ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ"

Transcript

1 Υεηξνπξγηθή Θεξαπεία ηεο Ννζεξήο Παρπζαξθίαο ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΑΡΙΑΣΡΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛYΦΗ ΣΧΝ ΠΑΥΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΝΟΗΡΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΟΓΤΔΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΙΑΣΡΟ-ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΔΤΣΗ ΜΔΗΝΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΤΛΙΟ 2010

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 1. Δηζαγσγή 2. Η απεηιή ηεο παρπζαξθίαο ζηνλ θόζκν θαη ζηελ Διιάδα 3. Η πξόιεςε σο "ζηξαηεγηθό όπιν" 4. Η ζεξαπεία σο επηβεβιεκέλε άκεζε αληηκεηώπηζε 5. Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζήκεξα 6. Θεζκηθό πιαίζην γηα ηε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζηελ Διιάδα 7. Πξόηαζε γηα πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο 8. Πξνηάζεηο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 9. πκπέξαζκα - 2 -

3 1. Δηζαγσγή Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε παρπζαξθία απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε λέα απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα πγεία θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ρψξα καο. χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, Έιιελεο ζα πεζάλνπλ απφ αηηία ζρεηηδφκελε κε βαξηά κνξθή παρπζαξθίαο ηελ επφκελε πεληαεηία. Αιιά εθηφο απφ ηελ ζλεζηκφηεηα, ε λνζεξή παρπζαξθία ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ζπλνδεχεηαη ζπρλά κε βαξηέο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. Απηή ε δπζνίσλε πξφβιεςε ζπλνδεχεηαη φκσο θαη απφ έλα ειπηδνθφξν κήλπκα. ήκεξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνθεπρζνχλ πεξίπνπ ην 90% απηψλ ησλ ζαλάησλ. Η ηαηξηθή δηαζέηεη πιένλ ηα ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνζεξήο θαθνήζεο παρπζαξθίαο θαη ην κέζν απηφ νλνκάδεηαη "βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή". Πξφθεηηαη γηα ηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο θαηά ηεο παρπζαξθίαο, νη νπνίεο φκσο γηα λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά απαηηνχλ έλα ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ε πνιηηεία, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε ελεκέξσζε, ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη άκεζν δεηνχκελν γηα ηελ ρψξα καο, φπσο είλαη θαη επηηαθηηθή ε ζπλεξγαζία πνιιψλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. Η ειπίδα ηεο ζεξαπείαο είλαη ηφζν κεγάιε φζν θαη ν θίλδπλνο, αλ απηφο ν λένο ηνκέαο ηεο ηαηξηθήο αθεζεί ρσξίο θαλνληζηηθφ πιαίζην. 2. Η απεηιή ηεο παρπζαξθίαο ζηνλ θόζκν θαη ζηελ Διιάδα Η παρπζαξθία νξίδεηαη σο ην ππεξβνιηθφ πνζνζηφ ιίπνπο ζε ζρέζεηο κε ηελ ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζψκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο έλαο δείθηεο πνπ βαζίδεηαη ζην χςνο θαη ζην βάξνο ηνπ αηφκνπ: ν "Γείθηε Μάδαο ψκαηνο" (ΓΜ ή BMI, Body Mass Index) πνπ ηζνχηαη κε ην βάξνο δηα ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ χςνπο (kg/m 2 ). Ο δείθηεο απηφο νξίδεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: θάησ απφ 18: ειιηπνβαξήο 18 25: θπζηνινγηθφο 25 30: ππέξβαξνο 30 35: ήπηα παρπζαξθία 35 40: ζνβαξή παρπζαξθία πάλσ απφ 40: πνιχ βαξηά κνξθή παρπζαξθίαο Πξφζθαηα έρεη θαζηεξσζεί θαη άιιε κηα δηαβάζκηζε: νη "ππέξ-παρχζαξθνη" (super-obese) γηα άηνκα κε ΓΜ άλσ ησλ 50. Τπνινγίδεηαη φηη ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα άηνκα, πνπ πάζρνπλ απφ παρπζαξθία. Σα ππέξβαξα άηνκα ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 1,2 δηζεθαηνκκχξηα

4 Η Διιάδα δπζηπρψο βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο επξσπατθέο ζέζεηο: Η θαηάζηαζε απηή πξνβιέπεηαη λα επηδεηλσζεί θαζψο ε κέζε ζεξκηδηθή θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε ζπλερή άλνδν (βι. πίλαθα) θαη, ζηελ ρψξα καο, ν αξηζκφο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί ζηελ επφκελε 10εηία Η ημερήζια καηά κεθαλήν πρόζληψη θερμίδων ζηην Ελλάδα ζε επιλεγμένα έηη Ήδε ν αξηζκφο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ κε πνιχ βαξηά κνξθή παρπζαξθία (κε ΓΜ > 40) μεπεξλάεη ηνπο Γηα ηα άηνκα απηά ν θίλδπλνο ζλεζηκφηεηαο πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2,5 ζε ζρέζε κε άηνκα θπζηνινγηθνχ βάξνπο. Αλ θαη νη αηηίεο ηεο ζλεζηκφηεηαο είλαη αιιειέλδεηεο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε παρπζαξθία είλαη ζήκεξα ε ηξίηε αηηία ζαλάησλ ζηελ ρψξα καο 3216 (κεηά ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηηο λενπιαζίεο, βι. πίλαθα)

5 Αηηίεο ζαλάηνπ ζηελ Διιάδα 2006: Καξδηά-αγγεία ,66% Νενπιαζίεο ,76% Παρπζαξθία ,64% Σξνραία ,80% Αηπρήκαηα-δειεηεξηάζεηο ,06% Απηνθηνλίεο 400 0,38% AIDS 50 0,04% ύλνιν % Η Διιάδα έρεη δηπιάζην πνζνζηφ ζαλάησλ απφ παρπζαξθία ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζνλ φξν. Πιεζπζκφο (ζε εθαη.) Θάλαηνη/ παρπζαξθία Δηήζην πνζνζηφ Δπξώπε ,30 Διιάδα ,64 ΗΠΑ ,00 Η παρπζαξθία δελ "θιέβεη" κφλν ρξφληα δσήο αιιά ππνλνκεχεη ηελ πνηφηεηά ηεο, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ησλ παξαθάησ επηπινθψλ: ππέξηαζε δηαβήηεο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαξδηαθή αλεπάξθεηα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Sleep apnea θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαξθίλνο ηεο κήηξαο θαξθίλν ηνπ παρέσο εληέξνπ ζηεηξφηεηα, αληθαλφηεηα εθθπιηζηηθή δηζθνπάζεηα βνπβσλνθήιε δηαθξαγκαηνθήιε γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε δεξκαηηθέο ινηκψμεηο ζχλδξνκν θαηάζιηςεο απηνθηνλία 3. Η πξόιεςε σο "ζηξαηεγηθό όπιν" Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θήξπμε ηελ πεξίνδν "πεληαεηία θαηά ηεο παρπζαξθίαο". Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δεζκεχηεθαλ λα πξνσζήζνπλ κέηξα γηα λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε παλδεκία ηεο παρπζαξθίαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο απαηηεί θαηαξρήλ εληφπηζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηεο λφζνπ. Αο αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο αηηίεο ζηελ ρψξα καο

6 1. Η ιεγφκελε "κεζνγεηαθή δηαηξνθή" δηαθχιαμε κέρξη πξφζθαηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ απφ ηελ παρπζαξθία, ραξίδνληαο κάιηζηα ζηνπο Έιιελεο έλα πξνζδφθηκν επηβίσζεο απφ ηα πςειφηεξα ηεο Δπξψπεο (επλντθά δπζαλάινγν κε ην κέρξη ηφηε επίπεδν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο). Οη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο (γηα ηελ αθξίβεηα ε ακεξηθαλνπνίεζε ηνπ life style) έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηα δεδνκέλα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν θαζηθνχλη αληηθαζηζηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην νηθνγελεηαθφ γεχκα. 2. Η ηειεζέαζε έρεη γίλεη ζηελ ρψξα καο ε πην δηαδεδνκέλε ςπραγσγία θαη νη Έιιελεο θαηέρνπλ ην επξσπατθφ ξεθφξ (πεξίπνπ 4 ψξεο ηειεζέαζε εκεξεζίσο!). Η ηειεζέαζε είλαη κείδσλ παξάγνληαο παρπζαξθίαο θαζψο, αθελφο, αθπξψλεη θάζε θπζηθή άζθεζε θαη, αθεηέξνπ, σζεί ζε ζπλερή θαηαλάισζε ηξνθψλ (ηζηκπνιφγεκα) θαηά θαλφλα θαθήο πνηφηεηαο θαη πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο. 3. Η δηαθήκηζε θαζνξίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο καο. Δηδηθά ζηελ ρψξα καο ην θαζεζηψο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ηδηαίηεξα θηιειεχζεξν (σο αλεμέιεγθην) αλ π.ρ. αλαινγηζηνχκε φηη είκαζηε ε ηειεπηαία επξσπατθή ρψξα, πνπ επηηξέπεη ηε δηαθήκηζε γηα ην θάπληζκα. Αληίζηνηρα δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ηελ δηαθήκηζε λνζνγφλσλ ηξνθψλ φπσο είλαη ηα ηζηπο, γαξηδάθηα, αλαςπθηηθά θιπ. Αο ζεκεηψζνπκε φηη εμ νξηζκνχ ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη είλαη νη "εχθνιεο" ηξνθέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κεγάιε θεξδνθνξία (ζπαλίσο βιέπνπκε δηαθεκίζεηο γηα ιαραληθά, βηνινγηθά πξντφληα θιπ.). Η δηαθήκηζε ησλ λνζνγφλσλ ηξνθψλ, αληί λα πεξηνξίδεηαη ζηηο ψξεο παηδηθήο ηειεζέαζεο, εληείλεηαη, κε θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο γηα ην κέιινλ. 4. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ειιεληθφο πιεζπζκφο έρεη ππνζηεί κηα ξαγδαία αζηηθνπνίεζε κε ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ θέληξν ην αζελατθφ ιεθαλνπέδην. Η αζηηθνπνίεζε απηή, ππφ θαθέο ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζπλνδεχηεθε κε κηα ζεκαληηθή κείσζε δπλαηνηήησλ θπζηθήο άζθεζεο. Σν θαηλφκελν απηφ επηδεηλψλεηαη θαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάρξεζε ηνπ ΙΥ, πνπ απνηειεί ζχγρξνλν ειιεληθφ θαηλφκελν. 5. Οη ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, πνπ απμάλνπλ ην ζηξεο κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηελ αλαζθάιεηα κε ηελ απεηιή ηεο αλεξγίαο, πεξηνξίδνπλ ηφζν ζε επίπεδν ρξφλνπ φζν θαη ζε επίπεδν ςπρηθήο δηαζεζηκφηεηαο ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν θαζέλαο λα αθηεξσζεί ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επεμία. Δίλαη ζεκαδηαθφ φηη ε εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο ζπλδέεηαη πνιχ ζπρλά κε πεξηφδνπο εξγαζηαθψλ δπζθνιηψλ. Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο παρπζαξθίαο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ ζα πξέπεη, αληίζηνηρα, λα έρνπλ εχξνο θαη βάζνο ρξφλνπ. Η απνηξνπή ηνπ θαζηθνχλη κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε καθξφπλνα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη άιια κέηξα - 6 -

7 πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Η κείσζε ηεο ηειεζέαζεο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί παξά κε ζρέδηα πνπ ζα πξνάγνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ςπραγσγίαο, φπσο ην πέξαζκα απφ ηνλ "ηειενπηηθφ πξσηαζιεηηζκφ" ζηνλ ιατθφ καδηθφ αζιεηηζκφ. Η λνζεξή επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζα εμνπδεηεξσζεί κφλν κε γελλαία απαγνξεπηηθά κέηξα, αςεθψληαο νξηζκέλα δφγκαηα ηεο "ειεχζεξεο αγνξάο", πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο εμαλζξσπηζκφο ηνπ αζελατθνχ ιεθαλνπεδίνπ απαηηεί κηα ξηδνζπαζηηθή απνθέληξσζε ε νπνία δπζηπρψο αληηβαίλεη ζήκεξα ζηελ ζπγθεληξσηηθή παξάδνζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Σέινο, ε κεηαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα πάςνπκε λα "δνχκε γηα λα δνπιεχνπκε" αιιά λα "δνπιεχνπκε γηα λα δνχκε", πξνυπνζέηεη βαζηέο θνηλσληθφ-πνιηηηθέο αιιαγέο, ηδηαίηεξα δχζθνιεο ππφ ηελ παξνχζα δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. πκπεξαζκαηηθά, ε πξφιεςε απνηειεί ζίγνπξα ην "ζηξαηεγηθφ φπιν" θαηά ηεο παρπζαξθίαο. Απαηηεί φκσο κειεηεκέλν ζρεδηαζκφ, αιχγηζηε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ απνηέιεζκα κφλν ζε καθξφρξνλε πξνζεζκία. Δίλαη πξάγκαηη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε (θαη λα απνδερηνχκε) φηη ε πξφιεςε πξέπεη λα μεθηλήζεη ηψξα γηα λα ιεηηνπξγήζεη νπζηαζηηθά γηα ηελ επφκελε γεληά. Η δηαπίζησζε απηή δελ κεηψλεη ηνλ επηηαθηηθφ ραξαθηήξα ηεο πξφιεςεο. Αληηζέησο ππνγξακκίδεη ηελ επζχλε ηεο πνιηηείαο λα ηε δξνκνινγήζεη ην γξεγνξφηεξν. Παξάιιεια φκσο αλαδεηθλχεη ηελ απφιπηε θαη επείγνπζα αλάγθε λα παξζνχλ άκεζα ηα κέηξα πνπ επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζεξαπείαο κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα. 4. Η ζεξαπεία σο επηβεβιεκέλε άκεζε αληηκεηώπηζε Η ζεξαπεία είλαη ε κφλε ιχζε γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε εγθισβηζηεί ζηελ παρπζαξθία. Η ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο πεξηιακβάλεη ζρεκαηηθά ηηο ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο (δηαηξνθηθή ζπκβνπιεπηηθή, δίαηηεο, θαξκαθεπηηθή αγσγή), πνπ αθνξνχλ ηηο ήπηεο κνξθέο παρπζαξθίαο (ΓΜ < 35), θαη ηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή πνπ αθνξά ηηο βαξηέο κνξθέο (ΓΜ > 35) θαη πνιχ βαξηέο κνξθέο παρπζαξθίαο (ΓΜ > 40), φηαλ έρνπλ επηρεηξεζεί αλεπηηπρψο νη ζπληεξεηηθέο ζεξαπείεο. Ήδε ν αξηζκφο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ κε πνιχ βαξηά κνξθή παρπζαξθίαο (κε Γείθηε Μάδαο ψκαηνο > 40) μεπεξλάεη ζηελ Διιάδα ηνπ Γηα ηα άηνκα απηά ν θίλδπλνο ζλεζηκφηεηαο πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2,5 ζε ζρέζε κε άηνκα θπζηνινγηθνχ βάξνπο. Η πηζαλφηεηα απηά ηα άηνκα λα ζεξαπεπηνχλ κε ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο (δίαηηεο, θαξκαθεπηηθή αγσγή θιπ.) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5%

8 χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο: Surgery is now considered to be the most effective way of reducing weight, and maintaining weight loss, in severely (BMI > 35) and very severely obese (BMI > 40) subjects. On a kg/weight loss basis, surgical treatment has been estimated after four years to be less expensive than any other treatment. 5. Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζήκεξα Οη βαζηθέο βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο είλαη: 1. Γαζηξηθφο ξπζκηδφκελνο δαθηχιηνο 2. Γαζηξηθή παξάθακςε 3. Υνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε θαη παξαιιαγέο (Scopinaro, duodenal switch) 4. Αθαίξεζε γαζηξηθνχ ζφινπ Tν ελδνγαζηξηθφ κπαιφλη, πνπ δελ είλαη κφληκε ιχζε, απνηειεί ελδηαθέξνπζα ιχζε εθφζνλ πεξηνξίδεηαη ζε άηνκα κε πξφζθαηξν πξφβιεκα παρπζαξθίαο ή σο ελδηάκεζε ιχζε, ζε πξνεηνηκαζία κηαο άιιεο επέκβαζεο. Ο Γαζηξηθφο δαθηχιηνο δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ θνξεζκνχ κε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απ' απηέο πνπ ζπλεζίδεη λα ηξψεη ν παρχζαξθνο αζζελήο, θαη πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηξνθήο πνπ κπνξεί λα θαηαλαιψζεη. Η Γαζηξηθή θαη ή ρνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ ζεξκίδσλ απφ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιψλεη ην παρχζαξθν άηνκν. Η Αθαίξεζε γαζηξηθνχ ζφινπ πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα θαηαλαιψζεη ν παρχζαξθνο αζζελήο, κηθξαίλνληαο ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ, θαη πεξηνξίδεη ηηο βνπιηκηθέο ηάζεηο κεηψλνληαο ηελ γξειίλε, κηα νπζία πνπ παξάγεη ν γαζηξηθφο ζφινο. Γελ ππάξρεη κηα επέκβαζε γηα φιεο ηηο παρπζαξθίεο. Τπάξρεη ε θαηάιιειε επέκβαζε γηα θάζε πεξίπησζε. Οη ελδείμεηο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: Γαζηξηθόο ξπζκηδόκελνο δαθηύιηνο ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ Καηαλάισζε ππέξνγθσλ γεπκάησλ, πεξηνξηζκέλν "ηζηκπνιφγεκα", πεξηνξηζκέλε ξνπή πξνο γιπθά θαη αλαςπθηηθά. Ιδηαίηεξα αλψδπλε επέκβαζε, ειάρηζηνο ρξφλνο λνζειείαο, αλαζηξέςηκε κέζνδνο. Γελ θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά "ηζηκπνιφγνπο" θαη θαηαλαισηέο κεγάισλ πνζνηήησλ γιπθψλαλαςπθηηθψλ. Γαζηξηθή παξάθακςε Σάζε πξνο ηζηκπνιφγεκα θαη κεγάιε ξνπή πξνο γιπθά θαη αλαςπθηηθά. Γηαβήηεο ηχπνπ ΙΙ. Πνιχ απνηειεζκαηηθή επέκβαζε πνπ πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε δηαηξνθηθή κεηεγρεηξεηηθή άλεζε. ρεηηθά βαξηά επέκβαζε, κε αλαζηξέςηκε θαη αλάγθε ιήςεο βηηακηλνχρσλ ζπκπιεξσκάησλ Υνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε Τςειφ ΒΜΙ. Άλαξρεο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Απνηπρία πξνεγνχκελσλ επεκβάζεσλ. Ιδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή επέκβαζε θαιχπηεη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο κνξθέο παρπζαξθίαο. Βαξηά επέκβαζε, πξνθαιεί ζπρλέο δηάξξνηεο, κε αλαζηξέςηκε, αλάγθε ιήςεο βηηακηλνχρσλ ζπκπιεξσκάησλ, αλάγθε απνθπγήο ιηπαξψλ ηξνθψλ. Η πην πξφζθαηε ηερληθή. Αθαίξεζε γαζηξηθνύ ζόινπ Πνιχ πςειφ ΒΜΙ. Άλαξρεο θαη παξνξκεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Μεηψλεη ηελ βνπιηκηθή ηάζε, επέκβαζε ζρεηηθά απιή θαη πνπ κπνξεί, ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο, λα ζπκπιεξσζεί κε γαζηξηθή παξάθακςε

9 ήκεξα θάζε πεξίπησζε παρπζαξθίαο αληηκεησπίδεηαη ζεξαπεπηηθά. ε αληίζεζε φκσο κε ηελ ςεπδαίζζεζε πνπ θαιιηεξγείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρνπλ "καγηθέο" ιχζεηο. Η επηηπρία εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ ν παρχζαξθνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αθξηβψο δηφηη νη απνηπρίεο ζρεηίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ κε ηήξεζε ηνπο. 1. Η επηινγή ηεο ζσζηήο επέκβαζεο, κεηά απφ εμαληιεηηθφ δηάινγν γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο, είλαη απαξαίηεηνο θαλφλαο. 2. Η παρπζαξθία αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ, φπνπ ζπλεξγάδνληαη ηαηξνί θαη επηζηήκνλεο κε εηδηθή εκπεηξία ζηελ παρπζαξθία. Καλέλαο κεκνλσκέλνο ηαηξφο, φζν θαηαξηηζκέλνο θαη λα είλαη, δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, θαζψο ε ρεηξνπξγηθή ηεο παρπζαξθίαο είλαη κηα εηδηθφηεηα πνπ αζθείηαη νκαδηθά. 3. Η παξαθνινχζεζε ηνπ παρχζαξθνπ αζζελνχο γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα ην νξηζηηθφ αδπλάηηζκα. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο είλαη νξηζηηθά ηεθκεξησκέλε, φπσο δείρλεη θαη ζρεηηθή κειέηε ηεο Mayo Clinic: ε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή επηθέξεη 89% κείσζε ηεο πεληαεηνχο ζλεζηκφηεηαο. Η κειέηε ηεο Mayo Clinic αθνξά θπξίσο δπζαπνξξνθεηηθέο επεκβάζεηο ηχπνπ γαζηξηθήο παξάθακςεο. Αιιά ε βειηίσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο είλαη πιένλ πιήξσο ηεθκεξησκέλε θαη γηα ηηο πεξηνξηζηηθέο επεκβάζεηο ηχπνπ δαθηπιίνπ. Η ζνπεδηθή κειέηε "SOS" πνπ παξαθνινπζεί επί 15 ρξφληα κηα νκάδα 2000 ρεηξνπξγεκέλσλ παρχζαξθσλ (κέζν ΓΜ 42, κέζε ειηθία 47 εηψλ, 70% γπλαίθεο, πεξηνξηζηηθή επέκβαζε), δηαπηζηψλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά 24% ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ιδηαίηεξα αηζηφδνμν κήλπκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ πσο νη βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο κπνξνχλ λα ζεξαπεχζνπλ θαη ηνλ δηαβήηε ηχπνπ ΙΙ θαη κεηψλνπλ θαηά 90% ηελ ζλεζηκφηεηα νθεηιφκελε ζε απηή ηελ αζζέλεηα. Δθφζνλ απηά ηα απνηειέζκαηα - 9 -

10 επηβεβαησζνχλ, νη δηαβεηηθνί ηεο ρψξαο ζα έρνπλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηελ θαζεκεξηλή θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη λα ζεξαπεπηνχλ νξηζηηθά. 6. Θεζκηθό πιαίζην γηα ηε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζηελ Διιάδα Η αλαγθαία αλάπηπμε ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο απαηηεί έλα θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν φκσο δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ ρψξα καο. Οπνηνζδήπνηε γεληθφο ρεηξνπξγφο, ρσξίο λα δηθαηνινγεί θακία ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε, κπνξεί λφκηκα λα αξρίδεη κφλνο ηνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηέηνηεο επεκβάζεηο. Μπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο παρχζαξθνπο αζζελείο λα ηνπο παξαθνινπζεί ζην ηαηξείν ηνπ ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα έρεη θαλέλα απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ρσξίο λα έρεη θακία απφ ηηο απαξαίηεηεο ζπλεξγαζίεο (κε δηαηξνθνιφγν, ςπρνιφγν θιπ.). Τπελζπκίδνπκε φηη ε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή είλαη κηα πνιχ ηδηαίηεξε ρεηξνπξγηθή πνπ απαηηεί: Δμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή γλψζε ηεο θπζηνπαζνινγίαο ηεο παρπζαξθίαο Ιδηαίηεξεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε κεηά ηελ επέκβαζε Δπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο ζε κφληκε βάζε Σν γεγνλφο φηη ζηελ ρψξα καο απηέο νη πξνυπνζέζεηο είλαη πξναηξεηηθέο δελ είλαη άζρεην κε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά θαηξνχο. Η πξνβνιή ηνπο κάιηζηα απφ δηάθνξα ΜΜΔ δελ ζπλνδεχηεθε πάληα απφ ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο: ηα πξνβιήκαηα απηά δελ νθείινληαη ζηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή αιιά ζηελ έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 7. Πξόηαζε γηα πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο Οη πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο είλαη ε κφλε εγγχεζε γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. Η πηζηνπνίεζε πξέπεη λα αθνξά ηαπηφρξνλα ηνλ ρεηξνπξγφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα φπνπ δηεμάγνληαη νη επεκβάζεηο θαη ηνλ ηαηξηθφ ρψξν, φπνπ εμαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε. Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα πξνρσξεκέλσλ ρσξψλ, φπσο π.ρ. ε Γαιιία, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ηεο Βαξηαηξηθήο Υεηξνπξγηθήο (IFSO), κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο σο απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο: 1. Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή δηεμάγεηαη ζην πιαίζην πηζηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ. Οη κνλάδεο απηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ή ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλα λνζειεπηηθά

11 ηδξύκαηα πνπ δηαζέηνπλ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαζψο θαη ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ απαξαίηεην γηα επεκβάζεηο ζε παρχζαξθνπο αζζελείο: εηδηθέο ρεηξνπξγηθέο θιίλεο, εηδηθά ηξνρήιαηα θνξεία θαη θαξνηζάθηα κεηαθίλεζεο αζζελψλ, εηδηθά πηεζφκεηξα, απεηθνληζηηθά κεραλήκαηα γηα παρχζαξθα άηνκα θιπ. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ επίζεο ζε κφληκε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε εηδηθνηήησλ φπσο θαξδηνιφγν, πλεπκνλνιφγν, εληαηηθνιφγν, παζνιφγν, νξζνπεδηθφ, θπζηνζεξαπεπηή θιπ. Οη κνλάδεο απηέο πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ γηα ηελ κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε εηδηθφ εμνπιηζκφ: ιηπνκεηξεηή, αθηηλνζθφπεζε γηα ξχζκηζε δαθηπιίσλ, κεηξεηή βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ. Η αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ νκάδα ζηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη ζε κφληκε βάζε ρεηξνπξγφο, παζνιφγν ή ελδνθξηλνιφγν, δηαηξνθνιφγν θαη ςπρνιφγν ή ςπρίαηξν. Η πξαθηηθή ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθά πξσηφθνιια, γξαπηψο δηαηππσκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ππεχζπλνπ ρεηξνπξγνχ, νη κνλάδεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα. 2. Πξσηνβάζκηεο βαξηαηξηθέο κνλάδεο (Primary Bariatric Institutions): πξφθεηηαη γηα κνλάδεο νη νπνίεο μεθηλνχλ ηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ή αζθνχλ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζε ρακεινχο ξπζκνχο κε ππεχζπλν ρεηξνπξγφ, πνπ αθηεξψλεη πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζηε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή. Ο ρεηξνπξγφο απηφο πξέπεη λα δηθαηνινγεί εθπαίδεπζε ζε πηζηνπνηεκέλε δεπηεξνβάζκηα κνλάδα ηεο εκεδαπήο ή θέληξν ηνπ εμσηεξηθνχ κε αλαγλσξηζκέλε εθπαηδεπηηθή αξκνδηφηεηα θαη λα έρεη εμαζθαιίζεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε απφ απηήλ ηελ κνλάδα ή θέληξν ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 50 πξψηα πεξηζηαηηθά. Η ππνζηήξημε ζπλίζηαηαη ζηελ απφ θνηλνχ ζπδήηεζε ησλ ελδείμεσλ, θαζψο θαη ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο ζε εηδηθά ή δχζθνια πεξηζηαηηθά, είηε κε θπζηθή παξνπζία είηε κέζσ ηειερεηξνπξγηθήο. Ο ππεχζπλνο ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα έρεη κηα ειάρηζηε εηήζηα ξνή βαξηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ (30 ζχκθσλα κε ην γαιιηθφ παξάδεηγκα). ηα πξψηα δπν έηε ιεηηνπξγίαο ε κνλάδα απηή ζα αλαιακβάλεη απιά πεξηζηαηηθά θαη κέρξη ΓΜ=50, θαη ζα παξαπέκπεη ηα πνιχ βαξηά ή δχζθνια πεξηζηαηηθά ζε ζπλεξγαδφκελε δεπηεξνβάζκηα κνλάδα. 3. Γεπηεξνβάζκηεο βαξηαηξηθέο κνλάδεο ή θέληξα αξηζηείαο (Center of Excellence Bariatric Institutions): πξφθεηηαη γηα κνλάδεο κε ειάρηζην ρξφλν εκπεηξίαο άλσ ησλ 5 εηψλ θαη πνπ έρνπλ ξνή πεξηζηαηηθψλ άλσ ησλ 50 εηεζίσο. Δπίζεο νη κνλάδεο απηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο αλαγλσξηζκέλεο βαξηαηξηθέο ηερληθέο (δαθηχιηνπο, γαζηξηθή ή ρνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε, επί κήθνπο γαζηξεθηνκή, επαλεπεκβάζεηο). ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο ρεηξνπξγφο ζα αθηεξψλεη βαζηθφ ρξφλν ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ ζηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή. 4. Γεκηνπξγία εζληθνύ κεηξώνπ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ φπνπ θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά (εμαζθαιίδνληαο ηελ αλσλπκία ηνπ αζζελνχο) ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λφζνπ, ηεο επέκβαζεο θαη ηεο έθβαζήο ηεο

12 8. Πξνηάζεηο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο είλαη απαξαίηεηε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα βαξηά αζζέλεηα πνπ απεηιεί θαη ηελ δεκφζηα πγεία. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε πάζεζε απηή είλαη ζπρλφηεξε ζηα ρακειφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. ήκεξα ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ επεκβάζεσλ θαηά ηεο παρπζαξθίαο πθίζηαηαη αιιά παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ: 1. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Ο πξνζεζκία απάληεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, είηε πξφθεηηαη γηα ην ΙΚΑ πνπ έρεη νξίζεη δηθή ηνπ επηηξνπή, είηε γηα ηα άιια ηακεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηηξνπή ηνπ ΚεΤ, δελ νξίδεηαη ρξνληθά θαη ζηελ πξάμε είλαη ζπλήζσο πνιχκελε. Πξόηαζε: Ο ρξφλνο απάληεζεο ζηα αηηήκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ πξέπεη λα είλαη πξνζδηνξηζκέλνο θαη ινγηθφο ζηελ δηάξθεηά ηνπ. ήκεξα είλαη απξνζδηφξηζηνο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιινχο κήλεο. ηελ Γαιιία π.ρ. ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δψζεη απάληεζε κέζα ζε ηξεηο βδνκάδεο κεηά ηελ αίηεζε. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απάληεζεο, ε απάληεζε ζεσξείηαη ζεηηθή. 2. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Οη εγθξίζεηο ησλ επηηξνπψλ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε βαξηαηξηθή επέκβαζε, επί πξφηαζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ κε δπλαηφηεηα θξίζεο εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο θαη ρσξίο δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο. Πξόηαζε: Οη αηηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο κε αηηηνιφγεζε ηεο βαξηαηξηθήο επέκβαζεο θαη ε έγθξηζε πξέπεη λα αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο. Σν αθξηβέο είδνο ηεο επέκβαζεο απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή ηνπ απνθιεηζηηθά, φπσο επηηάζζεη ε ηαηξηθή δενληνινγία γηα θάζε πάζεζε θαη δελ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε. Τπελζπκίδεηαη εμάιινπ φηη απηή ε επηινγή κπνξεί λα αιιάμεη αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα. 3. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Γπλαηφηεηα έγθξηζεο ππάξρεη κφλν γηα κηα επέκβαζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ αζζελνχο. Πξόηαζε: Ο πεξηνξηζκφο ζε "κηα βαξηαηξηθή επέκβαζε" θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ελφο αζζελνχο είλαη επηζηεκνληθά αβάζηκε. Τπνηξνπέο πνπ ρξήδνπλ δεχηεξεο επέκβαζεο ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο παζνινγίαο θαη δελ κπνξεί λα απνηειεί κνλαδηθή εμαίξεζε ε

13 παρπζαξθία. Δπηπιένλ νξηζκέλεο ηερληθέο εμαξρήο επηηάζζνπλ ζήκεξα δπν ζηάδηα (π.ρ. επί κήθνπο γαζηξεθηνκή θαη παξάθακςε ζε δεχηεξν ρξφλν). ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία γηα ηελ δεχηεξε επέκβαζε. 4. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Σα ηακεία ζέηνπλ απαξάβιεηα φξηα ειηθίαο, δηαθνξεηηθά ην ΙΚΑ θαη ηα ππφινηπα ηακεία. Πξόηαζε: Ο πεξηνξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ κέρξη ην φξην ησλ 60 εηψλ γηα νξηζκέλα ηακεία, ή 65 γηα άιια, είλαη εληειψο αβάζηκνο, ηφζν ηαηξηθά φζν θαη εζηθά. Η επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεη αδηάςεπζηα ηνλ επεξγεηηθφ ραξαθηήξα ησλ επεκβάζεσλ ζε επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά άλσ ησλ 60 ή θαη ησλ 65. Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο ελφο 60ρξνλνπ αηφκνπ θπζηνινγηθνχ βάξνπο μεπεξλάεη ηα 20 ρξφληα θαη δελ δηθαηνινγείηαη λα ην ζηεξεζεί έλαο παρχζαξθνο αζζελήο (ηελ ψξα κάιηζηα πνπ ε ζπληαμηνδφηεζε νξίδεηαη ζηα 65 έηε). Δπίζεο αβάζηκνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ειηθίαο ζε άηνκα θάησ ησλ 18 εηψλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ πιένλ ηεθκεξηψζεη ηελ σθειηκφηεηα ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθήβσλ, πάληα βέβαηα ζην πιαίζην ειεγρφκελσλ πξσηνθφιισλ. 5. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Η θάιπςε γηα θάζε βαξηαηξηθή επέκβαζε ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ακεηβφκελεο πνιπκεινχο επηηξνπήο, ε νπνία θαιείηαη λα θξίλεη αλ πθίζηαληαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ επέκβαζε, ζηελ πξάμε λα ειέγμεη ην χςνο θαη ην βάξνο ηνπ αζζελνχο. Πξόηαζε: Η πξν-έγθξηζε ηεο βαξηαηξηθήο επέκβαζεο δελ απαηηεί πνιπκειή επηηξνπή ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, φπνπ ν ηαθηηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ησλ ηακείσλ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηνλ ξφιν ηνπ, φπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο επεκβάζεηο. Σν γεγνλφο φηη ε δελ απαηηνχλ επέκβαζε φιεο νη κνξθέο παρπζξαθίαο, δελ είλαη ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο λφζνπ. Σν ίδην ηζρχεη π.ρ. γηα ηελ δηαθξαγκαηνθήιε, ηηο αηκνξξνΐδεο θαη πιήζνο άιισλ παζήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα ήηαλ βέβαηα αδηαλφεην λα ζεζπίζνπκε εηδηθέο επηηξνπέο έγθξηζεο. Η επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ είλαη σθέιηκεο κφλν γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο: επέκβαζε ζε πνιχ λεαξέο ή πξνρσξεκέλεο ειηθίεο, άηνκα κε ηδηαίηεξα ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα, επαλεπεκβάζεηο κεηά απφ δπν βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο θιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ηαθηηθφο ειεγθηήο ηνπ ηακείνπ δχλαηαη λα παξαπέκςεη γηα έγθξηζε ζε κηα επηηξνπή φπνπ ζα θαινχληαη ν αζζελήο θαη ν ζεξάπσλ ρεηξνπξγφο ηνπ. Όζν αθνξά ηηο ηδησηηθέο αζθάιεηεο παξαηεξνχκε απφ νξηζκέλεο εμ απηψλ κηα ηάζε απνθπγήο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο, εμνκνηψλνληαο θαηαρξεζηηθά ηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή κε ηηο αηζζεηηθέο επεκβάζεηο. Δθηφο απφ θαηαρξεζηηθή, ε ζηάζε απηή είλαη θαη θνληφθζαικε δηφηη είλαη δεδνκέλν φηη ε βαξηαηξηθή ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο θνζηίδεη ζεκαληηθά ιηγφηεξν απφ ηελ ίδηα ηελ παρπζαξθία

14 Τγεηνλνκηθέο δαπάλεο πεληαεηίαο Μεηά απφ βαξηαηξηθή επέκβαζε Οκάδα ειέγρνπ Γηαθνξά Ννζειείεο % Μέξεο λνζειείαο % Ιαηξηθέο επηζθέςεηο % Μελέτη Christou, Surgery Decreases Long-Term Mortality, Morbidity, and Health Care Use in Morbidly Obese Patients, πκπέξαζκα Δίκαζηε ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή φπνπ κπνξνχκε πιένλ λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηελ λνζεξή παρπζαξθία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξζνχλ ζχληνκα δπλακηθέο απνθάζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Σελ επφκελε πεληαεηία (κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, πνπ δπζηπρψο ζα επηδεηλσζνχλ), άλζξσπνη ζα πεζάλνπλ απφ παρπζαξθία ζηελ Διιάδα. Όπσο είδακε, κέρξη θαη ην 90% απηψλ ησλ ζαλάησλ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ ζσζηή αλάπηπμε ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. ε ρηιηάδεο αλζξψπνπο κπνξνχκε λα δψζνπκε δσή θαη, πάλσ απ' φια, πνηφηεηα δσήο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΤ ΑΡΚΙΑ ΠΑΥΤ Α ΡΚΙΑ ΚΑ ΘΝ ΗΣΟΣΗΣΑ Ο Ιππ νθξάηεο ζπζ νθξάηεο ρέηηζε ρέηη ηελ παρπζ αξθία αξθί κε ηνλ μαθ κε ηνλ ληθφ ζάλαην. ληθφ Nurses Nurs Heal

ΠΑΥΤ ΑΡΚΙΑ ΠΑΥΤ Α ΡΚΙΑ ΚΑ ΘΝ ΗΣΟΣΗΣΑ Ο Ιππ νθξάηεο ζπζ νθξάηεο ρέηηζε ρέηη ηελ παρπζ αξθία αξθί κε ηνλ μαθ κε ηνλ ληθφ ζάλαην. ληθφ Nurses Nurs Heal ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΟΣΗΣΑ Ο Ιππνθξάηεο ζπζρέηηζε ηελ παρπζαξθία κε ηνλ μαθληθφ ζάλαην. Nurses Health Study: απμεκέλνο θίλδπλνο ζαλάηνπ (αλεμαξηήηνπ αηηίαο) ζηηο γπλαίθεο κε BMI>29. Διάρηζηνο θίλδπλνο ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «ΤΓΕΘΑ & ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ» Θλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο ΕΚΕΣΑ Τπεύζπλνο Έξγνπ ΚΡΗΠΘ: Ηιίαο Υνύζηεο Βόλος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα