Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή"

Transcript

1 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή (LIFE 08 ENV/GR/000566) Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος, περιβαλλοντικά και κοινωνικά Οφέλη της Χρήσης της Συσκευής/ Προτάσεις εφαρμογής του συστήματος σε μεγάλη κλίμακα (Deliverable.28/29) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.Ετήσιο κόστος λειτουργίας της υπάρχουσας κατάστασης για τη συλλογή μεταφόρτωση μεταφορά και διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων στο Χ.Υ.ΤΑ τόνων απορριμμάτων. (τιμή διάθεσης 53,55( /τόνο) Πίνακας 2. Ετήσιο κόστος λειτουργίας της υπάρχουσας κατάστασης για τη συλλογή μεταφόρτωση μεταφορά και διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων στο Χ.Υ.ΤΑ με τιμή διάθεσης 100( )/τόνο Πίνακας 3.Εκτιμώμενος κόστος του στόλου των οχημάτων (καινούργια)... 4 Πίνακας 4. Σενάρια και υποσενάρια μελέτης... 9 Πίνακας 5. Παραδοχές της οικονομικής ανάλυσης Πίνακας 6. Δεδομένα και παραδοχές Πίνακας 7. Υπολογισμοί που είναι απαραίτητοι προκειμένου να υπολογισθούν τα έσοδα και οι συνολικές δαπάνες των σεναρίων του επενδυτικού σχεδίου Πίνακας 8. Επενδυτικό κόστος σεναρίου Πίνακας 9. Ετήσιο λειτουργικό κόστος των τριών υποσεναρίων του σεναρίου Πίνακας 10. Επενδυτικό κόστος σεναρίου Πίνακας 11. Ετήσιο λειτουργικό κόστος του υποσεναρίου 2.1 (βαθμός επιτυχίας ανάκτησης του οργανικού κλάσματος 70%) Πίνακας 12. Ετήσιο λειτουργικό κόστος του υποσεναρίου 2.2 (βαθμός επιτυχίας ανάκτησης του οργανικού κλάσματος 85%) Πίνακας 13. Ετήσιο λειτουργικό κόστος του υποσεναρίου 2.3 (βαθμός επιτυχίας ανάκτησης του οργανικού κλάσματος 100%) Πίνακας 14. Ετήσια έσοδα των σεναρίων 1 και 2 και των υποσεναρίων τους Πίνακας 15. Σενάρια και υποσενάρια για τα οποία δίνονται αποτελέσματα της οικονομικής Ανάλυσης... 2 Πίνακας 16. Σενάρια και υποσενάρια για τα οποία δίνονται αποτελέσματα της Ανάλυσης Ευαισθησίας... 45

3 Πίνακας 17. Αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ( περιλαμβάνονται όλα τα μελετηθέντα σενάρια υποσενάρια)... 90

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το επενδυτικό σχέδιο που μελετάται στην παρούσα εργασία αφορά στην εγκατάσταση των συστημάτων οικιακής ξήρανσης που σχεδιάσθηκαν, κατασκευάσθηκαν και δοκιμάσθηκαν στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού προγράμματος σε όλο το Δήμο Παπάγου Χολαργού. Στην παρούσα μελέτη θα εκτιμηθούν οι χρηματοοικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές κ.α συνέπειες αυτού του επενδυτικού σχεδίου με διάφορα σενάρια και υποσενάρια. Το κόστος και τα οφέλη τους θα αξιολογηθούν συγκριτικά με την υπάρχουσα κατάσταση (συλλογής μεταφοράς μεταφόρτωσης και διάθεσης των σύμμεικτων απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α) που είναι το inertial scenario και θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν το επενδυτικό σχέδιο (και ποια σενάρια και ποια υποσενάρια του) αξίζει να υλοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα στο μέλλον. Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου και των διαφόρων σεναρίων του θα γίνει βάσει µικροοικονοµικών δεικτών ώστε να προκύψει και να φανεί η συνοχή και η καταλληλότητά του σε σχέση µε το µακροοικονοµικό στόχο που είναι η βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, αλλά και η βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας για τους δημότες. Στην εργασία αυτή δεν γίνεται η ποσοτικοποίηση της βελτίωσης του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, σε σχέση με την υπάρχουσα θεωρώντας ότι δεν είναι απαραίτητη για το στάδιο αυτό της προμελέτης του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την εκτίμηση όμως των χρηματοοικονομικών συνεπειών των επενδυτικών σχεδίων υπάρχει πάντα κάποια αβεβαιότητα και για να αντιμετωπισθεί πρέπει να μελετάται και η εκτίµηση κινδύνου που αποτελεί σηµαντικό µέρος µιας πλήρους ανάλυσης, δεδομένου ότι επιτρέπει στον υπεύθυνο για την επένδυση φορέα να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο ο εκτιμώμενος αντίκτυπος ενδέχεται να αλλάξει, εάν ορισμένες βασικές µεταβλητές του επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιηθούν από τις αναμενόμενες. Μια εξονυχιστική ανάλυση κινδύνου αποτελεί τη βάση για µια καλή στρατηγική διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου, η οποία, µε τη σειρά της, ανατροφοδοτεί το σχεδιασµό του επενδυτικού σχεδίου. Η ανάλυση κινδύνου συνίσταται στη μελέτη της πιθανότητας ένα έργο να επιτύχει του δείκτες απόδοσης καθώς και της διακύμανσης των αποτελεσμάτων για την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ και βασίζεται: Στην ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) δηλαδή τη μελέτη των αναμενομένων μεταβολών στους δείκτες επίδοσης του επενδυτικού σχεδίου από μεταβολές σε ορισμένες μεταβλητές. 1

5 Στην μελέτη της κατανομής πιθανοτήτων ορισμένων μεταβλητών και τον υπολογισμό της αναμενόμενης τιμής των δεικτών επίδοσης του επενδυτικού σχεδίου. Η αξιολόγηση της επένδυσης γίνεται με βάση την πιθανότητα οι δείκτες επίδοσης να είναι μικρότεροι από ένα όριο που θεωρείται κρίσιμο. Στη μελέτη αυτή γίνεται μόνον η ανάλυση ευαισθησίας θεωρώντας ότι αρκεί για το στάδιο αυτό της προμελέτης του επενδυτικού σχεδίου. 1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η περιοχή μελέτης είναι ο Δήμος Παπάγου Χολαργού. Από οικιστική άποψη η περιοχή περιλαμβάνει αμιγώς αστικές περιοχές μόνιμης κατοικίας και μέσα στο πλέγμα των λειτουργιών της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας αποτελεί πόλο έλξης περιαστικής ανάπτυξης. Σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της περιοχής ασκούν τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα, τα οποία έχουν κατασκευασθεί, της Αττικής οδού και του metro. Ο πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (απογραφή πληθυσμού 2011) ήταν κάτοικοι. Από στοιχεία που μας παρείχαν οι υπηρεσίες του Δήμου (έπειτα από υπολογισμούς) κατά το 2011 παράχθηκαν ,35 τόνοι απορριμμάτων, ποσότητα που επιμερίζεται σε: Παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινοι και γκρίζοι κάδοι): ,16 τόνοι/έτος, ήτοι ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων 1,3483 kg/κάτοικο. Ποσότητα των υλικών που καταλήγουν στους μπλε κάδους της Ε.Ε.Α.Α : 2.957,19 τόνοι/έτος. Στην παρούσα εργασία μελετάται μόνον η παραγόμενη ποσότητα των σύμμεικτων απορριμμάτων από τους πράσινους και γκρίζους κάδους τα οποία ο Δήμος συλλέγει, μεταφορτώνει και μεταφέρει στο Χ.Υ.Τ.Α Δ. Αττικής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Για το ως άνω έργο του ο Δήμος διαθέτει: 12 απορριμματοφόρα οχήματα ικανότητας 16 m 3 έκαστο. 4 οχήματα μεταφόρτωσης εκ των οποίων: 1 όχημα ικανότητας 20 m 3. 2 όχημα ικανότητας 16 τόνων. 1 όχημα ικανότητας 20 τόνων. 2

6 Ο Δήμος για το 2011 κατέβαλε στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α το ποσό των για τη διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α Δ. Αττικής ,16 τόνων συμμείκτων απορριμμάτων, ήτοι 53,55 /τόνο. Από τα στοιχεία που λάβαμε από τις υπηρεσίες του Δήμου και βάση της γνώσης και εμπειρίας μας προέκυψε το ετήσιο κόστος λειτουργίας που φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα 1. Πίνακας 1.Ετήσιο κόστος λειτουργίας της υπάρχουσας κατάστασης για τη συλλογή μεταφόρτωση μεταφορά και διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων στο Χ.Υ.ΤΑ τόνων απορριμμάτων. (τιμή διάθεσης 53,55( /τόνο). ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με την ισχύουσα τιμή διάθεσης στο Χ.Υ.Τ.Α 53,55 ( /τόνο). ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1. Επιστημονικό προσωπικό Διοικητικό - εποπτικό προσωπικό Τεχνίτες Οδηγοί (συλλογή -μεταφορά) Εργάτες ( συλλογή - μεταφορά) Συντήρηση οχημάτων Καύσιμα απορριμματοφόρων Καύσιμα οχημάτων Σ.Μ.Α Ασφάλιση Κόστος Χ.Υ.Τ.Α ,55 ( )/τόνο Αναγωγή του ετήσιου κόστους λειτουργίας της ως άνω υπάρχουσας κατάστασης σε ( ) /τόνο απορριμμάτων. Ετήσιο κόστος λειτουργίας ( ) Ετήσια ποσότητα απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α (τόνοι/έτος) Κόστος λειτουργίας ( ) /τόνο απορριμμάτων / = 129,1033 Για το άμεσο μέλλον (που θα κατασκευασθούν τα μεγάλα έργα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α που βρίσκονται στη φάση της δημοπράτησης) το κόστος διάθεσης προβλέπεται στα 100 ( )/τόνο απορριμμάτων και στον πίνακα 2 φαίνεται αναλυτικά ποιο θα είναι το ετήσιο κόστος λειτουργίας αν δεν μεταβληθούν οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων. Πίνακας 2. Ετήσιο κόστος λειτουργίας της υπάρχουσας κατάστασης για τη συλλογή μεταφόρτωση μεταφορά και διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων στο Χ.Υ.ΤΑ με τιμή διάθεσης 100( )/τόνο. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με τιμή διάθεσης απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ Α (πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον) 100 ( )/τόνο 3

7 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1. Επιστημονικό προσωπικό Διοικητικό - εποπτικό προσωπικό Τεχνίτες Οδηγοί (συλλογή -μεταφορά) Εργάτες ( συλλογή - μεταφορά) Συντήρηση οχημάτων Καύσιμα απορριμματοφόρων Καύσιμα οχημάτων Σ.Μ.Α Ασφάλιση Κόστος Χ.Υ.Τ.Α ( )/τόνο Αναγωγή του ετήσιου κόστους λειτουργίας της ως άνω υπάρχουσας κατάστασης σε ( ) /τόνο απορριμμάτων. Ετήσιο κόστος λειτουργίας ( ) Ετήσια ποσότητα απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α (τόνοι/έτος) Κόστος λειτουργίας ( ) /τόνο απορριμμάτων / = 175,5483 Το κόστος αγοράς του ως άνω στόλου οχημάτων (καινούργιο) εκτιμάται ως πίνακα 3. Πίνακας 3.Εκτιμώμενος κόστος του στόλου των οχημάτων (καινούργια) ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Απορριμματοφόρα Οχήματα Σ.Μ.Α 20 m Οχήματα Σ.Μ.Α 20 tn Οχήματα Σ.Μ.Α 16 m Αναγωγή του ετήσιου κόστους του στόλου των οχημάτων της ως άνω υπάρχουσας κατάστασης σε ( ) /τόνο απορριμμάτων και με υποθέσεις: 1). Χρόνος ζωής στόλου 20 έτη. 2). Σταθερή ετήσια ποσότητα διαχειριζόμενων απορριμμάτων (τόνοι/έτος) Ετήσιο κόστος στόλου οχημάτων ( ) Ετήσια ποσότητα απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α (τόνοι/έτος) Κόστος στόλου ( ) /τόνο απορριμμάτων /20= /19.606= ,43 4

8 Δηλαδή όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες 2 και 3 το συνολικό κόστος (Κόστος λειτουργίας + Κόστος στόλου) της υπάρχουσας κατάστασης, σε ( ) /τόνο απορριμμάτων, είναι: 1. Για την υπάρχουσα κατάσταση με τιμή διάθεσης απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ Α 53,53 ( )/τόνο : 129,1033( )/τόνο + 10,4300( )/τόνο = 139,5333( )/τόνο 2. Για την υπάρχουσα κατάσταση με τιμή διάθεσης απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ Α (πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον) 100 ( )/τόνο: 175,5483( )/τόνο + 10,4300 ( )/τόνο = 195,9783 ( )/τόνο 1.3 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Προτείνεται η εγκατάσταση, από το Δήμο, ξηραντήρων σε όλες τις κατοικίες του Δήμου Παπάγου Χολαργού από την οποία θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά και εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία Εθνική και Κοινοτική. Προκειμένου να μελετηθούν τα οικονομικά οφέλη θα γίνει προκαταρκτική ανάλυση κόστους οφέλους και θα ακολουθήσουν συγκρίσεις με την υπάρχουσα κατάσταση που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η διάρκεια της επένδυσης προβλέπεται στα 20 έτη και θεωρείται ότι θα γίνει από το Δήμο. Τα κύρια σενάρια που θα μελετηθούν είναι δύο, ενώ για κάθε κύριο σενάριο περιλαμβάνονται υπο-σενάρια του. Κοινή βάση των δύο βασικών σεναρίων είναι τα εξής: Ο Δήμος προμηθεύεται και εγκαθιστά τους ξηραντήρες σε όλες τις κατοικίες συνεργαζόμενος με τους δημότες του. Η λειτουργία των ξηραντήρων θα γίνεται από τους δημότες. Ο έλεγχος της λειτουργίας των ξηραντήρων, η επισκευή των πιθανών βλαβών και η ανανέωσή τους στη διάρκεια του χρόνου θα γίνεται από το Δήμο τον οποίο θα επιβαρύνουν όλες οι σχετικές δαπάνες. Το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τους ξηραντήρες θα επιβαρύνει τελικά το Δήμο και θα αφαιρείται το αντίστοιχο σχετικό ποσό (υπολογίζεται παρακάτω η σχετική δαπάνη για κάθε σενάριο και υπο-σενάριο) από τα δημοτικά τέλη των δημοτών. 5

9 Το προϊόν των ξηραντήρων κάθε δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες θα αφήνεται δίπλα στους υπάρχοντες γκρίζους και πράσινους κάδους και θα συλλέγεται βάσει προγράμματος που θα προβλέπει την ημέρα διέλευσης του οχήματος συλλογής από κάθε περιοχή. Το όχημα συλλογής προβλέπεται ότι θα εκτελεί κάθε εργάσιμη ημέρα 2 δρομολόγια συλλογής και θα οδηγεί το φορτίο του στην εγκατάσταση περαιτέρω διαχείρισής του (που θα είναι διαφορετική για τα δύο σενάρια και περιγράφεται παρακάτω). Το πρόγραμμα διέλευσης θα κοινοποιείται με σχετικό φυλλάδιο που θα διανείμει ο Δήμος στους δημότες το οποίο θα περιέχει αναλυτικά όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες για το ξηραντήρα τη λειτουργία και συντήρησή του καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες για τη συνεργασία Δήμου δημοτών. Το κόστος του οχήματος για τη συλλογή της παραγόμενης βιομάζας (ξηρό οργανικό υλικό) όπως και τα σχετικά κόστη λειτουργίας του, περιλαμβανομένου και του προσωπικού, θα βαρύνουν το Δήμο. Παρακάτω περιγράφονται τα δύο σενάρια και τα υποσενάρια τους. Σενάριο 1: Συλλογή και χύδην πώληση βιομάζας Περιλαμβάνει την ως άνω κοινή βάση και των δύο σεναρίων. Η εγκατάσταση περαιτέρω διαχείρισής του που προτείνεται να βρίσκεται σε χώρο του Δήμου (αμαξοστάσιο ή Σ.Μ.Α, διότι δεν απαιτείται μεγάλος χώρος) περιλαμβάνει ράμπα για την εκφόρτωση του φορτίου του οχήματος συλλογής σε container των 20 m 3, όχημα μετακίνησης των containers και προσωρινής υπαίθριας αποθήκευσης τους σε παρακείμενο χώρο και ακόλουθης φόρτωσής τους σε οχήματα πελατών συμβεβλημένων με το Δήμο. Το κόστος κατασκευής της απαιτούμενης υποδομής όπως και του οχήματος μετακίνησης φόρτωσης εκφόρτωσης των containers όπως (και τα σχετικά κόστη λειτουργίας του, περιλαμβανομένου και του προσωπικού), θα βαρύνουν το Δήμο. Σενάριο 2: Συλλογή και πώληση βιομάζας υπό μορφή πέλλετ ( pellet) Περιλαμβάνει την ως άνω κοινή βάση και των δύο σεναρίων. Η εγκατάσταση περαιτέρω διαχείρισής του που προτείνεται να βρίσκεται σε χώρο του Δήμου (αμαξοστάσιο ή Σ.Μ.Α, διότι δεν απαιτείται μεγάλος χώρος, αλλά κτίριο επιφάνειας 300 m 2 που θα στεγάζει την εγκατάσταση επεξεργασίας και αποθήκευσης του τελικού προϊόντος περιλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων). Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει βασικά: Κτιριακά έργα υποδομής: περιλαμβάνονται το ως άνω κτίριο (βιομηχανικού τύπου μεταλλική κατασκευή) και ύδρευση αποχέτευση του καθώς και υποδομή πυρόσβεσης. Μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά έργα: περιλαμβάνονται ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τη λειτουργία της μονάδας, μηχανολογικός εξοπλισμός 6

10 επεξεργασίας του συλλεχθέντος προϊόντος και μορφοποίησής του σε pellets και κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός. Ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τεμαχιστή, πελετοποιητή, ταινιοδρόμους διακίνησης υλικού τροφοδοσίας προς μεταποίησή του, απομάκρυνσης του και τροφοδοσίας του συσκευαστηρίου όπου τα pellets θα τυποποιούνται σε συσκευασίες (10, 25, 50 lit), το συσκευαστήριο και τον παλετοποιητή (όπου θα στοιβάζονται οι συσκευασίες σε παλέτες οι οποίες θα περιτυλίγονται και θα είναι έτοιμες για την αγορά). Ο κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το απορριμματοφόρο συλλογής του προϊόντος των ξηραντήρων, το φορτωτή για τη τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής και το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο όχημα για τη διαχείριση των παλετών. Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας της επένδυσης θα βαρύνουν το Δήμο. Το κάθε ένα από τα δύο ως άνω σενάρια περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα υποσενάριά του τα οποία προκύπτουν με μεταβλητές το βαθμό επιτυχίας διαχωρισμού, από τους δημότες, του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων το οποίο και θα τροφοδοτεί τον κάθε ξηραντήρα. Ο βαθμός επιτυχίας που υιοθετήθηκε είναι: 70%, 85% και 100% κ.β. των παραγόμενων οργανικών απορριμμάτων. Τα υποσενάρια που προκύπτουν είναι τα εξής 6 (τρία για το σενάριο 1 και τρία για το σενάριο 2): Για το σενάριο 1 Υποσενάριο 1.1: Βαθμός επιτυχίας διαχωρισμού οργανικού κλάσματος 70%. Υποσενάριο 1.2: Βαθμός επιτυχίας διαχωρισμού οργανικού κλάσματος 85%. Υποσενάριο 1.3: Βαθμός επιτυχίας διαχωρισμού οργανικού κλάσματος 100%. Για το σενάριο 2 Υποσενάριο 2.1: Βαθμός επιτυχίας διαχωρισμού οργανικού κλάσματος 70%. Υποσενάριο 2.2: Βαθμός επιτυχίας διαχωρισμού οργανικού κλάσματος 85%. Υποσενάριο 2.3: Βαθμός επιτυχίας διαχωρισμού οργανικού κλάσματος 100%. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα υποσενάρια θα γίνει μελέτη κόστους/οφέλους και μελέτη ανάλυσης ευαισθησίας με μεταβλητή τη τιμή πώλησης του προϊόντος του σχεδίου επένδυσης και συνεπώς τα έσοδα του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε ένα από τα ως άνω υποσενάρια λαμβάνονται οι ακόλουθες τιμές πώλησης του προϊόντος του σχεδίου της επένδυσης: 1. Τελική τιμή πώλησης του προϊόντος 200 /τόνο. 2. Τελική τιμή πώλησης του προϊόντος 250 /τόνο. 3. Τελική τιμή πώλησης του προϊόντος 275 /τόνο. 4. Τελική τιμή πώλησης του προϊόντος 300 /τόνο. 7

11 5. Τελική τιμή πώλησης του προϊόντος Α /τόνο. Η τιμή πώλησης προϊόντος Α αντιστοιχεί στη τιμή πώλησης του προϊόντος για την οποία η μεταβολή του λειτουργικού πλεονάσματος κατά 20% διαμορφώνει τον ελάχιστο βαθμό εσωτερικής απόδοσης (I.R.R) στην οριακή τιμή του 8,5% (κόκκινη οριζόντια γραμμή στα αντίστοιχα γραφήματα). 6. Τελική τιμή πώλησης του προϊόντος Β /τόνο. Η τιμή πώλησης προϊόντος Β αντιστοιχεί στη τιμή πώλησης του προϊόντος για την οποία η μηδενική μεταβολή του λειτουργικού πλεονάσματος διαμορφώνει τον ελάχιστο βαθμό εσωτερικής απόδοσης (I.R.R) στην οριακή τιμή του 8,5% (κόκκινη οριζόντια γραμμή στα αντίστοιχα γραφήματα). Η τελική τιμή πώλησης προϊόντος (Τ.Τ.Π.Π), σε /τόνο, προκύπτει από την παρακάτω σχέση που περιλαμβάνει τόσο την τιμή πώλησης του προϊόντος του επενδυτικού σχεδίου (Τ.Π.Π), σε /τόνο, όσο και της τιμής στήριξης (Τ.Σ), σε /τόνο. Τ.Π.Π: Τιμή Πώλησης Προϊόντος, σε /τόνο, του συγκεκριμένου σεναρίου - υποσεναρίου. Τονίζεται ότι η Τ.Π.Π είναι η τιμή που προκύπτει από κάθε υποσενάριο βάσει των εσόδων εξόδων κ.λπ. παραμέτρων του και αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες της οικονομικής ανάλυσης και της ανάλυσης ευαισθησίας. Τ.Τ.Π.Π: Τελική Τιμή Πώλησης Προϊόντος, σε /τόνο, του συγκεκριμένου σεναρίουυποσεναρίου. Η Τ.Τ.Π.Π είναι μεταβλητή και επιλέχθηκαν οι τιμές 150, 200, 250, 300, Α, Β, σε /τόνο, και για τα δύο σενάρια καθώς και για τα υποσενάριά τους. Οι ως άνω Τ.Τ.Π.Π επιλέχθηκαν με κριτήρια τις τελικές τιμές πώλησης του προϊόντος των δύο σεναρίων - υποσεναρίων που θα ήταν ανταγωνιστικές στην αγορά αλλά και για λόγους συγκρισιμότητας μεταξύ των σεναρίων και των υποσεναρίων. Τονίζεται ότι τα έμμεσα έσοδα που προκύπτουν από την εξοικονόμηση της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου (όλων των σεναρίων και υποσεναρίων του) με τους ξηραντήρες χρησιμοποιούνται μόνον για τον υπολογισμό της Τ.Τ.Π.Π που χρησιμοποιείται μόνον για να προκύψει αυτή και τελικά η τιμή στήριξης (Τ.Σ) του προς πώληση προϊόντος ώστε αυτή να είναι ανταγωνιστική στην αγορά και δεν συμμετέχει ούτε στην οικονομική ανάλυση ούτε στην ανάλυση ευαισθησίας της επένδυσης. Η τιμή στήριξης (Τ.Σ) προκύπτει για κάθε υποσενάριο, των δύο σεναρίων χωριστά, από τη σχέση: Τ Σ {( ) } 8

12 Σ.ΕΞ.ΕΠ.Κ:Συνολικό επενδυτικό κόστος, σε, που εξοικονομείται εάν εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο υποσενάριο με ξηραντήρες. Δ.Ε: Διάρκειας της Επένδυσης σε έτη που για το μελετούμενο επενδυτικό σχέδιο=20 έτη Σ.ΕΞ.Ε.Λ.Κ: Συνολικό Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος που εξοικονομείται εάν εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο υποσενάριο με ξηραντήρες σε /έτος. Ε.Π.Π : Ετήσια Παραγωγή Προϊόντος από το συγκεκριμένο υποσενάριο. Κατόπιν όλων των παραπάνω στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γίνει η μελέτη κόστους/οφέλους (cost-benefit) και η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) όλων των σεναρίων και υποσεναρίων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 4. : Πίνακας 4. Σενάρια και υποσενάρια μελέτης ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β Δηλαδή θα μελετηθούν συνολικά 42 περιπτώσεις, 21 για το σενάριο 1 και 21 για το σενάριο 2. 9

13 Από την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου αναμένονται οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα. Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη όμως δεν ποσοτικοποιούνται και δεν περιλαμβάνονται στην οικονομική ανάλυση. Οικονομικά οφέλη: Έσοδα από την πώληση των προϊόντων: Μειωμένο ανταποδοτικό τέλος στο ΕΔΣΝΑ. Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων του στόλου οχημάτων Μειωμένες βλάβες και συντήρηση του στόλου οχημάτων Μειωμένη απαίτηση για ανανέωση του στόλου οχημάτων Μειωμένη απαίτηση προσωπικού (εργατικού -τεχνικού διοικητικού) Περιβαλλοντικά (αναφέρονται τα σημαντικότερα): Λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το Δήμο δημότες - Δημόσια υγεία - προσωπικό καθαριότητας: οσμές, ευελιξία στα προγράμματα συλλογής (που μπορούν να είναι και αραιότερα), στραγγίσματα, έντομα, τρωκτικά κ.λπ. Περιβαλλοντικά οφέλη από το αποτύπωμα άνθρακα λόγω μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου. Περιβαλλοντικά οφέλη από το αποτύπωμα άνθρακα λόγω χρήσης του ως εναλλακτικού καυσίμου (τα οφέλη είναι συνεργικά τόσο για το χρήστη του καυσίμου όσο και για τη χώρα). Περιβαλλοντικά οφέλη από τη σημαντική μείωση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα του οργανικού κλάσματος τους που θα οδηγούνται σε ΧΎ.ΤΑ Κοινωνικά: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση της κοινωνίας των δημοτών του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Η αυξημένη συμμετοχή της κοινωνίας των δημοτών στη συνεργασία με το Δήμο Παπάγου Χολαργού για κοινές δράσεις. Η μειωμένη περιβαλλοντική όχληση της κοινωνίας η οποία προκύπτει από τα προαναφερόμενα τα περιβαλλοντικά οφέλη. Από πιθανά μειωμένα δημοτικά τέλη καθαριότητας Από γενικότερη βελτίωση ης ποιότητας ζωής των δημοτών (μη αποτιμημένο μέγεθος για την περίπτωση) Πρωτοπορία της κοινωνίας και του Δήμου για τα ελληνικά δεδομένα και η ενθάρρυνση ένεκα αυτής στην πρόοδο ευρύτερα και τον παραγόμενο πολιτισμό. 10

14 1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση των υπό μελέτη έργων περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας των προτεινόμενων έργων του σχεδίου επένδυσης. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι αφενός να προσδιορίσει τα έσοδα και έξοδα (λειτουργικές δαπάνες) του φορέα για την μακροπρόθεσμη περίοδο , και αφετέρου να εκτιμήσει την παρούσα αξία των χρηματοοικονομικών ροών της περιόδου αυτής (καθώς το δείκτη εσωτερικής απόδοσης και το νεκρό σημείο της επένδυσης) που είναι ενδεικτικά της βιωσιμότητας των υπό εξέταση επενδύσεων από καθαρά οικονομική προσέγγιση. Στόχος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι να υπολογιστεί με βάση τις προβλέψεις για τις μελλοντικές χρηματοοικονομικές ροές του επενδυτικού σχεδίου, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσής του (internal rate of return-irr) καθώς και η καθαρή παρούσα αξία του (Κ.Π.Α.) (Net Present Value - NPV). Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών περιλαμβάνει ανάλυση των ταμειακών ροών από την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης καθώς και των δαπανών επένδυσης και συντήρησής. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ανάλυση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών (Π.Τ.Ρ). ύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου: 1. Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ταµειακές ροές, ενώ τα µη χρηµατικά λογιστικά στοιχεία, όπως τα αποθεµατικά για αποσβέσεις και για απρόβλεπτες δαπάνες, δεν περιλαµβάνονται στην ανάλυση Π.Τ.Ρ. Για τις ταµειακές ροές λαµβάνεται υπόψη το έτος στο οποίο πραγµατοποιούνται για δεδοµένη περίοδο αναφοράς. Λαµβάνεται επίσης υπόψη µια υπολειµµατική αξία. Η υπολειμματική αξία αναφέρεται στην εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης (κτίρια μηχανήματα) από την εκποίησή τους μετά το τέλος της οικονομικής ζωής του έργου στην ηλικία και την κατάσταση που αναμένεται να είναι και υπολογίζεται ως η τρέχουσα αξία των αναµενόµενων καθαρών ταµειακών ροών κατά τη διάρκεια των ετών οικονοµικής ζωής που υπερβαίνουν την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς είναι ο αριθµός ετών για τον οποίο παρέχονται προβλέψεις στην ανάλυση κόστους-οφέλους και στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται τα 20 έτη και η οποία κρίνεται ότι είναι επαρκώς µακρά ώστε να καλύπτει τον πιθανώς πιο µακροπρόθεσµο αντίκτυπό του. 2. Όταν πραγµατοποιούνται συγκεντρωτικές πράξεις (π.χ. πρόσθεση ή αφαίρεση) στις ταµειακές ροές διαφόρων ετών, λαµβάνεται υπόψη η διαχρονική αξία του χρήµατος. Ως εκ τούτου, η σηµερινή αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών υπολογίζεται µε τη βοήθεια ενός χρονικά φθίνοντα συντελεστή προεξόφλησης, 11

15 το ύψος του οποίου είναι συνάρτηση της επιλογής του συντελεστή προεξόφλησης που χρησιµοποιείται στην ανάλυση ΠΤΡ και στην παρούσα μελέτη λαμβάνεται ως χρηµατοοικονοµικός συντελεστής προεξόφλησης ύψους 5% σε πραγµατικές τιµές. Για τον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων της επένδυσης λαμβάνονται κατ αρχήν υπόψη τα εξής δεδομένα και παραδοχές (λαμβάνονται επίσης υπόψη και πολλά άλλα δεδομένα και παραδοχές που αναφέρονται παρακάτω στον πίνακα 6 ) : Δεδομένα εκτροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων σε ξηραντήρες (αντί να οδηγείται μαζί με όλα τα άλλα κλάσματα των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου στο Χ.Υ.Τ.Α) που αποδίδουν προϊόν υψηλής θερμογόνου ικανότητας Δαπάνες κατασκευής, λειτουργίας, διαχρονική κατανομή Έσοδα από πώληση του τελικού προϊόντος (σενάριο 1 προϊόν ξηραντήρων και σενάριο 2 μεταποιημένο προϊόν ξηραντήρων σε pellets). Έσοδα από εξοικονόμηση επενδυτικού και λειτουργικού κόστους λόγω εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου με ξηραντήρες και εκτροπής του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων του Δήμου στους ξηραντήρες από τους οποίους παράγεται προϊόν και αποφυγή διάθεσής του στο Χ.Υ.Τ.Α που σημαίνει τέλη διάθεσης του στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α και επί πλέον επενδυτικό κόστος για οχήματα και επί πλέον λειτουργικό κόστος για τη λειτουργία τους. Παραδοχές Έτος λειτουργίας του έργου το 2013 Έτος βάσης το 2013, τιμές σε παρούσα αξία Περίοδος λειτουργίας Επιτόκιο αναγωγής 5 % Τιμές χωρίς φόρους Κοινωνικές δαπάνες και οφέλη Απομένουσα αξία ως ποσοστό της αρχικής επένδυσης Εξετάζονται σενάρια εναλλακτικών λύσεων 12

16 Ωφέλειες Ποσοτικές που υπεισέρχονται στην ανάλυση Έσοδα από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων Αύξηση απασχόλησης Ποσοτικές εκτός ανάλυσης κόστος ωφελειών Κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής από μελλοντικά εισοδήματα από τις νέες θέσεις εργασίας (επανεπένδυση) Μη ποσοτικοποιημένες Αύξηση του χρόνου <<ζωής>> των υφισταμένων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Περιβαλλοντικές Οικονομικοί δείκτες Οι κύριο οικονομικοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Καθαρή παρούσα αξία (Κ.Π.Α N.P.V) Λόγος ωφελειών προς κόστος (B/C) Δείκτης εσωτερικής ανταποδοτικότητας (I.R.R) Μεθοδολογία Υπολογισμού Οικονομικών Στοιχείων της Επένδυσης Η μεθοδολογία υπολογισμού των οικονομικών στοιχείων της επένδυσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια τα οποία περιγράφονται και αναλυτικά στη συνέχεια: 1. Υπολογισμός ετήσιων εσόδων 2. Υπολογισμός ετήσιων εξόδων (λειτουργικών δαπανών) ανά κατηγορία και συνολικά. 3. Υπολογισμός λειτουργικού πλεονάσματος και αντίστοιχης καθαρής ταμειακής ροής ανά έτος 13

17 4. Υπολογισμός Παρούσας αξίας (N.P.V) / έτος 5. Υπολογισμός Δείκτη εσωτερικής απόδοσης (IRR)/ έτος 6. Υπολογισμός λόγου κόστους/οφέλους του έργου και οφέλους/κόστους 7. Ανάλυση Ευαισθησίας με κριτήριο τον Δείκτη εσωτερικής απόδοσης και μεταβαλλόμενη μεταβλητή το λειτουργικό πλεόνασμα. Εξετάζονται οι εναλλακτικές περιπτώσεις μεταβολής του λειτουργικού πλεονάσματος και συγκεκριμένα μείωση του κατά 10% και 20% καθώς και αύξηση του κατά 10% και 20%. Οι παραδοχές της οικονομικής ανάλυσης περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 5. Παραδοχές της οικονομικής ανάλυσης Έτος αναγωγής (σταθερές τιμές έτους βάσης) 2013 Έτος έναρξης της κατασκευής Απρίλιος 2013 Νοέμβριος 2013 Κατασκευαστική περίοδος (Έτη) 8 μήνες Διάρκεια Οικονομικής ζωής (Έτη) 20 Χρονικό διάστημα αξιολόγησης Υπολειμματική αξία επένδυσης (Απομένουσα Αξία) και 18 % για τα δύο σενάρια επί του κόστους επένδυσης Επιτόκιο Ευκαιρίας Κεφαλαίου (Αναγωγής ) 5 % Μεταβολή λειτουργικού πλεονάσματος -20%,-10%, +10%,+20% Η χρηµατοοικονοµική αποδοτικότητα της επένδυσης αξιολογείται µε την εκτίµηση της τρέχουσας καθαρής χρηµατοοικονοµικής αξίας και του συντελεστή χρηµατοοικονοµικής απόδοσης της επένδυσης (Τ.Κ.Χ.Α/Σ και Σ.Χ.Α/Σ). Οι δείκτες αυτοί δείχνουν την ικανότητα των καθαρών εσόδων να καλύψουν το κόστος της επένδυσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησής του. Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιµοποιείται στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση αντικατοπτρίζει το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου για τον επενδυτή και όπως προαναφέρθηκε λαμβάνεται ως 5%. Η χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα του επενδυτικού σχεδίου αξιολογείται µέσω του ελέγχου ότι οι σωρευτικές (µη προεξοφληµένες) καθαρές ταµειακές ροές είναι θετικές καθ όλη την εξεταζόµενη περίοδο αναφοράς. Οι καθαρές ταµειακές ροές που λαµβάνονται υπόψη για το σκοπό αυτό περιλαµβάνουν το επενδυτικό κόστος, όλους τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους και τα καθαρά έσοδα. Η υπολειµµατική αξία λαµβάνεται εν προκειµένω υπόψη, ως στοιχείο ενεργητικού που θα ρευστοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της ανάλυσης. 14

18 Κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάλυσης 1. Θα αξιολογηθούν ως θετικά τα σενάρια και υποσενάρια αν συνδυάζουν: Θετική Κ.Π.Α. (N.P.V). Ε.Β.Α (I.R.R) μεγαλύτερο από 10% ( αν υπάρχει υπολειμματική αξία και υπολογίζεται στο τελευταίο έτος ζωής της επένδυσης, όπως ισχύει στην παρούσα μελέτη τότε η ως άνω τιμή πρέπει να ικανοποιείται στο προτελευταίο έτος της επένδυσης) ΣΚ i /ΣΩ i 1 ΣΩ i /ΣΚ i 1 Θετική καθαρή ταμειακή ροή Θετικό λειτουργικό πλεόνασμα 2. Ως προς την οικονομική βιωσιμότητα θα αξιολογηθούν θετικά αν: Το προτεινόμενο έργο πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν διατρέχει τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Οι πηγές χρηματοδότησης στον χρονικό ορίζοντα του έργου επαρκούν για την κάλυψη τόσο τακτικών όσο και έκτακτων αναγκών. Οι θετικές καθαρές ταμειακές ροές στην διάρκεια της οικονομικής ζωής του έργου τεκμαίρουν την οικονομική του βιωσιμότητα. Η οικονομική ανάλυση τελικά καταλήγει στους πίνακες που συνοψίζουν τις ταμειακές ροές. Για να προκύψουν οι οικονομικοί πίνακες, στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι παραδοχές και τα δεδομένα της μελέτης που είναι κοινά για όλα τα σενάρια και υποσενάρια. Επιπλέον, στον πίνακα 7 δίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί προκειμένου να υπολογισθούν τα έσοδα και οι συνολικές δαπάνες των σεναρίων του επενδυτικού σχεδίου. Πίνακας 6. Δεδομένα και παραδοχές Παραδοχές και δεδομένα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Πληθυσμός Δήμου Μέλη/οικογένεια 3,5 Αριθμός οικογενειών Δήμου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων στο Δήμο (tn/έτος) ,35 Παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο Δήμο (tn/έτος) (πράσινοι και γκρίζοι κάδοι) ,16 15

19 Παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο Δήμο (tn/εβδομάδα) (πράσινοι και γκρίζοι κάδοι) 376,01 Ποσότητα υλικών που καταλήγουν στον Μπλε Κάδο στο Δήμο (tn/έτος) 2.957,19 Ποσότητα υλικών που ανακτάται στο ΚΔΑΥ (tn/έτος) 1.750,90 Ποσότητα που καταλήγει σε ΧΥΤΑ χωρίς υπόλειμμα ΚΔΑΥ (tn/έτος) ,16 Παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων/κάτοικο (kg)/ημέρα 1,3483 Ποσοστό διατροφικών απορριμμάτων/kg παραγόμενων απορριμμάτων 40,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αριθμός Απορριμματοφόρων για συλλογή εντός του Δήμου τις καθημερινές 12 Αριθμός Απορριμματοφόρων για συλλογή εντός του Δήμου τα Σάββατα 1 Αριθμός Απορριμματοφόρων για συλλογή εντός του Δήμου τις Κυριακές 5 Χωρητικότητα των απορριμματοφόρων για τη συλλογή & μεταφορά των απορριμματοφόρων εντός του Δήμου (m 3 ) 16 Μέση διανυόμενη απόσταση απορριμματοφόρων για συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων εντός του Δήμου / δρομολόγιο (km) (εξαρτάται από την ημέρα της εβδομάδας) 10 Αριθμός δρομολογίων απορριμματοφόρων εντός του Δήμου/ημέρα 1 Δρομολόγια κάθε απορριμματοφόρου/έτος 250 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Αριθμός Απορριμματοφόρων για συλλογή εντός του Δήμου τις καθημερινές 4 Αριθμός Απορριμματοφόρων για συλλογή εντός του Δήμου τα Σάββατα 1 Αριθμός Απορριμματοφόρων για συλλογή εντός του Δήμου τις Κυριακές 1 Χωρητικότητα οχήματος για συλλ & μεταφ. σε ΧΥΤΑ τις καθημερινές (πρώτο) (tn) 20 Χωρητικότητα οχημάτων για συλλ & μεταφ. σε ΧΥΤΑ τις καθημερινές (δεύτερο) (tn) 20 Χωρητικότητα οχημάτων( tn) για συλλ & μεταφ. σε ΧΥΤΑ τις καθημερινές (τρίτο) (tn) 16 Χωρητικότητα απορριμματοφόρων για συλλ & μεταφ. από οικισμό σε ΧΥΤΑ τις καθημερινές (τέταρτο) (tn) 16 Χωρητικότητα οχημάτων για συλλ & μεταφ. από οικισμό σε ΧΥΤΑ τα Σάββατα (tn) 16 Χωρητικότητα οχημάτων για συλλ & μεταφ. από οικισμό σε ΧΥΤΑ τις Κυριακές (tn) 20 Μέση απόσταση (km) απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης από οικισμό σε ΧΥΤΑ ανά δρομολόγιο 30 Αριθμός δρομολογίων ανά απορριμματοφόρο μεταφόρτωση από οικισμό σε ΧΥΤΑ ανά ημέρα 1 Δρομολόγια 1 απορριμματοφόρου το έτος 250 Διανυόμενα km από απορριμματοφόρο για συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ/ δρομολόγιο 40 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ Διάθεση σε ΧΥΤΑ Σημερινή χρέωση ΕΔΣΝΑ διάθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ ( /tn) 53,55 Πρόβλεψη χρέωσης ΕΔΣΝΑ για τη διάθεση απορριμμάτων στις νέες εγκαταστάσεις στο εγγύς μέλλον ( /tn) 100 Συλλογή και Μεταφορά Κόστος αγοράς απορριμματοφόρου 16 m3 ( / τεμάχιο). Το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α Κόστος αγοράς οχήματος Σ.Μ.Α 20 m3 ( / τεμάχιο). Το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α Κόστος αγοράς οχήματος Σ.Μ.Α 16 m3 ( / τεμάχιο). Το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α Κόστος αγοράς οχήματος Σ.Μ.Α 20 tn ( / τεμάχιο). Το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α

20 Κατανάλωση καυσίμου οχημάτων (diesel) lt/ km 0,5 Μέση τιμή καυσίμου (diesel) ( / lt ) 1,55 Κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών απορριμματοφόρων - οχημάτων Σ.Μ.Α ( / τεμάχιο/ έτος). Το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α Κόστος ασφάλισης απορριμματοφόρων - οχημάτων Σ.Μ.Α( / τεμάχιο/ έτος). Το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α Πλήρωμα ενός απορριμματοφόρου - οχήματος 1 οδηγός + 2 εργάτες Ετήσιο κόστος οδηγού ( /έτος ) Ετήσιο κόστος εργάτη ( /έτος ) Ετήσιο κόστος επόπτη - λογιστή - διοικητική υποστήριξης ( /έτος ) Ετήσιο κόστος μηχανικού ( /έτος ) Ετήσιο κόστος τεχνίτη ( /έτος ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ Φορτωτής σεναρίου 2 ( ) Περονοφόρο όχημα σεναρίου 2 ( ) Τεμαχιστής σεναρίου 2 ( ) Συσκευαστήριο σεναρίου 2 ( ) Ταινιόδρομοι - χοάνη τροφοδοσίας σεναρίου 2 ( ) Εγκατάσταση Απόσμησης σεναρίου 2 ( ) Ηλεκτρ. και αυτοματισμοί σεναρίου 2 ( ) Βιομηχανικού Κτηρίου 300 m 2 με 600 /m 2 σεναρίου 2 ( ) Έργα υποδομής σεναρίου 2 ( ) Ανυψωτικό όχημα για τα containers σεναρίου 1 ( ) Κατασκευή ράμπας για εκφόρτωση του απορριμματοφόρου στα containers σεναρίου 1 ( ) containers 20 m 3 σεναρίου 1 ( ) Έργα υποδομής σεναρίου 1( ) ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ποσοστό (%) εγκατάστασης ξηραντήρων επί του συνόλου των οικογενειών 100% Κόστος αγοράς ξηραντήρα ( /τεμάχιο). Το κόστος περιλαμβάνει την προμήθεια & εγκατάσταση καθώς και το Φ.Π.Α. 250 Ποσοστό (% w/w) των παραγόμενων διατροφικών απορριμμάτων που καταλήγουν στον ξηραντήρα (βαθμός επιτυχίας) ( τίθεται ως μεταβλητή 100%, 85%, 70%) 70%, 85%, 100% Υγρασία διατροφικών απορριμμάτων που τροφοδοτούν τον ξηραντήρα 75,85% Τελική υγρασία ξηρού προϊόντος (% w/w) 25,84% Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kwhs) / kg διατροφικών υπολειμμάτων 1,8766 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kwhs) /ξηραντήρα/μήνα Μέση τιμή ηλεκτρ. Ρεύματος για οικιακή χρήση ( / kwhs) 0,071 Μείωση μάζας διατροφικών απορριμμάτων (% w.w) 67,44% ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟ Ποσοστό κάλυψης συλλογής & μεταφοράς των ΑΣΑ εντός οικισμού τις καθημερινές (% σε ημερήσια βάση) 18,18% Ποσοστό κάλυψης συλλογής & μεταφοράς των ΑΣΑ εντός οικισμού το Σάββατο (% σε 1,52% 17

21 ημερήσια βάση) Ποσοστό κάλυψης συλλογής & μεταφοράς των ΑΣΑ εντός οικισμού τη Κυριακή (% σε ημερήσια βάση) 7,58% Πίνακας 7. Υπολογισμοί που είναι απαραίτητοι προκειμένου να υπολογισθούν τα έσοδα και οι συνολικές δαπάνες των σεναρίων του επενδυτικού σχεδίου. Ισχύουν για τα σενάρια 1 και 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 18 Ανάκτηση οργανικού κλάσματος 70% 85% 100% Αριθμός ξηραντήρων που θα εγκατασταθούν , , ,00 Συνολικό κόστος επένδυσης για ξηραντήρες ( ) , , ,00 Παραγόμενη ποσότητα διατροφικών απορριμμάτων (kg) ανά κάτοικο και έτος 196,84 196,84 196,84 Ποσότητα διατροφικών απορριμμάτων που τροφοδοτούν τον ξηραντήρα (kg/έτος) 482,27 585,61 688,96 Συνολική ποσότητα διατροφικών απορριμμάτων που τροφοδοτούν το σύνολο των ξηραντήρων (tn/έτος) 6.317, , ,34 Συνολική ποσότητα διατροφικών απορριμμάτων που τροφοδοτούν το σύνολο των ξηραντήρων (tn/εβδομάδα) 121,16 147,13 173,09 Συνολική ποσότητα διατροφικών απορριμμάτων που τροφοδοτούν το σύνολο των ξηραντήρων (m 3 ) /έτος. Ειδ , , ,19 (Βάρος διατροφικών υπολειμμάτων: 0,383 tn/m 3 ) Συνολική ποσότητα διατροφικών απορριμμάτων που τροφοδοτούν το σύνολο των ξηραντήρων (m 3 ) /εβδομάδα. 348,91 423,67 498,44 (Ειδ. Βάρος διατροφικών απορριμμάτων: 0,383 tn/m 3 ) Αριθμός απορριμματοφόρων που θα απαιτούνταν για τη μεταφορά στο ΧΥΤΑ των διατροφικών απορριμμάτων που οδηγούνται στους ξηραντήρες (kg /έτος) Αριθμός οχημάτων Σ.Μ.Α 16 m 3 που θα απαιτούνταν για τη μεταφορά στο ΧΥΤΑ των διατροφικών απορριμμάτων που οδηγούνται στους ξηραντήρες (kg /έτος) Αριθμός οχημάτων Σ.Μ.Α 20 m 3 που θα απαιτούνταν για τη μεταφορά στο ΧΥΤΑ των διατροφικών απορριμμάτων που οδηγούνται στους ξηραντήρες (kg /έτος) Αριθμός οχημάτων Σ.Μ.Α 20 τόνων που θα απαιτούνταν για τη μεταφορά στο ΧΥΤΑ των διατροφικών απορριμμάτων που οδηγούνται στους ξηραντήρες (kg /έτος) Συνολική ετήσια παραγωγή προϊόντος ξηραντήρων (tn/έτος) 2.057, , ,65 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kwhs/ξηραντήρα/έτος) 952, , ,97 Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλων των ξηραντήρων (kwhs/έτος) Ετήσιο κόστος ηλ. Ενέργειας του συνόλου των ξηραντήρων ( /έτος ) Κατανάλωση καυσίμου απορριμματοφόρου ( lt /έτος) Ετήσιο κόστος καυσίμου απορριμματοφόρο ( / έτος) Ετήσιο κόστος προσωπικού ενός απορριμματοφόρου ( / έτος)

22 Ετήσιο κόστος διάθεσης απορριμμάτων (μη εκτρεπόμενων) στο ΧΥΤΑ. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με 53,55 /tn Προβλεπόμενο συνολικό κόστος διάθεσης απορριμμάτων (μη εκτραπόμενων) στο ΧΥΤΑ. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με 100 /tn λόγω των νέων εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ στο εγγύς μέλλον Συχνότητα συλλογής ξηρού οργανικού υλικού (ημέρες) 10,00 10,00 10,00 Δυναμικότητα οχήματος για συλλογή προϊόντος (πληρότητα 85%) 16m3 16m3 16m3 Αριθμός δρομολογίων/ημέρα 2,00 2,00 2,00 Ακολουθούν οι οικονομικοί πίνακες για τα σενάριο 1 και 2: Χρονικός ορίζοντας του επενδυτικού σχεδίου (time horizon) Ως χρονικός ορίζοντας του επενδυτικού σχεδίου (και για τα δύο σενάρια) λαμβάνονται τα 20 έτη για τα οποία θα υπάρξουν προβλέψεις που αφορούν όλη την οικονομική ζωή του επενδυτικού σχεδίου και θεωρούμε ότι καλύπτουν επαρκή χρονική περίοδο για την αξιολόγηση των μέσο/μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου. Προβλέπεται ότι οι προμήθειες και η κατασκευή των προβλεπόμενων έργων, τόσο για το σενάριο 1 όσο και για το σενάριο 2, θα αρχίσουν τον Απρίλιο του 2013 και θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του ΟΙ δαπάνες προβλέπεται να γίνουν εν μέρει το 2013 και εν μέρει το Η έναρξη λειτουργίας και για τα δύο σενάρια προβλέπεται την 1/11/

23 Καθορισμός συνολικών δαπανών Οι συνολικές δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι το άθροισμα του κόστους επένδυσης και του κόστους λειτουργίας. Συνολικές δαπάνες σεναρίου 1. Επενδυτικό κόστος σεναρίου 1 Το επενδυτικό κόστος είναι κοινό για όλα τα υποσενάρια του σεναρίου 1 και φαίνεται στον πίνακα 8. Πίνακας 8. Επενδυτικό κόστος σεναρίου 1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Απορριμματοφόρο Ανυψωτικό όχημα για τα containers Κόστος ξηραντήρων containers 20 m Κατασκευή ράμπας για εκφόρτωση του απορριμματοφόρου στα containers Έργα υποδομής Σύνολο ( ) Ετήσιο λειτουργικό κόστος σεναρίου 1. Τα λειτουργικά κόστη του σεναρίου 1 είναι διαφορετικά για τα τρία υποσενάρια του που αντιστοιχούν στους τρεις διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας διαλογής του οργανικού κλάσματος και εν συνεχεία τροφοδότησης του ξηραντήρα (70%, 85% και 100% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας βιοαποβλήτων). Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι ξηραντήρες αυξάνεται με την αύξηση του υλικού που τους τροφοδοτεί και με τα καύσιμα των οχημάτων. Τα λειτουργικά κόστη είναι κοινά για όλα τα υποσενάρια του σεναρίου 1 και φαίνονται στον πίνακα 9. Πίνακας 9. Ετήσιο λειτουργικό κόστος των τριών υποσεναρίων του σεναρίου 1. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ( υποσενάριο 1.1 (βαθμός επιτυχίας διαλογής 70%) ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Μηχανικός Οδηγοί Εργάτες Διοικητικός υπάλληλος - Λογιστής Τεχνικοί

24 Συντήρηση απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Ασφάλεια απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Καύσιμα απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και ανανέωση εξοπλισμού Γενικά έξοδα (τηλ, νερό κ.λπ.) Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ξηραντήρων , ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΕΤΟΣ ,023 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ( υποσενάριο 1.2 (βαθμός επιτυχίας διαλογής 85% ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Μηχανικός Οδηγοί Εργάτες Διοικητικός υπάλληλος - Λογιστής τεχνικοί Συντήρηση απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Ασφάλεια απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Καύσιμα απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και ανανέωση εξοπλισμού Γενικά έξοδα (τηλ, νερό κ.λπ.) Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ξηραντήρων , ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΕΤΟΣ ,457 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ( υποσενάριο 1.3 (βαθμός επιτυχίας διαλογής 100% ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Μηχανικός Οδηγοί Εργάτες Διοικητικός υπάλληλος Λογιστής Τεχνικοί Συντήρηση απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Ασφάλεια απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Καύσιμα απορριμματοφόρου και οχήματος μεταφ. containers Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και ανανέωση εξοπλισμού Γενικά έξοδα (τηλ, νερό κ.λπ.) Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ξηραντήρων , ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΕΤΟΣ

25 Συνολικές δαπάνες σεναρίου 2. Επενδυτικό κόστος σεναρίου 2 Το επενδυτικό κόστος είναι κοινό για όλα τα υποσενάρια του σεναρίου 2 και φαίνεται στον πίνακα 10. Πίνακας 10. Επενδυτικό κόστος σεναρίου 2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ PELLETS, ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Απορριμματοφόρο Φορτωτής Εγκατάσταση απόσμησης Βιομηχανικό κτήριο 300m 2 & 600 / m Ηλεκτρ. και αυτοματισμοί Έργα υποδομής Κόστος ξηραντήρων Τεμαχιστής Πελετοποιητής Συσκευαστήριο Ταινιόδρομοι - χοάνη τροφοδοσίας Περονοφόρο όχημα Σύνολο ( ) Ετήσια λειτουργικά κόστη σεναρίου 2. Τα λειτουργικά κόστη είναι διαφορετικά για τα τρία υποσενάρια του σεναρίου 2 που αντιστοιχούν στους τρεις διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας διαλογής του οργανικού κλάσματος και εν συνεχεία τροφοδότησης του ξηραντήρα (70%, 85% και 100% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας βιοαποβλήτων). Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι ξηραντήρες αυξάνεται με την αύξηση του υλικού που τους τροφοδοτεί. Αυξάνεται επίσης η κατανάλωση της εγκατάστασης μεταποίησης του υλικού σε pellets όπως και η κατανάλωση του φορτωτή σε καύσιμα. 22

26 Πίνακας 11. Ετήσιο λειτουργικό κόστος του υποσεναρίου 2.1 (βαθμός επιτυχίας ανάκτησης του οργανικού κλάσματος 70%). ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ PELLETS, ΥΠΟΣΕΝΑΡΙΟ 2.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Μηχανικός Οδηγοί Εργάτες Διοικητικός υπάλληλος - Λογιστής Τεχνικοί Συντήρηση οχημάτων Συντήρηση εξοπλισμού μονάδας μεταποίησης σε pellets Συντήρηση κτιρίου και υποδομών Ασφάλεια οχημάτων Ηλεκτρική ενέργεια μονάδας Καύσιμα οχημάτων Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και ανανέωση εξοπλισμού Γενικά έξοδα (τηλ, νερό κ.λ.π ) Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ξηραντήρων ,00 64, ( ) Πίνακας 12. Ετήσιο λειτουργικό κόστος του υποσεναρίου 2.2 (βαθμός επιτυχίας ανάκτησης του οργανικού κλάσματος 85%). ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ PELLETS, ΥΠΟΣΕΝΑΡΙΟ 2.2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Μηχανικός Οδηγοί Εργάτες Διοικητικός υπάλληλος - Λογιστής Τεχνικοί Συντήρηση οχημάτων Συντήρηση εξοπλισμού μονάδας μεταποίησης σε pellets Συντήρηση κτιρίου και υποδομών Ασφάλεια οχημάτων Ηλεκτρική ενέργεια μονάδας Καύσιμα οχημάτων Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και ανανέωση εξοπλισμού Γενικά έξοδα (τηλ, νερό κ.λπ.) Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ξηραντήρων ,00 78, ( )

27 Πίνακας 13. Ετήσιο λειτουργικό κόστος του υποσεναρίου 2.3 (βαθμός επιτυχίας ανάκτησης του οργανικού κλάσματος 100%). ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ PELLETS, ΥΠΟΣΕΝΑΡΙΟ 2.3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Μηχανικός Οδηγοί Εργάτες Διοικητικός υπάλληλος - Λογιστής Τεχνικοί Συντήρηση οχημάτων Συντήρηση εξοπλισμού μονάδας μεταποίησης σε pellets Συντήρηση κτιρίου και υποδομών Ασφάλεια οχημάτων Ηλεκτρική ενέργεια μονάδας Καύσιμα οχημάτων Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και ανανέωση εξοπλισμού Γενικά έξοδα (τηλ, νερό κ.λ.π) Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ξηραντήρων , ( ) ,89 Έσοδα προερχόμενα από την επένδυση Ως έσοδα προερχόμενα από την επένδυση θεωρούμε τα έσοδα από την πώληση του προϊόντος. Έσοδα σεναρίων 1 και 2 Στον πίνακα 14 φαίνονται τα ετήσια έσοδα των σεναρίων 1 και 2 καθώς και των αντίστοιχων υποσεναρίων τους σύμφωνα με την ορισθείσα τελική τιμή πώλησης προϊόντος που προκύπτει σε κάθε περίπτωση. 24

28 Πίνακας 14. Ετήσια έσοδα των σεναρίων 1 και 2 και των υποσεναρίων τους. Υποσενάρια ΣΕΝΑΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2 Ετήσια έσοδα ( ) από πώληση του προϊόντος με τιμές (Τ.Π.Π) (1) Ετήσια εξοικονόμηση Δήμου από την εφαρμογή της επένδυσης (έσοδα) ( ) Συνολικά ετήσια έσοδα* της επένδυσης ( ) με τιμές (Τ.Τ.Π.Π) (3) = (1) + (2) (2) Υποσενάρια 1.1 & 2.1: Διαλογή βιοαποβλήτων 70% 1. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 2. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,50 3. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 4. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 5. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 6. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος Α Υποσενάριο 1.1: Α=204,25 Υποσενάριο 2.1: Α=269,25 7. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος Β Υποσενάριο 1.1: Β=161,25 Υποσενάριο 2.1: Β= , , , , , , , , , , , ,71 Υποσενάρια 1.2 & 2.2: Διαλογή βιοαποβλήτων 85% 1. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 2. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,75 3. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,50 4. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 5. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,50 6. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος Α Υποσενάριο 1.2: Α=157,25 Υποσενάριο 2.2: Α=207, , , , , , ,41 1

29 7. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος Β Υποσενάριο 1.2: Β=122,25 Υποσενάριο 2.2: Β=177, , , , , , ,91 Υποσενάρια 1.3 & 2.3: Διαλογή βιοαποβλήτων 100% 1. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 2. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,75 3. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,50 4. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,00 5. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος , , ,50 6. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος Α Υποσενάριο 1.3: Α=103,48 Υποσενάριο 2.3: Α=177,25 7. Για τελική τιμή πώλησης προϊόντος Β Υποσενάριο 1.3: Β=154,48 Υποσενάριο 2.3: Β=123, , , , , , , , , , , , ,50 * Οι τιμές αυτής της στήλης είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των οικονομικών δεικτών των υποσεναρίων των σεναρίων 1 και 2. 2

30 Θα αξιολογηθούν ως θετικά τα σενάρια - υποσενάρια που θα έχουν χρηματοοικονομική Κ.Π.Α (NPV) και Ε.Β.Α (IRR) μεγαλύτερο από το 10%. θετική Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ανάλυση ευαισθησίας, εξετάζονται οι περιπτώσεις μεταβολής του λειτουργικού πλεονάσματος σε σχέση με τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (IRR) (αύξηση λειτουργικού πλεονάσματος κατά 10% και 20% και μείωση του κατά 10% και 20 % ) για όλα τα σενάρια και υποσενάρια. 1

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ακολούθως παρουσιάζονται για τα σενάρια 1 και 2 και όλα τα υποσενάριά τους (για το κάθε ένα χωριστά) τα αποτελέσματα για κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια ζωής (20) της επένδυσης που αφορούν: 1. Λειτουργικό πλεόνασμα 2. Δαπάνες επένδυσης 3. Υπολειμματική αξία της επένδυσης (κατά το τελευταίο έτος της επένδυσης) 4. Καθαρή ταμειακή ροή 5. Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (I.R.R) 6. Καθαρή Παρούσα αξία (N.P.V) 7. Κόστος ως ΣΚ i 8. Ωφέλειες ως ΣΩ i 9. Νεκρό σημείο (B.E.P) 10. Λόγος ΚΣΚ i / ΣΩ i 11. Λόγος ΣΩ i / ΚΣΚ i Πίνακας 15. Σενάρια και υποσενάρια για τα οποία οικονομικής Ανάλυσης δίνονται αποτελέσματα της ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 204,25 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 269,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 161,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 224,25 Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 157,25 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 207,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 122,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 177,25 Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 103,48 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 154,48 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β 71,48 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 123,48 Δηλαδή δίνονται αποτελέσματα συνολικά για 42 περιπτώσεις, 21 για το σενάριο 1 και 21 για το σενάριο 2. 2

32 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,462% ,462% ,64% ,462% ,16% ,462% ,21% ,462% ,54% ,462% ,72% ,462% ,48% ,462% ,73% ,462% ,02% ,462% ,67% ,462% ,89% ,462% ,80% ,462% ,49% ,462% ,03% ,462% ,45% ,462% ,77% ,462% ,03% ,462% ,23% ,462% ,40% ,462% ,58% ,291% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1, Ν.Σ = 61,073% 3

33 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,451% ,451% ,38% ,451% ,83% ,451% ,89% ,451% ,03% ,451% ,44% ,451% ,38% ,451% ,79% ,451% ,21% ,451% ,98% ,451% ,30% ,451% ,29% ,451% ,06% ,451% ,65% ,451% ,12% ,451% ,49% ,451% ,79% ,451% ,03% ,451% ,22% ,451% ,44% ,780% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,2303 Ν.Σ = 63,038% 4

34 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,572% ,572% ,05% ,572% ,53% ,572% ,61% ,572% ,59% ,572% ,91% ,572% ,23% ,572% ,80% ,572% ,37% ,572% ,26% ,572% ,67% ,572% ,76% ,572% ,60% ,572% ,26% ,572% ,79% ,572% ,21% ,572% ,55% ,572% ,82% ,572% ,05% ,572% ,32% ,353% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1944 Ν.Σ = 65,133% 5

35 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,269% ,269% ,19% ,269% ,06% ,269% ,33% ,269% ,99% ,269% ,90% ,269% ,36% ,269% ,43% ,269% ,45% ,269% ,61% ,269% ,26% ,269% ,54% ,269% ,56% ,269% ,37% ,269% ,03% ,269% ,56% ,269% ,01% ,269% ,37% ,269% ,67% ,269% ,93% ,269% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,10878 Ν.Σ = 70,269% 6

36 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,692% ,692% ,08% ,692% ,94% ,692% ,62% ,692% ,02% ,692% ,51% ,692% ,54% ,692% ,21% ,692% ,98% ,692% ,51% ,692% ,41% ,692% ,93% ,692% ,16% ,692% ,16% ,692% ,97% ,692% ,66% ,692% ,22% ,692% ,70% ,692% ,11% ,692% ,71% ,670% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,0509 Ν.Σ = 75,120% 7

37 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος A=204,25 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,844% ,844% ,76% ,844% ,41% ,844% ,66% ,844% ,34% ,844% ,28% ,844% ,78% ,844% ,12% ,844% ,97% ,844% ,10% ,844% ,73% ,844% ,00% ,844% ,00% ,844% ,80% ,844% ,44% ,844% ,97% ,844% ,40% ,844% ,75% ,844% ,05% ,844% ,44% ,480% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1288 Ν.Σ = 69,351% 8

38 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος B=161,25 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,400% ,400% ,00% ,400% ,12% ,400% ,69% ,400% ,13% ,400% ,72% ,400% ,85% ,400% ,62% ,400% ,47% ,400% ,08% ,400% ,78% ,400% ,25% ,400% ,42% ,400% ,37% ,400% ,15% ,400% ,80% ,400% ,33% ,400% ,79% ,400% ,17% ,400% ,71% ,753% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,0671 Ν.Σ = 73,846% 9

39 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,041% ,041% ,66% ,041% ,79% ,041% ,99% ,041% ,08% ,041% ,73% ,041% ,94% ,041% ,72% ,041% ,62% ,041% ,95% ,041% ,90% ,041% ,59% ,041% ,10% ,041% ,48% ,041% ,76% ,041% ,97% ,041% ,14% ,041% ,26% ,041% ,35% ,041% ,45% ,276% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,3313 Ν.Σ = 59,719% 10

40 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,995% ,995% ,26% ,995% ,24% ,995% ,35% ,995% ,96% ,995% ,85% ,995% ,27% ,995% ,23% ,995% ,27% ,995% ,72% ,995% ,77% ,995% ,54% ,995% ,12% ,995% ,55% ,995% ,88% ,995% ,14% ,995% ,33% ,995% ,48% ,995% ,60% ,995% ,73% ,809% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,2931 Ν.Σ = 61,652% 11

41 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,079% ,079% ,74% ,079% ,68% ,079% ,74% ,079% ,19% ,079% ,94% ,079% ,58% ,079% ,72% ,079% ,92% ,079% ,49% ,079% ,65% ,079% ,51% ,079% ,16% ,079% ,66% ,079% ,04% ,079% ,34% ,079% ,57% ,079% ,75% ,079% ,90% ,079% ,06% ,432% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,2548 Ν.Σ = 63,715% 12

42 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,700% ,700% ,40% ,700% ,61% ,700% ,67% ,700% ,68% ,700% ,06% ,700% ,03% ,700% ,56% ,700% ,09% ,700% ,95% ,700% ,34% ,700% ,40% ,700% ,23% ,700% ,87% ,700% ,38% ,700% ,79% ,700% ,12% ,700% ,38% ,700% ,60% ,700% ,85% ,985% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1784 Ν.Σ = 68,285% 13

43 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,039% ,039% ,65% ,039% ,76% ,039% ,05% ,039% ,68% ,039% ,55% ,039% ,97% ,039% ,01% ,039% ,90% ,039% ,08% ,039% ,76% ,039% ,06% ,039% ,10% ,039% ,92% ,039% ,59% ,039% ,14% ,039% ,59% ,039% ,97% ,039% ,28% ,039% ,69% ,015% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1019 Ν.Σ = 73,562% 14

44 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος A=157,2 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝ Η ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,214% ,214% ,77% ,214% ,41% ,214% ,65% ,214% ,33% ,214% ,27% ,214% ,77% ,214% ,13% ,214% ,98% ,214% ,11% ,214% ,74% ,214% ,01% ,214% ,01% ,214% ,81% ,214% ,45% ,214% ,98% ,214% ,41% ,214% ,76% ,214% ,06% ,214% ,45% ,397% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1130 Ν.Σ = 72,746% 15

45 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος B=122,25 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,376% ,376% ,96% ,376% ,04% ,376% ,60% ,376% ,05% ,376% ,64% ,376% ,77% ,376% ,54% ,376% ,40% ,376% ,01% ,376% ,85% ,376% ,31% ,376% ,48% ,376% ,43% ,376% ,21% ,376% ,85% ,376% ,39% ,376% ,84% ,376% ,22% ,376% ,76% ,495% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,0595 Ν.Σ = 76,858% 16

46 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,708% ,708% ,50% ,708% ,20% ,708% ,08% ,708% ,23% ,708% ,02% ,708% ,51% ,708% ,71% ,708% ,14% ,708% ,09% ,708% ,73% ,708% ,18% ,708% ,48% ,708% ,70% ,708% ,85% ,708% ,96% ,708% ,04% ,708% ,09% ,708% ,13% ,708% ,17% ,251% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,4150 Ν.Σ = 57,448% 17

47 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,522% ,522% ,24% ,522% ,60% ,522% ,88% ,522% ,34% ,522% ,40% ,522% ,12% ,522% ,50% ,522% ,07% ,522% ,13% ,522% ,86% ,522% ,37% ,522% ,74% ,522% ,00% ,522% ,18% ,522% ,32% ,522% ,42% ,522% ,49% ,522% ,54% ,522% ,59% ,734% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,3753 Ν.Σ = 59,247% 18

48 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,455% ,455% ,82% ,455% ,94% ,455% ,72% ,455% ,48% ,455% ,82% ,455% ,77% ,455% ,33% ,455% ,05% ,455% ,24% ,455% ,07% ,455% ,66% ,455% ,09% ,455% ,40% ,455% ,63% ,455% ,80% ,455% ,92% ,455% ,02% ,455% ,09% ,455% ,15% ,304% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,3357 Ν.Σ = 61,162% 19

49 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,722% ,722% ,46% ,722% ,46% ,722% ,55% ,722% ,78% ,722% ,68% ,722% ,11% ,722% ,08% ,722% ,13% ,722% ,59% ,722% ,64% ,722% ,42% ,722% ,99% ,722% ,43% ,722% ,76% ,722% ,02% ,722% ,22% ,722% ,37% ,722% ,49% ,722% ,61% ,736% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,2564 Ν.Σ = 65,389% 20

50 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,626% ,626% ,49% ,626% ,95% ,626% ,98% ,626% ,11% ,626% ,37% ,626% ,32% ,626% ,73% ,626% ,16% ,626% ,93% ,626% ,25% ,626% ,25% ,626% ,02% ,626% ,61% ,626% ,08% ,626% ,45% ,626% ,75% ,626% ,99% ,626% ,18% ,626% ,40% ,623% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1771 Ν.Σ = 70,245% 21

51 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος Α=103,48 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,262% ,262% ,88% ,262% ,56% ,262% ,79% ,262% ,46% ,262% ,39% ,262% ,88% ,262% ,03% ,262% ,88% ,262% ,02% ,262% ,65% ,262% ,93% ,262% ,93% ,262% ,73% ,262% ,38% ,262% ,90% ,262% ,34% ,262% ,69% ,262% ,99% ,262% ,38% ,014% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,0986 Ν.Σ = 75,822% 22

52 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος Β=71,48 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,001% ,001% ,97% ,001% ,04% ,001% ,59% ,001% ,03% ,001% ,61% ,001% ,75% ,001% ,52% ,001% ,37% ,001% ,02% ,001% ,87% ,001% ,33% ,001% ,50% ,001% ,45% ,001% ,23% ,001% ,87% ,001% ,41% ,001% ,86% ,001% ,24% ,001% ,78% ,884% ΣΚ i ΣΩ i Ω/Κ = 1,0526 Ν.Σ = 79,519% 23

53 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,520% ,520% ,79% ,520% ,47% ,520% ,62% ,520% ,42% ,520% ,53% ,520% ,18% ,520% ,58% ,520% ,30% ,520% ,33% ,520% ,87% ,520% ,05% ,520% ,98% ,520% ,72% ,520% ,31% ,520% ,79% ,520% ,18% ,520% ,50% ,520% ,76% ,520% ,26% ,816% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1795 Ν.Σ = 66,534% 24

54 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,745% ,745% ,10% ,745% ,92% ,745% ,18% ,745% ,84% ,745% ,75% ,745% ,22% ,745% ,30% ,745% ,57% ,745% ,72% ,745% ,37% ,745% ,65% ,745% ,66% ,745% ,47% ,745% ,13% ,745% ,66% ,745% ,10% ,745% ,46% ,745% ,76% ,745% ,37% ,875% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,14674 Ν.Σ = 68,704% 25

55 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,122% ,122% ,35% ,122% ,43% ,122% ,85% ,122% ,38% ,122% ,10% ,122% ,38% ,122% ,28% ,122% ,26% ,122% ,03% ,122% ,79% ,122% ,18% ,122% ,28% ,122% ,16% ,122% ,89% ,122% ,48% ,122% ,97% ,122% ,39% ,122% ,73% ,122% ,47% ,983% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,11398 Ν.Σ = 71,021% 26

56 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,398% ,398% ,71% ,398% ,77% ,398% ,67% ,398% ,00% ,398% ,35% ,398% ,22% ,398% ,74% ,398% ,38% ,398% ,79% ,398% ,76% ,398% ,14% ,398% ,16% ,398% ,23% ,398% ,12% ,398% ,86% ,398% ,48% ,398% ,01% ,398% ,46% ,398% ,60% ,361% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,04846 Ν.Σ = 76,158% 27

57 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,506% ,506% ,88% ,506% ,80% ,506% ,58% ,506% ,83% ,506% ,81% ,506% ,24% ,506% ,32% ,506% ,56% ,506% ,60% ,506% ,25% ,506% ,34% ,506% ,77% ,506% ,47% ,506% ,38% ,506% ,45% ,506% ,66% ,506% ,02% ,506% ,61% ,506% ,48% ,981% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 0,98295 Ν.Σ = 82,100% 28

58 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος Α=269,25 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,278% ,278% ,62% ,278% ,72% ,278% ,01% ,278% ,64% ,278% ,51% ,278% ,94% ,278% ,97% ,278% ,93% ,278% ,11% ,278% ,79% ,278% ,09% ,278% ,12% ,278% ,95% ,278% ,62% ,278% ,16% ,278% ,62% ,278% ,99% ,278% ,30% ,278% ,94% ,125% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1392 Ν.Σ = 69,223% ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος Β=224,25 29

59 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,746% ,746% ,62% ,746% ,15% ,746% ,78% ,746% ,19% ,746% ,73% ,746% ,80% ,746% ,51% ,746% ,32% ,746% ,88% ,746% ,01% ,746% ,51% ,746% ,71% ,746% ,69% ,746% ,49% ,746% ,16% ,746% ,71% ,746% ,18% ,746% ,57% ,746% ,50% ,180% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,08024 Ν.Σ = 73,576% 30

60 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,493% ,493% ,77% ,493% ,64% ,493% ,68% ,493% ,92% ,493% ,43% ,493% ,26% ,493% ,57% ,493% ,91% ,493% ,61% ,493% ,87% ,493% ,81% ,493% ,53% ,493% ,09% ,493% ,53% ,493% ,87% ,493% ,14% ,493% ,36% ,493% ,54% ,493% ,82% ,967% ΣK i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1, Ν.Σ = 64,659% 31

61 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,659% ,659% ,75% ,659% ,70% ,659% ,76% ,659% ,81% ,659% ,23% ,659% ,81% ,659% ,30% ,659% ,80% ,659% ,62% ,659% ,99% ,659% ,03% ,659% ,84% ,659% ,46% ,659% ,96% ,659% ,35% ,659% ,67% ,659% ,93% ,659% ,13% ,659% ,49% ,119% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1, Ν.Σ = 66,776% 32

62 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) ,973% ,973% ,66% ,973% ,81% ,973% ,92% ,973% ,78% ,973% ,98% ,973% ,28% ,973% ,96% ,973% ,61% ,973% ,58% ,973% ,07% ,973% ,21% ,973% ,10% ,973% ,81% ,973% ,37% ,973% ,82% ,973% ,19% ,973% ,49% ,973% ,74% ,973% ,19% ,327% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1, Ν.Σ = 69,038% Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) 33

63 ΕΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,457% ,457% ,63% ,457% ,99% ,457% ,09% ,457% ,10% ,457% ,46% ,457% ,65% ,457% ,20% ,457% ,74% ,457% ,61% ,457% ,02% ,457% ,09% ,457% ,92% ,457% ,58% ,457% ,09% ,457% ,51% ,457% ,84% ,457% ,11% ,457% ,33% ,457% ,72% ,159% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1, Ν.Σ = 63,538% 34

64 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,062% ,062% ,51% ,062% ,20% ,062% ,23% ,062% ,52% ,062% ,80% ,062% ,59% ,062% ,04% ,062% ,61% ,062% ,96% ,062% ,87% ,062% ,21% ,062% ,15% ,062% ,25% ,062% ,17% ,062% ,94% ,062% ,59% ,062% ,14% ,062% ,62% ,062% ,86% ,819% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,03205 Ν.Σ = 79,860% 35

65 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος A=207,25 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,320% ,320% ,44% ,320% ,98% ,320% ,32% ,320% ,90% ,320% ,71% ,320% ,06% ,320% ,04% ,320% ,92% ,320% ,15% ,320% ,87% ,320% ,21% ,320% ,27% ,320% ,13% ,320% ,82% ,320% ,39% ,320% ,86% ,320% ,25% ,320% ,58% ,320% ,26% ,537% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1, Ν.Σ = 73,282% 36

66 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος B=177,25 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,707% ,707% ,67% ,707% ,22% ,707% ,85% ,707% ,26% ,707% ,79% ,707% ,86% ,707% ,56% ,707% ,37% ,707% ,93% ,707% ,97% ,707% ,47% ,707% ,67% ,707% ,65% ,707% ,45% ,707% ,12% ,707% ,68% ,707% ,14% ,707% ,54% ,707% ,47% ,207% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,07029 Ν.Σ = 76,588% 37

67 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,530% ,530% ,62% ,530% ,48% ,530% ,69% ,530% ,32% ,530% ,90% ,530% ,05% ,530% ,79% ,530% ,64% ,530% ,94% ,530% ,86% ,530% ,53% ,530% ,02% ,530% ,38% ,530% ,65% ,530% ,85% ,530% ,00% ,530% ,12% ,530% ,21% ,530% ,33% ,106% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,3235 Ν.Σ = 61,843% 38

68 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,524% ,524% ,50% ,524% ,25% ,524% ,36% ,524% ,91% ,524% ,75% ,524% ,12% ,524% ,04% ,524% ,05% ,524% ,48% ,524% ,50% ,524% ,25% ,524% ,81% ,524% ,23% ,524% ,55% ,524% ,79% ,524% ,98% ,524% ,13% ,524% ,24% ,524% ,40% ,278% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,2869 Ν.Σ = 63,798% 39

69 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,649% ,649% ,25% ,649% ,00% ,649% ,05% ,649% ,53% ,649% ,57% ,649% ,17% ,649% ,29% ,649% ,46% ,649% ,02% ,649% ,15% ,649% ,00% ,649% ,64% ,649% ,12% ,649% ,50% ,649% ,79% ,649% ,02% ,649% ,19% ,649% ,34% ,649% ,55% ,508% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,2504 Ν.Σ = 65,880% 40

70 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,349% ,349% ,39% ,349% ,56% ,349% ,61% ,349% ,62% ,349% ,99% ,349% ,10% ,349% ,63% ,349% ,16% ,349% ,01% ,349% ,40% ,349% ,46% ,349% ,28% ,349% ,93% ,349% ,44% ,349% ,84% ,349% ,17% ,349% ,43% ,349% ,65% ,349% ,03% ,162% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1772 Ν.Σ = 70,483% 41

71 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,763% ,763% ,06% ,763% ,37% ,763% ,68% ,763% ,27% ,763% ,11% ,763% ,50% ,763% ,50% ,763% ,44% ,763% ,64% ,763% ,34% ,763% ,66% ,763% ,71% ,763% ,55% ,763% ,23% ,763% ,79% ,763% ,24% ,763% ,63% ,763% ,95% ,763% ,61% ,110% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1041 Ν.Σ = 75,779% 42

72 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος A =154,48 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,245% ,245% ,48% ,245% ,47% ,245% ,74% ,245% ,37% ,245% ,25% ,245% ,69% ,245% ,74% ,245% ,16% ,245% ,33% ,245% ,99% ,245% ,29% ,245% ,31% ,245% ,14% ,245% ,80% ,245% ,34% ,245% ,79% ,245% ,16% ,245% ,47% ,245% ,09% ,833% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,1106 Ν.Σ = 75,273% 43

73 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος B=123,48 ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΙΣΡΟΗ I R R ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 5% (NPV) Κi Ωi ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (B.E.P) ,982% ,982% ,43% ,982% ,80% ,982% ,40% ,982% ,81% ,982% ,36% ,982% ,45% ,982% ,18% ,982% ,00% ,982% ,58% ,982% ,30% ,982% ,79% ,982% ,98% ,982% ,95% ,982% ,74% ,982% ,40% ,982% ,95% ,982% ,41% ,982% ,80% ,982% ,70% ,811% ΣΚ i = ΣΩ i = Ω/Κ = 1,0653 Ν.Σ = 78,926% 44

74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS) Ακολούθως παρουσιάζονται για τα σενάρια 1 και 2 και όλα τα υποσενάριά τους (για το κάθε ένα χωριστά) οι τιμές του εσωτερικού βαθμού απόδοσης (I.R.R) σε μεταβολές του λειτουργικού πλεονάσματος (operational savings) +20, +10, 0, -10, -20 και αντίστοιχο γράφημα. Πίνακας 16. Σενάρια και υποσενάρια για τα οποία δίνονται αποτελέσματα της Ανάλυσης Ευαισθησίας ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 204,25 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 269,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 161,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 224,25 Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 157,25 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 207,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 122,25 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 177,25 Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 103,48 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 154,48 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 71,48 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 123,48 Δηλαδή δίνονται αποτελέσματα συνολικά για 42 περιπτώσεις, 21 για το σενάριο 1 και 21 για το σενάριο 2. 45

75 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1 -Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 15,27% (-)10% 17,91% (+) 0% 20,58% (+) 10% 23,30% (+) 20% 26,09% 27,0% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% I (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% 3,0% 0,0% Operational savings 46

76 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1 -Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 13,59% (-)10% 16,01% (+) 0% 18,44% (+) 10% 20,91% (+) 20% 23,42% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% 3,0% 0,0% Operational savings 47

77 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1 -Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 11,89% (-)10% 14,10% (+) 0% 16,32% (+) 10% 18,55% (+) 20% 20,80% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% 3,0% 0,0% Operational savings 48

78 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1 -Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,42% (-)10% 10,26% (+) 0% 12,07% (+) 10% 13,87% (+) 20% 15,67% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% 3,0% 0,0% Operational savings 49

79 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1 -Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 4,76% (-)10% 6,26% (+) 0% 7,71% (+) 10% 9,13% (+) 20% 10,54% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% 3,0% 0,0% Operational savings 50

80 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1 -Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος Α=204,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,72% (-)10% 10,59% (+) 0% 12,44% (+) 10% 14,27% (+) 20% 16,10% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% 3,0% 0,0% Operational savings 51

81 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.1 -Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος Β=161,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 5,61% (-)10% 7,18% (+) 0% 8,71% (+) 10% 10,22% (+) 20% 11,70% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% 3,0% 0,0% Operational savings 52

82 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 20,55% (-)10% 23,95% (+) 0% 27,45% (+) 10% 31,09% (+) 20% 34,89% 35,0% 33,0% 31,0% 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 53

83 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 18,48% (-)10% 21,57% (+) 0% 24,73% (+) 10% 27,98% (+) 20% 31,36% 33,0% 31,0% 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 54

84 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 16,43% (-)10% 19,22% (+) 0% 22,06% (+) 10% 24,97% (+) 20% 27,96% 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% I 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings 55

85 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 12,31% (-)10% 14,58% (+) 0% 16,85% (+) 10% 19,14% (+) 20% 21,47% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% I 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings 56

86 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,10% (-)10% 9,91% (+) 0% 11,69% (+) 10% 13,46% (+) 20% 15,22% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% I 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings 57

87 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος Α=157,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,73% (-)10% 10,60% (+) 0% 12,45% (+) 10% 14,28% (+) 20% 16,12% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% I 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings 58

88 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος Β 122,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 5,65% (-)10% 7,23% (+) 0% 8,76% (+) 10% 10,27% (+) 20% 11,76% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% 6,0% 4,0% I 2,0% 0,0% Operational savings 59

89 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 28,42% (-)10% 33,15% (+) 0% 38,17% (+) 10% 43,50% (+) 20% 49,19% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,0% 34,0% 31,0% 28,0% 25,0% 22,0% 19,0% 16,0% 13,0% 10,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 60

90 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 25,83% (-)10% 30,11% (+) 0% 34,59% (+) 10% 39,34% (+) 20% 44,37% 46,0% 43,0% 40,0% 37,0% 34,0% 31,0% 28,0% 25,0% 22,0% 19,0% 16,0% 13,0% 10,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 61

91 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 23,31% (-)10% 27,15% (+) 0% 31,15% (+) 10% 35,35% (+) 20% 39,78% 41,0% 38,0% 35,0% 32,0% 29,0% 26,0% 23,0% 20,0% 17,0% 14,0% 11,0% 8,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 62

92 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 18,38% (-)10% 21,46% (+) 0% 24,61% (+) 10% 27,87% (+) 20% 31,24% 35,0% 33,0% 31,0% 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 63

93 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 13,54% (-)10% 15,97% (+) 0% 18,40% (+) 10% 20,88% (+) 20% 23,40% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% I 11,0% 9,0% 7,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings 64

94 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 103,48 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,66% (-)10% 10,53% (+) 0% 12,38% (+) 10% 14,21% (+) 20% 16,05% 18,0% 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 65

95 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 71,48 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 5,66% (-)10% 7,24% (+) 0% 8,78% (+) 10% 10,29% (+) 20% 11,79% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 66

96 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 10,35% (-)10% 12,31% (+) 0% 14,26% (+) 10% 16,22% (+) 20% 18,20% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I 3,0% 0,0% Operational savings 67

97 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,82% (-)10% 10,60% (+) 0% 12,37% (+) 10% 14,14% (+) 20% 15,92% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I 3,0% 0,0% Operational savings 68

98 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 7,27% (-)10% 8,88% (+) 0% 10,47% (+) 10% 12,06% (+) 20% 13,64% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I 3,0% 0,0% Operational savings 69

99 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 4,06% (-)10% 5,34% (+) 0% 6,60% (+) 10% 7,83% (+) 20% 9,06% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I 3,0% 0,0% Operational savings 70

100 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 0,60% (-)10% 1,55% (+) 0% 2,48% (+) 10% 3,38% (+) 20% 4,28% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I 3,0% 0,0% Operational savings 71

101 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 269,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,47% (-)10% 10,21% (+) 0% 11,94% (+) 10% 13,66% (+) 20% 15,39% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I 3,0% 0,0% Operational savings 72

102 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% - Τιμή πώλησης προϊόντος 224,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 5,64% (-)10% 7,08% (+) 0% 8,50% (+) 10% 9,90% (+) 20% 11,29% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I 3,0% 0,0% Operational savings 73

103 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 14,76% (-)10% 17,27% (+) 0% 19,82% (+) 10% 22,42% (+) 20% 25,09% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% I (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings 74

104 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 12,93% (-)10% 15,20% (+) 0% 17,49% (+) 10% 19,82% (+) 20% 22,18% 24,0% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% Operational savings 75

105 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 11,10% (-)10% 13,14% (+) 0% 15,19% (+) 10% 17,25% (+) 20% 19,34% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I Operational savings 76

106 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 7,06% (-)10% 8,65% (+) 0% 10,22% (+) 10% 11,78% (+) 20% 13,34% 20,8% 18,8% 16,8% 14,8% 12,8% 10,8% 8,8% 6,8% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% I (+) 20% 4,8% 2,8% 0,8% Operational savings 77

107 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 3,44% (-)10% 4,66% (+) 0% 5,86% (+) 10% 7,04% (+) 20% 8,20% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I Operational savings 78

108 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 207,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 7,91% (-)10% 9,59% (+) 0% 11,26% (+) 10% 12,92% (+) 20% 14,58% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I Operational savings 79

109 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% - Τιμή πώλησης προϊόντος 177,25 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 5,61% (-)10% 7,05% (+) 0% 8,47% (+) 10% 9,87% (+) 20% 11,26% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% I Operational savings 80

110 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 300 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 21,25% (-)10% 24,72% (+) 0% 28,33% (+) 10% 32,09% (+) 20% 36,04% 36,0% 33,0% 30,0% 27,0% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings IRR 81

111 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 275 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 19,04% (-)10% 22,18% (+) 0% 25,40% (+) 10% 28,75% (+) 20% 32,23% 36,0% 33,0% 30,0% 27,0% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings IRR 82

112 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 250 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 16,87% (-)10% 19,68% (+) 0% 22,55% (+) 10% 25,51% (+) 20% 28,56% 36,0% 33,0% 30,0% 27,0% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 83

113 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 200 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 12,55% (-)10% 14,78% (+) 0% 17,03% (+) 10% 19,30% (+) 20% 21,62% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 84

114 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 150 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,19% (-)10% 9,91% (+) 0% 11,61% (+) 10% 13,31% (+) 20% 15,01% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 85

115 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 154,48 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 8,59% (-)10% 10,35% (+) 0% 12,09% (+) 10% 13,84% (+) 20% 15,59% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 86

116 IRR ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% - Τιμή πώλησης προϊόντος 123,48 Μεταβολή Λειτουργικού Πλεονάσματος IRR (-)20% 5,80% (-)10% 7,26% (+) 0% 8,70% (+) 10% 10,13% (+) 20% 11,54% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% (-)20% (-)10% (+) 0% (+) 10% (+) 20% Operational savings I 87

117 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποτιμηθεί (μικροοικονομικά και μακροοικονομικά) το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο συγκριτικά με την υπάρχουσα κατάσταση. Στην εργασία αυτή διασταλτικά και ως προς τις δαπάνες του Δήμου, προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α, για τη διάθεση των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α λαμβάνεται η τιμή 100 /τόνο αντί 53,66 /τόνο που ίσχυε το 2011 διότι με τα νέα έργα για τα απορρίμματα της Αττικής η δημοπράτησή τους ήδη εξελίσσεται - και κατά τη γνώμη μας για το άμεσο μέλλον - η τιμή διάθεσης & επεξεργασίας των απορριμμάτων θα διαμορφωθεί στα 100 /τόνο. Υπογραμμίζεται ότι, για όλα τα σενάρια και υποσενάρια, στις τιμές πώλησης των προιόντων έχει ενσωματωθεί το εξοικονομούμενο οικονομικό όφελος από την εκτροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων στους ξηραντήρες (εξοικονομούμενο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος) που προκύπτει από την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η ενσωμάτωση αυτή δεν έγινε στην οικονομική ανάλυση κάθε σεναρίου υποσεναρίου (όπως φαίνεται στους πίνακες οικονομικής ανάλυσης τους του αντιστοίχου προηγηθέντος κεφαλαίου) αλλά συνυπολογίσθηκε εκ των υστέρων για τη διαμόρφωση των τελικών τιμών πώλησης των προιόντων όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, π.χ. 300, 275 κ.λ.π /τόνο προϊόντος. Συνεπώς οι ως άνω τελικές τιμές πώλησης προϊόντος φέρουν ολόκληρο το εξοικονομούμενο οικονομικό όφελος από την εκτροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων στους ξηραντήρες. Παρακάτω υπενθυμίζονται τα κριτήρια δείκτες βάσει των οποίων γίνεται στη συνέχεια η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάλυσης: 1. Ένα έργο αξιολογείται θετικά αν συνδυάζει: Θετική Καθαρή Παρούσα Αξία Κ.Π.Α. (N.P.V). Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης Ε.Β.Α (I.R.R) μεγαλύτερο του 10% (αν υπάρχει υπολειμματική αξία και υπολογίζεται στο τελευταίο έτος ζωής της επένδυσης, όπως ισχύει στην παρούσα μελέτη τότε η ως άνω τιμή πρέπει να ικανοποιείται στο προτελευταίο έτος της επένδυσης) Λόγο ΣΚ i /ΣΩ i 1 Λόγο ΣΩ i /ΣΚ i 1 Θετική καθαρή ταμειακή ροή Θετικό λειτουργικό πλεόνασμα 2. Ως προς την οικονομική βιωσιμότητα ένα έργο αξιολογείται θετικά αν: Το προτεινόμενο έργο πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν διατρέχει τον κίνδυνο χρεοκοπίας. 88

118 Οι πηγές χρηματοδότησης στον χρονικό ορίζοντα του έργου επαρκούν για την κάλυψη τόσο τακτικών όσο και έκτακτων αναγκών. Οι θετικές καθαρές ταμειακές ροές στην διάρκεια της οικονομικής ζωής του έργου τεκμαίρουν την οικονομική του βιωσιμότητα. Στον πίνακα 17 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται όλα τα μελετηθέντα σενάρια υποσενάρια για κάθε έτος της 20 ετούς διάρκειας ζωής της επένδυσης. 89

119 Πίνακας 17. Αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ( περιλαμβάνονται όλα τα μελετηθέντα σενάρια υποσενάρια) Σενάρια και υποσενάρια τους ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% Λειτουργικό πλεόνασμα ( ) Δαπάνες επένδυσης ( ) Υπολειμ ματική αξία ( ) Καθαρή ταμειακή ροή ( ) Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (I.R.R) % Καθαρή Παρούσα αξία (N.P.V) 5% ΣΚ i /ΣΩ i ΣΩ i / ΣΚ i Βιωσιμότητα* 1. Τιμή πώλησης προϊόντος ,58% ,7898 1, ΝΑΙ 2. Τιμή πώλησης προϊόντος ,44% ,8128 1,2303 ΝΑΙ 3. Τιμή πώλησης προϊόντος ,32% ,8372 1,1944 ΝΑΙ 4. Τιμή πώλησης προϊόντος ,07% ,8907 1,1227 ΝΑΙ 5. Τιμή πώλησης προϊόντος ,71% ,9515 1,0509 ΟΧΙ 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 204, ,44% ,89 1,1288 ΝΑΙ 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 161, ,71% ,9371 1,0671 ΟΧΙ Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος ,45% ,7512 1,3313 ΝΑΙ 2. Τιμή πώλησης προϊόντος ,73% ,7734 1,2931 ΝΑΙ 3. Τιμή πώλησης προϊόντος ,06% ,7969 1,2548 ΝΑΙ 4. Τιμή πώλησης προϊόντος ,85% ,8486 1,1784 ΝΑΙ 5. Τιμή πώλησης προϊόντος ,69% ,9075 1,1019 ΝΑΙ 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 157, ,45% ,8984 1,113 ΝΑΙ 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 122, ,76% ,9438 1,0595 ΟΧΙ Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος ,17% ,7067 1,415 ΝΑΙ 2. Τιμή πώλησης προϊόντος ,59% ,7271 1,3753 ΝΑΙ 3. Τιμή πώλησης προϊόντος ,15% ,7487 1,3357 ΝΑΙ 90

120 4. Τιμή πώλησης προϊόντος ,61% ,7959 1,2564 ΝΑΙ 5. Τιμή πώλησης προϊόντος ,40% ,8495 1,1771 ΝΑΙ 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 103, ,38% ,9103 1,0986 ΝΑΙ 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 71, ,78% ,95 1,0526 ΟΧΙ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος ,26% ,8478 1,1795 ΝΑΙ 2. Τιμή πώλησης προϊόντος ,37% ,872 1,1467 ΝΑΙ 3. Τιμή πώλησης προϊόντος ,47% ,8977 1,114 ΟΧΙ 4. Τιμή πώλησης προϊόντος ,60% ,9538 1,0485 ΟΧΙ 5. Τιμή πώλησης προϊόντος ,48% ,0173 0,98295 ΟΧΙ 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 269, ,94% ,8778 1,1392 ΝΑΙ 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 124, ,50% ,9257 1,0802 ΟΧΙ Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος ,82% ,8048 1,2426 ΝΑΙ 2. Τιμή πώλησης προϊόντος ,49% ,8282 1,2075 ΝΑΙ 3. Τιμή πώλησης προϊόντος ,19% ,853 1,1724 ΝΑΙ 4. Τιμή πώλησης προϊόντος ,22% ,9124 1,096 ΟΧΙ 5. Τιμή πώλησης προϊόντος ,86% ,9689 1,032 ΟΧΙ 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 207, ,26% ,899 1,1124 ΝΑΙ 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 177, ,47% ,9343 1,0703 ΟΧΙ Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% 1. Τιμή πώλησης προϊόντος ,33% ,7556 1,3235 ΝΑΙ 2. Τιμή πώλησης προϊόντος ,40% ,777 1,2869 ΝΑΙ 3. Τιμή πώλησης προϊόντος ,55% ,7998 1,2504 ΝΑΙ 91

121 4. Τιμή πώλησης προϊόντος ,03% ,8495 1,1772 ΝΑΙ 5. Τιμή πώλησης προϊόντος ,61% ,9057 1,1041 ΝΑΙ 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 154, ,09% ,9004 1,1106 ΝΑΙ 7. Τιμή πώλησης προϊόντος Β = 123, ,70% ,9387 1,0653 ΟΧΙ Σημείωση: Στον πίνακα έχουν χρωματισθεί τα υποσενάρια τα οποία αξιολογούνται ως μη θετικά και βιώσιμα. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που φαίνονται στον πίνακα 17 προκύπτουν: 1. Ότι τα 30, από τα 42 υποσενάρια - περιπτώσεις (21 για το σενάριο 1 και 21 για το σενάριο 2) που μελετήθηκαν, αξιολογούνται ως θετικά και βιώσιμα ως προς όλους τους οικονομικούς δείκτες βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν. 2. Τα περισσότερα θετικά και βιώσιμα υποσενάρια αντιστοιχούν στο σενάριο 1 για το οποίο μόνον τα παρακάτω τέσσερα υποσενάρια δεν είναι θετικά και βιώσιμα : Υποσενάριο 1.1 (ανάκτηση οργανικού και εκτροπή του στους ξηραντήρες 70%): 1.1.5: Τιμή πώλησης προϊόντος 150 / τόνο : Τιμή πώλησης προϊόντος 161,25 / τόνο. Υποσενάριο 1.2 (ανάκτηση οργανικού και εκτροπή του στους ξηραντήρες 85%): 1.2.7: Τιμή πώλησης προϊόντος 122,25 / τόνο. Υποσενάριο 1.3 (ανάκτηση οργανικού και εκτροπή του στους ξηραντές 100%): 1.3.7: Τιμή πώλησης προϊόντος 71,48 / τόνο. 3. Για το σενάριο 2 (προιόν σε μορφή pellets) μόνον τα εξής 8 υποσενάριά του δεν είναι θετικά και βιώσιμα : Υποσενάριο 2.1. (ανάκτηση οργανικού και εκτροπή του στους ξηραντήρες 70%): 2.1.3: Τιμή πώλησης προϊόντος 250 / τόνο. 92

122 2.1.4: Τιμή πώλησης προϊόντος 200 / τόνο : Τιμή πώλησης προϊόντος 150 / τόνο : Τιμή πώλησης προϊόντος 124,25 / τόνο. Υποσενάριο 2.2 (ανάκτηση οργανικού και εκτροπή του στους ξηραντήρες 85%): 2.2.4: Τιμή πώλησης προϊόντος 200 / τόνο : Τιμή πώλησης προϊόντος 150 / τόνο : Τιμή πώλησης προϊόντος 177,25 / τόνο. Υποσενάριο 2.3 (ανάκτηση οργανικού και εκτροπή του στους ξηραντήρες 100%): 2.3.7: Τιμή πώλησης προϊόντος 123,48 / τόνο. Στα γραφήματα 1 5 που ακολουθούν φαίνονται, για όλα τα 42 σενάρια υποσενάρια που μελετήθηκαν, οι παρακάτω δείκτες : Καθαρή Παρούσα Αξία Κ.Π.Α. (N.P.V). Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Ε.Β.Α (I.R.R) Λόγο ΣΚ i /ΣΩ i Λόγος ΣΩ i /ΣΚ i Καθαρή Ταμειακή Ροή Λειτουργικό Πλεόνασμα 93

123 Υποσεν. 1.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (157,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (204,25 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (103,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (154,48 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (269,25 /τόνο) Υποσ. 1.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (207,25 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (71,48 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (122,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (161,25 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (123,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (124,25 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (177,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (150 /τόνο) 40,00% 38,00% 36,00% 34,00% 32,00% 30,00% 28,00% 26,00% 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (I.R.R) % Γράφημα 1 : Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (%) για κάθε ένα από τα 42 υποσεναρίων που μελετήθηκαν. 94

124 Υποσεν. 1.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (157,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (204,25 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (103,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (154,48 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (269,25 /τόνο) Υποσ. 1.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (207,25 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (71,48 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (122,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (161,25 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (123,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (124,25 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (177,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (150 /τόνο) Καθαρή Παρούσα αξία (N.P.V) 5% Γράφημα 2 : Καθαρή Παρούσα Αξία σε ευρώ για κάθε ένα από τα 42 υποσεναρίων που μελετήθηκαν. 95

125 Υποσεν. 1.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (157,25 Υποσεν. 1.1 (204,25 Υποσεν. 1.3 (103,48 Υποσεν. 2.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (154,48 Υποσεν. 1.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (269,25 Υποσ. 1.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (207,25 Υποσεν. 2.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (71,48 Υποσεν. 1.2 (122,25 Υποσεν. 1.1 (161,25 Υποσεν. 2.3 (123,48 Υποσεν. 2.1 (124,25 Υποσεν. 2.2 (177,25 Υποσεν. 1.1 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (150 /τόνο) 1,05 1 ΣΚi/ΣΩi 1,0173 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 Γράφημα 3 : Λόγος αθροίσματος κόστους δια αθροίσματος οφέλους για κάθε ένα από τα 42 υποσεναρίων που μελετήθηκαν. 96

126 Υποσεν. 1.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (157,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (204,25 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (103,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (154,48 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (269,25 /τόνο) Υποσ. 1.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (207,25 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (71,48 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (122,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (161,25 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (123,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (124,25 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (177,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (150 /τόνο) 1,45 ΣΩi / ΣΚi 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 Γράφημα 4 : Λόγος αθροίσματος οφέλους δια αθροίσματος κόστους για κάθε ένα από τα 42 υποσεναρίων που μελετήθηκαν. 97

127 Υποσεν. 1.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.3 ( 250 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (300 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (157,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (204,25 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (103,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (275 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (154,48 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (269,25 /τόνο) Υποσ. 1.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (207,25 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (250 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (200 /τόνο) Υποσεν. 1.3 (71,48 /τόνο) Υποσεν. 1.2 (122,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (161,25 /τόνο) Υποσεν. 2.3 (123,48 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (124,25 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (177,25 /τόνο) Υποσεν. 1.1 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (200 /τόνο) Υποσεν. 2.2 (150 /τόνο) Υποσεν. 2.1 (150 /τόνο) Λειτουργικό πλεόνασμα ( ) Καθαρή ταμειακή ροή ( ) Γράφημα 5 : Λειτουργικό Πλεόνασμα και Καθαρή Ταμειακή Ροή των 42, σε ευρώ, για κάθε ένα από τα 42 υποσενάρια που μελετήθηκαν. 98

128 Από την αξιολόγηση των ως άνω γραφημάτων 1 5 προκύπτουν τα κάτωθι: 1. Στο γράφημα 1 φαίνεται ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Ε.Β.Α (I.R.R) των 42 σεναρίων υποσεναρίων που μελετήθηκαν. Στα 30 εξ αυτών ο Ε.Β.Α είναι μεγαλύτερος του 10% και συνεπώς αξιολογούνται ως θετικά ως προς το δείκτη αυτό. Τα υπόλοιπα 12 υποσενάρια, των οποίων ο Ε.Β.Α είναι του 10%, αξιολογούνται ως μη θετικά. Υπενθυμίζεται τέλος ότι επειδή για όλα τα σενάρια υποσενάρια που μελετήθηκαν υπάρχει υπολειμματική αξία της επένδυσης η αξιολόγηση ως προς τον Ε.Β.Α έγινε βάσει του ποσοστού του κατά το προτελευταίο έτος της επένδυσης. 2. Στο γράφημα 2 φαίνεται η Καθαρή Παρούσα Αξία (N.P.V) των 42 σεναρίων υποσεναρίων που μελετήθηκαν. Στα 41 εξ αυτών η N.P.V είναι θετική και συνεπώς αξιολογούνται ως θετικά ως προς το δείκτη αυτό. Φαίνεται επίσης και το υποσενάριο του οποίου η N.P.V είναι αρνητική το οποίο και αξιολογείται αρνητικά ως προς το δείκτη αυτό. 3. Στο γράφημα 3 φαίνεται ο λόγος ΣΚ i /ΣΩ i των 42 σεναρίων υποσεναρίων που μελετήθηκαν. Στα 41 εξ αυτών ο λόγος ΣΚ i /ΣΩ i είναι 1 και συνεπώς αξιολογούνται ως θετικά ως προς το δείκτη αυτό. Φαίνεται επίσης και το υποσενάριο του οποίου ο λόγος ΣΚ i /ΣΩ i είναι 1 και συνεπώς αξιολογείται αρνητικά ως προς το δείκτη αυτό. 4. Στο γράφημα 4 φαίνεται ο λόγος ΣΩ i /ΣΚ i των 42 σεναρίων υποσεναρίων που μελετήθηκαν. Στα 41 εξ αυτών ο λόγος ΣΩ i /ΣΚ i είναι 1 και συνεπώς αξιολογούνται ως θετικά ως προς το δείκτη αυτό. Φαίνεται επίσης και το υποσενάριο του οποίου ο λόγος ΣΩ i /ΣΚ i είναι 1 και συνεπώς αξιολογείται αρνητικά ως προς το δείκτη αυτό. 5. Στο γράφημα 5 φαίνεται το Λειτουργικό Πλεόνασμα και η Καθαρή Ταμειακή Ροή των 42 σεναρίων υποσεναρίων που μελετήθηκαν και όλα είναι θετικά ( 0) και συνεπώς αξιολογούνται ως θετικά ως προς τους δείκτες αυτούς. Στον πίνακα 18 που ακολουθεί φαίνεται κατά φθίνουσα σειρά, η ιεράρχηση - με βασικό κριτήριο τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (I.R.R) % - όλων των σεναρίων και υποσεναρίων του Επενδυτικού Σχεδίου που μελετήθηκε. 99

129 Πίνακας 18: Ιεράρχηση (κατά φθίνουσα σειρά) όλων των σεναρίων και των υποσεναρίων του Επενδυτικού με βασικό κριτήριο ιεράρχησης τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (I.R.R) % Σενάρια και υποσενάρια τους Υποσενάριο 1.3 : (100% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 300 /τόνο Υποσενάριο 1.3 : (100% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 275 /τόνο Υποσενάριο 1.3 : (100% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 250 /τόνο Υποσενάριο 2.3 : (100% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 300 /τονο Υποσενάριο 1.2; (85% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 300 /τόνο Υποσενάριο 2.3: (100% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 275 /τόνο Υποσενάριο 1.2 : (85% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 275 /τόνο Υποσενάριο 1.3: (100% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 200 /τόνο Λειτουργικό πλεόνασμα ( ) Δαπάνες επένδυσης ( ) Υπολειμματική αξία ( ) Καθαρή ταμειακή ροή ( ) Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (I.R.R) % Καθαρή Παρούσα αξία (N.P.V) 5% ΣΚ i /ΣΩ i ΣΩ i / ΣΚ i Βιωσιμότητα* ,17% ,7067 1,415 ΝΑΙ ,59% ,7271 1,3753 ΝΑΙ ,15% ,7487 1,3357 ΝΑΙ ,33% ,7556 1,3235 ΝΑΙ ,45% ,7512 1,3313 ΝΑΙ ,40% ,777 1,2869 ΝΑΙ ,73% ,7734 1,2931 ΝΑΙ ,61% ,7959 1,2564 ΝΑΙ 100

130 Υποσενάριο 2.3: (100% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 250 /τόνο Υποσενάριο 1.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 250 /τόνο Υποσενάριο 1.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 300 /τόνο Υποσενάριο 2.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 300 /τόνο Υποσενάριο 1.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 275 /τόνο Υποσενάριο 1.3: (100% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 150 /τόνο Υποσενάριο 2.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 275 /τόνο Υποσενάριο 2.3: (100% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 200 /τόνο Υποσενάριο 1.2 : (85% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 200 /τόνο Υποσενάριο 1.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 250 /τόνο Υποσενάριο 2.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 250 /τόνο ,55% ,7998 1,2504 ΝΑΙ ,06% ,7969 1,2548 ΝΑΙ ,58% ,7898 1, ΝΑΙ ,82% ,8048 1,2426 ΝΑΙ ,44% ,8128 1,2303 ΝΑΙ ,40% ,8495 1,1771 ΝΑΙ ,49% ,8282 1,2075 ΝΑΙ ,03% ,8495 1,1772 ΝΑΙ ,85% ,8486 1,1784 ΝΑΙ ,32% ,8372 1,1944 ΝΑΙ ,19% ,853 1,1724 ΝΑΙ 101

131 Υποσενάριο 2.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 300 /τόνο ,26% ,8478 1,1795 ΝΑΙ Υποσενάριο 1.2 : (85% ,45% ,8984 1,113 διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 157,25 /τόνο Υποσενάριο 1.1: (70% ,44% ,89 1,1288 ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 204,25 /τόνο Υποσενάριο 1.3: (100% ,38% ,9103 1,0986 ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 103,48 /τόνο Υποσενάριο 2.1: (70% ,37% ,872 1,1467 ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης pellets 275 /τόνο Υποσενάριο 2.3: (100% ,09% ,9004 1,1106 ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης pellets 154,48 /τόνο Υποσενάριο 1.1: (70% ,07% ,8907 1,1227 ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 200 /τόνο Υποσενάριο 2.1: (70% ,94% ,8778 1,1392 ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης pellets 269,25 /τόνο Υποσενάριο 1.2: (85% ,69% ,9075 1,1019 ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 150 /τόνο Υποσενάριο 2.3: (100% ΝΑΙ διαλογή).τιμή πώλησης pellets 150 /τόνο ,61% ,9057 1,

132 Υποσενάριο 2.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 207,25 /τόνο Υποσενάριο 2.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 250 /τόνο Υποσενάριο 2.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 200 /τόνο Υποσενάριο 1.3: (100% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 71,48 /τόνο Υποσενάριο 1.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 122,25 /τόνο Υποσενάριο 1.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 161,25 /τόνο Υποσενάριο 2.3: (100% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 123,48 /τόνο Υποσενάριο 2.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 124,25 /τόνο Υποσενάριο 2.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 177,25 /τόνο Υποσενάριο 1.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης ξηρού προϊόντος 150 /τόνο Υποσενάριο 2.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης pellets ,26% ,899 1,1124 ΝΑΙ ,47% ,8977 1,114 ΟΧΙ ,22% ,9124 1,096 ΟΧΙ ,78% ,95 1,0526 ΟΧΙ ,76% ,9438 1,0595 ΟΧΙ ,71% ,9371 1,0671 ΟΧΙ ,70% ,9387 1,0653 ΟΧΙ ,50% ,9257 1,0802 ΟΧΙ ,47% ,9343 1,0703 ΟΧΙ ,71% ,9515 1,0509 ΟΧΙ ,60% ,9538 1,0485 ΟΧΙ 103

133 /τόνο Υποσενάριο 2.2: (85% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 150 /τόνο Υποσενάριο 2.1: (70% διαλογή).τιμή πώλησης pellets 150 /τόνο ,86% ,9689 1,032 ΟΧΙ ,48% ,0173 0,98295 ΟΧΙ Από την παρατήρηση του πίνακα 18 προκύπτουν: 1. Τα πρώτα 30 υποσενάρια αξιολογούνται ως θετικά και βιώσιμα, ενώ τα τελευταία 12 ως μη θετικά και μη βιώσιμα. 2. Στην πρώτη δεκάδα των υποσεναρίων: Τα 8 αντιστοιχούν στο σενάριο 1 και τα 2 στο σενάριο 2. Τα 7 αντιστοιχούν σε ανάκτηση εκτροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων στους ξηραντές 100% (πολύ υψηλό ποσοστό που πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί) και τα 3 αντιστοιχούν σε ποσοστό 85%. Η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος είναι: Για το σενάριο 1 μεταξύ /τόνο. Για το σενάριο 2( pellets) μεταξύ /τόνο. 3. Στη δεύτερη δεκάδα των υποσεναρίων: Τα 5 αντιστοιχούν στο σενάριο 1 και τα 5 στο σενάριο 2. Τα 2 αντιστοιχούν σε ανάκτηση εκτροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων στους ξηραντές 100% (πολύ υψηλό ποσοστό που πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί), τα 4 αντιστοιχούν σε ποσοστό 85% και τα υπόλοιπα 4 αντιστοιχούν σε ποσοστό 70%. Η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος είναι: Για το σενάριο 1 μεταξύ /τόνο. Γ ια το σενάριο 2( pellets) μεταξύ /τόνο. 4. Στη τρίτη δεκάδα των υποσεναρίων: 104

134 Τα 5 αντιστοιχούν στο σενάριο 1 και τα 5 στο σενάριο 2. Τα 3 αντιστοιχούν σε ανάκτηση εκτροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων στους ξηραντές 100% (πολύ υψηλό ποσοστό που πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί), τα 3 αντιστοιχούν σε ποσοστό 85% και τα υπόλοιπα 4 αντιστοιχούν σε ποσοστό 70%. Η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος είναι: Για το σενάριο 1 μεταξύ 204,25 103,48 /τόνο. Για το σενάριο 2( pellets) μεταξύ /τόνο. Στον πίνακα 19 φαίνονται οι Τελικές Τιμές Πώλησης Προϊόντος (Τ.Τ.Π.Π) κατωφλίου για το σενάρια 1 και 2 και για βαθμό ανάκτησης 70%, 85% και 100%. Είναι οι τιμές που στην ανάλυση ευαισθησίας της επένδυσης των σεναρίων υποσεναρίων ακόμη και για μεταβολή του λειτουργικού τους πλεονάσματος κατά μείον είκοσι τοις εκατό (-20%) παρουσιάζουν Ε.Β.Α (I.R.R) 8,50. Επισημαίνεται ότι στην Ανάλυση Ευαισθησίας της επένδυσης είχε τεθεί ως αποδεκτό όριο I.R.R 8,50 (η κόκκινη γραμμή που φαίνεται στα γραφήματα της ανάλυσης ευαισθησίας). 105

135 Πίνακας 19. Τελικές Τιμές Πώλησης Προϊόντος (Τ.Τ.Π.Π) κατωφλίου Σενάρια και υποσενάρια τους Λειτουργικό πλεόνασμα ( ) Δαπάνες επένδυσης ( ) Υπολειμ ματική αξία ( ) Καθαρή ταμειακή ροή ( ) Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (I.R.R) % Καθαρή Παρούσα αξία (N.P.V) 5% ΣΚ i /ΣΩ i ΣΩ i / ΣΚ i Βιωσιμότητα* ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Υποσενάριο 1.1: Ανάκτηση 70% 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 204, ,44% ,8900 1,1288 ΝΑΙ Υποσενάριο 1.2: Ανάκτηση 85% 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 157, ,45% ,8984 1,1130 ΝΑΙ Υποσενάριο 1.3: Ανάκτηση 100% 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 103, ,38% ,9103 1,0986 ΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υποσενάριο 2.1: Ανάκτηση 70% 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 269, ,94% ,8778 1,1392 ΝΑΙ Υποσενάριο 2.2: Ανάκτηση 85% 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 207, ,26% ,8990 1,1124 ΝΑΙ Υποσενάριο 2.3: Ανάκτηση 100% 6. Τιμή πώλησης προϊόντος Α = 154, ,09% ,9004 1,1106 ΝΑΙ 106

136 300 Ελαχ. Τιμή Πώλησης Προιόντος ( ευρώ/τόνο) / Υποσενάριο , ,25 207, ,25 154, , Υποσεν. 1.2 (85%) Υποσεν. 1.1 (70%) Υποσεν. 1.3 (100%) Υποσεν. 2.3 (100%) Υποσεν. 2.1 (70%) Υποσεν. 2.2 (85%) Γράφημα 6: Ελάχιστη Τιμή Πώλησης Προϊόντος 107

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 23 Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα H. Ι. ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ. ΠΡΕΒΕΖΑ 2008 Οι επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα Κεφ. 4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων -4.1-4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα 4.1 Εισαγωγή Η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των ενεργειακών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση της Μεταβολής του Προϋπολογισμού Κατασκευής Οδικού Έργου στα Διάφορα Στάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 1 ΓΕΝΙΚΑ... 9 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ Οδηγός Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.3 «Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

05-00: Η οικονομία της βιοενέργειας

05-00: Η οικονομία της βιοενέργειας Κεφάλαιο 05-00 σελ. 1 05-00: Η οικονομία της βιοενέργειας 05-00-01 Στοιχεία έργων βιοενέργειας Ένα έργο βιοενέργειας διαφέρει από τα περισσότερα άλλα έργα ΑΠΕ καθώς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλο το

Διαβάστε περισσότερα