Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ"

Transcript

1 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ] Θ παροφςα διαδικαςία περιγράφει τισ ενζργειεσ των αρμοδίων αρχϊν για τουσ ελζγχουσ ςτθ χονδρικι και λιανικι πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και ιδίωσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

2 Ρεριεχόμενα 1 Ειςαγωγι - Νομοκεςία 4 2 Σκοπόσ εγκυκλίου 7 3 Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Ποιουσ αφορά θ αναγγελία άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων Μετάβαςθ από τθν άδεια ςτθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων Μθ κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν ςφμφωνα με το άρκρο 35, παρ. 1 β) του ν.4036/2012, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 3.4. Αρμόδιεσ αρχζσ Πτυχιοφχοι Σμιματοσ Βιολογικισ Γεωργίασ των Σ.Ε.Ι Ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο Σι ιςχφει για τα βιοκτόνα (παραςιτοκτόνα υγειονομικισ ςθμαςίασ); Προεδρικό διάταγμα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ εμπορίασ και τθ λειτουργία καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων 4 Διαδικαςία αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 17 5 Επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 6 Δικαιολογθτικά αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Ερωτιματα ωσ προσ τα δικαιολογθτικά Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν Επικυρωμζνα ι μθ αντίγραφα Ικαγζνεια / υπθκοότθτα Ζκταςθ καταςτιματοσ Πτυχίο υπεφκυνου επιςτιμονα Εξαεριςμόσ Οικοδομικι άδεια Παράβολα Τπεφκυνοσ επιςτιμονασ ςυγγενισ α-βακμοφ Παραςτατικά αςφαλιςτικοφ φορζα 22 7 Τιρθςθ αρχείων εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 22 8 Διαρρφκμιςθ καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Επιτόπιοσ ζλεγχοσ 8.1. Ιςόγειο 23 Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 2 ελ

3 8.2. Εξαεριςμόσ Αποκθκευτικόσ χϊροσ Δάπεδο και ράφια Κουτί πρϊτων βοθκειϊν Τποδείγματα διαρρφκμιςθσ Ακατάλλθλα γεωργικά φάρμακα Πινακίδα υπεφκυνου επιςτιμονα 25 9 Τιμοκατάλογοσ πωλοφμενων ςκευαςμάτων Διαχείριςθ ακατάλλθλων γεωργικών φαρμάκων Ραροχι υπθρεςιών αποκικευςθσ γεωργικών φαρμάκων Μεταβολζσ μετά τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Μθτρώο Εμπορίασ Γεωργικών Φαρμάκων Ενιαίο Μθτρώο Εμπόρων Αγροτικών Ρροϊόντων, Εφοδίων και Ειςροών (Νόμοσ 3955/ΦΕΚ Α 89/ ) 15 Πχλθςθ περιοίκων από τθ λειτουργία καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Ι ΙΙ ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Πρότυπο ςχεδίου εγγράφου αρμόδιασ αρχισ για τθν αποδοχι αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων Πρότυπο ςχεδίου εγγράφου αρμόδιασ αρχισ για τθν απαγόρευςθ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων όταν δεν πλθροφνται οι προδιαγραφζσ κατά τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων ΙΙΙ Πρότυπο ζντυπο αναγγελίασ τροποποίθςθσ ςτοιχείων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 3

4 1. Ειςαγωγι Νομοκεςία Θ παροφςα εγκφκλιοσ αφορά τα κζματα αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων και ςυγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Απευκφνεται ςε ενδιαφερόμενουσ που ςκοπεφουν να αςχολθκοφν με τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα που ιδθ αςχολοφνται με εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων και ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων. Θ εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων διενεργείται ςτθ χϊρα μασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. υγκεκριμζνα θ παράγραφοσ 13 του άρκρου 35 του ν.4036/2012 (Αϋ8) τροποποιικθκε ςτισ με τον ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) και ςτισ αντικαταςτάκθκαν όλεσ οι διατάξεισ του άρκρου 35 με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32). φμφωνα με το άρκρο 35 του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: «1 Άρθρο 35 Εμπορία γεωργικών φαρμάκων 1. α) Επιτρζπεται θ εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων μόνο από ειδικά καταςτιματα που πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ και διακζτουν υπεφκυνο επιςτιμονα. β) Ωσ υπεφκυνοσ επιςτιμονασ ορίηεται γεωπόνοσ πτυχιοφχοσ ιδρφματοσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ ι τεχνολόγοσ γεωπόνοσ πτυχιοφχοσ ιδρφματοσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με το π.δ. 109/1989 (Αϋ 47) ι το π.δ. 312/2003 (Αϋ 264) για χριςεισ ςυμβατζσ με τθ βιολογικι γεωργία ι κάτοχοσ ιςότιμου πτυχίου ι διπλϊματοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολισ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι χϊρασ εκτόσ Ε.Ε. με βάςθ τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ. γ) Για τθν πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, τα καταςτιματα εμπορίασ αυτϊν μποροφν να διακζτουν και υπάλλθλο πωλθτι. Ο υπάλλθλοσ πωλθτισ γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει είτε να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου είτε να είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ κατάρτιςθσ υπευκφνου εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 19 είτε να είναι ιςότιμα καταρτιςμζνοσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. για τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, ϊςτε να διαςφαλίηεται το ίδιο επίπεδο αςφάλειασ για τον άνκρωπο, τθν υγεία των φυτϊν και των ηϊων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. δ) Ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ ι/και ο υπάλλθλοσ πωλθτισ γεωργικϊν φαρμάκων διενεργοφν τισ πωλιςεισ των γεωργικϊν φαρμάκων και είναι υπεφκυνοι για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ χριςθσ αυτϊν, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5, ιδίωσ ωσ προσ τθν εγκεκριμζνθ δοςολογία ποςότθτα του εμπορικοφ ςκευάςματοσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και τθν παροχι οδθγιϊν για τον τρόπο εφαρμογισ του εμπορικοφ ςκευάςματοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ανάλογα με τα μζςα εφαρμογισ του κάκε παραγωγοφ, όπωσ κατάλλθλθ πίεςθ. Επίςθσ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να παρζχουν γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ πικανοφσ κινδφνουσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον από τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, ιδίωσ ςχετικά με τισ πθγζσ κινδφνου, τθν ζκκεςθ του χριςτθ, τον ορκό τρόπο αποκικευςθσ, το χειριςμό και τθν εφαρμογι, τθν αςφαλι διάκεςθ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει μετά τθν εφαρμογι, τθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ και τισ εναλλακτικζσ λφςεισ χαμθλοφ κινδφνου. Ειδικά, ωσ προσ τθ ςυνταγογραφείςα δραςτικι ουςία και τα εγκεκριμζνα εμπορικά ςκευάςματα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν υπεφκυνοσ είναι μόνο ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ. 2. Η εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων διακρίνεται ςε χονδρικι και λιανικι. Με τθν υποβολι τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων οι ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν: το είδοσ τθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων που κα αςκιςουν, τθν επωνυμία και τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου τθσ επιχείρθςθσ, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, που κα αςκεί τθν εμπορία, τθν ζδρα τθσ 1 Τροποποίθςθ : Άρκρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «4. Σο άρκρο 35 του ν. 4036/2012 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:...» Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 4

5 επιχείρθςθσ, κακϊσ και τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και τον υπεφκυνο επιςτιμονα. Η αρμόδια αρχι δφναται, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ λιψθ τθσ αναγγελίασ, να απαγορεφςει τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι αςκοφν ελεφκερα τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων μετά πάροδο τριμινου από τθν υποβολι τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ άςκθςισ τθσ, εφόςον δεν υφίςταται θ προαναφερόμενθ απαγόρευςθ άςκθςθσ τθσ εμπορίασ, κακϊσ και νωρίτερα εφόςον ενθμερωκοφν εγγράφωσ από τθν αρμόδια αρχι για τθν πλθρότθτα των υποβλθκζντων ςτοιχείων. Απαγορεφεται θ άςκθςθ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων χωρίσ αναγγελία περί τοφτου ςτθν αρμόδια αρχι και επακόλουκθ αναμονι επί τρίμθνο ι λιψθ τθσ ανωτζρω ςχετικισ ενθμζρωςθσ πλθρότθτασ υποβλθκζντων ςτοιχείων, κακϊσ και ςε περίπτωςθ απαγόρευςθσ άςκθςθσ εμπορίασ από τθν αρμόδια αρχι. 3. Η χονδρικι πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων επιτρζπεται ςε ενδιαφερόμενουσ που ζχουν υποβάλει ςτθν αρμόδια αρχι αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 και απευκφνεται προσ άλλα καταςτιματα χονδρικισ πϊλθςθσ ι καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ. 4. Προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ χονδρικισ ι λιανικισ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αποτελεί θ απαςχόλθςθ του υπεφκυνου επιςτιμονα ι/και υπαλλιλου πωλθτι κατά τθ χρονικι διάρκεια τθσ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. 5. α) Προχπόκεςθ για τθ λιανικι πϊλθςθ γεωργικοφ φαρμάκου ςε επαγγελματία χριςτθ είναι θ ζκδοςθ ςυνταγισ, για τθ χριςθ του, από επιςτιμονα, που πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1. β) Η ζκδοςθ ςυνταγισ δφναται να γίνεται τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων, εφόςον θ πϊλθςθ του γεωργικοφ φαρμάκου διενεργείται από τον υπεφκυνο επιςτιμονα ι υπάλλθλο πωλθτι που πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1. τθν περίπτωςθ αυτι, θ θλεκτρονικι καταγραφι ςε ειδικό ζντυπο τθσ πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 36, μπορεί να υπζχει κζςθ ςυνταγισ χριςθσ γεωργικοφ φαρμάκου αναφζροντασ πλιρωσ τα ςτοιχεία του επιςτιμονα που τθν εξζδωςε. γ) Μετά τθν 26θ Νοεμβρίου 2015, θ λιανικι πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων για επαγγελματικι χριςθ γίνεται εφόςον εξαςφαλιςκεί ότι θ χριςθ τουσ γίνεται από πρόςωπο ι υπό τθν επίβλεψθ προςϊπου, ςτο οποίο ζχει χορθγθκεί πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 33 και τθν Οδθγία 2009/128/ΕΚ. Ο επιβλζπων τθ χριςθ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ορκι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθ χριςθ αυτϊν να το καταγράφει ενυπόγραφα. 6. α) Σα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων: αα) υποχρεοφνται να διατθροφν το ςφνολο των ςυνταγϊν χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ, ββ) απαγορεφεται να κατζχουν ανεκτζλεςτεσ ι ανυπόγραφεσ ςυνταγζσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. β) Απαγορεφεται θ χονδρικι πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςε καταςτιματα που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ άρκρου. γ) Οι ζμποροι γεωργικϊν φαρμάκων υποχρεοφνται να ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου, να ενθμερϊνουν άμεςα για κάκε αλλαγι των ςτοιχείων που ζχουν δθλϊςει ςτθν αρμόδια αρχι και να παρζχουν πρόςβαςθ ςε κάκε ςθμείο αποκικευςθσ ι διακίνθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, κακϊσ και ςτα παραςτατικά που αφοροφν τθ διακίνθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων είτε αυτά είναι ςε ζγγραφθ είτε ςε θλεκτρονικι μορφι. δ) Η πϊλθςθ είτε ουςιϊν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1107/2009 είτε ςκευαςμάτων μεταξφ κατόχων άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά, πρζπει να γνωςτοποιείται ςτθ ΕΑ. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 5

6 7. α) Η ΕΑ τθρεί: αα) Μθτρϊο εμπόρων γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει ςτο διαδίκτυο. τουσ εμπόρουσ γεωργικϊν φαρμάκων χορθγείται από τθ 2 ΕΑ ειδικόσ κωδικόσ. ββ) Μθτρϊο των επιςτθμόνων που μποροφν να εκδϊςουν ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει ςτο διαδίκτυο. β) Η αρμόδια αρχι για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, υποχρεοφται να τθρεί ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο με τισ απαιτιςεισ για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, τουσ απαςχολοφμενουσ με τθν εμπορία αυτϊν, τθ διεφκυνςθ των καταςτθμάτων και τουσ αντίςτοιχουσ υπεφκυνουσ επιςτιμονεσ γεωργικϊν φαρμάκων και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομζνα ςτθ ΕΑ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν ζλευςθ τριμινου από τθν αναγγελία ζναρξθσ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Οι υποχρεϊςεισ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφουν και ςε κάκε μεταβολι ςτοιχείων υφιςτάμενθσ αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων.» Πζραν του άρκρου 35 και ςε άλλα άρκρα του ν.4036/2012 (Αϋ8) υπάρχουν διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων. Σζτοια είναι: α) το άρκρο 20 του ν.4036/2012 (Αϋ8), που αντιςτοιχεί ςτο άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ, που ιςχφουν από 26 Νοεμβρίου 2015, β) το άρκρο 36 του ν.4036/2012 (Αϋ8), με το οποίο κεςπίηεται θ θλεκτρονικι καταγραφι τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, γ) τα άρκρα 45 και 46 του ν.4036/2012 (Αϋ8), που κεςπίηουν διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ μεταξφ άλλων και ςε κζματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, δ) το άρκρο 47, που κεςπίηει τθν υποχρζωςθ αναγραφισ τιμϊν ςτισ ςυςκευαςίεσ των γεωργικϊν φαρμάκων και τθν υποχρζωςθ ανάρτθςθσ τιμοκαταλόγου και ε) οι εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ του άρκρου 50 με ςθμαντικότερεσ για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων τθν Τπουργικι Απόφαςθ για τα ςυνταγογράφθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και το Προεδρικό Διάταγμα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ εμπορίασ των γεωργικϊν φαρμάκων. Με το προεδρικό διάταγμα 159/2013 (ΦΕΚ Αϋ251) «Όροι και προχποκζςεισ για τθν αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ εμπορίασ και τθ λειτουργία καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων» κακορίςτθκαν: α) οι κατά τόπο αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο των όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, που είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, β) οι όροι και οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται για: αα) τθν αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ λιανικισ ι/και χονδρικισ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων από φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα, ββ) τθν παροχι υπθρεςιϊν αποκικευςθσ γεωργικϊν φαρμάκων που προορίηονται για χονδρικι εμπορία και γγ) τθ μεταβολι ςτοιχείων υφιςτάμενθσ αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, 2 ΕΑ : Θ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι για τα γεωργικά φάρμακα, θ οποία ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ. 1 του ν.4036/2012 (Αϋ8) είναι θ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 6

7 γ) οι όροι και προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν τα καταςτιματα λιανικισ εμπορίασ, οι υπεφκυνοι επιςτιμονεσ αυτϊν και οι αποκικεσ χονδρικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων και δ) οι αρμόδιεσ αρχζσ για τθ διενζργεια πρωτοβάκμιων και δευτεροβάκμιων ελζγχων ςτθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων και θ διαδικαςία διενζργειασ αυτϊν των ελζγχων, ςφμφωνα με το άρκρο 35 του ν. 4036/ Σκοπόσ εγκυκλίου Θ παροφςα εγκφκλιοσ περιγράφει τθ διαδικαςία αναγγελίασ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων και αναφζρεται ςε όλα τα κζματα άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Αποςκοπεί δε να παράςχει όλεσ τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και διευκρινιςεισ, ζτςι ϊςτε να διευκολφνονται οι ενδιαφερόμενοι για τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, οι ιδθ αςκοφντεσ τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, κακϊσ επίςθσ και οι αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ. Σα αναφερόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο επεξθγοφν τον τρόπο εφαρμογισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και εμπεριζχουν απαντιςεισ και οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που ςυνδζονται με τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. Θ παροφςα εγκφκλιοσ κα αναςκοπείται από τθ υντονιςτικι Εκνικι Αρχι για τα γεωργικά φάρμακα, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 του ν.4036/2012 (Αϋ8), οποτεδιποτε κρικεί απαραίτθτο λόγω αλλαγισ τθσ νομοκεςίασ, αναγκαιότθτα βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ι ειςαγωγι επιπλζον απαντιςεων που αφοροφν τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων. Για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ εγκυκλίου λαμβάνονται υπόψθ τα ερωτιματα που κα τίκενται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςχόλια ενδιαφερομζνων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, κακϊσ επίςθσ και πλθροφορίεσ που προζρχονται από Ευρωπαϊκζσ ι διεκνείσ αρχζσ ι οργανιςμοφσ. Επιςθμαίνεται πωσ όταν τίκενται ερωτιματα ςχετικά με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, θ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ωσ υντονιςτικι Εκνικι Αρχι για τα γεωργικά φάρμακα περιορίηεται ςτθν ζκφραςθ απλισ γνϊμθσ, χωρίσ να ζχει γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ, κακϊσ μόνο αρμόδιο να γνωμοδοτεί επί νομικϊν ερωτθμάτων είναι το Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 7

8 3. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων 3.1. Ροιουσ αφορά θ αναγγελία άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Τποχρζωςθ να αναγγείλει τθν ζναρξθ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ζχει κάκε φυςικό και νομικό πρόςωπο που ενδιαφζρεται να εμπορευτεί γεωργικά φάρμακα. Ενδεικτικά αναφζρουμε τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: Α. Καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, δθλαδι όςοι πωλοφν γεωργικά φάρμακα ςε επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ χριςτεσ αυτϊν ζχουν τθν υποχρζωςθ να αναγγείλουν τθν ζναρξθ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Β. Ζμποροι χονδρικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, δθλαδι όςα φυςικά και νομικά πρόςωπα πωλοφν γεωργικά φάρμακα ςε καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να αναγγείλουν τθν ζναρξθ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Γ. Οι κάτοχοι αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά εφόςον εδρεφουν ςτθ χϊρα μασ και πραγματοποιοφν οι ίδιοι ωσ διανομείσ πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςε καταςτιματα λιανικισ ι χονδρικισ πϊλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι απαλλάςςονται τθσ υποχρζωςθσ αν εμπορεφονται μόνον φυτοπροςτατευτικά προϊόντα για τα οποία τουσ ζχει χορθγθκεί άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά. Δ. Αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του ν.4036/2012, απαιτείται και ςτθν περίπτωςθ όπου φυςικά ι νομικά πρόςωπα που κατζχουν ζγκριςθ ι άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά διακινοφν επιπλζον φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που προμθκεφονται από άλλουσ κατόχουσ ζγκριςθσ ι αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά Ε. Οι κάτοχοι αδειϊν παράλλθλθσ ειςαγωγισ που πραγματοποιοφν πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςε καταςτιματα λιανικισ ι χονδρικισ πϊλθςθσ. Σ. Οι εταιρείεσ που αναλαμβάνουν τθν τυποποίθςθ και τθν υποςυςκευαςία ενόσ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ, χωρίσ να ζχουν οριςτεί και κάτοχοι τθσ ζγκριςθσ ι άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά, δεν επιτρζπεται να προβαίνουν ςτθ διακίνθςι του αν δεν ζχουν προβεί ςε αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του ν.4036/2012. Η. Θ είςοδοσ ςτθ χϊρα μασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από άλλα Κράτθ-Μζλθ είτε από Σρίτεσ χϊρεσ, επιτρζπεται, εφόςον πλθροφνται τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι ζγκριςθ ι άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά, να γίνεται είτε ςτον κάτοχο τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ ι άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά, είτε ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει προβεί ςε αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του ν.4036/2012, κατόπιν ςυμφωνίασ με τον κάτοχο τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ ι άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά. Θ τυχόν πϊλθςθ μζςω διαδικτφου (internet) δεν αίρει τθν ανωτζρω απαίτθςθ αναγγελίασ ζναρξθσ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Σονίηεται ότι και ςε περιπτϊςεισ πϊλθςθσ μζςω διαδικτφου (internet), οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να διακζτουν κατάςτθμα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο να πλθροί τισ προδιαγραφζσ του π.δ. 159/2013 (Αϋ251). χετικά με το ποια ςκευάςματα χαρακτθρίηονται ωσ φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και απαιτείται να πωλοφνται από καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, κακϊσ επίςθσ ςχετικά με το ποια βιοκτόνα απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ κυκλοφορίασ που τουσ ζχει χορθγθκεί, να πωλοφνται από καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 8

9 ενθμερωκεί από τθ ςχετικι ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (http://wwww.minagric.gr/syspest/). Ερώτθςθ-Απάντθςθ 1) Ερϊτθςθ: ε περίπτωςθ περιςταςιακισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων απαιτείται αναγγελία ζναρξθσ; Απάντθςθ: Ναι, για να διενεργθκεί θ πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμακων απαιτείται αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. 2) Ερϊτθςθ: Ζνασ ςυνεταιριςμόσ προμθκεφεται γεωργικά φάρμακα με ςκοπό να τα διακζςει ςτα μζλθ του όχι με ςκοπό τθν επίτευξθ κζρδουσ από το υνεταιριςμό αλλά με ςκοπό τθν προμικεια ςε χαμθλότερθ τιμι. τουσ παραγωγοφσ μζλθ του τα γεωργικά φάρμακα πωλοφνται με τιμολόγιο ςτθν τιμι αγοράσ τουσ ςυν ελάχιςτο κζρδοσ για τθν κάλυψθ των απαραίτθτων δαπανϊν. Απαιτείται αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων; Απάντθςθ: Ναι, θ διαδικαςία που περιγράφθκε είναι εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. 3) Ερϊτθςθ: Θ πϊλθςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για βιολογικι γεωργία πρζπει να γίνεται μόνον από καταςτιματα εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων; Απάντθςθ: Για να μπορεί ζνα φυτοπροςτατευτικό προϊόν να χρθςιμοποιθκεί ςτθ βιολογικι γεωργία πρζπει: Α. Να διακζτει άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ςτθ χϊρα μασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ και κάκε άλλο προϊόν που προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί για τθν φυτοπροςταςία των καλλιεργειϊν και Β. Να επιτρζπεται θ χριςθ του ςτθ βιολογικι γεωργία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα ΙΙ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 889/2008. Θ εμπορία των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ βιολογικι γεωργία επιτρζπεται να γίνεται μόνον από καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. 4) Ερϊτθςθ: Θ ανανζωςθ που προβλζπονταν για τισ άδειεσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων ανά πζντε (5) ζτθ, ιςχφει και για τισ αναγγελίεσ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων; Απάντθςθ: Όχι. φμφωνα με το άρκρο 35 του ν.4036/2012 δεν προβλζπεται απαίτθςθ για ανανζωςθ τθσ δυνατότθτασ άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. 5) Ερϊτθςθ: «Εμπορικόσ αντιπρόςωποσ με ατομικι επιχείρθςθ ςτθν πόλθ xxx δθλϊνει ότι είναι μεςάηων ςε εταιρείεσ που εδρεφουν ςτθν Ακινα και ότι εκδίδει Δελτίο Παροχισ Τπθρεςιϊν κάκε μινα ςτθν εταιρεία κι ζτςι πλθρϊνεται. Ο ίδιοσ δεν διακινεί τα προϊόντα με δικά του τιμολόγια, οφτε τα παραλαμβάνει ςε δικό του χώρο πάνε απευθείασ ςτον τελικό πελάτη, αλλά αντιπροςωπεφει τισ εταιρείεσ αυτζσ ςτθν περιοχι τθσ εταιρείασ του ςε ότι ζχει να κάνει με παραγγελίεσ και είςπραξθ χρθμάτων ζναντι των παραγγελιϊν που ςτζλνει θ εταιρεία προσ τουσ τελικοφσ πελάτεσ». Πρζπει να κάνει αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων; Απάντθςθ: Όχι. τθν περίπτωςθ αυτι δεν τεκμθριϊνεται εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. Ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται θ αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων από τον Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 9

10 ενδιαφερόμενο. Αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων (χονδρικι ι λιανικι πϊλθςθ) απαιτείται από τισ εταιρείεσ που αποςτζλλουν τα προϊόντα. 6) Ερϊτθςθ: «Αντιπροςωπείεσ-Χονδρικζσ πωλιςεισ γεωργικϊν εφοδίων ατομικι επιχείρθςθ με ζδρα ΧΧΧΧ Ρζκυμνο. τθν ζναρξθ επαγγζλματοσ ςτθ Δ.Ο.Τ. δθλϊνεται ο κωδικόσ (Χονδρικό εμπόριο λιπαςμάτων και αγροχθμικϊν προϊόντων). Ο επιχειρθματίασ δθλϊνει ότι είναι αντιπρόςωποσ εταιρείασ Ακθνϊν ςτθν περιοχι τθσ Κριτθσ. Δουλεφει με το τριγωνικό ςφςτθμα πωλιςεων δθλ. θ εταιρεία εκδίδει Δελτίο Αποςτολισ ςτο όνομα του επιχειρθματία τα εφόδια πάνε απευκείασ ςτον τελικό πελάτθ. Μετά εκδίδεται Σιμολόγιο Πϊλθςθσ από τον επιχειρθματία ςτον τελικό πελάτθ και κατόπιν εκδίδεται Σιμολόγιο Πϊλθςθσ από τθν εταιρεία ςτον επιχειρθματία που από τθν διαφορά των τιμολογίων πλθρϊνεται τισ υπθρεςίεσ του ο επιχειρθματίασ». Απάντθςθ: τθν περίπτωςθ αυτι τεκμθριϊνεται εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. Ωσ εκ τοφτου απαιτείται θ αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων από τον ενδιαφερόμενο Μετάβαςθ από τθν άδεια ςτθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Όπωσ είναι γνωςτό θ εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων αςκοφνταν ςφμφωνα με το ν.δ. 220/1973 (Αϋ170) από όςουσ κατείχαν άδεια εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, θ οποία είχε πενταετι ιςχφ. το ν.δ. 220/1973 (Αϋ170) δεν διαχωρίηονταν θ λιανικι από τθ χονδρικι πϊλθςθ. Όςοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4036/2012 (Αϋ8) διατθροφςαν ςε ιςχφ άδεια εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων καταγράφονται ςτο μθτρϊο εμπόρων γεωργικϊν φαρμάκων που τθρεί θ ΕΑ (Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων) ωσ αςχολοφμενοι με τθν χονδρικι ι/και τθ λιανικι πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων μετά από ςχετικι διλωςι τουσ ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ αρχζσ. Θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει το μθτρϊο που τθρεί με βάςθ τα δθλοφμενα ςτοιχεία του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που κατείχε άδεια εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. φμφωνα με το άρκρο 20, παράγραφο 32 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Αϋ255) «όςοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.2538/1997 κατείχαν άδεια εμπορίασ γεωργικϊν και κτθνιατρικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.δ. 220/1973 και του π.δ. 353/1974, δικαιοφνται να τισ ανανεϊνουν, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, μζχρι τθ ςυνταξιοδότθςι τουσ». Θ εν λόγω διάταξθ ζπαψε να ιςχφει με τθν ζκδοςθ του ν.4036/2012, κακϊσ ςφμφωνα με το άρκρο 35, παράγραφοσ 13 του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε με τον ν.4152/2013 (Αϋ107), «ωσ υπεφκυνοι επιςτιμονεσ ορίηονται γεωπόνοι πτυχιοφχοι (ΑΕΙ) και από τουσ πτυχιοφχουσ (ΣΕΙ) ό,τι ορίηεται ςτα ςχετικά άρκρα του π.δ. 109/1989, τθσ θμεδαπισ ι πτυχιοφχοι αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι ιςότιμου πτυχίου ι διπλϊματοσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν χωρϊν εκτόσ Ε.Ε. με βάςθ τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ». Ωσ εκ τοφτου τυχόν κάτοχοι εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, οι οποίοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4036/2012 (Αϋ8) δεν απαςχολοφςαν υπεφκυνο επιςτιμονα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35, παράγραφοσ 13 του ν.4036/2012 (Αϋ8), οφείλουν άμεςα να προςαρμοςτοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 10

11 3.3. Μθ κάτοχοι τίτλου ςπουδών ςφμφωνα με το άρκρο 35, παρ. 1 β) του ν.4036/2012, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει φμφωνα με το άρκρο 20, παρ. 32 του ν.3399/2005 (ΦΕΚ Αϋ255) «Ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Προςαρμογι ςτθ νζα Κ.Α.Π. και άλλεσ διατάξεισ» ορίηεται ότι «Όςοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.2538/1997 κατείχαν άδεια εμπορίασ γεωργικϊν και κτθνιατρικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.δ. 220/1973 και του π.δ. 353/1974, δικαιοφνται να τισ ανανεϊνουν, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, μζχρι τθ ςυνταξιοδότθςι τουσ». Κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.2538/1997 (Αϋ242) δικαιοφνταν να αςκοφν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων κτθνίατροι δαςολόγοι, χθμικοί και οι εμπειροτζχνεσ ζμποροι. Ο ν.4036/2012 (Αϋ8) ρυκμίηει πλιρωσ και αυτοτελϊσ τα ςχετικά ηθτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, γι αυτό και ρθτά καταργεί με το άρκρο 52, παρ. 1 α) το προϊςχφςαν ν.δ.220/1973. Ωσ εκ τοφτου από τθν ζκδοςθ του ν.4036/2012 (Αϋ8) δεν επιτρζπεται θ εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων ςε μθ κατόχουσ των τίτλων ςπουδϊν που ορίηονται ςτο άρκρο 35 του ν.4036/2012 (Αϋ8) Αρμόδιεσ αρχζσ Αρμόδιεσ αρχζσ για τθν παραλαβι και αξιολόγθςθ των όρων και προχποκζςεων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων είναι οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων των Περιφερειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 35, παράγραφοσ 2 του ν.4036/2012. Για τον ζλεγχο των όρων και προχποκζςεων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ςυνιςτάται ςτθν ζδρα των Διευκφνςεων Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ κάκε Περιφερειακισ Ενότθτασ επιτροπι, θ οποία αποτελείται από τρεισ (3) τουλάχιςτον υπαλλιλουσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ και θ οποία ζχει ωσ ζργο τον διοικθτικό ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται κακϊσ και τον επιτόπιο ζλεγχο των προδιαγραφϊν του καταςτιματοσ ι τθσ αποκικθσ (Επιτροπι Ελζγχου Όρων και Προχποκζςεων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων). Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ είναι το μζλοσ με τον ανϊτερο βακμό ι, αν μετζχουν υπάλλθλοι του αυτοφ βακμοφ, το μζλοσ με τα περιςςότερα ζτθ υπθρεςίασ. Κακικοντα γραμματζα αςκεί διοικθτικόσ υπάλλθλοσ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ. Θ επιτροπι ςυγκροτείται με απόφαςθ του Προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ και ορίηονται για δφο (2) ζτθ τα τακτικά μζλθ τθσ επιτροπισ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ και ο γραμματζασ τθσ επιτροπισ. Για κάκε αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων θ επιτροπι Ελζγχου Όρων και Προχποκζςεων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων: Α. Αξιολογεί τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν κάκε αναγγελία ζναρξθσ. Β. Διενεργεί τον επιτόπιο ζλεγχο του καταςτιματοσ εμπορίασ και Γ. Ειςθγείται ςτθν αρμόδια αρχι, Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ, θ οποία: Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 11

12 αα. Δφναται, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ λιψθ τθσ αναγγελίασ, να απαγορεφςει τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία, ββ. Ενθμερϊνει τον ενδιαφερόμενο ότι ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, αποςτζλλοντάσ του ζγγραφο ςφμφωνα με το Παράρτθμα Ι, γγ. Δφναται να ηθτιςει τον ςυμπλθρωματικό ζλεγχο του φακζλου τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων ι του καταςτιματοσ εμπορίασ από τον ειςθγθτι, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. Σφνκεςθ Συνεδρίαςθ Λειτουργία Επιτροπισ Θ ςφνκεςθ, ςυνεδρίαςθ και λειτουργία τθσ επιτροπισ κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό με αυτι κζμα διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ν.2690/1999 (Αϋ45), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Ερώτθςθ-Απάντθςθ 1) Ενδιαφερόμενοσ υποβάλει αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αλλά τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται δεν είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του π.δ. 159/2013 (Αϋ251). Σι πρζπει να κάνει θ αρμόδια αρχι; Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει τον ενδιαφερόμενο ότι απαγορεφεται να αςκιςει τθν εμπορία αν δεν προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι δεν καλφψει τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ. Ο φάκελοσ που υπζβαλε ο ενδιαφερόμενοσ δεν επιςτρζφεται εφόςον το υποβλθκζν παράβολο χρθςιμοποιικθκε για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ. ε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να αφινεται να περνά χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν χωρίσ να υπάρξει ενθμζρωςθ του ενδιαφερόμενου για τισ ελλείψεισ. Κατ εξαίρεςθ αν οι ελλείψεισ δεν οφείλονται ςτον ίδιο αλλά ςε αποδεδειγμζνθ κακυςτζρθςθ λιψθσ εγγράφων από δθμόςια υπθρεςία (π.χ. πυροςβεςτικι), τότε μπορεί να δοκεί θ δυνατότθτα άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων με εκκρεμότθτα τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων εγγράφων όταν είναι διακζςιμα ςτον ενδιαφερόμενο. Εφόςον παρζλκει το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν, χωρίσ καμία ενζργεια τθσ αρμόδιασ αρχισ, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να αςκιςει τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. 2) Ενδιαφερόμενοσ υποβάλει αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αλλά τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται δεν είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του π.δ. 159/2013 (Αϋ251). Ενθμερϊνεται από τθν αρμόδια αρχι μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν για τισ ελλείψεισ των δικαιολογθτικϊν και προςκομίηει ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. Πότε μπορεί να ξεκινιςει να αςκεί εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων; τθν περίπτωςθ αυτι δεν ιςχφει το χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αλλά ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει να αναμζνει να ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν και ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ από τθν αρμόδια αρχι και μετά να αςκιςει τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 12

13 3) Παρζρχεται το χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν, χωρίσ καμία ενζργεια τθσ αρμόδιασ αρχισ. Μπορεί μετά να γίνει ζλεγχοσ των προχποκζςεων ι δεν χρειάηεται αφοφ ιδθ ο ενδιαφερόμενοσ ξεκίνθςε τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων; αφζςτατα και πρζπει οπωςδιποτε να γίνει ζλεγχοσ ακόμθ κι αν ζχει παρζλκει το χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν. Αν από τον ζλεγχο προκφψει ότι δεν πλθροφνται οι προδιαγραφζσ άςκθςθσ τθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνεται άμεςα και εγγράφωσ να ςταματιςει τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. 4) Ποια δικαιολογθτικά αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ και δε χρειάηεται να υποβλθκοφν από τον ενδιαφερόμενο; Από τισ αρμόδιεσ αρχζσ αναηθτείται το αντίγραφου ποινικοφ μθτρϊου του ενδιαφερόμενου. 5) Απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ολοκλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων από τον ενδιαφερόμενο; Όχι, πλζον δεν απαιτείται. 6) Εγγράφεται το κατάςτθμα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων ςτον πίνακα καταςτθμάτων εμπορίασ (μθτρϊο εμπόρων γεωργικϊν φαρμάκων) με τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν και μετά τον διοικθτικό ζλεγχο για τθν πλθρότθτά τουσ, ςε ζνα νζο κατάςτθμα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, προκειμζνου ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ να εγγραφεί ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; φμφωνα με το παράρτθμα του άρκρου 16 του π.δ. 159/2013 (Αϋ251), ςτο ςχετικό πρακτικό υπάρχει ερϊτθμα-πεδίο ςχετικό με τισ καταγραφζσ. Θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν δεν ςθμαίνει ότι μπορεί να αςκιςει εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. Χρειάηεται είτε να περάςουν 3 μινεσ, είτε νωρίτερα να ελζγξετε τα δικαιολογθτικά και να κάνετε τον επιτόπιο ζλεγχο για να διαπιςτϊςετε ότι πλθροφν τισ προδιαγραφζσ. Θ αναγραφι ςτον πίνακα του παραρτιματοσ του π.δ. 159/2013 (Αϋ251) των ερωτιςεων: Σο κατάςτθμα εμπορίασ διακζτει θλεκτρονικό υπολογιςτι και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο; Διατθρείται φάκελοσ με τθν θλεκτρονικι καταγραφι τθσ διακίνθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 του ν.4036/2012 (Αϋ8); ζχει τθν ζννοια ότι κα πρζπει να ελεγχκεί αν το κατάςτθμα είτε ζχει Θ/Τ και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (θλεκτρονικι καταγραφι), είτε όχι (ζχει δικαίωμα ενόσ ζτουσ να προςαρμοςτεί) και διατθρεί όλα τα ςτοιχεία των λιανικϊν πωλιςεων ςε ξεχωριςτό φάκελο - ςυμπλθρϊνει δθλαδι το ζντυπο που αναφζρεται ςτο ΦΕΚ τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ και το αρχειοκετεί ςε φάκελο. Θα είναι πιο λογικι θ ςυμπλιρωςθ των πεδίων αυτϊν, για παράδειγμα, ωσ εξισ: Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 13

14 Σο κατάςτθμα εμπορίασ διακζτει θλεκτρονικό υπολογιςτι και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο; Διατθρείται φάκελοσ με τθν θλεκτρονικι καταγραφι τθσ διακίνθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 του ν.4036/2012 (Αϋ8); Ναι, διαθέτει Όχι, έχει Η/Υ και σύνδεση internet 7) Απαιτείται ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ να μθν ζχει άλλθ απαςχόλθςθ που να απαιτεί αυτοπρόςωπθ παρουςία; Όχι πλζον δεν απαιτείται. Ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ ςτθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων μπορεί να αςχολείται και με οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα, όπωσ καταπολζμθςθ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ κ.α Ρτυχιοφχοι Τμιματοσ Βιολογικισ Γεωργίασ των Τ.Ε.Ι. Οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ Βιολογικισ Γεωργίασ τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ των Σ.Ε.Ι. ςφμφωνα με το άρκρο 35, παρ. 1β) του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 44 παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α' 32) μποροφν ςφμφωνα και με το άρκρο 2 παρ. 1θ) του π.δ. 312/2003 (Αϋ264) να αςκοφν εμπορία φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που θ χριςθ τουσ είναι ςυμβατι με τθ βιολογικι γεωργία. Σα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που θ χριςθ τουσ είναι ςυμβατι με τθ βιολογικι γεωργία αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 889/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ επτεμβρίου 2008 ςχετικά με τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 834/2007 του υμβουλίου για τθ βιολογικι παραγωγι και τθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν προϊόντων όςον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγισ, τθν επιςιμανςθ και τον ζλεγχο των προϊόντων. Ερωτιςεισ Απαντιςεισ 1. Σα βιολογικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που πωλοφνται ςε άλλα Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε. μποροφν να πωλθκοφν και ςτθν Ελλάδα ι απαιτείται άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά; Δεν είναι ςωςτό να χρθςιμοποιείται ο όροσ βιολογικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Τπάρχουν φυτοπροςτατευτικά προϊόντα τα οποία για να διατεκοφν ςτθν αγορά τθσ χϊρασ μασ και να χρθςιμοποιθκοφν απαιτείται θ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν.4036/2012 (Αϋ8) και όςα από αυτά εμπίπτουν ςτο Παράρτθμα ΙΙ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 889/2008 μποροφν να πωλοφνται και από καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων με υπεφκυνο επιςτιμονα πτυχιοφχο του Σμιματοσ Βιολογικισ Γεωργίασ τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ των Σ.Ε.Ι. 2. Θ εμπορία των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που θ χριςθ τουσ είναι ςυμβατι με τθ βιολογικι γεωργία μπορεί να γίνεται και από καταςτιματα που δεν ζχουν αναγγείλει τθν ζναρξθ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, όπωσ για παράδειγμα καταςτιματα εμπορίασ βιολογικϊν προϊόντων; Όχι, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που θ χριςθ τουσ είναι ςυμβατι με τθ βιολογικι γεωργία είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και ωσ εκ τοφτου θ εμπορία τουσ επιτρζπεται μόνον εφόςον προθγθκεί αναγγελία και πλιρωςθ των Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 14

15 απαιτιςεων του π.δ.159/2013 (Αϋ251), όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 35, παράγραφοσ 2 του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 44 παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α' 32) Ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο Κωδικόσ Θ ΕΑ τθρεί μθτρϊο εμπόρων γεωργικϊν φαρμάκων το οποίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει ςτο διαδίκτυο. Θ ενθμζρωςθ του μθτρϊου γίνεται ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ του ΤΠ.Α.Α.Σ., με βάςθ τα ςτοιχεία που αποςτζλλονται από τισ Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. Θ αρμόδια για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων αρχι, υποχρεοφται να τθρεί και να ενθμερϊνει ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο με: Α. Σισ απαιτιςεισ για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, Β. Σουσ απαςχολοφμενουσ με τθν εμπορία αυτϊν, Γ. Σθ διεφκυνςθ των καταςτθμάτων και Δ. Σουσ αντίςτοιχουσ υπεφκυνουσ επιςτιμονεσ και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομζνα ςτθν ΕΑ το αργότερο μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν ζλευςθ του τριμινου από τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Θ μορφι τθσ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο ςυςτινεται να είναι ςφμφωνα με τα παρακάτω: Α) Απαιτιςεισ για τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ των γεωργικών φαρμάκων: Οι απαιτιςεισ για τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ των γεωργικϊν φαρμάκων κακορίηονται ςτο προεδρικό διάταγμα 159/2013 (ΦΕΚ Αϋ251) «Όροι και προχποκζςεισ για τθν αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ εμπορίασ και τθ λειτουργία καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων». χετικζσ πλθροφορίεσ είναι ανθρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα: Β) Αςχολοφμενοι με τθν εμπορία των γεωργικών φαρμάκων Οι αςχολοφμενοι με τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ Π.Ε.. είναι οι παρακάτω: Επωνυμία επιχείρθςθσ Είδοσ εμπορίου (λιανικι/χονδρικι πϊλθςθ) Διεφκυνςθ Καταςτιματοσ Τπεφκυνοσ Επιςτιμονασ 3.7. Τι ιςχφει για τα βιοκτόνα (παραςιτοκτόνα υγειονομικισ ςθμαςίασ); Οι ρυκμίςεισ για τθν εμπορία εφαρμόηονται για τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Για τα βιοκτόνα προϊόντα, αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 15

16 (ζγκριςθ κυκλοφορίασ) κάκε βιοκτόνου προϊόντοσ. Εφόςον ςε αυτι προβλζπεται ότι θ εμπορία τουσ διενεργείται μζςω καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, τότε τα εν λόγω καταςτιματα πρζπει να πλθροφν τισ οριηόμενεσ από τθν νομοκεςία προδιαγραφζσ Ρροεδρικό διάταγμα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ εμπορίασ και τθ λειτουργία καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ εμπορίασ και τθ λειτουργία καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων κακορίηονται ςτο προεδρικό διάταγμα 159/2013 (ΦΕΚ Αϋ251). Για τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, θ δομι του προεδρικοφ διατάγματοσ είναι: Άρκρο Παρ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπόσ Ρεδίο Εφαρμογισ 1 Σκοπόσ 2 Ρεδίο εφαρμογισ 3 1 Αρμόδιεσ αρχζσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Προι και Ρροχποκζςεισ Άςκθςθσ Εμπορίασ Γεωργικών Φαρμάκων και Ραροχισ Υπθρεςιών Αποκικευςθσ Γεωργικών Φαρμάκων 3 2 Επιτροπι Ελζγχου Δικαιολογθτικών 4 Άςκθςθ λιανικισ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 1 Ποιοι ακοφν τθν λιανικι εμπορία και πότε 2 Ζντυπο αίτθςθσ 5 Ρροχποκζςεισ φυςικών προςώπων για τθν άςκθςθ λιανικισ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων και απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 1 Απαιτιςεισ για τα φυςικά πρόςωπα που είναι και υπεφκυνοι επιςτιμονεσ 2 Δικαιολογθτικά για τα φυςικά πρόςωπα που είναι και υπεφκυνοι επιςτιμονεσ 3 Απαιτιςεισ για τα φυςικά πρόςωπα που απαςχολοφν υπεφκυνο επιςτιμονα 4 Δικαιολογθτικά για τα φυςικά πρόςωπα που απαςχολοφν υπεφκυνο επιςτιμονα 6 Ρροχποκζςεισ νομικών προςώπων για τθν άςκθςθ λιανικισ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων και απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 1 Απαιτιςεισ για τα νομικά πρόςωπα (εταιρείεσ) 2 Απαιτιςεισ για ΑΟ (ςυνεταιριςμοί) 3 Δικαιολογθτικά για τα νομικά πρόςωπα 4 Νομικό πρόςωπο που ζχει τθν ζδρα του ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ 7 Άςκθςθ χονδρικισ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 1-3 Γενικζσ απαιτιςεισ αναγγελίασ άςκθςθσ χονδρικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 4 Γενικζσ απαιτιςεισ άςκθςθσ άςκθςθσ χονδρικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 8 Άςκθςθ λιανικισ και χονδρικισ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάςτθμα εμπορίασ 1-2 Γενικζσ απαιτιςεισ 9 Ραροχι υπθρεςιών αποκικευςθσ γεωργικών φαρμάκων που προορίηονται για χονδρικι εμπορία 1 Αναγγελία 2 Προχποκζςεισ 3 Αποδεικτικά ςτοιχεία 4 Ενθμζρωςθ αρμοδίων αρχϊν Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 16

17 10 Ρροδιαγραφζσ καταςτθμάτων λιανικισ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 1 Προδιαγραφζσ καταςτθμάτων 2 Σιμοκατάλογοσ & αναγραφι τιμϊν επί των προϊόντων 3 Πινακίδα με υπεφκυνο επιςτιμονα 4 Επιτόπιοσ ζλεγχοσ 11 Ρροδιαγραφζσ αποκθκών χονδρικισ πώλθςθσ γεωργικών φαρμάκων 1 Προδιαγραφζσ καταςτθμάτων 2 Επιτόπιοσ ζλεγχοσ 12 Μεταβολι ςτοιχείων υφιςτάμενθσ αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 1 Απαίτθςθ για άμεςθ διλωςθ αλλαγισ ςτοιχείων αναγγελίων 2 Σροποποίθςθ υπεφκυνου επιςτιμονα 3 Απαίτθςθ για νζα αναγγελία ςε περίπτωςθ αλλαγϊν ςτο κατάςτθμα ι ςτθν αποκικθ 4 Παφςθ εμπορίασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αρμόδιεσ Αρχζσ και Διαδικαςία Ελζγχου Εμπορίασ Γεωργικών Φαρμάκων 13 Αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο τθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 1 Αρμόδιεσ αρχζσ για πρωτοβάκμιο ζλεγχο 2 Αρμόδιεσ αρχζσ για δευτεροβάκμιο ζλεγχο 3 Προςόντα υπαλλιλων εντεταλμζνων για ζλεγχο 14 Διαδικαςία ελζγχου εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 1 Πρόγραμμα πρωτοβάκμιου τακτικοφ ελζγχου 2 Παράγοντεσ επικινδυνότθτασ προγράμματοσ τακτικοφ ελζγχου 3 Επιπλζον ζλεγχοι πζραν του προγράμματοσ τακτικοφ ελζγχου 4 Δευτεροβάκμιοι ζλεγχοι Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 5 Τποχρεϊςεισ ΕΑ Ζντυπα ελζγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Τελικζσ διατάξεισ 15 Μεταβατικι περίοδοσ. Καταργοφμενεσ διατάξεισ 1 Μεταβατικζσ διατάξεισ για καταςτιματα που ιδθ λειτουργοφν 2 Μεταβατικζσ διατάξεισ για καταςτιματα που ζχουν υποβάλει αναγγελία ζναρξθσ 3 Κατάργθςθ π.δ. 2/2012 (Αϋ2) 16 Ραράρτθμα «θμεία επιτόπιου ελζγχου καταςτιματοσ εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν ζναρξθ λειτουργίασ» 4. Διαδικαςία αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Θ διαδικαςία αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων περιλαμβάνει τα παρακάτω βιματα: Α) Ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλει ςτθν αρμόδια αρχι (πρωτόκολλο) το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθν αναγγελία χονδρικισ ι και λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςυμπεριλαμβανομζνου του απαιτοφμενου παραβόλου. ε περίπτωςθ μθ υποβολισ του παραβόλου θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει άμεςα τον ενδιαφερόμενο ότι απαγορεφεται θ άςκθςθ εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων πριν τθν υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και ςυγκεκριμζνα του παραβόλου. Σα δικαιολογθτικά που τυχόν υποβλικθκαν χωρίσ να ζχει υποβλθκεί το απαιτοφμενο παράβολο, δεν εξετάηονται από τθν αρμόδια αρχι προτοφ υποβλθκεί το απαιτοφμενο παράβολο. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 17

18 Ο ενδιαφερόμενοσ δεν ξεκινά τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων πριν περάςουν τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ ι πριν ενθμερωκεί από τθν αρμόδια αρχι ςχετικά με τθν πλθρότθτα ι μθ των υποβαλλόμενων ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν. Β) Μετά τθν υποβολι τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ λιανικισ ι χονδρικισ πϊλθςθσ, θ αρμόδια αρχι (επιτροπι Ελζγχου Όρων και Προχποκζςεων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων) εξετάηει τα ζγγραφα που ζχουν υποβλθκεί ωσ προσ τθν πλθρότθτά τουσ και διενεργεί τον απαιτοφμενο επιτόπιο ζλεγχο του καταςτιματοσ. Γ) Με ζγγραφο τθσ αρμόδιασ αρχισ, Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων των Περιφερειϊν τθσ Χϊρασ, ενθμερϊνεται ο ενδιαφερόμενοσ ςχετικά με τθν εξζταςθ τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων που υπζβαλε. 5. Επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Α. Είναι επιτρεπτό υπάλλθλοι που μετζχουν ςτθν επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, να μετζχουν ςτθν επιτροπι ελζγχου εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων του άρκρου 13 του π.δ. 159/2013 (Αϋ251); Εφόςον κάκε μία από τισ εν λόγω επιτροπζσ ζχει διαφορετικό αντικείμενο και εφόςον είναι αντικειμενικά αδφνατο να διευκετθκεί με άλλον τρόπο το κζμα λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, δεν υπάρχει κϊλυμα ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των ιδίων υπαλλιλων και ςτισ δφο επιτροπζσ, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ κατά τθ λειτουργία τουσ τισ διατάξεισ του άρκρου 7 περί αμερολθψίασ των διοικθτικϊν οργάνων του ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». Β. Οι υπάλλθλοι που μετζχουν ςτθν επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να κατζχουν πτυχίο γεωπόνου ι και να ζχουν εμπειρία ςτουσ επιςιμουσ ελζγχουσ γεωργικϊν φαρμάκων; Οι διατάξεισ του π.δ. 159/2013 δεν προβλζπουν καμία δεςμευτικι προχπόκεςθ ι προςόν για τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων ςτθν επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, πλθν του να είναι υπάλλθλοι τθσ οικείασ Δ.Α.Ο.Κ. Γ. Είναι δυνατόν ςτθν επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων να μετζχουν οι προϊςτάμενοι Σμθμάτων τθσ Δ.Α.Ο.Κ. τθσ Π.Ε. ι ο προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Α.Ο.Κ. τθσ Π.Ε.; Οι διατάξεισ του π.δ. 159/2013 δεν αποκλείουν τθ ςυμμετοχι ςτθν επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων των προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Δ.Α.Ο.Κ. τθσ Π.Ε. ι του προϊςταμζνου τθσ Δ.Α.Ο.Κ. τθσ Π.Ε. Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι υπαλλιλων άλλων Διευκφνςεων πλθν τθσ Δ.Α.Ο.Κ. τθσ ιδίασ Π.Ε. Δ. Προαξιολόγθςθ μπορεί να ηθτθκεί από τον ενδιαφερόμενο πριν τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων; Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί προφορικά να ηθτιςει κάκε πλθροφορία από τθν αρμόδια αρχι. Δεν είναι επιτρεπτό όμωσ να υποβλθκοφν δικαιολογθτικά και να αξιολογθκοφν χωρίσ να υποβλθκεί παράβολο με ςκοπό να διενεργθκεί προαξιολόγθςθ. 6. Δικαιολογθτικά αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων 6.1. Ερωτιματα ωσ προσ τα δικαιολογθτικά Α. Θ επιτροπι ελζγχου όρων και προχποκζςεων άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αξιολογεί τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 18

19 παροφςα εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ωσ υντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ για τα γεωργικά φάρμακα. ε περίπτωςθ που υφίςταται αμφιβολία ςε κάποιο κζμα, θ αρμόδια αρχι δφναται να απευκυνκεί ςτθ.ε.α. Αντενδείκνυνται να παραπζμπεται ο ενδιαφερόμενοσ να επικοινωνιςει με τθ.ε.α. ι να μεταφζρει ο ενδιαφερόμενοσ απόψεισ που φζρεται να ζχει ακοφςει ςε επικοινωνία του με τθ.ε.α. Επιςθμαίνεται ότι εάν ζνασ ενδιαφερόμενοσ επικοινωνιςει με τθ.ε.α. και κζςει ερωτιματα, λαμβάνει απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που κζτει, χωρίσ να είναι δυνατόν να υπάρχει από τθ.ε.α. γνϊςθ του πλιρουσ φακζλου τθσ υπόκεςθσ που αφοροφν οι ερωτιςεισ. Ωσ εκ τοφτου κάκε αρμόδια αρχι δεν πρζπει να επθρεάηεται και να κεωρεί κακοριςτικισ ςθμαςίασ όςα μεταφζρει κάκε ενδιαφερόμενοσ ωσ απαντιςεισ τθσ ΕΑ. Β. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 36 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Αϋ26) (Κϊδικασ Δθμοςίων Τπαλλιλων) και το άρκρο 7 του ν.2690/1999 (Αϋ45) δεν επιτρζπεται να υπάρχει κϊλυμα ςυμφζροντοσ των μελϊν τθσ επιτροπισ με τον ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παρακάτω διατάξεισ του ν.2690/1999: «1.Σα διοικθτικά όργανα, μονομελι ι ςυλλογικά, πρζπει να παρζχουν εγγυήςεισ αμερόληπτησ κρίςησ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. 2.Σα μονομελι όργανα, κακϊσ και τα μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων, οφείλουν να απζχουν από κάκε ενζργεια ι διαδικαςία που ςυνιςτά ςυμμετοχι ςε λιψθ απόφαςθσ ι διατφπωςθ γνϊμθσ ι πρόταςθσ εφόςον: α)θ ικανοποίθςθ προςωπικοφ ςυμφζροντόσ τουσ ςυνδζεται με τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ, ι β)είναι ςφηυγοι ι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατϋ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ, με κάποιον από τουσ ενδιαφερομζνουσ, ι γ) ζχουν ιδιαίτερο δεςμό ι ιδιάηουςα ςχζςθ ι εχκρότθτα με τουσ ενδιαφερομζνουσ» Γ. Παροχι εγγράφων: Ο ενδιαφερόμενοσ ζχει δικαίωμα ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, νόμοσ 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45) να πλθροφορείται ζγγραφα τθσ υπόκεςισ του και μάλιςτα εάν ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ ακόμθ και των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ. Σο δικαίωμα των παρ. 1 και 2 αςκείται: α) με μελζτθ του εγγράφου ςτθν αρμόδια υπθρεςία, ι β) με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικών Επικυρωμζνα ι μθ αντίγραφα Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει είτε πρωτότυπα, είτε επικυρωμζνα αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. τθν περίπτωςθ των φωτοαντίγραφων πρζπει να υποβάλλεται και υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986 με τθν οποία κα δθλϊνει ότι : «Σα υποβλθκζντα αντίγραφα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν (αναλυτικι περιγραφι των δικαιολογθτικϊν), που υποβάλλονται με τθν από /20 αναγγελία άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων είναι ακριβι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που ζχω ςτθν κατοχι μου». Θ αρμόδια αρχι μπορεί να ηθτιςει να δει τα αντίςτοιχα πρωτότυπα ζγγραφα ςε κάκε περίπτωςθ αμφιβολίασ μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, αλλά θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια δεν αποςτερεί από τον ενδιαφερόμενο τθ δυνατότθτα άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων μετά τθν ζλευςθ τριμινου από τθν αναγγελία άςκθςθσ που ζχει υποβλθκεί. ε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ των Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 19

20 δικαιολογθτικϊν ι διαπίςτωςθσ αντικανονικότθτασ των υποβλθκζντων αντιγράφων δικαιολογθτικϊν, θ αρμόδια αρχι απαγορεφει άμεςα τθν άςκθςθ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων και κινεί τθν κυρωτικι διαδικαςία για υποβολι ψευδοφσ δθλϊςεωσ Ικαγζνεια / υπθκοότθτα φμφωνα με τθ με αρικ. 179/2003 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον τότε Τπουργό Γεωργίασ, δεν είναι δυνατι θ χοριγθςθ άδειασ εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε φυςικό πρόςωπο με Αλβανικι υπθκοότθτα και Ελλθνικι καταγωγι. Θ γνωμοδότθςθ αυτι ζχει ιςχφ και για κάκε άλλθ υπθκοότθτα τρίτθσ μθ κοινοτικισχϊρασ. ε κάκε περίπτωςθ απαιτείται ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ να ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια ι τθν υπθκοότθτα ενόσ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ). Δεν είναι αποδεκτι θ κάλυψθ τθσ προχπόκεςθσ του άρκρου 5, παράγραφοσ 1 α από ενδιαφερόμενο που ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια αλλά δεν ζχει τθν υπθκοότθτα ενόσ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) Ζκταςθ καταςτιματοσ Οι ελάχιςτεσ εκτάςεισ καταςτιματοσ αναφζρονται ςτθ ζκταςθ του καταςτιματοσ που κα αςκθκεί θ εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων και όχι μόνον ςτον χϊρο όπου κα διατθροφνται τα γεωργικά φάρμακα. υνεπϊσ για παράδειγμα ςτθ λιανικι πϊλθςθ ζνα κατάςτθμα εμπορίασ πρζπει να είναι ςυνολικά κατ ελάχιςτο ςαράντα (40) τετραγωνικά μζτρα, αςχζτωσ αν ο χϊροσ αποκικευςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων (διακριτόσ από το υπόλοιπο κατάςτθμα, με δυνατότθτα να κλειδϊνει, με εξαεριςμό, πυραςφάλεια κλπ) ο οποίοσ για παράδειγμα είναι δζκα (10) τετραγωνικά μζτρα Ρτυχίο υπεφκυνου επιςτιμονα Σο είδοσ του πτυχίου του υπεφκυνου επιςτιμονα που πρζπει να απαςχολείται με τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, ορίηεται ςτο άρκρο 35, παράγραφοσ 13 του νόμου 4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: «Ωσ υπεφκυνοι επιςτιμονεσ ορίηονται γεωπόνοι πτυχιοφχοι (ΑΕΙ) και από τουσ πτυχιοφχουσ (ΣΕΙ) ό,τι ορίηεται ςτα ςχετικά άρκρα του π.δ. 109/1989, τθσ θμεδαπισ ι πτυχιοφχοι αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι ιςότιμου πτυχίου ι διπλϊματοσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν χωρϊν εκτόσ Ε.Ε. με βάςθ τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων μετά από ειςιγθςθ τθσ υντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ του άρκρου 3 παράγραφοσ 1, που κα εκδοκεί εντόσ τριμινου από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, κακορίηονται οι διαδικαςίεσ ςυμπλθρωματικισ κατάρτιςθσ και ανάκλθςθσ τθσ δυνατότθτασ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ςε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ. Πρόςωπα ιςότιμα εκπαιδευμζνα ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. για τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, ϊςτε να διαςφαλίηεται το ίδιο επίπεδο αςφάλειασ για τον άνκρωπο, τθν υγεία των φυτϊν και των ηϊων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, δφνανται να απαςχολοφνται ωσ υπεφκυνοι επιςτιμονεσ ςτισ ωσ άνω επιχειριςεισ». Οι ανωτζρω τίτλοι ςπουδϊν περιγράφονται με ςαφινεια και ςτο άρκρο 5, παράγραφοσ 1β : «Να ζχουν πτυχίο Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι πτυχίο Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ι Σμιματοσ Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ ι Σμιματοσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ Γεωπονίασ των Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 20

21 Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΣΕΙ) ι ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ ΕΕ, με βάςθ τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ. Επίςθσ, μπορεί να είναι πρόςωπα ιςότιμα εκπαιδευμζνα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ για τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, ϊςτε να διαςφαλίηεται το ίδιο επίπεδο αςφάλειασ για τον άνκρωπο, τθν υγεία των φυτϊν και των ηϊων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων γίνεται ςφμφωνα με το π.δ. 38/2010 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 7θσ επτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων» (Αϋ 78), όπωσ ιςχφει, ιδίωσ δε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 57 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν περίπτωςθ α τθσ παρ. 30 του άρκρου 30 του ν. 4111/2013 (Αϋ 18)». Ωσ εκ τοφτου, οι κάτοχοι βαςικϊν τίτλων ςπουδϊν διαφορετικϊν από τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ δεν δικαιοφνται να αςκοφν εμπορία φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Οι μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ ςπουδζσ ςε αντικείμενα ςχετικά με τθν φυτοπροςταςία, δεν αντικακιςτοφν τθν κατοχι του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, όπωσ αυτι προβλζπεται από τθν ανωτζρω νομοκεςία Εξαεριςμόσ Θ φπαρξθ επαρκοφσ εξαεριςμοφ αποτελεί πρωτίςτωσ μζτρο για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ του προςωπικοφ που εργάηεται ςτο κατάςτθμα. κοπόσ φπαρξθσ του εξαεριςμοφ είναι ο κακαριςμόσ του αζρα από οςμζσ γεωργικϊν φαρμάκων και για το λόγο αυτό πρζπει οπωςδιποτε να καλφπτει το χϊρο αποκικευςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. Εφόςον, τα γεωργικά φάρμακα διατθροφνται ςε ιδιαίτερο δωμάτιο (κατάςταςθ θ οποία είναι και θ ςυνιςτϊμενθ) με πόρτα που κλειδϊνει, είναι αρκετό ο εξαεριςμόσ να καλφπτει μόνον το χϊρο διατιρθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο εξαεριςμόσ πρζπει να καλφπτει το ςφνολο του χϊρου όπου βρίςκονται τα γεωργικά φάρμακα Οικοδομικι άδεια Θ απουςία οικοδομικισ άδειασ αποτελεί λόγο απαγόρευςθσ άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Θ διαπίςτωςθ από τον επιτόπιο ζλεγχο προφανϊν οικοδομικϊν παραβάςεων ςτο εξεταηόμενο κατάςτθμα ςε ςχζςθ με υποβλθκείςα οικοδομικι άδεια αποτελεί λόγο απαγόρευςθσ άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. ε κάκε τζτοια περίπτωςθ ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ αρμόδια πολεοδομία για τισ διαπιςτϊςεισ του επιτόπιου ελζγχου. χετικά με νομιμοποιθμζνα αυκαίρετα κτίςματα, μετά από διερεφνθςθ που διενιργθςε θ υπθρεςία μασ και με τθν επιφφλαξθ των κακ φλθ αρμοδίων αρχϊν, προβλζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 25, παράγραφοσ 4 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Αϋ178): «Για τθ λιψθ άδειασ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ, για κάκε είδουσ διοικθτικι άδεια ι ζγκριςθ για τθ χριςθ και τθ λειτουργία ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκδοςθσ, τροποποίθςθσ και ανανζωςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ι για τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθν άςκθςθ μεταποιθτικϊν ι ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 17 ζωσ 40 του ν. 3982/2011 (Αϋ 143), ςε κτίρια ι τμιματα κτιρίων, που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 24 του ν. 4014/2011 (Αϋ Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 21

22 209) ι του παρόντοσ, απαιτείται αντί τθσ οικοδομικισ άδειασ, θ βεβαίωςθ περαίωςθσ ι θ βεβαίωςθ εξόφλθςθσ ποςοςτοφ 30% του ςυνολικοφ ποςοφ προςτίμου, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, από το πλθροφοριακό ςφςτθμα». Από τθν ιςχφουςα νομοκεςία των γεωργικϊν φαρμάκων δεν υφίςταται απαίτθςθ να προβλζπεται ςτθν οικοδομικι άδεια θ χριςθ του κτιρίου για εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων ι για αποκικευςθ γεωργικϊν φαρμάκων. Θ πρόβλεψθ αυτι τελεί υπό τθν αίρεςθ των ιςχυουςϊν προβλζψεων τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ Ραράβολα Σα παράβολα για αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων κακορίηονται πλζον ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ με αρικ. 9158/92269/2012 (Βϋ2535) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. φμφωνα με τθν ανωτζρω απόφαςθ: 1) Σο παράβολο για τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι: επτακόςια (700). 2) Σο παράβολο για τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ χονδρικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι: χίλια πεντακόςια (1.500). ε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ αναγγείλει τθν ζναρξθ χονδρικισ και λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ταυτόχρονα, το απαιτοφμενο παράβολο κεωρείται ότι καλφπτεται από το παράβολο τθσ χονδρικισ πϊλθςθσ των χιλίων πεντακοςίων (1.500), εφόςον ο ελεγχόμενοσ χϊροσ είναι ο ίδιοσ και ςυντάςςεται ζνα πρακτικό επιτόπιου ελζγχου από τθν αρμόδια αρχι Υπεφκυνοσ επιςτιμονασ ςυγγενισ α-βακμοφ ε περίπτωςθ που ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ είναι ςυγγενισ α-βακμοφ δεν απαιτείται θ υποβολι ςφμβαςθσ εργαςίασ. τθν περίπτωςθ αυτι υποβάλλεται πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το οποίο αποδεικνφεται θ ςυγγζνεια α-βακμοφ. Θ πρόβλεψθ αυτι τελεί υπό τθν αίρεςθ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ νομοκεςίασ και των προβλζψεων αυτισ για τθν απαςχόλθςθ ςυγγενϊν α- βακμοφ Ραραςτατικά αςφαλιςτικοφ φορζα Σονίηεται ότι μετά τθν ζκδοςθ του π.δ. 159/2013 (Αϋ251), παφει να απαιτείται θ υποβολι παραςτατικϊν αςφαλιςτικοφ φορζα. 7. Τιρθςθ αρχείων εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Σα καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων υποχρεοφνται να τθροφν αρχεία των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που αποκθκεφουν ι διακζτουν ςτθν αγορά για τουλάχιςτον πζντε ζτθ. Ωσ αρχεία κεωροφνται τα τιμολόγια αγοράσ και πϊλθςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, τα δελτία αποςτολισ και οι καρτζλεσ των πελατϊν, οι οποίεσ μποροφν να διατθροφνται ςε θλεκτρονικι μορφι. Σα αρχεία αυτά πρζπει να είναι διακζςιμα ςτισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ. 8. Διαρρφκμιςθ καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων Επιτόπιοσ ζλεγχοσ Οι προδιαγραφζσ του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αναφζρονται με λεπτομζρεια ςτο άρκρο 10 του προεδρικοφ διατάγματοσ 159/2013 (ΦΕΚ Αϋ251). Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 22

23 8.1. Ιςόγειο φμφωνα με το άρκρο 10 παράγραφοσ 1 του π.δ. 159/2013 (ΦΕΚΑϋ251), το κατάςτθμα πρζπει να είναι ιςόγειο κτίςμα. Επιπλζον επιφάνεια αποκθκευτικοφ χϊρου είναι δυνατόν να υφίςταται ςε θμιυπόγειο ι υπόγειο χϊρο. Ο χϊροσ διατιρθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων μπορεί να είναι ςε θμιυπόγειο ι υπόγειο χϊρο ι πατάρι, εφόςον πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ που τίκενται ςτο π.δ. 159/2013 (νομιμότθτα χϊρου ελεγχόμενθ από τθν οικοδομικι άδεια, πυραςφάλεια, εξαεριςμόσ κλπ) Εξαεριςμόσ Οι προδιαγραφζσ των καταςτθμάτων και ιδιαίτερα του εξαεριςμοφ τίκεται για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των πελατϊν του καταςτιματοσ, των περιοίκων και κυρίωσ του ιδιοκτιτθ και των εργαηόμενων ςτο κατάςτθμα εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων, που παραμζνουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο κατάςτθμα ειςπνζοντασ τον αζρα που κυκλοφορεί ςτο κατάςτθμα. Θ φπαρξθ παρακφρων φυςικοφ αεριςμοφ δεν πλθροί τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ για τα καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Ο εξαεριςμόσ τίκεται μόνον για το χϊρο όπου διατθροφνται τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Αν όμωσ ο χϊροσ αυτόσ δεν είναι ιδιαίτερο δωμάτιο και υπάρχει κίνδυνοσ οι οςμζσ από τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα να διαχζονται ςε ολόκλθρο το χϊρο του καταςτιματοσ, τότε πρζπει ο εξαεριςμόσ να καλφπτει το ςφνολο του καταςτιματοσ 8.3. Αποκθκευτικόσ χώροσ Σα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα πρζπει να διατθροφνται ςε κανονικζσ κερμοκραςίεσ. Δεν είναι επιτρεπτι θ διατιρθςθ των ςκευαςμάτων ςε χϊρουσ που ζχουν άμεςθ επαφι με τον ιλιο, όπωσ βιτρίνεσ ι ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν εξωτερικζσ τηαμαρίεσ, κακϊσ δθμιουργοφνται ακραίεσ ςυνκικεσ που βλάπτουν τθν ποιότθτα των γεωργικϊν φαρμάκων. Σα γεωργικά φάρμακα πρζπει να διατθροφνται ςε χϊρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίοσ πρζπει να κλειδϊνεται και να μθν ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ο αγοραςτισ των γεωργικϊν φαρμάκων. το χϊρο αυτόν τα γεωργικά φάρμακα ταξινομοφνται κατά είδοσ, όπωσ εντομοκτόνα, μυκθτοκτόνα και ηιηανιοκτόνα Δάπεδο και ράφια Σο δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποκετοφνται τα γεωργικά φάρμακα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από μθ απορροφθτικά υλικά. Ωσ αποδεκτά υλικά καταςκευισ δαπζδου μποροφν ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά να αναφερκοφν τα εξισ: κεραμικζσ πλάκεσ, πλακάκια, γυαλιςμζνο μάρμαρο, βιομθχανικά δάπεδα, laminate κ.α. Ωσ μθ αποδεκτό υλικό μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά να αναφερκεί το απλό τςιμζντο. Ωσ αποδεκτά υλικά καταςκευισ ραφιϊν μποροφν ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά να αναφερκοφν τα εξισ: ράφια τφπου Dexion, κάκε τφπου μεταλλικά ράφια, γυάλινα ράφια. Ωσ μθ αποδεκτό υλικό μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά να αναφερκεί το μθ γυαλιςμζνο ξφλο. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 23

24 Σα γεωργικά φάρμακα δεν πρζπει να ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με το δάπεδο του καταςτιματοσ. ε περίπτωςθ που βρίςκονται ςε κοφτεσ και δεν μποροφν οι κοφτεσ να τοποκετθκοφν ςε ράφια, πρζπει να τοποκετοφνται πάνω ςε παλζτεσ ι μεταλλικζσ καταςκευζσ Κουτί πρώτων βοθκειών Σο κουτί πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να περιζχει : Α. Σα ςτοιχειϊδθ για αντιμετϊπιςθ ατυχιματοσ (π.χ. γάηα, οξυηενζ, ιϊδιο, βαμβάκι) και Β. Σα ςυνικωσ χρθςιμοποιοφμενα αντίδοτα για περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ από γεωργικά φάρμακα και ςυγκεκριμζνα: καρβουνάκι, εμετικό, κειικι ατροπίνθ, βιταμίνθ Κ1. Θ χοριγθςθ αντίδοτων επιτρζπεται να γίνεται μόνον με ιατρικι ςυμβουλι. Θ φράςθ «ε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αν αιςκανκείτε αδιακεςία, καλζςτε το Κζντρο Δθλθτθριάςεων » πρζπει να είναι γραμμζνθ με ευμεγζκεισ χαρακτιρεσ ςε πινακίδα ι χαρτί μεγζκουσ τουλάχιςτον Α4. Αναρτάται πλθςίον του κουτιοφ πρϊτων βοθκειϊν Υποδείγματα διαρρφκμιςθσ Σουαλζτα Λοιπά γεωργικά εφόδια Γραφείο 24 Χϊροσ αποκικευςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ΕΙΟΔΟ Πάγκοσ πϊλθςθσ Πυροςβεςτικά μζςα Εξαεριςμόσ Floor Plan φμφωνα με τθ με αρικ. πρωτ / Τπουργικι Απόφαςθ με τθν οποία ζγινε δεκτι θ με αρικ. 1267/85 (548/85) γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Δ/νςθσ του Τπουργείου μασ, θ ανάρτθςθ ενδεικτικισ πινακίδασ ςτθν πρόςοψθ καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων δεν είναι υποχρεωτικι. Αν όμωσ αναρτθκεί, τα επϋ αυτισ αναγραφόμενα ςτοιχεία πρζπει να είναι αλθκινά Ακατάλλθλα γεωργικά φάρμακα Θ φράςθ «ΑΚΑΣΑΛΛΘΛΟ ΠΡΟ ΠΩΛΘΘ» αναγράφεται με ανεξίτθλο και ευανάγνωςτο τρόπο πάνω ςε κάκε ςυςκευαςία ακατάλλθλου γεωργικοφ φαρμάκου. Θ κατάςταςθ με τα διατθροφμενα ακατάλλθλα γεωργικά φάρμακα μπορεί να διατθρείται ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου και όςον αφορά τα λθγμζνα γεωργικά φάρμακα να είναι ενθμερωμζνθ με όλα τα ςκευάςματα που ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξεϊσ τουσ τουλάχιςτον από τριμινου. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 24

25 8.8. Ρινακίδα υπεφκυνου επιςτιμονα Θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ «Θ εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων γίνεται μόνον παρουςία του υπεφκυνου επιςτιμονα κ. (ονοματεπϊνυμο)» πρζπει να αναρτάται είτε ςτθν είςοδο του καταςτιματοσ, είτε ςτο χϊρο πϊλθςθσ του καταςτιματοσ, πλθςίον του ταμείου και να είναι μεγζκουσ τουλάχιςτον ςελίδασ Α4. 9. Τιμοκατάλογοσ πωλοφμενων ςκευαςμάτων Σα καταςτιματα λιανικισ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων οφείλουν να αναρτοφν ςε εμφανζσ ςθμείο και να δθμοςιοποιοφν τον τιμοκατάλογο των διατικζμενων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Ο τιμοκατάλογοσ αναρτάται είτε ςτθν είςοδο του καταςτιματοσ, είτε ςτο χϊρο πϊλθςθσ του καταςτιματοσ, πλθςίον του ταμείου και πρζπει να είναι μεγζκουσ τουλάχιςτον ςελίδασ Α4. Οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων των Περιφερειϊν ορίηουν με απόφαςι τουσ τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, δθλαδι τισ δραςτικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, οι οποίεσ κατ ελάχιςτον πρζπει να αναφζρονται ςτον τιμοκατάλογο που δθμοςιοποιείται. Μζχρι τθν απόκτθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από το πρόγραμμα θλεκτρονικισ καταγραφισ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, οι αρμόδιεσ αρχζσ πρζπει να απευκφνονται είτε ςτα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ είτε ςτουσ ςυλλόγουσ των καταςτθμάτων αυτϊν για να ενθμερωκοφν για τισ δραςτικζσ ουςίεσ που διατίκενται ευρζωσ. τθν περίπτωςθ που απευκυνκοφν ςε καταςτιματα πρζπει να αναηθτιςουν τα ςχετικά ςτοιχεία από τουλάχιςτον πζντε (5) καταςτιματα που λειτουργοφν επί τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ και τα ςτοιχεία κα αφοροφν τισ δραςτικζσ ουςίεσ που διατζκθκαν ςτθν αγορά κατά το προθγοφμενο ζτοσ αρχίηοντασ από το ζτοσ Ο αρικμόσ των δραςτικϊν ουςιϊν που πρζπει να αναγράφονται ςτον τιμοκατάλογο είναι κατ ελάχιςτον τρεισ (3). Εφόςον το κατάςτθμα διακινεί ςκευάςματα με τισ εν λόγω δραςτικζσ ουςίεσ πρζπει να αναγράψει τθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ τριϊν (3) μεγεκϊν ςυςκευαςίασ ι λιγότερων εφόςον διακινεί λιγότερα μεγζκθ ςυςκευαςίασ. 10. Διαχείριςθ ακατάλλθλων γεωργικών φαρμάκων. Θ διαχείριςθ των ακατάλλθλων γεωργικϊν φαρμάκων γίνεται από ειδικά αδειοδοτθμζνεσ επιχειριςεισ διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων. υςτινεται θ μαηικι διαχείριςθ ακατάλλθλων γεωργικϊν φαρμάκων πολλϊν καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων με τθ ςυμμετοχι είτε των ςυλλογικϊν τουσ οργάνων είτε των αρμοδίων υπθρεςιϊν για τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων. υςτινεται επίςθσ θ εκελοντικι δράςθ των εταιρειϊν διανομισ ςε ενζργειεσ διαχείριςθσ ακατάλλθλων γεωργικϊν φαρμάκων, ςτα πλαίςια δράςεων κοινωνικισ ευκφνθσ. Σα λθγμζνα ι απαγορευμζνα γεωργικά φάρμακα κεωροφνται επικίνδυνα απόβλθτα (κωδικόσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ Κ.Τ.Α. με αρικ. ΘΠ /2006). Για τθ διαχείριςι τουσ εφαρμόηεται θ παρακάτω νομοκεςία: (α) Θ Κ.Τ.Α. με αρικ. ΘΠ /2006 (ΦΕΚ 383 Β) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ...}) (β) Θ Κ.Τ.Α. με αρικ. ΘΠ /2006 (ΦΕΚ 791 Β) «Ζγκριςθ Γενικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. Β) τθσ υπ' αρικμ ΚΤΑ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κ.λπ.» (Β'383) και ςε Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 25

26 ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ.1) τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του υμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991».» (γ) Θ Κ.Τ.Α. με αρικ. 8668/2007 «Ζγκριςθ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ υπ' αρ ΚΤΑ...» (ΦΕΚ 287 Β) Οι εταιρίεσ, ςτισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί πανελλαδικι άδεια ςυλλογισ-μεταφοράσ επικινδφνων αποβλιτων από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Τ.ΠΕ.Κ.Α.), αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα 11. Ραροχι υπθρεςιών αποκικευςθσ γεωργικών φαρμάκων Για τθν αναγγελία παροχι υπθρεςιϊν αποκικευςθσ δεν απαιτείται θ κατάκεςθ παραβόλου. 12. Μεταβολζσ μετά τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων φμφωνα με το άρκρο 35, παράγραφοσ 12 του ν.4036/2012 (Αϋ8), οι ζμποροι γεωργικϊν φαρμάκων οφείλουν να ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ, να ενθμερϊνουν άμεςα για κάκε αλλαγι των ςτοιχείων που ζχουν δθλϊςει ςτθν αρμόδια αρχι. Θ ενθμζρωςθ γίνεται ςφμφωνα με το αναφερόμενο ςτο Παράρτθμα πρότυπο ςχεδίου εγγράφου. Α. Αλλαγι καταςτιματοσ (ζδρασ) εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων ε περίπτωςθ που μετά τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, μεταβλθκεί θ κζςθ του καταςτιματοσ (αλλαγι ζδρασ) παφει να ιςχφει θ αναγγελία ζναρξθσ που ζχει υποβλθκεί, κακϊσ τα υποβλθκζντα ςε αυτι δικαιολογθτικά αφοροφν άλλο κατάςτθμα. Ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει ςτθν περίπτωςθ αυτι να προβεί ςε νζα αναγγελία ζναρξθσ υποβάλλοντασ το προβλεπόμενο παράβολο, κακϊσ και το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν το νζο κατάςτθμα, όπου προτίκεται να μετακομίςει θ επιχείρθςθ. Άλλωςτε, ςφμφωνα με τθ με αρικ. 425/2003 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ: α) θ αλλαγι καταςτιματοσ ςυνεπάγεται εκ νζου ζλεγχο από το αρμόδια όργανα του χϊρου αυτοφ, ωςάν να χορθγείται για πρϊτθ φορά τζτοια άδεια. Επομζνωσ, ο ςυγκεκριμζνοσ ζμποροσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, δεν μπορεί να αςκεί τθ δραςτθριότθτά του με τθν αρχικι άδεια β) τθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να κατακζςει το παράβολο για τθν ζκδοςθ νζασ άδειασ εμπορίασ (700 ευρϊ). Αν δεν υποβλθκεί νζα αναγγελία ζναρξθσ και πραγματοποιείται εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων εφαρμόηεται άμεςα θ ελεγκτικι διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 45 του ν.4036/2012 (Αϋ8) για εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, χωρίσ τθν προβλεπόμενθ αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ χονδρικισ πϊλθςθσ ι εμπορίασ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Β. Αλλαγι υπεφκυνου επιςτιμονα ε περίπτωςθ αλλαγισ υπεφκυνου επιςτιμονα απαιτείται θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τον νζο υπεφκυνο επιςτιμονα ςτθν αρμόδια αρχι (Δ.Α.Ο.Κ. τθσ Π.Ε.), χωρίσ να απαιτείται θ υποβολι κάποιου παραβόλου. Θ αρμόδια αρχι δφναται, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ λιψθ των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τον νζο υπεφκυνο επιςτιμονα, να απαγορεφςει τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία του νζου υπεφκυνου επιςτιμονα. Οι ενδιαφερόμενοι αςκοφν Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 26

27 ελεφκερα τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων με τον νζο υπεφκυνο επιςτιμονα μετά πάροδο τριμινου από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τον νζο υπεφκυνο επιςτιμονα, εφόςον δεν υφίςταται θ προαναφερόμενθ απαγόρευςθ αςκιςεωσ τθσ εμπορίασ, κακϊσ και νωρίτερα εφόςον ενθμερωκοφν εγγράφωσ από τθν αρμόδια αρχι για τθν πλθρότθτα των υποβλθκζντων ςτοιχείων. ε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να λειτουργεί το κατάςτθμα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων χωρίσ τθν παρουςία του δθλωμζνου υπεφκυνου επιςτιμονα. Γ. Αλλαγι αρικμοφ φορολογικοφ μθτρώου (ΑΦΜ) ε περίπτωςθ όπου αλλάξει ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (π.χ. ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ μορφισ τθσ επιχείρθςθσ, πϊλθςθσ ι μεταβίβαςθσ) παφει αυτόματα να ιςχφει θ αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων και απαιτείται θ υποβολι νζασ αναγγελίασ ζναρξθσ και κάκε ςτοιχείου που ζχει μεταβλθκεί. Απαιτείται επίςθσ θ υποβολι του προβλεπόμενου παραβόλου. 13. Μθτρώο Εμπορίασ Γεωργικών Φαρμάκων φμφωνα με το άρκρο 35 παρ. 4 του ν.4036/2012 προβλζπεται θ τιρθςθ μθτρϊου εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων και θ χοριγθςθ από τθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΕΑ) ειδικοφ κωδικοφ. Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 35 παρ. 10 του ν.4036/2012, οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων υποχρεοφνται να τθροφν και να ενθμερϊνουν ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο με τισ απαιτιςεισ για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, τουσ απαςχολοφμενουσ με τθν εμπορία αυτϊν, τθ διεφκυνςθ των καταςτθμάτων και τουσ αντίςτοιχουσ υπεφκυνουσ επιςτιμονεσ και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομζνα ςτθν ΕΑ το αργότερο μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν ζλευςθ του τριμινου από τθ γνωςτοποίθςθ ζκδοςθσ τθσ άδειασ. Θ απόδοςθ κωδικοφ γίνεται ωσ εξισ: ε κάκε κατάςτθμα που καταχωρείται αποδίδεται ζνασ κωδικόσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Παράδειγμα: Σο πρϊτο κατάςτθμα που καταχωρεί θ ΔΑΟΚ τθσ ΠΕ Ανατολικισ Αττικισ παίρνει κωδικό ΑΝΑ001, το δεφτερο ΑΝΑ002 κ.ο.κ. Για λόγουσ τιρθςθσ του μθτρϊου δεν επιτρζπεται θ προςκικθ επιπλζον χαρακτιρων ι αρικμϊν ςτον κωδικό κάκε καταςτιματοσ εμπορίασ Θ αρίκμθςθ των κωδικϊν δεν απαιτείται να ζχει αφξουςα ςειρά. Για λόγουσ διευκόλυνςθσ μπορεί κάκε ΔΑΟΚ να χωρίςει κάποιεσ περιοχζσ όπου βρίςκονται καταςτιματα και να προςαρμόςει ανάλογα τθν αρίκμθςθ. Π.χ.: Σα καταςτιματα που βρίςκονται ςτθν περιοχι Α τθσ ΔΑΟΚ τθσ ΠΕ Ανατολικισ Αττικισ ζχουν κωδικοφσ από ΑΝΑ001-ΑΝΑ099, τα καταςτιματα ςτθν περιοχι Β ζχουν κωδικοφσ από ΑΝΑ100- ΑΝΑ199, κ.ο.κ. Για κάκε κατάςτθμα εμπορίασ ςυμπλθρϊνεται ο παρακάτω «Πίνακασ Καταχϊριςθσ Εμπόρων Γεωργικϊν Φαρμάκων», ο οποίοσ ςυνοδεφει το φάκελο κάκε καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων: Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 27

28 ΜΕΟΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΜΡΟΙΑ Ρίνακασ Καταχώριςθσ εμπόρων γεωργικών φαρμάκων (1) Ειδικόσ Κωδικόσ Εμπόρου γεωργικϊν φαρμάκων (2) Επωνυμία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που αςκεί τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων (3) Είδοσ εμπορίασ (Λιανικι/Χονδρικι) (4) Α.Φ.Μ.: (5) Δ.Ο.Τ.: (6) Σθλζφωνο: (7) Σθλεομοιότυπο (fax): (8) (9) Ζδρα καταςτιματοσ: (10) Αποκθκευτικοί χϊροι: (11) υνολικι επιφάνεια επιχείρθςθσ (ζδρα & αποκθκευτικοί χϊροι): (12) Θμερομθνία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων (13) ΑΦΜ νομίμου εκπροςϊπου ΜΕΟΣ Β: ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (14) Ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο (15) Σίτλοσ πουδϊν (16) ΑΦΜ ΜΕΟΣ Γ: Ταυτοποιθτικά ςτοιχεία καταχώριςθσ (17) Ζκδοςθ Καταχϊριςθσ (18) Θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του ανωτζρω Πίνακα Καταχϊριςθσ εμπόρων γεωργικϊν φαρμάκων (1) Αναφζρεται ο κωδικόσ που δίδεται ςε κάκε κατάςτθμα. Π.χ. ΑΡΚ001 (2) Αναφζρεται θ πλιρθ επωνυμία. ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου το ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο. ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου αναφζρεται ο διακριτικόσ τίτλοσ και θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ: πχ. «Γεωργικά Φάρμακα Ο.Ε.»- Βλάχοσ Δ. & ία Ο.Ε. (3) Αναγράφεται το είδοσ τθσ εμπορίασ που αςκεί το κατάςτθμα με δφο δυνατζσ επιλογζσ: χονδρικι και λιανικι. Για τθν κατανόθςθ του διαχωριςμοφ διευκρινίηεται ότι τα καταςτιματα λιανικισ προμθκεφονται γεωργικά φάρμακα από κατόχουσ εγκρίςεων ι καταςτιματα χονδρικισ πϊλθςθσ και πωλοφν γεωργικά φάρμακα ςε παραγωγοφσ (τελικοφσ χριςτεσ) ι ςε άλλα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ. Σα καταςτιματα χονδρικισ προμθκεφονται γεωργικά φάρμακα από κατόχουσ εγκρίςεων ι άλλα καταςτιματα χονδρικισ πϊλθςθσ και πωλοφν ςε καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ ι άλλα καταςτιματα χονδρικισ πϊλθςθσ. (4) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του αςκοφντοσ τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου. (5) Αναγράφεται θ Δ.Ο.Τ. του αςκοφντοσ τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου. (6) Αναγράφεται το τθλζφωνο του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 28

29 (7) Αναγράφεται το τθλεομοιότυπο (fax) του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. (8) Αναγράφεται το του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. (9) Αναγράφεται θ ζδρα του καταςτιματοσ, όπωσ ζχει δθλωκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. (10) Αναγράφονται οι αποκθκευτικοί χϊροι κάκε καταςτιματοσ. Αυτοί μπορεί να είναι μόνον ςτθν ζδρα του καταςτιματοσ ι να εμπεριζχονται περιςςότερα ςθμεία αποκικευςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι καταγράφονται το ςφνολο των αποκθκϊν όπου αποκθκεφονται ι προορίηονται να αποκθκευτοφν γεωργικά φάρμακα. (11) Αναγράφεται ςε τετραγωνικά μζτρα (m 2 ) το ςφνολο τθσ επιφάνειασ που χρθςιμοποιείται από το κατάςτθμα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων και αφορά τουσ δθλοφμενουσ ςτα ανωτζρω ςθμεία (9) και (10) χϊρουσ του καταςτιματοσ. (12) Αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Για καταςτιματα όπου είχε χορθγθκεί άδεια εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αναγράφεται θ θμερομθνία πρϊτθσ χοριγθςθσ άδειασ εμπορίασ. (13) Αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο του υπεφκυνου επιςτιμονα. (14) Αναγράφεται ο τίτλοσ ςπουδϊν του υπεφκυνου επιςτιμονα. ε περίπτωςθ αλλοδαποφ τίτλου ςπουδϊν, αναγράφεται το οριηόμενο ςτθ βεβαίωςθ του ΔΟΑΣΑΠ. (15) Αναγράφεται θ ζκδοςθ του εντφπου καταχϊριςθσ. Η πρϊτθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου αναγράφεται ωσ «Ζκδοςθ 1». ε κάκε μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ των ςτοιχείων του εντφπου μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, το νζο ζντυπο καταχωρείται ωσ «Ζκδοςθ 2» κ.ο.κ. Σα προθγοφμενα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα διατθροφνται ςτο αρχείο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. (16) Αναγράφεται θ θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθ ςχετικι ζκδοςθ του εντφπου καταχϊριςθσ. 14. Ενιαίο Μθτρώο Εμπόρων Αγροτικών Ρροϊόντων, Εφοδίων και Ειςροών (Νόμοσ 3955/ΦΕΚ Α 89/ ) Σο Ενιαίο Μθτρϊο Εμπόρων Αγροτικϊν Προϊόντων, Εφοδίων και Ειςροϊν (Ν.3955/2011) είναι ςε λειτουργία και ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου (www.minagric.gr) παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν διαδικαςία εγγραφισ. Θ τυχόν εγγραφι των ενδιαφερομζνων εμπόρων ςτα Κλαδικά Μθτρϊα, που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 το Νόμου 3955/ (ΦΕΚ Α' 89) δεν αναιρεί τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο Ενιαίο Μθτρϊο Αγροτικϊν Προϊόντων, Εφοδίων και Ειςροϊν. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία κάποιοσ ζμποροσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε αντίςτοιχο Κλαδικό Μθτρϊο, αυτό κα καταχωρείται ςε ειδικό πεδίο τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο Ενιαίο Μθτρϊο Αγροτικϊν Προϊόντων, Εφοδίων και Ειςροϊν. Κατά ςυνζπεια, θ εγγραφι ςτα Κλαδικά Μθτρϊα, εφόςον αυτι επιβάλλεται από τθν αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα, εξακολουκεί να ιςχφει και να ανανεϊνεται, όπωσ και ςτο παρελκόν, ενϊ παράλλθλα είναι υποχρεωτικι και θ εγγραφι ςτο Ενιαίο Μθτρϊο Αγροτικϊν Προϊόντων, Εφοδίων και Ειςροϊν. 15. Πχλθςθ περιοίκων από τθ λειτουργία καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων φμφωνα με το άρκρο 5 του υντάγματοσ, κατοχυρϊνεται ωσ ατομικό δικαίωμα, θ ατομικι και οικονομικι ελευκερία, ειδικότερθ εκδιλωςθ τθσ οποίασ είναι θ επαγγελματικι ελευκερία, δθλαδι θ ελευκερία επιλογισ και άςκθςθσ οριςμζνου επαγγζλματοσ, ωσ αναγκαίου ςτοιχείου τθσ προςωπικότθτασ του ατόμου. τθν ελευκερία αυτι, ο νόμοσ μπορεί να επιβάλει για λόγουσ δθμοςίου ι κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ περιοριςμοφσ, οι οποίοι ορίηονται ρθτά κατά τρόπο γενικό και ςε κάκε περίπτωςθ να τελοφν ςε ςυνάφεια προσ το αντικείμενο και το χαρακτιρα τθσ ρυκμιηόμενθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 29

30 Τπό τθν ζννοια αυτιν τζκθκαν οι ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων μεταξφ των οποίων είναι θ φπαρξθ εξαεριςμοφ, θ ελάχιςτθ ζκταςθ του καταςτιματοσ, το νόμιμο του κτίςματοσ κλπ. και απαρικμικθκαν ςτο προεδρικό διάταγμα 159/2013 (Αϋ251). Θ επίκλθςθ όχλθςθσ από περίοικουσ δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ τζλεςθσ μιασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ εάν θ όχλθςθ αυτι τεκμθριϊνεται με παραβίαςθ των ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων που τζκθκαν από το προεδρικό διάταγμα 159/2013 (Αϋ251). ε κάκε περίπτωςθ καταγγελίασ όχλθςθσ, θ αρμόδια αρχι οφείλει να διερευνά τα πραγματικά περιςτατικά τθσ καταγγελίασ ςε ςχζςθ με τισ εκ του νόμου προδιαγραφζσ. Οι αρμόδιεσ αρχζσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων οφείλουν να εξετάηουν μόνον τισ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί μεταξφ άλλων και για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και του ανενόχλθτου των περιοίκων. φμφωνα με τθ με αρικ. 90/ γνωμοδότθςθ του Γ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, «τα αναφερόμενα ςτον Κανονιςμό τθσ Πολυκατοικίασ είναι δεςμευτικά για τουσ ιδιοκτιτεσ των χϊρων, πλθν όμωσ θ Διοίκθςθ δεν μπορεί να αρνθκεί τθ χοριγθςθ τθσ αιτοφμενθσ άδειασ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, εάν κρίνει ότι ςυντρζχουν ςωρευτικά οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ αδείασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2 του Ν.Δ.220/73. Η εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω αδείασ ουδόλωσ ζχει τθν ζννοια ότι ςτερεί, περιορίηει ι αδρανοποιεί το δικαίωμα των ενοίκων τθσ πολυκατοικίασ ςτθν οποία κα λειτουργιςει το κατάςτθμα να επιδιϊξουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα όςα ορίηει ο Κανονιςμόσ αναφορικά με τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ του ακινιτου». Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 30

31 ΡΑΑΤΗΜΑ Ι (Αρμόδια Αρχι) ΡΟΣ: (ενδιαφερόμενο) ασ γνωρίηουμε ότι μετά από ζλεγχο τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων που υποβάλλατε με αρικ. πρωτ.. ςτθν υπθρεςία μασ, μπορείτε να αςκιςετε το επάγγελμα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 1) Επωνυμία επιχείρθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων 2) Α.Φ.Μ. 3) Ζδρα επιχείρθςθσ (όπου αςκείται θ εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων) 4) Επιπλζον αποκθκευτικοί χϊροι 5) Είδοσ εμπορίασ Λιανικι πϊλθςθ ι 6) Τπεφκυνοσ(-οι) Επιςτιμονασ(-εσ)/ Σίτλοσ ςπουδϊν Χονδρικι πϊλθςθ ι Λιανικι και χονδρικι πϊλθςθ (διαγράψτε ανάλογα) 7) Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα Όλα τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα 8) Κωδικόσ Καταςτιματοσ Μόνον φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςυμβατά για χριςθ ςτθ βιολογικι γεωργία ε κάκε περίπτωςθ αλλαγισ των ανωτζρω ςτοιχείων οφείλετε να ενθμερϊςετε άμεςα εγγράφωσ τθν υπθρεςία μασ. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 31

32 ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ Αρμόδια αρχι... (Θμερομθνία) Αρικ. πρωτ.. ΡΟΣ: (Αναγγζλλοντα ζναρξθ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων) ΘΕΜΑ: Αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων (χονδρικι/ λιανικι πώλθςθ) ΣΧΕΤ.: 1. Η με αρικ. πρωτ. αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικών φαρμάκων (χονδρικι/ λιανικι πώλθςθ) που υποβάλατε. 2. Τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του ν.4036/2012 (Α 8) και ςτο π.δ. 159/2013 (Α 251) χετικά με τθ με αρικ. πρωτ. αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων (χονδρικι/ λιανικι πϊλθςθ) που υποβάλατε ςτθν υπθρεςία μασ ςασ γνωρίηουμε ότι ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ να αςκιςετε το επάγγελμα, κακϊσ δεν ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. υγκεκριμζνα διαπιςτϊκθκε ότι : Δίδεται χρονικό περικϊριο (θ αρμόδια αρχι ορίηει το χρονικό περικϊριο ζωσ τρεισ (3) μινεσ ανάλογα με το είδοσ των δικαιολογθτικϊν ου εκλείπουν) για να υποβάλλετε τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά, μετά τθν πάροδο του οποίου, αν δεν υποβλθκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, κα ςασ επιςτραφεί ο φάκελοσ που υποβάλατε με τθν αναγγελία ζναρξθσ, πλθν του παραβόλου που χρθςιμοποιικθκε για τθν εξζταςι του. Εφόςον υποβλθκοφν τα δικαιολογθτικά, μπορείτε ελεφκερα να ξεκινιςετε τθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων μετά πάροδο τριμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ των ςτοιχείων, εφόςον δεν ενθμερωκείτε για απαγόρευςθ αςκιςεωσ τθσ εμπορίασ, κακϊσ και νωρίτερα εφόςον ενθμερωκείτε εγγράφωσ από τθν υπθρεςία μασ για τθν πλθρότθτα των υποβλθκζντων ςτοιχείων. φραγίδα-τπογραφι Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Σελίδα 32

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα υντονιςτική Εθνική Αρχή Διεφθυνςη Προςταςίασ Φυτικήσ Παραγωγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ενςωμάτωςη ςτο ελληνικό δίκαιο τησ Οδηγίασ 2014/62/EE του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 15ησ Μαΐου 2014 ςχετικά με την προςταςία του ευρώ και άλλων νομιςμάτων από την παραχάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:.

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα