναπλήπυζη: θπζηνινγηθή 2 θαζπζηεξεκέλε > 2sec 1 θαζφινπ 0 Πποζθήκη βαθμολογίαρ ζύμθυνα με ηην Κλίμακα Γλαζκόβηρ: πλνιηθό εύξνο βαζκνινγίαο ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΚΩΖ Έλαο αξηζκεηηθφο ηξφπνο γηα λα βαζκνινγείηαη ε βαξχηεηα κηαο θάθσζεο απφ πιεπξάο πξνζβνιήο ησλ ηξηψλ δσηηθψλ ζπζηεκάησλ (θπθινθνξηθνχ, αλαπλεπζηηθνχ θαη ΚΝ) είλαη ε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ηνπ ηξαύκαηανο (ΣS) πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλ χκθσλα κε 312

13 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο ηελ θιίκαθα απηή βαζκνινγνχληαη νξηζκέλεο θαξδηνπλεπκνληθέο παξάκεηξνη αλάινγα κε ην εάλ είλαη θπζηνινγηθέο (πςειή βαζκνινγία) ή δηαηαξαγκέλεο (ρακειή βαζκνινγία) θαη πξνζηίζεηαη ε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο ηεο Γιαζθφβεο γηα ην θψκα (βιέπε Π;iλ. 2-2). Μ' απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη φρη κφλνn ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ελφο ηδξχκαηνο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ νξγάλσζε, ηε ζηειέρσζε, θιπ. Καζψο θαη πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε. Γηα παξάδεηγκα: ε βαζκνινγία 10 έρεη ζρεηηζηεί κε 60% επηβίσζε, ε βαζκνινγία 7 κόλν κε 15% επηβίσζε. Μηα άιιε θιίκαθα πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα ζπγθξίλεη ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο κεηά απφ ακβιχ ηξαπκαηηζκφ είλαη ε Κιίκαθα ηεο Βαξχηεηαο ηεο Κάθσζεο (ISS=Injury Severity Score) ε νπνία είλαη αξθεηά πεξίπινθε θαη γη' απηφ δελ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ ΒΑΗΚΟ MONITORING ΣΟΝ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ Αλ θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιπηξαπκαηίεο νη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπο θαθψζεηο έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο έρεη αξρίζεη πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο λνζνθνκείν, εληνχηνηο νξηζκέλεο θαθψζεηο δελ εθδειψλνληαη παξά κεηά απφ αξθεηέο ψξεο ή θαη εκέξεο απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο, εθηφο απφ ην εηδηθφ monitoring πνπ θάζε θνξά ελδείθλπηαη, φινη νη πνιπηξαπκαηίεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε σξηαία βάζε απφ πιεπξάο: δσηηθώλ ζεκείσλ: αξηεξηαθήο πίεζεο ζθίμεσλ αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο ζεξκνθξαζίαο, λεπξνινγηθήο αμηνιόγεζεο κε ηελ θιίκαθα ηεο Γιαζθόβεο εθφζνλ ν αζζελήο έρεη ππνζηεί "ηπθιφ" (blunt) ηξαπκαηηζκφ, απνβνιήο νύξσλ, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ησλ νχξσλ ζηα ml/kg/h, θνξεζκνύ ηεο Hb κε νμπγόλν κε ζθπγκηθό νμύκεηξν πνπ βνεζά ζηελ ηηηινπνίεζε ηεο νμπγνλνζεξαπείαο θαη ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ηπρφλ ππνμπγνλαηκίαο. Οη ζπλερείο κεηξήζεηο απηψλ ησλ παξακέηξσλ είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο, απφ θάπνηεο κεκνλσκέλεο εηδηθέο κεηξήζεηο, ζην λα δείμνπλ κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ SHOCK Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε shock είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ελδναγγεηαθνχ φγθνπ θαη ε βειηίσζε ηεο παξνρήο νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ν θνξεζκφο ηεο κε Ο 2 είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε Ο 2 ζηνπο πνιπηξαπκαηίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθή απψιεηα αίκαηνο είλαη απαξαίηεηε: ε ρνξήγεζε νμπγόλνπ 313

14 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ε ρνξήγεζε αίκαηνο: ε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ φγθνπ αίκαηνο ζηνλ πνιπηξαπκαηία πνπ βξίζθεηαη ζε shock δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη αιιά νχηε κπνξεί λα ππεξηνληζηεί. Καλέλα άιιν είδνο πγξνχ εθηφο απφ αίκα δελ αξθεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο απψιεηεο φινπ ζρεδφλ ηνπ φγθνπ αίκαηνο. Υνξήγεζε πγξψλ Όηαλ ε απψιεηα αίκαηνο δελ είλαη ζεκαληηθή (βιέπε ) ή ε ππννγθαηκία έρεη παξαηαζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα, ηφηε ελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε θαη άιισλ πγξψλ εθηφο ηνπ αίκαηνο. Σα θπξηφηεξα δηαιχκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γη' απηφ ην ζθνπφ είλαη - ην Ringer;s Lactated - ν θπζηνινγηθφο νξφο (πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ζχλζεζε ζε ηφληα κε ην πιάζκα θαη ην ελδηάκεζν πγξφ) - ηα ππέξηνλα (7.5%) δηαιχκαηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1. Αζθεηνπνχινπ Δ: Μεηαηξαπκαηηθή Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα, Υεηξνπξγηθά Πξνβιήκαηα, Δθδ. Σζηθηζήο Γ, Υαηδάθεο Γ. Αζήλα XVI, Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο, 1988, ζζ Clark C: Improving the management of major trauma (Editorial). Br J Anaesth 1990 ;64: Commission on the Provision of Surgical Services: Report of the working party on the management of patients with major injuries. Royal College of Surgeons of England, London, Committee on Trauma: Advanced Trauma Life Support Manual. American College of Surgeons, Chicago, Grande CM, Stene JK, Bernhard WN. Airway management: considerations in trauma patient. Crit Care Clin 1990;6: Hodgetts T, Mcneil Iain, Cooke M. The Prehospital Emergency Management Master. BMJ Publishing Group, BMA House, Tavistock Square, London, Meyer AA, Trunkey DD. Critical care as an integral part of trauma care. Crit Care Clin 1986;2: National Academy of Sciences and National Research Council. Accidental Death and Disability. The Neglected Disease of Modern Society. Washington DC, Division of Medical Sciences, National Academy of Sciences, National Research Council. September Trunkey DD: Presidential address: on things that go bang in the night. Surgery 1982;92: Trunkey DD. Trauma. Accidental and intentional injuries account for more years of life lost in the U.S. than cancer and heart disease. Among the prescribed remedies are improved preventive efforts, speedier surgery and further research. Sci Am. 1983;249: Weigelt JA: Initial management of the trauma patient. Crit Care Clin 1986;2:

15 12ν Κεθάιαην Πνιπηξαπκαηίαο 12.6 ΜΑΘΗΗ ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΖΗΣΗΗ (PBLD 1 ) ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΚΩΔΗ Κιηληθό Πξόβιεκα Έλαο λένο 31 εηώλ, ελψ θάλεη joking ζε πνιπζχρλαζην δξφκν, ηνλ ρηππάεη απηνθίλεην κε δχλακε. Ζ δχλακε ηεο πξφζθξνπζεο ηνλ πέηαμε ζηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ, απφ φπνπ γιίζηξεζε ζην δξφκν φπνπ θαη ηνλ πάηεζε ην απηνθίλεην. Σνλ βξίζθεηε λα θείηεηαη ζην έδαθνο, κε απψιεηα ζπλείδεζεο ζε κηα ιίκλε αίκαηνο. Σνπ απειεπζεξψλεηε ηνλ αεξαγσγφ κε αλάζπαζε ηεο θάησ γλάζνπ θαη αξρίδεη λα αλαπλέεη. Απφ ηελ ππφινηπε αμηνιφγεζε βξίζθεηε φηη ην ζχκα έρεη γξήγνξν ζθπγκφ. Γελ ππάξρεη εκθαλήο θάθσζε ζηελ θεθαιή ή ηνλ απρέλα, νη θιέβεο ηνπ ηξαρήινπ είλαη θνιαςαξηζκέλεο. Σν ζσξαθηθφ ηνίρσκα θαίλεηαη λα είλαη αζηαζέο ζην δεμηφ εκηζσξάθην φπνπ ππάξρεη αλνηθηφ ηξαχκα. Κφθθηλν αίκα πεδάεη απφ ην δεμί άλσ άθξν, θαη ηα δχν κεξηαία θαίλεηαη λα είλαη ζπαζκέλα. Αληηθείκελα Μάζεζεο 1. εκεία θαη ζπκπηψκαηα αζζελνχο κε???? 2. Δπείγνπζα ηαηξηθή αληηκεηψπηζε αζζελνχο κε???? θαη αλαπλεπζηηθή δπζθνιία 3. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ κεραληζκνχ ηεο θάθσζεο ζηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο 4. Ση πεξηιακβάλεη ε αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. 5. Πνηα ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε θαη πσο ζα εμαζθαιίζεηε επαξθή αεξηζκφ; 6. Πσο ζα ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία απφ ην άλσ άθξν; 7. Πσο ζα ππνζηεξίμεηε ηελ θπθινθνξία; 1 PBLD = Problem based learning discussions 315

16 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΗΔΘΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ ΤΓΔΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝITORING 7 o Ξεπιεσόμενα 7.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 183 7.1.1 ΔΛΑΥΙΣΟ ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ MONITORING... 185 7.2 MONITORING ΡΖΠ ΝΜΓΝΛΩΠΖΠ... 186 7.2.1 ΦΤΓΜΙΚΗ ΟΞΤΜΔΣΡΙΑ... 186 7.2.2 ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα