Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!"

Transcript

1 ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ ΗΓΞΗΡΞΑ

2 Ζεξά Ιεηξφπνιηο Ηεξθχξαο Αγίνπ Αξζελίνπ 1, Ηέξθπξα ηει , Πα καζήκαηα ζπλέγξαςαλ νη θαηερεηέο ηνπ Ζ. Κ. Αγίσλ Νάλησλ πφιεσο π. Θεκηζηνθιήο Ινπξηδαλφο πξεζβ. Ιαξία Ηπηηιή-Ινπξηδαλνχ Ναλαγηψηεο αιβαηζηψηεο Ιαξία Ηάιινπ Αγγειηθή Ονπξβίλνπ Γπγελία Ηνπηζνχξε Μη εηθφλεο έρνπλ σο πεγή ηνπο ην Δηαδίθηπν 2

3 ΝΖΚΑΗΑΟ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΤΚ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ...5 ΝΞΜΘΜΓΜΟ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΠΕ...7 ΘΓΙΑΠΑ ΗΑΠΕΕΟΕΟ ΗΑΠΤΠΓΞΜΡ...9 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΠΞΑΓΜΡΔΖΤΚ

4 ΘΓΙΑΠΑ ΗΑΠΕΕΟΕΟ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ-ΘΡΗΓΖΜΡ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ

5 *** Ώξηζ. Λξση.: 173 Εέξθπξα, 15 Νεπηεκβξίνπ 2015 ΝΞΜΘΜΓΜΟ ΟΓΒΑΟΙΖΤΠΑΠΜΡ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΠΜΡ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ θ. ΚΓΗΠΑΞΖΜΡ Ἕλα ἀπφ ηά θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηῆο ἐπνρῆο καο εἶλαη ἀπνπζία δπλακηζκνῦ. Κἱ ἄλζξσπνη δηαθαηερφκαζηε ἀπφ κία παζεηηθή ἀληίδξαζε ἔλαληη ηῆο πξαγκαηηθφηεηνο, ἀθφκε θη ἄλ αὐηή ἀπαηηεῖ ἀθχπληζε. Ώὐηή παζεηηθφηεηα κᾶο ραξαθηεξίδεη ἐληνηε θαί ζηήλ πνξεία καο ζηήλ πίζηε. Ώθνινπζνῦκε ηφλ δξφκν θαί ηφλ ηξφπν ηνῦ Θενῦ ἀπφ ζπλήζεηα. Ἡ θαξδία καο δέλ εἶλαη θαηφκελε γηά ηφλ Πξηζηφ. Δέλ εἴκαζηε πξφζπκνη λά δψζνπκε καξηπξία δσῆο. Ξεξνῦκε ηίο ἐληνιέο ὅζν κπνξνῦκε, ἀιιά δέλ ἔρνπκε ηή θιφγα λά κνηξαζηνῦκε ηά ὅζα πίζηε καο πξνζθέξεη. Εάπνηε κᾶο δηαθαηέρεη ὁ θφβνο γηά ηφ ἄλ ρξεηαζηεῖ λά δψζνπκε ιφγν «παληί ηῷ αἰηνῦληη πεξί ηῆο ἐλ κῖλ ἐιπίδνο», ἴζσο δέλ ζέινπκε θἄλ λά ηφ ζθεθηνῦκε. Ἔηζη, ἐληφο κῶλ, ἀληί λά ὑπάξρνπλ ηφ πλεπκαηηθφ ζάξξνο θαί ηφικε, αἰζζαλφκαζηε θφβν ἔλαληη ηνῦ θφζκνπ, θφβν γηά ηφλ ζάλαην, θφβν γηά ηφ ηί ζά πξεγεζεῖ ηῆο Δεπηέξαο Λαξνπζίαο ηνῦ Πξηζηνῦ, θφβν γηά ηήλ ὑπέξβαζε ηῆο θξίζεσο. Ἀπφ ηήλ ἄιιε, ἰδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηῆο λεφηεηνο εἶλαη ὁ δπλακηζκφο θαί ὑπέξβαζε θάζε θφβνπ. Γη αὐηφ θαί ζηήλ ἱζηνξία ηῆο θθιεζίαο καο ηφ δέλδξν ηῆο πίζηεσο πνηίζηεθε θαί πνηίδεηαη ἀπφ κάξηπξεο λένπο, παηδηά, ἐθήβνπο, ἀγφξηα θαί θνξίηζηα. Ὅινη ἀςήθεζαλ ηφλ θφβν θαί ηήλ ἐμνπζία θάζε ἐπνρῆο, ηφικεζαλ λά ἀληηζηαζνῦλ ζηίο δπλάκεηο ηνῦ θαθνῦ, θαηέζεζαλ ηήλ καξηπξία ηῆο πίζηεσο, θαί, ἀθφκε θη ἄλ ζπζίαζαλ ηφλ ἑαπηφ ηνπο θαί ηή δσή ηνπο «εἰο ηφλ αἰῶλα δῶζη» θαί θθιεζία καο ηνχο ηηκᾶ ὡο Ἁγίνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο ζέ ὅινπο, κηθξφηεξνπο θαί κεγαιχηεξνπο, ὡο πξφηππα ξσηζκνῦ, γελλαηφηεηνο, πίζηεσο θαί θνξεῖο ηνῦ ἢζνπο θαί ηνῦ βηψκαηνο ηῆο Ἀλαζηάζεσο. Νέ κία ηέηνηα ἐπνρή ινηπφλ παζεηηθφηεηνο θαί θφβνπ θαινχκαζηε λά ἐκπλεχζνπκε ηή λέα γεληά, ἀιιά θαί λά ἐκπλεπζηνῦκε ἐκεῖο νἱ κεγαιχηεξνη κέ πξφηπα καξηπξίαο θαί καξηπξίνπ. Εαί αὐηή ἔκπλεπζε βηψλεηαη ζηήλ θαηήρεζε. Δηφηη κέζα ἀπφ αὐηήλ, ἐθηφο ἀπφ ηφλ ἐπαλεπαγγειηζκφ ηῶλ ἀλζξψπσλ ζηφ ἤζνο ηῆο ρξηζηηαληθῆο παξαδφζεσο, κπνξνῦκε λά δηπηαζηψζνπκε ὅηη ὄρη κφλν δέλ ἀιιάδνπλ νἱ ἐπνρέο, ἀιιά ὁ θαζέλαο καο ἔρεη πνιιά λά δηδαρζεῖ ζηή δσή ηνπ θαί ἀπφ ηά πξφζσπα πνχ ἀγσλίζηεθαλ θάί ζπζηάζηεθαλ γηά ηφλ Πξηζηφ θαί ἀπφ ηίο ζπλζῆθεο θάησ ἀπφ ηίο ὁπνῖεο αὐηφ ἔγηλε. Βεηνῦκε ἀπφ ηήλ θθιεζία καο ἀμίεο. Κἱ ἀμίεο δέλ εἶλαη γεληθέο ἰδέεο θαί ζηάζεηο δσῆο. Αἶλαη ηφ ζαξθσκέλν ἤζνο Πξηζηνῦ ζηά πξφζσπα πνχ ηφ ἐλζηεξλίζηεθαλ. Εαί αὐηά ηά πξφζσπα εἶλαη νἱ κάξηπξεο, ἰδίσο νἱ παηδνκάξηπξεο, ηνχο ὁπνίνπο ζπλαληνῦκε ηφζν ζηά ρξφληα ηῶλ δησγκῶλ, ὅζν θαί ζηά λεψηεξα ρξφληα, ἰδίσο ηῆο Ξνπξθνθξαηίαο. Δέλ ἔθαλαλ πίζσ. Λάιεςαλ θαί ζπζηάζηεθαλ. Εαί ἐμαθνινπζνῦκε λά ηνχο ζπκφκαζηε, γηά λά ἀλαπλένπκε δσή, δπλακηκζφ θαί καξηπξία. Δηφηη ζηφ πξφζσπφ ηνπο βιέπνπκε ηφλ Πξηζηφ παξφληα, λά ἐληζρχεη ηφλ θφπν ηνπο. Εαί λά ἀλαπαχεηαη ζηίο θαξδηέο ηνπο, γηά λά ἀλαπαχζεη θαί εθείλνπο θαί ὅινπο καο. Ἡ ηνπηθή καο θθιεζία ἀθηεξψλεη ηήλ θεηηλή θαηερεηηθή ρξνληά γηά ηά κηθξφηεξα παηδηά ζηνχο παηδνκάξηπξεο, ὅπσο θαί γεληθά ζηνχο κάξηπξεο ηῆο πίζηεψο καο. Ξφ λέν 5

6 θαηερεηηθφ καο βνήζεκα, ηφ ὁπνῖν ζπλερίδεη ηήλ πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα ηῆο ηνπηθῆο καο θθιεζίαο γηά ιφγν ζχγρξνλν, πξνζαξκνζκέλν ζηά δεδνκέλα ηῆο ἐπνρῆο καο θαί ηήλ ἴδηα ζηηγκή πξνζηηφ ηφζν ζηνχο θαηερεηέο θαί ηίο θαηερήηξηεο ὅζν θαί ζηά παηδηά θαί ζηνχο λένπο, δίδεη ηήλ εὐθαηξία ἀθφκε ζηά κεγαιχηεξα παηδηά λά δνῦλε κελχκαηα ἀπφ ηήλ Εαηλή Δηαζήθε θαί πῶο αὐηά ἐλζαξθψλνληαη ζηή δσή ηῶλ καξηχξσλ θαί ηῶλ Ἁγίσλ, ζέ ζπλδπαζκφ κέ ηή ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ὥζηε καξηπξία λά εἶλαη ὁινθιεξσκέλε θαί δπλακηθή. Εαί θέηνο ηφ βνήζεκα ζπλέγξαςαλ θαί ἐδίδαμαλ ζηήλ θαηερεηηθή πξάμε νἱ θαηερεηέο ηνῦ Ἱεξνῦ Θανῦ Ἁγίσλ Λάλησλ Εεξθχξαο, κέ ηήλ εὐζχλε θαί ηφλ ζπληνληζκφ ηνῦ Λξση. Θεκηζηνθιῆ Ηνπξηδαλνῦ, Γεληθνῦ Ἀξρηεξαηηθνῦ πηηξφπνπ ηῆο θαζ κᾶο Ἱεξᾶο Ηεηξνπφιεσο. Νπγραίξνπκε ηνχο θνπηάζαληαο θαί ηνχο εὐινγνῦκε παηξηθῶο, εὐραξηζηῶληαο ηνπο γηά ηήλ ἀθηέξσζε ζηήλ δηαθνλία ηνῦ ιφγνπ ηνῦ Θενῦ θαί ηήλ ἀγάπε ηνπο γηά ηήλ λεφηεηα θαί ηήλ θαηήρεζή ηεο. πεπινγνῦκε παηξηθῶο θαί ὅζνπο δηαθνλνῦλ ηφλ εὐαίζζεην ρῶξν ηῆο θαηερήζεσο. ξγάδνληαη γηά ηφ πλεπκαηηθφ θεθάιαην ηνῦ κέιινληνο. Εαί εἴκεζα βέβαηνη ὅηη ὁ Εχξηφο καο ζά ἐληζρχεη θάζε δηθφ ηνπο θφπν θαί ζά πξνζζέηεη ζ αὐηνχο δηά ηῆο ράξηηφο Ξνπ ραξά πλεπκαηηθή. Εαιή ἱεξαπνζηνιηθή θαί θαηερεηηθή ρξνληά! Ηεηά παηξηθῆο ἀγάπεο θαί ἐλ Επξίῳ εὐρῶλ, Μ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΠΕΟ Μ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΚΓΗΠΑΞΖΜΟ 6

7 ΘΓΙΑΠΑ ΗΑΠΕΕΟΕΟ ΗΑΠΤΠΓΞΜΡ 7

8 ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΡΚΑΚΠΕΟΓΤΚ ΗΑΠΤΠΓΞΜΡ ΗΑΠΕΕΠΖΗΜΡ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ Θέκα: Ναηδνκάξηπξεο 10 θαη : Μ Άγηνο Ιάκαο (2 Οεπηεκβξίνπ): ε αγάπε γηα ην Θεφ, ην ζπλάλζξσπν, ηνλ θφζκν 17 θαη : Ε Αγίεο Ονθία, Νίζηε, Γιπίδα, Αγάπε (17 Οεπηεκβξίνπ): ηα πλεπκαηηθά καο φπια 24 θαη : Μ Άγηνο Κηθφιανο ν Ναληνπψιεο (23 Οεπηεκβξίνπ): ε παηδεία θαη ε πλεπκαηηθή αλδξεία νδεγνχλ έλαλ απιφ άλζξσπν ζην λα αγηάζεη θαη : Μ άγηνο Ζσάλλεο ν Ινλεκβαζηψηεο (21 Μθησβξίνπ): ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε πνπ γελλά πλεπκαηηθέο αμίεο ε αμία ηνπ ΚΠΔ 7 θαη : Μ άγηνο Ζσάλλεο ην ξαθηφπνπιν (20 Δεθεκβξίνπ): Κ Πξηζηφο καο ζέιεη δπλακηθνχο θαη κε δηάζεζε θφπνπ ζηε δσή καο 14 θαη : Μ άγηνο Ησλζηαληίλνο ν Ρδξαίνο (14 Κνεκβξίνπ): λα ζπλδπάδνπκε ηε ζνθία ηεο γλψζεο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο πίζηεο 21 θαη : Μ Νιάησλ, ν Ξσκαλφο θαη ην λήπην (18 Κνεκβξίνπ): ε ππνκνλή γηα ην Πξηζηφ 28 θαη : Ε Αγία Αθπιίλα (13 Ζνπλίνπ): ε παιηά θαη ε ζχγρξνλε εηδσινιαηξία 5 θαη : Ε αγία Γπηξνπία (25 Ζνπλίνπ): ν Πξηζηφο είλαη ε αιήζεηα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηπιαληφκαζηε καθξηά Ξνπ 12 θαη : Μ άγηνο Παξζίδηνο (15 Απγνχζηνπ): ε Αθθιεζία κε ηε Θεία Ενηλσλία καο δίλεη αηψληα δσή 19 θαη : Πα άγηα λήπηα ηεο Βεζιεέκ (29 Δεθεκβξίνπ): ε ζπζία θαη ε αδηαθνξία ησλ Πξηζηνπγέλλσλ 9 θαη : Μ άγηνο Κεφθπηνο ν αζινθφξνο (21 Ζαλνπαξίνπ): ηα πλεπκαηηθά φπια ηεο λέαο ρξνληάο 16 θαη : Μ Άγηνο Γεψξγηνο ν εμ Ζσαλλίλσλ (17 Ζαλνπαξίνπ): ην ςέκα θαη ε ζπθνθαληία ρσξίδνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ Θεφ θαη γελλνχλ θαθία ζηελ ςπρή 23 θαη : Μη άγηνη Ηήξπθνο θαη Ζνπιίηηε (15 Ζνπιίνπ): ε πξνζεπρή καο δίλεη ζάξξνο θαη δχλακε 30 θαη : Ε αγία Αζαλαζία θαη νη ζπγαηέξεο ηεο (31 Ζαλνπαξίνπ): ε αμία ηεο θαιήο παξέαο, ηεο θαιήο ζπληξνθηάο 6 θαη : Ε Αγία Αγάζε (5 Φεβξνπαξίνπ): Γ δφμα ησλ αλζξψπσλ θαη ε δφμα ηνπ Θενχ 13 θαη : Μ άγηνο Ζσάλλεο ηνπ Αζπξφθαζηξνπ (2 Ζνπλίνπ): ε ζεκαζία ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ ζηε δσή καο 20 θαη : Μ άγηνο Ιαπξνπδήο (21 Ιαξηίνπ): ε επζέβεηα ζηε δσή καο δψξν Θενχ θαη δψξν πνπ καο νδεγεί ζην Θεφ 8

9 27 θαη : Ε αγία Αξγπξή (30 Απξηιίνπ): νη θπιαθηζκέλνη, νη αλήκπνξνη, νη δηαθνξεηηθνί εηθφλεο ηνπ Θενχ 5 θαη : Μ άγηνο Ιειίησλ (9 Ιαξηίνπ): ε αμία ηεο πίζηεο ζην Θεφ πνπ γίλεηαη αλαδήηεζε καδί κε άιινπο ε παξέα ηεο Αθθιεζίαο θαη ηνπ θαηερεηηθνχ 12 θαη : Μ άγηνο κάξηπξαο Ννιχδσξνο ν ελ Γθέζσ (3 Οεπηεκβξίνπ): ε δχλακε ηεο λεζηείαο θαη ηεο εγθξαηείαο 19 θαη : Μ άγηνο Ησλζηαληίλνο εμ Αγαξελψλ (2 Ζνπλίνπ): ε νξζφδνμε πίζηε θαη παξάδνζε καο δίλνπλ ηαπηφηεηα 26 θαη : Μ άγηνο Απφζηνινο ν Κένο (16 Απγνχζηνπ): ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα γίλεηαη βνήζεηα θαη ζπζία θαη φρη αδηαθνξία ή απφξξηςε 2 θαη : Μ άγηνο Αρκέη (3 Ιαίνπ): ν ηεξέαο καο νδεγεί ζηελ θνηλσλία κε ην Πξηζηφ θη εκείο ηνπ ην αληαπνδίδνπκε κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ αγάπε 9 θαη : Ε αγία Γηξήλε (9 Απξηιίνπ): κηθξνί θαη κεγάινη, άλδξεο θαη γπλαίθεο θαινχκαζηε λα δήζνπκε ηελ αγηφηεηα ζηελ Αθθιεζία 16 θαη : Μ άγηνο Ηαιιηφπηνο ν Γζηαπξσκέλνο (7 Απξηιίνπ): ε δσή καο ζηαπξφο θαη ν ζηαπξφο καο ζψδεη 14 θαη : Μη άγηνη Γπηά Ναίδεο ελ Γθέζσ (4 Απγνχζηνπ): ε Ώλάζηαζε καο νδεγεί ζηελ αγηφηεηα θαη ζηε ραξά ηεο δσήο 21 θαη : Ε Αγία Ηεξθχξα (29 Απξηιίνπ): ε δσή κε ην Πξηζηφ είλαη ραξά θαη ιχπε καδί, φκσο ε ζρέζε κε ην Πξηζηφ καο αλεβάδεη ζηνλ νπξαλφ, αθνχ καο θπιάμεη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη απφ ην θαθφ 9

10 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 1 Μ άγηνο Ιάκαο Κ Άγηνο Ηάκαο θαηαγφηαλ απφ ηε πφιε Γάγγξα ηεο Λαθιαγνλίαο (Ηηθξά Ώζία). Έδεζε ζηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Ώπξειηαλνχ, ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 3 νπ π. Π. αηψλα. Κ παηέξαο ηνπ ιεγφηαλ Θεφδνηνο θαη ήηαλ παηξίθηνο, δειαδή πςειά ηζηάκελνο εθείλεο ηεο επνρήο, σζηφζν ήηαλ πηζηφο ρξηζηηαλφο θαη αμηψζεθε λα καξηπξήζεη γηα ην Πξηζηφ, καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ Μνπθίλα, ε νπνία πέζαλε απφ ηηο θαθνπρίεο ζηε θπιαθή, κφιηο γέλλεζε ηνλ Ηάκαληα. Ηηα ρξηζηηαλή, πνπ ιεγφηαλ Ώκκία, ηνλ κεγάισζε θαη επεηδή ην παηδί ςειιίδνληαο θαινχζε ηε ζεηή κεηέξα ηνπ «κάκα» νλνκάζηεθε Ηάκαο. Κ Ηάκαο έδεηρλε κηα ηδηαίηεξε θιίζε θαη αγάπε πξνο ην Θεφ θαη ηελ πίζηε. ηαλ έγηλε 15 ρξνλψλ, μέζπαζε δησγκφο ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ. Κ Ηάκαο νδεγήζεθε κπξνζηά ζηνλ Ώπηνθξάηνξα Ώπξειηαλφ, καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν. Ώξλήζεθε λα ζπζηάζεη ζηα είδσια θαη λα εγθαηαιείςεη ηελ πίζηε ηνπ ζην Πξηζηφ θαη ν απηνθξάηνξαο έδσζε δηαηαγή λα ηνλ βαζαλίζνπλ θαη λα ηνλ θάςνπλ. κσο ε θσηηά δελ έθαςε ηνλ κάξηπξα, νχηε ην αλειέεην μχιν, νχηε ε πέηξα πνπ ηνπ έδεζαλ ζην ιαηκφ θαη πήγαλ λα ηνλ πεηάμνπλ ζηε ζάιαζζα. Νην δξφκν ηνπο ζηακάηεζε Άγγεινο Επξίνπ, πνπ άξπαμε ηνλ Ηάκαληα θαη ηνλ πήγε ζην πην ςειφ βνπλφ ηεο Εαηζάξεηαο, κηα θαη ζηελ πφιε απηή ηνλ είρε ζπιιάβεη ν Ώπηνθξάηνξαο. Νην βνπλφ ν Ηάκαο έκεηλε ζε κηα ζπειηά, φπνπ θαη έηξσγε γάια απφ ηα άγξηα δψα πνπ έξρνληαλ θαη ηα άξκεγε! Ηάιηζηα έπεδε θαη ηπξί κε ην γάια πνπ πεξίζζεπε, ην νπνίν κνίξαδε ζηνπο θησρνχο ηεο Εαηζάξεηαο. Γξήγνξα καζεχηεθε ε είδεζε απφ ηνλ δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο Ώιέμαλδξν, ν νπνίνο έζηεηιε ζηξαηηψηεο γηα λα ηνλ ζπιιάβνπλ. Κ Άγηνο ηνπο έβαιε λα μεθνπξαζηνχλ θαη φηαλ ήιζαλ ηα δψα λα ηα αξκέμεη, ηφηε θαηάιαβαλ πνηνο ήηαλ. Ξφηε ν Ηάκαο ηνπο αθνινχζεζε κε ηε ζέιεζή ηνπ θαη φηαλ έθηαζε ζηνλ δηνηθεηή εθείλνο δηέηαμε λα ηνλ βαζαλίζνπλ. Δελ έπαζε ηίπνηε απφ ηα βαζαληζηήξηα θαη ηφηε ν εγεκφλαο έδσζε εληνιή λα ηνλ ξίμνπλ ζηα άγξηα ζεξία, γηα λα ηνλ θάλε. Αθείλα δελ έθαλαλ ηίπνηε, αιιά θπιηφληνπζαλ ζηα πφδηα ηνπ γηα λα ηα ρατδέςεη ν άγηνο. ηφηε ν δηνηθεηήο έδσζε εληνιή λα ηνλ ζθνηψζνπλ θαη έηζη ν άγηνο καξηχξεζε γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ. Θεσξείηαη πξνζηάηεο ησλ δψσλ θαη ε δσή ηνπ ήηαλ γεκάηε απφ αγάπε γηα ην Θεφ, ην ζπλάλζξσπν θαη ηε θχζε. Γ κλήκε ηνπ ενξηάδεηαη ζηηο 2 Νεπηεκβξίνπ θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα νη γνλείο ηνπ καξηχξεζαλ γηα ην ξηζηφ: γηα 300 ζρεδφλ ρξφληα, κεηά ηνλ εξρνκφ ηνπ Πξηζηνχ, νη ρξηζηηαλνί πεξλνχζαλ πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο. Ξν λα είζαη ρξηζηηαλφο έθεξλε ηεξάζηην θίλδπλν γηα ηε δσή ζνπ. Κη εηδσινιάηξεο θήξπηηαλ δησγκνχο ελαληίνλ ησλ πηζηψλ, κε απνηέιεζκα λα θαινχληαη εθείλνη λα πεζάλνπλ γηα ηελ πίζηε ηνπ Πξηζηνχ. Λάξα πνιινί άγηνη, 10

11 εθαηνκκχξηα, πξνηίκεζαλ λα πεζάλνπλ, παξά λα αξλεζνχλ ην Πξηζηφ. Κη γνλείο ηνπ αγίνπ Ηάκαληα δελ ληθήζεθαλ απφ ηελ αγάπε θαη ηε ζηνξγή πξνο ην λενγέλλεην παηδί ηνπο. Αίραλ ηφζε πίζηε, πνπ εκπηζηεχζεθαλ ηελ πνξεία θαη ηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην Θεφ. Έηζη, φηαλ πέζαλε ε κεηέξα ηνπ αγίνπ, ν Θεφο έζηεηιε κία επζεβή ρξηζηηαλή, ε νπνία κεγάισζε ην παηδί ζαλ λα ήηαλ δηθφ ηεο. κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν: ν άγηνο δελ ήηαλ κφλνο ζηνλ αγψλα ηεο πίζηεο. Έπεηζε θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ λα νκνινγήζνπλ ην Πξηζηφ, λα δείμνπλ ζηνλ απηνθξάηνξα φηη δελ αιιάδνπλ πίζηε. Αίλαη ζπνπδαίν κε ηνπο θίινπο καο λα αθνινπζνχκε ην δξφκν ηεο αγάπεο πξνο ην Πξηζηφ. Ώπηφ βέβαηα γίλεηαη πην δχζθνιν ζηελ επνρή καο, ε νπνία ζεσξεί ηελ πίζηε μεπεξαζκέλε. κσο αλ καζαίλνπκε λα αγαπάκε ην Θεφ απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία, απφ ηελ εθθιεζία, απφ ην θαηερεηηθφ θαη θάλνπκε φκνξθεο παξέεο, ε δσή καο ζα έξρεηαη πην θνληά ζην Θεφ. ν Ιάκαο έκεηλε ζε κηα ζπειηά: ν Θεφο βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ ζ Ώπηφλ θαη δείρλεη ηελ αγάπε Ξνπ κε μερσξηζηνχο ηξφπνπο. Έλαο ήηαλ θη απηφο κε ηνλ άγην Ηάκαληα. Κ άγγεινο ηνλ αξπάδεη θαη ηνλ βάδεη λα θαηνηθεί ζε κηα ζπειηά. Έξρνληαη άγξηα δψα, ν άγηνο ηα εκεξψλεη κε ηελ πίζηε θαη ηελ αγάπε θαη ηξέθεηαη απφ απηά. Δελ κέλεη φκσο ζηνλ εαπηφ ηνπ κφλν, αιιά βνεζά θαη φζνπο έρνπλ αλάγθε. πνηνο πηζηεχεη ζην Θεφ δελ αγαπά κφλν Αθείλνλ, αιιά θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη ηα δψα. Εαη εθείλα αληαπνδίδνπλ ηελ αγάπε. ηνπο έβαιε λα μεθνπξαζηνχλ: ν άγηνο θαηάιαβε φηη είραλ έξζεη λα ηνλ ζπιιάβνπλ, γηα λα ηνλ νδεγήζνπλ ζην ζάλαην. Θα κπνξνχζε λα θξπθηεί ή λα βάιεη ηα δψα λα ηνπο θαηαζπαξάμνπλ. Ώληί γη απηφ, ηνπο θηινμελεί, ηνπο πεξηπνηείηαη, ηνπο δείρλεη ηελ απφιπηε αγάπε πνπ ηαηξηάδεη ζε έλαλ ρξηζηηαλφ. Εαη ηνπο αθνινπζεί ζην καξηχξην θαη ην ζάλαην. λα ηνλ θαηαζπαξάμνπλ: ηα δψα δελ ππαθνχλε ζηνλ ζθιεξφθαξδν θαη αληίζεν εγεκφλα, αιιά αληαπνδίδνπλ ηελ αγάπε πνπ ν άγηνο Ηάκαο ηνπο πξνζέθεξε. Ώπηφ φκσο δελ ζπγθηλεί ηνλ εγεκφλα. Γ ζθιεξή θαξδηά δελ αγαπά, δελ βιέπεη ηελ αιήζεηα, δελ παξαδεηγκαηίδεηαη νχηε απφ ηελ θαινζχλε ησλ δψσλ. Γη απηφ θαινχκαζηε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία λα κάζνπκε λα αγαπάκε. Γηα λα κελ βιέπνπκε ηα ζαπκαζηά ηνπ Θενχ θαη λα θιείλνπκε ηα κάηηα καο ζα λα κελ ηξέρεη ηίπνηε. πξνζηάηεο ησλ δψσλ: ν άγηνο Ηάκαο ζεσξείηαη πξνζηάηεο ησλ δψσλ. Γ Αθθιεζία ζέιεη λα αγαπάκε θάζε ηη πνπ δεκηνχξγεζε ν Θεφο. Ώπηφ δε ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα βάδνπκε ηα δψα πάλσ απφ ηνπο αλζξψπνπο, φκσο θη εθείλα θαινχκαζηε λα ηα ζεβφκαζηε. Ξα δψα γίλνληαη θίινη ηνπ αλζξψπνπ, καο πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο ηξνθέο θαη φηαλ λνηαδφκαζηε γη απηά, θαηαιαβαίλνπκε πσο φια φζα δεκηνχξγεζε ν Θεφο, είλαη φκνξθα. Γ Ώγάπε ηεο Αθθιεζίαο άιισζηε γηα φιε ηε Δεκηνπξγία θαίλεηαη ηε ζηηγκή πνπ ζηε Θεία Ζεηηνπξγία ν ηεξέαο πςψλεη ηα ηίκηα δψξα, ην ςσκί θαη ην θξαζί θαη ηα πξνζθέξεη ζην Θεφ ιέγνληαο: «Ξα Να εθ ησλ ζσλ ζνη πξνζθέξνληεο θαηά πάληα θαη δηα πάληα» (δειαδή ηα δηθά ζνπ δψξα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή ζνπ θχζε, ζηα πξνζθέξνπκε απφ φιε καο ηελ ςπρή θαη γηα φια ηα δψξα πνπ καο έδσζεο). Αίλαη ε ιεγφκελε επραξηζηηαθή ρξήζε ηνπ θφζκνπ, δειαδή ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θφζκν γηα λα δνμάδνπκε ην Θεφ θαη λα ηνλ επραξηζηνχκε, φπσο νη Άγγεινη. Αλλνείηαη βεβαίσο φηη δελ κπνξνχκε λα παξακεινχκε ηνπο αλζξψπνπο, φκσο δελ είλαη ζσζηφ λα αδηαθνξνχκε θαη γηα ηα δψα. Ώο κάζνπκε λα αγαπνχκε ινηπφλ θαη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δψα, απφ ηελ κηθξή καο ειηθία. Γηα λα δνμάδνπκε ην Θεφ πνπ καο αγαπά. Γξσηήζεηο 1. Γηαηί νη γνλείο ηνπ δελ ζθέθηεθαλ λα αξλεζνχλ ην Πξηζηφ γηα ράξε ηνπ παηδηνχ ηνπο; 2. Ξη καο ιέεη ην γεγνλφο φηη ν άγηνο νκνιφγεζε καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ; 3. Γηαηί ηα δψα ππάθνπαλ ζηνλ άγην; 4. Λνηα ρξεηάδεηαη λα είλαη ε ζηάζε καο απέλαληη ζηα δψα; 5. Λξνεγνχληαη νη άλζξσπνη ή ηα δψα; 11

12 Οπκπέξαζκα Θα κάζνπκε λα δνχκε κε ηξεηο κεγάιεο αγάπεο ζηε δσή καο, ηελ αγάπε πξνο ην Θεφ, ην ζπλάλζξσπν θαη ηε θχζε. Ώπα για Παιφμίδι ΓΙΕΓΓΖΛΏΦΖΏΓΚΘΔΏΕΙΓΔΛΏΞΑΜΏΝΗΓΞΑΜΏΕΚΔΖΓΗΏΗΏΝ ΕΓΙΦΔΝΖΕΓΓΝΠΚΖΑΔΚΝΛΓΖΔΏΕΙΓΔΒΏΖΕΓΓΓΓΏΖΏΕΙΓΓΝΔ ΞΟΜΔΕΖΓΗΓΘΏΗΏΜΞΟΜΔΚ Βξεο ζην θξππηφιεμν 10 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. Κα δσγξαθίζεηο ηνλ άγην Ιάκαληα 12

13 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 2 Μη αγίεο Ονθία, Νίζηε, Γιπίδα θαη Αγάπε Ηία απφ ηηο πην επινγεκέλεο νηθνγέλεηεο πνπ έρεη ε Αθθιεζία καο λα παξνπζηάζεη σο πξφηππν είλαη ε Ώγία Ννθία, πνπ καδί κε ηηο ηξεηο θφξεο ηεο - Λίζηε, Αιπίδα θαη Ώγάπεκαξηχξεζαλ γηα ην Πξηζηφ. Γ νηθνγέλεηα απηή έδεζε ζηε Μψκε ηα ρξφληα ηνπ Ώπηνθξάηνξα Ώδξηαλνχ ( κ.π.). Γ Ννθία έκεηλε ρήξα πνιχ λέα θαη αγσλίζηεθε ζθιεξά λα κεγαιψζεη ηα παηδηά ηεο κε ρξηζηηαληθέο αξρέο. Εάπνηα ζηηγκή ν απηνθξάηνξαο θήξπμε δησγκφ ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ θαη αλάκεζα ζ απηνχο πνπ ζπλέιαβαλ νη Μσκαίνη ήηαλ θαη ε κεηέξα κε ηα ηξία ηεο θνξίηζηα. Γ Λίζηε ήηαλ ηφηε 12 ρξνλψλ, ε Αιπίδα 10 θαη ε Ώγάπε 9. Κ απηνθξάηνξαο, βιέπνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ησλ θνξηηζηψλ ζηελ πίζηε ζην Πξηζηφ, ηελ απέδσζε ζηελ ακνηβαία ζπκπαξάζηαζε θαη θάιεζε πξψηα ηελ Λίζηε λα εκθαληζηεί κπξνζηά ηνπ. Ξεο έηαμε πνιιά, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηάζεη ζηα είδσια. - Γηα καο ν Δεζνχο είλαη ε δσή καο, ελψ ηα δηθά ζαο ςεχηηθα αγάικαηα είλαη ν ζάλαηνο πνπ ν δηάβνινο θέξλεη ζηνλ άλζξσπν, ηνπ απάληεζε ζαξξεηά απηή! Κ Ώπηνθξάηνξαο δηέηαμε λα ηελ βαζαλίζνπλ θαη λα ηεο θφςνπλ ην ζηήζνο. Αθεί, αληί λα ηξέμεη αίκα απφ ηηο πιεγέο έξεπζε γάια! Ξελ έξημαλ κέζα ζε βξαζηφ ιάδη θαη πίζζα, ρσξίο λα πάζεη ηίπνηα, θαη ζην ηέινο, ηελ απνθεθάιηζαλ! Νεηξά είρε ηψξα ε Αιπίδα. Νηηο πξνηξνπέο ηνπ απηνθξάηνξα λα ζπζηάζεη ζηα είδσια, γηα λα κελ έρεη ηελ ηχρε ηεο αδειθήο ηεο, εθείλε απαληά: «Δελ ζειάζακε κφλν ην γάια απφ ηελ ίδηα κάλα, αιιά πήξακε απφ εθείλε ηελ ίδηα πίζηε». Ξεο ζθίδνπλ ην ζψκα κε ζηδεξέληα λχρηα. Ώπηή νχηε θαλ θιαίεη, νχηε παξαθαιεί θαη ην πξφζσπφ ηεο ιάκπεη ζαλ ηνλ ήιην, ελψ απφ ην ζψκα ηεο ζθνξπίδεηαη κηα νπξάληα επσδία. Ξελ έξημαλ θη απηή κέζα ζε βξαζηή πίζζα, ρσξίο λα πάζεη ηίπνηα, κε απνηέιεζκα πνιινί εηδσινιάηξεο λα γίλνπλ ρξηζηηαλνί, βιέπνληαο ην ζάξξνο θαη ηελ αγάπε ηεο ζην Πξηζηφ! Νην ηέινο ηελ απνθεθάιηζαλ θη απηήλ! Ξειεπηαία έκεηλε ε Ώγάπε. Νηηο πξνηξνπέο ηνπ απηνθξάηνξα απάληεζε μεθάζαξα: «Ηε λνκίδεηο φηη ζα κε θνξντδέςεηο επεηδή είκαη κηθξή ζηελ ειηθία. Γξήγνξα ζα θαηαιάβεηο φηη είκαη θη εγψ θαξπφο ηεο ίδηαο ξίδαο κε ηηο αδειθέο κνπ». Κ απηνθξάηνξαο ηελ πξνέηξεςε ηφηε λα πκλήζεη ηε ζεά Άξηεκε, αιιηψο ζα ηελ έξηρλε ζην θακίλη ηεο πίζζαο. Ώπηή πήγε απφ κφλε ηεο θαη κπήθε ζην θακίλη, ρσξίο λα πάζεη ηίπνηα! Κη εηδσινιάηξεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ άθξε ηνπ θακηληνχ θάεθαλ, ελψ ε ίδηα δνμνινγνχζε ην Θεφ. ηαλ νη δήκηνη πήγαλ λα ηε ζχξνπλ έμσ απφ ην θακίλη κε ηνπο γάληδνπο, είδαλ Ώγγέινπο λα ηελ πεξηηξηγπξίδνπλ θαη λα ηελ πξνζηαηεχνπλ κε ηα θηεξά ηνπο! Ξελ παξαθάιεζαλ λα βγεη απφ ην θακίλη θη απηή βγήθε. Ξελ νδήγεζαλ ζηνλ απηνθξάηνξα, ν νπνίνο δηέηαμε λα ηελ απνθεθαιίζνπλ, φπσο θαη έγηλε! Γ Ννθία δφμαζε ην Θεφ γηα ηελ επινγία πνπ πήξε λα δεη θαη ηα ηξία παηδηά ηεο λα καξηπξνχλ γηα ην Πξηζηφ! Ξελ άθεζαλ ειεχζεξε θαη κε ηε βνήζεηα θάπνησλ πηζηψλ ρξηζηηαλψλ 13

14 έζαςαλ ζηηο θαηαθφκβεο ηεο Μψκεο ηα ηξία θνξίηζηα ηεο. Ξξεηο κέξεο αξγφηεξα πέζαλε, ιέγνληαο ηα εμήο ιφγηα: - Ν επραξηζηψ, Εχξηε, πνπ κε αμίσζεο λα ζνπ πξνζθέξσ ζπζία ηα παηδηά κνπ θαη ζε παξαθαιψ δέμνπ ηελ ςπρή κνπ θη αλάπαπζέ κε θνληά ηνπο! Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπο ζηηο 17 Νεπηεκβξίνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα νηθνγέλεηεο: έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη ζηηο εκέξεο καο νη νηθνγέλεηεο λα πηζηεχνπλ ζην Πξηζηφ. Γ πίζηε ζην Πξηζηφ βνεζά ηελ νηθνγέλεηα λα παξακέλεη ελσκέλε, λα κελ αθήλεη πεηξαζκνχο θαη δπζθνιίεο λα απνκαθξχλνπλ ηα κέιε ηεο ην έλα απφ ην άιιν, αιιά θαη λα έρνπλ ειπίδα φηη φιεο ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο ζα ηηο μεπεξάζνπλ, αξθεί λα έρνπλ ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ σο ζηήξηγκα. Ώθφκε φκσο θη αλ θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη, γηαηί νη άλζξσπνη έρνπκε πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχκε φινη λα ζπκθσλήζνπκε, ε πίζηε βνεζά ψζηε λα κεηψλεηαη ε δχλακε ησλ δηαθνξψλ καο θαη λα κπνξνχκε κε εξεκία λα πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ιχζεηο ζηηο δπζθνιίεο καο. κσο ε πίζηε καο βνεζά αθφκε λα παιεχνπκε θαη ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν θαη ηε δσή. Ηία νηθνγέλεηα πνπ πηζηεχεη αληέρεη ηηο πηέζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή πξνρσξά ζπληεηαγκέλε πξνο ην θαιφ θαη ηελ αιήζεηα, πνπ δίλνπλ ε ζρέζε κε ην Πξηζηφ θαη ε δσή ηεο Αθθιεζίαο. Ώπηφ αο ην ζπκφκαζηε απφ ηε κηθξή καο ειηθία. Γ νηθνγέλεηα ηεο αγίαο Ννθίαο παξέκεηλε ελσκέλε, παξφηη ν παηέξαο πέζαλε λσξίο. Ώπηφ φκσο δελ θιφληζε ηελ πίζηε ηεο κεηέξαο θαη ησλ θνξηηζηψλ θαη θαηάθεξαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δσή ηνπο κε δχλακε. νη Ξσκαίνη ζπλέιαβαλ ηε κεηέξα θαη ηα ηξία θνξίηζηα: ν δησγκφο ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ δελ έθαλε ηελ κεηέξα θαη ηα θνξίηζηα λα θνβεζνχλ. Ώληίζεηα, ήηαλ απνθαζηζκέλεο λα ζηαζνχλ κε ζηαζεξφηεηα ζηελ πίζηε ηνπο κπξνζηά ζηελ εμνπζία ηνπ θφζκνπ, πνπ έηαδε ρξήκαηα, δφμα, θαινχο γάκνπο, πξνφδνπο ζχκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηηο ραξέο ηνπ θφζκνπ. Νηηο ππνζρέζεηο απηέο ε κεηέξα θαη νη θφξεο ηνλίδνπλ φηη κφλν ε ζνθία ηνπ Θενχ, ε πίζηε ζην Θεφ, ε ειπίδα ζ Ώπηφλ θαη ε αγάπε ηφζν πξνο ην Πξηζηφ θαη ηελ αιήζεηα, φζν θαη πξνο ηνπο αλζξψπνπο απνηεινχλ ηε βάζε γηα λα πξννδεχζεη αιεζηλά ν άλζξσπνο θαη φρη νη θνζκηθέο δφμεο, πνπ δελ ηηο απνξξίπηεη θαλείο, αιιά δελ ηηο βάδεη πην πάλσ απφ ην Πξηζηφ. καξηχξηα: ηα ηξία θνξίηζηα πέξαζαλ πνιιά καξηχξηα. κσο είραλ ηε δχλακε ηνπ Πξηζηνχ θνληά ηνπο θαη έηζη λίθεζαλ θαη ηνλ πφλν θαη ηηο απεηιέο ησλ εηδσινιαηξψλ, αιιά θαη ηελ επηζπκία λα δήζνπλ ζ απηή ηε δσή. Λξνηίκεζαλ ην ζάλαην γηα ην Πξηζηφ, παξά κία δσή ρσξίο Ώπηφλ. Εαη θάλεθε κε ηνλ ζαπκαζηφ ηξφπν πνπ άληεμαλ ζηα καξηχξηα, φπσο επίζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην πξφζσπφ ηνπο ληθήζεθαλ νη θπζηθνί λφκνη φηη ε θσηηά θαίεη θαη ζθνηψλεη ηνλ άλζξσπν, φηη ν Θεφο δελ αθήλεη ηνλ άλζξσπν πνπ πηζηεχεη ζ Αθείλνλ. Ώθφκε θαη ν ζάλαηφο ηνπο δελ ήηαλ ην ηέξκα ηεο δσήο, αιιά ην μεθίλεκα ηεο αηψληαο δσήο θνληά ζην Πξηζηφ θαη ηεο αγηφηεηαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε επθαηξία γηα φινπο εκάο λα ζπκφκαζηε ην παξάδεηγκά ηνπο. Κ Πξηζηφο ηνπο έδσζε απηή ηε δχλακε, φπσο ηε δίλεη ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα είλαη θνληά Ξνπ. Ε Γθθιεζία ηηκά ηε κλήκε ηνπο: ε κλήκε έρεη λα θάλεη θαη κε ηα νλφκαηά ηνπο, πνπ δείρλνπλ ηα πλεπκαηηθά φπια πνπ έρνπκε νη ρξηζηηαλνί ζηε δσή καο. Γ Ννθία δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπ αλζξψπνπ ζηε δσή. Έρεη λα θάλεη θαη κε ηε ζνθία πνπ δίλεη ν Θεφο ζηνλ άλζξσπν λα δηαθξίλεη ηη είλαη θαιφ θαη ηη φρη ζηε δσή ηνπ, ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ θαη λα ην δείρλεη ζηνπο άιινπο. Λίζηε ζεκαίλεη εκπηζηνζχλε ζην Θεφ θαη ηελ αγάπε Ξνπ. Αιπίδα ζεκαίλεη ζηηο δπζθνιίεο καο λα ειπίδνπκε φηη ν Θεφο δελ ζα καο μεράζεη. Εαη Ώγάπε ζεκαίλεη βεβαηφηεηα φηη ν Θεφο είλαη ν Λαηέξαο καο, πνπ καο ζηεξίδεη θαη καο δίλεη ηε ζσηεξία καο, αιιά θαη φ,ηη είλαη γηα θαιφ ζηε δσή καο θαη εκείο θαινχκαζηε λα βνεζνχκε θαη λα ζπγρσξνχκε ηνπο άιινπο. Ώπηά είλαη ηα πλεπκαηηθά καο φπια, κε ηα νπνία πιεζηάδνπκε ην Θεφ θαη ηνλ ζπλάλζξσπν κηθξφηεξνη θαη κεγαιχηεξνη. Γξσηήζεηο 1. Λφζν ζπνπδαίν είλαη κηα νηθνγέλεηα λα πηζηεχεη ζην Πξηζηφ; 14

15 2. Ξη ζεκαίλνπλ ηα νλφκαηα ηεο κεηέξαο θαη ησλ θνξηηζηψλ; 3. Αίλαη απηά ηα πλεπκαηηθά καο φπια; 4. Λφζε δχλακε πξέπεη λα έρνπκε γηα λα θάλνπκε απηφ πνπ έθαλαλ ηα ηξία θνξίηζηα; Λνηνο καο δίλεη απηή ηε δχλακε; Οπκπέξαζκα Νηε δσή καο λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα ηξία πλεπκαηηθά φπια, ηελ πίζηε, ηελ ειπίδα θαη ηελ αγάπε, γηα λα πιεζηάζνπκε ην ζπλάλζξσπφ καο θαη ην Θεφ! Ώπα για Παιφμίδι Βρες στο κρυπτόλεξο 8 λέξεις από την ιστορία: Ώ Μ Ν Ν Δ Ν Κ Φ Δ Ώ Ν Γ Δ Φ ΐ Λ Δ Ν Ξ Γ Ώ Ν Γ Δ Φ Γ Γ Ι Ε Κ Λ Ε Ζ Δ Ώ ΐ Δ Ν Α Ζ Λ Δ Δ Ώ Ώ Δ Μ Δ Ώ Θ Κ Ν Ι Ε Κ Ώ Γ Ι Ε Ζ Δ Ώ Γ Ώ Λ Γ Ώ Μ Θ Φ Λ Δ Ν Ν Ώ Ι Ε Ν Φ Γ Γ Δ Θ Γ Ι Ε Ζ Ε Α ΐ Ώ Π Μ Δ Ν Ξ Κ Ν Δ Ν Α Λ Ξ Α Η ΐ Μ Δ Κ Ν / / / / / / / / Δσγξάθηζε ηελ εηθφλα 15

16 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 3 Μ άγηνο Κηθφιανο ν Ναληνπψιεο Κ άγηνο Θηθφιανο ν παληνπψιεο γελλήζεθε ζην Εαξπελήζη ηεο Απξπηαλίαο απφ επζεβείο γνλείο. Ώλαηξάθεθε απφ απηνχο κε πνιιή θξνληίδα θαη λσξίο έκαζε ηα γξάκκαηα ηεο πίζηεο. ηαλ έγηλε δεθαπέληε εηψλ πήγε ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ν παηέξαο ηνπ είρε κεηαβεί θαη είρε αλνίμεη έλα παληνπσιείν. Αθείλνο ηνλ έζηεηιε ζε θάπνηνλ γείηνλα Ξνχξθν, ν νπνίνο ήηαλ θνπξέαο, ψζηε λα κπνξέζεη λα κάζεη θαη ηα ηνπξθηθά, γηα λα ζπλλελνείηαη κε ηνπο αλζξψπνπο. Γ αζπλήζηζηε πξφνδνο θαη ε ζπάληα εμππλάδα ηνπ καζεηή, πξνθάιεζαλ ην ζαπκαζκφ ηνπ Ξνχξθνπ, ν νπνίνο έβαιε ζηφρν ηνπ λα θάλεη ην Θηθφιαν κνπζνπικάλν. Ηηα κέξα, κπξνζηά ζε γελίηζαξνπο, ζηξαηηψηεο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, νη νπνίνη ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη ηνπο είραλ αξπάμεη νη Ξνχξθνη απφ ηελ κηθξή ηνπο ειηθία γηα λα ηνπο θάλνπλ κνπζνπικάλνπο θαη λα ηνπο έρνπλ ζην ζηξαηφ ηνπο, ν θνπξέαο έδσζε ζην Θηθφιαν σο κάζεκα ηνπξθηθψλ ηελ νκνινγία πίζηεο ζηνλ Ησάκεζ, ηνλ πξνθήηε ησλ κνπζνπικάλσλ. Γ νκνινγία ιεγφηαλ «ζαιαβάηη». Κ Θηθφιανο ηελ δηάβαζε, ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ηη έιεγε. ηαλ ηέιεησζε ηελ αλάγλσζε, νη παξηζηάκελνη κε θσλέο ηνπ είπαλ φηη έγηλε πηα κνπζνπικάλνο, θαη παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ηνπ, ηνλ πήγαλ ζηνλ θατκαθάκε, ηνλ ηνπηθφ Ξνχξθν αμησκαηνχρν. Ώπηφο πξνζπάζεζε κε ππνζρέζεηο λα ηνλ θάλεη θαη κε ηελ θαξδηά ηνπ κνπζνπικάλν. Κ Θηθφιανο αξλήζεθε θαη νκνινγνχζε φηη ήηαλ ρξηζηηαλφο. Ξφηε δηέηαμε ν θατκαθάκεο λα ηνλ θιείζνπλ ζηε θπιαθή. 65 κέξεο έκεηλε ζηε θπιαθή. Κη θχιαθεο ηνλ ρηππνχζαλ ζπλερψο. Ξνλ νδήγεζαλ πίζσ ζε έλα δηθαζηήξην γηα λα δηθαζηεί. Κ δηθαζηήο ηνπ δήηεζε λα γίλεη κνπζνπικάλνο. Ξφηε θαη πάιη ν κάξηπξαο επαλαιάκβαλε κε κεγάιε αλδξεία θαη γελλαηφηεηα: «Πξηζηηαλφο είκαη θαη ρξηζηηαλφο επηζπκψ λα πεζάλσ. Ξη θαζπζηεξείηε; Ώπηή ηε ράξε κφλν ζαο δεηψ, λα κνπ δψζεηε ην γξεγνξφηεξν ηνλ ζάλαην γηα ηελ πίζηε κνπ». Κ δηθαζηήο θαηάιαβε φηη δελ κπνξνχζε λα ηνπ αιιάμεη γλψκε θαη δηέηαμε λα ηνλ απνθεθαιίζνπλ. Κ δεθαπεληάρξνλνο λένο, κε πξφζσπν πνπ άζηξαθηε απφ ηελ δχλακε ηεο πίζηεο θαη απνθαζηζκέλνο λα κελ αιιάμεη γλψκε, νδεγήζεθε ζε κηα πεξηνρή πνπ ιεγφηαλ Ξαρηά Εαιέ. Αθεί γνλάηηζε θαη κε πνιιή πξνζεπρή καξηχξεζε γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ ζηηο 23 Νεπηεκβξίνπ ηνπ Απί ηξεηο εκέξεο ν δηθαζηήο έδσζε εληνιή ην ζψκα ηνπ λα παξακείλεη άηαθν. Κη άλζξσπνη πνπ πήγαηλαλ θνληά έβιεπαλ έλα θσο λα θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφ θαη λα πεξηινχδεη ηνλ κάξηπξα. Απζεβείο ρξηζηηαλνί αγφξαζαλ ην ζψκα ηνπ αγίνπ θαη ην έζαςαλ κε πνιιέο ηηκέο ζην λεζί ηεο Πάιθεο, ζηελ ζάιαζζα ηεο Λξηγθήπνπ. Γ αγία θάξα ηνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηελ κνλή Ιεξνπνηάκνπ ηνπ Ώγίνπ ξνπο θαη θάλεη πνιιά ζαχκαηα. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ ζηηο 23 Νεπηεκβξίνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα ηα γξάκκαηα ηεο πίζηεο: είλαη ε πίζηε ζην Πξηζηφ, ν ηξφπνο δσήο ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηελ αγάπε, ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο πεηξαζκνχο ηεο δσήο, λα 16

17 παξακείλεη ειεχζεξνο παξά ηηο πηέζεηο απφ φζνπο δελ πηζηεχνπλ ζην Πξηζηφ ή αθνινπζνχλ άιινπο ζενχο (ζηελ πεξίπησζε ηεο Ξνπξθνθξαηίαο ηνπο κνπζνπικάλνπο) θαη κία δσή, ε νπνία ζηελ πξάμε είλαη ρξηζηηαληθή: πξνζεπρή, κειέηε ηεο Ώγίαο Γξαθήο, εθθιεζηαζκφο, βεβαηφηεηα φηη ν Θεφο αγαπά ηνλ άλζξσπν κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο δσήο θαη ησλ αγίσλ καο. παληνπψιεο: ν άγηνο Θηθφιανο δελ ήηαλ θάπνηνο κνξθσκέλνο θαη μαθνπζηφο. Έλα δεθαπεληάρξνλν παιιεθάξη ήηαλ, πνπ δνχζε ζηελ απιφηεηα. ΐνεζνχζε ηνλ παηέξα ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ παληνπψιε. Αξρφηαλ ζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο θαη δελ ήηαλ θάπνηνο πνπ έηξερε φιε ηελ ψξα ζηελ εθθιεζία. Γ θαξδηά ηνπ φκσο ήηαλ γεκάηε πίζηε θαη φηαλ ήξζε ε ψξα απέδεημε φηη ηελ παηδεία πνπ είρε πάξεη, ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα ηελ αθνινπζήζεη, αθφκε θη αλ ρξεηαδφηαλ λα καξηπξήζεη γηα ην Πξηζηφ. ζαιαβάηη: κεγάιε ε πνλεξηά ηνπ Ξνχξθνπ θνπξέα. Αίρε θαη κάξηπξεο κπξνζηά ζηνλ Θηθφιαν θαη πήγε λα ηνλ μεγειάζεη. Κ Θηθφιανο πίζηεςε φηη έθαλε κάζεκα ηνπξθηθψλ θαη ν θνπξέαο ηνλ έβαιε λα δηαβάζεη ηελ νκνινγία ηεο πίζηεο πνπ νη κνπζνπικάλνη θάλνπλ ζηνλ Ησάκεζ, ψζηε λα ηνλ αθνχζνπλ θαη νη άιινη θαη λα κελ κπνξεί λα θάλεη πίζσ. Ή ζπλέρηδε λα ήηαλ κνπζνπικάλνο ή ζα ηνλ νδεγνχζαλ ζην καξηχξην. Κ Θηθφιανο, φηαλ θαηάιαβε ηη είρε ζπκβεί, αξλείηαη λα ππνθχςεη ζηνλ εθβηαζκφ ησλ Ξνχξθσλ θαη παξακέλεη ρξηζηηαλφο. ξηζηηαλφο είκαη: ν Θηθφιανο ήηαλ γελλαίνο ζηελ θαξδηά. Ξν ΚΠΔ ηνπ ήηαλ ΚΠΔ κε φιε ηελ θαξδηά. Εαη δελ ήηαλ ΚΠΔ γηα λα πεξάζεη θαιά ή απφ ηδηνηξνπία ή εγσηζκφ, αιιά ήηαλ ΚΠΔ ζην θαθφ θαη ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ πίζηε. Έηζη, αθφκε θη αλ απηφ ην ΚΠΔ ηνλ νδεγεί ζην καξηχξην, ν Πξηζηφο ηνλ αληακείβεη κε ηελ αγηφηεηα. Γηα λα θηάζεη ζην ΚΠΔ, βνεζήζεθε απφ ηελ παηδεία ηεο πίζηεο θαη ηελ γελλαία θαξδηά ηνπ. Ώο ηνλ κηκνχκαζηε θη εκείο απφ ηελ κηθξή καο ειηθία. Θα καζαίλνπκε γηα ην Πξηζηφ θαη ηελ πίζηε, λα δνχκε ηε δσή κε πξνζεπρή θαη αγάπε γηα ηελ πίζηε θαη λα κελ θνβφκαζηε, αιιά λα δηαιέγνπκε λα είκαζηε γελλαίνη ζε νπνηαδήπνηε δπζθνιία θαη θπξίσο φηαλ καο ιέλε φηη δελ έρεη ζεκαζία λα πηζηεχνπκε ή λα θάλνπκε απηφ πνπ δεηά ν Πξηζηφο απφ εκάο. Εαη ηφηε ζα δηαπηζηψλνπκε φηη δελ είκαζηε κφλνη καο, αιιά ν Πξηζηφο είλαη θνληά καο θαη κάο δίλεη βνήζεηα. Γξσηήζεηο 1. Λφζν ζπνπδαίν είλαη λα καζαίλνπκε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία ηελ παηδεία ηεο πίζηεο; 2. Ξη καο δείρλεη ην φηη ν Θηθφιανο ήηαλ παληνπψιεο; 3. Γηαηί ν Θηθφιανο είπε ΚΠΔ ζηελ απαίηεζε ησλ Ξνχθσλ λα γίλεη κνπζνπικάλνο; 4. Λφζν ζπνπδαίν είλαη λα έρνπκε αλδξεία θαη γελλαηφηεηα ζηελ θαξδηά καο; 5. Ήηαλ κφλνο ηνπ ν Θηθφιανο ζηνλ αγψλα ηνπ; Οπκπέξαζκα Γ παηδεία ηεο πίζηεο θαη ε πλεπκαηηθή αλδξεία νδεγνχλ έλαλ απιφ άλζξσπν ζην λα αγηάζεη! Ώπα για Παιφμίδι ΏΏΔΑΔΔΏΛΚΔΜΟΞΜΏΗ ΓΞΝΔΛΓΦΝΓΖΛΚΞΘΏΛΓΖΔΞΏΐΏΖΏΝΜΑΝΏΑΜΟΚΕΏΖ ΓΖΚΛΟΚΘΔΞΘΏΞΝΘΕΝΚΏΖΚΕΔΘΏΕΝΔΑΘΚΓΖΕΔΝΓΘΑΛΜΏΕΓΓ Βξεο ζην θξππηφιεμν 10 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο ηα γξάκκαηα απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή. 17

18 Κα δσγξαθίζεηο ηνλ άγην πξηλ ην καξηχξην 18

19 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 4 Μ Άγηνο Ζσάλλεο ν Ινλεκβαζηψηεο Κ Άγηνο Δσάλλεο θαηαγφηαλ απφ ηελ Λεινπφλλεζν απφ ην ρσξηφ Γεξάθη. Έδεζε ζηα ρξφληα πνπ ε Αιιάδα ήηαλ ζθιαβσκέλε ζηνπο Ξνχξθνπο, ζηα δχζθνια ρξφληα ηεο Ξνπξθνθξαηίαο, απφ ην 1757 έσο ην 1773, νπφηε θαη καξηχξεζε γηα ην Πξηζηφ. Ξα νλφκαηα ησλ γνλέσλ ηνπ Δσάλλε δελ ηα γλσξίδνπκε. Ιέξνπκε κφλν φηη ν παηέξαο ηνπ ήηαλ ηεξέαο θαη φηη ν Δσάλλεο ήηαλ κνλαρνγηφο. Νε αληίπνηλα κεηά ηε λαπκαρία ηεο Άλδξνπ, νη Ξνχξθνη κε δηαηαγή ηνπ Ννπιηάλνπ επηηέζεθαλ ζην ρσξηφ θαη αθνχ ζθφησζαλ φινπο ηνπο άλδξεο, αλάκεζά ηνπο θαη ηνλ παηέξα ηνπ Δσάλλε, έθαςαλ ην ρσξηφ θαη πήξαλ ηα γπλαηθφπαηδα αηρκάισηα. Κ Δσάλλεο θαη ε κεηέξα ηνπ βξέζεθαλ ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε ηφηε Ζάξηζα ζην ζπίηη ελφο Ώγαξελνχ Θεζζαινληθέα, ν νπνίνο δελ είρε παηδηά. ΐιέπνληαο ηνλ Δσάλλε φκνξθν, θαινζπλάην θαη επγεληθφ ζέιεζε λα ηνλ θαινπηάζεη, γηα λα ηνλ πηνζεηήζνπλ κε ηε γπλαίθα ηνπ. Ξνπ ππνζρέζεθε πινχηε θαη δφμα, κφξθσζε θαη θαινπέξαζε, φκσο ηίπνηα. Κ Δσάλλεο έιεγε φηη ρσξίο Πξηζηφ, φια είλαη ηίπνηα. Άξρηζε ν Ώγαξελφο λα ηνλ απεηιεί, λα ηνλ βαζαλίδεη. Ώιιά πάιη δελ θαηάθεξε θάηη. Ξνλ θπιάθηζε κάιηζηα θαη ηνλ ρηππνχζαλ νη θξνπξνί αιχπεηα αιιά θαη πάιη δελ είρε απνηέιεζκα. Ξνλ άθελαλ λεζηηθφ θαη ηηο κέξεο ηνπ Δεθαπεληαπγνχζηνπ, νπφηε λήζηεπε ν Δσάλλεο γηα ηελ Λαλαγία, ηνπ πήγαηλε αξηχζηκα θαγεηά. Ηέρξη θαη ε κεηέξα ηνπ θάπνηα ζηηγκή ιχγηζε θαη ηνπ έιεγε: «Νε παξαθαιψ παηδάθη κνπ, θάε θάηη, ιίγν, γηα λα κελ πεζάλεηο». Αθείλνο φκσο ηεο απαληνχζε: «Γηαηί κεηέξα δε κηκείζαη ηνλ Λαηξηάξρε Ώβξαάκ πνπ πξνηίκεζε λα ζπζηάζεη ηνλ Δζαάθ παξά λα παξαθνχζεη ην Θεφ; Γηαηί θιαηο γηα κέλα; Άιισζηε είκαη παπά παηδί θαη πξέπεη εγψ πην πνιχ απφ ηα παηδηά ησλ ιατθψλ λα ηεξψ ηηο εληνιέο ηεο Αθθιεζίαο. Ώλ δελ ηεξήζνπκε ηηο κηθξέο εληνιέο πψο ζα κπνξέζνπκε λα θξαηήζνπκε ηηο κεγάιεο; δε θνβάκαη ζνπ ιέσ, ην Πξηζηφ, δελ ηνλ αξλνχκαη, αο κε θάλεη φ, ηη ζέιεη ν αγάο. Λξνηηκψ λα πεζάλσ, παξά λα αιιάμσ ηελ Λίζηε κνπ! Έρε θη εζχ ζάξξνο ζην Πξηζηφ θαη δε ζα ραζείο». Νε ιίγεο κέξεο ν Ξνχξθνο μαλαθψλαμε ηνλ Δσάλλε θαη ηνπ δήηεζε λα θαηαιχζεη ηε λεζηεία θαη λα ηνπξθέςεη. κσο πάιη ν Δσάλλεο αξλήζεθε κε ζάξξνο. Ξφηε κε ζπκφ ν Ώγάο ηξάβεμε ην καραίξη ηνπ, ηνλ πιήγσζε βαζηά θαη ζε δπν κέξεο ν Δσάλλεο παξέδσζε ηελ ςπρνχια ηνπ ζην Πξηζηφ. Λξηλ μεςπρήζεη παξήγγεηιε ζηε κεηέξα ηνπ λα κεηαθέξεη ηα ιείςαλα ηνπ ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ην Γεξάθη, θάηη πνπ έγηλε. Κ Δσάλλεο απνθιήζεθε «αλππνρψξεηνο», γηαηί δελ δέρηεθε λα θάλεη θαλέλα ζπκβηβαζκφ ζηελ πίζηε ηνπ. Γ κλήκε ηνπ ενξηάδεηαη ζηηο 21 Κθησβξίνπ θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα επηηέζεθαλ ζην ρσξηφ: ν πφιεκνο δελ επηηξέπεη θηιηθέο πξάμεηο. Ξφηε νη επνρέο ζπλνδεχνληαλ απφ πνιιέο ζθαγέο. Κη Έιιελεο ππέθεξαλ. Έηζη, κεηά απφ ηνλ μεζεθσκφ ησλ Αιιήλσλ απφ ην 1770 σο ην 1774, νη Ξνχξθνη, γηα λα ηηκσξήζνπλ απηνχο πνπ αγσλίδνληαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπο, επηηίζεληαη ζε αζψνπο, ηνπο ζθάδνπλ θαη παίξλνπλ δνχινπο. Κ παηέξαο ηνπ Δσάλλε ήηαλ θη απηφο έλαο κάξηπξαο. Γ δσή ηνπ ρξηζηηαλνχ δελ είλαη εχθνιε. ν Ναηξηάξρεο Αβξαάκ: πξφθεηηαη γηα ηε γλσζηή ηζηνξία ηεο Λαιαηάο Δηαζήθεο, φπνπ ν Θεφο γηα λα δνθηκάζεη ηελ πίζηε ηνπ Ώβξαάκ, ηνπ δήηεζε λα ζπζηάζεη ην ίδην ηνπ ην παηδί, ην νπνίν ν 19

20 Θεφο κεηά απφ πνιιέο πξνζεπρέο ηνπ είρε ραξίζεη. Κ Ώβξαάκ ππάθνπζε ζην Θεφ θαη κε ηελ επίγλσζε φηη ν Θεφο ραξίδεη θαη ν Θεφο παίξλεη, δέρζεθε λα ζπζηάζεη ην κνλάθξηβν παηδί ηνπ λεζηεία ηνπ Δεθαπεληαπγνχζηνπ: ν άγηνο ήηαλ έλα δεθαπεληάρξνλν παηδί. Αίρε θη απηφο επηζπκίεο, φλεηξα γηα ηε δσή ηνπ θαη ζηφρνπο. Λνιχ ςειά ζηηο επηινγέο ηνπ ήηαλ θαη ε πίζηε ηνπ ζην Πξηζηφ, ρσξίο ππνρσξήζεηο θαη ζπκβηβαζκνχο. Λίζηεπε ζην Θεφ θαη ηεξνχζε φια φζα δεηνχζε ε Αθθιεζία. Ώλάκεζα ζ απηά ήηαλ θαη ε λεζηεία, ηελ νπνία γηα λα κελ ηε ραιάζεη πξνηίκεζε λα ζπζηάζεη θαη ηε δσή ηνπ ηελ ίδηα. Γ θίλεζε ηνπ Ώγίνπ φκσο δελ πήγαδε απφ κία εμσηεξηθή ηήξεζε ηχπσλ θαη λφκσλ. Δελ ήζειε λα λεζηέςεη γηα λα θαλεί φηη πηζηεχεη. Ήμεξε θαιά πσο αλ έθαλε έλα βήκα πίζσ θαη ππνρσξνχζε ζηελ απαίηεζε ηνπ Ξνχξθνπ λα παξαβηάζεη ηελ ρξηζηηαληθή εληνιή, ηφηε νη πηέζεηο ζα εληείλνληαλ γηα λα θάλεη θη άιινπο ζπκβηβαζκνχο, κε ηειηθφ απηφλ ηεο νξηζηηθήο απάξλεζεο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. Έηζη ν άγηνο είλαη αλππνρψξεηνο απφ ηελ αξρή. Ήμεξε λα ιέεη ΚΠΔ ζε φ,ηη ηνπ έθαλε θαθφ θαη ζα ην παιέςεη κέρξη ην ηέινο. ε κεηέξα ηνπ ιχγηζε: ν Άγηνο αλ θαη δεθαπεληάρξνλν παηδί, ππελζχκηζε ζηε δχζθνιε ψξα ζηε κεηέξα ηνπ ηηο αμίεο κε ηηο νπνίεο ν παηέξαο ηνπ ν ηεξέαο θαη ε ίδηα ηνλ είραλ κεγαιψζεη, ηελ ελίζρπζε ζηελ πίζηε θαη ηεο έδσζε ηελ επθαηξία λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε φζα ηνπ δίδαζθε ζε φιε ηεο ηε δσή. Κπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ πίζηε, ηήο αληαπέδσζε ηελ αγάπε θαη ηηο αμίεο, κε ηηο νπνίεο ηνλ κεγάισζε. αλππνρψξεηνο: ν άγηνο ζα πεη ΚΠΔ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Ιέξεη φηη είλαη πην ζπνπδαίν λα πεζάλεηο γη απηφ πνπ πηζηεχεηο, παξά λα δήζεηο δήζελ επηπρηζκέλνο, φρη φκσο ειεχζεξνο. Ώπηφ είλαη έλα ζπνπδαίν παξάδεηγκα γηα φινπο καο, φηη ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγνχκε ην ΚΠΔ ζηελ ςπρή καο ζε φ,ηη καο θπιαθίδεη ζην ςεχηηθν, δελ καο επηηξέπεη λα αγαπνχκε ηνλ αιεζηλφ Θεφ θαη καο ζθιαβψλεη. Ώπηφ έθαλαλ θαη νη Έιιελεο ην Αίπαλ ΚΠΔ ζε έλαλ θαηαθηεηή πνπ πηζαλφλ λα καο άθελε λα πεξάζνπκε θαιά, φκσο δελ ζα καο επέηξεπε λα είκαζηε ειεχζεξνη. Ώο ιέκε ινηπφλ ην ΚΠΔ ζε φ,ηη καο θξαηά ζθιάβνπο, απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία. Νηνλ θφζκν θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο, φηαλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Νε θάζε ηη πνπ καο ζπξψρλεη ζην ςέκα, ην θαθφ θαη ηελ ακαξηία. Εαη ν Πξηζηφο πνπ βιέπεη ηε δηάζεζε ηεο θαξδηάο καο, ζα καο εληζρχζεη ζηνλ αγψλα ηνπ ΚΠΔ. Ώπηφ ην ΚΠΔ αο ην κάζνπκε απφ ηελ νηθνγελεηαθή καο δσή θαη παξάδνζε. ΚΠΔ φηαλ καο δεηνχλε λα θάλνπκε ην θαιφ, αιιά ΚΠΔ ζε φ,ηη ραιάεη ηελ αγάπε θαη ηελ ειεπζεξία. Θα έρνπκε νηθνγελεηαθή παξάδνζε θαη πλεπκαηηθέο αμίεο θαη λα ηα ηεξνχκε. Γξσηήζεηο 1. Γηαηί νη Ξνχξθνη έζθαμαλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γεξαθηνχ; 2. Γηαηί ν αγάο πξνζπάζεζε λα θαινπηάζεη ηνλ Δσάλλε; 3. Ξη καο ιέεη ην γεγνλφο φηη ν άγηνο νκνιφγεζε άθνβα ζηνλ αγά ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ; 4. Γηαηί πήγε λα ιπγίζεη ε κεηέξα ηνπ Δσάλλε; 5. Νήκεξα πψο ζα αληηδξνχζε κηα κεηέξα θαη πψο έλα παηδί ζε θάηη αλάινγν; 6. Λψο καζαίλνπκε λα ιέκε ΚΠΔ; ηη έθαλε ηνπο Έιιελεο ην 1940 λα πνχλε ΚΠΔ ζηνπο Δηαινχο; Οπκπέξαζκα Θα ηεξνχκε απηά πνπ έρνπκε κάζεη απφ ην ζπίηη γηα ηελ πίζηε καο ρσξίο θφβν ή ληξνπή θαη λα κάζνπκε λα είκαζηε αλππνρψξεηνη, ιέγνληαο ηα δηθά καο κεγάια ΚΠΔ φπνπ ρξεηάδεηαη. 20

21 ΓΕΓΏΗΏΜΞΟΜΔΚΓΙΓΔΏΘΘΓΝΦΦΓΦΑΚΏΓΏΜΓΘΚΝΓΓΙΓΓΘΑ ΝΝΏΖΚΘΔΕΑΏΝΕΓΓΕΕΖΏΜΔΝΏΓΙΓΙΓΙΓΑΜΏΕΔΓΓΓΘΛΔΝΞΓΕΖΕΖ ΘΓΝΞΑΔΏΓΓΓΓΦΔΑΜΑΏΝΗΘΗΘΑΛΚΕΖΕΙΙΔΖΗΚΘΑΗΐΏΝΔΞ ΓΝΕΙΙ Βξεο ζην θξππηφιεμν 10 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. Κα δσγξαθίζεηο ηνλ άγην Ζσάλλε ην Ινλεκβαζηψηε 21

22 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 5 Μ άγηνο Ζσάλλεο ηεο Θάζνπ ΐξηζθφκαζηε ζηνπο ζθνηεηλνχο ρξφλνπο ηεο ζθιαβηάο ην έηνο 1652, φηαλ νη Ώγαξελνί θαηαπαηνχζαλ ην γέλνο καο θαη νη πηζηνί ρξηζηηαλνί δερφληνπζαλ βαξηά πιήγκαηα (πφηε κε δψξα θαη ππνζρέζεηο, πφηε κε βαζαληζηήξηα θαη απεηιέο) πξνθεηκέλνπ λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Νην κηθξφ ρσξηφ Ηαξίεο ηεο Θάζνπ γελλήζεθε εθείλε ηε ρξνληά έλα θησρφ αγφξη, ν Δσάλλεο. Εαιφγλσκν, ζεκλφ θαη πξφζπκν ζηηο δνπιεηέο, αλαηξάθεθε κε θφβν Θενχ θαη κε πίζηε ζηνλ Πξηζηφ, πνπ Ξνλ πξνζθπλνχζε, κε φιε ηε θαξδηά ηνπ, πξσί, κεζεκέξη θαη βξάδπ. Ξνλ παξαθαινχζε λα Ξνλ δπλακψλεη ν Θεφο ζηε πίζηε θαη λα κελ δεηιηάζεη πνηέ θαη αιιαμνπηζηήζεη, κα λα κείλεη Πξηζηηαλφο Κξζφδνμνο σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Νε ειηθία δεθαηεζζάξσλ εηψλ ηνλ έθεξαλ θάπνηνη ζπκπαηξηψηεο ηνπ ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε θάπνην Πξηζηηαλφ ζηνλ Γαιαηά, γηα λα καζαίλεη ξάθηεο. Ηηα κέξα ν κάζηνξάο ηνπ ηνλ έζηεηιε ζε θάπνην Αβξαίν έκπνξν γηα λ αγνξάζεη θισζηέο. Ώπ φ,ηη θαίλεηαη δηαθψλεζε κε ηνλ πνλεξφ έκπνξν γηα ηελ ηηκή, γηαηί πξνζπαζνχζε λα ηνλ γειάζεη ν έκπνξνο. Ξελ ψξα εθείλε θψλαμε ν Πφηδαο απφ ηνλ κηλαξέ γηα ηελ κεζεκεξηαλή πξνζεπρή. Κ Αβξαίνο έκπνξνο άξπαμε ηελ επθαηξία θαη άξρηζε λα θσλάδεη ηφζν πξνο ηνλ Πφηδα φζν θαη πξνο ηνπο άιινπο Ξνχξθνπο : Δελ αθνχηε ηνχην ην παηδί πνπ βξίδεη ηελ πίζηε ζαο θαη ην πξνζθχλεκά ζαο; Ηφιηο ην άθνπζαλ απηφ νη Ξνχξθνη πίζηεςαλ ηνλ Αβξαίν, άξπαμαλ ηνλ λεαξφ Δσάλλε, ηνλ έδεηξαλ αιχπεηα θαη ηνλ πήγαλ ζηνλ ΐεδίξε, ζηνλ νπνίν ηνλ θαηήγγεηιαλ φηη έβξηζε ηελ πίζηε ηνπο. Κ Άγηνο νξθηδφηαλ πσο ηνλ ζπθνθάληεζε ν Αβξαίνο. Κ ΐεδίξεο, θαζψο είδε φηη είρε λα θάλεη κε έλα παηδί, ην ιππήζεθε θαη ηνπ ιέεη : Έια λα γίλεηο Ξνχξθνο, λα γιπηψζεηο ηε δσή ζνπ θαη λα ζ έρσ θνληά κνπ, λα ζε ηηκήζσ θαη λα ζε πινπηίζσ. Λξνζπαζνχζε έηζη κε ππνζρέζεηο θαη θνιαθείεο λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνλ Πξηζηφ. κσο ην επινγεκέλν παηδί ηνπ απάληεζε: «δελ πξφθεηηαη λ αξλεζψ πνηέ ηνλ γιπθχηαηφ κνπ Δεζνχ Πξηζηφ, αθφκα θη αλ κνπ θάλεηε κχξηα βάζαλα, αθφκε θη αλ κνπ ραξίζεηε νιφθιεξν ην βαζίιεηφ ζαο». ΐιέπνληαο ν βεδίξεο ηελ ακεηάζεηε γλψκε ηνπ παηδηνχ, δηέηαμε ηνλ απνθεθαιηζκφ ηνπ. Ξνλ νδήγεζαλ ζηελ αγνξά, εθεί πνπ ήζαλ ηα εξγαζηήξηα ησλ γνπλαξάδσλ, κπξνζηά ζην ινπηξφ, απέλαληη απφ ηε βξχζε θαη ηνλ παξέδσζαλ ζηνλ δήκην. Αθείλνο ηνλ γνλάηηζε θαη, ζέινληαο λα ηνλ θνβίζεη, θαηέβαδε ην ζπαζί θαη ηνλ ρηππνχζε ζηνλ ηξάρειν, θφβνληάο ηνλ ιίγν ιίγν. ΐιέπνληαο ηειηθά φηη ν Άγηνο δερφηαλ ηνλ ζάλαην κε κεγάιε ραξά, ρσξίο λα δεηιηάδεη θαζφινπ, θαηέβαζε κε δχλακε ην ζπαζί θαη ηνλ απνθεθάιηζε. Έηζη ν δεθαηεηξάρξνλνο Δσάλλεο απφ ηε Θάζν, ν ξάθηεο, έιαβε ηνλ ζηέθαλν ηνπ καξηπξίνπ. Γ κλήκε ηνπ ενξηάδεηαη ζηηο 20 Δεθεκβξίνπ θάζε ρξφλν. 22

23 Γξκελεπηηθά ζρφιηα πηζηνί ρξηζηηαλνί δερφληνπζαλ βαξηά πιήγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αιιαμνπηζηήζνπλ: ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη πηζηνί ρξηζηηαλνί δέρνληαλ αληαιιάγκαηα αιιά θαη βαζαληζηήξηα κε ζθνπφ λα αξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο, ηνλ Πξηζηφ. Νηηο εκέξεο πνπ δνχκε, θαη αο είλαη καθξηά απφ εθείλε ηελ επνρή, πηζηνί ρξηζηηαλνί δέρνληαη απεηιέο θαη πξνζβιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ αξλεηέο ηνπ Πξηζηνχ θαη ηνπ Θειήκαηνο Ξνπ. Ηα θαη θάζε πξάμε καο αδηθίαο θαη βίαο ζηνλ ζπλάλζξσπν καο δελ είλαη θαη κηα πξάμε άξλεζεο ηεο πίζηεο καο; ηνλ πξνζθπλνχζε, κε φιε ηε θαξδηά ηνπ, πξσί κεζεκέξη θαη βξάδπ: ε πξνζεπρή είλαη ε επηθνηλσλία καο κε ηνλ Θεφ παηέξα καο. ζν ζπρλή είλαη θαη φζν γίλεηαη απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο κε εηιηθξίλεηα, ρσξίο πνιιά ιφγηα, κε απιφηεηα παηδηνχ πνπ δεηά ηελ βνήζεηα ηνπ παηέξα ηνπ, ηφηε ε πίζηε καο θαη ε ζρέζε καο κε ηνλ Θεφ παξακέλεη «δεζηή», δσληαλή θαη καο δπλακψλεη ζηε δσή καο. γηα λα καζαίλεη ξάθηεο: γηα έλαλ λέν θαη γεληθφηεξα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ην λα είλαη άπξαγνο είλαη θζνξά ηνπ κπαινχ θαη ηνπ ζψκαηνο. Λφζα φκνξθα θαη ρξήζηκα πξάγκαηα ππάξρνπλ ζηε δσή γηα λα κάζεη θάπνηνο! Λφζεο γλψζεηο θαη εξγαζίεο. Λφζε ε ραξά πνπ γεκίδεη ηελ θαξδηά καο απφ ηνλ λα είκαζηε ρξήζηκνη ζε θάπνηνπο κε ηελ εξγαζία καο, φζν ηαπεηλή ή αζήκαληε θαη λα θαίλεηαη. δηαθψλεζε κε ηνλ πνλεξφ έκπνξν: ην κπαιφ καο θαη ε ζθέςε καο είλαη απφ ηα πην πνιχηηκα δψξα ηνπ Θενχ ζηε δσή καο. Λφζν άδηθν θαη ιππεξφ είλαη λα κελ ηα θαιιηεξγνχκε. Αίλαη ε βνήζεηα καο ζε θάζε πξφθιεζε ηεο δσήο αιιά θαη ζε θάζε άλζξσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί πνλεξνχο ηξφπνπο θαη άδηθνπο γηα λα πεξάζεη «ην δηθφ ηνπ». Ηε ηνλ θσηηζκφ ηνπ Θενχ θαη ην κπαιφ καο αο αληηζηαζνχκε ζε θάζε άδηθν έξγν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ζάξξνο θαη ιφγν. Ιφιηο ην άθνπζαλ απηφ νη Πνχξθνη πίζηεςαλ ηνλ Γβξαίν: Εάζε θνξά πνπ έξρεηαη ζηελ αληίιεςε καο κηα πιεξνθνξία γηα θάπνηνλ αο ηελ εμεηάδνπκε πνιχ πξνζερηηθά πξψηα. Λνιιέο θνξέο ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη. Γ άγλνηα, ην ςέκα θαη ε ζπθνθαληίεο δηαζηξεβιψλνπλ ηελ αιήζεηα. Νξνζπαζνχζε έηζη κε ππνζρέζεηο θαη θνιαθείεο λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνλ ξηζηφ: πνιιέο θνξέο έξρεηαη ε ζηηγκή ζηε δσή καο λα θάλνπκε θάηη αληίζεην κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Νηελ αξρή θαληάδεη ν δξφκνο απηφο ηεο άξλεζεο δειεαζηηθφο θαη κε πινχζηα αληαιιάγκαηα. Ναλ άιινη βεδίξεδεο έξρνληαη άλζξσπνη λα καο ππνζρεζνχλ θέξδε θαη πνηθίια νθέιε γηα πξάμεηο άδηθεο θαη γεληθά θάζε πξάμε αληίζεηε κε ηελ ζπλείδεζε καο. Ώο ζπκεζνχκε ηνπο κάξηπξεο ηφηε, πνπ ζηάζεθαλ πηζηνί ζην Θεφ θαη ηελ ζπλείδεζε ηνπο. Μ Άγηνο δερφηαλ ηνλ ζάλαην κε κεγάιε ραξά, ρσξίο λα δεηιηάδεη θαζφινπ: ν δξφκνο ηνπ ζειήκαηνο ηνπ Θενχ, ν δξφκνο ηεο αγάπεο ζηνλ Πξηζηφ θαη ζην ζπλάλζξσπν είλαη κελ δχζθνινο θαη θνπηαζηηθφο αιιά έρεη ραξά. Παξά σο δψξν ηνπ Θενχ ζε εκάο θαη εηξήλε ζηελ θαξδηά καο. Κη άγηνη ηεο Αθθιεζηάο καο, νη κάξηπξεο καδί κε ηνλ πφλν απφ ηα βαζαληζηήξηα βίσλαλ θαη ηε ραξά φηη ν Πξηζηφο είλαη καδί ηνπο, θνληά ζην πφλν ηνπο. Δελ ήηαλ ππεξάλζξσπνη αιιά άλζξσπνη ζαλ εκάο, κφλν πνπ ε αγάπε ηνπο γηα ην Θεφ ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ θαλέλα εκπφδην θαη πξάγκα δελ κπνξνχζε λα ηελ αιινηψζεη. Κη άγηνη φκσο θνπηάδνπλ ζηε δσή ηνπο γηα λα πξννδεχζνπλ, ηφζν ζην πιηθφ θνκκάηη, φζν θαη ζην πλεπκαηηθφ. Θέιεη θφπν γηα λα πεη θάπνηνο ΚΠΔ ζηνπο πεηξαζκνχο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δπλακηζκφ θαη φξεμε, γηα λα κελ ληθεζεί απφ ην θαθφ ζηηο πνηθίιεο κνξθέο ηνπ. Ξαπηφρξνλα, ζέιεη δηάζεζε λα κελ θάλνπκε πίζσ ζε νπνηαδήπνηε δπζθνιία. Ώο κάζνπκε ινηπφλ απφ ηελ κηθξή καο ειηθία λα παιεχνπκε ζηα καζήκαηά καο, ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη λα θξαηνχκε δσληαλή ηε ζρέζε καο κε ην Πξηζηφ ζηελ Αθθιεζία. Θα ληθάκε θάζε θαθή ζθέςε θαη λα παιεχνπκε φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχκε λα είκαζηε φπσο ζέιεη ν Θεφο, δειαδή άλζξσπνη αγάπεο θαη αγψλα. 23

24 Γξσηήζεηο 1. Λνχ γελλήζεθε ν Άγηνο Δσάλλεο θαη γηαηί πήγε ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε; 2. Γηα πνηα πξάγκαηα πξνζεπρφηαλ ν Άγηνο θαη γηαηί; 3. Ξη έθαλε φηαλ ν εβξαίνο έκπνξνο πήγε λα ηνλ «γειάζεη»; 4. Λνηα ε ζηάζε ηνπ Ώγίνπ κπξνζηά ζηνλ βεδίξε; 5. Λψο καο ζέιεη ν Πξηζηφο; 6. Λψο κπνξνχκε λα είκαζηε δπλακηθνί; Οπκπέξαζκα Κ Πξηζηφο καο ζέιεη δπλακηθνχο θαη λα θνπηάδνπκε ζηε δσή καο ζε θάζε έξγν. Ώπα για Παιφμίδι ΓΛΗΕΙΑΞΖΓΟΘΑΓΜΘΑΟΜΟΔΝΑΠΠΞΑΝΞΜΟΓΡΕΗΜΖΘΕΙΑΙΑΟΗ ΕΛΗΘΤΟΠΓΟΗΘΓΖΜΒΓΔΖΞΕΟΕΔΔΤΑΘΗΕΕΓΓΑΘΑΗΛΕΓΟΔΞΑΦΠΕ ΟΙΓΚΑΙΑΞΠΡΞΖΜ Βξεο ζην θξππηφιεμν 7 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. Κα δσγξαθίζεηο ηνλ άγην Ζσάλλε 24

25 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 6 Μ Άγηνο Ησλζηαληίλνο ν Ρδξαίνο Κ Άγηνο Εσλζηαληίλνο γελλήζεθε ζην λεζί ηεο Όδξαο, ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Ξνπξθνθξαηίαο, απφ γνλείο πνπ πίζηεπαλ θαη αγαπνχζαλ ην Θεφ. Ξα νλφκαηά ηνπο ήηαλ Ηηραιάθεο θαη Ηαξίλα. Λνιινί άλζξσπνη ηεο Όδξαο δνχιεπαλ ζηα θαξάβηα ή ζε άιια, πινπζηφηεξα κέξε θαη έηζη ν Εσλζηαληίλνο, αθνινπζψληαο θαη απηφο ην δξφκν ηεο ζάιαζζαο, κπαίλεη ζε έλα θαξάβη απνθαζηζκέλνο λα ηαμηδέςεη θαη λα δνπιέςεη καθξηά απφ ην λεζί ηνπ. Λήγαηλε λα βξεη θάηη μαδέξθηα ηνπ, πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ λα βξεη δνπιεηά. Ήηαλ ζε ειηθία 18 ρξνλψλ, ινηπφλ, φηαλ βξέζεθε ζηε Μφδν. Αληππσζηάζηεθε απφ ην κέγεζνο θαη ηα πινχηε ηνπ λεζηνχ! Έθαλε δηάθνξεο δνπιεηέο, αιιά δε ζηέξησζε πνπζελά. Κη ζπλζήθεο δελ ήηαλ εχθνιεο. ζπνπ θάπνηα ζηηγκή γλσξίδεη ηνλ Ξνχξθν παζά ηεο Μφδνπ Παζάλ. Κ Παζάλ αληηιακβάλεηαη φηη έρεη κπξνζηά ηνπ έλα παιηθάξη γεκάην ραξίζκαηαεξγαηηθφηεηα, αθνζίσζε, θαινζχλε, ρακφγειν- θαη απνθαζίδεη λα εμηζιακίζεη ηνλ Εσλζηαληίλν. Έβαιε φιε ηνπ ηελ ηέρλε θαη ηα θαηάθεξε ρξεζηκνπνηψληαο θνιαθείεο, ππνζρέζεηο θαη σξαία ιφγηα! Κ Εσλζηαληίλνο έκεηλε ζηελ πίζηε ηελ ηζιακηθή ηξία ρξφληα. Ξξία ρξφληα ππεξεηνχζε ηνλ παζά, ηξία ρξφληα, φκσο δνχζε θαη ηελ απνδνθηκαζία ησλ ρξηζηηαλψλ απέλαληί ηνπ. Έλα απφ ηα γεγνλφηα πνπ ραξάρηεθαλ ζηελ θαξδηά ηνπ ήηαλ ε απφξξηςε ηεο κεηέξαο ηνπ. ηαλ, αθνχ είρε ηνπξθέςεη, επηζθέπηεηαη ηελ Όδξα, ε κεηέξα ηνπ δελ ηνπ αλνίγεη ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ λα κπεη κέζα. Ξνπ ιέεη κάιηζηα φηη δελ ηνλ αλαγλσξίδεη γηα παηδί ηεο. Ληθξά ιφγηα θαη ζθιεξά! Κ Εσλζηαληίλνο θαηαιαβαίλεη ηελ πιάλε ηνπ θαη αξρίδεη λα κεηαλνεί. Απηζθέπηεηαη έλα γέξνληα ζηε Μφδν θαη εμνκνινγείηαη. Ξνπ αλαθνηλψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα καξηπξήζεη, αιιά ν γέξνληαο δελ ηνλ αθήλεη, γηαηί είλαη πνιχ λένο! Ξνλ ζπκβνπιεχεη λα ηαμηδέςεη, λα θχγεη καθξηά. Κ Εσλζηαληίλνο ππαθνχεη θαη θηάλεη ζην καθξηλφ Λφλην, φπνπ κειεηάεη πνιχ θαη πξνζεχρεηαη. Εάπνηα ζηηγκή αξγφηεξα πεγαίλεη ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε, γλσξίδεη ηνλ Λαηξηάξρε Γξεγφξην Α, ν νπνίνο ηνλ πξνηξέπεη λα πάεη ζην Άγηνλ ξνο, ζηε Ηνλή Δβήξσλ, λα θαιιηεξγεζεί θη άιιν πλεπκαηηθά. Κ Εσλζηαληίλνο ππαθνχεη θαη αθνχ ηνλ εληζρχνπλ νη Ώγηνξείηεο Λαηέξεο λα νκνινγήζεη ηελ πίζηε ηνπ ζην Πξηζηφ, βάδεη πιψξε γηα ηε Μφδν. Θηπκέλνο πηα κε θαινγεξηθφ ξάζν ν Εσλζηαληίλνο παξνπζηάδεηαη ζην Παζάλ-παζά, ν νπνίνο ζηελ αξρή δελ ηνλ αλαγλσξίδεη. Ώθνχ νκνινγεί ηελ πίζηε ηνπ ζην Πξηζηφ, ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αθθιεζία, ιέεη ζηνλ παζά λα πηζηέςεη θαη απηφο! Κ παζάο εμνξγίδεηαη θαη αθνχ αδπλαηεί λα κεηαπείζεη ηνλ Εσλζηαληίλν, ηνλ ξίρλεη ζηα κπνπληξνχκηα θαη ν Άγηνο πεξλάεη θξηθηά βαζαληζηήξηα. Ιαλαπξνζπαζεί κεηά απφ κέξεο λα ηνλ θάλεη λα αιιάμεη, αιιά αγαλαθηεί απφ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ λεαξνχ Οδξαίνπ θαη απνθαζίδεη λα ηνλ εθηειέζεη. Κ Εσλζηαληίλνο είλαη έηνηκνο θαη απνθαζηζκέλνο απφ θαηξφ γηα ην καξηχξην. Αίλαη ην έηνο Λξνζεχρεηαη αζηακάηεηα θαη ζε φξακα ηνχ απνθαιχπηεηαη ην καξηχξην πνπ ζα πεξάζεη. Νε ιίγεο κέξεο απνθεθαιίδεηαη. Γ Μφδνο πιεκκπξίδεη απφ ηελ επινγία ελφο αθφκα λενκάξηπξα. Κ Άγηνο ζαπκαηνπξγεί θαη ν θφζκνο ηνλ ηηκά έσο ζήκεξα. Εαηξφ κεηά ην καξηπξηθφ ζάλαηφ ηνπ ε κεηέξα ηνπ πεγαίλνληαο ζηε Μφδν, παξαιακβάλεη ην ζψκα ηνπ θαη ην εληαθηάδεη ζηελ Όδξα. Κ Εσλζηαληίλνο ν Οδξαίνο αλαθεξχρζεθε πνιηνχρνο άγηνο ηεο Μφδνπ θαη ε κλήκε ηνπ ηηκάηαη θάζε ρξφλν ζηηο 14 Θνεκβξίνπ. 25

26 Γξκελεπηηθά ζρφιηα Έλα παιηθάξη γεκάην ραξίζκαηα: φηαλ ηα ραξίζκαηά καο δελ ηα θξχβνπκε, αιιά ηα κνηξαδφκαζηε, νη άιινη κπνξεί λα καο αγαπήζνπλ πην εχθνια, αιιά θαη λα καο εθκεηαιιεπηνχλ, φπσο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Εσλζηαληίλνπ, απφ ηνλ Ξνχξθν παζά. Γ πξνζεπρή, ην δηάβαζκα θαη νη ζπκβνπιέο αλζξψπσλ πνπ καο αγαπνχλ ζα καο βνεζήζνπλ λα δηαθξίλνπκε πνηνο καο αγαπά θαη πνηνο φρη. Ηνιαθείεο, ππνζρέζεηο θαη σξαία ιφγηα: ζε φινπο καο αξέζεη λα αθνχκε ηα θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ καο. Αχθνια καο παξαζχξνπλ ηα σξαία ιφγηα θαη κπνξεί λα καο θάλνπλ θαιφ, γηαηί ληψζνπκε φηη αμίδνπκε, κπνξεί φκσο λα καο βιάςνπλ δηπιά, γηαηί απφ ηε κηα καο θάλνπλ λα αζρνινχκαζηε κφλν κε ηνλ εαπηφ καο θαη λα μερλάκε ηνπο άιινπο θαη απφ ηελ άιιε κπνξεί λα λνκίζνπκε φηη απηφο πνπ καο θνιαθεχεη καο αγαπάεη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζέιεη λα καο θάλεη θαθφ. Έηζη ζπλέβε θαη κε ηνλ Εσλζηαληίλν φηαλ ήηαλ λένο θαη αδχλακνο αθφκα ζηελ πίζηε ηνπ! Μη ρξηζηηαλνί ηνλ απνζηξέθνληαη θαη ε κεηέξα ηνπ δελ ηνλ αλαγλσξίδεη : Κχηε νη ρξηζηηαλνί παχνπλ λα αγαπνχλ, νχηε ε κεηέξα θπζηθά ην παηδί ηεο. Ζππνχληαη, φκσο πάξα πνιχ πνπ ν Εσλζηαληίλνο αιιαμνπηζηεί. Γ πίζηε γηα ηνλ αιεζηλφ ρξηζηηαλφ είλαη φ, ηη πνιπηηκφηεξν έρεη. Πσξίο ην Πξηζηφ ληψζεη λεθξφο θαη αο δεη αθφκα. Εξαηάλε απηή ηε ζηάζε απέλαληη ζηνλ Εσλζηαληίλν, γηαηί είλαη πηθξακέλνη θαη γηαηί ειπίδνπλ έηζη λα ηνλ θάλνπλ λα θαηαιάβεη πφζν ηξαγηθφ ήηαλ απηφ πνπ έθαλε. Ιεηαλνεί θαη ππαθνχεη: ηαλ μεθηλάεη λα κεηαλνεί ν Εσλζηαληίλνο, έρεη κεγάιε επηζπκία λα καξηπξήζεη. Θέιεη λα ηα δψζεη φια ζην Θεφ, αθφκα θαη ηε δσή ηνπ, γηα λα ηνπ εθθξάζεη ηελ αγάπε θαη ηε κεηάλνηά ηνπ. Οπαθνχεη, φκσο ηνπο ζνθνχο πλεπκαηηθνχο Λαηέξεο πνπ ζπλαληά, γηαηί ηνπο εκπηζηεχεηαη, μέξεη πσο ηνλ αγαπνχλ θαη γλσξίδνπλ θαιχηεξα απ απηφλ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Εαη εθείλνη αξρηθά δελ ηνλ ζπκβνπιεχνπλ λα καξηπξήζεη, γηαηί ε πίζηε ηνπ Εσλζηαληίλνπ δελ είλαη αθφκα ηφζν δπλαηή. Αίλαη λένο θαη ζαξξαιένο, αιιά πξέπεη κε πξνζεπρή θαη δηάβαζκα λα σξηκάζεη γηα λα είλαη ζίγνπξνο γηα φ, ηη θάλεη θαη λα ην ζέιεη αιεζηλά. Πξεηάδεηαη ρξφλνο γηα θάηη ηέηνην. Έηζη, καξηπξεί φηαλ έξρεηαη ε θαηάιιειε ψξα. ιέεη ζηνλ παζά λα πηζηέςεη θη απηφο: βιέπνπκε φηη ν άγηνο φρη κφλν έρεη ηελ ζνθία λα μέξεη ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη φρη, αιιά απνθηά θαη έλαλ κεγάιν ελζνπζηαζκφ ράξηο ζηελ πίζηε ζην Πξηζηφ, πνπ ηνλ θάλεη λα ηνικά λα ππνδείμεη ζηνλ ηνχξθν παζά φηη πξέπεη εθείλνο ηψξα λα πηζηέςεη ζην Πξηζηφ. Ώπηφ είλαη ην αιεζηλφ λφεκα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη δσήο. Θα ζθεθηφκαζηε φζν θαιχηεξα γίλεηαη, φζν πην θνληά ζηα φζα καο ιέεη ν Πξηζηφο, ην Απαγγέιην θαη ε πίζηε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα έρνπκε ελζνπζηαζκφ θαη λα κελ θνβφκαζηε λα νκνινγήζνπκε ηελ πίζηε καο θαη λα θαινχκε θαη ηνπο άιινπο λα δήζνπλ ηελ αιήζεηα ηνπ Απαγγειίνπ. Ννθία, πίζηε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ελζνπζηαζκφο. Ώπηή είλαη ε αιεζηλή ραξά ηεο δσήο ηνπ ρξηζηηαλνχ. Ώπηή ηε ραξά αο ηελ έρνπκε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία θαη ν Πξηζηφο ζα καο βνεζά λα βιέπνπκε πάληνηε ηελ αιήζεηα. Γξσηήζεηο 1. Λψο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πνηνο καο αγαπά αιεζηλά; 2. Γηαηί ε κεηέξα ηνπ αξλήζεθε λα δερηεί ην παηδί ηεο; 3. Ξη ζεκαίλεη φηη ν Εσλζηαληίλνο κεηαλφεζε θαη ππάθνπζε; 4. Ξη έθαλε ηνλ Εσλζηαληίλν λα ππνδείμεη ζηνλ παζά λα πηζηέςεη θη εθείλνο ζην Πξηζηφ; 5. Ξη ρξεηάδεηαη, ηειηθά ζηε δσή καο, γηα λα έρνπκε ραξά ζηελ πίζηε καο; Οπκπέξαζκα Θα ζέινπκε λα έρνπκε ηελ ζνθία πνπ ε γλψζε ηεο πίζηεο ζην Πξηζηφ καο δίλεη θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο ληφηεο πνπ θξαηά ηε ζρέζε καο κε ην Πξηζηφ δσληαλή! 26

27 Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στο απολυτίκιο του Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου: ( Ύδρας, ωδαίς, ενισχύσαντι, κλέος, Ρόδου) Ξὸλ ιακπξὸλ γφλνλ θαὶ ηῆο ηὸ θαχρεκα, θαὶ Θενκαξηχξσλ ηὸ, Εσλζηαληῖλoλ ηηκήζσκελ, ἐλ ὕκλνηο θαὶ πλεπκαηηθαῖο, ηὴλ κλήκελ ἐθηεινῦληεο ηὴλ αὐηνῦ, ἵλα ιάβσκελ πινπζίαλ ηὴλ ἀκνηβήλ, παξὰ Θενῦ θξαπγάδνληεο δφμα ηῷ ζὲ δνμάζαληη Πξηζηῷ, δφμα ηῷ ζὲ, θαὶ ἐλ ὑζηέξνηο θαηξνῖο ζε ζηεθαλψζαληη. Να ζωγραφίσεις τον άγιο Κωνσταντίνο τον Υδραίο 27

28 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 7 Μη άγηνη Νιάησλ, Ξσκαλφο θαη λήπην Ξξεηο Ώγίνπο γεκάηνπο δήιν γηνξηάδεη ε Αθθιεζία θάζε ρξφλν ζηηο 18 Θνεκβξίνπ, γηα λα καο ζπκίδεη ηελ αμία ηεο ππνκνλήο γηα ηελ αγάπε ηνπ Θενχ. Κ Άγηνο Λιάησλ γελλήζεθε ζηελ Άγθπξα ηεο Ηηθξάο Ώζίαο. Κ αδεξθφο ηνπ Ώληίνρνο ήηαλ γηαηξφο θαη καξηχξεζαλ θαη νη δχν ζηα ρξφληα ηνπ Ώπηνθξάηνξα Δηνθιεηηαλνχ (ζην ηέινο ηνπ 3 νπ αηψλα κ. Π.). Αίρε μεζπάζεη δησγκφο. Κ Λιάησλαο νκνιφγεζε ην Πξηζηφ θαλεξά. Κ εγεκφλαο ηεο Άγθπξαο Ώγξηππίλνο δηέηαμε λα ζπιιεθζεί θαη λα βαζαληζζεί. Κη δήκηνη ηνλ βαζάληζαλ, ελψ παξαθνινπζνχζαλ πνιινί άλζξσπνη ην ζέακα, γηα λα κάζνπλ ηη παζαίλνπλ νη ρξηζηηαλνί! Ξα βαζαληζηήξηά ηνπ θξάηεζαλ πνιχ ρξφλν, σζηφζν ηίπνηα δελ κπφξεζε λα ηνλ θάλεη λα αιιάμεη γλψκε θαη λα απαξλεζεί ην Πξηζηφ. Λίζηεπε ζηελ Ώλάζηαζε θαη ην καξηχξην δελ ην ππνιφγηδε. Κ εγεκφλαο δηέηαμε λα απνθεθαιηζηεί θη απηφ έγηλε ζηηο 18 Θνεκβξίνπ. Ξελ ίδηα εκέξα ε Αθθιεζία γηνξηάδεη ηελ κλήκε ηνπ δηαθφλνπ Μσκαλνχ θαη ηνπ λεπίνπ πνπ καξηχξεζαλ ζηελ Ώληηφρεηα ηεο Νπξίαο. Κ Μσκαλφο έιεγμε ηνλ Έπαξρν Ώζθιεπηάδε πνπ έκπαηλε ζην λαφ ησλ εηδψισλ, ιέγνληάο ηνπ ην εμήο: Δελ είλαη ζενί ηα είδσιά ζαο! Κη Πξηζηηαλνί ππεξέρνπλ ζε επζέβεηα, γηαηί ιαηξεχνπλ ηνλ αιεζηλφ Θεφ. Ώπηφ ην καξηπξνχλ αθφκα θαη ηα κηθξά παηδηά. Γχξηζε θαη θνίηαμε κηα κεηέξα, πνπ θξαηνχζε έλα παηδί πέληε ρξφλσλ ζηελ αγθαιηά ηεο. Ξν παίξλεη ηφηε έλαο ζηξαηηψηεο θαη ην ξσηά ν έπαξρνο: - Λνίνλ δεη ζέβεηλ Θεφλ; (Λνηνλ Θεφ πξέπεη λα ζεβφκαζηε;) - Ξνλ Πξηζηφλ, απαληά ην κηθξφ παηδί! Κ Έπαξρνο ζχκσζε θαη δήηεζε λα θφςνπλ ηε γιψζζα ηνπ Ώγίνπ Μσκαλνχ, ν νπνίνο φκσο, θαίηνη ρσξίο γιψζζα, ζπλέρηζε λα κηιά κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν! Ξν λήπην, πνπ ην μαλαρηππνχλ νη ζηξαηηψηεο θαη δηςά, δεηά ιίγν λεξφ. Γ κεηέξα ηνπ φκσο, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ηνπ, ηνπ θσλάδεη: Ηε πηεηο, παηδί κνπ, απφ ην λεξφ ησλ εηδσινιαηξψλ. Θα θάλεηο ππνκνλή θαη λα πηεηο ην λεξφ πνπ ζα ζνπ δψζεη ν ίδηνο ν Πξηζηφο. Ξν λήπην, πνπ ηφζν ζαξξεηά νκνιφγεζε ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Πξηζηφ, ζα απνθεθαιηζηεί απφ θάπνηνλ ζηξαηηψηε, θαηά δηαηαγή ηνπ Απάξρνπ, ελψ ν Μσκαλφο ζα θιεηζηεί ζηελ θπιαθή, φπνπ θαη ζα ζπλερηζζνχλ νη μπινδαξκνί θαη ηα καξηχξηα. Ξν γεγνλφο ηεο γελλαίαο θαη δεκφζηαο νκνινγίαο ηνπ ζα ην κάζε ν απηνθξάηνξαο Ηαμηκηαλφο, θαζψο θαη ην παξάδνμν ζαχκα, λα κηιά δειαδή ν Ηάξηπξαο θαη κε θνκκέλε ηελ γιψζζα, πξάγκα θπζηθψο αδχλαην. Ώληί φκσο λα ζαπκάζεη θαη λα ζθεθηεί ηελ δχλακε ηνπ Θενχ ηνπ δψληνο, αγξηεχεη θαη δίλεη απζηεξή δηαηαγή λα ζαλαησζεί θαη ν Μσκαλφο ζηελ θπιαθή κε απαγρνληζκφ. Γ δηαηαγή ηνπ απηνθξάηνξα, πνπ θνβάηαη κήπσο καζεπηεί ην γεγνλφο θαη νη Πξηζηηαλνί πάξνπλ ζάξξνο θαη αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ δεκνζίσο ηνπο ηπξάλλνπο ηνπο, εθηειείηαη ακέζσο. Κ απαγρνληζκφο ηνπ Ώγίνπ έγηλε κέζα ζηελ θπιαθή θαη ν πηζηφο Μσκαλφο έιαβε ην ζηεθάλη ηεο λίθεο απφ ηνλ Πξηζηφ γηα ηελ καξηπξηθή ζπζία ηνπ. Λαξέκεηλε πάλησο αηάξαρνο θαη ππνκνλεηηθφο, κέρξη ηε ζηηγκή ηνπ καξηπξίνπ ηνπ, φπσο θαη νη άιινη δχν άγηνη. 28

29 Γξκελεπηηθά ζρφιηα Γεκάηνπο δήιν: θαη νη ηξεηο άγηνη ήηαλ λένη. ηαλ είζαη λένο, έρεηο ηνλ δήιν λα θάλεηο λέα πξάγκαηα θαη ζεσξείο φηη φια ζνπ αλήθνπλ, ζπλερψο αλαδεηείο ηφζν λα βξεηο λφεκα ζηνλ θφζκν φζν θαη ζηνλ εαπηφ ζνπ. ςάρλεηο θαη ςάρλεζαη. Έρεηο ηελ ζέιεζε γηα γλψζε θαη απηή ηελ γλψζε ζέιεηο λα ηελ δηδάζθεηο θαη ζηνπο γχξσ ζνπ είηε αλ απηνί ιέγνληαη θίινη είηε θάπνηνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα κάζεη φζα εζχ γλσξίδεηο. Εαη νη ηξεηο άγηνη νκνιφγεζαλ ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ αιεζηλφ Θεφ. Κη δχν κε επίγλσζε. Ξν λήπην παξαθηλεκέλν απφ ηελ ράξε ηνπ Θενχ θαη ηελ αγάπε ηεο κεηέξαο ηνπ γηα ηνλ Εχξην, πνπ βνήζεζε ην παηδί ηεο λα κάζεη ηελ πίζηε. Νηνλ Θεφ πνπ ζνπ δίλεη δχλακε θαη ζηνλ Θεφ πνπ ππάξρεη γηα ζέλα. Ξα ζπλαμάξηα είλαη γεκάηα απφ βίνπο αγίσλ πνπ νκνιφγεζαλ θαη πέζαλαλ γηα ηελ Ώιήζεηα πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξηζηφ. Πν καξηχξην θαη ε Αλάζηαζε: ην καξηχξην ησλ αγίσλ είλαη ε απφδεημε ηεο αιεζηλήο ηνπο πίζηεο. Κη έπαξρνη θαη εγεκφλεο, θαζψο είδαλ φηη φια φζα επηδίσθαλ, δειαδή λα θάλνπλ ηνπο κάξηπξεο λα αιιάμνπλ πίζηε, δελ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, επηλννχζαλ καξηχξηα πνπ κφλν έλαο λνπο ρσξίο Θεφ ζα κπνξνχζε λα επηλνήζεη. Γηαηί φηαλ έρεηο ηνλ Θεφ κέζα ζνπ, δελ θνηηάδεηο λα θάλεηο θαθφ ζηνλ ζπλάλζξσπφ ζνπ, αιιά ελδηαθέξεζαη πξαγκαηηθά λα ηνλ βνεζήζεηο, ψζηε λα ζψζεηο πξψηα ηελ ςπρή ηνπ θαη χζηεξα ηελ ςπρή ζνπ. Δδίσο λα βαζαλίδεη θάπνηνο άλζξσπνο έλα λήπην είλαη ηφζν απάλζξσπν, πνπ δελ κπνξνχκε λα ην δηαλνεζνχκε ζήκεξα. Ννίνλ δεη ζέβεηλ Θεφλ; ν Μσκαλφο δελ αθήλεη ηνπο εηδσινιάηξεο ρσξίο απάληεζε. Ώπηφ πνπ καο δείρλεη είλαη πσο φηαλ καο θαθνινγνχλε γηα ηελ πίζηε καο ή φηαλ βξεζνχκε ζε έλαλ δηάινγν ζηνλ νπνίν θάπνηνη κηινχλε άζρεκα, ρξεηάδεηαη λα ιέκε πνην είλαη ην ζσζηφ θαη λα επηκέλνπκε, κε ππνκνλή, λα αθνπζηνχλ νη άιιεο απφςεηο, ρσξίο φκσο εκείο λα θάλνπκε πίζσ ζ απηφ πνπ πηζηεχνπκε φηη είλαη ε αιήζεηα. Κα θάλεηο ππνκνλή θαη λα πηεηο απφ ην λεξφ πνπ ζα ζνπ δψζεη ν ίδηνο ν ξηζηφο: ε κεηέξα εδψ ήζειε λα πεη ζην παηδί ηεο φηη ζεκαζία είρε λα κελ αθήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα παξαπιαλεζεί απφ ηηο ππνζρέζεηο ησλ εηδσινιαηξψλ, νη νπνίνη γηα λα ηνπ δψζνπλ λεξφ, ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ δεηήζνπλ λα αθήζεη ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ. Γ δσή καο βεβαίσο είλαη γεκάηε δπζθνιίεο, πνπ θαινχκαζηε θαζεκεξηλά λα παιέςνπκε ψζηε λα βγνχκε ληθεηέο. ζν δχζθνια θαη αλ πεξλάκε, απηφ πνπ απαιχλεη ηνλ πφλν καο είλαη ε αγάπε θαη ε πίζηε καο ζηνλ Πξηζηφ, είλαη ην πην γιπθφ λεξφ πνπ μεδηςά θάζε θαξδηά. λα ειέγρνπλ ζπλερψο ηνπο ηπξάλλνπο ηνπο: ν απηνθξάηνξαο δελ κπνξεί λα δερζεί ην ζαχκα. Νθέθηεηαη φηη αλ αθήζεη ηνλ άγην ειεχζεξν, ηφηε ζα είλαη ζα λα δηθαηψλεη ηελ ρξηζηηαληθή πίζηε. Έηζη ζπλερίδεη ηνλ δησγκφ ελαληίνλ ηνπ. Κ Πξηζηηαληζκφο πάληνηε δηψθνληαλ. πνηνο έιεγε δεκνζίσο φηη πίζηεπε ζηνλ Πξηζηφ καξηπξνχζε πξνθεηκέλνπ λα αιιαμνπηζηήζεη. πνπ απηφ δελ ήηαλ εθηθηφ καξηπξνχζε ψζπνπ λα ππνθχςεη θαη ελ ηέιεη λα πεζάλεη. Ώο ιάβνπκε ππ' φςηλ θαη ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ άλζξσπνη κηθξνί αιιά θαη κεγάινη πνπ δηζηάδνπλ λα πνπλ φηη πάλε ζηελ εθθιεζία θαη γεληθά λα νκνινγήζνπλ ηελ πίζηε ηνπο θαζψο ζεσξνχλ φηη είλαη θάηη μεπεξαζκέλν. Ώιιά απηφ πνπ δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ζηελ δσή καο είλαη φηη είλαη κεγάιν πξνλφκην λα είζαη ρξηζηηαλφο γηαηί απηφ ζνπ δίλεη δχλακε λα παιέςεηο ζηελ δσή ζνπ. Κ δησγκφο έξρεηαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη νη εηδσινιάηξεο θαη γεληθφηεξα νη άλζξσπνη πνπ δελ πηζηεχνπλ, αηζζάλνληαη φηη ειέγρνληαη απφ ηελ πίζηε ησλ ρξηζηηαλψλ. Ξελ ίδηα ζηηγκή βιέπνπκε φηη νη άγηνη δελ θξαηνχλε θαθία ζ απηνχο πνπ ηνπο ηαιαηπσξνχλε, αιιά ηνπο ζπγρσξνχλ, δηφηη έηζη δεηά ν Θεφο θαη ζησπνχλε ζηηο δπζθνιίεο. Ε ςπρή ηνπ έκεηλε αηάξαρε: πφζν ζπνπδαίν πξάγκα είλαη λα πεξλάκε κηα δχζθνιε ζηηγκή θαη ε ςπρή καο λα κέλεη αηάξαρε. ηαλ πηζηεχεηο αιεζηλά, δελ ράλεηο ηελ πίζηε ζνπ θαη επηθαιείζαη ηνλ Πξηζηφ λα ζε βνεζήζεη θαη λα ειαθξχλεη ηνλ ζηαπξφ ζνπ. Εαη νη ηξεηο ηζηνξίεο πάλησο καο δείρλνπλ, εθηφο ηεο αμίαο ηεο πίζηεο, θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ αμίδεη ε ππνκνλή. Αίλαη δψξν ηνπ Θενχ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απφθαζή καο λα ππνκείλνπκε. Εαη ππνκνλή ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ζε θάζε πεξίζηαζε ηεο δσήο καο, απφ ηελ κηθξή καο ειηθία. Οπνκνλή ζ απηφλ πνπ καο ζηελνρσξεί. Οπνκνλή φηαλ δελ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο ζην 29

30 ζρνιείν. Οπνκνλή φηαλ βιέπνπκε φηη καο εηξσλεχνληαη γη απηφ πνπ πηζηεχνπκε. Οπνκνλή φηαλ καο θαθνινγνχλε. Εαη ν Θεφο, βιέπνληαο ηελ ππνκνλή καο, ζα καο δψζεη ηελ δχλακε λα αληέμνπκε, λα πηζηέςνπκε, λα αγαπήζνπκε, λα ζπγρσξήζνπκε. Γξσηήζεηο 1. Λνηα αξεηή είραλ νη άγηνη ζηηο δνθηκαζίεο ηνπο; 2. Γηαηί ε κεηέξα δήηεζε απφ ην παηδί ηεο λα κελ πηεη λεξφ απφ ηνπο εηδσινιάηξεο; 3. Αίλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη φια φπσο ηα ζέινπκε ζηε δσή καο; 4. Λψο πξέπεη λα αληηδξνχκε ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο; 5. Γ ππνκνλή είλαη αξεηή. Πξεηάδεηαη λα κηιάκε φηαλ καο θαθνινγνχλ ή πξέπεη λα ζησπνχκε; Λξέπεη λα ηα βάδνπκε κε ην Θεφ ή λα δεηνχκε ηελ αγάπε Ξνπ; 6. Ξη ρξεηάδεηαη, ηειηθά ζηε δσή καο, γηα λα πξννδεχζνπκε; Οπκπέξαζκα Θα κάζνπκε λα έρνπκε ππνκνλή ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο καο θαη λα δεηνχκε απφ ηνλ Πξηζηφ ηελ δχλακε ηεο πίζηεο! ΏΒΦΜΟΘΔΔΛΕΓΦΘΓΛΔΚΓΕΙΔΓΦΘΔΕΗΘΗΕΙΔΕΞΡΓΐΡΔΝΛΖΏΞΘΏΝΟΔΕΡΝΝΏ ΠΐΘΗΕΚΏΑΓΜΗΏΘΚΝΕΚΘΦΜΟΘΙΗΏΜΞΟΜΔΚΘΙΕΔΓΦΠΜΔΝΞΚΝΚΘΔΘΗΘΐΓ ΙΘΑΚΝΟΔΙΦΔΏΡΠΒΙΔΟΜΑΓΙΙΗΒΏΡΦΙΕΓΕΛΏΔΔΚΗΏΜΞΟΜΑΝΚΘΟΦΠΜΔΝΞΔΏΘ ΚΝΙΟΘΔΓΦΔΔΐΏΝΏΘΔΝΞΓΜΔΏΕΦΟΙΏΔΑΟΦΓΘΘΘΔΕΗΘΗΓΘΕΕΗΗΓΘΕΔΛΔΝΞΓ ΟΘΙΘ Βξεο ζην θξππηφιεμν 10 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. Κα δσγξαθίζεηο ηνλ άγην Νιάησλα 30

31 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 8 Ε Αγία Αθπιίλα, ε δεθάρξνλε κάξηπο ΐξηζθφκαζηε ζηελ Λαιαηζηίλε, ζηελ πφιε ΐχβιν. Ώπηνθξάηνξαο ηεο Μψκεο ήηαλ ηφηε ν Δηνθιεηηαλφο (θνβεξφο πνιέκηνο ησλ Πξηζηηαλψλ). Αθεί δνχζε κηα κηθξή ρξηζηηαλή ε Ώθπιίλα, ε νπνία ήηαλ ηφηε 10 ρξνλψλ. Ήηαλ ζπγαηέξα ελφο άξρνληα ηεο ΐχβινπ ηεο Φνηλίθεο, ηνπ Απηφικηνπ. ΐαπηίζζεθε ζε ειηθία πέληε εηψλ απφ ηνλ επίζθνπν Απζάιην θαη απφ ειηθίαο δέθα εηψλ δίδαζθε ζηηο ζπλνκήιηθέο ηεο λα απέρνπλ απφ ηα είδσια θαη λα πξνζηξέρνπλ ζηνλ Πξηζηφ, κε ηέηνηνλ δήιν ψζηε θάπνηνο Θηθφδεκνο ηελ θαηήγγεηιε ζηνλ αλζχπαην ΐνινπζηαλφ, ζηνλ νπνίν ν απηνθξάηνξαο Δηνθιεηηαλφο είρε αλαζέζεη λα εθαξκφζεη ζηελ πεξηνρή απηή ηα πξψηα δηαηάγκαηα ηνπ δησγκνχ. Κ αλζχπαηνο ηελ θάιεζε λα ηελ ξσηήζεη αλ αιεζεχνπλ νη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηεο. Γ αγία απάληεζε: - Θαη! Ληζηεχσ κε φιε κνπ ηελ ςπρή ζην Πξηζηφ! Ώκέζσο εθείλνο δηέηαμε λα βαζαληζηεί! Εαη δελ ιππήζεθε ηελ ειηθία ηεο. Ξελ ρηχπεζαλ αιχπεηα. Γ Ώθπιίλα θψλαδε ζπλερψο: «Εχξηε, βνήζεζέ κε! Δελ ζα ζε αξλεζψ πνηέ!» Ηεηά απφ ζθιεξά βαζαληζηήξηα ηελ πέηαμαλ έμσ απφ ηελ πφιε ζεσξψληαο φηη ήηαλ λεθξή. Αθεί ήιζε λα ηελ βνεζήζεη άγγεινο Επξίνπ, ν νπνίνο ηελ έθαλε θαιά. Ξφηε ε Ώγία επέζηξεςε ζηνλ αλζχπαην. Πσξίο λα ηελ θαηαιάβνπλ νη θξνπξνί ηνπ, κπήθε ζην ζπίηη ηνπ θαη ζην δσκάηην θαη ηνλ μχπλεζε δεηψληαο λα ηελ νδεγήζεη ζην καξηχξην, γηα λα πεζάλεη γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ. Αθείλνο μχπλεζε πεξίηξνκνο θαη θάιεζε βνήζεηα. Αλ ζπλερεία, θαηεγνξψληαο ηελ αγία φηη ρξεζηκνπνηνχζε ηελ καγεία, γηα λα κελ ηελ θαηαιαβαίλνπλ νη θξνπξνί θαη λα γίλεη θαιά απφ ηηο πιεγέο ηεο, δηέηαμε λα απνθεθαιηζζεί ηελ επνκέλε. Ξα ηίκηα ιείςαλα ηεο κεηαθέξζεθαλ πνιιά ρξφληα αξγφηεξα ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε, ζε λαφ αθηεξσκέλν ζηελ κλήκε ηεο, θνληά ζηελ Ώγνξά Φφξν, φπνπ θαη έηπραλ κεγάιεο ηηκήο. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηεο ζηηο 13 Δνπλίνπ θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα πλεπκαηηθή πξνθνπή: ε αγία απφ ηελ κηθξή ηεο ειηθία ήηαλ θνληά ζην Πξηζηφ. Ώπηή ηεο έδηλε δχλακε θαη δσή θαη δελ ηελ έθαλε λα κέλεη επραξηζηεκέλε πνπ κφλν απηή πίζηεπε. Ήζειε λα βνεζήζεη θαη άιια θνξίηζηα ηεο ειηθίαο ηεο λα γλσξίζνπλ ηελ αιεζηλή πίζηε. Κ άλζξσπνο πνπ πηζηεχεη, ζέιεη λα πηζηέςνπλ θαη νη άιινη. Ώπηφ είλαη ε αγάπε. Γ πξνζπάζεηα απηή γίλεηαη ζε έλαλ θφζκν θαη ζε κηα επνρή φπνπ είρε θεξπρηεί δησγκφο ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ. Ξν λα είζαη ρξηζηηαλφο θαη λα κηιάο γηα ην Πξηζηφ δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε. Νήκεξα ζα ζθεθηφκαζηαλ λα γιηηψζνπκε ηνλ εαπηφ καο απφ ην θαθφ θαη ην ζάλαην. Ξφηε φκσο νη ρξηζηηαλνί είραλ ελζνπζηαζκφ θαη φξεμε. Εαη ν Πξηζηφο ηνπο βνεζνχζε λα αληέμνπλ. είδσια: είλαη νη ςεχηηθνη ζενί ηεο αξραηφηεηαο, πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηελ αιήζεηα, αιιά ήηαλ δεκηνπξγεκέλνη απφ ηνπο αλζξψπνπο φκνηνη κε απηνχο. Γ αξραία ζξεζθεία δελ κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ηελ αιήζεηα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Δίδαζθε ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη παξαδνκέλνη ζηα πάζε ηνπο, αξθεί λα πξνζθέξαλε ζπζίεο ζηνπο αξραίνπο ζενχο. Κ ρξηζηηαληζκφο δηδάζθεη ηελ αγάπε, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα πάζε θαη ηηο θαθίεο, φπσο επίζεο θαη λα βάδεη 31

32 πάλσ απφ φια ηε ζρέζε κε ην Πξηζηφ, ηελ θνηλσλία καδί Ξνπ θαη ηελ κεηακφξθσζε ηεο θαξδηάο καο. Εάζε επνρή βέβαηα έρεη ηα είδσιά ηεο. Εη απηφ γηαηί ε θαξδηά καο δελ είλαη γεκάηε απφ ηνλ Πξηζηφ, κε απνηέιεζκα λα αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα ζηξαθνχκε πξνο δηάθνξα αλζξψπηλα πξφηππα. Νηε ζχγρξνλε επνρή είλαη ηξαγνπδηζηέο, εζνπνηνί, πνδνζθαηξηζηέο, άλζξσπνη πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηειεφξαζε θαη έρνπλ θαλαηηθνχο ζαπκαζηέο ησλ ηαιέλησλ ηνπο ή ηεο νκνξθηάο ηνπο. Ώο κελ μερλνχκε φκσο φηη νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή καο, αιιά κφλν ν Πξηζηφο. Ηχξηε βνήζεζέ κε: ε δεθάρξνλε Ώθπιίλα είλαη απνθαζηζκέλε λα παιέςεη γηα ηελ πίζηε ηεο. Νηνλ αγψλα ηεο απηφ δεηά βνήζεηα απφ ην Πξηζηφ θαη ηελ πξνζεπρή. Δελ ζα ληθεζεί απφ ηελ εηδσινιαηξία. Γ πλεπκαηηθή ηεο πξνθνπή είλαη ηέηνηα πνπ θαηέρεη ηελ αιήζεηα θαη είλαη ειεχζεξε αθφκε θαη απφ ηελ αλάγθε ηεο δσήο. πεγαίλεη ζηνλ αλζχπαην θαη πάιη: ε αγία μέξεη φηη ηα πάληα ζηε δσή ηεο είλαη ν Πξηζηφο. Γη απηφ επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ αλζχπαηνπ, γηαηί δελ ζέιεη λα πηζηέςεη ν αλζχπαηνο φηη ηελ λίθεζε κε ηα καξηχξηα. Γλσξίδεη πνηα ζα είλαη ε ηχρε ηεο, σζηφζν δελ θάλεη πίζσ. Εαη ζα αμησζεί λα καξηπξήζεη γηα ηνλ Πξηζηφ θαη λα είλαη θνληά Ξνπ γηα πάληα. ηελ θαηεγφξεζε γηα καγεία: ν εηδσινιάηξεο πηζηεχεη φηη φινη αθνινπζνχλ ηηο δηθέο ηνπ κεζφδνπο. Έηζη δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη ε πίζηε ζην Πξηζηφ δελ έρεη αλάγθε απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ γηα λα δψζεη ραξά, δσή, πγεία, ειεπζεξία ζηνλ άλζξσπν, αιιά ε δχλακε ηνπ Πξηζηνχ είλαη πην πάλσ απφ θάζε θαθφ. Γ ζχγρξνλε εηδσινιαηξία ηάδεη ζηνπο αλζξψπνπο δχλακε, δεκνζηφηεηα θαη δφμα, ηελ απνδνρή ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Ακείο φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ πηζηεχνπκε ζην Πξηζηφ, μέξνπκε φηη φια απηά είλαη κάηαηα κπξνζηά ζηελ αγάπε θαη ηε ραξά πνπ ε πίζηε καο δίλεη. Γηαηί ηα δψξα ηεο εηδσινιαηξίαο θξαηάλε γηα ιίγν, ελψ ηα δψξα ηνπ Πξηζηνχ θξαηάλε γηα πάληα θαη ζ απηήλ θαη ζηελ άιιε δσή. Ξα είδσια δελ καο αγαπνχλε. Κ Πξηζηφο καο αγαπά πξνζσπηθά θαη έρεη ζπζηαζηεί γηα καο κε ηελ ζηαχξσζε θαη ηελ αλάζηαζή Ξνπ. Ηαο δίλεη ινηπφλ δσή. Ώο κάζνπκε ινηπφλ απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία λα πηζηεχνπκε θαη λα αγαπνχκε ην Πξηζηφ θαη λα αθήλνπκε ζηελ άθξε θάζε είδσιν απηνχ ηνπ θφζκνπ, ην νπνίν δελ πξέπεη λα κπαίλεη ζηελ θαξδηά καο, δηφηη καο θξαηά εδψ. Εαη αο δνχκε ηε ραξά ηεο ζρέζεο κε ην Πξηζηφ ζηελ Αθθιεζία. Εη Αθείλνο ζα καο βνεζήζεη ζηηο δπζθνιίεο καο. Γξσηήζεηο 1. Ξη ήηαλ απηφ πνπ έθαλε ηελ κηθξή Ώθπιίλα λα δηδάζθεη ηηο ζπλνκειίθνπο ηεο; 2. Γηαηί ε Ώθπιίλα δελ έθαλε πίζσ ζην δησγκφ απφ ηνλ αλζχπαην; 3. Γηαηί επέζηξεςε, αθνχ έγηλε θαιά απφ ηνλ άγγειν; 4. Οπάξρνπλ ζχγρξνλα είδσια; 5. Λνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο πίζηεο ζην Πξηζηφ απφ ηελ πίζηε ζηα είδσια; Οπκπέξαζκα Θα κέλνπκε καθξηά απφ ηελ ζχγρξνλε εηδσινιαηξία θαη λα δηαιέγνπκε ηελ αγάπε θαη ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ! 32

33 Απάληεζε ζσζηά θαη θάλε ηελ αθξνζηηρίδα Ήηαλ ν δηψθηεο ηεο Ώθπιίλαο Γ πξψηε ιέμε ηεο πξνζεπρήο ηεο αγίαο Γ αγία έλησζε φηη ην ζψκα ηεο ζα πέζαηλε, ε... ηεο φκσο ζα δνχζε αηψληα θνληά ζην Πξηζηφ Κη άλζξσπνη θαη ζήκεξα... είδσια Κ κήλαο πνπ γηνξηάδεη ε αγία Ώπηφο θαηήγγειε ηελ αγία Αθεί κεηαθέξζεθαλ ηα ιείςαλα ηεο αγίαο Α Η _ Ρ Θ Ζ Κ Α Κα δσγξαθίζεηο ηελ αγία Αθπιίλα 33

34 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 9 Ε Αγία Γπηξνπία Νηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Δηνθιεηηαλνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Ηεζνπνηακίαο, δνχζε κία επζεβήο γπλαίθα πνπ ιεγφηαλ ΘσκαΎδα. Ώπηή είρε γίλεη κνλαρή θαη θνληά ηεο δνχζαλ δχν αδειθέο, ε Ζηβχε θαη ε Ζεσλίο θαζψο θαη ην ελληάρξνλν θνξίηζη ηεο Ζηβχεο, ε Απηξνπία. Αίρε μεζπάζεη δησγκφο ζηελ πεξηνρή απφ έλαλ άγξην δηνηθεηή πνπ ιεγφηαλ Νειήλνο. Εάπνηνο θαηήγγεηιε ηηο ηξεηο θνπέιεο φηη πίζηεπαλ ζην Πξηζηφ θαη ζηξαηηψηεο πήγαλ θαη ηηο ζπλέιαβαλ. Ξηο νδήγεζαλ ζηνλ Νειήλν. Αθείλνο πξνζπάζεζε κε ππνζρέζεηο λα ηηο δειεάζεη θαη λα αιιάμνπλ πίζηε. Ηάιηζηα, ελψ ζπδεηνχζαλ, ν Νειήλνο δηέηαμε λα ιχζνπλ ηελ Απηξνπία, γηα λα ηεο δψζεη ηελ επθαηξία λα δηαθχγεη. Ξφηε ε κεηέξα ηεο ε Ζηβχε είπε ζηελ Απηξνπία: «Ηελ θχγεηο». Εαη ε Απηξνπία παξέκεηλε, καδί κε ηελ κεηέξα θαη ηελ ζεία ηεο. Κ Νειήλνο άξρηζε ηηο απεηιέο. Ώπηέο απάληεζαλ κε έλα ζηφκα φηη ήηαλ ρξηζηηαλέο θαη δελ επξφθεηην λα αιιάμνπλ ηελ πίζηε ηνπο, φζα καξηχξηα θη αλ ππέθεξαλ. Νθέθηεθε ζηε ζπλέρεηα λα πάξεη μερσξηζηά ηελ Απηξνπία. Νηηο ππνζρέζεηο θαη ηα θαινπηάζκαηά ηνπ ε Απηξνπία ηνπ απάληεζε φηη ν Πξηζηφο είλαη ε αιήζεηα θαη δελ κπνξνχζε λα αθήζεη ηελ αιήζεηα γηα λα αθνινπζήζεη ηνπο ςεχηηθνπο ζενχο θαη λα ράζεη ην ζθνπφ ηεο δσήο ηεο πνπ ήηαλ ε αγάπε πξνο ην Θεφ. Ξνπ δήηεζε κάιηζηα λα ηελ βαζαλίζεη πξψηε. Ώπηφο δηέηαμε λα ηελ ηεληψζνπλ ζε έλα μχιν θαη λα ηελ ρηππήζνπλ αιχπεηα. Ξν ίδην θαη ηελ κεηέξα θαη ηε ζεία ηεο. Ξν βξάδπ ήξζε έλαο άγγεινο θαη ηηο έθαλε θαιά. Ξελ άιιε κέξα, ν Νειήλνο δηέηαμε λα έξζνπλ κπξνζηά ηνπ. Ηε έθπιεμε δηαπίζησζε φηη ήηαλ ζα λα κελ είραλ πάζεη θαλέλα καξηχξην. Ξφηε ν ηχξαλλνο δηέηαμε λα απνθεθαιίζνπλ ηελ Ζηβχε, δηφηη ζεσξνχζε φηη απηή επεξέαδε θαη ηελ αδειθή θαη ηελ θφξε ηεο. Νηε ζπλέρεηα, παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, θαηάιαβε φηη νχηε νη άιιεο ζα άιιαδαλ γλψκε. Δηέηαμε θαη έθαςαλ ηελ Ζεσλίδα ζε έλα θακίλη κε θσηηά θαη ηελ κηθξή Απηξνπία, πνπ δελ έθπγε, φηαλ κπνξνχζε, λα ηελ απνθεθαιίζνπλ. Ξφηε πξηλ ην καξηχξην ήξζε θαη ε ΘσκαΎο πνπ ηηο πξνζηάηεπε θαη ηηο θαζνδεγνχζε ζηε δσή ηνπ Πξηζηνχ. Λξνζεπρήζεθε γη απηέο θαη ππέκεηλαλ κε θαξηεξία ην καξηχξην, επηθαινχκελεο ηελ βνήζεηα ηνπ Επξίνπ. Γ Απηξνπία κάιηζηα έβαιε ηα ρέξηα ηεο πίζσ θαη έζθπςε ην θεθάιη ζηνπο δήκηνπο ρσξίο λα παξαπνλεζεί. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπο θάζε ρξφλν ζηηο 25 Δνπλίνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα πίζηεπαλ ζην ξηζηφ: εθείλα ηα ρξφληα ν κνλαρηζκφο δελ ήηαλ νξγαλσκέλνο. κσο ππήξραλ άλζξσπνη θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ έλησζαλ φηη ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ ζηε δσή ηνπο είλαη ν Πξηζηφο. Εαη έηζη αθηέξσλαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην Πξηζηφ, απνθάζηδαλ δειαδή λα κελ θάλνπλ νηθνγέλεηα, αιιά λα δνχλε κε πξνζεπρή, ζεία θνηλσλία, κειέηε ηνπ Απαγγειίνπ θαη σο κία κηθξή δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Έηζη είρε γίλεη θαη κε ηελ αγία ΘσκαΎδα, ε νπνία είρε ζπγθεληξψζεη θνληά 34

35 ηεο αξθεηέο θνπέιεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη ηξεηο απηέο πνπ καξηχξεζαλ γηα ην Πξηζηφ. Νηελ πεξίνδν ησλ δησγκψλ φκσο ήηαλ δχζθνιν λα παξακείλνπλ νη άλζξσπνη πηζηνί ζην Πξηζηφ, ρσξίο λα θιεζνχλ λα δηθαζηνχλ θαη λα επηιέμνπλ Πξηζηφ ή είδσια. Οπήξραλ δηάθνξνη πνπ πεξίκελαλ λα βξνχλε ηελ επθαηξία απφ δήιν ή απφ θαθία ή επεηδή ζεσξνχζαλ φηη νη ρξηζηηαλνί ήηαλ επηθίλδπλνη γηα ηελ θνηλσλία, ηνπο θαηαγγέιιαλε θαη νη ζηξαηηψηεο ηεο ξσκατθήο εμνπζίαο πνπ θπβεξλνχζε ηνλ θφζκν ηνπο ζπιιακβάλαλε. Έηζη έγηλε θαη κε ηηο ηξεηο θνπέιεο. κεηέξα: ν δηνηθεηήο θαη ηχξαλλνο ηεο πεξηνρήο ζθέθηεθε λα πηέζεη ηελ κεηέξα ηεο Απηξνπίαο, γηα λα αιιάμεη γλψκε. Θεσξνχζε φηη θακία κεηέξα δελ ζα άθελε ηα παηδί ηεο λα πεζάλεη, ηδίσο φηαλ είλαη κηθξφ. Γ κάλα φκσο μέξεη φηη ε πίζηε ζην Πξηζηφ είλαη ην σξαηφηεξν πνπ ππάξρεη ζηε δσή θαη έηζη, ελψ δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ κηθξή θφξε λα θχγεη, ε κάλα ηελ πξνηξέπεη: «κελ θχγεηο». Αίλαη ζπγθινληζηηθή ε ζθελή. Δείρλεη φηη φηαλ ππάξρεη ε αγάπε γηα ην Πξηζηφ, ηφηε αθφκε θαη ην ίδην ην δψξν ηεο δσήο ρσξίο ην Πξηζηφ δελ έρεη λφεκα. Γ αγάπε ηεο κεηέξαο δελ ζα ήηαλ πιήξεο ρσξίο ηελ αγάπε γηα ην Πξηζηφ. Ώπηφ βέβαηα δχζθνια ζα ην θάλακε ζηελ επνρή καο, γηαηί βάδνπκε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο, πην πάλσ απφ ηελ αιήζεηα πνπ είλαη ν Πξηζηφο. ν ξηζηφο είλαη ε αιήζεηα: ηίπνηε ζηε δσή δελ έρεη πξαγκαηηθή αμία αλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ αιήζεηα, πνπ είλαη ν Πξηζηφο. ια κπνξνχκε λα ηα δήζνπκε, λα ηα ραξνχκε, αλ φκσο δελ έρνπκε πίζηε ηφηε δελ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζηελ επηπρία. Ώθφκε θαη ν ζάλαηνο γηα ην Πξηζηφ, ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, είλαη πξνηηκφηεξνο απφ κία δσή καθξηά ηνπ. Κ θφζκνο ζήκεξα, θαη ην ηαγθαιάθη ηδηαηηέξσο, καο έρεη θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε επηπρία θαη ραξά ζηα φζα ν πνιηηηζκφο καο δίλεη. κσο κηα ηέηνηα επηπρία είλαη κάηαηε. Ώο κάζνπκε ινηπφλ φηη ε πίζηε ζην Πξηζηφ είλαη φ,ηη ζπνπδαηφηεξν. ηηο έθαλε θαιά: ήηαλ έλα ζεκάδη γηα ηνλ εηδσινιάηξε ηχξαλλν απηφ, γηα λα θαηαιάβεη φηη ν Πξηζηφο είλαη ν αιεζηλφο Θεφο θαη φπνηνο πηζηεχεη ζ Ώπηφλ κπνξεί λα ληθήζεη θάζε θαθφ, αθφκε θαη ηνλ ζσκαηηθφ ζάλαην. Ήηαλ κηα επθαηξία ζε απηφλ λα κεηαλνήζεη, αιιά δελ ηελ αμηνπνηήζεη. Ξν ηαγθαιάθη δελ ηνλ άθεζε, αιιά θαη εθείλνο ππνρψξεζε ζηηο ζθέςεηο πνπ ηνπ έβαδε ην ηαγθαιάθη. Ώπηφ ζπκβαίλεη κε φζνπο αλζξψπνπο δνχλε ζην ςέκα. Δελ πηζηεχνπλ, αθφκε θη αλ φζα βιέπνπλ γηα ηελ πίζηε είλαη νινθάλεξα. έβαιε ηα ρέξηα ηεο πίζσ: ε κνλαρή ΘσκαΎδα ελίζρπζε ηηο δχν θνπέιεο ζην καξηχξηφ ηνπο. Δελ ηηο εγθαηέιεηςε, αιιά ήηαλ θνληά ηνπο. Ώπηφ θάλνπλ φρη κφλν νη θπζηθνί γνλείο, αιιά θαη νη πλεπκαηηθνί καο γνλείο, πνπ είλαη φζνη καο νδεγνχλ ζην Πξηζηφ, καο καζαίλνπλ ηελ αιήζεηα. Εη απηνί είλαη νη ηεξείο, είλαη νη αλάδνρνί καο, νη λνλνί θαη νη λνλέο καο πνπ πηζηεχνπλ ζην Πξηζηφ, είλαη νη κνλαρνί θαη νη κνλαρέο πνπ καο θαζνδεγνχλ. Εαη ηφηε βιέπνπκε φηη έρνπκε πάξεη πνιιή δχλακε. Ηαο ρξεηάδεηαη ε αγάπε ηφζν ηνπ Θενχ φζν θαη ησλ αλζξψπσλ. Γ κηθξή Απηξνπία κε ηαπείλσζε θαη αγάπε θαη πίζηε ζην Πξηζηφ απνδέρεηαη ην καξηχξην. Δελ δηακαξηχξεηαη, δελ θιαίεη κπξνζηά ζην ζάλαην, αιιά είλαη δπλαηή. Εαη γίλεηαη αγία. Γπηξνπία: ην φλνκά ηεο ζεκαίλεη θαιφηξνπε. Ώπηή πνπ έρεη θαινζχλε, αγάπε, ζεβαζκφ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή μέξεη ηη ζέιεη ζηε δσή ηεο. Εαη ε Απηξνπία ήζειε ηελ Ώιήζεηα, δειαδή ην Πξηζηφ. Γ Απηξνπία είρε ηξφπνπο, καζεκέλε αζθαιψο απφ ηελ κεηέξα ηεο, ππαθνή ζην θαιφ πνπ ε κεηέξα ηεο θαη φζνη ηελ αγαπνχζαλ ηελ δίδαζθαλ, αιιά θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απνθαζηζηηθφηεηα ζηε δσή ηεο. Ώο κάζνπκε θη εκείο απφ ηελ κηθξή καο ειηθία λα έρνπκε ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο ηεο Ώιήζεηαο πνπ είλαη ν Πξηζηφο, λα ζεσξνχκε ηελ Ώιήζεηα ηεο πίζηεο ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο δσήο καο θαη λα ππαθνχκε ζε φ,ηη θαιφ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηνχκε ηελ αιήζεηα αιινχ, θάλνληαο πεξηπιαλήζεηο ζην ςέκα. Γξσηήζεηο 1. Γηαηί ε κεηέξα ηεο Απηξνπίαο δελ ηεο άιιαμε γλψκε θαη ηεο είπε λα κελ θχγεη; 2. Ξη ζεκαίλεη φηη ν Πξηζηφο είλαη ε Ώιήζεηα; 3. Γηαηί ν Πξηζηφο έζηεηιε ηνλ άγγειν γηα λα ζεξαπεχζεη ηηο ηξεηο θνπέιεο; 4. Γηαηί ν ηχξαλλνο παξέκεηλε ακεηαλφεηνο; 5. Λνηεο αγάπεο ρξεηαδφηαλ ε Απηξνπία; 35

36 6. Ξη ζεκαίλεη ην φλνκα Απηξνπία; Οπκπέξαζκα Κ Πξηζηφο είλαη ε αιήζεηα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηπιαληφκαζηε καθξηά Ξνπ! ΙΓΓΦΏΔΝΚΔΘΟΚΔ ΚΔΜΟΞΜΏΗΙΙΕΙΝΚΞΝΔΜΠΕΕΕΖΔΝΓΟΑΦΝΔΦΓΚΘΏΔΞΓΖΕΚΔΔΏΙΏΔΔΏΗΘΓΕΝΚ ΘΓΖΑΝΙΝΔΘΑΖΓΟΐΔΖΓΏΔΛΚΜΞΟΑ Βξεο ζην θξππηφιεμν 10 ιέμεηο ΑΚΑΠΟΔΑ απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. Κα δσγξαθίζεηο ηελ αγία κάξηπξα Γπηξνπία 36

37 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 10 Μ Άγηνο Παξζίδηνο Κ άγηνο Ξαξζίδηνο ήηαλ έλα δσδεθάρξνλν παηδί πνπ ην ραξαθηήξηδε ελζνπζηψδε αγάπε γηα ηελ ιαηξεία ηεο Αθθιεζίαο θαη έηζη δηαθνλνχζε ηνπο ηεξείο ζηελ ηεξνπξγία ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Θείαο Απραξηζηίαο. Λξνζεισκέλν ζηελ ηεξή ηνπ επζχλε κε πιήξε ζπλαίζζεζε φηη ζπκκεηείρε ελεξγά ζε φηη πην ηεξφ, ζε φηη πην άγην ππάξρεη ζηελ γε. Νπάλην ράξηζκα γηα κία παηδηθή ςπρή πνπ ε χπαξμε ηνπ είρε γίλεη έλα κε ηνλ Εχξην Δεζνχ Πξηζηφ. Ήηαλ καζεηήο ηνπ επηζθφπνπ Μψκεο Νηεθάλνπ θαη απφ κηθξή ειηθία δηαθνλνχζε ζηηο εθθιεζηαζηηθέο ζπλαζξνίζεηο. Ηε ην μέζπαζκα ηνπ δησγκνχ ζηα ρξφληα ησλ απηνθξαηφξσλ Κπαιεξηαλνχ θαη Γαιελνχ ην 257 κ. Π. πνιινί ρξηζηηαλνί βαζαληδφηαλε ζηηο ξσκατθέο θπιαθέο. Γ Αθθιεζία απνθαζίδεη λα ηνπο κεηαδψζεη κε κπζηηθφ ηξφπν ηα Άρξαληα Ηπζηήξηα γηα ηνπο ζηεξίμεη ζηηο ηειεπηαίεο ηνπο ζηηγκέο. Ώλάκεζα ζηνπο πνιινχο πνπ εκπηζηεχνληαη γηα απηή ηε ηφζν ζεκαληηθή ηφζν ζπνπδαία ηφζν ηεξή κα θαη πνιχ επηθίλδπλε απνζηνιή ήηαλ θαη ν Ξαξζίδηνο. Ξν ήζνο ηνπ, ηα ζπάληα γηα ηελ ειηθία ηνπ ραξίζκαηα θαη ε παηδηθή ηνπ ειηθία πνπ δελ ζα θηλνχζε ππνςίεο ήηαλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάζεζε ελφο ηφζν κεγαιεηψδνπο έξγνπ. Ηέζα ζε έλα αξγπξφ θνπηί κε πνιιή πξνθχιαμε κεηά ηελ ηέιεζε ηεο Θείαο Απραξηζηίαο μεθίλεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ηεξήο απνζηνιήο γηα ηνπο αδεξθνχο ρξηζηηαλνχο πνπ βαζαληδφηαλε κέζα ζηελ θπιαθή γηα ηνλ Πξηζηφ. Ώπηφ ηνπ έδηλε πεξηζζή δχλακε θαη θνπξάγην λα μεπεξάζεη ηνπο θφβνπο ηνπ. Γεγνλφο αμηνζαχκαζην γηα ηα θνηλά αλζξψπηλα κέηξα απηή ε αηαιάληεπηε πνξεία ζε επηινγέο πνπ ζέηνπλ ηελ δσή ζε ηφζν κεγάιν θίλδπλν θαη κάιηζηα φια απηά απφ έλα κηθξφ παηδί. Δπζηπρψο ζην δξφκν γίλεηαη αληηιεπηφο απφ κία παξέα παηδηψλ πνπ ηνλ ήμεξαλ θαη ήηαλ εηδσινιάηξεο, θαζψο θαη ζηξαηηψηεο ιίγν πξηλ θηάζεη ζηηο θπιαθέο θαη απαηηνχλ απφ ην λεαξφ Ξαξζίδην λα ηνπο παξαδψζεη ηα άρξαληα κπζηήξηα. Αθείλε ηελ ζηηγκή θάλεη φηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφ λα ηα πξνθπιάμεη θαη αο ράζεη ηελ δσή ηνπ αξθεί λα κελ πέζνπλ ζε εηδσινιαηξηθά ρέξηα θαη ηα βεβειψζνπλ. Λεξηθπθιψλεηαη, μπινθνπείηαη, ιηζνβνιείηαη κε καλία. Λέθηεη αηκφθπξηνο θαη πεζαίλεη. Ξνλ πιεζηάδνπλ γηα λα ηνπ πάξνπλ απηφ πνπ κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή πξνζηάηεπε θαη έληξνκνη αλαθαιχπηνπλ φηη ηα Άρξαληα Ηπζηήξηα ζαπκαηνπξγηθά είραλ εμαθαληζηεί. Λαξάηεζαλ ην λεθξφ ζψκα θαη έθπγαλ. Ήηαλ 15 Ώπγνχζηνπ ηνπ έηνπο 257 κ. Π. Κη ρξηζηηαλνί παξέιαβαλ επιαβηθά ην άγην ιείςαλν ηνπ θαη ην κεηέθεξαλ ζην θνηκεηήξην (θαηαθφκβε) ηνπ ηάθνπ ηνπ Ώγίνπ Εαιιίζηνπ (ζηε Μψκε), φπνπ κέρξη ζήκεξα δείρλνπλ ην ζεκείν ηνπ ηάθνπ ηνπ. Ώξγφηεξα ν επίζθνπνο Μψκεο Δάκαζνο ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ, ην έμεο επίγξακκα: «Αλψ ν Άγηνο Ξαξζίδηνο έθεξε ηα κπζηήξηα ηνπ Πξηζηνχ, θάπνηνο κε ρέξη βέβειν πήγε λα ηα κνιχλεη. Εείλνο φκσο πξνηίκεζε λα δψζεη ηε δσή ηνπ, παξά λα δψζεη ζηα ζθπιηά (δει. ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ ιπζζαζκέλνη ελαληίνλ ηνπ Πξηζηνχ) ηνπο ζείνπο καξγαξίηεο». 37

38 Γ Αθθιεζία ηηκά ηελ κλήκε ηνπ ηελ 15ε Ώπγνχζηνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα δσδεθάρξνλν παηδί: κε ηα ζεκεξλά δεδνκέλα ν άγηνο ήηαλ έλα απφ ηα παηδηά εθείλα πνπ βνεζνχλ ζην άγην βήκα, πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηεξέα φηαλ γίλεηαη ην κπζηήξην ηεο Θείαο Απραξηζηίαο. Ξα παηδηά ηνπ ηεξνχ δελ πεγαίλνπλ εθεί γηα λα κηιήζνπλ, αιιά γηα λα βνεζήζνπλ ψζηε ε ιαηξεία ηεο Αθθιεζίαο λα είλαη φκνξθε. Ξν παηδί πνπ θξαηά ην θεξί κνηάδεη κε ηνλ άγην Δσάλλε ηνλ Λξφδξνκν, ν νπνίνο ήηαλ ην ιπρλάξη γηα λα θσηίζεη ηνλ θφζκν ψζηε λα έξζεη ν Πξηζηφο. Αίλαη έξγν πνπ πξνυπνζέηεη αγάπε θαη δήιν. Κα ηνπο κεηαδψζεη ηα άρξαληα κπζηήξηα: Κη ηεξείο δελ κπνξνχζαλ λα πάλε ζηε θπιαθή γηα λα θνηλσλήζνπλ ηνπο ρξηζηηαλνχο. Οπήξρε ζνβαξφο θίλδπλνο λα ηνπο ςάμνπλ θαη λα ζπιιάβνπλ θαη ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη α πεηάμνπλ θάησ ηα άγηα κπζηήξηα ή λα ηα θνξντδέςνπλ. Γ Θεία Ενηλσλία είλαη ην ηεξφηεξν πνπ ππάξρεη ζηε δσή. Αίλαη ην Νψκα θαη ην Ώίκα ηνπ Πξηζηνχ θαη γη απηφ πάληνηε θαινχκαζηε λα είκαζηε πξνζερηηθνί φηαλ θνηλσλνχκε, λα κελ καο πέζεη θάησ, λα αλνίγνπκε ζσζηά ην ζηφκα καο, λα ιέκε ην φλνκά καο θαη λα ζθεθηφκαζηε φηη είλαη ν Πξηζηφο Ξνλ νπνίν βάδνπκε κέζα καο. Γη απηφ ηφηε έζηειλαλ ηα παηδηά πνπ δηαθνλνχζαλ ζην ηεξφ, θξχβνληαο ηελ ζεία θνηλσλία ζε έλα κήιν, ην νπνίν ην θνχθσλαλ απφ κέζα, ή βάδνληάο ηελ ζε θάπνην πξάγκα ην νπνίν ην είραλ αλάγθε νη θπιαθηζκέλνη. Ώπηφο ήηαλ ν ηξφπνο πνπ έδεηρλε ηελ εμππλάδα, ηνλ ζεβαζκφ αιιά θαη ηελ επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα θνηλσλήζνπλ πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καξηπξίσλ. έγηλε αληηιεπηφο: είρε έξζεη ε ψξα ηνπ καξηπξίνπ γηα ηνλ Ξαξζίδην. Ξα παηδηά πνπ ηνλ ήμεξαλ ηνλ θάιεζαλ λα κείλεη καδί ηνπο γηα λα παίμνπλ. κσο φηαλ είδαλ φηη θξαηνχζε θάηη ζηνλ θφξθν ηνπ, ηνπ επηηέζεθαλ γηα λα ηνπ ην πάξνπλ. Δελ πίζηεπαλ ζην Πξηζηφ θαη ε ζεία θνηλσλία ήηαλ γη απηνχο ηίπνηα. κσο γηα ηνλ Ξαξζίδην ήηαλ ην παλ. Έηζη πξνηίκεζε λα πεζάλεη, παξά λα αθήζεη ηελ ζεία θνηλσλία απφ ηα ρέξηα ηνπ. Γίραλ εμαθαληζηεί: ν Πξηζηφο ππνδέρηεθε ηελ ςπρή ηνπ Ξαξζίδηνπ ζηνλ νπξαλφ θαη καδί έλαο άγγεινο πήξε ηα κπζηήξηα θαη ηα έθξπςε απφ ηα βέβεια κάηηα ησλ εηδσινιαηξψλ. Έηζη ν άγηνο καξηχξεζε θαη ε Αθθιεζία πάληνηε ηηκά ηελ κλήκε ηνπ, αιιά θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κάο άθεζε έλα σξαίν παξάδεηγκα αγάπεο γηα ην Πξηζηφ θαη ηελ Θεία Ενηλσλία. ζείνπο καξγαξίηεο: ε ζεία Ενηλσλία είλαη ην Νψκα θαη ην Ώίκα ηνπ Πξηζηνχ, φπσο ν Ίδηνο καο παξέδσζε ην βξάδπ ηνπ Ηπζηηθνχ Δείπλνπ. Αίλαη αλάκλεζε ηνπ Πξηζηνχ ε ηέιεζε ηεο Θείαο Απραξηζηίαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή θνηλσλία ηνπ Ίδηνπ ηνπ Πξηζηνχ. πνηνο θνηλσλά κε θφβν Θενχ, πίζηε θαη αγάπε, δειψλεη φηη είλαη ρξηζηηαλφο, φηη ζέιεη λα αγαπά ην Πξηζηφ, φηη δε ζέιεη λα ληθηέηαη απφ ηηο ακαξηίεο θαη ην θαθφ θαη φηη ζέιεη λα είλαη καδί κε ην Πξηζηφ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη κέινο ηεο Αθθιεζίαο. Γη απηφ θαη θνηλσλνχκε φινη καδί απφ ην ίδην πνηήξην. Γηα λα δείμνπκε φηη αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιιν θαη φινη καδί ην Πξηζηφ. ηαλ ινηπφλ ζέινπκε λα θνηλσλήζνπκε, πξνζπαζνχκε λα έρνπκε ζπγρσξέζεη φζνπο κα ο ζηελνρψξεζαλ, λα έρνπκε αγάπε ζηελ θαξδηά καο, λα έρνπκε κεηαληψζεη γηα ηα κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ιάζε καο θαη λα πηζηεχνπκε ζην Πξηζηφ. Επξίσο, λα είκαζηε ραξνχκελνη θαη λα ζέινπκε λα θνηλσλνχκε ζπρλά. Εαη ν Πξηζηφο καο αγηάδεη θαη καο δίλεη ραξά θαη δσή. Πσξίο ηελ ζεία Ενηλσλία δελ ππάξρεη Αθθιεζία. Εη απηφ αο ην κάζνπκε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία. Γξσηήζεηο 1. Ξη ζήκαηλε φηη ν Ξαξζίδηνο βνεζνχζε ζηελ ηέιεζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο; 2. Γηαηί ν Ξαξζίδηνο αξλήζεθε λα παξαδψζεη ηα κπζηήξηα ζηνπο εηδσινιάηξεο; 3. Ξη καο δείρλεη ε ζηάζε ηνπ Ξαξζίδηνπ γηα ηελ ζεία θνηλσλία; 4. Ξη είλαη ηειηθά ε Θεία Ενηλσλία γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο; 5. Λψο θαινχκαζηε λα πξνεηνηκαδφκαζηε γηα λα θνηλσλήζνπκε; 6. Ενηλσλνχκε κφλνη καο ζηελ Αθθιεζία; 38

39 Οπκπέξαζκα Γ Αθθιεζία κε ηε Θεία Ενηλσλία καο δίλεη ραξά θαη αηψληα δσή! Βξεο ζην θξππηφιεμν 6 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία: Ξ Ώ Μ Ν Δ Β Δ Κ Ν Ν Δ Μ Δ Π Ε Κ Δ Θ Θ Δ Ώ Θ Μ Ν Ώ Γ Η Ο Ν Ξ Γ Μ Δ Κ Ξ Μ Ζ Π Μ Δ Ν Ξ Κ Ν Θ Γ Ώ Ώ Ο Ε Κ Ο Ξ Δ Κ Θ Ώ / / / / / / Κα δσγξαθίζεηε ηνλ άγην Παξζίδην 39

40 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 11 Πα λήπηα ηεο Βεζιεέκ ηαλ γελλήζεθε ν Πξηζηφο, ηελ Δνπδαία θαη ηελ Λαιαηζηίλε ηελ είραλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπο νη Μσκαίνη. Ώπηνί είραλ νξίζεη σο βαζηιηά θαη δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο ηνλ Γξψδε. ηαλ ν Γξψδεο έκαζε απφ ηνπο Ηάγνπο πνπ είραλ έξζεη απφ ηα βάζε ηεο Ώλαηνιήο φηη είρε γελλεζεί έλαο θαηλνχξηνο βαζηιηάο, θνβήζεθε φηη ζα ράζεη ην ζξφλν ηνπ θαη γη απηφ δήηεζε απφ ηνπο Ηάγνπο λα έξζνπλ λα ηνπ πνπλ πνχ αθξηβψο βξηζθφηαλ ν Πξηζηφο, ψζηε λα πάεη θη ν ίδηνο λα ηνλ πξνζθπλήζεη. Κ βαζχηεξνο ζθνπφο ηνπ φκσο ήηαλ λα ζθνηψζεη ην λενγέλλεην Πξηζηφ. Κη Ηάγνη φκσο πιεξνθνξήζεθαλ απφ Άγγειν ζην φλεηξφ ηνπο φηη δελ έπξεπε λα μαλαπάλε ζηνλ Γξψδε, ελψ θαη ν Δσζήθ εηδνπνηήζεθε λα παξαιάβεη ηελ Λαλαγία θαη ην Πξηζηφ θαη λα θχγεη απφ ηε ΐεζιεέκ θαη λα πάεη ζηελ Ώίγππην. Κ Γξψδεο δηέηαμε λα ζθάμνπλ φια ηα παηδηά ηεο ΐεζιεέκ πνπ ήηαλ θάησ απφ δχν ρξνλψλ θαη πξαγκαηηθά νη Μσκαίνη έζθαμαλ λήπηα! Δηέηαμε λα η αθήζνπλ άηαθα, γηα λα πεξάζεη ν ίδηνο λα ηα δεη! Ξα έζαςαλ κεηά ζε νκαδηθφ ιάθθν! Αίλαη νη πξψηνη κάξηπξεο γηα ην Πξηζηφ! Γ παξάδνζε αλαθέξεη φηη πάλσ απφ ηνλ νκαδηθφ ηάθν ησλ καξηχξσλ έιακπε θάζε λχρηα έλα νπξάλην θσο θαη έβγαηλε θαη ζείν κχξν, πνπ θαλέξσλε φηη ε ζπζία ησλ παηδηψλ απηψλ, αθφκα θη αλ δελ ήμεξαλ ηα ίδηα γηαηί έγηλε, ήηαλ ζπζία γηα ηελ πίζηε ηνπ Πξηζηνχ. «Φσλή ελ Μακά εθνχζζε, ζξήλνο θαη θιαπζκφο θαη νδπξκφο πνιχο Μαρήι θιαίνπζα ηα ηέθλα απηήο» είρε γξάςεη κεηά απφ φξακα ν πξνθήηεο Δεξεκίαο. Εη απηή είλαη κηα αθφκε πξνθεηεία πνπ επαιεζεχζεθε γηα ην Πξηζηφ. Ξψξα ηα λήπηα ηεο Δνπδαίαο δνπλ ζαλ Άγγεινη ζηνλ νπξαλφ, ελψ θάπνηα απφ ηα ιείςαλά ηνπο ζψδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα, ζηνηβαγκέλα ζε κηα ζηνά ηνπ ππνγείνπ ηεο ΐεζιεέκ, εθεί φπνπ είλαη ν λαφο ηεο Γέλλεζεο ηνπ Πξηζηνχ. Άιια απφ ηα ιείςαλά ηνπο βξέζεθαλ ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε, ζηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Δνπζηίλνπ. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ησλ λεπίσλ ηεο ΐεζιεέκ ζηηο 29 Δεθεκβξίνπ θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα Εξψδεο: ν εγεκφλαο ηεο Λαιαηζηίλεο, έλαο ζθιεξφο θαη θαθφο άλζξσπνο, ν νπνίνο δελ είρε άιιν λφεκα ζηε δσή ηνπ, παξά λα θξαηά ηελ εμνπζία ηνπ. Ήηαλ επηδεημηνκαλήο. Ώλέιαβε λα μαλαρηίζεη ην λαφ ηνπ Ννινκψληα θαη ε επηζθεπή θαη αλνηθνδφκεζε θξάηεζαλ πεξίπνπ 80 ρξφληα. Ξν έξγν ην ζπλέρηζαλ νη δηάδνρνί ηνπ. ηαλ γελλήζεθε ν Πξηζηφο, αλεζχρεζε γηα ην ζξφλν θαη ηελ εμνπζία ηνπ, δηφηη πίζηεπε φηη ν Πξηζηφο ζα ήηαλ έλαο θνζκηθφο άξρνληαο. ηη ζα γελληφηαλ γηα λα ειεπζεξψζεη ηνπο Δζξαειίηεο απφ ηνπο Μσκαίνπο θαη λα γίλεη βαζηιηάο ηνπο αληί γηα εθείλνλ, ηνλ Γξψδε. 40

41 νη Ιάγνη: ζνθνί θαη θαινπξναίξεηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ηελ αιήζεηα ζηε δσή ηνπο. Έηζη, φηαλ βιέπνπλ ην αζηέξη ζηνλ νπξαλφ, ζα θαηαιάβνπλ φηη εδψ πξφθεηηαη γηα έλα ζεκάδη απφ ην Θεφ. Έηζη, πεξίπνπ δχν ρξφληα ζα ηαμηδέςνπλ ζε δηάθνξα κέξε, γηα λα θηάζνπλ ηειηθά ζηε ΐεζιεέκ, φπνπ ζα αλαδεηήζνπλ ην Πξηζηφ. Θα ηνπο πξνζθέξνπλ ρξπζφ, ιηβάλη θαη ζκχξλα, δειαδή ηα δψξα πνπ ηαηξηάδνπλ ζε βαζηιηά (ην ρξπζάθη), ζε Θεφ (ην ιηβάλη) θαη ζε θάπνηνλ πνπ επξφθεηην λα πεζάλεη γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ (ζκχξλα ην άξσκα πνπ έβαδαλ ζηνπο λεθξνχο, πξηλ ηνπο ζάςνπλ). Θα ππαθνχζνπλ ζην φλεηξν ηνπ Ώγγέινπ θαη δελ ζα πνχλε ζηνλ Γξψδε πνχ βξηζθφηαλ ν Πξηζηφο. Ξα νλφκαηά ηνπο θαίλεηαη φηη ήηαλ ΐαιηάζαξ, Γαζπάξ θαη Ηειρηφξ. ν Ζσζήθ ζηελ Αίγππην: ν Πξηζηφο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ ζα είλαη μέλνο γηα ηνλ θφζκν θαη πξφζθπγαο. Θα θχγεη γηα ηελ Ώίγππην, γηα λα κελ καξηπξήζεη καδί κε ηα άιια λήπηα. Κ Δσζήθ ζα πξνζηαηέςεη ηφζν ην Πξηζηφ φζν θαη ηελ Ηεηέξα Ξνπ ηελ Λαλαγία. Κ Θεφο ζα επηηξέςεη ηα κηθξά παηδάθηα, ηα λήπηα ηεο ΐεζιεέκ, λα καξηπξήζνπλ γηα ηελ αγάπε ηνπ, κνινλφηη δελ έθηαηγαλ ζε ηίπνηα. Νε αληαπφδνζε, ζα ηα έρεη γηα πάληα θνληά Ξνπ ζηε ΐαζηιεία ησλ Κπξαλψλ. Θα είλαη άγηνη. Ξα λήπηα είλαη νη πξψηνη κάξηπξεο ζηελ ηζηνξία ηεο Αθθιεζίαο, κεηά ηε Γέλλεζε ηνπ Πξηζηνχ. δηέηαμε λα ηα αθήζνπλ άηαθα: απνξνχκε γηα ην κέγεζνο ηεο θαθίαο ηνπ βαζηιηά. Ώλππεξάζπηζηα παηδάθηα, ν θαθνχξγνο θαη ζθιεξφο άξρνληαο ηα ζαλαηψλεη, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ν Πξηζηφο ζα πεζάλεη. Εαη ηα αθήλεη άηαθα, γηα λα δηαπηζηψζεη φηη δελ θηλδπλεχεη ν ζξφλνο ηνπ. Εη φκσο, ν Πξηζηφο έρεη θχγεη. Ξπθισκέλνο απφ ηελ αξρνκαλία θαη ηελ θαθία ν βαζηιηάο δελ κπνξεί λα ζθεθηεί φηη φηαλ ν Θεφο έρεη ην ζρέδηφ ηνπ, ηφηε ηίπνηε θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ληθήζεη ηελ δχλακή Ξνπ. Γ ζθαγή ησλ λεπίσλ είλαη έλα ηεξάζηην έγθιεκα. Κ Γξψδεο δε ζα δήζεη πνιχ θαηξφ κεηά απφ απηφ ην έγθιεκα. Λέζαλε απφ κηα νδπλεξή αζζέλεηα, ε νπνία ηνλ παξέιπζε θαη ηνπ ζάπηζε ην θάησ κέξνο ηνπ θνξκηνχ ηνπ. νπξάλην θσο: απηφ ην θσο δείρλεη φηη ν Θεφο επιφγεζε απηά ηα παηδάθηα θαη έζηεηιε ηε ράξε Ξνπ θαη πάλσ απφ ηα ζψκαηά ηνπο. Ξελ ίδηα ζηηγκή καο δεηά λα κνηάζνπκε απηά ηα παηδάθηα ζηελ αζσφηεηα θαη ζηελ απνθπγή ηεο θαθίαο, ελψ λα απνθχγνπκε λα κνηάζνπκε ηνλ Γξψδε, δειαδή λα κελ είκαζηε απαζρνιεκέλνη κε ηνλ εαπηφ καο, λα κελ καο λνηάδνπλ νη άιινη θαη λα είκαζηε έηνηκνη λα θάλνπκε θαη θαθφ ζ απηνχο, αξθεί εκείο λα δνμαζηνχκε. Ξα Πξηζηνχγελλα είλαη κία σξαία επθαηξία λα γηνξηάζνπκε καδί κε ην Πξηζηφ ηελ παηδηθφηεηα, ηελ αζσφηεηα, ηελ ζετθή θνηλσλία θαη λα μαλαγελλεζεί ν Πξηζηφο κέζα καο κε ηελ ζεία θνηλσλία. Θα κελ κείλνπκε θνιιεκέλνη ζηα δψξα κφλν, ζηα θάιαληα, ζηα ηξαγνχδηα, ζηηο δηαθνπέο, ζηελ μεθνχξαζε, ζηα έζηκα αιιά λα ραξνχκε ηελ παξνπζία ηνπ Πξηζηνχ λεπίνπ. Εη απηφ γίλεηαη κε ηε δσή ηεο Αθθιεζίαο. Θα κε κείλνπκε ζηελ αδηαθνξία έλαληη ηνπ Πξηζηνχ, νχηε ζηελ θαθία ηνπ Γξψδε, αιιά ζηελ ραξά θαη ηελ αζσφηεηα θαη ηελ ζπζία ησλ λεπίσλ θαη ησλ Ηάγσλ. Γξσηήζεηο 1. Γηαηί ν Γξψδεο ήζειε απφ ηνπο Ηάγνπο λα ηνπ πνχλε πνχ ήηαλ ν Πξηζηφο; 2. Ξη δείρλνπλ νη Ηάγνη ζηε δσή καο; 3. Γηαηί ν Γξψδεο ζαλάησζε ηα λήπηα; 4. Ξη καο δείρλεη ηειηθά ην γεγνλφο φηη ν Πξηζηφο γιίησζε απφ ηα ζρέδηα ηνπ Γξψδε; 5. Ξη ζεκαίλεη ην φηη ηα λήπηα είλαη νη πξψηνη κάξηπξεο ηνπ Πξηζηνχ; 6. Γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο πνην είλαη ην βαζχηεξν λφεκα ησλ Πξηζηνπγέλλσλ; Οπκπέξαζκα Ώπηά ηα Πξηζηνχγελλα λα μαλαγελλεζεί ν Πξηζηφο κέζα καο κε ηε Θεία θνηλσλία θαη ηε δσή ηεο Αθθιεζίαο θαη λα κελ κείλνπκε ζαλ ηνλ Γξψδε, θιεηζκέλνη ζηνλ εαπηφ καο! 41

42 Βξείηε πέληε ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία μεθηλψληαο απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή ΕΓΦΔΟΑΦΕΟΤΖΗΛΕΓΦΖΜΓΑΙΘΜΖΘΡΠΞΟΕΔΤΞΕΛΕΡΠΞΙΓΓΘΘΕΒ ΕΓΦΔΛΑΖΝΕΚ Κα δσγξαθίζεηε ηελ θπγή ηνπ ξηζηνχ ζηελ Αίγππην, κεηά ην φλεηξν πνπ είδε ν Ζσζήθ 42

43 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 12 Μ άγηνο Κεφθπηνο ν Αζινθφξνο Κ άγηνο Θεφθπηνο γελλήζεθε ζηελ ειιεληθή πφιε Θίθαηα ηεο ΐηζπλίαο (ζηνλ αξραίν Λφλην), απφ γνλείο πνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί, ηελ επνρή ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, φηαλ απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Δηνθιεηηαλφο (γχξσ ζην κ.π.) Ξνλ παηέξα ηνπ ηνλ έιεγαλ Θεφδσξν θαη ηελ κεηέξα ηνπ Φισξεληία. Ώπφ ηα καζεηηθά ηνπ ρξφληα ηνλ ζθέπαδε ε ράξηο ηνπ Θενχ. Νε ειηθία 9 ρξνλψλ, φηαλ πήγαηλε ζην ζρνιείν, πξνζεπρφηαλ ζην Θεφ θαη έβξηζθε κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν ηξνθή γηα ηνπο θησρνχο ζπκκαζεηέο ηνπ, πνπ ηνπο ζπκπνλνχζε πνιχ. Ώπηφ φκσο δελ ηνλ έθαλε λα πεξεθαλεπζεί, γηαηί έλησζε πσο ήηαλ θπζηθφ ν Θεφο λα ηνπ ζηέιλεη δηάθνξα ηξφθηκα, πνπ απηφο ηα ράξηδε ζηνπο πεηλαζκέλνπο θίινπο ηνπ. Ώθνχ ν Θεφο ήηαλ ν δεκηνπξγφο θαη παηέξαο φισλ ησλ αλζξψπσλ, είλαη πνιχ θπζηθφ λα δίλεη ζηα παηδηά ηνπ φζα ηνπο ρξεηάδνληαη. Έλα πεξηζηέξη κάιηζηα πεηνχζε ζπλερψο απφ πάλσ ηνπ θαη ήηαλ ν αρψξηζηνο θίινο ηνπ (ην Άγην Λλεχκα). Ώπηφ ην πεξηζηέξη κηινχζε ζπλερψο ζηνλ άγην. Εάπνηε ε κεηέξα ηνπ Θεφθπηνπ πέξαζε κία δνθηκαζία θαη πέζαλε. ινη ζξελνχζαλ, έγηλε ε λεθξψζηκε αθνινπζία, θη φηαλ έθηαζαλ ζην κλήκα, ν Θεφθπηνο ηνπο έδησμε φινπο απφ θεη θαη άξρηζε λα πξνζεχρεηαη. ηαλ ηειείσζε ηελ πξνζεπρή ηνπ, ζεθψζεθε, άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη αλέζηεζε ηελ κεηέξα ηνπ, ιέγνληαο: «Αηο ην φλνκα ηνπ Δεζνχ Πξηζηνχ, εγέξζεηη»! Ξν ζαχκα ζπγθιφληζε κηθξνχο θαη κεγάινπο θαη φινη έηξεραλ λα ηνλ δνπλ. Ώπηφ ήηαλ φκσο έλαο κεγάινο θίλδπλνο γηα ην Θεφθπην, λα ππεξεθαλεπζεί θαη λα ράζεη ηελ ράξε ηνπ Θενχ. Ξν πεξηζηέξη ηνπ δήηεζε λα ην αθνινπζήζεη. Ώλέβεθαλ ζην βνπλφ ιπκπνο ηεο ΐηζπλίαο, πήγαλ ζε κηα ζπειηά, φπνπ έκελε έλα ζεξίν, ν Θεφθπηνο ηνπ δήηεζε λα θχγεη θαη απηφ ππάθνπζε! Κ ελληάρξνλνο Θεφθπηνο άξρηζε λα δεη αζθεηηθά ζηε ζπειηά, ελψ θαζεκεξηλά Άγγεινο Επξίνπ ηνπ έθεξλε ηξνθή. Ηεηά απφ δχν ρξφληα ν Θεφθπηνο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηνπ πεξηζηεξηνχ, επηζθέθζεθε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηνπο δήηεζε λα κνηξάζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ζηνπο θησρνχο, θξαηψληαο ηα απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηα γεξάκαηα θαη ν Θεφθπηνο μαλαγχξηζε ζηε ζπειηά. Έδεζε αζθεηηθά γηα άιια 4 ρξφληα. Νε ειηθία 15 εηψλ ν Θεφθπηνο θαηέβεθε ζηνλ απηνθξάηνξα ησλ Μσκαίσλ Δέθην, ν νπνίνο δίσθε ηνπο ρξηζηηαλνχο. Λαξνπζηάζηεθε κπξνζηά ηνπ θαη ηνπ ππέδεημε πνηα ήηαλ ε αιεζηλή πίζηε! Κ Δέθηνο πξνζπάζεζε λα ηνλ πείζεη λα αιιάμεη πίζηε, σζηφζν δελ ηα θαηάθεξε. Δηέηαμε λα ηνλ ξίμνπλ ζ έλαλ ππξσκέλν θνχξλν. Γ ράξε ηνπ Θενχ ηνλ πξνθχιαμε. Κ Δέθηνο δηέηαμε ζηελ ζπλέρεηα λα ηνλ ξίμνπλ ζε πεηλαζκέλα ιηνληάξηα θαη ηίγξεηο, αιιά ηα ζεξία θάζηζαλ ζηα πφδηα ηνπ ζα κηθξά ζθπιάθηα! Ξφηε έλαο βάξβαξνο απφ ηνπο ζσκαηνθχιαθεο ηνπ Δεθίνπ φξκεζε θαη ηνλ απνθεθάιηζε, αμηψλνληαο ηνλ Θεφθπην λα καξηπξήζεη γηα ην Πξηζηφ ζε ειηθία 15 ρξνλψλ. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ Ώγίνπ Θενθχηνπ ζηηο 21 Δαλνπαξίνπ θάζε ρξφλν. 43

44 Γξκελεπηηθά ζρφιηα ηξνθή: ν Θεφθπηνο απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία αγαπνχζε ην Θεφ θαη ην ζπλάλζξσπν. ΐιέπνπκε λα ειεεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ρσξίο φκσο λα ην παίξλεη επάλσ ηνπ. Δέρεηαη φηη ηα πάληα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Θεφ θαη απνδίδεη ζε Αθείλνλ ηε δπλαηφηεηα ηεο βνήζεηαο. Ξελ απφθαζε φκσο λα βνεζήζεη, ηελ πήξε ν ίδηνο ν ελληάρξνλνο Θεφθπηνο. Φαίλεηαη πσο νη γνλείο ηνπ ηνλ κεγάισζαλ κε πίζηε θαη αγάπε θαη ην λέν παηδί αθνινπζεί ην δξφκν πνπ νη γνλείο ηνπ ηνπ έρνπλ κάζεη. Έρεη αμία λα κελ πεξεθαλεπφκαζηε πνπ είκαζηε θαινί άλζξσπνη θαη θαιά παηδηά, αιιά λα δεηνχκε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ γηα φ,ηη θάλνπκε. Έλα πεξηζηέξη: είλαη ε παξνπζία ηνπ Ώγίνπ Λλεχκαηνο ζηελ θαξδηά θαη ηε δσή θαη ην λνπ ηνπ Θεφθπηνπ. Κ άγηνο είρε κία ηδηαίηεξε επινγία, λα ζπλνκηιεί κε ην Θεφ θαη λα παίξλεη απφ ην Θεφ φ,ηη δεηνχζε. Γ πίζηε ηνπ ήηαλ πνιχ δπλαηή θαη ν Θεφο άθνπγε ηελ πξνζεπρή ηνπ, ηνλ ζπκβνχιεπε. Γ κεηέξα ηνπ πέξαζε δνθηκαζία, πέζαλε θαη ν άγηνο κε ηελ πξνζεπρή ηνπ ηελ αλέζηεζε. Έηζη επηβεβαηψζεθε ν ιφγνο ηνπ Πξηζηνχ πξνο ηνπο καζεηέο Ξνπ φηη ζην φλνκά Ξνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηα πάληα, αξθεί λα σθεινχληαη νη άλζξσπνη θαη λα αλαδεηνχλ ην Θεφ. Έηζη, κέζα απφ ηελ πξνζεπρή θαη ηελ ράξε ηνπ Θενχ ν άγηνο έδσζε θαη πάιη ζηελ κεηέξα ηνπ ηε δσή. θίλδπλνο ηεο ππεξεθάλεηαο: φηαλ έλαο άλζξσπνο έρεη ηφζν δσληαλή ζρέζε κε ην Θεφ, ηφηε θηλδπλεχεη λα πηζηέςεη πσο ε δχλακε είλαη δηθή ηνπ. Γη απηφ θαη ν Θεφο δηα ηνπ Ώγίνπ Λλεχκαηνο πξνθπιάζζεη ηνλ Θεφθπην. Ξνλ πεγαίλεη γηα ηέζζεξα ρξφληα ζε κηα ζπειηά, δηαηάδεη ην ζεξίν λα θχγεη απφ εθεί θαη απηφ ππαθνχεη, γηαηί ν ιφγνο ελφο αλζξψπνπ πνπ αγαπά ην Θεφ πνιχ, ν ιφγνο ελφο αγίνπ έρεη παξξεζία ζην Θεφ θαη θάλεη θαη ηα δψα λα ηνλ ππαθνχλε. Κ κηθξφο Θεφθπηνο ζα δήζεη ζαλ κεγάινο θαη ψξηκνο αζθεηήο, γηα λα κελ αλαγθάδεηαη λα θάλεη ζαχκαηα κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο, πνπ πηζαλφηαηα ζα έξρνληαλ λα ηνλ δνχλε ζαλ θάηη μερσξηζηφ! Ξαπείλσζε θαη πξνζεπρή θαη εκπηζηνζχλε ζην Θεφ ηα φπια ηνπ λένπ αγίνπ. παξνπζηάδεηαη ζηνλ απηνθξάηνξα: φηαλ ν άγηνο έρεη δψζεη ην κήλπκα πνπ ρξεηάδνληαλ νη γνλείο ηνπ γηα λα βξνχλε ηνλ αιεζηλφ δξφκν γηα ηελ βαζηιεία ηνπ Θενχ, δειαδή λα κνηξάζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο, δηφηη δελ ζα ηε ρξεηάδνληαλ γηα ην παηδί ηνπο, ν Θεφθπηνο εηνηκάδεηαη γηα λα δψζεη ηελ νκνινγία ηνπ ζην Θεφ ελψπηνλ ηνπ απηνθξάηνξα. Ξνικά ινηπφλ, ζε ειηθία δεθαπέληε ρξνλψλ, λα παξνπζηαζηεί κπξνζηά ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη ην κήλπκα ηεο πίζηεο. Νηηο αξεηέο ηνπ πξνζζέηεη ην ζάξξνο θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα λα κελ θνβάηαη ην ζάλαην. Έηζη, ζα καξηπξήζεη γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ θαη ζα γίλεη άγηνο γηα πάληα. ηηκά ηε κλήκε ηνπ: ε Αθθιεζία ηηκά ηελ ηαπείλσζε, ηελ πξνζεπρή ηνπ, ηελ αγάπε ηνπ γηα ην Θεφ θαη ηνπο αλζξψπνπο, ηελ αζθεηηθφηεηα, ηελ ζνθία ηνπ, ην γεγνλφο φηη θαη ηα δψα θαη ε θχζε ππνηάζζνληαλ ζηα πφδηα ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα λα θνηλσλεί κε ην Θεφ, φπσο επίζεο θαη ην ζάξξνο θαη ηελ απφθαζή ηνπ λα κηιά γηα ην Θεφ κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο, αθφκε θαη κε ηίκεκα ην καξηχξην. Απεηδή θάζε λένο ρξφλνο απνηειεί κηα επθαηξία λα μαλαβάινπκε ηε δσή καο ζε ζεηξά θαη λα ραξάμνπκε θαηλνχξηνπο ζηφρνπο, ην παξάδεηγκα ηνπ αγίνπ Θενθχηνπ καο δίλεη σξαία κελχκαηα. Ηηθξνί θαη κεγάινη λα πηζηεχνπκε ζην Πξηζηφ, αλ αγσληδφκαζηε λα έρνπκε αγάπε ζηελ θαξδηά καο, λα παξακέλνπκε ηαπεηλνί, λα είκαζηε έηνηκνη λα δείρλνπκε φηη πηζηεχνπκε θαη λα κελ πεξεθαλεπφκαζηε γηα φ,ηη πεηπραίλνπκε ηφζν γηα ην Θεφ φζν θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο. Θα ραηξφκαζηε πνπ πηζηεχνπκε! Γξσηήζεηο 1. Γηαηί ν Θεφθπηνο δελ ήζειε λα πεη ζηνπο θίινπο ηνπ φηη ν Θεφο άθνπγε ηηο πξνζεπρέο ηνπ; 2. Ξη δείρλεη ην γεγνλφο ηεο παξνπζίαο ηνπ πεξηζηεξηνχ δίπια ζηνλ άγην; 3. Λεξεθαλεχηεθε ν άγηνο πνπ αλέζηεζε ηελ κεηέξα ηνπ; 4. Γηαηί ν άγηνο δήηεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ λα κνηξάζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο; 5. Ξη δείρλεη ην γεγνλφο φηη ηα δψα ππνηάζζνληαλ ζηνλ άγην; 6. Ξη κελχκαηα παίξλνπκε γηα ηελ δηθή καο δσή θαζψο μεθηλά ν λένο ρξφλνο; 44

45 Οπκπέξαζκα Νηε λέα ρξνληά λα πξνζπαζήζνπκε, κε ηα πλεπκαηηθά φπια ηεο πίζηεο καο, λα είκαζηε πην θνληά ζην Θεφ! ΐξεο ζην θξππηφιεμν 8 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία: Θ Ώ Β Θ Α Κ Φ Ο Ξ Κ Ν Θ Γ Γ Ν Λ Γ Ζ Δ Ώ Ξ Ώ Θ Α Μ Δ Γ Ξ Θ Δ Ε Ώ Δ Ώ Κ Δ Κ Ξ Ώ Λ Α Δ Θ Ν Γ Ν Κ Ν Ν Θ Ώ Μ Μ Κ Ν Θ Ώ Κα δσγξαθίζεηε ηνλ άγην Κεφθπην 45

46 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 13 Μ άγηνο Γεψξγηνο ν ελ Ζσαλλίλνηο Κ Άγηνο Γεψξγηνο έδεζε ζηα Δσάλληλα, ιίγν κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Εαηαγφηαλ απφ έλα κηθξφ ρσξηφ ζηα Γξεβελά, ην νπνίν νλνκαδφηαλ Ξδνχριη. Κη γνλείο ηνπ εξγάδνληαλ σο αγξφηεο. Έκεηλε κηθξφο νξθαλφο θαη έπηαζε δνπιεηά σο ηππνθφκνο ζε έλαλ αμησκαηνχρν ηνπ δηνηθεηή ησλ Δσαλλίλσλ Δκίλ Λαζά, ηνλ Παηδή Ώβδνπιά. Κη Ξνχξθνη ηνλ νλφκαδαλ Γθηανχξ Παζάλ, γηαηί λφκηζαλ φηη είρε γίλεη κνπζνπικάλνο. Ώπηφο φκσο παξέκελε ρξηζηηαλφο θαη αξξαβσληάζζεθε κηα πνιχ θνπέια, ηελ Αιέλε. Εάπνηνο Ξνχξθνο, γείηνλαο, ζπθνθάληεζε ηνλ Γεψξγην φηη ήηαλ Ξνχξθνο θαη παληξεπφηαλ ρξηζηηαλή. κσο ν Άγηνο απέδεημε ζηνλ Ξνχξθν δηθαζηή, ηνλ θαηή, φηη ήηαλ ρξηζηηαλφο θη έηζη κπφξεζε λα ηελ παληξεπηεί. Ώπέθηεζε θη έλα παηδί, ην νπνίν βάθηηζε ηνπ Ώγίνπ Δσάλλνπ ηνπ Λξνδξφκνπ, ζηηο 7 Δαλνπαξίνπ ηνπ 1838 ζηα Δσάλληλα. Νηηο 12 Δαλνπαξίνπ δήηεζε απφ ηελ ζχδπγφ ηνπ λα ηνπ δψζεη λα θνξέζεη ηα θαιά ηνπ ξνχρα. Νηε ζπλέρεηα, αθνχ ηνπο απνραηξέηεζε, ζα λα ήμεξε ηη επξφθεηην λα ζπκβεί, πήγε ζηελ αγνξά. Αθεί ηνλ ζπλάληεζε ν Ξνχξθνο πνπ ηνλ θαηήγγεηιε, καδί κε ηνλ ρφηδα, ηνχ επηηέζεθαλ θαη ηνλ μαλαπήγαλ ζην δηθαζηή, φηη δήζελ θνξφηδεπε ηελ πίζηε ησλ Ξνχξθσλ. Νε εξψηεζε ηνπ θαηή αλ ζα γίλεη Ξνχξθνο, ν Άγηνο απάληεζε κε ζζέλνο: «Πξηζηηαλφο γελλήζεθα, Πξηζηηαλφο είκαη θαη ρξηζηηαλφο ζα πεζάλσ». Εη άξρηζε λα θεξχηηεη ηελ πίζηε ηνπ ζην Πξηζηφ θαη ηελ Ώγία Ξξηάδα. Ηάιηζηα, ηνπ έθεξαλ έλα αξλεηή ηνπ Πξηζηνχ γηα 70 ρξφληα, κήπσο θαη ηνλ πείζεη λα αιιάμεη γλψκε, αιιά απηφο παξέκεηλε ζηαζεξά πηζηφο. Ξνλ έθιεηζαλ ζηε θπιαθή γηα 5 κέξεο, βάδνληαο ζηα πφδηα ηνπ κηα πιάθα βάξνπο 50 νθάδσλ. κσο απηφο δελ έπαζε ηίπνηα απφ ην βάξνο. Εαηφπηλ, ηνλ μαλαθέξαλε ζην δηθαζηή, ν Άγηνο αξλήζεθε λα αιιαμνπηζηήζεη θαη ν δηθαζηήο ηνλ θαηαδίθαζε ζε ζάλαην. Νηηο 17 Δαλνπαξίνπ, ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ, νη δήκηνη ήξζαλ λα πάξνπλ ηνλ Άγην, ν νπνίνο είρε κηα ηέηνηα ραξά κέζα ηνπ πνπ ζα νδεγνχληαλ ζην καξηχξην, ψζηε έηξερε γηα ηνλ ηφπν πνπ ζα ηνλ θξεκνχζαλ. Λξηλ πεζάλεη, έθαλε ην ζηαπξφ ηνπ θαη θψλαμε: «Αίκαη ρξηζηηαλφο. Νπγρσξείζηε κε, ρξηζηηαλνί, θαη ν Θεφο λα ζαο ζπγρσξέζεη»! Ξν ζψκα ηνπ έκεηλε θξεκαζκέλν ηξεηο εκέξεο, ελψ πάλσ απφ απηφ έιακπε έλα νπξάλην θσο. Ηεηά κπφξεζαλ νη ρξηζηηαλνί λα ην πάξνπλ, ην έζαςαλ ζηνλ Ηεηξνπνιηηηθφ Θαφ Δσαλλίλσλ, ελψ απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα θάλεη πιήζνο ζαπκάησλ! Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ ζηηο 17 Δαλνπαξίνπ θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα Έθαλε ηνλ ηππνθφκν: Κ άγηνο Γεψξγηνο ήηαλ γφλνο κηαο θησρήο νηθνγελείαο, έκεηλε νξθαλφο ζε κηθξή ειηθία θαη θαιείηαη λα βξεη κηα δνπιεηά γηα λα επηβηψζεη. Λξνθεηκέλνπ λα δήζεη εξγάδεηαη σο ηππνθφκνο ζηνπο Ξνχξθνπο. Γ δνπιεηά δελ είλαη ληξνπή βέβαηα, φηαλ είλαη ηίκηα. Κ θίλδπλνο πνπ ζα αληηκεηψπηδε ν Γεψξγηνο ήηαλ ην λα ηνπ δεηεζεί λα αξλεζεί ηελ πίζηε ηνπ. Οπάξρνπλ θνξέο πνπ νη άλζξσπνη εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλάγθε θάπνηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 46

47 βνεζήζνπλ ηνλ κεηψλνπλ σο πξνζσπηθφηεηα θαη ηνπ ηάδνπλ πιηθά αγαζά γηα κηα θαιχηεξε δσή. Ώπηφ βέβαηα, δελ ζπλέβε κε ηνλ άγην Γεψξγην, ν νπνίνο θξάηεζε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, κε παξαζπξφκελνο απφ ηα πξνλφκηα πνπ ηνπ επέθεξε ε εξγαζία ηνπ. Πνλ απνθαινχζαλ Γθηανχξ αζάλ: Λαξφιν πνπ ν άγηνο ήηαλ ζηελ δνχιεςε ησλ Ξνχξθσλ, ηνλ απνθαινχζαλ άπηζην (γθηανχξ). ζηφζν, ηνπ είραλ δψζεη θαη ηνχξθηθν φλνκα, κε ηελ ειπίδα φηη ζα ηνλ θάλνπλ κνπζνπικάλν. Ώπηφ θαλεξψλεη φηη δελ είραλ απνδερζεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Απί Ξνπξθνθξαηίαο έηζη απνθαινχζαλ νη Ξνχξθνη ηνπο Έιιελεο. Κ άγηνο νπδφισο άπηζηνο δελ ήηαλ. Δελ έπαςε νχηε ζηηγκή λα νκνινγεί ηελ πίζηε ηνπ θαη ήμεξε φηη ην ηίκεκα ζα ήηαλ ν ζάλαηνο. Έηζη, θαηαθέξλεη πξφζθαηξα λα εζπράζεη απφ ηνπο Ξνχξθνπο θαη λα παληξεπηεί. κσο, ην ηίκεκα ζα έξζεη θαη ζα είλαη ην καξηχξην. Ξν νξζφδνμν ζπλαμάξη είλαη γεκάην κε βίνπο αγίσλ νη νπνίνη καξηχξεζαλ επεηδή αξλήζεθαλ λα αιιάμνπλ ηελ πίζηε ηνπο. Φφξεζε ηα θαιά ηνπ: Κ άγηνο δεηά λα θνξέζεη ηα θαιά ηνπ, ζα λα πξφθεηηαη λα πάεη ζε γηνξηή. Κ ίδηνο αιιά θαη θάζε πηζηφο, βηψλεη ηνλ ζάλαην σο γηνξηή γηαηί είλαη ε ζπλάληεζε κε ηνλ Δεκηνπξγφ ηνπ. ινη φηαλ πάκε ζηελ εθθιεζία θνξάκε ηα θαιά καο ξνχρα, ηα ξνχρα φκσο ρσξίο ηελ αγάπε γηα ηνλ πιεζίνλ, ηελ ηαπείλσζε θαη ηελ αιεζηλή πίζηε, δελ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. Ώθφκε, θαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ν άλζξσπνο θνξά ηα θαιά ηνπ γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Πξηζηφ ζηελ κεγάιε γηνξηή ηεο αλαζηάζεσο. Μ Πνχξθνο θαη ν ρφηδαο: δχν άλζξσπνη κε θαθία ζηελ θαξδηά ζπθνθαληνχλε ηνλ άγην θαη ηνλ νδεγνχλ ζην καξηχξην. Δελ ππάξρεη ρεηξφηεξε θαηάζηαζε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ απφ ην λα ηπξαλλά ηνπο άιινπο κε ηελ θαθία, ην ςέκα, ηελ ζπθνθαληία. Ηπνξεί ν ίδηνο λα ραίξεηαη φηαλ νη άιινη παζαίλνπλε θαθφ, φκσο ηειηθά, φπσο δηαπηζηψλνπκε, ν άγηνο ζα δνμαζηεί απφ ην Θεφ θαη εθείλνη ζα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία σο νη άλζξσπνη πνπ νδήγεζαλ ζην καξηχξην έλαλ ζπλάλζξσπφ ηνπο. Ώο κελ ηνπο κηκεζνχκε. Κη ζπθνθάληεο θαη νη ςεχηεο, είηε είλαη ρξηζηηαλνί, είηε φρη, είλαη καθξηά απφ ηνλ Θεφ. Εη εκείο αο ζθεθηνχκε φηη φηαλ έρνπκε θαθία έλαληη ηνπ άιινπ θαη ιέκε ςέκαηα εηο βάξνπο ηνπ, ηφηε νδεγνχκε ηνλ εαπηφ καο ζηελ απνκάθξπλζε απφ ην Θεφ θαη ρσξηδφκαζηε θαη απφ ηνλ ζπλάλζξσπφ καο. Θα γίλεηο Πνχξθνο ή λα ζαλαησζείο: Ξίζεηαη έλα δίιεκκα ζηνλ άγην, θαιείηαη λα δηαιέμεη ηελ δσή ή ηνλ ζάλαην. Ώιιά ε δσή ρσξίο ηνλ Πξηζηφ ζεκαίλεη ζάλαηνο. Ώθφκε, θαηά ηελ νκνινγία ηνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα πεηξαζκφ, έλαλ γέξν, ν νπνίνο ηνπ ιέεη φηη κφλν αλ αιιαμνπηζηήζεη ζα ζσζεί, θαζψο θαη ν ίδηνο ήηαλ ρξηζηηαλφο θαη ε πίζηε ηνπ δελ είρε λα ηνπ πξνζθέξεη ηίπνηα. Ώπηφ ην ζεκείν ζπκίδεη ηνπο πεηξαζκνχο ηνπ Πξηζηνχ ζηελ έξεκν. Εαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ πηζηεχνπλ ζηνλ Θεφ θαη ηάδνπλ κηα «νλεηξεκέλε» δσή ρσξίο δπζάξεζηα γεγνλφηα θαη πνπ φια είλαη φκνξθα ηη θη αλ δελ έρεηο ζηελ δσή ζνπ ηνλ Πξηζηφ. Έκεηλε ηξεηο κέξεο θξεκαζκέλνο: Ήηαλ ζπλήζεηα ησλ Ξνχξθσλ λα θξαηνχλ ην ιείςαλν θξεκαζκέλν ζε θνηλή ζέα ππφ επηηήξεζε, ψζηε λα παξαδεηγκαηηζηνχλε φινη φζνη ηνλ έβιεπαλ, λα θνβεζνχλε θαη λα κε ζειήζνπλ λα θξαηήζνπλ ηελ πίζηε ηνπο, βιέπνληαο ηη ηνπο πεξηκέλεη. κσο ν άγηνο είλαη δίπια ζην Θεφ. Εαη ην ζψκα ηνπ ζα θάλεη ζαχκαηα, γηα λα θαλεί ην φηη ν Θεφο ηνλ ραξίησζε. Ξν ίδην θαη ην ζεκάδη κε ην θσο. Δείρλεη φηη ν Θεφο επινγεί φζνπο Ξνλ αγαπνχλε. Δείρλεη φηη ν Θεφο, αθφκε θη αλ επηηξέπεη λα ππνθέξνπλ θαη λα ζηελνρσξηνχληαη νη άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ ζ Ώπηφλ, ηνπο δίλεη ηελ αηψληα δσή θαη ραξά. Έηζη κπνξεί πξφζθαηξα νη ζπθνθάληεο θαη νη θαθνί ζηελ θαξδηά άλζξσπνη λα θάλεθαλ φηη λίθεζαλ, φκσο ηειηθά ν Θεφο επιφγεζε ηνλ άγην, ηνλ ζπκφκαζηε θαη ζα ηνλ ζπκφκαζηε πάληνηε, δηφηη έθαλε, θάλεη θαη ζα θάλεη ζαχκαηα γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Νηε ζπθνθαληία ν άγηνο απάληεζε κε ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαξηεξία. Νην κίζνο κε ηελ αγάπε. Νην θφβν ηνπ ζαλάηνπ κε ηελ δχλακε ηεο πίζηεο. Ώο κελ γηλφκαζηε θαθνί πξνο ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, απφ ηελ κηθξή καο ειηθία, αιιά αο δείρλνπκε αγάπε θαη ζπγρσξεηηθφηεηα, φπσο ν άγηνο. 47

48 Γξσηήζεηο 1. Γηαηί ν άγηνο εξγαδφηαλ θνληά ζηνπο Ξνχξθνπο; Ξη πξφζερε; 2. Έθαλε πίζσ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε; 3. Γηαηί θφξεζε ηα θαιά ηνπ ξνχρα, φηαλ πήγε λα ζπλαληήζεη ηνπο Ξνχξθνπο ζηελ αγνξά; 4. Γηαηί ηνλ ζπθνθάληεζαλ νη δχν Ξνχξθνη; 5. Γηαηί ηνλ άθεζαλ ηξεηο κέξεο θξεκαζκέλν; 6. Ξη θαινχκαζηε λα δείμνπκε απέλαληη ζε φζνπο κηιάλε άζρεκα γηα καο; Οπκπέξαζκα Ξν ςέκα θαη ε ζπθνθαληία ρσξίδνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ Θεφ θαη γελλνχλ θαθία ζηελ ςπρή. Νπκπιήξσζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο ζηελ παξέλζεζε (ηππνθφκνο, Γξεβελά, Δσάλληλα, πίζηε, ρξηζηηαλφο, ηξεηο, αγξφηεο, Πξηζηφο) Κ άγηνο Γεψξγηνο θαηαγφηαλ απφ έλα ρσξηφ ζηα _. Κη γνλείο ηνπ εξγάδνληαλ σο _. Δνχιεςε σο _ ηνπ Παηδή Ώβδνπιά. Δελ έπαςε φκσο νχηε ζηηγκή λα νκνινγεί ηελ _ ηνπ ζηνλ. Ξα ήηαλ ε πφιε πνπ καξηχξεζε ν άγηνο θαη ηνλ θξάηεζαλ εθεί θξεκαζκέλν γηα _ κέξεο γηα παξαδεηγκαηηζκφ φζσλ δελ ήηαλ κνπζνπικάλνη. Κ άγηνο Γεψξγηνο ππήξμε ππφδεηγκα αιεζηλνχ. Κα δσγξαθίζεηε ηνλ άγην Γεψξγην ηνλ ελ Ζσαλλίλνηο 48

49 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 14 Ε Αγία Ζνπιίηηα θαη ν γηνο ηεο Ηήξπθνο Γ Ώγία Δνπιίηηα θαηαγφηαλ απφ ην Δθφλην ηεο Ηηθξάο Ώζίαο θη έδεζε ζηα ηέιε ηνπ 3 νπ αηψλα, φηαλ απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Δηνθιεηηαλφο, έλαο κεγάινο δηψθηεο ησλ Πξηζηηαλψλ. Ζφγσ ηνπ δησγκνχ έθπγε γηα ηε Νειεχθεηα καδί κε ηνλ ηξίρξνλν ηφηε γην ηεο Εήξπθν γηα ιφγνπο αζθαιείαο. κσο θη εθεί θηλδχλεπε γηαηί θπιαθίδαλε, βαζαλίδαλε θαη ζθνηψλαλε ηνπο Πξηζηηαλνχο, νη νπνίνη γηα λα ιεηηνπξγεζνχλε αλαγθάδνληαλ λα ζπλαληηνχληαη θξπθά θαη λα θάλνπλ ιεηηνπξγίεο ζε κπζηηθά κέξε. Έηζη, αλαγθάζηεθε λα θχγεη θη απφ εθεί θαη λα πάεη ζηελ Ξαξζφ ηεο Εηιηθίαο. Δηνηθεηήο εθεί ήηαλ ν Ώιέμαλδξνο, έλαο ζθιεξφο, άγξηνο θαη αληίζεηνο κε ηνπο Πξηζηηαλνχο άλζξσπνο. Ηηα κέξα ινηπφλ ζπιιακβάλεη κάλα θαη γην θαη ηνπο θιείλεη ζηε θπιαθή καδί κε άιινπο Πξηζηηαλνχο θαη ηνπο βαζαλίδεη, ψζηε λα αξλεζνχλ ην Πξηζηφ. Θέινληαο λα εθκεηαιιεπηεί ηε κεηξηθή αγάπε ηεο Δνπιίηηαο θη ειπίδνληαο λα ηε ιπγίζεη, δεηάεη λα θέξνπλ κάλα θαη γην κπξνζηά ζην ζξφλν ηνπ. Ξεο κηιάεη θηιηθά θαη ήξεκα, γηα λα ηελ θαινπηάζεη. Αίλαη θξίκα λα ραζείηε κάλα θαη γηνο ρσξίο ιφγν. Δελ είλαη θάηη ζνβαξφ, πξνζθπλήζηε ηνλ απηνθξάηνξα θαη ηνπο ζενχο ηνπ θαη ζα πάηε ζπίηη ζαο λα μεθνπξαζηείηε, έηζη ηαιαηπσξεκέλνη πνπ είζηε θαη νη δχν απφ ηε θπιαθή. ρη κφλν δελ είλαη θξίκα αιιά είλαη ηηκή κεγάιε θαη δφμα απέξαληε λα ηαιαηπσξεζνχκε θαη λα πεζάλνπκε θηφιαο, αλ ρξεηαζηεί, γηα ηελ πίζηε καο ζην αιεζηλφ Θεφ. Ηελ πξνζπαζείο ινηπφλ λα κνπ αιιάμεηο γλψκε, γηαηί δελ ζα θαηαθέξεηο ηίπνηα. Γ πίζηε κνπ αμίδεη πην πνιχ θη απφ ηε δσή κνπ. Κ Ώιέμαλδξνο ζαχκαζε ην ζάξξνο ηεο Δνπιίηηαο αιιά ζχκσζε θηφιαο θαη κε κηα απφηνκε θίλεζε πήξε αγθαιηά ην κηθξφ Εήξπθν θαη ηε ξψηεζε: -Εαιά εζχ, αιιά ην κηθξφ παηδί ηη ζνπ θηαίεη λα πεζάλεη θη απηφ πάλσ ζην άλζνο ηεο ειηθίαο ηνπ; ιε ηελ ψξα πνπ κηινχζε, ν κηθξφο Εήξπθνο θνηηνχζε ηε κεηέξα ηνπ θη έιεγε : «Εχξηε ειέεζνλ». Εαη γπξίδνληαο ζην κηθξφ παηδί ιέεη: - «Αζχ κηθξέ δε κηιάο;» Εη ν Εήξπθνο, αληί γηα άιιε απάληεζε, ξίρλεη κηα δπλαηή θισηζηά ζηελ θνηιηά ηνπ Γγεκφλα. Αθείλνο πφλεζε θαη λεπξίαζε ηφζν πνπ πέηαμε ην κηθξφ Εήξπθν ζηα ζθαιηά ηφζν δπλαηά πνπ απφ ην ρηχπεκα ην παηδί πέζαλε. Γ Δνπιίηηα ακέζσο δφμαζε ην Θεφ πνπ πήξε ην παηδί ηεο θνληά Ξνπ θαη παξαθάιεζε λα βξεζεί θη εθείλε ζηε αηψληα βαζηιεία καδί Ξνπ. Κ Ώιέμαλδξνο έλησζε εμεπηειηζκέλνο απφ έλα κηθξφ παηδί, δηέηαμε λα ξίμνπλ ηελ Δνπιίηηα πάιη ζηε θπιαθή θαη λα ηε βαζαλίζνπλ αιχπεηα, φζν εθείλε θψλαδε φηη είλαη Πξηζηηαλή θαη δε ζα αξλεζεί ην Πξηζηφ γηα θαλέλα ιφγν. Εη έηζη έγηλε. ζα βαζαληζηήξηα θη αλ ηεο έθαλαλ, εθείλε δε ιχγηζε, ψζπνπ ζην ηέινο ηεο έθνςαλ ην θεθάιη. Γ Αθθιεζία καο φξηζε λα γηνξηάδνπλ καδί κάλα θαη παηδί ζηηο 15 Δνπιίνπ θάζε ρξφλν. 49

50 Γξκελεπηηθά ζρφιηα Ιπζηηθά κέξε: Αθείλνλ ηνλ θαηξφ νη Πξηζηηαλνί ήηαλ ζαλ παξάλνκνη. Δηψθνληαλ φρη γηαηί έθαλαλ θάηη θαθφ αιιά γηαηί πίζηεπαλ ζηνλ αιεζηλφ Θεφ. Γηα λα κπνξέζνπλ ινηπφλ λα πξνζεπρεζνχλ θαη λα θάλνπλ ιεηηνπξγίεο κε ηελ εζπρία ηνπο θξχβνληαλ ζε δηάθνξα κέξε, ζε ζπίηηα, ζε απνζήθεο. Εάπνηεο θνξέο άλνηγαλ νιφθιεξεο ζηνέο θάησ απφ ηε γε, ηηο θαηαθφκβεο, θη εθεί πήγαηλαλ απφ κπζηηθέο θξπςψλεο θαη πφξηεο, γηα λα κελ ηνπο αλαθαιχςνπλ. Ε αγάπε ηεο κάλαο: Νπλήζσο νη κακάδεο είλαη πξνζηαηεπηηθέο θαη κεξηθέο θνξέο ππεξπξνζηαηεπηηθέο κε ηα κηθξά παηδηά. Γ Ώγία Δνπιίηηα φκσο απνηειεί θσηεηλή εμαίξεζε θαζψο γλσξίδνληαο φηη ην πξαγκαηηθφ θέξδνο γηα ην παηδί ηεο ήηαλ λα είλαη ζηελ αγθαιηά ηνπ Θενχ, δελ ζηελαρσξήζεθε φηαλ πέζαλε ν Εήξπθνο αιιά παξαθαινχζε ην Θεφ λα πάξεη θη εθείλε γξήγνξα θνληά Ξνπ, ψζηε λα μαλαβξεζνχλ ζηελ αησληφηεηα καδί θαη πάιη. Γ πίζηε ηεο ήηαλ ηφζν δπλαηή θαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ήηαλ ζίγνπξε φηη ζηελ άιιε δσή ζα ήηαλ καδί ζηνλ Λαξάδεηζν. Ε δχλακε ηεο πίζηεο: ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο ζην Θεφ, ε κάλα ραίξεηαη, ελψ ζα πεξηκέλακε λα ιππάηαη. Εάλεη ππαθνή ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ γηα ην καξηχξην, αθνχ πξψηα άιιαμε ηξεηο πφιεηο ψζηε λα γιηηψζνπλ απηή θαη ην παηδί ηεο. Οπνκέλεη κε γελλαηφηεηα ηα βαζαληζηήξηα θαη φηαλ έξρεηαη ε ψξα ηνπ καξηπξίνπ γηα ην κηθξφ Εήξπθν, εθείλε ηνλ δπλακψλεη θαη δπλακψλεη θαη ε ίδηα κε ηελ πξνζεπρή. Έλα αλίθεην φπιν πνπ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ Πξηζηηαλψλ. Ηχξηε ειέεζνλ: είλαη ε πην κηθξή θαη ε πην ζπνπδαία πξνζεπρή ηαπηφρξνλα. Ηε ηε ιέμε «Εχξηε», αλαγλσξίδνπκε ην Πξηζηφ σο ηνλ Εχξην ηεο δσήο καο, φηη είλαη ν Λαηέξαο καο θαη εκείο ηα παηδηά Ξνπ. ηη είλαη ην πνιπηηκφηεξν πνπ έρνπκε ζηνλ θφζκν, φηη εκείο δελ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε θάπνηνλ ή θάηη αλψηεξν απφ Ώπηφλ. Ηε ηε ιέμε «ειέεζνλ», ηνπ δεηάκε λα καο ειεήζεη, λα καο δψζεη δειαδή ηελ αγάπε Ξνπ σο βνήζεηα, λα κελ καο αθήζεη ζηηο δπζθνιίεο καο, λα ζπγρσξέζεη ηηο ακαξηίεο καο θαη λα καο δίλεη δχλακε, ψζηε λα είκαζηε θνληά Ξνπ θαη ζ απηή ηε δσή θαη ζηελ αηψληα. Ηε ην «Εχξηε ειέεζνλ» ν Θεφο καο αθνχεη θαη καο βνεζά. Λξσηίζησο φκσο καο θάλεη λα αληέρνπκε ζηηο φπνηεο επηζέζεηο θάλεη ην ηαγθαιάθη, δηφηη είλαη κηα πξνζεπρή πνπ απνδεηθλχεη φηη είκαζηε ηαπεηλνί θαη φρη εγσηζηέο. Ιέξνπκε πνχ θηάλνπλ ηα κέηξα καο θαη θαηαλννχκε φηη ν Θεφο είλαη αιεζηλφο, είλαη πξνζσπηθφο θαη φρη κία αθεξεκέλε δχλακε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αλαγλσξίδνπκε πσο φ,ηη θη αλ ζέινπκε λα πεηχρνπκε, είλαη Αθείλνο πνπ καο εληζρχεη. ηξηψλ ρξνλψλ παηδί: ν άγηνο Εήξπθνο καο δείρλεη φηη κπνξνχκε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία λα πξνζεπρφκαζηε, λα παίξλνπκε ζάξξνο θαη δχλακε. Εαη λα δεηνχκε απφ ην Θεφ λα καο θάλεη πηζηνχο θαη λα βξηζθφκαζηε θνληά Ξνπ, ηδίσο φηαλ θάπνηνη καο θάλνπλ ηνπο έμππλνπο θαη αξλνχληαη ηελ αμία ηεο πίζηεο, αιιά θαη ηελ ραξά ηνπ λα είζαη ρξηζηηαλφο. Ξφζν ην «Εχξηε ειέεζνλ», φζν θαη νη άιιεο πξνζεπρέο ηεο Αθθιεζίαο κάο δίλνπλ κεγάιε δχλακε. Ώο πξνζεπρφκαζηε ινηπφλ ηνπιάρηζηνλ ην πξσί, πξηλ μεθηλήζνπκε γηα ην ζρνιείν, ζην ζρνιείν, ην κεζεκέξη, πξηλ θαη κεηά ην θαγεηφ, ην βξάδπ πξηλ θνηκεζνχκε θαη φπνηε κπνξνχκε! Γξσηήζεηο 1. Γηαηί ν Ώιέμαλδξνο ζέιεζε λα θαινπηάζεη ηε λεαξή κάλα; Ξη ππνιφγηδε λα πεηχρεη παίξλνληαο αγθαιηά ην κηθξφ παηδί; 2. Λψο αληέδξαζε ν Εήξπθνο ζηα ιφγηα ηνπ εγεκφλα; Γηαηί; 3. Λψο αηζζάλζεθε ν εγεκφλαο απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ ηξίρξνλνπ Εεξχθνπ; 4. Γηαηί ε Δνπιίηηα ράξεθε πνπ πέζαλε ν γηφο ηεο; Ήηαλ ε ζηάζε ηεο απηή πνπ ζα πεξηκέλακε απφ κία κεηέξα; 5. Ώπφ αληινχζε ηφζε δχλακε θαη γελλαηφηεηα ε Δνπιίηηα; 6. Λνηα είλαη ε αμία ηεο πξνζεπρήο θαη ηνπ «Εχξηε ειέεζνλ»; Οπκπέξαζκα Γ πξνζεπρή θαη ε πίζηε καο ζην Θεφ δίλνπλ δχλακε λα πεηχρνπκε ηα αθαηφξζσηα! 50

51 ΐξεο ζην θξππηφιεμν 6 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία: Λ Ε Β Ε Γ Μ Ο Ε Κ Ν Δ Μ Δ Ο Δ Κ Ο Ζ Δ Ξ Ξ Ώ Θ Μ Ν Μ Γ Ξ Ο Μ Ώ Θ Θ Κ Ν Ξ Δ Ζ ΐ Ο Δ Ε ΐ Λ Ξ Θ Γ Γ Α Ν Α Ζ Α Γ Ν Κ Θ Ώ / / / / / / Κα δσγξαθίζεηε ηνλ άγην Ηήξπθν 51

52 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 15 Ε αγία Αζαλαζία θαη νη ζπγαηέξεο ηεο Γ αγία Ώζαλαζία έδεζε ζηα ρξφληα πνπ απηνθξάηνξαο ηεο Μψκεο ήηαλ ν Δηνθιεηηαλφο. Αίρε ηξεηο θφξεο: ηε Θενδφηε, ε νπνία καξηχξεζε ζε ειηθία δεθαπέληε ρξνλψλ, ηε Θενθηίζηε, ε νπνία καξηχξεζε ζε ειηθία δεθαηξηψλ ρξνλψλ, θαη ηελ Απδνμία, ε νπνία καξηχξεζε ζε ειηθία έληεθα ρξνλψλ. Γ κεηέξα απηή δνχζε ζηελ Ώίγππην, ζηελ πεξηνρή ηεο Εαλψπεο. Ηεγάισλε ηα παηδηά ηεο κε ρξηζηηαληθή αλαηξνθή θαη πνιιή αγάπε, δειαδή πίζηε θαη αθνζίσζε ζην Πξηζηφ θαη ζην ζέιεκά Ξνπ. Απφκελν ήηαλ λα δειέςνπλ ηελ ηφζε αξεηή ησλ ηεζζάξσλ γπλαηθψλ θαη λα ηηο θαηεγνξήζνπλ σο Πξηζηηαλέο ζηνλ εγεκφλα ηεο πεξηνρήο Νπξηαλφ. Ξελ εκέξα εθείλε πνπ νδεγήζεθαλ κπξνζηά ηνπ, φκσο εκθαλίζηεθαλ θαη δχν άιινη άγηνη, ν Εχξνο θαη ν Δσάλλεο, γηα λα ηηο ελζαξξχλνπλ θαη λα ηηο ζηεξίμνπλ πλεπκαηηθά ζην καξηχξην. Ξν γεγνλφο φκσο απηήο ηεο αδεξθηθήο ζπκπαξάζηαζεο εμαγξίσζε ηνλ εγεκφλα ν νπνίνο θαη δηέηαμε ηελ ίδηα ψξα λα βαζαληζηνχλ θαη κάιηζηα κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ γπλαηθψλ γηα λα ηηο εθθνβίζεη. Κη Άγηνη Ώλάξγπξνη (έηζη νλνκάζηεθαλ γηαηί θαη νη δχν έιαβαλ γηα ηελ πίζηε ηνπο ην ράξηζκα απφ ην Θεφ λα ζεξαπεχνπλ αξξψζηνπο ρσξίο λα δέρνληαη ρξήκαηα ) δέρνληαλ πξφζπκα ηα βαζαληζηήξηα γηαηί πξνζεχρνληαλ ζπλερψο ζην Θεφ θαη έδηλαλ ην παξάδεηγκα ηεο πίζηεο ζην κνλαδηθφ Θεφ θαη ζηηο γπλαίθεο πνπ αληί λα θνβεζνχλ κε φζα έβιεπαλ έπαηξλαλ θνπξάγην. Κη πξνζεπρέο θαη νη δνμνινγίεο δπλάκσλαλ ζηα ρείιε ησλ αγίσλ, φηαλ ν εγεκφλαο απνθάζηζε λα ξίμεη ζηα βαζαληζηήξηα θαη ηα θνξίηζηα ηεο Ώζαλαζίαο, ε νπνία, αθνχ ηηο θίιεζε, ηηο δήηεζε λα κελ θνβεζνχλ θαη λα θάλνπλ ππνκνλή κέρξη ηέινο! Κη δήκηνη ρηππνχλ κε ιχζζα ηνπο Ώγίνπο θαη ηα θνξίηζηα, ψζπνπ έξρεηαη θαη ε ζεηξά ηεο κεηέξαο. Ξν νκαδηθφ απηφ καξηχξην δελ αξγεί λα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ φηαλ ν εγεκφλαο γηα ηειεπηαία θνξά ηνπο ξσηάεη αλ ζα αξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο. ινη καδί κε ηε δχλακε πνπ δίλεη ε αγάπε ζην Πξηζηφ θαη ε θαιή θαη ρξηζηηαληθή παξέα, απαληνχλ : -Εαλείο δελ ζα καο ρσξίζεη απφ ηελ αγάπε Ξνπ! Ξν καξηχξην ηνπο έιαβε ηέινο φηαλ αθνχζηεθε ε δηαηαγή ηνπ εγεκφλα : Θα απνθεθαιηζηνχλ! Κη άγηνη Ώλάξγπξνη, ε κεηέξα θαη νη ηξεηο θφξεο πξνρψξεζαλ κε βήκα ζηαζεξφ πξνο ηνλ ηφπν ηνπ καξηπξίνπ. Αθεί πξνζεπρήζεθαλ θαη βξήθαλ ηέινο πνπ ηαηξηάδεη ζε ήξσεο θαη κάξηπξεο. Κη ρξηζηηαλνί πήξαλ ηα ιείςαλά ηνπο θαη ηα έζαςαλ ζην λαφ ηνπ αγίνπ Ηάξθνπ ζηελ Ώιεμάλδξεηα. Γ κλήκε ηεο αγίαο Ώζαλαζίαο θαη ησλ ηξηψλ ζπγαηέξσλ ηεο ενξηάδεηαη, καδί κε ηελ κλήκε ησλ αγίσλ Ώλαξγχξσλ Εχξνπ θαη Δσάλλνπ, ζηηο 31 Δαλνπαξίνπ. 52

53 Γξκελεπηηθά ζρφιηα ρξηζηηαληθή αλαηξνθή: δελ ζεκαίλεη λα δνχλε ηα παηδηά ζε έλαλ άιιν θφζκν, αιιά λα αγσλίδνληαη λα έρνπλ αξεηέο ρξηζηηαληθέο, πίζηε, ειπίδα, αγάπε θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. Θα κεγαιψλεη θάπνηνο θαη λα αθνχεη ιφγηα αγάπεο γηα ην Πξηζηφ θαη ην ζέιεκά Ξνπ. δήιεηα γηα ηελ αξεηή: νη άλζξσπνη πνπ δελ πηζηεχαλε ζην Πξηζηφ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ πψο νη ηέζζεξηο απηέο γπλαίθεο μερψξηδαλ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, φρη γηαηί είραλ ρξήκαηα, γλψζεηο, θνηλσληθή ζέζε, αιιά γηαηί πίζηεπαλ ζην Πξηζηφ θαη αγσλίδνληαλ γηα ηελ αξεηή. Εαη έηζη απηφ ηνπο πξνθαινχζε δήιεηα. Ξν ηαγθαιάθη έβαδε ζηελ ζθέςε ησλ άιισλ αλζξψπσλ ην κίζνο γηα ηελ πξφνδν ηεο κεηέξαο θαη ησλ ηξηψλ θνξηηζηψλ. Ώπηέο φκσο δελ έθαλαλ πίζσ. πνηα πξφνδν είραλ, ήμεξαλ θαιά πσο ηελ είραλ απνθηήζεη ράξηο ζηε ζρέζε ηνπο κε ην Πξηζηφ. Απνκέλσο, θαη κεηά ηελ θαηαγγειία εηο βάξνο ηνπο, ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ζηελ πίζηε. ε βνήζεηα ηεο παξέαο: νη δχν Ώλάξγπξνη, Άγηνη πνπ είραλ ιάβεη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ηνπο πίζηεο ην ράξηζκα απφ ην Θεφ λα ζεξαπεχνπλ αξξψζηνπο κε ηε πξνζεπρή ηνπο ρσξίο λα δέρνληαη ρξήκαηα, έξρνληαη λα βνεζήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηεο Ώζαλαζίαο λα παξακείλεη ζηαζεξή ζηελ πίζηε. ηαλ είκαζηε καδί κε άιινπο κε ζεκαία καο ην Πξηζηφ, είκαζηε πάληα πην δπλαηνί! Άξα, δηαιέγνπκε ηνπο θίινπο καο γηα λα έρνπκε κηα παξέα πνπ ζα καο νδεγεί αθφκα πην θνληά ζην Πξηζηφ! Εάλνπκε ηελ πξνζεπρή καο ζπλερψο γηα λα θξαηηφκαζηε δπλαηνί καθξηά απφ θάζε θίλδπλν! Γ παξέα πνπ καο αλεβάδεη εζηθά θαη καο ζηεξίδεη πλεπκαηηθά ζηε δσή καο είλαη φ,ηη θαιχηεξν κπνξνχκε λα βξνχκε. Λξσηίζησο φκσο κπνξνχκε λα γίλνπκε εκείο ηέηνηα παξέα γηα ηνπο άιινπο. Θα έρνπκε αξεηέο φπσο ε αγάπε, ε ραξά, ε ζπκπαξάζηαζε ζηνπο άιινπο, ε βνήζεηά καο ζε απηνχο, ην λα κπνξνχκε λα θάλνπκε πίζσ, λα κνηξαδφκαζηε, λα ζπγρσξνχκε. πξνρψξεζαλ κέρξη ην ηέινο: ε ρξηζηηαληθή παξέα δελ έθαλε πίζσ. Λαξέκεηλε κέρξη ην ηέινο ελσκέλε, αθφκε θαη ζην καξηχξην. Εαη ν Θεφο έδσζε ηφζν ζηνπο δχν ηαηξνχο, φζν θαη ζηελ Ώζαλαζία θαη ηηο θφξεο ηεο ηελ αγηφηεηα. Θπκφκαζηε φινπο γηα πάληα. Ώπηφο ν δξφκνο ηεο ρξηζηηαληθήο παξέαο θαη ηεο θηιίαο, πνπ νδεγεί ζηελ αξεηή θαη ζην Θεφ είλαη πνπ θαινχκαζηε λα εθαξκφζνπκε θη εκείο ζηε δσή καο. Γ ζπλάληεζή καο ζην θαηερεηηθφ απνηειεί κία σξαία επθαηξία λα βξνχκε ρξηζηηαληθή παξέα. Ξελ ίδηα ζηηγκή θαη ζε θάζε παξέα καο θαινχκαζηε λα κελ μερλνχκε ηε ρξηζηηαληθή καο ηδηφηεηα θαη λα παξακέλνπκε θνληά ζην Θεφ. Θα κελ παξαζπξφκαζηε απφ θαθέο παξέεο, πνπ καο ιέλε φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε φ,ηη καο αξέζεη, αθφκε θη αλ απηφ δελ είλαη ζχκθσλν κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Γ θαιή ζπληξνθηά καο βνεζά λα αγαπνχκε ην Πξηζηφ θαη ηελ αξεηή, αθφκε θη αλ απηφ καο θέξλεη θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. Γξσηήζεηο 1. Ξη ζεκαίλεη ρξηζηηαληθή αλαηξνθή; 2. Λψο ζα αληηδξνχζε κηα κάλα αλ έβιεπε φηη βαζάληδαλ ηα παηδηά ηεο θαη πψο αληέδξαζε ε αγία Ώζαλαζία; 3. Ξη έδεημε ε παξνπζία ησλ δχν Ώλαξγχξσλ ηαηξψλ θνληά ζηελ Ώζαλαζία θαη ηηο θφξεο ηεο; 4. Λνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θαιήο παξέαο πνπ καο νδεγεί ζην Πξηζηφ; 5. Λνηεο είλαη νη αξεηέο πνπ καο θάλνπλ θαινχο θίινπο; Οπκπέξαζκα Γ θαιή ζπληξνθηά καο θάλεη λα αγαπνχκε ην Πξηζηφ θαη ηελ αξεηή! 53

54 Βξεο ηηο απαληήζεηο θαη ζρεκάηηζε σο αθξνζηηρίδα κε ην πξψην γξάκκα θάζε ιέμεο ην φλνκα ηεο αγίαο κεηέξαο ρξηζηηαληθή... γηα ηα παηδηά ε κεγάιε θφξε ηεο αγίαο Ώζαλαζίαο _ καξηχξεζαλ κε ηελ αγία Ώζαλαζία νη δχν _ ηη δηέηαμε ν Νπξηαλφο; (δχν ιέμεηο) ιέκε έηζη ηελ ζπκπαξάζηαζε κεηαμχ αδεξθψλ ή θίισλ _ έηζη ιέγαλε ην δηψθηε ν έλαο απφ ηνπο δχν ηαηξνχο _ νη ηέζζεξηο γπλαίθεο είραλ ηηο... ηνπ Πξηζηνχ Κα δσγξαθίζεηε ηελ αγία Αζαλαζία θαη ηηο θφξεο ηεο 54

55 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 16 Ε αγία Αγάζε Γ Ώγία Ώγάζε γελλήζεθε ζην Λάλνξκν ηεο Νηθειίαο (πεξηνρή ηεο Εαηάλεο) απφ επγελείο θαη πνιχ πινχζηνπο εηδσινιάηξεο γνλείο ην 236 κ.π., φηαλ απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Δέθηνο, θαλαηηθφο δηψθηεο ησλ Πξηζηηαλψλ. Γγεκφλαο ηεο Νηθειίαο ήηαλ ν Ενπτληηαλφο. Κη γνλείο ηεο πέζαλαλ πξηλ γίλεη δεθαπέληε ρξνλψλ. Αθείλε έγηλε πηζηή Πξηζηηαλή θαη αγαπνχζε ην Πξηζηφ πην πνιχ απ φινπο θαη απ φια. Νχληνκα απηφ καζεχηεθε θαη ν Ενπτληηαλφο δηέηαμε λα ηε ζπιιάβνπλ θαη λα ηε θέξνπλ κπξνζηά ηνπ. Ήηαλ ζίγνπξνο πσο έλα νξθαλφ δεθαπεληάρξνλν θνξίηζη ζα ήηαλ εχθνιν λα αιιάμεη κπαιφ θαη, θαζψο κάιηζηα ήηαλ επγελήο θαη πινχζηα, ζθεθηφηαλ θη άιια πξάγκαηα. Λξαγκαηηθά ηελ έθεξαλ κπξνζηά ηνπ θαη ν Ενπτληηαλφο έκεηλε άλαπδνο απφ ηελ νκνξθηά ηεο. Άξρηζε λα ηελ θαινπηάλεη θαη λα ηεο ππφζρεηαη δφμα θαη κεγαιεία, ηεο πξφηεηλε κάιηζηα λα ηελ παληξεπηεί. κσο ε απάληεζε ηεο Ώγάζεο ήηαλ θαηαπέιηεο: «Άδηθα ράλεηο ηνλ θαηξφ ζνπ, Ξχξαλλε, δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απηφ πνπ ζέιεηο. Κχηε ζα ζε παληξεπηψ νχηε ζα αξλεζψ ην Πξηζηφ!» Γ απφιπηε απάληεζε ηεο Ώγάζεο έθαλε ηνλ Ενπτληηαλφ λα ζπκψζεη πνιχ. Ξελ έθιεηζε θπιαθή θαη δήηεζε απφ ηελ Ώθξνδηζία, γλσζηή ακαξησιή ηεο πεξηνρήο, θαη ηηο ελλέα θφξεο ηεο λα πάξνπλ ζην ζπίηη ηνπο ηελ Ώγάζε, λα ηεο αιιάμνπλ κπαιά, ψζηε λα ζέιεη λα ηνλ παληξεπηεί θαη λα απαξλεζεί ην Πξηζηφ, ηάδνληάο ηεο πνιιά ρξήκαηα. Γ δνθηκή φκσο απέηπρε. Έλα κήλα κεηά ε Ώθξνδηζία νκνιφγεζε πσο επθνιφηεξα κπνξεί λα ιπγίζεη ην ζίδεξν παξά ε ζέιεζε ηεο Ώγάζεο. Κ Ενπτληηαλφο ηελ μαλαξψηεζε κε θαιφ θαη άγξην ηξφπν αιιά ε απάληεζε ηνλ θαηαηξφπσζε: «Δε θνβάκαη ηηο απεηιέο ζνπ, Ξχξαλλε Ενπτληηαλέ! ΐνεζφο κνπ είλαη ν αλίθεηνο Πξηζηφο!» Εαη ηφηε άξρηζαλ ηα βαζαληζηήξηα. Ξελ έδεζαλ ζε κηα θνιψλα θαη ηε ρηππνχζαλ, ηεο έγδεξλαλ ην ζψκα, ηελ έθαλα φιε κηα καησκέλε πιεγή. Αθείλε φκσο άληερε θαη δνμνινγνχζε ην Θεφ. Γ Ώγάζε πνλνχζε απ ηα βαζαληζηήξηα θαη ν Ενπτληηαλφο νχξιηαδε απφ ηελ νξγή γηαηί έλα δεθαπεληάρξνλν θαινκαζεκέλν θνξίηζη πεξηθξνλνχζε θη εμεπηέιηδε θαη ηνλ ίδην θαη ηελ εμνπζία ηνπ. ζν πην πνιχ ηε ρηππνχζαλ, ηφζν πεξηζζφηεξν εθείλε έιεγε: «νχηε ηα βαζαληζηήξηα ζαο θνβάκαη, νχηε ηηο απεηιέο ζαο! Λνηέ δελ ζα αξλεζψ ηνλ Δεζνχ Πξηζηφ!» Έβαδε πάλσ απ φια ηε δφμα ηνπ Πξηζηνχ. ζν γηα ηελ δχλακε θαη ηε δφμα ησλ αλζξψπσλ, απφ ηελ πξνζεπρή ηεο έπαηξλε δχλακε θαη δελ ηελ ππνιφγηδε θαζφινπ. Εαη νη βαζαληζηέο ζπλέρηδαλ. Ξν θνξίηζη, πνπ ήηαλ φιν κηα πιεγή, αληί λα ιπγίζεη, έςαιε χκλνπο επραξηζηίαο ζην Θεφ. Νην ηέινο νη δήκηνη δηαηάρζεθαλ λα ηελ ξίμνπλ ζ έλα ζθνηεηλφ ππφγεην, θξνπξψληαο ηελ, γηα λα κελ ηελ πιεζηάζεη λα ηε βνεζήζεη θαλείο. Ξελ άθεζαλ εθεί λα ηξέκεη κηζνπεζακέλε, παγσκέλε θη αβνήζεηε. Ξα κεζάλπρηα έλα ππεξθφζκην θσο απιψζεθε θη έλαο ζεβάζκηνο γέξνληαο θη έλαο λένο εκθαλίζηεθαλ ζην θειί μαθληάδνληαο ηελ Ώγάζε. Αθείλε αξλήζεθε ηε βνήζεηά ηνπο ιέγνληαο πψο κφλν ν Πξηζηφο ζα ηε ζεξαπεχζεη θαη κφλν φηαλ ηεο είπαλ φηη ήηαλ ν Άγηνο Λέηξνο θαη ν θχιαθαο άγγειφο ηεο θαη φηη κε ηε ράξε ηνπ Πξηζηνχ ζα πεξλνχζαλ φια, εθείλε απαιιάρζεθε απ φιεο ηηο πιεγέο ηεο θαη βξέζεθε ληπκέλε κε θαζαξά θαη γεξά ξνχρα. ιε ηελ ππφινηπε 55

56 λχρηα ηελ πέξαζε πξνζεπρφκελε θαη ηελ άιιε κέξα φηαλ ηελ είδε ν Ενπτληηαλφο θη έκαζε πψο είρε ζεξαπεπηεί δηέηαμε λα αλάςνπλ θσηηά, λα ηε δέζνπλ ζε αιπζίδεο θαη λα ηε ξίμνπλ πάλσ ζηα αλακκέλα θάξβνπλα. Κη πφλνη ήηαλ απεξίγξαπηνη, εθείλε φκσο πξνζεχρνληαλ ζην Πξηζηφ θαη δεηνχζε λα ηεο δίλεη δχλακε, ψζηε λα αληέμεη σο ην ηέινο. Εαη ν Πξηζηφο αθνχγνληαο ηελ πξνζεπρή ηεο έθαλε ηε θσηηά δξνζεξφ αεξάθη θαη ζεξάπεπζε πάιη ηηο πιεγέο ηεο. Ξελ ίδηα ζηηγκή έγηλε κεγάινο ζεηζκφο θαη θαλεξψζεθε ε δφμα ηνπ Θενχ. Κ θφζκνο έληξνκνο δεηνχζε λα ζηακαηήζνπλ ηα άδηθα βαζαληζηήξηα θαη κέρξη θαη ν Έπαξρνο θνβήζεθε θαη ηελ μαλαέζηεηιε ζηε θπιαθή. Γ Ώγία πξνζεπρφηαλ ζπλέρεηα λα αμησζεί λα δεη ην πξφζσπν ηνπ Πξηζηνχ θαη πξαγκαηηθά ηειεηψλνληαο ηελ πξνζεπρή ηεο ε Ώγάζε ε ςπρή ηεο ρσξίζηεθε απφ ην ζψκα θαη πήγε λα ζπλαληήζεη ην Πξηζηφ! Εη άιιν ζαχκα φκσο απνδεηθλχεη πεξίηξαλα ηε δφμα ηνπ Θενχ. Ξελ ψξα ηεο θεδείαο, πεγαίλνληαο ην ζψκα ζηνλ ηάθν παξνπζηάζηεθαλ εθαηφ άγγεινη ληπκέλνη νιφιεπθα θέξλνληαο κία καξκάξηλε πιάθα φπνπ έγξαθε : «Θνπο φζηνο απηνπξναίξεηνο, ηηκή Θενχ θαη παηξίδνο ιχηξσζηο». Ήηαλ 5 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 251 κ. Π. θαη ε Ώγία είρε έλα ηηκεκέλνο απφ ην Θεφ ηέινο. Ώπηή ηελ εκέξα ηε γηνξηάδεη ε Αθθιεζία καο. Αίλαη πξνζηάηηδα ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ (πθάληξηεο, κνδίζηξεο). ζν γηα ηνλ Έπαξρν ηηκσξήζεθε ηελ ίδηα κέξα. Εαζψο έηξερε πάλσ ζην άινγφ ηνπ λα πάεη λα θιέςεη ηελ πεξηνπζία ηεο Ώγάζεο, ηνλ έξημε ην άινγν θάησ θαη ην πνδνπάηεζε. Γξκελεπηηθά ζρφιηα Μ Ηνπτληηαλφο εμεπηειηδφηαλ: Έπαξρνο κηαο πεξηνρήο είλαη ν απφιπηνο ειεγθηήο θαη εμνπζηαζηήο. Κ Ενπτληηαλφο είρε ιάβεη απφ ην Δέθην, ηνλ απηνθξάηνξα, δηθαίσκα δσήο θαη ζαλάηνπ πάλσ ζηνπο ππεθφνπο νπ. Ξνλ θνβφληνπζαλ θαη ηνλ ζέβνληαλ φινη. Εαη ηψξα έλα θνξίηζη ηνλ εμεπηέιηδε κε ηξφπν πνπ ηνλ ηξέιαηλε. ρη κφλν δε ζέιεζε λα ηνλ παληξεπηεί ζίγνληαο ηνλ εγσηζκφ ηνπ αιιά απνδεηθλπφηαλ θαη ζσκαηηθά δπλαηή. ια ηα βαζαληζηήξηα πνπ εκείο ηα αθνχκε θαη ιπγίδνπκε, δελ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ηελ Ώγάζε νχηε γηα κηα ζηηγκή λα ακθηβάιιεη. Λέηαμε ζηα ζθνππίδηα ηε δφμα θαη ηα κεγαιεία πνπ ηεο έηαδε ν ηχξαλλνο, γηαηί πξνηίκεζε ηε δφμα ηνπ Πξηζηνχ. Εη Αθείλνο ηεο έδηλε δχλακε λα αληέρεη ηα απάλζξσπα βάζαλα θαη λα κε ιπγίδεη. Δφμα αλζξψπηλε θαη Δφμα Θενχ: «Ξα ρξήκαηα πνιινί εκίζεζαλ ηε δφμα νπδείο», ιέεη έλα αξραίν ξεηφ. Κ Έπαξρνο πξφζθεξε δφμα αλζξψπηλε. Γ Ώγάζε πξνηίκεζε ηε δφμα ηνπ Θενχ. Δνθηκάζηεθε ζθιεξά ε πίζηε ηεο θαη ε αθνζίσζή ηεο ζην Πξηζηφ. ΐαζαλίζηεθε θαη ππέθεξε απάλζξσπα. κσο ε αγάπε ηεο γηα ην Πξηζηφ ήηαλ ηφζν ζηαζεξή θαη δπλάκσλε κε ηελ πξνζεπρή ηεο, ε εκπηζηνζχλε θαη ε ζηγνπξηά ζηελ δχλακε ηνπ Πξηζηνχ, ψζηε έλα δεθαπεληάρξνλν θνξίηζη λα θαηαθέξεη λα απνδείμεη φηη κ απηή ηε δχλακε κπνξεί λα μεπεξάζεη θαη ηνλ πξφζθαηξν πφλν, ηελ αλζξψπηλε αδπλακία θαη λα πεηπραίλεη ην θαζ νκνίσζηλ κε ην Πξηζηφ. «Δπλαηφο» Ηνπτληηαλφο, «αδχλακε» Αγάζε: Γηα ηα αλζξψπηλα δεδνκέλα θαη κέηξα ν Έπαξρνο είρε ηελ εμνπζία θαη ηε δχλακε. Ήηαλ ν αξρεγφο, φινη ηνλ θνβφληνπζαλ θαη ηνλ ππάθνπαλ. Έθαλε φ, ηη ήζειε. Ηέρξη πνπ εκθαλίζηεθε έλα κηθξφ θνξίηζη θαη ηνλ εμεπηέιηζε κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν. Ώληηζηάζεθε ζηηο επηζπκίεο ηνπ. Ώπνδείρζεθε πην δπλαηή απφ ηηο θνβέξεο θαη ηελ εμνπζία ηνπ θαη ζην ηέινο κε ην ζεηζκφ, φινο ν θφζκνο αιιά θαη ν «παληνδχλακνο» Έπαξρνο θαηάιαβαλ ηελ αδπλακία ηνπο, ηελ αδηθία ζε βάξνο ηεο Ώγάζεο αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθή δχλακε πνπ είρε ε Ώγία: ηε Δχλακε ηνπ Θενχ. Κνπο φζηνο απηνπξναίξεηνο, ηηκή Θενχ θαη παηξίδνο ιχηξσζηο: Γ Ώγία επέιεμε ειεχζεξα ηε Δφμα ηνπ Πξηζηνχ, ηελ αηψληα δφμα, ηελ Ώγηφηεηα. Ξελ επέιεμε απηνπξναίξεηα, απφ κφλε ηεο, ειεχζεξα. Κ Θεφο ηίκεζε ηελ επηινγή ηεο, ηε ζπκφκαζηε θαη ηελ ηηκνχκε αηψληα θαη απνηειεί θαχρεκα ηεο Αθθιεζίαο θαη ηεο παηξίδαο ηεο, γηαηί ζηε Νηθειία θαη ηδηαίηεξα ζηελ Εαηάλε ηελ ηηκνχλε φζν θακία άιιε. Κ άγηνο γίλεηαη ηηκή γηα ηνλ ηφπν ηνπ. Ηπνξεί λα ράλεη ηελ δφμα ησλ αλζξψπσλ, αιιά θεξδίδεη ηε δφμα ηνπ Θενχ θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβάλεη σο δψξν ηελ δφμα ησλ 56

57 αλζξψπσλ πνπ έραζε. Γ Ώγία καο δείρλεη θάηη ζπνπδαίν, πνπ αμίδεη ηνλ θφπν λα εθαξκφζνπκε απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία. Ώθφκε θη αλ καο ζπξψρλνπλ νη άιινη λα θεξζνχκε αληίζεηα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, αληίζεηα πξνο ηελ αγάπε, αληίζεηα πξνο ηελ αιήζεηα, λα θάλνπκε θαθφ, λα ιέκε ςέκαηα, λα ζηελνρσξνχκε ρσξίο ιφγν ηνπο άιινπο, λα θξαηάκε ηα πάληα γηα ηνλ εαπηφ καο, εκείο αο ιέκε ΚΠΔ. Δελ αμίδεη λα καο ιέλε κπξάβν νη άλζξσπνη θαη λα καο δνμάδνπλ, αιιά λα πξάηηνπκε αληίζεηα πξνο ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Γ δφμα ησλ αλζξψπσλ θξαηά γηα ιίγν. Γ δφμα ηνπ Θενχ θξαηά γηα πάληα. Γξσηήζεηο 1. Λψο ν Ενπτληηαλφο ζέιεζε λα θαινπηάζεη ηε λεαξή θνπέια; Ξη ηεο ππνζρέζεθε; 2. Ξη δσή ζα είρε ε Ώγάζε εάλ έιεγε λαη ζηνλ Ενπτληηαλφ; Ξη ηελ πεξίκελε ιέγνληαο φρη ζηνλ Ξχξαλλν; 3. Αθείλε ηη έβαιε πξψην; Γηαηί; Ξη ήηαλ πην ζεκαληηθφ γη απηήλ; 4. Κ Θεφο ηε βνήζεζε; Λψο; 5. Λνηνο απνδείρηεθε πην δπλαηφο; Λνηα ήηαλ ηειηθά ηα «θαιχηεξα φπια»; 6. Ώμίδεη λα πεγαίλνπκε αληίζεηα ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ, γηα λα θεξδίζνπκε ηε δφμα ησλ αλζξψπσλ; Οπκπέξαζκα Γ δφμα ησλ αλζξψπσλ είλαη γιπθηά αιιά θξαηάεη ιίγν (πξφζθαηξε). Γ δφμα ηνπ Θενχ είλαη δχζθνιε ζηελ αξρή θαη ζέιεη θφπν αιιά θξαηάεη αηψληα (Ώγηφηεηα)! ΐξεο ζην θξππηφιεμν 6 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία: Ώ Γ Γ Ζ Ν Δ Α Ν Ώ Ν Α Γ Ν Ν Δ Ε Α Ζ Δ Ώ Φ Φ Γ Γ Δ Γ Γ Ε Ώ Δ Ν Ν Μ ΐ Θ Φ Φ Λ Ώ Θ Κ Μ Η Κ Ν Ο Δ Γ Δ ΐ Ε Ν Φ Φ Ν Δ Φ Α Α Γ Ν Θ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Γ Μ Μ Ι Ώ Η Θ Φ Κ Ρ Λ Ν Ι Δ Κ Ε Ν Ι Ο Γ Λ Κ Δ Ζ Ν Δ Ζ Ώ Γ Ώ Θ Γ ΐ Ζ Ώ Ε Ώ Θ Λ Α Μ Ξ Γ Ε Γ Ε Ν Δ Ν Ξ Κ Ώ Γ Δ Κ Ν Λ Α Ξ Μ Κ Ν Δ Μ Φ Μ Ι Θ Ι Θ Μ Ι Β Δ Θ Ξ Γ Μ Ε Ο Γ Δ Δ Γ Π Ξ Ε Κ Ο Δ Θ Ξ Δ Ώ Θ Κ Ν Ο Θ Ο Γ Φ Γ Γ Γ Δ Γ Γ Γ Ο Γ Ο Ρ ΐ Θ Ε Ι Δ Φ Ρ ΐ / / / / / / 57

58 Κα δσγξαθίζεηε ηελ αγία Αγάζε 58

59 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 17 Μ άγηνο Ζσάλλεο ηνπ Αζπξφθαζηξνπ Κ Θενκάξηπξαο απηφο γελλήζεθε ζηελ Ξξαπεδνχληα ηνπ Λφληνπ ην 1300 κ. Π. Ήηαλ ιφγηνο πξφθξηηνο ηεο πφιεο απηήο θαη πνιχ επζεβήο. Ώζρνινχκελνο κε ην εκπφξην, θάπνηε επηβηβάζζεθε ζ' έλα ηνχξθηθν πινίν θαη ζπλφδεπε ηα εκπνξεχκαηα ηνπ. Εαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ε πξνζεπρή, ε λεζηεία θαη ε ειεεκνζχλε ζηνπο θησρνχο επηβάηεο πνπ εθδήισζε ν Δσάλλεο θίλεζαλ ηνλ θζφλν ηνπ πινηάξρνπ, ν νπνίνο κε καθξέο ζπδεηήζεηο πξνζπαζνχζε λα ηνλ πξνζειπηίζεη. Κ Δσάλλεο έκπεηξνο ζηηο Γξαθέο, λίθεζε ηνλ πινίαξρν ζηηο ζξεζθεπηηθέο απηέο ζπδεηήζεηο. ηαλ απνβηβάζηεθαλ ζην Ώζπξφθαζηξν, ν πινίαξρνο ζπθνθάληεζε ηνλ Δσάλλε ζηνλ Ξνχξθν εγεκφλα, φηη δήζελ έδσζε ιφγν λα γίλεη κσακεζαλφο. Ηεηά απφ ιίγν νδεγνχζαλ κε ηηκέο ηνλ Δσάλλε, κπξνζηά ζηνλ εγεκφλα, πνπ κε θνιαθείεο θαη ππνζρέζεηο πξνζπαζνχζε λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Ώιιά ν Δσάλλεο πεξίηξαλα νκνιφγεζε: «Γβώ πζζηεύς ηαζ πνμζηοκώ ημκ εκ Πνζάδζ Θεό, πμο δζδάπεδηα από ημοξ βμκείξ ιμο, ηαζ εηείκμ πμο ζμο είπα από ηδκ ανπή, εηείκμ θές ηαζ ηώνα, όηζ δε εα ανκδεώ ηδκ πίζηδ ιμο. Ιδκ ανβμπμνείξ, αθθά ααζάκζγε ιε όζα ημθαζηήνζα ηαζ ακ έπεζξ. Έημζιμξ είιαζ κα ηα οπμθένς ιεηά πανάξ, βζα ηδκ αβάπδ ημο νζζημύ ιμο». Θπκσκέλνο ν εγεκφλαο, δηέηαμε θαη ηνλ βαζάληζαλ ηφζν ζθιεξά, ψζηε ην αίκα ηνπ έηξερε ζαλ πνηάκη. Εαηφπηλ έηζη αηκφθπξην ηνλ έξημαλ ζηε θπιαθή. Ξελ επφκελε ήκεξα, φηαλ ηνλ μαλαπαξνπζίαζαλ ζηνλ εγεκφλα, ν Δσάλλεο νκνιφγεζε κε πεξηζζφηεξν ζάξξνο ηελ πίζηε ηνπ, ιέγνληαο πσο απηά ηα βαζαληζηήξηα πνπ ηνπ έθαλαλ δελ ηνπ θάλεθαλ ηίπνηα θαη αλ έρνπλ άιια θαηλνχξγηα αο ηα εθαξκφζνπλ. Αμνξγηζκέλνο αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηα ιφγηα απηά ν ηχξαλλνο, δηέηαμε θαη ηνλ καζηίγσζαλ ηφζν βάξβαξα, ψζηε άξρηζαλ λα πέθηνπλ θνκκάηηα νη ζάξθεο ηνπ. Νηε ζπλέρεηα ηνλ έδεζαλ ζηελ νπξά ελφο αγξίνπ αιφγνπ, πνπ ηνλ έζεξλε κέζα ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Ξε ζηηγκή πνπ πεξλνχζε απφ ηελ εβξατθή ζπλνηθία, νη Αβξαίνη έβξηδαλ θαη θαθνπνηνχζαλ ηνλ Ηάξηπξα. Έλαο κάιηζηα, πήξε έλα ζπαζί θαη ηνπ έθνςε ην θεθάιηζηηο 2 Δνπλίνπ 1332 κ.π. Ώπφ ηα ζαχκαηα πνπ έθαλε ην εγθαηαιειεηκκέλν ιείςαλν ηνπ Ώγίνπ, ν εγεκφλαο θνβήζεθε θαη έδσζε ηελ άδεηα ζηνπο ρξηζηηαλνχο λα ην παξαιάβνπλ θαη λα ην θεδεχζνπλ κε ηηκέο ζε θάπνην Θαφ. Δελ πέξαζαλ πνιιέο εκέξεο θαη ν πινίαξρνο πνπ είρε ζπθνθαληήζεη ηνλ Δσάλλε, ζέιεζε λα θιέςεη ην άγην ιείςαλν θαη λα θχγεη, επεηδή κεηαλφεζε γηα ηελ θαθία ηνπ. Ηηα λχρηα βξίζθνληαο θαηάιιειν θαηξφ, πήγε κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη άλνημε ηνλ ηάθν ηνπ Ηάξηπξα. Κ Άγηνο, φκσο, ηελ ίδηα ψξα θάλεθε ζηνλ εθεκέξην ηεο Αθθιεζίαο εθείλεο θαη ηνπ ιέεη: «ζδηώζμο βνήβμνα ηαζ πήβαζκε ζηδκ Γηηθδζία, βζαηί ήθεακ κα ιε ηθέρμοκ». Εαη ακέζσο πήξε ν ηεξέαο θαη άιινπο πνιινχο θαη έηξεμαλ ζηελ Αθθιεζία θαη ηνπο έδησμαλ απφ εθεί. Ξν ιείςαλν 59

60 έκεηλε εθεί 70 ρξφληα ζαπκαηνπξγψληαο. Ώξγφηεξα, κε βαζηιηθέο ηηκέο, κεηαθνκίζηεθε ζηε Ννπηζάβα ηεο Ηνιδαβίαο. Κ Άγηνο ηηκάηαη σο πξνζηάηεο ηεο Ηνιδαβίαο. Γ κλήκε ηνπ Ώγίνπ Δσάλλε ενξηάδεηαη ζηηο 2 Δνπλίνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα ε πξνζεπρή, ε λεζηεία θαη ε ειεεκνζχλε: ν αιεζηλφο ρξηζηηαλφο είλαη άλζξσπνο πνπ αγσλίδεηαη, λεζηεχεη θαη αζθείηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο, επηθνηλσλεί κε ην Θεφ παηέξα ηνπ πξνζεπρφκελνο απφ αγάπε, κα θαη γηα λα παίξλεη δχλακε ζηε δσή ηνπ. Γ αγάπε πνπ έρεη γηα ην Θεφ ηνλ νδεγεί θαη ζηελ αγάπε ησλ εηθφλσλ Ξνπ, ησλ πιαζκάησλ Ξνπ, πνπ ζεσξεί αδέξθηα ηνπ γηα απηφ θαη δείρλεη ηελ αγάπε ηνπ ζηνλ ζπλάλζξσπν κε ηελ ειεεκνζχλε. πξνζπαζνχζε λα ηνλ πξνζειπηίζεη/έκπεηξνο ζηηο Γξαθέο: ζηε δσή καο ζα έξζνπλ ζηηγκέο πνπ είηε απφ ελδηαθέξνλ, είηε απφ πνλεξηά ζα εξσηεζνχκε γηα πξάγκαηα ηεο πίζηεο καο. Ιέξνπκε άξαγε ζηνηρεία ηεο πίζηεο καο; Ηπνξνχκε λα πνχκε δπν ιφγηα ζε κηα ςπρή πνπ ζέιεη λα κάζεη; Ηπνξνχκε λα ηελ ππεξαζπηζηνχκε; Γ αγάπε ηνπ Θενχ γηα ηνλ άλζξσπν, ην έξγν ηνπ Δεζνχ Πξηζηνχ γηα ηε ζσηεξία καο, νη αιήζεηεο ηεο πίζηεσο θαη ε δσή ηεο Αθθιεζίαο έρνπλ απνζεζαπξηζηεί ζηελ αγία γξαθή. Ώπηφο ν πινχηνο, ηα ζεφπλεπζηα απηά ιφγηα ηνπ Απαγγειίνπ είλαη ε ηξνθή ηεο ςπρήο θάζε ρξηζηηαλνχ. Ώλ ζέινπκε λα κάζνπκε ηηο αιήζεηεο ηεο πίζηεο καο θαη ην πξφζσπν ηνπ Πξηζηνχ, νθείινπκε λα κειεηάκε ηελ Ώγία Γξαθή κε ελδηαθέξνλ θαη φξεμε. Γ Γξαθή εληζρχεη ηελ πίζηε καο. Ξελ αθνχκε ηηο Επξηαθέο ζηελ ζεία ιεηηνπξγία, φηαλ δηαβάδνπκε ηνλ Ώπφζηνιν θαη ην Απαγγέιην θαη ζην θήξπγκα. Ηπνξνχκε φκσο λα ηελ δηαβάδνπκε θαη κφλνη καο ζε βηβιίν ή θαη ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην ζρνιείν. κε θνιαθείεο θαη ππνζρέζεηο: φηαλ καο δεηάλε λα θάλνπκε θάηη θαη ζπλνδεχεηαη ην αίηεκα απηφ κε θνιαθείεο θαη ππνζρέζεηο, νθείινπκε λα ζθεθηνχκε θαιά πξηλ πξάμνπκε. Λνιιέο θνξέο νη θνιαθείεο θξχβνπλ ηνλ αιεζηλφ ζθνπφ ησλ πξαγκάησλ, πνπ δελ απνηεινχλ φθεινο γηα ηελ ςπρή καο. Γγψ πηζηεχσ θαη πξνζθπλψ ηνλ ελ Πξηάδη Θεφ: ν Θεφο πνπ πηζηεχνπκε σο νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί είλαη έλαο αιιά κε ηξία πξφζσπα (Λαηέξαο, Οηφο θαη Άγην Λλεχκα). Ξν κπζηήξην απηφ ηεο πίζηεο καο, πνπ καο απνθάιπςε ν Πξηζηφο, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα εκάο πνπ απνηεινχκε εηθφλεο Ξνπ θαη ηε δσή καο. Απεηδή είλαη ηξηαδηθφο ν Θεφο, δειαδή ελ αγάπε θνηλσλία πξνζψπσλ, έηζη θη εκείο είκαζηε πξφζσπα πνπ θνηλσλνχκε κε αγάπε κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. ηελ πίζηε κνπ: ε Αθθιεζία καο δηδάζθεη φηη πίζηε δελ είλαη απιά γλψζε αιιά είλαη πεξηζζφηεξν ζρέζε κε ην Θεφ. Ληζηεχσ ζεκαίλεη εκπηζηεχνκαη. Νεκαίλεη φηη ε θαξδηά κνπ, ε δσή κνπ ζηξέθεηαη ζην Θεφ. Λσο κπνξψ φκσο λα κάζσ γηα Ώπηφλ; Ηέζα απφ ηε δσή ηεο Αθθιεζίαο θαη ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ. Κ Άγηνο Δσάλλεο ν Πξπζφζηνκνο καο ιέεη φηη ε Εαηλή Δηαζήθε είλαη ηα γξάκκαηα πνπ ζηέιλεη ν Λαηέξαο ζηα παηδηά Ξνπ, ζε φινπο εκάο δειαδή. νκνιφγεζε κε πεξηζζφηεξν ζάξξνο: Νε φινπο ηνπο βίνπο ησλ Ώγίσλ θαη εηδηθά εθέηνο ζηε κειέηε ησλ λέσλ παηδηψλ λενκαξηχξσλ - πνπ αγηάζαλε ηελ πεξίνδν ηεο Ξνπξθνθξαηίαο, ε κεγάιε αγάπε ηνπο γηα ην Θεφ ηνπο θάλεη λα νκνινγνχλ κε ζάξξνο ηελ πίζηε ηνπο. Ξν βίσκα ηεο Αθθιεζίαο θαη θάζε ρξηζηηαλνχ είλαη έλαο πνιχηηκνο ζεζαπξφο πνπ δελ θξαηάκε γηα ηνλ εαπηφ καο. πσο θάπνηνο πνπ πεηλάεη θαη καο δεηάεη ιίγν θαγεηφ, έηζη ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο πείλα θαη δίςα γηα Πξηζηφ θαη ην ιφγν Ξνπ. Ώο κηιήζνπκε ινηπφλ γηα ηελ πίζηε καο κε ιφγηα απιά ζε ςπρέο πνπ ζέινπλ εηιηθξηλά λα κάζνπλ θαη αο κειεηήζνπκε ην ιφγν Ξνπ. Μ Άγηνο, φκσο, ηελ ίδηα ψξα θάλεθε ζηνλ εθεκέξην: Κ Άγηνο Δσάλλεο κπνξεί λα είρε θχγεη απφ ηνχηε ηε δσή κε ηνλ ζθιεξφ απηφ ηξφπν, αιιά δελ έρεη παχζεη λα δεη. Θαπκαηνπξγνχζαλ ηα ιείςαλα ηνπ κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ, αιιά θαη ν ίδηνο πξνεηδνπνίεζε ηνλ Δεξέα γηα ηνλ θίλδπλν λα θιέςνπλ ην ιείςαλν ηνπ. Ληζηεχνπκε ινηπφλ ζε Θεφ δψλησλ. Γ ζρέζε καο κε ηνλ Πξηζηφ πνπ είλαη ε φλησο δσή, καο θαζηζηά θη εκάο δψληεο θαη πέξα απφ ηα φξηα ηνπ θφζκνπ απηνχ. 60

61 Γξσηήζεηο 1. Ξη έθαλε ν Άγηνο ζηελ πεξίνδν ηνπ ηαμηδίνπ; 2. Ξη πξνζπάζεζε λα θάλεη ν πινίαξρνο θαη πσο αληέδξαζε ν Ώγ.Δσάλλεο; 3. Ξη νκνιφγεζε ν Άγηνο ζηνλ Ξνχξθν άξρνληα; 4. Λνην ήηαλ ην ηέινο ηνπ αγίνπ θαη πσο ζψζεθε ην ηεξφ ηνπ ιείςαλν; 5. Ξη επίδξαζε είρε ζηε δσή ηνπ Ώγίνπ θαη ζηε δηθή καο ε κειέηε ηεο Ώγίαο Γξαθήο; Οπκπέξαζκα Γ κειέηε ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ είλαη απνθάιπςε Θενχ ζην λνπ καο, ηξνθή ηεο ςπρήο καο θαη θσο ζηε δσή καο. Βξεο 6 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ είλαη γξακκέλεο απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή ΔΓΓΙΏΐΏΝΞΟΚΝΝΓΔΏΔΓΞΝΔΛΦΓΏΐΏΘΏ ΖΕΙΓΦΏΜΓΏΔΓΏΝΏΝΔΦΓΓΙΕΝΚΠΜΏΔΚΖΛΕΓΙΓΦΚΜΞΝΏΕΚΜΛΝΏΦΔΝΝΓΘΘΏΔ Κα δσγξαθίζεηε ηελ Ονπηζάβα θαη ηνλ άγην Ζσάλλε 61

62 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 18 Μ άγηνο Ιηραήι ν Ιαπξνπδήο Κ Άγηνο απηφο κάξηπξαο ηνπ Πξηζηνχ γελλήζεθε κεηά ην 1500 ζην ρσξίν Γξαλίηζα ηεο Απξπηαλίαο. Κη γνλείο ηνπ, Δεκήηξηνο θαη Νσηήξα, ήηαλ ζενζεβείο, ειεήκνλεο θαη θηιαθφινπζνη. Ξνλ ζπκβνχιεπζαλ λα είλαη ηαπεηλφο, ζεκλφο, θαη γεληθά λα θπιάεη ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ. ηαλ ν παηέξαο ηνπ πέζαλε, ε κεηέξα ηνπ ηνλ πάληξεςε θαη ν Ηηραήι πήγε ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα δήζεη. Αξγάζηεθε ζε δηάθνξα αξηνπνηεία θαη ηέινο άλνημε δηθφ ηνπ θνχξλν. Ώπφ ηνλ ίδξσηα ηνπ δνχζε απηφο, έδηλε ζηνπο πησρνχο θαη βνεζνχζε θαη ηηο Αθθιεζίεο. Κ Ηηραήι έηξερε πάληνηε ζηηο Ώθνινπζίεο ηεο Αθθιεζίαο. Έηξερε επίζεο θαη φπνπ γηλφηαλ θήξπγκα. Ήζειε κάιηζηα λα γίλεη θαη κνλαρφο. Ξελ Επξηαθή ηεο Νηαπξνπξνζθπλήζεσο, ν Ηηραήι ήηαλ απφ ηα κεζάλπρηα ζηελ Αθθιεζία θαη άθνπζε φιε ηελ Ώθνινπζία. Ξελ άιιε εκέξα, κεηά ηελ Ώθνινπζία επήξε επινγία θαη έθπγε γξήγνξα γηα ην καγαδί ηνπ. Αθεί άξρηζε ζπδήηεζε πεξί ζξεζθείαο κε έλα ηνπξθφπνπιν. Λεξλνχζε ηφηε απφ εθεί έλαο λνκνδηδάζθαινο ησλ Κζσκαλψλ θαη ηνπ ιέεη: Πζ είκαζ αοηά πμο θεξ, άκενςπε. Γζαηί αθαζηδιάξ ηδκ έκδμλδ πίζηδ ιαξ; Γβώ, ηνπ ιέγεη ν Άγηνο, είιαζ πζζηόξ ηαζ αθδεζκόξ εοζεαήξ, ιε ηδκ άνδ ημο νζζημύ ιμο ημο αθδεζκμύ Θεμύ. Ηαζ λένς ηζ πζζηεύς ηαζ ηζ θές. Γίιαζ έημζιμξ κα πεεάκς βζα ηδκ πίζηδ ιμο. Γζείξ ηαθαίπςνμζ, είζηε πθακειέκμζ ηαζ ααδίγεηε ζημ ζημηάδζ, δζόηζ έπεηε ιζα ενδζηεία βειάηδ από παναιύεζα. Νην κεηαμχ ζπγθεληξψζεθε πιήζνο Ξνχξθσλ εθεί. Ξνλ έπηαζαλ θαη ηνλ πήγαλ ζην δηθαζηή θαη μεθίλεζε ε αλάθξηζε ηνπ Ώγίνπ. Ώπηφο κε ζάξξνο νκνιφγεζε φηη είλαη Πξηζηηαλφο θαη θήξπμε ηηο αιήζεηεο ηεο πίζηεο καο, ιέγνληαο ηνπο: Γζείξ πζζηεύεηε ζημ Θεό, αθθά δεκ ημκ πζζηεύεηε μνεά. Ννώημκ δεκ πζζηεύεηε, όηζ είκαζ Πνζαδζηόξ, Ναηήν, Ρζόξ ηαζ Άβζμξ Νκεύια. Ηαζ δεύηενμκ, όηζ μ νζζηόξ είκαζ Θεόξ ηαζ άκενςπμξ, πμο εα ηνίκεζ γώκηαξ ηαζ κεηνμύξ. Έπεηηα ηνλ θπιάθηζε. Ξν ίδην βξάδπ πήγαλ πηζηνί λα εληζρχζνπλ ηνλ Άγην θαη ηνλ βξήθαλ λα πξνζεχρεηαη ρσξίο ηαξαρή ε θφβν γηαηί ηνλ είρε επηζθεθηεί ν Εχξηνο δίλνληαο ηνπ ζάξξνο. Ξελ επνκέλε ην πξσί (Λέκπηε) αθνχ δελ κπφξεζαλ λα ηνλ θάλνπλ λα αιιαμνπηζηήζεη ηνλ βάδνπλ αιπζνδεκέλν κέζα ζε θσηηά. Κ Άγηνο έιακπε απφ ραξά. Ήηαλ δψδεθα ην κεζεκέξη θαη θφζκνο πνιχο έβιεπε ην καξηχξην ηνπ Ώγίνπ. Έηζη παξέδσζε ηε ςπρή ηνπ ζην Θεφ. Κη αιιφπηζηνη κε ην καξηχξην ηνπ Ώγίνπ Ηηραήι θαηαληξνπηάζηεθαλ, νη Πξηζηηαλνί φκσο ράξεθαλ θαη αλαζάξξεζαλ. Εάζε έηνο παλεγπξίδεηαη ε κλήκελ ηνπ, ηελ Λέκπηε ηεο Δηαθαηλεζίκνπ. 62

63 Γξκελεπηηθά ζρφιηα ήηαλ ζενζεβείο, ειεήκνλεο θαη θηιαθφινπζνη: νη γνλείο ηνπ Ώγίνπ καο ζπκίδνπλ φηη, ε αιεζηλή πίζηε ζην Θεφ δελ είλαη θάηη αφξηζην θαη αηνκηθφ. Ώγθαιηάδεη ηνλ ζπλάλζξσπν κε αγάπε, κε έξγα αγάπεο φπσο ε ειεεκνζχλε, θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Αθθιεζία θαη ηηο Δεξέο Ώθνινπζίεο. Γ Αθθιεζία είλαη ε νηθνγέλεηα καο θαη ζηηο Ώθνινπζίεο θαη ζηα κπζηήξηα ηεο, φπσο ε Θεία Ενηλσλία, γεπφκαζηε ηε ραξά θαη ηε δχλακε ηνπ Θενχ. Απφ ηνλ ίδξσηα ηνπ δνχζε απηφο, έδηλε ζηνπο πησρνχο θαη βνεζνχζε θαη ηηο Γθθιεζίεο: ν άγηνο εξγάδεηαη γηα λα ζηεξίμεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Δελ κπνξνχκε λα πξννδεχζνπκε ζηε δσή καο ρσξίο λα θνπηάζνπκε γηα θάηη θαη αο κε μερλάκε λα πξνζθέξνπκε θαη ζηνπο γχξσ καο πνπ έρνπλ αλάγθε. Έηξερε επίζεο θαη φπνπ γηλφηαλ θήξπγκα: ν ιφγνο ηνπ Θενχ, ηα ηεξά γξάκκαηα ηνπ Απαγγειίνπ είλαη ε ηξνθή ηνπ θάζε πηζηνχ. Αθεί ζα κάζεη γηα ηε πίζηε ηνπ, ηηο αιήζεηεο, ηα ζαπκάζηα πνπ θάλεη ν Θεφο γηα εκάο, ζα πάξεη ειπίδα θαη δχλακε. Γ Θενζέβεηα απηή δελ κπνξεί λα είλαη μεθνκκέλε απφ ηελ Αθθιεζία φκσο, ε νπνία θξαηά ζαλ θιεξνλνκία ηελ απζεληηθή πίζηε θαη εξκελεία ηεο. Ώπηή είλαη ην «ζρνιείν ηεο πίζηεο καο». Γγψ, ηνπ ιέγεη ν Άγηνο, είκαη πηζηφο θαη αιεζηλφο επζεβήο, κε ηελ άξε ηνπ ξηζηνχ: ηα πάληα είλαη δψξα ηεο αγάπεο ηνπ Θενχ καο. Γ ίδηα καο ε δσή θαη φινο ν θφζκνο. Γ πίζηε καο θαη ε αγάπε καο γηα ην Πξηζηφ δελ είλαη κφλν ζέκα δηθήο καο ζέιεζεο κφλν, αιιά θαη επινγία Θενχ. Νηε δηθή καο ζέιεζε δειαδή έξρεηαη ε Πάξε ηνπ Θενχ λα καο θσηίζεη θαη λα δπλακψζεη ζηε πίζηε καο θαη ηε δσή καο. Γίκαη έηνηκνο λα πεζάλσ γηα ηελ πίζηε κνπ: νη άγηνη αγαπνχλ ηφζν ην Πξηζηφ θαη ζέβνληαη ηφζν ηε πίζηε ηνπο, πνπ αθφκα θαη ε δσή ηνπο δελ ήηαλ πνιπηηκφηεξε απφ απηά. Ακείο πφζν αγαπάκε ην Πξηζηφ; ν Ηχξηνο δίλνληαο ηνπ ζάξξνο: ε επζέβεηα - ελ Πξηζηψ δσή καο - είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ ηππηθή ελαζρφιεζε κφλν κε ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα. Αίλαη ε παξνπζία ηνπ Πξηζηνχ ζηε δσή καο. Γ παξνπζία Ξνπ απηή καο δίλεη λφεκα θαη ραξά ζηε δσή, θσηίδεη ην λνπ καο φηαλ κειεηάκε ην Απαγγέιην θαη καο δίλεη δχλακε λα αγαπάκε θαη λα πξάμνπκε θάζε θαιφ ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, αιιά θαη ηνλ πφζν λα αγαπάκε θάζε κέξα ην Θεφ καο φιν θαη πην πνιχ. Γξσηήζεηο: 1. Λφζν βνήζεζαλ νη γνλείο ηνπ ηνλ άγην λα πξνρσξήζεη ζηελ πίζηε ηνπ ζην Θεφ; 2. Ξη έθαλε ν άγηνο φηαλ πήγε ζηελ Θεζζαινλίθε; 3. Λνηεο αιήζεηεο ηεο πίζηεο καο θήξπμε φηαλ ηνλ ζπλέιαβαλ; 4. Ξη έθαλε ζηε θπιαθή ν άγηνο θαη πνηνο ηνλ ελζάξξπλε; 5. Ηε πνην ηξφπν έδεημε ηε επζέβεηα ηνπ ζην Θεφ ν άγηνο; 6. Ηε πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε θη εκείο λα δείμνπκε ηελ επζέβεηά καο; Οπκπέξαζκα Γ επζέβεηα ζηε δσή καο δψξν Θενχ θαη δψξν πνπ καο νδεγεί ζην Θεφ. ΓΙΕΓΓΜΏΘΔΞΝΏΚΘΔΏΕΙΓΔΦΚΟΜΘΚΝΗΓΞΑΜΗΔΠΏΓΖΗΏΝΕΓΙΛΔΝΞΚΝΓΝΚΖΑΔΠΜ ΔΝΞΚΝΕΙΓΔΒΦΟΖΏΕΓΏΖΏΕΙΓΓΝΔΞΗΏΜΞΟΜΔΚΘΏΗΏΏΏΜΔΚ Βξεο ζην θξππηφιεμν 7 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. 63

64 Κα δσγξαθίζεηο ηνλ άγην Ιηραήι 64

65 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 19 Ε αγία Αξγπξή Γ Ώγία Ώξγπξή θαηαγφηαλ απφ ηελ Λξνχζα ηεο Ηηθξάο Ώζίαο ην 1688, ζηα ρξφληα ηεο Ξνπξθνθξαηίαο. Κη γνλείο ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζενζεβείο θαη ηελ αλέζξεςαλ κε πλεπκαηηθφ ηξφπν. Ήηαλ ηδηαίηεξα φκνξθε θαη επιαβνχληαλ πνιχ ην Θεφ. Νε ειηθία 17 εηψλ παληξεχηεθε. Έλαο γείηνλάο ηεο Ξνχξθνο ηελ εξσηεχζεθε θαη ζέιεζε λα ηελ ρσξίζεη απφ ηνλ άληξα ηεο. Ώπηή αξλήζεθε θαη ηφηε απηφο ηε ζπθνθάληεζε ζηνλ Ξνχξθν δηθαζηή (ηνλ θαηή) φηη δήισζε πσο ζα γίλεη κνπζνπικάλα θαη κεηά ην αλαίξεζε. Ώπηφο ζχκσζε, ηελ ζπλέιαβε, ηελ δίθαζε θαη ηελ θαηαδίθαζε λα αιιάμεη πίζηε, λα γίλεη δειαδή κνπζνπικάλα θαη λα παληξεπηεί ηνλ γείηνλα Ξνχξθν. Γ Ώξγπξή αξλήζεθε θαη ηφηε ν δηθαζηήο θαη ηελ έζηεηιε θπιαθηζκέλε ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε. Αθεί έκεηλε θπιαθηζκέλε γηα 16 ρξφληα, αθνχ ππέζηε πνιιά βαζαληζηήξηα. Ηέζα ζηε θπιαθή έδεζε ελ πξνζεπρή θαη λεζηεία θαη βνήζεζε πνιιέο κνπζνπικάλεο λα γίλνπλ ρξηζηηαλέο. Ξν ίδην θαη ε ζηάζε ηεο βνήζεζε θαη φζεο ρξηζηηαλέο έκπαηλαλ ζηε θπιαθή λα αιιάμνπλ δσή. Ξφζε ραξά είρε ε θαξδηά ηεο Ώγίαο πνπ αμηψζεθε λα θπιαθηζηεί γηα ην Πξηζηφ θαη ηφζν κεγάιε αλάπαπζε ινγάξηαδε ηε θπιαθή γηα ην Πξηζηφ, ψζηε αξλήζεθε ζε θάπνηνλ πνπ είρε ηε δχλακε λα ηελ απειεπζεξψζεη λα ην θάλεη. Λξνηίκεζε λα παξακείλεη ζηε θπιαθή, δψληαο ην καξηχξην ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο γηα ην Πξηζηφ. Εάπνηα ζηηγκή αξξψζηεζε. Γ Ώξγπξή έλησζε φηη επξφθεηην λα πεζάλεη. Νηε θπιαθή ήηαλ ηφηε έλαο γέξνληαο, ν νπνίνο είρε θαηαδηθαζηεί γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ώπηφο, επεηδή ήηαλ κεγάινο ζηελ ειηθία, κπνξνχζε λα θηλείηαη θάπσο ειεχζεξα. Γ Ώξγπξή ηνπ δήηεζε λα βξεη έλαλ ηξφπν ψζηε λα κεηαιάβεη ησλ αρξάλησλ κπζηεξίσλ. Αθείλνο κπφξεζε λα ελεκεξψζεη θάπνηνλ ηεξέα, ν νπνίνο έβαιε ηελ Θεία Ενηλσλία ζε έλα ζαθνπιάθη κε ζηαθίδεο. Έηζη, κπφξεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ γέξνληα πνπ ηεο έθεξε ηηο ζηαθίδεο, ε Ώξγπξή λα θνηλσλήζεη. Νηηο 30 Ώπξηιίνπ 1721 παξέδσζε ηελ ςπρή ηεο ζην Πξηζηφ. Ξν άγην ιείςαλφ ηεο ην πήξαλ νη ρξηζηηαλνί θαη ην εληαθίαζαλ ζην Πάζθηντ. Ηεηά απφ ηξία ρξφληα έθαλαλ ηελ αλαθνκηδή ηνπ θαη ην βξήθαλ άζηθην θαη αθέξαην θαη λα επσδηάδεη. Ξν πήξαλ κε κεγάιε επιάβεηα νη ηεξείο θαη νη ρξηζηηαλνί θαη ην ελαπέζεζαλ ζηελ Αθθιεζία ηεο Ώγίαο Λαξαζθεπήο, ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ έθαλε πνιιά ζαχκαηα. Ώπφ ηφηε θάζε ρξφλν ζηελ κλήκε ηεο ηεινχληαλ ε ζεία ιεηηνπξγία θαη θαηφπηλ γηλφηαλ ιηηαλεία. Ξν 1955 νη Ξνχξθνη έθαςαλ ειιεληθέο εθθιεζίεο θαη ειιεληθά θαηαζηήκαηα. Ηεηαμχ απηψλ ιεειάηεζαλ θαη ην λαφ ηεο Ώγίαο Λαξαζθεπήο θαη έθαςαλ ηελ ιάξλαθα κε ηα ιείςαλα ηεο αγίαο, απφ ηα νπνία έκεηλαλ πνιχ ιίγα, ηα νπνία ηηκνχληαη θαη ζήκεξα. Γ κλήκε ηεο αγίαο Ώξγπξήο ενξηάδεηαη ζηηο 30 Ώπξηιίνπ θάζε ρξφλν. 65

66 Γξκελεπηηθά ζρφιηα ήηαλ ηδηαίηεξα ζενζεβείο: νη γνλείο ηεο αγίαο Ώξγπξήο ηελ κεγαιψλνπλ κε θχξηα αμία ηεο ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ. Γ πίζηε απηή εθθξάδεηαη κε ην λα κελ ππνρσξεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Ώπηφ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ παληξεχεηαη, αξλείηαη λα αιιάμεη ηελ πίζηε ηεο θαη λα ρσξίζεη ηνλ άληξα ηεο, γηα λα παληξεπηεί έλαλ κνπζνπικάλν κε ηνλ νπνίν ήηαλ βέβαην φηη ζα πεξλνχζε πνιχ θαιχηεξα, θαζψο ζα είρε θαη ρξήκαηα θαη ηελ απνδνρή ησλ Ξνχξθσλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δνχζε. κσο γηα ηελ αγία ζεκαζία έρεη ε πίζηε ζην Πξηζηφ, αιιά θαη ε πίζηε ζηνλ άληξα ηεο. ήηαλ φκνξθε: ε αγία δελ ζεσξεί ηελ νκνξθηά ηνπ ζψκαηνο σο ην πην αμηφινγν επάλσ ηεο, αιιά ηελ νκνξθηά ηεο ςπρήο. Δελ ζα δηζηάζεη λα ζπζηάζεη ηελ νκνξθηά ηνπ ζψκαηνο, ηαιαηπσξνχκελε γηα ην Πξηζηφ, αξθεί λα κελ ράζεη ηελ νκνξθηά ηεο ςπρήο, ηε ζσηεξία ηεο δειαδή απφ ην θαθφ θαη ηελ απηζηία. Νήκεξα νη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ην Ώ θαη ην ζηε δσή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπαηαινχλ πνιχ ρξφλν γη απηήλ, λα θνηηηνχληαη ζηνλ θαζξέθηε, λα αγνξάδνπλ θαιιπληηθά θαη αξψκαηα, πνιιά ξνχρα θαη λα κελ ζθέπηνληαη φηη πην ζεκαληηθφ είλαη ε θξνληίδα ηεο ςπρήο, δειαδή ε θαιιηέξγεηα ηεο πίζηεο θαη ηεο αγάπεο ζην Θεφ. ζηε θπιαθή: νη άλζξσπνη έλαλ θπιαθηζκέλν ηνλ ζεσξνχκε θαθφ άλζξσπν. Έηζη δελ ηνλ ζθεθηφκαζηε θαζφινπ θαη ληψζνπκε φηη αμίδεη ηελ ηηκσξία ηνπ. κσο δελ είλαη φινη νη θπιαθηζκέλνη δίθαηα ζηελ θπιαθή, φπσο αθξηβψο ζηελ πεξίπησζε ηεο αγίαο. Απνκέλσο, αο ζπκφκαζηε ηνλ ιφγν ηνπ Πξηζηνχ πνπ ζα πεη ζηελ Δεπηέξα Λαξνπζία φηη ζα είλαη θνληά Ξνπ ζηνλ Λαξάδεηζν φζνη είδαλ ζην πξφζσπν ηνπ θπιαθηζκέλνπ αλζξψπνπ, ζην πξφζσπν, ηνπ αξξψζηνπ, ζην πξφζσπν ηνπ μέλνπ, ζην πξφζσπν ηνπ πεξηζσξηαθνχ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ηελ εηθφλα ηνπ Πξηζηνχ, ηνλ Ίδην ηνλ Πξηζηφ, πξνζεπρήζεθαλ γηα φζνπο βξίζθνληαη ζ απηή ηελ θαηάζηαζε θαη δελ ηνπο πεξηθξφλεζαλ. Γ αγία Ώξγπξή κάιηζηα ελίζρπε ζηελ πίζηε θαη άιιεο γπλαίθεο πνπ βξέζεθαλ ζηε θπιαθή θαη έθαλε αξθεηέο λα πηζηέςνπλ ζην Πξηζηφ. Απνκέλσο, ε παξνπζία ηεο ζηε θπιαθή βνήζεζε άιινπο αλζξψπνπο θαη γη απηφ ίζσο ν Πξηζηφο λα επέηξεςε λα κείλεη εθεί γηα 16 ρξφληα. ζηαθίδεο: ε ηειεπηαία επηζπκία ηεο αγίαο ήηαλ λα θνηλσλήζεη. Θα ιάβεη δειαδή ην ζψκα θαη ην αίκα ηνπ Πξηζηνχ σο επινγία, πξηλ θχγεη απφ απηφ ηνλ θφζκν. Αίλαη δείγκα ηεο πίζηεο ηεο θαη ηεο αγάπεο ηεο πξνο ην Πξηζηφ, ην φηη ζέιεη ε ηειεπηαία ραξά ηεο ζηνλ θφζκν απηφ λα είλαη ε θνηλσλία ηεο κε ην Πξηζηφ. Έηζη ν γέξνληαο πνπ κπνξεί λα θηλεζεί πην ειεχζεξα ζα ηεο θέξεη ηελ ζεία θνηλσλία θξπκκέλε ζηηο ζηαθίδεο. Ηεηά απφ απηή ηελ θίλεζε ε Ώξγπξή ζα θχγεη απφ απηφλ ηνλ θφζκν, γηα λα πάεη απφ ηε θπιαθή ζηνλ Λαξάδεηζν. έθαςαλ ηε ιεηςαλνζήθε: Κη Ξνχξθνη δελ έπαςαλ λα δείρλνπλ θαθία εηο βάξνο ησλ ρξηζηηαλψλ. Έηζη, φηαλ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία, έθαςαλ ηελ ιεηςαλνζήθε ηεο αγίαο. Δελ ηελ ζεβάζηεθαλ φζν ήηαλ ζηε δσή, δελ ηελ ζεβάζηεθαλ θαη κεηά ζάλαηνλ. κσο ε αγία είλαη θνληά ζην Θεφ θαη κπνξνχκε λα ηελ επηθαινχκαζηε ζηηο πξνζεπρέο καο θαη εθείλε λα καο βνεζά. Δδίσο φζνπο βξίζθνληαη ζε δπζθνιίεο, φζνπο είλαη πεξηζσξηαθνί. Ώο κελ ην ιεζκνλνχκε ινηπφλ ην φηη ν Θεφο αγαπά θαη απηνχο πνπ δνχλε φπσο φινη, αιιά θαη εθείλνπο πνπ γηα πξαγκαηηθά ή κε πξαγκαηηθά ζθάικαηα βγαίλνπλ απφ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ πνιιψλ θαη γίλνληαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη ή δελ είλαη θαιά ζηε δσή ηνπο, δνχλε ζηηο θπιαθέο, είλαη άξξσζηνη, είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο άιινπο θαη εθείλνη ηνπο απνξξίπηνπλ. Ώο πξνζεπρφκαζηε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ζηελ άθξε ηεο δσήο θαη ν Πξηζηφο ζα δείρλεη θαη ζε καο ηελ αγάπε Ξνπ αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη πνιχ. Ώπηφ καο θάλεη αιεζηλά αλζξψπνπο ηνπ Θενχ. Γξσηήζεηο 1. Γηαηί ε αγία δελ ήζειε λα ρσξίζεη απφ ηνλ άληξα ηεο θαη λα παληξεπηεί ηνλ κνπζνπικάλν; 2. Γηαηί νη Ξνχξθνη ηελ κεηέθεξαλ ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε; 3. Γηαηί ε αγία δήηεζε λα θνηλσλήζεη πξηλ πεζάλεη; 66

67 4. Έρνπκε ην δηθαίσκα λα ρσξίδνπκε ηνπο αλζξψπνπο ζε θαινχο θαη θαθνχο ή λα δείρλνπκε αγάπε ζε φινπο; 5. Ξη καο δείρλεη ε αγία γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο θαη ηνπο πεξηζσξηαθνχο; 6. Λψο κπνξνχκε λα δείμνπκε θαινζχλε ζε φζνπο ππνθέξνπλ; Οπκπέξαζκα Κη θπιαθηζκέλνη, νη αλήκπνξνη, νη δηαθνξεηηθνί είλαη θη απηνί εηθφλεο ηνπ Θενχ θαη αμίδνπλ ηελ αγάπε καο. Βξεο 6 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ είλαη γξακκέλεο απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή ΝΚΞΝΔΜΠΓΙΕΖΚΔΘΝΑΔΔΦΏΞΝΓΓΦΔΜΓΕΏΖΟΦΓΓΦΝΓΞΝΏΕΔΔΙΓΟΘΔΓΜΟΓΜΏΓΦΔΝ ΏΝΟΚΜΛ Κα δσγξαθίζεηε ηελ αγία Αξγπξή 67

68 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 20 Μ άγηνο Ιειίησλ Κ Άγηνο Ηειίησλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο Ώγίνπο Ξεζζαξάθνληα Ηάξηπξεο, νη νπνίνη καξηχξεζαλ ζηε Νεβάζηεηα ηεο Ηηθξάο Ώζίαο ζηηο αξρέο ηνπ Δ αηψλα. Κη Άγηνη απηνί θαηάγνληαλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη ππεξεηνχζαλ ζηελ ίδηα ζηξαηησηηθή κνλάδα, φηαλ απηνθξάηνξαο ηεο Μψκεο ήηαλ ν Ζηθίληνο, γχξσ ζην 320 κ. Π. Αίρε ππνγξαθεί ην δηάηαγκα ηεο αλεμηζξεζθίαο ζηε Δχζε, απφ ηνλ Η. Εσλζηαληίλν, αιιά ζηελ Ώλαηνιή ν δησγκφο ζπλερηδφηαλ. Ώπαηηήζεθε απφ ηνπο Ξεζζαξάθνληα λα ζπζηάζνπλ ζηα είδσια, φκσο απηνί αξλήζεθαλ. Έηζη ν Έπαξρνο ηεο Νεβάζηεηαο, Ώγξηθφιαο ηνπο ζπλέιαβε θαη πξνζπάζεζε λα ηνπο θαινπηάζεη κε επαίλνπο, ηάδνληάο ηνπο, παξάιιεια, ακνηβέο θαη αμηψκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ζπζίαδαλ ζηα είδσια θαη ζα απαξληφληνπζαλ ηελ πίζηε ηνπο. Αθείλνη φκσο αξλήζεθαλ λα αιιάμνπλ ηελ πίζηε ηνπο. Κ Ώγξηθφιαο θαηάιαβε φηη δελ κπνξνχζε λα ηνπο κεηαπείζεη. Έηζη, δηέηαμε λα ηνπο βαζαλίζνπλ. Ώθνχ ηνπο θξάηεζε θιεηζκέλνπο ζε ζθνηεηλή θαη πγξή θπιαθή γηα πνιιέο κέξεο, ηνπο νδήγεζε ζηελ παγσκέλε ιίκλε πνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Νεβάζηεηαο θαη ηνπο άθεζε εθεί γπκλνχο θαη εθηεζεηκέλνπο κηα νιφθιεξε λχρηα ζην θνβεξφ θξχν, λα πεζάλνπλ κέζα ζε θνβεξνχο πφλνπο απφ ηα θξπνπαγήκαηα. Γηα λα θάλεη επίζεο πην επψδπλν ην καξηχξηφ ηνπο, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε ιίκλε άλαςε έλα ζεξκφ ινπηξφ ψζηε ζηε ζέα ηνπ θαη κφλν λα δεηιηάζνπλ νη κάξηπξεο θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ιίκλε. ιε ηε λχρηα νη Άγηνη Ξεζζαξάθνληα ελίζρπαλ ν έλαο ηνλ άιιν κε παξεγνξεηηθά θαη ζεφπλεπζηα ιφγηα: «Δξηκχο ν ρεηκψλ, αιιά γιπθχο ν παξάδεηζνο». κσο κέζα ζηε λχρηα, έλαο απφ ηνπο κάξηπξεο, κπξνζηά ζηε ζέα ηνπ ζεξκνχ ινπηξνχ, δείιηαζε θαη εγθαηέιεηςε ηε ιίκλε. ηαλ έθηαζε ζηα ζθαινπάηηα ηνπ ινπηξνχ, ην ζψκα ηνπ, ην νπνίν, ιφγσ ηνπ ςχρνπο ήηαλ ζρεδφλ λεθξφ, ζηελ πξψηε επαθή ηνπ κε ην ζεξκφ αέξα, ν νπνίνο έβγαηλε κέζα απφ ην ινπηξφ, δελ άληεμε θαη μεςχρεζε. Ξν γεγνλφο απηφ γέκηζε κε ζιίςε ηηο ςπρέο ησλ ππνινίπσλ καξηχξσλ, νη νπνίνη κε κεγάιε αγσλία πξνζεπρήζεθαλ ζην Θεφ λα ηνπο εληζρχζεη, γηα λα ππνκείλνπλ κέρξη ηέινο ην καξηχξην. Αθείλε ηε ζηηγκή πξάγκαηη εκθαλίζηεθε ζηνλ νπξαλφ ν Πξηζηφο θαη καδί ζαξάληα νιφρξπζα ζηεθάληα, ηα νπνία ρακήισζαλ θαη εθάζεζαλ πάλσ ζηα θεθάιηα ησλ Ώγίσλ Ηαξηχξσλ, δίλνληάο ηνπο απεξίγξαπηε παξεγνξηά θαη νπξάληα επθξνζχλε θαη ραξά. Ξν ηεζζαξαθνζηφ φκσο ζηεθάλη, επεηδή δελ είρε ηφπν λα ζηαζεί, έκεηλε κεηέσξν ζηνλ αέξα. Ξν ζηεθάλη, πνπ εμαθνινπζνχζε λα κέλεη κεηέσξν, είδε ν ξσκαίνο δεζκνθχιαθαο, ν Ώγιάηνο, ν νπνίνο, αλ θαη εηδσινιάηξεο, θαηαλφεζε φηη ην νπξάλην εθείλν ζηεθάλη γηα ην κάξηπξα πνπ ιηπνηάθηεζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη δηθφ ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή, αλ ην ήζειε. Έηζη κε ηε δχλακε θαη ην θσηηζκφ ηνπ Ώγίνπ Λλεχκαηνο, πέηαμε ηα ξνχρα ηνπ θαη κπήθε ζηε ιίκλε, θσλάδνληαο: «είκαη θαί εγψ ρξηζηηαλφο»! Ξν γεγνλφο απηφ γέκηζε κε κεγάιε ραξά ηηο ςπρέο ησλ Ώγίσλ Ηαξηχξσλ, νη νπνίνη δφμαζαλ ην Θεφ γηα ηα κεγάια θαη ζαπκαζηά έξγα Ξνπ. 68

69 Ξελ άιιε κέξα ην πξσί, νη δεζκνθχιαθεο πήξαλ ηνπο Ώγίνπο Ξεζζαξάθνληα θαη ηνπο έζπαζαλ ρέξηα θαη πφδηα. Κ έπαξρνο δήηεζε λα κελ πεηξάμνπλ κφλν ηνλ Ηειίησλα, γηαηί ήηαλ ν κηθξφηεξνο απφ φινπο (δεθαπέληε ρξνλψλ) θαη έιπηδε φηη ζα ηνλ έθαλαλ λα αιιάμεη γλψκε. Ξνλ παξέδσζαλ κάιηζηα ζηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο είρε παξαθνινπζήζεη καδί κε άιινπο ρξηζηηαλνχο ην καξηχξην ηνπ παηδηνχ ηεο, γηαηί θνβφηαλ κήπσο θαη ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηελ δσή, δεηιηάζεη. Νπλέβε φκσο ηφηε θάηη ην απξνζδφθεην θαη απίζηεπην. Γ γελλαία εθείλε κάλα πήξε ζηνπο ψκνπο ηεο ην παηδί ηεο, ηνλ άγην Ηειίησλα, θαη άξρηζε λα ηξέρεη γηα λα πξνιάβεη ηνπο δεκίνπο, νη νπνίνη είραλ ήδε θνξηψζεη ζηελ άκαμα ηνπο Ώγίνπο Ξεζζαξάθνληα θαη ηνπο έπαηξλαλ γηα λα ηνπο θάςνπλ. Γ κεηέξα δελ εζχραζε παξά κφλν φηαλ ηνπνζέηεζε πάλσ ζηελ άκαμα καδί κε ηα άιια ζψκαηα ησλ καξηχξσλ θαη ην ζψκα ηνπ δηθνχ ηεο παηδηνχ. Κη δήκηνη έθαςαλ ηα ζψκαηα ησλ Ώγίσλ θαη ηα ιείςαλα ηα έξημαλ ζ έλα πνηάκη! Ξξείο κέξεο αξγφηεξα νη άγηνη εκθαλίζηεθαλ ζε φλεηξν ζηνλ επίζθνπν ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Νεβαζηείαο Λέηξν θαη ηνπ ππέδεημαλ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαλ ηα άγηα ιείςαλά ηνπο. Αθείλνο κε ηε βνήζεηα κεξηθψλ ρξηζηηαλψλ πεξηζπλέιεμε κε επιάβεηα θαη ηα ηεξά ιείςαλα ησλ Ώγίσλ Ξεζζαξάθνληα. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ Ώγίνπ Ηειίησλα θαη ησλ ππφινηπσλ ηεζζαξάθνληα Ηαξηχξσλ ζηηο 9 Ηαξηίνπ θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά Ορφιηα εθείλνη φκσο αξλήζεθαλ λα αιιάμνπλ ηελ πίζηε ηνπο: Ξφζε ήηαλ ε αγάπε ησλ καξηχξσλ γηα ην Πξηζηφ, πνπ ηίπνηα δελ κπνξνχζε λα ηνπο δειεάζεη. Ήμεξαλ θαιά φηη ε επίγεηα δσή δελ είλαη παληνηηλή, κε ην Πξηζηφ φκσο ζα δνχζαλ ζηελ αησληφηεηα. Ηε απηέο ηηο ζθέςεηο θαη ηελ ζεξκή αγάπε γηα ην Πξηζηφ πξνρσξνχλ φινη καδί, ελσκέλνη κε ζάξξνο θαη πίζηε. ελίζρπαλ ν έλαο ηνλ άιιν κε παξεγνξεηηθά θαη ζεφπλεπζηα ιφγηα: νη κάξηπξεο, παξά ηνλ πφλν πνπ έλησζαλ, φρη κφλν δελ παξαπνληφληαλ, αιιά πξνζπαζνχζε ν έλαο λα βνεζήζεη θαη λα ζηεξίμεη ηνλ άιιν ηηο δχζθνιεο απηέο ζηηγκέο. Ώπηή είλαη ε πξαγκαηηθή θηιία, λα αγαπάο ηνπο θίινπο ζνπ ηφζν, ψζηε, αθφκα θη αλ ππνθέξεηο, λα ζθέθηεζαη θαη ηηο δηθέο ηνπο δπζθνιίεο. Νε κηα αιεζηλή παξέα θίισλ ν έλαο ζηεξίδεη ηνλ άιιν θαη ζηηο θαιέο θαη ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο. έλαο απφ ηνπο κάξηπξεο...δείιηαζε: Κ έλαο πνπ έθπγε απφ ηελ πίζηε, δελ πέηπρε ηίπνηε. Κχηε ηε δσή ηνπ γιίησζε, αιιά έραζε ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνλ Λαξάδεηζν. Δελ αμίδεη γηα ιίγε ραξά, λα ζπζηάδνπκε ηελ παξέα, ηε θηιία, φπσο επίζεο θαη ηελ πίζηε καο. Άιισζηε, θαη ε ραξά απηή πξφζθαηξε είλαη. εκθαλίζηεθε ζηνλ νπξαλφ ν ξηζηφο θαη καδί ζαξάληα νιφρξπζα ζηεθάληα: βιέπνπκε φηη ν Πξηζηφο ήηαλ παξψλ, ήηαλ εθεί ακέζσο γηα λα ηνπο πάξεη θνληά ηνπ δίλνληαο ηνπο ραξά, παξεγνξηά θαη αγάπε. Ηέζα απφ απηφ βιέπνπκε, φηη θάζε ζπζία καο θαη θάζε πξνζπάζεηα καο ηε γλσξίδεη ν Θεφο, είηε κηθξή, είηε κεγάιε, θαη θάπνηα ζηηγκή καο αληαπνδίδεη. Μ δεζκνθχιαθαο κπήθε ζηε ιίκλε, θσλάδνληαο, «είκαη θαη εγψ ρξηζηηαλφο!»: Γλσξίδεη ν Θεφο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηνλ θαζέλα ζηε δσή καο. Ηέζα απφ απηφ ην παξάδεηγκα, είλαη θαιφ λα γλσξίδνπκε φηη πνηέ δελ πξέπεη λα θαηαθξίλνπκε θάπνηνλ γηα ηε δσή πνπ θάλεη, γηαηί θάπνηα ζηηγκή πνπ δελ ζα ηε γλσξίδνπκε, ν Θεφο ζα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα κεηαλνήζεη θαη λα αιιάμεη δσή, φπσο έγηλε θαη κε απηφλ ηνλ δεζκνθχιαθα, γηα ηνλ νπνίν ήμεξε φηη ε θαξδηά ηνπ ήηαλ έηνηκε λα πηζηέςεη εθείλε ηε ζηηγκή θαη γηα απηφ ηνπ επέηξεςε λα δεη ην Πξηζηφ θαη ηα ζηεθάληα. Πν γεγνλφο απηφ γέκηζε κε κεγάιε ραξά... γηα ηα κεγάια θαη ζαπκαζηά έξγα Πνπ: νη κάξηπξεο ραίξνληαη φηαλ βιέπνπλ ηνλ δεζκνθχιαθα λα κπαίλεη ζηελ παξέα ηνπο θαη λα γίλεηαη Πξηζηηαλφο. Γ αγάπε ζην Πξηζηφ ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο πεξηζζφηεξν απ νηηδήπνηε άιιν. Πνλ παξέδσζαλ κάιηζηα ζηε κεηέξα ηνπ... θαη ην ζψκα ηνπ δηθνχ ηεο παηδηνχ: Ξη παξάδεηγκα κεηέξαο ήηαλ απηή ε γπλαίθα. Αίρε ηφζε πίζηε θαη αγάπε γηα ην Πξηζηφ θαη ε ίδηα, ψζηε πξνηίκεζε ν γηφο ηεο λα πεζάλεη, παξά λα δήζεη ηε δσή ηνπ καθξηά απφ ηνλ Πξηζηφ. 69

70 Ε κλήκε ηνπο ενξηάδεηαη ηελ 9ε Ιαξηίνπ: Θπκφκαζηε ηνπο κάξηπξεο απηνχο ζαλ παξαδείγκαηα ηεο πίζηεο θαη ηεο αγάπεο ηνπο πξνο ην Πξηζηφ, αιιά θαη αγάπεο θαη θηιίαο κεηαμχ ηνπο. Ηηα ηέηνηα παξέα είλαη ε Αθθιεζία, κηα παξέα αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ λα αγαπνχλ ην Πξηζηφ θαη ν έλαο ηνλ άιιν. Εακηά θνξά απηφ είλαη δχζθνιν, αιιά δελ πξέπεη λα ηα παξαηάκε, φπσο ν κάξηπξαο πνπ δείιηαζε θαη βγήθε απφ ηε ιίκλε. Γ αγάπε καο πξνο ην Πξηζηφ θαη ηνπο άιινπο ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ζπζίεο, φκσο ν Θεφο καο βνεζάεη. Αδψ ρξεηάδεηαη λα ζπκφκαζηε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία ην πφζν ζπνπδαίν είλαη λα έρνπκε παξέα πνπ αγαπά ην Πξηζηφ. Λαξέα πνπ κηιά γηα ην Πξηζηφ. Λαξέα πνπ καο ελψλεη. Ξέηνηα είλαη ε παξέα ηεο Αθθιεζίαο θαη ε παξέα ηνπ θαηερεηηθνχ. Ώο κελ ηελ μερλάκε! Γξσηήζεηο 1. Γηαηί νη Άγηνη Ξεζζαξάθνληα αξλήζεθαλ λα αιιάμνπλ ηελ πίζηε ηνπο; 2. Ξη έραζε ν κάξηπξαο πνπ εγθαηέιεηςε ηε ιίκλε; 3. Γηαηί ε κεηέξα ηνπ Ηειίησλα δελ έζσζε ην γηφ ηεο, αιιά ηνλ παξέδσζε ζηνπο δεζκνθχιαθεο μαλά; 4. Ακείο ζε ηη κπνξνχκε λα κνηάζνπκε ζηνπο Ξεζζαξάθνληα Ηάξηπξεο; 5. Λφζν ζπνπδαίν είλαη λα δνχκε ηελ παξέα ηεο Αθθιεζίαο θαη ηνπ θαηερεηηθνχ; Οπκπέξαζκα: Αίλαη σξαίν φηαλ ε πίζηε ζην Θεφ γίλεηαη αθνξκή θαη άιινη άλζξσπνη λα έξζνπλ θνληά ζην Θεφ θαη λα γίλνπλ κηα φκνξθε παξέα. Βξεο 7 απφ ηα νλφκαηα ησλ καξηχξσλ ζην θξππηφιεμν Φ Ν Ώ Ε Α Μ Δ Θ Γ Α Γ Ρ Ε Ώ Ε Ι Δ Α Ώ Ο Ζ Γ Ν Ο Π Δ Κ Ν Δ Ξ Θ Ώ Ι Α Δ Γ Ν Μ Κ Ο Ν Φ Ώ Ν Κ Κ Μ Ξ Ν Π Δ Δ Δ Β Ε Γ ΐ Ο Α Δ Μ Κ Ν Ζ Ώ Θ Β Κ Θ ΐ Δ Ώ Α Ξ Δ Κ Ν Ν Η Μ Ι ΐ Γ Φ Η Θ ΐ Π Λ Π Κ Ο Ώ Ζ Γ Ν Π Ώγγίαο, Ώγιάηνο, Ώεηζαιάο, Ώέηηνο, Ώζαλάζηνο, Ώθάθηνο, Ώιέμαλδξνο, ΐηβηαλφο, Γάηνο, Γνξγφληνο, Γνξγφληνο, Δνκεηηαλφο ή Δνκέηηνο, Δφκλνο, Αθδίθηνο, Απλντθφο, Απηχρηνο, Γιηάδεο ή Γιίαο, Γξάθιεηνο, Γζχρηνο, Θεφδνπινο, Θεφθηινο, Δσάλλεο ή Εάλδηδνο, Ειαχδηνο, Εχξηιινο, Επξίσλ, Ζεφληηνο, Ζπζίκαρνο, Ηειίησλ, Θηθφιανο, Ιαλζίαο, Κπαιέξηνο, Κπάιεο, Λξίζθνο, Ναθεξδψλ ή Ναθεδψλ, Νεβεξηαλφο, Νηζίληνο, Νκάξαγδνο, Φηινθηήκσλ, Φιάβηνο θαη Πνπδίσλ. 70

71 Κα δσγξαθίζεηε ην καξηχξην ησλ Αγίσλ Πεζζαξάθνληα Ιαξηχξσλ 71

72 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 21 Μ άγηνο Ννιχδσξνο Κη άλζξσπνη ζπρλά ζηε δσή καο αληηκεησπίδνπκε πνιινχο πεηξαζκνχο. Γ Αθθιεζία φκσο κάο έρεη δψζεη πλεπκαηηθά φπια γηα λα ζηεξηδφκαζηε ζηε δσή καο θαη λα παιεχνπκε κ απηνχο. Παξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηζηνξία ηνπ νκνινγεηή λενκάξηπξα αγίνπ Λνιχδσξνπ, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ην λεζί ηεο Εχπξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Ζεπθσζία. Ξν φλνκά ηνπ ζεκαίλεη «απηφο πνπ έρεη ιάβεη πνιιά δψξα» ή «απηφο πνπ πξνζθέξεη πνιιά δψξα». Έκαζε γξάκκαηα ζηελ Ζεπθσζία, ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18 νπ αηψλα. Νε έλα απφ ηα πνιιά ηαμίδηα ηνπ πήγε ζηελ Ώιεμάλδξεηα ηεο Ώηγχπηνπ. Αθεί έγηλε γξακκαηέαο ζε έλαλ άξρνληα ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο ήηαλ Έιιελαο πνπ είρε αιιαμνπηζηήζεη. Λεξλνχζε θαιά θαη κάιηζηα παξεπξηζθφηαλ δηαξθψο ζε ηξαπέδηα πνπ έθαλε απηφο ν άξρνληαο. Κ Λνιχδσξνο άξρηζε λα απνθηά ηε ζπλήζεηα λα κεζά. Νε κηα ηέηνηα κέζε ηνπ ινηπφλ αξλήζεθε ην Πξηζηφ θαη δήισζε ζηνπο ζπλδαηηπκφλεο φηη έγηλε κνπζνπικάλνο. Έθαλε κάιηζηα θαη ζαιαβάηη (νκνινγία πίζηεσο). ηαλ ηνπ πέξαζε ην κεζχζη, ζπλεηδεηνπνίεζε ην ζθάικα ην θαη κεηελφεζε, έθιαςε πηθξά, πήγε ζην Δεζπφηε ηεο πεξηνρήο θαη εμνκνινγήζεθε ηελ ακαξηία ηνπ. Κ Δεζπφηεο έγηλε ν πλεπκαηηθφο ηνπ παηέξαο. Ξνλ ζπκβνχιεςε θαη ηνλ έζηεηιε ζηα Δεξνζφιπκα, ζ έλα κνλαζηήξη, γηα λα εξεκήζεη θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε πίζηε. Έκεηλε εθεί δέθα πεξίπνπ ρξφληα. Κ Λνιχδσξνο είρε πάξεη ηελ απφθαζε λα καξηπξήζεη γηα ην Πξηζηφ. Εαηέθπγε ζηε Πίν, φπνπ πξνεηνηκάζζεθε φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζε. Έθαλε άζθεζε, δειαδή λεζηείεο, πξνζεπρέο, γνλπθιηζίεο, παξαθιήζεηο ζηελ Λαλαγία, δηάβαζε ςπρσθειή βηβιία, ηδίσο ησλ καξηπξίσλ ησλ Ώγίσλ, γηα λα δπλακψζεη γηα ηνπο πεηξαζκνχο πνπ ζα πεξλνχζε. Ναξάληα εκέξεο έκεηλε ζηε Πίν θαη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1794 πέξαζε ζηελ Έθεζν (Ενπζάληαζη) ηεο Ηηθξάο Ώζίαο. Ακθαλίζηεθε ζηνλ θαηή ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ νκνιφγεζε φηη δελ ήηαλ πιένλ κνπζνπικάλνο, αιιά μαλαγχξηδε ζηελ πίζηε ησλ γνληψλ ηνπ, ζηελ πίζηε ηνπ Πξηζηνχ. Κ θαηήο ηνλ πξνέηξεςε λα ιππεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κελ νδεγεζεί ζην καξηχξην. Κ Λνιχδσξνο ηνπ ηφληζε πσο δελ ππήξρε πεξίπησζε λα αξλεζεί ην Πξηζηφ. Δηέηαμε ηφηε ν θαηήο λα ηνλ θπιαθίζνπλ! Ξελ άιιε κέξα ηνλ παξνπζίαζαλ εκπξφο ζηνπο αλψηεξνπο Ξνχξθνπο δηθαζηέο, νη νπνίνη ήδε είραλ ζπλελλνεζεί φηη δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ αθήζνπλ λα ηνπο ξεδηιεχεη. Ξν πξψην πξάγκα πνπ ηνλ ξσηήζαλε είλαη αλ κεηάλησζε θαη εθείλνο θπζηθά απάληεζε φηη ην κφλν γηα ην νπνίν κεηάλησζε ήηαλ ην ιάζνο πνπ έθαλε λα γίλεη κνπζνπικάλνο. Ξφηε ν θαηήο δηέηαμε λα ηνλ βαζαλίζνπλ. Κ Ηάξηπξαο παξέκεηλε ζηαζεξφο ζηελ νκνινγία ηεο πίζηεο ζην Πξηζηφ. Κη Ξνχξθνη, βιέπνληαο φηη δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ θάλνπλ λ αιιάμεη γλψκε, δηέηαμαλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ αγρφλε. Κ Άγηνο είρε άγην πείζκα. Έηξερε πξνο ηελ θξεκάια κε πνιιή ραξά, αθξηβψο γηαηί έλησζε πσο έηζη ζα πήγαηλε θνληά ζην Πξηζηφ πνπ αγαπνχζε. Λξηλ ηελ θξεκάια ηνλ ξψηεζαλ κήπσο ήζειε λα αιιάμεη γλψκε. Κ Άγηνο θψλαμε δπλαηά: «Πξηζηηαλφο, ρξηζηηαλφο, ρξηζηηαλφο είκαη»! Ξφηε ηνλ θξέκαζαλ θαη έηζη ν Άγηνο έιαβε ην ζηεθάλη ηνπ καξηπξίνπ. 72

73 Ξνλ άθεζαλ θξεκαζκέλν ηξεηο κέξεο. Ηεηά επεηξάπε ζηνπο ρξηζηηαλνχο λα ηνλ ζάςνπλ. Κ Άγηνο έθαλε πνιιά ζαχκαηα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, κε πην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ κε κέξνο απφ ην ιείςαλν ηνπ ρεξηνχ ηνπ θαη θνκκάηη απφ ην ζθνηλί κε ην νπνίν ηνλ θξέκαζαλ, ζεξαπεχζεθε έλαο βαξηά δαηκνληζκέλνο άλζξσπνο. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ Ώγίνπ Λνιπδψξνπ ζηηο 3 Νεπηεκβξίνπ, εκέξα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ, θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα απηφο πνπ έρεη ιάβεη πνιιά δψξα: ν άγηνο είρε έλα πνιχ φκνξθν φλνκα. Νεκαίλεη φηη ν Θεφο ηνπ έδσζε ραξίζκαηα, δψξα. Ξνπ έδσζε θαιή θαηαγσγή, ηελ ηθαλφηεηα λα κάζεη γξάκκαηα, λα είλαη θαιφο έκπνξνο, λα γίλεη γξακκαηέαο ράξηο ζηελ εμππλάδα ηνπ θνληά ζε έλαλ πινχζην άλζξσπν, λα κπνξεί λα δήζεη δειαδή θαιά. κσο ηα δψξα απηά ν άγηνο δελ ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα θαιφ, αιιά γηα λα αξρίζεη λα δεη άζσηα, λα κεζά θαη ηειηθά λα αξλεζεί ην Θεφ. άζρεκεο παξέεο: ζπρλά ζηε δσή καο αληηκεησπίδνπκε πεηξαζκνχο, δειαδή επηζέζεηο ζηελ ζθέςε θαη ηελ θαξδηά καο απφ ην ηαγθαιάθη πνπ δελ καο αθήλνπλ λα ζηαζνχκε θνληά ζην Θεφ. Ξέηνηνη πεηξαζκνί είλαη θαη νη παξέεο πνπ καο νδεγνχλ λα θάλνπκε πξάγκαηα ρσξίο ινγηθή θαη ρσξίο Θεφ. Φίινη ή άλζξσπνη πνπ βξηζθφκαζηε καδί θαη νη νπνίνη δελ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ην δξφκν ηνπ Θενχ, αιιά λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ καο απνκαθξχλνπλ απφ Ώπηφλ, φπσο ην λα καιψλνπκε, ην λα ζηελνρσξνχκε ηνπο άιινπο, ην λα αξλνχκαζηε φηη πηζηεχνπκε. Ιεηαλφεζε γηα ην ιάζνο ηνπ: ε κεηάλνηα γηα θάπνηα ακαξηία καο έξρεηαη κε ηε ζπλαίζζεζε ηνπ ιάζνπο καο, ηελ εμνκνιφγεζε ηνπ θαη ηελ ζεία θνηλσλία. Κ άγηνο πήγε ζην δεζπφηε ηεο πεξηνρήο θαη νκνιφγεζε ην ιάζνο ηνπ. Δελ έκεηλε ζηελ θαθή θαηάζηαζε ηεο άξλεζεο ηεο πίζηεο, αιιά απνθάζηζε ακέζσο λα δηνξζσζεί. Νλεπκαηηθφο: ν ηεξέαο ζηνλ νπνίν πεγαίλνπκε γηα εμνκνιφγεζε. Κ άγηνο πήγε ζηνλ Δεζπφηε ηεο πεξηνρήο. Αθείλνο ηνλ ζπκβνχιεςε θαη ηνπ δηάβαζε ηε ζπγρσξεηηθή επρή, επαλαθέξνληαο ηνλ ζηελ Αθθιεζία. άγηνο ζα πάξεη ηελ απφθαζε λα καξηπξήζεη γηα ην Πξηζηφ. Δελ ππήξρε άιινο δξφκνο, γηα λα μεπιεξψζεη ην κεγάιν ζθάικα πνπ έθαλε λα θχγεη απφ ηελ πίζηε θαη λα γίλεη, έζησ θαη πξνζσξηλά κνπζνπικάλνο. Άζθεζε: κε ην λα ζηεξνχκαζηε θάπνην είδνο θαγεηνχ (λεζηεία) δπλακψλνπκε ηνλ εαπηφ καο ζηνπο δηάθνξνπο πεηξαζκνχο. Γ λεζηεία ζπλνδεχεηαη απφ πξνζεπρή θαη απφ γνλπθιηζία, δειαδή κεηάλνηα, ην λα ιπγίδνπκε ηα γφλαηα κπξνζηά ζηηο εηθφλεο θαη λα παξαθαινχκε ην Θεφ λα καο ζπγρσξέζεη γηα ηηο ακαξηίεο καο. Έθαλε θαη παξαθιήζεηο ζηελ Λαλαγία, ε νπνία σο κεηέξα ηνπ Θενχ δίλεη δχλακε ζην θάζε παηδί ηνπ Θενχ πνπ είκαζηε νη άλζξσπνη. Ώιιά δηάβαδε θαη βηβιία πνπ σθεινχλ ηελ ςπρή, δειαδή βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αγίνπο θαη δίλνπλ δχλακε ζηνλ άλζξσπν λα θαηαιάβεη φηη απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο δσήο καο, λα αγσληδφκαζηε δειαδή λα έξζνπκε θνληά ζην Θεφ. Νείζκα άγην: φηαλ πεηζκψλεηο γηα θάηη πλεπκαηηθφ θαη ζέιεηο λα ηα θαηαθέξεηο πνιχ θαη λα θαηαθηήζεηο θάπνηα αξεηή. Ώπηφ είρε θαη ν άγηνο. Ξν άγην πείζκα θαίλεηαη απφ ηε δηάζεζή καο λα αγσληζηνχκε γηα ηελ πίζηε. Νεκείν απηνχ ηνπ αγψλα είλαη θαη ε λεζηεία, ε νπνία είλαη πξνπφλεζε ζηνλ πλεπκαηηθφ αγψλα. Εαη κε ηε λεζηεία ληθνχκε ηνπο πεηξαζκνχο, γηαηί καζαίλνπκε λα παιεχνπκε γηα ην Θεφ. Ηπνξνχκε απφ ηελ κηθξή καο ειηθία λα λεζηέςνπκε. Ώλ απφ ηα θαγεηά είλαη δχζθνιε ε λεζηεία, κπνξνχκε λα λεζηέςνπκε απφ ηηο ακαξηίεο, απφ ηελ θαθή γιψζζα εηο βάξνο ησλ άιισλ, απφ ην λα καιψλνπκε, απφ ην λα ιέκε ςέκαηα, απφ ην λα βιέπνπκε πνιιή ηειεφξαζε θαη λα παίδνπκε παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή. Ώπηνί νη ηξφπνη, καδί κε πεξηζζφηεξε πξνζεπρή, ηδίσο θαηά ηελ Ηεγάιε Ναξαθνζηή, ζηελ νπνία θάζε Ξεηάξηε γίλνληαη νη πξνεγηαζκέλεο ζείεο ιεηηνπξγίεο ην απφγεπκα, θάζε Λαξαζθεπή νη Παηξεηηζκνί ζηελ Λαλαγία θαη θάζε κέξα ην απφγεπκα ην Ηεγάιν Ώπφδεηπλν, καο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπκε πην θνληά ζην Πξηζηφ. Ώο αμηνπνηήζνπκε απηή ηελ πεξίνδν, γηα λα αληέρνπκε ηελ πίεζε ηεο δσήο ηνπ θφζκνπ θαη λα κέλνπκε θνληά ζην Θεφ. 73

74 Γξσηήζεηο 1. Ξη έθηαημε θαη ν Λνιχδσξνο αξλήζεθε ην Πξηζηφ; 2. Ακείο αγαπνχκε ην Πξηζηφ λεζηεχνληαο, πξνζεπρφκελνη, δηαβάδνληαο ή κήπσο κνηάδνπκε κε ηνλ Λνιχδσξν πξηλ ηνλ αξλεζεί; 3. Λψο πξνεηνηκάζηεθε ν Λνιχδσξνο γηα λα καξηπξήζεη γηα ην Πξηζηφ; 4. Γηαηί ν Λνιχδσξνο δελ ππνρψξεζε ζηηο πηέζεηο ησλ Ξνχξθσλ; 5. Ξη είλαη πξαγκαηηθά ε λεζηεία; (άζθεζε θαη πξνπφλεζε γηα ηνλ πλεπκαηηθφ καο αγψλα) 6. Λψο κπνξνχκε λα λεζηέςνπκε απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία; Οπκπέξαζκα ζν κπνξνχκε λα λεζηεχνπκε θαη απφ θαγεηά θαη απφ ακαξηίεο! Βξεο θαη ζπκπιήξσζε ηα θελά κε ιέμεηο απφ ην ζπλαμάξη ηνπ αγίνπ. Ιε ην θεθαιαίν γξάκκα πνπ ζαο δίλεηαη ζε θάζε ιέμε πνηα θαηλνχξγηα ιέμε ζρεκαηίδνπκε σο αθξνζηηρίδα; Κη άλζξσπνη έρνπλ πνιινχο Λ _ Κ άγηνο ήηαλ λενκάξηπξαο θαη Κ _ ηεο πίζηεο καο. Εαηαγφηαλ απφ ηε Ζ _. Λεγαίλνπκε ζηνλ _ Ο καο γηα εμνκνιφγεζε. Κ άγηνο πξνεηνηκάζηεθε Δ ςπρσθειή βηβιία γηα λα εληζρπζεί ζην καξηχξην. ηαλ ήξζε ε θψλαμε : Πξηζηηαλφο, ρξηζηηαλφο, ρξηζηηαλφο είκαη! Ώπφ ηηο άζρεκεο Μ _ παξαζχξζεθε Κ άγηνο καξηχξεζε ζηελ _ Ν _ ηεο Ηηθξάο Ώζίαο. Εάλνπκε Ν γηα λα δπλακψζνπκε ζηνπο πεηξαζκνχο. Κα δσγξαθίζεηε ηνλ άγην Ννιχδσξν 74

75 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 22 Μ άγηνο Ησλζηαληίλνο ν εμ Αγαξελψλ Κ Άγηνο Εσλζηαληίλνο θαηαγφηαλ απφ έλα ρσξηφ ηεο Ηπηηιήλεο, πνπ νλνκάδνληαλ Ρηινκέησπν. Έδεζε ζην ηέινο ηνπ 18 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα. Κη γνλείο ηνπ ήηαλ Ώγαξελνί, Ξνχξθνη. Κ ίδηνο ήηαλ παηδί πνπ είρε αγάπε θαη ζεβαζκφ γηα ηνπο άιινπο. ηαλ έγηλε 15 ρξνλψλ, κηα θαθηά γεηηφληζζα πνπ δελ ζπκπαζνχζε θαζφινπ ηελ κεηέξα ηνπ, απνθάζηζε λα ηνπ θάλεη θαθφ. Ξνπ έδσζε ινηπφλ έλα γιχθηζκα πνπ είρε θηηάμεη απφ δειεηεξηαζκέλεο νπζίεο, κε απνηέιεζκα γηα ηξία ρξφληα λα παξακείλεη ζην θξεβάηη, ελψ ηπθιψζεθε θηφιαο! Ηηα ρξηζηηαλή γπλαίθα δήηεζε ην παηδί απφ ηελ κεηέξα ηνπ θαη ην πήγε ζε έλα αγίαζκα ηεο πεξηνρήο. Αθεί ν λένο ζεξαπεχζεθε, κφιηο ήπηε απφ ην αγίαζκα! Γ κεηέξα ηνπ δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηεο θαη δφμαζε ηνλ Θεφ ησλ ρξηζηηαλψλ γηα ην κεγάιν ζαχκα. Ηεηά απφ ιίγν θαηξφ φιε ε νηθνγέλεηα ηνπ Εσλζηαληίλνπ πήγαλ ζηε Νκχξλε. Αθεί ν Εσλζηαληίλνο ζπλδέζεθε κε έλαλ γέξνληα πλεπκαηηθφ, ν νπνίνο ηνπ έκαζε ειιεληθά, ηνλ δίδαμε ηα εθθιεζηαζηηθά γξάκκαηα θαη ηνπ δέζηαλε ηελ ςπρή, ψζηε λα είλαη έηνηκνο γηα λα βαπηηζζεί. Ώθνχ πέξαζε κεξηθέο πεξηπέηεηεο, θαηέθπγε ζην Άγηνλ ξνο, ζηε ζθήηε ηεο Ώγίαο Άλλεο θαη ζηα Εαπζνθαιχβηα. Ηεηά απφ αξθεηέο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε δέρζεθε ην Άγην ΐάπηηζκα απφ ηνλ ίδην ηνλ Λαηξηάξρε Γξεγφξην ηνλ Α, ν νπνίνο ήηαλ εμφξηζηνο ζην Άγηνλ ξνο, παίξλνληαο ην φλνκα Εσλζηαληίλνο. Ώθνχγνληαο ηηο δηεγήζεηο θαη πξνζθπλψληαο ηα ιείςαλα ησλ Θενκαξηχξσλ πνπ ππήξραλ ζην Άγηνλ ξνο, ν Εσλζηαληίλνο ήζειε πνιχ λα αμησζεί λα καξηπξήζεη γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ. Κ πλεπκαηηθφο ηνπ ηνλ βνήζεζε λα πξνεηνηκαζηεί κε ηε λεζηεία θαη ηελ άζθεζε. Ηεηά ηνλ έζηεηιε ζηηο Επδσλίεο, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ Ηεηξνπνιίηε Γξεγνξίνπ άλνημε έλα ζηαθηδνπσιείν, γηα λα κπνξέζεη λα δήζεη. Αθεί φκσο, θάπνηνη παιηνί ηνπ γλσζηνί ηνλ αλαγλψξηζαλ θαη έζπεπζαλ λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ ζηνλ θαηή, φηη ελψ ήηαλ Ξνχξθνο, έγηλε ρξηζηηαλφο, κε απνηέιεζκα λα αιιαμνπηζηήζεη θαη λα πξνδψζεη ηελ παηξηθή ηνπ ζξεζθεία. Κ θαηήο, ν δηθαζηήο ηεο πεξηνρήο, δηέηαμε λα ηνλ καζηηγψζνπλ θαη λα ηνλ θιείζνπλ ζηε θπιαθή. Αλ ησ κεηαμχ ην λέν δηαδφζεθε ζηελ πεξηνρή, θαη φινη νη ρξηζηηαλνί έζπεπδαλ λα ηνλ επηζθεθζνχλ γηα λα ηνλ εληζρχζνπλ. Κ Ηάξηπο βαζαλίζηεθε έληνλα. Εάπνηα ζηηγκή ν αγάο ηεο πεξηνρήο ζχκσζε ηφζν πνιχ, πνπ ν Εσλζηαληίλνο δελ άιιαδε γλψκε, θαη πήξε ην καραίξη θαη ηνπ ράξαμε ζαλ λα ράξαδε ζηαπξφ ην ζηήζνο. Ξφηε έγηλε έλα κηθξφ ζαχκα, ζθίζηεθαλ ηα ξνχρα ηνπ κάξηπξα θαη ραξάρηεθε ζην ζηήζνο ηνπ έλαο ρξπζφο ζηαπξφο, ηδηαίηεξα θσηεηλφο, πνπ έιακπε ζαλ απφ νπξάλην θσηηζκφ. Κη Ξνχξθνη ζχκσζαλ θαη ηνλ μαλαέθιεηζαλ ζηε θπιαθή. Ξν ίδην βξάδπ εκθαλίζηεθε ζηνλ Εσλζηαληίλν ε Οπεξαγία Θενηφθνο, ε νπνία ηνλ ελίζρπζε ζην καξηχξηφ ηνπ θαη ηνπ είπε λα αλαθνηλψζεη ζηνπο άιινπο ρξηζηηαλνχο ησλ 75

76 Επδσληψλ λα κελ θάλνπλ ιηηαλείεο γηα λα ζσζεί ν Άγηνο, αιιά γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο πνπ έρνπλ πνιιέο ακαξηίεο. Ξνπ αλήγγεηιε κάιηζηα ζα καξηπξνχζε ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε. Λξαγκαηηθά ηελ επφκελε κέξα, ν Άγηνο κεηαθέξζεθε κε πινίν ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ νη Ξνχξθνη ηνλ μαλαδίθαζαλ θαη ηνλ θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην ζηηο 2 Δνπλίνπ ηνπ Ξνλ θξέκαζαλ θαη ηνλ έζαςαλ ζην ηνπξθηθφ λεθξνηαθείν, γηα λα κελ κπνξέζνπλ νη ρξηζηηαλνί λα θξαηήζνπλ ην ιείςαλφ ηνπ. Κη ρξηζηηαλνί βξήθαλ ηα ξνχρα ηνπ Ώγίνπ, κε ηα νπνία γηαηξεχηεθαλ αξθεηνί άξξσζηνη. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ Ώγίνπ Εσλζηαληίλνπ θάζε ρξφλν ζηηο 2 Δνπλίνπ, εκέξα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα παηδί κε αγάπε θαη ζεβαζκφ: ην φηη νη γνλείο ηνπ αγίνπ ήηαλ Ξνχξθνη θαη ν ίδηνο κνπζνπικάλνο ζην ζξήζθεπκα δελ ηνλ εκπφδηζε λα είλαη θαιφο άλζξσπνο. Λξσηίζησο ηη άλζξσπνη είκαζηε είλαη ζέκα ηνπ ραξαθηήξα καο θαη φρη ζε πνηνλ Θεφ πηζηεχνπκε. ΐιέπνπκε φκσο πσο δελ ήηαλ νινθιεξσκέλε ε πνξεία ηεο δσήο ηνπ, θαζψο ν Θεφο βιέπεη ηελ θαινζχλε ηεο θαξδηάο ηνπ θαη ζα ηνλ θαιέζεη ζηελ αιεζηλή πίζηε κε δχν ηξφπνπο. Λξψηα ζα γεπηεί ηελ θαθία ηεο κνπζνπικάλαο γπλαίθαο πνπ ζα ηνλ θάλεη λα αξξσζηήζεη επί ηξία ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαιά ράξηο ζην αγίαζκα πνπ ηνπ δίλεη κία ρξηζηηαλή γπλαίθα, δειαδή ράξηο ζε έλαλ ηφπν πνπ είρε λεξφ αγηαζκέλν απφ ηελ παξνπζία θάπνηαο ζαπκαηνπξγήο εηθφλαο κάιινλ θαη απφ ηελ πξνζεπρή ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθε ην αγίαζκα. Ξν Άγην Λλεχκα δειαδή δίλεη ηε ράξε ηνπ ζηνλ λεαξφ Εσλζηαληίλν θαη ηνλ θάλεη λα δεη φηη γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ε ραξά θαη λα έρεη λφεκα ε δσή θαιείηαη λα γίλεη ρξηζηηαλφο. ειιεληθά: ν γέξνληαο ζηελ Νκχξλε ζα κάζεη ζηνλ Εσλζηαληίλν ειιεληθά, ηα εθθιεζηαζηηθά γξάκκαηα θαη ζα ηνπ δείμεη φηη ν ρξηζηηαλφο δελ κέλεη ακφξθσηνο, αιιά εθηφο απφ ηα ηεο πίζηεο καζαίλεη θαη ηε γιψζζα κε ηελ νπνία κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπλελλνεζεί κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, φπσο επίζεο θαη φ,ηη ηνπ είλαη ρξήζηκν γηα λα κνξθσζεί. Λξσηίζησο φκσο δεζηαίλεη ηηο ςπρέο ησλ άιισλ κε ηα ιφγηα θαη ηελ αγάπε θαη ηελ βεβαηφηεηα φηη ν Πξηζηφο είλαη καδί ηνπ. Έηζη ν Εσλζηαληίλνο ζα πάξεη ηελ απφθαζε λα βαπηηζηεί. δέρζεθε ην άγην Βάπηηζκα απφ ηνλ Ναηξηάξρε: ν Λαηξηάξρεο Γξεγφξηνο ν Α καξηχξεζε γηα ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ Αιιάδα. Ώξλήζεθε λα αθήζεη ην πνίκληφ ηνπ ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε φηαλ μέζπαζε ε ειιεληθή επαλάζηαζε θαη νη Ξνχξθνη ηνλ θξέκαζαλ ζηηο 10 Ώπξηιίνπ Λξνεγνπκέλσο φκσο είρε πεξάζεη πνιιέο δνθηκαζίεο. Αίρε εμνξηζηεί επαλεηιεκκέλσο απφ ηνπο Ξνχξθνπο, ν νπνίνη δελ άληεραλ ηελ δπλακηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Έλαο ινηπφλ λένο άλζξσπνο αμηψλεηαη λα βαπηηζηεί απφ έλαλ Λαηξηάξρε πνπ βξίζθεηαη εμφξηζηνο. Εαη νη δχν ζα καξηπξήζνπλ γηα ην Πξηζηφ. Εαη νη δχν ζα γίλνπλ άγηνη. λεζηεία θαη άζθεζε: ν Εσλζηαληίλνο μέξεη φηη ηελ ζηηγκή πνπ ζα επηζηξέςεη ζηνλ θφζκν νη Ξνχξθνη δελ ζα δερηνχλ φηη έλαο δηθφο ηνπο εγθαηέιεηςε ηελ κνπζνπικαληθή ζξεζθεία. Κ Εσλζηαληίλνο ζα κπνξνχζε λα κείλεη ζν Άγηνλ ξνο θαη λα γιηηψζεη ηε δσή ηνπ. κσο κέζα απφ ηε λεζηεία θαη ηελ άζθεζε εηνηκάδεηαη, γηαηί γλσξίδεη κέζα ηνπ φηη ζα σθειήζεη θαη ηνπο Έιιελεο ην καξηχξηφ ηνπ, δηφηη ζα πάξνπλ κεγάιε δχλακε βιέπνληαο φηη ε ράξε ηνπ Θενχ αιιάδεη έλαλ κνπζνπικάλν, αιιά θαη ηνπο Ξνχξθνπο, δηφηη ζα θαηαιάβνπλ φηη ε πίζηε ηνπο δελ είλαη αιεζηλή. Άξα θάπνηνη απφ απηνχο ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ θη απηνί πίζηε. Κ άγηνο λεζηεχεη, γηα λα πάξεη δχλακε απφ ην Θεφ. Ώζθείηαη, γηα λα ληθήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ. ζηαπξφ ζην ζηήζνο: ηφζν κεγάιε είλαη ε πίζηε ηνπ Εσλζηαληίλνπ, ψζηε αμηψλεηαη λα δήζεη έλα κηθξφ ζαχκα. Κ ζηαπξφο ηνπ καξηπξίνπ πνπ ραξάδεη επάλσ ηνπ ν ηνχξθνο αγάο, γίλεηαη ζηαπξφο θσηεηλφο, γηα λα πάξεη δχλακε ν ίδηνο θαη νη ρξηζηηαλνί, αιιά θαη γηα λα δεη ν ηνχξθνο πνηα πίζηε είλαη αιεζηλή. Κ Πξηζηφο δελ εγθαηαιείπεη ηνλ αγσληζηή ηνπ. λα κελ θάλνπλ ιηηαλείεο γηα ηνλ ίδην: νη ρξηζηηαλνί δείρλνπλ κεγάιε αγάπε ζηνλ Εσλζηαληίλν. Λξνζεχρνληαη ζην Θεφ λα γιηηψζεη ην ζάλαην θαη θάλνπλ ιηηαλείεο κε ηηο ηεξέο εηθφλεο. Γ 76

77 Λαλαγία φκσο ηνπ δεηά λα θάλνπλ ιηηαλείεο γηα ηηο δηθέο ηνπο ακαξηίεο θαη φρη γηα ηνλ Εσλζηαληίλν, ν νπνίνο είρε ηελ ράξε ηνπ Θενχ. Αίλαη ε αλαγλψξηζε απφ ηνλ νπξαλφ ηεο αγηφηεηαο ηνπ Εσλζηαληίλνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κία ππελζχκηζε φηη ν θαζέλαο καο θαιείηαη λα αγσληζηεί γηα λα μεπεξάζεη ηηο δηθέο ηνπ ακαξηίεο πξψηα θαη θαηφπηλ λα βνεζήζεη θαη ηνπο άιινπο λα έξζνπλ πην θνληά ζην Θεφ. Ώπηφ έθαλε θαη ν Εσλζηαληίλνο. πξψηα εηνηκάζηεθε θαη κεηά νκνιφγεζε ηελ πίζηε ηνπ ζην Θεφ γηα λα σθειεζνχλ θαη νη άιινη. γηαηξεχηεθαλ άξξσζηνη: ν άγηνο αμηψζεθε απφ ηνλ Πξηζηφ λα ιάβεη ηελ επινγία λα θάλεη ζαχκαηα. Θα δίλεη δειαδή ιχηξσζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ θαη απφ ηνλ νπξαλφ. Αίλαη έλα ζεκάδη αησληφηεηαο θαη αγάπεο ηνπ Θενχ πξνο ηνλ αζιεηή ηνπ. θάζε ρξφλν ηηκά ηελ κλήκε ηνπ: ε νξζφδνμε πίζηε θαη παξάδνζε καο δίλνπλ ηαπηφηεηα. Ιέξνπκε γηαηί δνχκε (γηα ηελ αγάπε), μέξνπκε γηα Λνηνλ δνχκε (γηα ην Θεφ), μέξνπκε πψο ε δσή καο έρεη ζθνπφ (λα θάλνπκε ην θαιφ ζηνπο άιινπο φρη κφλν πιηθά, αιιά θαη πξνζθέξνληάο ηνπο δχλακε ζηε δσή ηνπο) θαη κπνξνχκε λα αληέμνπκε ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ππάξρνπλ, ράξηο ζηε δχλακε ηεο πίζηεο. Εάζε ρξφλν, ηελ Επξηαθή ηεο Κξζνδνμίαο καζαίλνπκε απηφλ αθξηβψο ηνλ δξφκν: φηη θαινχκαζηε λα γίλνπκε άγηνη ζηε δσή καο, φηη κπνξνχκε λα ππάξρνπκε θαη γηα ην Θεφ θαη γηα ην ζπλάλζξσπν, φηη κπνξνχκε λα πξνζεπρφκαζηε θαη λα βνεζνχκε κε θάζε ηξφπν ηνπο άιινπο απφ ηελ κηθξή καο ειηθία θαη φηη κε ηα πλεπκαηηθά φπια ηεο νξζφδνμεο παξάδνζεο, πνπ είλαη ε λεζηεία θαη ε άζθεζε θαη ε βνήζεηα ησλ πλεπκαηηθψλ καο παηέξσλ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε φπσο ζέιεη ν Θεφο ζηε δσή καο. Ώπηή ηελ ηαπηφηεηα αο ηελ θξαηήζνπκε θαη αο ηελ εκπινπηίζνπκε δψληαο ηεο δσή ηεο Αθθιεζίαο. Εαη αο ζπκφκαζηε ηνπο ήξσεο ηεο πίζηεο καο πνπ είλαη νη κάξηπξεο θαη νη λενκάξηπξεο πνπ καο δείρλνπλ ηνλ επινγεκέλν δξφκν. Γξσηήζεηο 1. Λψο κπφξεζε ν Εσλζηαληίλνο θαη έγηλε ρξηζηηαλφο; 2. Γηαηί δελ έθηαλε ην φηη ν Εσλζηαληίλνο ήηαλ θαιφο άλζξσπνο; 3. Λφζν ζεκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηνλ βάθηηζε ν Λαηξηάξρεο; 4. Γηαηί βγήθε ν θσηεηλφο ζηαπξφο ζην ζηήζνο ηνπ; 5. Ξη έθαλαλ νη ρξηζηηαλνί γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ; 6. Ξη ηνλ βνήζεζε λα καξηπξήζεη; 7. Λνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηεο παξάδνζήο καο πνπ καο θάλνπλ λα μερσξίδνπκε ζ απηφ πνπ πηζηεχνπκε; Οπκπέξαζκα Αίλαη ζπνπδαίν λα μέξνπκε πνηνο είλαη ν ηξφπνο δσήο πνπ καο νδεγεί ε πίζηε καο. Θα ζπκφκαζηε φηη ε νξζφδνμε πίζηε θαη παξάδνζε καο δίλνπλ ηαπηφηεηα. Κα βξεηο ηηο 7 ιέμεηο πνπ θξχβνληαη ζηνλ πίλαθα Ε Θ Ν Ξ Ώ Θ Ξ Δ Θ Κ Ν Κ Λ Ώ Γ Ώ Μ Γ Θ Κ Δ Λ Δ Λ Ώ Ξ Μ Δ Ώ Μ Π Γ Ν Ώ Δ Ώ Ζ Ν Η Ο Μ Θ Γ Κ Μ Κ Ν Ε Μ Ώ ΐ Ώ Γ Ώ Ν Γ Γ Ζ Δ Ν Ώ Ν Ε Γ Ν Γ Ώ Γ ΐ Ώ 77

78 Κα δσγξαθίζεηε ην καξηχξην ηνπ Αγίνπ Ησλζηαληίλνπ 78

79 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 23 Μ άγηνο Απφζηνινο ν Κένο Κ Άγηνο Ώπφζηνινο θαηαγφηαλ απφ ην ρσξηφ Άγηνο Ζαπξέληηνο ηνπ Λειίνπ. Γελλήζεθε ζηα 1667 θαη ζε ειηθία 15 ρξνλψλ έκεηλε νξθαλφο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπ, νπφηε πήγε ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε θη εξγαδφηαλ ζε θάπνηα ηαβέξλα ηεο Λφιεο, ζε θάπνην γλσζηφ ηεο νηθνγέλεηαο. Λαξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ δνχζε ρξηζηηαληθά θαη κπαισκέλα. Λίζσ ζην ρσξηφ ηνπ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, επεηδή θνξνινγνχληαλ ζθιεξά θαη άδηθα, δήηεζαλ απφ ηε ΐαιηδέ Παλνχκ, ηε κεηέξα ηνπ Ννπιηάλνπ Ηερκέη ηνπ Δ, λα πιεξψλνπλ ιηγφηεξα, πξάγκα πνπ έγηλε, θαζψο ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Λειίνπ ήηαλ δψξν απφ ην Ννπιηάλν ζηε κεηέξα ηνπ. Κ ηνπηθφο φκσο ΐνε-βφδαο δελ αλαγλψξηζε ηελ παξαρψξεζε, ζεψξεζε πιαζηά ηα έγγξαθα θαη ζπκσκέλνο θπιάθηζε ηνπο επηηξφπνπο θαη πήγε ν ίδηνο ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε λα κεηαθέξεη ηα ςέκαηα φπσο πίζηεπε ζην Ννπιηάλν θαη ηε κεηέξα ηνπ, κε ζθνπφ λα ηηκσξεζνχλ αλαιφγσο. Ώπφ ην ρσξηφ έζηεηιαλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ επηηξνπή ζηελ Λφιε λα δηακαξηπξεζνχλ ζηε ΐαιηδέ Παλνχκ θαη ν Άγηνο, πνπ δνχζε ήδε ηέζζαξα ρξφληα εθεί, πξνζθέξζεθε λα ηνπο βνεζήζεη σο δηεξκελέαο. Ξξεηο απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ αγίνπ ηνχο έθιεηζαλ ζηε θπιαθή. Οπεξαζπηδφκελνο ην δίθην ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ, πνπ έζπεπζαλ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ εθεί, θαη ζπθνθαληνχκελνο σο ππνθηλεηήο ηεο δηακαξηπξίαο ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ, ζπιιακβάλεηαη απφ ηνπο Ξνχξθνπο θαη πηέδεηαη, αξρηθά κε ηαμίκαηα θαη ππνζρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα βαζαληδφκελνο θαη κε χπνπιν ηξφπν λα αιιαμνπηζηήζεη. Κ Ώπφζηνινο, κέλνληαο ζηαζεξφο ζηελ πίζηε ηνπ, έγηλε νκνινγεηήο, δειαδή ππεξαζπίζηεθε ηελ πίζηε ηνπ κε ζάξξνο: «Γβώ νζζηζακόξ είιαζ ηαζ από ηδξ αβίαξ ιμο πίζηεςξ μοδέπμηε παναζημύιαζ». Ξνλ κεηαθέξνπλ απφ θξηηή ζε θξηηή θαη θάζε θνξά ηνπ ηάδνπλ δηάθνξα δειεαζηηθά, κήπσο γηα ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ θαηνξζψζνπλ λα ηνλ θέξνπλ κε ην κέξνο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ κέρξη θαη έλα άινγν ρξπζνζηφιηζαλ, κήπσο ηνλ γιπθάλνπλ κε αμηψκαηα θαη ηηκέο. Κ Άγηνο φκσο ηνπο απαληά: «Οαξ δζααεααζώκς ςξ ηίιζμξ νζζηζακόξ, όηζ ιε μπμζμκδήπμηε εάκαημ εέθεηε κα ιε εακαηώζεηε, πάνζκ ημο νζζημύ ιμο εα ημκ δεπηώ πνμεοιόηαηα. Ιδκ ανβμπμνείηε θμζπόκ». Ώθνχ ινηπφλ ηνλ βαζάληζαλ ζθιεξά, ν δήκηνο έθνςε ηελ αγία ηνπ θεθαιή θη έηζη έιαβε ην ζηεθάλη ηνπ καξηπξίνπ ηελ 16ε Ώπγνχζηνπ ηνπ 1686, εκέξα Δεπηέξα, εκπξφο ζηα ζθαιηά ηνπ Γελί ηδακί, ζε ειηθία 19 εηψλ. Ξν ιείςαλφ ηνπ ξίρηεθε ζην ΐφζπνξν, ελψ κφλν ε Ξίκηα Εάξα ηνπ δηαζψζεθε απφ κεξηθνχο ρξηζηηαλνχο θαη παξαδφζεθε ζην Λαηξηαξρείν. Νηα 1795 κεηαθέξζεθε ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηελ θσκφπνιε ηνπ Ώγίνπ Ζαπξεληίνπ, θαη απφ ηφηε ε κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηε 79

80 γελέηεηξα θαη ζε νιφθιεξε ηε Ηαγλεζία κε μερσξηζηή κεγαινπξέπεηα ζηηο 16 Ώπγνχζηνπ, κε επίθεληξν ην κεγαινπξεπή λαφ ηνπ (ζην κέξνο φπνπ βξίζθνληαλ ην ζπίηη ηνπ) θαη κε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ πηζηψλ απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αιιάδνο. Έρεη αλαθεξπρζεί πξνζηάηεο άγηνο ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΐφινπ θαη ηνπ Λειίνπ θαη γηνξηάδεη θαη δεχηεξε θνξά ην ρξφλν, ζηηο 3 Θνεκβξίνπ, νπφηε θαη έγηλε ε αλαθνκηδή ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα: έκεηλε νξθαλφο: ν άγηνο απφ ηελ κηθξή ηνπ ειηθία κπήθε ζηα βάζαλα ηεο δσήο. Ώλαγθάδεηαη λα αθήζεη ηελ παηξίδα ηνπ, θαζψο νη γνλείο ηνπ έρνπλ πεζάλεη, θαη λα πάεη ζηελ Εσλζηαληηλνχπνιε λα εξγαζηεί θνληά ζε θάπνηνλ γλσζηφ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Εάλεη έλαλ άιιν ηφπν παηξίδα ηνπ, δελ μερλά φκσο θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν γελλήζεθε θαη κεγάισζε, δείρλνληάο καο φηη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δσή καο πξέπεη λα είλαη ε κλήκε. Θα ζπκφκαζηε απφ πνηα παηξίδα θαηαγφκαζηε, λα ηελ αγαπνχκε θαη φηαλ κπνξνχκε, λα ην δείρλνπκε. δηεξκελέαο: ν άγηνο βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θίλδπλν, πεγαίλνληαο λα βνεζήζεη ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, φκσο δελ θάλεη πίζσ. Ιέξεη φηη εθείλνη δελ γλσξίδνπλ ηνχξθηθα, μέξεη φηη ν βνεβφδαο, ν δηνηθεηήο ησλ Ξνχξθσλ ζηελ παηξίδα ηνπ, κπνξεί λα ηνπ επηξξίςεη ηελ επζχλε γηα ην φηη ζα αλαηξεζεί ε βαξηά θνξνινγία, φκσο δελ θάλεη πίζσ. Ώγαπά ηελ παηξίδα ηνπ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, δελ δέρεηαη ηελ αδηθία θαη είλαη απνθαζηζκέλνο λα παιέςεη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ λα δείμεη ηελ αιεζηλή ηνπ ηαπηφηεηα, φηη είλαη Έιιελαο θαη ρξηζηηαλφο. λα αιιαμνπηζηήζεη: νη Ξνχξθνη έλα δεθαελληάρξνλν παιηθάξη λα ππεξαζπίδεηαη ην δίθαην. Έηζη ζπεχδνπλ λα ηνλ πηέζνπλ γηα λα ηνλ θάλνπλ λα αιιάμεη πίζηε. Ξνπ ππφζρνληαη φηη ζα έρεη πεξηνπζία, δφμα θαη, θπξίσο, ηελ δπλαηφηεηα σο κνπζνπικάλνο, δειαδή σο Ξνχξθνο, λα δήζεη κία θαιχηεξε δσή. Κ άγηνο φκσο δελ θάλεη πίζσ. Ιέξεη φηη λφεκα έρεη ε δσή φηαλ έρεηο ηαπηφηεηα. ρη φηαλ έρεη ρξήκαηα θαη δφμα. Ώπηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ηελ επνρή καο βιέπνπλ ηνλ θφζκν θαη ηε δσή. κσο ν άγηνο δελ ζέιεη λα απαξλεζεί νχηε ηελ πίζηε ηνπ νχηε ηελ παηξίδα θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ. Εαη ν Πξηζηφο ζα ηνπ δψζεη ηε δχλακε λα αληέμεη ηα καξηχξηα. Ε ηηκία θάξα ηνπ: θάλεη ζαχκαηα κέρξη ζήκεξα, γηαηί ν Πξηζηφο ηεο έδσζε ηελ δχλακε ηεο ράξηηφο ηνπ. Έηζη ην αλππνρψξεην παιηθάξη ην ζπκφκαζηε κέρξη ζήκεξα θαη κάο δηδάζθεη λα αγαπνχκε θαη ηελ πίζηε θαη ηελ παηξίδα καο. Αίλαη απηφ πνπ έθαλαλ νη αγσληζηέο ηεο Απαλάζηαζεο ηνπ Λάιεςαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο καο, αιιά θαη γηα λα θξαηήζνπλ ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ απφ ηηο επηζέζεηο ησλ Ξνχξθσλ πξνζηάηεο άγηνο ησλ λέσλ: ν άγηνο πξνζηαηεχεη ηα παηδηά θη ηνπο λένπο ηεο πεξηνρήο φπνπ έδεζε ν ίδηνο, αιιά θαη θάζε παηδί θαη θάζε λέν πνπ αγαπά ηελ παηξίδα ηνπ. Ώο κελ ην μερλνχκε απηφ ζήκεξα, πνπ ε παηξίδα καο πεξλά δχζθνιεο ζηηγκέο. Ώγαπψ ηελ παηξίδα κνπ ζεκαίλεη φηη αλ ρξεηαζηεί ζπζηάδνκαη γη απηήλ, φρη γηα λα θάλσ θαθφ ζηνπο άιινπο, αιιά γηα λα ππεξαζπηζηψ ην δίθαην θαη ηελ ειεπζεξία. Εαινχκαζηε ζήκεξα λα κελ αδηαθνξνχκε γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα κελ ηελ απνξξίπηνπκε, αιιά λα είκαζηε επαίζζεηνη γη απηήλ. Θα μέξνπκε ηελ ηζηνξία ηεο θαη λα κελ ιεζκνλνχκε απηφ ην δίπηπρν: πίζηε ζην Πξηζηφ θαη ειεπζεξία γηα ηελ παηξίδα. Ώπηφο είλαη θαη ν δξφκνο ηεο Αθθιεζίαο. Γξσηήζεηο: 1. Κ άγηνο μέραζε ηελ παηξίδα ηνπ; 2. Ξη έθαλε ηνλ άγην λα κελ θνβεζεί λα βνεζήζεη ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ; 3. Γηαηί νη Ξνχξθνη νδήγεζαλ ηνλ άγην ζην καξηχξην; 4. Ξη καο δείρλεη ην γεγνλφο φηη ε θάξα ηνπ αγίνπ θάλεη κέρξη θαη ζήκεξα ζαχκαηα; 5. Λψο θαινχκαζηε λα δείμνπκε ηελ αγάπε καο γηα ηελ παηξίδα καο; 80

81 Οπκπέξαζκα Γ Αθθιεζία κάο δηδάζθεη φηη ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα γίλεηαη βνήζεηα θαη ζπζία θαη φρη αδηαθνξία ή απφξξηςε. Αθξνζηηρίδα ηνπ αγίνπ Απνζηφινπ! Α Ξν πξψην φλνκα ηνπ ρσξηνχ ηνπ αγίνπ Ν Ξν βνπλφ πνπ βξίζθεηαη ην ρσξηφ ηνπ αγίνπ Μ Κ άγηνο έκεηλε... απφ γνλείο Ο Κ Ξνχξθνο βαζηιηάο Π Ξφζνη απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ αγίνπ θιείζηεθαλ θπιαθή Μ _ Κ άγηνο ππεξαζπίηεθε κε ζάξξνο ηελ πίζηε σο... Θ _ Ξν δεχηεξν φλνκα ηνπ ρσξηνχ ηνπ αγίνπ Μ Γ θάξα ηνπ αγίνπ παξαδφζεθε ζην... (αλάπνδα) Ο Κ άγηνο έιαβε ην... ηνπ καξηπξίνπ Κα δσγξαθίζεηε ηνλ άγην Απφζηνιν ην λέν 81

82 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 24 Μ άγηνο Αρκέη Κ Άγηνο Ώρκέη ήηαλ κνπζνπικάλνο θαη θαηαγφηαλ απφ ηελ Εσλζηαληηλνχπνιε. Ξε ρξνλνινγία γέλλεζεο ηνπ δελ ηε γλσξίδνπκε, αιιά μέξνπκε πσο έδεζε ην 17 ν αηψλα, ζηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ξν επάγγεικά ηνπ ήηαλ θαιιηγξάθνο θαη δνχιεπε ζηε γξακκαηεία ηνπ ζνπιηάλνπ. Αίρε δειαδή έλα ζεκαληηθφ αμίσκα, δελ ήηαλ θάπνηνο άγλσζηνο ζηνπο νζσκαληθνχο θχθινπο. Κ Ώρκέη δελ ήηαλ παληξεκέλνο, αιιά δνχζε ζαλ παληξεκέλνο κε κηα ξσζίδα ζθιάβα, ε νπνία ήηαλ ρξηζηηαλή. Ξεο επέηξεπε, φηαλ απηή ην επηζπκνχζε, λα πάεη ζηελ εθθιεζία λα ιεηηνπξγεζεί θαη απηή φπνηε γχξηδε ζπίηη είρε θάεη αληίδσξν θαη είρε πηεη αγηαζκφ πάληα. Ώλ δελ πήγαηλε ε ίδηα, ηεο ηα έθεξλε απηά κία άιιε ξσζίδα ζθιάβα, θίιε ηεο. Κ Ώρκέη έβιεπε φ, ηη ζπλέβαηλε, ρσξίο λα ελνριείηαη. Ηία κέξα, φκσο θαηάιαβε πσο απφ ην ζηφκα ηεο δηθήο ηνπ ζθιάβαο έβγαηλε κία επράξηζηε θαη γιπθηά επσδία. Ξε ξψηεζε ηη είρε θάεη θαη εθείλε ηνπ είπε πσο κφλν ςσκί αγηαζκέλν πνπ ηεο έδσζε ν ηεξέαο θαη αγηαζκέλν λεξφ είρε βάιεη ζην ζηφκα ηεο, ηίπνηε άιιν. Ηεγάιε επηζπκία θαη πεξηέξγεηα θαηέιαβε ηνλ Ώρκέη λα δεη απφ θνληά ηη θάλνπλ νη ρξηζηηαλνί ζηηο εθθιεζίεο θαη πψο ιαηξεχνπλ ην Θεφ! Έηζη, ληχζεθε κε ρξηζηηαληθά ξνχρα θαη πήγε ζην λαφ ηνπ Λαηξηαξρείνπ, παξαθνινπζψληαο ηε ζεία ιεηηνπξγία θξπθά. Ώπηφ πνπ ζπλέβε εθεί ήηαλ ζαπκαηνπξγηθφ! Ξελ ψξα πνπ ν ηεξέαο θξαηνχζε ηα ηίκηα δψξα θαζψο θαη ηελ ψξα πνπ επινγνχζε ην ιαφ, έιακπε απφ έλα αλεμήγεην θσο πνπ αθηηλνβνινχζε. Απίζεο, δηέθξηλε πσο θαηά ηε Ηεγάιε Αίζνδν ηα πφδηα ηνπ ηεξέα δελ παηνχζαλ ζηε γε. ηαλ κάιηζηα ν Λαηξηάξρεο επινγνχζε ηνπο πηζηνχο, αθηίλεο θσηφο έθεπγαλ απφ ηα ρέξηα ηνπ θαη έθηαλαλ ζηα θεθάιηα ησλ πηζηψλ, αιιά φρη ζην δηθφ ηνπ. Ηεηά απφ απηή ηε ζπγθινληζηηθή εκπεηξία ν Ώρκέη πίζηεςε κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά ζην Πξηζηφ θαη βαπηίζηεθε ρξηζηηαλφο. Νηελ αξρή πίζηεπε θξπθά. Εάπνηα ζηηγκή, φκσο, ζε κηα ζπγθέληξσζε επγελψλ ηνλ ξψηεζαλ πνηνο έρεη ηε κεγαιχηεξε δχλακε ζηνλ θφζκν, γηαηί είραλ κηα ζρεηηθή ζπδήηεζε. Κ Ώρκέη ηφηε δε δίζηαζε θαη είπε κε δπλαηή θσλή πσο ηε κεγαιχηεξε δχλακε ηελ έρεη ε πίζηε ησλ ρξηζηηαλψλ. Ώπφ ηφηε νκνιφγεζε ηελ πίζηε ηνπ θαη θήξπμε φζν κπνξνχζε ηελ πίζηε ζηνλ αιεζηλφ Θεφ, ην Πξηζηφ. Δελ άξγεζε ν Ώρκέη λα νδεγεζεί ζην δηθαζηή, ν νπνίνο νξγηζκέλνο δηέηαμε λα ηνλ θπιαθίζνπλ, αθήλνληάο ηνλ γηα έμη κέξεο ρσξίο ηξνθή θαη λεξφ. Γ λεζηεία απηή δε ιχγηζε ηνλ Άγην, παξά δπλάκσζε θη άιιν ηελ πίζηε ηνπ. Εαηφπηλ νδεγήζεθε ζην ζνπιηάλν, ν νπνίνο δηέηαμε ηνλ απνθεθαιηζκφ ηνπ. Ώπνθεθαιίζηεθε ζηηο 3 ΗαΎνπ 1682, παίξλνληαο κε ην βάπηηζκά ηνπ ζην 82

83 αίκα ηνπ καξηπξίνπ ην φλνκα Πξηζηφδνπινο. Λέηαμαλ ην ζψκα ηνπ ζηε ζάιαζζα θαη ζην ζεκείν εθείλν θσο θαλεξσλφηαλ γηα αξθεηέο κέξεο, καξηπξψληαο ηελ αγηφηεηά ηνπ. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ θάζε ρξφλν ζηηο 3 ΗαΎνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα: Αληίδσξν θαη αγηαζκφο: ζηελ Αθθιεζία καο αγηάδεηαη θαζεηί καο έρεη δσξίζεη ν Θεφο γηα λα δήζνπκε. Ξν ςσκί θαη ην λεξφ είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαηξνθήο καο γηα λα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε. Κ Πξηζηφο ηα αγηάδεη ζπκίδνληάο καο ζε θάζε ζεία ιεηηνπξγία πσο δελ ππάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηα πιηθά ηνπ θφζκνπ. Εαθή κπνξεί λα είλαη κφλν ε δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ φηαλ ζθέθηεηαη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ρνξηάζεη θαη λα μεδηςάζεη κφλν ν ίδηνο ρσξίο έγλνηα, αγάπε γηα ηνπο άιινπο θαη επγλσκνζχλε γηα ην Θεφ πνπ καο δίλεη φ, ηη έρνπκε γηα λα δήζνπκε θαιά. Ε κεγάιε επηζπκία θαη πεξηέξγεηα ηνπ Αρκέη: ν Άγηνο δε ιαρηαξά λα δεη θαη λα κάζεη γηα ηελ πίζηε θαη ιαηξεία ησλ ρξηζηηαλψλ απιψο επεηδή ζέιεη λα μέξεη θαη λα είλαη ελήκεξνο. Εάηη κέζα ηνπ ηνλ θάλεη λα έρεη έληνλε επηζπκία λα κάζεη, γηαηί κάιινλ αηζζάλεηαη πσο θάηη ζπνπδαίν θαη αιεζηλφ θξχβεηαη ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη γηαηί αλαδεηά ζηε δσή ηνπ λα γεκίζεη θαη λα ηνπ πάξεη ραξά. Γ ζαπκαηνπξγηθή επσδία ηνπ ζηφκαηνο ηεο γπλαίθαο ηνπ ηνλ ηαξάδεη θαη ηνπ δείρλεη ην δξφκν πξνο ηελ Αθθιεζία, πξνο ην Πξηζηφ. Μ Ναηξηάξρεο θαη ν ηεξέαο αθηηλνβνινχζαλ: είλαη ην θσο ηνπ Πξηζηνχ πνπ αθηηλνβνιεί νχησο ή άιισο θαη ην βιέπεη φπνηνο ν Θεφο ζέιεη λα ην δεη. Απηιέγεη φπνηνλ έρεη θαζαξή θαξδηά θαη αγαπάεη πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε ην Πξηζηφ. Κ Ίδηνο ν Πξηζηφο είλαη θσο, ην άθηηζην θσο φπσο ιέκε. Ξν θσο φκσο ιάκπεη εδψ γχξσ απφ ηνπο ηεξείο, ζέινληαο λα θαλεξψζεη ν Θεφο φηη ν ηεξέαο είλαη άλζξσπνο, αιιά πξέπεη λα ηνλ μερσξίδνπκε θαη λα ηνλ ζεβφκαζηε ηδηαίηεξα, γηαηί είλαη απηφο πνπ καο νδεγεί λα γλσξίζνπκε ην Πξηζηφ θαη λα Ξνλ αγαπήζνπκε κέζα απφ ηε ζεία ιεηηνπξγία, αιιά θαη κέζα απφ ην ιφγν θαη ην θήξπγκά ηνπ. Οπγθινληζηηθή εκπεηξία: απηή ε ζπγθινληζηηθή εκπεηξία δίλεηαη ζηνλ Ώρκέη, γηαηί ε θαξδηά ηνπ είλαη αλνηρηή θαη έηνηκε λα ρσξέζεη ην Πξηζηφ, αιιά θαη γηαηί πξέπεη λα θαηαιάβεη πσο δίρσο ην βάπηηζκα δελ κπνξεί λα έρεη θσο θαη ραξά ε δσή ηνπ. Εάηη ζπνπδαίν ηνπ ιείπεη θαη απηφ είλαη ν Πξηζηφο. Νπγθινληζηηθέο εκπεηξίεο δίλνληαη θαη ζε καο φηαλ έρνπκε ηε δηάζεζε λα αγαπήζνπκε θαη ηαπεηλά πξνζθέξνπκε ζηνπο άιινπο έζησ θαη ιίγν απφ ηελ ςπρή καο. Ε λεζηεία δπλάκσζε ηελ πίζηε ηνπ: ε λεζηεία δπλακψλεη θαη ηε δηθή καο πίζηε φηαλ γίλεηαη απφ αγάπε γηα ην Θεφ θαη φρη απιψο απφ ζπλήζεηα. Ηαο θάλεη λα θαηαιάβνπκε πσο ην θαγεηφ δελ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα ζηνλ θφζκν. Κ Πξηζηφο καο δίλεη δσή, γηαηί ηη ζέιεη θαη καο αγαπά. ια ηα άιια αθνινπζνχλ. ξηζηφδνπινο: ν Ώρκέη παίξλεη απηφ ην ζπκβνιηθφ φλνκα. Γίλεηαη δνχινο ηνπ Πξηζηνχ, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο ζθιαβηάο, αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ππαθνήο ζην Πξηζηφ θαη ην ζέιεκά Ξνπ. Ξελ ίδηα ζηηγκή ζα αμησζεί λα καξηπξήζεη γηα ηελ αγάπε ηνπ Επξίνπ. ια απηά γηαηί θαηάιαβε φηη ν Πξηζηφο είλαη παξψλ ζηε δσή καο, ζηελ ζεία ιεηηνπξγία θαη ηελ αγάπε. Γη απηφ ην ιφγν θη εκείο, απφ ηελ κηθξή καο ειηθία, αο κάζνπκε λα εθθιεζηαδφκαζηε θαη λα θνηλσλνχκε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αο έρνπκε ζεβαζκφ θαη αγάπε ζηνπο ηεξείο καο, νη νπνίνη καο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα θνηλσλνχκε ην Νψκα θαη ην Ώίκα ηνπ Πξηζηνχ. ηνπο ηεξείο ηνπο θηινχκε ην ρέξη, δηφηη απηνί θξαηνχλε κε ηα ρέξηα απηά ην Πξηζηφ, αιιά θαη καο Ξνλ κεηαδίδνπλ. Ξνπο ηεξείο ηνπο ηηκάκε θαη ηνπο αγαπνχκε, γηαηί απηνί γίλνληαη νη αιεζηλνί πλεπκαηηθνί καο παηέξεο. Ώο ληψζνπκε ηε ραξά ηεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο, πνπ γίλεηαη ε αξρή ηεο θνηλσλίαο καο κε ην Πξηζηφ. Γξσηήζεηο 1. Γηαηί αγηάδνληαη ην ςσκί θαη ην λεξφ ζηελ Αθθιεζία; 2. Γηαηί ν Ώρκέη ιαρηαξά λα δεη απφ θνληά ηη θάλνπλ ζηελ Αθθιεζία νη ρξηζηηαλνί; 3. Ξη ζήκαηλε ην θσο πνπ είδε ν Άγηνο ζην λαφ θαη γηαηί έγηλε απηφ ην ζαχκα; 83

84 4. Γηαηί έδεζε απηή ηε ζπγθινληζηηθή εκπεηξία ν Ώρκέη, παξφιν πνπ ήηαλ κνπζνπικάλνο; 5. Λψο δπλακψλεη ε λεζηεία ηελ πίζηε καο; 6. Λψο θαινχκαζηε λα θεξφκαζηε ζηνπο ηεξείο καο; Οπκπέξαζκα Κ ηεξέαο καο νδεγεί ζηελ θνηλσλία κε ην Πξηζηφ θη εκείο ηνπ ην αληαπνδίδνπκε κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ αγάπε. Α _ Ι _ Γ _ Π _ Αθξνζηηρίδα ηνπ Αρκέη! Ξν ςσκί πνπ έηξσγε ε ζθιάβα ηνπ Ώρκέη Ξν δεχηεξν πξφζσπν ηεο Ώγίαο Ξξηάδαο Γ είζνδνο πνπ θάλεη ν ηεξέαο θξαηψληαο ηα ηίκηα δψξα Ξν ζαχκα ήηαλ γηα ηνλ Ώρκέη κία ζπγθινληζηηθή Νηνπο ηεξείο ηαηξηάδεη ηδηαίηεξε Κα δσγξαθίζεηε ηνλ άγην Αρκέη 84

85 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 25 Ε αγία Γηξήλε Γ Ώγία Αηξήλε είλαη ην δσδεθάρξνλν θνξηηζάθη πνπ καξηχξεζε γηα ην Πξηζηφ καδί κε ηνπο Ώγίνπο Μαθαήι θαη Θηθφιαν, θαη κηα ζεηξά άιισλ καξηχξσλ ζηε Θεξκή ηεο Ηπηηιήλεο, φπνπ βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ησλ Ώγίσλ. Γ Ώγία Αηξήλε ήηαλ θφξε ηνπ πξνεζηνχ ηνπ ρσξηνχ, ηνπο γνλείο ηεο ηνπο έιεγαλ ΐαζίιεην θαη Ηαξία θαη καξηχξεζαλ γηα ην Πξηζηφ ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ Ώγία Αηξήλε, ηελ Ξξίηε ηνπ Λάζρα, ζηηο 9 Ώπξηιίνπ Νηελ Ηπηηιήλε ν Άγηνο Μαθαήι ήηα αξρηκαλδξίηεο. Αίρε ζπνπδάζεη ζην Λαξίζη, φπνπ γλψξηζε ηνλ Άγην Θηθφιαν, ν νπνίνο απνθάζηζε λα ηνλ αθνινπζήζεη, κε ην λα γίλεη κνλαρφο θαη δηάθνλνο. Κ Άγηνο Μαθαήι έκεηλε πνιιά ρξφληα ζηε Θεξκή, ηεξνπξγνχζε ζηελ Αθθιεζία ηνπ ρσξηνχ. ηαλ νη Ξνχξθνη κπήθαλ ζηελ Ηπηηιήλε, ηνπο έζθαμαλ κε θξηθηφ ηξφπν. Κη Άγηνη αξλήζεθαλ λα γίλνπλ κνπζνπικάλνη θαη απηφ ήηαλ ην έγθιεκά ηνπο. Κη Ξνχξθνη έθαςαλ ζ έλα πηζάξη ηελ δσδεθάρξνλε Αηξήλε, γηαηί θη απηή παξέκεηλε πηζηή ζην Πξηζηφ θαη καδί βξήθαλ ηξαγηθφ ζάλαην νη γνλείο ηεο, θαη ν λενγέλλεηνο αδεξθφο ηεο! Κη Άγηνη έκεηλαλ εμαθαληζκέλνη γηα 500 ρξφληα πεξίπνπ, θαζψο νη Ξνχξθνη ηνπο παξαρψζαλε ζηε γε, ελψ γθξεκίζηεθε θαη ε Αθθιεζία. Ξν 1959 ν Θεφο επέηξεςε νη Άγηνη λα θαλεξσζνχλ μαλά ζηνλ θφζκν θαη λα βξεζνχλ κε πνιιέο απνθαιχςεηο θαη νξάκαηα ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ ρσξηνχ ηα νζηά ηνπο. Λξψηα βξέζεθαλ ηα ιείςαλα ηνπ Ώγίνπ Μαθαήι, ζηε ζπλέρεηα, κηα κέξα κε βξνρή ηα ιείςαλα ηνπ Ώγίνπ Θηθνιάνπ θαη ηέινο ηα νζηά ηεο Ώγίαο Αηξήλεο, φπσο επίζεο θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ πνπ καξηχξεζαλ γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ. Ξν 1963 νη καξηπξηθέο απηέο κνξθέο πνπ ζπζηάζηεθαλ γηα ηελ αγάπε ηνπ Πξηζηνχ, αλαθεξχρηεθαλ Άγηνη ηεο Αθθιεζίαο καο, θαη θάλνπλ πάκπνιια ζαχκαηα. Ξα ιείςαλά ηνπο βξίζθνληαη ζηε Ηπηηιήλε, φπσο επίζεο θαη ζην κνλαζηήξη ηνπο ζηε Γνπκέληζζα ηνπ Εηιθίο. Γ Ώγία Αηξήλε αγαπά ηδηαίηεξα ηα λέα παηδηά θαη πξνζεχρεηαη γη απηά, αθξηβψο δηφηη ε ίδηα καξηχξεζε παηδί αθφκα γηα ην Πξηζηφ! Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηεο Ώγίαο Αηξήλεο, φπσο επίζεο θαη ησλ Ώγίσλ Μαθαήι θαη Θηθνιάνπ ηελ Ξξίηε ηνπ Λάζρα θάζε ρξφλν, φπσο επίζεο θαη ζηηο 9 Ώπξηιίνπ, εκέξα ηνπ καξηπξίνπ ηνπο. Γξκελεπηηθά ζρφιηα Ήηαλ δψδεθα ρξνλψλ: Γ αγία Αηξήλε είλαη έλα θνξίηζη δψδεθα ρξνλψλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην ηεο εθεβείαο. Λαξαδίδεηαη κε ζζέλνο ςπρήο ζηα καξηχξηα ηεο. Ηέζα απφ ηα καξηχξηα θαιείηαη λα σξηκάζεη θαη λα γίλεη δπλαηή. Κ Πξηζηφο είλαη απηφο πνπ ηεο δίλεη ηελ δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηελ αληακείςεη ζηελ ΐαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Εη εκείο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, φηαλ βαζαληδφκαζηε απφ ηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο πνπ έξρνληαη ζηνλ 85

86 δξφκν καο, επηθαινχκαζηε ην φλνκα ηνπ Πξηζηνχ θαη κέζα απφ ηελ αιεζηλή πξνζεπρή κάο δίλεη δχλακε λ' αληέμνπκε. Ήηαλ αζψα: έλα παηδί είλαη αζψν, πφζν κάιινλ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αγία Αηξήλε. Γ ειηθία ηελ νπνία δηαλχεη είλαη ε θαιχηεξε ειηθία. Κ θφζκνο ηεο αζσφηεηαο είλαη έλαο θφζκνο αηζηνδνμίαο, μεγλνηαζηάο θαη κέζα ζε απηφλ ηνλ θφζκν κπνξείο λα θάλεηο φλεηξα γηα ην κέιινλ. Εάζε ελέξγεηα ηελ νπνία θάλεη δελ θξχβεη δφιν, γηαηί ε ςπρή ηεο είλαη θαζαξή. Κ δξφκνο ηεο αζσφηεηαο είλαη ν δξφκνο ηεο αιεζηλήο αγάπεο. Εάζε παηδί έρεη δηθαίσκα λα δήζεη θαη λα δηαθπιάμεη ηελ αζσφηεηα ηνπ, θαζψο δνχκε ζε κηα επνρή ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ δηαζηξέβισζε ησλ αμηψλ θαη ζηελ πξνβνιή πξνηχπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ιαλζαζκέλν ηξφπν ζθέςεο πνπ αλ δελ ηνλ αθνινπζήζεηο κέλεηο εθηφο. Νηελ επνρή ινηπφλ απηή, ν αιεζηλφο δξφκνο πνπ δίλεη λφεκα ζηελ δσή καο είλαη ν δξφκνο ηνπ Πξηζηνχ. Ηφξε πξνεζηνχ: Λαξφιν πνπ ν παηέξαο ηεο αγίαο Αηξήλεο θαηείρε απηφ ην θνηλσληθφ αμίσκα, ππνβιήζεθε ζε βαζαληζηήξηα απηφο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ, επεηδή νκνιφγεζαλ ηελ αιεζηλή πίζηε ηνπο ζηνλ Θεφ. Εαη δελ δείρλνπλ θαλέλα έιενο νη Ξνχξθνη, θαζψο ε θαξδηά ηνπο είλαη άδεηα γηαηί κέζα απ' απηήλ απνπζηάδεη ν Θεφο. Πν καξηχξην: ην καξηχξην ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ μεθηλά ρσξίο θαλέλα έιενο. Ώξρηθά, ηεο θφβνπλ ην ρέξη θαη ζηελ ζπλέρεηα θαζψο βιέπνπλ φηη είλαη ακεηάπεηζηε, ηελ ξίρλνπλ κέζα ζην πηζάξη κε ην ιάδη απ' φπνπ θαη παξαδίδεη ηελ ςπρή ηεο ζηνλ Πξηζηφ. ΐέβαηα, ν Πξηζηφο δελ ηε άθεζε κφλε ηεο, ηεο έδηλε δχλακε λα αληέρεη. Εαη ζηελ επνρή καο ππάξρνπλ παηδνκάξηπξεο, παηδηά ηα νπνία έρνπλ θιεζεί απ' ηνλ Θεφ λα πεξάζνπλ δνθηκαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα βγνπλ ληθεηέο θαη ζα ζηεθζνχλ κε ην ζηεθάλη ηεο αηψληαο δσήο θαη ζα βξεζνχλ ζηελ γεηηνληά ησλ αγγέισλ. αγαπά ηδηαίηεξα ηα λέα παηδηά: ε πίζηε ζην Πξηζηφ θάλεη ηνλ άλζξσπν άγην. Ηηθξφηεξνη θαη κεγαιχηεξνη θαινχκαζηε κέζα απφ απηή ηελ πίζηε θαη ηε δσή ηεο Αθθιεζίαο λα πνξεπφκαζηε πξνο ην Θεφ. Θα αγαπάκε ην Θεφ θαη ην ζπλάλζξσπν. Θα δνχκε φπσο ν Θεφο ζέιεη. Θα δηνξζψλνπκε ηα ιάζε καο θαη λα βξίζθνπκε παξεγνξηά θαη δχλακε απφ ην Πξηζηφ, αθφκε θη αλ ε δσή καο έρεη δπζθνιίεο. Εαη άγηνη, φπσο ε αγία Αηξήλε, ζα καο δίλνπλ δχλακε. Ώο κελ ηα μερλνχκε ινηπφλ νχηε ην θαινθαίξη, νχηε ζηελ πνξεία ηεο δσήο καο. Γξσηήζεηο 1. Γηαηί ε Ώγία Αηξήλε καξηχξεζε γηα ην Πξηζηφ; 2. Λνηνο έδσζε δχλακε ζε φινπο, κηθξφηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο, λα παιέςνπλ κε ην καξηχξην; 3. Γηαηί ε Ώγία αγαπά ηδηαίηεξα ηα λέα παηδηά; 4. Λνηνο είλαη ν ζηφρνο ηεο δσήο καο; Οπκπέξαζκα Ηηθξνί θαη κεγάινη, άλδξεο θαη γπλαίθεο θαινχκαζηε λα δήζνπκε ηελ αγηφηεηα ζηελ Αθθιεζία! ΑΟΕ ΙΕΐ ΐΕΗ ΐΘΓΗΑΔΜΓΘΓ ΞΙΘΘΕΗΗΘΞΐΙΔΚΕΓΔΘΑΜΗΓΔΓΘΙ ΏΑΔΑΓΙΓΦΙΘΘΦΛΔΝΞΓΑΞΓΡΓΙΘΠΦΘΙΘΕΗΏΜΞΟΜΔΚ ΑΒΝΠΔΡΦΓΐΓΘ ΕΒΏΠΡΑΔΡΜΦΟΓΘΛΜΚΑΝΞΚΝ ΑΞΜΜΓΞΦΡΓΘΙΐΛΔΘΏΜΔ ΞΡΜΡΔΓΓΙΔΚΙΔ ΡΏΙΕΘΓΦΙΘΐΓΓΕΙΘΐΓΓ ΠΜΔΝΞΚΝΦΓΝΓΓΙΘΐΓΓΙΘΘΔΟΘΏΗΓΦΔΓΡΓΙ Βξεο ζην θξππηφιεμν 8 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. 86

87 Κα δσγξαθίζεηο ηνπο άγηνπο Ξαθαήι, Κηθφιαν θαη Γηξήλε 87

88 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 26 Μ άγηνο Ηαιιηφπηνο ν Γζηαπξσκέλνο Κ Άγηνο Εαιιηφπηνο έδεζε ηνλ 3 ν αηψλα κ. Π. Εαηαγφηαλ απφ ηελ Λακθπιία ηεο Ηηθξάο Ώζίαο. Γ κεηέξα ηνπ νλνκάδνληαλ Θενθιεία θαη ήηαλ αιεζηλά πηζηή θαη επιαβηθή ρξηζηηαλή. Γη απηφ θαη κεγάισζε ην γην ηεο κε πνιιή επζέβεηα. Ηάιηζηα, ν Εαιιηφπηνο δηάβαδε κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα ηελ Ώγία Γξαθή. ηαλ κεγάισζε ν Εαιιηφπηνο θαη έγηλε 15 ρξνλψλ, ην 294 κ.π. ζην Μσκατθφ θξάηνο Ώπηνθξάηνξαο ήηαλ ν Ηαμηκηαλφο, ν νπνίνο θήξπμε δησγκφ ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ. Κ Εαιιηφπηνο αγαπνχζε πνιχ ην Θεφ θαη πήγε θαη παξνπζηάζηεθε κφλνο ηνπ ζηνλ έπαξρν ηεο Λνκπετνχπνιεο Ηάμηκν θαη νκνιφγεζε ηελ πίζηε ηνπ ζην Πξηζηφ. Κ ηχξαλλνο ηα έραζε θαη κε πνιιέο απεηιέο θαη ππνζρέζεηο πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ Εαιιηφπην λα αιιάμεη πίζηε. ηαλ είδε πσο δελ ηα θαηάθεξλε, δηέηαμε λα ηνλ βαζαλίζνπλ θαη λα ηνλ δέζνπλ ζ έλαλ ηξνρφ θαη λα ηνπ βάινπλ θσηηά. Κ Εαιιηφπηνο κε δχλακε πνπ ν Θεφο ηνπ έδηλε, ππέκελε ηα βαζαληζηήξηα θαη πξνζεπρφηαλ ζην Θεφ. Ακθαλίζηεθε ηφηε έλαο Άγγεινο, ν νπνίνο έζβεζε ηε θσηηά θαη ειεπζέξσζε ην κάξηπξα απφ ηνλ ηξνρφ. Κ Ηάμηκνο έδσζε ηφηε ηελ εληνιή λα ηνλ θιείζνπλ ζηε θπιαθή θαη επέηξεςε ζηελ κεηέξα ηνπ ηε Θενθιεία λα ηνλ θξνληίζεη, κε ηελ ειπίδα, βιέπνληαο ε κεηέξα ηνπ ηηο θξηθηέο πιεγέο ηνπ Εαιιηνπίνπ, ζα ηνλ έπεηζε λα αιιαμνπηζηήζεη. Γ κεηέξα ηνπ φκσο είρε ήδε κνηξάζεη ηελ πεξηνπζία ηεο ζηνπο θησρνχο θαη φρη κφλν δελ έπεηζε ηνλ Εαιιηφπην λα αιιαμνπηζηήζεη, αιιά καδί ηνπ πξνζεχρνληαλ θαη παξαθαινχζε ην Θεφ λα ηνπο αμηψζεη λα πάλε θνληά ηνπ ζηνλ Λαξάδεηζν. Ξε λχρηα, αθνχζηεθε κηα νπξάληα θσλή απφ ηνλ νπξαλφ, ε νπνία πξνέηξεπε ηνλ κάξηπξα λα ζηαζεί αληξεησκέλνο κέρξη ηέινπο! Ήηαλ ε θσλή ηνπ Πξηζηνχ πνπ ζηήξηδε ην λέν παιιεθάξη! Ξελ άιιε κέξα ν Ηάμηκνο δηέηαμε λα ζηαπξψζνπλ ηνλ Εαιιηφπην. Ήηαλ Ηεγάιε Λέκπηε ηνπ 294 κ.π., ηελ εκέξα πνπ ζηαπξψζεθε ν Πξηζηφο. Κ Άγηνο πέζαλε πάλσ ζην Νηαπξφ ηελ άιιε κέξα, Ηεγάιε Λαξαζθεπή. Γ κεηέξα ηνπ, φηαλ ηνλ θαηέβαδαλ απφ ην Νηαπξφ, έζπεπζε λα ηνλ αγθαιηάζεη θαη μεςχρεζε εθείλε ηελ ψξα, πεγαίλνληαο θη απηή ζην Θεφ Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ Ώγίνπ Εαιιηνπίνπ ζηηο 7 Ώπξηιίνπ, εκέξα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ, θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα δηάβαδε κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα ηελ Αγία Γξαθή: ε κειέηε ηεο Ώγίαο Γξαθήο έθαλε ηνλ Εαιιηφπην λα πηζηεχεη αιεζηλά ζην Πξηζηφ. Θα μέξεη πνηνο είλαη ν Πξηζηφο γηα ηε δσή ηφζν ηε δηθή ηνπ φζν θαη ηνπ θφζκνπ. Εχξηα δηδαζθαιία ηεο Ώγίαο Γξαθήο είλαη ε Νηαχξσζε θαη ε Ώλάζηαζε ηνπ Πξηζηνχ, γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. παξνπζηάζηεθε κφλνο ηνπ: ν άγηνο, παξφηη δεθαπέληε ρξνλψλ παιηθάξη, παξφηη ζα κπνξνχζε λα ραξεί ηε δσή ηνπ, έρεη απνθαζίζεη φηη είλαη ρξηζηηαλφο. Θα ζεθψζεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ θαη ζα πνξεπηεί γηα ην καξηχξην. Εαλείο δελ ηνπ ην δήηεζε. Ιέξεη φκσο εθείλνο φηη αλ είλαη ρξηζηηαλφο, δελ πξέπεη λα ην θξαηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Αίλαη έηνηκνο ινηπφλ λα δψζεη ηελ καξηπξία γηα ηελ 88

89 πίζηε. Ηάο δείρλεη ινηπφλ φηη ε δσή γηα ηνλ Πξηζηφ είλαη ζηαπξφο. Θηθάκε ηνπο θφβνπο καο, ηε δηάζεζε γηα θαινπέξαζε, ην λα κέλνπκε θξπκκέλνη κπξνζηά ζην θαθφ θαη παίξλνπκε ζάξξνο απφ ηελ πίζηε καο λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά. Γκθαλίζηεθε ηφηε έλαο Άγγεινο: ν Θεφο ζ απηφλ πνπ Ξνλ αθνινπζεί, δίλεη δχν εηδψλ δπλάκεηο: ηελ εζσηεξηθή ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ λα έρεη πίζηε θαη λα ληθά ην θαθφ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ θαη ηελ εμσηεξηθή, δειαδή ηελ βνήζεηα ησλ Ώγγέισλ θαη ησλ Ώγίσλ πνπ κε ηηο πξνζεπρέο θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζηε δσή καο κάο δίλνπλ δχλακε λα ζεθψζνπκε ην ζηαπξφ καο θαη λα κελ θάλνπκε πίζσ, φζα θη αλ κάο ηάμεη ην θαθφ γηα λα απαξλεζνχκε ηελ αιήζεηα. Ώπηφο είλαη έλαο δξφκνο ηνλ νπνίν θαινχκαζηε λα αθνινπζήζνπκε απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία. ε κεηέξα ηνπ παξαθαινχζε ην Θεφ: κάο θάλεη εληχπσζε ε ζηάζε ηεο κεηέξαο. Αληζρχεη ηνλ Εαιιηφπην ζηελ απφθαζή ηνπ λα παιέςεη γηα ηνλ Πξηζηφ κέρξη ην ηέινο. Έρεη ζεκαζία νη δηθνί καο άλζξσπνη λα κάο ζηεξίδνπλ. Ξν ίδην φκσο θαινχκαζηε λα θάλνπκε θη εκείο ζ απηνχο. Θα ηνπο αγαπνχκε θαη λα ηνπο δίλνπκε δχλακε ψζηε λα ζεθψλνπλ ηνλ ζηαπξφ ηνπο. νπξάληα θσλή: ε θσλή ηνπ Πξηζηνχ αθνχγεηαη ηελ πην θξίζηκε ψξα. Αθεί πνπ ν κάξηπξαο ζέιεη βνήζεηα, ψζηε λα κελ ιπγίζεη ε πίζηε ηνπ έξρεηαη ν Πξηζηφο λα ηνλ εληζρχζεη. Κ Εχξηνο δελ κάο αθήλεη ζηνπο ζηαπξνχο καο. Κ Άγηνο, κάιηζηα, πέζαλε ηελ Ηεγάιε Λαξαζθεπή, φπσο ν Πξηζηφο. Ηαδί ηνπ έθπγε θαη ε κεηέξα ηνπ, επηπρηζκέλε πνπ ην παηδί ηεο καξηχξεζε γηα ην Πξηζηφ θαη αγίαζε. ηηκά ηελ κλήκε ηνπ: φινη καο ζεθψλνπκε ζηαπξνχο ζηε δσή καο. Γ απνηπρία καο ζε έλα κάζεκα, ε αδπλακία ησλ άιισλ λα καο αγαπήζνπλ θαη ε επηινγή ηνπο λα καο θξαηνχλε θαθία κάο ζηελνρσξεί θη απηφ είλαη ζηαπξφο. Νηαπξφο είλαη ηα ςέκαηα πνπ ιέκε θαη κάο θάλνπλ λα κελ είκαζηε αιεζηλνί. Νηαπξφο είλαη νη κηθξέο ή κεγάιεο αδπλακίεο καο, ην λα κελ ζέινπκε λα λεζηέςνπκε, λα βαξηφκαζηε, λα ηεκπειηάδνπκε, λα κελ είκαζηε έηνηκνη λα ζπγρσξήζνπκε ηνπο άιινπο. ηαλ απνθαζίδνπκε φκσο απηνχο ηνπο ζηαπξνχο λα ηνπο ζεθψζνπκε, δειαδή λα κεηαληψζνπκε γηα ηα ιάζε καο θαη λα ηα πξνζθέξνπκε ζηνλ Αζηαπξσκέλν Πξηζηφ, καδί κε ηελ δσή καο θαη ηελ αγάπε καο πξνο Ώπηφλ θαη ηνλ πιεζίνλ καο, ηφηε δηαπηζηψλνπκε φηη καδί κε ηνλ Νηαπξφ έξρεηαη ε Ώλάζηαζε, γηαηί ν Πξηζηφο είλαη καδί καο. Ηαο δίλεη ηελ δχλακε ζηγά-ζηγά λα δηνξζψζνπκε ηα ιάζε καο θαη κέζα απφ ηελ δσή ηεο Αθθιεζίαο λα θάλνπκε βήκαηα πξνο Αθείλνλ. Ώο ην παιέςνπκε απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία, ηδίσο ηηο εκέξεο ηεο Ηεγάιεο Αβδνκάδνο ζηηο νπνίεο Ξνλ βιέπνπκε λα ζεθψλεη ζηνπο ψκνπο Ξνπ φιεο ηηο ακαξηίεο καο θαη λα κάο δείρλεη φηη κε ηνλ Νηαπξφ έξρεηαη ε Ώλάζηαζε, δειαδή ε επηζηξνθή ζηελ αγάπε ηνπ Θενχ θαη ε πνξεία πξνο Αθείλνλ σο αγηφηεηα. Ώμίδεη λα θάλνπκε κάιηζηα ζσζηά ηνλ Νηαπξφ καο, φρη βηαζηηθά. Θα βάδνπκε δειαδή ην ρέξη καο (ηα ηξία δάρηπια ελσκέλα, ηνλ Λαηέξα, ηνλ Οηφ θαη ην Άγην Λλεχκα) ζην θεθάιη (δειαδή λα ζπκφκαζηε φηη ν Πξηζηφο είλαη ζηνλ νπξαλφ), ζηελ θνηιηά (θαηέβεθε ζηε γε), ζηα δεμηά καο (λα κάο βάιεη εθ δεμηψλ Ξνπ) θαη ζηα αξηζηεξά (θαη φρη απφ ηα αξηζηεξά Ξνπ) ζηελ Δεπηέξα Λαξνπζία. ρη βηαζχλεο, αιιά κε ζεβαζκφ ζηνλ Εχξηφ καο. Γξσηήζεηο 1. Λψο έδεζε ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ν Εαιιηφπηνο; 2. Λνηα είλαη ε δχλακε ηνπ Νηαπξνχ ζηε δσή καο; 3. Αίλαη ζπνπδαίν λα ζηαπξψλνπκε ηα ιάζε καο θαη ηηο αδπλακίεο καο; 4. Λψο θάλνπκε ηνλ Νηαπξφ καο ζσζηά; 5. Ηέλνπκε κφλνη καο ζηνλ Νηαπξφ; Οπκπέξαζκα Κ Νηαπξφο είλαη ε βνήζεηα θαη ην φπιν καο ζηε δσή θαη πξέπεη λα ηνλ θάλνπκε ζσζηά! 89

90 ΙΕΓΕΏΖΖΔΚΛΔΚΝΗΕΙΓΓΦΘΑΚΕΖΑΔΏΕΙΓΓΦΔΝΏΖΕΙΓΔΓΘΓΗΕΙΏΓΓΑΖΚΝΕΓΙΓΦ ΔΝΠΜΔΝΞΚΝΕΓΙΖΕΓΙΦΔΓΛΏΖΖΓΕΏΜΔΕΔΑΔΘΟΓΝΘΏΏΝΔΦΔΝΞΏΟΜΚΝΕΓΙΑΜΞΟΘΔ ΏΛΜΔΖΔΚΝΖΕΙΓΓΦΔΘ Βξεο ζην θξππηφιεμν 7 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. Κα δσγξαθίζεηο ηνλ άγην Ηαιιηφπην 90

91 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 27 Μη άγηνη Γπηά Ναίδεο ελ Γθέζσ Κη άγηνη επηά Λαίδεο, Ηαμηκηιηαλφο, Αμαθνπζησδηαλφο, Δάκβιηρνο, Ηαξηηληαλφο, Δηνλχζηνο, Δσάλλεο θαη Εσλζηαληίλνο, έδεζαλ θαηά ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα δηψθηε ησλ Πξηζηηαλψλ - Δεθίνπ (3 νο κ.π.) ζηελ Έθεζν ηεο Ηηθξάο Ώζίαο θαη ήηαλ θαινί θίινη. ηαλ ν απηνθξάηνξαο ήξζε ζηελ πεξηνρή ηνπο, πξφζηαμε λα ζπζηάζνπλ φινη ζηα είδσια εηδάιισο ζα ζαλαησζνχλ. Ξνπο έδσζε θαη ρξφλν κάιηζηα γηα λα ην ζθεθηνχλ. Έηζη νη λένη απηνί, αθνχ κνίξαζαλ ηα ππάξρνληά ηνπο ζηνπο θησρνχο, κπήθαλ θαη θξχθηεθαλ κέζα ζε έλα ζπήιαην. Αθεί, αθνχ πξνζεπρήζεθαλ ζην Θεφ λα ηνπο βνεζήζεη λα κελ παξαδνζνχλ ζηνλ απηνθξάηνξα, έπεζαλ λα θνηκεζνχλ. Κ απηνθξάηνξαο, φηαλ επέζηξεςε ζηελ Έθεζν, ηνπο αλαδήηεζε, γηα λα ηνπο αλαγθάζεη λα πξνζθέξνπλ ζπζίεο ζηα είδσια. Ηφιηο φκσο έκαζε φηη εθείλνη θξχβνληαλ ζην ζπήιαην, πξφζηαμε θαη έθξαμαλ κε πέηξεο ην ζηφκην ηνπ ζπειαίνπ απηνχ. Δχν ρξηζηηαλνί κάιηζηα έγξαςαλ ζε κνιπβέληεο πιάθεο ηα γεγνλφηα απηά θαη ηηο ηνπνζέηεζαλ ζε έλα ζεληνχθη πνπ έθξπςαλ έμσ απφ ην ζπήιαην. Έθηνηε ινηπφλ πέξαζαλ εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα ρξφληα, απηνθξάηνξαο ηφηε ήηαλ ν Θενδφζηνο ΐ ν κηθξφο (5 νο κ.π.) θαη επίζεκε ζξεζθεία ήηαλ ν Πξηζηηαληζκφο. Ξφηε εκθαλίζηεθε κηα αίξεζε, ε νπνία δε δερφηαλ ηε αλάζηαζε ησλ λεθξψλ θαη πξνθαινχζε κεγάιε αλαηαξαρή ζηελ Αθθιεζία. Κ απηνθξάηνξαο, βιέπνληαο ηελ αλαζηάησζε απηή ηεο Αθθιεζίαο ηνπ Θενχ, παξαθαινχζε ην Θεφ λα ηνπ θαλεξψζεη ηνλ ηξφπν δηάιπζεο ηεο αίξεζεο. Κ Εχξηνο ινηπφλ δελ παξέβιεςε ηα δάθξπα ηνπ απηνθξάηνξα θαη ηθαλνπνίεζε ην αίηεκά ηνπ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Έλαο βνζθφο πνπ δνχζε ζην φξνο, ζην νπνίν βξηζθφηαλ ην ζπήιαην ησλ αγίσλ επηά Λαίδσλ, ζέιεζε λα ρηίζεη καληξί γηα ην πνίκληφ ηνπ. Λαίξλνληαο πέηξεο απφ ην ζπειαίνπ, γηα λα νηθνδνκήζεη ην καληξί ηνπ, αλνίρηεθε ην ζηφκην ηνπ ζπειαίνπ. Ξφηε αθξηβψο, κε πξνζηαγή ηνπ Θενχ, ζεθψζεθαλ απφ ηνλ χπλν ηνπο νη άγηνη επηά Λαίδεο. Ξα ζψκαηά θαη ηα ελδχκαηά ηνπο δελ είραλ αιινησζεί ζην παξακηθξφ, αλ θαη είραλ πεξάζεη εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα ρξφληα. Ηεηά ηελ αλάζηαζή ηνπο νη άγηνη επηά Λαίδεο είραλ έληνλν ζηε κλήκε ηνπο ην γεγνλφο φηη ν Δέθηνο δεηνχζε λα ηνπο ηηκσξήζεη. Νπγθεθξηκέλα, ν Ηαμηκηιηαλφο έιεγε πξνο ηνπο άιινπο: Ηαζ ακ ζοθθδθεμύιε, αδεθθμί, αξ ζηαεμύιε βεκκαίμζ ηαζ κα ιδκ πνμδώζμοιε ηδκ εοβέκεζα ηδξ πίζηδξ ιαξ. Γζύ δε, αδεθθέ Ζάιαθζπε, πήβαζκε κα αβμνάζεζξ άνημοξ, πθδκ όιςξ πενζζζόηενμοξ. Γζαηί πεεξ ημ ανάδο έθενεξ θίβμοξ, ηαζ ημζιδεήηαιε ζπεδόκ πεζκαζιέκμζ. Ξα ρξήκαηα πνπ έδσζε ζηνπο αξηνπψιεο φκσο πξνθάιεζαλ ηνλ ζαπκαζκφ θαη ηελ απνξία φισλ αθνχ είραλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ηππσκέλε ηελ εηθφλα ηνπ απηνθξάηνξα Δεθίνπ, ν νπνίνο είρε πεζάλεη πξν πνιινχ (πξηλ απφ 194 ρξφληα). ηαλ ηνλ ξψηεζαλ πνπ ηα βξήθε, απηφο απάληεζε πσο ηνπ ηα είραλ δψζεη νη γνλείο ηνπ, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ ηνπο ήηαλ παληειψο 91

92 άγλσζηα. Ηεηά απφ ην γεγνλφο απηφ δήηεζαλ πιήζνο θφζκνπ θαη ν δηνηθεηήο ηεο πεξηνρήο λα ηνπο νδεγήζεη ζην ζπήιαην λνκίδνληαο πσο βξέζεθε ζεζαπξφο. Ηαδί ηνπο ήξζε θαη ν επίζθνπνο, ν νπνίνο θαηάιαβε φηη θάηη ζαπκαζηφ ζπκβαίλεη. Ηφιηο έθηαζαλ ζην ζπήιαην αλαθάιπςαλ ην ζεληνχθη κε ηηο πιάθεο θαη έθπιεθηνη φινη θαηάιαβαλ φηη νη επηά Λαίδεο είραλ αλαζηεζεί. Ηφιηο ν απηνθξάηνξαο έκαζε ηα ζαπκαζηά απηά λέα, ήξζε ζηελ Έθεζν θαη άθνπζε απφ ηνπο επηά λένπο ηελ ηζηνξία ηνπο θαη δφμαζε ην Θεφ. Κη επηά Λαίδεο ηειηθά θνηκήζεθαλ εηξεληθά ακέζσο κεηά. Κ απηνθξάηνξαο θαηέζεζε ηα ιείςαλα ησλ αγίσλ ζην ζπειαίν, θαζψο εθείλνη κε νπηαζία ηνπ δήηεζαλ. Ξν ζπήιαην απηφ ππάξρεη θαη ζήκεξα θαη πιήζνο θφζκνπ ην επιαβείηαη. Γ Αθθιεζία καο ηηκά ηε κλήκε ησλ αγίσλ επηά Λαίδσλ ηελ 4 ε Ώπγνχζηνπ. Γξκελεπηηθά ζρφιηα αθνχ πξνζεπρήζεθαλ ζην Θεφ λα ηνπο βνεζήζεη: νη άγηνη Λαίδεο θαζψο θαη θάζε πηζηφο ρξηζηηαλφο ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο, αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία ηνπ αιιά δελ απειπίδεηαη. Βεηάκε ην έιενο θαη ηελ ζηήξημε ηνπ παληνδχλακνπ Θενχ θαη Λαηέξα καο κε ηελ πξνζεπρή καο ζε Ώπηφλ. Ιέξνπκε πσο απφ κφλνη καο δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε γη απηφ θαη ε πξνζεπρή δελ είλαη πξάμε αδπλακίαο, αιιά ζάξξνπο θαη αγάπεο ζηνλ δεκηνπξγφ καο. Πφηε εκθαλίζηεθε κηα αίξεζε: φηαλ ππάξρνπλ αιινηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηηο αιήζεηεο ηεο πίζηεο καο πνπ ν Θεφο καο απνθάιπςε θαη ε Αθθιεζία καο θξάηεζε, πξνζηάηεςε, δηα κέζσ ηνπ ρξφλνπ, ηφηε κηιάκε γηα αίξεζε. Εάπνηνη άλζξσπνη δειαδή δηαρσξίδνπλ ην «πηζηεχσ» ηνπο απφ ην «πηζηεχσ» ηεο Αθθιεζίαο. πνηε ζπλέβε απηφ ππήξραλ ζθνδξέο δηακάρεο, αιιά ηειηθά απηνί πνπ δεκηψζεθαλ ήηαλ νη αηξεηηθνί άλζξσπνη πνπ δηαρσξίζηεθαλ απφ ηελ Αθθιεζία καο, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Θενχ. Μ απηνθξάηνξαο παξαθαινχζε ην Θεφ λα ηνπ θαλεξψζεη: κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο Λαιαηάο Δηαζήθεο, θαζψο θαη ζε θάζε ιαφ φπνπ νη άξρνληεο ηνπ αλαγλψξηδαλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη εκπηζηεπηήθαλ ην Θεφ, ηφηε Αθείλνο έδσζε ιχζεηο (φπσο είδακε θαη ζηελ ηζηνξία καο). Έλαο ζπλεηφο άξρνληαο, πνιηηηθφο αξρεγφο, ραξαθηεξίδεηαη φρη κφλν απφ δχλακε θαη εμνπζία, αιιά θαη απφ ηαπείλσζε θαη πίζηε ζην Θεφ. θαηάιαβαλ φηη νη επηά Ναίδεο είραλ αλαζηεζεί: κεηά απφ 194 ρξφληα, ζαλ λα μχπλεζαλ απφ έλα κεγάιν θαη βαζχ χπλν, νη άγηνη Λαίδεο έδεζαλ μαλά. Ηε ηελ αλάζηαζε Ξνπ ν θηιάλζξσπνο Πξηζηφο, πνπ είλαη Θεφο θαη άλζξσπνο καδί, αλέζηεζε φρη κφλν ηνλ εαπηφ Ξνπ αιιά θαη νιφθιεξε ηελ αλζξψπηλε θχζε. Ηαδί κε ηνλ Πξηζηφ θαη γηα εκάο ληθήζεθε ν ζάλαηνο. Ξν γεγνλφο απηφ είλαη ηφζν ιακπξφ θαη κεγάιν πνπ απνηειεί βαζηθή αιήζεηα γηα ηελ Αθθιεζία καο, καο γεκίδεη ειπίδα θαη θαλεξψλεη ην κέγεζνο ηεο αγάπεο ηνπ Θενχ ζε εκάο. Ξελ λίθε ηνπ Πξηζηνχ επί ηνπ ζαλάηνπ ενξηάδνπκε ην Λάζρα. Μη επηά Ναίδεο ηειηθά θνηκήζεθαλ εηξεληθά ακέζσο κεηά: Γηα ηελ Αθθιεζία καο, ν ζάλαηνο είλαη έλαο πξνζσξηλφο χπλνο, κηα θνίκεζε δειαδή, κέρξη λα πάξνπκε ηα ζψκαηα καο πίζσ θαη λα δήζνπκε αηψληα κε ην Θεφ, αλ ην επηζπκνχκε. Κ ζάλαηνο γηα εκάο, κεηά ηελ αλάζηαζε ηνπ Πξηζηνχ, δελ απνηειεί ην ηέινο ηεο δσήο καο. Νην ζχκβνιν ηεο πίζηεσο ιέκε «πξνζδνθψ αλάζηαζε λεθξψλ» δειαδή πηζηεχνπκε πσο ζηελ Δεπηέξα παξνπζία ηνπ Επξίνπ καο Δεζνχ Πξηζηνχ ζα αλαζηεζνχλ φζνη έρνπλ θνηκεζεί κέρξη ηφηε θαη ζα ιάβνπλ ηα ζψκαηα ηνπο. Γ αλάζηαζε φκσο είλαη θαη κηα εκπεηξία πνπ δνχκε απφ απηή ηε δσή, φηαλ δνχκε κε αγάπε ζην Θεφ θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Νε θάζε δπζθνιία ν Θεφο καο αλνξζψλεη - αλαζηαίλεη - θαη καο δπλακψλεη. 92

93 Γξσηήζεηο 1. Λψο αληέδξαζαλ ηα επηά παηδηά ζηνπο δησγκνχο ελαληίνλ ηεο πίζηεο; 2. Ξη ζεκαίλεη κε απιά ιφγηα ε αίξεζε γηα ηελ Αθθιεζία; 3. Λφηε έλαο πνιηηηθφο αξρεγφο είλαη πξαγκαηηθά ζνθφο; 4. Ξη ζεκαίλεη ε Ώλάζηαζε γηα ηελ Αθθιεζία θαη εκάο πξνζσπηθά; 5. Γηαηί ηα λεθξνηαθεία ιέγνληαη θνηκεηήξηα; 6. Λψο κπνξνχκε λα πνξεπφκαζηε αλαζηεκέλνη απφ απηή ηε δσή; Οπκπέξαζκα Γ Ώλάζηαζε καο νδεγεί ζηελ αγηφηεηα θαη ζηε ραξά ηεο δσήο. ΓΙΕΓΑΛΞΏΞΝΏΚΛΏΔΔΑΝΦΚΟΜΘΑΦΑΝΚΝΗΔΠΏΏΖΗΏΝΕΓΙΛΔΔΑΕΔΚΝΖΑΔΠΝΛΓΖΏΔ ΚΒΦΔΏΗΐΖΔΠΚΝΕΙΞΗΏΛΖΏΕΑΝ Βξεο ζην θξππηφιεμν 7 ιέμεηο απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο θαη δηάβαζεο. Πηο ιέμεηο ζα ηηο βξεηο δηαβάδνληαο κε πξνζνρή ηα γξάκκαηα ην έλα κεηά ην άιιν. Κα δσγξαθίζεηο ηνπο άγηνπο επηά παίδεο: 93

94 ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ 28 Ε αγία Ηεξθχξα Γ αγία Εεξθχξα ήηαλ ζπγαηέξα ηνχ εηδσινιάηξε βαζηιηά ηήο Εέξθπξαο Εεξθπιίλνπ. Ήηαλ θαινπξναίξεηε θαί γη απηφ επδφθεζε ν Θεφο λα γλσξίζεη ηελ αιεζηλή πίζηε, θαί δηά ηνχ αγίνπ ΐαπηίζκαηνο λα γίλεη κέινο ηήο Αθθιεζίαο. Νηαζκφ ζηελ δσή ηεο απνηέιεζε ε γλσξηκία ηεο κε ηνχο Ώπνζηφινπο Δάζνλα θαί Νσζίπαηξν. Κ Δάζσλ θαίλεηαη φηη δηαηεξνχζε κηθξφ εξγαζηήξην πθαληνπξγίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Ληζαλφλ θαηαγφηαλ απφ ηελ Ξαξζφ ηεο Εηιηθίαο, φπσο θαη ν απφζηνινο Λαχινο. ηαλ ν ζπκπαηξηψηεο ηνπ ν Λαχινο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ηεξαπνζηνιηθήο δξάζεψο ηνπ, επηζθέθζεθε ηε Θεζζαινλίθε, ν Δάζνλαο άθνπζε ην θήξπγκά ηνπ θαη πίζηεςε ζην Πξηζηφ. Φηινμελεί ηνλ Λαχιν ζην ζπίηη ηνπ, πξνζθέξεη ζηνλ δάζθαιν θαη ζηνπο πξψηνπο Πξηζηηαλνχο ηε βνήζεηά ηνπ, δηαζέηεη ην ίδην ηνπ ην ζπίηη γηα ηηο ζπλάμεηο θαη πθίζηαηαη δηψμεηο ράξε ηνπ Απαγγειίνπ. Κ Λαχινο αλαρσξεί γξήγνξα γηα ηελ ΐέξνηα. Λξσηνζηάηεο γηα ηε θπγάδεπζε ηνπ δηδαζθάινπ ηνπο ήηαλ ν Δάζσλ, ν νπνίνο έκεηλε ζηε Θεζζαινλίθε δηνξγαλψλνληαο ηελ πξψηε Αθθιεζία. Κ Νσζίπαηξνο ήηαλ ΐεξνηεχο. Κ απφζηνινο Λαχινο ηνπο αλέζεζε ηελ ηεξαπνζηνιή πξνο ηε Δχζε. Ξφηε ν Δάζσλ θαη ν Νσζίπαηξνο ήιζαλ ζηελ Εέξθπξα, φπνπ αλέπηπμαλ πινχζηα δξάζε. Κ εγεκφλαο Εεξθπιίλνο ηνπο ζπλέιαβε, ηνπο αλέθξηλε θαη φηαλ είδε φηη δελ εγθαηέιεηπαλ ηελ πίζηε ζην Πξηζηφ, δηέηαμε λα ηνπο βαζαλίζνπλ θαη λα ηνπο παξαδψζνπλ ζηνλ έπαξρν Εαπξηαλφ, ν νπνίνο κελ κπνξψληαο λα ηνπο κεηαπείζεη, ηνπο έξημε ζηελ θπιαθή. Γ αγία Εεξθχξα δνθίκαζε ζαπκαζκφ θαί θπξηνιεθηηθά ζπγθινλίζηεθε απφ ηελ αλδξεία, ηφ ζάξξνο θαί ηελ παξξεζία ησλ αγίσλ, απφ ηελ θαξηεξία θαί ηελ ππνκνλή πνχ έδεημαλ ζηα καξηχξηα θαί θπξίσο απφ ηά θσηεηλά πξφζσπά ηνπο, ηά νπνία ηελ ζηηγκή ηήο απνινγίαο ηνπο έιακπαλ «σο πξφζσπνλ αγγέινπ». Νηελ θπιαθή κεηέζηξεςαλ επηά ιεζηέο ζηνλ Πξηζηφ, νη νπνίνη αξγφηεξα καξηχξεζαλ γηα ηελ πίζηε ηνπο, θαη ην δεζκνθχιαθα Ώληψλην. Κη ιεζηέο απηνί είλαη νη άγηνη Ναηνξλίλνο, Δαθηζρφινο, Φαπζηηαλφο, Δαλνπάξηνο, Ηαξζάιηνο, Απθξάζηνο θαη Ηάκκηλνο. Ηαξηχξεζαλ κέζα ζε βξαζκέλε πίζζα θαη πξνζηέζεθαλ ζηελ νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ βξήθαλ ην ζάξξνο λα κεηαλνήζνπλ θαη απφ ακαξησινί θαη εγθιεκαηίεο λα γίλνπλ άλζξσπνη ηνπ Θενχ θαη άγηνη. Ξφηε θαη ε Εεξθχξα πίζηεςε ζην Πξηζηφ. Λνχιεζε φια ηεο ηα θνζκήκαηα, θαη ηα ρξήκαηα ηα έδσζε ζηνπο θησρνχο. Ξν γεγνλφο φηη ε Εεξθχξα έγηλε Πξηζηηαλή πξνμέλεζε κεγάιε εληχπσζε ζηνλ ιαφ, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ πηζηψλ ζην λεζί. Κ Εεξθπιίλνο, κφιηο πιεξνθνξήζεθε ηφ γεγνλφο, θάιεζε ηελ θφξε ηνπ θαί πξνζπάζεζε λα ηελ κεηαπείζεη. Ώπηφ φκσο ζηάζεθε αδχλαην, θαί ηφηε ζε έμαιιε θαηάζηαζε δηέηαμε λα ηελ θπιαθίζνπλ, θαί κάιηζηα έθζαζε ζην ζεκείν λα ζηείιεη ζηελ θπιαθή έλαλ Ώηζίνπα γηα λα ηελ θαθνπνηήζεη. Ώιιά κφιηο ν Ώηζίνπαο πιεζίαζε ηελ ζχξα ηήο θπιαθήο δέρζεθε επίζεζε απφ έλα ζεξίν θαί ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά. Γ αγία κε ηελ πξνζεπρή ηεο ηφλ ζεξάπεπζε θαί ζηελ ζπλέρεηα ηφλ θαηήρεζε. Ξφ απνηέιεζκα ήηαλ λα γίλε θαί απηφο νκνινγεηήο ηήο αιεζηλήο πίζηεσο θαί κάξηπξαο ηνχ Πξηζηνχ. 94

95 Γ αγία Εεξθχξα βαζαλίζζεθε ζθιεξά απφ ηφλ εηδσινιάηξε παηέξα ηεο, θαί έηζη επαιεζεχζεθε γηα κηά αθφκε θνξά ν ιφγνο ηνχ Πξηζηνχ «θαί ερζξνί ηνχ αλζξψπνπ νη νηθηαθνί απηνχ». Λαξέκεηλε «πηζηή άρξη ζαλάηνπ». Ξελ ζαλάησζαλ κε βέιε θαί έηζη παξέδσζε ηελ αγία ςπρή ηεο «εηο ρείξαο Θενχ δψληνο». Κη δχν Ώπφζηνινη ξίρηεθαλ ζε έλα ζηδεξέλην θαδάλη, φπνπ ππήξρε πίζζα θαη ξεηίλε. Κ Δάζσλ εμήιζε αβιαβήο, ελψ ν Νσζίπαηξνο πέζαλε. Ώπφ ηε δνθηκαζία απηή ησλ δχν Ώπνζηφισλ, ν εγεκφλαο κεηαλφεζε, θαηερήζεθε, βαπηίζζεθε θαη κεηνλνκάζζεθε Νεβαζηηαλφο. Κ Ώπφζηνινο Δάζσλ έδεζε κέρξη ηα βαζεηά γεξάκαηα, δηαθνλψληαο ηελ Αθθιεζία ηεο Εέξθπξαο θαη ρηίδνληαο λανχο. Κη Εεξθπξαίνη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ δχν Ώπνζηφισλ, ηνπο επιαβνχληαη θαη πξνο ηηκήλ ηνπο ππάξρεη πεξηθαιιήο λαφο, πνπ ζεσξείηαη ν αξραηφηεξνο ζηελ πφιε. Κη ηίκηεο θάξεο ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ Δάζνλνο θαη Νσζηπάηξνπ θπιάζζνληαη κε επιάβεηα ζηελ ηεξά κνλή Κζίνπ Ζνπθά ΐνησηίαο, ελψ ηκήκαηα ησλ ιεηςάλσλ ηνπο ζψδνληαη ζην λαφ ηνπο ζηελ Εέξθπξα. Γ Αθθιεζία ηηκά ηελ κλήκε ηφζν ησλ αγίσλ Δάζνλνο θαη Νσζηπάηξνπ, φζν θαη ηεο αγίαο Εεξθχξαο, αιιά θαη ησλ ιεζηψλ θαη ηνπ δεζκνθχιαθα θαη ηνπ Ώηζίνπα, ν νπνίνο νλνκάζηεθε Πξηζηφδνπινο, ζηηο 29 Ώπξηιίνπ θάζε ρξφλν. Γξκελεπηηθά ζρφιηα ζπγαηέξα ηνπ εηδσινιάηξε βαζηιηά: ε αγία Εεξθχξα κεγάισζε ζην παιάηη ηνπ βαζηιηάπαηέξα ηεο. Ηεγάισζε ζηνλ πινχην, ζηε δφμα, ζηελ άλεζε, ζηε δχλακε πνπ έδηλε ε εηδσινιαηξηθή ζξεζθεία. Φαίλεηαη φκσο πσο φια απηά δελ έδηλαλ λφεκα ζηε δσή ηεο θαη έηζη, φηαλ έξρεηαη ε ψξα, ζα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα ηνπ Θενχ δηα ησλ Ώπνζηφισλ Δάζνλνο θαη Νσζηπάηξνπ, θαη ζα γίλεη ρξηζηηαλή. Ώιινχ ινηπφλ είλαη φ,ηη αμίδεη πξαγκαηηθά. ρη ε δφμα, ην ρξήκα, ε θαινπέξαζε. Γ αιήζεηα είλαη ην θιεηδί. Εαη ε αιήζεηα είλαη ε πίζηε ζην Πξηζηφ. Ηπνξεί απηή ε πίζηε λα θέξεη ζηελ αγία ην καξηχξην θαη ηνλ ζάλαην, αιιά θα ηνλ πφλν γηα ηελ απφξξηςή ηεο απφ ηνλ παηέξα ηεο, φκσο ζα δήζεη ηελ αησληφηεηα θαη ηελ αλάζηαζε θνληά ζην Πξηζηφ, δειαδή ηελ ραξά πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ. Ζάζσλ θαη Οσζίπαηξνο: νη δχν απφζηνινη αθήλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, ηε δσή ηνπο, ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη αθνινπζνχλ ην πξφζηαγκα ηνπ απνζηφινπ Λαχινπ λα θεξχμνπλ ηνλ Πξηζηφ φπνπ γεο. Δείρλνπλ φηη ν αιεζηλφο ρξηζηηαλφο αηζζάλεηαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. Θα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηνλ Πξηζηφ ζε φζνπο γίλεηαη. Εαη δελ είλαη εχθνιε απηή ε απνδνρή ηεο θιήζεο. Λξνυπνζέηεη ιχπε γηα φζα αθήλεηο θαη θφπν γηα φζα έξρνληαη. κσο ε πίζηε δίλεη δχλακε θαη ραξά θαη φια αληέρνληαη, αθφκε θαη ην καξηχξην θαη ν ζάλαηνο. ιεζηέο, δεζκνθχιαθαο, Αηζίνπαο: ε πίζηε ησλ Ώπνζηφισλ νδεγεί ηξεηο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ λα αιιάμνπλ δσή. Κη ιεζηέο, θαθνχξγνη θαη εγθιεκαηίεο, κεηαληψλνπλ γηα ηε δσή ηνπο θαη αθνινπζνχλ ηνλ Πξηζηφ. Κ Πξηζηφο δέρεηαη ηελ κεηάλνηά ηνπο θαη απηνί ζα θηάζνπλ ζην καξηχξην, ζα δψζνπλ ηε δσή η