11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+"

Transcript

1 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία νη Πέηξνο Χαηδελενθύηνπ, Νηθόιαο Μειεηίνπ θαη Νίθαλδξνο Νηθνιάνπ. Έλα μερσξηζηό app, ην πξώην ηεο Cyta, πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζην apple store πξηλ ιίγεο κέξεο απνδεηθλύνληαο πσο άκα ππάξρεη ζέιεζε θαη όξεμε γίλνληαη πνιιά αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο ύθεζεο! Καη επεηδή ε γξάθνπζα είρε ηελ ηύρε λα έρεη απηή ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ηεο εδώ θαη θαηξό (από ηόηε πνπ ήηαλ ζε δνθηκαζηηθή κνξθή) νθείιεη λα παξαδερηεί όηη έρεη πηα εζηζηεί Ιδνύ γηαηί 1. Καη αξρήλ κε ην πνπ ζα ην θαηεβάζεηο ζην έμππλν θηλεηό ζνπ (αλ έρεηο iphone κπνξείο από ηώξα λα ην θαηεβάζεηο ζην θηλεηό ζνπ, ελώ αλ έρεηο θηλεηό android ζα πξέπεη λα θάλεηο ιηγάθη ππνκνλή κέρξη λα αλαξηεζεί θαη ζην google play), ζα αληηιεθζείο πσο ζα ζνπ γιηηώζεη ρξόλν, είηε ζην λα ςάρλεηο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ νξγαληζκνύ, ζην πεξηνδηθό ηεο cytavision, είηε ζην λα πεξηκέλεηο ζην ηειέθσλν λα

2 ζε εμππεξεηήζνπλ νη άλζξσπνη ηεο πξώηεο γξακκήο. Δηόηη απηό ην «καγηθό» ηεηξαγσλάθη ηα έρεη όια. 2. Είλαη παλ εύθνιν ζηε ρξήζε. Κάζε ηνπ ζεκείν ζε νδεγεί θαη ζε δηαθνξεηηθό πεδίν, παξέρνληάο ζνπ ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο. 3. Έρεηο απιήξσην ινγαξηαζκό θαη πξέπεη λα ςάμεηο λα βξεηο ην πιεζηέζηεξν Cytashop γηα λα ηνλ πιεξώζεηο; Τόηε θάλεηο έλα θιηθ ζην find us θαη ακέζσο γιηηώλεηο από αηάθεο ηνπ ζηπι «έπξεπε λα ζηξίςεηο πνδά» ή «εγώ ζνπ ην ιεγα όηη ήηαλ αξηζηεξά»! Τν ελ ιόγσ θνπκπάθη πεξηιακβάλεη όια ηα Cytashop κε ράξηεο, ρσξηζκέλα θαηά πόιε θαη θαηά απόζηαζε. Αλ θάλεηο θιηθ ζε θάπνην από απηά, ζα ζνπ ζεκεηώζεη επάλσ ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο γηα λα ην βξεηο από ην ζεκείν πνπ βξίζθεζαη. Παηώληαο ζην info arrow ζνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Cytashop. Τη άιιν ζέιεηο; Είλαη ιεο θαη ζε αξπάδεη από ην ρέξη θαη ζε παίξλεη ζην ζεκείν πνπ επηζπκείο! 4. Οθ καο έρεηο θηππήζεη ε θξίζε, έρνπκε θνπξεπηεί, αιιά επηπρώο ππάξρεη θαη ην Cytanet Wifi! Καη επηπρώο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν app

3 καο παξέρεη ζπγθεληξσκέλα όια ηα Cytanet Wifi hot spots (ρσξηζκέλα κε απόζηαζε θαη θαηά πόιε). Αλ θάλεηο θιηθ ζε θάπνην από απηά, ζα ζνπ ζεκεηώζεη επάλσ ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο γηα λα ην βξεηο από ην ζεκείν πνπ βξίζθεζαη. Παηώληαο ζην info arrow ζνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν wifi hot spot. Οπόηαλ ζα μέξεηο θαη ζε πνην θαθέ ζα παο ην Σάββαην ην πξσί πνπ ζα ζνπ παξέρεη δσξεάλ wifi! 5. Τν πην εθπιεθηηθό θαη πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλν ζεκείν ηνπ app γηα ηε γξάθνπζα είλαη ην θνπκπάθη ηεο Cytavision!Χσξηζκέλν ζε πέληε θαηεγνξίεο (channels, sports, movies, favorites θαη reminders) ην πεδίν απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα έρεη επάλσ ζηελ έμππλε ζπζθεπή ηνπ όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο! Παξέρεη επίζεο ηηο πεξηιήςεηο ησλ πξνγξακκάησλ, ελώ ελεξγνπνηώληαο ην «Reminder», ζνπ ππελζπκίδεη πόηε μεθηλάεη ην αγαπεκέλν ζνπ πξόγξακκα κε notification 15 ιεπηά πξηλ. Έηζη δελ πξόθεηηαη λα μεράζεηο λα δεηο ηηο «Παηάηεο Αληηλαρηέο» δηόηη έρεηο μεραζηεί πιέλνληαο ηα πηάηα! Μπνξείο κάιηζηα λα κνηξαζηείο κε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηέιλνληαο είηε sms, tweet, ή θάλνληαο post ζην facebook. Καη ην πην εθπιεθηηθό κπνξείο λα δεηο ηη παίδεη ηώξα θαη ηη αθνινπζεί κεηά γιηηώλνληαο έηζη ρξόλν ζην λα ςάρλεηο ζηελ ηειενπηηθό νδεγό. 6. Σνπ είρε πεη ν/ε θνιιεηόο/ή ζνπ πσο ππάξρεη κηα πξνζθνξά ηεο so easy αιιά δελ γλσξίδεηο πεξηζζόηεξα; Αλ κπεηο όκσο ζην ζεκείν Cytatips ζα δεηο όια ηα tips πνπ

4 ζηέιιεη ν ινγαξηαζκόο καο ζην θαη ζα πιεξνθνξεζείο γηα ό,ηη πξνζθνξέο ηξέρνπλ από ηηο ππεξεζίεο ηεο Cyta. 7. Καη εθεί πνπ αλαξσηηέζαη πσο ελεξγνπνηείηαη ην internet safe ηεο Cytanet ή γηαηί αλαβνζβήλεη ην modem (θαη δελ έρνπλ έξζεη αθόκα ηα Χξηζηνύγελλα), κπνξείο απιά λα κπεηο ζην ζεκείν FAQ θαη λα ιύζεηο όιεο ζνπ ηηο απνξίεο. Τν ζεκείν απηό πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζε ζέκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην δηαδίθηπν, ηε Cytavision θαη ηε Cytamobile-vodafone, όπσο ηηο ζπγθέληξσζαλ νη ζπλάδειθνη ηεο πξώηεο γξακκήο βάζεη ησλ απνξηώλ ησλ πειαηώλ. 8. «Αμίδεη λα πάξσ ην λέν Samsung», αλαξσηηέζαη κόλνο/ε θαη δελ παίξλεηο θακία απάληεζε Γηα κπεο ηόηε ζην ζεκείν Forum ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα ζε νδεγήζεη ακέζσο ζην πεξηερόκελν ηνπ forum ηεο Cyta. Εθεί ζα κπνξέζεηο λα θάλεηο ηηο εξσηήζεηο ζνπ θαη ην έκπεηξν πξνζσπηθό ηνπ Οξγαληζκνύ ζα ζνπ δώζεη ηηο απαληήζεηο πνπ αλαδεηάο. Μπνξείο επίζεο λα κπεηο ζε ζπδεηήζεηο κε άιινπο ρξήζηεο θαη λα βγάιεηο ηα δηθά ζνπ ζπκπεξάζκαηα.

5 9. Χάιαζε ην modem θαη δελ μέξεηο ηη λα θάλεηο; «Πάξε ηειέθσλν ζηε Cyta», ζνπ ιέλε. Σε πνην ηειέθσλν, όκσο; Σην ζεκείν Contact us ζα βξεηο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηε Cyta, ηα ηειέθσλα, ηα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα ηνπ Οξγαληζκνύ. Χξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηηο έρεηο πάληα καδί ζνπ όπνπ θη αλ βξίζθεζαη. 10. Αλ ζε ελδηαθέξεη λα γλσξίδεηο ηηο πξνζθνξέο θαη άιιεο αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ νξγαληζκό δελ έρεηο παξά λα κπεηο ζην ζεκείν News/Offers. Παξάιιεια αλ ην επηιέμεηο ζα ιακβάλεηο θαη notifications. Οπόηαλ ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα ππάξρεη δηαγσληζκόο γηα Ipad mini ζα έρεηο ελεκεξσζεί εγθαίξσο ώζηε λα ιάβεηο κέξνο πξνηνύ ιήμεη.

6 11. Σην ζεκείν Info ζνπ παξέρνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαζώο θαη από ζεκείν ζε ζεκείν βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είζαη θαη πνιύ εμνηθεησκέλνο κε ηα έμππλα θηλεηά. +1. Αθόκε ην ζθέθηεζαη; Καηέβαζέ ην ηώξα! Λίγν ην ρεηο λα έρεηο όιν ηνλ θόζκν ηεο Cyta ζε έλα θαη κόλν θνπκπάθη θαη λα κπνξείο λα ηνλ παίξλεηο όπνπ ζέιεηο; Δηόηη ε ελ ιόγσ εθαξκνγή ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηεί σο «Cyta ηζέπεο»! P.S. Αμίδεη λα αλαθεξζνύκε πωο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ app γηα ην Android ήηαλ κεγάιε ε ζπκβνιή θαη ε βνήζεηα ηνπ ζπλαδέιθνπ Κπξηάθνπ Χξίζηνπ. Επίζεο, πνιύηηκε ήηαλ θαη ε βνήζεηα ηωλ δνθηκαζηηθώλ ρξεζηώλ ηωλ app, νη νπνίνη κε ηα feedback ηνπο, νδήγεζαλ ζηελ ηειεηνπνίεζε ηωλ εθαξκνγώλ. Κείκελν: Ηγεζώ Χαξαιακπίδνπ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα