Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο CPV (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)"

Transcript

1 / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: Fax: Ζιεθηξνληθή δ/λζε: Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο Έρνληαο ππφςε: CPV (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Γ Η Μ Ο Π Ρ Α Ι Α Ο Γήκαξρνο Γξάκαο 1) Σελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο Τπεξεζίεο Μειέηεο» θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 271 «Ηζρχο θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ Λνηπέο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο» ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/ , ηεχρνο Α ), Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο. 2) Σελ εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 2/2007 «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Ν.3463/2006». 3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 4) Σν Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/1980, ηεχρνο Α') «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο». 5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/ ηεχρνο Α'): «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 7) Σηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 κε Κ.Α ) Ο Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/ ) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/ ), 1

2 9) Ζ Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 10) Ζ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 11) Σελ 285/2015 Απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (ΑΓΑ: ΧΓΗΡΧ9Μ-Β94), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηξίην θαη ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 12) Σελ 331/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε αλνηθηό δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή ε εξγαζία "Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016" κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: ΑΡΘΡΟ 1 ν Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/ ), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», θαη ζην ΠΓ 60/07. ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ : Ζ Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖΓΖ : 28/9/2015 ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ θαη ψξα ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : 26/10/2015 θαη ψξα 17:00 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». ΑΡΘΡΟ 2 ν 2

3 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) ε παξνχζα δηαθήξπμε β) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γ) ην ηηκνιφγην κειέηεο δ) ε ηερληθή πεξηγξαθή ΑΡΘΡΟ 3 ν Πξνϋπνινγηζκόο εξγαζίαο Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δεκνπξαηνχκελεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξώ κε ην ΦΠΑ (23%) θαη πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ΑΡΘΡΟ 4 ν α. Γεθηνί ζην δηαγσληζκό ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θηελίαηξνη αηνκηθά ή ζε θνηλνπξαμία ή ζε νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ ζρήκα, απνδεηθλπφκελεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο απφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ. Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θηεληαηξείν κηθξψλ δψσλ. ην δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. β. Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό : Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο: 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 3

4 (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ.pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 2. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 5ν πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ (δηαθήξπμε) : 1. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 4

5 δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ.pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 3. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ δελ γίλνληαη δεθηέο. 4. Καλείο δελ κπνξεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπψλ ή ην κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά, γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνθιείνληαη φιεο απηέο νη πνιιαπιέο πξνζθνξέο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, ππάιιεινο εηαηξείαο. Καλείο δελ κπνξεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπψλ ή ην κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά, γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνθιείνληαη φιεο απηέο νη πνιιαπιέο πξνζθνξέο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ή εηδηθνί ζχκβνπινη, πνπ ακείβνληαη απφ απηή κε κηζζφ ή κε θάπνηνλ άιινλ ηξφπν. 5. Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληεηαγκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, φια ηα δηθαηνινγεηηθά εθ φζνλ ηα πξσηφηππα δελ είλαη ζηελ Διιεληθή, ζα είλαη επηζήκσο κεηαθξαζκέλα. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 6 ν Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο 1 κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Α. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: Α1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε 5

6 κνξθή αξρείνπ.pdf ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13((ΦΔΚ/Α/ ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11 θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. 2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 43, παξ.1 ηνπ ΠΓ 60/07. (ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο). Σν απόζπαζκα απηό πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. Όζνλ αθνξά ηνπο έιιελεο πνιίηεο: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). - Επί ημεδαπών ανωνύμων εηαιπειών ηα πποαναθεπόμενα πιζηοποιηηικά ηηρ εκκαθάπιζηρ, εκδίδονηαι, όζον αθοπά ζηην κοινή εκκαθάπιζη από ηην απμόδια Υπηπεζία ηηρ Πεπιθέπειαρ, ζηο μηηπώο Ανωνύμων Εηαιπειών ηηρ οποίαρ είναι εγγεγπαμμένη η ζςμμεηέσοςζα ζηο διαγωνιζμό A.E., ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 7α.1.ια και 7β.12 ηος κ.ν. 2190/1920, όπωρ εκάζηοηε ιζσύει ή ΓΕΜΗ ή Τμήμα Εμποπίος Τοςπιζμού, κλπ. - Επί ημεδαπών εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ και πποζωπικών εηαιπειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ηο πιζηοποιηηικό ηηρ εκκαθάπιζηρ, εκδίδεηαι από ηο απμόδιο 6

7 ημήμα ηος Ππωηοδικείος ηηρ έδπαρ ηηρ ζςμμεηέσοςζαρ ζηον διαγωνιζμό επισείπηζηρ ή ΓΕΜΗ, Τμήμα Εμποπίος Τοςπιζμού, κλπ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζεί, γηα ηα ζεκεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά, απφ Έλνξθε Γήισζε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα) γηα φια ηα ηακεία αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 7. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 8. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ θαη όηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρύεη γηα δηάζηεκα 180 εκεξώλ. 9. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 10. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θνηλνπξαμίαο (Κ/Ξ), ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο, φπνπ ζα δειψλνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο εθάζηνπ κέινπο ζε απηή θαη φηη ζε πεξίπησζε αλάδεημεο ηεο Κ/Ξ σο αλαδφρνπ ζα ζπζηαζεί λφκηκε θνηλνπξαμία ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 11. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θηεληαηξείνπ κηθξψλ δψσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ έλα, απαηηείηαη πξνζθφκηζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο 7

8 ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. (Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά 1-6 θαη 9-11, φπσο αλαθέξνληαη θαη απαξηζκνχληαη αλσηέξσ. ε πεξίπησζε φπνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ παληειψο εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ε ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ δελ απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. Α2. Σερληθή πξνζθνξά ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη : Ζ Σερληθή Πξνζθνξά. ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ε ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. Χαρακτηριςτικά Απαίτηςη Απάντηςη Παραπομπή Γενικά πκκφξθσζε σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ΝΑΙ ΝΑΙ 8

9 Β. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ΑΡΘΡΟ 7ν Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 8:00 κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. ΑΡΘΡΟ 8ν Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 9

10 πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. ΑΡΘΡΟ 9 ν Πξνζθεξόκελε ηηκή Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%), ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε εξγαζία ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, βαξχλεη ην Γήκν. ΑΡΘΡΟ 10 ν Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ απνδέρηεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δεηεζεί. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. ΑΡΘΡΟ 11 ν Δγγπήζεηο Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο 10

11 ΦΠΑ (άξζξν 157, παξ.1α ηνπ Ν.4281/2014). Γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη 1300,82. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα (Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ). ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 1. Ζ εκεξνκελία έθδνζεο 2. Ο εθδφηεο 3. Ο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη (Γήκνο Γξάκαο) 4. Ο αξηζκφο ηεο εγγχεζεο 5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 6. Ζ πιήξεο επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 7. Ζ ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ε εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ 8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο 9. Όηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ 11. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε (δειαδή 210 εκέξεο). 12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγύεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ εγγύεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε εθδίδεηαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 12 ν Απόξξηςε πξνζθνξώλ 1. Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 11

12 ΑΡΘΡΟ 13 ν Αλαθήξπμε αλαδόρνπ - θαηαθύξσζε 1. Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο 2. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο έρνπλ πξνζθέξεη ηελ ίδηα ρακειφηεξε ηηκή γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ απηψλ. 3. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή. 4. Ο κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ην ύςνο ηεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηνί νξίδνληαη (άξζξν 157 παξ.1β ηνπ Ν.4281/2014). Ζ αλσηέξσ εγγχεζε εθδίδεηαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ηειηθή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 5. Ζ χκβαζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 6. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ην πξαγκαηηθφ πνζφ ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαηά ηε δεκνπξαζία. 7. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνθείκελεο ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Ζ εγγχεζε πνπ έρεη θαηαβάιεη, εθπίπηεη εηο φθεινο ηνπ εξγνδφηνπ Γήκνπ ιφγσ εηδηθήο πξνο ηνχην πνηλήο θαη επαλαιακβάλεηαη ν δηαγσληζκφο δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο απνθαηαζηάζεσο νπνηαζδήπνηε ηπρφλ δεκίαο ηνπ Γήκνπ απφ ηελ επαλάιεςε απηή ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε αλαδφρνπ (άξζξν 26, παξ.1 ηνπ ΠΓ 28/80). ΑΡΘΡΟ 14 ν Δλζηάζεηο Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ (άξζξν 20, ηνπ ΠΓ 28/80), θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ ζε απηφλ, κφλνλ απφ δηαγσληδνκέλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ππνβνιή έλζηαζεο δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο, ε νπνία ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία απνθαίλεηαη ηειηθά. 12

13 Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 28/80 κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ.pdf πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ Ν. 3943/2011 ( ΦΔΚ /Α/66/ ) θαη ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ» ΠΟΛ 1163/ ( ΦΔΚ 1675/Β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ. ΑΡΘΡΟ 15 ν Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β 1317/ ) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013. ΑΡΘΡΟ 16 ν Σξόπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ δελ αλαζεσξείηαη θαη θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, απηή βαξχλεη ηνλ Γήκν. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, αλά εκεξνινγηαθφ κήλα. Οη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελδεηθηηθφ ηηκνιφγην δελ είλαη δεζκεπηηθέο, ζα απνξξνθεζνχλ φζεο είλαη απαξαίηεηεο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ ελφο είδνπο ζε βάξνο ηνπ άιινπ. Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. Ο Aλάδνρνο βαξχλεηαη απφ θφξν εηζνδήκαηνο 8% ππέξ ΓΟΤ (παξνρήο ππεξεζηψλ), θξαηήζεηο 2% ππέξ ΣΑΓΚΤ (1,5% ππέξ ΣΔΑΓΚΤ θαη 0,5% ππέξ ΣΠΓΚΤ) θαη θξάηεζε 0,10% γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/ (Α'204). Δπί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο βαξχλεηαη ν αλάδνρνο κε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 13

14 Αξζξν 17 ν Δκπηζηεπηηθόηεηα αλαδόρνπ Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Άξζξν 18 ν Δθαξκνζηεν δίθαην Γηαηηεζία Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ηεο Γξάκαο. ΑΡΘΡΟ 19 ν Γεκνζίεπζε Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζα κεξηκλήζεη γηα ηα αθφινπζα: ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηηο πξνβιεπφκελεο εθεκεξίδεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 28/80 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007. ηελ αλάξηεζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ Γήκνπ. (παξ. 5, άξζξν 15, ηνπ ΠΓ 28/80, άξζξν 284 παξ.2 Ν.3463/06) ηελ απνζηνιή πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε ζην ηεχρνο Γεκνζίεπζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (άξζξν 8 παξ.6βν.2741/99) (Δι.πλ. Σκ VI Απφθαζε 29/2012) (Δι.πλ.Κιηκ.Ε πξάμε 62/2012,100/2012) ηελ απνζηνιή ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην, Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. ηε δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςήο ηεο (παξ. 3, άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 28/80) ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ηε δεκνζίεπζε ζηε Γηαχγεηα, ηελ θαηαρψξεζε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.Γ..) θαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (παξ. 3, άξζξν 4 ηνπ λ. 3548/2007 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/09). Ο Γήκαξρνο Γξάκαο Υξηζηφδνπινο Μακζάθνο 14

15 YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Ολνκαζία Σξάπεδαο... Καηάζηεκα... Ζκεξνκελία Έθδνζεο... Δπξψ... Πξνο ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ Γξάκα ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ...ΔΤΡΧ 1300,82 Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, γηα πνζφ ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ επξώ θαη νγδόληα δύν ιεπηώλ (1300,82) ππέξ η, Γ/λζε... γηα ηε ζπκκεηνρή η.. ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο... γηα ηελ εξγαζία «Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016», ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ /.../ πεξίιεςε δηαθήξπμεο. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ. πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή η.. ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ θαζ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ... Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 15

16 YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ολνκαζία Σξάπεδαο... Καηάζηεκα... Ζκεξνκελία Δθδνζεο... Δπξψ... Πξνο ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ, Γξάκα ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ...ΔΤΡΧ.. Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ (.) επξψ ππέξ η., Γ/λζε.. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ζπλνιηθήο αμίαο.. πνπ αθνξά ηελ εξγαζία «Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016». Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ... Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 16

17 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Μειέηεο 1/2015 ΔΡΓΑΙΑ : Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη ε δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο ΔΙΑΓΩΓΗ Με ην άξζξν 9 «Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο» ηνπ Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ 15/ , ηεχρνο Α ) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ» φπσο ηξνπνηήζεθε θαη ηζρχεη πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη ε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη: Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θπλνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 463/1978 θαη ηδηαίηεξα ησλ άξζξσλ 4-7. Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ε κεηαθνξά ζην θπλνθνκείν θαη ζην θηεληαηξείν πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο. Ζ θηεληαηξηθή εμέηαζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ πνπ πεξηζπιιέγνληαη, ε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη είλαη ηξαπκαηηζκέλνη ή πάζρνπλ απφ ηάζηκν λφζεκα, ε απνπαξαζίησζε, ν 17

18 εκβνιηαζκφο, ε ζηείξσζε, ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Ζ επαλαθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ. Ζ επίβιεςε θαη ε θξνληίδα ησλ επαλεληαζζφκελσλ αδέζπνησλ ζθχισλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή ηνπο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζην δίθηπν ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα δψα πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012 «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». θαη ηνπ Π.Γ. 463/1978 (ΦΔΚ 96 Α) «Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ Κηεληάηξσλ θαη ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ.». ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ εξγαζία ζα αλαηεζεί κεηά απφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο Τπεξεζίεο Μειέηεο» θαη ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 271 ηνπ Ν. 3463/06, ηνπ Π.Γ. 60/2007, ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο φπσο απηνί ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Oηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πξνζθεξφκελε ρακειφηεξε ηηκή ησλ δηαγσληδνκέλσλ. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ν έιεγρνο, ζπλνιηθά, ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ νξηδφκελν επηβιέπνληα. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα εθφζνλ απηέο εληάζζνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Γεζκεπηηθφο φξνο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζηε ζπκβαηηθή πεξίνδν 180 ηνπιάρηζηνλ ζηεηξψζεηο αδέζπνησλ ζθχισλ θαηαλεκεκέλεο νκνηφκνξθα, θαηά ην δπλαηφλ θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, κέζα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα θαη έκπεηξα ζηελ αηρκαισζία δψσλ ζπληξνθηάο. Σα ζπλεξγεία απηά ειέγρνληαη γηα ην έξγν ηνπο, σο πξνο ηηο επηηξεπφκελεο κεζφδνπο ζχιιεςεο θαη αηρκαισζίαο ησλ δψσλ απηψλ, απφ θηελίαηξν ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ. Ζ θαηνρή θαη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απαζρνιεί έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν κε πιήξε απαζρφιεζε γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν κεξηθήο απαζρφιεζεο κε θχξην θαζήθνλ ηελ ππνδνρή θαη ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ θπλνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηα ζθπιηά πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία. 18

19 Οη αδέζπνηνη ζθχινη, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζην θπλνθνκείν, ή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζε ηδησηηθά θηεληαηξεία, πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο, ππνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, ζηεηξψλνληαη, ζεκαίλνληαη κε ειεθηξνληθή ζήκαλζε σο αδέζπνηα θαη θαηαγξάθνληαη ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή πάζρνπλ απφ ηάζηκν λφζεκα, ππνβάιινληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη επηθίλδπλα δψα ζπληξνθηάο ή φηη πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα ή φηη είλαη πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξφδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλφλεο επδσίαο ηνπο θαη αξλεζνχλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ππνβάιινληαη ζε επζαλαζία. ηνπο αδέζπνηνπο ζθχινπο πνπ πεξηζπιιέγνληαη, αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθφλα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θηεληάηξνπ, επηβάιιεηαη νξνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηίηινπ αληηζσκάησλ θαηά ηεο Leishmania spp, θαηά ηελ πξψηε δηαδηθαζία πεξηζπιινγήο ηνπο θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηαηξηθή πξάμε, φπσο πεξίζαιςε ή ζηείξσζε. Γηα θάζε πεξηζπιιεγφκελν ζθχιν ζπληάζζεηαη μερσξηζηφ αηνκηθφ δειηίν θαηαγξαθήο ηνπο απφ ηνλ θηελίαηξν πνπ ηα εμεηάδεη θαη ηα παξαθνινπζεί. ην δειηίν απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εκεξνκελία θαη ηφπνο πεξηζπιινγήο, ε ειηθία, ε θπιή, ην γέλνο, ην ρξψκα, ν αξηζκφο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο, ε εκεξνκελία ζηείξσζεο θαη, επηπιένλ, νη πξαγκαηνπνηεζέληεο εκβνιηαζκνί, θσηνγξαθία ηνπ ζθχινπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζηείξσζεο, ηφπνο επαλέληαμεο θαη νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηνλ θηελίαηξν. Ζ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία πξέπεη λα έρεη ιεθζεί θαηά ηξφπν πνπ λα θαζηζηά επρεξή ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζθχινπ. Οη ζθχινη πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία ζε πνιίηεο παξαδίδνληαη ζε απηνχο κεηά απφ εκβνιηαζκφ, απνπαξαζίησζε, ζηείξσζε, ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη κε αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο. Καηά ηελ παξάδνζε ελφο δψνπ γηα πηνζεζία ππνγξάθεηαη ε «Γήισζε Τηνζεζίαο δψνπ απφ λέν ηδηνθηήηε» κεηαμχ ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θπλνθνκείνπ θαη ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα «Γήισζε Τηνζεζίαο Εψνπ» ηνπ Παξαξηήκαηνο 4 ηνπ Ν. 4039/2012. Ο αλάδνρνο δηαηεξεί πιήξεο ελεκεξσκέλν αξρείν πηνζεζηψλ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζε θάζε ζηηγκή ζηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ επαλαθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ιακβάλεηαη ππφςε ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζηελ πεξηνρή πνπ επαλαθέξνληαη. Γελ επηηξέπεηαη επαλαθνξά ζε πεξηνρέο κε λνζνθνκεία, ζρνιεία, αζιεηηθά θέληξα, απηνθηλεηφδξνκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο, ζηνπο ρψξνπο απνβίβαζεο θαη επηβίβαζεο αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηα ιηκάληα, ζηα αεξνδξφκηα, ζηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηνπο πεξηθξαγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε κέξηκλα γηα ηε θξνληίδα ησλ επαλεληαζζφκελσλ αδέζπνησλ δψσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί δεζκεπηηθφ φξν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο ε δηάζεζε, γηα ηα επαλεληαζζφκελα δψα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ πνζφηεηαο δσνηξνθψλ 1200 ρηιηνγξάκκσλ. 19

20 Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ νγδφληα κία ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ θαη νγδφληα έλα ιεπηψλ (65.040,65 επξψ) ζπλ Φ.Π.Α. 23% δειαδή ζπλνιηθά επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Γξάκα, 25/9/2015 πληάρζεθε Θεσξήζεθε Λαιέο Δπζηξάηηνο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Απη. Σκήκαηνο Σνπ. Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Δπζηξάηηνο Αξβαληηίδεο 20

21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Μειέηεο 1/2015 ΔΡΓΑΙΑ : Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016 Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μνλ. Μέηξ. ΠΟΟ ΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΗ 1 ΣΔΗΡΧΖ ΚΤΛΧΝ αλά δψν ,00 3 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΜΑΝΖ ΚΤΛΧΝ αλά δψν ,00 4 ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΗ (ΓΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΤΛΧΝ) αλά δψν ,00 5 ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΓΗΑ ΣΑ ΕΧΑ ΠΟΤ ΓΗΑΜΔΝΟΤΝ ΣΟ ΚΤΝΟΚΟΜΔΗΟ) θηια , ,40 6 ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΑΝΔΝΣΑΟΜΔΝΑ ΕΧΑ) θηια ,74 888,00 ΦΑΡΜΑΚΑ - ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ θαη' ,00 ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΔΝΧΝ ΕΧΧΝ απνθνπή ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΛΖΡΟΤ 8 άηνκν , ,00 ΑΠΑΥΟΛΖΖ 9 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ άηνκν , ,00 ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ - ΥΡΖΖ 10 km , ,00 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ ΜΔΟΤ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΓΗΑ ΣΖ θαη' ,25 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΤΝΟΚΟΜΔΗΟΤ απνθνπή ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΗΣΛΟΤ ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ 12 αλά δψν ΚΑΣΑ ΣΖ Leishmania spp ύλνιν ,65 Φ.Π.Α ,35 Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο: ,00 Ζ πξναλαθεξφκελε ηηκή δηακνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ε Τπεξεζία ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε, ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελα έηε θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ην έηνο Οη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελδεηθηηθφ ηηκνιφγην δελ είλαη δεζκεπηηθέο, ζα απνξξνθεζνχλ φζεο είλαη απαξαίηεηεο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ ελφο είδνπο ζε βάξνο ηνπ άιινπ. 21

22 Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,65 επξώ ζπλ Φ.Π.Α. 23% (14.959,35 επξψ) δειαδή ζπλνιηθά επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Γξάκα, 25/9/2015 πληάρζεθε Θεσξήζεθε Λαιέο Δπζηξάηηνο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Απη. Σκήκαηνο Σνπ. Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Δπζηξάηηνο Αξβαληηίδεο 22

23 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Μειέηεο 1/2015 ΔΡΓΑΙΑ : Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω Δ Ω Ν Άξζξν 1ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: Σελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο Τπεξεζίεο Μειέηεο» θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 271 «Ηζρχο θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ Λνηπέο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο» ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/ , ηεχρνο Α ), Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο. Σελ εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 2/2007 «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Ν.3463/2006». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». Σν Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/1980, ηεχρνο Α') «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/ ηεχρνο Α'): «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ο Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/ )«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/ ), Ζ Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» Ζ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: 23

24 Σν Ν. 4039/2012 «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σν Π.Γ. 463/1978 (ΦΔΚ 96 Α) «Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ Κηεληάηξσλ θαη ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ.». Άξζξν 2ν : πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: α. Γηαθήξπμε β. Σν ηηκνιφγην κειέηεο γ. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ δ. Σερληθή πεξηγξαθή κειέηε Άξζξν 3ν : Δξγαζία Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία «Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016» θαη αθνξά ζην εκεξνινγηαθφ έηνο 2016 ή έλα εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηή ιάβεη ρψξα κεηά ηελ 1/1/2016. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη: Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θπλνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 463/1978 θαη ηδηαίηεξα ησλ άξζξσλ 4-7. Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ε κεηαθνξά ζην θπλνθνκείν θαη ζην θηεληαηξείν πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο. Ζ θηεληαηξηθή εμέηαζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ πνπ πεξηζπιιέγνληαη, ε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη είλαη ηξαπκαηηζκέλνη ή πάζρνπλ απφ ηάζηκν λφζεκα, ε απνπαξαζίησζε, ν εκβνιηαζκφο, ε ζηείξσζε, ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Ζ επαλαθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ. Ζ επίβιεςε θαη ε θξνληίδα ησλ επαλεληαζζφκελσλ αδέζπνησλ ζθχισλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή ηνπο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζην δίθηπν ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα δψα πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία. Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Άξζξν 4ν : Δγγπήζεηο Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε επί ηνηο εθαηφλ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. (άξζξν 157, παξ.1β ηνπ Ν.4281/2014). Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ. 24