Πεηξάδεο: Μηα παιηά ηζηνξία Γηαρείξηζεο Γλώζεο & Καηλνηνκίαο. Ομιληηής: Νίκος Καηζιαδάκης, Γραθείο Διαμεζολάβηζης ΕΚΕΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεηξάδεο: Μηα παιηά ηζηνξία Γηαρείξηζεο Γλώζεο & Καηλνηνκίαο. Ομιληηής: Νίκος Καηζιαδάκης, Γραθείο Διαμεζολάβηζης ΕΚΕΤΑ"

Transcript

1 Πεηξάδεο: Μηα παιηά ηζηνξία Γηαρείξηζεο Γλώζεο & Καηλνηνκίαο Ομιληηής: Νίκος Καηζιαδάκης, Γραθείο Διαμεζολάβηζης ΕΚΕΤΑ

2 Πεηξάδεο Οη κάζηνξνη ηεο Ζπείξνπ ή «πεηξάδεο» απνηεινύζαλ κηα θνηλσλία αλζξώπσλ κε κεγάιε ηερλνγλσζία ζηελ θαηαζθεπή πιήζνπο πέηξηλσλ παξαδνζηαθώλ νηθεκάησλ πνιιώλ ρξήζεσλ πνπ κεγαινύξγεζε ζηελ Διιάδα θαη όιν ηνλ θόζκν από 16o έσο ην 19ν αηώλα.

3 Ηζηνξηθό αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κάζηνξα ηεο πέηξαο Ζ γεσκνξθνινγία ηεο Ζπείξνπ (άγνλνη νξεηλνί όγθνη θαη πνιιά δύζβαηα πνηάκηα) πνπ άθελε ιίγα πεξηζώξηα επηινγώλ γηα ηνλ ηξόπν βηνπνξηζκνύ ησλ θαηνίθσλ. Τν εκπόξην θαη ε θηελνηξνθία ήηαλ δύν από ηηο επηθξαηέζηεξεο επηινγέο θαη όπνηα θαη αλ επέιεγαλ έπξεπε λα κεηαθηλνύληαη ζηα αθηιόμελα νξεηλά πάλσ από πνηάκηα θαη ραξάδξεο ηεο δύζβαηεο Πίλδνπ. Υπήξρε ινηπόλ επηηαθηηθή αλάγθε δεύμεο ησλ πνηακώλ γηα ηελ θίλεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξηώλ, εκπνξηθώλ θαξαβαληώλ, ηαμηδεπηώλ, καζηόξσλ αιιά θαη ησλ θνπαδηώλ.

4 Ηζηνξηθό αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κάζηνξα ηεο πέηξαο Καηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηώλα ππήξρε άλζηζε ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηα Βαιθάληα, ηε Βηέλλε, ηελ Τνπξθία θαη ηελ Αίγππην. Απηή ε νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ εκπόξσλ ζεσξείηαη από πνιινύο πσο δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε αλνηθνδόκεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. Τα γεθύξηα ζα έπαηδαλ δσηηθό ξόιν ζηελ νηθνλνκία ηεο Ζπείξνπ θαη θαη επέθηαζε νη κάζηνξεο θαη νη ηερληθέο ηνπο γλώζεηο.

5 Ηζηνξηθό αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κάζηνξα ηεο πέηξαο Οη Ζπεηξώηεο θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλε έπξεπε λα αλαπηύμνπλ συηλές ηετνικές γνώζεις γηα λα δακάζνπλ ηε θύζε θαη ηελ νξκή ηνπ λεξνύ πνπ ήηαλ έλα κεγάιν, θαζεκεξηλό πξόβιεκα. Οη ηερλίηεο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηέηνην έξγν δελ ήηαλ αλάγθε λα αλαδεηεζνύλ καθξηά κηα θαη ε ίδηα ε πεξηνρή ησλ Εαγνξνρσξίσλ θαη ηεο Κόληηζαο είρε πιεζώξα έκπεηξσλ καζηόξσλ πνπ νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο πνπ ηα νλόκαζαλ «κπνπινύθηα» αλαιάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή γεθπξηώλ όρη κόλν ζηελ πεξηνρή ηνπο αιιά ζε νιόθιεξα ηα Βαιθάληα. Θεσξείηε ζίγνπξν πάλησο πσο ζηελ Ήπεηξν έλα πιήζνο κοινφνικοοικονομικών ζσνθηκών όπσο ην άγνλν ηεο πεξηνρήο, ε αλαζθάιεηα ιόγσ ησλ επηδξνκώλ δηαθόξσλ ζπκκνξηώλ, νδήγεζαλ ζηε βαθμιαία εγκαηάλειυη ηης αγροηικής και κηηνοηροθικής εργαζίας θαη ζηελ αλάδεημε ησλ καζηόξσλ ηεο πέηξαο θαη άιισλ νηθνδνκηθώλ επαγγεικάησλ σο κηα ζημανηική οικονομική δύναμη θαη παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο.

6 Φαξαθηεξηζηηθά γεθπξηώλ Πέηξηλα γεθύξηα ζπλαληάκε ζρεδόλ ζε όιε ηελ Διιάδα. Τεο Ζπείξνπ όκσο είλαη ηα πην μαθνπζηά. Σηελ Ήπεηξν παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε γεθπξηώλ απ όηη ζε άιια κέξε γηαηί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο είλαη νξεηλό κε αξθεηά ρσξηά θαη πνιιά πνηάκηα. Τν θνηλό ηνπο ραξαθηεξηζηηθό είλαη ηα πιηθά δόκεζεο θαη ε εθπιεθηηθή ηνπο αξκνλία κε ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ, είλαη ζαλ κηα πξνέθηαζε ηεο θύζεο, ηόζν ηέιεηα ελαξκνληζκέλα κέζα ζε απηήλ. Έρνπλ πιαζηηθόηεηα θαη ηέιεηεο αλαινγίεο πνπ ηα θάλνπλ κνλαδηθά θαη πνιιέο θνξέο «αόξαηα» κέζα ζηε θύζε.

7 Φαξαθηεξηζηηθά γεθπξηώλ Σηε κνξθή ησλ επεηξώηηθσλ γεθπξηώλ ππάξρεη ηεξάζηηα πνηθηιία. Γύν πνιύ βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη ηα πεδηλά θαη ηα νξεηλά. Σπλήζσο ηα πεδηλά έρνπλ κεγαιύηεξν κήθνο, πεξηζζόηεξα ηόμα θαη κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο ζηε ζεκειίσζε. Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε, κνξθνινγηθά ηνπιάρηζηνλ, ηα γεθύξηα ζηνλ νξεηλό όγθν ηεο Πίλδνπ δηόηη θάζε θαηαζθεπή έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί ζηε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ζηηο ικανόηηηες ηοσ πρφηομάζηορα. Έκπεηξνη κάζηνξνη ηεο πέηξαο ηα έζηεζαλ κνλόηνμα, δίηνμα, ηξίηνμα αιιά θαη κεγαιύηεξα ζε πξνεθηάζεηο βξάρσλ ή βνπλώλ, πιαγηέο πνηακώλ.

8 Γείγκαηα γεθπξηώλ

9 Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ Πεηξάδσλ Τα επεηξώηηθα μποσλούκια ή ζηλάθηα (=νηθνδνκηθό κεηαθηλνύκελν ζπλεξγείν) έρηηζαλ πξαγκαηηθά αξηζηνπξγήκαηα θαη ε θήκε ηνπο εμαπιώζεθε γξήγνξα ζε όια ηα Βαιθάληα ελώ έθηαζε κέρξη ηελ Πεξζία, ηελ Ηλδία, ηελ Αθξηθή αιιά θαη ηηο ΖΠΑ (Νηηηξόηη). Τα κπνπινύθηα απνιάκβαλαλ ηεο ππόιεςεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ από ην ιαό θαη ηνλ Τνύξθν θπξίαξρν θαη θηλνύληαλ ειεύζεξα ελώ εξγάδνληαλ κε εμαληιεηηθό σξάξην θάλνληαο ηελ θαηαιιειόηεξε επεμεξγαζία θαη ρξήζε πιηθώλ πνπ ζπλαληνύζαλ ζηνπο ηόπνπο εξγαζίαο. Δίραλ δηθή ηνπο γιώζζα ηα κοσδαρίηικα, γηα λα πξνθπιάζζνπλ ηελ ηέρλε ηνπο θαη απζηεξέο ηεξαξρίεο κέζα ζε απηά. Τα κπνπινύθηα πνπ θαηαζθεύαδαλ γεθύξηα νλνκάδνληαλ κιοπροσλήδες (=γεθπξάδεο, από ηελ ηνύξθηθε ιέμε «köprü») [ Α. Πετρονώτης 2000]. Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο ήηαλ ν πξσηνκάζηνξαο ή κάλθας (= πξαθηηθόο αξρηηέθηνλαο), ν νπνίνο έπξεπε λα βξεη ηε δνπιεηά θαη λα ζρεδηάζεη ηελ θαηαζθεπή επί ηόποσ. Τεινύζε ρξέε επηζηάηε, ήηαλ πάληα παξώλ όηαλ θαηαζθεπάδνληαλ ηα ζεκέιηα, νη γσληέο (εθεί πνπ «θιείδσλαλ» νη πέηξεο) θαη νη πξνζόςεηο, ελώ είρε θαζήθνλ λα θάλεη ηηο πιεξσκέο ζηνπο ππνινίπνπο ηνπ ζπλεξγείνπ.

10 Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ Πεηξάδσλ Ακέζσο κεηά ζηελ ηεξαξρία ήηαλ νη καζηόξνη (πεηξάδεο θαη καξαγθνί) θαη κεηά ηα ηζιράκια ή μαζηορόποσλα (ζπλήζσο λεαξά αγόξηα πνπ κάζαηλαλ ζηγά ζηγά ηελ ηέρλε), ηα νπνία έθηηαρλαλ ηε ιάζπε θαη έζπαδαλ θαη θνπβαινύζαλ ηηο πέηξεο ( ε ηέρλε πεξλνύζε από παηέρα ζε γιο). Τα κπνπινύθηα αλαρσξνύζαλ από ηα Ζπεηξώηηθα ρσξηά ζπλήζσο ηελ άλνημε (Αγ. Γεσξγίνπ) θαη επέζηξεθαλ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ (θζηλόπσξν). Οη ρξεκαηνδόηεο ησλ έξγσλ γηα ηελ αλέγεξζε ησλ γεθπξηώλ ήηαλ ζπλήζσο πινύζηνη επεξγέηεο ή ηδξύκαηα, ηνύξθνη αμησκαηνύρνη ή άλδξεο ηεο εθθιεζίαο. Σπαληόηεξα ήηαλ θαη ρσξηά νιόθιεξα πνπ έθαλαλ έξαλν αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο γηα λα θηηάμνπλ θάπνην γεθύξη πνπ ζα εμππεξεηνύζε ηελ πεξηνρή ηνπο θαη ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζήο ηνπο.

11 Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ Πεηξάδσλ Πξώηα έπξεπε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε θέζη γηα ην θηίζηκν ηνπ γεθπξηνύ. Σηελά πεξάζκαηα ηνπ πνηακνύ θαη βξαρώδεηο αθηέο ήηαλ ηδαληθά ζεκεία γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηόμνπ. Τα αθξόβαζξα θαη ηα ηπρόλ ελδηάκεζα ζεκέιηα έπξεπε λα ζηεξηρζνύλ κε αζθάιεηα γηα λα ζεθώζνπλ ηα πέηξηλα ηόμα από ζρηζηόιηζν. Οη καξαγθνί θαηαζθεύαδαλ ηηο ζθαισζηέο θαη ηνπο μπιόηππνπο κε αθξίβεηα θαη αληνρή. Πνιιέο θνξέο νη ζθαισζηέο ζηεξεώλνληαλ θαη κέζα ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. Τν θηίζηκν ηνπ ηόμνπ άξρηδε ηαπηόρξνλα θαη από ηηο δύν πιεπξέο πνπ έπξεπε λα γεθπξώζνπλ θαη όηαλ πιένλ έθηαλαλ ζηελ θνξπθή ηνπ ηόμνπ ε όιε θαηαζθεπή «θιείδσλε» κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηειεπηαίαο θεληξηθήο πέηξαο (ζνιίηε) πνπ ιεγόηαλ θιεηδί.

12 Πξώηεο ύιεο ησλ Πεηξάδσλ Βαζηθή πξώηε ύιε ήηαλ πάληα ν ζρηζηόιηζνο πνπ αθζνλεί ζηελ Ήπεηξν, ελώ ηε ζπλδεηηθή ύιε ε θνλίακα απνηεινύζε ην «κοσραζάνι» ην νπνίν ήηαλ κείγκα ηξηκκέλνπ θεξακηδηνύ, ζβεζκέλνπ αζβέζηε, ειαθξόπεηξαο, λεξνύ, ζεηαθηνύ θαη μεξώλ ρόξησλ ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, δελ παξέιεηπαλ λα ξίμνπλ θνθθηλόρσκα, καιιί θαηζίθαο ή θαη απγό γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Φξεζηκνπνηνύζαλ ην ηνύβιν θαη ην θεξακίδη ζηα βαιηώδε θαη ηνπο θάκπνπο, ηηο πέηξεο θαη ηηο πιάθεο από καξκαξπγηαθό ζρηζηόιηζν ζηα νξεηλά θαη ζηα πεηξώδε θαη ηα άθζνλα μύια ησλ δαζώλ γηα ηηο μπινδεζηέο (έρηηδαλ ηξηώξνθα κε μεξνιηζηά!). Ζ ζηεξεόηεηα ησλ ηνίρσλ εμεγείηαη κε ηε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο, ηε δπλαηόηεξε έδξαζε θαη ην θαιύηεξν ζπλαξκνιόγεκα ησλ ιίζσλ. Τν θνλίακα (θνπξαζάλη) ζεσξείηαη μεγάλη καινοηομία ηεο επνρήο γηαηί είρε ραξαθηεξηζηηθή ειαζηηθόηεηα, ήηαλ ειαθξύ θαη αλζεθηηθό θαη κπνξνύζε λα θαηαζθεπαζζεί ζε όιε ηελ Ήπεηξν. Μάιηζηα, ζεκεξηλέο πξνζπάζεηεο αλαζηύισζεο ησλ γεθπξηώλ απέηπραλ γηαηί λνζεύηεθε ην θνπξαζάλη κε αθαηάιιεια θνληάκαηα.

13 Ζ θξπθή γιώζζα ησλ Πεηξάδσλ: Κοσδαρίηικα Μεηαμύ ηνπο νη µάζηνξνη ρξεζηµνπνηνύζαλ µηα ζπλζεµαηηθή, ζπληερληαθή γιώζζα ηα «κοσδαρίηικα» γηα λα ζπλελλννύληαη µεηαμύ ηνπο, ρσξίο λα ηνπο θαηαιαβαίλνπλ νη εξγνδόηεο ηνπο θαη νη ινηπνί ηξίηνη. Ο Θσµάο Μνπθνύιεο (δάζθαινο) γξάθεη γηα ηα Κνπδαξίηηθα: «Τα Κνπδαξίηηθα είλαη µηα γιώζζα, δηάιεθηνο ζπλζεµαηηθή, επαγγειµαηηθή, ηελ νπνία ρξεζηµνπνηνύζαλ όινη νη θηίζηεο ηεο επαξρίαο Κνλίηζεο. Τελ γλώξηδαλ µόλν απηνί θαη θαλέλαο άιινο θηίζηεο από ηελ ππόινηπε Διιάδα («Κνύθην» ε νηθνδνκή, «Θνδώξα» ην ηζίπνπξν, «Μαπξνκάηεο» νη ειηέο, «Απαιό» ην ιάδη, «πξαβίδνπ» ην θαηαζθεπάδσ, «βίηζνπ» ε πόξηα, θ.α) Γελ είλαη ηπραία ε άιιε νλνκαζία ησλ καζηόξσλ «Κνπδαξαίνη» πνπ πξνήιζε από ηε ζπληερληαθή γιώζζα πνπ αλαγθάζηεθαλ λα αλαπηύμνπλ, ηα Κνπδαξίηηθα. Απηή ε έληνλε ρξήζε ησλ ζπκβόισλ θαη νλνκαζηώλ ηεο θνπιηνύξαο ησλ καζηόξσλ (θνύδα ζεκαίλεη πέηξα) αληαλαθιά ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ είραλ αλαπηύμεη αξρηθά κε ηελ πέηξα αιιά θαη θαιιηέξγεζαλ κε ηελ εξγαζία ηνπο.

14 Πεηξάδεο

15 Πξνεθηάζεηο ηεο ηζηνξίαο ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ Αιιαγή ζηξαηεγηθήο ζθέςεο Υηνζέηεζε λέσλ νπηηθώλ (Resource Based View) Νέα πξνζέγγηζε γηα ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα Φάξηεο γλώζεο Σεκαζία ηνπ ηόπνπ, ηεο άξξεηεο γλώζεο θαη ηεο αθήγεζεο Διιεληθά παξαδείγκαηα αληαγσληζηηθώλ επηινγώλ

16 Αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο Η σύγχρονη στρατηγική λογική θεωρεί τη γνώση ίσως τον πιο σημαντικό στρατηγικό πόρο (asset) και τη μάθηση (learning) ως την πιο σημαντική στρατηγικά ικανότητα. Οι οργανισμοί/περιφέρειες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, πρέπει να διαχειριστούν τη γνώση τους σε στρατηγικό επίπεδο. Το πρώτο μοντέλο που κυριάρχησε στη στρατηγική σκέψη τα τελευταία 20 χρόνια είναι το μοντέλο των «πέντε δυνάμεων» του Porter. Το παραδοσιακό αυτό μοντέλο στρατηγικής διαχείρισης ορίζει κυρίως τη στρατηγική μιας εταιρείας με βάση τα προϊόντα και τη σχετική θέση της στην αγορά (positioning), δηλ. των προϊόντων που παράγει και της αγοράς που εξυπηρετεί. Το μοντέλο αυτό εστιάζει κυρίως στην εξωτερική επίδραση στην ανάπτυξη στρατηγικής και βοηθά τις εταιρίες να αναλύσουν τις δυνάμεις που δημιουργούν ευκαιρίες και απειλές σε ένα κλάδο. Γελ εμεγεί όκσο γηαηί θάπνηνη νξγαληζκνί θαη πεξηθέξεηεο παξνπζηάδνπλ θαηλόκελα αξηζηείαο θαη κεγάιεο εμεηδίθεπζεο.

17 Resource Based View Πξόζθαηεο εξγαζίεο ζην ρώξν ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο μεθίλεζαλ λα εζηηάδνπλ ζην εζφηερικό μέρος ηεο εμίζσζεο, δει. ζηνπο πόξνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο εηαηξείαο/πεξηνρήο. Ζ λέα απηή πξννπηηθή νλνκάδεηαη Resource Based View (RBV) ή οπηική με βάζη ηοσς πόροσς (ΟΒΠ) ηεο εηαηξείαο. Ζ πξνζέγγηζε RBV πξνηείλεη πσο νη νξγαληζκνί/πεξηθέξεηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηξαηεγηθά κε βάζε ηνπο μοναδικούς, πολύηιμοσς θαη μη ανηιγράυιμοσς πόξνπο θαη δπλαηόηεηεο ηνπο θαη όρη βάζεη ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ απιά πεγάδνπλ από απηνύο.

18 Φαξαθηεξηζηηθά γλώζεο θαη κάζεζεο Ζ γλώζε θαη ε κάζεζε έρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνύλ ην πιενλέθηεκά ηνπο βηώζηκν θαη άξα ζηξαηεγηθό. Ζ γλώζε θαη ε κάζεζε: Παρέτοσν μοναδικά πλεονεκηήμαηα Αναπηύζζονηαι με ηην πάροδο ηοσ τρόνοσ Παρέτοσν βιφζιμόηηηα

19 Σηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε κε βάζε ηε γλώζε Λογική: Αλ έλαο νξγαληζκόο/πεξηθέξεηα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνκείο όπνπ ε γλώζε εγείηαη ηνπ αληαγσληζκνύ θαη αλ ε κνλαδηθή απηή γλώζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί επηθεξδώο ζηελ αγνξά, είλαη δπλαηόλ λα απνηειέζεη ηζρπξό θαη βηώζηκν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. Σπλεπώο, νη νξγαληζκνί/πεξηθέξεηεο πξέπεη λα ζέζνπλ σο ζηόρν ηελ επηθέληξσζε ησλ εκπεηξηώλ κάζεζήο ηνπο γηα ηελ θαηάιεςε θέζεφν γνώζης ζηο τάρηη ζηραηηγικής. Οη ζέζεηο απηέο πξνζθέξνπλ επί ηνπ παξόληνο ή κειινληηθά θάπνην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα.

20 Φάξηεο γλώζεο Υψηλό Εσάλωηος Σηαθερός Ηγέηης Επίπεδο γνώζης Χαμηλό Σε Κίνδσνο Δσνηηικός Ηγέηης Χαμηλό Επίπεδο μάθηζης Υψηλό Τα βιώζιμο και ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα γνώζης προέρτεηαι από ηον ζσνδσαζμό ανώηερης γνώζης και ανώηερης μάθηζης. Υπάρτοσν ζσνεπώς, ηέζζερις γενικές ανηαγωνιζηικές θέζεις

21 Σεκαζία ηνπ ηόπνπ Ζ επξύηεξε έλλνηα ηνπ ρώξνπ είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε δεκηνπξγία γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηώλ. Ba ζηα Ηαπσληθά ζεκαίλεη ρώξνο κε ηελ επξύηεξε έλλνηα θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ρώξν θσζικό, νοηηικό θαη εικονικό. Ο ηόπνο θαη ην πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο (branding). H μεθάζαξε θαη ηζρπξή ηαπηόηεηα δεζκεύεη, θηλεηνπνηεί θαη δηαθξίλεη. Τν βηώζηκν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα πξνέξρεηαη από ηόπνπο/πεξηνρέο όπνπ ζπλππάξρνπλ ηδηαίηεξεο επλντθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα παξαγσγή Α πιώλ καδί κε θξίζηκε κάδα ηερλνγλσζίαο ζε άξξεηε κνξθή (ελζσκαησκέλε ζηνλ θνηλσληθό ηζηό θαη ζηελ ηνπηθή θνπιηνύξα).

22 Σεκαζία ηεο άξξεηεο γλώζεο Ρηηή Γνώζη (Explicit Knowledge): Αθνξά πεξηζζόηεξν ζπζηεκηθή γλώζε, ελζσκαησκέλε ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα. Δθθξάδεηαη ζρεηηθά εύθνια κε κνξθή θεηκέλνπ, αξηζκώλ θαη εηθόλσλ ζε έληππα ή ειεθηξνληθά έγγξαθα. Απνηειεί εύθνιν αληηθείκελν δηαρείξηζεο κε ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. Άρρηηη Γνώζη (Tacit Knowledge): Πξόθεηηαη γηα έληνλα πξνζσπηθή γλώζε ε νπνία ζπλππάξρεη κε πνιηηηζκηθέο θαη πξνζσπηθέο αμίεο, ζπλαηζζήκαηα. Γελ αλαγλσξίδεηαη εύθνια, έρεη κεγάιε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ όπνπ αλαπηύρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελώ νηθνδνκείηαη ύζηεξα από ρξόληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. As M. Polanyi has said: We know far more than we can tell

23 Σεκαζία ηεο άξξεηεο γλώζεο Case Study: Bread Making Machine Osaka, Japan κέζσ θαη ηδίαλ παξαηήξεζε ηνπ θαιύηεξνπ αξηνπνηνύ ηεο πόιεο

24 Χαρακηηριζηικά αθηγήζεφν Φώξνο, ρξόλνο, πεξηβάιινλ Φαξαθηήξεο, πξόζσπα, νκάδεο Γεγνλόηα Πινθή

25 Οι αθηγήζεις ζαν μέζο μεηάδοζης γνώζης Απνηεινύλ κηα πην θπζηθή γιώζζα θαη θνληηλή ζηελ αλζξώπηλε θύζε θαη θαηαθέξλνπλ λα εκπιέθνπλ θαη λα θηλεηνπνηνύλ ηνλ αλαγλώζηε/αθξναηή θαιύηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο πξαθηηθέο (θείκελα, θιπ) Θεσξνύληαη ζύληνκν κέζν κεηάδνζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο/λνήκαηνο ρσξίο επηκέξνπο αλαιπηηθά ζηάδηα, νξηζκνύο, έλλνηεο, ηαμηλνκήζεηο, θιπ. Δάλ πεξηέρνπλ βησκαηηθέο εκπεηξίεο, κεηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία άξξεηεο γλώζεο (ε πην ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο γλώζεο) Σηελ πιεηνςεθία ηνπο απνπλένπλ ζεηηθά κελύκαηα Υπάξρεη κεγάινο βαζκόο θπζηθήο ζπλάθεηαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αθήγεζεο. Σύγρξνλε άπνςε πσο ε θαηλνηνκία κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε κηα κε γξακκηθή θαη κε ειεγρόκελε δηαδηθαζία κε έληνλεο δπλακηθέο. Γειαδή, κνηάδεη κε κηα επειζοδιακή δηαδηθαζία πνπ πεξηέρεη θαη ηπραία γεγνλόηα.

26 Case study 1: Mures Industrial Park, Romania

27 Παράγονηες επιηστίας Mures Industrial Park Πνιύ θαιή γεσ-ζηξαηεγηθή ζέζε κε άξηζηεο ζπλδέζεηο κεηαθνξώλ (Δπξσπατθνί θόκβνη, εζληθνί θόκβνη, δηεζλέο αεξνδξόκην Targu Mures) Μεηαζρεκαηηζκόο ηδέαο, πξνεηνηκαζία θαθέινπ, θηινδνμίεο θαη ηαμίδηα δεκάξρνπ, αξρηθή θηινζνθία έξγνπ, quick learners, use of videos.

28 Οξπθηόο πινύηνο, δνκηθά πιηθά Καιιηέξγεηεο αξσκαηηθώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ βνηάλσλ Νέεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, θηελνηξνθία, κειηζζνθνκεία Δηδηθά δηαηξνθηθά πξντόληα, κεζνγεηαθή θνπδίλα Δπώλπκα πξντόληα (θξόθνο Κνδάλεο, γίγαληεο Καζηνξηάο, καζηίρα Φίνπ, ραιβάο Φαξζάισλ, ειαηόιαδν, θξαζηά, ηπξηά, θιπ) Τνπξηζκόο (εηδηθόο ζεκαηηθόο ηνπξηζκόο) Δλέξγεηα (Αηνιηθή & Ζιηαθή ελέξγεηα, βηνκάδα, βηνθαύζηκα) Νέα δηάηαμε ηνπ R&D δπλακηθνύ (επεκβάζεηο νινθιήξσζεο ηνπ κε παξαγσγηθό ηζηό θαη ελίζρπζε εζσηεξηθήο ιεηηνπξγηθήο ηνπ ζύλδεζεο όπνπ πξέπεη) Σεκαζία ησλ logistics, κεηαθνξώλ γηα ηελ Διιάδα Σεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο ώζηε λα απνηππσζνύλ λέεο πηζαλέο ηξνρηέο αλάπηπμεο Διιεληθά παξαδείγκαηα αληαγσληζηηθώλ επηινγώλ Σηόρεπζε ζε πξντόληα ππεξεζίεο πνπ απνξξένπλ από ηε μοναδικόηηηα ηεο Διιάδαο/πεξηνρήο (θιίκα, Α ύιεο, άξξεηε γλώζε)

29 Τέινο παξνπζίαζεο Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη Καιή Φξνληά Νίθνο Καηζηαδάθεο

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα