ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία. ππνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Κνζκά θαξβαηζφπνπιν απφ ηελ ζπνπδάζηξηα ΚΡΖΣΗΚΟΤ ΤΠΑΠΑΝΣΖ (Δξπζξνχ ηαπξνχ 25, Ρφδνο) Έλαξμε: Παξάδνζε: Καβάια 2007

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο ηνπξηζκφο δελ απνηειεί έλα ηπραίν θαηλφκελν. Αληίζεηα ρξνλνινγείηαη απφ πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα, ίρλε ηνπ δε έζησ θαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή, κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ ζε φιεο ρσξίο εμαίξεζε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Καηά ηελ αξραηφηεηα, ε μελία, πνπ ηφζν γλσζηή είλαη απφ ηα νκεξηθά έπε, καξηπξάεη ρσξίο άιιν ηελ χπαξμε κηαο ππνηππψδνπο κνξθήο ηνπξηζκνχ. Βέβαηα ν ηνπξηζκφο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ νπσζδήπνηε δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ζεκεξηλφ ηφζν σο πξνο ηελ κνξθή ηνπ φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν, θαζψο θαη σο πξνο ηα κέζα ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ αλζξψπσλ. Ο ηνπξηζκφο ζηελ ζχγρξνλε κνξθή ηνπ άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ηνλ 20 ν αηψλα θαη θπξίσο κεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ρσξίο φκσο θαη πάιη ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ λα είλαη θάηη ην ζεκαληηθφ. Ο ιφγνο είλαη πνιχ απιφο. Ο ηνπξηζκφο απνηεινχζε πξνλφκην ησλ πινπζίσλ θαη ηεο αξηζηνθξαηίαο, δειαδή απηψλ πνπ πνηέ δελ είραλ πξφβιεκα ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ (Ζγνπκελάθεο,2000, 15). Με ην πέξαζκα φκσο ηνπ ρξφλνπ ν ηνπξηζκφο βαζκηαία κελ αιιά ζηαζεξά άξρηζε λα γίλεηαη πξνλφκην θαη ησλ πνιιψλ, δειαδή ησλ ρακειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ησλ κε πξνλνκηνχρσλ. Υξνλνινγηθά ε εμέιημε απηή ηνπνζεηείηαη κεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ήκεξα ν ηνπξηζκφο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ θνηλσληθνπνηεζεί θαη εθδεκνθξαηηζηεί ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε καο θαη θπξίσο ζε απηέο πνπ έρνπλ θαηνξζψζεη λα ζπάζνπλ ην θξάγκα ηεο κηδέξηαο θαη ηεο θηψρεηαο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο λα απμάλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Απφ ηφηε πνπ ν Ξέληνο Εεπο δίδαμε ζηνπο Έιιελεο ηη είλαη πξνζθνξά ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε Διιάδα θαηέρεη ηα

3 πξσηεία ζηελ θηινμελία αθνχ δηαζέηεη θαη φια εθείλα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηδαληθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (θιίκα, γεσγξαθηθή δηακφξθσζε θα).έλαο απφ ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο πνπ παξάγεη ηνπξηζηηθφ πξντφλ κε κεγάιε επηηπρία εδψ θαη ηέζζεξηο δεθαεηίεο πεξίπνπ είλαη ε Γσδεθάλεζνο. Γηαζέηνληαο ηηο πξψηεο χιεο ηεο απιφρεξα δνζκέλεο απφ ηε θχζε, ηελ γεσγξαθία θαη ηνπο αλζξψπνπο έρεη εμεηδηθεπζεί ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ παξαγσγή.

4 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ Πξόινγνο Πεξηερόκελα πηλάθωλ- δηαγξακκάηωλ Πίλαθαο ζπληκήζεωλ Δπραξηζηίεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1-Δηζαγωγή 1.1 θνπφο ηεο κειέηεο Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κειέηεο Γνκή ηεο κειέηε Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2- Έλλνηα Σνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο 2.1 Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ Σα ραξαθηεξίζηεθα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Οη ηαμηλνκήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Ζ πξσηνγελήο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά Φπζηθνί πφξνη Ζ δεπηεξνγελή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά Οη γεληθέο εγθαηαζηάζεηο Παγθφζκηα Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία Σνπξηζηηθφ πξντφλ ζηελ Διιάδα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3- Αλάιπζε Σνπξηζηηθνύ Πξνϊόληνο ζην Ννκό Γωδεθαλήζνπ 3.1 Ζ θπζηνγλσκία ηνπ λνκνχ...32

5 3.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή Υαξαθηεξηζηηθά Γσδεθαλεζηαθνχ ηνπξηζκνχ Ο Σνπξηζκφο ηνπ Ννκνχ ζε αξηζκνχο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4- Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ ζηα Γωδεθάλεζα 4.1 Δηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ Οη ηχπνη ηνπ ηνπξηζκνχ Δηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηα Γσδεθάλεζα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5- Γπζκελείο Παξάγνληεο 5.1 Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα χθεζεο Αίηηα Με αλαζηξέςηκνη Παξάγνληεο Αλαζηξέςηκνη Παξάγνληεο Πξνβιήκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6- πκβνιή ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξνϊόληνο ζηελ Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Κνηλωλία 6.1 Οη επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία Αλεξγία, απαζρφιεζε θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο Οη ζπλέπεηεο ηεο ππεξεζίαο all inclusive Οη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ Οη πνιηηηζηηθέο επηδξάζεηο

6 6.6 Δπηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7- Πξννπηηθέο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηα Γωδεθάλεζα 7.1 Πξνθιήζεηο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Μειινληηθή Αλάπηπμε Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Πξνoξηζµνχ (D.M.O) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8- Δπίινγνο θαη ζπκπεξάζκαηα 8.1 Δπίινγνο πκπεξάζκαηα Παξάξηεκα...86 Βηβιηνγξαθία...88

7 Πεξηερόκελα Πηλάθωλ- Γηαγξακκάηωλ Γηαγξάκκαηα/Γξαθήκαηα ειίδα 1. «Πνζνζηφ θαηεγνξίαο μελνδνρείσλ γηα ην 2006 ζηελ Διιάδα» «Πνζνζηφ θαηεγνξίαο μελνδνρείσλ γηα ην 2005 ζηελ Διιάδα» «Γηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πιελ θάκπηλγθ» «Αξηζκφο θιηλψλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πιελ θάκπηλγθ» «Αλαινγία αθίμεσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Παλειιαδηθά» «Πνζνζηφ θαηεγνξίαο μελνδνρείνπ γηα ην 2006 ζηα Γσδεθάλεζα» «Ρφδνο» «Κσο» «Αλαινγία αθίμεσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηα Γσδεθάλεζα» «Αθίμεηο Γσδεθαλήζνπ αλά κήλα 2006» «Α.Δ.Π » 63 ηαηηζηηθνί πίλαθεο ειίδα 1. «Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο» «Γηεζλείο ηνπξηζηηθή ξνή 2000» «Αλαινγία μελνδνρείνπ θαη πνηφηεηαο 2006» «Αλαινγία μελνδνρείνπ θαη πνηφηεηαο 2005» «Γηαλπθηεξεχζεηο 2005» «Γηαλπθηεξεχζεηο 2006» «Αλαινγία αθίμεσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Παλειιαδηθά» 8. «Πνηφηεηα μελνδνρείσλ» 40

8 9. «Αθίμεηο αιινδαπψλ θαηά ππεθνφηεηα 2006 Ρφδνο Κσο» «Αλαινγία αθίμεσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηα Γσδεθάλεζα» «Απαζρφιεζε θαηά πεξηθέξεηα θαη θιάδν» «Α.Δ.Π » 67

9 Πεξηερόκελα πληκήζεωλ ΑΔΠ : Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ΓΔΚΟ :Γεκνζηέο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο Γ.E.T.A.Π : Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηζκνχ ΔΟΣ : Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ΔΤΔ : Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο Ο.Ο..Α : Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο Π.Δ.Π : Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Π.Ο.Σ : Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ΠΡΟΣΟΤΡ : Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Ρνδηαθνχ Σνπξηζκνχ.Δ.Σ.Δ : χλδεζκνο Διιήλσλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ U.Η.Ο.Ο.Σ : Union Internationale Des Organismes Officiels De Tourisme (Γηεζλείο νξγαληζκφο ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ) UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Οξγαληζκφο ησλ ελσκέλσλ εζλψλ ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, επηζηήκεο θαη θνπιηνχξαο.)

10 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψην απφ φια ηνλ θ. Μiιηηάδε Λνγνζέηε γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε λα θαηαλνήζσ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηελ Γσδεθάλεζν. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο Γσδεθαλήζηνπο πνπ επέιεμε κε ηελ ζπγγξαθή ηνπ λα πξνσζήζεη ηνλ Ννκφ ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Διέλε Κνπηζάξρε ππεχζπλε ζηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ ζηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία Διιάδνο γηα ηελ έγθπξε εμππεξέηεζε θαη γηα ηα έγθαηξα ζηνηρεία πνπ κνπ δνζήθαλ γηα λα πινπνηήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαη ηέινο ηνλ θ. Μεξηδάξε Μηράιε θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ κε ηελ βνήζεηά ηνπ ζπλέιιεμα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ αλαθνξά ηηο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1- Δηζαγωγή 1.1 θνπόο ηεο κειέηεο θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηελ νηθνλνκία θαη θνηλσλία ηνπ Ννκνχ. Ζ ηνπ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, βνεζάεη ηε πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο. Παξφιν ηηο πνιπεπίπεδεο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία θαη ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ννκνχ. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο καδηθνπνηήζεηο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηνλ θφζκν. Μέξνο ηεο κειέηεο αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη πξνηεηλφκελεο κειινληηθέο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα λα απνθεπρζεί ε πησηηθή πνξεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Ννκνχ. ήκεξα ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα απηνδχλακν θαηλφκελν, ζπλψλπκν ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.δίλαη ρξένο καο λα ηνλ ππνζηεξίμνπκε θαζψο αληηπξνζσπεχεη έλαλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ παξνπζηάδεη ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε ρσξίο λα ράζνπκε ηνλ ηνπηθφ καο ραξαθηήξα. 1.2 Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο κειέηεο Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ην αληηθείκελν πνπ επεμεξγάδεηαη θαη κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε. Απηφ είλαη «ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ» ζηα Γσδεθάλεζα θαη θπξίσο ζην λεζί ηεο Ρφδνπ. 1

12 Ζ Ρφδνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην αλεπηπγκέλνπο ηνπξηζηηθά πξννξηζκνχο ζηελ Μεζφγεην γεληθφηεξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θαινθαίξη επηζθέπηνληαη ην λεζί εκεξεζίσο πεξίπνπ επηζθέπηεο ελψ νη κφληκνη θάηνηθνη είλαη πεξίπνπ Ζ Ρφδνο αλέπηπμε απφ πνιχ λσξίο ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ κε απνηέιεζκα λα ράζεη κέξνο ηεο κνλαδηθφηεηαο πνπ παξέρεη σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο Παξφιν ηελ αλάπηπμε ηεο θαη ηνλ ήπην ρεηκψλα ν ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κνλφ ην θαινθαίξη θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 15/4 έσο θαη ηηο 31/10. Έηζη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαηλφκελν ηεο «επνρηθφηεηαο». Οη θάηνηθνη πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ εξγάδνληαη κφλν 6 κήλεο θαη είλαη αλαγθαζκέλνη λα βγάινπλ ηα πξνο ην δελ ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα φιν ην έηνο. Θα πξέπεη ίζσο λα αλαθεξζεί εδψ θαη ην γεγνλφο φηη ζηα κεγάια λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ ππάξρεη έληνλν ην θαηλφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα κεησζεί θαηά πνιχ ην ηνπηθφ πξνζσπηθφ δεδνκέλνπ φηη νη αιινδαπνί ζεσξνχληαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 1.3 Γνκή ηεο κειέηεο ην 2 ν θεθάιαην αλαπηχζζνπκε ηελ νξνινγία ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο ηεο κειέηεο πνπ είλαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Γειαδή απφ πνηεο θαηεγνξίεο απαξηίδεηαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηέπνπλ θαη ζε ηη ηαμηλνκείηαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. ηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία φπνπ παξνπζηάδνληαη πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, αθνινπζεί ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Διιάδα φπνπ δίδεηαη βάξνο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. ην 3 ν θεθάιαην αξρίδεη ε αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην λνκφ Γσδεθαλήζνπ. Αλαθέξνληαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνκνχ θαη γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξαθάησ 2

13 παξαηίζεληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δσδεθαλεζηαθνχ ηνπξηζκνχ θαη αλαιχεηαη ν ηνπξηζκφο ηνπ λνκνχ κέζα απφ αξηζκνχο. Αθνινπζεί ην 4 ν θεθάιαην κε ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηνπο ηχπνπο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, απηνί πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Γσδεθάλεζα. ηε ζπλέρεηα, ζην 5 ν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη αξλεηηθνί παξάγνληεο, ηα αίηηα ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο αλαπηχζζεηαη ζην θεθάιαην 6, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ηνκείο φπσο ε απαζρφιεζε θαη ε εθπαίδεπζε. Αθνινπζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο ππεξεζίαο All inclusive, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηδξάζεηο, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ. Ο ιφγνο πνπ αλαπηχζζνπκε ηα παξαπάλσ είλαη γηα λα θαηαλνήζνπκε ην πψο επηδξά ν ηνπξηζκφο ζε έλαλ ηφπν πνπ ε θχξηα απαζρφιεζε ηνπ είλαη απηφο. Έπεηηα, ζην 7 ν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηα Γσδεθάλεζα θαη κέζα απφ πνηεο ελέξγεηεο ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηέο κε επηηπρία. Κιείλνληαο ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηνλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ν αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζέηεη σο επηηαθηηθή αλάγθε ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα κειινληηθή πγηή αλάπηπμε. 3

14 1.4 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Η εξεχλα άληιεζε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ έληππν ηχπν (Δπελδπηήο, Σα Νέα, Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο, Ναπηεκπνξηθή, Πεξηνδηθφ Σνπξηζηηθήο Αγνξάο) απφ δηάθνξα νηθνλνκηθά βηβιία πνπ θχξην ζθνπφ ηνπο έρνπλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηέινο απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν (internet). ρεηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεηά ηεο έξεπλαο έδσζαλ πιεξνθνξίεο ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, ν ΔΟΣ, ν ΠΡΟΣΟΤΡ. Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηεξηρζήθακε ζε ζπλεληεχμεηο απφ ηδηνθηήηεο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ θαη γεληθφηεξα αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 4

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2- Έλλνηα ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο 2.1 Σν ηνπξηζηηθό πξνϊόλ Ζ «πξνζθνξά» νηθνλνκηθά νξίδεηαη σο ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα δηνρεηεπηνχλ ζηελ αγνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή.ζ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή, γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα ζεηξά αλαγθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπξηζηηθέο.γεδνκέλεο φκσο ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, θαίλεηαη αξθεηά δχζθνιν λα θαζνξίζνπκε κε αθξίβεηα ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα ηα νπνία παξάγεη θαη νκαδνπνηεί ε πξννπηηθή ησλ «δηαθνπψλ». Ωο εθ ηνχηνπ, αλαδεηθλχεηαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξίζνπκε ελλνηνινγηθά ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέαο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζήο ησλ πξντφλησλ. Γηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο πξντφλησλ (Βαξβαξέζνο, 2000, 87): Α) Σν ζθαηξηθφ ή γεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν αληηπξνζσπεχνπλ νη δηαθνπέο, δειαδή ν ρξφλνο παξαγσγήο - δηάζεζεο θαη θαηαλάισζεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ θαη επηδηψθνπλ λα θαηαλαιψζνπλ νη ηνπξίζηεο. Β) Σα ηνπξηζηηθά ππφ-πξντφληα, ηα νπνία απνηεινχλ ηα ηκήκαηα ηνπ ζθαηξηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ωο ηνπξηζηηθά ππνπξντφληα ζεσξνχληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, νη κεηαθνξέο, ε αλαςπρή θηι. Σα νπνία απνηεινχληαη σο επί ην πιείζηνλ ηνπξηζηηθά πξντφληα. ην πιαίζην ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κηα πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή ρψξαο δειαδή ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. 5

16 ρεηηθά κε ηα γξαθεία ηαμηδίσλ, ην «ηνπξηζηηθφ πξντφλ» αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηάζεζε ελφο «νξγαλσκέλνπ ηαμηδίνπ» (package tour). Οη παξαπάλσ δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ζηα πιαίζηα κηα επξχηεξεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ «ηνπξηζηηθφ πξντφλ» θαη «ηνπξηζηηθή πξνζθνξά»θαη ζπρλά απνθπγήο ζπγρχζεσλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ εθ θχζεσο ζεσξείηαη εηεξνγελέο. Οη νηθνλνκνιφγνη κέρξη πξφηηλνο ηαμηλνκνχζαλ ηνλ ηνπξηζκφ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, ν ηνπξηζκφο θαίλεηαη λα αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλζεην πξντφλ, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη κείγκα πιηθψλ (ζάιαζζα, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ππνδνκέο θηι) θαη άπισλ ζηνηρείσλ (ήιηνο, θιίκα, image). Δπνκέλσο, ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζηνπο ιεγφκελνπο κεηθηνχο ηνκείο. Απηή ε ηδηνκνξθία ηνπ γελλά θαη κία ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ: 1. Ζ αδπλακία απνζήθεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο: Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ζην ζχλνιν ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε ρψξνπ (ηφπνο ππνδνρήο), ήιηνπ, ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ππεξεζηψλ αλαςπρήο, αλακλεζηηθψλ δψξσλ θηι. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θαηαλάισζεο νξηνζεηεί ηελ χπαξμε ηνπ ζθαηξηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη κεηά απφ ηε δήηεζε πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε παξνπζία ηνπ πειάηε. Έηζη, ηα δσκάηηα ελφο μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ. Ωζηφζν, κεξηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεπηνχλ, επηηξέπνληαο έλαλ θαιχηεξν θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ αδπλακία απνζήθεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαηά ηέηνηνλ 6

17 ηξφπν, ψζηε λα ππάξρεη ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο. 2. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ δε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ απηνκαηηζκνχ: Οη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο εξγαζίαο θαη είλαη δχζθνιν λα κηιήζνπκε ζηελ παξνχζα πεξίνδν γηα ηε ρξήζε απηνκαηηζκνχ ζ' εθηεηακέλε θιίκαθα. Θα πξέπεη σζηφζν λα ππνγξακκίζνπκε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ κεραλνξγάλσζεο θαη ησλ Ζ/Τ ζηε δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ. 3. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ ηφπν παξαγσγήο: Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ δελ κπνξεί λα απνζηαιεί ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηνπ ηνπξίζηα θαη λα θαηαλαισζεί εθεί. Απηφ απαηηεί ηε κεηαθίλεζε ηνπ ηνπξίζηα απφ ηνλ ηφπν κφληκεο παξακνλήο ηνπ ζηνλ ηφπν ππνδνρήο, γηα λα θαηαλαιψζεη ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα. Σφζν ηα πιηθά (ζάιαζζα, μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θηι.) φζν θαη ηα άπια ζηνηρεία (ήιηνο, θνπιηνχξα θηι.) πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ δηαθξίλνληαη γηα ηε ρσξηθή ηνπο αθηλεζία. 4. Ζ παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηνλ ίδην ρψξν: Μηα δηαλπθηέξεπζε, έλα γεχκα, έλαο αγψλαο ηέληο παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη ηαπηφρξνλα, κηα ρξνληθή ζηηγκή, ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν (μελνδνρείν, εζηηαηφξην, γήπεδν ηέληο). Απηά πξνυπνζέηνπλ αθελφο κελ ηελ παξνπζία ηνπ ηνπξίζηα, αθεηέξνπ δε ηελ χπαξμε κηαο θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο ππνδνρήο ηνπ ηνπξίζηα εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εγγξαθή ελφο αηφκνπ ζηηο ιίζηεο ελφο γξαθείνπ ηαμηδηψλ, φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή θαηαλάισζε ελφο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κφλν κειινληηθήο ρξήζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά φρη δπλαηφηεηα άκεζεο θαηαλάισζεο ηνπο. 5. Ζ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο: Μεηά ην ηέινο ησλ δηαθνπψλ, εθηφο ίζσο απφ ηελ αγνξά αλακλεζηηθψλ δψξσλ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ "απαξαίηεηνπ" θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, νη κφλεο άπιεο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θίλεηξν ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ δηαθνπψλ θαη νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα είλαη νη "εκπεηξίεο" θαη νη "αλακλήζεηο". 7

18 6. Σα ηνπξηζηηθά ππν-πξντφληα κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ κεηαμχ ηνπο: Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα γηα δηαθνπέο είλαη ζπρλά θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα ππνθαηαζηαζεί έλα μελνδνρείν πξψηεο θαηεγνξίαο κε έλα ηξίηεο, ην αεξνπιάλν κε ην απηνθίλεην ή ην ηξέλν, νη δηαθνπέο ζην εμσηεξηθφ κε ηηο δηαθνπέο ζην εζσηεξηθφ θηι. 7. Σα ηνπξηζηηθά ππν-πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθά: Παξ' φιν πνπ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη εηεξνγελέο, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνπξντφλησλ παξαηεξείηαη κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. Ο ηνπξίζηαο κπνξεί λα ζπλζέζεη απφ κφλνο ηνπ ην ζθαηξηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζε ζέζε λα αιινηψζεη ηε κνξθή θαη ην ραξαθηήξα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνπξντφλησλ, ηα νπνία παξακέλνπλ φπσο έρνπλ. ' απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ απνθαινχκε αξθεηά ζπρλά σο ηνπξηζηηθά πξντφληα ηα ππάξρνληα ηνπξηζηηθά ππν-πξντφληα. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηαηα πνπ δηαθξίλεη ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαζψο θαη ν κεγάινο ηνπο αξηζκφο δεκηνπξγνχλ αξθεηά ζπρλά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή ηνπο δηάζηαζε. Φαίλεηαη ινηπφλ δχζθνιν λα παξαρζεί ε ίδηα πνηφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ παξεκβαιιφκελσλ πξντφλησλ είλαη κεγάινο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα σζηφζν δελ αθνξά κφλν ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ απηέο δηακνξθψλνπλ κε ηνπο ππάξρνληεο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο. 8. Ζ επαηζζεζία ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θξίζεηο (νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) θαζψο θαη ζηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο: Ο πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ κείσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηηο άκεζα ή ζηηο έκκεζα εκπιεθφκελεο ρψξεο. Απφ ηελ έλαξμε ηεο εηζβνιήο ζην Κνπβέηη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990, ε Αίγππηνο θαηέγξαςε κηα κείσζε ζηηο αθίμεηο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 66% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ Σπλεζία, επίζεο, ην πξψην εμάκελν ηνπ 1991 παξνπζίαζε κηα πηψζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ ηεο αθίμεσλ θαηά 80% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. εκαληηθέο κεηψζεηο, γηα ηνλ ίδην ιφγν, 8

19 παξνπζίαζαλ επίζεο ε Σνπξθία, ην Μαξφθν, ην Ηζξαήι, ε Κχπξνο, ε Ρφδνο θαη ε Κξήηε. ρεηηθά κε ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαθεξζήθακε δηεμνδηθά ζην θεθάιαην ηεο δήηεζεο. 10. Σν κέγεζνο ησλ αξρηθψλ επελδχζεσλ: Οη αξρηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, πνπ αθνξνχλ ηα έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο, είλαη ζπρλά πνιχ κεγάιεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο, δεδνκέλεο ηεο επνρηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ε επνρηθή ιεηηνπξγία ηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηδηαίηεξσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπο. Απηέο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα κεηαβιεηά θφζηε εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηα ζηαζεξά θφζηε νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο, ηα νπνία είλαη δπζβάζηαρηα θαηεμνρήλ ζηελ μελνδνρεία. 2.2 Οη ηαμηλνκήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο ε κηα γεληθφηεξε πξνζέγγηζε, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρσξάο, δειαδή ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά, δεδνκέλεο ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη,κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ζηνηρεηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 9

20 πλήζσο δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο (Βαξβαξέζνο, 2000, 92): Σελ πξσηνγελή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πιαδ, ρισξίδα θαη παλίδα, κλεκεία, πνιηηηζκφο θηι) Σε δεπηεξνγελή ή απνξξένπζα ηνπξηζηηθή πξνζθνξά, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεξηθά ή νιηθά απφ ηνλ άλζξσπν γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. Βαζηθά, απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο εμνπιηζκνχο θαζψο θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο εμνπιηζκνχο κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο (αεξνδξφκηα, νδηθφ δίθηπν, ηειεπηθνηλσλίεο, γξαθεία ηαμηδίσλ, μελνδνρεία θηι) Η πξωηνγελήο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά Απηή απνηειείηαη απφ ηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη θαζνξίδεη θαηεμνρήλ ην βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ κηαο ρψξαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα αλαπηπρζνχλ ηνπξηζηηθά. Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάζε θπζηθφ ζηνηρείν, θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ή θάζε πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε Οη θπζηθνί πόξνη Οη θπζηθνί πφξνη, φπσο ζάιαζζα αθηέο, θιίκα, θπζηθφ θσο, ηνπηθά πξντφληα θηι απνηεινχλ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο ηνπξίζηεο λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε κηα απφ ηηο ηξεηο ζαιάζζηεο ιεθάλεο δηαθνπψλ ζηνλ θφζκν, ηελ Μεζφγεην, ηελ Καξατβηθή ηελ λνηηναλαηνιηθή Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ. 10

21 ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε κηα κηθξή αλάιπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ «ζάιαζζα αθηέο» θαη «θιίκα» πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο (Βαξβαξέζνο, 1993, 115): 1. Ζ ζάιαζζα- νη αθηέο : Ζ ζάιαζζα απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε αλαθνξά θαη κφλν ηεο ιέμεο «Διιάδα» ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ λα ηαπηίδεηαη ζπρλά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Σν κήθνο ησλ ειιεληθψλ αθηψλ πξνζεγγίδεη πεξίπνπ ηα ρκ, ελψ εθείλν ηεο Ηηαιίαο ηα 8.500ρκ θαη ηεο Ηζπαλίαο ηα 6.000ρκ Ωζηφζν ην κήθνο ησλ ακκσδψλ αθηψλ δελ μεπεξλά ηα 998ρκ. 2. Σν θιίκα: Ζ Διιάδα έρεη ακηγψο κεζνγεηαθφ θιίκα. Ζκηηξνπηθφ ραξαθηεξίδεηαη ην θιίκα ηεο ζην λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο, φπσο ζηελ Κξήηε, ηε λφηηα Πεινπφλλεζν θηι, κε κεγάιε ειηνθάλεηα θαη πςειέο ζαιάζζηεο ζεξκνθξαζίεο θαη αέξα γηα επηά πεξίπνπ κήλεο. ηα λφηηα, απηά ηα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα. Ήπηνο ν ρεηκψλα, μεξφ θαη ζεξκφ ην ζέξνο, ε άλνημε πγξή κε βξνρέο θαη θζηλφπσξν ζεξκφ κε βξνρέο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. Οη πόξνη πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξωπνο Απηνί δηαθξίλνληαη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο (Βαξβαξέζνο, 1997, ): 1. Σα κλεκεία θαη γεληθφηεξα νηηδήπνηε ελδηαθέξσλ θαηαζθεχαζκα δεκηνχξγεζε ν άλζξσπνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεξηθά ή νιηθά ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε έλα ηφπν (κνπζεία, παλεπηζηήκηα αζιεηηθά ρσξία θηι) Σα κλεκεία (πξντζηνξηθά, πξν-θιαζηθά, θιαζηθά, βπδαληηλά) απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πφινπο έιμεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε κεγέζπλζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Διιάδα. Ωζηφζν, ε κεηαβνιή ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε θπξηαξρία ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κεηάβαιε ηα θίλεηξα θαη ηελ 11

22 θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ, κεηψλνληαο παξάιιεια θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα ειιεληθά κλεκεία. 2. Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε (πνιηηηζκφο, γιψζζα, ήζε, έζηκα, θνπιηνχξα θηι) Η δεπηεξνγελήο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά Οη θπζηθνί πφξνη θαζψο θαη νη πφξνη πνπ νθείινληαη ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζα ζηεξνχληαη ηνπξηζηηθήο ρξεζηκφηεηαο, εάλ ηα άηνκα δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα αθελφο κελ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο απηνχο θαη αθεηέξνπ λα παξακείλνπλ πιεζίνλ απηψλ. πλεπψο, ε δεπηεξνγελήο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά απνηειεί δπλακηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηηο κεηαβνιέο ηεο. Γηαθξίλνπκε ηε δεπηεξνγελή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ην γεληθφ εμνπιηζκφ ή γεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο Οη γεληθέο εγθαηαζηάζεηο Απηέο αθνξνχλ φιεο εθείλεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, νη νπνίνη ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο, ρσξίο λα αλαθεξφκαζηε ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Θα πξέπεη σζηφζν λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε χπαξμε ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο δηεπθνιχλεη, θαη ζε κεγάιν βαζκφ επηηξέπεη, ηελ χπαξμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ' απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε: Σηο επηθνηλσλίεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα (αεξνκεηαθνξέο, νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, αθηνπιντθέο κεηαθνξέο). Σα δίθηπα χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, απνρέηεπζεο, ζπγθνκηδήο ησλ 12

23 απνξξηκκάησλ. Σηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα ηαρπδξνκεία. Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηα ζνππεξκάξθεη θηι. Σηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ην ζχζηεκα πγείαο, εθπαίδεπζεο, δεκφζηαο αζθάιεηαο θηι. Ζ παξαπάλσ δηάξζξσζε ηνπ γεληθφηεξνπ εμνπιηζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βαζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο θαη, ρσξίο λα απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνπξηζκφ, ηνλ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά. Υαξαθηεξίδεηαη σζηφζν αλεπαξθήο θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο, δεδνκέλεο ηεο επνρηθήο θχζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλφκελνπ, πνπ αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Αλ ε χπαξμε ηνπ γεληθνχ εμνπιηζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ην καδηθφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ, νξηζκέλα ηνπξηζηηθά πξντφληα βαζίδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο ζηελ έιιεηςε απηψλ ησλ ππνδνκψλ. Σέηνηα πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηαμίδηα πεξηπέηεηαο παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη ζε "δχζθνια" ζεκεία ηνπ πιαλήηε καο, φπσο ε έξεκνο αράξα, ηα Ηκαιάτα, ν βφξεηνο Καλαδάο θηι. Οη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο Απηέο δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη απνηεινχλ θαηεμνρήλ ηε δεπηεξνγελή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. ' απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, νη εγθαηαζηάζεηο εζηίαζεο, ςπραγσγίαο, αλαςπρήο θηι. Tα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (C.n.u.c.e.d, 1993, 44-45) είλαη νη επηρεηξήζεηο ππνδνρήο νη νπνίεο θαλνληθά ή πεξηνδηθά πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ππεξεζίεο δηακνλήο, θαζψο θαη άιιεο ζπλαθείο πξνο ηε δηακνλή ππεξεζίεο, φπσο εζηίαζε, ςπραγσγία, άζιεζε θηι. 13

24 Tα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηα μελνδνρεία θαη ηηο άιιεο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηακνλήο (π.ρ. κνηέι), αιιά θαη ρσξία δηαθνπψλ, θάκπηγθ, μελψλεο, θαηαιχκαηα ζπλερή ή επνρηθνχ ραξαθηήξα θηι. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ πεξίνδν αηρκήο, φπσο εθ δηακεξίζκαηα, βίιεο θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Ο.Ζ.Δ., ηνπ U.Η.Ο.Ο.Σ. θαη ηνπ O.O..Α νη ηειεπηαίνη ηχπνη ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαζψο θαη ηα θάκπηγθ ραξαθηεξίδνληαη σο "ζπκπιεξσκαηηθά θαηαιχκαηα ππνδνρήο", ελψ νη πξψηνη σο "μελνδνρεία θαη νκνεηδή θαηαιχκαηα ππνδνρήο". ηελ Διιάδα, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε /1987 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ. κε ζέκα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΚ 557 Β), ζηηο αθφινπζεο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο (Ν. 2160/93Άξζ.2): 1. Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα: Απηά πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο θαηαιπκάησλ: Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ. Ξελνδνρεία ηχπνπ κνηέι. Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. 2. Με θχξηα ή ζπκπιεξσκαηηθά μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα: Καηαγξάθνληαη νη αθφινπζνη ηχπνη: Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο κε ή ρσξίο νηθίζθνπο. Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο ή θαηνηθίεο. Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ. Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα. Φπζηθά, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηνπο ηφπνπο ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη πνιπάξηζκα, δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη θαηεγνξηψλ θαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο: Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο. 14

25 Σν κνληέιν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ο ηχπνο ηνπξηζκνχ. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή δηάξζξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη ζπλεπψο ηνλ ηχπν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ πξνηείλεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο-θαηαλαισηέο. Σα μελνδνρεία Ξελνδνρείν νλνκάδεηαη έλα εκπνξηθφ θαηάιπκα ππνδνρήο ην νπνίν πξνζθέξεη δσκάηηα ή επηπισκέλα δηακεξίζκαηα γηα ελνηθίαζε ζε κηα πεξαζηηθή πειαηεία ή ζε κηα πειαηεία παξακνλήο. Ο ρξφλνο παξακνλήο θαη παξάιιεια ελνηθίαζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη αλά εκέξα, εβδνκάδα ή θαη κήλα. Βαζηθή πξνυπφζεζε παξακέλεη σζηφζν φηη απηφο ν ηχπνο ελνηθίαζεο δελ αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλεζηζκέλε θαηνηθία. Σα μελνδνρεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αίζνπζεο εζηηαηνξίσλ, νξγαλσκέλσλ κε ηηο αλάινγεο ππεξεζίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα Γσδεθάλεζα νη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο,θπξίσο ζηελ Ρφδν θαη Κσ ραξαθηεξίδνληαη σο All inclusive δειαδή παξέρνπλ ππεξεζίεο ζίηηζεο θαη δηαζθέδαζεο ζην επξχηεξν μελνδνρεηαθφ ρψξν κέζα ζηελ ηηκή ηνπ παθέηνπ Ζ ηαμηλφκεζε ησλ μελνδνρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην βαζκφ χπαξμεο κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ. Απηνί είλαη νη εμήο: πλζήθεο άλεζεο. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο-εθκεηάιιεπζεο. Μέγεζνο. Έληαμε ηνπ μελνδνρείνπ ζε κηα αλεμάξηεηε ή εμαξηεκέλε αιπζίδα Σν κεγάιν χςνο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ζπρλά δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. Γη' απηφ απαηηείηαη απφ ηελ αξρή κεγάιε 15

26 πξνζαξκνζηηθφηεηα απφ ην κέξνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο. Σα κνηέι Δίλαη θαηαιχκαηα ππνδνρήο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ αμφλσλ, εθηφο ησλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Δλνηθηάδνπλ δσκάηηα ή επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ζε κηα πειαηεία ηελ νπνία ζπλήζσο απνηεινχλ νη κεηαθηλνχκελνη κε απηνθίλεην. Σα ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα-κπαγθαιόνπ Απηά απνηεινχληαη απφ επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ή κεκνλσκέλνπο νηθίζθνπο πνπ ελνηθηάδνληαη κε ηελ εβδνκάδα ή κε ην κήλα γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ. Ζ παξακνλή κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ δεπηεξεχνπζεο ππεξεζίεο φπσο ε νηλνπνην-ηξνθνδνζία, ε θαζαξηφηεηα θηι. Οη μελώλεο λεόηεηαο Δίλαη ηα θαηαιχκαηα ππνδνρήο πνπ πξνζθέξνπλ θιίλεο ζε θνηηψλεο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, ελψ δηαζέηνπλ επίζεο θνηλή θνπδίλα θαη θνηλέο ηνπαιέηεο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο ειηθίαο απφ 14 έσο 30 εηψλ πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηελ θάξηα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ησλ Ξελψλσλ Νεφηεηαο. Σα ρωξηά δηαθνπώλ Δίλαη ην ζχλνιν ησλ θαηαιπκάησλ ππνδνρήο πνπ ππφθεηληαη ζ' έλαλ εκπνξηθφ ή κε ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη απνζθνπνχλ ζην λα παξέρνπλ κηα ζεηξά 16

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή καπβαηζόποςλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΔΡΤΜΑ: ΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ: ΔΟ-ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΉ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΟΤΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «Δπιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη Μελέηη πεπίπηυζη Αναηολικήρ Δύβοιαρ» Από ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΝΣΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΡΟΓΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΡΟΓΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΡΟΓΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ σγγραυη : Γιακοναστάσης άββας Δισήγηση :Γριτσάκη Υάιδω Ρόδος,Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΛΗΧΝ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ-ΜΟΡΦΔ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. ΔΚΠΟΝΗΗ ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κνο ΓΧΝΗΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 1 «Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ. ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΔΓΔΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟ Ν. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΔΓΔΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟ Ν. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΔΓΔΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΔΗΖΓΖΣΖ: ΚΟΡΡΔ ΖΡΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ Α.Μ: 4872 ΔΠΟΠΣΔΤΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα