Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )"

Transcript

1 Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011

2 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν (μετά από προβλζψεισ) Ζκκεςθ ανεξάρτθτου Ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι... 7 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 12:Λογιςμικό και λοιπά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία Κατάςταςθ ςυνολικϊν Εςόδων... 9 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 13: Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ Κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων Κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν ΣΘΜΕΙΩΣΘ 1: Γενικζσ πλθροφορίεσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 2: Ρερίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν Βάςθ παρουςίαςθσ Υιοκζτθςθ των Δ.Ρ.Χ.Α Συναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ Απαιτιςεισ κατά πελατϊν Ρροβλζψεισ για απομείωςθ τθσ αξίασ των απαιτιςεων κατά πελατϊν ΣΘΜΕΙΩΣΘ 14: Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 15:Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 16:Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ΣΘΜΕΙΩΣΘ 17:Εκδοκείςεσ ομολογίεσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 18:Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 19:Υποχρεϊςεισ από παροχζσ ςτο προςωπικό ΣΘΜΕΙΩΣΘ 20:Λοιπά ςτοιχεία πακθτικοφ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 21:Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο ΣΘΜΕΙΩΣΘ 22:Αποκεματικά ΣΘΜΕΙΩΣΘ 23:Αποτελζςματα εισ νζον ΣΘΜΕΙΩΣΘ 24:Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν μζςων Ραφςθ απεικόνιςθσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 25:Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ Συμψθφιςμόσ Τόκοι και εξομοιοφμενα ζςοδα και ζξοδα ΣΘΜΕΙΩΣΘ 26:Διαχείριςθ κινδφνων Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ Ζςοδα / ζξοδα προμθκειϊν Κίνδυνοσ Αγοράσ Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία Συναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ Λογιςμικό και λοιπά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία Επιτοκιακόσ Κίνδυνοσ Μιςκϊςεισ Κίνδυνοσ από μεταβολζσ ςτισ τιμζσ Ταμείο και ταμειακά διακζςιμα Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ Ρροβλζψεισ Λειτουργικόσ κίνδυνοσ Ραροχζσ προσ εργαηομζνουσ Κεφαλαιακι επάρκεια Φόροι ΣΘΜΕΙΩΣΘ 27: Αμοιβζσ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι Υποχρεϊςεισ από εκδοκείςεσ ομολογίεσ και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ Μετοχικό κεφάλαιο ΣΘΜΕΙΩΣΘ 28:Συναλλαγζσ ςυνδεδεμζνων μερϊν ΣΘΜΕΙΩΣΘ 29:Γεγονότα μεταγενζςτερα των οικονομικϊν καταςτάςεων Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 30:Αναμορφϊςεισ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 3: Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν Στοιχεία & Ρλθροφορίεσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 4:Κακαρά ζςοδα από τόκουσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 5: Κακαρά ζςοδα από προμικειεσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 6: Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 7: Γενικά διοικθτικά και λοιπά λειτουργικά ζξοδα ΣΘΜΕΙΩΣΘ 8: Ρροβλζψεισ απομείωςθσ για τθν κάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ΣΘΜΕΙΩΣΘ 9: Φόροσ ειςοδιματοσ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 10:Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα... 25

3 Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ζκκεςθ Διαχείριςθσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΕΘΝΙΚΗ FACTORS A.E χριςεωσ 2010 Σφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, παρουςιάηεται κατωτζρω θ δραςτθριότθτα τθσ, κατά τθν δεφτερθ εταιρικι χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου Η οικονομικι κζςθ και αποτελζςματα ςυνολικϊν εςόδων τθσ Εταιρείασ Θ περίοδοσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2010 αποτζλεςε τθ δεφτερθ χριςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν οποία οι δραςτθριότθτεσ επικεντρϊκθκαν ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν Factoring ςτθν εταιρικι πελατεία του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με τθ μθτρικι εταιρεία Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε κακϊσ και τθ δθμιουργία υγιοφσ πελατειακισ βάςθσ. Θ Εταιρεία τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 διατθροφςε απαιτιςεισ κατά πελατϊν θ αξία των οποίων μετά από προβλζψεισ ανερχόταν ςε χιλ , ενϊ το φψοσ των διαχειριηόμενων απαιτιςεων ανιλκε ςε χιλ, και τα κζρδθ τθσ χριςθσ μετά φόρων ανιλκαν ςε χιλ. Θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Εταιρείασ εποπτεφεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθ ςυγκζντρωςθ απαιτοφμενων ςτοιχείων με βάςθ τθν ΡΔΤΕ 2640/ Ο υπολογιςμόσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ από τθν 1 Ιανουαρίου 2010 για τισ εταιρείεσ πρακτόρευςθσ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων πραγματοποιείται πλζον ςτο νζο εποπτικό πλαίςιο (Βαςιλεία ΙΙ) βάςει του Ν3601/2007 που εφαρμόςτθκε με τθν ΡΔΤΕ 2622/ Κατά τθ χριςθ του 2010 ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Εταιρείασ βαςικϊν και ςυνολικϊν ιδίων κεφαλαίων διαμορφϊκθκε ςτο 15,68%. 13 Κατά τθν 2 θ εταιρικι τθσ χριςθ θ Εταιρεία διενζργθςε προβλζψεισ οι οποίεσ ανιλκαν ςτο ποςό των χιλ 206 και όπωσ αναφζρεται ςτθ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 3 των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ Διοίκθςθ πιςτεφει ότι θ διενζργεια προβλζψεων ζωσ του ςυγκεκριμζνου φψουσ, απεικονίηει ςωςτά τθν πραγματικότθτα τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Κατά τθ χριςθ του 2010 το ςφνολο των κακαρϊν λειτουργικϊν εςόδων ανιλκε ςε χιλ εκ των οποίων ποςό χιλ αφοροφςε ςε κακαρά ζςοδα από τόκουσ και ποςό χιλ αφοροφςε ςε κακαρά ζςοδα από προμικειεσ. Το ςφνολο των εξόδων εκτόσ των προβλζψεων απομείωςθσ για τθ κάλυψθ πιςτωτικοφ κινδφνου ποςοφ 206 χιλ. ανιλκε ςε χιλ εκ των οποίων ποςό 563 χιλ αφοροφςε ςε αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ ενϊ το υπόλοιπο ποςό των εξόδων, φψουσ 955 χιλ αφοροφςε ςε λοιπά διοικθτικά και λειτουργικά ζξοδα (ενοίκια γραφείων, ζξοδα προβολισ και διαφιμιςθσ,, αμοιβζσ τρίτων). Ωσ εκ τοφτου ο δείκτθσ ςφνολο εξόδων εκτόσ των προβλζψεων απομείωςθσ για τθ κάλυψθ πιςτωτικοφ κινδφνου προσ κακαρά λειτουργικά ζςοδα διαμορφϊκθκε ςε 21,4% ( θ ςε 24, 3%). Ενζργειεσ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ κατά τθ χριςθ του 2010 και τουσ δφο πρϊτουσ μινεσ του 2011 Κατά τθν δεφτερθ χριςθ θ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ επικεντρϊκθκε ςτθν ανάπτυξθ υγιοφσ πελατειακισ βάςθσ, τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με τθ μθτρικι Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε και ειδικότερα τθσ Ριςτοδοτικζσ Διευκφνςεισ αυτισ και τθν ανάπτυξθ ςφγχρονων μθχανογραφικϊν και λειτουργικϊν υποδομϊν. Στο πλαίςιο αυτό, θ Εταιρεία προζβθ ςε πλικοσ αναβακμίςεων τθσ μθχανογραφικισ εφαρμογισ, ςε εγκατάςταςθ και υιοκζτθςθ εφαρμογισ ψθφιακισ ανάγνωςθσ αξιογράφων και ςε ανάπτυξθ εφαρμογισ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ των πελατϊν μζςω τθσ εφαρμογισ i-bank τθσ μθτρικισ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. Ραράλλθλα εντόσ τθσ χριςεωσ του 2010 το Διοικθτικό Συμβοφλιο ολοκλιρωςε τθν ζγκριςθ Ρολιτικισ Ριςτοδότθςθσ κατ εφαρμογι του άρκρου τθσ Ριςτωτικισ Ρολιτικισ για το Επιχειρθματικό Χαρτοφυλάκιο τθσ μθτρικισ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. Επίςθσ εντόσ τθσ χριςεωσ του 2010 το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ενζκρινε τθν Ρολιτικι για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ

4 Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου δραςτθριότθτεσ και Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ κακϊσ και τθν Ρολιτικι Αποδοχισ Νζων Ρελατϊν. Σθμειϊνεται ότι ιδθ από τθ χριςθ του 2009 το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει εγκρίνει και θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει τθν Ρολιτικι Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ. Επίςθσ εντόσ του 2010 αναπτφχκθκε εκτενζσ ςφςτθμα Μθνιαίασ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο μζςω του οποίου παρακολουκείται το ςφνολο ςχεδόν τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ. Σε επίπεδο επικοινωνιακισ πολιτικισ θ Εταιρεία ανζλαβε τθ χορθγία του ςυνεδρίου που διοργανϊκθκε από τθν εταιρεία ICAP A.E με τίτλο «3 rd Credit Risk Management Conference» το οποίο διοργανϊκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 26 Οκτωβρίου Εντόσ του πρϊτου διμινου του 2011 εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ Ρολιτικι Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων Ανωτάτων Στελεχϊν, θ Ρολιτικι Ευκυγράμμιςθσ Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων με Εποπτικό Ρλαίςιο Κεφαλαιακισ Επάρκειασ «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» για τον Λειτουργικό Κίνδυνο, κακϊσ και ολοκλθρϊκθκε θ ζγκριςθ Διαδικαςιϊν Τμθμάτων Διαχείριςθσ Απαιτιςεων, Είςπραξθσ Απαιτιςεων, Ριςτωτικοφ Ελζγχου και Ανάπτυξθ Εργαςιϊν & Σχζςεων Ρελατείασ. Σθμειϊνεται ότι από το Νοζμβριο του 2009 θ Εταιρεία αποτελεί ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Ρρακτόρων Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων (Factoring) και εκπροςωπείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτισ. Εξζλιξθ τθσ αγοράσ Θ αγορά του Factoring ςτθν Ελλάδα το 2010 χαρακτθρίςτθκε από κετικό ρυκμό ανάπτυξθσ 20,5% ζναντι του 2009 ςφμφωνα με το Διεκνι Οργανιςμό Factors Chain International. Το ςφνολο των εργαςιϊν Factoring ςτθ χϊρα μασ, κατά το 2010, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω πθγι, ανιλκε ςε 14,7 δις ζναντι 12,27 δις το Επιςθμαίνεται ότι τα τελευταία ζτθ θ δραςτθριοποίθςθ ολοζνα και περιςςότερων Ριςτωτικϊν Ιδρυμάτων ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά, είτε μζςω εξειδικευμζνων τμθμάτων τουσ, είτε μζςω κυγατρικϊν τουσ εταιρειϊν Factoring ζχει καταςτιςει τον ανταγωνιςμό εντονότερο αλλά παράλλθλα ζχει ςυμβάλει ςτθν ενθμζρωςθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ όςον αφορά ςτα οφζλθ του Factoring. 14 Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2010 Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων. Διαχείριςθ Κινδφνων Θ Εταιρεία ακολουκεί τισ πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Α.Ε. Ο Πμιλοσ, ωσ οργανιςμόσ που δραςτθριοποιείται ςε ζνα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναγνωρίηει τθν ζκκεςι του ςε τραπεηικοφσ κινδφνουσ και τθν ανάγκθ αποτελεςματικισ διαχείριςισ τουσ. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ Ο Πμιλοσ δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ βζλτιςτθ διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου που απορρζει από τθν πικανι αδυναμία ενόσ ι περιςςοτζρων πιςτοφχων (αντιςυμβαλλομζνων τθσ) να εκπλθρϊςουν οποιαδιποτε υποχρζωςι τουσ ζναντι τθσ Τράπεηασ ι / και κυγατρικϊν τθσ. Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί για κάκε μορφι πιςτοδότθςθσ ςυςτιματα αξιολόγθςθσ και μζτρθςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου τα οποία διαφοροποιοφνται με βάςθ τα χαρτοφυλάκιά του. Θ χριςθ των ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου ζχει ωσ ςκοπό τθν αξιόπιςτθ κατάταξθ των πιςτοφχων ςε βακμίδεσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων τθσ αναμενόμενθσ και μθ αναμενόμενθσ ηθμίασ και εν τζλει, τθν προςταςία τθσ κερδοφορίασ και τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ του Ομίλου. Θ προςταςία ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου επιτυγχάνεται μζςω: Τθσ εφαρμογισ κατάλλθλων ορίων πιςτωτικοφ ανοίγματοσ ζναντι μεμονωμζνων πιςτοφχων, ομίλων πιςτοφχων, ςυγκζντρωςθσ ςε κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κ.α. Τθσ χριςθσ τεχνικϊν μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου (εξαςφαλίςεισ, εγγυιςεισ), Τθσ προςαρμογισ τθσ τιμολόγθςθσ των διαφόρων προϊόντων, Τθσ ςυμμετοχισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρίςτθσ κακϊσ και των Ριςτοδοτικϊν Μονάδων ςτθ λιψθ πιςτοδοτικϊν αποφάςεων.

5 Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Κίνδυνοσ αγοράσ Για τθν αποτελεςματικι μζτρθςθ του κινδφνου αγοράσ, ο οποίοσ προκφπτει από ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ςτα ςτοιχεία τθσ αγοράσ, όπωσ οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, τα επιτόκια, οι τιμζσ των μετοχϊν κα των μετοχικϊν δεικτϊν, κακϊσ και οι τιμζσ των παραγϊγων προϊόντων, ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί υποδείγματα εκτίμθςθσ τθσ Μζγιςτθσ Δυνθτικισ Ηθμιάσ (ΜΔΗ) του Εμπορικοφ και του Διακζςιμου προσ Ρϊλθςθ Χαρτοφυλακίου ςε όλα τα νομίςματα. Για τον ζλεγχο και τθ διαχείριςθ του αναλαμβανόμενου κινδφνου, ζχει κεςπιςτεί πλαίςιο ορίων ΜΔΗ, που καλφπτει τόςο τουσ επιμζρουσ κινδφνουσ (επιτοκιακό, ςυναλλαγματικό και μετοχικό κίνδυνο), όςο και το ςυνολικό κίνδυνο αγοράσ χαρτοφυλακίου. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ του εςωτερικοφ υποδείγματοσ μζτρθςθσ του κινδφνου αγοράσ, εφαρμόηεται πρόγραμμα δοκιμαςτικοφ και εκ των υςτζρων ελζγχου (back testing) ςε θμεριςια βάςθ, ενϊ για τθν εκτίμθςθ τθσ ηθμίασ που ενδεχομζνωσ υποςτεί ο Πμιλοσ ςε περίπτωςθ ακραίων ςυνκθκϊν διενεργείται πρόγραμμα προςομοίωςθσ καταςτάςεων κρίςεωσ (stress testing) ςε εβδομαδιαία βάςθ, επί των κζςεων του Εμπορικοφ και του Διακεςίμου προσ Ρϊλθςθ Χαρτοφυλακίων και με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων ςεναρίων. Λειτουργικόσ κίνδυνοσ Ο Πμιλοσ, αναγνωρίηοντασ τθ ςπουδαιότθτα του λειτουργικοφ κινδφνου, ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθ κζςπιςθ και τιρθςθ ενόσ υψθλισ ποιότθτασ αποτελεςματικοφ πλαιςίου διαχείριςισ του ςε όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων του. Για το ςκοπό αυτό προχϊρθςε ςτθν εφαρμογι του νζου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ OpVar τθσ Algorithmics. Ειδικότερα κατά τθ διάρκεια του 2010: Ολοκλθρϊκθκε θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ OpVar με γνϊμονα τθν ενδυνάμωςθ του πλαιςίου διαχείριςθσ λειτουργικοφ κινδφνου ςτον Πμιλο, Ρραγματοποιικθκε από τον Πμιλο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςεμινάριο ςτουσ δφο Ανταποκριτζσ Λειτουργικοφ Κινδφνου τθσ Εταιρείασ κακϊσ και ενθμερωτικι παρουςίαςθ ςτθν οποία ςυμμετείχε ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εταιρείασ. 15 Επίςθσ εντόσ του 2011 το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενζκρινε το Ρλαίςιο Διαχείριςθσ Λειτουργικοφ Κινδφνου (Ρολιτικι και Μεκοδολογίεσ Λειτουργικοφ Κινδφνου). Κίνδυνοσ επιτοκίων ςτο τραπεηικό χαρτοφυλάκιο και κίνδυνοσ ρευςτότθτασ Ο Πμιλοσ διαχειρίηεται ςυςτθματικά τον επιτοκιακό κίνδυνο που αφορά ςτο τραπεηικό χαρτοφυλάκιο κακϊσ και τον κίνδυνο ρευςτότθτασ, μζςω: Αναλφςεων των ανοιγμάτων ρευςτότθτασ και αναχρθματοδότθςθσ, Μετριςεων ευαιςκθςίασ τθσ αξίασ των ιδίων κεφαλαίων και του κακαροφ εςόδου από τόκουσ ςε πικανζσ και ακραίεσ μεταβολζσ των επιτοκίων, Διεφρυνςθσ και διαφοροποίθςθσ των πθγϊν χρθματοδότθςισ του, Διατιρθςθσ επαρκοφσ επιπζδου ρευςτοποιιςιμων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και Εφαρμογισ ςχετικϊν ορίων. Προοπτικζσ για το 2011 Το 2011 αναμζνεται να είναι επίςθσ ζτοσ υψθλισ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν Factoring από τθν επιχειρθματικι πελατεία κακϊσ αναμζνεται να ςυνεχιςτοφν οι ςυνκικεσ περιοριςμζνθσ ρευςτότθτασ θ οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ μακροχρόνιεσ περιόδουσ πίςτωςθσ και το υψθλό ποςοςτό ανείςπρακτων μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν κακιςτοφν τθν ανάγκθ πιςτωτικοφ ελζγχου των οφειλετϊν και τθν πρόςβαςθ ςε άμεςθ ρευςτότθτα, επιτακτικι. Σθμαντικό επίςθσ ςτοιχείο το οποίο διευκολφνει τθ διείςδυςθ του προϊόντοσ ςτθν επιχειρθματικι πελατεία είναι τόςο θ μακρόχρονθ παρουςία του ςτθν ελλθνικι αγορά όςο και ο μεγάλοσ αρικμόσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν παροχι αυτοφ είτε μζςω εξειδικευμζνων τμθμάτων του είτε μζςω κυγατρικϊν εταιρειϊν. Στουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Εταιρείασ για το 2011 περιλαμβάνονται: 1. Θ περαιτζρω ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με τισ Ριςτοδοτικζσ Διευκφνςεισ τθσ μθτρικισ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. 2. Θ περαιτζρω βελτιςτοποίθςθ εφαρμογισ των μεκόδων παρακολοφκθςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων.

6 Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 3. Θ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου και του χαμθλοφ ποςοςτοφ μθ εξυπθρετοφμενων προεξοφλιςεων 4. H ενίςχυςθ του μεριδίου αγοράσ και θ διατιρθςθ τθσ κερδοφορίασ παρά τθν αναμενόμενθ αφξθςθ του κόςτουσ κεφαλαίων. 5. Θ διατιρθςθ των λειτουργικϊν εξόδων ςε χαμθλά επίπεδα ςε ςχζςθ με τα ζςοδα τθσ Εταιρείασ 6. Θ ςθμαντικι ανάπτυξθ των εργαςιϊν Διεκνοφσ Factoring ειδικότερα μζςω του ςυςτιματοσ των δφο πρακτόρων του διεκνοφσ οργανιςμοφ Factors Chain International 7. H αναβάκμιςθ τθσ μθχανογραφικισ εφαρμογισ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ και εξομοίωςθ με τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ τθσ μθτρικισ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε 8. Θ ανάπτυξθ ςυνεργιϊν με τισ λοιπζσ Εταιρείεσ Factoring του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτο εξωτερικό. Μεριςματικι πολιτικι και διάκεςθ κερδϊν Θ Εταιρεία δε κα διανείμει μζριςμα για τθ χριςθ Θ μθ διανομι μερίςματοσ τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων. Θ Διοίκθςθ κα προτείνει ςτθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ το ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ φψουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920. Ακινα, 6 Μαΐου 2011 Θ Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ελζνθ Τηάκου-Λαμπροποφλου 16

7 Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ ΕΘΝΙΚΘ FACTORS Α.Ε. Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ΕΘΝΙΚΘ FACTORS Α.Ε. (θ «Εταιρεία») που αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2010, τισ καταςτάςεισ ςυνολικϊν εςόδων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 17 Θ Διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ευκφνθ του Ελεγκτι Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.

8 Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι Γνϊμθ Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2010, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ περίοδο που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αναφορά επί άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν κεμάτων Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακινα, 10 Μαΐου 2011 Θ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ Αλεξάνδρα Β. Κωςτάρα Αρ Μ ΣΟΕΛ Deloitte Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν & Συμβοφλων Επιχειριςεων Φραγκοκλθςιάσ 3 Α & Γρανικοφ, Μαροφςι Αρ Μ ΣΟΕΛ Ε

9 Κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 Ποςά ςε θμείωςθ Από ζωσ Από ζωσ Τόκοι και εξομοιοφμενα ζςοδα Τόκοι και εξομοιοφμενα ζξοδα 4 ( ) (13.898) Κακαρά ζςοδα από τόκουσ Ζςοδα από προμικειεσ Ζξοδα προμθκειϊν 5 (72.211) (910) Κακαρά ζςοδα από προμικειεσ Αποτελζςματα χρθματοοικονομικϊν πράξεων φνολο κακαρϊν λειτουργικϊν εςόδων Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 6 ( ) ( ) Γενικά διοικθτικά και λοιπά λειτουργικά ζξοδα 7 ( ) ( ) Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων 12 (184) (3.002) Ρροβλζψεισ απομείωςθσ για τθν κάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου 8 ( ) - φνολο εξόδων ( ) ( ) 19 Κζρδθ προ φόρων Φόροσ ειςοδιματοσ 9 ( ) (40.281) Κακαρά κζρδθ περιόδου υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου Ακινα, 6 Μαΐου 2011 Θ ΡΟΕΔΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΘ ΤΗΑΚΟΥ ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΑΔΤ ΑΙ ΑΔΤ Χ ΑΔΤ ΑΘ Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13 μζχρι και 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

10 Κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ 31 Δεκεμβρίου 2010 Ποςά ςε θμείωςθ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα Απαιτιςεισ κατά πελατϊν (μετά από προβλζψεισ) Λογιςμικό & λοιπά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ φνολο ενεργθτικοφ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα Εκδοκείςεσ ομολογίεσ Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ Φόροσ ειςοδιματοσ Υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ Υποχρεϊςεισ από παροχζσ ςτο προςωπικό Λοιπά ςτοιχεία πακθτικοφ φνολο πακθτικοφ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Αποκεματικά & Αποτελζςματα εισ νζον 22, φνολο ιδίων κεφαλαίων φνολο πακθτικοφ και ιδίων κεφαλαίων Ακινα, 6 Μαΐου 2011 Θ ΡΟΕΔΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΘ ΤΗΑΚΟΥ ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΑΔΤ ΑΙ ΑΔΤ Χ ΑΔΤ ΑΘ Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13 μζχρι και 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

11 Κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων Για τθν περίοδο που τθν ζλθξε 31 Δεκεμβρίου 2010 Ποςά ςε Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Αποκεματικά Αποτελζςματα εισ νζον φνολο 19 Μαΐου Ζκδοςθ μετοχικοφ κεφαλαίου Ζξοδα ζκδοςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου μετά από φόρουσ Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 & 1 Ιανουαρίου (38.500) (38.500) Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου Σχθματιςμόσ τακτικοφ αποκεματικοφ (6.584) - Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13 μζχρι και 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

12 Κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 Ποςά ςε Σαμειακζσ ροζσ λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων Από ζωσ Από ζωσ Κζρδθ προ φόρων Μθ-ταμειακά ςτοιχεία και λοιπζσ προςαρμογζσ που περιλαμβάνονται ςτα κζρδθ προ φόρων: Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων Ρρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ Ζξοδα κακοριςμζνων παροχϊν ςτο προςωπικό Τόκοι λοιπϊν δανειακϊν υποχρεϊςεων Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ λειτουργικϊν απαιτιςεων: ( ) ( ) Απαιτιςεισ κατά πελατϊν/ Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ (κακαρό ποςό) ( ) ( ) Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (26.116) Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) λειτουργικϊν υποχρεϊςεων: Λοιπά ςτοιχεία πακθτικοφ Καταβλθκείσ φόροσ ειςοδιματοσ (28.926) - Κακαρζσ ταμειακζσ ειςροζσ/(εκροζσ) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ ( ) ( ) 12 Σαμειακζσ ροζσ επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων Απόκτθςθ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ( ) - Απόκτθςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων (29.157) (3.002) Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ ( ) (3.002) Σαμειακζσ ροζσ χρθματοδοτικϊν δραςτθριοτιτων Ζκδοςθ /ανανζωςθ ομολογιακϊν δανείων Ζξοδα ζκδοςθσ / ανανζωςθσ ομολογιακϊν δανείων (16.000) (50.000) Αποπλθρωμι τόκων ομολογιακϊν δανείων ( ) (6.717) Είςπραξθ δανείων Αποπλθρωμι δανείων ( ) ( ) Αποπλθρωμι τόκων δανείων (4.669) (3.718) Ζκδοςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Ζξοδα ζκδοςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου - (50.000) Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ταμείου και ταμειακϊν ιςοδυνάμων ( ) Σαμείο και ταμειακά ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου Σαμείο και ταμειακά ιςοδφναμα τζλουσ περιόδου Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13 μζχρι και 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

13 ΗΜΕΙΩΗ 1: Γενικζσ Πλθροφορίεσ Θ Εταιρεία ιδρφκθκε τθν 19/5/2009 και λειτουργεί ζωσ ςιμερα με τθν επωνυμία ΕΘΝΙΚΘ FΑCTORS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΚΤΟΕΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ και διακριτικό τίτλο ΕΘΝΙΚΘ FACTORS A.E (θ Εταιρεία). Εδρεφει ςτθν Ακινα, Λ. Ακθνϊν & Ιφιγενείασ, και είναι καταχωρθμζνθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν με αρικμό 68123/01/Β/09/166. Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ είναι πενιντα (50) ζτθ, δφναται δε να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μετόχων. Σκοπόσ τθσ, είναι θ άςκθςθ πάςθσ μορφισ πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων μζςα ςτα πλαίςια του Νόμου 1905/1990. Θ Εταιρεία ανικει ςτον όμιλο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε, θ οποία ςυμμετζχει ςτο μετοχικό τθσ κεφάλαιο κατά ποςοςτό 100%. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ κθτεία του οποίου λιγει κατά τθν δεφτερθ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ που κα ςυγκλθκεί το α εξάμθνο του 2011 ςφμφωνα με το άρκρο 20 του Καταςτατικοφ και τθν από 10/6/2010 ςυνεδρίαςθ αυτοφ, ζχει τθν εξισ ςφνκεςθ: Ελζνθ Τηάκου του Αλκιβιάδθ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ, Ρρόεδροσ Δθμιτριοσ Δθμόπουλοσ του Γεωργίου, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ Βαςίλειοσ Γαβρόγλου του Δθμθτρίου, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ * Θεοφάνθσ Ραναγιωτόπουλοσ του Θωμά, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ Χαράλαμποσ Μαηαράκθσ του Γεωργίου, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ**** Δθμιτριοσ Μαφροσ του Αντωνίου, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ *** Ιωάννθσ Βαγιονίτθσ του Γρθγορίου, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ ** Γεϊργιοσ Σκοτίδασ του Ραντελι, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ Ραναγιϊτθσ - Ιωάννθσ Δαςμάνογλου του Αναςταςίου, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ Αλζξανδροσ Κοντόπουλοσ του Βαςιλείου, Διευκφνων Σφμβουλοσ και Εκτελεςτικό Μζλοσ *Τθν 7 θ Μαϊου 2010 εξελζγθ μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ο κ. Βαςίλειοσ Γαβρόγλου του Δθμθτρίου ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ μζλουσ κ. Αβραάμ Μωυςι του Εςδρά. **Τθν 5 θ Νοεμβρίου 2010 εξελζγθ μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ο κ. Ιωάννθσ Βαγιονίτθσ του Γρθγορίου ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ μζλουσ κ. Ρζτρου Φουρτοφνθ του Δθμθτρίου. ***Τθν 25 θ Φεβρουαρίου 2011 εξελζγθ μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ο κ. Δθμιτριοσ Μαφροσ του Αντωνίου ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ μζλουσ κασ. Γαρυφαλιάσ Σπυριοφνθ του Βαςιλείου. ****Τθν 6 θ Μαΐου 2011 εξελζγθ μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ο κ. Χαράλαμποσ Μαηαράκθσ του Γεωργίου ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ μζλουσ κου Ιωάννθ Κυριακόπουλου του Ρολυηϊθ. 13 Ελεγκτισ των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων είναι θ κ. Αλεξάνδρα Β. Κωςτάρα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19981, τθσ Εταιρείασ Deloitte Χατηθπαφλου Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν και Συμβοφλων Επιχειριςεων. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ που ακολουκοφν ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 6 θσ Μαΐου 2011.

14 ΗΜΕΙΩΗ 2: Περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 2.1 Βάςθ παρουςίαςθσ Oι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 (οι «οικονομικζσ καταςτάςεισ»), ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ «Δ.Ρ.Χ.Α.») που ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (εφεξισ Ε.Ε.). Τα υιοκετθμζνα από τθν Ε.Ε. Δ.Ρ.Χ.Α. μπορεί να διαφζρουν από αυτά που ζχουν εκδοκεί από το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), αν νζα ι τροποποιθμζνα Δ.Ρ.Χ.Α. δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ε.Ε. Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν υπιρχαν πρότυπα που δεν είχαν υιοκετθκεί και να είναι ςε ιςχφ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010, τα οποία να επθρζαηαν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επίςθσ δεν υπιρχαν διαφορζσ μεταξφ των υιοκετθμζνων από τθν Ε.Ε. Δ.Ρ.Χ.Α. και αυτϊν που ζχουν εκδοκεί από το IASB και εφαρμόηονται από τθν Εταιρεία. Ωσ εκ τοφτου, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από το IASB. Τα ποςά απεικονίηονται ςε Ευρϊ (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά). Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ. Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α., προχποκζτει τθ διενζργεια εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τόςο τα λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, όςο και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, όπωσ επίςθσ και το φψοσ των εςόδων και εξόδων που αναγνωρίςκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ. Θ χριςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν και θ άςκθςθ εκτιμιςεων και παραδοχϊν ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν, αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ διενζργεια εκτιμιςεων ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ: υποχρεϊςεισ από παροχζσ ςτο προςωπικό μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, προβλζψεισ απομείωςθσ απαιτιςεων κατά πελατϊν, ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ από τυχόν εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και ανοιχτζσ φορολογικζσ χριςεισ. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τα δθμοςιευμζνα. Οι περιοχζσ που εμπεριζχουν υψθλότερο βακμό εκτιμιςεων και παραδοχϊν ι πολυπλοκότθτασ, ι περιοχζσ όπου οι υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, παρουςιάηονται ςτθ Σθμείωςθ Τιοκζτθςθ των Δ.Π.Χ.Α Νζα Δ.Π.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που τζκθκαν ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου Δ.Π.Χ.Α. 3 «υνενϊςεισ Επιχειριςεων» και Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» (Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για Συνενϊςεισ Επιχειριςεων για τισ οποίεσ θ θμερομθνία εξαγοράσ είναι από τθν αρχι τθσ πρϊτθσ χριςθσ που ξεκινάει από τθν 1 Ιουλίου 2009 και μετά). Οι βαςικζσ τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν: Μερικι εξαγορά. Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ αποτιμϊνται είτε με το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ επί τθσ κακαρισ κζςθσ (ςφμφωνα με το αρχικό Δ.Ρ.Χ.Α. 3) ι με τθν εφλογθ αξία. Τμθματικζσ εξαγορζσ. Καταργικθκε θ απαίτθςθ να αποτιμϊνται όλα τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία τουσ ςε κάκε τμιμα τθσ εξαγοράσ για ςκοποφσ υπολογιςμοφ μζρουσ τθσ υπεραξίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ υπεραξία προςδιορίηεται κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ ωσ θ διαφορά μεταξφ του ακροίςματοσ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ επζνδυςθσ που προχπιρχε ςτθν εταιρεία και του τιμιματοσ που καταβλικθκε, και των κακαρϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που εξαγοράςτθκαν. Ζξοδα που αφοροφν ςε εξαγορζσ. Ζξοδα που ςχετίηονται με τθν εξαγορά ςυνικωσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων (αντί να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν υπεραξία). Ενδεχόμενο κόςτοσ εξαγοράσ. Το ενδεχόμενο κόςτοσ εξαγοράσ πρζπει να αναγνωρίηεται και να αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία τθν θμζρα τθσ εξαγοράσ. Μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία αναγνωρίηονται ςφμφωνα με άλλα Δ.Ρ.Χ.Α., ςυνικωσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων (αντί τθσ αναπροςαρμογισ τθσ υπεραξίασ). Συναλλαγζσ με μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ. Μεταβολζσ ςτθ ςυμμετοχι τθσ μθτρικισ ςε κυγατρικι που δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απϊλεια του ελζγχου λογιςτικοποιοφνται ωσ μεταβολζσ ςτθν κακαρι κζςθ. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτθν Εταιρεία. - Δ.Λ.Π. 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Eπιμζτρθςθ» (Τροποποίθςθ «Κατάλλθλα αντιςτακμιςμζνα ςτοιχεία») (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιουλίου 2009 και μετά). Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να εφαρμόηονται οι υφιςτάμενεσ αρχζσ που διζπουν τθν λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κατά τον προςδιοριςμό: (α) ενόσ μονομεροφσ κινδφνου ςε ζνα αντιςτακμιηόμενο ςτοιχείο, και (β) του πλθκωριςμοφ ςε ζνα χρθματοοικονομικό αντιςτακμιηόμενο ςτοιχείο. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ.

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΡΟΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ.

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012

Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012 Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012 Ιανουάριοσ 2013 Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα ςελίδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: 10946536000 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ χριςεωσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μορφι τθσ Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ

ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Forthnet Media Α.Ε. Αρικμόσ Ξθτρϊου Α.Ε. 65883/01ΟΦ/Β/08/117 Γ.Ε.Ξ.Θ. : 124012399000 Ρδόσ Ξάνθσ Θζςθ Μάντηα Σαλλινθ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015)

Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015) Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015) (φμφωνα με το ν. 4308/2014) ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΦΑΝΗ & ΜΑΡΚΟΝΙ,ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ, Ελλάδα http://vasilakopoulos.eu

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01.07.2011 31.12.2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/2011 31/12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015

Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΘ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΘΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Θ ΕΘΝΙΚΘ» 4 ΕΚΘΕΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε.

ΜΑ ΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. ΜΑΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2009 (1/7/2008 30/6/2009) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Βεβαιώνεται ότι οι ςυνημμζνεσ Ετήςιεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Περιόδου από 1 θ Ιανουαρίου 2010 μζχρι 31 θ Δεκεμβρίου 2010 ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Περιόδου από 1 θ Ιανουαρίου 2010 μζχρι 31 θ Δεκεμβρίου 2010 ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 6 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Περιόδου από 1 θ Ιανουαρίου 2010 μζχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 1.1. Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα