Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : ,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : ,00 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα δπν παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δε ησλ παηδηθψλ ραξψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 28492/2009 (ΦΔΚ 931 Β 2009), ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο, ησλ πξνηχπσλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΔΛΟΣ θαη ησλ Διιεληθψλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ζρέδηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Η επηινγή ησλ νξγάλσλ έγηλε κε ηξφπν πνπ: (1) Η θάζε παηδηθή ραξά λα ζπλεηζθέξεη ζηελ βέιηηζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. (2) Οη εγθαηαζηάζεηο θάζε κηαο παηδηθήο ραξάο λα γίλνπλ έλαο ηφπνο αγαπεηφο ζηα παηδηά, φπνπ ζα αζινχληαη, ζα ςπραγσγνχληαη, ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζα θηλεηνπνηνχληαη γηα άζθεζε ζηελ χπαηζξν. (3) ηε κία πιεπξά έθαζηεο παηδηθήο ραξάο, ζα ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζεκαηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζα απμάλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ παηδφηνπνπ θαη ζα αλαβαζκίδεη ηελ πεξηνρή. Σν φξγαλν απηφ ζα ζπλδπαζηεί κε άιια φξγαλα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. (4) Να εμαζθαιίδνπλ ηελ ςπραγσγία θαη δξαζηεξηφηεηα παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη κε βάζε ηηο εξγνλνκηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ςπραγσγηθέο αλάγθεο θαη ηηο θηλεηηθέο, θνηλσληθέο, γισζζηθέο, καζεζηαθέο δεμηφηεηεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. (5) Να πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθψλ παηρληδφηνπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν κέζα απφ έλαλ πξσηνπνξηαθφ ζρεδηαζκφ κε επειημία, απφ πςεινχ επηπέδνπ βηνκεραληθή παξαγσγή κε κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζε θζνξά, θιηκαηνινγηθέο επηπηψζεηο, βαλδαιηζκνχο, λα έρεη ρακειέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη λα εζηηάδεη ζην πεξηβάιινλ, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηηο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, δειαδή δηαζθαιίδνληαο ην κηθξφηεξν δπλαηφλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν κέζα απφ ηελ παξνρή βέιηηζηεο πνηφηεηαο. ηελ ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά εθθφξησζε - ζπλαξκνιφγεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη φιεο εθείλεο νη εξγαζίεο (δηακφξθσζε-ζηεξέσζε θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε/ δηάζηξσζε απηψλ θαηά ηξφπν αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθφ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1

2 Η επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα. ε θάζε θαηαζθεπή θαη εμνπιηζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δνκηθή αξηηφηεηα ψζηε απηφο λα κελ αιινηψλεηαη πξηλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν επφκελν έιεγρν ζπληήξεζεο. Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ πξνθαινχλ θίλδπλν αλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην δέξκα, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε επηθάιπςε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ δελ ελέρεη ηνμηθφ θίλδπλν. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πιηθψλ γλσζηψλ γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ επηθαλεηαθή αλάθιεμε. ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη πηζαλφο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ θαηά ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ πιηθνχ. Όιεο νη θαηαζθεπέο απφ μχιν ή απφ πξντφληα μχινπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ρξήζε (θακπχιεο γσλίεο ρσξίο αθίδεο, θαηάιιεια βεξλίθηα θαη ρξψκαηα) θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζπζζψξεπζε πδάησλ ζε θαλέλα ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηάβξσζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ηκεκάησλ ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνλ ελδεηθηηθφ ρξφλν επηζεψξεζεο θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Οη ζεκειηψζεηο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη. ζπκθψλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ EN 1176: Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ 1176:2008 Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνηύπνπ ΔΝ 1176:2008 Δμνπιηζκόο θαη δάπεδα παηρληδνηόπσλ (ΔΛΟΣ EN 1176: 2008). Θα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί από θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπό απηό θαη λα θέξεη ζην πηζηνπνηεηηθό ηνπ ηελ πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο κε ην παξαπάλσ πξόηππν (άξζξν 4, 1 θαη άξζξν 5, πξώην εδάθην 2 θαη 3 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014), ζπκπιεξσκαηηθνύ θαη ηξνπνπνηεηηθνύ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). O δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο ηνπ νξγάλνπ κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο πξνηύπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 α θαη β ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014) (ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξώηνπ εδάθηνπ ηεο 2 θαη ηεο 3 ηνπ άξζξνπ 5), ζπκπιεξσκαηηθνύ θαη ηξνπνπνηεηηθνύ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). ηελ πεξίπησζε εμνπιηζκνύ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο άιισλ πξνηύπσλ ή πξνδηαγξαθώλ, ηζρύνπλ ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014), ζπκπιεξσκαηηθνύ θαη ηξνπνπνηεηηθνύ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). Η ζπκκόξθσζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ κε ην αλσηέξσ πξόηππν θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί από δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α /2014) θαη ζηελ Δγθύθιην 44 (Α.Π /2014) ηνπ ΤΠΔ, ζπκπιεξσκαηηθώλ θαη ηξνπνπνηεηηθώλ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α /2009). ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ Δπηθάλεηεο από πνιπαηζπιέλην Σν θχξην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), ην νπνίν είλαη πιηθφ κε πςειή αληνρή ζηε θζνξά ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 2

3 θαη ηηο θξνχζεηο. Οη επηθάλεηεο ζα έρνπλ πάρνο 19mm θαη ζα είλαη είηε πιήξσο ρξσκαηηζηέο είηε κε καχξν αλαθπθισκέλν ππξήλα πάρνπο 15mm, αλάγιπθεο θαη ζηηο δπν πιεπξέο θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ είλαη: πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο, αληνρή ζηελ απνζχλζεζε θαη ηνπο κχθεηεο, 100% αλαθπθιψζηκν πιηθφ θαη ηα νθέιε ηνπ: πξντφλ αλζεθηηθφ ζηνπο βαλδαιηζκνχο (αληνρή ζε θξνχζεηο, πςειή αληνρή έλαληη ηνπ γθξάθηηη θιπ.), καθξνβηφηεηα πξντφληνο, ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, πξντφληα θαηάιιεια γηα φια ηα θιίκαηα. ηξσκαηνπνηεκέλεο επηθάλεηεο πςειήο πίεζεο (HPL)- Θα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα πιαηθφξκεο, ζθαινπάηηα, θαζίζκαηα θαη άιινπο ρψξνπο πνπ εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Θα έρνπλ πάρνο 18 mm κε ρπηεπηή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Σν HPL είλαη έλα νκνηνγελέο πιηθφ κε πνιχ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά. Οη θακπχιεο επηθάλεηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαξξίρεζε θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην (PE) πάρνπο 15 mm κε έλα επηθαλεηαθφ ζηξψκα πάρνπο 3 mm απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηηθφ κε αληηνιηζζεηηθέο ηδηφηεηεο. ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ εμαξηήκαηα Σα ραιχβδηλα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: Αλζξαθνχρν ράιπβα κε ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO1461. Αλνμείδσην ράιπβα AISI304 ή AISI303 Αλζξαθνχρν ράιπβα κε επίζηξσζε ζε ζθφλε, κε θιάζε δηάβξσζεο C4 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO Δλ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα κε επίζηξσζε ζε ζθφλε. Όια ζα ηεξνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Σν πεξηερφκελν κνιχβδνπ γηα ηηο επηθάλεηεο ζα είλαη θάησ ησλ 90ppm. Σν πεξηερφκελν κνιχβδνπ γηα ην πιηθφ βάζεο ζα είλαη θάησ ησλ 100ppm. Μπνπιφληα, παμηκάδηα, θιπ., ελδέρεηαη λα θέξνπλ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Delta-Magni ή ηζνδχλακεο. Σα ειαηήξηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα ειαηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN / EN1270-1, κε επεμεξγαζία ζθπξειάηεζεο κε ζθαηξίδηα ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ηεο δεκηνπξγίαο επηθαλεηαθψλ ξσγκψλ θαη κε επίζηξσζε θιάζεο δηάβξσζεο C4 ζχκθσλα κε ην ISO Σα ειαηήξηα ζα εθνδηάδνληαη κε εηδηθνχο ζθηθηήξεο ζηε βάζε απφ ρπηφ πιηθφπνιπακίδε (ΡΑ) πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ. Οη αιπζίδεο ζα είλαη απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ή αλνμείδσην ράιπβα. Καη νη δχν ηχπνη αιπζίδσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ζηα πξφηππα ISO1434 ISO1435 θαη DIN766. Οη ιαβέο από αιπζίδα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα κε πείξνπο απφ ΡΑ πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ παγίδεπζε δαθηχισλ. Οη ζηξνθείο (πνπ ζα ζπλδένπλ αιπζίδεο θαη ζπξκαηφζρνηλα απφ ηα θειχθε-παηρλίδηα, ηηο πιάθεο αλαξξίρεζεο, ηα ηξίγσλα θιπ. κε ηε ζθαίξα ζχλδεζεο/ζηχιν) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ππξνζπζζσκαησκέλν αλνμείδσην ράιπβα κε επίζηξσζε PUR θαη κε ξνπιεκάλ απφ ραιθφ. Οη ζηύινη θαη ηα πιαίζηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο ραιχβδηλνπο ζσιήλεο δηαζηάζεσλ Ø101,6 x 2,9 mm θαη Ø42,4 x 3,2 mm γηα ηνπο ζηχινπο θαη Ø38 x 2 mm γηα ηα πιαίζηα. Οη ζηχινη ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθά ζπγθνιιεκέλα ηξηγσληθά πιαίζηα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ Ø38 x 4 mm. Οη εγθάξζηεο δνθνί, ηα ζθέιε ζηήξημεο, νη ζσιήλεο, θιπ. ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο ραιχβδηλνπο ζσιήλεο δηαζηάζεσλ Ø 60,3 x 4,5 mm θαη Ø38 x 4 mm. Οη ξάβδνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ράιπβα δηαζηάζεσλ Ø38 x 2 mm. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ξάβδνη απφζηαζεο, ρεηξνιαβέο θαη σο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηηο ηζνπιήζξεο θαη ζε άιια αλνίγκαηα θαη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο δηεξγαζίεο: ελ ζεξκψ γαιβαληζκφ επίζηξσζε ζε ζθφλε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 3

4 ειεθηξνγαιβαληζκφ κε επηθάλεηα απφ κπιε πνιππξνππιέλην (ΡΡ). Οη επηθάλεηεο γηα ηηο ηζνπιήζξεο ζα είλαη είηε απφ πιαζηηθφ ρπηεπηφ κε πεξηζηξνθή πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Όιεο νη άθξεο ζα αλαδηπιψλνληαη θαη έηζη δελ ζα είλαη πξνζβάζηκεο. Μεηαιιηθά ζηνηρεία γηα μύιηλεο θαηαζθεπέο: Οη ζπλδέζεηο βαξέσο θνξηίνπ κε ηνπο μχιηλνπο ζηχινπο ζα γίλνληαη κε κπνπιφληα κε ηε βνήζεηα εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο ηχπνπ Wood-Do ή ηζνδχλακνπ απφ πνιπακίδε (ΡΑ) πνπ ζα αληηζηαζκίδεη ηε δηαζηνιή/ζπζηνιή ηνπ μχινπ. Υαιχβδηλν έξεηζκα ζα αλπςψλεη ην μχιν θαηά 200 mm πάλσ απφ ην έδαθνο (ζεκεηψλεηαη απφ έλαλ θφκβν) γηα λα απνθεπρζεί ε δηαπφηηζε ζην έδαθνο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ. Σα ραιχβδηλα εξείζκαηα ζα είλαη ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ βαξέσο ηχπνπ πξνθίι ειαηνχ ράιπβα 2,5mm. Θα ζπλδένληαη κε ηνπο ζηχινπο κέζσ ηεζζάξσλ καθξηψλ ραιχβδηλσλ βηδψλ κε ζπείξσκα πνπ ζα ζηεξεψλνληαη κε θφιια. Σα πεξηζζφηεξα εξείζκαηα ζα απνζπψληαη απφ ηνπο ζηχινπο θαη ζα δηαηίζεληαη ηφζν γηα εγθαηάζηαζε κε αγθχξσζε εληφο ηνπ εδάθνπο φζν θαη γηα επηθαλεηαθή εγθαηάζηαζε. ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ Δμαξηήκαηα Γηάθνξνη θχξηνη ζχλδεζκνη, ζθαηξηθνί αξκνί, αξκνί δαθηπιίσλ θαη πξεζαξηζηνί ζχλδεζκνη ππνζηεξηγκάησλ γηα δίρηπα θαη ζηεξίγκαηα ζεκειηψζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηεπηφ αινπκίλην εηδηθνχ θξάκαηνο γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη κε πεξηερφκελν κφιπβδν θάησ ησλ 100ppm. ΞΤΛΙΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη μχιν ζα πξνέξρεηαη απφ ειεγρφκελε δαζνθνκία θαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά FSC πεγέο (Forest Stewardship Council - πκβνχιην Γηαρείξηζεο Γαζψλ). ΠΛΑΣΙΚΑ εμαξηήκαηα Θα ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηιία πιαζηηθψλ πνπ ζα έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ αληνρή θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Όια ηα πιαζηηθά εμαξηήκαηα ζα δηαηεξνχλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ζε ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο απφ -30 C έσο 60 C θαη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε έλαληη ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ UV ρσξίο ηε ρξήζε ζηαζεξνπνηεηηθψλ νπζηψλ κε βαξέα κέηαιια. Όια ηα καιαθά πιηθά ζα πιεξνχλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θζαιηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηα παηρλίδηα. Πνιπακίδε (ΡΑ, PA6) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Κνξπθέο, ηειηθά πψκαηα ζσιήλσλ, ζηνηρεία αζθαιείαο φπσο παμηκάδηα Do-Nut, ζπλδεηήξεο δηρηπψλ, απνζηάηεο, αλαξηήζεηο γηα θνχληεο, κηθξνχο «ηπηάκελνπο δίζθνπο» (πνξηνθαιί, πξάζηλν θαη θίηξηλν), ηξηγσληθέο πιάθεο, θιπ. Πνιππξνππιέλην (PΡ) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Γίρηπα θαη ζπξκαηφζρνηλα, ρξσκαηηζηά φξγαλα ρεηξηζκνχ, θιπ. πλζεηηθό ειαζηηθό (PUR, TPE, TPU ή EPDM) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Καζίζκαηα θνχληαο, ζθαίξεο ζχλδεζεο, ιαβέο ζρήκαηνο ζηαγφλαο, ηξνρνί, θιπ. Πνιπαηζπιέλην (PΔ) ζα έρεη εθαξκνγέο ζε: Μεγάια θνίια πιαζηηθά κέξε φπσο νη επηθάλεηεο γηα ηηο ηζνπιήζξεο, ηα πιαζηηθά ζψκαηα ησλ ζηνηρείσλ κε ειαηήξην, θιπ. ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπαηζπιέλην θαη ζα έρνπλ ρπηεπηεί κε πεξηζηξνθή. Οη επηθάλεηεο γηα φια ηα θακπχια κπαιθφληα ζα απνηεινχληαη απφ ρπηεπκέλεο ελ ζεξκψ πιάθεο ΡΔ πςειήο ππθλφηεηαο. Σα πξνζηαηεπηηθά θνξπθήο ησλ ζηχισλ ζα δηαζέηνπλ ππξήλα απφ ΡΑ πνπ ζα είλαη θαιπκκέλνο απφ καιαθφ καχξν ζεξκνπιαζηηθό ειαζηηθό (ΣΡΔ). Οη ζπλδεηηθέο ζθαίξεο ζα δηαζέηνπλ ππξήλα πςειήο αληνρήο απφ εμσζεκέλν αινπκίλην θαη ΡΡ, πνπ ζα είλαη θαιπκκέλνο απφ κηα επηθάλεηα καιαθνχ καχξνπ TPE. Σα πψκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PA. θήλεο αλαξξίρεζεο - Οη ζθήλεο αλαξξίρεζεο (ζηαζεξέο ζηελ θπξηή πιάθα αλαξξίρεζεο) ζα δηαζέηνπλ έλα έλζεην απφ ΡΑ6 θαιπκκέλν κε καχξν TPU. Οη ζηξνγγπιέο ζθήλεο αλαξξίρεζεο (ζηαζεξέο ζηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ καχξε PUR. Οη ζηξνγγπιέο ζθήλεο αλαξξίρεζεο (ζηαζεξέο ζην ζσιήλα αλαξξίρεζεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ καχξε PUR κε ππξήλα απφ ΡΑ. ΓΙΥΣΤΑ ΚΑΙ ΤΡΜΑΣΟΥΟΙΝΑ Σα δίρηπα θαη ηα ζπξκαηόζρνηλα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ΡΑ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπξκαηφζρνηλα ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε εηδηθή επαγσγηθή δηεξγαζία γηα λα δεκηνπξγεζεί κία ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ράιπβα θαη ηνπ ζρνηληνχ, ψζηε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 4

5 λα δηαζθαιίδεηαη εμαηξεηηθή αληνρή ζηε θζνξά. Σα ηκήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθή θζνξά ζα έρνπλ επηζηξσζεί κε έλα παρχ ζηξψκα PUR. Οη ζπλδεηήξεο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηεπηφ αινπκίλην θαη ζπλαξκνινγεκέλνη κε πξηηζίληα πςειήο πίεζεο. Δμαξηήκαηα ΓΙΑ ΚΟΤΝΙΔ Οη ηππηθέο αλαξηήζεηο θνχληαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ΡΑ κε δηπιά, έλζθαηξα, κφληκα ζθξαγηζκέλα ξνπιεκάλ θαη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία θαηά ηεο ζπζηξνθήο. Η αλάξηεζε ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε έλα ππνζηήξηγκα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η κνλάδα ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί απεπζείαο πάλσ ζηελ εγθάξζηα ξάβδν απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 1. ΞΤΛΙΝΗ 2/ΘΔΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΠΑΙΓΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ «ΓΙΘΔΙΑ ΞΤΛΙΝΗ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΠΑΙΓΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KSW90010 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Γηζέζηα Ξχιηλε Κνχληα κε θαζίζκαηα παίδσλ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 2 εηψλ θαη άλσ. Θα ηθαλνπνηεί ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Θα δηαζέηεη δχν θαζίζκαηα παίδσλ θαη ζα πξνζθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο/παηδηά, ηε δπλαηφηεηα αηψξεζεο, δηαζθέδαζεο θαη εμάζθεζεο. Σν πιαίζην (ή ζθειεηφο) ηεο θνχληαο ζα ζπληίζεηαη απφ ηέζζεξηο μχιηλεο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 95x95 mm κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εκπνηηζκέλε (ππφ πίεζε) μπιεία πεχθεο θαη κία νξηδφληηα δνθφ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 5

6 θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6x2,9 mm ε νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ηηο δχν απνιήμεηο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ζα ζπγθνιινχληαη δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ειάζκαηα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 mm. Η πάθησζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ραιχβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα αλπςψλνπλ ηε δνθφ/ ζηχιν θαηά 200 mm (επάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλν εδάθνπο) γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δηάβξσζεο ησλ δνθψλ/ζηχισλ, θαζψο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη δηάθνξεο ραιχβδηλεο δνθνζήθεο ζα είλαη απνζπψκελεο/ απνζπλαξκνινγνχκελεο θαη ζα πξνζθέξνληαη ηφζν γηα ηελ πάθησζε ησλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο φζν θαη γηα ηελ επηθαλεηαθή πάθησζε (επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο). Σα θαζίζκαηα παίδσλ ζα απνηεινχληαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην (PP, Polypropylene) θαη επηθαιππηφκελν απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο (πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην) ζα δηαζέηεη επηθάλεηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα λεχξα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δνκηθήο αξηηφηεηάο ηνπ. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. Οη κεραληζκνί αλάξηεζεο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide) ην νπνίν ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Οη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα (έδξαλα νιίζζεζεο/ έλζθαηξνπο ηξηβείο) θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ αιπζίδσλ. Όια ηα ραιχβδηλα ζηνηρεία (εμαξηήκαηα) ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν (κπξνχληδν). Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: 710 cm x 296 cm Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: 200 cm x 333 cm Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: 224 cm Μέγηζην χςνο πηψζεο: 118 cm Βάξνο: 107 kg Θεκειίσζε: 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: - m 3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ1176. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε. Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΥΙΛΙΑ ΟΥΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 1.800,00 2. ΞΤΛΙΝΗ 2/ΘΔΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΝΗΠΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΓΙΘΔΙΑ ΞΤΛΙΝΗ ΚΟΤΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KSW90010 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 6

7 Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Γηζέζηα Ξχιηλε Κνχληα κε θαζίζκαηα λεπίσλ θαη παίδσλ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 1 εηψλ θαη άλσ θαη απφ 2 εηψλ θαη άλσ αληίζηνηρα. Θα ηθαλνπνηεί ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Θα δηαζέηεη δχν θαζίζκαηα, έλα λεπίσλ θαη έλα παίδσλ, θαη ζα πξνζθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο/παηδηά, ηε δπλαηφηεηα αηψξεζεο, δηαζθέδαζεο θαη εμάζθεζεο. Σν πιαίζην (ή ζθειεηφο) ηεο θνχληαο ζα ζπληίζεηαη απφ ηέζζεξεηο μχιηλεο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 95x95 mm κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εκπνηηζκέλε (ππφ πίεζε) μπιεία πεχθεο θαη κία νξηδφληηα δνθφ, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6x2,9 mm ε νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ηηο δχν απνιήμεηο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ζα ζπγθνιινχληαη δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ειάζκαηα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 mm. Η πάθησζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ραιχβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα αλπςψλνπλ ηε δνθφ/ ζηχιν θαηά 200 mm (επάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλν εδάθνπο) γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δηάβξσζεο ησλ δνθψλ/ζηχισλ, θαζψο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη δηάθνξεο ραιχβδηλεο δνθνζήθεο ζα είλαη απνζπψκελεο/ απνζπλαξκνινγνχκελεο θαη ζα πξνζθέξνληαη ηφζν γηα ηελ πάθησζε ησλ δνθψλ/ ζηχισλ ζην έδαθνο φζν θαη γηα ηελ επηθαλεηαθή πάθησζε (επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο). Σν θάζηζκα παίδσλ ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην (PP, Polypropylene) θαη επηθαιππηφκελν απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο (πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην) ζα δηαζέηεη επηθάλεηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα λεχξα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δνκηθήο αξηηφηεηάο ηνπ. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο απφ 2 εηψλ θαη άλσ. Σν θάζηζκα λεπίσλ, ηχπνπ «πάλα», ζα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ, ην νπνίν ζα είλαη ηδηαίηεξα εχθακπην θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο ζχκθσλα κε ην απηνβάξνο ηνπ ρξήζηε/παηδηνχ. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 7

8 θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο απφ 1 εηψλ θαη άλσ. Οη κεραληζκνί αλάξηεζεο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide) ην νπνίν ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Οη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα (έδξαλα νιίζζεζεο/ έλζθαηξνπο ηξηβείο) θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ αιπζίδσλ. Όια ηα ραιχβδηλα ζηνηρεία (εμαξηήκαηα) ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν (κπξνχληδν). Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 710 cm x 296 cm 200 cm x 333 cm 224 cm 118 cm 107 kg 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm - m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ1176. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 2.100,00 3. ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ ( ΚΑΡΑΒΙ ) ΜΔ ΠΛΑΣΙΚΗ ΣΟΤΛΗΘΡΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KPL517 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 8

9 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Σν Μηθξφ Καξάβη ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 3 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα κία πνιπιεηηνπξγηθή ζεκαηηθή ζχλζεζε, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο/παηδηά πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ζσκαηηθνχ παηρληδηνχ, παηρληδηνχ ξφισλ, φπσο επίζεο θαη ζεκεία αλάπαπζεο. Δηδηθφηεξα, ε ζχλζεηε απηή θαηαζθεπή ζα αλαπαξηζηά ηε κνξθή θαξαβηνχ κε δηαθνζκεηηθή πιψξε θαη πξχκλε, δηαθνζκεηηθφ ηζηίν, πεδάιην θαη θαζηζηηθφ θαη ζα αλαπηχζζεηαη ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη ζε κηα ππεξπςσκέλε επηθάλεηα κε ηζνπιήζξα, ε πξφζβαζε ζηελ νπνία ζα γίλεηαη κέζσ θαηαθφξπθεο αλαξξηρεηηθήο ζθάιαο. Ο δνκηθφο ζθειεηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιαληζκέλεο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 95x95 mm, κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, απφ εκπνηηζκέλε (ππφ πίεζε/θαηεγνξίαο IV) μπιεία πεχθεο. Η πάθησζε ησλ δνθψλ ζην έδαθνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ραιχβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα αλπςψλνπλ ηε δνθφ θαηά 200 mm (επάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλν εδάθνπο) γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δηάβξσζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη δνθνζήθεο απηέο ζα είλαη απνζπλαξκνινγνχκελεο. Σν δάπεδν ηεο ππεξπςσκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 22 mm θαη ζα θέξεη εμσηεξηθή επηθαλεηαθή αληηνιηζζεηηθή ζηξψζε ξεηίλεο. Όιεο νη δηαθνζκεηηθέο θαη πιεπξηθέο πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene) πάρνπο 19 mm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη εμσηεξηθά απφ επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ πάρνπο 2 mm θαη εζσηεξηθά απφ καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ πάρνπο 15 mm. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα ρξσκαηίδνληαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηνχληαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 9

10 κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρνπλ κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Η επζχγξακκε ηζνπιήζξα νιίζζεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ (PE, Polyethylene). Η κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζα είλαη απηή ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 685 cm x 618 cm 335 cm x 318 cm 270 cm 120 cm 273 kg 8 ζεκέιηα ζε βάζνο 90 cm 0,45 m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 7.430,00 4. ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ΠΑΙΓΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ΔΙΡΙΟ ΙΙ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. GXY947 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 10

11 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Πνιπιεηηνπξγηθή χλζεζε είξηνο ΙΙ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/ παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 6 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 11

12 Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε θαηαζθεπή αζινπαηδηάο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο/ παηδηά δηάθνξα ζεκεία δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, δξαζηεξηφηεηεο αλαξξίρεζεο, ηζνξξνπίαο, ηαιάλησζεο, πεξηζηξνθήο, φπσο επίζεο θαη ζέζε αλάπαπζεο. Απνηειείηαη απφ έλα θακπχιν ηνίρν αλαξξίρεζεο, κηα θεθιηκέλε δνθφ ηζνξξνπίαο θαη θχιηζεο, κηα εηδηθή θαηαζθεπή πεξηζηξνθήο, δπν αλαξξηρεηηθέο πξνζβάζεηο κε ζπξκαηφζρνηλα θαη έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν θνίιν θάζηζκα αηψξεζεο. Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηεο ζχλζεηεο απηήο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν θαη ζα απνηειείηαη απφ ηηο δηάθνξεο ζσιήλεο/δνθνχο ζηήξημεο κε θπθιηθέο δηαηνκέο Ø101,6 x 2,9 mm, Ø60,3 x 4,5 mm θαη Ø38 x 4 mm. Οη δνθνί ζηήξημεο/ζηχινη θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 x 2,9 mm ζα δηαζέηνπλ ζηελ απφιεμή ηνπο, πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία (ηάπεο). Σα ζπγθεθξηκέλα πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία/ ηάπεο (απφιεμεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην πνιπακίδηνπ (PΑ, Polyamide) θαη επηθαιππηφκελα απφ κία επηθαλεηαθή ζηξψζε, ζεξκνπιαζηηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Οη ζθαηξηθνί ζχλδεζκνη (ζηνηρεία ζπλδέζεσο) γηα ηε ζπλαξκνγή ησλ αλαξξηρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην δνκηθφ ζθειεηφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην αινπκηλίνπ (πςειήο αληνρήο) θαη πνιππξνππιελίνπ (Polypropylene, PP), δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ρχηεπζεο κε εμψζεζε. Tν πιαίζην απηφ ζα επηθαιχπηεηαη απφ κία επηθαλεηαθή ζηξψζε, ρπηνχ ζεξκνπιαζηηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ (Thermoplastic Elastomer, TPE) θαη καχξνπ ρξψκαηνο. Ο ππξήλαο ηνπ ζθαηξηθνχ απηνχ ζπλδέζκνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη ζα δηαζέηεη έμη ζεκεία ζπλδεζκνινγίαο. Όζα απφ απηά ηα ζεκεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα θαιχπηνληαη απφ πιαζηηθέο ηάπεο (καχξνπ ρξψκαηνο), νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπακίδην (Polyamide, PA). Οη επηκέξνπο ζχλδεζκνη πνπ πξνζαξηψληαη ζηνπο ζθαηξηθνχο ζπλδέζκνπο ηνπ δνκηθνχ ζθειεηνχ θαη ζπγθξαηνχλ ηνπο ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο κε ηνπο ζσιήλεο θαη ηνπο ζηξνθείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ αινπκίλην. Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ζηξνθείο, νη νπνίνη εηζέξρνληαη εληφο ησλ επηκέξνπο ζπλδέζκσλ θαη βνεζνχλ ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνξψδε αλνμείδσην ράιπβα κε νξεηράιθηλνπο ηξηβείο. Ο θακπχινο ηνίρνο/ξάκπα αλαξξίρεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην (PE, Polyethylene), πάρνπο 15 mm θαη ε επηθάλεηά ηνπ ζα είλαη επηζηξσκέλε κε ρπηφ (ειαζηνκεξέο) πιηθφ ζεξκνπιαζηηθήο πνιπνπξεζάλεο (TPU, Thermoplastic Polyurethane) κε πάρνο δηαζηξσκάησζεο 3 mm. Η αληηνιηζζεηηθή απηή επηθάλεηα ζα δηαζθαιίδεη ην αζθαιέο παηρλίδη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα δηαζέηεη δηάθνξεο ιαβέο/ζθήλεο αλαξξίρεζεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηφ (ειαζηνκεξέο) πιηθφ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide), καχξνπ ρξψκαηνο θαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Η επηθάλεηα ηεο δνθνχ ηζνξξνπίαο θαη θχιηζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ πνιπαηζπιέλην (PE, Polyethylene) κέζσ ηεο κεζφδνπ ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο θαη ζα ζπγθξαηείηαη πάλσ ζε κία θεθιηκέλε αξζξσηή ζσιήλα/δνθφ αληηζηήξημεο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν κε θπθιηθή δηαηνκή Ø76,1 mm. Αληίζηνηρα, ην θνίιν θάζηζκα αηψξεζεο θαη αλάπαπζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο απφ ρπηφ πνιπαηζπιέλην (PE, Polyethylene). Ο ρξσκαηηζκφο ησλ επηθαλεηψλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Οη επηθάλεηεο απηέο ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο ζηηο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 12

13 θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρνπλ κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Σα ζπξκαηφζρνηλα ησλ αλαξξηρεηηθψλ δηρηπψλ θαη ζρνηληψλ ζα είλαη καχξνπ ρξψκαηνο θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εμάθισλα, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα ζχξκαηα/ θαιψδηα. Κάζε θιψλνο ζα πεξηιακβάλεη (νθηψ) επηκέξνπο, ραιχβδηλα ζχξκαηα (θαιψδηα), κε εμσηεξηθή δηάκεηξν Ø0,55 mm θαη ζα πεξηηπιίζζεηαη απφ πεξίβιεκα λήκαηνο πνιπακίδηνπ (Polyamide, PΑ), ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Σα ζπξκαηφζρνηλα ζα εληζρχνληαη απφ ππξήλα ελφο ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο/ θαισδίνπ δηακέηξνπ Ø16 mm. Οη απνιήμεηο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ (δαθηχιηνη ζχλδεζεο), ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αινπκίλην θαη επηθαιπκκέλεο απφ έλα παρχ ζηξψκα πνιπνπξεζάλεο (PUR, Polyurethane). Οη (ελδηάκεζνη) ζχλδεζκνη ησλ δηρηπψλ αλαξξίρεζεο ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ρχηεπζεο απφ ρπηφ αινπκίλην. Δπηπιένλ, νη ελδηάκεζνη ζχλδεζκνη ζα ζπλαξκνινγνχληαη ζηα ζπξκαηφζρνηλα δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ήισζεο κε πξηηζίληα ζε πςειή πίεζε. Σα νξηδφληηα πεξηβιήκαηα ζε νξηζκέλα ζεκεία ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην απφ ράιπβα, ην νπνίν ζα επηθαιχπηεηαη απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο (PUR, Polyurethane) καχξνπ ρξψκαηνο. Οη δαθηχιηνη απνιήμεσο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αινπκίλην δηπιήο θσληθφηεηαο θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. ηελ πεξίπησζε βαλδαιηζηηθήο θαηαζηξνθήο ζα είλαη δπλαηή ε κεκνλσκέλε επί ηφπνπ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Η εηδηθή πεξηζηξνθηθή θαηαζθεπή ζα είλαη δηακνξθσκέλε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο ραιχβδηλνπο ζσιήλεο θαη ζα δηαζέηεη εζσηεξηθφ ραιχβδηλν κεραληζκφ πεξηζηξνθήο, ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο. Ο κεραληζκφο απηφο ζα απνηειείηαη απφ έλζθαηξν ηξηβέα (ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα) θαη ζα θαιχπηεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ ζηνηρείν απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο. Η αληηνιηζζεηηθή ρεηξνιαβή ζηελ θνξπθή ηνπ θακπχινπ ηνίρνπ αλαξξίρεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ (ειαζηνκεξέο) πιηθφ πνιπνπξεζάλεο (PUR, Polyurethane), εηδηθήο ζχζηαζεο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized) θαη ηνπ φδνληνο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηεη ραιχβδηλεο θαη πιαζηηθέο (ειαζηνκεξείο) εληζρχζεηο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, απφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ (PP, Polypropylene). Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Όιεο νη επηθάλεηεο ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 885 cm x 716 cm 491 cm x 363 cm 293 cm 252 cm 460 kg Δπηθαλεηαθή 0 m3 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 13

14 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΓΔΚΑ ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : ,00 5. ΓΙΚΟ ΠΔΡΙΣΡΟΦΗ (SPINNER) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΠΔΡΙΣΡΟΦΔΑ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. ELE Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Ο Πεξηζηξνθέαο ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθίαο απφ 4 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα φξγαλν πεξηζηξνθήο θαη ελ κέξεη ηζνξξνπίαο, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε/παηδί λα ειέγρεη ηελ απμνκνίσζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο. Θα ζηεξίδεηαη ζε κηα δνθφ απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα κε θπθιηθή δηαηνκή Ø101,6 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 2,5 mm, ε νπνία ζα ζεκειηψλεηαη επηθαλεηαθά ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηε ζεκειίσζε απηή, ε δνθφο ζα δηαζέηεη ζηελ απφιεμή ηεο απηνγελψο ζπγθνιιεκέλν ραιχβδηλν έιαζκα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190x170 mm θαη πάρνπο 5 mm, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η θαηάιιεια δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ Πεξηζηξνθέα κε δηάκεηξν Ø400 mm, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene). Θα έρεη ζπλνιηθφ πάρνο 19 mm θαη ζα απνηειείηαη απφ δχν επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ, πάρνπο 2 mm ε θαζεκία θαη καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. Ο ρξσκαηηζκφο ηεο επηθάλεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα απηή ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Η επηθάλεηα ζα κπνξεί λα ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 14

15 απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Ο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιχβδηλν έιαζκα, πάρνπο 14 mm θαη έλα θπιηλδξηθφ ζχλδεζκν δηαηνκήο Ø102,5 mm κε επαξθέο πάρνο ηνηρψκαηνο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί. Ο θπιηλδξηθφο ζχλδεζκνο ζα έρεη ελζσκαησκέλν ξνπιεκάλ (έδξαλν νιίζζεζεο/ έλζθαηξν ηξηβέα), ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξηζηξνθή. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: Ø340 cm (340 cm x 340 cm) Ø40 cm (40 cm x 40 cm) 35 cm 35 cm 23 kg Δπηθαλεηαθή - m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 940,00 6. ΠΔΡΙΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΜΤΛΟ ΣΤΠΟΤ ΓΑΚΣΤΛΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΜΤΛΟ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. GXY Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε νξγάλνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 15

16 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Ο Πεξηζηξεθφκελνο Γίζθνο Ιζνξξνπίαο ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/ παηδηά ειηθίαο απφ 6 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Ο πεξηζηξεθφκελνο απηφο δίζθνο ζα ηίζεηαη ζε θίλεζε απφ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηζνξξνπήζνπλ ή αθφκα θαη λα πεξηζηξαθνχλ κε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα, αλαθαιχπηνληαο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πεξηζηξνθή θαη ε ηζνξξνπία. Σν φξγαλν απηφ ζα πξνσζεί ην ζπληνληζκφ θαη ην αίζζεκα ηεο ηζνξξνπίαο, θαζψο θαη ην νκαδηθφ παηρλίδη. Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη απφ πέληε ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø60,3 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 4,5 mm. Ο θάζε ζηχινο/ δνθφο ζηήξημεο ζα δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ κήθνο ψζηε λα δηακνξθψλεηαη ε θιίζε ηνπ κχινπ. Η πάθησζε ηνπ κχινπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ζεκειίσζε, είηε επηθαλεηαθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πάθησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηθαλεηαθά, νη ζηχινη/ δνθνί ζηήξημεο ζα δηαζέηνπλ ζηηο απνιήμεηο ηνπο ραιχβδηλα ειάζκαηα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190x170 mm θαη πάρνπο 5 mm. Ο πεξηζηξεθφκελνο δαθηχιηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην (PE). Ο δαθηχιηνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Η επηθάλεηά ηνπ ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized), ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκφο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. Η επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ δαθηπιίνπ ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηνπ. Ο πεξηζηξεθφκελνο δαθηχιηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθφ κεραληζκφ θχιηζεο, ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά. Ο κεραληζκφο θχιηζεο ζα απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο έλζθαηξνπο ηξηβείο (ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα) θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα, θαζψο θαη νη θνξείο ησλ ηξνρίζθσλ/ ζηξνθείσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πιηθφ ηνπ πνιπακίδηνπ (PA, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο. Οη ηξνρίζθνη/ ζηξνθείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ειαζηνκεξέο (ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ) πιηθφ, νη έλζθαηξνη ηξηβείο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ν δαθηχιηνο αζθαιείαο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 606 cm x 606 cm 206 cm x 206 cm 60 cm 100 cm 250 kg 5 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm (Δλαιιαθηηθά: Δπηθαλεηαθή Θεκειίσζε) - m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ1176. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 16

17 ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 7.410,00 7. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΧΝ ΘΔΔΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΔΔΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. Μ186 Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Η Πνιπιεηηνπξγηθή Σξακπάια Πνιιψλ Θέζεσλ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθηαθήο νκάδαο απφ 3 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηξακπάια πνιιψλ ζέζεσλ κε πιατλέο δηαθνζκεηηθέο επηθάλεηεο κε κνηίβα θήπνπ, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη κηα πιαηθφξκα ηζνξξνπίαο. Οη ρξήζηεο/παηδηά ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηαιαλησζνχλ, λα ηζνξξνπήζνπλ αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παηρλίδη ξφισλ κε αθνξκή ηα ζεκαηηθά κνηίβα. Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχλ λα θάζνληαη κε αζθάιεηα ζε θαζίζκαηα κνξθήο πάγθνπ, θξαηψληαο κηα εηδηθά δηακνξθσκέλε ξάβδν θαη έρνληαο ηα πφδηα ζηεξεσκέλα ζε εηδηθέο αληηνιηζζεηηθέο κπάξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο, νη ππφινηπνη ρξήζηεο/παηδηά ζα πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ζηελ θεληξηθή πιαηθφξκα. Η ηξακπάια ζα ζηεξίδεηαη έθθεληξα κε ζχζηεκα ηεζζάξσλ ειαηεξίσλ, ζπλδεδεκέλσλ αλά δχν κεηαμχ ηνπο, επάλσ ζην νπνίν ζα βηδψλνληαη δπν κεηαιιηθέο δνθνί, νξζνγψληαο δηαηνκήο 112x120 mm, πάρνο ηνηρψκαηνο 2,5 mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 3,00 m. Η πιαηθφξκα ηζνξξνπίαο δηαζηάζεσλ 980 x 980 mm ζα ζηεξεψλεηαη ζηηο κεηαιιηθέο δνθνχο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο (HPL, High Pressure Laminate) πάρνπο 17,8 mm κε επηθάιπςε απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. Η πιαηθφξκα απηή ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο, ελψ ζα έρεη αληνρή ζηε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 17

18 θζνξά δεδνκέλνπ φηη απνηειείηαη απφ νκνηνγελέο πιηθφ κε ζχζηαζε 70% ίλεο μχινπ, ε ζπγθφιιεζε ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλφκελε θφιια. Αληίζηνηρα, απφ ην ίδην πιηθφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαη νη δπν επηθάλεηεο ησλ θαζηζκάησλ ηεο ηξακπάιαο, νη νπνίεο ζα είλαη ζηεξεσκέλεο εθαηέξσζελ ζηηο απνιήμεηο ησλ κεηαιιηθψλ δνθψλ. Οη πιατλέο επηθάλεηεο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη δηακνξθσκέλεο απφ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο δηαθνζκεηηθέο επηθάλεηεο δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ, κνξθψλ θαη ρξσκάησλ (ινπινχδηα, κέιηζζεο θαη πεηαινχδεο). Οη επηθάλεηεο απηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene) πάρνπο 19 mm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη εμσηεξηθά απφ επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ πάρνπο 2 mm θαη εζσηεξηθά απφ καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ πάρνπο 15 mm. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα ρξσκαηίδνληαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηνχληαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρνπλ κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Οη ρεηξνιαβέο θαη νη πνδνιαβέο ηεο ηξακπάιαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλεο ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 x 2 mm, είηε ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλσλ είηε αλνμείδσησλ. Η βαθή ησλ πνδνιαβψλ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα (Powder Coating). Οη ρεηξνιαβέο ζα είλαη ζηεξεσκέλεο ζηηο πιατλέο ζεκαηηθέο επηθάλεηεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλεο ζσιήλεο επηθαιππηφκελεο κε ρπηφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ (PP, Polypropylene), ρξψκαηνο κπιε, ζην νπνίν ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ξαβδψζεηο, έηζη ψζηε λα κελ νιηζζαίλνπλ ηα ρέξηα. Σφζν νη ρεηξνιαβέο, φζν θαη νη πνδνιαβέο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειν χςνο θαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε ζχκθσλα κε ηηο εξγνκεηξηθέο δηαζηάζεηο ησλ παηδηψλ ειηθηαθήο νκάδαο απφ 3 εηψλ θαη άλσ. Σα ειαηήξηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιχβδηλεο ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο, ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN : Σα ειαηήξηα ζα δηαζέηνπλ θιάζε αληαπφθξηζεο ζε δηάβξσζε C4 (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO : 1998) θαη ε βαθή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα (Powder Coating). Δπηπιένλ, ζα ππφθεηληαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηφμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ θαη ζξαχζεο (ιφγσ θαηαπφλεζεο). Η αληνρή, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηεξίνπ ζα ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε θνξηίν 64 kg θαη ηαιάλησζε 30ν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ρξφληα, θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ησλ ειαηεξίσλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθήο ζχζηαζεο, ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (Polyamide, PA6) πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide) εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη ρξσκαηηζκνχο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηαζηάζεηο (πηζαλέο κηθξέο απνθιίζεηο) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 18

19 Υψξνο αζθαιείαο: Γηαζηάζεηο νξγάλνπ ζην έδαθνο: Μέγηζην χςνο νξγάλνπ: Μέγηζην χςνο πηψζεο: Βάξνο: Θεκειίσζε: Απαίηεζε ζθπξνδέκαηνο: 517 cm x 300 cm 317 cm x 100 cm 109 cm 100 cm 271 kg 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 42 cm (Δλαιιαθηηθά: Δπηθαλεηαθή Θεκειίσζε) 0,5 m3 Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηελ παξνχζα πεξηιακβάλεηαη ην φξγαλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε Σηκή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟ : ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ : 6.100,00 8. ΔΛΑΣΗΡΙΟ ΜΙΑ ΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ, «ΔΛΑΣΗΡΙΟ ΦΩΚΙΑ» ΚΑΙ «ΔΛΑΣΗΡΙΟ ΚΑΓΚΟΤΡΟ». ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ KOMPAN A/S ΓΑΝΙΑ ΚΩΓ. KPL102 ΚΑΙ ΚΩΓ. KPL103 ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ Ή ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ KPL102 Κάηνςε & Όςε Οξγάλνπ KPL103 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 19

20 Πεξηγξαθή Οξγάλνπ Σν ειαηήξην ζε ζεκαηηθή κνξθή Φψθηαο θαη Καλγθνπξφ ζα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο/παηδηά ειηθίαο απφ 2 εηψλ θαη άλσ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα φξγαλν ηαιάλησζεο κε ηδηαίηεξα αλαπαπηηθφ θάζηζκα, ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη χςε, ζχκθσλα κε ηα εξγνλνκηθά κεγέζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Σν θάζηζκα ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ (PP, Polypropylene) θαη επηθαιππηφκελν απφ αληηνιηζζεηηθφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο (πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην) ζα δηαζέηεη εηδηθά δηακνξθσκέλα λεχξα, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δνκηθήο αξηηφηεηάο ηεο. Η ζεκαηηθή επηθάλεηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ (HDPE, high density polyethylene) πάρνπο 19 mm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη εμσηεξηθά απφ επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ πάρνπο 2 mm θαη εζσηεξηθά απφ καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ πάρνπο 15 mm. Η επηθάλεηα απηή ζα ρξσκαηίδεηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη έπεηηα ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UltraViolet stabilized). Δπηπιένλ, ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30 C έσο +60 C). Δπηπξφζζεηα, ζα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηνπ πιηθνχ. Οη επηθάλεηα απηή ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. Οη αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβέο ζα απνηεινχληαη απφ έλα ζπκπαγέο ηκήκα ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθήο ζχζηαζεο ρπηφ πνιπακίδην (PA6, Polyamide). Η αλάγιπθε επηθάλεηα, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ πνδνιαβψλ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε/παηδί ζηαζεξή πξφζθπζε θαη αζθάιεηα. Σν ειαηήξην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλε ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, ηεο νπνίαο ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN : Σν ειαηήξην ζα δηαζέηεη θιάζε αληαπφθξηζεο ζε δηάβξσζε C4 (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO : 1998) θαη ε βαθή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα (Powder Coating). Δπηπιένλ, ζα ππφθεηηαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηφμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ θαη ζξαχζεο (ιφγσ θαηαπφλεζεο). Η αληνρή, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηεξίνπ ζα ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε θνξηίν 64 kg θαη ηαιάλησζε 30ν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ρξφληα, θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ηνπ ειαηεξίνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθήο ζχζηαζεο, ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ (Polyamide, PA6) πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα (πιαζηηθά) πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 20

Μειέηε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ υπ. : ,00 κε ΦΠΑ ΜΔΛΔΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ)

Μειέηε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ υπ. : ,00 κε ΦΠΑ ΜΔΛΔΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ) Μειέηε: Ππομήθεια εξοπλιζμού παιδικών χαπών και ελαζηικών δαπέδων αζθαλείαρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ υπ. : 73.265,00 κε ΦΠΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΜΔΛΔΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΕΘΔΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΕΘΔΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 κε ΦΠΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα