Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne"

Transcript

1 Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ ( ) δελ είλαη κόλν έλα ζύλνιν κπζηζηνξεκάησλ πεξηπέηεηαο γηα παηδηά αλ θη απηόο ήηαλ ν αξρηθόο ζθνπόο ηνπ εθδόηε Πέηξνπ Ηνπιίνπ Δηδέι. Δίλαη κηα απόπεηξα εμνλπρηζηηθήο εμεξεύλεζεο ηνπ θόζκνπ, ή, πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ θόζκσλ : ηνπ νξαηνύ θαη ηνπ κε-νξαηνύ, ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κειινληηθνύ. Σν κεγαιεπήβνιν ζρέδην ηνπ Βεξλ αλαγγέιιεηαη από ηνλ ππόηηηιν ήδε ηνπ έξγνπ: «Σαμίδηα ζε γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο θόζκνπο» («Voyages dans les mondes connus et inconnus»). Πέξα ινηπόλ από δώδεθα πεξίπνπ ηίηινπο πνπ όινο ν θόζκνο έρεη δηαβάζεη, από ηηο ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα (Vingt mille lieues sous les mers, ) κέρξη ην Γύξν ηνπ θόζκνπ ζε 80 κέξεο (Tour du monde en quatre-vingt jours, 1873), ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζε νιόθιεξν ην έξγν ηνπ Βεξλ γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηελ εγθπθινπαηδηθή ηνπ δηάζηαζε. Γηόηη, παξά ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ παξέρεη θάζε κπζηζηόξεκα ρσξηζηά, ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ μερσξίδεη γηα ηελ πξσηνηππία θαη ηνλ κνληεξληζκό ηνπ. Γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ θόζκνπ, ηα εμήληα δπν Φαληαζηηθά ηαμίδηα ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ είλαη όηη θαη ε Αλζξώπηλε Κσκσδία ηνπ Μπαιδάθ ή νη Ρνπγθόλ-Μαθάξ ηνπ Ενιά γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ 19νπ αηώλα. Όπσο δηεπθξηλίδεη ν εθδόηεο Δηδέι ζηνλ πξόινγν ησλ Φαληαζηηθώλ ηαμηδηώλ κε ηελ επθαηξία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ Σαμίδηα θαη Πεξηπέηεηεο ηνπ πινίαξρνπ Χαηεξάο (Voyages et aventures du capitaine Hatteras) ην 1866, ν ζθνπόο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα «ζπκπηύμεη όιεο ηηο γεσγξαθηθέο, γεσινγηθέο, θπζηθέο, αζηξνλνκηθέο γλώζεηο πνπ κάδεςε ράξε ζηε ζύγρξνλε επηζηήκε, θαη λα μαλαγξάςεη, κε ζειθηηθό θαη γξαθηθό ηξόπν πνπ κόλν απηόο μέξεη, ηελ ηζηνξία ηνπ ζύκπαληνο» (Aziza, 2001:1104). Ο Βεξλ είρε ήδε ζπιιάβεη ην ζρέδηό ηνπ από ην 1851, όηαλ ήηαλ κόιηο είθνζη-ηξηώλ εηώλ: νλεηξεπόηαλ λα γξάςεη κία κπζηζηνξεκαηηθή ζεηξά πνπ λα έρεη σο ζέκα ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο αλαθαιύςεηο ηεο επνρήο ηνπ. Δίρε κάιηζηα βξεη θαη ηνλ ηίηιν: «Le Roman de la Science». Ο ζπλάδειθόο ηνπ Αιέμαλδξνο Γνπκάο ηνλ ελζάξξπλε πξνο απηήλ ηε λέα θαηεύζπλζε. Θα ρξεηαζηεί όκσο λα πεξηκέλεη ηνλ εθδόηε Δηδέι, έληεθα ρξόληα αξγόηεξα, γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζρέδην ηνπ ππό ηνλ νξηζηηθό πηα ηίηιν Φαληαζηηθά ηαμίδηα. Από ηελ πιαλεηηθή ζηε ζρεηηθή γεσγξαθία Ο Ηνύιηνο Βεξλ είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ Ολείξνπ γηα ηνπο Γάιινπο Γεκνθξαηηθνύο ηνπ 19νπ αηώλα θαζώο ηνπνζεηεί ην γόληκν έξγν ηνπ θάησ από ην άζηξν ηεο παηδείαο γηα όινπο θαη ηεο πίζηεο ζηελ πξόνδν. Ο Δηδέι, καρόκελνο νπαδόο ησλ Γεκνθξαηηθώλ, επηζηξέθνληαο ζην Παξίζη κεηά από ελλέα ρξόληα εμνξίαο, απνθαζίδεη λα ηδξύζεη ζηα 1863 έλα παηδαγσγηθό βηβιηνπσιείν ιατθήο έκπλεπζεο. Με ηνλ ζπλεηαίξν ηνπ Jean Macé δηαπλέεηαη από ην ίδην παηδαγσγηθό πλεύκα: ε ηζόηεηα επέξρεηαη κέζα από ηε κάζεζε θαη ηε γλώζε. Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ βαζίδνληαη ζηελ 1 Έρνπλ απνδνζεί ζηα ειιεληθά θαη σο «Δθπιεθηηθά ηαμίδηα». Όια ηα απνζπάζκαηα από έξγα ζηε γαιιηθή γιώζζα πνπ εκθαλίδνληαη εδώ, κεηαθξάζηεθαλ από ηε ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ. ε ό,ηη αθνξά ηε κεηάθξαζε ησλ ηίηισλ ησλ έξγσλ ηνπ Βεξλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ήδε ππάξρνπζεο κεηαθξάζεηο. 1

2 εκπηζηνζύλε ζηε γλώζε θαη ζηελ πξόνδν, νη νπνίεο κεηξηάδνληαη από ηηο ακθηβνιίεο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα ειέγρνπλ ηελ εμνπζία. To ηαμίδη καγεύεη ηνλ άλζξσπν: ράξε ζ απηό αλαθαιύπηεη θαηλνύξηεο ρώξεο θαη καθξηλνύο νξίδνληεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν γεσγξάθνο Παγθαλέι ζην κπζηζηόξεκα Σα παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη (Les enfants du capitaine Grant, ), ην ηαμίδη θάλεη ηνλ αλαγλώζηε λα γλσξίζεη ηελ ζηξαηεπκέλε επηζηήκε (la science militant) θαη λα δεη κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα ηη ζπκβαίλεη αιινύ, ζε άιινπο αλζξώπνπο θαη ζε άιιεο ρώξεο, ζηνλ θόζκν ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ. Ζ Γε είλαη έλαο κεγάινο θήπνο ηεο Δπαγγειίαο. Από ηε κηα έρνπκε ηα όλεηξα, θη από ηελ άιιε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Απηήλ ηε καγεία ν Βεξλ ηελ κεηαηξέπεη ζε πιηθό ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ. Θα πεξηγξάςεη ινηπόλ ηνλ πιαλήηε έηζη ώζηε λα απνδώζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο όςεηο ηνπ. Με ην βηβιίν ηνπ Πέληε εβδνκάδεο κε ην αεξόζηαην (Cinq semaines en ballon, 1863), εθπιεξώλεη ηνλ παηδαγσγηθό θαη δεκηνπξγηθό δηπιό ζηόρν πνπ αλαδεηά ν έθδνηεο. To κπζηζηόξεκα ζπλδέεη ηελ πεξηπέηεηα κε ηηο ηξέρνπζεο αλαθαιύςεηο, όπσο ην αεξόζηαην. Σα πξώηα θεθαιαία δίλνπλ ηνλ ηόλν κε ηηο ελζνπζηώδεηο ζπδεηήζεηο ζηε Γεσγξαθηθή Δηαηξεία ε νπνία αλαπηύζζεη ην πξόγξακκα, ηελ επεμεξγαζία ηεο Απνζηόιεο, ηε δηήγεζε ησλ ηζηνξηθώλ θαη πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ από ηα νπνία γελληέηαη ε πεξηπέηεηα θαη ν κύζνο. Ζ πηήζε πάλσ από ηελ Αθξηθή είλαη έλα ηαμίδη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθό κε ηελ αλαθάιπςε ηεο Εαλδηβάξεο, ησλ πεγώλ ηνπ Νείινπ, ηελ πεξηνρή ησλ ιηκλώλ, ηνπο πνηακνύο Νίγεξα θαη ελεγάιε, ηε ζαβάλα, θαη άιια. Ζ επηζπκία ηνπ Βεξλ λα ηεθκεξηώζεη κε έγγξαθα ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αλαγλώζηε είλαη ζπλερήο. Από ην πξώην ήδε κπζηζηόξεκα, νη κεηαθηλήζεηο γίλνληαη θαηά κήθνο θαη πιάηνο θαη κεηξηνύληαη ζε ώξεο, κέξεο, εβδνκάδεο θαη κήλεο πινπνηώληαο έηζη ην επηζηεκνληθό πιαλεηηθό κπζηζηόξεκα ζην νπνίν ν Ηνύιηνο Βεξλ αθηεξώλεη έλα από ηα επόκελα βηβιία ηνπ, ηηο Πεξηπέηεηεο ησλ ηξηώλ Ρώζσλ θαη ησλ ηξηώλ Άγγισλ (Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l Afrique australe, 1872). ε έλα άιιν κπζηζηόξεκα, ν ζπγγξαθέαο παξαζέξλεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ θαηάθηεζε ηνπ Βόξεηνπ πόινπ, ζηα ίρλε ελόο αηληγκαηηθνύ άλδξα, κνπ κνηάδεη κε πξόζσπα ηνπ Πόα από ηνλ νπνίν ν Βεξλ έρεη αλακθηζβήηεηα επεξεαζηεί. Σα Σαμίδηα θαη Πεξηπέηεηεο ηνπ πινίαξρνπ Χαηεξάο, είλαη ε ηζηνξία ελόο πείζκνλα άληξα πνπ θαηνξζώλεη λα θηάζεη ζηνλ Βόξεην πόιν όπνπ ηόζνη άιινη πξηλ από απηόλ έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαη ζα ηελ ράζνπλ αθόκα όζνη επηκέλνπλ λα πάλε. θνπόο ελόο ηαμηδηνύ πνπ αξρίδεη ζηελ Βόξεηα Δπξώπε είλαη λα βξεη ηα πεξάζκαηα βόξεην-δπηηθά θαη βόξεην-αλαηνιηθά, γύξσ από ηνλ θόιπν ηνπ Hudson, ηελ Αιάζθα θαη ηε ηβεξία. Μέζα από ηηο δηεγήζεηο ηνπ γηαηξνύ ηνπ Ναπηηθνύ θαη από ηα ζρόιηα ηνπ λαύαξρνπ, ν Βεξλ δηεγείηαη ζηνλ αλαγλώζηε ηελ ηζηνξία ηεο κεγάιεο πξνζπάζεηαο γηα λα ληθεζεί ν σθεαλόο κε ηνπο πάγνπο. Όζν πξνρσξάεη ην πινίν, νη ηόπνη θέξνπλ ηα νλόκαηα εθείλσλ πνπ δηέζρηζαλ πξηλ από απηνύο ηηο πεξηνρέο ησλ πάγσλ. Σα νλόκαηα απηά δεκηνπξγνύλ κηα θαηλνύξηα κπζνινγία. Ζ πξόζβαζε ζηνπο γεσγξαθηθνύο πόινπο απνθηά ραξαθηήξα ζπκβνιηθό θαη κπζηθό: πξόθεηηαη γηα ηα κνλαδηθά ζεκεία ζηα νπνία απνθιίλνπλ θαη ζηα νπνία εμαθαλίδνληαη νη κεζεκβξηλνί θαη νη παξάιιεινη. Ο Ηνύιηνο Βεξλ πεξηγξάθεη ηελ θαηάθηεζε κηζόλ αηώλα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη θάησ από ζπλζήθεο παξόκνηεο κε απηέο πνπ ζα γλσξίζεη ν Peary ζηα 1909: δπν ρξόληα παξακνλήο ζε πνιηθά θιίκαηα, εθηξνπή ησλ πάγσλ, πέξαζκα κέζα από ηνπο πάγνπο, θαη άιια ζπκβάληα. Ο ήξσαο ηνπ ηξειαίλεηαη θαη ζηελ Αγγιία, κέζα ζην ηαηξηθό θέληξν όπνπ ζεξαπεύεηαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ, ζπλερίδεη λα πεξπαηά ζαλ εθθξεκέο βαδίδνληαο από κπξνζηά πξνο ηα πίζσ θάζε θνξά πνπ δηαζρίδεη κηα δελδξνζηνηρία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα βόξεηα. Ζ εμεξεύλεζε ησλ εθαηζηείσλ, αθόκα θη αλ ήηαλ πην θαληαζηηθή από απηήλ ησλ κεγάισλ παγεηώλ, δελ είλαη σζηόζν ιηγόηεξν επηζηεκνληθή. Σν Σαμίδη ζην θέληξν ηεο γεο (Le Voyage au centre de la terre, 1864), εμαηξεηηθό κάζεκα γεσινγίαο θαη νξπθηνινγίαο, βπζίδεηαη θη απηό ζηα ινγνηερληθά κπζηήξηα ησλ κύζσλ ηνπ Βνξξά. Ο Ηνύιηνο Βεξλ ζπξώρλεη ηελ πξαγκαηηθή αλαθάιπςε ζηα όξηα ηνπ παξακπζηνύ θαη αθνινπζεί ηε δεισκέλε ηνπ ιαηξεία γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ αξραηνινγία, πνπ μεθίλεζε από ηνλ Jacques Boucher de Perthes ηόζν ζηε Γαιιία όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 2

3 Σν ηαμίδη ζηα έγθαηα ηεο γεο ην δηαδέρεηαη έλα άιιν παξάμελν ηαμίδη, ην ηαμίδη ζηε ειήλε. Ζ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ είλαη όηη ελππάξρεη ζε δπν κπζηζηνξήκαηα: ην πξώην είλαη αθηεξσκέλν ζηε βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθηόμεπζεο ελόο βιήκαηνο, ελώ ην δεύηεξν, ζηε δηαδξνκή απηή θαζαπηή, ε νπνία ζπληζηά έλα ηαμίδη ζηε κπζνινγία θαη ηηο Δπηζηήκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ δνξπθόξν ηεο Γεο. Ζ ιέζρε ησλ Ακεξηθαλώλ ππξνβνιεηώλ ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ αξρή απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζπγθεληξώλεη επελδύζεηο από νιόθιεξν ηνλ θόζκν, θαζώο νη επελδπηέο πξνζειθύνληαη από κηα δηεζλή δηαθεκηζηηθή θακπάληα. Μεηά από απηήλ ηε δηαθήκηζε, παξνπζηάδεηαη ζηελ Λσξίδα έλαο Γάιινο δεκνζηνγξάθνο πνπ πξνηείλεη λα κπεη ν ίδηνο κέζα ζην βιήκα πνπ ζα εθηνμεύνληαλ θαη πνπ νη Ακεξηθαλνί δελ είραλ πξνβιέςεη λα επαλδξώζνπλ. Ο Βεξλ καδεύεη ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα λα θάλεη ην ηαμίδη απηό ηελ πην πηζηεπηή πεξηπέηεηα, ζεκεηώλνληαο ζπλ ηνηο άιινηο όηη ν Γνπκάο θαη ν Éληγθαξ Áιαλ Πόε έγξαςαλ θαζέλαο ηνπο έλα ηαμίδη ζηε ειήλε εληειώο θαληαζηηθό. Σα κπζηζηνξήκαηα Από ηε γε ζηε ειήλε (De la Terre à la Lune, 1865), θαη Γύξσ από ηε ειήλε (Autour de la Lune, 1870), πεξηγξάθνπλ αληίζεηα, ζε γεληθέο γξακκέο, ην ζελάξην πνπ ζα δηαιέμεη εθαηό ρξόληα αξγόηεξα ν Μπξάνπλ ζηελ Ακεξηθή θαη νη Ρώζνη θπζηθνί ηνπ Μπατθνλνύξ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξώηεο επαλδξσκέλεο πηήζεηο. Σν βιήκα είλαη έλαο δηαζηεκηθόο θύιηλδξνο πνπ εθηνμεύεηαη από ηελ Λσξίδα θαη παξαθνινπζείηαη κε ηειεζθόπην από ηα Βξαρώδε Όξε. Ο θύιηλδξνο απηόο ζα πέζεη ζηε ζάιαζζα, κε ηνπο ηξεηο επηβάηεο δσληαλνύο. Ο Βεξλ πεξλάεη πνιιέο ώξεο ηεο εκέξαο καδεύνληαο ηα δηαζέζηκα έγγξαθα πνπ είλαη γξακκέλα ζηα γαιιηθά θαη πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα απηό. Μεηά από απηά ηα πξώηα ηαμίδηα όπνπ ην ρηνύκνξ, ε εηξσλεία θαη ν εκπαηγκόο ζπκπιέθνληαη θαη ζπλππάξρνπλ, Σα παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη ( ) ηαμηδεύνπλ ζην δξνζεξό ζαιαζζηλό αέξα. ηνλ Αηιαληηθό σθεαλό, από ηε θσηία έσο ηε Γε ηνπ Ππξόο, ζηηο θνξπθέο ησλ Άλδεσλ θαη ηηο αηειείσηεο πεδηάδεο ηεο Pampa, κέρξη ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία, ν πξώηνο γύξνο ηνπ θόζκνπ γξακκέλνο από ηνλ Ηνύιην Βεξλ πξναλαγγέιιεη ηε καγεία ηεο Μπζηεξηώδνπο Νήζνπ (L Île mystérieuse, ) ε νπνία ηδξύεη κεηαμύ άιισλ, κε ηνλ Παγθαλέι, ην αξρέηππν ηνπ ςπραγσγνύκελνπ ζνθνύ. O πην νινθιεξσκέλνο όκσο ήξσαο ηνπ Βεξλ, ν πην εκβιεκαηηθόο, θαη ν πιένλ κπζηεξηώδεο κέζα ζηελ αλαηξεπηηθόηεηά ηνπ είλαη ν πινίαξρνο Νέκν. Σν κπζηζηόξεκα ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα ( ) απνηειεί κηα πεξηπέηεηα πνπ όκνηά ηεο δελ μαλαγξάθηεθε κέρξη ζήκεξα. Να ππελζπκίζνπκε όκσο όηη έλαο ζύγρξνλνο ηνπ Βεξλ, ν Louis Figurer, ν νπνίνο επηδίλεηαη ζηελ εθιατθεύζεη ησλ Σερλώλ θαη ησλ Δπηζηήκσλ, ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ Ζ Γε πξηλ ηνλ θαηαθιπζκό (La Terre avant le déluge, 1862), παξνπζηαδεη κηα ηζηνξία ηεο Γεο ηεο νπνίαο ηνλ απόερν ζπλαληνύκε ζηηο ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα. Άζρεηα από θάζε επίδξαζε ε δάλεην, απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί εδώ είλαη όηη θαη νη δπν ζπγγξαθείο ηνπνζεηνύληαη ζηελ παξάδνζε ηνπ λεπηνπληζκνύ (neptunium) 2, ζεσξία πνιύ ζεκαληηθή κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία όινη νη βξάρνη έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζηα βάζε ησλ σθεαλώλ. ηηο ιεύγεο, ν Ναπηίινο, πιένληνο ζηνλ Αηιαληηθό ζπλαληά ηελ Αηιαληίδα. Όπσο ηόζνη άιινη, έηζη θαη ν Βεξλ ππνζηεξίδεη όηη ε κπζηθή Ήπεηξνο βπζίζηεθε όπσο αλαθέξεη θαη ν Πιάησλαο ελληά ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ. Ο Βεξλ ηνπνζεηεί ηελ Αηιαληίδα ζηηο εθαηζηεηώδεηο λήζνπο ηνπ αλαηνιηθνύ Αηιαληηθνύ, από ηελ Μαδέξα ζην Πξάζηλν Αθξσηήξη, κηα αζηαζή δώλε ζύκθσλα κε ηνπο ζεκεξηλνύο γεσιόγνπο. Πνύ ήκνπλ; Πνύ ήκνπλ; Ήζεια λα ην κάζσ νπσζδήπνηε, ήζεια λα κηιήζσ, ήζεια λα μεξηδώζσ ηελ αηζάιηλε ζθαίξα πνπ θπιάθηδε ην θεθάιη κνπ. Αιιά ν πινίαξρνο Νέκν ήξζε θνληά κνπ θαη κε ζηακάηεζε κε κηα θίλεζε. Μεηά, ζθύβνληαο θαη παίξλνληαο έλα θνκκάηη κόιπβδν, πιεζίαζε έλα βξάρν από καύξν βαζάιηε θαη ράξαμε κηα ιέμε: ΑΣΛΑΝΣΗΓΑ 2 Από ην Neptune, ην Θεό ηεο ζάιαζζαο ζηε ξσκατθή κπζνινγία. 3

4 γξάθεη ν Βεξλ ζηηο Δίθνζη ρηιηάδεο ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα (Αziza, 2001: 262). ην κπζηζηόξεκα απηό, ν πινίαξρνο Νέκν θαηνξζώλεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο θάησ από ηε ζάιαζζα ζηελ νπνία θαη αθηεξώλεη ηελ κεγάιε ηνπ πεξηνύζηα θαη ηηο γλώζεηο κεραληθήο πνπ έρεη. Όινο ν ζεζαπξόο ηεο γλώζεο θαη ηεο ηέρλεο έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηελ πην όκνξθε κεραλή πνπ θαληάζηεθε πνηέ ν Βεξλ, ηνλ Ναπηίιν. Ζ ειεθηξηθή ηνπ κεραλή έρεη ηε δύλακε ειεθηξηθήο κπαηαξίαο, επηηξέπνληαο έηζη ζην Νέκν λα θάλεη πνιιέο θνξέο ην γύξν ηνπ θόζκνπ θάησ από ην λεξό, λα επηζθεθηεί ηνλ ηόπν όπνπ βξίζθεηαη ε Αηιαληίδα, λα πεξάζεη θάησ από ηελ έξεκν ζηνπο πάγνπο ηνπ Βνξξά, λα εμαληιήζεη ηνπο ζεζαπξνύο ησλ ηζπαληθώλ γαιέξσλ γηα λα βνεζήζεη ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε, λα πεξάζεη από ηελ Κόθθηλε ζάιαζζα ζηε Μεζόγεην κέζα από ηνλ ηζζκό ηνπ νπέδ, πξηλ ηελ ύπαξμε βέβαηα ηνπ θαλαιηνύ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ αηώλα. Ο Νέκν έρεη ηόζε κεγάιε δύλακε πνπ ηνλ θάλεη λα δεη ζε κηα κεγάιε αιιά εθνύζηα απνκόλσζε εθεί ν ζπγγξαθέαο ζηνράδεηαη πάλσ ζην κέιινλ ηνπ αλζξώπνπ. Σνλ πινίαξρν Νέκν μαλαβξίζθνπκε ζηε Μπζηεξηώδε λήζν. ην κπζηζηόξεκα απηό ε καγεία νθείιεηαη ζηε δηάζεζε ησλ λαπαγώλ λα μαλαξρίζνπλ ηε δσή από ην ηίπνηα ζε έλα έξεκν λεζί. Μεηά από κηα επηζεώξεζε ζην λεζί, ν κεραληθόο κηζ ζα βγάιεη από ηελ ηζέπε ηνπ νξπθηά δείγκαηα δηαθνξεηηθώλ εηδώλ : νξπθηό ζίδεξν, αζβεζηόιηζν, θάξβνπλν, άξγηιν, ππξηηόιηζν, ζεηάθη ε πάλσ από ηα κηζά κπζηζηνξήκαηα ζηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο σο βαζηθό πιαίζην ε ζέκα. Γηα πάλσ από είθνζη ρξόληα θαη κε ηα δηαδνρηθά ηνπ πινία, Άγηνο Μηραήι I, Άγηνο Μηραήι IlI θαη Άγηνο Μηραήι III, ν Ηνύιηνο Βεξλ πιέεη ζηε Βόξεηα ζάιαζζα, ζηνλ Αηιαληηθό θαη ζηε Μεζόγεην. ηελ πιώξε εκπλέεηαη θαη θξαηάεη ζεκεηώζεηο πνπ ζηε ζπλερεία ρξεζηκνπνηεί ζην γξαθείν ηνπ, ζηελ Ακηέλε, δεκηνπξγώληαο έηζη δπν κε ηξεηο ηόκνπο ην ρξόλν. Πνιιέο εθαηνληάδεο πινία όισλ ησλ ηύπσλ θαη όισλ ησλ ηόλσλ εκθαλίδνληαη ζην έξγν ηνπ, ζπάληα πνιεκηθά αιιά θαη θνξηεγά, ππεξσθεάληα θαη ζπρλά ιέκβνη όπσο ηα θαιαηλνζεξηθά ζην Σέξαο ηεο ζάιαζζαο (Histoires de Jean-Marie Cadi boulin, 1901), ε ην αηκόπινην ζην νπνίν ε Dally Brancard ζηηο Πεξηπέηεηεο ηεο θ. Μπξάληθαλ (Mistress Brancard, 1891), βξίζθεη πληγκέλν ην παηδί ηεο. Σν λαπηηθό είλαη ην κόλν κέζν πνπ ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο ηηο πην καθξηλέο Ζπείξνπο. Ο Φηιέαο Φνγθ γηα λα πεηύρεη ζε νγδόληα κέξεο ην ζηνίρεκα ηνπ γηα ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ, βαζίδεηαη ζηα ηαθηηθά σξάξηα ησλ ππεξσθεάλησλ γξακκώλ. Οη πεξηζζόηεξνη θξηηηθνί αλαγλσξίδνπλ ζηνλ Ηνύιην Βεξλ ηνλ ζπγγξαθέα-νξακαηηζηή θαη ηνπ απνδίδνπλ ζπρλά ηελ παηξόηεηα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο κπζνπιαζίαο. Δθαξκόδεη όιεο ηηο ζέζεηο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζην παξόλ. Καλέλα από ηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα δελ εθηπιίζζεηαη ζην κέιινλ. Ζ γνεηεία θαη ε καγεία πνπ πξνθαινύλ ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ θαη ε επαθή ηνπ κε ηε θαληαζία ηνπ αλαγλώζηε πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ αμηνπηζηία πνπ πξνζδίδεη ν ζπγγξαθέαο ζηηο ηξέρνληεο αλαθαιύςεηο, άγλσζηεο αθόκα ζην κεγάιν θνηλό, όπσο γηα παξάδεηγκα ην ππνβξύρην, ην δηαζηεκόπινην, ν ηειέγξαθνο, ην ειεθηξηθό ξεύκα, ην ηειέθσλν, ην ηειεθάμ, ν θσλνγξάθνο. Ο ζπγγξαθέαο ζπξώρλεη ζην έπαθξν ηηο ηερληθέο ηνπ δπλάκεηο, ηηο επηζηεκνληθέο κεηξήζεηο, ηε ζηδεξνπξγία, ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο, ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θηι. ηεο επνρήο ηνπ ζε θαηλνκεληθέο δηαζηάζεηο, παξέρνληαο έηζη ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηόηεηα λα ζπξσρζεί από ηώξα ηα όξηα ηνπ κέιινληνο. Οη αζηξαπηαίεο δηαηζζήζεηο ηνπ ηνλ θάλνπλ λα θαληαζηεί ην απηνθίλεην θαη ηα αεξνπιάλα ζαλ κεραλέο πνπ θνβίδνπλ θαη όρη ζαλ κέζα κεηαθνξάο ζε επξεία θιίκαθα. Λάζε εθηίκεζεο θαη δηαίζζεζεο ηνλ θάλνπλ λα θνβάηαη γηα ηελ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο βόκβεο, ηνπο πόιεκνπο θαη ηελ ηξνκνθξαηία. Οη επηζηήκεο πξνζθέξνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα κηα κπζηζηνξεκαηηθή δνκή όπνπ ην πάζνο γηα ηνλ πιαλήηε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ν ζπγγξαθέαο κάρεηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνηεινύλ πεγή ρεηξαθέηεζεο. ην ζεκείν απηό έγθεηηαη όιε ε παγθνζκηόηεηα ηνπ Βεξλ. 4

5 Γελ ππάξρεη ππεξάλζξσπνο ζην έξγν ηνπ Βεξλ, ε γλώζε δελ κπνξεί λα ιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα. Σα ηειεπηαία κπζηζηνξήκαηα ησλ Φαληαζηηθώλ ηαμηδηώλ πξνζθέξνπλ πνιπάξηζκεο ζπληζηώζεο πνπ ακθηζβεηνύλ θάζε αθξαία πίζηε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ε νπνία ζα ήηαλ ηθαλή γηα όια. Σν όξακα ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ είλαη από απηήλ ηελ άπνςε εκθαλέο. Οη αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο, ε θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία, ε ςπρνινγία κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα κπνπλ ζε κηα θαηλνύξηα επνρή, αιιά είλαη ε θαληαζία θαη ε κεζόδεπζε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θόζκν ζην κέιινλ. Ο ζπγγξαθέαο πνπ αθηέξσζε 62 κπζηζηνξήκαηα θαη 18 λνπβέιεο ζηελ πεξηγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ πιαλήηε εκθαλίδεηαη ζην θσο ηεο Ηζηνξίαο ζαλ έλαο νξακαηηζηήο θηιόζνθνο. Από ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο ζηα κπζηζηνξεκαηηθά ζαύκαηα Πνιινί κειεηεηέο θαη θξηηηθνί παξνπζηάδνπλ ζπρλά ηνλ Ηνύιην Βεξλ σο εηδηθό ζηελ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία, από ην γεγνλόο όηη δηεγείηαη ηνλ θόζκν ζηνπο ζύγρξνλνπο ηνπ. Υάξε ζηνλ Βεξλ θαίλεηαη λα έρνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή γηα ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ πιαλήηε ζύκθσλα κε ηηο γλώζεηο πνπ ππήξραλ ηνλ 19 ν αηώλα. Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα (Voyages extraordinaires) γξάθηεθαλ αλάκεζα ζηα 1862 θαη αξάληα πεξίπνπ ρξόληα θύιεζαλ θαηά ηα νπνία ε εμεξεύλεζε ηνπ πιαλήηε πξνόδεπε ζπλερεία, ηόζν ζηελ Αθξηθή, όζν θαη ζηελ Απζηξαιία ε ζηηο πνιηθέο ζάιαζζεο. Αξθεηνί παξάγξαθνη ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Βεξλ ζπκίδνπλ ηνπο νδεγνύο Michelin, ε κάιινλ, παξόκνηνπο ηνπ 19 νπ αηώλα, όπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπο ηαμηδησηηθνύο νδεγνύο Joanne, ζηνπο νπνίνπο άιισζηε αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα θείκελα ηνπ. Ζ αθήγεζε ζην βηβιίν ηνπ Σα παηδηά ηνπ πινίαξρνπ Γθξαλη αλαθέξεηαη ζε αξθεηέο πόιεηο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο, πεξηγξάθνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηόπνπ, ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ, ην όλνκα ηνπ αλζξώπνπ πνπ έθηαζε εθεί πξώηνο, ζηνηρεία δειαδή πνπ δεκηνπξγνύλ έλα είδνο ηαπηόηεηαο γηα ηελ πεξηνρή. Αιιά όπσο πνιύ εύζηνρα αλαξσηηνύληαη νξηζκέλνη αλαγλώζηεο γηα ηελ εγθπξόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ιίζηεο κε ηα ςαξηά ε ηα πνύιηα ζηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα, ζα κπνξνύζακε εμίζνπ λα αλαξσηεζνύκε γηα ηελ απζεληηθόηεηα όισλ απηώλ ησλ ηόπσλ πνπ αλαθέξεη ν Βεξλ ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ν Ηνύιηνο Βεξλ ρξεζηκνπνηεί έλα αιεζνθαλέο ληεθόξ ην νπνίν πεξηέρεη αιεζηλά νλόκαηα θαη πεξηγξαθέο πνπ αλ ηηο θαινθνηηάμνπκε από θνληά ζα δνύκε όηη δελ έρνπλ ηίπνηα ην θνηλόηππν. Όια απηά γίλνληαη ζπλεηδεηά από ηνλ ζπγγξαθέα ν νπνίνο απνβιέπεη λα ηξαβήμεη ζηγά-ζηγά ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηνλ κύζν, ζε ηόπνπο θαληαζηηθνύο, επηλνήκαηα πνπ δελ είλαη θαζόινπ αζώα. Καηά γεληθό θαλόλα, από ηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνύ, έρεη θαλνληζηεί έλα δξνκνιόγην. ε πεξίπησζε όπνπ απνθαζίδεηαη λα αθνινπζεζεί έλα δξνκνιόγην ήδε γλσζηό, νη δηαθνξεηηθνί ζηαζκνί βξίζθνληαη ζε θάπνηνλ ράξηε πνπ ήδε ππάξρεη. Πξόθεηηαη γηα πόιεηο ε ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη θαζ νδόλ, όπσο επίζεο ζηδεξνδξνκηθνί ε ζαιάζζηνη ζηαζκνί. Ο Μηραήι ηξνγγόθ γλσξίδεη ην δξόκν πνπ πξέπεη λα πάξεη γηα λα πάεη από ηε Μόζρα ζην Íξθνπηζθ, ν Φηιέαο Φνγθ γηα λα θάλεη ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ, νη ήξσεο ζηνλ Αηζάιηλν γίγαληα 3 (La Maison à vapeur, ) γηα λα δηαζρίζνπλ ηελ Ηλδία από ηα αλαηνιηθά ζηα δπηηθά. Παξά ηα αιιεπάιιεια πξνβιήκαηα θαη εκπόδηα, ηα δξνκνιόγηα απηά δελ ζα γλσξίζνπλ ηειηθά παξά ιίγεο κόλν παξαθακπηήξηεο νδνύο. Δίλαη θαηαλνεηό ινηπόλ όηη ε γεσγξαθία ηνπ Βεξλ είλαη πξαγκαηηθή θαη ζπλεπάξνπκε ζπλ ηνηο άιινηο όηη νη δηάθνξνη ηόπνη έρνπλ έλαλ ραξαθηήξα δηδαθηηθό ζηελ απαξίζκεζε ηνπο. Αιιά ηα πξάγκαηα βέβαηα δελ είλαη θαη ηόζν απιά. Γηαηί από ηόηε πνπ εθδόζεθε ε αιιεινγξαθία ηνπ Βεξλ κε ηνλ Δηδέι, θαηαιαβαίλνπκε θαιύηεξα ηηο γεσγξαθηθέο απζαηξεζίεο ηνπ ζπγγξαθέα. Γλσξίδνπκε, γηα παξάδεηγκα, όηη ε ξσζηθή πόιε Kolyvan, κεηαηέζεθε θαηά 200 ρηιηόκεηξα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πινθή ζηνλ Μηραήι ηξνγθόθ (Μichel Stroggof, 1876). ην Σαμίδη ζηνλ Ακαδόλην (La Jangada. Huit cents lieues sur 3 Έρεη απνδνζεί θαη σο Αηκνθίλεην ζπίηη. 5

6 l Amazone, 1881), κπζηζηόξεκα κε ηελ πην γξακκηθή δηαδξνκή, βξίζθνπκε θάπνηεο γεσγξαθηθέο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο δηεπθνιύλνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Φαληαδόκαζηε ινηπόλ ηη ζπλέβαηλε όηαλ νη ηαμηδηώηεο ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ πεξλνύζαλ από έλα κέξνο εληειώο άγλσζην. Βξίζθνπκε πνιινύο πεξίεξγνπο ράξηεο κε πεξηζώξηα γεκάηα ζεκεηώζεηο θαη κε έλα κεγάιν θελό ζην θέληξν. Πνιιέο θνξέο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύζαλ νη άγλσζηνη ηόπνη ιύλνληαλ κε ηε βνήζεηα κηαο ππεξκεγέζνπο έξεκνπ πνπ παίξλεη ηελ όςε επείξνπ, θάηη πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ν Βεξλ, θπξίσο ζηα αθξηθάληθα θαη απζηξαιέδηθα κπζηζηνξήκαηα, θάηη πνπ άιισζηε είλαη θαη αιεζηλό: θαίλεηαη όηη ν Βεξλ γλώξηδε ηηο ηειεπηαίεο επηηεύμεηο ησλ εμεξεπλεηώλ ζηελ θαξδηά ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο. Ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 1870 ν ζπγγξαθέαο ζπληάζζεη γηα ηνλ Δηδέι ηελ Ηζηνξία ησλ ηαμηδηώλ θαη ησλ ηαμηδησηώλ (Histoire des voyages et des voyageurs), ε νπνία θαιύπηεη ηελ Αξραηόηεηα έσο ηνλ 19ν αηώλα θαη δίλεη κηα ηδέα γηα ηηο γλώζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ν ζπγγξαθέαο. Σν πην κεγάιν κπζηήξην όκσο γηα ηνλ Βεξλ παξέκελαλ νη πνιηθέο δώλεο. Θα κπνξνύζε θπζηθά λα εληάμεη ζ απηνύο ηνπο ηόπνπο κηα έξεκν από πάγν, θαη απηό θάλεη πεξίπνπ. Αιιά, αληίζεηα από ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αθξηθή πνπ είλαη ηόπνη πεξάζκαηνο (θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ Απζηξαιία, ν ζθνπόο δελ είλαη ε αλαθάιπςε ηεο ρώξαο, αιιά ε αλαδήηεζε ελόο απνιεζζέληνο αηόκνπ: ηνλ παηέξα ζην Ta παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη, ε ηνλ ζύδπγν ζηηο Πεξηπέηεηεο ηεο θ. Μπξάληγθαλ), ν Βόξεηνο θαη ν Νόηηνο πόινο απνηεινύλ απηνζθνπό είλαη ζπγρξόλσο ηόπνη θαηάθηεζεο θαη ειεπζέξηαο όπνπ κπνξεί λα θαιπάζεη ε θαληαζία. Σόπνη δεκηνπξγίαο θαη νπηνπίαο Οη αξθηηθνί πόινη είλαη ην πην σξαίν παξάδεηγκα δηαθνξεηηθώλ ηόπσλ, θαηάιεμε ελόο ηαμηδηνύ όπνπ βαζηιεύεη ε ειεύζεξε δεκηνπξγία, απηό πνπ νη ζνπξεαιηζηέο απνθαινύλ ηα «θνκβηθά ζεκεία». Σόπνη όισλ ησλ πηζαλνηήησλ, εληειώο θαληαζηηθνί. Έηζη ν Βεξλ ηνπνζεηεί ηνλ Βόξεην πόιν ζηελ θνξπθή ελόο εθαηζηείνπ ηεο κηθξήο λήζνπ Βηθηόξηα. Καη αλ ν Νόηηνο Πόινο ηνπνζεηείηαη ζηελ θαξδηά κηαο Ζπείξνπ, ν Νόηηνο καγλεηηθόο Πόινο παξνπζηάδεηαη ππό ηε κνξθή κηαο γηγαληηαίαο θήγθαο. Ο Ηνύιηνο Βεξλ κεηαηξέπεη ηα γεσγξαθηθά πεξάζκαηα ζε γηγαληηαίεο απνζήθεο ηξνθίκσλ, ζε δσνινγηθά πάξθα ε ζε ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ ηελ έθηαζε επαξρίαο, όπσο νη ρώξεο πνπ δηαζρίδνπλ νη ήξσεο ηε Χώξα ησλ γνπλαξηθώλ (Le Pays des fourrures, 1873) θνληά ζηνλ αξθηηθό πόιν, ε αθόκα απηέο πνπ βξίζθνπκε ζην Σαμίδη ζηνλ Ακαδόλην, ζηε Νόηηα Ακεξηθή. Οη ηνπνζεζίεο κπνξεί επίζεο λα κεηαβάιινληαη ζε αηζζεηηθά ε πνηεηηθά αξηζηνπξγήκαηα, όπσο παξαδείγκαηνο ράξε νη απνζήθεο ηνπ Μνλκανπζ, ε ζπειηά ηνπ Φηλγθαι, ε Αξθηηθή Ήπεηξνο, ηα Ηκαιάηα, ε νη θαηαξξάθηεο ηνπ Νηαγάξα, πνπ είλαη όινη ηόπνη πξαγκαηηθνί. Σα λεζηά παίδνπλ επίζεο έλα ζπνπδαίν ξόιν ζε νιόθιεξν ην έξγν. πρλά παξαδείζηα, ηξέθνπλ κε αθζνλία επηζθέπηεο θαη λαπαγνύο. Ζ απαξίζκεζε ησλ λεζηώλ δείρλεη ηε ζρέζε ηνπ Βεξλ κε ηε Γεσγξαθία. Αλ ε λήζνο Chairman ζην Γύν ρξόληα δηαθνπέο (Deux ans de vacances, 1888) είλαη ηειηθά πξαγκαηηθή, ηα λεζηά Hanover θαη Lincoln ζηε Μπζηεξηώδε λήζν, είλαη όρη κόλν αλύπαξθηα, αιιά θαη εληειώο εμσπξαγκαηηθά ιόγσ ηνπ βνηαληθνύ θαη δσνινγηθνύ ηνπο πινύηνπ. Ο γεσγξαθηθόο ηόπνο αλαδεηθλύεηαη όζν πνηέ άιινηε ζαλ κηα κεγάιε εγθπθινπαίδεηα εκπλεπζκέλε από ηελ Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Νηηληεξό πνπ πξννξίδεηαη γηα παηδία, έλα κεγάιν βηβιίν ηνπ θόζκνπ θαη ησλ ζαπκάησλ ηνπ όπσο ν θόζκνο ηνπ σθεαλνύ ζην ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα. Ωζηόζν, ην 1895, θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην Νεζί κε ηηο έιηθεο (L Île à hélices), πνπ απνθαιύπηεη ηελ ηειεπηαία γεσγξαθηθή ελόξαζε ηνπ Βεξλ: ηελ θαηάθηεζε ελόο θόζκνπ από ηνλ άλζξσπν-κεραληθό, ν νπνίνο κπνξεί όρη κόλν λα ηνλ αιιάδεη (κε ην θαλάιη ηνπ νπέδ), αιιά θαη λα δεκηνπξγεί ηόπνπο εληειώο θαληαζηηθνύο. Σέηνηα γεγνλόηα πνπ πξνθαινύλ ην 6

7 ζαπκαζκό ηνπ ζπγγξαθέα, ηνλ θάλνπλ λα θνβάηαη γηα ην κέιινλ ελόο πιαλήηε πνπ πξννξίδεηαη ζηελ νκνηνκνξθία. Πξόθεηηαη γηα έλαλ δπηηθό θόζκν ν νπνίνο ζβήλεη ζηγά-ζηγά ζηα ηειεπηαία ηαμίδηα ηνπ Βεξλ, κεηά από ηνπο θαληαζηηθνύο ίιηγγνπο αλεμεξεύλεησλ ηόπσλ, εληειώο αλύπαξθησλ. ηα κπζηζηνξήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 αθόκα θαη ην αλύπαξθην ηείλεη λα εμαθαληζηεί από ηνλ θαληαζηαθό θόζκν ηνπ ζπγγξαθέα. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη εάλ ν Ηνύιηνο Βεξλ έρεη ζίγνπξα πάζνο γηα ηελ γεσγξαθία, σζηόζν ηε κεηαρεηξίδεηαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζαλ όξγαλν δεκηνπξγίαο παξά ζαλ επηζηεκνληθό αληηθείκελν. Ο ζπγγξαθέαο παίδεη ζπλερεία κε ηελ αθξηβή γεσγξαθηθή ιεπηνκέξεηα ε νπνία ηειεηνπνηείηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηώλα. ηε ρώξα ησλ γνπλαξηθώλ, ην αθξσηήξην ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην Αθξσηήξη ηεο Καιήο Διπίδαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλαο πάγνο πνπ απνζπάηαη από ηελ αθηή θαη απνκαθξύλεηαη ελώ ηαπηόρξνλα κηθξαίλεη. ηνλ Γεθαπεληάρξνλν πινίαξρν (1878), ηα κπζηζηνξεκαηηθά πξόζσπα, απνβηβαδόκελα ζηελ αθξηθάληθε αθηή, πηζηεύνπλ ζηε δηάξθεηα πνιιώλ θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ όηη βξίζθνληαη ζηε Νόηηα Ακεξηθή. Αιιά είλαη θπξίσο κε ηα εθαίζηεηα πνπ ην παηρλίδη πάεη αθόκα πην καθξηά. Δίλαη ζαλ έλα είδνο κεραληζκνύ πνπ ζα ηξνπνπνηνύζε ζπλερώο ηε θπζηθή όςε ηνπ θόζκνπ, κε ζπλέπεηεο βέβαηα ηνπηθέο: λεζηά πνπ βπζίδνληαη θαη αλαδύνληαη θαη πάιη (από ηε Μπζηεξηώδε λήζν ζηνλ Βόξεην Πόιν), ε αληίζεηα, κε πιαλεηηθέο ζπλέπεηεο, όπσο ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ Βεξλ, ηε λνπβέια Έληνκα (Édom,1903) ζηελ νπνία όινη νη πιαλήηεο εμαθαλίδνληαη θάησ από ηα λεξά, ελώ έλαο άιινο πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη ε παιηά Αηιαληίδα, αλαδύεηαη, δεκηνπξγώληαο έηζη έλαλ θαηλνύξην θόζκν, έλαλ θαηλνύξην πνιηηηζκό θαη κηα θαηλνύξηα γεσγξαθία. Σν θαληαζηηθό ζην έξγν ηνπ Βεξλ Σα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Βεξλ πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηηο ηαμηδησηηθέο δηεγήζεηο ε ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ «κεγάινπ θόζκνπ», είλαη πνιπάξηζκα. Δδώ δελ ππάξρεη θακηά αλαθνξά ζηελ πξόνδν ε ζηελ επηζηήκε, θακία κπζηεξηώδεο εκθάληζε θαληαζηηθώλ όλησλ θαη δηαβνιηθώλ παξάμελσλ ππάξμεσλ όπσο ζηα έξγα Ξερεηκώληαζκα ζηνπο πάγνπο (Un hivernage dans les glaces) 4, Σα παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη θαη Κιαύδηνο Μπνκπαξλάθ (Claudius Bomparnac, 1892) 5. Κακηά επηζπκία λα εηζάγεη ζηελ ηζηνξία θάπνηα επηζηεκνληθή λεσηεξίδνπζα δηάζηαζε, ηελ παξνπζία θάπνηνπ ππνβξύρηνπ ζην ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα ή αεξνπιάλνπ ζηνλ Ρνβήξν ηνλ θαηαθηεηή (Robur-le-conquérant, 1886), ηελ ππεξθπζηθή δηάζηαζε θαη ην γηγαληηζκό ζην Σαμίδη ζην θέληξν ηεο γεο θαη ην «αλζξώπηλν ξνιόη» ζηνλ Μαζηξν-Εαραξία (Maître Zacharius, ou l horloger qui a perdu son âme) 6. Ωζηόζν, ν Βεξλ ζεσξείηαη ζηε Γαιιία ν δεκηνπξγόο κηαο θαηλνύξηαο ινγνηερληθήο κνξθήο, ηεο επηζηεκνληθήο πξόβιεςεο. Ο ζηόρνο ηνπ Βεξλ είλαη λα μαλαπαξεη ηηο λνξκεο ηνπ πεξηπεηεηώδνπο κπζηζηνξήκαηνο έηζη όπσο ην επεζήκαλε ν Γνπόιηεξ θνη εγθιείνληαο ζ απηέο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζύγρξνλε γλώζε: ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κε ηε γεσγξαθία ε ηε γεσκνξθνινγία ε νπνία πξνζδνθά λα αλαπαξαζηήζεη όιεο ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ε θύζε. Δγγεγξακκέλν κέζα ζε κηα παηδαγσγηθή νπηηθή, θαη ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Δηδέι ν νπνίνο δεκνζηεύεη ην 1860 ηελ Biblio thèque d éducation et de récréation, ην εγρείξεκα ηνπ Βεξλ νξίδεηαη σο κηα κπζηζηνξεκαηηθή κεηαθνξά ησλ αλαθαιύςεσλ ηνπ αηώλα θαη κηα παξνπζίαζε ηεο ζύγρξνλεο γλώζεο ζε έλα λέν θνηλό. Όζνλ αθνξά ηνλ Μάηηα άληνξθ (Mathias Sandorf), ν Βεξλ γξάθεη ην 1884 ζηνλ έθδνηε ηνπ: 4 Ννπβέια από ηε ζπιινγή Γόθησξ Ομ (Le Docteur Ox, 1874). 5 Έρεη απνδνζεί θαη κε ηνλ ηίηιν : Από ηνλ Καύθαζν ζην Πεθίλν. 6 Ννπβέια από ηε ζπιινγή Γόθησξ Ομ. 7

8 Πξνζζέησ όηη γξάθσ πεξηζζόηεξν γηα ηνπο λένπο παξά γηα ηνπο ελήιηθεο, θαη όηη ε γεσγξαθία πνπ κπνξεί λα θνπξάζεη ηνπο κεγάινπο, παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο λένπο θαη όηη νη πεξηγξαθέο ησλ ρσξώλ ζην Ballon 7, ζην Hatteras θαη ζηνλ Grant θηι. ήηαλ πνιύ πην ζεκαληηθέο από απηέο ησλ ηειεπηαίσλ κπζηζηνξεκάησλ όπνπ ε δξάζε είλαη κεγαιύηεξε [ ]. απην ην κπζηζηόξεκα, επηζπκώ λα κάζεη ν αλαγλώζηεο από ηελ Μεζόγεην απηό πνπ πξέπεη λα μέξεη. Να ινηπόλ γηαηί ε δξάζε κεηαθέξεη ηνλ αλαγλώζηε ζε πνιύ δηαθνξεηηθά ζεκεία (Vierne, 1986 : 61). Πέξα από ηηο θεληξηθέο γξακκέο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Βεξλ (ην κνληέξλν θαη ε γλώζε), ην έξγν ηνπ αλήθεη ζην θαληαζηηθό είδνο, ππό κηα ηδηαίηεξε όκσο κνξθή. Πξόθεηηαη γηα έλα θαηλνύξην είδνο πνπ θαζηεξώλεηαη ζηνλ 19ν αηώλα. Τπήξραλ βέβαηα θαη πξηλ έξγα θαληαζηηθά, ηα νπνία όκσο εμαηηίαο ηνπ ππεξθπζηθνύ ζηνηρείνπ είραλ κείλεη ζην πεξηζώξην. Όπσο πνιύ ζσζηά ην ζεκείσζε ν Joël Malrieu «ην θαληαζηηθό σο ινγνηερληθό είδνο είλαη κία ξνκαληηθή επηλόεζε» (1992 : 8). Γηα ηνπο ξνκαληηθνύο, ην είδνο απηό πξνζδηνξίδεη ηα θείκελα θαληαζίαο ρσξίο θαλόλεο. Υσξίο λα επηκείλνπκε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ξνκαληηθώλ ζπγγξαθέσλ θαη ζηηο αληηζέζεηο κεηαμύ ηνπο, αο ππνγξακκίζνπκε όηη ν Βεξλ ζα ζηξαθεί πξνο κηα πιεπξά ηνπ θαληαζηηθνύ πνπ είρε απνξξηθζεί θαηά ην πξώην κηζό ηνπ 19 νπ αηώλα, ζπλδένληαο ηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα κε ην ππεξθπζηθό θαη δηαηεξώληαο θάπνηα ππνηαγή ζην ινγνηερληθό ξεαιηζκό. Ο Γάιινο ζπγγξαθέαο αλνίγεη έηζη έλαλ θαηλνύξην δξόκν, ηε θαληαζηηθή ινγνηερλία, δίλνληαο ζην ζρέδηό ηνπ ηελ επηζηεκνληθή δηάζηαζε. «Σν επηζηεκνληθό κέξνο, απηόο είλαη ν ζθνπόο ηνπ έξγνπ» ιέεη ν ζπγγξαθέαο 8. Γηόηη «ε πξαγκαηηθή θξίθε ζπλάγεηαη κέζα από ηελ αληηπαξάζηαζε κε ην ύκπαλ» (Verne, 1978 : 146). Σν θαληαζηηθό είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνύ κε ηνπ κε πξαγκαηηθνύ θαη όπσο ζεκεηώλεη ν Roger Caillois είλαη «ην θνκκάηηαζκα ηνπ πξαγκαηηθνύ ηόπνπ θάησ από ηα ρηππήκαηα ηνπ ππεξθπζηθνύ» (1966 : 8). Ζ επηζηεκνληθή θαληαζία ηνπ Βεξλ : πξόβιεςε θαη α-ρξνλία Αλ ν Ηνύιηνο Βεξλ εμεξεπλά ηόπνπο θαη εθκεηαιιεύεηαη θάζε επηζηεκνληθo επηηεπγκα, αλ πξνζθνιιάηαη ζηηο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν ηεο επνρήο ηνπ θαη ζηηο αλαθαιύςεηο ζε παγθόζκηα θιίκαθα, δελ ελδηαθέξεηαη παξά κόλν πεξηζσξηαθά γηα ηελ α-ρξόληα, δειαδή ηελ ηέρλε λα θαληάδεζαη ηηο θνηλσλίεο ηνπ κέιινληνο. Όια ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ επνρή ηνπ, θαη κόλν δπν από απηά, ην Σαμίδη ζην θέληξν ηεο γεο θαη Έθησξ εξβάληαο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο κε-ξεαιηζηηθέο θαληαζίεο Σν Παξίζη ζηνλ 20 ν αηώλα (Paris au XXe sièclé) 9, κπζηζηόξεκα ζην νπνίν θαληάδεηαη ην Παξίζη ζηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, είλαη έλα λεαληθό θείκελν πνπ δεκνζηεύηεθε γηα πξώηε θνξά ζηα 1994, κόιηο αλαθαιύθηεθε ην ρεηξόγξαθν. Δπίζεο, δπν λνπβέιεο πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζπιινγή Χζεο θαη αύξην (Hier et Demain, 1910), ηνλ 29 αηώλα. Ζ κέξα ελόο ακεξηθαλνύ δεκνζηνγξάθνπ ην 2889 (Au XXIXe siècle. La Journée d un journaliste américain en 2889) θαη Ο αηώληνο Αδάκ (L Éternel Adam), απνδίδνληαη ζήκεξα, ζρεδόλ κε βεβαηόηεηα, ζηνλ γην ηνπ Bεξλ, Michel. Σν πξώην, γξακκέλν ην 1889, εζηηάδεη ζηνλ θόζκν ηνπ Σύπνπ ρίιηα ρξόληα κεηά θαη πεξηγξάθεη κηα αίζνπζα ζύληαμεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ηππνγξαθία θαη ζηνλ θόζκν ησλ εθδόζεσλ αθξηβώο αλάκεζα ζηα 1930 θαη ηνλ Αηώλην Αδάκ, ε Γε παξνπζηάδεηαη ζαλ έλαο ηεξάζηηνο σθεαλόο όπνπ βξίζθνληαη κεξηθά λεζηά κε ηνπο ζπάληνπο επηδώληεο κηαο ρακέλεο αλζξσπόηεηαο. Ο θαηξόο 7 Πξόθεηηαη γηα ην έξγν Πέληε εβδνκάδεο κε ην αεξόζηαην. 8 Γξάκκα ηνπ 1883, ην νπνίν παξαηίζεηαη από ηελ Simone Vierne (1986 : 61). 9 Δξγν εκηηειέο, γξακκέλν ζηα θαη δεκνζηεπκέλν κόιηο ην 1994, όηαλ αλαθαιύθζεθε καδί κε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ. 8

9 πεξλά. Υηιηάδεο ρξόληα αξγόηεξα, κεηά ηελ αλαγέλλεζε ηεο αλζξσπόηεηαο, αλαθαιύπηνπκε πσο έλαο άιινο πνιηηηζκόο πνπ ζηηο εκέξεο καο έρεη εμαθαληζηεί ν δηθόο καο είρε πξνεγεζεί. «Ο πεηξαζκόο λα απνδώζνπκε απηήλ ηελ θαηλνύξηα Αηιαληίδα ζηνλ Βεξλ, είλαη ζίγνπξα δειεαζηηθόο θαζώο πξνζθέξεη ην ηδαληθό ζεκείν ζην ζπκβνιηζκό νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Βεξλ πνπ κνηάδεη λα ηειεηώλεη κέζα ζε κηα αησληόηεηα ρακέλε ζηελ άβπζζν», ηνλίδεη ν Jean-Paul Dekiss (2004 : 176). Ζ πξόβιεςε γηα ηνλ Ηνύιην Βεξλ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή. Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα πξνβιέπνπλ ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκώλ ζε έλα θνληηλό κέιινλ ώζηε ν αλαγλώζηεο λα κπνξεί λα ηα θαληαζηεί πξαγκαηηθά ζηελ επνρή ηνπ. «Σν κέιινλ, απηό πνπ κνηάδεη λα είλαη ην παξόλ, είλαη ε βάζε όισλ ζρεδόλ ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ» (Dekiss, 2004 : 193). Όιε ε κνλαδηθόηεηα ηεο πξόβιεςεο ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ βξίζθεηαη εδώ, όρη ζηελ θαληαζία ελόο καθξηλνύ θαη νπηνπηθνύ κέιινληνο, αιιά κέζα ζηε καγεία πνπ επηηξέπεη λα δνύκε ηελ ίδηα καο ηελ επνρή ελ αλακνλή, όπσο ζα ζέιακε λα δνύκε γηα ηα παηδηά καο έλα κέιινλ πνπ είλαη ηαπηόρξνλα ξεαιηζηηθό γηα ην παξόλ θαη εθηθηό γηα ην κέιινλ. Καιό ε θαθό, ην κέιινλ απηό πεγάδεη θαηεπζείαλ από ην παξόλ. ην Νεζί κε ηηο έιηθεο ν ζπγγξαθέαο αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο «ηδαληθήο πόιεο» 10. ην ηερλεηό θαη γηγαληηαίν απηό λεζί πνπ δηαζρίδεη ηνλ Δηξεληθό, ζπγθεληξώλεη όια ηα ζηνηρεία ηεο άλεζεο θαη ηνπ επ δελ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηέιεην ηερλνινγηθό παξάδεηζν όπνπ όια κνηάδνπλ λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε ζθνπό λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηπρία. Οη δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο δηζεθαηνκκπξηνύρνπο πνπ είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνύ, ζα ην θάλνπλ λα ζβήζεη, ζαλ λα κελ ππήξρε πνηέ. απηόλ ηνλ κηθξόθνζκν όπνπ ν πινύηνο δεκηνύξγεζε ηόζε άλεζε θαη επθνξία, ην ρξήκα θαη ε πάιε γηα ηελ εμνπζία ζβήλνπλ ην Όλεηξν. «ηνλ Ηνύιην Βεξλ ην αξρέηππν ηνπ ηδαληθνύ ηόπνπ παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα δηαξξνή πνπ ην θάλεη λα ππνρσξεί κε αζύκπησην ηξόπν από ηνλ ζπλήζε νξίδνληα. [ ]. Σν γεσγξαθηθό θαη ην ηνπηθό ράζκα πνπ αξθνύλ γηα ηελ αιεζνθάλεηα θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ελόο θνηλνύ επεξεαζκέλνπ από ηνλ ζεηηθηζκό, πξνζπεξλάηε θαη ππεξζεκαηίδεηε από κηα ιύζε αθόκα πην ξηδνζπαζηηθή: ηελ θαηαζηξνθή, ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ηεξνύ θέληξνπ» (Braga, 2005 : 193). Από ηελ άιιε, ν Ηνύιηνο Βεξλ θαληάδεηαη ζηηο Μαύξεο Ηλδίεο, έλαλ πξαγκαηηθό παξαδεηζέλην ππόγεην θόζκν ζηα βάζε ησλ αλζξαθσξπρείσλ ηεο θσηίαο, όπνπ νη αλζξαθσξύρνη ηνπ Cial City πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ έλαλ αιιειέγγπν θόζκν (Les Indes noires, 1877). ην Μαηηάο άληνξθ, ν ζπγγξαθέαο, ζηεξηδόκελνο ζηηο αλαθαιύςεηο ηνπ Chariot, ηνπ νπνίνπ ηα πεηξάκαηα ζην Ννζνθνκείν La Slapêtrière ζην Παξίζη θεκίδνληαλ ζε όιε ηελ Δπξώπε, δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηελ επηζηεκνληθή δπλαηόηεηα λα αλαζηαίλεη. Πξνβιέπνληαο ηελ ςπραλάιπζε, ν Βεξλ δεκηνπξγεί έηζη έλαλ άλζξσπν ηθαλό λα ληθήζεη ην ζάλαην θάησ από νξηζκέλεο βέβαηα ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά ηηο κπζηθέο ηνπ κεραλέο, από ηνλ Ναπηίιν ηνπ πινίαξρνπ Νέκν κέρξη ηηο Guiêpes ζηελ Αθάληαζηε πεξηπέηεηα (L Étonnante Aventure de la mission Barsac, 1919), πεξλώληαο από ην βιήκα γηα ηε ειήλε, ηνλ Αηζάιηλν γίγαληα, ην Αικπαηξόο θαη ην Νεζί κε ηηο έιηθεο, νη κεραλέο ηνπ Βεξλ γνήηεπζαλ άπεηξεο γεληέο αλαγλσζηώλ θαη ελέπλεπζαλ πνιπάξηζκνπο ζρεδηαζηέο θαη κεραληθνύο. Ζ θαληαζία πνπ ηηο δεκηνύξγεζε ζπλερίδεη λα εθπιήζζεη αθόκα ζνθνύο θαη εξεπλεηέο από όινπο ηνπο ηνκείο. «Οη θαληαζηηθέο πόιεηο θαη κεραλέο ηνπ Βεξλ ηνλ θαζηέξσζαλ σο παηέξα ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Αληί λα επηλνεί, αλαπαξάζηεζε ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ηηο επηζηεκνληθέο εθεπξέζεηο ηνπ θαηξνύ ηνπ ηηο νπνίεο δηάβαδε θαζεκεξηλά ζηνλ Tύπν δίλνληαο έηζη έλα πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ πξόνδν πνπ θαη νη ίδηνη νη εθεπξέηεο, ζθπκκέλνη 10 Πξόθεηηαη γηα ηελ Ακηέλε, ηελ πόιε όπνπ δηέκελε ν Ηνύιηνο Βεξλ. Μηα ηδαληθή πόιε (Une Ville idéale) είλαη ν ηίηινο ελόο κπζηζηνξήκαηνο πνπ δεκνζηεύεη ν Βεξλ ζηα 1875 θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ζηελ πόιε. Αο ζεκεηώζνπκε επίζεο όηη ηελ ίδηα ρξoληά ν ζπγγξαθέαο πξνζθσλεί έλα ιόγν ζηελ Αθαδεκία ηεο Ακηέλεο κε ηνλ ίδην ηίηιν: «Μηα ηδαληθή πόιε» ζηνλ νπνίν θαληάδεηαη ηελ πόιε ηνπ ζηνλ εηθνζηό αηώλα. 9

10 ζηηο κεραλέο ηνπο δελ ζα κπνξνύζαλ λα θαληαζηνύλ κε ην ηξόπν ηνπ κπζηζηνξηνγξάθνπ» (Dekiss, 2004: 178). Πνιπάξηζκνη ζπγγξαθείο θαη θξηηηθνί από όιν ηνλ θόζκν αλαγλώξηζαλ απηό πνπ νθείιεη ε ινγνηερλία ζηνλ Ηνύιην Βεξλ: Μπόξρεο, Αζίκνβ, Μπξαληκπάξη, Φηιίπ Ενδέ Φάξκεξ, γηα λα αλαθέξνπκε κόλνλ ζπγγξαθείο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ο Ηνύιηνο Βεξλ ζεσξείηαη ν θαηεμνρήλ ζπγγξαθέαο πεξηπεηεηώλ γηα ελήιηθεο αιιά θαη γηα λένπο. Σα κπζηζηνξήκαηά ηνπ δεκνζηεύηεθαλ ζε ζπλέρεηεο ζηα πην κεγάια πεξηνδηθά ηεο επνρήο ηνπ. Πξόζθαηα, ν Οπκπέξην Έθν ζηελ Ηηαιία θαη ν Μπνι Óζηεξ ζηελ Ακεξηθή αλαθέξνπλ ηνλ Ηνύιην Βεξλ ζην Δθθξεκέο ηνπ Φνπθώ (1988) θαη ζην Moon Palace (1990) αληίζηνηρα. Ζ εθδνηηθή θαη παηδαγσγηθή πνιηηηθή ηνπ 20 νπ αηώλα ηνλ ηαμηλόκεζε αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο γηα παηδηά θαη λένπο. Ζ ινγνηερληθή αλαγλώξηζε ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ κεγαιώλεη κεηά ην 1949 όηαλ ν Μηζέι Μππηόξ ηνπνζεηεί ην ζπγγξαθέα πέξα από ην πξσηνπνξηαθό έξγν γηα παηδηά. Οη Ρνιάλ Μπαξη, Μηζέι εξ, Ε. M. Λε Γθιεδηό, Επιηέλ Γθξαθ αλαγλσξίδνπλ ζηνλ Βεξλ έλα έξγν εμνινθιήξνπ ινγνηερληθό πνπ ηνπο ελέπλεπζε θαη ηνπο έθαλε λα νλεηξεύνληαη. «Γηα πνηνλ νπξαλό πξόθεηηαη;», αλαξσηηέηαη ν Claude Aziza. «Υσξίο ακθηβνιία γη απηόλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα μαλαβξεί ζηα γεξαηεηά ηνπ [ ] ην παηδί πνπ ππήξμε, ην παηδί πνπ νλεηξεπόηαλ θάξηεο θαη ζηάκπεο» (Aziza, 2001: IX). Βηβιηνγξαθία Aziza, Claude (2001). «L univers de Jules Verne de A à Z», ζην Jules Verne, Les romans de l air, édition présentée et commentée par C. Aziza, Παξίζη, Omnibus. Braga, Corin (2005). «Jules Verne et la fin d une tradition. Du paradis interdit à l anti-utopie scientiste», ζην Cahiers de l Echinox, λν 9, αθηέξσκα «Jules Verne dans les Carpathes», Corina Moldovan (επηκ.), Actes du Colloque International de Cluj, εηζαγσγή Corina Moldovan & Efstratia Oktapoda-Lu, mai 2005, Cluj-Napoca, ζζ Caillois, Roger (1966). Anthologie du fantastique, Παξίζη, Gallimard. Dekiss, Jean-Paul (2004). «Jules Verne et le futur», ζην Philippe de la Cotardière θαη Jean- Paul Dekiss (επηκ.), Jules Verne. De la science à l imaginaire, Πξόιoγos Michel Serres, Παξίζη, Larousse. Malrieu, Joël (1992). Le fantastique, Παξίζη, Hachette supérieur. Verne, Jules (1978). «Lettres», Παξίζη, Bourgeois. Vierne, Simone (1986). Jules Verne, Παξίζη, Balland. 10

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα