ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ."

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.» ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : κος Κοντάκος ταύρος ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ : Παναγιωτίδοσ Υριστίνα ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2010

2 ΠΡΟΛΟΓΟ χκθσλα κε κειέηεο δηαδηθηπαθήο θαηαλάισζεο (Metzger,M.J.,2004) απνθαιχθζεθε, φηη ηα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζεκαληηθά, φηαλ ιεθζνχλ ππφςε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο αγνξάο κέζσ δηαδηθηχνπ. Παξφια απηά, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζε έλα πξντφλ ή παξφκνηα είδε. Οη επηδξάζεηο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πξντφλησλ έρνπλ αλαθνξηθά αγλνεζεί. Παξφκνηεο κειέηεο (Lohse, G.L. θαη Spiller, P.,1999), έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε θάπνηα πξντφληα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε.γηα λα μεπεξαζηεί απηφο ν πεξηνξηζκφο, ν ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα εμεξεπλήζνπκε ηηο επηδξάζεηο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ησλ ηαμηλνκεκέλσλ δηθηχσλ επηζθεπήο (service).δπίζεο, εμεηάδεη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά θαηαλάισζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηελ αγνξά κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην επίπεδν ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη επηζθεπψλ. Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάζεη ηα εξσηήκαηα ηηο έξεπλαο. 1

3 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Δπηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ Κνληάθν ηαχξν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ζηελ ζπγγξαθή θαη πινπνίεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ζεκαληηθή, αθνχ κε ηελ πείξα θαη ηελ γλψζε ηνπ κε θαζνδήγεζε ζσζηά ψζηε λα θέξσ εηο πέξαο ηελ εξγαζία απηή κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο κνπ, γηα ηηο ζεκαληηθέο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζαλ φια απηά ηα ρξφληα. ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνπο γνλείο κνπ Παλαγηψηε θαη Αλαζηαζία, ηηο αδεξθέο κνπ ηαπξνχια, Δχα θαη Κπξηαθή γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. ην ηέινο,έρσ αθήζεη ην πην ζεκαληηθφ πιάζκα ζηελ δσή κνπ, πνπ κε ηελ γέλλεζή ηνπ κε έθαλε λα θαηαιάβσ φζν πνηέ ηελ ζεκαζία απφθηεζεο απηνχ ηνπ πηπρίνπ, ηνλ γην κνπ Νηθφια. 2

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Η ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία, αζρνιείηαη κε ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα, κε ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα. Γειαδή, κε ηηο επηδξάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ πξντφλησλ. Απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ παξάξηεκα, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κηα γεληθή ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη αλάιπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή πξηλ θαη κεηά ηελ αγνξά. Δπίζεο, γίλεηαη κηα αλαθνξά γηα ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά πξντφλησλ. ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ πξντφλησλ. ην ηέηαξην θεθάιαην, θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 3

5 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Πξόινγνο.1 Δηζαγσγή..3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ1:Δηζαγσγή ζην Γηαδίθηπν θαη ην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 1.1 Ση είλαη ην Γηαδίθηπν Ιζηνξία ηνπ Γηαδηθηχνπ Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν Ση είλαη ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην Σν Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην απηήλ ηελ ζηηγκή Δίδε Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Γπλαηφηεηεο, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Αλαιπηηθφηεξα πιενλεθηήκαηα φζν αθνξά ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ Δηαηξία Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαηαλαισηέο Πσο κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα απνθχγεη ηηο παγίδεο ζε αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ πκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ Ση πξέπεη επίζεο κα πξνζέρεη ν θαηαλαισηήο.21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη Κίλεηξα πνπ σζνύλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηηο Γηαδηθηπαθέο Αγνξέο 2.1 Ο Καηαλαισηήο Οξηζκφο πκπεξηθνξάο Καηαλαισηή Η Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά ησλ Καηαλαισηψλ ζην Internet Παξάγνληεο θαη Κίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο Καηαλαισηέο ζηελ Αγνξά Πξντφλησλ κέζσ Γηαδηθηχνπ Αμηνιφγεζε ηεο Ιζηνζειίδαο απφ ηνλ Καηαλαισηή Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Καηαλαισηή Απνδνρή ηνπ Internet απφ ηνπο Καηαλαισηέο 29 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:πγθξίζεηο Μεηαμύ Γηαθόξσλ Σύπσλ Πξντόλησλ 3.1 Τπεξεζίεο θαη Πξντφληα Υακεινχ Κφζηνπο, Υεηξνπηαζηά θαη ζπρλά Απνθηψκελα Τπεξεζίεο θαη Πξντφληα Τςεινχ Κφζηνπο, Υεηξνπηαζηά θαη ζπαλίσο Απνθηψκελα 33 4

6 3.3 Με Υεηξνπηαζηέο Τπεξεζίεο θαη Πξντφληα, Υακεινχ Κφζηνπο θαη ζπρλά απνθηψκελα Με Υεηξνπηαζηέο Τπεξεζίεο θαη Πξντφληα Τςεινχ Κφζηνπο θαη παλίσο απνθηψκελα πκπεξάζκαηα 34 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 :Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 4.1 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο PIIT Η δπλακηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ Αληηιακβαλφκελε αζθάιεηα ησλ Ιζηνζειίδσλ Αλεζπρίεο γηα ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα Η Δκπινθή ηνπ Πξντφληνο ρήκα Μνληέινπ Έξεπλαο πιινγή Γεδνκέλσλ / Γνκή Γείγκαηνο Μεηαβιεηέο Έξεπλαο.43 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ηαηηζηηθή Αλάιπζε 5.1 Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο Αλάιπζε Παιηλδξφκηζεο.50 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. Δξσηεκαηνιφγην 56 Β. Πίλαθεο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο απφ ην SPSS...61 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 63 5

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 6

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 1.1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αλ ην ζθεθηνχκε ζρεκαηηθά, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην Internet δνκείηαη ζε κηα ηεξαξρία επηπέδσλ: δχν ή πεξηζζφηεξα δίθηπα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο έλα δηαδίθηπν ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ επηπέδνπ, θ.ν.θ κέρξη ην ζρεκαηηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Γηαδηθηχνπ. Καζψο αλεβαίλνπκε ζηα ζθαινπάηηα ηεο ηεξαξρίαο, πάκε απφ κηθξφηεξα δίθηπα (π.ρ. LAN Μεραλνιφγσλ) ζε κεγαιχηεξα (π.ρ. ΔΓΔΣ, DANTE) ε έλα πξψην επίπεδν, βξίζθνληαη νη ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν (π.ρ. LAN Μεραλνιφγσλ). ε έλα δεχηεξν επίπεδν, βξίζθεηαη ην επξχηεξν δίθηπν ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίνλ ζπλδέεηαη ην ηνπηθφ δίθηπν (π.ρ. ζην δίθηπν ηνπ Π.Θ.). ε έλα ηξίην επίπεδν, βξίζθεηαη έλα εζληθφ δίθηπν θνξκνχ (π.ρ. OTENET, ΔΓΔΣ, θιπ.) ζην νπνίν ζπλδέεηαη ην δίθηπν ηνπ νξγαληζκνχ. ε έλα ηέηαξην επίπεδν, βξίζθεηαη έλα επεηξσηηθφ δίθηπν θνξκνχ (π.ρ. DANTE) πάλσ ζην νπνίν ζπλδέεηαη ην εζληθφ δίθηπν θνξκνχ. Σέινο, ηα δηάθνξα επεηξσηηθά δίθηπα θνξκνχ δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο ην Παγθφζκην Γηαδίθηπν. 7

9 1.2 ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Οη πξψηεο απφπεηξεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηχνπ μεθίλεζαλ ζηηο ΗΠΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Η Ρσζία είρε ήδε ζηείιεη ζην δηάζηεκα ηνλ δνξπθφξν πνχηληθ 1 θάλνληαο ηνπο Ακεξηθαλνχο λα θνβνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπο. Θέινληαο ινηπφλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ κηα πηζαλή ππξεληθή επίζεζε ησλ Ρψζσλ δεκηνχξγεζαλ ηελ ππεξεζία πξνεγκέλσλ ακπληηθψλ εξεπλψλ ARPA (Advanced Research Project Agency) γλσζηή σο DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ζηηο κέξεο καο. Απνζηνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ήηαλ λα βνεζήζεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ ΗΠΑ λα αλαπηπρζνχλ ηερλνινγηθά θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη ζε κηα ελδερφκελε ππξεληθή επίζεζε. Σν αξρηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν δφζεθε απφ ηνλ Σδ. Ληθιάηληεξ (J.C.R. Licklider) πνπ αλέθεξε ζε ζπγγξάκκαηά ηνπ ην " γαιαμηαθφ δίθηπν". Η ζεσξία απηή ππνζηήξηδε ηελ χπαξμε ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ πνπ ζα ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη ζα κπνξνχζαλ λα αληαιιάζζνπλ γξήγνξα πιεξνθνξίεο θαη πξνγξάκκαηα. Σν επφκελν ζέκα πνπ πξνέθππηε ήηαλ φηη ην δίθηπν απηφ ζα έπξεπε λα ήηαλ απνθεληξσκέλν έηζη ψζηε αθφκα θη αλ θάπνηνο θφκβνο ηνπ δερφηαλ επίζεζε λα ππήξρε δίνδνο επηθνηλσλίαο γηα ηνπο ππφινηπνπο ππνινγηζηέο. Σε ιχζε ζε απηφ έδσζε ν Πνι Μπαξάλ (Paul Baran) κε ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο θαηαλεκεκέλνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε ζεσξία αληαιιαγήο παθέησλ ηνπ Λένλαξλη Κιάηλξνθ (Leonard Kleinrock), πνπ ππνζηήξηδε φηη παθέηα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηείραλ ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο κπνξνχζαλ λα ζηαινχλ απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε έλαλ άιιν. ηεξηδφκελν ινηπφλ ζε απηέο ηηο ηξεηο ζεσξίεο δεκηνπξγήζεθε ην πξψην είδνο δηαδηθηχνπ γλσζηφ σο ARPANET. Δγθαηαζηάζεθε θαη ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1969 κε 4 θφκβνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη 4 κίλη ππνινγηζηέο ( mini computers12k): ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα ζηελ άληα Μπάξκπαξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα ζην Λνο Άληδειεο, ην SRI ζην ηάλθνξλη θαη ην παλεπηζηήκην ηεο Γηνχηα. Η ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ έθζαλε ηα 50 kbps θαη έηζη επηηεχρζεθε ε πξψηε dial up ζχλδεζε κέζσ γξακκψλ ηειεθψλνπ. Μέρξη ην 1972 νη ζπλδεδεκέλνη ζην ARPANET ππνινγηζηέο έρνπλ θηάζεη ηνπο 23, νπφηε θαη 8

10 εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ). Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιια δίθηπα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο(φπσο ην ρ.25 θαη ην UUCP) ηα νπνία ζπλδένληαλ κε ην ARPANET. Σν πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην ARPANET ήηαλ ην NCP ( Network Control Protocol), ην νπνίν, φκσο, είρε ην κεηνλέθηεκα φηη ιεηηνπξγνχζε κφλν κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970 γηα έλα πξσηφθνιιν πνπ ζα έλσλε φια ηα δίθηπα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί κέρξη ηφηε. Σν 1974 ινηπφλ, δεκνζηεχεηαη ε κειέηε ησλ Βηλη εξθ (Vint Cerf) θαη Μπνκπ Κααλ (Bob Kahn) απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ην πξσηφθνιιν TCP (Transmission Control Protocol) πνπ αξγφηεξα ην 1978 έγηλε TCP/IP, πξνζηέζεθε δειαδή ην Internet Protocol (IP), θαη ηειηθά ην 1983 έγηλε ην κνλαδηθφ πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζνχζε ην ARPANET. Σν 1984 πινπνηείηαη ην πξψην DNS ( Domain Name System) ζχζηεκα ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη 1000 θεληξηθνί θφκβνη θαη νη ππνινγηζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ πιένλ αλαγλσξίδνληαη απν δηεπζχλζεηο θσδηθνπνηεκέλσλ αξηζκψλ. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ έθαλε ην Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ, (NSF) ησλ ΗΠΑ, ην νπνίν δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε δηαδηθηπαθή παλεπηζηεκηαθή ξαρνθνθθαιηά (backbone), ην NSFnet, ην Αθνινχζεζε ε ελζσκάησζε άιισλ ζεκαληηθψλ δηθηχσλ, φπσο ην Usenet, ην Fidonet θαη ην Bitnet. Ο φξνο Γηαδίθηπν/Ίληεξλεη μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ηελ επνρή πνπ ζπλδέζεθε ην ARPANET κε ην NSFnet θαη Ίληεξλεη ζήκαηλε νπνηνδήπνηε δίθηπν ρξεζηκνπνηνχζε TCP/IP. Η κεγάιε άλζηζε ηνπ Γηαδηθηχνπ φκσο, μεθίλεζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο ηνπ Παγθνζκίνπ Ιζηνχ απφ ηνλ Σηκ Μπεξλεξο ζην εξεπλεηηθφ ίδξπκα CERN ην 1989, ν νπνίνο είλαη, ζηελ νπζία, ε πιαηθφξκα, ε νπνία θάλεη εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζην Ίληεξλεη, αθφκα θαη ζηε κνξθή πνπ είλαη γλσζηφ ζήκεξα 9

11 1.3 ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ (απφ 13% ην 2001 ζε 31% ην 2007) ειηθίαο 15 έσο 65 εηψλ πνπ θαηέρνπλ πξνζσπηθφ Η/Τ. Αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ σξψλ ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ θηάλνπλ θαηά κέζσ φξν ηηο 8,6 αλά εβδνκάδα. Η ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) αιιά θαη ε ελεκέξσζε (λέα, θαηξφο, αζιεηηθά) απνηειεί απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αληίζεηα, ε αλαδήηεζε γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο αθνινπζεί πησηηθή πνξεία απφ ην Ιδηαίηεξα ρακειή παξακέλεη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πεξίπνπ 18% ησλ ρξεζηψλ πξνρψξεζε ζε θάπνηα αγνξά θαηά ην 2006 σζηφζν ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη κφιηο ζην 4,5% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Παξφια απηά, νη αγνξέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο απφ ειιεληθνχο ηζηνρψξνπο (sites) (41%) έλαληη ησλ μέλσλ (35%). Οη ρξήζηεο πνπ αγνξάδνπλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπλήζσο δελ επηζθέπηνληαη ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα, ελψ νη θπξηφηεξνη ιφγνη αγνξάο είλαη ε πξνζηηή ηηκή θαη ε θαιή εμππεξέηεζε. Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 60% νη ρξήζηεο ζεσξνχλ φηη ν θίλδπλνο δηαξξνήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη κεγάινο ή πνιχ κεγάινο. 1.4 ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κνηλέο κέζνδνη πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη ε επηινγηθή θαη ε επξπδσληθή. Γεκφζηνη ρψξνη γηα ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα Internet cafes, φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη Η/Τ κε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Τπάξρνπλ, επίζεο, ζεκεία πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζε δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο αίζνπζεο αλακνλήο αεξνδξνκίσλ, κεξηθέο θνξέο κφλν γηα ζχληνκε ρξήζε ελφζσ βξηζθφκαζηε ζε αλακνλή. Σέηνηα ζεκεία είλαη γλσζηά θαη κε δηάθνξνπο άιινπο φξνπο, φπσο «δεκφζηα πεξίπηεξα Γηαδηθηχνπ», «δεκφζηα ηεξκαηηθά Γηαδηθηχνπ» θαη «ηζην - ηειέθσλα». 10

12 Η δηθηχσζε κέζσ WI-FI παξέρεη αζχξκαηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο ( hotspot) πνπ παξέρνπλ ηέηνηα πξφζβαζε πεξηιακβάλνπλ ηα Wifi cafes, φπνπ θάπνηνο αξθεί λα θέξεη ηηο δηθέο ηνπ/ηεο αζχξκαηεο ζπζθεπέο φπσο θνξεηφ Η/Τ ή PDA. Οη ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα είλαη δσξεάλ ζε φινπο, είηε δσξεάλ κφλν ζε πειάηεο, είηε επί πιεξσκή. Έλα hotspot δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Οιφθιεξεο παλεπηζηεκηνππφιεηο θαη πάξθα έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα, αθφκα θαη νιφθιεξεο πεξηνρέο. Πξνζπάζεηεο λα ζπλδεζεί θαη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο έρνπλ νδεγήζεη ζηα αζχξκαηα θνηλνηηθά δίθηπα. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πξφζβαζεο ελφο ρξήζηε κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ ππνινγηζηή (αληί κέζσ δεκφζηνπ ηεξκαηηθνχ) πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα θαηέβαζκα θαη αλέβαζκα αξρείσλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ηε ρξήζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ θπιινκεηξεηή (web browser) θαη ησλ ξπζκίζεσλ απηνχ (ην κελνχ ησλ ξπζκίζεσλ κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί ζε έλαλ δεκφζην ππνινγηζηή) θαη ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην Ίληεξλεη κε ηε ρξήζε δηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ θαη δεδνκέλσλ. 1.5 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ Με έλαλ απιφ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε αγνξαπσιεζία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet. Βέβαηα, εάλ ζέινπκε λα είκαζηε πην ζσζηνί κε ηνλ φξν ειεθηξνληθφ εκπφξην (electronic commerce) ελλνείηαη θάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή, ε νπνία εθηειείηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν, δειαδή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ ηειεθσληθψλ γξακκψλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο ζπλαιιαγήο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχπινθνη πξνγξακκαηηζηηθνί κεραληζκνί θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ Ηιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (Electronic Data Interchange- EDI) αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο (κεηαμχ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ) πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπλαιιαγήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ ππνινγηζηψλ, παξαθάκπηνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο θαη ηελ θαθφβνπιε ρξήζε ζηνηρείσλ. 11

13 1.6 ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΣΗΓΜΖ Ήδε, πιεηάδα επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ Διιάδα, αλ θαη ππάξρεη κηα ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα, νη εμειίμεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη ππάξρνπλ ήδε αξθεηέο εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δπηπιένλ ππάξρνπλ ήδε ζηε ρψξα καο θαη εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ιχζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλνίμεη ή ζα ήζειαλ λα αλνίμνπλ θάπνην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. ε θάζε πεξίπησζε, ν θχξηνο ιφγνο πνπ κηα επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν είλαη γηα λα πξνζειθχζεη αγνξαζηηθφ θνηλφ πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο γεσγξαθηθήο ηεο έδξαο, απμάλνληαο έηζη ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα έζνδά ηεο. Οη επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ζηηο ζειίδεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο θαηαζηήκαηνο έλα είδνο on-line θαηαιφγνπ κε φια ηα πξντφληα ηνπο, ηα ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη βέβαηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειεθηξνληθνί πειάηεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα «θαιάζη» ζην νπνίν ζηνηβάδνπλ ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ θαη έρνληαο νινθιεξψζεη ηα ςψληα ηνπο απφ ην ζπγθεθξηκέλν site, δίλνπλ ηελ ηειηθή παξαγγειία ηνπο, ε νπνία θαη εθηειείηαη απηφκαηα. Οη πιεξσκέο, φπσο θαη νη παξαγγειίεο, γίλνληαη θαη απηέο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ θαηαλαισηή ε νπνία ρξεψλεηαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη κέζσ αληηθαηαβνιήο. Θα ιέγακε πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ελδείθλπηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα θαη δε βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ην νπνία δελ δηαθξίλνληαη γηα ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο θαη δελ ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο θαηά θάπνην ηξφπν λα ηα «δνθηκάζεη» πξηλ ηα αγνξάζεη, φπσο βηβιία, εηζηηήξηα, CD, δηάθνξα είδε δψξσλ, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ δελ απαηηνχλ θάπνηνπ είδνπο test drive, πξνγξάκκαηα software & hardware, θαηλνχξηα απηνθίλεηα θιπ. 1.7 ΔΗΓΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Σα είδε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ηέζζεξα θαη είλαη ηα εμήο : επηρείξεζε - επηρείξεζε επηρείξεζε - θαηαλαισηήο 12

14 επηρείξεζε - δεκόζηα δηνίθεζε θαηαλαισηήο - δεκόζηα δηνίθεζε επηρείξεζε - επηρείξεζε Δίλαη κηα επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα δίθηπν γηα ηηο παξαγγειίεο ηεο απφ πξνκεζεπηέο, πνπ ιακβάλεη ηηκνιφγηα θαη θάλεη πιεξσκέο. Απηή ε θαηεγνξία έρεη θαηνρπξσζεί αξθεηά ρξφληα, εηδηθά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ EDI ζε θιεηζηά ή δηεζλή δίθηπα. επηρείξεζε θαηαλαισηήο Δμνκνηψλεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ιηαληθή πψιεζε. Απηή ε θαηεγνξία έρεη αλαπηπρζεί κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ World Wide Web. Οη θαηαλαισηέο καζαίλνπλ γηα ηα πξντφληα κέζα απφ ειεθηξνληθέο εθδφζεηο, αγνξάδνπλ πξντφληα κε "ςεθηαθφ" ρξήκα θαη άιια αζθαιή ζπζηήκαηα πιεξσκήο. Τπάξρνπλ ηψξα "θαηαζηήκαηα" ζε φιν ην Internet, πνπ πξνζθέξνπλ θάζε είδνο πξντφλησλ, απφ θέηθ θαη θξαζηά, κέρξη Η/Τ θαη απηνθίλεηα. επηρείξεζε - δεκόζηα δηνίθεζε Καιχπηεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Πξνο ην παξφλ, απηή ε θαηεγνξία είλαη ζε λεπηαθφ ζηάδην, αιιά κπνξεί λα αλαπηπρζεί ξαγδαία φζν νη θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην. Δπηπξνζζέησο, νη δηνηθήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ επθαηξία ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα θαηαζηάζεηο φπσο επηζηξνθέο ΦΠΑ θαη δαζκψλ. πειάηεο - δεκόζηα δηνίθεζε Γελ έρεη αθφκα ελεξγνπνηεζεί. ηνλ βσκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ 2 πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζε πεξηνρέο φπσο πιεξσκέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηδησηηθψλ θφξσλ. 13

15 1.8 ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ, ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γπλαηόηεηεο : Αλαδήηεζε πξντφλησλ αλά θαηεγνξία ή είδνο. Καιάζη αγνξψλ. Ο ζπλεξγάηεο καο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαη κε ηε ρξήζε θσδηθνχ θαη username λα βιέπεη ην αξρείν ησλ παξαγγειηψλ. Γηαθνξεηηθά είδε ζπλαιιάγκαηνο. Τπνινγηζκφο θφξσλ κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία (βάξνο, πεξηνρή, θ.α.). Τπνινγηζκφο εμφδσλ απνζηνιήο κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία (βάξνο, πεξηνρή, θ.α.). Πιενλεθηήκαηα: εηζαγσγή ζε λέεο αγνξέο απφθηεζε λέσλ πειαηψλ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο αζθαιείο ζπλαιιαγέο ηνηο κεηξεηνίο αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Γελ ππάξρεη εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αζθάιεηα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θάπνησλ πιεξνθνξηψλ. Γελ ππάξρεη αθεξαηφηεηα, ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην ππνθείκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη. πλεπψο:, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηνλ αλππνςίαζην ρξήζηε. 14

16 1.8.1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΟΟ ΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ηνλ θαηαλαισηή Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη αλνηρηά 24 ψξεο ην 24σξν. Με άιια ιφγηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα αγνξάζεηε π.ρ. έλα CD, έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην, ή αθφκα θαη ηα κνλσηηθά πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νηθνδνκή ζαο. Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη κέζσ Internet είλαη θαηά γεληθφ θαλφλα πνιχ ρακειφηεξν απφ ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ, αθνχ έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη απαιιαγκέλν απφ κεγάιν κέξνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ελφο πξαγκαηηθνχ θαηαζηήκαηνο (ελνηθίαζε ρψξνπ θαη «αέξα», ειεθηξηθφ, λεξφ θιπ) θαη γεληθά απαηηεί πνιχ ιηγφηεξν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. Η αγνξά είλαη πξαγκαηηθά παγθφζκηα. Με άιια ιφγηα, κπνξείηε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζαο λα αγνξάζεηε αθφκα θαη θάηη ην νπνίν δελ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα πξέπεη πηα λα πεξηκέλεηε πφηε θάπνηνο θίινο ζαο ζα ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ γηα λα ζαο ην θέξεη. Η ζπλαιιαγή είλαη γξήγνξε θαη άκεζε. Με άιια ιφγηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ νινθιεξψλεηε ηελ παξαγγειία ζαο, ην αξγφηεξν ζε 3-4 εκέξεο ηελ έρεηε ιάβεη, αθφκα θαη αλ εθείλε ηε ζηηγκή ην πξντφλ βξηζθφηαλ ζηελ άιιε άθξε ηνπ πιαλήηε. Αιιά ην πην πξαθηηθφ θαη πην ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ην φηη: O θαζέλαο βξίζθεη απηφ πνπ ζέιεη, φπνηε ην ζέιεη, ρσξίο λα θάλεη βήκα, ρσξίο δειαδή θφπν θαη ρσξίο θακία ζπαηάιε ρξφλνπ. Με άιια ιφγηα απιά θαη εχθνια ςψληα απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν! 15

17 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ χκθσλα κε έξεπλα ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Καηαλαισηψλ, ε αζθάιεηα θαίλεηαη λα είλαη ν αδχλακνο θξίθνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηνηρείν, πνπ ιεηηνπξγεί, αλαζηαιηηθά, γηα ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. Παλεπξσπατθή έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη Δπξσπαίνη, δχζθνια, ζα εκπηζηεπηνχλ, ζην κέιινλ, ην internet, γηα ηηο αγνξέο ηνπο, θαζψο: Απφ ηηο παξαγγειίεο, πνπ θαηαηέζεθαλ, ην 1/3 αγλνήζεθε, παληειψο. Έλαο ζηνπο 3 Καηαλαισηέο δελ πήξαλ πίζσ ηα ρξήκαηά ηνπο, αλ θαη επέζηξεςαλ, εγθαίξσο, ην πξντφλ, πνπ αγφξαζαλ. ηηο πεξηπηψζεηο πιεξσκψλ κε πηζησηηθή θάξηα, κία ζηηο ηέζζεξηο ρξεψζεηο έγηλε ηε ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο. Παξφηη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία γηα ηηο πσιήζεηο απφ απφζηαζε, ν Καηαλαισηήο κπνξεί λα αιιάμεη γλψκε θαη λα επηζηξέςεη ην πξντφλ, ρσξίο αηηηνιφγεζε, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, έλα ζηα ηέζζεξα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία επηζηξάθεθαλ πξντφληα, δήηεζαλ απφ ηνλ Καηαλαισηή λα αηηηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηνπ. ρεδφλ έλα ζηα δέθα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα δελ έδηλαλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο, γηα ην ηειηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ. ρεδφλ ηα κηζά θαηαζηήκαηα δελ παξείραλ επαξθείο πιεξνθνξίεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ηνπο. ε παγθφζκηα θιίκαθα έρνπλ θαηαγξαθεί αλαξίζκεηεο απάηεο. Οη ζπρλφηεξεο είλαη νη εμήο: On-line δεκνπξαζίεο: Πξφθεηηαη γηα "πιαζηέο" δεκνπξαζίεο, ζηηο νπνίεο ηα πξνο δεκνπξάηεζε πξντφληα παξνπζηάδνληαη παξαπνηεκέλα ή δελ παξαδίδνληαη, πνηέ, ζηνλ πιεηνδφηε. Παξνπζίαζε ησλ εκπνξεπκάησλ γεληθψο: Οπνηνδήπνηε πξντφλ πσιείηαη, κέζσ ελφο website, κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη παξαπνηεκέλν ή λα κελ παξαδίδεηαη, πνηέ, ζηνλ πειάηε. 16

18 Υξεκαηηθέο πξνζθνξέο ηεο Νηγεξίαο: Δθθιήζεηο γηα βνήζεηα απφ θάπνηνλ, ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη ρξεηάδεηαη ηελ νηθνλνκηθή καο ζπλεηζθνξά, γηα λα κεηαθέξεη κηα πεξηνπζία απφ ηελ Αθξηθή. Hardware θαη Software ππνινγηζηψλ: Δμνπιηζκφο H/Y (εθηφο απφ δεκνπξαηνχκελν), ν νπνίνο είηε παξνπζηάδεηαη παξαπνηεκέλνο, είηε δελ παξαδίδεηαη πνηέ ζηνλ πειάηε. Τπεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Ίληεξλεη: Υξεψζεηο απφ εηαηξίεο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην internet γηα ππεξεζίεο, νη νπνίεο, πνηέ, δε δεηήζεθαλ ή, πνηέ, δελ παξαδφζεθαλ. Πξφζβαζε ζε πνξλνγξαθηθά site: Υξεψζεηο ζε πηζησηηθέο θάξηεο ή ζε ηειεθσληθνχο ινγαξηαζκνχο, γηα ππεξεζίεο, νη νπνίεο, πνηέ, δελ παξαδφζεθαλ. Γάλεηα: Πιαζηέο ππνζρέζεηο, φπνπ ην ζχκα απαηηείηαη λα πιεξψζεη θάπνηα ακνηβή, γηα λα ππνβάιεη αίηεζε ρνξήγεζεο πηζησηηθήο θάξηαο, ε νπνία θαηά ηνπο πξνκεζεπηέο, έρεη ηδηαίηεξα ζπκθέξνληεο φξνπο ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΔΗ ΣΗ ΠΑΓΗΓΔ Δ ΑΓΟΡΔ ΜΔΧ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ηαλ ν θαηαλαισηήο αγνξάδεη κέζσ δηαδηθηχνπ, βξίζθεηαη ζε κία παγθφζκηα αγνξά πνπ κνηάδεη κε ιαβχξηλζν, θαζψο νη αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη ειθπζηηθέο ιφγσ ηνπ φηη είλαη εχθνιεο, ρσξίο πνιπθνζκία θαη ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε λα ηαμηδέςεη ή λα πεξπαηήζεη. Δπίζεο, ε αλσλπκία είλαη απηή πνπ ειθχεη αξθεηνχο, θαζψο θαη ε πνηθηιία ηηκψλ θαη πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη. Παξά ην γεγνλφο φηη νη αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη εχθνιεο, ππάξρνπλ φκσο ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο. Ο θαηαλαισηήο νθείιεη λα είλαη πνιχ θαιά πιεξνθνξεκέλνο πξηλ θάλεη θιηθ ζην πιήθηξν PAY NOW (Πιεξψζηε Σψξα), πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί απφ θάζε είδνπο παγίδα. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα επηιέγεη πνιχ πξνζεθηηθά ηα sites απφ ηα νπνία αγνξάδεη. 17

19 ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ: Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα γλσξίδεη κε πνηφλ ζπλαιιάζζεηαη. Γη απηφ ζπληζηάηαη λα ςάρλεη ην site ηεο εηαηξίαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα βεβαησζεί φηη, ην site δείρλεη επαθξηβψο ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ έδξα ηεο, ζεκεηψλνληαο παξάιιεια ηα ζηνηρεία γηα λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη. ζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα επηθνηλσλία έρεη ην site ηφζν πην αμηφπηζηε είλαη ε εηαηξία. Η δηεχζπλζε, ηα ηειέθσλα θ.ιπ. πξέπεη λα βξίζθνληαη κε επθνιία. Πξέπεη λα βεβαησζεί φηη έρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, ηελ ηηκή ηνπ θαη ην λφκηζκα κε ην νπνίν ζα γίλεη ε πιεξσκή. Να πξνζέμεη εάλ ππάξρνπλ επηπιένλ έμνδα, φπσο απνζηνιήο, θφξνη, δαζκνί. Να ειέγμεη εάλ ππάξρνπλ ηπρφλ πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε θαη λα κειεηήζεη ηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ ηεο εηαηξίαο. Να δηαβάδεη ηη πεξηγξάθεη ην site γηα ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο θαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Σέινο, λα εμαθξηβψζεη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ εκέξα ηεο παξαγγειίαο ηνπ. ΚΑΝΟΝΣΑ ΣΗ ΤΝΑΛΛΑΓΗ: Ο θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ή λα «ζψζεη» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Να βεβαηψλεηαη φηη ππάξρνπλ εγγπήζεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλεη ζην δηαδίθηπν γηα ηελ πιεξσκή θαη λα ειέγρεη επίζεο, εάλ ην browser είλαη αζθαιέο θαη απνθξχπηεη ηα πξνζσπηθά θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, λα αλαδεηήζεη ην ζχκβνιν ελφο θιεηζηνχ ινπθέηνπ ζην θάησ δεμηά ηκήκα ηεο νζφλεο (ην νπνίν δειψλεη φηη ν ζπλνκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί αζθαιέο ζχζηεκα επηθνηλσλίαο), ή θαιχηεξα λα βιέπεηο ηελ νζφλε θαη ην ζήκα ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, δειαδή ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ κηα αλαγλσξηζκέλε εγγπήηξηα επηρείξεζε (π.ρ. VeriSign), θαη ην νπνίν εγγπάηαη φηη ν ζπλαιιαζζφκελνο είλαη απηφο πνπ δειψλεη, ψζηε λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα ηνλ ειέγμεη. Δπίζεο, λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ δειψλνπλ φηη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία απνθξχπηνληαη (δήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία) ή εάλ ε δηεχζπλζε ηνπ website αξρίδεη κε «https:». 18

20 Να ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία πξέπεη λα αλαθέξεη πνηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζα θξαηήζεη θαη πσο ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Να θάλεη ππνκνλή θαη λα πεξηκέλεη λα νινθιεξσζεί ε παξαγγειία. Δάλ μαλαπηέζεη ην πιήθηξν θαηά ηελ δηαδηθαζία, ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα πιεξψζεη δχν θνξέο. Θα πξέπεη λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα κπνξεί λα θάλεη «opt out», πνπ ζεκαίλεη λα μαλαπάξεη πίζσ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα. Οθείιεη λα εθηππψζεη θαη λα θξαηήζεη ηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ, ε νπνία πξέπεη λα επεμεγεί ηνλ ηξφπν επηζηξνθήο ελφο πξντφληνο, ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ή κίαο αιιαγήο. ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ: Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα ζπκάηαη φηη, έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα φηαλ αγνξάδεη κέζσ δηαδηθηχνπ ή απφ έλα θαηάζηεκα ζηελ αγνξά. Δάλ αγνξάζεη θάηη ην νπνίν είλαη ειαηησκαηηθφ ή δελ είλαη ίδην κε ηελ πεξηγξαθή, ν έκπνξνο πνπ ηνπ ην πνχιεζε πξέπεη λα ηνπ ιχζεη ην πξφβιεκα. Να θξαηάεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αγνξάο ηνπ, ζε πνηφλ ζα πξέπεη λα ηειεθσλήζεη, λα γξάςεη επηζηνιή, ή λα ζηείιεη e mail κε ηα παξάπνλα ή ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Να θξαηάεη επίζεο έλα αληίγξαθν ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ. Σέινο, λα παξαθνινπζεί θαλνληθά ην e mail ηνπ κεηά ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο απφ ην δηαδίθηπν. Ο έκπνξνο κπνξεί λα ηνπ ζηείιεη ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ πνπ αγφξαζε. 19

21 ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο Δ.Δ., ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα αθπξψζεη κηα ππεξεζία ή λα επηζηξέςεη έλα πξντφλ κέζα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ είλαη γλσζηφ σο «cooling off period» θαη είλαη θαλνληθά επηά εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο. Δάλ απνθαζίζεη λα θάλεη επηζηξνθή, ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ν ίδηνο ηα έμνδα απνζηνιήο. Δάλ ην πξντφλ θαηά ηελ παξαιαβή είλαη ζπαζκέλν, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα θάλεη κηα δηακαξηπξία ακέζσο. Η εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνπ ιχζεη ην πξφβιεκα. Δάλ δελ ην θάλεη, ηφηε ππνβάιιεη δηακαξηπξία ζηελ ηνπηθή νξγάλσζε πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ. Δάλ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ έρεη πιεξψζεη δελ ηνπ απνζηέιιεηαη ή δελ εθηειείηαη, δηθαηνχηαη ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπ Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΠΡΔΠΔΗ ΔΠΗΖ ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΗ Δίλαη πνιχ δχζθνιν ν θαηαλαισηήο λα αμηνινγήζεη κηα επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη πνιχ καθξηά. Δίλαη πην αζθαιέο λα ρξεζηκνπνηεί sites πνπ ηνπ έρνπλ ζπζηήζεη θίινη θαη γλσζηνί ηνπ. Ωο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. έρεη αλάινγε λνκηθή ππνζηήξημε φηαλ αγνξάδεη κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. 97/7/ΔΚ θαη 2002/65/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο «Πσιήζεηο απφ Απφζηαζε», έρνπλ σο ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ φηη, έρεη ην ίδην ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο αλεμαξηήησο ηεο έδξαο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Δ.Δ. Οη Οδεγίεο απηέο θαιχπηνπλ φιεο ηηο κεζφδνπο πσιήζεσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, φπνπ ν πσιεηήο θαη ν αγνξαζηήο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε. πκπεξηιακβάλνπλ πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ, ηειεθσληθέο, fax, e mail θαη ηαρπδξνκείνπ. 20

22 Δάλ ν θαηαλαισηήο ζηέιλεη πξνζσπηθά δεδνκέλα (φπσο αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο) κέζσ ελφο website πνπ δελ παξέρεη αζθάιεηα, ή κέζσ e mail, κπνξεί θάπνηνο λα ππνθιέςεη ηνλ αξηζκφ θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Ωο θάηνρνο κηαο θάξηαο, κπνξεί λα έρεη πξνζηαζία ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηεο θάξηαο ηνπ ρσξίο ηελ δηθή ηνπ άδεηα. Πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ακέζσο κε ηελ εηαηξία ηεο θάξηαο, εάλ ππνςηάδεηαη φηη θάπνηνο έρεη θάλεη παξάλνκε ρξήζε ηεο. Γελ ζα πξέπεη πνηέ λα δίδεη πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα δηεχζπλζε, ηειέθσλα, αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο, αξηζκφ PIN ή δηεχζπλζε e mail εάλ δελ γλσξίδεη πνηνο ηα θαηαγξάθεη θαη γηα πνηφλ ιφγν, θαη πσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπίζεο, πνηέ λα κελ απνθαιχπηεη ην password ηνπ. Δπεηδή είλαη εχθνιε ε παξαπνίεζε ησλ δηεπζχλζεσλ e mail, είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ιίγν θαρχπνπηνο φηαλ ηνπ δεηνχλ λα δίδεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Σειηθά, φζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν, θαιφ ζα είλαη πξηλ εκπηζηεπηεί έλα άγλσζην site, πξψηα λα ην ςάμεη, γηαηί φζν πην πξνζεθηηθφο θαη απαηηεηηθφο είλαη, ηφζν πην αζθαιήο ζα είλαη ζην δηαδίθηπν. Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έξεπλα ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 131/2003. ην πιαίζην απηφ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, έρεη δηθαίσκα λα δεηά θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 21

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ ΠΟΤ ΧΘΟΤΝ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 22

24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ ΠΟΤ ΧΘΟΤΝ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 2.1 Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία θαη πξνζπάζεηα ηνπ εκπνξίνπ γίλεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη επηηπγράλεηαη κφλν αλ είκαζηε γλψζηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Η ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή, βαζίδεηαη ζηελ ζεκειηψδε αξρή, φηη ν θαηαλαισηήο ελεξγεί νξζνινγηθά, δειαδή πξνζπαζεί πάληα λα θαηαλέκεη ην εηζφδεκά ηνπ ζηα δηάθνξα αγαζά, θαηά ηξφπν πνπ λα απνθνκίδεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ή ρξεζηκφηεηα. Σν πξφβιεκα ηνπ θαηαλαισηή είλαη πξφβιεκα ηνπ θαιχηεξνπ ζπλδπαζκνχ αγαζψλ πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη, κε ην δεδνκέλν εηζφδεκά ηνπ. ηελ πξάμε φκσο φινη νη θαηαλαισηέο θάλνπλ ηελ επηινγή ησλ αγαζψλ πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, έλαο άιινο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ θαηαλαισηή είλαη ε ηηκή ηνπ αγαζνχ θαη θπζηθά νη ηηκέο ησλ άιισλ αγαζψλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη εδψ είλαη ην πψο θάζε θαηαλαισηήο θάλεη ηελ επηινγή ηνπ αλάκεζα ζηα δηάθνξα αγαζά πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά, κε δεδνκέλα ην κέγεζνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ θαη ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Η πξψηε ελέξγεηα ηνπ θαηαλαισηή είλαη λα θαηαηάμεη απηά ηα αγαζά αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ν θαηαλαισηήο πξφθεηηαη λα θάλεη επηινγή θάπνηνπ αγαζνχ έρεη ζην λνπ ηνπ κηα θιίκαθα απφ πξνηηκήζεηο γηα ηα δηάθνξα αγαζά. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία, ην ίδην θχιν ή αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε, δελ έρνπλ ηηο ίδηεο θνηλσληθέο αλάγθεο. Οη ηδηνκνξθίεο απηέο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αηηηνινγεζνχλ κφλν κε ηελ βνήζεηα ηεο ςπρνινγίαο. Μέζα απφ απηήλ ηελ επηζηήκε, βιέπνπκε φηη ηα 23

25 βαζηθφηεξα κέζα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη νη εμήο : α) Κίλεηξα : Μηα θαηάζηαζε, ε νπνία σζεί ηα άηνκα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Δίλαη κηα επηδήηεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ αλαγθψλ πνπ έρνπκε σο άηνκα. Φπζηνινγηθέο αλάγθεο : ηξνθή, λεξφ, αέξαο θιπ. Κνηλσληθέο αλάγθεο : θηιία, ζπλεξγαζία θιπ. Αλάγθεο εθηίκεζεο : αλαγλψξηζε, ζεβαζκφο θιπ. Αλάγθεο αζθάιεηαο : ζηαζεξφηεηα, ειεπζεξία απφ ηνλ θφβν θιπ. Αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο : απηνηθαλνπνίεζε Η αλάγθε έρεη κηα έληαζε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρεη γηα ηνλ θαηαλαισηή, φπσο θαη απφ ηα ρξνληθά φξηα πνπ έρεη ζέζεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο. Σα θίλεηξα είλαη εθείλα πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Δπίζεο, ε αληίδξαζε θαη ε επηδήηεζε αλαγθψλ γηα θάζε θαηαλαισηή δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ έδεζε θαη δεη. β) Αληίιεςε : Γελ αξθεί λα πξνζθέξνπκε ζε έλαλ θαηαλαισηή έλα πξντφλ. Πξέπεη σζηφζν λα θξνληίζνπκε απηφ ην πξντφλ λα ηνπνζεηεζεί ζην ππνζπλείδεηφ ηνπ κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα γίλεη απνδεθηφ. Γηαηί ην άηνκν επηιέγεη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα θάπνηα εξεζίζκαηα θαη απνξξίπηεη θάπνηα άιια. Απφ ηελ άιιε, πνιχ ζπρλά ηξνπνπνηεί ην λφεκα ησλ εξεζηζκάησλ κε ηα νπνία δηαθσλεί πξνζαξκφδνληαο ηα ζηα δηθά ηνπ ζέισ θαη πηζηεχσ, μερλά φζα δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη ζπκάηαη φζα ππνζηεξίδνπλ νη δηαζέζεηο ηνπ. γ) Γηαζέζεηο : Σν κέζν απηφ καο δείρλεη, ην ηη δηάζεζε έρεη θάπνην άηνκν ( αξλεηηθή ή ζεηηθή ), απέλαληη ζε έλα πξντφλ ή κηα επηρείξεζε. Η δηάζεζε απηή ζπλήζσο, επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο : Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ Οηθνγέλεηα Πξνζσπηθφηεηα Πείξα 24

26 δ) Μάζεζε : Η απφθηεζε ζπλεζεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζχλδεζε ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηεο αληίδξαζεο.δίλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε. ηαλ ν θαηαλαισηήο θηάζεη ζην ζηάδην ηεο επηδίσμεο αλάγθεο, αξρίδεη λα παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. ε απηήλ ηελ θάζε, ν θαηαλαισηήο είλαη αλνηρηφο ζε θάζε κήλπκα πνπ έρεη ζρέζε κε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ επηδηψθεη. Δπηζηξαηεχεη ηελ πξνεγνχκελε κάζεζε πνπ έρεη γηα παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο.αλ ε εκπεηξία ηνπ είλαη ζεηηθή γηα ηελ επηρείξεζε, ζα ηελ μαλαπξνηηκήζεη.αλ φρη, ζα πξνζπαζήζεη λα ελεκεξσζεί γηα νηηδήπνηε λεφηεξν κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ην ζεσξεί πξνηηκφηεξν.χκθσλα ινηπφλ, κε φια ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε φηη ε επηινγή θαη ε αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο δελ είλαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε. Οη παξάγνληεο επηξξνήο είλαη πνιινί θαη ν θαηαλαισηήο έρεη αξθεηά δχζθνιε «εξγαζία», σζφηνπ θηάζεη ζην επηζπκεηφ ζεκείν, δειαδή ζηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε ηεο φπνηαο αλάγθεο ηνπ. 2.2 ΟΡΗΜΟ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ Ο φξνο ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά αγνξάο θαη ρξήζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηάθνξνη νξηζκνί ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή έρνπλ θαηά θαηξνχο παξνπζηαζζεί. Μεξηθνί απφ απηνχο αθνινπζνχλ : Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη δξνπλ ζε κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο Η ζπκπεξηθνξά πνπ νη θαηαλαισηέο επηδεηθλχνπλ θαηά ηελ έξεπλα, αγνξά ρξεζηκνπνίεζε, αμηνιφγεζε θαη απφξξηςε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία πεξηκέλνπλ φηη ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αηφκσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, απφθηεζεο θαη ρξήζεο νηθνλνκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ( ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ) αληαλαθιά ζην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε, ηελ θαηαλάισζε θαη 25

27 απφξξηςε αγαζψλ, ππεξεζηψλ, ρξφλνπ θαη ηδεψλ απφ αλζξψπηλεο κνλάδεο ιήςεο απνθάζεσλ δηαρξνληθά (Jacoby, 1976) Η κειέηε αηφκσλ. νκάδσλ ήνξγαληζκψλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηιέμνπλ, λα δηαζθαιίζνπλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα απνξξίςνπλ πξνηνληα, ππεξεζίεο, εκπεηξίεο ή ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη νη επηπηψζεηο πνπ απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ ζηνλ θαηλαισηή θαη ηελ θνηλσλία (Hawkins et all., 2000) Ο επίζεκνο νξηζκφο ηεο πκπεξηθνξάο Καηαλαισηή, δίλεηαη απφ ηελ American Marketing Association (Bennet, 1995), ε νπνία ηελ νξίδεη σο «ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο γλψζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζηε δσή ηνπο». 2.3 Ζ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΟ INTERNET Η θαηαλφεζε ηεο on-line ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, βνεζά ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Marketing mix, πνπ παξάγεη αμία θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηεο πειαηείαο (Smith PR. Et all., 2005). Δηδηθφηεξα, ε ακεζφηεηα, ην βάζνο θαη ην κεγάιν εχξνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ Internet επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ. Σν κνληέιν αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Model of Consumer Buying Behavior )δέρεηαη πνιιέο επηδξάζεηο ζην e-tailing (Virtual Retail Store Business Environment ) θαη ηξνπνπνηείηαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα : Αλαγλώξηζε αλαγθώλ ην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο, απφ πιεπξάο ηνπ πειάηε, κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθήο αλάγθεο ζε πεξηβάιινλ e-tailing κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ: Σν πξνζσπνπνηεκέλν πεξηβάιινλ Η πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία Σν κεγάιν εχξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ 26

28 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθφξεζεο κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ : Μεραλέο αλαδήηεζεο Πεξηβάιινλ έληαζεο πιεξνθφξεζεο Παξνρή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ Newsgroups Interactive communication Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ ην ζηάδην ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ: Μεραλέο αλαδήηεζεο πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ Δχθνιε πξφζβαζε ζε κεγάιν εχξνο πξντφλησλ Πξνζσπνπνηεκέλε ζχζηαζε ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ Newsgroups Απόθαζε πξνκεζεηώλ Σν ζηάδην απφθαζεο πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ: Πξνζσπηθέο ζπζηάζεηο αγνξάο πξντφλησλ Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη πιεξσκήο Γπλαηφηεηα αγνξψλ 24 ψξεο ην 24σξν Κίλεηξα Απόθαζε κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνκεζεηώλ Σν ζηάδην κεηά ηελ αγνξά κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ: Τπνζηήξημε Γξήγνξε, εχθνιε, απνηειεζκαηηθή, δηαζέζηκε 24σξε επηθνηλσλία Πίλαθαο 1. Μνληέια αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηώλ Smith PR.,Chaffey D.,(2005), e Marketing excellence-the Heart of e-business, 2 nd Edition, Published by Elsevier Ltd 27

29 2.4.ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ ΠΟΤ ΧΘΟΤΝ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΜΔΧ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ Η παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζην δίθηπν, επηδξά ηφζν ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ φζν θαη ζηελ επηηπρία ηεο επηδησθφκελεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαλαισηή. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, λα δνζεί έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηελ επηρείξεζε ζην δίθηπν. Γηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζειίδσλ ελφο εκπνξηθνχ site ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο πειάηεο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα γηα ηελ ειεθηξνληθή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο.σέηνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο είλαη : Σαρχηεηα Δπθνιία ρξήζεσο θαη θηιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Αλνρή ζθαικάησλ ηνπ ρξήζηε Πιεξνθνξίεο θαη ελδείμεηο γηα ηε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Πιεξνθφξεζε γηα ηελ εηαηξία Πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα Πνηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα γξαθηθψλ Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ Πιήξεο, αθξηβήο θαη επθξηλήο παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, δειαδή ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο, έμνδα απνζηνιήο, θφξνη θαη θξαηήζεηο επηζηξνθψλ Δπηινγέο πιεξσκήο θαη απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο, ψζηε ν αγνξαζηήο λα έρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο Δπηβεβαίσζε ζπλαιιαγψλ θαη πιεξνθφξεζε γηα απνζηνιή εκπνξεπκάησλ θαη ζηάδην δηεθπεξαίσζεο παξαγγειίαο Δίλαη πξνθαλέο φηη δηαθνξεηηθά άηνκα απνδίδνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα,.έλαο έκπεηξνο πειάηεο ζα έδηλε ζρεηηθά κηθξή ζεκαζία ζηελ επθνιία ρξήζεσο ηνπ site θαη έλαο αγνξαζηήο πνπ 28

30 αγνξάδεη πξντφληα γηα πξψηε θνξά, ζα έδηλε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ άξηηα πιεξνθφξεζε θαη παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ Η ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά, είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη γεληθά είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεην δήηεκα απφ φηη ζηε ζπκβαηηθή αγνξά, δηφηη ππεηζέξρνληαη πξφζζεηνη παξάγνληεο φπσο ε αλαδήηεζε ζην internet, ε αδπλακία θπζηθήο εμέηαζεο ηνπ πξντφληνο πξηλ ηελ αγνξά θ.ι.π. Γηα ηελ επηρείξεζε, απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ παξακέηξσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε ηνπο πειάηεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πινπνίεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ, φπσο νη αθφινπζνη : Μεγηζηνπνίεζε πνηφηεηαο Διαρηζηνπνίεζε θφζηνπο Διαρηζηνπνίεζε ρξφλνπ Μεγηζηνπνίεζε επθνιίαο αγνξψλ Μεγηζηνπνίεζε αζθάιεηαο ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ INTERNET ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ Σα θίλεηξα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνδνρή ηνπ internet σο κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο είλαη : 1. Κόζηνο πξόζβαζεο. Η ηππηθή πξφζβαζε ζην internet, απαηηεί ππνινγηζηή, ζπλδξνκή ζε εηαηξία παξνρήο internet θαη ηειεθσληθή ζχλδεζε. Δπνκέλσο, γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ internet ππάξρνπλ ηξεηο πεγέο θφζηνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζνβαξφ εκπφδην γηα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηδησηηθή πξφζβαζε ζην internet δελ είλαη ρσξίο θφζηνο. 29

31 2. Αζθάιεηα. Σν δήηεκα αληίιεςεο πεξί αζθάιεηαο πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο παξακέλεη ζεκαληηθφ. Η αζθάιεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ απνδνρή ηνπ internet σο κέζνπ ζπλαιιαγψλ. 3. Υξεζηκόηεηα. Η αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ internet απφ ηνλ θαηαλαισηή είλαη ζεκειηψδεο παξάγνλ δηακφξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Η ρξεζηκφηεηα ζεκαίλεη, πξνζδνθψκελε πηζαλφηεηα ηνπ ρξήζηε, δειαδή φηη κε ηελ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ, εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα απμεζεί ε απφδνζε ηνπ ζηελ δνπιεηά (F.D.Davis, 1989). 4. Δπθνιία ρξήζεσο ηνπ internet.ο παξάγνλ απηφο, κπνξεί λα είλαη ακειεηένο γηα άηνκα πνπ είλαη ήδε εμνηθεησκέλα κε ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ γλψζεηο ππνινγηζηψλ. Δπθνιία ρξήζεο, είλαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο πεξηκέλεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα λα κελ ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη( F.D.Davis, 1989). 5. Ννεηηθή απνξξόθεζε. Πνιιά θίλεηξα, φπσο ε δηάζεζε γηα ηη παηρλίδη, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμεγήζνπλ ηελ εζεινληηθή απνδνρή ησλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο (F.D.Davis, 1992). Σν παηρλίδη ζε έλα «ξεχκα» φπνπ ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε είλαη θαιχηεξε γηαηί απμάλεηαη ε ραξά, ε πξφθιεζε θαη ε ηθαλφηεηα. Σν «ξεχκα» είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηαζθεχαζκα κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, πεξηέρεη βαζηά ζπγθέληξσζε, αίζζεζε χπαξμεο εμνπζίαο, ράζηκν αηνκηθήο επίγλσζεο θαη κεηαηξνπή ζε ρξφλν (M.Csikszentmihalyi, 1990) 6. Μόδα. ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, πεξηιακβάλνληαη ε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ε κφδα. χκθσλα κε κηα έξεπλα, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δείρλνπλ φηη ην λα ςσλίδεηο κέζσ internet είλαη ζχκβνιν ηνπ λένπ life style, είλαη ε λέα θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. Η κφδα είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη θαηά επέθηαζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην on-line shopping. 30

32 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΤΠΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 31

33 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΤΠΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 3.1 ΤΠΖΡΔΗΔ Κ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ, ΥΔΗΡΟΠΗΑΣΑ ΚΑΗ ΤΥΝΑ ΑΠΟΚΣΧΜΔΝΑ Ωο έλα παξάδεηγκα ρακεινχ θφζηνπο, ζπρλά απνθηψκελνπ θ απηνχ αγαζνχ ή ππεξεζίαο νξίζακε ην βηβιίν. Οη αλεζπρίεο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα επεξεάδνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο ζηάζεηο αξλεηηθά απέλαληη ζηελ αγνξά βηβιίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Η θαηαλαισηηθή εκπινθή κε ηα βηβιία επεξεάδεη ζεηηθά απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. Γηα ηνπο αληαπνθξηλφκελνπο, ηα βηβιία είλαη έλα πξντφλ ρακεινχ θφζηνπο θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα ρξεκαηηθά πνζά εκπιέθνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο είλαη κηθξά.οη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη θ αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηζηνζειίδσλ απφ φηη ζηελ πεξίπησζε αθξηβφηεξσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ( π.ρ. ζπζηήκαηα βηληενπαηρληδηψλ ). Δπηπιένλ ην δηαδίθηπν είλαη πνιχ δεκνθηιέο ζηηο παλεπηζηεκηνππφιεηο θαη πνιινί αληαπνθξηλφκελνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζρεηηθά κε Η/Τ (Agarwal, R θαη Prasad, J., 1998) πλεπψο, ε δπλακηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην επίπεδν ηεο ειεθηξνληθήο απφθηεζεο βηβιίσλ. Καη επέθηαζε, ηα βηβιία είλαη έλα θνηλφ θαη δεκνθηιέο πξντφλ, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ απφθηεζή ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο.(hamburger, Y.A, 2002) 32

34 3.2 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΤΦΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ, ΥΔΗΡΟΠΗΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΝΗΧ ΑΠΟΚΣΧΜΔΝΑ Ωο παξάδεηγκα πξντφληνο πςεινχ θφζηνπο, ρεηξνπηαζηνχ θαη ζπαλίσο απνθηψκελνπ νξίδνπκε ηα ζπζηήκαηα βηληενπαηρληδηψλ.οη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηζηνζειίδσλ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Παξφιν πνπ ηα βηληενπαηρλίδηα θαη ηα βηβιία είλαη ρεηξνπηαζηά πξντφληα, αληίζεηα κε ηα βηβιία, ηα βηληενπαηρλίδηα είλαη ζρεηηθά αθξηβά θαη κφλν νη ρξήζηεο νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ηνλ παγθφζκην ηζηφ σο αζθαιέο πεξηβάιινλ είλαη πηζαλφ λα απνθηήζνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα κέζσ δηαδηθηχνπ (Agarwal, R θαη Prasad, J., 1998). Οη αλεζπρίεο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο ειεθηξνληθέο απνθηήζεηο βηληενπαηρληδηψλ. Δπηπιένλ, ε εκπινθή ησλ πξντφλησλ, επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο ειεθηξνληθέο απνθηήζεηο βηληενπαηρληδηψλ (Hamburger, Y.A, 2002). 3.3 ΜΖ ΥΔΗΡΟΠΗΑΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΑΗ ΤΥΝΑ ΑΠΟΚΣΧΜΔΝΑ Οη δηαδηθηπαθέο εηδήζεηο θαη ηα πεξηνδηθά πηνζεηήζεθαλ σο έλα ηέηνην παξάδεηγκα. Μφλν ε εκπινθή κε ην πξντφλ επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ απφθηεζε πεξηνδηθψλ θαη εηδήζεσλ. ην κεηαμχ, νη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη αζήκαληεο. Απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη δηαδηθηπαθέο εηδήζεηο ή ηα πεξηνδηθά ( εηδηθφηεξα νη εηδήζεηο ), είλαη απίζηεπηα δεκνθηιείο θαη θζελέο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ ή ησλ πεξηνδηθψλ. Απηφ ην γεγνλφο, ίζσο λα είλαη ν ιφγνο γηαηί άιιεο κεηαβιεηέο εθηφο απφ ην επίπεδν ηεο εκπινθήο κε ην πξντφλ, δελ αζθνχλ κηα ζεκαληηθή επηξξνή ζην επίπεδν ηνπ ρακεινχ θφζηνπο, ηεο ζπρλήο απφθηεζεο ησλ κε ρεηξνπηαζηψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (Bandura, A.,1997 ). 33

35 3.4. ΜΖ ΥΔΗΡΟΠΗΑΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΤΦΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΑΗ ΠΑΝΗΧ ΑΠΟΚΣΧΜΔΝΑ Ωο έλα ηέηνην παξάδεηγκα, νξίδνπκε ηα παηρλίδηα Η/Τ. Η αληηιακβαλφκελε αζθάιεηα ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ε εκπινθή κε ην πξντφλ, αλαθαιχθζεθε φηη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπο, ελψ δελ παξαηεξείηαη θακία ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηηο άιιεο δχν κεηαβιεηέο ( δπλακηθφηεηα δηαδηθηχνπ θαη αηνκηθέο αλεζπρίεο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ), παξφιν πνπ ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αλεζπρίεο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ αγνξά παηρληδηψλ Η/Τ δηαδηθηπαθά είλαη αξλεηηθή, δελ είλαη ζεκαληηθή (Belanger, F., Hiller, J. S. θαη Smith, W.J., 2002). 3.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη αηνκηθέο δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο. Οη απμεκέλεο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζηελ απφθηεζε αθξηβψλ, ζπάληα απνθηψκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Οη απμεκέλεο πξνζσπηθέο αλεζπρίεο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζηελ απφθηεζε αθξηβψλ, ζπάληα απνθηψκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Η πςειή εκπινθή κε ηα πξντφληα επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ζην επίπεδν φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Οη ηχπνη πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπκπεξηθνξέο 34

36 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 35

37 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 4.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ PIIT Τπόζεζε 1: Τα συηλά επίπεδα PIIT επηρεάζοσν θεηικά ηις ζσμπεριθορές ηφν τρηζηών απένανηι ζηις ηλεκηρονικές αγορές Βάζεη ηεο ζεσξίαο γηα ηελ δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ( Eastin, 2002), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αγνξαζηέο είλαη θαηλνηφκνη θαη λεφηεξνη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη κηα θαηλνχξηα εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Η πξνζσπηθή θαηλνηνκία επεξεάδεη ηελ θαηαλαισηηθή απνδνρή γηα λέεο θαηλνηνκίεο θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί σο «ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηνζεηεί λέεο ηδέεο λσξίηεξα απφ άιια κέιε ελφο ζπζηήκαηνο».αθφινπζα κε απηήλ ηελ έλλνηα, ε πξνζσπηθή θαηλνηνκία εθαξκφζηεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ νλνκάδεηαη PIIT θαη πξνζδηνξίζηεθε σο «ε ζέιεζε ελφο αηφκνπ λα δνθηκάζεη λέα ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο».η PIIT επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά. Άηνκα κε πςειέο ηάζεηο PIIT είλαη πεξηζζφηεξν δπλαηφλ λα απνδερηνχλ ηελ ειεθηξνληθή αγνξά (Koufaris, 2002) Ζ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Τπόζεζε 2: Τα συηλά επίπεδα ηης δσναμικόηηηας ηοσ διαδικηύοσ επηρεάζοσν θεηικά ηη ζσμπεριθορά ηφν τρηζηών απένανηι ζηις ηλεκηρονικές αγορές 36

38 Η δπλακηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ πεγάδεη απφ ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη εθαξκφζηεθε ζην επίπεδν ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε σο ε πξνζδνθία ηεο ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη ζσζηά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, ππνδείρηεθε φηη ε πξνζσπηθή δπλακηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αηνκηθή απνδνρή γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο.δθφζνλ ην δηαδίθηπν είλαη κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, ε δπλακηθφηεηά ηνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ.σέινο, ε πςειή δπλακηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξε απνδνρή ησλ πνηθίισλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Έηζη πξνθχπηεη ε ππφζεζε 2 (Koufaris, 2002) ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ Τπόζεζε 3 : Τα συηλά επίπεδα ανηίληυης ηης αζθάλειας ηφν ιζηοζελίδφν επηρεάζοσν ηην ζηάζη ηφν τρηζηών απένανηι ζηις ηλεκηρονικές αγορές Δθφζνλ αγνξαζηέο θαη πσιεηέο δελ έξρνληαη ζε πξνζσπηθή επαθή θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ επηηξέπεη πςειή αλσλπκία, ε ειεθηξνληθή αγνξά εκπιέθεη κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα απφ φηη ην ζπκβαηηθφ εκπφξην. Η αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δνζνιεςηψλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ε αζθάιεηα πξνζδηνξίζηεθε σο κηα δηάζηαζε θιεηδί γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηζηνζειίδσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα είλαη πξνζηηέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, ε αζθάιεηα έρεη πξνζδηνξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο.οη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηζηνζειίδσλ, επεξεάδνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο ζπλαιιαγή κε ην δηαδίθηπν( Liang θαη Lai, 2002) ΑΝΖΤΥΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Τπόζεζε 4 : Οι συηλές ανηζστίες για ηα προζφπικά δεδομένα, επηρεάζοσν αρνηηικά ηην ζηάζη ηφν τρηζηών απένανηι ζηις ηλεκηρονικές αγορές. 37

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. Α.Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. ΦΑΚΗΣΑ ΣΑΜΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΠΙΣΗΡΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΠΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING ΙΩΑΝΝΑ. ΖΑΜΠΕΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΙ ΜΜΔ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ. Σ.Δ.Η. Α.Μ.Θ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.: 5096)

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ ΣΧΝ ΥΡΗΣΧΝ INTERNET ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ. Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ. απφ ηελ

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ ΣΧΝ ΥΡΗΣΧΝ INTERNET ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ. Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ. απφ ηελ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Υ Ο Λ Η Γ Ι Ο Ι Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ ΣΧΝ ΥΡΗΣΧΝ INTERNET ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΙ ONLINE ΑΓΟΡΕ

ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΙ ONLINE ΑΓΟΡΕ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΙ ONLINE ΑΓΟΡΕ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΔΤΣΗΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΙΡΓΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΒΑΛΑ 2012 1 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Υλοποίηςη Προςωποποιημένησ Πολυμεςικθσ Εφαρμογθσ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου με Λειτουργίεσ Χωρικθσ Αναζθτηςησ Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Δ ΔΝΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Δ ΔΝΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Δ ΔΝΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΓΤΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ

Ω ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 1. ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΒΘΣΗ 2. ΥΡΗΣΟ ΖΑΜΠΘΝΑ 3. ΑΜΑΡΣΖΗ ΝΘΚΟΛΑΟ 4. ΝΘΚΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 5. ΥΑΡΑΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 6. ΑΝΣΡΕΑ ΛΑΜΠΡΘΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΘΕΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΘΕΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑΗΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Ε.Μ. 1435 ΚΑΒΑΛΑ 2015 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 5 Abstract... 6 Δηζαγσγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπζπκηάδνπ Γαλάε Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γ. Θεξίνπ Καβάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα