9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ..."

Transcript

1 ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΑΔΔ ΟΙ ΠΡΧΣΔ ΏΡΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΟΞΤ ΑΔΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ & ΗΜΔΙΑ ΑΔΔ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΔΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΔΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΟΞΔΟ ΑΔΔ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΔΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΔΔ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑΘΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ (PBLD) ΑΓΓΔΙΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΠΔΙΟΓΙΟ Πολύηιμερ πληποθοπίερ Αναζκόπηζη ζημανηικήρ βιβλιογπαθίαρ 9.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ Σν Οξύ Αγγειακό Εγκεθαλικό Επειζόδιο (ΑΔΔ), κεξηθέο θνξέο αλαθεξόκελν θαη σο "εγθεθαιηθό επεηζόδην" ζπκβαίλεη όηαλ δηαθόπηεηαη ε εγθεθαιηθή ξνή ζηνλ εγθέθαιν, νπόηε ηα

2 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 πιεζηέζηεξα ζηελ πεξηνρή εγθεθαιηθά θύηηαξα ζηακαηνύλ λα ιακβάλνπλ νμπγόλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη πεζαίλνπλ. Σν Αγγειακό Δγκεθαλικό Δπειζόδιο (ΑΔΔ) είλαη ε ηξίηε αηηία ζαλάηνπ ζηηο Ηλσκέλεο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ε θχξηα αηηία γηα ζνβαξή θαη καθξνρξφληα αλαπεξία ζηνπο ελήιηθεο. Πεξίπνπ λέα ΑΔΔ αλαθέξνληαη ζηηο ΗΠΑ θάζε ρξφλν. Τπάξρνπλ θεπαπείερ πος μποπούν να μειώζοςν ηη βλάβη θαη λα πξνιεθζεί ε αλαπεξία πνπ πξνθαιείηαη από έλα ΑΔΔ, αλ αλαγλσξηζηνύλ ακέζσο ηα ζπκπηώκαηα ελόο ΑΔΔ θαη νδεγεζεί γξήγνξα ν αζζελήο ζην λνζνθνκείν γηα λα αξρίζεη ζεξαπεία ενηόρ 60 λεπηών ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΟΞΔΗΑ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΗΥΑΗΜΗΑ Η αηκάησζε ηνπ εγθεθάινπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ: ηηο δύν θαξσηίδεο αξηεξίεο πνπ παξέρνπλ ην 80 % ηεο αηκαηηθήο παξνρήο θαη ηηο δύν ζπνλδπιηθέο αξηεξίεο πνπ παξέρνπλ ην ππόινηπν 20%. Οη θαξσηίδεο θαη νη θιάδνη ηνπο είλαη απηέο πνπ πξνζβάιινληαη πην ζπρλά ζε έλα ζξνκβσηηθφ αγγεηαθφ επεηζφδην. Σα νμέα εγθεθαιηθά αγγεηαθά επεηζόδηα (ΑΔΔ) κπνξεί λα είλαη αηηηνινγίαο: ιζσαιμικήρ (ζξνκβν-εκβνιηθά) ζην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ ε ξνή ηνπ αίκαηνο ζε έλα κέξνο ηνπ εγθεθάινπ δηαθνπεί πξνζσξηλά αιμοππαγικήρ ζην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ πεξίπνπ, φηαλ έλα αγγείν ζηνλ εγθέθαιν ζπάζεη θαη ην αίκα ρπζεί ζηηο πεξηνρέο αλάκεζα ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα. Η δηεπθξίληζε θαηά πόζνλ ην νμύ ΑΔΔ είλαη ηζραηκηθό ή αηκνξξαγηθό είλαη ζεκαληηθή, γηαηί ε πξώηκε ζξνκβόιπζε κεηώλεη θαηά 30% ηνλ θίλδπλν ππνιιεηκκαηηθήο βιάβεο ζην ηζραηκηθό ΑΔΔ, αιιά αληελδείθλπηαη ζην αηκνξξαγηθό. Οξύ Ιζσαιμικό ΑΕΕ Απηφ ην ΑΔΔ δελ είλαη ζπλήζσο ζαλαηεθφξν θαη πξνθαιείηαη απφ θάπνην εμπόδιο ζηη ποή ηος αίμαηορ ζηνλ εγθέθαιν ή ηνλ απρέλα. Δίλαη ε πην ζπρλή αηηία ΑΔΔ θαη επζχλεηαη γηα ην 80 % ησλ πεξηπηψζεσλ. Απηά ηα εκπφδηα πξνθαινχληαη απφ ηξεηο αηηίεο: Θπόμβωζη, ην ζρεκαηηζκφ δειαδή ελφο ζξφκβνπ κέζα ζε έλα αγγείν ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ απρέλα (ρ. 9-1,Α). Οη ζπρλφηεξεο ζέζεηο ζρεκαηηζκνχ ελφο ζξφκβνπ είλαη νη εμσθξαληαθέο εγθεθαιηθέο αξηεξίεο θαη νη κηθξέο δηαηηηξαίλνπζεο αξηεξίεο.. Δμβολή, ηε κεηαθίλεζε δειαδή ελφο ζξφκβνπ απφ άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ηελ θαξδηά, πξνο ηνλ εγθέθαιν ή ηνλ απρέλα. Σα ζπλεζέζηεξα ζεκεία ζρεκαηηζκνχ ηέηνησλ ζξφκβσλ είλαη ε θαξδηά (ηδηαίηεξν θίλδπλν έρνπλ νη πάζρνληεο απφ θνιπηθή καξκαξπγή, δνκηθέο βιάβεο ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο, αλεχξπζκαηηή δηάηαζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο), θαη νη αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζην ανξηηθφ ηφμν Βλάβη διαηιηπαινόνηων αγγείων (θελνηνπηψδεο ΑΔΔ). Σα θελνηνπηψδε ΑΔΔ πξνθαινχληαη απφ απφθξαμε ζηα κηθξά δηαηηηξαίλνληα αγγεία ηνπ εμαγψλνπ ηνπ Willis, ηεο κέζεο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο ή ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αξηεξίαο. Σν λεπξνινγηθφ έιιεηκκα ηνπ θελνηνπηψδνπο ΑΔΔ ηππηθά παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο κε ζηαδηαθή επηδείλσζε ή ππνρψξεζε. Μείωζη ηηρ αγγειακήρ αιμάηωζηρ, π.ρ. ιφγσ ζηέλσζεο αξηεξίαο 228

3 9ν Κεθάιαην Ομχ Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην πλήζσο, ε ππνθείκελε λφζνο ζηα εγθεθαιηθφ ζξνκβσηηθφ επεηζφδην είλαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε. πρλά νη αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ ζξνκβσηηθά επεηζφδηα πάζαηλαλ «παξνδηθά ηζραηκηθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα» ηα νπνία παξέξρνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ θάπνην λεπξνινγηθό έιιεηκκα ζηνλ αζζελή. Οξύ Αιμοππαγικό ΑΕΕ Απηφ ην ΑΔΔ πξνθαιείηαη απφ αηκνξξαγία κέζα ζηνλ εγθέθαιν ή ηηο γχξσ πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ εγθέθαιν. Πεξίπνπ 20 % ησλ ΑΔΔ είλαη αηκνξξαγηθά. σ Μησανιζμόρ αγγειακού εγκεθαλικού επειζοδίος. έκβνιν αηκνξξαγία ζξφκβνο ηνλ Πίλ. 9-1 θαίλεηαη ε ρξνληθή αθνινπζία ηεο παζνθπζηνινγηθήο εμέιημεο ζην νμχ ΑΔΔ. ζε δεςηεπόλεπηα ζπκβαίλεη απφθξαμε ησλ αγγείσλ ζε λεπηά γίλνληαη αιιαγέο ζην κεκβξαληθφ δπλακηθφ θαη απειεπζέξσζε δηεγεξηηθψλ δηαβηβαζηψλ ζε λεπηά υρ ώπερ πξνθαιείηαη δεπηεξνγελήο είζνδνο αζβεζηίνπ ζε ημέπερ δεκηνπξγνχληαη κεηαβνιέο ζηελ πξσηετλνζχλζεζε. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηνλ παζνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ ηεο ηζραηκίαο δηαθέξεη ην ζεξαπεπηηθφ παξάζπξν θαζψο νη δηαθνξεηηθνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζεξαπεπηηθφ παξάζπξν. Γηα παξάδεηγκα, ην λα γίλεη πξνζπάζεηα λα κελ απνθξαρζεί έλα αγγείν 24 ψξεο αξγφηεξα πξνθαλψο είλαη ρσξίο ζεκαζία. Η ρνξήγεζε φκσο θαξκάθσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απφπησζε ή ηξνπνπνηνχλ ηελ πξσηετλνζχλζεζε ίζσο είλαη απνηειεζκαηηθά αξθεηέο εκέξεο κεηά ηελ ηζραηκία ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΑΔΔ Έλα ΑΔΔ κπνξεί λα ζπκβεί ζε φιεο ηηο ειηθίεο, θαη ζηα δχν θχια, αθφκα θαη πξηλ ηε γέλλεζε, φηαλ ην έκβξπν είλαη αθφκα κέζα ζηε κήηξα. Σα ΑΔΔ θαίλεηαη λα είλαη πην ζπρλά ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο κε πηζαλή γελεηηθή πξνδηάζεζε ή ηξφπν δσήο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 229

4 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 πξφθιεζε ελφο ΑΔΔ. Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζεξαπεχζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα έλα ΑΔΔ είλαη νη αθφινπζνη. Πίν Υπονική ακολοςθία ηηρ παθοθςζιολογικήρ εξέλιξηρ ζηο οξύ ΑΔΔ (απφ Kogur T, 1997). δεπηεξφιεπηα δεπηεξφιεπηα έσο ιεπηά ιεπηά ιεπηά έσο ψξεο ψξεο ψξεο - εκέξεο εκέξεο - εβδνκάδεο απφθξαμε αγγείνπ ηνπηθή κείσζε ηεο ξνήο πξψηεο κεηαβνιέο ζηε ξνή ηφλησλ επηπιένλ κεηαβνιέο ζε ξνή ηφλησλ αχμεζε εμσηνμηλψλ ειεχζεξεο ξίδεο εηθνζαλνεηδή ελδνζήιην-νπδεηεξφθηια αληηδξάζεηο φςηκεο κεηαβνιηθέο αιιαγέο αιιαγέο ζηελ πξσηετλνζχλζεζε απφπησζε Υπέπηαζη Η ππέξηαζε είλαη απφ παιηά ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ΑΔΔ, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. Υξήζηκεο νδεγίεο, ζπγρξφλσο κε ηα αληηυπεξηαζηθά θάξκαθα, πεξηιακβάλνπλ: κείσζε ηνπ βάξνπο ζψκαηνο ζην θπζηνινγηθφ απνθπγή θαξκάθσλ πνπ είλαη γλσζηφ φηη απμάλνπλ ηελ αξηεξηαθή πίεζε. κείσζε ηνπ αιαηηνχ ζην θαγεηφ αχμεζε ηνπ θαιίνπ ζηε δηαηξνθή κε θξνχηα θαη ιαραληθά πεξηζζφηεξε άζθεζε Η ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζα βνεζήζεη αθφκα ζηελ απνθπγή θαξδηαθήο λφζνπ, δηαβήηε, θαη λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Κάπνιζμα Σν θάπληζκα έρεη ζρεηηζηεί κε ην ζρεκαηηζκφ ιηπαξψλ ζπζηαηηθψλ ζηελ θαξσηίδα, ηελ θχξηα αξηεξία πνπ ζηέιλεη αίκα ζηνλ εγθέθαιν. Απφθξαμε απηήο ηεο αξηεξίαο είλαη ε θχξηα αηηία ΑΔΔ. Πξφζζεηα: ε ληθνηίλε απμάλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα κεηψλεη ην πνζφ ηνπ νμπγφλνπ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην αίκα ζηνλ εγθέθαιν, ην θάπληζκα απμάλεη ην ημψδεο ηνπ αίκαηνο θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζξφκβνπ. Με ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ειηθία κεηψλεηαη επίζεο ν θίλδπλνο πλεπκνληθήο λφζνπ, θαξδηαθήο λφζνπ θαη θαξθίλνπ. Καπδιακή νόζορ πρλέο θαξδηαθέο λφζνη, φπσο ε ζηεθαληαία λφζνο, νη βαιβηδνπάζεηεο, νη αξξπζκίεο, θαη ε ππεξηξνθία θαη δηάηαζε ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζρεκαηηζκφ ζξφκβσλ νη νπνίνη απνζπψληαη θαη απνθξάζζνπλ ηα αγγεία κέζα ή πξνο 230

5 9ν Κεθάιαην Ομχ Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην ηνλ εγθέθαιν. Η πην ζπρλή λφζνο ησλ αγγείσλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ ιηπαξψλ πιαθψλ ζηηο αξηεξίεο, είλαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε. Διαβήηηs Ο δηαβήηεο πξνθαιεί θαηαζηξνθηθέο αιιαγέο ζε φια ηα αγγεία ηνπ ζψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εγθεθάινπ. Δπηπιένλ, αλ ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο είλαη πςειή ηε ζηηγκή ηνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, ηφηε ε βιάβε ζηνλ εγθέθαιν είλαη ζπλήζσο πην ζνβαξή θαη εθηεηακέλε ζε ζρέζε κε απηή φηαλ ε γιπθφδε είλαη θαιά ξπζκηζκέλε. Θεξαπεχνληαο ην δηαβήηε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ε εκθάληζε ησλ επηπινθψλ πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ΑΔΔ. Παποδικά ιζσαιμικά επειζόδια (Transient ischemic attack = TIA) (βιέπε θαησηέξσ) Άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ: κεγάιε θαηαλάισζε αιθνόι πςειά επίπεδα ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα απαγνξεπκέλε ρξήζε θαξκάθσλ θιεξνλνκηθέο ή εθ γελεηήο θαηαζηάζεηο πνιπθπηηαξαηκία ινηκώδεηο λόζνη (AIDS, ζύθηιε, ηξηρίλσζε, θπκαηίσζε) θαηαπιεμία (shock) ιόγσ ππνάξδεπζεο Παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ κφλνλ ηηο γπλαίθεο είλαη: εγθπκνζύλε ηνθεηόο εκκελόπαπζε ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣA ΑΠΟ ΑΔΔ Οη ζπλέπεηεο ηνπ ΑΔΔ πνηθίινπλ απφ ήπηεο κέρξη ζνβαξέο θαη πεξηιακβάλνπλ: παξάιπζε, πξνβιήκαηα κε ηε ζθέςε, πξνβιήκαηα κε ηελ νκηιία, πξνβιήκαηα ζπλαηζζήκαηνο θαη κεξηθέο θνξέο πφλνο ή κνπδηάζκαηα. 9.2 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΑΕΕ ΟΗ ΠΡΧΣΔ ΏΡΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΟΞΤ ΑΔΔ Οη πξφζθαηεο ζεξαπεπηηθέο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζξνκβφιπζεο θαζψο θαη ζεξαπεηψλ λεπξνπξνζηαζίαο δείρλνπλ φηη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμένο ΑΔΔ ην πην ζεκαληηθφ ζέκα είλαη νη πξψηεο ψξεο κεηά ην επεηζφδην. Η πξψηε πξνλνζνθνκεηαθή πεξίνδνο είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε αθνχ εθεί ζπλήζσο ράλεηαη ην πνιχηηκν πξψην 3σξν. Ληγφηεξν απφ ην 25% ησλ αζζελψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην ΣΔΠ κε νμχ ΑΔΔ ππνςηάδνληαη φηη ηα ζπκπηψκαηα ηνπο νθείινληαη ζε ΑΔΔ. Σν 40% δελ γλσξίδεη ηα βαζηθά ζπκπηψκαηά ελφο ΑΔΔ. Γη απηφ έρεη πξνηαζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ή έζησ ησλ αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηα πξψηα πξνεηδνπνηεηηθά ζπκπηψκαηα ελφο ΑΔΔ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ κε ΑΔΔ ρξεηάδεηαη εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν. 231

6 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο νθείιεη λα έρεη ηα εμήο επηκέξνπο ζηνηρεία: δπλαηφηεηεο έγθαηξεο αλαγλψξηζεο πξνεηδνπνηεηηθψλ ζπκπησκάησλ έγθαηξε ελεκέξσζε πξνλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ηαρεία δηαθνκηδή θαη επηθνηλσλία κε ην εηδηθφ λνζνθνκείν εηδηθή αληηκεηψπηζε ζην ΣΔΠ. Έηζη ζα επηηπγράλεηαη: ηαρεία θαη έγθαηξε κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν (detection-to-door time) ηαρεία δηαθνξνδηαγλσζηηθή δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε ηαρεία εθαξκνγή: γεληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ εηδηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο πξψηεο ηξεηο ψξεο ή ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ πάξνδν 6 σξψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπκβάκαηνο (door-to needle time) ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ & ΖΜΔΗΑ ΑΔΔ Ο θίλδπλνο ζαλάηνπ ή αλαπεξίαο απφ έλα ΑΔΔ κπνξεί λα κεησζεί αλ ην άηνκν: γλσξίδεη ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία ελόο ΑΔΔ θαη ξπζκίδεη ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ΑΔΔ. Μεξηθέο θνξέο ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία δηαξθνχλ κφλνλ ιίγα ιεπηά θαη κεηά εμαθαλίδνληαη. Απηά ηα ζχληνκα επεηζφδηα, γλσζηά ζαλ παξνδηθά ηζραηκηθά επεηζφδηα (transient ischemic attacks ή TIAs), κνινλφηη ζχληνκα, πξνζδηνξίδνπλ κηα ππνθείκελε ζνβαξή θαηάζηαζε πνπ δελ ζεξαπεχεηαη ρσξίο ηαηξηθή βνήζεηα. Γπζηπρψο, επεηδή απηά ηα ζπκπηψκαηα εμαθαλίδνληαη γξήγνξα, πνιινί άλζξσπνη ηα αγλννχλ. Δάλ ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε κπνξεί λα ζσζεί κηα δσή. Σν παποδικό ιζσαιμικό επειζόδιο (Transient ischemic attack = TIA) είλαη έλα παξνδηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην πνπ δηαξθεί κόιηο ιίγα ιεπηά (ζπλήζσο 5-15 ιεπηά) θαη ζπκβαίλεη όηαλ δηαθνπεί πξνζσξηλά ε παξνρή αίκαηνο ζε θάπνην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ. Σα ζπκπηψκαηα ελφο ΣΙΑ ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ μαθληθά θαη κνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, αιιά δε δηαξθνχλ ηφζν πνιχ. Σα πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ελφο TIA εμαθαλίδνληαη κέζα ζε κηα ψξα, κνινλφηη κπνξεί λα επηκέλνπλ κέρξη 24 ψξεο. Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία είλαη ελδείμεηο πνπ ζηέιλεη ν εγθέθαινο όηη δελ ιακβάλεη αξθεηό νμπγόλν. Αλ θάπνηνο παξαηεξήζεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα ΑΔΔ, δελ πξέπεη λα πεξηκέλεη, αιιά λα θαιέζεη ακέζσο γηαηξό ή αζζελνθόξν! Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: κνχδηαζκα ή αδπλακία ζην πξφζσπν, ρέξη, ή πφδη, εηδηθά ζηε κηα κεξηά ηνπ ζψκαηνο, ζχγρπζε ή δπζθνιία νκηιίαο ή θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ, δπζθνιία φξαζεο απφ ην έλα ή θαη ηα δχν κάηηα, δπζθνιία βάδηζεο, δάιε, ή απψιεηα ηζνξξνπίαο θαη ζπληνληζκνχ. Σα TIAs είλαη ζπλήζσο πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία φηη θάπνηνο είλαη ζε θίλδπλν γηα έλα πην ζνβαξφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πεξάζεη έλα TIA ζα πάζνπλ έλα νμχ εγθεθαιηθφ επεηζφδην θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ. Πνιιά ΑΔΔ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ παίξλνληαο ζνβαξά ππφςε ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία ησλ TIAs θαη 232

7 9ν Κεθάιαην Ομχ Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην ζεξαπεχνληαο ηνπο ππνθείκελνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο φπσο πγηεηλή δηαηξνθή, δηαηήξεζε θπζηνινγηθνχ βάξνπο ζψκαηνο, άζθεζε, θαη ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηνπ αιθνφι κπνξεί λα κεηψζνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Γενικά Σςμπηώμαηα ΑΕΕ Σα ζπκπηώκαηα ελφο αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ είλαη ζαθή γηαηί ζπκβαίλνπλ γξήγνξα, φπσο: μαθληθφ κνχδηαζκα ή αδπλακία εηδηθά ζηε κηα κεξηά ηνπ ζψκαηνο (πξφζσπν, ρέξη ή πφδη) μαθληθέο δηαηαξαρέο ιφγνπ, φπσο δπζαξζξία ή αθαζία ή δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ (αλ ν αζζελήο δε κπνξεί λα κηιήζεη ηφηε ν ηαηξφο πξέπεη λα ζπκπεξάλεη κε απιέο εληνιέο ηνπ ηχπνπ «ζθίμε ην ρέξη κνπ», αλ ν άξξσζηνο κπνξεί ή φρη λα αληηιεθζεί ην πεξηβάιινλ ηνπ) μαθληθή δπζθνιία λα βιέπεη απφ ην έλα ή θαη ηα δπν κάηηα μαθληθή δπζθνιία ζηε βάδηζε κε δάιε θαη απψιεηα ηζνξξνπίαο ή ζπληνληζκνχ μαθληθή ζνβαξή θεθαιαιγία άγλσζηεο αηηηνινγίαο. επηιεπηηθέο θξίζεηο ή θψκα, ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθφ γέιην ή θιάκα, δει. δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Άιια επηθίλδπλα ζεκεία πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ πεξηιακβάλνπλ: δηπιή φξαζε ππλειία λαπηία θαη εκεηφο Σν ηζηνξηθό παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ελδερόκελν πξνεγνύκελν ΑΔΔ ή παξνδηθό ηζραηκηθό επεηζόδην, ρξνληθή δηαδνρή ησλ ζπκπησκάησλ, ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, ζπλνδά ζπκπηώκαηα (π.ρ. απρελαιγία, θεθαιαιγία, έκεηνο) θαη ύπαξμε παξαγόλησλ θηλδύλνπ Σςμπηώμαηα από Ιζσαιμικό ΑΕΕ Λόγσ απόθξαμεο ηνπ θαξσηηδηθνύ ζπζηήκαηνο:: εκηπάξεζε ή εκηπιεγία (ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ ζψκαηνο απφ απηή ηεο βιάβεο) κεγαιχηεξε αδπλακία ζην θάησ παξά ζην άλσ άθξν, αλ ε βιάβε αθνξά ηελ πξφζζηα εγθεθαιηθή αξηεξία, ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζε βιάβεο ζηε κέζε εγθεθαιηθή αξηεξία θαηεχζπλζε βιέκκαηνο πξνο ηελ πιεπξά ηεο βιάβεο παξνδηθή ακαχξσζε ή νκψλπκε εκηαλνςία αθξάηεηα νχξσλ δηαηαξαρέο κλήκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά αθαζία αλ ην επεηζφδην επεξεάδεη ην θπξίαξρν εκηζθαίξην ρσξνηαμηθή αγλσζία, αγλσζία ηεο βιάβεο, απάζεηα, έιιεηςε επηκνλήο ζχγρπζε ή θψκα. Λόγσ απόθξαμεο ησλ ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ: δηπιή φξαζε δπζαξζξία αδπλακία θαηάπνζεο πνλνθέθαινο ζην νπίζζην κέξνο ηεο θεθαιήο δάιε 233

8 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 εηεξφπιεπξε εκηαλνςία, ππαηζζεζία αιεμία ρσξίο αγξαθία αηαμία, αζηάζεηα ακθνηεξφπιεπξε αδπλακία άθξσλ ηεηξαπιεγία νκφπιεπξα ειιείκκαηα θξαληαθψλ λεχξσλ κε εηεξφπιεπξε θηλεηηθή αδπλακία ζε βιάβεο ζην ζηέιερνο ε πεξίπησζε εμβολικού αγγειακού επειζοδίος, ε εμέιημε είλαη πην γξήγνξε ζε ζρέζε κε ην θπομβυηικό θαη κπνξεί λα εθδεισζεί ζηα πξώηα ζηάδηα επηιεπηηθή θξίζε. Σςμπηώμαηα από Αιμοππαγικό ΑΕΕ Απηνχ ηνπ είδνπο ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα είλαη δχν ηξηψλ ηχπσλ ιόγσ αιμοππαγίαρ ζηο θλοιό, ζαλ απνηέιεζκα ππέξηαζεο, νπόηε ξεγλύεηαη έλα αλεύξπζκα θαη ην αίκα πξνθαιεί βιάβε ζηνπο εγθεθαιηθνύο ηζηνύο κε απνηέιεζκα ν αζζελήο: λα έρεη ζηελ αξρή ζπλείδεζε λα ρεηξνηεξεχεη φκσο έπεηηα ε πλεπκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Γεληθά, ε ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία εκθαλίδεηαη κε εζηηαθή λεπξνινγηθή ζεκεηνινγία, ελψ νη κεγαιχηεξεο αηκνξξαγίεο ζπλνδεχνληαη ζπρλά απφ θεθαιαιγία, εκέηνπο θαη επεξεαζκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο. Η αμνληθή θαη ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ρξεζηκεχνπλ ζηελ αλάδεημε αηκαηψκαηνο. Η πξφγλσζε είλαη πνιχ θαθή. Κεθαιαιγία, λαπηία θαη έκεηνο κπνξεί λα πξνεγνχληαη ηνπ λεπξνινγηθνχ ειιείκκαηνο. ιόγσ ςπαπασνοειδούρ αιμοππαγίαρ, νπόηε ηα ζπκπηώκαηα είλαη: αξρηθά πνλνθέθαινο πνπ αθνινπζείηαη απφ λαπηία, εκεηφ, απρεληθή δπζθακςία πφλν ζηελ πιάηε θαη ην ιαηκφ ζχγρπζε ή θψκα. Η ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία εκθαλίδεηαη κε αηθλίδηαο εηζβνιήο ζνβαξή θεθαιαιγία, δηαθνπή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη εκέηνπο, ρσξίο εζηηαθή λεπξνινγηθή ζεκεηνινγία. Η αμνληθή ηνκνγξαθία δείρλεη ηελ παξνπζία αίκαηνο ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρώξν θαη ζηηο δεμακελέο ηνπ εγθεθάινπ. Σν ΔΝΤ είλαη αηκαηεξό. ιφγσ επιζκληπιδίων / ςποζκληπιδίων αιμαηωμάηων, πνπ πξνθαινχληαη απφ θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο. Φςζική Εξέηαζη Η ζεκεηνινγία απφ ηε γενική θςζική εξέηαζη ηνπ ΑΔΔ κπνξεί λα δείμεη: Γέξκα: θξύν θαη πγξό έιεγρνο γηα εθρπκώζεηο, ηδηαίηεξα ζηνλ απρέλα Κπθινθνξηθό ζύζηεκα: Τπέξηαζε Βξαδπθαξδία Τπέξηαζε καδί κε βξαδπθαξδία ππνδειώλεη απμεκέλε ελδνθξαληαθή πίεζε. αθαλόληζηνο ζθπγκόο θπζήκαηα ζε θαξδηά θαη αγγεία έιεγρνο γηα ηζραηκηθέο βιάβεο άθξσλ 234

9 9ν Κεθάιαην Ομχ Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην ηάζε ζώκαηνο: ζπρλά είλαη πεξίεξγε δείρλεη απνπζία θηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ. απρεληθή δπζθακςία (ζε πεξίπησζε ππαξαρλνεηδνύο αηκνξξαγίαο) εκηπάξεζε ή εκηπιεγία Η θςζική εξέηαζη ηων οθθαλμών κπνξεί λα δείμεη: Κόξεο ζαλ θεθαιή θαξθίηζαο: ζεκείν αηκνξξαγίαο ζηε γέθπξα Γηαηαξαρή ηεο ζπδπγνύο απόθιηζεο ησλ νθζαικώλ: ζεκείν βιάβεο ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο πδπγήο πιάγηα απόθιηζε ησλ νθζαικώλ: ζεκείν ζχζηνηρεο αηκνξξαγίαο ή εκθξάθηνπ ή εηεξφπιεπξνπ γεθπξηθνχ εκθξάθηνπ Μνλόπιεπξε κπδξίαζε: ζεκείν βιάβεο πάλσ απφ ην ζθελίδην κε δεκηνπξγία θήιεο θαη πίεζε ηνπ 3νπ θξαληαθνχ λεχξνπ Ακθνηεξόπιεπξα κε κέζε ζέζε θαζεισκέλεο θόξεο: ζεκείν βιάβεο ζην κεζεγθέθαιν. Δπεηδή ην ΑΔΔ βιάπηεη ηνλ εγθέθαιν, ίζσο ην ζχκα δελ θαηαιάβεη φηη ηνπ έρεη ζπκβεί έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ελψ ζε θάπνηνλ παξαηεξεηή κπνξεί λα θαίλεηαη απιά ζπγθερπκέλνο. Σα ζχκαηα ελφο ΑΔΔ έρνπλ ηελ θαιχηεξε ηχρε αλ θάπνηνο πνπ είλαη θνληά ηνπο αλαγλσξίζεη ηα ζπκπηψκαηα θαη ελεξγήζεη γξήγνξα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ Η αθξηβήο δηάγλσζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζεξαπεία θαη ηελ πξφγλσζε ηνπ ΑΔΔ. Σα ηζραηκηθά ΑΔΔ απνηεινχλ ην 80-85% φισλ ησλ ΑΔΔ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηα αηκνξξαγηθά ΑΔΔ. Έρνπλ αλαπηπρζεί κηα ζεηξά απφ θιηληθά θξηηήξηα θαη αιγφξηζκνη βαζκνιφγεζεο: Allen score Siriraj stroke score Besson score. Γπζηπρψο φκσο θακηά θιηληθή κέζνδνο δελ είλαη επαξθήο γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ ηζραηκηθνχ απφ ην αηκνξξαγηθφ ΑΔΔ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε αμνληθή ηνκνγξαθία. ην ΣΔΠ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ν δηαγλσζηηθφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμχ: ελδνθξάληαο αηκνξξαγίαο ππνγιπθαηκίαο επηιεςίαο. Πξηλ γίλεη ε νπνηαδήπνηε δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή πξάμε πξέπεη λα πξνεγεζεί αμηνιόγεζε ηνπ αζζελνύο θαη λα δηαζθαιηζηνύλ νη δσηηθέο ιεηηνπξγίεο. Η ππνςία φηη αηηία ηεο πηψζεο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο είλαη έλα ΑΔΔ εγείξεηαη βάζηκα απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηελ πξνυπάξρνπζα (αλ ππάξρεη) λεπξνινγηθή εηθφλα. 235

10 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 Διαγνυζηικόρ επγαζηηπιακόρ έλεγσορ γεληθή αίκαηνο θαη ΣΚΔ ζάθραξν θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο ρξφλνο πξνζξνκβίλεο θαη αρρσ έλδπκα αέξηα αίκαηνο α/θία ζψξαθνο ΗΚΓ αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ ΗΔΓ. Αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ (CT) Η δηάγλσζε ηνπ ΑΔΔ ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά κε ηε δηελέξγεηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT) εγθεθάινπ, πνπ δηελεξγείηαη θπξίσο γηα ηνλ αποκλειζμό ηος αιμοππαγικού ΑΕΕ, γηαηί ε ηζραηκία δελ αλαδεηθλύεηαη παξά κόλνλ κεηά από αξθεηέο ώξεο ή εκέξεο ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία. ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία αλαγλσξίδνληαη φιεο ζρεδφλ νη παξεγρπκαηηθέο αηκνξξαγίεο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 1 cm ην 95% πεξίπνπ ησλ ππαξαρλνεηδψλ αηκνξξαγηψλ εληφο 12 σξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Δάλ ε ππνςία ππαξαρλνεηδνχο αηκνξξαγίαο παξακέλεη κεηά ηελ εθηέιεζε κε δαγλσζηηθήο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, έρεη έλδεημε ε δηελέξγεηα νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο. 9.3 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΕΕ Σν ΑΔΔ απνηειεί ηαηξηθφ επείγνλ. Κάζε ιεπηό κεηξάεη φηαλ θάπνηνο έρεη ππνζηεί έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Σα εγθεθαιηθά θχηηαξα πεζαίλνπλ φηαλ δε ιακβάλνπλ πιένλ νμπγφλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ ην αίκα ή φηαλ πθίζηαληαη βιάβε απφ μαθληθή αηκνξξαγία κέζα ή γχξσ ζηνλ εγθέθαιν. Όζν πεξηζζφηεξν δηαξθέζεη ε δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε βιάβε. Η άκεζε ζεξαπεία κπνξεί λα ζψζεη αλζξψπηλεο δσέο θαη λα απμήζεη ηηο επθαηξίεο γηα επηηπρή αλάξξσζε. Αλ έλα άηνκν έρεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα (αλ δε κπνξεί μαθληθά λα κηιήζεη, ή λα θνπλήζεη ην ρέξη ή ην πόδη από ηε κηα κεξηά, ή αηζζάλεηαη παξάιπζε ζηε κηα κεξηά ηνπ πξνζώπνπ) πξέπεη λα θιεζεί ακέζσο αζζελνθόξν, ρσξίο θακηά αλαβνιή! Η ζεξαπεία ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή αλ ρνξεγεζεί γξήγνξα. Κάθε λεπηό μεηπάει! Γεληθά, ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα ζεξαπείαο γηα ην εγθεθαιηθφ: ε πξόιεςε, ε επείγνπζα αληηκεηώπηζε ακέζσο κεηά ην ΑΔΔ ε ζεξαπεία ηνπ ΑΔΔ ε κεηά ην εγθεθαιηθό απνθαηάζηαζε ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΔΔ Η θαιχηεξε ζεξαπεία γηα ην ΑΔΔ είλαη ε πξφιεςε. Η πξφιεςε ηνπ ΑΔΔ ζηεξίδεηαη ζηε ζεξαπεία ηνπ ππνθείκελνπ παξάγνληα θηλδχλνπ, φπσο: αληηκεηώπηζε πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο 236

11 9ν Κεθάιαην Ομχ Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην ζεξαπεία θαξδηαθήο λόζνπ δηαθνπή θαπλίζκαηνο ξύζκηζε δηαβήηε αληηκεηώπηζε πςειήο ρνιεζηεξόιεο. Η ππόλητη ηος ΑΕΕ κε ηελ απνθπγή ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ είλαη ε θαιύηεξε ηαηξηθή, πνπ κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα ΑΔΔ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΔΔ Πίν Αλγόπιθμορ ανηιμεηώπιζηρ αζθενούρ με οξύ ΑΔΔ Αζθενήρ ζε κώμα ή οξεία νεςπολογική ςποηποπή Δπί κε πξνζηαηεπκέλνπ αεξαγσγνχ: Γηαζσιήλσζε Δπί επεξεαζκέλεο θαξδην-αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο: Υνξήγεζε Ο2, ΔΦ γξακκή Έιεγρνο Glucostick ΚΑΡΠΑ, εάλ ρξεηαζηεί Aπνθιεηζκφο κε αγγεηαθψλ αίηησλ (κεηαβνιηθψλ, ινηκσδψλ, ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ) Αζζελήο < 50 εηψλ Δπείγνπζα CT Aηκάησκα, Τπαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία Δλπδάησζε Δπαξθήο αλαιγεζία Αληηκεηψπηζε ππέξηαζεο, εάλ είλαη παξαηεηακέλε ή ζνβαξή Κιήζε Νεπξνρεηξνπξγνχ Ανηιμεηώπιζη αζθενούρ ζε κώμα από ΑΕΕ Δάλ ν αζζελήο κε ΑΔΔ είλαη ζε κωμαηώδη καηάζηαζη ε αληηκεηψπηζή ηνπ (Πίλ. 9-1) δελδηαθέξεη γεληθά απφ ηηο άιιεο κνξθέο θψκαηνο. Βαζίδεηαη ζην κλεκνηερληθφ αιγφξηζκν ABCDEFG (βιέπε Κεθάιαην 2), αιιά κε ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο: A = Μέξηκλα γηα ηνλ αεξαγσγό: απηνί νη αζζελείο πξέπεη λα δηαζσιελσζνχλ άκεζα κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ αεξηζκνχ θαη κέζσ απηνχ ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηνπ CO 2 θαη ηεο ελδνθξάληαο πίεζεο θαη ηε κείσζε νπζηαζηηθά ηνπ θηλδχλνπ εηζξφθεζεο. Β = Τπνζηήξημε αλαπλνήο: ν αζζελήο ζπλήζσο δηαηεξεί απηφκαηε αλαπλνή αιιά δηαζθαιίδεηαη ε βαηφηεηα ηνπ αεξαγσγνχ. 237

12 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 C = Τπνζηήξημε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ: πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ελδνθιέβηα γξακκή θαη λα ρνξεγεζεί θπζηνινγηθφο νξφο νη αζζελείο κε εγθεθαιηθφ αγγεηαθφ επεηζφδην δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ πνιιά πγξά δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη γιπθφδε αλ δε κεηξεζνχλ ηα επίπεδά ηεο ζην πιάζκα γηαηί αλ ν αζζελήο πάζρεη απφ αλνμηθή εγθεθαινπάζεηα ηφηε ζα επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζή ηνπ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ νη αζζελείο απηνί λα εκθαλίζνπλ: θάπνηα αξξπζκία, πνιχ ζπρλά θνιπηθή καξκαξπγή πνπ κπνξεί θαη λα επζχλεηαη γηα ην ΑΔΔ, θαη πξέπεη λα ειεγρζεί κε ηελ θαηάιιειε αγσγή ππέξηαζε ακέζσο κεηά ην ΑΔΔ (ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ), ηελ νπνία δελ πξέπεη λα βηαζηεί ν γηαηξφο λα δηνξζψζεη γηαηί θάηη ηέηνην κπνξεί λα επηδεηλψζεη κηα πξνυπάξρνπζα εγθεθαιηθή ηζραηκία, αιιά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φηαλ ε ΓΑΠ 1 > 120 mmhg θαη ε ΑΠ 2 > 220 mmhg ή ΜΑΠ >130 mmhg) θαη ν αζζελήο είλαη ππνςήθηνο γηα ζξνκβφιπζε. Οη παξάγνληεο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηε δηφξζσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο είλαη ε ιαβεηαιφιε ή ε ελαιαπξίιε Πξέπεη λα ζπκάηαη θαλείο φηη ε ππέξηαζε πνπ εκθαλίδνπλ απηνί νη αζζελείο ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ην ΑΔΔ πνιχ ζπρλά ππνρσξεί κφιηο ειεγρζνχλ ν πφλνο θαη ε λαπηία θαη θαηαζηαιεί ν αζζελήο. D = Άκεζε λεπξνινγηθή εθηίκεζε. F = Έιεγρνο ζπαζκώλ. G = Έιεγρνο κε Glucostick πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζζνύλ κε αγγεηαθά αίηηα ηνπ θώκαηνο (κεηαβνιηθά, ινηκώδε, ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ ή λαξθσηηθώλ). Η = Καηαγξαθή δσηηθώλ ζεκείσλ: Αξηεξηαθή πίεζε: Καξδηαθόο ξπζκόο θαη ζπρλόηεηα. Ανηιμεηώπιζη αζθενούρ με ΑΕΕ πος έσει ζςνείδηζη Δάλ ν αζζελήο κε ΑΔΔ δελ είλαη ζε θψκα ν γηαηξφο πξέπεη λα ειέγμεη: αξηεξηαθή πίεζε κήπσο ν αζζελήο έρεη καδί ηνπ θάπνηα αληηυπεξηαζηθά θάξκαθα. εάλ είλαη ίζεο νη θφξεο ή εάλ ππάξρεη αληζνθνξία εάλ ππάξρεη παξάιπζε ζε θάπνηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΠΡΟΠΔΛΑΖ Η δηάγλσζε ηνπ ΑΔΔ ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά κε ηε δηελέξγεηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο εγθεθάινπ (CT). Ο νπζηαζηηθφο ιφγνο πνπ δηελεξγείηαη ε CT δελ είλαη κφλνλ ε δηάγλσζε ηνπ ΑΔΔ, φζν ν απνθιεηζκόο ηεο αηκνξξαγίαο (αηκνξξαγηθφ ΑΔΔ), νπφηε απαγνξεχεηαη ζξνκβφιπζε. Σν ηζραηκηθφ ΑΔΔ δελ αλαδεηθλχεηαη παξά κφλνλ κεηά απφ αξθεηέο ψξεο ή εκέξεο ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία. Δπεηδή δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηεπθξηληζηεί αλ ηα ζπκπηψκαηα είλαη απφ TIA ή έλα νμχ ΑΔΔ, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη φια ηα ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδνπλ κε απηά ηνπ ΑΔΔ ζεκαίλνπλ επείγνπζα θαηάζηαζε θαη δελ πξέπεη λα αλακέλεη θαλείο αλ απηά εμαθαληζηνχλ. Μηα γξήγνξε εθηίκεζε (εληφο 60 ιεπηψλ) είλαη αλαγθαία γηα λα αλαγλσξηζηεί ε αηηία ηνπ TIA θαη λα θαζνξηζηεί ε ζσζηή ζεξαπεία, φπσο ρξήζε: 1 ΓΑΠ = δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 2 ΑΠ = ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε. 238

13 9ν Κεθάιαην Ομχ Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην αληηαηκνπεηαιηαθψλ παξαγφλησλ, ηδηαίηεξα αζπηξίλεο, πνπ είλαη ε θιαζζηθή ζεξαπεία γηα αζζελείο ζε θίλδπλν γηα ΑΔΔ αληηπεθηηθψλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε θνιπηθή καξκαξπγή ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΔΔ Η ζεξαπεία ακέζσο κεηά ην ΑΔΔ έρεη ζηόρν λα κεηώζεη ηελ εμέιημε ηνπ εγθεθαιηθνύ. Η ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη είηε: θαξκαθεπηηθή γηα ην ηζραηκηθό ΑΔΔ(ζξνκβόιπζε) ρεηξνπξγηθή γηα ην αηκνξξαγηθό ΑΔΔ (λα ην πξνιάβεη, ην ζεξαπεχζεη, ή απνθαηαζηήζεη αγγεηαθέο βιάβεο ή αλσκαιίεο κέζα θαη γχξσ απφ ηνλ εγθέθαιν). ην ιζσαιμικό αγγειακό επειζόδιο πξέπεη: λα αξρίζεη ζξνκβόιπζε εληόο ηξηώλ σξώλ από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Σόηε κόλν κπνξεί λα έρεη απμεκέλν πνζνζηό επηηπρίαο λα ειεγρζνύλ θαη νη ζπαζκνί, πνπ πηζαλόλ εθδειώλνληαη. ε αιμάηωμα ή ςπαπασνοειδή αιμοππαγία πξέπεη: λα δηαηεξεζεί ε ελπδάησζε ηνπ αζζελνύο, λα ρνξεγεζνύλ αλαιγεηηθά λα αληηκεησπηζζεί ε ππέξηαζε λα θιεζεί λεπξνρεηξνπξγόο. Οξύ ιζσαιμικό αγγειακό εγκεθαλικό επειζόδιο Η θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηνπ ηζραηκηθνχ ΑΔΔ κε ρνξήγεζε θπομβολςηικήρ αγυγήρ, πνπ ιχλεη ην ζξφκβν πνπ απνθξάζζεη ηε ξνή αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν, είλαη ε πην ζπρλή ζεξαπεία γηα ην ΑΔΔ. Σα ζξνκβνιπηηθά θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαιχζνπλ πξφζθαηα ζρεκαηηζκέλνπο ζξφκβνπο, ελεξγνπνηψληαο ην πιαζκηλνγφλν γηα λα ζρεκαηηζζεί πιαζκίλε, ε νπνία απνηθνδνκεί ην ηλψδεο θαη δηαιχεη ηνπο ζξφκβνπο. Σν ζεκείν θιεηδί ζηελ επείγνπζα αληηκεηώπηζε ηνπ ηζραηκηθνύ ΑΔΔ είλαη η σπονική ζηιγμή έναπξηρ ηηρ θπομβολςηικήρ αγυγήρ. Δάλ ν αζζελήο δηαθνκηζηεί εληόο 60 ιεπηώλ ζην λνζνθνκείν, δηαγλσζζεί θαη θξηζεί όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ζξνκβόιπζε κέζα ζε ηξεηο ώξεο από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, ηόηε ε ζξνκβόιπζε κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό πνζνζηό επηηπρίαο. Δάλ θαζπζηεξήζεη ε αγσγή κε άζθνπεο εμεηάζεηο (π.ρ. MRI), ηόηε ράλεηαη ε όπνηα επθαηξία γηα απνηξνπή ή κείσζε ησλ λεπξνινγηθώλ επηπινθώλ θαη νη θξνληίδεο απνζθνπνύλ κόλν ζηελ ππνζηήξημε ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Αληεπλάζη (tpa) είλαη ηζηηθφο ελεξγνπνηεηήο ηνπ πιαζκηλνγφλνπ Γόζε ελειίθσλ: Η ζπλνιηθή δφζε ηνπ tpa είλαη 0.9 mg/kg (κέγηζηε δφζε 90 mg). Σν 10% ηεο ζπλνιηθήο δφζεο ρνξεγείηαη εθάπαμ ΔΦ ζε 1 ιεπηφ, ελψ ην ππφινηπν 90% ζε ζηαζεξή ελδνθιέβηα έγρπζε ζε 60 ιεπηά. Σςμπληπυμαηική αγυγή Αληηπεθηηθά θαη αληηαηκνπεηαιηαθά δε ρνξεγνχληαη ζην πξψην 24σξν. Υνξήγεζε αληηππεξηαζηθψλ γηα δηαηήξεζε ηεο ΑΠ ζε επίπεδα < 180/105 mmhg. Φπονηίδα μεηά ηη θπομβόλςζη: 239

14 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 έιεγρνο δσηηθψλ ζεκείσλ θαη λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο θάζε 15 ιεπηά ηηο 2 πξψηεο ψξεο, θάζε 30 ιεπηά ηηο επφκελεο 6 ψξεο θαη θάζε 1 ψξα γηα ηηο επφκελεο 18 ψξεο εάλ ε ΑΠ > 180 mmhg ή ΓΑΠ > 105 mmhg ζε 2 δηαδνρηθέο κεηξήζεηο κε δηαθνξά 5-10 ιεπηψλ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί β-απνθιεηζηήο (ιαβεηαιφιε 10 mg κε ΔΦ έγρπζε δηάξθεηαο 1-2 ιεπηψλ, κε κέγηζηε ζπλνιηθή δφζε 300 mg) ή αγγεηνδηαζηαιηηθφ (ληηξνπξσζζηθφ λάηξην ζε ζπλερή έγρπζε κε επεκβαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ΑΠ γηα απνθπγή ππφηαζεο). απνθπγή αληηαηκνπεηαιηαθψλ θαη αληηπεθηηθψλ παξαγφλησλ, αηκνιεςίαο θαη επεκβαηηθψλ πξάμεσλ γηα ην πξψην 24σξν. Δάλ κεηά ηε ζξνκβόιπζε παξαηεξεζεί άκεζε επηδείλσζε ηεο λεπξνινγηθήο βιάβεο, ηίζεηαη ππνςία εγκεθαλικήρ αιμοππαγίαρ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ακέζσο ε ζξνκβόιπζε, λα δηελεξγεζεί επείγνπζα αμνληθή ηνκνγξαθία θαη λα ειεγρζεί ε αηκνξξαγία. Υπαπασνοειδήρ αιμοππαγία Η ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία ζπλήζσο νθείιεηαη ζηε ξήμε θάπνηνπ ελδνεγθεθαιηθνχ αλεπξχζκαηνο θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο πεξηιακβάλεη «ηνλ θαλφλα ησλ ηξηψλ Η» (Ηypervolaemia, Haemodilution, Hypertension): επαξθή ελπδάησζε δηαηήξεζε ζρεηηθά πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο λνζειεία ζε ήζπρν θαη ζθνηεηλό ρώξν πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηεπηιεπηηθώλ: θαηλπηνΐλε ζε εκεξήζηα δφζε mg, ζε δηαηξεκέλεο δφζεηο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη επίπεδα ζην πιάζκα mcg/ml αγγεηνγξαθία ρνξήγεζε ληκνδηπίλεο γηα λα κεησζεί ν αγγεηόζπαζκνο πνπ ζπλνδεύεη ζε πνζνζηό 25-35% ηηο ππαξαρλνεηδείο αηκνξξαγίεο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθεθαιηθό έκθξαθην: 60 mg per os θάζε 4 ψξεο γηα 21 εκέξεο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ νξηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο αηηίαο ηεο αηκνξξαγίαο ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΔΔ Η κεηά ην ΑΔΔ απνθαηάζηαζε (post-stroke rehabilitation) έρεη ζηφρν λα εμνπδεηεξψζεη ηελ αληθαλφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε βιάβε κεηά ην ΑΔΔ. Γη απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηεί: θςζικοθεπαπεία: είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ αζζελψλ κε ΑΔΔ, επγαζιοθεπαπεία, πνπ πεξηιακβάλεη: καζεζηαθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν αζζελήο πνπ ππέζηε ΑΔΔ λα ηξψεη, πίλεη θαη θαηαπίλεη, ληχλεηαη, θάλεη κπάλην, καγεηξεχεη, γξάθεη, δηαβάδεη, θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπαιέηα άζθεζε θαη εθγχκλαζε λογοθεπαπεία: ελδείθλπηαη γηα αζζελείο πνπ δελ έρνπλ αλεπάξθεηα λνεηηθή ή αληίιεςεο, αιιά έρνπλ πξφβιεκα ζην λα θαηαλννχλ ην ιφγν ή λα γξάθνπλ ιέμεηο, ή λα ζρεκαηίδνπλ ην ιφγν. 240

15 9ν Κεθάιαην Ομχ Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην 9.4 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ Σα ζεκεία-θιεηδηά ζηελ θιηληθή εθηίκεζε ηνπ ΑΔΔ είλαη: Κεθαιαιγία ή εκεηόο: Πνπ ππνδεηθλχνπλ εγθεθαιηθή αηκνξξαγία. Μεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο: πνπ είλαη ζπρλφηεξν ζε εγθεθαιηθή αηκνξξαγία αιιά κπνξεί λα εκθαλίζεη θαη ζην εγθεθαιηθφ έκθξαθην. 9.5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1. Adamns HP Jr, et al. Guidelines for thrombolytic therapy for acute stroke. Stroke 1996; 27: Aζθεηνπνχινπ Διέλε. Δπείγνληα πξνβιήκαηα ηνπ ΚΝ. ην: Δπείγνπζα θαη Δληαηηθή Ιαηξηθή, Αζήλα: Λίηζαο, 1991, ζ Caroline NL. Emergency Care in the streets. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1995, pp Hacke W, Kaste M, Fieschi C, et al: The European Cooparative Acute Stroke Study. JAMA 1995; : Hill M, Hachinski V. Stroke treatment: time is brain. Lancet 1998; 352(suppl III): International Stroke Trial Collaborative Group. The International Stroke Trial (IST). Lancet 1997 ; 349 : Kogur T, Araki T, Kato H, et al. Molecular and biochemical events within the brain subjected to cerebral ischemia. In: J.Bogousslavsky:Acute Stroke Treatment. Dunitz, London, 1997, pp Kotari R et al. Frequency and accuracy of prehospital diagnosis of acute stroke. Stroke 1995; 26: Teal P. Prehospital management-referral pattern to hospitals, Proceedings of XVI Congress of Neurology. Rev Neurol Arg 1997; 22:7 9.6 ΜΑΘΗΗ ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΖΗΣΗΗ (PBLD 3 ) ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Κλινικό Ππόβλημα Καιείζηε λα επηζθεθηείηε ζπίηη ηνπ θαη λα εθηηκήζεηε άλδξα 68 εηώλ, βάξνπο 70 kg, ύςνπο 160 cm. Ο αζζελήο είλαη θαπληζηήο απφ 30 έηε θαη έρεη γλσζηή ππεξιηπηδαηκία. Οη ζπγγελείο δελ αλαθέξνπλ πξνεγνχκελα παξφκνηα επεηζφδηα. Αλαθέξνπλ φηη ν αζζελήο έραζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ ελψ έπηλε θαθέ θαη έπεζε ζην έδαθνο. Βξίζθεηε ηνλ αζζελή ζην πάησκα κε αλνηθηά ηα κάηηα λα ζαο παξαθνινπζεί. Καζψο ηνλ θαζεζπράδεηε βιέπεηε φηη θαηαιαβαίλεη αιιά δελ κπνξεί λα ζαο κηιήζεη. Ο ζθπγκφο ηνπ 3 PBLD = Problem based learning discussions 241

16 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ιαηξηθή 2007 είλαη θαλνληθφο κε ζπρλφηεηα 76/min θαη ε αξηεξηαθή ηνπ πίεζε 150/90 mm Hg. Σνλ ηζηκπάηε ζην δεμί ρέξη θαη δελ αληηδξά, ελψ ζην αξηζηεξφ αληηδξά θαη ην ζεθψλεη. Πξνζπαζεί κάιηζηα λα ζηεξηρηεί ζην αξηζηεξφ ηνπ πφδη. Ανηικείμενα Μάθηζηρ 1. Πνηα είλαη ε πην πηζαλή δηάγλσζε θαη γηαηί; 2. Πσο ζα επηβεβαηψζεηε ηε δηάγλσζε; 3. Ση ζεκαζία παίδεη ε ηαρχηεηα αληηκεηψπηζεο ζηνπο αζζελείο απηνχο; 4. Πνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηέο ζαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ αζζελνχο; 242

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Σημείο-κλειδί Βλάβη οργάνου στόχου Εγκζφαλος-Καρδιά-Νεφροί Μεγάλες αρτηρίες ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΧΜΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ Οη «αηρκέο»

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN

ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN ΟΡΙΜΟ Ομεία δηαθνπή ηεο εγθεθαιηθήο θπθινθνξίαο, πνπ νδεγεί ζε ηζραηκία θαη απψιεηα ηεο λεπξνινγηθήο ιεηηνπξγίαο. ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Απνηεινχλ Σν 50%

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα