ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2 Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/ /12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Βεβαιώνεται ότι οι ςυνημμζνεσ Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ είναι εκείνεσ που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό υμβοφλιο του «ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε.» ςτισ Επιςημαίνεται ότι τα δημοςιευμζνα ςτον τφπο ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πληροφορίεσ ςτοχεφουν ςτο να παράςχουν ςτον αναγνώςτη οριςμζνα γενικά οικονομικά ςτοιχεία, αλλά δεν παρζχουν την ολοκληρωμζνη εικόνα τησ οικονομικήσ θζςησ και των αποτελεςμάτων τησ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ. Αθήνα, O Πρόεδροσ Δ.. Ο Διευθφνων φμβουλοσ Ιωάννθσ Κουκιάδθσ Α.Δ.Τ. ΑΕ640270/ Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ Α.Δ.Τ. ΑΒ065426/

3 Περιεχόμενα Α. ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ «ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Α.Δ. (ΣΑΜΔΙΟ)» ΔΠΙ ΣΧΝ ΔΣΑΙΡΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 01/07/ /12/ Β. ΕΚΘΕΣΘ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 01/07/ /12/ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ Γ. ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ «ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Α.Δ. (ΣΑΙΠΔΓ)» ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δπυνςμία, έδπα και διοίκηζη Ανηικείμενο δπαζηηπιόηηηαρ Πεπιοςζιακά ζηοισεία ηος Δλληνικού Γημοζίος πος έσοςν μεηαθεπθεί ζηο ΣΑΙΠΔΓ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΔ ΠΟΤ ΣΔΘΗΚΑΝ Δ ΙΥΤ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΣΗΚΑΝ ΣΗΝ ΣΡΔΥΟΤΑ ΠΔΡΙΟΓΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΗΜΑΝΣΙΚΧΝ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΑΡΥΧΝ Κινηηέρ Αξίερ, Ακίνηηα, Γικαιώμαηα πος έσοςν πεπιέλθει ζηο ΣΑΙΠΔΓ Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία Λοιπέρ μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ Μεηαηποπή ξένος νομίζμαηορ Δμποπικέρ απαιηήζειρ και λοιπά κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ηαμειακών διαθεζίμυν Μεηοσικό κεθάλαιο Μακποππόθεζμερ Τποσπεώζειρ Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ Κόζηορ Γανειζμού Πποβλέτειρ Υπημαηοοικονομικά μέζα Υπημαηοοικονομικά επγαλεία Γιανομή μεπιζμάηυν Αναγνώπιζη Δζόδυν ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ Ανάλςζη εςαιζθηζίαρ κινδύνος επιηοκίος Ανάλςζη ζςναλλαγμαηικού κινδύνος Ανάλςζη πιζηυηικού κινδύνος Ανάλςζη κινδύνος πεςζηόηηηαρ Πολιηικέρ και διαδικαζίερ διασείπιζηρ κεθαλαίος Καηηγοπίερ σπημαηοοικονομικών μέζυν

4 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΧΝ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία Δπενδύζειρ ζε ακίνηηα Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία Αναβαλλόμενορ θόπορ Διζοδήμαηορ Λοιπέρ μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ Αποθέμαηα Απαιηήζειρ από πελάηερ Λοιπά κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα Ίδια κεθάλαια -Μεηοσικό κεθάλαιο & Αποθεμαηικά Λοιπέρ μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Ππομηθεςηέρ και Λοιπέρ Τποσπεώζειρ Πποκαηαβολέρ πελαηών Τποσπεώζειρ από θόποςρ ηέλη Έζοδα-Ανάλςζη ηος Κύκλος Δπγαζιών Ανάλςζη Κόζηοςρ και Γαπανών Υπημαηοοικονομικά Έζοδα / Έξοδα Φόπορ ειζοδήμαηορ Δνδεσόμενερ απαιηήζειρ ςποσπεώζειρ Ανέλεγκηερ θοπολογικά σπήζειρ ςναλλαγέρ με ζςνδεδεμένα μέπη ςναλλαγέρ με μέλη Γ.. και διεςθςνηικά ζηελέση ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

5 Α. ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ «ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. (ΣΑΜΕΙΟ)» ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/ /12/2011 Κφριε Ρρόεδρε τθσ Συνζλευςθσ Κυρίεσ και Κφριοι Μζτοχοι Σφμφωνα με το άρκρο 43α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, και άρκρο 3 παρ. 10 Ν. 3986/2011, υποβάλλουμε ςυνθμμζνα ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ Εξαμθνιαίεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ για τθν περίοδο που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011 με τισ παρατθριςεισ μασ πάνω ςε αυτζσ και παρακαλοφμε να τισ εγκρίνετε. Τθν ευκφνθ για τθν ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ζχει το Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ θ ςφνκεςθ του οποίου είναι θ ακόλουκθ: α. Ιωάννθσ Κουκιάδθσ του Δθμθτρίου (Ρρόεδροσ) β. Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ του Σωτθρίου (Διευκφνων Σφμβουλοσ) γ. Ανδρζασ Ταπραντηισ του Βελθςςάριου (Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ) δ. Αντϊνιοσ Βαρκολομαίοσ του Μιχαιλ (Μζλοσ) ε. Άννα Ηωθροφ του Αριςτοτζλθ (Μζλοσ) Επίςθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυμμετζχουν δφο παρατθρθτζσ, που κατά το νόμο διορίηουν τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, οι κ.κ.: α. Maarten Verwey β. Hervé Le Roy Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ςυντάχκθκαν με βάςθ τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. Δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ Θ Εταιρεία βρίςκεται ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011 εντόσ τθσ πρϊτθσ διαχειριςτικισ τθσ χριςθσ. Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ του Δθμοςίου, Ν.Ρ.Δ.Δ. ι περιουςιακϊν ςτοιχείων των δθμοςίων επιχειριςεων των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Δθμόςιο ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ., όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α), ςφμφωνα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και με εγγυιςεισ πλιρουσ διαφάνειασ. Θ Εταιρεία λειτουργεί για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, δεν υπάγεται ςτθν κατθγορία των οργανιςμϊν και επιχειριςεων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και δεν εφαρμόηονται ςε αυτι, κακϊσ και ςτισ εταιρείεσ των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, οι διατάξεισ που διζπουν εταιρείεσ που ανικουν άμεςα ι ζμμεςα ςτο Δθμόςιο, με εξαίρεςθ όςων ρθτά ορίηονται ςτισ διατάξεισ του Α Κεφαλαίου του ν. 3986/2011. Απολογιςμόσ τθσ περιόδου Ειςαγωγή Αποκλειςτικι αποςτολι του Ταμείου Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (ΤΑΙΡΕΔ) είναι να μεγιςτοποιιςει τθν αξία που κα αποφζρει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο θ αξιοποίθςθ ι/και θ πϊλθςθ ςτοιχείων τα οποία μεταφζρονται ςε αυτό. Θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων περιλαμβάνει το ςφνολο των προςόδων από τθ μεταφορά τουσ ςτον Ιδιωτικό Τομζα, τα οικονομικά οφζλθ από τθ 5

6 ςυνεπακόλουκθ άμεςθ επζνδυςθ επ αυτϊν, κακϊσ και τθ ςχετικι αφξθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Το Ρρόγραμμα Αποκρατικοποιιςεων τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ αποτελεί τθν μοναδικι οδό προςζλκυςθσ άμεςων επενδφςεων ςτισ υποδομζσ, τθν ενζργεια, τα ακίνθτα και ςε άλλουσ τομείσ. Θ αποκρατικοποίθςθ δεν αφορά μόνο ςτθν πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, αλλά κυρίωσ τθν αξιοποίθςι τουσ ςε βάκοσ χρόνου, και περιςςότερο από όλα είναι μια μάχθ αξιοπιςτίασ, τθν οποία θ Ελλάδα κα πρζπει να ξανακερδίςει, ϊςτε να επιςτρζψει ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Το ΤΑΙΡΕΔ βαςίηει τον τρόπο λειτουργίασ του ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ: ςαφινεια ςτόχων, ςαφινεια διαδικαςιϊν και αποτελεςματικότθτα. Οι αρχζσ αυτζσ εξυπθρετοφνται καλφτερα με πλιρωσ ανεπτυγμζνα και προςανατολιςμζνα ςτθν αγορά ςχζδια αποκρατικοποίθςθσ, με διαφανείσ διαδικαςίεσ και με ταχφτθτα δράςθσ. Ίδρυςη του ΣΑΙΠΕΔ Το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (ΤΑΙΡΕΔ) ςυςτάκθκε τθν 1θ Ιουλίου 2011 (νόμοσ 3986) με μετοχικό κεφάλαιο 30 εκ. και ςτισ 28 Ιουλίου 2011 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ είναι ζξι ζτθ, και μπορεί να παρατακεί εάν απαιτθκεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ορίςτθκαν με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ςτισ 29 Ιουλίου Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ ζχουν από ζνα παρατθρθτι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ρροθγουμζνωσ ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ είχαν περάςει από τθν Επιτροπι του Άρκρου 49Α του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ, όπου θ τοποκζτθςθ τουσ εγκρίκθκε με 13 κετικζσ ψιφουσ ςε ςφνολο 15. Στισ 29 Ιουλίου 2011 εγκρίκθκε και το Καταςτατικό του ΤΑΙΡΕΔ και δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ (Β'1690). Το ΤΑΙΡΕΔ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τθν 1θ Αυγοφςτου Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΤΑΙΡΕΔ διόριςε ςτισ 30 Αυγοφςτου 2011 τα επτά μζλθ του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, άτομα υψθλισ τεχνογνωςίασ και διεκνοφσ φιμθσ, που γνωμοδοτοφν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για τισ αποκρατικοποιιςεισ. Τα τρία εκ των μελϊν προτάκθκαν από τουσ Ραρατθρθτζσ των Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Λειτουργία του ΣΑΙΠΕΔ Από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του και εντόσ διαςτιματοσ τριϊν μθνϊν, το ΤΑΙΡΕΔ ςυνζταξε τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ, δθμιοφργθςε τισ δομζσ και τουσ μθχανιςμοφσ με ςτόχο τθν ταχφρυκμθ υλοποίθςθ των αποκρατικοποιιςεων, κακϊσ και τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ. Συγκεκριμζνα: α. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ, όπου περιγράφεται με λεπτομζρεια θ οργανωτικι δομι και θ λειτουργία του ΤΑΙΡΕΔ β. Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν, που διζπει ανακζςεισ μελετϊν και υπθρεςιϊν αξιοποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και διοικθτικζσ προμικειεσ γ. ςτελζχωςθ με 25 ςτελζχθ, με ςθμαντικι εμπειρία ςε αποκρατικοποιιςεισ, κακϊσ και με 10 άτομα υποςτθρικτικό προςωπικό δ. ανάπτυξθ των λογιςτικϊν αρχϊν και εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων λογιςτικϊν ςυςτθμάτων ε. οριςμόσ Ορκωτοφ Ελεγκτι ςτ. δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ θ οποία είναι ςε πλιρθ λειτουργία από τον Οκτϊβριο 2011, παρζχοντασ τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ για το πρόγραμμα αποκρατικοποιιςεων η. εκπόνθςθ προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ζργων, με ςτόχο τθν ςτενι παρακολοφκθςθ των ζργων, το οποίο εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκεί τον Μάρτιο

7 Χαρτοφυλάκιο Περιουςιακών τοιχείων Ζνα ευρφ χαρτοφυλάκιο περιουςιακϊν ςτοιχείων, μεταφζρεται ςταδιακά ςτο ΤΑΙΡΕΔ, το οποίο διαιρείται ςε τρείσ βαςικζσ κατθγορίεσ: α. ακίνθτα του δθμόςιου τομζα που επί του παρόντοσ τα διαχειρίηονται δθμόςιεσ κτθματικζσ εταιρείεσ (ΚΕΔ, ΕΤΑ ιδθ ΕΤΑΔ Α.Ε.), ΔΕΚΟ ι διάφορα Υπουργεία β. υποδομζσ διακζςιμεσ για χριςθ γ. μετοχζσ εταιρειϊν (βαριά βιομθχανία, τυχερά παιχνίδια και λαχεία, τράπεηεσ και άλλεσ). Μζχρι τϊρα ζχουν μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ δφο ομάδεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων από το Ελλθνικό Δθμόςιο, τον Σεπτζμβριο και τον Νοζμβριο 2011 αντίςτοιχα. Συγκεκριμζνα ζχουν ιδθ μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ, τα περιουςιακά ςτοιχεία 20 ζργων από ςυνολικά 27 ζργα (εκτόσ ακίνθτθσ περιουςίασ), και 35 ακίνθτα. Μία τρίτθ ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων κα μεταφερκεί εντόσ του πρϊτου τριμινου του Κτιρια του Δθμοςίου - Ελλθνικό ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΟ ΣΑΙΠΕΔ Ακίνθτα Τποδομζσ Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο - Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Θεςςαλονίκθσ (ΕΥΑΘ) - Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτεφουςασ (ΕΥΔΑΡ) - Οργανιςμόσ Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων Ροδοςφαίρου (ΟΡΑΡ) -Οργανιςμόσ Διεξαγωγισ Ιπποδρομιϊν Ελλάδοσ (ΟΔΙΕ) - Ελλθνικά Τουριςτικά Ακίνθτα - Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν - Κρατικά Λαχεία - Ρεριφερειακά Αεροδρόμια - ΛΑΚΟ - Εγνατία Οδόσ - Ελλθνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) - Ελλθνικοί Αυτοκινθτόδρομοι - Ελλθνικά Ρετρζλαια (ΕΛΡΕ) - Ρεριφερειακά Λιμάνια - Δθμόςια Επιχείρθςθ Αερίου (ΔΕΡΑ) - Δικαιϊματα Χριςθσ αδιοςυχνοτιτων - Χαρτοφυλάκιο μετοχϊν ελλθνικϊν ( Μhz) τραπεηϊν - Υπεράκτια Εγκατάςταςθ Αποκικευςθσ Φυςικοφ Αερίου ςτθν Βόρεια Ελλάδα - Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιϊσ (ΟΛΡ) - Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ (ΟΛΘ) Πρόοδοσ ςτον τομζα των αποκρατικοποιήςεων ςτο 2011 Το δεφτερο εξάμθνο του 2011, το ΤΑΙΡΕΔ υλοποίθςε τρία ζργα αποκρατικοποιιςεων με αποτζλεςμα ςυνολικά ζςοδα φψουσ 1,4 δισ. ( δισ) φνολο τιμιματοσ Καταβεβλθμζνο φνολο ( εκ) Καταβεβλθμζνο 1 ΡΩΛΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ τιμιματοσ ΡΩΛΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΡΑΙΓΝΙΟΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΑΙΓΝΙΟΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 2 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑΣ (VLTs) ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΡ Α.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 2 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΘΝ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΡΟΣ ΤΘΝ ΟΡΑΡ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΡΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ, ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΟΡΑΡ Α.Ε ΤΥΧΕΩΝ ΓΙΑ 10 ΧΟΝΙΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 3 ΧΟΘΓΘΣΘ 3 ΧΟΘΓΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ ΧΘΣΘΣ ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΩΝΕΣ ΣΤΙΣ ΗΩΝΕΣ ΤΩΝ 900 ΤΩΝ MHz 900 MHz ΚΑΙ ΚΑΙ 1800 ΜΘz 1800 ΜΘz φνολο φνολο 1,402 1,402 1,166 1,166 7

8 Επίςθσ, δφο ζργα ξεκίνθςαν το Νοζμβριο και τον Δεκζμβριο 2011 αντίςτοιχα: α. πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν άδεια Κρατικϊν Λαχείων, ςτθν οποία ανταποκρίκθκαν τρεισ όμιλοι: i) Austrian Lotteries ii) SISAL - DAMCO Energy - DAMLOT iii) OΡΑΡ Lottomattica Intralot Scientific Games β. πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ Ελλθνικό ΑΕ, τθσ εταιρείασ που ζχει τα δικαιϊματα για τθν ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ του χϊρου του παλαιοφ αεροδρομίου τθσ Ακινασ κακϊσ και του γειτονικοφ παράκτιου μετϊπου. Ζχουν προςλθφκεί από τθν Ε.Γ.Α.Α. και ζχουν μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ ςχεδόν όλοι οι ςφμβουλοι των αποκρατικοποιιςεων που ζχουν προγραμματιςτεί για τα ζτθ 2012 και Ζντεκα ζργα βρίςκονται ςε προθγμζνο ςτάδιο προετοιμαςίασ, με ςτόχο τθν εκκίνθςθ των αντίςτοιχων αποκρατικοποιιςεων κατά το πρϊτο εξάμθνο του Προβλήματα και Περιοριςμοί Οι επικρατοφςεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κατά το τελευταίο τρίμθνο του 2011, δεν διευκόλυναν τισ αποκρατικοποιιςεισ. Θ επιτυχία του προγράμματοσ, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και τθν αβεβαιότθτα των επενδυτϊν όςον αφορά ςτθν δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ Ελλάδα. Θ προετοιμαςία που απαιτείται πριν από τθν ζναρξθ τθσ αξιοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, αντιμετωπίηει πλθκϊρα τεχνικϊν και νομικϊν ηθτθμάτων, τα οποία γενικά οδθγοφν τθν διαδικαςία ςε κακυςτζρθςθ, κακϊσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ απαιτείται: α. αναδιάρκρωςθ/αναδιοργάνωςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου β. άρςθ περιοριςμϊν, ζκδοςθ αδειϊν από τθ δθμόςια διοίκθςθ γ. νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν προςαρμογι του περιουςιακοφ ςτοιχείου δ. τακτοποίθςθ κεμάτων κρατικισ ενίςχυςθσ και ανταγωνιςμοφ με τθν Ε.Ε. ε. άλλα ςυμβατικά κζματα τα οποία πρζπει να τακτοποιθκοφν πριν τθν αξιοποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Ειδικά όςον αφορά τθν αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, θ ζλλειψθ ςτοιχείων και αξιόπιςτου κτθματολογίου απαιτεί πρόςκετεσ προςπάκειεσ πριν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο προςδιοριςτεί με ικανό τρόπο ϊςτε να μπορεί να διατεκεί ςτθν αγορά. Τζλοσ, ο απαιτοφμενοσ προ-ςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο κακυςτερεί ανάλογα τθν ολοκλιρωςθ οικονομικισ ςυμφωνίασ. Το Ταμείο, ςυνεργάηεται ςτενά με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ κρατικοφσ φορείσ και τθν Ε.Ε. για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων που ανακφπτουν, και τθν επιτάχυνςθ των εργαςιϊν για τθν απρόςκοπτθ εκκίνθςθ και ολοκλιρωςθ των αποκρατικοποιιςεων. τόχοι για το 2012 Ο ςτόχοσ εςόδων από αποκρατικοποιιςεισ για το 2012 είναι 2,8 δισ, όπωσ προβλζπεται και ςτον Νόμο 4046/2012 αντανακλϊντασ τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, κακϊσ και τα προβλιματα και τουσ περιοριςμοφσ που αναφερκικαν παραπάνω. Το ΤΑΙΡΕΔ ςχεδιάηει να τοποκετιςει ςτθν αγορά 28 περιουςιακά ςτοιχεία εντόσ του

9 Το ΤΑΙΡΕΔ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ζχει ξεκινιςει ςυηθτιςεισ με όλουσ τουσ παραχωρθςιοφχουσ των πζντε αυτοκινθτοδρόμων, με ςτόχο τθν εφρεςθ μιασ βιϊςιμθσ, μακροπρόκεςμθσ λφςθσ. Ζχει ιδθ καταγραφεί πρόοδοσ. Οι διαπραγματεφςεισ με τθν Εταιρεία Hochtief AG για τον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνϊν ζχουν διακοπεί, λόγω προβλθμάτων ςτθν διαδικαςία πϊλθςθσ τθσ κυγατρικισ Hochtief Airports. Θ πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου και του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων κα ξεκινιςει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ του τραπεηικοφ τομζα. τρατηγική Αξιοποίηςησ Περιουςιακών τοιχείων Το πρϊτο ςχζδιο τθσ Στρατθγικισ Αξιοποίθςθσ των Ρεριουςιακϊν Στοιχείων του ΤΑΙΡΕΔ, εκπονικθκε τον Αφγουςτο 2011 και εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Στθν ςυνζχεια ανατζκθκε ςτθν κοινοπραξία Houlihan Lockey/Axia Ventures, θ περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ. Το δεφτερο ςχζδιο τθσ ςτρατθγικισ ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του 2011 και το τελικό ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί, και αναμζνεται να εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο εντόσ του Μαρτίου Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςτρατθγικισ είναι θ μεγιςτοποίθςθ των εςόδων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν αξιοποίθςθ και/ι πϊλθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Ο ςτόχοσ εςόδων για το ςφνολο του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 50 δισ, από τα οποία 19 δισ πρζπει να ειςπραχκοφν ζωσ το Εντόσ τθσ πρϊτθσ διετίασ του προγράμματοσ αναμζνεται το μεγαλφτερο ποςοςτό των εςόδων να προζλκει από τθν αξιοποίθςθ του εταιρικοφ χαρτοφυλακίου. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των εςόδων από τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του κλάδου των υποδομϊν, αναμζνεται μεςοπρόκεςμα, κακϊσ απαιτείται: α. αναδιοργάνωςθ και νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτουσ κλάδουσ ενζργειασ και εταιρειϊν κοινισ ωφζλειασ β. ςθμαντικι προετοιμαςία ςχετικά με περιουςιακά ςτοιχεία του κλάδου μεταφορϊν (αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινθτόδρομοι) γ. διαμόρφωςθ νζων εκνικϊν πολιτικϊν κακϊσ και δθμιουργία νζων ρυκμιςτικϊν αρχϊν, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν μεταφορά μονοπωλιακϊν δραςτθριοτιτων από το δθμόςιο ςτον ιδιωτικό τομζα. Σχετικά με τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, τα ζςοδα ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα κα προζρχονται από τουριςτικζσ κατοικίεσ και τουριςτικζσ εκμεταλλεφςεισ, και διάκεςθ γθσ για επενδφςεισ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Προώθηςη του Προγράμματοσ Αποκρατικοποιήςεων Το Ταμείο προωκεί ςυςτθματικά τόςο το ςυνολικό πρόγραμμα όςο και τα ειδικά ζργα αποκρατικοποιιςεων επιτυγχάνοντασ ςθμαντικι δθμοςιότθτα ςτα τοπικά και τα διεκνι μζςα επικοινωνίασ. Οι προωκθτικζσ ενζργειεσ του ΤΑΙΡΕΔ το δεφτερο εξάμθνο του 2011 περιελάμβαναν : α. 17 ςυνεντεφξεισ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ελλθνικά και διεκνι μζςα β. ςυνεντεφξεισ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςε Κακθμερινι, FT Germany, Reuters, BBC Business, Property Week, The Independent, The Economist, SNL Financial, Property EU, Property Investor Europe, Bloomberg, Public Works Financing, BBC Radio γ. 5 ςυνεντεφξεισ του Εντεταλμζνου Συμβοφλου ςε Ζλλθνεσ δθμοςιογράφουσ των εφθμερίδων Θμεριςια, Ρρϊτο Θζμα, Εξπρζσ, Ναυτεμπορικι, Βιμα δ. αρκετζσ δθμοςιεφςεισ ςε τοπικά και διεκνι μζςα 9

10 ε. ςυμμετοχι του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, του Εντεταλμζνου Συμβοφλου και του Συντονιςτι Ρρογράμματοσ Αποκρατικοποιιςεων ςε ςυνζδρια για τθν προϊκθςθ επενδφςεων ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα: i) Συνζδριο BDI ςτο Βερολίνο και επίςθμθ επίςκεψθ του Ρρωκυπουργοφ ii) Συνζδριο του Ελλθνογαλλικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου ςτο Ραρίςι και επίςκεψθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ κ.μ. Χρυςοχοΐδθ iii) Συνζδριο Συνδζςμου Αυςτριακϊν Βιομθχανιϊν και επίςκεψθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ κ.μ. Χρυςοχοΐδθ iv) Συνζδριο Ελλθνογερμανικοφ Επιμελθτθρίου ςτθν Ελλάδα v) Ελλθνορωςικό Συνζδριο επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτθν όδο vi) Συνζδριο PRODEXPO για αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ vii) Σφνοδο του Συνδζςμου Βελγικϊν Βιομθχανιϊν ςτισ Βρυξζλλεσ To ΤΑΙΡΕΔ ζχει διαμορφϊςει μια ςυνολικι επικοινωνιακι ςτρατθγικι τθν οποία ζχει κζςει ςε εφαρμογι με τθν υποςτιριξθ διεκνϊν ςυμβοφλων επικοινωνίασ. Αποτελζςματα α εξαμήνου Το ΤΑΙΡΕΔ κατζγραψε ςυνολικά ζςοδα 5 εκ. και κζρδθ φψουσ 3,7 εκ. για το δεφτερο εξάμθνο του 2011, το οποίο ιταν και το πρϊτο εξάμθνο λειτουργίασ του. Τα ζςοδα αναλφονται ςε 2,6 εκ προμικειεσ από τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και 2,4 εκ. από επανατιμολογιςεισ αμοιβϊν και εξόδων ςυμβοφλων. Τα ςυνολικά λειτουργικά ζξοδα ανιλκαν ςε 3,7 εκ. και τα κακαρά χρθματοοικονομικά ζςοδα ανιλκαν ςε 2,5 εκ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ Ποσά σε'000 ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Ενςϊματα Ράγια 303 Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία 115 Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ Μθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία Απαιτιςεισ από πελάτεσ Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό φνολο Ενεργθτικοφ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Μετοχικό Κεφάλαιο Κζρδθ ςε Νζο φνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ Ρροκαταβολζσ πελατϊν Υποχρεϊςεισ από φόρουσ Τζλθ 98 Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεϊςεων ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ Ποσά σε' Κφκλοσ Εργαςιϊν - Ρωλιςεισ Κόςτοσ Ρωλθκζντων (3.742) Μικτό κζρδοσ Κακαρά κζρδθ/( ηθμίεσ) περιόδου προ φόρων Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα (93) Κακαρά κζρδθ/( ηθμίεσ) περιόδου προ φόρων Φόροσ ειςοδιματοσ 0 Κακαρά κζρδθ/ (ηθμίεσ) περιόδου μετά φόρουσ To ΤΑΙΡΕΔ διαχειρίηεται τουσ πόρουσ και τα ζξοδα με ιδιαίτερθ αποτελεςματικότθτα. Στο πρϊτο εξάμθνο λειτουργίασ του τα ςυνολικά ζξοδα ανιλκαν ςε 0,27% των εςόδων από αποκρατικοποιιςεισ, ενϊ τα ζξοδα λειτουργίασ του ΤΑΙΡΕΔ ςτο 0,10% των εςόδων αποκρατικοποίθςθσ, επίπεδα ιδιαίτερα χαμθλά. 10

11 Επενδφςεισ Θ Εταιρεία πραγματοποίθςε επενδφςεισ μόνο για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ φψουσ 303 χιλ. ςε ενςϊματα πάγια, και 115 χιλ. ςε άυλα περιουςιακά ςτοιχεία. Διαχείριςθ κινδφνων Θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε ςθμαντικοφσ κινδφνουσ. Με ςκοπό τθν μείωςθ των κινδφνων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Συμβοφλων Εμπειρογνωμόνων που απορρζουν από το ςκοπό τθσ Εταιρείασ, θ Εταιρεία ζχει αςφαλιςτεί από τθν ίδρυςι τθσ (Ιοφλιοσ 2011), για κάλυψθ απαιτιςεων ζναντι των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, μζχρι φψουσ 40 εκ. Περιβαλλοντικά Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κζματα που να αφοροφν τθν Εταιρεία. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ Ζωσ ςιμερα δεν ζχουν ςυμβεί άλλα ςθμαντικά γεγονότα που να επθρεάηουν τθν πορεία τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τθν οικονομικι τθσ κζςθ. Ακινα, 29 Φεβρουαρίου 2012 Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Ιωάννθσ Κουκιάδθσ Α.Δ.Τ. ΑΕ640270/ Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ Α.Δ.Τ. ΑΒ065426/

12 Β. ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. που αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου 2011, τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ευκφνθ του Ελεγκτι Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.

13 Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Γνϊμθ Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ περίοδο που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αναφορά επί άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν κεμάτων Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακινα, 02/03/2012 Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ Ραναγιϊτθσ Χριςτόπουλοσ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

14 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/ /12/ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Σημ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά τοιχεία Ενσώματα Πάγια ,00 Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 0,00 Άϋλα Περιουσιακά τοιχεία ,00 Αναβαλλόμενος Υόρος Εισοδήματος 6.4 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ,00 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,00 Αποθέματα 6.6 0,00 Απαιτήσεις από πελάτες ,00 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ,00 Σαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , ,00 ύνολο Ενεργητικού ,00 ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών 0,00 Κέρδη σε Νέο ,00 ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,00 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις ,00 Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις ,00 Προμηθευτές και Λοιπές Τποχρεώσεις ,00 Προκαταβολές πελατών ,00 Τποχρεώσεις από φόρους Σέλη , ,00 ύνολο Τποχρεώσεων ,00 ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώσεων ,00 Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ , αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων 14

15 2. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ ποςά ςε ευρώ ημ Κφκλοσ Εργαςιϊν Ρωλιςεισ Κόςτοσ Ρωλθκζντων 6.16 ( ) Μικτό κέρδος Κέρδη Εκμετάλλευσης Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων Φόροσ ειςοδιματοσ Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρους Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ , αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων 15

16 3. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά σε ευρώ Μετοχικό Kέρδη ύνολο Ιδίων Κεφάλαιο σε Νέο Κεφαλαίων Τπόλοιπο, 01 Ιουλίου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Καθαρά Κέρδη περιόδου , ,00 Τπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου , , ,00 Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ , αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων 16

17 4. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά σε ευρώ Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 Προβλέψεις 0 υναλλαγματικές διαφορές 0 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας ( ) Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης 0 Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 Καταβλημένοι φόροι 0 ύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 0 Σόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα 0 ύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Φρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 Εισπράξεις από Εκδοθέντα / Αναληφθέντα Δάνεια 0 Εξοφλήσεις δανείων 0 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 Μερίσματα πληρωθέντα 0 ύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 0 ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 0 Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ , αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων 17

18 Δ. ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ «ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. (ΣΑΙΠΕΔ)» 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 1.1 Επωνυμία, ζδρα και διοίκθςθ Θ Εταιρεία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ςυςτάκθκε νόμιμα το ζτοσ 2011 με το άρκρο 1 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α / ). Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι Κολοκοτρϊνθ 1 & Σταδίου, Ακινα ΤΚ Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ αποτελείται από τουσ: 1. Ιωάννθ Κουκιάδθ του Δθμθτρίου Ρρόεδροσ 2. Κωνςταντίνο Μθτρόπουλο του Σωτθρίου Διευκφνων Σφμβουλοσ 3. Ανδρζα Ταπραντηι του Βελθςςάριου Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ 4. Αντϊνιο Βαρκολομαίο του Μιχαιλ Μζλοσ ΔΣ 5. Άννα Ηωθροφ του Αριςτοτζλθ Μζλοσ ΔΣ Επίςθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυμμετζχουν δφο παρατθρθτζσ : α. Maarten Verwey β. Hervé Le Roy Θ Εταιρεία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο που τθρεί θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου με αρικμό Θ οικονομικι χριςθ για τθν Εταιρεία ξεκινάει τθν 1 θ Ιουλίου και λιγει τθν 30 θ Ιουνίου κάκε επόμενου ζτουσ. 1.2 Αντικείμενο δραςτθριότθτασ Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ, βάςει του ιδρυτικοφ νόμου τθσ, είναι θ αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ του Δθμοςίου, κακϊσ και περιουςιακϊν ςτοιχείων Ν.Ρ.Δ.Δ. ι των δθμοςίων επιχειριςεων των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Δθμόςιο ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ., όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 5 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α/ ). Θ Εταιρεία λειτουργεί για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, δεν υπάγεται ςτθν κατθγορία των οργανιςμϊν και επιχειριςεων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και δεν εφαρμόηονται ςε αυτι, κακϊσ και ςτισ εταιρείεσ των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο τουσ τθσ ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, οι διατάξεισ που διζπουν εταιρείεσ που ανικουν άμεςα ι ζμμεςα ςτο Δθμόςιο, με εξαίρεςθ όςων ρθτά ορίηονται ςτισ διατάξεισ του Α Κεφαλαίου του ν. 3986/2011. Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ που είναι το νόμιςμα του πρωτεφοντοσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δραςτθριοποιείται. 18

19 1.3 Περιουςιακά ςτοιχεία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που ζχουν μεταφερκεί ςτο ΣΑΙΠΕΔ Τα περιουςιακά ςτοιχεία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που ζχουν μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ με βάςθ τισ υπ αρικμ. αποφάςεισ τθσ ΔΕΑΑ 185/2011, 186/2011 και 187/2011 (ΦΕΚ Β 2061/ ), 193/2011 και 195/2011 (ΦΕΚ Β 2501/ ) με ςκοπό τθν αξιοποίθςι τουσ για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου είναι τα παρακάτω: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΔΙΕ ΑΕ 2 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΡΑΡ Α.Ε. 3 ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΟΡΑΡ Α.Ε. 4 ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΡΑΡ ΡΑΙΓΝΙΟΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΘ.39 Ν4002/2011 ΦΕΚ Α180 5 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ. - Λ.ΘΘΒΩΝ , ΕΝΤΘΣ 6 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ & ΧΑΝΔΘ, ΜΟΣΧΑΤΟ 7 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΘΘΝΩΝ & ΑΝΤΙΓΟΝΘΣ.4-6, ΑΘΘΝΑ 8 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ.- ΡΕΙΑΙΩΣ & ΕΡΩΝΙΤΩΝ, ΡΕΙΑΙΑΣ 9 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΦΑΓΓΟΥΛΘ 11, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 3, ΑΘΘΝΑ 11 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ -ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 3 ΑΘΘΝΑ ΚΙΕΗΩΤΟΥ & ΗΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΑΘΘΝΑ 12 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 1 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ, ΑΘΘΝΑ 13 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ. 1 & ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ, ΑΘΘΝΑ 14 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΗΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, ΑΘΘΝΑ 15 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΟΝΑΣΤΘΙΟΥ 326, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 16 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΡΕΤΟΥ ΑΛΛΘ 24, ΑΘΘΝΑ 17 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 3, ΚΟΜΟΤΘΝΘ 18 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΝΕΣΤΟΥ & ΡΛΑΤΩΝΟΣ, ΞΑΝΘΘ 19 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - Γ.ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ, ΣΕΕΣ 20 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13, ΞΑΝΘΘ 21 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΑ 6-8, ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΘΘΝΑ 22 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΔΑΜΑΕΩΣ 175, ΑΘΘΝΑ 23 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΟ ΑΘΘΝΩΝ ΡΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΘΟΣ 24 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΔΘΜ.ΣΚΟΥΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ 25 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΑΟΛΘ & ΔΘΜΘΤΙΟΥ 13-15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 26 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΓ.ΔΘΜΘΤΙΟΥ 2, ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ 27 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΡΙΓΚ.ΟΛΓΑΣ &ΡΙΓΚ.ΣΟΦΙΑΣ, ΑΓ. ΑΝΑΓΥΟΙ 28 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΚΘ 3, ΧΑΝΙΑ 19

20 29 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΕΒΕΝΑΚΙΩΝ 43, ΡΑΛΛΘΝΘ 30 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΑΘΘΝΑ 31 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΓΟΥΝΑΘ 227, ΓΛΥΦΑΔΑ 32 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 100, ΧΟΛΑΓΟΣ 33 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΧΑΝΩΝ 43, ΚΘΦΙΣΙΑ 34 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΤΣΑΚΑΝΤΗΑ 8-10 &ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 35 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 15, ΑΘΘΝΑ 36 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ --ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ.& ΔΘΜΘΤΣΑΝΑΣ, ΑΘΘΝΑ 37 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 5 & ΧΙΟΥ 8, ΚΑΙΣΑΙΑΝΘ 38 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, ΑΘΘΝΑ 39 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΚΘΦΙΣΙΑΣ 39, ΜΑΟΥΣΙ 40 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΕΘΝ. ΑΕΟΛ. ΑΘ ΜΕΤΟΧΕΣ 41 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΛΛ.ΡΕΤΕΛΑΙΑ ΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 42 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟ Α.Ε ΜΕΤΟΧΕΣ 43 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΛΑΚΟ Α.Ε ΜΕΤΟΧΕΣ 44 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ HOCHTIEF Ν2338/ ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧ. ΚΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ Α.Ν.339/ ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.ΕΡΙ ΤΕΛ. ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ Ν3431/ ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA ΤΑΡΕΗΑ Α.Ε 48 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 49 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ Α.Ε. 50 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΕΙΑΙΩΣ Α.Ε. 51 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. 52 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ Α.Ε. 53 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. 54 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ, ΑΥΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΕΙΑΣ ΑΘΟΥ Ν.2779/1999(ΦΕΚ Αϋ296)- ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. 55 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΜΩΕΑΣ Α.Ε. Ν.3559/2007(ΦΕΚ Αϋ102) 56 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ν.3555/2007(ΦΕΚ Αϋ81) 57 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΟΛΥΜΡΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ν.3621/2007(ΦΕΚ Αϋ279) 58 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΔΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ν3605/2007(ΦΕΚ Αϋ190) 59 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΕΝΤΙΚΘ ΟΔΟΣ Α.Ε.. Ν3597/2007(ΦΕΚ Αϋ168) 60 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ν.2395/1996(ΦΕΚ Αϋ71)- ΓΕΦΥΑ Α.Ε. 61 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΡΕΟΥΣΙΑΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ, ΓΙΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ, ΑΘΟΥ Ν.4001/2011(ΦΕΚ Αϋ179) 62 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ, ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΚΑΤΙΚΩΝ ΑΕΟΔΟΜΙΩΝ ΑΘΟΥ 22 Ν.3913/2011(ΦΕΚ Αϋ18)- ΚΑΤΙΚΑ ΑΕΟΔΟΜΙΑ 20

21 63 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ν.2445/1996(ΦΕΚ Αϋ274)- ΑΤΤΙΚΘ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΨΗΦΟΤ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΙΟΥ Α.Ε. 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ Α.Ε. 5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α.Ε. 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΘΝΑΣ Α.Ε. 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. 13 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΑ Α.Ε. 14 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.4001/2011(ΦΕΚ Αϋ179)- ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΑΕΙΟΥ Α.Ε. 21

22 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου 2011, που καλφπτουν τθν περίοδο , ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν αναπροςαρμογι ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε τρζχουςεσ αξίεσ, τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going concern) και είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ), όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, όπωσ αυτζσ ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (I.F.R.I.C.) τθσ IASB. Θ Εταιρεία εφαρμόηει για πρϊτθ φορά ςτθν τρζχουςα χριςθ τα ΔΡΧΑ χωρίσ να κάνει καμία χριςθ των εξαιρζςεων που προβλζπονται από το ΔΡΧΑ 1 «Ρρϊτθ εφαρμογι των ΔΡΧΑ». Πλα τα ανακεωρθμζνα ι νεοκδοκζντα Ρρότυπα και διερμθνείεσ που ζχουν εφαρμογι ςτθν Εταιρεία και είναι ςε ιςχφ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 ελιφκθςαν υπόψθ για τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τρζχουςασ χριςθσ ςτθν ζκταςθ που αυτά ιταν εφαρμόςιμα. Θ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ Γενικά Ραραδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ προχποκζτει τθ διενζργεια εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τόςο τα λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, όςο και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, όπωσ επίςθσ και το φψοσ των εςόδων και εξόδων που αναγνωρίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ. Θ χριςθ επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ και θ εφαρμογι υποκειμενικισ κρίςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ διενζργεια εκτιμιςεων ςε αποτιμιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, ταξινόμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων, πρόβλεψθ φόρου ειςοδιματοσ και εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ. Σθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ αφοροφν: Ωφζλιμθ ηωι αποςβζςιμων ςτοιχείων Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηει τισ ωφζλιμεσ ηωζσ των αποςβζςιμων ςτοιχείων ςε κάκε χριςθ. Τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι οι ωφζλιμεσ ηωζσ αντιπροςωπεφουν τθν αναμενόμενθ χρθςιμότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. Προβλζψεισ Οι επιςφαλείσ λογαριαςμοί απεικονίηονται με τα ποςά τα οποία είναι πικανόν να ανακτθκοφν. Οι εκτιμιςεισ για τα ποςά που αναμζνεται να ανακτθκοφν προκφπτουν κατόπιν ανάλυςθσ κακϊσ και από τθν εμπειρία του Ταμείου ςχετικά με τθν πικανότθτα επιςφαλειϊν των πελατϊν. 22

23 3. ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕ ΠΟΤ ΣΕΘΗΚΑΝ Ε ΙΧΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΗΚΑΝ ΣΗΝ ΣΡΕΧΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Τα ακόλουκα πρότυπα, οι τροποποιιςεισ των υφιςτάμενων προτφπων και οι διερμθνείεσ που ζχουν εκδοκεί ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ. Δεν ζχουν υιοκετθκεί νωρίτερα και θ Εταιρεία εκτιμά ότι δεν κα ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ: Δ.Ρ.Χ.Α. 1 (Τροποποίθςθ) «Ρρϊτθ εφαρμογι των Δ.Ρ.Χ.Α.» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). Δ.Ρ.Χ.Α 2 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν». Ανακεωρθμζνο Δ.Ρ.Χ.Α. 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» και Δ.Λ.Ρ. 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»(ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιουλίου 2009 και μετά). Δ.Ρ.Χ.Α. 3 (Τροποποίθςθ) «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιουλίου 2010 και μετά). Δ.Ρ.Χ.Α. 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). Δ.Ρ.Χ.Α. 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ ωσ μζροσ τθσ ςυνολικισ επιςκόπθςθσ των δραςτθριοτιτων εκτόσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιουλίου 2011 και μετά). Δ.Ρ.Χ.Α. 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά). Δ.Λ.Ρ. 1 (Τροποποίθςθ) «Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). Δ.Λ.Ρ. 12 (Τροποποίθςθ) «Αναβαλλόμενοσ φόροσ: Ανάκτθςθ των υποκείμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 και μετά). Δ.Λ.Ρ. 24 (Τροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). Δ.Λ.Ρ. 27 (Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιουλίου 2010 και μετά). Δ.Λ.Ρ. 32 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ταξινόμθςθ των εκδόςεων δικαιωμάτων» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Φεβρουαρίου 2010 και μετά). Δ.Λ.Ρ. 34 (Τροποποίθςθ) «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). Δ.Λ.Ρ. 39 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ Μζςα κατάλλθλα προσ αντιςτάκμιςθ». Διερμθνεία 13 «Ρρογράμματα Επιβράβευςθσ Ρελατϊν» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). Διερμθνεία 14 (Τροποποίθςθ) «Ρεριπτϊςεισ προπλθρωμϊν όταν υπάρχουν υποχρεϊςεισ ελάχιςτων ειςφορϊν» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). Διερμθνεία 17 «Διανομζσ μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε ιδιοκτιτεσ». Διερμθνεία 19 «Εξόφλθςθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων μζςω κεφαλαιακϊν τίτλων» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιουλίου 2010 και μετά). Τα ανακεωρθμζνα ι νζα Δ.Ρ.Χ.Α. και διερμθνείεσ τα οποία τζκθκαν ςε ιςχφ κατά τθν δεν ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 23

24 4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Θ λογιςτικι αποτφπωςθ των εςόδων από τθν αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, των λειτουργικϊν εξόδων και των διοικθτικϊν δαπανϊν που αφαιροφνται από το τίμθμα, και θ ειδικότερθ διαδικαςία μεταφοράσ του τιμιματοσ ρυκμίηονται με τθν υπ αρικμ. 2/97892/0025/ απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β 396/ ), θ οποία ιςχφει από Οι λογιςτικζσ αρχζσ, βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τισ οποίεσ ςυςτθματικά εφαρμόηει θ Εταιρεία, και οι οποίεσ ζχουν ενςωματϊςει τισ ρυκμίςεισ τθσ παραπάνω Υπουργικισ Απόφαςθσ, είναι οι ακόλουκεσ. 4.1 Κινθτζσ Αξίεσ, Ακίνθτα, Δικαιϊματα που ζχουν περιζλκει ςτο ΣΑΙΠΕΔ Οι κινθτζσ αξίεσ εταιριϊν κακϊσ και τα ακίνθτα, δικαιϊματα κ.λ.π. τα οποία ζχουν μεταφερκεί ςτθν Εταιρεία, δεν αναγνωρίηονται (καταχωρίηονται) ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ περιζρχονται ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και όχι ςτο Ταμείο. Θ Εταιρεία λειτουργεί ωσ αντιπρόςωποσ και ωσ εκ τοφτου κατά τθν απόκτθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν επαυξάνονται τα αποτελζςματα και θ κακαρι κζςθ τθσ, ενϊ είτε με τθν αξιοποίθςθ είτε με τθν μεταβίβαςι τουσ επίςθσ δεν κα μεταβάλλονται τα αποτελζςματα και θ κακαρι κζςθ τθσ με εξαίρεςθ τθν προμικεια που ειςπράττει για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν τθσ εξόδων. Οι οποιεςδιποτε ταμειακζσ ειςροζσ από τθν μεταβίβαςθ και αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων κα ιςοςκελίηονται από ιςόποςεσ ταμειακζσ εκροζσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. Με δεδομζνο ότι το Ταμείο διαμεςολαβεί ςτθν πϊλθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τα περιουςιακά ςτοιχεία που μεταφζρκθκαν ς αυτό παρακολουκοφνται διακριτά ςε πλθροφοριακοφσ λογαριαςμοφσ. Τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία μεταβιβάηονται ςτο Ταμείο και περιζρχονται χωρίσ αντάλλαγμα ςφμφωνα με τον Ν. 3986/ Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ αξίεσ κτιςθσ τουσ, μειωμζνεσ κατά τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ. Δεν ςυντρζχουν λόγοι διενζργειασ προβλζψεων απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Οι αποςβζςεισ επιβαρφνουν το λογαριαςμό αποτελεςμάτων, µε βάςθ τθν ςτακερι μζκοδο απόςβεςθσ, κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Οι ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιικθκαν κατά κατθγορία παγίων ζχουν ωσ εξισ: Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων 16,67% Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 20% - 30% Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςϊματων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε κάκε θμερομθνία κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. Πταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (απομείωςθ) καταχωρείται άμεςα ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα. 24

25 Κατά τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που λαμβάνεται και τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα αποτελζςματα. Οι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ περιόδου που αφοροφν. 4.3 Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ Οι μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ κυρίωσ περιλαμβάνουν το τμιμα του τιμιματοσ τθσ αξιοποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του Δθμοςίου, το οποίο κα καταβλθκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ τουλάχιςτον ζνα ζτοσ μετά το τζλοσ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ. Οι μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ καταχωροφνται ςτθν παροφςα αξία. 4.4 Μετατροπι ξζνου νομίςματοσ (α) Λειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, που είναι το λειτουργικό νόμιςμα και το νόμιςμα παρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρίασ. (β) υναλλαγζσ και υπόλοιπα Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με τθν χριςθ των ιςοτιμιϊν που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Κζρδθ και ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν από τθν εκκακάριςθ τζτοιων ςυναλλαγϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου και από τθ μετατροπι των νομιςματικϊν ςτοιχείων που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ, καταχωροφνται ςτ αποτελζςματα. 4.5 Εμπορικζσ απαιτιςεισ και λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και των ηθμιϊν απομείωςθσ. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ, και ςυγκεκριμζνα το Ελλθνικό Δθμόςιο, περιλαμβάνουν ζξοδα τα οποία ζγιναν για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, και ςυγκεκριμζνα αμοιβζσ ςυμβοφλων αξιοποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, και τα οποία κα μετακυλικοφν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο με τισ οριςτικζσ εκκακαρίςεισ των ζργων. Επίςθσ περιλαμβάνουν απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο που απορρζουν από τθν τιμολόγθςθ υπθρεςιϊν του ΤΑΙΡΕΔ. ηα λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν δεδουλευμζνα άλλα μθ τιμολογθμζνα ζςοδα του ΤΑΙΡΕΔ, και αφορά περιπτϊςεισ όπου εκκρεμεί θ οριςτικι-τελικι εκκακάριςθ τθσ αξιοποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων. Σε κάκε θμερομθνία αναφοράσ όλεσ οι κακυςτερθμζνεσ ι επιςφαλείσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα ι μθ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Το υπόλοιπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ προςαρμόηεται κατάλλθλα ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, ϊςτε να αντανακλά τουσ πικανολογοφμενουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ. Κάκε διαγραφι υπολοίπων πελατϊν χρεϊνεται ςτθν υπάρχουςα πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. 25

26 4.6 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά, τισ κατακζςεισ όψεωσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ μζχρι και δφο μθνϊν επενδφςεισ, υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και χαμθλοφ ρίςκου. Θ Εταιρεία κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και τισ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτότθτασ με αρχικι λιξθ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα. Για τον ςκοπό τθσ ςφνταξθσ τθσ Κατάςταςθσ των Ταμειακϊν οϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε τράπεηεσ κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω. 4.7 Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινζσ μετοχζσ κατατάςςονται ςτα ίδια κεφάλαια. 4.8 Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ Οι υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ. Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αφοροφν υποχρεϊςεισ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και ςυγκεκριμζνα τμιμα του τιμιματοσ από αποκρατικοποιιςεισ το οποίο κα ειςπραχκεί ςε επόμενεσ χριςεισ. Σε κάκε θμερομθνία αναφοράσ όλεσ οι υποχρεϊςεισ εκτιμϊνται προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα τυχόν αναπροςαρμογισ τουσ. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ αντιςτοιχίηονται με αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ από το αντιςυμβαλλομζνουσ ζνεκα τθσ πϊλθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, όπωσ αναλφονται ςτθν παράγραφο Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται ςτθν παροφςα αξία. 4.9 Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ Οι υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ. Στισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνονται και τυχόν παρακρατιςεισ, ποςά που αφαιρεί το ΤΑΙΡΕΔ από το ειςπραχκζν τίμθμα αξιοποίθςθσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, και αφοροφν τα αναλογοφντα και τιμολογθκζντα λειτουργικά ζξοδα και τισ διοικθτικζσ δαπάνεσ του ΤΑΙΡΕΔ, κακϊσ και τισ προχπολογιςμζνεσ αμοιβζσ τρίτων που αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Μζχρι τθν τελικι εκκακάριςθ τθσ ςυναλλαγισ, τα παραπάνω παρακρατθκζντα ποςά κεωροφνται προκαταβολζσ του Δθμοςίου προσ το ΤΑΙΡΕΔ. Αναλυτικότερα, ο χειριςμόσ του τιμιματοσ αξιοποίθςθσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςυνοψίηεται ςτθν παράγραφο 4.15 «Αναγνϊριςθ Εςόδων» Κόςτοσ Δανειςμοφ Δεν υφίςταται δανειακζσ υποχρεϊςεισ 4.11 Προβλζψεισ Οι προβλζψεισ ςχθματίηονται όταν: Υπάρχει μία παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα γεγονότων του παρελκόντοσ, Είναι πικανόν ότι κ απαιτθκεί εκροι πόρων για διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ, 26

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ.

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΡΟΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε.

ΜΑ ΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. ΜΑΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2009 (1/7/2008 30/6/2009) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Βεβαιώνεται ότι οι ςυνημμζνεσ Ετήςιεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ

ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Forthnet Media Α.Ε. Αρικμόσ Ξθτρϊου Α.Ε. 65883/01ΟΦ/Β/08/117 Γ.Ε.Ξ.Θ. : 124012399000 Ρδόσ Ξάνθσ Θζςθ Μάντηα Σαλλινθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012

Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012 Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012 Ιανουάριοσ 2013 Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα ςελίδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μορφι τθσ Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015)

Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015) Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015) (φμφωνα με το ν. 4308/2014) ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΦΑΝΗ & ΜΑΡΚΟΝΙ,ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ, Ελλάδα http://vasilakopoulos.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: 10946536000 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ χριςεωσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα