15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002704779 2015-04-14"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ» Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1) Σνπ Π.Γ. 28/1980 2) Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/06) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ.1 θαη ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 3) Σνπ Ν.3548/ΦΔΚ 68 Α / «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 4) Σνπ Ν.3861/ΦΔΚ 112 Α / «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 5) Σν Ν. 3852/ΦΔΚ 87 Α / «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 6) Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/ )«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/ ) 7) Σε Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 8) Σε κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 9) Σελ 75/2015 (ΑΓΑ: 6ΤΓΦΧ6Τ-1Φ5, ΑΓΑΜ: 15REQ ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο 10) Σελ 86/2015 (ΑΓΑ: 7ΑΡ1Χ6Τ-ΕΡΞ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 11) Σελ ππ αξηζκ. /2015 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ αξηζκ. 11/2015 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο θαη ζπληάρζεθαλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο.

2 ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 2015» πξνϋπνινγηζκνύ ,20 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα αύμεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο έσο 35%, βάζε ηεο αξ. 11/2015 κειέηεο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ AΠΑΥΟΛΖΖ 2015» Άξζξν 1 Αλαζέηνπζα αξρή - Υξόλνο θαη ηόπνο ηνπ δηαγσληζκνύ 1.1 ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΠΧΝΤΜΗΑ: Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Μεζνγείσλ , Αγία Παξαζθεπή ΣΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: , ΦΑΞ: Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 15/04/ /04/ /05/2015 & ψξα 23:59:59. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 14 ε Μαΐνπ 2015 θαη ώξα π.κ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο & ώξαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ αξζ. 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (θν Μεγαγηάλλε Κσλ/λν) νδφο Μεζνγείσλ θαη ζηα ηειέθσλα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο

3 ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ΔΖΓΖ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ΔΖΓΖ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ.pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 2 Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Άξζξν 2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

4 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, σο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ αξηζ. /2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ», Μειέηε αξ. 11/ Άξζξν 3 Πξνϋπνινγηζκόο Ζ ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζε ,20 εθ ησλ νπνίσλ ηα ,25 είλαη γηα ηελ αμία εξγαζηψλ θαη ηα ,95 γηα Φ.Π.Α 23% κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο έσο θαη 35% θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015, βαξχλνληαο ηνλ Κ.Α κε ηίηιν ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ. Άξζξν 4 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997. β) Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ ππφ (α) πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Οη Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ Έλσζε / Κνηλνπξαμία επηιεγεί είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ή ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Όια ηα πξφζσπα ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ησλ Δλψζεσλ / Κνηλνπξαμηψλ λα έρνπλ εηδηθφηεηα ζπλαθή πξνο ην πξνθεξπζζφκελν έξγν. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό, νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πιεξνύλ ππνρξεσηηθά ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 1) Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ βησκαηηθώλ

5 πξνγξακκάησλ γηα παηδηά ζε ΟΣΑ ή άιια ΝΠΓΓ, ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ πέληε πεξηπηψζεηο εθπφλεζεο απηνχ ηνπ είδνπο εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, νη νπνίεο λα νδήγεζαλ ζε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο. 2) Ζ εκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ λα είλαη αλάινγε κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 3) Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαηαζέηνληαο εληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηεο αληίζηνηρεο βάζεο αλάζεζεο εξγαζηψλ κε ηα ΝΠΓΓ ή Ο.Σ.Α θαηαζέηνληαο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο. Δμεηάδεηαη ε γεληθή εκπεηξία θαη ε απνδεδεηγκέλε εηδηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ δειψλεη. Ο Πίλαθαο ζπλαθψλ έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: ΤΝΣΟΜΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Α/ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΣΗΣΛΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Α ΑΡΥΖ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜ Ο ΔΡΓΟΤ Άξζξν 5 πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 2. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο 3. Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο 4. Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 5. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 6. Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 7. Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Άξζξν 6 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππα ή ζε ζεσξεκέλα αληίγξαθα θαη λα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο: Α) Γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο

6 3. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 4. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 6. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν. Ζ εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν 7. Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 8. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: θπζηθά πξφζσπα νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ Πξφεδξνο, Γ/λσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ.. γηα Α.Δ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 9. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 10. Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληα: Πίλαθαο πλαθψλ Έξγσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 11. Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζθέξνληα: Γεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζθέξνληαο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ιεηηνπξγεί ή αζθεί δξαζηεξηφηεηα θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκνπ ηξηψλ (3) ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο εθφζνλ ππάξρνπλ ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. ε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο πνπ δελ έρεη θαηά λφκν ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, θαηά ηα αλσηέξσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ.

7 Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα είλαη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ παξόληνο έξγνπ. 12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: - Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. - Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α Β) Γηα ηνπο αιινδαπνύο: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (3), (5) θαη (9) ηεο παξαγξάθνπ Α. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδίαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 5. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φπνπ απαηηείηαη. Γ) Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά): Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (Α) θαη (Β) εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην έγγξαθν. Σα λνκηθά πξόζσπα ζα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα: Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ: ΦΔΚ ζχζηαζεο. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) ζπλνδεπφκελν απφ ην ΦΔΚ δεκνζίεπζεο απηνχ. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε πνπ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ Πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν σο αληίθιεηνο, Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο Πξνζθνξψλ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ: Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά.

8 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ εμαηξείηαη, κε δηάηαμε λφκνπ, απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ εμαηξείηαη απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ εμαίξεζε απηή. Σα θπζηθά πξόζσπα ζα ππνβάιινπλ βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γ) Γηα ηηο ζπκπξάμεηο πξνζώπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζχκπξαμε. β. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Α. Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ Άξζξν 7 Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». *(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ ««Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: Ι. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ.pdf ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13((ΦΔΚ/Α/ ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ

9 πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. (Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. ΙΙ. Σερληθή πξνζθνξά ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη : α. Αλαιπηηθφ Πξνθίι Βηνγξαθηθφ ηνπ πξνζθέξνληα β. Καηάζηαζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ (επηζεψξεζε εξγαζίαο), ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε εηδηθφηεηα θαη ην σξάξην θαζψο θαη δήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζπλνδεπφκελε απφ θσηναληίγξαθα ησλ Δ7 (θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ) ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκπεηξία θαη ε επάξθεηα ησλ κφληκσλ ζηειερψλ (ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ 5 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. γ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα. Απφ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή πξέπεη λα πξνθχπηεη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ βάζεη ηεο Σερληθήο Έθζεζεο, ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. δ. Αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή/θαη ησλ κνλίκσλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ θαηάιιειε ηερλνγλσζία εμεηδηθεχεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο Οκάδαο Έξγνπ θαη Τπεπζχλνπ ρεδηαζκνχ Έξγνπ ηνπ Πξνζθέξνληα κέζσ ζχληνκσλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα θαη ε εκπεηξία ησλ κφληκσλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ

10 εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ έξγσλ / ππεξεζηψλ. ε. ρέδην άκεζεο αληαπφθξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε έθηαθησλ ζπκβάλησλ (φπσο κηα ππξθαγηά, ζεηζκφ). Ζ Σερληθή Πξνζθνξά. πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξεί. Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Μέζα ζην θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά, κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε έλσζεο επηζπλάπηεηαη Πηλάθην Καηαλνκήο Ακνηβήο ππνγεγξακκέλν απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.

11 ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ θαη θφξσλ ηνπ πξνζθέξνληνο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. Αξλεηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 7.1 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 7.2 Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξίεο ή ζπκπξάμεηο πξνζψπσλ, νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία 7.3 Ζ επίδνζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ίδην δελ επηηξέπεηαη 7.4 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μάζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 7.5 ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 7.6 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο 7.7 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ δηαγσληδνκέλνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ζπκπξάμεσο πξνζψπσλ ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Άξζξν 8 Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ.

12 Άξζξν 9 Απνθιίζεηο- Γηεπθξηλήζεηο-Αληηπξνζθνξέο Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Δπηζεκαίλεηαη όηη: Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άξζξν 10 Σξόπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ Α. Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Β. Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο:

13 Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππν θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζα δεηεζεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ε έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξνληαο δελ απαληήζεη ζηελ απνθιεηζηηθή εκεξνκελία ησλ πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζήο ηνπ ή εθφζνλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Γ. Γηαδηθαζία αλάδεημεο κεηνδόηε - θαηαθύξσζε Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Άξζξν 11 Δγγπήζεηο Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ην λφκν απφ ηνλ νπνίν δηέπνληαη, ην δηθαίσκα απηφ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Οη ηίηινη ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Χο εγγχεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ Γήκνπ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, εθ φζνλ ην πεξηερφκελν ηεο παξαθαηαζήθεο έρεη δηακνξθσζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ν Ν. 4281/14. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο πξνζψπσλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ

14 ηεο ζχκπξαμεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ. Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ - Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ήηνη 4.471,51. - Ζ εγγχεζε απηή ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα εθαηφλ είθνζη 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, ην φηη απεπζχλεηαη ζην Γήκν, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θαη ηελ επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. - Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα αλαθέξεη φηη παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεδήζεσο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, ππέξ ηνπ Γήκνπ, φζν δεηήζεη απφ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο (κέξνο ή ζχλνιν). - Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο κεηά απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα ζηέιιεηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. - Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππ φςηλ. Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. - Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ν Ν. 4281/14. Άξζξν 12 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηελ νξηζζείζα επηηξνπή κε ηελ 31/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππ φςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: - Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. - Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε βαζηθή βαζκνινγία κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. - Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο. Πξνζθνξέο πνπ ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά δηαθέξνπλ νπζησδψο ή πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη. - Πξνζθνξέο πνπ έζησ θαη ζε έλα θξηηήξην βαζκνινγεζνχλ θάησ ηεο βάζεο (50 βαζκνχο) πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ, απνξξίπηνληαη. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:

15 - Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. ηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ειέγρνληαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο αζξνηζηηθά. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ππνρξεσηηθέο θαη κε ππνρξεσηηθέο). Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 120 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο κεηψλεηαη κέρξη 80 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ δελ αθνξνχλ ζε απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε πξνζθνξά έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ηερληθά απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ έζησ θαη ζε έλα θξηηήξην βαζκνινγεζνχλ θάησ ηεο βάζεο (50 βαζκνχο) πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ, απνξξίπηνληαη. Άξζξν 13 Καηαθύξσζε Γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θάζε αλαδφρνπ. Άξζξν 14 Δλζηάζεηο-Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 14.1 Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ζην Γήκν εγγξάθσο σο εμήο: α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθήξπμεο έσο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη νη εκεξνκελίεο απνζηνιήο ή παξαιαβήο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ην δηαγσληζκφ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. β. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηόλ Μφλν απφ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ή απνθιεηζζέληα απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ

16 αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία ηειηθά απνθαζίδεη Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηνλ νηθείν Διεγθηή Ννκηκφηεηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 Ν.3852/10. Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173 /A ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Άξζξν 15 ύκβαζε Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζπληάζζεηαη ζε πέληε (5) αληίγξαθα. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Άξζξν 16 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ απηνχο, κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Δθφζνλ δεηεζνχλ έγθαηξα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Ή νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κεηαμχ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αλαζέηνπζαο αξρήο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αηηήζεηο γηα δηεπθξηλήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ αηηνχληνο. Οκνίσο θαη ηα απαληεηηθά έγγξαθα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Άξζξν 17 Γεκνζίεπζε Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηχπν, ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ηεχρνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) θαη ζηε Γηαχγεηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.

17 Σα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη παξαθξαηνχληαη θαηά ηε πξψηε πιεξσκή ηνπ. Άξζξν 18 πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ (δηαθήξπμε) : Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ.pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα