Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ: 4044) ΔΗΖΓΖΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ

2 Πεπιεσόμενα Καηάινγνο ρεκάησλ... 5 Δηζαγσγή... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο - ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Δηζαγσγή Οξηζκφο Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο Γηαθξίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ Σνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα Νέα Δπνρή Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ Βαζηθφο Σνκέαο ηεο Οηθνλνκίαο Πξνηεξαηφηεηεο Τπνδνκή Σν πγξφ ζηνηρείν Σν επλντθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο καξίλσλ Διιάδα: Έλαο θαηαμησκέλνο θαη δηάζεκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο...19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν - ΤΝΔΓΡΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Έλλνηα θαη ζηφρνο Λφγνο δεκηνπξγίαο Παξάγνληεο θαη Τπεξεζίεο Οξνινγία ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ Γηαθξίζεηο πλεδξηαθνχ Σνπξηζκνχ Δίδε πλεδξίσλ Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Οθέιε Οηθνλνκηθά νθέιε...26

3 Κνηλσληθά νθέιε Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ Σα πξνβιήκαηα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα πλεδξηαθά θέληξα - μελνδνρεία κε ζπλεδξηαθέο αίζνπζεο εκαζία θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Δηζαγσγή Δπηινγή Υξφλνπ Γηεμαγσγήο Δπηινγή Σχπνπ Γηεμαγσγήο Γηεπζέηεζε Υψξσλ Κιαζηθφο Θεαηξηθφο Σχπνο Ζκηθπθιηθφο Θεαηξηθφο Σχπνο Γηάηαμε ρήκαηνο V Δλαιιαγή Υξήζεσλ Οπηηθναθνπζηηθφο Δμνπιηζκφο Ζρεηηθά πζηήκαηα Φσηηζκφο Οζφλεο Πξνβνιήο Μεράλεκα Πξνβνιήο Κηλεκαηνγξαθηθέο Μεραλέο Πξνβνιήο Μεηαθξαζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο Δπηζηηηζκφο θαη πλέδξηα πκκεηνρή ησλ ζπλεδξίσλ ζηηο επηζηηηζηηθέο εθδειψζεηο...49

4 Σξφπνο ρξέσζεο ησλ ζπλέδξσλ Δπηζηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία Δίδε επηζηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ...50 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν - ΤΝΔΓΡΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Σάζεηο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε Αμηνζέαηα Αιεμαλδξνχπνιεο Ννκνχ Έβξνπ Αμηνζέαηα - Μλεκεία Ο Φάξνο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο Ζ Εαξίθεηνο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Πιαηεία ηεο Μεηξφπνιεο - Λενληαξίδεηνο ρνιή Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο Μεζεκβξία Εψλε Οηθνηνπξηζκφο Ηεξά Μνλή "Παλαγίαο ηνπ Έβξνπ" ΔΚΓΡΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΦΑΓΖΣΟ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΗ ΥΧΡΟΗ Alexander Beach Hotel Grand Hotel Egnatia Thraki Palace...72 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο - ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Γεληθά Ξελνδνρείν Alexander Ξελνδνρείν Νεθέιε Ξελνδνρείν Θξάθε Παιιάο Ξελνδνρείν Αζηήξ Δγλαηία...86 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...89

5 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...92 ΠΖΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ...92 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ...94 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ...94 Καηάλογορ σημάηυν ρήκα Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο...13 ρήκα Καηαλνκή ησλ μελνδνρείσλ αλά θαηεγνξία (αζηέξσλ) ζε βαζηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο...15 ρήκα Μέγεζνο ηεο αγνξάο (ζε αμία) ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ...17

6 Διζαγυγή Ο πλεδξηαθφο Σνπξηζκφο, είλαη κηα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ξαγδαία αλάπηπμε θαη ζηελ Διιάδα. Όηαλ κηιάκε γηα πλεδξηαθφ Σνπξηζκφ ελλννχκε ηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ θιπ. Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή αγνξά ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη θαη ζεκαληηθή πξνζθνξά-ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Χο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ δηαζέηεη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ. Ζ βηνκεραλία ηνπ πλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ έρεη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο πνπ κεηαμχ ηνπο πεξηιακβάλνληαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη ηερλνγλσζίαο, ε θαιιηέξγεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ επαθψλ ελψ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απαζρφιεζε θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ ηφπν, δηαδξακαηίδεη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ακθηζεάηξσλ, αηζνπζψλ ζπλεδξίσλ, εθζεζηαθψλ ρψξσλ, θαηαιπκάησλ, ππνδνκψλ γηα θαθέ θαη εζηίαζε, ππεξεζηψλ δηεξκελείαο, θιπ. Δπίζεο, ε γεσγξαθηθή ζέζε, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κηαο πεξηνρήο, ε εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ζπλεδξίνπ ή έθζεζεο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. ηελ Διιάδα, πνιιέο πφιεηο δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη παξέρνπλ πςειέο ζπλεδξηαθέο ππεξεζίεο, αιιά παξάιιεια θαη δπλαηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. Ζ Διιάδα ζήκεξα θαηέρεη κηα αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά ελψ θάζε ρξφλν θηινμελεί πιήζνο Γηεζλψλ πλεδξίσλ, Γηαζθέςεσλ, πκπνζίσλ, Fora θαη εκηλαξίσλ θνπφο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ κεγαιχηεξσλ ζπλεδξηαθψλ 6

7 ρψξσλ ηεο πφιεο λα απνθνκίζνπκε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ελδεδεηγκέλσλ ιχζεσλ πξνηάζεσλ. ηελ πξνζπάζεηα καο γηα κέγηζηε θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο καο, ρσξίζακε ηελ πηπρηαθή καο ζε πέληε (5) θεθάιαηα. ην πξψην παξνπζηάδνπκε γεληθά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ελψ ζην δεχηεξν γίλεηαη κία επξχηεξε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο. πλερίδνπκε κε ην ηξίην θεθάιαην ζην νπνίν παξνπζηάδνπκε ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ελφο ζπλεδξίνπ ελψ ζην ηέηαξην εηζεξρφκαζηε ζηα πην νπζηαζηηθά ζέκαηα ηεο εξγαζίαο καο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλεδξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Σέινο ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζπλεληεχμεηο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα καο. Όπσο είλαη αλακελφκελν ε εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα. Βαζηθφηεξα ε έιιεηςε ππνδνκψλ αιιά θαη ε πνιχ θαιή νξγάλσζε ησλ ζπλεδξηαθψλ ρσξψλ απφ ηελ άιιε, ην ρακέλν ζηνίρεκα ζηεο Οιπκπηάδαο αιιά θαη ε δηάζεζε γηα εθζπγρξνληζκφ θαη ζπλερή πξνζπάζεηα. Μηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα πηπρηαθή εξγαζία. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο - ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 1.1. Διζαγυγή Ο ηνπξηζκφο κε ηε ζχγρξνλε ηνπ κνξθή απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ κεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ ηνπ Β' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ έρεη πξνζειθχζεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, φζν θαη ησλ αλαπηπζζνκέλσλ, δειαδή απηψλ πνπ γηα ίδηνπο ή δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο δελ έρνπλ θαηνξζψζεη αθφκα λα δηαθφςνπλ ην θαχιν θχθιν ηεο θηψρεηαο θαη ηεο κηδέξηαο ηνπο. Οη ιφγνη είλαη θαηαλνεηνί. Αλ θαη ν ηνπξηζκφο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη παλάθεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ επηρεηξνχλ λα ηνλ αλαπηχμνπλ, έρεη απνδεηρηεί ζηελ πξάμε φηη θάησ απφ πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε ή θαη κεγέζπλζε. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε αλάπηπμε ηνπ επηδηψθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θπξίσο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Ζγνπκελάθεο Ν. - Κξαβαξίηεο Ν., 2004). Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν ππήξμε νκνινγνπκέλσο εληππσζηαθή, αθνχ απφ ην 1997 αδηαθηινλίθεηα αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο ε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ηνπ θφζκνπ. Οη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηφ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αλζξψπσλ, ν πεξηζζφηεξνο ειεχζεξνο ρξφλνο ζηε δηάζεζε ηνπο γηα δηαθνπέο θαη μεθνχξαζε, ε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηδηαίηεξα ζηα αεξνπιάλα θαη ηέινο ε απινχζηεπζε ησλ δηαηππψζεσλ εηζφδνπεμφδνπ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ηνπξηζηψλ. Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εληππσζηαθή εμέιημε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη απηά ζπλέβαιαλ ζην λα απμεζεί ε εκβέιεηα ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ, κε ηελ έλλνηα φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη πην απνκαθξπζκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Ζ ηάζε απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ βαζκηαία νη θαηεπζχλζεηο ξνψλ ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. 8

9 Αο ζεκεησζεί φηη ηφζν ε εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κηα δπλακηθά αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία, φζν θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ρσξηζηά, αιιά ζην πιαίζην ηνπ απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, δειαδή ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο ρψξαο (Ζγνπκελάθεο Ν. - Κξαβαξίηεο Ν., 2004) Οπιζμόρ Πνιιέο είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα δνζεί έλαο επαθξηβήο νξηζκφο ηνπ Σνπξηζκνχ. Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πέληε κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ ελλνηνινγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: - Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνχο επί ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. - Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα δχν βαζηθά ζηνηρεία: Σν ηαμίδη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο. - Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο ησλ αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. - Ζ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφζεζή ηνπο είλαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο, κέξεο βδνκάδεο ή κήλεο. Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, δειαδή γηα ιφγνπο άιινπο απφ εθείλνπο ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο. Σν 1941 νη θαζεγεηέο Hunziker θαη Krapf ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βέξλεο ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε πσο ν ηνπξηζκφο πξέπεη λα νξηζηεί ζαλ ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ ζε έλαλ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ. 9

10 Σν 1937 ε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζχζηεζε ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο λα πηνζεηήζνπλ έλαλ νξηζκφ πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ηνπξίζηα ζαλ έλα άηνκν πνπ ηαμηδεχεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 σξψλ ή πεξηζζφηεξν ζε κηα ρψξα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ δηακέλεη κφληκα. Γπφκηζε δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην 1963 ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα Γηεζλή Σαμίδηα θαη Σνπξηζκφ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρψκε ζπκθψλεζε ν φξνο επηζθέπηεο λα πεξηγξάθεη θάζε άηνκν πνπ επηζθέπηεηαη κία ρψξα δηαθνξεηηθή απφ εθίλε πνπ δηακέλεη κφληκα, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο απφ εθείλν ηεο άζθεζεο ελφο επαγγέικαηνο γηα ην νπνίν λα ακείβεηαη κε ρξεκαηηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο ηελ νπνία επηζθέπηεηαη. Ο νξηζκφο απηφ θαιχπηεη δχν θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ: - Σοςρ ηοςπίζηερ: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ επί έλα 24σξν, θαη ησλ νπνίσλ νη ιφγνη επίζθεςεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθνπέο, επαγγεικαηηθνί, πγείαο, ζπνπδέο, ζπκκεηνρή ζε απνζηνιή ή ζχζθεςε ή ζπλέδξην, επίζθεςε θίισλ ή ζπγγελψλ, ζξεζθεπηηθνί θαη άζιεζε. - Σοςρ εκδπομείρ: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηή ιηγφηεξν απφ έλα 24σξν. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη επηβάηεο θξνπαδηεξνπινίσλ, νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη θαη θεχγνπλ ηελ ίδηα κέξα ρσξίο λα δηαλπθηεξεχζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πιεξψκαηα πινίσλ, αεξνπιάλσλ θιπ Δζυηεπικόρ ηοςπιζμόρ Καλέλαο απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. Σειεπηαία θνξά, ην ζέκα ηεο πηνζέηεζεο ελφο νξηζκνχ γηα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ ηέζεθε ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηνλ Σνπξηζκφ πνπ ζπγθιίζεθε ην 1980 ζηελ Μαλίια ησλ Φηιηππηλψλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ρσξίο φκσο ζεηηθφ απνηέιεζκα. ήκεξα, θάπνηεο ρψξεο έρνπλ δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ηνλ ληφπην ηνπξίζηα. Οη ΖΠΑ π.ρ. νξίδνπλ ζαλ ηνπξίζηα πνπ θάλεη εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ νπνηνδήπνηε άηνκν θεχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ κε ζθνπφ λα επηζθεπηεί θάπνην κέξνο πνπ απέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 κίιηα (80,48 10

11 ρηιηφκεηξα) απφ απηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ κεηάβαζεο ζηελ εξγαζία Γιακπίζειρ ηος ηοςπιζμού - Δγσώπιορ ηοςπιζμόρ (domestic tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ θαηνίθσλ κίαο ρψξαο φηαλ ηαμηδεχνπλ κφλν εληφο απηήο (πρ. έλαο Αζελαίνο πεγαίλεη ζηελ Σξίπνιε) - Δξεπσόμενορ ηοςπιζμόρ (outbound tourism): αθνξά ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο κίαο ρψξαο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε κία άιιε ρψξα (πρ. έλαο Έιιελαο πνπ ηαμηδεχεη ζηε Γαιιία) - Διζεπσόμενορ ηοςπιζμόρ (inbound tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ αιινδαπψλ νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε δεδνκέλε ρψξα (πρ. έλαο Γάιινο πνπ ηαμηδεχεη ζηελ Διιάδα) - Γιεθνήρ ηοςπιζμόρ (international tourism): ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. - Δζυηεπικόρ ηοςπιζμόρ (internal tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ - Δθνικόρ ηοςπιζμόρ: (national tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 1.5. Σοςπιζηική βιομησανία ζηην Δλλάδα Ζ Διιάδα απνηειεί θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο. Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηνπο Top 10 ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ην 2010 ζχκθσλα κε ηε Lonely Planet θαη επίζεο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζχκθσλα κε ηα Telegraph Travel Awards 2008 ηεο Αγγιίαο ζηελ θαηεγνξία ηεο Καιχηεξεο Δπξσπατθήο Υψξαο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απμάλεηαη ζηαζεξά. Σν 2004, 14,2 εθαηνκκχξηα άηνκα επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα, αξηζκφο πνπ απμήζεθε ζε 17 εθαηνκκχξηα ην 2008 θαη αλακέλεηαη φηη νη επηζθέπηεο ζα απμεζνχλ ζε 20 εθαηνκκχξηα ηα επφκελα ρξφληα, ζρεδφλ ην δηπιάζην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. 11

12 Νέα Δποσή Σοςπιζηικών Δπενδύζευν Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ θαζψο ην πξνθίι ηνπ ζεκεξηλνχ ηαμηδηψηε, απαηηνχλ δηαθνξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρεο ππνδνκήο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ ρηιηφκεηξα παξαιίαο, αθηέο θαη κεγάια θαη κηθξφηεξα λεζηά. Οη επηζθέπηεο αλαθαιχπηνπλ πνηθίιεο επηινγέο ζε ηνκείο φπσο ε ηζηηνπινΐα θαη νη θξνπαδηέξεο, ηα ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη ηηο απνδξάζεηο ζαββαηνθχξηαθνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ λέεο επθαηξίεο ζε εμεηδηθεπκέλεο (niche markets) θαη ειθπζηηθέο αγνξέο. Παξζέλεο παξαιίεο, επηβιεηηθά βνπλά, πινχζηα ηζηνξία θαη παξαδφζεηο, ζεακαηηθά ηνπία θαη θεκηζκέλε θηινμελία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζειθχνπλ επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν ζηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθε ε δεκνθξαηία. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο Διιάδαο είλαη ηδαληθφ γηα ηνπξηζκφ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. ήκεξα κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία δπλακηθή θαη βηψζηκε ηνπξηζηηθή ππνδνκή γηα φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα. χκθσλα κε ην Travel & Tourism Competitiveness Report, 2009, πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ην World Economic Forum, ε Διιάδα θαηέρεη ζπλνιηθά ηελ 24ε ζέζε κεηαμχ 133 ρσξψλ, θαη παξάιιεια βξίζθεηαη ζην Top 10 ζε κία ζεηξά απφ ζεκαληηθνχο επηκέξνπο δείθηεο (3 ε Θέζε: Prioritization of travel & tourism subindex, 9ε ζέζε: World Heritage cultural sites, 5ε ζέζε: Tourism infrastructure, 1ε ζέζε: Physician density subindex.) Βαζικόρ Σομέαρ ηηρ Οικονομίαρ Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ην 18% ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο, απαζρνιεί πεξηζζφηεξα απφ άηνκα θαη είλαη ε κεγαιχηεξε πεγή άδεισλ πφξσλ ηεο ρψξαο (36% ην 2007) (InvestInGreece, Σνπξηζκφο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). 12

13 ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ μελνδνρεία ζηελ Διιάδα. Σν γεσγξαθηθφ εχξνο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Διιάδα δηαζέηεη πάλσ απφ κεγάια θαη κηθξφηεξα λεζηά. Δπηπιένλ, ε κεγάιε πνηθηιία ζε θπζηθά ηνπία, ν κεγάινο αξηζκφο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη ρσξηψλ θαη ε δπλαηφηεηα πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ππνδειψλνπλ φηη νη επθαηξίεο νπζηαζηηθά είλαη απεξηφξηζηεο. Σν 85% πεξίπνπ ησλ επηζθεπηψλ έξρνληαη απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε: 21,2% απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 17,5% απφ ηε Γεξκαλία, 8,8% απφ ηελ Ηηαιία, 5,3% απφ ηε Γαιιία, 5,2% απφ ηελ Οιιαλδία θαη 7,5% απφ ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη επηζθέπηεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Κίλα (InvestInGreece, Σνπξηζκφο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). σήμα Σοςπιζηικέρ Αθίξειρ Πηγή: Ελληνικός Οργανιζμός Σοσριζμού και Εθνική ηαηιζηική Τπηρεζία ηης Ελλάδος Πποηεπαιόηηηερ Παξφιν πνπ ε ρψξα δηαζέηεη άξηηα ηνπξηζηηθή ππνδνκή, ε Διιάδα έρεη ζέζεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο ηνπξηζηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαη λα απνηειέζεη πξννξηζκφ δηαθνπψλ γηα φιν ην ρξφλν. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο ρψξαο είλαη 13

14 ηδαληθφ γηα δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γθνιθ θαη νδνηπνξία, θαη εθηηκάηαη φηη έλα εθαηνκκχξην Δπξσπαίνη ζεσξνχλ ηελ Διιάδα σο ππνςήθην πξννξηζκφ δεχηεξεο θαηνηθίαο (InvestInGreece, Σνπξηζκφο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). ήκεξα, ην 70% ησλ επηζθέςεσλ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ Μαΐνπ θαη Οθησβξίνπ, ελψ νη επηζθέπηεο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ Κξήηε (21% ησλ ζπλνιηθψλ θιηλψλ), ζηα Γσδεθάλεζα (17%), ζηα Δπηάλεζα (12%), ζηελ Αηηηθή (9%), ζηε Υαιθηδηθή (6,5%) θαη ζηηο Κπθιάδεο (6%). Τπνηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ηα ζέξεηξα νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαηνηθηψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο, γήπεδα γθνιθ, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο, ε αλαβάζκηζε θαη θαηαζθεπή λέσλ καξίλσλ, ηα ζπλεδξηαθά θέληξα, ε αλάπηπμε αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ηα ηακαηηθά θέληξα θαη θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο θαη πιήζνο ζεκαηηθψλ επηινγψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα είλαη κηθξά ζε κέγεζνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην κέζν κέγεζνο ηνπ Διιεληθνχ μελνδνρείνπ είλαη 76 θιίλεο. Σα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηαιπκάησλ 1 θαη 2 αζηέξσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα ηνπο επελδπηέο λα δεκηνπξγήζνπλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 4 θαη 5 αζηέξσλ. χκθσλα κε ην Greek Hotel Branding Report, ηα επψλπκα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα απνηεινχλ ην 4% ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ θαη ην 19% ζηε ζπλνιηθή δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ, ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 25 θαη 40%. Ξελνδνρεηαθέο αιπζίδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηθαηνπάξνρνη (franchisors) ζα αλαθαιχςνπλ φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ειθπζηηθέο επθαηξίεο ζηελ ίδξπζε μελνδνρείσλ 2,3 θαη 4 αζηέξσλ 14

15 (InvestInGreece, Σνπξηζκφο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). σήμα Καηανομή ηυν ξενοδοσείυν ανά καηηγοπία (αζηέπυν) ζε βαζικούρ ηοςπιζηικούρ πποοπιζμούρ Πηγή: Εθνική ηαηιζηική Τπηρεζία Τποδομή Μεηά ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, ε Διιάδα έγηλε ην επίθεληξν ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, ζεκεηψλνληαο αικαηψδε αχμεζε ζηηο επηζθέςεηο ηνπξηζηψλ. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο απνηέιεζαλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ. Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα απφ ηα θαιχηεξα αεξνδξφκηα ηνπ θφζκνπ. Σν 2009, ήηαλ ην κνλαδηθφ επξσπατθφ αεξνδξφκην πνπ παξνπζίαζε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ πηήζεσλ. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα marketing πνπ πινπνίεζε πξνζέιθπζαλ 12 λέεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηελ Αζήλα (InvestInGreece, Σνπξηζκφο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). 15

16 Σα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο, 40 ζην ζχλνιν, εθ ησλ νπνίσλ ηα 15 είλαη δηεζλή, αλαβαζκίδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο πηήζεηο ηζάξηεξ πνπ έρνπλ πιένλ απμεζεί ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, πξψελ ζηξαηησηηθά αεξνδξφκηα αλά ηε ρψξα αλαθαηαζθεπάδνληαη γηα πνιηηηθή ρξήζε. Σν εζληθφ νδηθφ ζχζηεκα ζπλδέεη ην Βνξξά κε ην Νφην, ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε κε έλα εληαίν θαη άξηηα ζρεδηαζκέλν δίθηπν. Ζ πξφζθαηα νινθιεξσκέλε Δγλαηία Οδφο, πνπ ζπλδέεη ηελ Ζγνπκελίηζα κε ηα Σνπξθηθά ζχλνξα, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα κεηαθνξάο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ Ηφληα Οδφο πνπ ζπλδέεη ηελ Πάηξα κε ηελ Ζγνπκελίηζα, ζπκπιεξψλεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ Αηηηθή Οδφο, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζηελ πξσηεχνπζα, άιιαμε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή νδηθή αξηεξία γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (logistics) πνπ ζπλδέεη ην αεξνδξφκην κε εθνδηαζηηθά θέληξα, ιηκάληα θαη ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο. Ζ είζνδνο ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ νδηθψλ δηθηχσλ ηεο ρψξαο, απμήζεθε ζεκαληηθά ην 2008, ππνδεηθλχνληαο ην δπλακηζκφ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν ζρεηηθά λέν κεηξφ ηεο Αζήλαο, ην πξψην ηεο ρψξαο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε επηηπρία θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ. Σν Μεηξφ ηεο Αζήλαο επεθηείλεη ηηο γξακκέο ηνπ θαζψο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ επηβαηψλ. Νέν Μεηξφ είλαη ππφ θαηαζθεπή ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2012 (InvestInGreece, Σνπξηζκφο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). Σν αλεπηπγκέλν δίθηπν ησλ ηαρχπινσλ πινίσλ ηεο Διιάδαο ζπκπιεξψλεη ηε κεηαθνξηθή ππνδνκή ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, κία λέα ππεξεζία πδξνπιάλσλ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ελψλνληαο ηα αλαξίζκεηα Διιεληθά λεζηά Σο ςγπό ζηοισείο Ζ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην αγαπεκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηνλ θφζκν θαη θπζηθφ παξάδεηζν γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ. Με 16

17 παξαιίεο πνπ ην ζπλνιηθφ ηνπο κήθνο μεπεξλά ηα 15,000 ρηιηφκεηξα θαη πεξηζζφηεξα απφ 6,000 κεγάια θαη κηθξφηεξα λεζηά, ε Διιάδα πξνζθέξεη ζηνπο ιάηξεηο ηεο ηζηηνπινΐαο ακέηξεηεο επθαηξίεο λα απνιαχζνπλ ηα θαηαγάιαλα λεξά, ηε κνλαδηθή νκνξθηά ηεο ειιεληθήο θχζεο, θαη ηα θεκηζκέλα πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά αμηνζέαηα. Καζψο ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο επαγγεικαηηθψλ καξίλσλ απμάλεηαη, νκνίσο δηεπξχλνληαη θαη νη επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ θιάδν. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Διιάδαο απνηειεί ην 18% ηνπ ΑΔΠ, απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 700,000 εξγαδφκελνπο θαη θηινμελεί εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο θάζε ρξφλν, πνπ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζε 20 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2010, απφ 17 εθαηνκκχξηα ην Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο (ζε αμία) ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ήηαλ 30 εθαηνκκχξηα Δπξψ ην 2008 θαη παξνπζίαζε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 4% θαηά ηελ πεξίνδν σήμα Μέγεθορ ηηρ αγοπάρ (ζε αξία) ηυν ελληνικών ηοςπιζηικών λιμένυν Οη θηιφμελεο ζάιαζζεο ηεο Διιάδαο πξνζειθχνπλ επηζθέπηεο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα καο γηα λα απνιαχζνπλ ηηο ππέξνρεο ακκνπδηέο, ηα παλέκνξθα λεζηά, αιιά θαη ηα γξαθηθά ρσξηά ηεο ελδνρψξαο. Οη καξίλεο ηεο Διιάδαο ρξήδνπλ ζεκαληηθψλ αλαβαζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ θαη ζαιακεγψλ, 17

18 ελψ παξάιιεια απνηεινχλ εμαηξεηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε θαηαζθεπή λέσλ καξίλσλ θαζψο ε ρψξα καο θαιείηαη λα θηινμελήζεη αθφκα πεξηζζφηεξα ζθάθε θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο (InvestInGreece, Μαξίλεο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). ήκεξα, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 19 καξίλεο κε ζέζεηο ειιηκεληζκνχ, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Πνιιέο απφ απηέο έρνπλ βξαβεπηεί απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γαιάδηαο εκαίαο. Πξφζθαηα, ν ΔΟΣ θαη θάπνηεο απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο έρνπλ μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο ζηα ειιεληθά παξάιηα ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ αγθπξνβνιίσλ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ βξίζθεηαη θνληά ζηελ νινθιήξσζή ηνπ. Νέεο ζχγρξνλεο καξίλεο, ιηκάληα ζε μελνδνρεία θαη αγθπξνβφιηα πνπ παξέρνπλ αζθαιή ειιηκεληζκφ ζθαθψλ, ήδε είλαη ζε ιεηηνπξγία ή είλαη ζηε δηαδηθαζία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ. Σν ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε εμαίξεζε ηα εκπνξηθά ιηκάληα, αιηεπηηθά θαηαθχγηα θαη ιηκελίζθνπο λαπηαζιεηηθψλ νκίισλ, αλέξρεηαη ζε ζέζεηο θαη νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε 128 ιηκέλεο. Οη ελ ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, αγθπξνβφιηα θαη θαηαθχγηα είλαη 55 κε ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ λα αλέξρεηαη ζε Καηά θαηεγνξία, νη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο (καξίλεο) ζπγθεληξψλνπλ ην 80,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελ ιεηηνπξγία ζέζεσλ. (ICAP, Μειέηε γηα ζθάθε αλαςπρήο, Ηνχληνο 2009). Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα επηπιένλ ρψξνπο, πνηθίιεο ππεξεζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δεκηνπξγεί επθαηξίεο πνπ απαηηνχλ πείξα, εηδηθέο γλψζεηο θαη ηζρπξέο ζπλεξγαζίεο (InvestInGreece, Μαξίλεο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). Ζ λνκνζεζία γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) απνηειεί κηα ειθπζηηθή πιαηθφξκα γηα ηηο αλάγθεο επέθηαζεο ησλ καξίλσλ, κέζσ αλάπηπμεο ηεο θξαηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 18

19 Σο εςνοφκό πεπιβάλλον ανάπηςξηρ μαπίνυν - Δπεθηεηλφκελε αγνξά θαη απμαλφκελε δήηεζε γηα κφληκεο ζέζεηο ειιηκεληζκνχ - Αλάγθε γηα λέεο θαη αλαβαζκηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζε πνιιά ζεκεία ηεο Διιάδαο - Γπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε έξγα ΓΗΣ - Αζθαιείο ζάιαζζεο θαη κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ειθπζηηθψλ πξννξηζκψλ Δλλάδα: Έναρ καηαξιυμένορ και διάζημορ ηοςπιζηικόρ πποοπιζμόρ Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη νξίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο σο ζηφρν πξνηεξαηφηεηαο θαη εληζρχεη έκπξαθηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ καξίλσλ, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηεζεί ε απμαλφκελε δήηεζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ ηνκέα ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο (InvestInGreece, Μαξίλεο, Πξφζβαζε ζηηο 18/7/2013). 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο - ΤΝΔΓΡΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 2.1. Έννοια και ζηόσορ Ο πλεδξηαθφο Σνπξηζκφο, είλαη κηα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ξαγδαία αλάπηπμε θαη ζηελ Διιάδα. Όηαλ κηιάκε γηα πλεδξηαθφ Σνπξηζκφ ελλννχκε ηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ θιπ. Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή αγνξά ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη θαη ζεκαληηθή πξνζθνξά-ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Χο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ δηαζέηεη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ. Ζ βηνκεραλία ηνπ πλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ έρεη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο πνπ κεηαμχ ηνπο πεξηιακβάλνληαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη ηερλνγλσζίαο, ε θαιιηέξγεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ επαθψλ ελψ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απαζρφιεζε θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Οδεγφο πλεδξίσλ, Δλεκεξσζείηε γηα ζπλέδξηα, Πξφζβαζε 16/7/2013). εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ ηφπν, δηαδξακαηίδεη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ακθηζεάηξσλ, αηζνπζψλ ζπλεδξίσλ, εθζεζηαθψλ ρψξσλ, θαηαιπκάησλ, ππνδνκψλ γηα θαθέ θαη εζηίαζε, ππεξεζηψλ δηεξκελείαο, θιπ. Δπίζεο, ε γεσγξαθηθή ζέζε, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κηαο πεξηνρήο, ε εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ζπλεδξίνπ ή έθζεζεο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. ηελ Διιάδα, πνιιέο πφιεηο δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη παξέρνπλ πςειέο ζπλεδξηαθέο ππεξεζίεο, αιιά παξάιιεια θαη δπλαηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. Ζ Διιάδα ζήκεξα θαηέρεη κηα αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά ελψ θάζε ρξφλν θηινμελεί πιήζνο Γηεζλψλ πλεδξίσλ, 20

21 Γηαζθέςεσλ, πκπνζίσλ, Fora θαη εκηλαξίσλ (Οδεγφο πλεδξίσλ, Δλεκεξσζείηε γηα ζπλέδξηα, Πξφζβαζε 16/7/2013) Λόγορ δημιοςπγίαρ Ζ ξαγδαία πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζε επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ ηάζε γηα ζπλερείο ζπλαληήζεηο κεηαμχ αηφκσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, ζε ρψξνπο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αληαιιαγή ησλ απφςεσλ θαη ηδεψλ ηνπο. Ζ βαξχηεηα ηεο ζπλεδξηαθήο δηάζηαζεο ζην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ κπνξεί λα πνηθίιεη, θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα, απφ ηηο απζηεξά επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο, φπνπ ην ζηνηρείν ηεο αλαςπρήο είλαη πεξηνξηζκέλν έσο θαη αλχπαξθην πνιιέο θνξέο κέρξη ηηο εθδειψζεηο φπνπ ην ζηνηρείν απηφ είλαη θπξίαξρν, κε ηα άιια ελδηαθέξνληα λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν πξνζρεκαηηθά παξά νπζηαζηηθά. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, απφ ηελ άπνςε ησλ ζθνπψλ πνπ εμππεξεηνχληαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηε ζπλεδξηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζην γεληθφ ηνπξηζκφ αλαςπρήο κπνξεί λα θαζίζηαηαη δπζδηάθξηηε. Έηζη πρ. ν ιεγφκελνο ηνπξηζκφο θηλήηξσλ, ε πξνζθνξά δειαδή απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε, ζε επηιεγκέλεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, σο αληακνηβή γηα ηηο πςειέο επηδφζεηο ηνπο, επθαηξηψλ δσξεάλ ηνπξηζκνχ, είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη φλνκα κφλν επαγγεικαηηθφο, αθνχ ην επαγγεικαηηθφ ζηνηρείν είηε ειιείπεη, είηε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν. (Shenon Havard, 1990) 2.3. Παπάγονηερ και Τπηπεζίερ Οη παξάγνληεο ή ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ είλαη: - Οη ζχλεδξνη ηνπξίζηεο - Ο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο/ηφπνο ηνπ ζπλεδξίνπ - Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζεί ην ζπλέδξην - Ζ δηνίθεζε ηνπ ζπλεδξίνπ (νξγάλσζε, δηνίθεζε, θιπ.) 21

22 - Ζ ηνπξηζηηθή επέλδπζε ηνπ ζπλεδξίνπ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεηαη ζηνπο ζπλέδξνπο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ελφο επηηπρεκέλνπ ζπλεδξίνπ, ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο ππεξεζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ζπλνιηθή επηηπρία ηεο νξγάλσζεο φπσο: - Γξαθεία δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ. - Δπηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ. - Τπεξεζίεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. - Τιηθά θαη εξγαζίεο δηακφξθσζεο εθζεζηαθψλ ρψξσλ. - Μεραλνγξαθεκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ζπλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ. - Γξαθεία κεηαθνξάο θαη μελάγεζεο ησλ ζπλέδξσλ. - Οξγαλσκέλα γξαθεία δηεξκελέσλ ζπλεδξίσλ Οπολογία ζςνεδπιακού ηοςπιζμού ςνέδπια: Σα ζπλέδξηα νπζηαζηηθά είλαη νη ζπλαληήζεηο αλζξψπσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη ζπλήζσο ηδηφηεηα κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ή θαη ζπδήηεζε θνηλνχ ζέκαηνο θαη ελδερνκέλσο ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ηδηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη ζρέζε κε ην θνξέα πνπ ζπγθαιεί ην ζπλέδξην. Σα πεξηζζφηεξα ζπλέδξηα επαλαιακβάλνληαη εηήζηα, άιια αλά δηεηία, ηξηεηία θιπ. Δθηφο απφ ην θχξην ζψκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κηθξφηεξα ζπλεδξηαθά ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ππνζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ. Γιάλεξη: πλάληεζε αθαδεκατθψλ ή εξεπλεηψλ κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε θαη δηεπθξίλεζε ελφο ζέκαηνο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Οη δηαιέμεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλε πεξηνδηθφηεηα. Γιάζκετη: Μνξθή ζπλεδξίνπ κεγάιεο δηάξθεηαο ε νπνία απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ζπλέδξσλ. Μπνξεί λα έρεη ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή δηεζλή ραξαθηήξα. Ζμεπίδα: πλάληεζε πνπ έρεη παλεγπξηθφ ραξαθηήξα ή πνπ απνηειεί γελέζιηα επέηεην ηνπ εθάζηνηε νξγαλσηηθνχ θνξέα πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί. Γηαξθεί κία εκέξα. 22

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ. ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΔΡΤΜΑ: ΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ: ΔΟ-ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΉ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΟΤΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΔΗΖΓΖΣΖ: ΚΟΡΡΔ ΖΡΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ Α.Μ: 4872 ΔΠΟΠΣΔΤΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «Δπιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη Μελέηη πεπίπηυζη Αναηολικήρ Δύβοιαρ» Από ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΝΣΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα