Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne"

Transcript

1 Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ ( ) δελ είλαη κόλν έλα ζύλνιν κπζηζηνξεκάησλ πεξηπέηεηαο γηα παηδηά αλ θη απηόο ήηαλ ν αξρηθόο ζθνπόο ηνπ εθδόηε Πέηξνπ Ηνπιίνπ Δηδέι. Δίλαη κηα απόπεηξα εμνλπρηζηηθήο εμεξεύλεζεο ηνπ θόζκνπ, ή, πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ θόζκσλ : ηνπ νξαηνύ θαη ηνπ κε-νξαηνύ, ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κειινληηθνύ. Σν κεγαιεπήβνιν ζρέδην ηνπ Βεξλ αλαγγέιιεηαη από ηνλ ππόηηηιν ήδε ηνπ έξγνπ: «Σαμίδηα ζε γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο θόζκνπο» («Voyages dans les mondes connus et inconnus»). Πέξα ινηπόλ από δώδεθα πεξίπνπ ηίηινπο πνπ όινο ν θόζκνο έρεη δηαβάζεη, από ηηο ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα (Vingt mille lieues sous les mers, ) κέρξη ην Γύξν ηνπ θόζκνπ ζε 80 κέξεο (Tour du monde en quatre-vingt jours, 1873), ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζε νιόθιεξν ην έξγν ηνπ Βεξλ γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηελ εγθπθινπαηδηθή ηνπ δηάζηαζε. Γηόηη, παξά ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ παξέρεη θάζε κπζηζηόξεκα ρσξηζηά, ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ μερσξίδεη γηα ηελ πξσηνηππία θαη ηνλ κνληεξληζκό ηνπ. Γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ θόζκνπ, ηα εμήληα δπν Φαληαζηηθά ηαμίδηα ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ είλαη όηη θαη ε Αλζξώπηλε Κσκσδία ηνπ Μπαιδάθ ή νη Ρνπγθόλ-Μαθάξ ηνπ Ενιά γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ 19νπ αηώλα. Όπσο δηεπθξηλίδεη ν εθδόηεο Δηδέι ζηνλ πξόινγν ησλ Φαληαζηηθώλ ηαμηδηώλ κε ηελ επθαηξία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ Σαμίδηα θαη Πεξηπέηεηεο ηνπ πινίαξρνπ Χαηεξάο (Voyages et aventures du capitaine Hatteras) ην 1866, ν ζθνπόο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα «ζπκπηύμεη όιεο ηηο γεσγξαθηθέο, γεσινγηθέο, θπζηθέο, αζηξνλνκηθέο γλώζεηο πνπ κάδεςε ράξε ζηε ζύγρξνλε επηζηήκε, θαη λα μαλαγξάςεη, κε ζειθηηθό θαη γξαθηθό ηξόπν πνπ κόλν απηόο μέξεη, ηελ ηζηνξία ηνπ ζύκπαληνο» (Aziza, 2001:1104). Ο Βεξλ είρε ήδε ζπιιάβεη ην ζρέδηό ηνπ από ην 1851, όηαλ ήηαλ κόιηο είθνζη-ηξηώλ εηώλ: νλεηξεπόηαλ λα γξάςεη κία κπζηζηνξεκαηηθή ζεηξά πνπ λα έρεη σο ζέκα ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο αλαθαιύςεηο ηεο επνρήο ηνπ. Δίρε κάιηζηα βξεη θαη ηνλ ηίηιν: «Le Roman de la Science». Ο ζπλάδειθόο ηνπ Αιέμαλδξνο Γνπκάο ηνλ ελζάξξπλε πξνο απηήλ ηε λέα θαηεύζπλζε. Θα ρξεηαζηεί όκσο λα πεξηκέλεη ηνλ εθδόηε Δηδέι, έληεθα ρξόληα αξγόηεξα, γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζρέδην ηνπ ππό ηνλ νξηζηηθό πηα ηίηιν Φαληαζηηθά ηαμίδηα. Από ηελ πιαλεηηθή ζηε ζρεηηθή γεσγξαθία Ο Ηνύιηνο Βεξλ είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ Ολείξνπ γηα ηνπο Γάιινπο Γεκνθξαηηθνύο ηνπ 19νπ αηώλα θαζώο ηνπνζεηεί ην γόληκν έξγν ηνπ θάησ από ην άζηξν ηεο παηδείαο γηα όινπο θαη ηεο πίζηεο ζηελ πξόνδν. Ο Δηδέι, καρόκελνο νπαδόο ησλ Γεκνθξαηηθώλ, επηζηξέθνληαο ζην Παξίζη κεηά από ελλέα ρξόληα εμνξίαο, απνθαζίδεη λα ηδξύζεη ζηα 1863 έλα παηδαγσγηθό βηβιηνπσιείν ιατθήο έκπλεπζεο. Με ηνλ ζπλεηαίξν ηνπ Jean Macé δηαπλέεηαη από ην ίδην παηδαγσγηθό πλεύκα: ε ηζόηεηα επέξρεηαη κέζα από ηε κάζεζε θαη ηε γλώζε. Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ βαζίδνληαη ζηελ 1 Έρνπλ απνδνζεί ζηα ειιεληθά θαη σο «Δθπιεθηηθά ηαμίδηα». Όια ηα απνζπάζκαηα από έξγα ζηε γαιιηθή γιώζζα πνπ εκθαλίδνληαη εδώ, κεηαθξάζηεθαλ από ηε ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ. ε ό,ηη αθνξά ηε κεηάθξαζε ησλ ηίηισλ ησλ έξγσλ ηνπ Βεξλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ήδε ππάξρνπζεο κεηαθξάζεηο. 1

2 εκπηζηνζύλε ζηε γλώζε θαη ζηελ πξόνδν, νη νπνίεο κεηξηάδνληαη από ηηο ακθηβνιίεο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα ειέγρνπλ ηελ εμνπζία. To ηαμίδη καγεύεη ηνλ άλζξσπν: ράξε ζ απηό αλαθαιύπηεη θαηλνύξηεο ρώξεο θαη καθξηλνύο νξίδνληεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν γεσγξάθνο Παγθαλέι ζην κπζηζηόξεκα Σα παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη (Les enfants du capitaine Grant, ), ην ηαμίδη θάλεη ηνλ αλαγλώζηε λα γλσξίζεη ηελ ζηξαηεπκέλε επηζηήκε (la science militant) θαη λα δεη κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα ηη ζπκβαίλεη αιινύ, ζε άιινπο αλζξώπνπο θαη ζε άιιεο ρώξεο, ζηνλ θόζκν ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ. Ζ Γε είλαη έλαο κεγάινο θήπνο ηεο Δπαγγειίαο. Από ηε κηα έρνπκε ηα όλεηξα, θη από ηελ άιιε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Απηήλ ηε καγεία ν Βεξλ ηελ κεηαηξέπεη ζε πιηθό ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ. Θα πεξηγξάςεη ινηπόλ ηνλ πιαλήηε έηζη ώζηε λα απνδώζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο όςεηο ηνπ. Με ην βηβιίν ηνπ Πέληε εβδνκάδεο κε ην αεξόζηαην (Cinq semaines en ballon, 1863), εθπιεξώλεη ηνλ παηδαγσγηθό θαη δεκηνπξγηθό δηπιό ζηόρν πνπ αλαδεηά ν έθδνηεο. To κπζηζηόξεκα ζπλδέεη ηελ πεξηπέηεηα κε ηηο ηξέρνπζεο αλαθαιύςεηο, όπσο ην αεξόζηαην. Σα πξώηα θεθαιαία δίλνπλ ηνλ ηόλν κε ηηο ελζνπζηώδεηο ζπδεηήζεηο ζηε Γεσγξαθηθή Δηαηξεία ε νπνία αλαπηύζζεη ην πξόγξακκα, ηελ επεμεξγαζία ηεο Απνζηόιεο, ηε δηήγεζε ησλ ηζηνξηθώλ θαη πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ από ηα νπνία γελληέηαη ε πεξηπέηεηα θαη ν κύζνο. Ζ πηήζε πάλσ από ηελ Αθξηθή είλαη έλα ηαμίδη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθό κε ηελ αλαθάιπςε ηεο Εαλδηβάξεο, ησλ πεγώλ ηνπ Νείινπ, ηελ πεξηνρή ησλ ιηκλώλ, ηνπο πνηακνύο Νίγεξα θαη ελεγάιε, ηε ζαβάλα, θαη άιια. Ζ επηζπκία ηνπ Βεξλ λα ηεθκεξηώζεη κε έγγξαθα ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αλαγλώζηε είλαη ζπλερήο. Από ην πξώην ήδε κπζηζηόξεκα, νη κεηαθηλήζεηο γίλνληαη θαηά κήθνο θαη πιάηνο θαη κεηξηνύληαη ζε ώξεο, κέξεο, εβδνκάδεο θαη κήλεο πινπνηώληαο έηζη ην επηζηεκνληθό πιαλεηηθό κπζηζηόξεκα ζην νπνίν ν Ηνύιηνο Βεξλ αθηεξώλεη έλα από ηα επόκελα βηβιία ηνπ, ηηο Πεξηπέηεηεο ησλ ηξηώλ Ρώζσλ θαη ησλ ηξηώλ Άγγισλ (Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l Afrique australe, 1872). ε έλα άιιν κπζηζηόξεκα, ν ζπγγξαθέαο παξαζέξλεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ θαηάθηεζε ηνπ Βόξεηνπ πόινπ, ζηα ίρλε ελόο αηληγκαηηθνύ άλδξα, κνπ κνηάδεη κε πξόζσπα ηνπ Πόα από ηνλ νπνίν ν Βεξλ έρεη αλακθηζβήηεηα επεξεαζηεί. Σα Σαμίδηα θαη Πεξηπέηεηεο ηνπ πινίαξρνπ Χαηεξάο, είλαη ε ηζηνξία ελόο πείζκνλα άληξα πνπ θαηνξζώλεη λα θηάζεη ζηνλ Βόξεην πόιν όπνπ ηόζνη άιινη πξηλ από απηόλ έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαη ζα ηελ ράζνπλ αθόκα όζνη επηκέλνπλ λα πάλε. θνπόο ελόο ηαμηδηνύ πνπ αξρίδεη ζηελ Βόξεηα Δπξώπε είλαη λα βξεη ηα πεξάζκαηα βόξεην-δπηηθά θαη βόξεην-αλαηνιηθά, γύξσ από ηνλ θόιπν ηνπ Hudson, ηελ Αιάζθα θαη ηε ηβεξία. Μέζα από ηηο δηεγήζεηο ηνπ γηαηξνύ ηνπ Ναπηηθνύ θαη από ηα ζρόιηα ηνπ λαύαξρνπ, ν Βεξλ δηεγείηαη ζηνλ αλαγλώζηε ηελ ηζηνξία ηεο κεγάιεο πξνζπάζεηαο γηα λα ληθεζεί ν σθεαλόο κε ηνπο πάγνπο. Όζν πξνρσξάεη ην πινίν, νη ηόπνη θέξνπλ ηα νλόκαηα εθείλσλ πνπ δηέζρηζαλ πξηλ από απηνύο ηηο πεξηνρέο ησλ πάγσλ. Σα νλόκαηα απηά δεκηνπξγνύλ κηα θαηλνύξηα κπζνινγία. Ζ πξόζβαζε ζηνπο γεσγξαθηθνύο πόινπο απνθηά ραξαθηήξα ζπκβνιηθό θαη κπζηθό: πξόθεηηαη γηα ηα κνλαδηθά ζεκεία ζηα νπνία απνθιίλνπλ θαη ζηα νπνία εμαθαλίδνληαη νη κεζεκβξηλνί θαη νη παξάιιεινη. Ο Ηνύιηνο Βεξλ πεξηγξάθεη ηελ θαηάθηεζε κηζόλ αηώλα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη θάησ από ζπλζήθεο παξόκνηεο κε απηέο πνπ ζα γλσξίζεη ν Peary ζηα 1909: δπν ρξόληα παξακνλήο ζε πνιηθά θιίκαηα, εθηξνπή ησλ πάγσλ, πέξαζκα κέζα από ηνπο πάγνπο, θαη άιια ζπκβάληα. Ο ήξσαο ηνπ ηξειαίλεηαη θαη ζηελ Αγγιία, κέζα ζην ηαηξηθό θέληξν όπνπ ζεξαπεύεηαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ, ζπλερίδεη λα πεξπαηά ζαλ εθθξεκέο βαδίδνληαο από κπξνζηά πξνο ηα πίζσ θάζε θνξά πνπ δηαζρίδεη κηα δελδξνζηνηρία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα βόξεηα. Ζ εμεξεύλεζε ησλ εθαηζηείσλ, αθόκα θη αλ ήηαλ πην θαληαζηηθή από απηήλ ησλ κεγάισλ παγεηώλ, δελ είλαη σζηόζν ιηγόηεξν επηζηεκνληθή. Σν Σαμίδη ζην θέληξν ηεο γεο (Le Voyage au centre de la terre, 1864), εμαηξεηηθό κάζεκα γεσινγίαο θαη νξπθηνινγίαο, βπζίδεηαη θη απηό ζηα ινγνηερληθά κπζηήξηα ησλ κύζσλ ηνπ Βνξξά. Ο Ηνύιηνο Βεξλ ζπξώρλεη ηελ πξαγκαηηθή αλαθάιπςε ζηα όξηα ηνπ παξακπζηνύ θαη αθνινπζεί ηε δεισκέλε ηνπ ιαηξεία γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ αξραηνινγία, πνπ μεθίλεζε από ηνλ Jacques Boucher de Perthes ηόζν ζηε Γαιιία όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 2

3 Σν ηαμίδη ζηα έγθαηα ηεο γεο ην δηαδέρεηαη έλα άιιν παξάμελν ηαμίδη, ην ηαμίδη ζηε ειήλε. Ζ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ είλαη όηη ελππάξρεη ζε δπν κπζηζηνξήκαηα: ην πξώην είλαη αθηεξσκέλν ζηε βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθηόμεπζεο ελόο βιήκαηνο, ελώ ην δεύηεξν, ζηε δηαδξνκή απηή θαζαπηή, ε νπνία ζπληζηά έλα ηαμίδη ζηε κπζνινγία θαη ηηο Δπηζηήκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ δνξπθόξν ηεο Γεο. Ζ ιέζρε ησλ Ακεξηθαλώλ ππξνβνιεηώλ ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ αξρή απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζπγθεληξώλεη επελδύζεηο από νιόθιεξν ηνλ θόζκν, θαζώο νη επελδπηέο πξνζειθύνληαη από κηα δηεζλή δηαθεκηζηηθή θακπάληα. Μεηά από απηήλ ηε δηαθήκηζε, παξνπζηάδεηαη ζηελ Λσξίδα έλαο Γάιινο δεκνζηνγξάθνο πνπ πξνηείλεη λα κπεη ν ίδηνο κέζα ζην βιήκα πνπ ζα εθηνμεύνληαλ θαη πνπ νη Ακεξηθαλνί δελ είραλ πξνβιέςεη λα επαλδξώζνπλ. Ο Βεξλ καδεύεη ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα λα θάλεη ην ηαμίδη απηό ηελ πην πηζηεπηή πεξηπέηεηα, ζεκεηώλνληαο ζπλ ηνηο άιινηο όηη ν Γνπκάο θαη ν Éληγθαξ Áιαλ Πόε έγξαςαλ θαζέλαο ηνπο έλα ηαμίδη ζηε ειήλε εληειώο θαληαζηηθό. Σα κπζηζηνξήκαηα Από ηε γε ζηε ειήλε (De la Terre à la Lune, 1865), θαη Γύξσ από ηε ειήλε (Autour de la Lune, 1870), πεξηγξάθνπλ αληίζεηα, ζε γεληθέο γξακκέο, ην ζελάξην πνπ ζα δηαιέμεη εθαηό ρξόληα αξγόηεξα ν Μπξάνπλ ζηελ Ακεξηθή θαη νη Ρώζνη θπζηθνί ηνπ Μπατθνλνύξ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξώηεο επαλδξσκέλεο πηήζεηο. Σν βιήκα είλαη έλαο δηαζηεκηθόο θύιηλδξνο πνπ εθηνμεύεηαη από ηελ Λσξίδα θαη παξαθνινπζείηαη κε ηειεζθόπην από ηα Βξαρώδε Όξε. Ο θύιηλδξνο απηόο ζα πέζεη ζηε ζάιαζζα, κε ηνπο ηξεηο επηβάηεο δσληαλνύο. Ο Βεξλ πεξλάεη πνιιέο ώξεο ηεο εκέξαο καδεύνληαο ηα δηαζέζηκα έγγξαθα πνπ είλαη γξακκέλα ζηα γαιιηθά θαη πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα απηό. Μεηά από απηά ηα πξώηα ηαμίδηα όπνπ ην ρηνύκνξ, ε εηξσλεία θαη ν εκπαηγκόο ζπκπιέθνληαη θαη ζπλππάξρνπλ, Σα παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη ( ) ηαμηδεύνπλ ζην δξνζεξό ζαιαζζηλό αέξα. ηνλ Αηιαληηθό σθεαλό, από ηε θσηία έσο ηε Γε ηνπ Ππξόο, ζηηο θνξπθέο ησλ Άλδεσλ θαη ηηο αηειείσηεο πεδηάδεο ηεο Pampa, κέρξη ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία, ν πξώηνο γύξνο ηνπ θόζκνπ γξακκέλνο από ηνλ Ηνύιην Βεξλ πξναλαγγέιιεη ηε καγεία ηεο Μπζηεξηώδνπο Νήζνπ (L Île mystérieuse, ) ε νπνία ηδξύεη κεηαμύ άιισλ, κε ηνλ Παγθαλέι, ην αξρέηππν ηνπ ςπραγσγνύκελνπ ζνθνύ. O πην νινθιεξσκέλνο όκσο ήξσαο ηνπ Βεξλ, ν πην εκβιεκαηηθόο, θαη ν πιένλ κπζηεξηώδεο κέζα ζηελ αλαηξεπηηθόηεηά ηνπ είλαη ν πινίαξρνο Νέκν. Σν κπζηζηόξεκα ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα ( ) απνηειεί κηα πεξηπέηεηα πνπ όκνηά ηεο δελ μαλαγξάθηεθε κέρξη ζήκεξα. Να ππελζπκίζνπκε όκσο όηη έλαο ζύγρξνλνο ηνπ Βεξλ, ν Louis Figurer, ν νπνίνο επηδίλεηαη ζηελ εθιατθεύζεη ησλ Σερλώλ θαη ησλ Δπηζηήκσλ, ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ Ζ Γε πξηλ ηνλ θαηαθιπζκό (La Terre avant le déluge, 1862), παξνπζηαδεη κηα ηζηνξία ηεο Γεο ηεο νπνίαο ηνλ απόερν ζπλαληνύκε ζηηο ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα. Άζρεηα από θάζε επίδξαζε ε δάλεην, απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί εδώ είλαη όηη θαη νη δπν ζπγγξαθείο ηνπνζεηνύληαη ζηελ παξάδνζε ηνπ λεπηνπληζκνύ (neptunium) 2, ζεσξία πνιύ ζεκαληηθή κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία όινη νη βξάρνη έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζηα βάζε ησλ σθεαλώλ. ηηο ιεύγεο, ν Ναπηίινο, πιένληνο ζηνλ Αηιαληηθό ζπλαληά ηελ Αηιαληίδα. Όπσο ηόζνη άιινη, έηζη θαη ν Βεξλ ππνζηεξίδεη όηη ε κπζηθή Ήπεηξνο βπζίζηεθε όπσο αλαθέξεη θαη ν Πιάησλαο ελληά ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ. Ο Βεξλ ηνπνζεηεί ηελ Αηιαληίδα ζηηο εθαηζηεηώδεηο λήζνπο ηνπ αλαηνιηθνύ Αηιαληηθνύ, από ηελ Μαδέξα ζην Πξάζηλν Αθξσηήξη, κηα αζηαζή δώλε ζύκθσλα κε ηνπο ζεκεξηλνύο γεσιόγνπο. Πνύ ήκνπλ; Πνύ ήκνπλ; Ήζεια λα ην κάζσ νπσζδήπνηε, ήζεια λα κηιήζσ, ήζεια λα μεξηδώζσ ηελ αηζάιηλε ζθαίξα πνπ θπιάθηδε ην θεθάιη κνπ. Αιιά ν πινίαξρνο Νέκν ήξζε θνληά κνπ θαη κε ζηακάηεζε κε κηα θίλεζε. Μεηά, ζθύβνληαο θαη παίξλνληαο έλα θνκκάηη κόιπβδν, πιεζίαζε έλα βξάρν από καύξν βαζάιηε θαη ράξαμε κηα ιέμε: ΑΣΛΑΝΣΗΓΑ 2 Από ην Neptune, ην Θεό ηεο ζάιαζζαο ζηε ξσκατθή κπζνινγία. 3

4 γξάθεη ν Βεξλ ζηηο Δίθνζη ρηιηάδεο ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα (Αziza, 2001: 262). ην κπζηζηόξεκα απηό, ν πινίαξρνο Νέκν θαηνξζώλεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο θάησ από ηε ζάιαζζα ζηελ νπνία θαη αθηεξώλεη ηελ κεγάιε ηνπ πεξηνύζηα θαη ηηο γλώζεηο κεραληθήο πνπ έρεη. Όινο ν ζεζαπξόο ηεο γλώζεο θαη ηεο ηέρλεο έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηελ πην όκνξθε κεραλή πνπ θαληάζηεθε πνηέ ν Βεξλ, ηνλ Ναπηίιν. Ζ ειεθηξηθή ηνπ κεραλή έρεη ηε δύλακε ειεθηξηθήο κπαηαξίαο, επηηξέπνληαο έηζη ζην Νέκν λα θάλεη πνιιέο θνξέο ην γύξν ηνπ θόζκνπ θάησ από ην λεξό, λα επηζθεθηεί ηνλ ηόπν όπνπ βξίζθεηαη ε Αηιαληίδα, λα πεξάζεη θάησ από ηελ έξεκν ζηνπο πάγνπο ηνπ Βνξξά, λα εμαληιήζεη ηνπο ζεζαπξνύο ησλ ηζπαληθώλ γαιέξσλ γηα λα βνεζήζεη ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε, λα πεξάζεη από ηελ Κόθθηλε ζάιαζζα ζηε Μεζόγεην κέζα από ηνλ ηζζκό ηνπ νπέδ, πξηλ ηελ ύπαξμε βέβαηα ηνπ θαλαιηνύ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ αηώλα. Ο Νέκν έρεη ηόζε κεγάιε δύλακε πνπ ηνλ θάλεη λα δεη ζε κηα κεγάιε αιιά εθνύζηα απνκόλσζε εθεί ν ζπγγξαθέαο ζηνράδεηαη πάλσ ζην κέιινλ ηνπ αλζξώπνπ. Σνλ πινίαξρν Νέκν μαλαβξίζθνπκε ζηε Μπζηεξηώδε λήζν. ην κπζηζηόξεκα απηό ε καγεία νθείιεηαη ζηε δηάζεζε ησλ λαπαγώλ λα μαλαξρίζνπλ ηε δσή από ην ηίπνηα ζε έλα έξεκν λεζί. Μεηά από κηα επηζεώξεζε ζην λεζί, ν κεραληθόο κηζ ζα βγάιεη από ηελ ηζέπε ηνπ νξπθηά δείγκαηα δηαθνξεηηθώλ εηδώλ : νξπθηό ζίδεξν, αζβεζηόιηζν, θάξβνπλν, άξγηιν, ππξηηόιηζν, ζεηάθη ε πάλσ από ηα κηζά κπζηζηνξήκαηα ζηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο σο βαζηθό πιαίζην ε ζέκα. Γηα πάλσ από είθνζη ρξόληα θαη κε ηα δηαδνρηθά ηνπ πινία, Άγηνο Μηραήι I, Άγηνο Μηραήι IlI θαη Άγηνο Μηραήι III, ν Ηνύιηνο Βεξλ πιέεη ζηε Βόξεηα ζάιαζζα, ζηνλ Αηιαληηθό θαη ζηε Μεζόγεην. ηελ πιώξε εκπλέεηαη θαη θξαηάεη ζεκεηώζεηο πνπ ζηε ζπλερεία ρξεζηκνπνηεί ζην γξαθείν ηνπ, ζηελ Ακηέλε, δεκηνπξγώληαο έηζη δπν κε ηξεηο ηόκνπο ην ρξόλν. Πνιιέο εθαηνληάδεο πινία όισλ ησλ ηύπσλ θαη όισλ ησλ ηόλσλ εκθαλίδνληαη ζην έξγν ηνπ, ζπάληα πνιεκηθά αιιά θαη θνξηεγά, ππεξσθεάληα θαη ζπρλά ιέκβνη όπσο ηα θαιαηλνζεξηθά ζην Σέξαο ηεο ζάιαζζαο (Histoires de Jean-Marie Cadi boulin, 1901), ε ην αηκόπινην ζην νπνίν ε Dally Brancard ζηηο Πεξηπέηεηεο ηεο θ. Μπξάληθαλ (Mistress Brancard, 1891), βξίζθεη πληγκέλν ην παηδί ηεο. Σν λαπηηθό είλαη ην κόλν κέζν πνπ ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο ηηο πην καθξηλέο Ζπείξνπο. Ο Φηιέαο Φνγθ γηα λα πεηύρεη ζε νγδόληα κέξεο ην ζηνίρεκα ηνπ γηα ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ, βαζίδεηαη ζηα ηαθηηθά σξάξηα ησλ ππεξσθεάλησλ γξακκώλ. Οη πεξηζζόηεξνη θξηηηθνί αλαγλσξίδνπλ ζηνλ Ηνύιην Βεξλ ηνλ ζπγγξαθέα-νξακαηηζηή θαη ηνπ απνδίδνπλ ζπρλά ηελ παηξόηεηα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο κπζνπιαζίαο. Δθαξκόδεη όιεο ηηο ζέζεηο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζην παξόλ. Καλέλα από ηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα δελ εθηπιίζζεηαη ζην κέιινλ. Ζ γνεηεία θαη ε καγεία πνπ πξνθαινύλ ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ θαη ε επαθή ηνπ κε ηε θαληαζία ηνπ αλαγλώζηε πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ αμηνπηζηία πνπ πξνζδίδεη ν ζπγγξαθέαο ζηηο ηξέρνληεο αλαθαιύςεηο, άγλσζηεο αθόκα ζην κεγάιν θνηλό, όπσο γηα παξάδεηγκα ην ππνβξύρην, ην δηαζηεκόπινην, ν ηειέγξαθνο, ην ειεθηξηθό ξεύκα, ην ηειέθσλν, ην ηειεθάμ, ν θσλνγξάθνο. Ο ζπγγξαθέαο ζπξώρλεη ζην έπαθξν ηηο ηερληθέο ηνπ δπλάκεηο, ηηο επηζηεκνληθέο κεηξήζεηο, ηε ζηδεξνπξγία, ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο, ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θηι. ηεο επνρήο ηνπ ζε θαηλνκεληθέο δηαζηάζεηο, παξέρνληαο έηζη ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηόηεηα λα ζπξσρζεί από ηώξα ηα όξηα ηνπ κέιινληνο. Οη αζηξαπηαίεο δηαηζζήζεηο ηνπ ηνλ θάλνπλ λα θαληαζηεί ην απηνθίλεην θαη ηα αεξνπιάλα ζαλ κεραλέο πνπ θνβίδνπλ θαη όρη ζαλ κέζα κεηαθνξάο ζε επξεία θιίκαθα. Λάζε εθηίκεζεο θαη δηαίζζεζεο ηνλ θάλνπλ λα θνβάηαη γηα ηελ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο βόκβεο, ηνπο πόιεκνπο θαη ηελ ηξνκνθξαηία. Οη επηζηήκεο πξνζθέξνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα κηα κπζηζηνξεκαηηθή δνκή όπνπ ην πάζνο γηα ηνλ πιαλήηε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ν ζπγγξαθέαο κάρεηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνηεινύλ πεγή ρεηξαθέηεζεο. ην ζεκείν απηό έγθεηηαη όιε ε παγθνζκηόηεηα ηνπ Βεξλ. 4

5 Γελ ππάξρεη ππεξάλζξσπνο ζην έξγν ηνπ Βεξλ, ε γλώζε δελ κπνξεί λα ιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα. Σα ηειεπηαία κπζηζηνξήκαηα ησλ Φαληαζηηθώλ ηαμηδηώλ πξνζθέξνπλ πνιπάξηζκεο ζπληζηώζεο πνπ ακθηζβεηνύλ θάζε αθξαία πίζηε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ε νπνία ζα ήηαλ ηθαλή γηα όια. Σν όξακα ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ είλαη από απηήλ ηελ άπνςε εκθαλέο. Οη αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο, ε θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία, ε ςπρνινγία κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα κπνπλ ζε κηα θαηλνύξηα επνρή, αιιά είλαη ε θαληαζία θαη ε κεζόδεπζε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θόζκν ζην κέιινλ. Ο ζπγγξαθέαο πνπ αθηέξσζε 62 κπζηζηνξήκαηα θαη 18 λνπβέιεο ζηελ πεξηγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ πιαλήηε εκθαλίδεηαη ζην θσο ηεο Ηζηνξίαο ζαλ έλαο νξακαηηζηήο θηιόζνθνο. Από ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο ζηα κπζηζηνξεκαηηθά ζαύκαηα Πνιινί κειεηεηέο θαη θξηηηθνί παξνπζηάδνπλ ζπρλά ηνλ Ηνύιην Βεξλ σο εηδηθό ζηελ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία, από ην γεγνλόο όηη δηεγείηαη ηνλ θόζκν ζηνπο ζύγρξνλνπο ηνπ. Υάξε ζηνλ Βεξλ θαίλεηαη λα έρνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή γηα ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ πιαλήηε ζύκθσλα κε ηηο γλώζεηο πνπ ππήξραλ ηνλ 19 ν αηώλα. Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα (Voyages extraordinaires) γξάθηεθαλ αλάκεζα ζηα 1862 θαη αξάληα πεξίπνπ ρξόληα θύιεζαλ θαηά ηα νπνία ε εμεξεύλεζε ηνπ πιαλήηε πξνόδεπε ζπλερεία, ηόζν ζηελ Αθξηθή, όζν θαη ζηελ Απζηξαιία ε ζηηο πνιηθέο ζάιαζζεο. Αξθεηνί παξάγξαθνη ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Βεξλ ζπκίδνπλ ηνπο νδεγνύο Michelin, ε κάιινλ, παξόκνηνπο ηνπ 19 νπ αηώλα, όπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπο ηαμηδησηηθνύο νδεγνύο Joanne, ζηνπο νπνίνπο άιισζηε αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα θείκελα ηνπ. Ζ αθήγεζε ζην βηβιίν ηνπ Σα παηδηά ηνπ πινίαξρνπ Γθξαλη αλαθέξεηαη ζε αξθεηέο πόιεηο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο, πεξηγξάθνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηόπνπ, ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ, ην όλνκα ηνπ αλζξώπνπ πνπ έθηαζε εθεί πξώηνο, ζηνηρεία δειαδή πνπ δεκηνπξγνύλ έλα είδνο ηαπηόηεηαο γηα ηελ πεξηνρή. Αιιά όπσο πνιύ εύζηνρα αλαξσηηνύληαη νξηζκέλνη αλαγλώζηεο γηα ηελ εγθπξόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ιίζηεο κε ηα ςαξηά ε ηα πνύιηα ζηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα, ζα κπνξνύζακε εμίζνπ λα αλαξσηεζνύκε γηα ηελ απζεληηθόηεηα όισλ απηώλ ησλ ηόπσλ πνπ αλαθέξεη ν Βεξλ ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ν Ηνύιηνο Βεξλ ρξεζηκνπνηεί έλα αιεζνθαλέο ληεθόξ ην νπνίν πεξηέρεη αιεζηλά νλόκαηα θαη πεξηγξαθέο πνπ αλ ηηο θαινθνηηάμνπκε από θνληά ζα δνύκε όηη δελ έρνπλ ηίπνηα ην θνηλόηππν. Όια απηά γίλνληαη ζπλεηδεηά από ηνλ ζπγγξαθέα ν νπνίνο απνβιέπεη λα ηξαβήμεη ζηγά-ζηγά ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηνλ κύζν, ζε ηόπνπο θαληαζηηθνύο, επηλνήκαηα πνπ δελ είλαη θαζόινπ αζώα. Καηά γεληθό θαλόλα, από ηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνύ, έρεη θαλνληζηεί έλα δξνκνιόγην. ε πεξίπησζε όπνπ απνθαζίδεηαη λα αθνινπζεζεί έλα δξνκνιόγην ήδε γλσζηό, νη δηαθνξεηηθνί ζηαζκνί βξίζθνληαη ζε θάπνηνλ ράξηε πνπ ήδε ππάξρεη. Πξόθεηηαη γηα πόιεηο ε ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη θαζ νδόλ, όπσο επίζεο ζηδεξνδξνκηθνί ε ζαιάζζηνη ζηαζκνί. Ο Μηραήι ηξνγγόθ γλσξίδεη ην δξόκν πνπ πξέπεη λα πάξεη γηα λα πάεη από ηε Μόζρα ζην Íξθνπηζθ, ν Φηιέαο Φνγθ γηα λα θάλεη ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ, νη ήξσεο ζηνλ Αηζάιηλν γίγαληα 3 (La Maison à vapeur, ) γηα λα δηαζρίζνπλ ηελ Ηλδία από ηα αλαηνιηθά ζηα δπηηθά. Παξά ηα αιιεπάιιεια πξνβιήκαηα θαη εκπόδηα, ηα δξνκνιόγηα απηά δελ ζα γλσξίζνπλ ηειηθά παξά ιίγεο κόλν παξαθακπηήξηεο νδνύο. Δίλαη θαηαλνεηό ινηπόλ όηη ε γεσγξαθία ηνπ Βεξλ είλαη πξαγκαηηθή θαη ζπλεπάξνπκε ζπλ ηνηο άιινηο όηη νη δηάθνξνη ηόπνη έρνπλ έλαλ ραξαθηήξα δηδαθηηθό ζηελ απαξίζκεζε ηνπο. Αιιά ηα πξάγκαηα βέβαηα δελ είλαη θαη ηόζν απιά. Γηαηί από ηόηε πνπ εθδόζεθε ε αιιεινγξαθία ηνπ Βεξλ κε ηνλ Δηδέι, θαηαιαβαίλνπκε θαιύηεξα ηηο γεσγξαθηθέο απζαηξεζίεο ηνπ ζπγγξαθέα. Γλσξίδνπκε, γηα παξάδεηγκα, όηη ε ξσζηθή πόιε Kolyvan, κεηαηέζεθε θαηά 200 ρηιηόκεηξα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πινθή ζηνλ Μηραήι ηξνγθόθ (Μichel Stroggof, 1876). ην Σαμίδη ζηνλ Ακαδόλην (La Jangada. Huit cents lieues sur 3 Έρεη απνδνζεί θαη σο Αηκνθίλεην ζπίηη. 5

6 l Amazone, 1881), κπζηζηόξεκα κε ηελ πην γξακκηθή δηαδξνκή, βξίζθνπκε θάπνηεο γεσγξαθηθέο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο δηεπθνιύλνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Φαληαδόκαζηε ινηπόλ ηη ζπλέβαηλε όηαλ νη ηαμηδηώηεο ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ πεξλνύζαλ από έλα κέξνο εληειώο άγλσζην. Βξίζθνπκε πνιινύο πεξίεξγνπο ράξηεο κε πεξηζώξηα γεκάηα ζεκεηώζεηο θαη κε έλα κεγάιν θελό ζην θέληξν. Πνιιέο θνξέο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύζαλ νη άγλσζηνη ηόπνη ιύλνληαλ κε ηε βνήζεηα κηαο ππεξκεγέζνπο έξεκνπ πνπ παίξλεη ηελ όςε επείξνπ, θάηη πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ν Βεξλ, θπξίσο ζηα αθξηθάληθα θαη απζηξαιέδηθα κπζηζηνξήκαηα, θάηη πνπ άιισζηε είλαη θαη αιεζηλό: θαίλεηαη όηη ν Βεξλ γλώξηδε ηηο ηειεπηαίεο επηηεύμεηο ησλ εμεξεπλεηώλ ζηελ θαξδηά ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο. Ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 1870 ν ζπγγξαθέαο ζπληάζζεη γηα ηνλ Δηδέι ηελ Ηζηνξία ησλ ηαμηδηώλ θαη ησλ ηαμηδησηώλ (Histoire des voyages et des voyageurs), ε νπνία θαιύπηεη ηελ Αξραηόηεηα έσο ηνλ 19ν αηώλα θαη δίλεη κηα ηδέα γηα ηηο γλώζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ν ζπγγξαθέαο. Σν πην κεγάιν κπζηήξην όκσο γηα ηνλ Βεξλ παξέκελαλ νη πνιηθέο δώλεο. Θα κπνξνύζε θπζηθά λα εληάμεη ζ απηνύο ηνπο ηόπνπο κηα έξεκν από πάγν, θαη απηό θάλεη πεξίπνπ. Αιιά, αληίζεηα από ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αθξηθή πνπ είλαη ηόπνη πεξάζκαηνο (θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ Απζηξαιία, ν ζθνπόο δελ είλαη ε αλαθάιπςε ηεο ρώξαο, αιιά ε αλαδήηεζε ελόο απνιεζζέληνο αηόκνπ: ηνλ παηέξα ζην Ta παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη, ε ηνλ ζύδπγν ζηηο Πεξηπέηεηεο ηεο θ. Μπξάληγθαλ), ν Βόξεηνο θαη ν Νόηηνο πόινο απνηεινύλ απηνζθνπό είλαη ζπγρξόλσο ηόπνη θαηάθηεζεο θαη ειεπζέξηαο όπνπ κπνξεί λα θαιπάζεη ε θαληαζία. Σόπνη δεκηνπξγίαο θαη νπηνπίαο Οη αξθηηθνί πόινη είλαη ην πην σξαίν παξάδεηγκα δηαθνξεηηθώλ ηόπσλ, θαηάιεμε ελόο ηαμηδηνύ όπνπ βαζηιεύεη ε ειεύζεξε δεκηνπξγία, απηό πνπ νη ζνπξεαιηζηέο απνθαινύλ ηα «θνκβηθά ζεκεία». Σόπνη όισλ ησλ πηζαλνηήησλ, εληειώο θαληαζηηθνί. Έηζη ν Βεξλ ηνπνζεηεί ηνλ Βόξεην πόιν ζηελ θνξπθή ελόο εθαηζηείνπ ηεο κηθξήο λήζνπ Βηθηόξηα. Καη αλ ν Νόηηνο Πόινο ηνπνζεηείηαη ζηελ θαξδηά κηαο Ζπείξνπ, ν Νόηηνο καγλεηηθόο Πόινο παξνπζηάδεηαη ππό ηε κνξθή κηαο γηγαληηαίαο θήγθαο. Ο Ηνύιηνο Βεξλ κεηαηξέπεη ηα γεσγξαθηθά πεξάζκαηα ζε γηγαληηαίεο απνζήθεο ηξνθίκσλ, ζε δσνινγηθά πάξθα ε ζε ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ ηελ έθηαζε επαξρίαο, όπσο νη ρώξεο πνπ δηαζρίδνπλ νη ήξσεο ηε Χώξα ησλ γνπλαξηθώλ (Le Pays des fourrures, 1873) θνληά ζηνλ αξθηηθό πόιν, ε αθόκα απηέο πνπ βξίζθνπκε ζην Σαμίδη ζηνλ Ακαδόλην, ζηε Νόηηα Ακεξηθή. Οη ηνπνζεζίεο κπνξεί επίζεο λα κεηαβάιινληαη ζε αηζζεηηθά ε πνηεηηθά αξηζηνπξγήκαηα, όπσο παξαδείγκαηνο ράξε νη απνζήθεο ηνπ Μνλκανπζ, ε ζπειηά ηνπ Φηλγθαι, ε Αξθηηθή Ήπεηξνο, ηα Ηκαιάηα, ε νη θαηαξξάθηεο ηνπ Νηαγάξα, πνπ είλαη όινη ηόπνη πξαγκαηηθνί. Σα λεζηά παίδνπλ επίζεο έλα ζπνπδαίν ξόιν ζε νιόθιεξν ην έξγν. πρλά παξαδείζηα, ηξέθνπλ κε αθζνλία επηζθέπηεο θαη λαπαγνύο. Ζ απαξίζκεζε ησλ λεζηώλ δείρλεη ηε ζρέζε ηνπ Βεξλ κε ηε Γεσγξαθία. Αλ ε λήζνο Chairman ζην Γύν ρξόληα δηαθνπέο (Deux ans de vacances, 1888) είλαη ηειηθά πξαγκαηηθή, ηα λεζηά Hanover θαη Lincoln ζηε Μπζηεξηώδε λήζν, είλαη όρη κόλν αλύπαξθηα, αιιά θαη εληειώο εμσπξαγκαηηθά ιόγσ ηνπ βνηαληθνύ θαη δσνινγηθνύ ηνπο πινύηνπ. Ο γεσγξαθηθόο ηόπνο αλαδεηθλύεηαη όζν πνηέ άιινηε ζαλ κηα κεγάιε εγθπθινπαίδεηα εκπλεπζκέλε από ηελ Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Νηηληεξό πνπ πξννξίδεηαη γηα παηδία, έλα κεγάιν βηβιίν ηνπ θόζκνπ θαη ησλ ζαπκάησλ ηνπ όπσο ν θόζκνο ηνπ σθεαλνύ ζην ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα. Ωζηόζν, ην 1895, θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην Νεζί κε ηηο έιηθεο (L Île à hélices), πνπ απνθαιύπηεη ηελ ηειεπηαία γεσγξαθηθή ελόξαζε ηνπ Βεξλ: ηελ θαηάθηεζε ελόο θόζκνπ από ηνλ άλζξσπν-κεραληθό, ν νπνίνο κπνξεί όρη κόλν λα ηνλ αιιάδεη (κε ην θαλάιη ηνπ νπέδ), αιιά θαη λα δεκηνπξγεί ηόπνπο εληειώο θαληαζηηθνύο. Σέηνηα γεγνλόηα πνπ πξνθαινύλ ην 6

7 ζαπκαζκό ηνπ ζπγγξαθέα, ηνλ θάλνπλ λα θνβάηαη γηα ην κέιινλ ελόο πιαλήηε πνπ πξννξίδεηαη ζηελ νκνηνκνξθία. Πξόθεηηαη γηα έλαλ δπηηθό θόζκν ν νπνίνο ζβήλεη ζηγά-ζηγά ζηα ηειεπηαία ηαμίδηα ηνπ Βεξλ, κεηά από ηνπο θαληαζηηθνύο ίιηγγνπο αλεμεξεύλεησλ ηόπσλ, εληειώο αλύπαξθησλ. ηα κπζηζηνξήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 αθόκα θαη ην αλύπαξθην ηείλεη λα εμαθαληζηεί από ηνλ θαληαζηαθό θόζκν ηνπ ζπγγξαθέα. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη εάλ ν Ηνύιηνο Βεξλ έρεη ζίγνπξα πάζνο γηα ηελ γεσγξαθία, σζηόζν ηε κεηαρεηξίδεηαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζαλ όξγαλν δεκηνπξγίαο παξά ζαλ επηζηεκνληθό αληηθείκελν. Ο ζπγγξαθέαο παίδεη ζπλερεία κε ηελ αθξηβή γεσγξαθηθή ιεπηνκέξεηα ε νπνία ηειεηνπνηείηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηώλα. ηε ρώξα ησλ γνπλαξηθώλ, ην αθξσηήξην ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην Αθξσηήξη ηεο Καιήο Διπίδαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλαο πάγνο πνπ απνζπάηαη από ηελ αθηή θαη απνκαθξύλεηαη ελώ ηαπηόρξνλα κηθξαίλεη. ηνλ Γεθαπεληάρξνλν πινίαξρν (1878), ηα κπζηζηνξεκαηηθά πξόζσπα, απνβηβαδόκελα ζηελ αθξηθάληθε αθηή, πηζηεύνπλ ζηε δηάξθεηα πνιιώλ θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ όηη βξίζθνληαη ζηε Νόηηα Ακεξηθή. Αιιά είλαη θπξίσο κε ηα εθαίζηεηα πνπ ην παηρλίδη πάεη αθόκα πην καθξηά. Δίλαη ζαλ έλα είδνο κεραληζκνύ πνπ ζα ηξνπνπνηνύζε ζπλερώο ηε θπζηθή όςε ηνπ θόζκνπ, κε ζπλέπεηεο βέβαηα ηνπηθέο: λεζηά πνπ βπζίδνληαη θαη αλαδύνληαη θαη πάιη (από ηε Μπζηεξηώδε λήζν ζηνλ Βόξεην Πόιν), ε αληίζεηα, κε πιαλεηηθέο ζπλέπεηεο, όπσο ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ Βεξλ, ηε λνπβέια Έληνκα (Édom,1903) ζηελ νπνία όινη νη πιαλήηεο εμαθαλίδνληαη θάησ από ηα λεξά, ελώ έλαο άιινο πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη ε παιηά Αηιαληίδα, αλαδύεηαη, δεκηνπξγώληαο έηζη έλαλ θαηλνύξην θόζκν, έλαλ θαηλνύξην πνιηηηζκό θαη κηα θαηλνύξηα γεσγξαθία. Σν θαληαζηηθό ζην έξγν ηνπ Βεξλ Σα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Βεξλ πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηηο ηαμηδησηηθέο δηεγήζεηο ε ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ «κεγάινπ θόζκνπ», είλαη πνιπάξηζκα. Δδώ δελ ππάξρεη θακηά αλαθνξά ζηελ πξόνδν ε ζηελ επηζηήκε, θακία κπζηεξηώδεο εκθάληζε θαληαζηηθώλ όλησλ θαη δηαβνιηθώλ παξάμελσλ ππάξμεσλ όπσο ζηα έξγα Ξερεηκώληαζκα ζηνπο πάγνπο (Un hivernage dans les glaces) 4, Σα παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη θαη Κιαύδηνο Μπνκπαξλάθ (Claudius Bomparnac, 1892) 5. Κακηά επηζπκία λα εηζάγεη ζηελ ηζηνξία θάπνηα επηζηεκνληθή λεσηεξίδνπζα δηάζηαζε, ηελ παξνπζία θάπνηνπ ππνβξύρηνπ ζην ιεύγεο θάησ από ηε ζάιαζζα ή αεξνπιάλνπ ζηνλ Ρνβήξν ηνλ θαηαθηεηή (Robur-le-conquérant, 1886), ηελ ππεξθπζηθή δηάζηαζε θαη ην γηγαληηζκό ζην Σαμίδη ζην θέληξν ηεο γεο θαη ην «αλζξώπηλν ξνιόη» ζηνλ Μαζηξν-Εαραξία (Maître Zacharius, ou l horloger qui a perdu son âme) 6. Ωζηόζν, ν Βεξλ ζεσξείηαη ζηε Γαιιία ν δεκηνπξγόο κηαο θαηλνύξηαο ινγνηερληθήο κνξθήο, ηεο επηζηεκνληθήο πξόβιεςεο. Ο ζηόρνο ηνπ Βεξλ είλαη λα μαλαπαξεη ηηο λνξκεο ηνπ πεξηπεηεηώδνπο κπζηζηνξήκαηνο έηζη όπσο ην επεζήκαλε ν Γνπόιηεξ θνη εγθιείνληαο ζ απηέο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζύγρξνλε γλώζε: ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κε ηε γεσγξαθία ε ηε γεσκνξθνινγία ε νπνία πξνζδνθά λα αλαπαξαζηήζεη όιεο ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ε θύζε. Δγγεγξακκέλν κέζα ζε κηα παηδαγσγηθή νπηηθή, θαη ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Δηδέι ν νπνίνο δεκνζηεύεη ην 1860 ηελ Biblio thèque d éducation et de récréation, ην εγρείξεκα ηνπ Βεξλ νξίδεηαη σο κηα κπζηζηνξεκαηηθή κεηαθνξά ησλ αλαθαιύςεσλ ηνπ αηώλα θαη κηα παξνπζίαζε ηεο ζύγρξνλεο γλώζεο ζε έλα λέν θνηλό. Όζνλ αθνξά ηνλ Μάηηα άληνξθ (Mathias Sandorf), ν Βεξλ γξάθεη ην 1884 ζηνλ έθδνηε ηνπ: 4 Ννπβέια από ηε ζπιινγή Γόθησξ Ομ (Le Docteur Ox, 1874). 5 Έρεη απνδνζεί θαη κε ηνλ ηίηιν : Από ηνλ Καύθαζν ζην Πεθίλν. 6 Ννπβέια από ηε ζπιινγή Γόθησξ Ομ. 7

8 Πξνζζέησ όηη γξάθσ πεξηζζόηεξν γηα ηνπο λένπο παξά γηα ηνπο ελήιηθεο, θαη όηη ε γεσγξαθία πνπ κπνξεί λα θνπξάζεη ηνπο κεγάινπο, παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο λένπο θαη όηη νη πεξηγξαθέο ησλ ρσξώλ ζην Ballon 7, ζην Hatteras θαη ζηνλ Grant θηι. ήηαλ πνιύ πην ζεκαληηθέο από απηέο ησλ ηειεπηαίσλ κπζηζηνξεκάησλ όπνπ ε δξάζε είλαη κεγαιύηεξε [ ]. απην ην κπζηζηόξεκα, επηζπκώ λα κάζεη ν αλαγλώζηεο από ηελ Μεζόγεην απηό πνπ πξέπεη λα μέξεη. Να ινηπόλ γηαηί ε δξάζε κεηαθέξεη ηνλ αλαγλώζηε ζε πνιύ δηαθνξεηηθά ζεκεία (Vierne, 1986 : 61). Πέξα από ηηο θεληξηθέο γξακκέο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Βεξλ (ην κνληέξλν θαη ε γλώζε), ην έξγν ηνπ αλήθεη ζην θαληαζηηθό είδνο, ππό κηα ηδηαίηεξε όκσο κνξθή. Πξόθεηηαη γηα έλα θαηλνύξην είδνο πνπ θαζηεξώλεηαη ζηνλ 19ν αηώλα. Τπήξραλ βέβαηα θαη πξηλ έξγα θαληαζηηθά, ηα νπνία όκσο εμαηηίαο ηνπ ππεξθπζηθνύ ζηνηρείνπ είραλ κείλεη ζην πεξηζώξην. Όπσο πνιύ ζσζηά ην ζεκείσζε ν Joël Malrieu «ην θαληαζηηθό σο ινγνηερληθό είδνο είλαη κία ξνκαληηθή επηλόεζε» (1992 : 8). Γηα ηνπο ξνκαληηθνύο, ην είδνο απηό πξνζδηνξίδεη ηα θείκελα θαληαζίαο ρσξίο θαλόλεο. Υσξίο λα επηκείλνπκε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ξνκαληηθώλ ζπγγξαθέσλ θαη ζηηο αληηζέζεηο κεηαμύ ηνπο, αο ππνγξακκίζνπκε όηη ν Βεξλ ζα ζηξαθεί πξνο κηα πιεπξά ηνπ θαληαζηηθνύ πνπ είρε απνξξηθζεί θαηά ην πξώην κηζό ηνπ 19 νπ αηώλα, ζπλδένληαο ηα Φαληαζηηθά ηαμίδηα κε ην ππεξθπζηθό θαη δηαηεξώληαο θάπνηα ππνηαγή ζην ινγνηερληθό ξεαιηζκό. Ο Γάιινο ζπγγξαθέαο αλνίγεη έηζη έλαλ θαηλνύξην δξόκν, ηε θαληαζηηθή ινγνηερλία, δίλνληαο ζην ζρέδηό ηνπ ηελ επηζηεκνληθή δηάζηαζε. «Σν επηζηεκνληθό κέξνο, απηόο είλαη ν ζθνπόο ηνπ έξγνπ» ιέεη ν ζπγγξαθέαο 8. Γηόηη «ε πξαγκαηηθή θξίθε ζπλάγεηαη κέζα από ηελ αληηπαξάζηαζε κε ην ύκπαλ» (Verne, 1978 : 146). Σν θαληαζηηθό είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνύ κε ηνπ κε πξαγκαηηθνύ θαη όπσο ζεκεηώλεη ν Roger Caillois είλαη «ην θνκκάηηαζκα ηνπ πξαγκαηηθνύ ηόπνπ θάησ από ηα ρηππήκαηα ηνπ ππεξθπζηθνύ» (1966 : 8). Ζ επηζηεκνληθή θαληαζία ηνπ Βεξλ : πξόβιεςε θαη α-ρξνλία Αλ ν Ηνύιηνο Βεξλ εμεξεπλά ηόπνπο θαη εθκεηαιιεύεηαη θάζε επηζηεκνληθo επηηεπγκα, αλ πξνζθνιιάηαη ζηηο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν ηεο επνρήο ηνπ θαη ζηηο αλαθαιύςεηο ζε παγθόζκηα θιίκαθα, δελ ελδηαθέξεηαη παξά κόλν πεξηζσξηαθά γηα ηελ α-ρξόληα, δειαδή ηελ ηέρλε λα θαληάδεζαη ηηο θνηλσλίεο ηνπ κέιινληνο. Όια ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ επνρή ηνπ, θαη κόλν δπν από απηά, ην Σαμίδη ζην θέληξν ηεο γεο θαη Έθησξ εξβάληαο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο κε-ξεαιηζηηθέο θαληαζίεο Σν Παξίζη ζηνλ 20 ν αηώλα (Paris au XXe sièclé) 9, κπζηζηόξεκα ζην νπνίν θαληάδεηαη ην Παξίζη ζηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, είλαη έλα λεαληθό θείκελν πνπ δεκνζηεύηεθε γηα πξώηε θνξά ζηα 1994, κόιηο αλαθαιύθηεθε ην ρεηξόγξαθν. Δπίζεο, δπν λνπβέιεο πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζπιινγή Χζεο θαη αύξην (Hier et Demain, 1910), ηνλ 29 αηώλα. Ζ κέξα ελόο ακεξηθαλνύ δεκνζηνγξάθνπ ην 2889 (Au XXIXe siècle. La Journée d un journaliste américain en 2889) θαη Ο αηώληνο Αδάκ (L Éternel Adam), απνδίδνληαη ζήκεξα, ζρεδόλ κε βεβαηόηεηα, ζηνλ γην ηνπ Bεξλ, Michel. Σν πξώην, γξακκέλν ην 1889, εζηηάδεη ζηνλ θόζκν ηνπ Σύπνπ ρίιηα ρξόληα κεηά θαη πεξηγξάθεη κηα αίζνπζα ζύληαμεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ηππνγξαθία θαη ζηνλ θόζκν ησλ εθδόζεσλ αθξηβώο αλάκεζα ζηα 1930 θαη ηνλ Αηώλην Αδάκ, ε Γε παξνπζηάδεηαη ζαλ έλαο ηεξάζηηνο σθεαλόο όπνπ βξίζθνληαη κεξηθά λεζηά κε ηνπο ζπάληνπο επηδώληεο κηαο ρακέλεο αλζξσπόηεηαο. Ο θαηξόο 7 Πξόθεηηαη γηα ην έξγν Πέληε εβδνκάδεο κε ην αεξόζηαην. 8 Γξάκκα ηνπ 1883, ην νπνίν παξαηίζεηαη από ηελ Simone Vierne (1986 : 61). 9 Δξγν εκηηειέο, γξακκέλν ζηα θαη δεκνζηεπκέλν κόιηο ην 1994, όηαλ αλαθαιύθζεθε καδί κε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ. 8

9 πεξλά. Υηιηάδεο ρξόληα αξγόηεξα, κεηά ηελ αλαγέλλεζε ηεο αλζξσπόηεηαο, αλαθαιύπηνπκε πσο έλαο άιινο πνιηηηζκόο πνπ ζηηο εκέξεο καο έρεη εμαθαληζηεί ν δηθόο καο είρε πξνεγεζεί. «Ο πεηξαζκόο λα απνδώζνπκε απηήλ ηελ θαηλνύξηα Αηιαληίδα ζηνλ Βεξλ, είλαη ζίγνπξα δειεαζηηθόο θαζώο πξνζθέξεη ην ηδαληθό ζεκείν ζην ζπκβνιηζκό νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Βεξλ πνπ κνηάδεη λα ηειεηώλεη κέζα ζε κηα αησληόηεηα ρακέλε ζηελ άβπζζν», ηνλίδεη ν Jean-Paul Dekiss (2004 : 176). Ζ πξόβιεςε γηα ηνλ Ηνύιην Βεξλ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή. Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα πξνβιέπνπλ ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκώλ ζε έλα θνληηλό κέιινλ ώζηε ν αλαγλώζηεο λα κπνξεί λα ηα θαληαζηεί πξαγκαηηθά ζηελ επνρή ηνπ. «Σν κέιινλ, απηό πνπ κνηάδεη λα είλαη ην παξόλ, είλαη ε βάζε όισλ ζρεδόλ ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ» (Dekiss, 2004 : 193). Όιε ε κνλαδηθόηεηα ηεο πξόβιεςεο ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ βξίζθεηαη εδώ, όρη ζηελ θαληαζία ελόο καθξηλνύ θαη νπηνπηθνύ κέιινληνο, αιιά κέζα ζηε καγεία πνπ επηηξέπεη λα δνύκε ηελ ίδηα καο ηελ επνρή ελ αλακνλή, όπσο ζα ζέιακε λα δνύκε γηα ηα παηδηά καο έλα κέιινλ πνπ είλαη ηαπηόρξνλα ξεαιηζηηθό γηα ην παξόλ θαη εθηθηό γηα ην κέιινλ. Καιό ε θαθό, ην κέιινλ απηό πεγάδεη θαηεπζείαλ από ην παξόλ. ην Νεζί κε ηηο έιηθεο ν ζπγγξαθέαο αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο «ηδαληθήο πόιεο» 10. ην ηερλεηό θαη γηγαληηαίν απηό λεζί πνπ δηαζρίδεη ηνλ Δηξεληθό, ζπγθεληξώλεη όια ηα ζηνηρεία ηεο άλεζεο θαη ηνπ επ δελ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηέιεην ηερλνινγηθό παξάδεηζν όπνπ όια κνηάδνπλ λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε ζθνπό λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηπρία. Οη δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο δηζεθαηνκκπξηνύρνπο πνπ είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνύ, ζα ην θάλνπλ λα ζβήζεη, ζαλ λα κελ ππήξρε πνηέ. απηόλ ηνλ κηθξόθνζκν όπνπ ν πινύηνο δεκηνύξγεζε ηόζε άλεζε θαη επθνξία, ην ρξήκα θαη ε πάιε γηα ηελ εμνπζία ζβήλνπλ ην Όλεηξν. «ηνλ Ηνύιην Βεξλ ην αξρέηππν ηνπ ηδαληθνύ ηόπνπ παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα δηαξξνή πνπ ην θάλεη λα ππνρσξεί κε αζύκπησην ηξόπν από ηνλ ζπλήζε νξίδνληα. [ ]. Σν γεσγξαθηθό θαη ην ηνπηθό ράζκα πνπ αξθνύλ γηα ηελ αιεζνθάλεηα θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ελόο θνηλνύ επεξεαζκέλνπ από ηνλ ζεηηθηζκό, πξνζπεξλάηε θαη ππεξζεκαηίδεηε από κηα ιύζε αθόκα πην ξηδνζπαζηηθή: ηελ θαηαζηξνθή, ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ηεξνύ θέληξνπ» (Braga, 2005 : 193). Από ηελ άιιε, ν Ηνύιηνο Βεξλ θαληάδεηαη ζηηο Μαύξεο Ηλδίεο, έλαλ πξαγκαηηθό παξαδεηζέλην ππόγεην θόζκν ζηα βάζε ησλ αλζξαθσξπρείσλ ηεο θσηίαο, όπνπ νη αλζξαθσξύρνη ηνπ Cial City πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ έλαλ αιιειέγγπν θόζκν (Les Indes noires, 1877). ην Μαηηάο άληνξθ, ν ζπγγξαθέαο, ζηεξηδόκελνο ζηηο αλαθαιύςεηο ηνπ Chariot, ηνπ νπνίνπ ηα πεηξάκαηα ζην Ννζνθνκείν La Slapêtrière ζην Παξίζη θεκίδνληαλ ζε όιε ηελ Δπξώπε, δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηελ επηζηεκνληθή δπλαηόηεηα λα αλαζηαίλεη. Πξνβιέπνληαο ηελ ςπραλάιπζε, ν Βεξλ δεκηνπξγεί έηζη έλαλ άλζξσπν ηθαλό λα ληθήζεη ην ζάλαην θάησ από νξηζκέλεο βέβαηα ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά ηηο κπζηθέο ηνπ κεραλέο, από ηνλ Ναπηίιν ηνπ πινίαξρνπ Νέκν κέρξη ηηο Guiêpes ζηελ Αθάληαζηε πεξηπέηεηα (L Étonnante Aventure de la mission Barsac, 1919), πεξλώληαο από ην βιήκα γηα ηε ειήλε, ηνλ Αηζάιηλν γίγαληα, ην Αικπαηξόο θαη ην Νεζί κε ηηο έιηθεο, νη κεραλέο ηνπ Βεξλ γνήηεπζαλ άπεηξεο γεληέο αλαγλσζηώλ θαη ελέπλεπζαλ πνιπάξηζκνπο ζρεδηαζηέο θαη κεραληθνύο. Ζ θαληαζία πνπ ηηο δεκηνύξγεζε ζπλερίδεη λα εθπιήζζεη αθόκα ζνθνύο θαη εξεπλεηέο από όινπο ηνπο ηνκείο. «Οη θαληαζηηθέο πόιεηο θαη κεραλέο ηνπ Βεξλ ηνλ θαζηέξσζαλ σο παηέξα ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Αληί λα επηλνεί, αλαπαξάζηεζε ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ηηο επηζηεκνληθέο εθεπξέζεηο ηνπ θαηξνύ ηνπ ηηο νπνίεο δηάβαδε θαζεκεξηλά ζηνλ Tύπν δίλνληαο έηζη έλα πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ πξόνδν πνπ θαη νη ίδηνη νη εθεπξέηεο, ζθπκκέλνη 10 Πξόθεηηαη γηα ηελ Ακηέλε, ηελ πόιε όπνπ δηέκελε ν Ηνύιηνο Βεξλ. Μηα ηδαληθή πόιε (Une Ville idéale) είλαη ν ηίηινο ελόο κπζηζηνξήκαηνο πνπ δεκνζηεύεη ν Βεξλ ζηα 1875 θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ζηελ πόιε. Αο ζεκεηώζνπκε επίζεο όηη ηελ ίδηα ρξoληά ν ζπγγξαθέαο πξνζθσλεί έλα ιόγν ζηελ Αθαδεκία ηεο Ακηέλεο κε ηνλ ίδην ηίηιν: «Μηα ηδαληθή πόιε» ζηνλ νπνίν θαληάδεηαη ηελ πόιε ηνπ ζηνλ εηθνζηό αηώλα. 9

10 ζηηο κεραλέο ηνπο δελ ζα κπνξνύζαλ λα θαληαζηνύλ κε ην ηξόπν ηνπ κπζηζηνξηνγξάθνπ» (Dekiss, 2004: 178). Πνιπάξηζκνη ζπγγξαθείο θαη θξηηηθνί από όιν ηνλ θόζκν αλαγλώξηζαλ απηό πνπ νθείιεη ε ινγνηερλία ζηνλ Ηνύιην Βεξλ: Μπόξρεο, Αζίκνβ, Μπξαληκπάξη, Φηιίπ Ενδέ Φάξκεξ, γηα λα αλαθέξνπκε κόλνλ ζπγγξαθείο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ο Ηνύιηνο Βεξλ ζεσξείηαη ν θαηεμνρήλ ζπγγξαθέαο πεξηπεηεηώλ γηα ελήιηθεο αιιά θαη γηα λένπο. Σα κπζηζηνξήκαηά ηνπ δεκνζηεύηεθαλ ζε ζπλέρεηεο ζηα πην κεγάια πεξηνδηθά ηεο επνρήο ηνπ. Πξόζθαηα, ν Οπκπέξην Έθν ζηελ Ηηαιία θαη ν Μπνι Óζηεξ ζηελ Ακεξηθή αλαθέξνπλ ηνλ Ηνύιην Βεξλ ζην Δθθξεκέο ηνπ Φνπθώ (1988) θαη ζην Moon Palace (1990) αληίζηνηρα. Ζ εθδνηηθή θαη παηδαγσγηθή πνιηηηθή ηνπ 20 νπ αηώλα ηνλ ηαμηλόκεζε αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο γηα παηδηά θαη λένπο. Ζ ινγνηερληθή αλαγλώξηζε ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ κεγαιώλεη κεηά ην 1949 όηαλ ν Μηζέι Μππηόξ ηνπνζεηεί ην ζπγγξαθέα πέξα από ην πξσηνπνξηαθό έξγν γηα παηδηά. Οη Ρνιάλ Μπαξη, Μηζέι εξ, Ε. M. Λε Γθιεδηό, Επιηέλ Γθξαθ αλαγλσξίδνπλ ζηνλ Βεξλ έλα έξγν εμνινθιήξνπ ινγνηερληθό πνπ ηνπο ελέπλεπζε θαη ηνπο έθαλε λα νλεηξεύνληαη. «Γηα πνηνλ νπξαλό πξόθεηηαη;», αλαξσηηέηαη ν Claude Aziza. «Υσξίο ακθηβνιία γη απηόλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα μαλαβξεί ζηα γεξαηεηά ηνπ [ ] ην παηδί πνπ ππήξμε, ην παηδί πνπ νλεηξεπόηαλ θάξηεο θαη ζηάκπεο» (Aziza, 2001: IX). Βηβιηνγξαθία Aziza, Claude (2001). «L univers de Jules Verne de A à Z», ζην Jules Verne, Les romans de l air, édition présentée et commentée par C. Aziza, Παξίζη, Omnibus. Braga, Corin (2005). «Jules Verne et la fin d une tradition. Du paradis interdit à l anti-utopie scientiste», ζην Cahiers de l Echinox, λν 9, αθηέξσκα «Jules Verne dans les Carpathes», Corina Moldovan (επηκ.), Actes du Colloque International de Cluj, εηζαγσγή Corina Moldovan & Efstratia Oktapoda-Lu, mai 2005, Cluj-Napoca, ζζ Caillois, Roger (1966). Anthologie du fantastique, Παξίζη, Gallimard. Dekiss, Jean-Paul (2004). «Jules Verne et le futur», ζην Philippe de la Cotardière θαη Jean- Paul Dekiss (επηκ.), Jules Verne. De la science à l imaginaire, Πξόιoγos Michel Serres, Παξίζη, Larousse. Malrieu, Joël (1992). Le fantastique, Παξίζη, Hachette supérieur. Verne, Jules (1978). «Lettres», Παξίζη, Bourgeois. Vierne, Simone (1986). Jules Verne, Παξίζη, Balland. 10

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα