ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ"

Transcript

1 Υεηξνπξγηθή Θεξαπεία ηεο Ννζεξήο Παρπζαξθίαο ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΑΡΙΑΣΡΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛYΦΗ ΣΧΝ ΠΑΥΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΝΟΗΡΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΟΓΤΔΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΙΑΣΡΟ-ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΔΤΣΗ ΜΔΗΝΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΤΛΙΟ 2010

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 1. Δηζαγσγή 2. Η απεηιή ηεο παρπζαξθίαο ζηνλ θόζκν θαη ζηελ Διιάδα 3. Η πξόιεςε σο "ζηξαηεγηθό όπιν" 4. Η ζεξαπεία σο επηβεβιεκέλε άκεζε αληηκεηώπηζε 5. Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζήκεξα 6. Θεζκηθό πιαίζην γηα ηε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζηελ Διιάδα 7. Πξόηαζε γηα πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο 8. Πξνηάζεηο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 9. πκπέξαζκα - 2 -

3 1. Δηζαγσγή Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε παρπζαξθία απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε λέα απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα πγεία θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ρψξα καο. χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, Έιιελεο ζα πεζάλνπλ απφ αηηία ζρεηηδφκελε κε βαξηά κνξθή παρπζαξθίαο ηελ επφκελε πεληαεηία. Αιιά εθηφο απφ ηελ ζλεζηκφηεηα, ε λνζεξή παρπζαξθία ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ζπλνδεχεηαη ζπρλά κε βαξηέο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. Απηή ε δπζνίσλε πξφβιεςε ζπλνδεχεηαη φκσο θαη απφ έλα ειπηδνθφξν κήλπκα. ήκεξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνθεπρζνχλ πεξίπνπ ην 90% απηψλ ησλ ζαλάησλ. Η ηαηξηθή δηαζέηεη πιένλ ηα ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνζεξήο θαθνήζεο παρπζαξθίαο θαη ην κέζν απηφ νλνκάδεηαη "βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή". Πξφθεηηαη γηα ηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο θαηά ηεο παρπζαξθίαο, νη νπνίεο φκσο γηα λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά απαηηνχλ έλα ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ε πνιηηεία, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε ελεκέξσζε, ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη άκεζν δεηνχκελν γηα ηελ ρψξα καο, φπσο είλαη θαη επηηαθηηθή ε ζπλεξγαζία πνιιψλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. Η ειπίδα ηεο ζεξαπείαο είλαη ηφζν κεγάιε φζν θαη ν θίλδπλνο, αλ απηφο ν λένο ηνκέαο ηεο ηαηξηθήο αθεζεί ρσξίο θαλνληζηηθφ πιαίζην. 2. Η απεηιή ηεο παρπζαξθίαο ζηνλ θόζκν θαη ζηελ Διιάδα Η παρπζαξθία νξίδεηαη σο ην ππεξβνιηθφ πνζνζηφ ιίπνπο ζε ζρέζεηο κε ηελ ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζψκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο έλαο δείθηεο πνπ βαζίδεηαη ζην χςνο θαη ζην βάξνο ηνπ αηφκνπ: ν "Γείθηε Μάδαο ψκαηνο" (ΓΜ ή BMI, Body Mass Index) πνπ ηζνχηαη κε ην βάξνο δηα ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ χςνπο (kg/m 2 ). Ο δείθηεο απηφο νξίδεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: θάησ απφ 18: ειιηπνβαξήο 18 25: θπζηνινγηθφο 25 30: ππέξβαξνο 30 35: ήπηα παρπζαξθία 35 40: ζνβαξή παρπζαξθία πάλσ απφ 40: πνιχ βαξηά κνξθή παρπζαξθίαο Πξφζθαηα έρεη θαζηεξσζεί θαη άιιε κηα δηαβάζκηζε: νη "ππέξ-παρχζαξθνη" (super-obese) γηα άηνκα κε ΓΜ άλσ ησλ 50. Τπνινγίδεηαη φηη ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα άηνκα, πνπ πάζρνπλ απφ παρπζαξθία. Σα ππέξβαξα άηνκα ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 1,2 δηζεθαηνκκχξηα

4 Η Διιάδα δπζηπρψο βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο επξσπατθέο ζέζεηο: Η θαηάζηαζε απηή πξνβιέπεηαη λα επηδεηλσζεί θαζψο ε κέζε ζεξκηδηθή θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε ζπλερή άλνδν (βι. πίλαθα) θαη, ζηελ ρψξα καο, ν αξηζκφο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί ζηελ επφκελε 10εηία Η ημερήζια καηά κεθαλήν πρόζληψη θερμίδων ζηην Ελλάδα ζε επιλεγμένα έηη Ήδε ν αξηζκφο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ κε πνιχ βαξηά κνξθή παρπζαξθία (κε ΓΜ > 40) μεπεξλάεη ηνπο Γηα ηα άηνκα απηά ν θίλδπλνο ζλεζηκφηεηαο πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2,5 ζε ζρέζε κε άηνκα θπζηνινγηθνχ βάξνπο. Αλ θαη νη αηηίεο ηεο ζλεζηκφηεηαο είλαη αιιειέλδεηεο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε παρπζαξθία είλαη ζήκεξα ε ηξίηε αηηία ζαλάησλ ζηελ ρψξα καο 3216 (κεηά ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηηο λενπιαζίεο, βι. πίλαθα)

5 Αηηίεο ζαλάηνπ ζηελ Διιάδα 2006: Καξδηά-αγγεία ,66% Νενπιαζίεο ,76% Παρπζαξθία ,64% Σξνραία ,80% Αηπρήκαηα-δειεηεξηάζεηο ,06% Απηνθηνλίεο 400 0,38% AIDS 50 0,04% ύλνιν % Η Διιάδα έρεη δηπιάζην πνζνζηφ ζαλάησλ απφ παρπζαξθία ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζνλ φξν. Πιεζπζκφο (ζε εθαη.) Θάλαηνη/ παρπζαξθία Δηήζην πνζνζηφ Δπξώπε ,30 Διιάδα ,64 ΗΠΑ ,00 Η παρπζαξθία δελ "θιέβεη" κφλν ρξφληα δσήο αιιά ππνλνκεχεη ηελ πνηφηεηά ηεο, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ησλ παξαθάησ επηπινθψλ: ππέξηαζε δηαβήηεο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαξδηαθή αλεπάξθεηα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Sleep apnea θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαξθίλνο ηεο κήηξαο θαξθίλν ηνπ παρέσο εληέξνπ ζηεηξφηεηα, αληθαλφηεηα εθθπιηζηηθή δηζθνπάζεηα βνπβσλνθήιε δηαθξαγκαηνθήιε γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε δεξκαηηθέο ινηκψμεηο ζχλδξνκν θαηάζιηςεο απηνθηνλία 3. Η πξόιεςε σο "ζηξαηεγηθό όπιν" Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θήξπμε ηελ πεξίνδν "πεληαεηία θαηά ηεο παρπζαξθίαο". Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δεζκεχηεθαλ λα πξνσζήζνπλ κέηξα γηα λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε παλδεκία ηεο παρπζαξθίαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο απαηηεί θαηαξρήλ εληφπηζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηεο λφζνπ. Αο αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο αηηίεο ζηελ ρψξα καο

6 1. Η ιεγφκελε "κεζνγεηαθή δηαηξνθή" δηαθχιαμε κέρξη πξφζθαηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ απφ ηελ παρπζαξθία, ραξίδνληαο κάιηζηα ζηνπο Έιιελεο έλα πξνζδφθηκν επηβίσζεο απφ ηα πςειφηεξα ηεο Δπξψπεο (επλντθά δπζαλάινγν κε ην κέρξη ηφηε επίπεδν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο). Οη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο (γηα ηελ αθξίβεηα ε ακεξηθαλνπνίεζε ηνπ life style) έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηα δεδνκέλα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν θαζηθνχλη αληηθαζηζηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην νηθνγελεηαθφ γεχκα. 2. Η ηειεζέαζε έρεη γίλεη ζηελ ρψξα καο ε πην δηαδεδνκέλε ςπραγσγία θαη νη Έιιελεο θαηέρνπλ ην επξσπατθφ ξεθφξ (πεξίπνπ 4 ψξεο ηειεζέαζε εκεξεζίσο!). Η ηειεζέαζε είλαη κείδσλ παξάγνληαο παρπζαξθίαο θαζψο, αθελφο, αθπξψλεη θάζε θπζηθή άζθεζε θαη, αθεηέξνπ, σζεί ζε ζπλερή θαηαλάισζε ηξνθψλ (ηζηκπνιφγεκα) θαηά θαλφλα θαθήο πνηφηεηαο θαη πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο. 3. Η δηαθήκηζε θαζνξίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο καο. Δηδηθά ζηελ ρψξα καο ην θαζεζηψο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ηδηαίηεξα θηιειεχζεξν (σο αλεμέιεγθην) αλ π.ρ. αλαινγηζηνχκε φηη είκαζηε ε ηειεπηαία επξσπατθή ρψξα, πνπ επηηξέπεη ηε δηαθήκηζε γηα ην θάπληζκα. Αληίζηνηρα δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ηελ δηαθήκηζε λνζνγφλσλ ηξνθψλ φπσο είλαη ηα ηζηπο, γαξηδάθηα, αλαςπθηηθά θιπ. Αο ζεκεηψζνπκε φηη εμ νξηζκνχ ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη είλαη νη "εχθνιεο" ηξνθέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κεγάιε θεξδνθνξία (ζπαλίσο βιέπνπκε δηαθεκίζεηο γηα ιαραληθά, βηνινγηθά πξντφληα θιπ.). Η δηαθήκηζε ησλ λνζνγφλσλ ηξνθψλ, αληί λα πεξηνξίδεηαη ζηηο ψξεο παηδηθήο ηειεζέαζεο, εληείλεηαη, κε θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο γηα ην κέιινλ. 4. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ειιεληθφο πιεζπζκφο έρεη ππνζηεί κηα ξαγδαία αζηηθνπνίεζε κε ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ θέληξν ην αζελατθφ ιεθαλνπέδην. Η αζηηθνπνίεζε απηή, ππφ θαθέο ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζπλνδεχηεθε κε κηα ζεκαληηθή κείσζε δπλαηνηήησλ θπζηθήο άζθεζεο. Σν θαηλφκελν απηφ επηδεηλψλεηαη θαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάρξεζε ηνπ ΙΥ, πνπ απνηειεί ζχγρξνλν ειιεληθφ θαηλφκελν. 5. Οη ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, πνπ απμάλνπλ ην ζηξεο κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηελ αλαζθάιεηα κε ηελ απεηιή ηεο αλεξγίαο, πεξηνξίδνπλ ηφζν ζε επίπεδν ρξφλνπ φζν θαη ζε επίπεδν ςπρηθήο δηαζεζηκφηεηαο ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν θαζέλαο λα αθηεξσζεί ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επεμία. Δίλαη ζεκαδηαθφ φηη ε εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο ζπλδέεηαη πνιχ ζπρλά κε πεξηφδνπο εξγαζηαθψλ δπζθνιηψλ. Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο παρπζαξθίαο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ ζα πξέπεη, αληίζηνηρα, λα έρνπλ εχξνο θαη βάζνο ρξφλνπ. Η απνηξνπή ηνπ θαζηθνχλη κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε καθξφπλνα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη άιια κέηξα - 6 -

7 πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Η κείσζε ηεο ηειεζέαζεο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί παξά κε ζρέδηα πνπ ζα πξνάγνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ςπραγσγίαο, φπσο ην πέξαζκα απφ ηνλ "ηειενπηηθφ πξσηαζιεηηζκφ" ζηνλ ιατθφ καδηθφ αζιεηηζκφ. Η λνζεξή επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζα εμνπδεηεξσζεί κφλν κε γελλαία απαγνξεπηηθά κέηξα, αςεθψληαο νξηζκέλα δφγκαηα ηεο "ειεχζεξεο αγνξάο", πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο εμαλζξσπηζκφο ηνπ αζελατθνχ ιεθαλνπεδίνπ απαηηεί κηα ξηδνζπαζηηθή απνθέληξσζε ε νπνία δπζηπρψο αληηβαίλεη ζήκεξα ζηελ ζπγθεληξσηηθή παξάδνζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Σέινο, ε κεηαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα πάςνπκε λα "δνχκε γηα λα δνπιεχνπκε" αιιά λα "δνπιεχνπκε γηα λα δνχκε", πξνυπνζέηεη βαζηέο θνηλσληθφ-πνιηηηθέο αιιαγέο, ηδηαίηεξα δχζθνιεο ππφ ηελ παξνχζα δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. πκπεξαζκαηηθά, ε πξφιεςε απνηειεί ζίγνπξα ην "ζηξαηεγηθφ φπιν" θαηά ηεο παρπζαξθίαο. Απαηηεί φκσο κειεηεκέλν ζρεδηαζκφ, αιχγηζηε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ απνηέιεζκα κφλν ζε καθξφρξνλε πξνζεζκία. Δίλαη πξάγκαηη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε (θαη λα απνδερηνχκε) φηη ε πξφιεςε πξέπεη λα μεθηλήζεη ηψξα γηα λα ιεηηνπξγήζεη νπζηαζηηθά γηα ηελ επφκελε γεληά. Η δηαπίζησζε απηή δελ κεηψλεη ηνλ επηηαθηηθφ ραξαθηήξα ηεο πξφιεςεο. Αληηζέησο ππνγξακκίδεη ηελ επζχλε ηεο πνιηηείαο λα ηε δξνκνινγήζεη ην γξεγνξφηεξν. Παξάιιεια φκσο αλαδεηθλχεη ηελ απφιπηε θαη επείγνπζα αλάγθε λα παξζνχλ άκεζα ηα κέηξα πνπ επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζεξαπείαο κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα. 4. Η ζεξαπεία σο επηβεβιεκέλε άκεζε αληηκεηώπηζε Η ζεξαπεία είλαη ε κφλε ιχζε γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε εγθισβηζηεί ζηελ παρπζαξθία. Η ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο πεξηιακβάλεη ζρεκαηηθά ηηο ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο (δηαηξνθηθή ζπκβνπιεπηηθή, δίαηηεο, θαξκαθεπηηθή αγσγή), πνπ αθνξνχλ ηηο ήπηεο κνξθέο παρπζαξθίαο (ΓΜ < 35), θαη ηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή πνπ αθνξά ηηο βαξηέο κνξθέο (ΓΜ > 35) θαη πνιχ βαξηέο κνξθέο παρπζαξθίαο (ΓΜ > 40), φηαλ έρνπλ επηρεηξεζεί αλεπηηπρψο νη ζπληεξεηηθέο ζεξαπείεο. Ήδε ν αξηζκφο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ κε πνιχ βαξηά κνξθή παρπζαξθίαο (κε Γείθηε Μάδαο ψκαηνο > 40) μεπεξλάεη ζηελ Διιάδα ηνπ Γηα ηα άηνκα απηά ν θίλδπλνο ζλεζηκφηεηαο πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2,5 ζε ζρέζε κε άηνκα θπζηνινγηθνχ βάξνπο. Η πηζαλφηεηα απηά ηα άηνκα λα ζεξαπεπηνχλ κε ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο (δίαηηεο, θαξκαθεπηηθή αγσγή θιπ.) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5%

8 χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο: Surgery is now considered to be the most effective way of reducing weight, and maintaining weight loss, in severely (BMI > 35) and very severely obese (BMI > 40) subjects. On a kg/weight loss basis, surgical treatment has been estimated after four years to be less expensive than any other treatment. 5. Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζήκεξα Οη βαζηθέο βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο είλαη: 1. Γαζηξηθφο ξπζκηδφκελνο δαθηχιηνο 2. Γαζηξηθή παξάθακςε 3. Υνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε θαη παξαιιαγέο (Scopinaro, duodenal switch) 4. Αθαίξεζε γαζηξηθνχ ζφινπ Tν ελδνγαζηξηθφ κπαιφλη, πνπ δελ είλαη κφληκε ιχζε, απνηειεί ελδηαθέξνπζα ιχζε εθφζνλ πεξηνξίδεηαη ζε άηνκα κε πξφζθαηξν πξφβιεκα παρπζαξθίαο ή σο ελδηάκεζε ιχζε, ζε πξνεηνηκαζία κηαο άιιεο επέκβαζεο. Ο Γαζηξηθφο δαθηχιηνο δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ θνξεζκνχ κε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απ' απηέο πνπ ζπλεζίδεη λα ηξψεη ν παρχζαξθνο αζζελήο, θαη πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηξνθήο πνπ κπνξεί λα θαηαλαιψζεη. Η Γαζηξηθή θαη ή ρνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ ζεξκίδσλ απφ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιψλεη ην παρχζαξθν άηνκν. Η Αθαίξεζε γαζηξηθνχ ζφινπ πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα θαηαλαιψζεη ν παρχζαξθνο αζζελήο, κηθξαίλνληαο ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ, θαη πεξηνξίδεη ηηο βνπιηκηθέο ηάζεηο κεηψλνληαο ηελ γξειίλε, κηα νπζία πνπ παξάγεη ν γαζηξηθφο ζφινο. Γελ ππάξρεη κηα επέκβαζε γηα φιεο ηηο παρπζαξθίεο. Τπάξρεη ε θαηάιιειε επέκβαζε γηα θάζε πεξίπησζε. Οη ελδείμεηο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: Γαζηξηθόο ξπζκηδόκελνο δαθηύιηνο ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ Καηαλάισζε ππέξνγθσλ γεπκάησλ, πεξηνξηζκέλν "ηζηκπνιφγεκα", πεξηνξηζκέλε ξνπή πξνο γιπθά θαη αλαςπθηηθά. Ιδηαίηεξα αλψδπλε επέκβαζε, ειάρηζηνο ρξφλνο λνζειείαο, αλαζηξέςηκε κέζνδνο. Γελ θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά "ηζηκπνιφγνπο" θαη θαηαλαισηέο κεγάισλ πνζνηήησλ γιπθψλαλαςπθηηθψλ. Γαζηξηθή παξάθακςε Σάζε πξνο ηζηκπνιφγεκα θαη κεγάιε ξνπή πξνο γιπθά θαη αλαςπθηηθά. Γηαβήηεο ηχπνπ ΙΙ. Πνιχ απνηειεζκαηηθή επέκβαζε πνπ πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε δηαηξνθηθή κεηεγρεηξεηηθή άλεζε. ρεηηθά βαξηά επέκβαζε, κε αλαζηξέςηκε θαη αλάγθε ιήςεο βηηακηλνχρσλ ζπκπιεξσκάησλ Υνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε Τςειφ ΒΜΙ. Άλαξρεο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Απνηπρία πξνεγνχκελσλ επεκβάζεσλ. Ιδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή επέκβαζε θαιχπηεη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο κνξθέο παρπζαξθίαο. Βαξηά επέκβαζε, πξνθαιεί ζπρλέο δηάξξνηεο, κε αλαζηξέςηκε, αλάγθε ιήςεο βηηακηλνχρσλ ζπκπιεξσκάησλ, αλάγθε απνθπγήο ιηπαξψλ ηξνθψλ. Η πην πξφζθαηε ηερληθή. Αθαίξεζε γαζηξηθνύ ζόινπ Πνιχ πςειφ ΒΜΙ. Άλαξρεο θαη παξνξκεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Μεηψλεη ηελ βνπιηκηθή ηάζε, επέκβαζε ζρεηηθά απιή θαη πνπ κπνξεί, ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο, λα ζπκπιεξσζεί κε γαζηξηθή παξάθακςε

9 ήκεξα θάζε πεξίπησζε παρπζαξθίαο αληηκεησπίδεηαη ζεξαπεπηηθά. ε αληίζεζε φκσο κε ηελ ςεπδαίζζεζε πνπ θαιιηεξγείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρνπλ "καγηθέο" ιχζεηο. Η επηηπρία εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ ν παρχζαξθνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αθξηβψο δηφηη νη απνηπρίεο ζρεηίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ κε ηήξεζε ηνπο. 1. Η επηινγή ηεο ζσζηήο επέκβαζεο, κεηά απφ εμαληιεηηθφ δηάινγν γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο, είλαη απαξαίηεηνο θαλφλαο. 2. Η παρπζαξθία αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ, φπνπ ζπλεξγάδνληαη ηαηξνί θαη επηζηήκνλεο κε εηδηθή εκπεηξία ζηελ παρπζαξθία. Καλέλαο κεκνλσκέλνο ηαηξφο, φζν θαηαξηηζκέλνο θαη λα είλαη, δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, θαζψο ε ρεηξνπξγηθή ηεο παρπζαξθίαο είλαη κηα εηδηθφηεηα πνπ αζθείηαη νκαδηθά. 3. Η παξαθνινχζεζε ηνπ παρχζαξθνπ αζζελνχο γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα ην νξηζηηθφ αδπλάηηζκα. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο είλαη νξηζηηθά ηεθκεξησκέλε, φπσο δείρλεη θαη ζρεηηθή κειέηε ηεο Mayo Clinic: ε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή επηθέξεη 89% κείσζε ηεο πεληαεηνχο ζλεζηκφηεηαο. Η κειέηε ηεο Mayo Clinic αθνξά θπξίσο δπζαπνξξνθεηηθέο επεκβάζεηο ηχπνπ γαζηξηθήο παξάθακςεο. Αιιά ε βειηίσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο είλαη πιένλ πιήξσο ηεθκεξησκέλε θαη γηα ηηο πεξηνξηζηηθέο επεκβάζεηο ηχπνπ δαθηπιίνπ. Η ζνπεδηθή κειέηε "SOS" πνπ παξαθνινπζεί επί 15 ρξφληα κηα νκάδα 2000 ρεηξνπξγεκέλσλ παρχζαξθσλ (κέζν ΓΜ 42, κέζε ειηθία 47 εηψλ, 70% γπλαίθεο, πεξηνξηζηηθή επέκβαζε), δηαπηζηψλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά 24% ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ιδηαίηεξα αηζηφδνμν κήλπκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ πσο νη βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο κπνξνχλ λα ζεξαπεχζνπλ θαη ηνλ δηαβήηε ηχπνπ ΙΙ θαη κεηψλνπλ θαηά 90% ηελ ζλεζηκφηεηα νθεηιφκελε ζε απηή ηελ αζζέλεηα. Δθφζνλ απηά ηα απνηειέζκαηα - 9 -

10 επηβεβαησζνχλ, νη δηαβεηηθνί ηεο ρψξαο ζα έρνπλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηελ θαζεκεξηλή θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη λα ζεξαπεπηνχλ νξηζηηθά. 6. Θεζκηθό πιαίζην γηα ηε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζηελ Διιάδα Η αλαγθαία αλάπηπμε ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο απαηηεί έλα θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν φκσο δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ ρψξα καο. Οπνηνζδήπνηε γεληθφο ρεηξνπξγφο, ρσξίο λα δηθαηνινγεί θακία ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε, κπνξεί λφκηκα λα αξρίδεη κφλνο ηνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηέηνηεο επεκβάζεηο. Μπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο παρχζαξθνπο αζζελείο λα ηνπο παξαθνινπζεί ζην ηαηξείν ηνπ ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα έρεη θαλέλα απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ρσξίο λα έρεη θακία απφ ηηο απαξαίηεηεο ζπλεξγαζίεο (κε δηαηξνθνιφγν, ςπρνιφγν θιπ.). Τπελζπκίδνπκε φηη ε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή είλαη κηα πνιχ ηδηαίηεξε ρεηξνπξγηθή πνπ απαηηεί: Δμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή γλψζε ηεο θπζηνπαζνινγίαο ηεο παρπζαξθίαο Ιδηαίηεξεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε κεηά ηελ επέκβαζε Δπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο ζε κφληκε βάζε Σν γεγνλφο φηη ζηελ ρψξα καο απηέο νη πξνυπνζέζεηο είλαη πξναηξεηηθέο δελ είλαη άζρεην κε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά θαηξνχο. Η πξνβνιή ηνπο κάιηζηα απφ δηάθνξα ΜΜΔ δελ ζπλνδεχηεθε πάληα απφ ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο: ηα πξνβιήκαηα απηά δελ νθείινληαη ζηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή αιιά ζηελ έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 7. Πξόηαζε γηα πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο Οη πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο είλαη ε κφλε εγγχεζε γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. Η πηζηνπνίεζε πξέπεη λα αθνξά ηαπηφρξνλα ηνλ ρεηξνπξγφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα φπνπ δηεμάγνληαη νη επεκβάζεηο θαη ηνλ ηαηξηθφ ρψξν, φπνπ εμαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε. Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα πξνρσξεκέλσλ ρσξψλ, φπσο π.ρ. ε Γαιιία, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ηεο Βαξηαηξηθήο Υεηξνπξγηθήο (IFSO), κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο σο απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο: 1. Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή δηεμάγεηαη ζην πιαίζην πηζηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ. Οη κνλάδεο απηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ή ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλα λνζειεπηηθά

11 ηδξύκαηα πνπ δηαζέηνπλ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαζψο θαη ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ απαξαίηεην γηα επεκβάζεηο ζε παρχζαξθνπο αζζελείο: εηδηθέο ρεηξνπξγηθέο θιίλεο, εηδηθά ηξνρήιαηα θνξεία θαη θαξνηζάθηα κεηαθίλεζεο αζζελψλ, εηδηθά πηεζφκεηξα, απεηθνληζηηθά κεραλήκαηα γηα παρχζαξθα άηνκα θιπ. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ επίζεο ζε κφληκε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε εηδηθνηήησλ φπσο θαξδηνιφγν, πλεπκνλνιφγν, εληαηηθνιφγν, παζνιφγν, νξζνπεδηθφ, θπζηνζεξαπεπηή θιπ. Οη κνλάδεο απηέο πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ γηα ηελ κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε εηδηθφ εμνπιηζκφ: ιηπνκεηξεηή, αθηηλνζθφπεζε γηα ξχζκηζε δαθηπιίσλ, κεηξεηή βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ. Η αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ νκάδα ζηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη ζε κφληκε βάζε ρεηξνπξγφο, παζνιφγν ή ελδνθξηλνιφγν, δηαηξνθνιφγν θαη ςπρνιφγν ή ςπρίαηξν. Η πξαθηηθή ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθά πξσηφθνιια, γξαπηψο δηαηππσκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ππεχζπλνπ ρεηξνπξγνχ, νη κνλάδεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα. 2. Πξσηνβάζκηεο βαξηαηξηθέο κνλάδεο (Primary Bariatric Institutions): πξφθεηηαη γηα κνλάδεο νη νπνίεο μεθηλνχλ ηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ή αζθνχλ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζε ρακεινχο ξπζκνχο κε ππεχζπλν ρεηξνπξγφ, πνπ αθηεξψλεη πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζηε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή. Ο ρεηξνπξγφο απηφο πξέπεη λα δηθαηνινγεί εθπαίδεπζε ζε πηζηνπνηεκέλε δεπηεξνβάζκηα κνλάδα ηεο εκεδαπήο ή θέληξν ηνπ εμσηεξηθνχ κε αλαγλσξηζκέλε εθπαηδεπηηθή αξκνδηφηεηα θαη λα έρεη εμαζθαιίζεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε απφ απηήλ ηελ κνλάδα ή θέληξν ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 50 πξψηα πεξηζηαηηθά. Η ππνζηήξημε ζπλίζηαηαη ζηελ απφ θνηλνχ ζπδήηεζε ησλ ελδείμεσλ, θαζψο θαη ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο ζε εηδηθά ή δχζθνια πεξηζηαηηθά, είηε κε θπζηθή παξνπζία είηε κέζσ ηειερεηξνπξγηθήο. Ο ππεχζπλνο ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα έρεη κηα ειάρηζηε εηήζηα ξνή βαξηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ (30 ζχκθσλα κε ην γαιιηθφ παξάδεηγκα). ηα πξψηα δπν έηε ιεηηνπξγίαο ε κνλάδα απηή ζα αλαιακβάλεη απιά πεξηζηαηηθά θαη κέρξη ΓΜ=50, θαη ζα παξαπέκπεη ηα πνιχ βαξηά ή δχζθνια πεξηζηαηηθά ζε ζπλεξγαδφκελε δεπηεξνβάζκηα κνλάδα. 3. Γεπηεξνβάζκηεο βαξηαηξηθέο κνλάδεο ή θέληξα αξηζηείαο (Center of Excellence Bariatric Institutions): πξφθεηηαη γηα κνλάδεο κε ειάρηζην ρξφλν εκπεηξίαο άλσ ησλ 5 εηψλ θαη πνπ έρνπλ ξνή πεξηζηαηηθψλ άλσ ησλ 50 εηεζίσο. Δπίζεο νη κνλάδεο απηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο αλαγλσξηζκέλεο βαξηαηξηθέο ηερληθέο (δαθηχιηνπο, γαζηξηθή ή ρνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε, επί κήθνπο γαζηξεθηνκή, επαλεπεκβάζεηο). ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο ρεηξνπξγφο ζα αθηεξψλεη βαζηθφ ρξφλν ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ ζηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή. 4. Γεκηνπξγία εζληθνύ κεηξώνπ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ φπνπ θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά (εμαζθαιίδνληαο ηελ αλσλπκία ηνπ αζζελνχο) ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λφζνπ, ηεο επέκβαζεο θαη ηεο έθβαζήο ηεο

12 8. Πξνηάζεηο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο είλαη απαξαίηεηε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα βαξηά αζζέλεηα πνπ απεηιεί θαη ηελ δεκφζηα πγεία. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε πάζεζε απηή είλαη ζπρλφηεξε ζηα ρακειφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. ήκεξα ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ επεκβάζεσλ θαηά ηεο παρπζαξθίαο πθίζηαηαη αιιά παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ: 1. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Ο πξνζεζκία απάληεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, είηε πξφθεηηαη γηα ην ΙΚΑ πνπ έρεη νξίζεη δηθή ηνπ επηηξνπή, είηε γηα ηα άιια ηακεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηηξνπή ηνπ ΚεΤ, δελ νξίδεηαη ρξνληθά θαη ζηελ πξάμε είλαη ζπλήζσο πνιχκελε. Πξόηαζε: Ο ρξφλνο απάληεζεο ζηα αηηήκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ πξέπεη λα είλαη πξνζδηνξηζκέλνο θαη ινγηθφο ζηελ δηάξθεηά ηνπ. ήκεξα είλαη απξνζδηφξηζηνο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιινχο κήλεο. ηελ Γαιιία π.ρ. ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δψζεη απάληεζε κέζα ζε ηξεηο βδνκάδεο κεηά ηελ αίηεζε. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απάληεζεο, ε απάληεζε ζεσξείηαη ζεηηθή. 2. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Οη εγθξίζεηο ησλ επηηξνπψλ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε βαξηαηξηθή επέκβαζε, επί πξφηαζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ κε δπλαηφηεηα θξίζεο εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο θαη ρσξίο δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο. Πξόηαζε: Οη αηηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο κε αηηηνιφγεζε ηεο βαξηαηξηθήο επέκβαζεο θαη ε έγθξηζε πξέπεη λα αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο. Σν αθξηβέο είδνο ηεο επέκβαζεο απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή ηνπ απνθιεηζηηθά, φπσο επηηάζζεη ε ηαηξηθή δενληνινγία γηα θάζε πάζεζε θαη δελ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε. Τπελζπκίδεηαη εμάιινπ φηη απηή ε επηινγή κπνξεί λα αιιάμεη αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα. 3. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Γπλαηφηεηα έγθξηζεο ππάξρεη κφλν γηα κηα επέκβαζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ αζζελνχο. Πξόηαζε: Ο πεξηνξηζκφο ζε "κηα βαξηαηξηθή επέκβαζε" θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ελφο αζζελνχο είλαη επηζηεκνληθά αβάζηκε. Τπνηξνπέο πνπ ρξήδνπλ δεχηεξεο επέκβαζεο ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο παζνινγίαο θαη δελ κπνξεί λα απνηειεί κνλαδηθή εμαίξεζε ε

13 παρπζαξθία. Δπηπιένλ νξηζκέλεο ηερληθέο εμαξρήο επηηάζζνπλ ζήκεξα δπν ζηάδηα (π.ρ. επί κήθνπο γαζηξεθηνκή θαη παξάθακςε ζε δεχηεξν ρξφλν). ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία γηα ηελ δεχηεξε επέκβαζε. 4. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Σα ηακεία ζέηνπλ απαξάβιεηα φξηα ειηθίαο, δηαθνξεηηθά ην ΙΚΑ θαη ηα ππφινηπα ηακεία. Πξόηαζε: Ο πεξηνξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ κέρξη ην φξην ησλ 60 εηψλ γηα νξηζκέλα ηακεία, ή 65 γηα άιια, είλαη εληειψο αβάζηκνο, ηφζν ηαηξηθά φζν θαη εζηθά. Η επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεη αδηάςεπζηα ηνλ επεξγεηηθφ ραξαθηήξα ησλ επεκβάζεσλ ζε επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά άλσ ησλ 60 ή θαη ησλ 65. Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο ελφο 60ρξνλνπ αηφκνπ θπζηνινγηθνχ βάξνπο μεπεξλάεη ηα 20 ρξφληα θαη δελ δηθαηνινγείηαη λα ην ζηεξεζεί έλαο παρχζαξθνο αζζελήο (ηελ ψξα κάιηζηα πνπ ε ζπληαμηνδφηεζε νξίδεηαη ζηα 65 έηε). Δπίζεο αβάζηκνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ειηθίαο ζε άηνκα θάησ ησλ 18 εηψλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ πιένλ ηεθκεξηψζεη ηελ σθειηκφηεηα ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθήβσλ, πάληα βέβαηα ζην πιαίζην ειεγρφκελσλ πξσηνθφιισλ. 5. Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: Η θάιπςε γηα θάζε βαξηαηξηθή επέκβαζε ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ακεηβφκελεο πνιπκεινχο επηηξνπήο, ε νπνία θαιείηαη λα θξίλεη αλ πθίζηαληαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ επέκβαζε, ζηελ πξάμε λα ειέγμεη ην χςνο θαη ην βάξνο ηνπ αζζελνχο. Πξόηαζε: Η πξν-έγθξηζε ηεο βαξηαηξηθήο επέκβαζεο δελ απαηηεί πνιπκειή επηηξνπή ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, φπνπ ν ηαθηηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ησλ ηακείσλ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηνλ ξφιν ηνπ, φπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο επεκβάζεηο. Σν γεγνλφο φηη ε δελ απαηηνχλ επέκβαζε φιεο νη κνξθέο παρπζξαθίαο, δελ είλαη ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο λφζνπ. Σν ίδην ηζρχεη π.ρ. γηα ηελ δηαθξαγκαηνθήιε, ηηο αηκνξξνΐδεο θαη πιήζνο άιισλ παζήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα ήηαλ βέβαηα αδηαλφεην λα ζεζπίζνπκε εηδηθέο επηηξνπέο έγθξηζεο. Η επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ είλαη σθέιηκεο κφλν γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο: επέκβαζε ζε πνιχ λεαξέο ή πξνρσξεκέλεο ειηθίεο, άηνκα κε ηδηαίηεξα ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα, επαλεπεκβάζεηο κεηά απφ δπν βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο θιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ηαθηηθφο ειεγθηήο ηνπ ηακείνπ δχλαηαη λα παξαπέκςεη γηα έγθξηζε ζε κηα επηηξνπή φπνπ ζα θαινχληαη ν αζζελήο θαη ν ζεξάπσλ ρεηξνπξγφο ηνπ. Όζν αθνξά ηηο ηδησηηθέο αζθάιεηεο παξαηεξνχκε απφ νξηζκέλεο εμ απηψλ κηα ηάζε απνθπγήο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο, εμνκνηψλνληαο θαηαρξεζηηθά ηελ βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή κε ηηο αηζζεηηθέο επεκβάζεηο. Δθηφο απφ θαηαρξεζηηθή, ε ζηάζε απηή είλαη θαη θνληφθζαικε δηφηη είλαη δεδνκέλν φηη ε βαξηαηξηθή ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο θνζηίδεη ζεκαληηθά ιηγφηεξν απφ ηελ ίδηα ηελ παρπζαξθία

14 Τγεηνλνκηθέο δαπάλεο πεληαεηίαο Μεηά απφ βαξηαηξηθή επέκβαζε Οκάδα ειέγρνπ Γηαθνξά Ννζειείεο % Μέξεο λνζειείαο % Ιαηξηθέο επηζθέςεηο % Μελέτη Christou, Surgery Decreases Long-Term Mortality, Morbidity, and Health Care Use in Morbidly Obese Patients, πκπέξαζκα Δίκαζηε ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή φπνπ κπνξνχκε πιένλ λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηελ λνζεξή παρπζαξθία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξζνχλ ζχληνκα δπλακηθέο απνθάζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Σελ επφκελε πεληαεηία (κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, πνπ δπζηπρψο ζα επηδεηλσζνχλ), άλζξσπνη ζα πεζάλνπλ απφ παρπζαξθία ζηελ Διιάδα. Όπσο είδακε, κέρξη θαη ην 90% απηψλ ησλ ζαλάησλ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ ζσζηή αλάπηπμε ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. ε ρηιηάδεο αλζξψπνπο κπνξνχκε λα δψζνπκε δσή θαη, πάλσ απ' φια, πνηφηεηα δσήο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «ΤΓΕΘΑ & ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ» Θλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο ΕΚΕΣΑ Τπεύζπλνο Έξγνπ ΚΡΗΠΘ: Ηιίαο Υνύζηεο Βόλος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε απφ ηελ νκάδα ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΞΔΝΗ ΠΡΟΒΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟΤ ΠΡΟΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη Γνκέο Σειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε επάξθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ

Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ 1 Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ Δίλαη ε θπξηφηεξε πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επέκβαζε θαηά ηεο παρπζαξθίαο ζήκεξα. χκθσλα κε ηε κέζνδν έλαο Γαθηχιηνο απφ ηιηθφλε ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist)

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ εμνπαιηθόηεηα (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ζ αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ Kuczynki (1980)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα