Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : ,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : ,00 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα δπν παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δε ησλ παηδηθψλ ραξψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 28492/2009 (ΦΔΚ 931 Β 2009), ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο, ησλ πξνηχπσλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΔΛΟΣ θαη ησλ Διιεληθψλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ζρέδηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Η επηινγή ησλ νξγάλσλ έγηλε κε ηξφπν πνπ: (1) Η θάζε παηδηθή ραξά λα ζπλεηζθέξεη ζηελ βέιηηζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. (2) Οη εγθαηαζηάζεηο θάζε κηαο παηδηθήο ραξάο λα γίλνπλ έλαο ηφπνο αγαπεηφο ζηα παηδηά, φπνπ ζα αζινχληαη, ζα ςπραγσγνχληαη, ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζα θηλεηνπνηνχληαη γηα άζθεζε ζηελ χπαηζξν. (3) ηε κία πιεπξά έθαζηεο παηδηθήο ραξάο, ζα ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζεκαηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζα απμάλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ παηδφηνπνπ θαη ζα αλαβαζκίδεη ηελ πεξηνρή. Σν φξγαλν απηφ ζα ζπλδπαζηεί κε άιια φξγαλα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. (4) Να εμαζθαιίδνπλ ηελ ςπραγσγία θαη δξαζηεξηφηεηα παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη κε βάζε ηηο εξγνλνκηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ςπραγσγηθέο αλάγθεο θαη ηηο θηλεηηθέο, θνηλσληθέο, γισζζηθέο, καζεζηαθέο δεμηφηεηεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. (5) Να πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθψλ παηρληδφηνπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν κέζα απφ έλαλ πξσηνπνξηαθφ ζρεδηαζκφ κε επειημία, απφ πςεινχ επηπέδνπ βηνκεραληθή παξαγσγή κε κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζε θζνξά, θιηκαηνινγηθέο επηπηψζεηο, βαλδαιηζκνχο, λα έρεη ρακειέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη λα εζηηάδεη ζην πεξηβάιινλ, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηηο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, δειαδή δηαζθαιίδνληαο ην κηθξφηεξν δπλαηφλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν κέζα απφ ηελ παξνρή βέιηηζηεο πνηφηεηαο. ηελ ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά εθθφξησζε - ζπλαξκνιφγεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη φιεο εθείλεο νη εξγαζίεο (δηακφξθσζε-ζηεξέσζε θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε/ δηάζηξσζε απηψλ θαηά ηξφπν αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθφ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1

2 Η επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα. ε θάζε θαηαζθεπή θαη εμνπιηζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δνκηθή αξηηφηεηα ψζηε απηφο λα κελ αιινηψλεηαη πξηλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν επφκελν έιεγρν ζπληήξεζεο. Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ πξνθαινχλ θίλδπλν αλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην δέξκα, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε επηθάιπςε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ δελ ελέρεη ηνμηθφ θίλδπλν. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πιηθψλ γλσζηψλ γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ επηθαλεηαθή αλάθιεμε. ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη πηζαλφο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ θαηά ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ πιηθνχ. Όιεο νη θαηαζθεπέο απφ μχιν ή απφ πξντφληα μχινπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ρξήζε (θακπχιεο γσλίεο ρσξίο αθίδεο, θαηάιιεια βεξλίθηα θαη ρξψκαηα) θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζπζζψξεπζε πδάησλ ζε θαλέλα ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηάβξσζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ηκεκάησλ ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνλ ελδεηθηηθφ ρξφλν επηζεψξεζεο θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Οη ζεκειηψζεηο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη. ζπκθψλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ EN 1176: Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ 1176:2008 Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνηύπνπ ΔΝ 1176:2008 Δμνπιηζκόο θαη δάπεδα παηρληδνηόπσλ (ΔΛΟΣ EN 1176: 2008). Θα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί από θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπό απηό θαη λα θέξεη ζην πηζηνπνηεηηθό ηνπ ηελ πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο κε ην παξαπάλσ πξόηππν (άξζξν 4, 1 θαη άξζξν 5, πξώην εδάθην 2 θαη 3 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014), ζπκπιεξσκαηηθνύ θαη ηξνπνπνηεηηθνύ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). O δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο ηνπ νξγάλνπ κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο πξνηύπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 α θαη β ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014) (ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξώηνπ εδάθηνπ ηεο 2 θαη ηεο 3 ηνπ άξζξνπ 5), ζπκπιεξσκαηηθνύ θαη ηξνπνπνηεηηθνύ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). ηελ πεξίπησζε εμνπιηζκνύ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο άιισλ πξνηύπσλ ή πξνδηαγξαθώλ, ηζρύνπλ ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014), ζπκπιεξσκαηηθνύ θαη ηξνπνπνηεηηθνύ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). Η ζπκκόξθσζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ κε ην αλσηέξσ πξόηππν θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί από δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014) θαη ζηελ Δγθύθιην 44 (Α.Π /2014) ηνπ ΤΠΔ, ζπκπιεξσκαηηθώλ θαη ηξνπνπνηεηηθώλ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ Δπηθάλεηεο από πνιπαηζπιέλην Σν θχξην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), ην νπνίν είλαη πιηθφ κε πςειή αληνρή ζηε θζνξά ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 2

3 θαη ηηο θξνχζεηο. Οη επηθάλεηεο ζα έρνπλ πάρνο 19mm θαη ζα είλαη είηε πιήξσο ρξσκαηηζηέο είηε κε καχξν αλαθπθισκέλν ππξήλα πάρνπο 15mm, αλάγιπθεο θαη ζηηο δπν πιεπξέο θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ είλαη: πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο, αληνρή ζηελ απνζχλζεζε θαη ηνπο κχθεηεο, 100% αλαθπθιψζηκν πιηθφ θαη ηα νθέιε ηνπ: πξντφλ αλζεθηηθφ ζηνπο βαλδαιηζκνχο (αληνρή ζε θξνχζεηο, πςειή αληνρή έλαληη ηνπ γθξάθηηη θιπ.), καθξνβηφηεηα πξντφληνο, ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, πξντφληα θαηάιιεια γηα φια ηα θιίκαηα. ηξσκαηνπνηεκέλεο επηθάλεηεο πςειήο πίεζεο (HPL)- Θα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα πιαηθφξκεο, ζθαινπάηηα, θαζίζκαηα θαη άιινπο ρψξνπο πνπ εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Θα έρνπλ πάρνο 18 mm κε ρπηεπηή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Σν HPL είλαη έλα νκνηνγελέο πιηθφ κε πνιχ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά. Οη θακπχιεο επηθάλεηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαξξίρεζε θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην (PE) πάρνπο 15 mm κε έλα επηθαλεηαθφ ζηξψκα πάρνπο 3 mm απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηηθφ κε αληηνιηζζεηηθέο ηδηφηεηεο. ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ εμαξηήκαηα Σα ραιχβδηλα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: Αλζξαθνχρν ράιπβα κε ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO1461. Αλνμείδσην ράιπβα AISI304 ή AISI303 Αλζξαθνχρν ράιπβα κε επίζηξσζε ζε ζθφλε, κε θιάζε δηάβξσζεο C4 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO Δλ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα κε επίζηξσζε ζε ζθφλε. Όια ζα ηεξνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Σν πεξηερφκελν κνιχβδνπ γηα ηηο επηθάλεηεο ζα είλαη θάησ ησλ 90ppm. Σν πεξηερφκελν κνιχβδνπ γηα ην πιηθφ βάζεο ζα είλαη θάησ ησλ 100ppm. Μπνπιφληα, παμηκάδηα, θιπ., ελδέρεηαη λα θέξνπλ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Delta-Magni ή ηζνδχλακεο. Σα ειαηήξηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα ειαηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN / EN1270-1, κε επεμεξγαζία ζθπξειάηεζεο κε ζθαηξίδηα ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ηεο δεκηνπξγίαο επηθαλεηαθψλ ξσγκψλ θαη κε επίζηξσζε θιάζεο δηάβξσζεο C4 ζχκθσλα κε ην ISO Σα ειαηήξηα ζα εθνδηάδνληαη κε εηδηθνχο ζθηθηήξεο ζηε βάζε απφ ρπηφ πιηθφπνιπακίδε (ΡΑ) πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ. Οη αιπζίδεο ζα είλαη απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ή αλνμείδσην ράιπβα. Καη νη δχν ηχπνη αιπζίδσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ζηα πξφηππα ISO1434 ISO1435 θαη DIN766. Οη ιαβέο από αιπζίδα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα κε πείξνπο απφ ΡΑ πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ παγίδεπζε δαθηχισλ. Οη ζηξνθείο (πνπ ζα ζπλδένπλ αιπζίδεο θαη ζπξκαηφζρνηλα απφ ηα θειχθε-παηρλίδηα, ηηο πιάθεο αλαξξίρεζεο, ηα ηξίγσλα θιπ. κε ηε ζθαίξα ζχλδεζεο/ζηχιν) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ππξνζπζζσκαησκέλν αλνμείδσην ράιπβα κε επίζηξσζε PUR θαη κε ξνπιεκάλ απφ ραιθφ. Οη ζηύινη θαη ηα πιαίζηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο ραιχβδηλνπο ζσιήλεο δηαζηάζεσλ Ø101,6 x 2,9 mm θαη Ø42,4 x 3,2 mm γηα ηνπο ζηχινπο θαη Ø38 x 2 mm γηα ηα πιαίζηα. Οη ζηχινη ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθά ζπγθνιιεκέλα ηξηγσληθά πιαίζηα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ Ø38 x 4 mm. Οη εγθάξζηεο δνθνί, ηα ζθέιε ζηήξημεο, νη ζσιήλεο, θιπ. ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο ραιχβδηλνπο ζσιήλεο δηαζηάζεσλ Ø 60,3 x 4,5 mm θαη Ø38 x 4 mm. Οη ξάβδνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ράιπβα δηαζηάζεσλ Ø38 x 2 mm. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ξάβδνη απφζηαζεο, ρεηξνιαβέο θαη σο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηηο ηζνπιήζξεο θαη ζε άιια αλνίγκαηα θαη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο δηεξγαζίεο: ελ ζεξκψ γαιβαληζκφ επίζηξσζε ζε ζθφλε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 3

4 ειεθηξνγαιβαληζκφ κε επηθάλεηα απφ κπιε πνιππξνππιέλην (ΡΡ). Οη επηθάλεηεο γηα ηηο ηζνπιήζξεο ζα είλαη είηε απφ πιαζηηθφ ρπηεπηφ κε πεξηζηξνθή πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Όιεο νη άθξεο ζα αλαδηπιψλνληαη θαη έηζη δελ ζα είλαη πξνζβάζηκεο. Μεηαιιηθά ζηνηρεία γηα μύιηλεο θαηαζθεπέο: Οη ζπλδέζεηο βαξέσο θνξηίνπ κε ηνπο μχιηλνπο ζηχινπο ζα γίλνληαη κε κπνπιφληα κε ηε βνήζεηα εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο ηχπνπ Wood-Do ή ηζνδχλακνπ απφ πνιπακίδε (ΡΑ) πνπ ζα αληηζηαζκίδεη ηε δηαζηνιή/ζπζηνιή ηνπ μχινπ. Υαιχβδηλν έξεηζκα ζα αλπςψλεη ην μχιν θαηά 200 mm πάλσ απφ ην έδαθνο (ζεκεηψλεηαη απφ έλαλ θφκβν) γηα λα απνθεπρζεί ε δηαπφηηζε ζην έδαθνο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ. Σα ραιχβδηλα εξείζκαηα ζα είλαη ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ βαξέσο ηχπνπ πξνθίι ειαηνχ ράιπβα 2,5mm. Θα ζπλδένληαη κε ηνπο ζηχινπο κέζσ ηεζζάξσλ καθξηψλ ραιχβδηλσλ βηδψλ κε ζπείξσκα πνπ ζα ζηεξεψλνληαη κε θφιια. Σα πεξηζζφηεξα εξείζκαηα ζα απνζπψληαη απφ ηνπο ζηχινπο θαη ζα δηαηίζεληαη ηφζν γηα εγθαηάζηαζε κε αγθχξσζε εληφο ηνπ εδάθνπο φζν θαη γηα επηθαλεηαθή εγθαηάζηαζε. ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ Δμαξηήκαηα Γηάθνξνη θχξηνη ζχλδεζκνη, ζθαηξηθνί αξκνί, αξκνί δαθηπιίσλ θαη πξεζαξηζηνί ζχλδεζκνη ππνζηεξηγκάησλ γηα δίρηπα θαη ζηεξίγκαηα ζεκειηψζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηεπηφ αινπκίλην εηδηθνχ θξάκαηνο γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη κε πεξηερφκελν κφιπβδν θάησ ησλ 100ppm. ΞΤΛΙΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη μχιν ζα πξνέξρεηαη απφ ειεγρφκελε δαζνθνκία θαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά FSC πεγέο (Forest Stewardship Council - πκβνχιην Γηαρείξηζεο Γαζψλ). ΠΛΑΣΙΚΑ εμαξηήκαηα Θα ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηιία πιαζηηθψλ πνπ ζα έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ αληνρή θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Όια ηα πιαζηηθά εμαξηήκαηα ζα δηαηεξνχλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ζε ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο απφ -30 C έσο 60 C θαη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε έλαληη ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ UV ρσξίο ηε ρξήζε ζηαζεξνπνηεηηθψλ νπζηψλ κε βαξέα κέηαιια. Όια ηα καιαθά πιηθά ζα πιεξνχλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θζαιηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηα παηρλίδηα. Πνιπακίδε (ΡΑ, PA6) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Κνξπθέο, ηειηθά πψκαηα ζσιήλσλ, ζηνηρεία αζθαιείαο φπσο παμηκάδηα Do-Nut, ζπλδεηήξεο δηρηπψλ, απνζηάηεο, αλαξηήζεηο γηα θνχληεο, κηθξνχο «ηπηάκελνπο δίζθνπο» (πνξηνθαιί, πξάζηλν θαη θίηξηλν), ηξηγσληθέο πιάθεο, θιπ. Πνιππξνππιέλην (PΡ) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Γίρηπα θαη ζπξκαηφζρνηλα, ρξσκαηηζηά φξγαλα ρεηξηζκνχ, θιπ. πλζεηηθό ειαζηηθό (PUR, TPE, TPU ή EPDM) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Καζίζκαηα θνχληαο, ζθαίξεο ζχλδεζεο, ιαβέο ζρήκαηνο ζηαγφλαο, ηξνρνί, θιπ. Πνιπαηζπιέλην (PΔ) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Μεγάια θνίια πιαζηηθά κέξε φπσο νη επηθάλεηεο γηα ηηο ηζνπιήζξεο, ηα πιαζηηθά ζψκαηα ησλ ζηνηρείσλ κε ειαηήξην, θιπ. ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπαηζπιέλην θαη ζα έρνπλ ρπηεπηεί κε πεξηζηξνθή. Οη επηθάλεηεο γηα φια ηα θακπχια κπαιθφληα ζα απνηεινχληαη απφ ρπηεπκέλεο ελ ζεξκψ πιάθεο ΡΔ πςειήο ππθλφηεηαο. Σα πξνζηαηεπηηθά θνξπθήο ησλ ζηχισλ ζα δηαζέηνπλ ππξήλα απφ ΡΑ πνπ ζα είλαη θαιπκκέλνο απφ καιαθφ καχξν ζεξκνπιαζηηθό ειαζηηθό (ΣΡΔ). Οη ζπλδεηηθέο ζθαίξεο ζα δηαζέηνπλ ππξήλα πςειήο αληνρήο απφ εμσζεκέλν αινπκίλην θαη ΡΡ, πνπ ζα είλαη θαιπκκέλνο απφ κηα επηθάλεηα καιαθνχ καχξνπ TPE. Σα πψκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PA. θήλεο αλαξξίρεζεο - Οη ζθήλεο αλαξξίρεζεο (ζηαζεξέο ζηελ θπξηή πιάθα αλαξξίρεζεο) ζα δηαζέηνπλ έλα έλζεην απφ ΡΑ6 θαιπκκέλν κε καχξν TPU. Οη ζηξνγγπιέο ζθήλεο αλαξξίρεζεο (ζηαζεξέο ζηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ καχξε PUR. Οη ζηξνγγπιέο ζθήλεο αλαξξίρεζεο (ζηαζεξέο ζην ζσιήλα αλαξξίρεζεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ καχξε PUR κε ππξήλα απφ ΡΑ. ΓΙΥΣΤΑ ΚΑΙ ΤΡΜΑΣΟΥΟΙΝΑ Σα δίρηπα θαη ηα ζπξκαηόζρνηλα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ΡΑ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπξκαηφζρνηλα ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε εηδηθή επαγσγηθή δηεξγαζία γηα λα δεκηνπξγεζεί κία ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ράιπβα θαη ηνπ ζρνηληνχ, ψζηε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 4

5 λα δηαζθαιίδεηαη εμαηξεηηθή αληνρή ζηε θζνξά. Σα ηκήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθή θζνξά ζα έρνπλ επηζηξσζεί κε έλα παρχ ζηξψκα PUR. Οη ζπλδεηήξεο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηεπηφ αινπκίλην θαη ζπλαξκνινγεκέλνη κε πξηηζίληα πςειήο πίεζεο. Δμαξηήκαηα ΓΙΑ ΚΟΤΝΙΔ Οη ηππηθέο αλαξηήζεηο θνχληαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ΡΑ κε δηπιά, έλζθαηξα, κφληκα ζθξαγηζκέλα ξνπιεκάλ θαη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία θαηά ηεο ζπζηξνθήο. Η αλάξηεζε ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε έλα ππνζηήξηγκα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η κνλάδα ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί απεπζείαο πάλσ ζηελ εγθάξζηα ξάβδν απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 1. ΞΤΛΙΝΗ 2/ΘΔΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΠΑΙΓΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ «ΓΙΘΔΙΑ ΞΤΛΙΝΗ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΠΑΙΓΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KSW90010 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Γηζέζηα Ξχιηλε Κνχληα κε θαζίζκαηα παίδσλ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 2 εηψλ θαη άλσ. Θα ηθαλνπνηεί ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Θα δηαζέηεη δχν θαζίζκαηα παίδσλ θαη ζα πξνζθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο/παηδηά, ηε δπλαηφηεηα αηψξεζεο, δηαζθέδαζεο θαη εμάζθεζεο. Σν πιαίζην (ή ζθειεηφο) ηεο θνχληαο ζα ζπληίζεηαη απφ ηέζζεξηο μχιηλεο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 95x95 mm κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εκπνηηζκέλε (ππφ πίεζε) μπιεία πεχθεο θαη κία νξηδφληηα δνθφ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 5

6 θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6x2,9 mm ε νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ηηο δχν απνιήμεηο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ζα ζπγθνιινχληαη δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ειάζκαηα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 mm. Η πάθησζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ραιχβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα αλπςψλνπλ ηε δνθφ/ ζηχιν θαηά 200 mm (επάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλν εδάθνπο) γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δηάβξσζεο ησλ δνθψλ/ζηχισλ, θαζψο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη δηάθνξεο ραιχβδηλεο δνθνζήθεο ζα είλαη απνζπψκελεο/ απνζπλαξκνινγνχκελεο θαη ζα πξνζθέξνληαη ηφζν γηα ηελ πάθησζε ησλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο φζν θαη γηα ηελ επηθαλεηαθή πάθησζε (επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο). Σα θαζίζκαηα παίδσλ ζα απνηεινχληαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην (PP, Polypropylene) θαη επηθαιππηφκελν απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο (πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην) ζα δηαζέηεη επηθάλεηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα λεχξα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δνκηθήο αξηηφηεηάο ηνπ. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. Οη κεραληζκνί αλάξηεζεο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide) ην νπνίν ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Οη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα (έδξαλα νιίζζεζεο/ έλζθαηξνπο ηξηβείο) θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ αιπζίδσλ. Όια ηα ραιχβδηλα ζηνηρεία (εμαξηήκαηα) ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν (κπξνχληδν). Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: 710 cm x 296 cm Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: 200 cm x 333 cm Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: 224 cm Μέγηζην χςνο πηψζεο: 118 cm Βάξνο: 107 kg Θεκειίσζε: 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: - m 3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ1176. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε. Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΥΙΛΙΑ ΟΥΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 1.800,00 2. ΞΤΛΙΝΗ 2/ΘΔΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΝΗΠΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΓΙΘΔΙΑ ΞΤΛΙΝΗ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KSW90010 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 6

7 Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Γηζέζηα Ξχιηλε Κνχληα κε θαζίζκαηα λεπίσλ θαη παίδσλ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 1 εηψλ θαη άλσ θαη απφ 2 εηψλ θαη άλσ αληίζηνηρα. Θα ηθαλνπνηεί ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Θα δηαζέηεη δχν θαζίζκαηα, έλα λεπίσλ θαη έλα παίδσλ, θαη ζα πξνζθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο/παηδηά, ηε δπλαηφηεηα αηψξεζεο, δηαζθέδαζεο θαη εμάζθεζεο. Σν πιαίζην (ή ζθειεηφο) ηεο θνχληαο ζα ζπληίζεηαη απφ ηέζζεξεηο μχιηλεο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 95x95 mm κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εκπνηηζκέλε (ππφ πίεζε) μπιεία πεχθεο θαη κία νξηδφληηα δνθφ, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6x2,9 mm ε νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ηηο δχν απνιήμεηο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ζα ζπγθνιινχληαη δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ειάζκαηα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 mm. Η πάθησζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ραιχβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα αλπςψλνπλ ηε δνθφ/ ζηχιν θαηά 200 mm (επάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλν εδάθνπο) γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δηάβξσζεο ησλ δνθψλ/ζηχισλ, θαζψο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη δηάθνξεο ραιχβδηλεο δνθνζήθεο ζα είλαη απνζπψκελεο/ απνζπλαξκνινγνχκελεο θαη ζα πξνζθέξνληαη ηφζν γηα ηελ πάθησζε ησλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο φζν θαη γηα ηελ επηθαλεηαθή πάθησζε (επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο). Σν θάζηζκα παίδσλ ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην (PP, Polypropylene) θαη επηθαιππηφκελν απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο (πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην) ζα δηαζέηεη επηθάλεηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα λεχξα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δνκηθήο αξηηφηεηάο ηνπ. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο απφ 2 εηψλ θαη άλσ. Σν θάζηζκα λεπίσλ, ηχπνπ «πάλα», ζα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ, ην νπνίν ζα είλαη ηδηαίηεξα εχθακπην θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο ζχκθσλα κε ην απηνβάξνο ηνπ ρξήζηε/παηδηνχ. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 7

8 θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο απφ 1 εηψλ θαη άλσ. Οη κεραληζκνί αλάξηεζεο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide) ην νπνίν ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Οη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα (έδξαλα νιίζζεζεο/ έλζθαηξνπο ηξηβείο) θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ αιπζίδσλ. Όια ηα ραιχβδηλα ζηνηρεία (εμαξηήκαηα) ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν (κπξνχληδν). Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 710 cm x 296 cm 200 cm x 333 cm 224 cm 118 cm 107 kg 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm - m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ1176. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 2.100,00 3. ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ ( ΚΑΡΑΒΙ ) ΜΔ ΠΛΑΣΙΚΗ ΣΟΤΛΗΘΡΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KPL517 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 8

9 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Σν Μηθξφ Καξάβη ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 3 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα κία πνιπιεηηνπξγηθή ζεκαηηθή ζχλζεζε, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο/παηδηά πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ζσκαηηθνχ παηρληδηνχ, παηρληδηνχ ξφισλ, φπσο επίζεο θαη ζεκεία αλάπαπζεο. Δηδηθφηεξα, ε ζχλζεηε απηή θαηαζθεπή ζα αλαπαξηζηά ηε κνξθή θαξαβηνχ κε δηαθνζκεηηθή πιψξε θαη πξχκλε, δηαθνζκεηηθφ ηζηίν, πεδάιην θαη θαζηζηηθφ θαη ζα αλαπηχζζεηαη ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη ζε κηα ππεξπςσκέλε επηθάλεηα κε ηζνπιήζξα, ε πξφζβαζε ζηελ νπνία ζα γίλεηαη κέζσ θαηαθφξπθεο αλαξξηρεηηθήο ζθάιαο. Ο δνκηθφο ζθειεηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιαληζκέλεο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 95x95 mm, κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, απφ εκπνηηζκέλε (ππφ πίεζε/θαηεγνξίαο IV) μπιεία πεχθεο. Η πάθησζε ησλ δνθψλ ζην έδαθνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ραιχβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα αλπςψλνπλ ηε δνθφ θαηά 200 mm (επάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλν εδάθνπο) γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δηάβξσζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη δνθνζήθεο απηέο ζα είλαη απνζπλαξκνινγνχκελεο. Σν δάπεδν ηεο ππεξπςσκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 22 mm θαη ζα θέξεη εμσηεξηθή επηθαλεηαθή αληηνιηζζεηηθή ζηξψζε ξεηίλεο. Όιεο νη δηαθνζκεηηθέο θαη πιεπξηθέο πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene) πάρνπο 19 mm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη εμσηεξηθά απφ επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ πάρνπο 2 mm θαη εζσηεξηθά απφ καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ πάρνπο 15 mm. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα ρξσκαηίδνληαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηνχληαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 9

10 κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρνπλ κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Η επζχγξακκε ηζνπιήζξα νιίζζεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ (PE, Polyethylene). Η κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζα είλαη απηή ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 685 cm x 618 cm 335 cm x 318 cm 270 cm 120 cm 273 kg 8 ζεκέιηα ζε βάζνο 90 cm 0,45 m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 7.430,00 4. ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ΠΑΙΓΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ΔΙΡΙΟ ΙΙ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. GXY947 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 10

11 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Πνιπιεηηνπξγηθή χλζεζε είξηνο ΙΙ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/ παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 6 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 11

12 Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε θαηαζθεπή αζινπαηδηάο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο/ παηδηά δηάθνξα ζεκεία δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, δξαζηεξηφηεηεο αλαξξίρεζεο, ηζνξξνπίαο, ηαιάλησζεο, πεξηζηξνθήο, φπσο επίζεο θαη ζέζε αλάπαπζεο. Απνηειείηαη απφ έλα θακπχιν ηνίρν αλαξξίρεζεο, κηα θεθιηκέλε δνθφ ηζνξξνπίαο θαη θχιηζεο, κηα εηδηθή θαηαζθεπή πεξηζηξνθήο, δπν αλαξξηρεηηθέο πξνζβάζεηο κε ζπξκαηφζρνηλα θαη έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν θνίιν θάζηζκα αηψξεζεο. Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηεο ζχλζεηεο απηήο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν θαη ζα απνηειείηαη απφ ηηο δηάθνξεο ζσιήλεο/δνθνχο ζηήξημεο κε θπθιηθέο δηαηνκέο Ø101,6 x 2,9 mm, Ø60,3 x 4,5 mm θαη Ø38 x 4 mm. Οη δνθνί ζηήξημεο/ζηχινη θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 x 2,9 mm ζα δηαζέηνπλ ζηελ απφιεμή ηνπο, πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία (ηάπεο). Σα ζπγθεθξηκέλα πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία/ ηάπεο (απφιεμεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην πνιπακίδηνπ (PΑ, Polyamide) θαη επηθαιππηφκελα απφ κία επηθαλεηαθή ζηξψζε, ζεξκνπιαζηηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Οη ζθαηξηθνί ζχλδεζκνη (ζηνηρεία ζπλδέζεσο) γηα ηε ζπλαξκνγή ησλ αλαξξηρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην δνκηθφ ζθειεηφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην αινπκηλίνπ (πςειήο αληνρήο) θαη πνιππξνππιελίνπ (Polypropylene, PP), δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ρχηεπζεο κε εμψζεζε. Tν πιαίζην απηφ ζα επηθαιχπηεηαη απφ κία επηθαλεηαθή ζηξψζε, ρπηνχ ζεξκνπιαζηηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ (Thermoplastic Elastomer, TPE) θαη καχξνπ ρξψκαηνο. Ο ππξήλαο ηνπ ζθαηξηθνχ απηνχ ζπλδέζκνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη ζα δηαζέηεη έμη ζεκεία ζπλδεζκνινγίαο. Όζα απφ απηά ηα ζεκεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα θαιχπηνληαη απφ πιαζηηθέο ηάπεο (καχξνπ ρξψκαηνο), νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπακίδην (Polyamide, PA). Οη επηκέξνπο ζχλδεζκνη πνπ πξνζαξηψληαη ζηνπο ζθαηξηθνχο ζπλδέζκνπο ηνπ δνκηθνχ ζθειεηνχ θαη ζπγθξαηνχλ ηνπο ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο κε ηνπο ζσιήλεο θαη ηνπο ζηξνθείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ αινπκίλην. Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ζηξνθείο, νη νπνίνη εηζέξρνληαη εληφο ησλ επηκέξνπο ζπλδέζκσλ θαη βνεζνχλ ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνξψδε αλνμείδσην ράιπβα κε νξεηράιθηλνπο ηξηβείο. Ο θακπχινο ηνίρνο/ξάκπα αλαξξίρεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην (PE, Polyethylene), πάρνπο 15 mm θαη ε επηθάλεηά ηνπ ζα είλαη επηζηξσκέλε κε ρπηφ (ειαζηνκεξέο) πιηθφ ζεξκνπιαζηηθήο πνιπνπξεζάλεο (TPU, Thermoplastic Polyurethane) κε πάρνο δηαζηξσκάησζεο 3 mm. Η αληηνιηζζεηηθή απηή επηθάλεηα ζα δηαζθαιίδεη ην αζθαιέο παηρλίδη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα δηαζέηεη δηάθνξεο ιαβέο/ζθήλεο αλαξξίρεζεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηφ (ειαζηνκεξέο) πιηθφ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide), καχξνπ ρξψκαηνο θαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Η επηθάλεηα ηεο δνθνχ ηζνξξνπίαο θαη θχιηζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ πνιπαηζπιέλην (PE, Polyethylene) κέζσ ηεο κεζφδνπ ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο θαη ζα ζπγθξαηείηαη πάλσ ζε κία θεθιηκέλε αξζξσηή ζσιήλα/δνθφ αληηζηήξημεο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν κε θπθιηθή δηαηνκή Ø76,1 mm. Αληίζηνηρα, ην θνίιν θάζηζκα αηψξεζεο θαη αλάπαπζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο απφ ρπηφ πνιπαηζπιέλην (PE, Polyethylene). Ο ρξσκαηηζκφο ησλ επηθαλεηψλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Οη επηθάλεηεο απηέο ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο ζηηο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 12

13 θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρνπλ κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Σα ζπξκαηφζρνηλα ησλ αλαξξηρεηηθψλ δηρηπψλ θαη ζρνηληψλ ζα είλαη καχξνπ ρξψκαηνο θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εμάθισλα, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα ζχξκαηα/ θαιψδηα. Κάζε θιψλνο ζα πεξηιακβάλεη (νθηψ) επηκέξνπο, ραιχβδηλα ζχξκαηα (θαιψδηα), κε εμσηεξηθή δηάκεηξν Ø0,55 mm θαη ζα πεξηηπιίζζεηαη απφ πεξίβιεκα λήκαηνο πνιπακίδηνπ (Polyamide, PΑ), ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Σα ζπξκαηφζρνηλα ζα εληζρχνληαη απφ ππξήλα ελφο ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο/ θαισδίνπ δηακέηξνπ Ø16 mm. Οη απνιήμεηο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ (δαθηχιηνη ζχλδεζεο), ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αινπκίλην θαη επηθαιπκκέλεο απφ έλα παρχ ζηξψκα πνιπνπξεζάλεο (PUR, Polyurethane). Οη (ελδηάκεζνη) ζχλδεζκνη ησλ δηρηπψλ αλαξξίρεζεο ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ρχηεπζεο απφ ρπηφ αινπκίλην. Δπηπιένλ, νη ελδηάκεζνη ζχλδεζκνη ζα ζπλαξκνινγνχληαη ζηα ζπξκαηφζρνηλα δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ήισζεο κε πξηηζίληα ζε πςειή πίεζε. Σα νξηδφληηα πεξηβιήκαηα ζε νξηζκέλα ζεκεία ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην απφ ράιπβα, ην νπνίν ζα επηθαιχπηεηαη απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο (PUR, Polyurethane) καχξνπ ρξψκαηνο. Οη δαθηχιηνη απνιήμεσο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αινπκίλην δηπιήο θσληθφηεηαο θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. ηελ πεξίπησζε βαλδαιηζηηθήο θαηαζηξνθήο ζα είλαη δπλαηή ε κεκνλσκέλε επί ηφπνπ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Η εηδηθή πεξηζηξνθηθή θαηαζθεπή ζα είλαη δηακνξθσκέλε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο ραιχβδηλνπο ζσιήλεο θαη ζα δηαζέηεη εζσηεξηθφ ραιχβδηλν κεραληζκφ πεξηζηξνθήο, ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο. Ο κεραληζκφο απηφο ζα απνηειείηαη απφ έλζθαηξν ηξηβέα (ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα) θαη ζα θαιχπηεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ ζηνηρείν απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο. Η αληηνιηζζεηηθή ρεηξνιαβή ζηελ θνξπθή ηνπ θακπχινπ ηνίρνπ αλαξξίρεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ (ειαζηνκεξέο) πιηθφ πνιπνπξεζάλεο (PUR, Polyurethane), εηδηθήο ζχζηαζεο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) θαη ηνπ φδνληνο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηεη ραιχβδηλεο θαη πιαζηηθέο (ειαζηνκεξείο) εληζρχζεηο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, απφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ (PP, Polypropylene). Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Όιεο νη επηθάλεηεο ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 885 cm x 716 cm 491 cm x 363 cm 293 cm 252 cm 460 kg Δπηθαλεηαθή 0 m3 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 13

14 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΓΔΚΑ ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : ,00 5. ΓΙΚΟ ΠΔΡΙΣΡΟΦΗ (SPINNER) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΠΔΡΙΣΡΟΦΔΑ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. ELE Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Ο Πεξηζηξνθέαο ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθίαο απφ 4 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα φξγαλν πεξηζηξνθήο θαη ελ κέξεη ηζνξξνπίαο, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε/παηδί λα ειέγρεη ηελ απμνκνίσζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο. Θα ζηεξίδεηαη ζε κηα δνθφ απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα κε θπθιηθή δηαηνκή Ø101,6 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 2,5 mm, ε νπνία ζα ζεκειηψλεηαη επηθαλεηαθά ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηε ζεκειίσζε απηή, ε δνθφο ζα δηαζέηεη ζηελ απφιεμή ηεο απηνγελψο ζπγθνιιεκέλν ραιχβδηλν έιαζκα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190x170 mm θαη πάρνπο 5 mm, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η θαηάιιεια δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ Πεξηζηξνθέα κε δηάκεηξν Ø400 mm, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene). Θα έρεη ζπλνιηθφ πάρνο 19 mm θαη ζα απνηειείηαη απφ δχν επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ, πάρνπο 2 mm ε θαζεκία θαη καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. Ο ρξσκαηηζκφο ηεο επηθάλεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα απηή ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Η επηθάλεηα ζα κπνξεί λα ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 14

15 απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Ο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιχβδηλν έιαζκα, πάρνπο 14 mm θαη έλα θπιηλδξηθφ ζχλδεζκν δηαηνκήο Ø102,5 mm κε επαξθέο πάρνο ηνηρψκαηνο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί. Ο θπιηλδξηθφο ζχλδεζκνο ζα έρεη ελζσκαησκέλν ξνπιεκάλ (έδξαλν νιίζζεζεο/ έλζθαηξν ηξηβέα), ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξηζηξνθή. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: Ø340 cm (340 cm x 340 cm) Ø40 cm (40 cm x 40 cm) 35 cm 35 cm 23 kg Δπηθαλεηαθή - m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 940,00 6. ΠΔΡΙΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΜΤΛΟ ΣΤΠΟΤ ΓΑΚΣΤΛΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΜΤΛΟ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. GXY Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε νξγάλνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 15

16 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Ο Πεξηζηξεθφκελνο Γίζθνο Ιζνξξνπίαο ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/ παηδηά ειηθίαο απφ 6 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Ο πεξηζηξεθφκελνο απηφο δίζθνο ζα ηίζεηαη ζε θίλεζε απφ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηζνξξνπήζνπλ ή αθφκα θαη λα πεξηζηξαθνχλ κε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα, αλαθαιχπηνληαο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πεξηζηξνθή θαη ε ηζνξξνπία. Σν φξγαλν απηφ ζα πξνσζεί ην ζπληνληζκφ θαη ην αίζζεκα ηεο ηζνξξνπίαο, θαζψο θαη ην νκαδηθφ παηρλίδη. Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη απφ πέληε ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø60,3 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 4,5 mm. Ο θάζε ζηχινο/ δνθφο ζηήξημεο ζα δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ κήθνο ψζηε λα δηακνξθψλεηαη ε θιίζε ηνπ κχινπ. Η πάθησζε ηνπ κχινπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ζεκειίσζε, είηε επηθαλεηαθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πάθησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηθαλεηαθά, νη ζηχινη/ δνθνί ζηήξημεο ζα δηαζέηνπλ ζηηο απνιήμεηο ηνπο ραιχβδηλα ειάζκαηα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190x170 mm θαη πάρνπο 5 mm. Ο πεξηζηξεθφκελνο δαθηχιηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην (PE). Ο δαθηχιηνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Η επηθάλεηά ηνπ ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized), ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκφο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. Η επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ δαθηπιίνπ ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηνπ. Ο πεξηζηξεθφκελνο δαθηχιηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθφ κεραληζκφ θχιηζεο, ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά. Ο κεραληζκφο θχιηζεο ζα απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο έλζθαηξνπο ηξηβείο (ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα) θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα, θαζψο θαη νη θνξείο ησλ ηξνρίζθσλ/ ζηξνθείσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πιηθφ ηνπ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο. Οη ηξνρίζθνη/ ζηξνθείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ειαζηνκεξέο (ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ) πιηθφ, νη έλζθαηξνη ηξηβείο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ν δαθηχιηνο αζθαιείαο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 606 cm x 606 cm 206 cm x 206 cm 60 cm 100 cm 250 kg 5 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm (Δλαιιαθηηθά: Δπηθαλεηαθή Θεκειίσζε) - m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ1176. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 16

17 ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 7.410,00 7. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΧΝ ΘΔΔΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΔΔΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. Μ186 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Πνιπιεηηνπξγηθή Σξακπάια Πνιιψλ Θέζεσλ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 3 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηξακπάια πνιιψλ ζέζεσλ κε πιατλέο δηαθνζκεηηθέο επηθάλεηεο κε κνηίβα θήπνπ, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη κηα πιαηθφξκα ηζνξξνπίαο. Οη ρξήζηεο/παηδηά ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηαιαλησζνχλ, λα ηζνξξνπήζνπλ αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παηρλίδη ξφισλ κε αθνξκή ηα ζεκαηηθά κνηίβα. Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχλ λα θάζνληαη κε αζθάιεηα ζε θαζίζκαηα κνξθήο πάγθνπ, θξαηψληαο κηα εηδηθά δηακνξθσκέλε ξάβδν θαη έρνληαο ηα πφδηα ζηεξεσκέλα ζε εηδηθέο αληηνιηζζεηηθέο κπάξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο, νη ππφινηπνη ρξήζηεο/παηδηά ζα πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ζηελ θεληξηθή πιαηθφξκα. Η ηξακπάια ζα ζηεξίδεηαη έθθεληξα κε ζχζηεκα ηεζζάξσλ ειαηεξίσλ, ζπλδεδεκέλσλ αλά δχν κεηαμχ ηνπο, επάλσ ζην νπνίν ζα βηδψλνληαη δπν κεηαιιηθέο δνθνί, νξζνγψληαο δηαηνκήο 112x120 mm, πάρνο ηνηρψκαηνο 2,5 mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 3,00 m. Η πιαηθφξκα ηζνξξνπίαο δηαζηάζεσλ 980 x 980 mm ζα ζηεξεψλεηαη ζηηο κεηαιιηθέο δνθνχο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο (HPL, High Pressure Laminate) πάρνπο 17,8 mm κε επηθάιπςε απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. Η πιαηθφξκα απηή ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο, ελψ ζα έρεη αληνρή ζηε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 17

18 θζνξά δεδνκέλνπ φηη απνηειείηαη απφ νκνηνγελέο πιηθφ κε ζχζηαζε 70% ίλεο μχινπ, ε ζπγθφιιεζε ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλφκελε θφιια. Αληίζηνηρα, απφ ην ίδην πιηθφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαη νη δπν επηθάλεηεο ησλ θαζηζκάησλ ηεο ηξακπάιαο, νη νπνίεο ζα είλαη ζηεξεσκέλεο εθαηέξσζελ ζηηο απνιήμεηο ησλ κεηαιιηθψλ δνθψλ. Οη πιατλέο επηθάλεηεο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη δηακνξθσκέλεο απφ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο δηαθνζκεηηθέο επηθάλεηεο δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ, κνξθψλ θαη ρξσκάησλ (ινπινχδηα, κέιηζζεο θαη πεηαινχδεο). Οη επηθάλεηεο απηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene) πάρνπο 19 mm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη εμσηεξηθά απφ επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ πάρνπο 2 mm θαη εζσηεξηθά απφ καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ πάρνπο 15 mm. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα ρξσκαηίδνληαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηνχληαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρνπλ κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Οη ρεηξνιαβέο θαη νη πνδνιαβέο ηεο ηξακπάιαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλεο ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 x 2 mm, είηε ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλσλ είηε αλνμείδσησλ. Η βαθή ησλ πνδνιαβψλ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα (Powder Coating). Οη ρεηξνιαβέο ζα είλαη ζηεξεσκέλεο ζηηο πιατλέο ζεκαηηθέο επηθάλεηεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλεο ζσιήλεο επηθαιππηφκελεο κε ρπηφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ (PP, Polypropylene), ρξψκαηνο κπιε, ζην νπνίν ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ξαβδψζεηο, έηζη ψζηε λα κελ νιηζζαίλνπλ ηα ρέξηα. Σφζν νη ρεηξνιαβέο, φζν θαη νη πνδνιαβέο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειν χςνο θαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε ζχκθσλα κε ηηο εξγνκεηξηθέο δηαζηάζεηο ησλ παηδηψλ ειηθηαθήο νκάδαο απφ 3 εηψλ θαη άλσ. Σα ειαηήξηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιχβδηλεο ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο, ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN : Σα ειαηήξηα ζα δηαζέηνπλ θιάζε αληαπφθξηζεο ζε δηάβξσζε C4 (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO : 1998) θαη ε βαθή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα (Powder Coating). Δπηπιένλ, ζα ππφθεηληαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηφμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ θαη ζξαχζεο (ιφγσ θαηαπφλεζεο). Η αληνρή, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηεξίνπ ζα ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε θνξηίν 64 kg θαη ηαιάλησζε 30ν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ρξφληα, θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ησλ ειαηεξίσλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθήο ζχζηαζεο, ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (Polyamide, PA6) πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 18

19 Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 517 cm x 300 cm 317 cm x 100 cm 109 cm 100 cm 271 kg 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 42 cm (Δλαιιαθηηθά: Δπηθαλεηαθή Θεκειίσζε) 0,5 m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 6.100,00 8. ΔΛΑΣΗΡΙΟ ΜΙΑ ΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΔΛΑΣΗΡΙΟ ΦΩΚΙΑ» ΚΑΙ «ΔΛΑΣΗΡΙΟ ΚΑΓΚΟΤΡΟ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KPL102 ΚΑΙ ΚΩΓ. KPL103 ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ KPL102 Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ KPL103 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 19

20 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Σν ειαηήξην ζε ζεκαηηθή κνξθή Φψθηαο θαη Καλγθνπξφ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθίαο απφ 2 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα φξγαλν ηαιάλησζεο κε ηδηαίηεξα αλαπαπηηθφ θάζηζκα, ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη χςε, ζχκθσλα κε ηα εξγνλνκηθά κεγέζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Σν θάζηζκα ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ (PP, Polypropylene) θαη επηθαιππηφκελν απφ αληηνιηζζεηηθφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο (πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην) ζα δηαζέηεη εηδηθά δηακνξθσκέλα λεχξα, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δνκηθήο αξηηφηεηάο ηεο. Η ζεκαηηθή επηθάλεηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene) πάρνπο 19 mm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη εμσηεξηθά απφ επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ πάρνπο 2 mm θαη εζσηεξηθά απφ καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ πάρνπο 15 mm. Η επηθάλεηα απηή ζα ρξσκαηίδεηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Οη επηθάλεηα απηή ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Οη αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβέο ζα απνηεινχληαη απφ έλα ζπκπαγέο ηκήκα ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθήο ζχζηαζεο ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide). Η αλάγιπθε επηθάλεηα, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ πνδνιαβψλ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε/παηδί ζηαζεξή πξφζθπζε θαη αζθάιεηα. Σν ειαηήξην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλε ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, ηεο νπνίαο ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN : Σν ειαηήξην ζα δηαζέηεη θιάζε αληαπφθξηζεο ζε δηάβξσζε C4 (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO : 1998) θαη ε βαθή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα (Powder Coating). Δπηπιένλ, ζα ππφθεηηαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηφμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ θαη ζξαχζεο (ιφγσ θαηαπφλεζεο). Η αληνρή, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηεξίνπ ζα ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε θνξηίν 64 kg θαη ηαιάλησζε 30ν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ρξφληα, θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ηνπ ειαηεξίνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθήο ζχζηαζεο, ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (Polyamide, PA6) πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 20

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 249.939,01 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δ Π Η Π Λ Α ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΠΑΗΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα