ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 Συνολικές ώρες διδασκαλίας 52 Διδάσκεται στο 5 ο εξάμηνο ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις και από την παρακολούθηση 5 υποχρεωτικών ασκήσεων και μιας ασκήσεων επιλογής σε ομάδες φοιτητών σε θέματα που παρουσιάζονται στην διάρκεια του μαθήματος. Πέντε (5) Υποχρεωτικές ασκήσεις και (1) Υποχρεωτική Επιλογής Υποχρεωτικές ασκήσεις 1. Πιστοποιητικό Θανάτου και Δείκτες Νοσηρότητας / Θνησιμότητας 2. Προοπτικές έρευνες και Έρευνες Ασθενών-Mαρτύρων 3. Κλινική Επιδημιολογία Ι 4. Κλινική Επιδημιολογία ΙΙ 5. Υποχρεωτική άσκηση επιλογής α. Διατροφική Επιδημιολογία ή β. Μοριακή Επιδημιολογία 6. Αναζήτηση βιοϊατρικής βιβλιογραφίας μέσω της βάσης δεδομένων PubMed

2 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή Αντικείμενα Επιδημιολογίας Ιστορική Αναδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η επιδημιολογία ως μεθοδολογικό εργαλείο στην άσκηση της κλινικής ιατρικής, της προληπτικής ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Ιατρική βασισμένη σε επιστημονικές ενδείξεις (evidence-based medicine) Ώρες διδασκαλίας: 2 Συμβολή της επιδημιολογίας στην ιατρική και τη δημόσια υγεία διαχρονικά και στη σύγχρονη εποχή της ιατρικής που βασίζεται σε επιστημονικές ενδείξεις (evidencebased medicine) Ορισμός της επιδημιολογίας Αντικείμενα της επιδημιολογίας o Μελέτη συχνότητας και κατανομής νοσημάτων και των διαχρονικών τους τάσεων o Ταυτοποίηση της φυσικής ιστορίας νοσημάτων o Διερεύνηση αιτιολογίας νοσημάτων o Αξιολόγηση θεραπευτικών μέτρων, προληπτικών μέτρων, υπηρεσιών υγείας Βασικές κατηγορίες επιδημιολογικών ερευνών Εξειδικεύσεις στη σύγχρονη επιδημιολογία Ο κεντρικός ρόλος της επιδημιολογίας στην ιατρική βιβλιογραφία και την άσκηση της ιατρικής Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ: 1-7.

3 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ερευνητικός Σχεδιασμός στην Επιδημιολογία Τύποι επιδημιολογικών ερευνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας και των σταδίων που ακολουθούνται κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό στην επιδημιολογία. Η ανάλυση των βασικών τύπων επιδημιολογικών ερευνών στη γενική και κλινική επιδημιολογία. Πιο αναλυτικά: - Τρόποι κατάταξης ερευνών γενικής και κλινικής επιδημιολογίας - Βασικά χαρακτηριστικά των ερευνών - Δεδομένα επιδημιολογικών ερευνών - Διαμόρφωση αιτιολογικής υπόθεσης - Πληθυσμός και δειγματοληψία - Καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων - Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ώρες διδασκαλίας: 1 ώρα Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - Διακρίνει τους βασικούς τύπους των επιδημιολογικών ερευνών και να περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά τους - Επιλέγει τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό ανάλογα με την ερευνητική υπόθεση, τα ηθικά ζητήματα, τις διαθέσιμες πηγές και υποδομές. - Αξιολογεί τη μεθοδολογική επάρκεια μίας επιδημιολογικής έρευνας στη βιβλιογραφία - Ερμηνεύει τα αποτελέσματα μιας επιδημιολογικής μελέτης

4 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΑΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μέτρηση Νοσηρότητας και θνησιμότητας (Δείκτες, Μέθοδοι Σύγκρισης Δεικτών) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ποσοτικοποίηση της εμφάνισης ενός νοσήματος καθώς και της θνησιμότητας σε ένα πληθυσμό μέσω δεικτών επίπτωσης και επιπολασμού ; Σύγκριση δεικτών νοσηρότητας/θνησιμότητας μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών/ομάδων με διαδικασίες προτύπωσης; Εισαγωγή στις έννοιες των δεικτών σχετικού και απόλυτου κινδύνου. Ώρες διδασκαλίας: 2 : Να κατανοεί την έννοια του «πληθυσμού» και να παρέχει παραδείγματα ανοιχτών, κλειστών, δυναμικών πληθυσμών; Να κατανοεί την αναγκαιότητα του ορισμού του νοσήματος καθώς και τις πιθανές διαχρονικές αλλαγές του ορισμού αυτού; Να ορίζει και να διακρίνει μεταξύ δεικτών μέτρησης συχνότητα νοσημάτων: αθροιστικής επίπτωσης, ρυθμού επίπτωσης και επιπολασμού; Να είναι εξοικειωμένος με τους δείκτες θνησιμότητας (δείκτες επίπτωσης θανάτου) που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Δημόσια Υγεία: Να περιγράφει (και μαθηματικά) την σχέση μεταξύ ορισμένων δεικτών μέτρησης συχνότητας νοσημάτων; Να κατανοεί τον σκοπό της προτύπωσης και να μπορεί να διακρίνει μεταξύ άμεσης και έμμεσης προτύπωσης (προτυπωμένο πηλίκο θνησιμότητας). Να κατανοεί τους δείκτες απόλυτου και σχετικού κινδύνου για την εμφάνιση νοσήματος ή/και θνησιμότητας ανάλογα με την έκθεση σε παράγοντα(ες) κινδύνου; Συγγράμματα αναφοράς: Τριχόπουλος Δ., Λάγιου Π.Δ.. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ: Aschengrau A. and Seage III GR. Essentials of Epidemiology in Public Health

5 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πηγές Στοιχείων Επιδημιολογική Επιτήρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών πηγών στοιχείων/δεδομένων στην επιδημιολογία καθώς και των βασικών αρχών της επιδημιολογικής επιτήρησης. Πιο αναλυτικά: Τακτικές στατιστικές σειρές (πηγές δεδομένων, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) Απογραφή του πληθυσμού Φυσική κίνηση του πληθυσμού Στατιστικές γεννήσεων Στατιστικές νοσηρότητας Στατιστικές θνησιμότητας Δήλωση γέννησης και πιστοποιητικό θανάτου Ειδικές επιδημιολογικές έρευνες Περιγραφικές (έρευνες επιπολασμού, συγχρονικές έρευνες) Χρησιμότητα επιδημιολογικής επιτήρησης Φορείς/Δομές επιδημιολογικής επιτήρησης Χαρακτηριστικά ερευνών επιδημιολογικής επιτήρησης Ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης Ώρες διδασκαλίας: 2 Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - Ανατρέχει στις διαθέσιμες πηγές των στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία επιδημιολογική έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Αξιολογεί την ποιότητα και αξιοπιστία των επιδημιολογικών ερευνών με βάση τις πηγές των στοιχείων που αναλύουν - Διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πηγών των στοιχείων στην επιδημιολογία - Κατανοεί τη χρησιμότητα της επιδημιολογικής επιτήρησης, γνωρίζει τους φορείς που τη διεξάγουν καθώς και τα χαρακτηριστικά των ερευνώνεπιδημιολογικής επιτήρησης

6 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 ώρα διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Χαρακτηριστικά Προσώπων, Χρόνου, Τόπου Εκπαιδευτικοί στόχοι: Αξιολόγηση περιγραφικών επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν χαρακτηριστικά προσώπων. Αιτιολογική αξιολόγηση χαρακτηριστικών τόπου και χρόνου Ωρες διδασκαλίας: 1 ώρα 1. Οι σημαντικότερες παράμετροι της Περιγραφικής Επιδημιολογίας Ηλικία Φύλο Φυλή Εθνικότητα Θρησκεία Απομονωμένες ομάδες Οικογενειακή κατάσταση Επάγγελμα Κοινωνικο-οικονομική τάξη 2. Ερμηνευτικά προβλήματα στην αξιολόγηση χαρακτηριστικών προσώπων 3. Πηγές επιδημιολογικών δεδομένων τοπικών χαρακτηριστικών 4. Αιτιολογική αξιολόγηση διεθνών, ενδοκρατικών και περιοχικών συγκρίσεων 5. Ερμηνευτικά προβλήματα στην αξιολόγηση χαρακτηριστικών τόπου 6. Αιτιολογική αξιολόγηση χρονικών διακυμάνσεων διαφόρων νοσημάτων Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις Διαχρονικές εξελίξεις Φαινόμενο γενιά-cohort effect Kυκλικές διακυμάνσεις Χρονική συρροή Τοποχρονική συρροή

7 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΤΟΥΝΤΑΣ Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιγραφικές Επιδημιολογικές Έρευνες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ορισμός και χρησιμότητα περιγραφικής επιδημιολογίας. Βασικές κατηγορίες των περιγραφικών επιδημιολογικών ερευνών. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών. Ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες διδασκαλίας Ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιες είναι οι έρευνες περιγραφικής επιδημιολογίας; Τι είναι οι συγχρονικές μελέτες ή έρευνες επιπολασμού (cross-sectional); Ποιες είναι οι οικολογικές μελέτες (ecological); Ποια είναι τα χαρακτηριστικά προσώπων, τόπου και χρόνου; Τι είναι οι δείκτες νοσηρότητας (επίπτωση, επιπολασμός); Ποιες είναι οι χρήσεις της περιγραφικής επιδημιολογίας;

8 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναλυτική Επιδημιολογία Διαμόρφωση και Έλεγχος Αιτιολογικών Υποθέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Πως διαμορφώνεται και πως ελέγχεται μια αιτιολογική υπόθεση στην επιδημιολογική ιατρική έρευνα. Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των ιατρικών επιδημιολογικών ερευνών. Ώρες διδασκαλίας: 2 Κατηγορίες δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση αιτιολογικών υποθέσεων στην επιδημιολογική ιατρική έρευνα Οικολογικές συσχετίσεις και οικολογικές πλάνες Κανόνες για τη διαμόρφωση αιτιολογικών υποθέσεων Τρόποι ελέγχου αιτιολογικών υποθέσεων στην ιατρική Διαχρονικές και συγχρονικές αιτιολογικές έρευνες Ερμηνεία αποτελεσμάτων αιτιολογικών ερευνών Κριτήρια αιτιότητας Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ:

9 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προοπτικές Έρευνες - Μεθοδολογία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η επιλογή και ο σωστός σχεδιασμός εκπόνησης μιας προοπτικής μελέτης ανάλογα με το σκοπό και τα αντικείμενα της έρευνας. Ώρες διδασκαλίας : 1ώρα Θεματολογία που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής 1.Προοπτικές έρευνες σταθερής έκθεσης 2.Προοπτικές μελέτες σειρών 3. Προοπτικές έρευνες χωρίς απώλειες παρακολούθησης 4. Προοπτικές έρευνες και χρόνος(προοπτικές έρευνες μέλλοντος, παρελθόντος και αμφίδρομες) 5. Κριτήρια επιλογής στις προοπτικές έρευνες 6. Επιλογή ομάδας εκτεθέντων και ομάδας σύγκρισης 7. Κύρια χαρακτηριστικά προοπτικών μελετών 8. Προοπτικές έρευνες: πηγές στοιχείων 9. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προοπτικών ερευνών 10.Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ προοπτικών και πειραματικών ερευνών

10 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΑΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προοπτικές Έρευνες Υλοποίηση και Ανάλυση Στοιχείων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Χαρακτηριστικά προοπτικών μελετών (cohort studies). Μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων προοπτικών μελετών. Εισαγωγή στις έννοιες του συγχυτικού παράγοντα και του συστηματικού σφάλματος στις προοπτικές έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν στον υπολογισμό πλασματικών συσχετίσεων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προοπτικών μελετών. Παραδείγματα προοπτικών μελετών στην επιδημιολογική έρευνα. Ώρες διδασκαλίας: 2 : Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προοπτικών μελετών και τις βασικές αρχές όσον αφορά στην επιλογή των κατάλληλων για τον σχεδιασμό αυτό ατόμων; Να κατανοεί την διαμόρφωση των συγκρινόμενων ομάδων ανάλογα με την έκθεσή τους στον παράγοντα κινδύνου; Να περιγράφει τις μεθόδους παρακολούθησης των ατόμων που συμμετέχουν στις προοπτικές μελέτες και καταγραφής του καταληκτικού σημείου έκβασης; Να γνωρίζει την βασική μεθοδολογία ανάλυσης των στοιχείων που συλλέγονται στις προοπτικές μελέτες και συγκεκριμένα: Να αντιλαμβάνεται την έννοια και να μπορεί να υπολογίζει τον ανθρωποχρόνο; Να κατανοεί, υπολογίζει και ερμηνεύει δείκτες σχετικού κινδύνου (relative risk) και οφειλόμενου κινδύνου (attributable risk); Να αντιλαμβάνεται την έννοια των πλασματικών συσχετίσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω συγχυτικών παραγόντων (confounders) και συστηματικών σφαλμάτων (bias) καθώς και τρόπους αντιμετώπισης αυτών των σφαλμάτων κατά τον σχεδιασμό ή/και την ανάλυση των στοιχείων των προοπτικών μελετών. Συγγράμματα αναφοράς: Τριχόπουλος Δ., Λάγιου Π.Δ.. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ: Aschengrau A. and Seage III GR. Essentials of Epidemiology in Public Health. 149,

11 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΝΑΣΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναδρομικές Έρευνες Μελέτες Ασθενών Μαρτύρων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Χαρακτηριστικά αναδρομικών ερευνών. Σχεδιασμός και εκτέλεση μελετών ασθενών-μαρτύρων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ώρες διδασκαλίας: 2 Κύριο στόχο της θεματικής ενότητας αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τον επιστημονικά κατοχυρωμένο συλλογισμό για το σχεδιασμό, την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των ευρημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο μελετών ασθενών-μαρτύρων. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αναδρομικών ερευνών Τις αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης μελετών ασθενών-μαρτύρων Τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής ασθενών και μαρτύρων Τις πηγές των στοιχείων Τα μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων σε μελέτες αναδρομικού χαρακτήρα Τον υπολογισμό αιτιολογικών δεικτών κατά την ανάλυση στοιχείων αναδρομικών ερευνών Την ανάλυση δεδομένων μελετών ασθενών-μαρτύρων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων Βιβλίο αναφοράς: Δημήτριος Τριχόπουλος, Παγώνα Δ. Λάγιου. Γενική & Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία. Β Έκδοση, Σελ:

12 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων ενταγμένες σε Προοπτικές (nested case control studies) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Χαρακτηριστικά και μεθοδολογία μελετών ασθενών-μαρτύρων ενταγμένων σε προοπτικές έρευνες (nested case control studies). Η χρήση τους στη γενετική επιδημιολογία Ώρες διδασκαλίας: 1 Ορισμός μελετών ασθενών-μαρτύρων ενταγμένων σε προοπτικές έρευνες ΜΑΜ/Π (nested case control studies). Συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιούνται οι ΜΑΜ/Π Ερευνητικός σχεδιασμός ΜΑΜ/Π Βασικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί στη γενετική επιδημιολογία και ο ρόλος των ΜΑΜ/Π Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ:

13 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Αναλυτικών Μελετών Συστηματικά σφάλματα Συγχυτικοί Παράγοντες Μέθοδοι αντιμετώπισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εξοικείωση με τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλυτικών μελετών Ώρες διδασκαλίας 2 Η έννοια της δυσταξινόμησης Σφάλματα τυχαία και συστηματικά (σφάλμα επιλογής και σφάλμα πληροφορίας) ανάλογα με τον ερευνητικό σχεδιασμό (αναδρομικές ή προοπτικές μελέτες) Αποκλεισμός συστηματικών σφαλμάτων και μεθοδολογική επάρκεια στο σχεδιασμό των επιδημιολογικών ερευνών Συχγυτικοί παράγοντες και αποκλεισμός κατά το σχεδιασμό και την ανάλυση Τροποποίηση του μέτρου του αποτελέσματος (συνέργεια)

14 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πειραματικές Έρευνες Αξιολόγηση Θεραπευτικών Μέτρων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Κλινικές δοκιμές (Randomized Controlled Clinical Trials RCTs): μεθοδολογία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων Ώρες διδασκαλίας: 2 Η έννοια της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας στην κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία Τρόποι αξιολόγησης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας Θέματα αρχής στις κλινικές δοκιμές Οργάνωση κλινικών δοκιμών o Καθορισμός θεραπείας o Επιλογή ασθενών και κατανομή στις ομάδες σύγκρισης o Ο αναγκαίος αριθμός ασθενών o Διαχρονική παρακολούθηση ασθενών Ανάλυση κλινικών δοκιμών Άλλες μέθοδοι συγκριτικών θεραπευτικών ερευνών Ερμηνεία ευρημάτων κλινικών δοκιμών Τρόποι αξιολόγησης της ασφάλειας των θεραπευτικών μέτρων Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ:

15 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πειραματικές Έρευνες Αξιολόγηση Προληπτικών Μέτρων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εξοικείωση με την αναγκαιότητα αξιολόγησης των προληπτικών μέτρων στο επίπεδο της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης Ώρες διδασκαλίας 2 Προϋποθέσεις εφαρμογής προληπτικών παρεμβάσεων Μέθοδοι αξιολόγησης προληπτικών μέτρων Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες έρευνες προληπτικής παρέμβασης (ΤΕΠ) Προληπτικά μέτρα και προληπτικά προγράμματα Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για προληπτικές παρεμβάσεις

16 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 ώρες διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Κλινική Επιδημιολογία-Διάγνωση Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η συμβολή της επιδημιολογίας στη διάγνωση και την κλινική ιατρική Ωρες διδασκαλίας: 2 ώρες 1. Ενδεικνυόμενες έρευνες στην κλινική επιδημιολογία 2. Νοσολογικά στάδια χρονίων νοσημάτων 3. Διάγνωση και Διαφορική Διάγνωση Καθορισμός φυσιολογικών ορίων Αξιολόγηση νοσολογικών ευρημάτων Αξιολόγηση διαγνωστικών διαδικασιών 4. Διαγνωστική δοκιμασία Εγκυρότητα Αξιοπιστία Εύρος Ανταπόκριση Αυθεντικότητα Φυσιολογικές τιμές 5. Εγκυρότητα (ευαισθησία, ειδικότητα, διαγνωστική αξία, καμπύλη ROC, πηλίκο πιθανοφάνειας) 6. Πολλαπλές δοκιμασίες

17 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΝΑΣΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κλινική Επιδημιολογία Πρόγνωση και Προγνωστικοί Δείκτες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Αριθμητική έκφραση της πρόγνωσης. Προγνωστικές μελέτες. Ώρες διδασκαλίας: 1 : Τις προϋποθέσεις για τη διατύπωση αξιόπιστης πρόγνωσης Την εκτίμηση προγνωστικών δεικτών Τα ερμηνευτικά χαρακτηριστικά του ποσοστού n-ετούς επιβίωσης Την ανάλυση επιβίωσης Βασικές αρχές σχεδιασμού και αξιολόγησης προγνωστικών μελετών Βιβλίο αναφοράς: Δημήτριος Τριχόπουλος, Παγώνα Δ. Λάγιου. Γενική & Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία. Β Έκδοση, Σελ:

18 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Έννοια της Αιτίας στην Επιδημιολογία και Κλινική Ιατρική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η εισαγωγή στις έννοιες της αιτίας και αιτιότητας στην επιδημιολογία και κλινική Ιατρική. Πιο αναλυτικά: Αιτία και αιτιότητα: ορισμός, βασικές έννοιες Αιτιακός λογισμός Στατιστικές συσχετίσεις Αιτιολογικές συσχετίσεις (άμεσες, έμμεσες) Κριτήρια Bradford-Hill Αιτιολογία και παθογένεια στην ιατρική Κριτήρια διαμόρφωσης νοσολογικών κατηγοριών (αιτιολογικά, ευρηματολογικά) Ώρες διδασκαλίας: 2 Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - Κατανοεί την έννοια της αιτίας στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική και τη μεθοδολογική προσέγγισή της στην επιδημιολογία - Περιγράφει τη μεθοδολογία εκτίμησης/διάκρισης μίας αιτιολογικής ή όχι συσχέτισης

19 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δεοντολογία στην Κλινική και Επιδημιολογική Έρευνα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εξοικείωση με τις αρχές δεοντολογίας στην κλινική και επιδημιολογική έρευνα και παραδείγματα εφαρμογής σε τρέχοντα θέματα Ώρες διδασκαλίας 1 Η διακήρυξη του Ελσίνκι Θέματα δεοντολογίας σε παρεμβατικές και μη παρεμβατικές έρευνες Εθελοντική συμμετοχή και πληροφορημένη συγκατάθεση Τήρηση εμπιστευτικότητας ιατρικών πληροφοριών Διενέργεια και αναστολή κλινικών δοκιμών Η ευθύνη των ερευνητών, συγγραφέων ερευνητικών άρθρων και εκδοτών επιστημονικών περιοδικών Επιτροπές Δεοντολογίας και Βιοηθικής

20 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συστηματική ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Μετα-ανάλυση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η σημασία της επιλογής της πιο έγκυρης βιβλιογραφικής πηγής για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων χαρακτηριστικά συστηματικής ανασκόπησης και μεταανάλυσης - εξοικείωση με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης στη διεθνή βιβλιογραφία Ώρες διδασκαλίας: 1 : Ορισμός και χαρακτηριστικά συστηματικής ανασκόπησης, διαφορές με περιγραφικές ανασκοπήσεις Ορισμός μετα-ανάλυσης Σημασία συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων Μεθοδολογία συστηματικής ανασκόπησης Στάδια για την πραγματοποίηση συστηματικής ανασκόπησης (παραδείγματα) Αναζήτηση συστηματικών ανασκοπήσεων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (on-line αναζήτηση) Σύνοψη και αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετα-ανάλυσης (παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία) Διάγραμμα δάσους (forest plot) Έλεγχος για σφάλμα δημοσίευσης (publication bias) διάγραμμα χωάνης (funnel plot) Συμπεράσματα Δεν υπάρχει σχετικό σύγγραμμα αναφοράς.

21 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων. Μηχανισμοί διατήρησης και μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων Ώρες διδασκαλίας : 1ώρα Θεματολογία που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής 1.Ορισμοί: Λοιμώδη και μολυσματικά νοσήματα, επιδημία και ενδημικό νόσημα. 2.Εγγενή επιδημιολογικά χαρακτηριστικά 3.Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων σε σχέση με τον ξενιστή 4.Ανοσία: ενεργητική και παθητική 5.Συλλογική ανοσία 6.Μηχανισμοί διατήρησης λοιμογόνων παραγόντων: υπόδοχα και ξενιστές 7.Σχέσεις ανθρώπου λοιμογόνων παραγόντων (λοίμωξη, φορία, αποικισμός, εξωπαρασιτισμός) 8.Χαρακτηριστικά προσώπων, τόπου και χρόνου στη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων

22 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Γενετικών Νόσων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: H σημασία της γενετκής στην ιατρική ηθικά ζητήματα γενετική επιδημιολογία Ώρες διδασκαλίας: 1 : H σημασία της γενετικής στην ιατρική Πρόσφατα επιτεύγματα στη γενετική και εφαρμογές στην ιατρική Ταξινόμηση γενετικών νοσημάτων Τρόποι κληρονομικότητας Παραδείγματα κληρονομούμενων νόσων Γενεαλογικά δένδρα Ηθικά ζητήματα Γενετική συμβουλευτική Γενετική επιδημιολογία Γενετικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα Χρήσιμοι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο αναφορικά με τις εφαρμογές της γενετικής στην ιατρική Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Παγώνα Δ. Λάγιου. Γενική & Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Σελ:

23 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Σωματικών Κακώσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της επιδημιολογίας των σωματικών κακώσεων και η αναφορά σε ειδικότερους σχεδιασμούς για την επιδημιολογική έρευνα τους, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Υποβοήθηση της εμπέδωσης των γνώσεων με ενδιάμεσα quiz Ώρες διδασκαλίας 1-2 ανάλογα με τη διαθεσιμότητα Oρισμοί: φύση της κάκωσης και αίτια των σωματικών κακώσεων Μεθοδολογία διερεύνησης των παραγόντων κινδύνου (σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε ευπαθείς πληθυσμούς) o ρόλος της στιγμιαίας έκθεσης Εκτίμηση ανταποδοτικών προληπτικών παρεμβάσεων Εκτίμηση ανταποδοτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων αποκατάστασης

24 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 ώρες διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Επιδημιολογία Καρδιαγγειακών Νόσων Εκπαιδευτικοί στόχοι: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως μάστιγα του Δυτικού Κόσμου. Επιδημιολογικά δεδομένα των καρδιαγγειακών νόσων. Κύριοι παράγοντες κινδύνου και βασικές αρχές πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ωρες διδασκαλίας: 2 ώρες 1. Καρδιαγγειακά νοσήματα Συγγενή καρδιαγγειακά νοσήματα Επίκτητα καρδιαγγειακά νοσήματα 2. Επίπτωση και επιπολασμός καρδιαγγειακών νοσημάτων σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 3. Παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης Στεφανιαίας Νόσου 4. Μη Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου (ηλικία, φύλο, κληρονομικότητα 5. Τροποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου ( κάπνισμα, υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδιαιμίες, καθιστική ζωή, κ.λ.π.) 6. «Νεώτεροι» παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων (ομοκυστεινη 1, λιποπρωτεινη lp(a), τριγλυκερίδια, υπερπηκτικότητα, οξειδωτικό stress, κ.λ.π) Μελέτη της «επιδημίας» των καρδιαγγειακών νοσημάτων: Παραδείγματα επιδημιολογικών μελετών

25 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 ώρα διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Περιβαλλοντική Επιδημιολογία Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία και τη νοσηρότητα του ανθρώπου. Οι συνέπειες των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων του περιβάλλοντος στην υγεία. Η συνεισφορά των περιβαλλοντικών επιδημιολόγων στη δημόσια υγεία. Οι βασικοί περιβαλλοντικοί κανόνες. Ωρες διδασκαλίας: 1ώρα 1. Τομείς Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας 2. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία και Δημόσια υγεία 3. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία και Τοξικολογία 4. Τύποι μελετών στην Περιβαλλοντική Επιδημιολογία 5. Διαδικασία εκτίμησης κινδύνου 6. Κλινικές εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Υγεία 7. Ο ρόλος και η συνεισφορά του Περιβαλλοντικού Επιδημιολόγου 8. Τύποι Περιβαλλοντικής Έκθεσης 9. Περιβαλλοντικοί παράγοντες απειλητικοί για τη ζωή

26 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΤΟΥΝΤΑΣ Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο Ρόλος της Επιδημιολογίας στο Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Ώρες διδασκαλίας: 1 ώρα διδασκαλίας Ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποια είναι τα Συστήματα Υγείας; Τι είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας; Πως γίνεται ο σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας; Ποιες οι μέθοδοι εκτίμησης απαιτούμενου αριθμού νοσοκομειακών κλινών; Ποια η λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας; Πως γίνεται η αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας; Ποιοι είναι οι ορισμοί των όρων «αποδοτικότητα» και «αποτελεσματικότητα»;

27 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Νοσημάτων Παγκόσμιου Ενδιαφέροντος Global Health ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εισαγωγή στη θεωρία της παγκόσμιας υγείας. Τομείς προσέγγισης για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας Ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες Θεματολογία που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής 1.Ανθρωπιστική υγεία και διεθνής αντίδραση στις απειλές κατά την υγεία 2.Μέτρα προστασίας από τις παγκόσμιες απειλές για την υγεία 3. Παράμετροι και συνιστώσες της παγκόσμιας υγείας 4. Πολιτικές και εργαλεία διεθνών οργανισμών για εξασφάλιση παγκόσμιας υγείας 5.Διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί που στηρίζουν την παγκόσμια υγεία 6. Καθοριστικοί παράγοντες της παγκόσμιας υγείας που ρυθμίζουν την Δημόσια Υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων 7. Οι ιοί ως παγκόσμια απειλή κατά της υγείας 8. Μικροβιακή αντοχή ως θέμα παγκόσμιας υγείας 9.Διεθνείς απειλές κατά της παγκόσμιας υγείας: Ιοί, μικροβιακή αντοχή, HIV/AIDS

28 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Κακοήθων Νεοπλασιών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η επιδημιολογική έρευνα στην αιτιολογία, την πρόληψη και την αξιολόγηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων των κακοήθων νεοπλασιών Ώρες διδασκαλίας: 1 Περιγραφική επιδημιολογία κακοήθων νεοπλασιών o Δείκτες εκτίμησης της συχνότητας και της βαρύτητας της νόσου και των συνεπειών της στην ποιότητα της ζωής o Διεθνείς βάσεις προτυπωμένων περιγραφικών επιδημιολογικών δεδομένων κακοήθων νεοπλασιών o Η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του πιστοποιητικού θανάτου Αναλυτική επιδημιολογία κακοήθων νεοπλασιών o Μη παρεμβατικές επιδημιολογικές έρευνες για τη διερεύνηση της αιτιολογίας των κακοήθων νεοπλασιών o Διεθνές Κέντρο Έρευνας Καρκίνου (IARC, WHO): Τα κριτήρια καθορισμού της καρκινογόνου δράσης εκθέσεων. Ο κεντρικός ρόλος των επιδημιολογικών ερευνών o Κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση αντινεοπλασματικών θεραπευτικών σχημάτων

29 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Σύνοψη-Επίκαιρα Επιδημιολογικά Θέματα Εκπαιδευτικοί στόχοι: Συνοπτική παρουσίαση εννοιών και αντικειμένων της Επιδημιολογίας. Εξελικτικές τάσεις στην Επιδημιολογία Ωρες διδασκαλίας: 2 ώρες 1. Κυριότερα αντικείμενα Επιδημιολογίας 2. Τύποι Επιδημιολογικών Ερευνών 3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των τύπων Επιδημιολογικών Μελετών 4. Δείκτες μέτρησης συχνότητας νοσημάτων 5. Πηγές στοιχείων Επιδημιολογικών Ερευνών 6. Εξειδικεύσεις στη Σύγχρονη Επιδημιολογία 7. Σύγχρονες τάσεις στην Επιδημιολογική Έρευνα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα. Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα. Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Χ. Χατζηχριστοδούλου Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Κλέα Κατσουγιάννη Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Μεταβλητότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Περιγραφική και ημιπειραματική έρευνα Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Σποραδικές παρατηρήσεις Σειρά παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες. Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr

Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες. Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr Έρευνα Αιφνίδιος θάνατος στα μωρά (παράγοντες που σχετίζονται) Λιπαρά ψαριά (omega 3 fats) και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010 Θοδωρής Λύτρας Φάσεις διερεύνησης επιδημίας 1) Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Έλενα Ριζά, MPH, PhD Επιδημιολόγος/ Υγιεινολόγος Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Κύριος Στόχος Αποτύπωση της υγείας του πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ.

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 24-26/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. 13.00-14.00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Υ Πρακτική εργασία, Νέος Οδηγός, Erasmus, Απουσίες Α. Βανταράκης ΑΙ4 14.00-15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Yποχρεωτική άσκηση επιλογής Διατροφική επιδημιολογία Σχετικά θεωρητικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Αθηνά Λινού, MD, PhD, MPH Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Αναλογία Λόγος Πηλίκο Αναλογία Proportion Αναλογία (Proportion) Ο αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχεδιασµός µελετών Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οι φοιτητές ιατρικής αντιπαθούν την στατιστική όχι όµωςκαιοιγιατροί! Γιατίοιγιατροί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογία (Proportion)

Αναλογία (Proportion) Μέτρα Νοσηρότητας Αναλογία (Proportion) Κλάσµα Αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή Ποσότητες της ίδιας φύσης Κυµαίνεται πάντα µεταξύ 0 και 1 Ποσοστό = αναλογία x 100 κυµαίνεται: 0-100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1 26-27. Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία παρονομαστών!!!

Σημασία παρονομαστών!!! Μέτρα συχνότητας νοσημάτων στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών Κρούσματα ιλαράς ανά νομό, Ελλάδα, Σεπτ. 005 - Απρ. 006 Νομός Αριθμός Κρουσμάτων Σύνολο Πληθυσμού Επίπτωση/ 100.000 Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Οι Μετα-αναλύσεις αναλύσεις Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Εισαγωγή Κεντρικό ρόλο στην αποδεικτική ιατρική Μέθοδος συνολικής εποπτείας των

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Γεσθημανή Μηντζιώρη MD, MSc, PhD Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογικά στοιχεία καρκίνου του πνεύμονα Ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις)

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Ορισμός Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΚΕΕΛΠΝΟ ΕΣΔΥ, 2008 Σκοπός η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η Ιατρική μπορεί να οριστεί ως το σύστημα των θεωριών (ιατρική επιστήμη)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία Προληπτική Ιατρική

Επιδημιολογία Προληπτική Ιατρική Επιδημικός (Epidemic): Η ύπαρξη σε μια κοινότητα (ή περιοχή) μιας ομάδας νόσων όμοιας φύσης που υπερβαίνει σαφώς το φυσιολογικά αναμενόμενο. Δηλ. ο όρος σχετίζεται με το τί βιώνει κανονικά μια κοινότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Επιδημίας. Επιδημία. Τι είναι επιδημία ; Γιατί διερευνάται μία επιδημία; Ποιος είναι ο στόχος της διερεύνησης;

Διερεύνηση Επιδημίας. Επιδημία. Τι είναι επιδημία ; Γιατί διερευνάται μία επιδημία; Ποιος είναι ο στόχος της διερεύνησης; Τι είναι επιδημία ; Διερεύνηση Επιδημίας Ηεμφάνισηαυξημένου αριθμού κρουσμάτων μιας νόσου, σε σύγκριση με τον αναμενόμενο, σε ένα δεδομένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και κατά την διάρκεια μιας

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής Σκοπός Προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη προηγμένων μαιευτικών κλινικών δεξιοτήτων για αυτόνομη,

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση (+ εργαστήριο)

Διάρθρωση (+ εργαστήριο) Ιατρική πληροφορία Ευαγγελία Ντζάνη Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οκτώβριος 2010 Διάρθρωση (+ εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

(Confounders) Δύο κύρια θέματα. Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες

(Confounders) Δύο κύρια θέματα. Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες Κάπνισμα = 11,6 Καρκίνος παγκρέατος Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2015 ΤΡΙΤΗ 9-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2015 ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Β ΕΞΑΜ) 11:00-13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Δυσλιπιδαιμία

Νόσημα: Δυσλιπιδαιμία «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Δυσλιπιδαιμία Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος «Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες: από την Ανάπτυξη έως την Εφαρμογή» Ομάδα Ανάπτυξης Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών (ΟΑΚΚΟ) Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προς: ΣΦΕΕ Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2014 Αξιότιμοι κύριοι, Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής διοργανώνει την εκδήλωση «Φιλίππειο Εργαστήριο της Έρευνας» από 3 6 Απριλίου 2014 στο Santa Beach Hotel στην

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠEPIEXOMENA Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 27 M. Zαφειροπούλου Eισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων Μελέτες ασθενών-μαρτύρων Η πρώτη ΜΑΜ δημοσιεύθηκε το 1920 και αφορούσε τη σχέση καπνιστικής συνήθειας και επιθηλιώματος των χειλιών (μορφή καρκίνου του δέρματος) Το 1950, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες 4 μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ akortsar@med.duth.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ akortsar@med.duth. : ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης

Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης Σ. Κυρτόπουλος Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Συμβολή περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Κλινικές Μελέτες Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Janice Abbott, PhD Καθηγήτρια Ψυχολογικής Υγείας Σχολή Επιστημών Υγείας University of Central Lancashire

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού

Δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού Επιδημιολογία 2 Ενότητα 2η: Δείκτες Μέτρησης συχνότητας νοσημάτων Επιπολασμός (Ρ), Επίπτωση (Ι) Ροβίθης Μιχαήλ 2006 Δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού Δημογραφικά δεδομένα (demographic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα.

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Σπυρίδων Μπάρμπας, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Γεώργιος Πέππας, Γεώργιος Θεοχάρης Πανδημική γρίπη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού

STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού STADYING CASES Case reports Case-series studies Case-control studies Case Reports Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού Case Reports Ηλεπτοµερής παρουσίαση µιας περίπτωσης νοσήµατος η µικρής οµάδας οµοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα