Οδηγός Οικονοµικής Ανάλυσης: Οικονοµική Αξιολόγηση των Επιλογών Καθαρότερης Παραγωγής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Οικονοµικής Ανάλυσης: Οικονοµική Αξιολόγηση των Επιλογών Καθαρότερης Παραγωγής"

Transcript

1 Οδηγός Οικονοµικής Ανάλυσης: Οικονοµική Αξιολόγηση των Επιλογών Καθαρότερης Παραγωγής. Τι Προσφέρει ο Οδηγός; Καθοδήγηση σχετικά µε την οικονοµική ανάλυση των επιλογών καθαρότερης παραγωγής o Εισαγωγή: Η ανάγκη για οικονοµική ανάλυση o Στόχοι του οδηγού οικονοµικής ανάλυσης o Χρήση της ανάλυσης κόστους οφέλους στην οικονοµική ανάλυση Εισαγωγή στην ανάλυση κόστους οφέλους Στοιχεία της ανάλυσης κόστους οφέλους Μελέτη Περίπτωσης Μελέτη Περίπτωσης 2 Ορισµένες παρατηρήσεις-συµπεράσµατα 2. Καθοδήγηση σχετικά µε την οικονοµική ανάλυση των επιλογών καθαρότερης παραγωγής Ι. Εισαγωγή: Η Ανάγκη για Οικονοµική Ανάλυση Οι επιλογές καθαρότερης παραγωγής όχι µόνο εξαλείφουν-µειώνουν την παραγωγή των αποβλήτων, αλλά και προσφέρουν και ένα άµεσο πλεονέκτηµα στην επιχείρηση όσο αφορά το άµεσο κόστος παραγωγής. Ωστόσο, οι επιλογές καθαρότερης παραγωγής αποτελούν ουσιαστικά µακροπρόθεσµες λύσεις στις µεσαίου ή υψηλού µεγέθους επενδύσεις, και εποµένως θεωρούνται ως επενδύσεις µεγαλύτερου επενδυτικού ρίσκου από τις end-of-pipe λύσεις. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι αυτό το επενδυτικό ρίσκο συνήθως δεν εκτιµάται σωστά και δεν προβλέπεται σωστά. Κατά συνέπεια, η οικονοµική ανάλυση γίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των επιλογών καθαρότερης παραγωγής ΙΙ. Στόχοι του Οδηγού Για να καταλάβουµε τα βασικά στοιχεία της οικονοµικής ανάλυσης Για να εφαρµόσουµε τις θεµελιώδεις αρχές της οικονοµικής ανάλυσης για τις επιλογές καθαρότερης παραγωγής Για να αξιολογήσουµε τις επιλογές καθαρότερης παραγωγής από χρηµατοοικονοµική άποψη Σελίδα από 6

2 3. Χρήση της ανάλυσης κόστους οφέλους στην οικονοµική ανάλυση Ι. Εισαγωγή στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους (CBA-Cost Benefit Analysis) Η ανάλυση κόστους οφέλους διευκολύνει τη σύγκριση των εναλλακτικών επενδύσεων (σεναρίων), συγκρίνοντας τις σχετικές δαπάνες και τα κέρδη που προκύπτουν από την κάθε επένδυση. Τα κόστη και τα οφέλη (περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή οικονοµικά) πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικά όσο το δυνατό σε µεγαλύτερη έκταση, µε χρηµατοοικονοµικούς όρους. Εποµένως η ανάλυση κόστους οφέλους χρησιµοποιείται ως εργαλείο στις µελέτες σκοπιµότητας για την επιλογή µιας εναλλακτικής λύσης µαζί µε: π.χ., την αξιολόγηση των κύκλων ζωής, τους λογιστικούς ελέγχους, κ.λ.π. Εποµένως, η ανάλυση κόστους οφέλους χρησιµοποιείται στην οικονοµική ανάλυση για να υπολογίσει την αποδοτικότητα µιας πιθανής επένδυσης κατά την εφαρµογή µιας επιλογής καθαρότερης παραγωγής. IΙ. Στοιχεία της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους Α. Χρηµατοροές Χρηµατοροές Παρούσα Αξία (PV) Μέθοδοι Υπολογισµού Αποδοτικότητας µιας Ενδεχόµενης Επένδυσης o Περίοδος Αποπληρωµής o Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) o Εσωτερικός Ρυθµός Απόδοσης (IRR) o είκτης Αποδοτικότητας Απόσβεση Οι χρηµατοροές χρησιµοποιούνται για να επεξηγήσουν τα έσοδα ("εισροές χρηµάτων") και τα έξοδα ("εκροές χρηµάτων") µιας επιχείρησης. Οι χρηµατοροές µπορούν να είναι συµβατικές και µη συµβατικές. Κάθε βέλος αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστηµα ενός έτους στα παρακάτω σχήµατα. Συµβατικές Χρηµατοροές $600 $600 $600 $600 $600 Εισροές Χρηµάτων 0 5 Εκροές Χρηµάτων $2,000 Σελίδα 2 από 6

3 Μη Συµβατικές Χρηµατοροές Εισροές Χρηµάτων Εκροές Χρηµάτων -2 $ $ $2.000 $0.000 $8.000 $3,900 $2,600 Β. Παρούσα Αξία (PV) Η παρούσα αξία είναι ένας τρόπος σύγκρισης της αξίας των χρηµάτων στο παρόν µε την αξία των χρηµάτων στο µέλλον. Ένα δολάριο σήµερα αξίζει περισσότερο από ένα δολάριο στο µέλλον, επειδή ο πληθωρισµός µειώνει την αγοραστική αξία των µελλοντικών χρηµάτων. Ο υπολογισµός της παρούσας αξίας απαιτεί τη χρήση "του επιτοκίου". Το επιτόκιο είναι ουσιαστικά ένα ποσοστό που χρησιµοποιείται για να υπολογίσουµε την παρούσα αξία. Ουσιαστικά απεικονίζει τη χρονική αξία των χρηµάτων. Γενικά, το επιτόκιο λαµβάνεται ίσο µε το επικρατέστερο τραπεζικό επιτόκιο στην αγορά. Η µελλοντική αξία των χρηµάτων δίνεται από τον παρακάτω τύπο: Παράδειγµα: Μελλοντική Παρούσα = x Αξία Αξία ( r) n Όπου r = επιτόκιο, n = αριθµός των περιόδων Εάν υποθέσουµε ότι το επιτόκιο είναι 0%, τότε η µελλοντική αξία των $00 σε 3 χρόνια από τώρα είναι περίπου $33. Μελλοντική = 00 x ( 0,) 3 $33, Αξία = Γ. Περίοδος Αποπληρωµής Η περίοδος αποπληρωµής είναι το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να ανακτήσουµε το κόστος µιας επένδυσης. Υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Σελίδα 3 από 6

4 $ που επενδύθηκαν Περίοδος Αποπληρωµής = $ που επιστρέφονται ετησίως (Καθαρό Κέρδος) Μειονεκτήµατα o Η περίοδος αποπληρωµής αγνοεί τη χρονική αξία των χρηµάτων o Η περίοδος αποπληρωµής αγνοεί τις ροές χρηµάτων µετά την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης Παράδειγµα Εάν το κόστος της αρχικής επένδυσης ή τα $ που επενδύθηκαν = $ και τα καθαρά κέρδη ή τα $ που επιστράφηκαν ετησίως = $2.200 τότε: Περίοδος Αποπληρωµής = = 9,09 έτη ( περίπου 9, έτη). Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV-Net Present Value) Η καθαρή παρούσα αξία µπορεί να οριστεί ως η διαφορά µεταξύ της συνολικής παρούσας αξίας των εισροών χρηµάτων και της συνολικής παρούσας αξίας των εκροών χρηµάτων της επιχείρησης. Η καθαρή παρούσα αξία συγκρίνει την σηµερινή αξία του δολαρίου σε συνάρτηση µε την αξία του ίδιου δολαρίου στο µέλλον, αφού λάβουµε υπόψη τον πληθωρισµό και τις επιστροφές χρηµάτων (καθαρά κέρδη). Εάν η καθαρή παρούσα αξία µιας ενδεχόµενης επένδυσης για καθαρότερη παραγωγή είναι θετική τότε η συγκεκριµένη επένδυση πρέπει να γίνεται αποδεκτή (δηλαδή NPV > 0) Ωστόσο, εάν η καθαρή παρούσα αξία µίας ενδεχόµενης επένδυσης για καθαρότερη παραγωγή είναι αρνητική, τότε η συγκεκριµένη επένδυση πρέπει να απορριφθεί επειδή οι ροές των χρηµάτων είναι αρνητικές (δηλαδή NPV < 0) Εάν η καθαρή παρούσα αξία µίας ενδεχόµενης επένδυσης για καθαρότερη παραγωγή είναι µηδέν, τότε η συγκεκριµένη επένδυση πρέπει πιθανώς να απορριφθεί δεδοµένου ότι τα έσοδα της επιχείρησης θα είναι ίσα µε τα έξοδα της επιχείρησης (δηλαδή NPV = 0) Σελίδα 4 από 6

5 Παράδειγµα Υπολογίστε την καθαρή παρούσα αξία από µια σειρά χρηµατοροών. Ο τύπος δίνεται παρακάτω: $00,000 $50,000 $200,000 (Θετικές Ροές Χρηµάτων) 0 3 $500,000 (Αρνητική Ροή Χρήµατος) NPV = CF o CF CF 2 CF 2 3 ( r) ( r) ( r) ( r) n 3 CF n όπου CF X = χρηµατοροές ανά έτος x, n = ο αριθµός των περιόδων (n=3), r = επιτόκιο (υποθέτουµε ότι είναι 0%) NPV = = 2 ( 0,) ( 0,) ( 0,) $ Ε. Ο Εσωτερικός Ρυθµός Απόδοσης (IRR-Internal Rate of Return) Η µέθοδος του εσωτερικού ρυθµού απόδοσης κατά την εφαρµογή της οικονοµικής ανάλυσης µιας ενδεχόµενης επένδυσης µας επιτρέπει να βρούµε το επιτόκιο που είναι ισοδύναµο µε τις επιστροφές των δολαρίων που αναµένουµε από αυτήν την επένδυση. Όταν γνωρίζουµε τον εσωτερικό ρυθµό απόδοσης, τότε µπορούµε να το συγκρίνουµε µε τα ποσοστά κέρδους κατά την επένδυση των χρηµάτων µας σε άλλα επενδυτικά προγράµµατα ή επιλογές. Εάν ο εσωτερικός ρυθµός απόδοσης είναι µικρότερος από το κόστος δανεισµού για την χρηµατοδότηση µιας επένδυσης, τότε η επένδυση θα είναι οικονοµικά µη βιώσιµη. Συνήθως ένας επιχειρηµατίας για να δεχθεί µία επένδυση, πρέπει ο εσωτερικός ρυθµός απόδοσης της συγκεκριµένης επένδυσης να είναι τουλάχιστον διάφορες ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερος από το κόστος δανεισµού, για να αντισταθµίσει το επιχειρηµατικό ρίσκο, το χρόνο, και τα πρόβληµα που θα προκύψουν από την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης επένδυσης. Σελίδα 5 από 6

6 Παράδειγµα Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει πώς λειτουργεί ο εσωτερικός ρυθµός απόδοσης. Ας εξετάσουµε µία επένδυση η οποία κοστίζει $ και αναµένουµε να επιστρέψει $2.000 ετησίως (καθαρά κέρδη) για τα επόµενα πέντε έτη, ή $0.000 στο σύνολο. Υποθέτουµε ότι ο εσωτερικός ρυθµός απόδοσης για την συγκεκριµένη επένδυση είναι 0%. Εάν το κόστος δανεισµού για την επένδυση είναι µικρότερο από 0%, τότε η πραγµατοποίηση της επένδυσης αξίζει τον κόπο. Εάν το κόστος δανεισµού είναι 0% ή µεγαλύτερο, δεν θα έχει νόηµα να πραγµατοποιήσουµε την επένδυση (τουλάχιστον από οικονοµική άποψη) επειδή, στην καλύτερη περίπτωση, τα έσοδα της επένδυσης θα είναι ίσα µε τα έξοδα Ο τύπος που χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό του εσωτερικού ρυθµού απόδοσης είναι παρόµοιος µε τον τύπο που χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό της καθαρής παρούσας αξίας. Η κύρια διαφορά είναι, ότι στον τύπο του εσωτερικού ρυθµού απόδοσης, πρέπει να λύσουµε ως προς το επιτόκιο "r". 0 = CF o CF CF 2 CF 2 3 ( r) ( r) ( r) ( r) n 3 CF n όπου CF X = χρηµατοροές στο έτος x, n = o αριθµός των περιόδων, r = επιτόκιο (που πρέπει να βρούµε) ΣΤ. είκτης Αποδοτικότητας (PI) Ο δείκτης αποδοτικότητας ουσιαστικά είναι ο λόγος της παρούσας αξίας των µελλοντικών εισροών χρηµάτων από την παρούσα αξία των εκροών χρηµάτων PV των εισροών χρηµάτων PI = PV των εκροών χρηµάτων Η. Απόσβεση Εάν 0 < PI <, η ενδεχόµενη επένδυση πρέπει να απορρίπτεται Εάν PI >, η ενδεχόµενη επένδυση πρέπει να γίνεται αποδεκτή Η απόσβεση ορίζεται ως η µείωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου µε το πέρασµα του χρόνου, λόγω γενικής φθοράς και χρήσης ή παλαίωσης Η απόσβεση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του υπολογισµού των χρηµατοροών Σελίδα 6 από 6

7 Μπορούµε επίσης να λάβουµε υπόψη την απόσβεση και στα ετήσια καθαρά κέρδη κατά την εφαρµογή µιας ενδεχόµενης επένδυσης καθαρότερης παραγωγής Η απόσβεση υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Γραµµική Μέθοδος: Όπου: d = V V n s d = Ετήσια Απόσβεση ($/έτος), V = Αξία του Εξοπλισµού στην Αρχή της Χρήσιµης Ζωής του ($), Vs = Αποµένουσα Αξία του Εξοπλισµού µετά το Τέλος της Χρήσιµης Ζωής του ($) n = ιάρκεια της Χρήσιµης Ζωής του Εξοπλισµού (έτη) Σελίδα 7 από 6

8 4. Μελέτη Περίπτωσης : Οικονοµική Αξιολόγηση µιας Επιλογής Καθαρότερης Παραγωγής σε µια Μονάδα Πλύσης Μπουκαλιών Εισαγωγή Η µονάδα πλύσης των µπουκαλιών χρησιµοποιεί συνήθως µια µεγάλη ποσότητα νερού και καυστικού νατρίου κατά την διαδικασία της πλύσης και του ξεπλύµατος των µπουκαλιών Η επιλογή καθαρότερης παραγωγής στην συγκεκριµένη µονάδα ήταν η εξής: ένα συγκεκριµένο ποσοστό του καυστικού νατρίου ανακτάται από το καυστικό διάλυµα που χρησιµοποιήθηκε, µέσω της χρήσης ενός συστήµατος διήθησης µε µεµβράνες (MF) Στην συνέχεια η ανακτηµένη ποσότητα του καυστικού νατρίου µεταπωλείται µε την επικρατούσα τιµή που υπάρχει στην αγορά Ας εξετάσουµε την οικονοµική βιωσιµότητα της εγκατάστασης του συστήµατος MF Υπολογισµός της Αξίας του Ανακτήσιµου Καυστικού Νατρίου ($/έτος) Πίνακας : Όγκος Καυστικού Νατρίου (m 3 ) Όγκος του Καυστικού Νατρίου που ανακτάται ανά κύκλο παραγωγής* (m 3 ) Η Πυκνότητα του Καυστικού Νατρίου που ανακτάται ανά έτος** (kg/m 3 ) Η Αξία του Καυστικού Νατρίου που ανακτάται ανά έτος *** A B = A x 0,65 C = B x 4 x 25 ($/έτος)= C x 0, , εδοµένα * Η ποσότητα του καυστικού νατρίου που ανακτάται από το σύστηµα MF είναι ίση µε το 65% της συνολικής ποσότητας του διαλύµατος καυστικού νατρίου που χρησιµοποιήθηκε ** Ο αριθµός των ανακτήσεων του καυστικού νατρίου στην µονάδα πλύσης των µπουκαλιών είναι 4 φορές ετησίως και η συγκέντρωση του καυστικού νατρίου είναι 2,5% κατά βάρος ή 25 Kg/m 3 *** Η τιµή πώλησης Kg καθαρού καυστικού διαλύµατος είναι $ 0,5 Σελίδα 8 από 6

9 Το Κόστος Εγκατάσταση του Συστήµατος MF Πίνακας 2 Εξαρτήµατα του Κόστος ($) Συστήµατος MF Μεµβράνη Αντλία 800 Τροφοδοσίας Αντλία Υψηλής.600 Πίεσης Κόστος Φίλτρων 400 και Ενέργειας εξαµενή 200 ιηθήµατος Σωλήνες, βαλβίδες, κ.λ.π. Ολική Επένδυση: Είναι επίσης σηµαντικό να ειπωθεί ότι εκτός από την αρχική επένδυση, η µεµβράνη που χρησιµοποιείται στο σύστηµα MF, θα πρέπει να αλλάζεται φορά κάθε 3 χρόνια, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του κατασκευαστή. Το σχετικό κόστος για την αντικατάσταση είναι $. Επίσης η χρήσιµη ζωή του συστήµατος MF είναι 2 έτη. Υπολογισµός της Ετήσιας Οµοιόµορφης Εξοικονόµησης Χρηµάτων (Καθαρό Κέρδος) Καθαρή Ετήσια Οµοιόµορφη Εξοικονόµηση Χρηµάτων (Καθαρό Κέρδος) = Έσοδα από την Πώληση NaOH Ετήσιο Κόστος Απόσβεσης του Συστήµατος MF Ετήσιες Λειτουργικές απάνες Το κόστος απόσβεσης του συστήµατος MF (υποθέτουµε µηδενική αποµένουσα αξία του συστήµατος MF στο τέλος της χρήσιµης ζωής του, 2 έτη) είναι: Απόσβεση = = $ Επίσης, οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες = κόστος φίλτρων και ενέργειας = $400 (από τον Πίνακα 2) Σελίδα 9 από 6

10 Καθαρή Ετήσια Οµοιόµορφη Εξοικονόµηση Χρηµάτων = = $ ( Καθαρό Κέρδος) ιάγραµµα Χρηµατοροών για το Προτεινόµενο Σύστηµα MF Εισροές Χρηµάτων (Ετήσια Οµοιόµορφη Εξοικονόµηση Χρηµάτων) 0 $4.925.$ $8.000 $ $ $ Εκροές Χρηµάτων (Αρχικό Κόστος Επένδυσης και Κόστος Αντικατάστασης Μεµβρανών) Αρχικό κόστος επένδυσης = $8.000 Κόστος αντικατάστασης µεµβρανών (µία φορά κάθε 3 έτη) = $ Καθαρή ετήσια οµοιόµορφη εξοικονόµηση χρηµάτων (καθαρό κέρδος) = $ 4.925/έτος Υπολογισµός της Καθαρής Παρούσας Αξίας, NPV Υποθέτουµε επιτόκιο 0% (r = 0/00 = 0,) Η παρούσα αξία των εισροών χρηµάτων είναι: PV 2 εισροών χρηµάτων = t = $ t= ( 0,) Η παρούσα αξία των εκροών χρηµάτων είναι: PVεκροών χρηµάτων = ( 0,) ( 0,) ( 0,) = $ NPV = PV εισροών χρηµάτων - PV εκροών χρηµάτων = $ $3.049 = $2.508 >0 Επειδή η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική, NPV > 0, η συγκεκριµένη επιλογή καθαρότερης παραγωγής είναι οικονοµικά βιώσιµη. Σελίδα 0 από 6

11 Υπολογισµός του IRR Για να υπολογίσουµε το IRR χρησιµοποιούµε την µέθοδο της δοκιµής και σφάλµατος, δηλαδή προσπαθούµε να βρούµε µία θετική και µία αρνητική τιµή του r : 0 = t= t ( r) ( r) ( r) ( r) Για r = 2% (δηλαδή 2/00= 0,2). Το δεξιό σκέλος της σχέσης = 664,63 Για r = 3% (δηλαδή 3/00= 0,3). Το δεξιό σκέλος της σχέσης = -52,49 Εύρεση της Ακριβής Τιµής του r από την Εξίσωση του IRR Για r = 2% (δηλαδή 2/00= 0,2). Το δεξιό σκέλος της σχέσης = 664,63 Για r = 3% (δηλαδή 3/00= 0,3). Το δεξιό σκέλος της σχέσης = -52,49 Για να βρούµε την ακριβή τιµή του IRR χρησιµοποιούµε την µέθοδο της γραµµική παρεµβολής: r = 0-664,63 52,49-664,63 IRR (r) = 2,8% Επειδή το IRR= 2,8% είναι µεγαλύτερο από 0% (δηλαδή µεγαλύτερο από το τραπεζικό επιτόκιο), η επένδυση αξίζει τον κόπο να γίνει για αυτήν την επιλογή καθαρότερης παραγωγής. Υπολογισµός του είκτη Αποδοτικότητας, PI Ο τύπος για το υπολογισµό του PI είναι: PV των εισροών χρηµάτων PI = PV των εκροών χρηµάτων = =,08 Επειδή PI=,08 >, η συγκεκριµένη επιλογή καθαρότερης παραγωγής µπορεί να γίνει αποδεκτή, δηλαδή είναι οικονοµικά βιώσιµη Σελίδα από 6

12 5. Μελέτη Περίπτωσης 2: Παρόµοια µε την Μελέτη Περίπτωσης αλλά µε Μερικές Αλλαγές (Απαισιόδοξο Σενάριο) Εισαγωγή Το αντικείµενο της Μελέτης Περίπτωσης 2 παραµένει το ίδιο µε την Μελέτη Περίπτωσης. Ωστόσο, για την συγκεκριµένη Μελέτη Περίπτωσης 2, η τιµή πώλησης του ανακτηµένου καυστικού νατρίου (NaOH) είναι $0,35 ανά Kg (προηγουµένως, για την Μελέτη Περίπτωσης, η εν λόγω αξία ήταν $ 0,5 ανά Kg). Επίσης υποθέτουµε ότι οι ισχυρισµοί του κατασκευαστή για την αντικατάσταση µεµβρανών δεν ισχύουν, και ότι η µεµβράνη πρέπει να αλλάζεται µία φορά κάθε δύο χρόνια (στην προηγούµενη Μελέτη Περίπτωσης, η αλλαγή των µεµβρανών γίνονταν µία φορά κάθε 3 χρόνια). Ας εξετάσουµε την οικονοµική βιωσιµότητα της εγκατάστασης του συστήµατος MF για την Μελέτη Περίπτωσης 2 Υπολογισµός Σενάριο) της Αξίας του Ανακτήσιµου Καυστικού Νατρίου (Απαισιόδοξο Πίνακας 3: Όγκος Καυστικού Νατρίου (m 3 ) Όγκος του Καυστικού Νατρίου που ανακτάται ανά κύκλο παραγωγής* (m 3 ) Η Πυκνότητα του Καυστικού Νατρίου που ανακτάται ανά έτος** (kg/m 3 ) Η Αξία του Καυστικού Νατρίου που ανακτάται ανά έτος *** A B = A x 0,65 C = B x 4 x 25 ($/έτος)= C x 0, , εδοµένα * Η ποσότητα του καυστικού νατρίου που ανακτάται από το σύστηµα MF είναι ίση µε το 65% της συνολικής ποσότητας του διαλύµατος καυστικού νατρίου ** Ο αριθµός των ανακτήσεων του καυστικού νατρίου στην µονάδα πλύσης των µπουκαλιών είναι 4 φορές ετησίως και η συγκέντρωση της καυστικής ουσίας είναι 2,5% κατά βάρος ή 25 Kg/m 3 *** Η τιµή πώλησης Kg καθαρού καυστικού διαλύµατος είναι $ 0,35 Σελίδα 2 από 6

13 Υπολογισµός της Ετήσιας Οµοιόµορφης Εξοικονόµησης Χρηµάτων (Καθαρό Κέρδος) Καθαρή Ετήσια Οµοιόµορφη Ετήσιο Κόστος Έσοδα από την Ετήσιες Λειτουργικές Εξοικονόµηση Χρηµάτων = Απόσβεσης του Πώληση NaOH απάνες (Καθαρό Κέρδος) Συστήµατος MF Το κόστος απόσβεσης του συστήµατος MF (υποθέτουµε µηδενική αποµένουσα αξία του συστήµατος MF στο τέλος της χρήσιµης ζωής του, 2 έτη) είναι: Απόσβεση = = $ (Το ίδιο όπως και στην Μελέτη Περίπτωσης ) Επίσης, οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες = κόστος ενέργειας και φίλτρων = $400 (από τον Πίνακα 2, το ίδιο όπως και στην Μελέτη Περίπτωσης ) Καθαρή Ετήσια Οµοιόµορφη Εξοικονόµηση Χρηµάτων = = $ ( Καθαρό Κέρδος) ιάγραµµα Χρηµαροών για το Προτεινόµενο Σύστηµα MF (Απαισιόδοξο Σενάριο) Εισροές Χρηµάτων (Ετήσια Οµοιόµορφη Εξοικονόµηση Χρηµάτων) $2,878.$2, $8,000 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 Εκροές Χρηµάτων (Αρχικό Κόστος Επένδυσης και Αντικατάστασης Μεµβρανών) Αρχικό κόστος επένδυσης = $8.000 Κόστος αντικατάστασης µεµβρανών (µία φορά κάθε 2 έτη) = $ Καθαρή ετήσια οµοιόµορφη εξοικονόµηση χρηµάτων (καθαρό κέρδος) = $ 2.878/έτος Σελίδα 3 από 6

14 Υπολογισµός της Καθαράς Παρούσας Αξίας, NPV Υποθέτουµε επιτόκιο 0% (r = 0/00 = 0,) Η παρούσα αξία των εισροών χρηµάτων είναι: PV 2 εισροών χρηµάτων = = $ 9.60 t t= ( 0,) Η παρούσα αξία των εκροών χρηµάτων είναι: PV εκροών χρηµάτων = ( 0,) ( 0,) ( 0,) ( 0,) 8 ( 0,) 0 = $ NPV = PV εισροών χρηµάτων - PV εκροών χρηµάτων = $ $ = = - $ <0 Επειδή η καθαρά παρούσα αξία είναι αρνητική, NPV < 0, η συγκεκριµένη επιλογή καθαρότερης παραγωγής δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη. Υπολογισµός του IRR (Απαισιόδοξο Σενάριο) Για να υπολογίσουµε το IRR χρησιµοποιούµε την µέθοδο της δοκιµής και σφάλµατος: 0 = t= t ( r) ( r) ( r) ( r) ( r) ( r) Στο παρακάτω σχήµα η συνάρτηση y(r) δεν τέµνει τον άξονα x (του επιτοκίου r), εποµένως δεν υπάρχει τιµή του r που να µηδενίζει την συνάρτηση y(r), δηλαδή δεν υπάρχει λύση της παραπάνω εξίσωσης για τιµές του r από 0 έως (ή 0% έως 00%). Σελίδα 4 από 6

15 Γραφική Παράσταση της Συνάρτησης y(r) y(r) 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8,0 r (επιτόκιο) y(r) = t= t ( r) ( r) ( r) ( r) ( r) ( r) εδοµένου ότι δεν υπάρχει λύση για το IRR, προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν αξίζει τον κόπο να γίνει η επένδυση σε αυτήν την επιλογή καθαρότερης παραγωγής. Υπολογισµός του είκτη Αποδοτικότητας, PI Ο τύπος για το υπολογισµό του PI είναι: PV των εισροών χρηµάτων PI = PV των εκροών χρηµάτων 9.60 = = 0,49 Επειδή PI=0,49 <, αυτή η επιλογή καθαρότερης παραγωγής δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, δηλαδή δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη Σελίδα 5 από 6

16 5. Ορισµένες Παρατηρήσεις-Συµπεράσµατα o Με το ίδιο τρόπο είναι δυνατό να υπάρξουν και άλλα απαισιόδοξα σενάρια για την παραπάνω µελέτη περίπτωσης o Στην πραγµατικότητα, θα µπορούσε να υπάρξει ένας συνδυασµός απαισιόδοξων σεναρίων, ανάλογα µε την αγορά και τις εσωτερικές συνθήκες της επιχείρησης o Στο World Wide Web (Internet) µπορούµε να βρούµε ορισµένα εργαλεία για να υπολογίσουµε τις τιµές της NPV και του IRR o Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η Ανάλυση Κόστους Οφέλους αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της οικονοµικής αποδοτικότητας µιας επένδυσης ή ενός προγράµµατος καθαρότερης παραγωγής. o Τέλος η οικονοµική ανάλυση βοηθάει σηµαντικά τους άµεσα ενδιαφερόµενους (επιχειρήσεις, εταιρίες, βιοµηχανίες, οικονοµικά ινστιτούτα, οµάδες συµφερόντων) ώστε να παρθεί η κατάλληλη απόφαση για την εφαρµογή µίας διαπραγµατεύσιµης επένδυσης. Σελίδα 6 από 6

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 5. Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 7 η Διάλεξη: Αξιολόγηση επενδύσεων Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων:

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων: TΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ V. Βασικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων. ιδάσκων, Μακρυγιωργάκης Μάριος BSc, ΜΒΑ, MSc, PhD-c. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων: Οι επενδυτικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου A. Στεφανή Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. Περιεχόµενα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. Περιεχόµενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Περιεχόµενα Επενδύσεις Η έννοια της επένδυσης Φάσεις ολοκλήρωσης µίας επένδυσης Επιπτώσεις από την προώθηση µίας επένδυσης Αξιολόγηση επενδύσεων υσκολίες ιδιωτικο-οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η χρηµατοδότηση είναι αναγκαία;

Γιατί η χρηµατοδότηση είναι αναγκαία; Χρηµατοοικονοµική και ο ρόλος των Manager Παρούσα Αξία, ο σκοπός και η κυβερνητική των επιχειρήσεων Υπολογισµός της Παρούσας Αξίας Γιατί η Καθαρή Παρούσα Αξία οδηγεί σε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος Αβεβαιότητα στοιχείων ιακυμάνσεις τιμών μετάλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ =

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = Χρήσιμοι συντελεστές Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου *(1 ) ΣΑΚ = (1 ) 1 Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = ( 1 ) 1 Κόστος εξοπλισμού Στο κόστος αυτό του εξοπλισμού περιλαμβάνεται (α) το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 5: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα Periklis Gogas Assistant Professor Department of International Economic Relations & Development perrygogas@gmail.com 1 ΑΜΑ: Γενικά Σημαντικό έργο στον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 6 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 6 ου εργαστηρίου 1.1 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 6 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δράκος 4-5 4.) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 1: Γενικά Εισαγωγικά Θέματα Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (ΕΒΑ)

Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (ΕΒΑ) . Κεφάλαιο 9 Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (ΕΒΑ) (Internal Rate of Return - IROR) 9. Γενικά Ο ΕΒΑ είναι η τελευταία από τις τέσσερις µεθόδους αξιολόγησης αµοιβαία αποκλειόµενων εναλλακτικών λύσεων. Αν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 5. Οικονοµική αξιολόγηση επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 12: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Οι Δημόσιοι Οργανισμοί λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Excel. N.Kolyvakis

Εισαγωγή στο Excel. N.Kolyvakis Εισαγωγή στο Excel N.Kolyvakis Τα Χρηματοοικονομικά στις επιχειρήσεις Μια εταιρία σχεδιάζει αντικατάσταση μιας μηχανής με μια καινούργια, πιο γρήγορη και πιο ακριβή μηχανή. Πως θα ληφθεί αυτή η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 9: Κόστος κεφαλαίου - Χρηματορροές Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr Ο/Η επισκέπτης/ρια της ιστοσελίδας http://www.askoikones.gr έχει τη δυνατότητα να λάβει μια αρχική γνώμη βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977 1.Έχετε να επιλέξτε για την κατάθεση ενός ποσού 150 Euro, στην τράπεζα Αλφα µε σταθερό επιτόκιο 10% για 5 έτη και ανατοκισµό στο τέλος κάθε έτους, και την κατάθεση 148 Euro στην τράπεζα Βήτα µε το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Γραµµική Άλγεβρα Εισαγωγικά Υπάρχουν δύο βασικά αριθµητικά προβλήµατα στη Γραµµική Άλγεβρα. Το πρώτο είναι η λύση γραµµικών συστηµάτων Aλγεβρικών εξισώσεων και το δεύτερο είναι η εύρεση των ιδιοτιµών και

Διαβάστε περισσότερα

Πληθωρισµός. Κεφάλαιο. 11.1 Γενικά

Πληθωρισµός. Κεφάλαιο. 11.1 Γενικά 1. Κεφάλαιο 11 Πληθωρισµός 11.1 Γενικά Ο πληθωρισµός (inflation) εκφράζει την αύξηση των τιµών, ενώ αντίθετα ο αντιπληθωρισµός τη µείωση. Έτσι για παράδειγµα λέγοντας 2% αύξηση του πληθωρισµού το µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε. Μαλιδέρου 1, Σ. Ροζάκης 2, Γ. Παπαδάκης 1 1 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί.

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. Εργαστήριο 9 ο Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. NPER Αποδίδει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α. Εισαγωγή Ο σκοπός µιας επένδυσης είναι ανεξάρτητος από το είδος της επένδυσης. Ο σκοπός αυτός είναι η µεγιστοποίηση της αξίας της επένδυσης. Για τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός αρχικού ποσού C 0, όταν είναι γνωστό το τελικό ποσό C t Από την εξίσωση (2) και επιλύνοντας ως προς C 0 ή από την εξίσωση (3) λαμβάνουμε:

Υπολογισμός αρχικού ποσού C 0, όταν είναι γνωστό το τελικό ποσό C t Από την εξίσωση (2) και επιλύνοντας ως προς C 0 ή από την εξίσωση (3) λαμβάνουμε: Ημερομηνία αξιολόγησης Η αξία του κεφαλαίου δεν είναι σταθερή στο χρόνο, και κάθε εξίσωση που περιλαμβάνει το επιτόκιο είναι εξίσωση αξίας, γιατί απεικονίζει ισοδυναμία μεταξύ δυο χρηματικών ποσών σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό 1 Όταν ΚΠΑ και ΕΒΑ δεν συμφωνούν: Διαφορική Ανάλυση Χ Ψ 0-100 -500 1 150 625 ΕΒΑ 50% 25% Ψ-Χ -400 475 18,7% Κόστος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητες Εναλλακτικές

Ανεξάρτητες Εναλλακτικές Κεφάλαιο 15 Ανεξάρτητες Εναλλακτικές 15.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 1, στις σελίδες 5 και 6, προσδιορίστηκαν και εξηγήθηκαν, µε παραδείγµατα οι αµοιβαίες αποκλειόµενες και αλληλένδετες επενδύσεις. Ο αναγνώστης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ Η εταιρία µας δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό καταρτισµένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδ. Έτος η Εργασία Προθεσμία υποβολής: Παρ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδ. Έτος η Εργασία Προθεσμία υποβολής: Παρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2013-14 1η Εργασία Προθεσμία υποβολής: Παρ. 21-3-2014 1. Ένας μηχανικός ξεκινάει σήμερα (χρόνος 0) έναν τραπεζικό λογαριασμό καταθέτοντας ποσό 5.000. Στα επόμενα χρόνια κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Εργασία με χρήση του λογισμικού πακέτου MATLAB στο πλαίσιο του μαθήματος: Μαθηματικά Διοικητικής Επιστήμης Ι Διδάσκων: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 3α. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα παρακάτω:

Ερώτημα 3α. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα παρακάτω: Θέμα 3ο Ερώτημα 3α Αναφορά στον έλεγχο της οικονομικής προόδου ενός έργου γίνεται στην ενότητα 6.2 του Β τόμου. Επίσης, στην σελίδα 76 του τόμου β (σχήμα 11) απεικονίζεται ένα διάγραμμα αθροιστικών χρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 5.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Slide 5.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου Slide 5.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Παρασκευή 24 Ιανουαρίου Slide 5.2 Αποτίμηση Επενδύσεων: χρηματοροές Θα δούμε ότι μόνο χρηματοροές που προσαυξάνουν τα ποσά θα

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές σηµειώσεις

Βοηθητικές σηµειώσεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Βοηθητικές σηµειώσεις. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 12: Εναλλακτικές Επενδύσεις - Αποδοτικότητα Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα