ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων;"

Transcript

1 ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Είδαµε ότι η φυσική κίνηση ενός σωµατιδίου σε συντηρητικό πεδίο ικανοποιεί την αρχή ελάχιστης δράσης του Hamilton µε Λαγκρανζιανή, όπου η κινητική ενέργεια του σωµατιδίου και η δυναµική του ενέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση οι νόµοι του Νεύτωνα (εδώ βεβαίως αναφερόµαστε µόνο στους δύο πρώτους νόµους) είναι ισοδύναµοι µε την αρχή του Hamilton. Οι νόµοι του Νεύτωνα όµως είναι γενικότεροι από την αρχή του Hamilton, δηλαδή για ένα οποιοδήποτε µηχανικό σύστηµα δεν υπάρχει κατ ανάγκη Λαγκρανζιανή συνάρτηση η οποία µέσω των εξισώσεων Euler-Lagrange να οδηγεί στις εξισώσεις κίνησης του συστήµατος. Για παράδειγµα, σε συστήµατα στα οποία υπάρχει ανάλωση ενέργειας ή τριβή, µπορεί να µην είναι εφικτή η κατασκευή Λαγκρανζιανής συνάρτησης η οποία να περιγράφει το σύστηµα. Άσκηση: Η Λαγκρανζιανή περιγράφει κάποιο γνωστό σας φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων; Επίσης δεν µπορούµε µε την αρχή του Hamilton να πραγµατευτούµε την κίνηση σε µη συντηρητικά πεδία. Αυτό όµως δεν αποτελεί πρόβληµα διότι τα θεµελιώδη πεδία δυνάµεων τα οποία γνωρίζουµε είναι όλα συντηρητικά. Εάν το δυναµικό εξαρτάται από τις ταχύτητες, οπότε οι δυναµικοί νόµοι δεν είναι αναλλοίωτοι στους µετασχηµατισµούς του Γαλιλαίου, η φυσική κίνηση δεν απορρέει κατ ανάγκη από την αρχή του Hamilton. Τέτοια πεδία παρουσιάζονται για παράδειγµα στον ηλεκτροµαγνητισµό, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση θα δείξουµε ότι για την κίνηση φορτίου σε ηλεκτροµαγνητικό πεδίο υπάρχει Λαγκρανζιανή συνάρτηση, και η κίνηση απορρέει από την αρχή του Hamilton. Παρότι, λοιπόν, οι νόµοι του Νεύτωνα είναι γενικότεροι από την αρχή της ελάχιστης δράσης του Hamilton, η αρχή του Hamilton µας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουµε βαθύτερα τους νόµους της µηχανικής, να καταλάβουµε πώς παράγονται οι διατηρήσιµες ποσότητες, και να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο µε το οποίο να µπορούµε να πραγµατευτούµε τις νεώτερες θεωρίες της Φυσικής. Επί πλέον, όπως είδαµε ήδη στην περίπτωση του ελευθέρου σωµατιδίου, η Λαγκρανζιανή µπορεί να βρεθεί µε τη χρήση γενικών επιχειρηµάτων που βασίζονται στις συµµετρίες του φυσικού συστήµατος. Η Λαγκρανζιανή θεώρηση θα µας δώσει τη δυνατότητα να προβλέπουµε τις εξισώσεις κίνησης όταν αυτές δεν είναι γνωστές, και βασισµένοι στο παράδειγµα της Νευτώνειας Μηχανικής να οικοδοµούµε φυσικές θεωρίες για φαινόµενα για τα οποία οι νόµοι µας είναι άγνωστοι. Η δράση σε αυτή τη θεώρηση προκύπτει ως µια ποσότητα εξέχουσας φυσικής σηµασίας. Θα δούµε ότι µέσω της δράσης µπορεί να θεµελιωθεί η κβαντοµηχανική µε ένα ιδιαίτερα διαισθητικό και πρωτότυπο τρόπο µε τη βοήθεια των ολοκληρωµάτων διαδροµής (path integrals) που εισήγαγαν οι Dirac και Feynman. Άσκηση: Να βρεθεί η Λαγκρανζιανή που περιγράφει την κίνηση σωµατιδίου µάζας, υπό την επενέργεια δύο δυνάµεων, της και της δύναµης που προέρχεται από δυναµικό της µορφής.

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Εκτός από τον περιορισµό κατασκευής Λαγκρανζιανής στην περίπτωση συντηρητικών µόνο πεδίων, υπάρχει προβληµατισµός όσον αφορά την ύπαρξη Λαγκρανζιανής για µηχανικά συστήµατα που υπόκεινται σε κάποιον περιορισµό όσον αφορά την κίνησή τους. Οι περιορισµοί αυτοί ονοµάζονται γενικότερα σύνδεσµοι. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα θα εξετάσουµε την περίπτωση ενός σωµατιδίου το οποίο βρίσκεται στο οµογενές πεδίο βαρύτητας αλλά είναι δεσµευµένο να κινείται επάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Από τους νόµους του Νεύτωνα ξέρουµε ότι το σωµατίδιο εκτελεί ευθύγραµµη, οµαλή κίνηση στο επίπεδο και του ασκείται µια δύναµη ίση και αντίθετη µε τη δύναµη της βαρύτητας στην κατακόρυφη διεύθυνση. Αν δεν υπήρχε κανένας περιορισµός στην κίνηση του σωµατιδίου η Λαγκρανζιανή του θα ήταν: Θα δείξουµε ότι η Λαγκρανζιανή που προκύπτει αν αντικαταστήσουµε στην προηγούµενη Λαγκρανζιανή την εξίσωση του συνδέσµου περιγράφει σωστά την κίνηση του σωµατιδίου. Προκειµένου να µετατρέψουµε το σύστηµα µας σε ένα σύστηµα που περιγράφεται από ένα συντηρητικό πεδίο δυνάµεων και να το απαλλάξουµε από τους περιορισµούς των συνδέσµων που µας προκαλούν αµηχανία ως προς την αντιµετώπισή τους ας υποθέσουµε ότι το σωµατίδιο βρίσκεται ταυτόχρονα στο οµογενές βαρυτικό πεδίο και σε ένα επιπλέον πεδίο µε δυναµικό (το δυναµικό ενός ελατηρίου σκληρότητας που στο φυσικό του µήκος φθάνει µέχρι το ). Ίσως πείτε ότι το καινούργιο σύστηµα δεν έχει καµία σχέση µε το αρχικό! Σκεφθείτε όµως τι συµβαίνει αν πάρουµε το όριο. Η καινούργια Λαγκρανζιανή περιγράφει ένα σωµατίδιο που κινείται στο οµογενές βαρυτικό πεδίο της Γης αλλά επιπλέον κάποιο πολύ σκληρό ελατήριο δεν του επιτρέπει να αποµακρυνθεί πολύ από το επίπεδο. Όντας ένα µηχανικό σύστηµα µε τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές (x,y,z) οδηγεί σε τρεις εξισώσεις Euler- Lagrange: Η τρίτη εξίσωση έχει ως λύση την αν επιβάλλουµε αρχικές συνθήκες, στην οποία (συµβιβαστές µε τον σύνδεσµο ) καταλήγουµε στη λύση, η οποία εµφανώς οδηγεί στην αναµενόµενη λύση, στο όριο. Ουσιαστικά, επιστρέψαµε στο αρχικό πρόβληµα της δεσµευµένης κίνησης του σωµατιδίου. Οι υπόλοιπες εξισώσεις είναι αυτές που θα παίρναµε αν θέταµε εξ αρχής στη Λαγκρανζιανή του συστήµατος άνευ συνδέσµου, την εξίσωση συνδέσµου. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη λύση του προβλήµατος ουδεµία αναφορά γίνεται στην αντίδραση του επιπέδου!

3 Μπορεί όµως κανείς να υπολογίσει και την αντίδραση του συνδέσµου : Από την εξίσωση Euler-Lagrange για τη νέα Λαγκρανζιανή L έχουµε. Στο πρόβληµά µας, η δύναµη καταλήγει να είναι. Στο όριο, ο δεύτερος όρος ταλαντώνεται τόσο γρήγορα ώστε να έχει νόηµα µόνο η µέση τιµή αυτού, η οποία είναι µηδέν. Εποµένως, όπως άλλωστε περιµέναµε. Μπορεί λοιπόν να χρησιµοποιήσει κανείς την παραπάνω σχέση για να υπολογίσει την αντίδραση των συνδέσµων. Άσκηση: Γράψτε τη Λαγκρανζιανή ενός σωµατιδίου που κινείται στο επίπεδο χρησιµοποιώντας πολικές συντεταγµένες. Υποθέστε στη συνέχεια πως θέλετε να επιβάλετε τη δέσµευση να κινείται το σωµατίδιο σε µια κυκλική στεφάνη ακτίνας. Επιλέξτε ένα κατάλληλο δυναµικό που να εξαναγκάζει το σωµατίδιο να κινείται ακτινικά σύµφωνα µε την εξίσωση. Γράψτε την καινούργια Λαγκρανζιανή που προκύπτει ύστερα από την πρόσθεση του καινούργιου δυναµικού και λύστε την γωνιακή εξίσωση Euler-Lagrange που προκύπτει αν στο τέλος αντικαταστήσετε την ακτινική λύση. Υπολογίστε την ακτινική αντίδραση της στεφάνης. [Λύση: Δείξαµε λοιπόν ότι αν η κίνηση ενός µηχανικού συστήµατος περιορίζεται από δεσµούς τότε η Λαγκρανζιανή που περιγράφει τη κίνηση είναι η διαφορά κινητικής και δυναµικής ενέργειας, όπου οι ενέργειες αυτές έχουν υπολογισθεί λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς. Η κίνηση προκύπτει από τις εξισώσεις Euler-Lagrange χωρίς να χρειάζεται να υπολογισθούν οι αντιδράσεις. ΟΛΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΟΙ ΔΕΣΜΟΙ Δείξαµε ότι εάν η κίνηση του σωµατιδίου περιορίζεται µέσω κάποιας συναρτησιακής σχέσης µεταξύ των συντεταγµένων που ορίζουν τη θέση του στο χώρο, τότε η φυσική κίνηση µπορεί να βρεθεί από τη Λαγκρανζιανή, όπου η κινητική και δυναµική ενέργεια εκφράζονται ως συνάρτηση των ελευθέρων συντεταγµένων του συστήµατος, στις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη οι περιορισµοί. Οι περιορισµοί της µορφής, όπου κάποια συνάρτηση των συντεταγµένων και ίσως και του χρόνου, λέγονται ολόνοµοι δεσµοί. Ο αριθµός των συντεταγµένων που χρειάζονται για να προσδιοριστεί η θέση του συστήµατος αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι περιορισµοί της κίνησης λέγονται βαθµοί ελευθερίας του φυσικού συστήµατος. Π.χ. ένα ελεύθερο σωµατίδιο στο χώρο έχει τρεις βαθµούς ελευθερίας, αλλά όταν υπόκειται στο δεσµό, µε σταθερές, δηλαδή όταν περιορίζεται να κινείται σε µία σφαίρα µεταβλητής ακτίνας τότε το σωµατίδιο αυτό έχει δύο βαθµούς ελευθερίας, την πολική γωνία και την αζιµουθιακή γωνία που προσδιορίζουν τη θέση πάνω στη σφαιρική επιφάνεια. Υπάρχουν όµως και δεσµοί οι οποίοι δεν µπορούν να γραφούν υπό τη µορφή, π.χ. αν ένα σωµατίδιο κινείται στη περιοχή. Αυτοί οι δεσµοί ]

4 λέγονται µη ολόνοµοι. Ένα άλλο παράδειγµα µη ολόνοµου δεσµού είναι όταν υπάρχει τέτοια δεσµεύση των ταχυτήτων ώστε να µην µπορούν να ολοκληρωθούν οι δεσµοί για να προσδιορίσουν µια ολοκληρωτική σχέση µεταξύ των συντεταγµένων. Το πλέον γνωστό παράδειγµα µη ολόνοµου δεσµού είναι η κίνηση ενός νοµίσµατος σε επίπεδο δάπεδο. Ας θεωρήσουµε ότι το νόµισµα παραµένει όρθιο και ότι κυλίεται επί της επιφανείας χωρίς να ολισθαίνει (η παραδοχή ότι το νόµισµα παραµένει ορθό είναι προβληµατική διότι εάν το νόµισµα εκτελεί καµπύλη κίνηση τότε για να ισορροπήσει, θα πρέπει το επίπεδο του νοµίσµατος να µην είναι κατακόρυφο, όπως συµβαίνει µε το µοτοσικλετιστή όταν στρίβει το συµπέρασµα όµως για το χαρακτήρα του δεσµού δεν αλλάζει). Η θέση του νοµίσµατος προσδιορίζεται γενικά από το σηµείο επαφής µε το δάπεδο, τη γωνία που σχηµατίζει το επίπεδο του νοµίσµατος µε τον άξονα, και την γωνία κύλισης περί τον άξονα τον κάθετο στο επίπεδο του νοµίσµατος. Από τις 4 συντεταγµένες που χρειάζονται για τον προσδιορισµό της θέσης του νοµίσµατος µόνο δύο είναι πραγµατικά ανεξάρτητες. Η συνθήκη ότι το νόµισµα δεν ολισθαίνει συνεπάγεται τις δύο σχέσεις: και. Είναι δυνατόν να ολοκληρώσουµε αυτές τις σχέσεις ώστε να εκφράσουµε δύο οποιεσδήποτε συντεταγµένες συναρτήσει των άλλων; Θα αποδείξουµε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Έστω ότι υπήρχαν συναρτήσεις ώστε και. Δεν είναι δυνατόν όµως να υπάρξει τέτοια συνάρτηση, διότι για κάθε σηµείο επαφής µπορώ να στρέψω το επίπεδο του νοµίσµατος σε οποιαδήποτε γωνία και έτσι δεν είναι δυνατόν η γωνία να είναι συνάρτηση των. Ούτε και τέτοια συνάρτηση µπορεί να υπάρχει: Θεωρήστε την κίνηση του νοµίσµατος στο επίπεδο, έστω ότι αρχικά. Κυλήστε το νόµισµα κατά γωνία, σταµατήστε, στρέψτε το νόµισµα γύρω από την κατακόρυφη διάµετρό του κατά, και επιστρέψτε στην αρχική θέση του νοµίσµατος, στο αρχικό σηµείο. Το νόµισµα θα έχει στραφεί κατά γωνία, και έτσι στο ίδιο σηµείο θα αντιστοιχούν δύο γωνίες, 0 και. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν η να είναι συνάρτηση των. Ενώ για ολόνοµους δεσµούς η φυσική κίνηση µπορεί να προκύψει, όπως είδαµε από την αρχή του Hamilton, αυτό δεν συµβαίνει αναγκαστικά στην περίπτωση των µη ολόνοµων δεσµών. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ LAGRANGE Γνωρίζουµε ότι το ακρότατο µιας συνάρτησης, όπου το ανήκει στο R n, ικανοποιεί την σχέση. Για να προσδιορίσω το ακρότατο της όταν ισχύει ο περιορισµός, εργάζοµαι ως εξής: για να είναι το ακρότατο της πρέπει για κάθε να έχω όπου

5 , το εσωτερικό γινόµενο των δύο διανυσµάτων. Στην περίπτωσή µας το δεν είναι τυχαίο διάνυσµα, αλλά πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισµό, να ικανοποιεί δηλαδή την συνθήκη. Άρα πρέπει το ακρότατο να ικανοποιεί την για εκείνα τα που ικανοποιούν την. Δηλαδή θα πρέπει το διάνυσµα να είναι κάθετο στο, για κάθε κάθετο στο, άρα πρέπει τα και να είναι παράλληλα και να υπάρχει αριθµός ώστε 1. Συνεπώς για να προσδιορίσω το ακρότατο της υπό την συνθήκη, προσδιορίζω το ακρότατο της, δηλαδή το που ικανοποιεί την σχέση, και έπειτα προσδιορίζω το ούτως ώστε. Η µέθοδος αυτή πρωτοεφαρµόστηκε από τον Lagrange, και το λέγεται πολλαπλασιαστής του Lagrange. Η µέθοδος αυτή γενικεύεται εύκολα όταν υπάρχουν περισσότεροι περιορισµοί. Υποθέστε για παράδειγµα ότι θέλω το ακρότατο της υπό τις συνθήκες και. Τότε, όπως και προηγουµένως πρέπει για να έχω: και τα θα πρέπει να ανήκουν στο γραµµικό χώρο που είναι κάθετος στο γραµµικό χώρο, ο οποίος σχηµατίζεται από τα διανύσµατα και επειδή και. Δηλαδή το διάνυσµα πρέπει να ανήκει στο γραµµικό χώρο που είναι κάθετος στο χώρο που ανήκει το, δηλαδή πρέπει να ανήκει στον κάθετο χώρο του που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον. Δηλαδή υπάρχουν πολλαπλασιαστές και ώστε και το ακρότατο προσδιορίζεται από αυτή τη σχέση ενώ οι τιµές των πολλαπλασιαστών προσδιορίζονται ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισµοί. Η παραπάνω απόδειξη µπορεί να γενικευθεί και σε άλλους γραµµικούς χώρους, όπως για παράδειγµα σε αυτόν των συνεχών συναρτήσεων σε κάποιο διάστηµα, ο οποίος µπορεί να εφοδιασθεί µε το ακόλουθο εσωτερικό 1 Υποθέτουµε εδώ ότι η βαθµίδα της δεν µηδενίζεται στο ακρότατο. Όταν αυτό συµβαίνει ο πολλαπλασιαστής τοποθετείται στο. Ένα απλό παράδειγµα είναι το και. Η έχει ελάχιστο στο, υπό την συνθήκη ότι ικανοποιείται η, παρότι στο σηµείο αυτό. Για πληρέστερη παρουσίαση του θέµατος ιδέ Courant and Hilbert (1966, Κεφ. 4).

6 γινόµενο: (σχηµατίζοντας έτσι ένα χώρο Hilbert). Έτσι εάν για όλα τα που ικανοποιούν τις συνθήκες και τότε όπως και προηγουµένως η πρέπει να είναι γραµµικός συνδυασµός των και. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Να προσδιορισθεί το σχήµα που πρέπει να έχει ένα συνεχές πλανητοειδές σταθερής πυκνότητας και ολικής µάζας ώστε η βαρυτική έλξη σε ένα σηµείο της επιφάνείας του κατά τη διεύθυνση της καθέτου να είναι µέγιστη. Εάν η απόσταση της επιφάνειας από το σηµείο Ο είναι, όπου η πολική γωνία που σχηµατίζεται µε την κάθετο στην επιφάνεια στο Ο, και η αζιµουθιακή γωνία τότε η µάζα του πλανητοειδούς δίνεται από την παρακάτω έκφραση που είναι ένα συναρτησοειδές της : Η βαρυτική έλξη κατά την κάθετη διεύθυνση είναι: Θεωρήσαµε ότι η επιφάνεια ορίζεται για γωνίες (διότι εάν η επιφάνεια εκτεινόταν και σε το πεδίο που θα δηµιουργούνταν στο Ο θα ήταν µικρότερο από εκείνο ενός πλανητοειδούς που έχει το ίδιο σχήµα για, ενώ όλη η µάζα που προηγουµένως εκτεινόταν σε αποµακρυνόταν σε άπειρη απόσταση). Επίσης, ενώ αναµένουµε ότι για λόγους συµµετρίας η ζητούµενη επιφάνεια θα είναι συµµετρική ως προς την κάθετο στο Ο, δεν έχουµε εκ προοιµίου εισαγάγει µια τέτοια παραδοχή. Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι να βρεθεί η που µεγιστοποιεί την υπό τη συνθήκη. Εάν θεωρήσουµε ότι έχει βρεθεί η επιφάνεια, τότε για να δίνει η τη µέγιστη κατακόρυφη δύναµη, µια µικρή µεταβολή της επιφάνειας κατά θα πρέπει, να ικανοποιεί τη σχέση ή υπό την µορφή εσωτερικού γινοµένου πρέπει. Αλλά το πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η παραπλήσια της επιφάνεια να έχει και αυτή µάζα άρα πρέπει

7 , ή υπό την µορφή εσωτερικού γινοµένου θα πρέπει, άρα υπάρχει αριθµός ώστε, άρα η επιφάνεια που µεγιστοποιεί το πεδίο είναι η, και η σταθερά µπορεί να προσδιορισθεί ώστε η συνολική µάζα του πλανητοειδούς να είναι. Η επιφάνεια είναι πράγµατι συµµετρική ως προς την κατακόρυφο, αφού το σχήµα της δεν έχει εξάρτηση από τη. Το σχήµα της είναι σχετικά πεπλατυσµένο γύρω από το σηµείο Ο όπως φαίνεται στο σχήµα. Θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στο ίδιο συµπέρασµα µε το να απαιτήσουµε το να καταστεί ακρότατο. Οι εξισώσεις EulerLagrange οδηγούν τότε στη σχέση:, προηγουµένως. δηλαδή στην, όπως και ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ LAGRANGE ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ειδικά στα µηχανικά συστήµατα, όπου κανείς, προκειµένου να καθορίσει τη φυσική διαδροµή, αναζητά το ακρότατο της δράσης η οποία είναι συναρτησοειδές και όχι συνάρτηση δεδοµένων κάποιων συνδέσµων οι οποίοι έχουν τη µορφή συνάρτησης, µπορούµε να γενικεύσουµε την παραπάνω µεθοδολογία ως ακολούθως: Η στασιµότητα της δράσης ενός µηχανικού συστήµατος εξασφαλίζεται όταν για κάθε συνάρτηση που ικανοποιεί απλώς τις συνοριακές συνθήκες (θυµηθείτε την εξαγωγή των εξισώσεων Euler- Lagrange). Αν επιπλέον κάποιος σύνδεσµος επιβάλλει περιορισµό στις συντεταγµένες της µορφής, πρέπει το τυχαίο διάνυσµα να είναι τέτοιο ώστε η παραλλαγµένη διαδροµή να εξακολουθεί να ικανοποιεί την. Αυτό αυτόµατα συνεπάγεται ότι το είναι κάθετο στο. Αν θεωρήσουµε τώρα διανύσµατα µη µηδενικά για πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα, π.χ. µόνο για, τέτοια όµως ώστε να ικανοποιούν την εξίσωση του συνδέσµου αλλά και να καθιστούν τη δράση στάσιµη, συµπεραίνουµε ότι για οποιοδήποτε χρόνο. Ο πολλαπλασιαστής Lagrange στην περίπτωση αυτή είναι εν γένει συνάρτηση του χρόνου. Με αυτή τη γενίκευση µπορούµε να εφαρµόσουµε τη µέθοδο των πολλαπλασιαστών του Lagrange σε προβλήµατα λογισµού των µεταβολών που υπόκεινται σε συνδέσµους. Η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη (1) όταν οι εξισώσεις των συνδέσµων δεν είναι τέτοιες ώστε να µπορεί απλά να απαλείψει κανείς τις εξαρτηµένες συντεταγµένες από τη

8 Λαγκρανζιανή, όπως για παράδειγµα κάναµε µε την z-συντεταγµένη στο πρώτο πρόβληµα µε συνδέσµους που αντιµετωπίσαµε, και (2) όταν θέλουµε να υπολογίσουµε τις δυνάµεις που αναπτύσσονται εξαιτίας των συνδέσµων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα