PHP 2. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PHP 2. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ"

Transcript

1 PHP 2 Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

2 Σηόρνο ηεο ώξαο Δκβάζπλζε ζηελ PHP: Φσξηζκόο θώδηθα ζε αξρεία Δκβέιεηα κεηαβιεηώλ Πίλαθεο foreach Σπλαξηήζεηο αξρείσλ Φεηξηζκόο αλεβαζκέλνπ αξρείνπ Μπηζθόηα Σύλνδνη

3 Δκβέιεηα κεηαβιεηώλ Δίλαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία νξίζηεθε ε κεηαβιεηή Οη κεηαβιεηέο έμσ από ηηο ζπλαξηήζεηο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηέο $a = 5; function foo(){ echo $a; //Λάθος }

4 Δκβέιεηα κεηαβιεηώλ Οη κεηαβιεηέο είλαη δηαζέζηκεο ζηα αξρεηά πνπ θνξηώλνληαη $a = 1; include 'b.php ; // Το $a είναι διαθέσιμο στο b.php

5 Δκβέιεηα κεηαβιεηώλ Λέμε-θιεηδί global Φξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε ζπλαξηήζεηο Γειώλεη όηη νη κεηαβιεηέο πνπ δειώλνληαη αλήθνπλ έμσ από ηε ζπλάξηεζε $a = 5; function foo(){ global $a; echo $a; //5 }

6 Κεθαιίδεο header() Παίξλεη παξάκεηξν έλα string Τν ζηέιλεη ζηηο θεθαιίδεο ηεο απάληεζεο Πξέπεη λα ηξέμεη πξηλ νπνηνδήπνηε Output Πξηλ ην <html> Πξηλ νπνηνδήπνηε space, enter, tab

7 Κεθαιίδεο <html> <?php /* ΛΑΘΟΣ Υπάρχει output πριν το header()*/ header( 'Location: );?>

8 Κεθαιίδεο header( 'Location: ); Κάλεη redirect ηνλ browser ζηε δηεύζπλζε πνπ νξίδνπκε Ζ δηεύζπλζε πξέπεη λα είλαη απόιπηε δηεύζπλζε Πξνθαιεί θαη ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνύ θαηάζηαζεο από 200 ΟΚ ζε 302 FOUND

9 Κεθαιίδεο header( 'Content-type: text/html; charset=utf-8 ) Κάλεη ηελ ίδηα δνπιεηά πνπ θάλεη θαη ην <meta http-equiv= Content-type content= text/html; charset=utf-8 />

10 Μπηζθόηα Φξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα λα μερσξίδνπλ ρξήζηεο Δίλαη κία ιίζηα από αληηζηνηρίεο θιεηδί ηηκή Έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο Απνζεθεύνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε

11 Μπηζθόηα Σηέιλνληαη ζε θάζε αίηεκα Όζν πεξηζζόηεξα είλαη ηόζν πεξηζζόηεξν overhead έρνπκε Γηαθνξεηηθά κπηζθόηα γηα δηαθνξεηηθά domains Δίλαη πνιύηηκα! Αλ ζνπ ηα θιέςεη θάπνηνο ηόηε γίλεηαη εζύ

12 Παξάδεηγκα Γεια! Γεια, να θςμάζαι όηι είζαι admin admin Είμαι είμαι admin ΟΚ, κάνε ό,ηι θερ

13 Μπηζθόηα Πσο κνηάδνπλ; GET /spec.html HTTP/1.1 Host: Cookie: name=value&name2=value2 Accept: */* HTTP αίηημα Κεθαλίδα μπιζκόηων Όνομα κεθαλίδαρ Μπιζκόηα. Ίδια μοπθή με GET παπαμέηποςρ Δδώ 2 κπηζθόηα Μπηζθόην name κε ηηκή value Μπηζθόην name2 κε ηηκή value2

14 Μπηζθόηα Μεηαθέξνληαη ζηηο θεθαιίδεο ησλ αηηεκάησλ Γηα λα νξίζνπκε έλα cookie ζε έλα ρξήζηε θάλνπκε: setcookie( $name, $value, $expire ) Πξέπεη λα ηξέμεη πξηλ νπνηνδήπνηε output ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ <html>

15 Μπηζθόηα setcookie( $name, $value, $expire ) Όλνκα κεηαβιεηήο Τηκή κεηαβιεηήο Ζκεξνκελία ιήμεο Αλ ην expire είλαη 0 ηόηε ην κπηζθόην ζβήλεηαη όηαλ θιείζεη ν browser

16 Μπηζθόηα setcookie( name, petros, time() ) Θα ιήμεη ζε κία ώξα time() επηζηξέθεη ηελ ώξα ζε κνξθή Unix timestamp Λήγεη ζε 3600 δεπηεξόιεπηα από ηώξα

17 Μπηζθόηα Βξίζθνληαη ζηε κεηαβιεηή $_COOKIE Έρεη θιεηδηά ηα νλόκαηα ησλ κπηζθόησλ Έρεη ηηκέο ηηο ηηκέο ησλ κπηζθόησλ

18 Μπηζθόηα Γηαγξαθή Αξθεί ν νξηζκόο ηνπ κπηζθόηνπ κε expire ζην παξειζόλ setcookie( name, petros, time() 3600 ) Έληξε ππιν μία ώπα

19 Μπηζθόηα παξάδεηγκα <?php $expire = time() + 60 * 60 * 24 * 7; setcookie( visited, true, $expire );?> if ( isset( $_COOKIE[ visited ] ) ) { echo Welcome back! ; } else { echo Hello, stranger ; }

20 Σύλνδνη Βνιηθή ιεηηνπξγία ηεο PHP Αληί λα έρνπκε πνιιά κπηζθόηα έρνπκε έλα Τν κπηζθόην ιέγεηαη Session ID Δίλαη έλαο ηπραίνο αξηζκόο Οξίδεηαη ηελ πξώηε θνξά πνπ αλνίγεη θάπνηνο ηε ζειίδα Γηαθνξεηηθό γηα θάζε ρξήζηε Με βάζε απηό απνζεθεύνληαη ζηνλ server κεηαβιεηέο Τηο δηαρεηξίδεηαη ε PHP γηα καο

21 Σύλνδνη session_start() Αξρίδεη κία ζύλνδν ή επαλαθέξεη ηελ πξνεγνύκελε αλ ν ρξήζηεο έζηεηιε έγθπξν Session ID Δπεηδή νξίδεη κπηζθόην ηελ θαινύκε πξηλ νπνηνδήπνηε output

22 Σύλνδνη Μεηαβιεηή $_SESSION Τε ρξεζηκνπνηνύκε αθνύ θαιέζνπκε ην session_start() Οη κεηαβιεηέο απνζεθεύνληαη θαη ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε επόκελα αηηήκαηα κε ην ίδην Session ID

23 Παξάδεηγκα 943 Γιώπγορ 453 Νίκορ Γεια! Γεια, όηαν μος μιλάρ θα μος λερ όηι είζαι ο 532 SID 532 Είμαι ο 532, με λένε Πέηπο 532 Πέηπορ 943 Γιώπγορ 453 Νίκορ ΟΚ

24 Παξάδεηγκα ID 532 Είμαι ο 532, γεια! 532 Πέηπορ 943 Γιώπγορ 453 Νίκορ Γεια ζος Πέηπο SID 324 Είμαι ο Πέηπορ 943 Γιώπγορ 453 Νίκορ Δε ζε ξέπω

25 Παξάδεηγκα θώδηθα <?php?> session_start(); if ( isset( $_SESSION[ pageviews ] ) ) {?><p>έχεις δει τη σελίδα <?php echo $_SESSION[ pageviews ];?> φορές</p><?php ++$_SESSION[ pageviews ]; } else { $_SESSION[ pageviews ] = 1; }

26 4 ε Δξγαζία Παξάδνζε κέζσ SSH (Secure SHell) Αλεβάζηε.php,.html,.css, εηθόλεο θιπ. ζην home ζαο Μέρξη 22/11/2010 Να δημιοςπγήζεηε ένα file uploader Μία ζειίδα Λίζηα όισλ ησλ αξρείσλ πνπ έρνπλ αλέβεη Κιηθ γηα θαηέβαζκα αξρείνπ Πιαίζην γηα αλέβαζκα αξρείνπ Έλα επηπιένλ αξρείν.php γηα δηαρείξηζε αλεβάζκαηνο

27 4 ε Δξγαζία Απιά πξάγκαηα! Όρη βάζε δεδνκέλσλ Όρη ζύζηεκα ρξεζηώλ Όπνηνο ζέιεη αλεβάδεη ό,ηη ζέιεη Απνζεθεύεηε ηα αξρεία ζε έλαλ θάθειν ζηνλ server π.ρ. C:/uploads ζε Windows π.ρ. /home/uploads ζε Linux Ζ ιίζηα εκθαλίδεηαη κε απιό opendir/readdir Μελ ζαο λνηάδεη αληηθαηάζηαζε ππάξρνλησλ αξρείσλ

28 Σπλαξηήζεηο ρεηξηζκνύ κεηαβιεηώλ unset Παίξλεη παξάκεηξν κία κεηαβιεηή Αλ είλαη νξηζκέλε ηελ δηαγξάθεη

29 Σπλαξηήζεηο ρεηξηζκνύ κεηαβιεηώλ <?php // Διαγραφή μιας μεταβλητής unset( $foo ); // Διαγραφή περισσότερων μεταβλητών unset($foo1, $foo2, $foo3);?>

30 Σπλαξηήζεηο ρεηξηζκνύ κεηαβιεηώλ isset Παίξλεη παξάκεηξν κία κεηαβιεηή Αλ είλαη νξηζκέλε θαη δελ είλαη NULL επηζηξέθεη true Αλ είλαη νξηζκέλε θαη είλαη NULL επηζηξέθεη false Αλ δελ είλαη νξηζκέλε επηζηξέθεη false

31 Σπλαξηήζεηο ρεηξηζκνύ κεηαβιεηώλ empty Παίξλεη παξάκεηξν κία κεηαβιεηή Αλ δελ είλαη νξηζκέλε επηζηξέθεη true Αλ είλαη νξηζκέλε θαη δελ έρεη ηηκή επηζηξέθεη true Αλ είλαη νξηζκέλε θαη έρεη ηηκή επηζηξέθεη false

32 Σπλαξηήζεηο ρεηξηζκνύ κεηαβιεηώλ Τα παξαθάησ ζεσξνύληαη άδεηεο κεηαβιεηέο "" (άδεην string) 0 (0 σο αθέξαηνο) "0 " (ην string κε ηνλ ραξαθηήξα 0) NULL FALSE array() (έλαο άδεηνο πίλαθαο) var $var; (κία κεηαβιεηή πνπ νξίζηεθε ρσξίο ηηκή)

33 Φάξηεο Δίλαη ηύπνο δεδνκέλσλ Πεξηέρεη αληηζηνηρίεο Αληηζηνηρίδεη κλειδί ηιμή Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πίλαθαο, ιίζηα, νπξά, ζηνίβα θιπ

34 Πίλαθεο Σηελ PHP είλαη ηαμηλνκεκέλνη ράξηεο κε βάζε ηα θιεηδηά Τα θιεηδηά κπνξεί λα είλαη αθέξαηνο ή string Οη ηηκέο κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε

35 Πίλαθεο Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηελ εληνιή array() //Πίνακας με 2 στοιχεία //Κλειδί 0 έχει τιμή 1 //Κλειδί 1 έχει τιμή bar $foo = array( 0 => 1, 1 => bar ); echo $foo[ 0 ]; // 1 echo $foo[ 1 ]; // bar

36 Πίλαθεο Παξάιεηςε θιεηδηώλ Τν ζηνηρείν έρεη σο θιεηδί ην κέγηζην αθέξαην θιεηδί +1 //Πίνακας με 2 στοιχεία //Κλειδί 0 έχει τιμή 1 //Τιμή bar $foo = array( 0 => 1, bar ); echo $foo[ 0 ]; // 1 echo $foo[ 1 ]; // bar

37 Πνιπδηάζηαηνη Πίλαθεο Τόζν απιό όζν έλα array() ζε έλα array() //Πίνακας 3x3 $foo = array( array( 1, 2, 3 ), array( 4, 5, 6 ), array( 7, 8, 9 ) ); echo $foo[ 1 ][ 2 ]; // 6 echo $foo[ 2 ][ 0 ]; // 7

38 Πίλαθεο Σύληαμε αγθύισλ $foo[ κλειδί ] = τιμή Αλ ην $foo δελ έρεη νξηζηεί δεκηνπξγείηαη πίλαθαο Αλ ην $foo[ κλειδί ] ππάξρεη ε ηηκή αληηθαζίζηαηαη $foo[] = τιμή Πξνζζέηεη ηελ ηηκή κε θιεηδί ην κέγηζην αθέξαην θιεηδί +1 Αλ ην $foo δελ ππάξρεη δεκηνπξγείηαη πίλαθαο

39 Πίλαθεο Γηαγξαθή ζηνηρείνπ Γίλεηαη κε ηελ ζπλάξηεζε unset Ο πίλαθαο δε γίλεηαη reindex Αλ επηζπκνύκε reindex ην θάλνπκε κε ηελ ζπλάξηεζε array_values

40 Πίλαθεο δηαγξαθή ζηνηρείνπ $arr = array( 1 => 1, 2 => 2, 3 => 3 ); unset( $arr[ 2 ] ); /*$arr = [ $arr= [ 1 => 1, και OXI 1 => 1, 3 => 3, 2 => 3 ] ] */

41 Φξήζηκεο ζπλαξηήζεηο πίλαθα Όνομα ζςνάπηηζηρ count array_flip array_pop array_push array_splice array_search Πεπιγπαθή Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα πίλαθα Κάλεη ηηο ηηκέο θιεηδηά θαη ηα θιεηδηά ηηκέο Αθαηξεί θαη επηζηξέθεη ην ηειεπηαίν ζηνηρείν Βάδεη ζηνηρεία ζην ηέινο ηνπ πίλαθα Κόβεη έλα θνκκάηη θαη ην αληηθαζηζηά κε θάηη άιιν Χάρλεη ζηνλ πίλαθα γηα ηελ ηηκή πνπ δίλνπκε Καη πνιιέο άιιεο! Χάμηε ηεο ζην θαη ην function name πρ

42 foreach Σπλδπάδεηαη κε θάπνην πίλαθα Τξέρεη έλα ζώκα θώδηθα γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Σύληαμε: foreach ( $array as $value ) { } σώμα Κάζε θνξά ην $value πεξηέρεη ηελ ηηκή ηνπ ηξέρνληνο ζηνηρείνπ

43 foreach Αλ αιιάμεη ην $value ΓΔΝ αιιάδεη ν πίλαθαο $array = array ( 1, 2, 3 ); foreach ( $array as $value ) { $value = 0; } echo $array[ 0 ]; // 1

44 foreach Δλλαιαθηηθή κνξθή foreach ( $array as $key => $value ) { } σώμα Τν $key πεξηέρεη ην θιεηδί ηνπ ηξέρνληνο ζηνηρείνπ Τν $value πεξηέρεη ηελ ηηκή ηνπ ηξέρνληνο ζηνηρείνπ

45 foreach $fruits = array( banana => yellow, apple => red, ); foreach ( $fruits as $fruit => $color ) { echo $fruit. s color is $color\n ; } /* banana s color is yellow apples s color is red */

46 foreach πνιπδηάζηαηνη πίλαθεο $matrix = array( array( 1, 2, 3 ), array( 4, 5, 6 ), array( 7, 8, 9 ), ); foreach ( $matrix as $row ) { foreach ( $row as $element ) { echo $element ; } echo \n ; }

47 Φσξηζκόο αξρείσλ Μπνξνύκε λα θνξηώζνπκε ηνλ θώδηθα ελόο αξρείνπ ζε έλα άιιν αξρείν Βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε θώδηθα Δπαλαρξεζηκνπνηνύκελνο θώδηθαο

48 Φσξηζκόο αξρείσλ include Σύληαμε include library.php ; Τξέρεη ηνλ θώδηθα ηνπ αξρείνπ library.php Αλ δε βξεη ην αξρείν παξάγεη πξνεηδνπνίεζε θαη ζπλερίδεη Δίλαη ην ίδην κε ην λα θάλακε c/p ηνλ θώδηθα ηνπ αξρείνπ ζηε ζέζε ηνπ include

49 Φσξηζκόο αξρείσλ include_once Σύληαμε include_once library.php ; Παξόκνην κε ην include Τξέρεη ηνλ θώδηθα κόλν ηελ πξώηε θνξά πνπ θνξηώλεη έλα αξρείν

50 Φσξηζκόο αξρείσλ require Σύληαμε require library.php ; Παξόκνην κε ην include Αλ δε βξεη ην αξρείν δε ζπλερίδεη ε εθηέιεζε, παξάγεηαη error

51 Φσξηζκόο αξρείσλ require_once Σύληαμε require_once library.php ; Παξόκνην κε ην require Τξέρεη ηνλ θώδηθα κόλν ηελ πξώηε θνξά πνπ θνξηώλεη έλα αξρείν

52 Φσξηζκόο αξρείσλ Παξαδείγκαηα Φόξησζε βηβιηνζήθεο ζπλαξηήζεσλ Φόξησζε Header θαη Footer ζειίδαο

53 Τειεζηέο απόιπηεο ζύγθξηζεο $a === $b Δίλαη true κόλν αλ ην $a είλαη ίζν κε ην $b θαη είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ $a = 1; $b = 1 ; $a == $b //true $a === $b //false

54 Τειεζηέο απόιπηεο ζύγθξηζεο $a!== $b Δίλαη true κόλν αλ ην $a δελ είλαη ίζν κε ην $b ή είλαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ $a = 1; $b = 1 ; $a!= $b //false $a!== $b //true

55 Σπλαξηήζεηο αξρείσλ opendir() Αλνίγεη θαθέινπο Μία παξάκεηξν, ηε ζέζε ηνπ θαθέινπ Δπηζηξέθεη ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από readdir() closedir() rewinddir() Αλ απνηύρεη επηζηξέθεη false

56 Σπλαξηήζεηο αξρείσλ readdir() Μία παξάκεηξν, ηελ ηηκή ηεο opendir() Δπηζηξέθεη ην όλνκα ηνπ επόκελνπ αξρείνπ ζηνλ θάθειν Αλ απνηύρεη επηζηξέθεη false

57 Σπλαξηήζεηο αξρείσλ closedir() Μία παξάκεηξν, ηελ ηηκή ηεο opendir() Κιείλεη ηνλ θάθειν Τελ θαινύκε όηαλ ηειεηώζνπκε κε θάπνην Αλ απνηύρεη επηζηξέθεη false

58 Σπλαξηήζεηο αξρείσλ Δθηύπσζε πεξηερνκέλσλ θαθέινπ $handle = opendir( '/path/to/files ) ); while ( false!== ( $file = readdir( $handle ) ) ) { echo "$file\n"; }

59 Σπλαξηήζεηο αξρείσλ file_get_contents() Μία παξάκεηξν, ην αξρείν Γηαβάδεη ην αξρείν θαη επηζηξέθεη ηα πεξηερόκελά ηνπ Αλ απνηύρεη επηζηξέθεη false

60 Σπλαξηήζεηο αξρείσλ file_put_contents() Γύν παξάκεηξνη Τν αξρείν Τα πεξηερόκελα Απνζεθεύεη ζην αξρείν ηα πεξηερόκελα. Αληηθαζηζηά ηα πξνεγνύκελα

61 Σπλαξηήζεηο αξρείσλ Υπάξρνπλ θαη νη ζπλαξηήζεηο fopen fwrite fclose fgets θιπ Χάμηε ηεο όηαλ ηηο ρξεηαζηείηε!

62 Αλέβαζκα αξρείσλ Σηέιλνληαη ζηνλ server κε αίηεκα POST Απνζεθεύνληαη ζε πξνζσξηλή ζέζε όζν ηξέρεη ην πξόγξακκά καο Αλ δελ ηα απνζεθεύζνπκε ράλνληαη κεηά ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο

63 Αλέβαζκα αξρείσλ <form enctype="multipart/form-data" method= post > </form> Send this file: <input name="userfile" type="file" /> <input type="submit" value="send File" /> Με βάζη αςηό βπίζκοςμε ηα απσεία ζηην PHP

64 Αλέβαζκα αξρείσλ Μεηαβιεηή $_FILES Πεξηέρεη όια ηα αξρεία πνπ αλέβαζε ν ρξήζηεο $_FILES[ userfile ][ name ] Πεξηέρεη ην πξαγκαηηθό όλνκα ηνπ αξρείνπ $_FILES[ userfile ][ tmp_name ] Πεξηέρεη ηε ζέζε ηνπ πξνζσξηλνύ αξρείνπ $_FILES[ userfile ][ size ] Πεξηέρεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ ζε bytes

65 Αλέβαζκα αξρείσλ move_uploaded_file( $filename, $destination ) Διέγρεη αλ ην $filename έρεη όλησο πξνέιζεη από αλέβαζκα Αλ είλαη ην απνζεθεύεη ζην $destination

66 Αλέβαζκα αξρείσλ <?php $destination = C:\Uploads\ if(!empty( $_FILES ) ) { $destination.= $_FILES[ foo ][ name ]; $filename = $_FILES[ foo ][ tmp_name ]; move_uploaded_file( $filename, $destination ); }?>

67 Μάζακε Δκβάζπλζε ζηελ PHP: Φσξηζκόο θώδηθα ζε αξρεία Δκβέιεηα κεηαβιεηώλ Πίλαθεο foreach Σπλαξηήζεηο αξρείσλ Φεηξηζκόο αλεβαζκέλνπ αξρείνπ Μπηζθόηα Σύλνδνη

68 Τελ επόκελε θνξά... Bonus ζέκα! Γξαθηθά ζηελ PHP κε ηε βηβιηνζήθε GD Πώο λα θηηάμεηε έλα πξόγξακκα γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ

PHP 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

PHP 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ PHP 1 Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δηζαγσγή ηεο γιώζζαο PHP ζε αξράξην επίπεδν: Βαζηθή ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

HTML 2. Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

HTML 2. Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ HTML 2 Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Επέθηαζε γλώζεσλ HTML Φόξκεο Σεκαζηνινγηθά θελέο εηηθέηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ΓΟΜΖ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Γόκεζε θώδηθα Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Φσξηζκόο ζε αξρεία

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

MYSQL 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

MYSQL 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ MYSQL 1 Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηόρνο ηεο ώξαο Δηζαγσγή ζηε MySQL θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Ση είλαη

Διαβάστε περισσότερα

JavaScript Basic. Παξάδεηγκα: Σν αθόινπζν παξάδεηγκα γξάθεη έλα ζηνηρείν

κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην HTML έγγξαθν:

JavaScript Basic. Παξάδεηγκα: Σν αθόινπζν παξάδεηγκα γξάθεη έλα ζηνηρείν <p> κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην HTML έγγξαθν: Ειςαγωγό JavaScript Basic Τη είλαη ην JavaScript; Σν JavaScript ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζζέζεη δηαδξαζηηθόηεηα ζηηο HTML ζειίδεο. Είλαη κία scripting γιώζζα, δειαδή γηα ειαθξύ πξνγξακκαηηζκό, πνπ είλαη ζπλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΓΗΚΣΤΑ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηόρνο ηεο ώξαο Πσο επηθνηλσλνύλ δύν ππνινγηζηέο Πξσηόθνιν TCP/IP Γηεπζύλζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 007 008.6.008 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ (0%) Δρώηημα (α) Έλαο πάξνρνο δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηεξεπλά ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πγθξνηήκαηνο Δπαλαιεςηκόηεηαο Κπςειώλ [ΔΚ] (Cluster

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 1 από 10 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ Τελική Εξέηαζη (3 ώπερ) Ημεπομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γραθικά με Υπολογιζηές

Γραθικά με Υπολογιζηές Ηόνιο Πανεπιζηήμιο, Τμήμα Πληροθορικής Γραθικά με Υπολογιζηές Δργαζηήριο 4 Υθές Σην εξγαζηήξην απηό ζα δνύκε ην πώο εθαξκόδνπκε θαη πσο παξακεηξνπνηνύκε πθέο (textures) ζε αληηθείκελα ζηελ OpenGL. Υθές

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα