ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ: 2872) ΑΜΑΛΔΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (ΑΔΜ:2951) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΡΜΑΝΖ Γ. 1

2 ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟ Η εξγαζία απηή γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο απνθνίηεζήο κνπ από ην ηκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Καβάιαο, πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ θαη ζην νηθνινγηθό ηνπο πξόζσπν. Ωο γλσζηόλ ηα απηνθίλεηα απνηεινύλ ηνλ κεγαιύηεξν παξάγνληα κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο,γη απηό ζθνπόο ηεο πηπρηαθήο απηήο,εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζνύλ θαη λα πξνηαζνύλ ηξόπνη πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο απηνθίλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ρξήζεο πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ πνπ είλαη ηδηαηηέξσο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Δπραξηζηώ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ,γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Βεξεληδηώηεο Κσλζηαληίλνο ακαιέηεο Δκκαλνπήι 2

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η παξνύζα Πηπρηαθή Δξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ ηα νπνία γλσξίδνπλ κεγάιε αθκή ηα ηειεπηαία ρξόληα,πξνζθέξνληαο καθξνπξόζεζκα νθέιε όπσο:πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ,αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη κεγάιεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζε άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απηνθίλεζε θαη είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Η αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη ζε επηά θεθάιαηα.ην πξώην θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθό,γίλεηαη ε γλσξηκία καο κε ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα κέζσ κηαο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο θαη ησλ καθξνπξόζεζκσλ νθειώλ πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη έλα πβξηδηθό απηνθίλεην. ην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο.πγθεθξηκέλα κηιάκε γηα ηελ είζνδν ησλ πβξηδηθώλ ζηε ρώξα καο,αλαθέξνληαο ηνπο ηύπνπο κε ηελ κεγαιύηεξε επηηπρία,ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,θαζώο επίζεο θαη θνξνινγηθέο θαη άιισλ κνξθώλ απαιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληαρηεί γηα ηα πβξηδηθά. ην ηξίην θεθάιαην αλαιύεηαη ε ηερλνινγία ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ θαζώο επίζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηύζζνληαη νη αηηίεο θαζπζηέξεζεο ηεο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα θαη πξνηείλνληαη ιύζεηο γηα ηηο πόιεηο κειεηώληαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεηήξα diesel. ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα πβξηδηθά κνληέια πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ παγθόζκηα αγνξά θαη ηνλίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη απηή ε ηερλνινγία. ην έθην θεθάιαην κειεηνύληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο όπσο είλαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ,ελαιιαθηηθέο κνξθέο απηνθίλεζεο cng, lng & lpg,ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη βηνελέξγεηα. 3

4 ην έβδνκν θεθάιαην έρνπκε θάπνηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα βάζε εξεπλώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί,όπσο είλαη ε έξεπλα γηα ηελ εθπνκπή ξύπσλ από ην αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην,ε έξεπλα από ηελ ειιεληθή ιέζρε απηνθηλήηνπ θαη πεξηεγήζεσλ ειπα θαη ειιεληθό ηλζηηηνύην ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ει.ηλ.ε.ν θαη κηα δεκνζθόπεζε ζε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έιαβε ρώξα ζην Σερλνινγηθό Ίδξπκα Παηξώλ,ζην ηκήκα Μεραλνινγίαο από εκέλα. Σα ζπνπδαηόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα εξγαζία είλαη (α) ηα πβξηδηθά νρήµαηα,πνπ ζπλδπάδνπλ ην ζεξµηθό θηλεηήξα µε ειεθηξνθηλεηήξα, ζεσξνύληαη ζήµεξα µηα απνηειεζκαηηθή ηερλνινγηθή ιύζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε µείσζε εθπνκπήο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ ζπκβαηηθώλ ξύπσλ, (β) ε εμέιημε ηνπ θηλεηήξα diesel ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ζηα πβξηδηθά κνληέια απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ην κέγηζην δπλαηό απνηέιεζκα ζε όηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ξύπσλ, (γ) ην κέιινλ ζηελ απηνθίλεζε είλαη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο όπσο ην πδξνγόλν,θαη ην πβξηδηθό απηνθίλεην είλαη έλα κεηαβαηηθό αιιά απαξαίηεην ζηάδην νπόηε ε ζπκκεηνρή ησλ πβξηδηθώλ νρεµάησλ ζηνλ επξσπατθό ζηόιν αλαµέλεηαη λα απμεζεί ζεµαληηθά µέζα ζηα επόµελα ρξόληα.δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε εδώ όηη ε θύξηα πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δεκνζθόπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λένπο αλζξώπνπο πξνθεηκέλνπ λα κάζνπκε ην πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ησλ πβξηδίσλ θαη λα ηνπο αθππλίζνπκε δίλνληαο ηνπο λέα εξεζίζκαηα γηα ην θαιό ηνπ πεξηβάιινληνο. 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Η άπνςε πνπ επηθξαηεί γηα ηελ ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ Σα καθξνπξόζεζκα νθέιε από έλα πβξηδηθό απηνθίλεην Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηα πβξηδηθά...11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 2.1 Η είζνδνο ησλ πβξηδηθώλ ζηελ Διιάδα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξόλησλ πβξηδηθώλ Οη πβξηδηθνί ηύπνη κε ηελ κεγαιύηεξε επηηπρία Τβξηθά ζηάζεο-εθθίλεζεο Φνξνινγηθέο θαη άιισλ κνξθώλ απαιιαγέο γηα ηα πβξηδηθά

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 3.1 Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηελ αλζξώπηλε πγεία Δθηελέζηεξε αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πβξηδηθώλ...25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΑΝΧ ΣΖΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΖ ΜΔ ΓΝΧΜΟΝΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 4.1 Λύζε γηα θάζε πόιε ζα απνηεινύζαλ ηα πβξηδηθά ιεσθνξεία θαη ηα πβξηδηθά απνξξηκκαηνθόξα Οη αηηίεο ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα Οη εμειiμεηο πάλσ ζηνλ θηλεηήξα diesel...34 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΣΑ ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΚΔΡΓΗΕΟΤΝ ΣΟ ΑΓΟΡΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ 5.1 Σα πβξηδηθά κνληέια πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ παγθόζκηα αγνξά Σα πιενλεθηήκαηα ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ Αλαπαξαγσγηθό θξελάξηζκα

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 6.1 Κπςέιεο θαπζίκνπ Δλαιιαθηηθέο κνξθέο απηνθίλεζεο cng, lng & lpg Ηιεθηξηθά απηνθίλεηα Η δύλακε ηεο βηνελέξγεηαο...66 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 7.1 Έξεπλα γηα ηελ εθπνκπή ξύπσλ από ην αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην Έξεπλα από ηελ ειιεληθή ιέζρε απηνθηλήηνπ θαη πεξηεγήζεσλ ειπα θαη ειιεληθό ηλζηηηνύην ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ει.ηλ.ε.ν Γεκνζθόπεζε...71 ΔΠΗΛΟΓΟ...77 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ ΑΠΟΦΖ ΠΟΤ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε πνιηηηθή εγεζία ζε Δπξώπε θαη Ακεξηθή αληηκεησπίδεη ην απηνθίλεην ή θαιύηεξα ηελ ηδέα ηεο απηνθίλεζεο ερζξηθά.h ζηάζε απηή δελ είλαη ηπραία.δθηόο από ηνλ εύθνιν εληππσζηαζκό ηεο θνηλήο γλώκεο από ηνπο πνιηηηθνύο,πνπ δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη θαη λα παίξλνπλ κέηξα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο,δηάθνξνη αλαιπηέο εθηηκνύλ όηη ην πνιηηηθό θόζηνο ησλ κέηξσλ θαηά ηεο απηνθίλεζεο δελ ζα είλαη κεγάιν.σν ζπκπέξαζκα απηό πξνέξρεηαη από ηε δηαπίζησζε όηη ζε όιν ηνλ θόζκν ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ έρεη θαζαξά ηνπηθό ραξαθηήξα. Οη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη,είηε ζηελ πόιε κέλνπλ είηε ζηελ ύπαηζξν, ρξεζηκνπνηνύλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ζε αθηίλα όρη κεγαιύηεξε ησλ 20 κε 30 ρηιηνκέηξσλ από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο.καιύπηνπλ αλάγθεο όπσο ε δηαδξνκή δνπιεηά-ζπίηη,ε κεηαθνξά ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν,ηα ςώληα ηεο εβδνκάδαο θαη ε βξαδηλή έμνδνο ηεο νηθνγέλεηαο.οη «commuters» (όζνη δειαδή κέλνπλ ζε απόζηαζε ηεο ηάμεο ησλ ρηιηνκέηξσλ από ηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπο) θαη όζνη ηαμηδεύνπλ αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα ηελ εκέξα πξνηηκνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηα πξναζηηαθά θαη ππεξαζηηθά δίθηπα καδηθώλ κεηαθνξώλ,ηα νπνία ζην κέιινλ ζα αλαπηπρζνύλ ξαγδαία θαη ζα απνηειέζνπλ ηε κόλε νπζηαζηηθά επηινγή γηα ηέηνηεο απνζηάζεηο.έηζη πξνβιέπεηαη όηη ζην κέιινλ ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο γύξσ από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο. 8

9 1.2 ΣΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΔΝΑ ΤΒΡΗΓΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ Σα πβξηδηθά απηνθίλεηα είλαη κηα από ηηο ηειεπηαίεο θαηλνηνκίεο ζηελ auto βηνκεραλία ζήκεξα.καζηζηά δπλαηόλ ζε όινπο λα εμνηθνλνκήζνπλ πνιιά ρξήκαηα από ηηο ζπλερώο απμαλόκελεο ηηκέο ηεο βελδίλεο θαη ηελ ηδία ζηηγκή,βνεζά ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.σα πβξηδηθά απηνθίλεηα ζήκεξα είλαη όιν θαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιή.ηελ πξαγκαηηθόηεηα,νιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη εμεηάδνπλ ηώξα λα απαιιαγνύλ από ην θπζηθό ηνπο αέξην-guzzling ζπκβαηηθό απηνθίλεην θαη λα αγνξάζνπλ έλα πβξηδηθό απηνθίλεην,ην νπνίν κπνξεί λα ηνπο σθειήζεη.ωζηόζν,όινη νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα δνπλ ηα πξαγκαηηθά νθέιε ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ.μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα ηείλνπλ λα είλαη πην αθξηβά από ηα ζπκβαηηθά απηνθίλεηα.κσο,απηό πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ είλαη ηα καθξνπξόζεζκα νθέιε πνπ έλα πβξηδηθό απηνθίλεην κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη.σα πβξηδηθά απηνθίλεηα είλαη απηά πνπ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ σο κηα δηαζηαύξσζε κεηαμύ ελόο ζπκβαηηθνύ απηνθηλήηνπ-powered βελδίλεο θαη ελόο 9

10 electric-powered απηνθηλήηνπ.με όια απηά ηα νθέιε,ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα είλαη ηα απηνθίλεηα ηνπ κέιινληνο.μπνξεί λα απνζεθεύζεη απνηειεζκαηηθά ηα θαύζηκα,κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αζόξπβα,έρεη ρακειέο εθπνκπέο ηνμηθώλ ξύπσλ θαη κπνξεί επίζεο λα γιπηώζεη ζηνπο αγνξαζηέο ελόο πβξηδηθνύ απηνθηλήηνπ πνιιά ρξήκαηα κε ηηο ηεξάζηηεο θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο. 10

11 1.3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΑ ΤΒΡΗΓΗΚΑ Σν πξώην πβξηδηθό όρεκα 18 ος αιώνας Η πξώηε θίλεζε πξνο έλα πβξηδηθό όρεκα ζεσξείηαη όηη είλαη ην 1665,όηαλ ν Ferdinand Verbiest,έλαο ηεζνπίηεο ηεξέαο,άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο όζνλ αθνξά ηα ζρέδηα γηα ηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θηλνύληαη κε αηκό ή λα έιθνληαη από έλα άινγν.πάλσ από δεθαπέληε έηνη,ν Verbiest εξγάζηεθε γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ δεκηνπξγήκαηόο ηνπ,αλ θαη δελ ππάξρεη θακία απόδεημε όηη απηό ην πβξηδηθό όρεκα έγηλε πνηέ. Ο Nicholas Cugnot θαηέιεμε ζε κία εξγάζηκε αηκνθίλεησλ κεηαθνξά ην 1769.Ο Cugnot ήηαλ ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε κηα κέγηζηε ηαρύηεηα ησλ έμη κηιίσλ αλά ώξα.γπζηπρώο,νη κεηαθηλήζεηο κε αηκό ήηαλ δύζθνιν λα επηηεπρζνύλ,νπόηε ην έξγν απηό ηνπ Γάιινπ Cugnot δελ νδήγεζε ζε θαηλνηνκίεο ζηελ καδηθή κεηαθνξά. 11

12 19 ος αιώνας προόδοσ Η θσηία ήηαλ ν ηόπνο ηνπ πξώηνπ ειεθηξνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ ην ρεδηαζκέλν από ηνλ Robert Anderson,ην όρεκα είρε πεξηνξηζκέλν εύξνο θαη κηα κπαηαξία πνπ ήηαλ δύζθνιν λα θνξηηζηεί.σν 1870,ν Sir David Solomon είρε έξζεη κε έλαλ αλαπηήξα γηα κεηαθνξά απηνθηλήησλ, αιιά εμαθνινπζνύζαλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζην λα κπνξεί εύθνια θαη αμηόπηζηα λα επαλαθνξηηζηεί ε κπαηαξία. Μέζα ζε κηα δεθαεηία,νη επηρεηξεκαηηθνί επελδπηέο ζην Λνλδίλν θέξδηζαλ ην ελδηαθέξνλ ζηελ αλάπηπμε ελόο ειεθηξηθνύ ηαμί.ο ζρεδηαζκόο ππνηίζεηαη όηη δήηεζε κηα 28-θύηηαξε κπαηαξία,ζύζηεκα πνπ ζα νδεγεί έλα κηθξό ειεθηξηθό θηλεηήξα.αλ θαη απηό δελ έξρεηαη ζε ηαθηηθή ρξήζε,είρε πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα κηα πην επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ην 1897.Σν έηνο απηό,ην Λνλδίλν Cab Electric Company άξρηζε λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ πόιε,κε ηε ρξήζε ζαιάκσλ πνπ ηξνθνδνηείηαη από κηα κπαηαξία 40 θπηηάξσλ.θα κπνξνύζε λα θηάζεη κέρξη πελήληα κίιηα πξηλ από ηελ ζηηγκή πνπ ε κπαηαξία έπξεπε λα επαλαθνξηηζηεί. Η Porsche δεκηνύξγεζε ηνλ πξώην ειεθηξηθό θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ην 1898 απηό ην όρεκα,ην Lohner Electric ζα κπνξνύζε λα θάλεη ηαμίδηα ζε απόζηαζε ζαξάληα κίιηα κε κπαηαξίεο θαη κόλν. 12

13 20 ος αιώνας «Καινοηομίες» Σν 1900 ζην Βέιγην αλαπηύρζεθε από ηνλ PIEPER,Βέιγνο θαηαζθεπαζηήο απηνθηλήησλ,ην ηξηάκηζη ηππνδύλακεο απηνθίλεην καδί κε έλαλ ειεθηξηθό θηλεηήξα,πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θαζίζκαηνο.ηαλ ην όρεκα απαηηήζεη θάπνηα επηπιένλ δύλακε γηα λα θάλεη ην δξόκν ηνπ κέρξη κηα απόηνκε θιίζε,ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο ζα δώζεη ώζεζε ζηνλ θηλεηήξα αεξίνπ.ηελ Ακεξηθή ην 1905,ν PIEPER έιαβε δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα έλα παξόκνην ζρέδην ή ππόδεηγκα. Ωζηόζν,δελ ππάξρεη θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθώλ πβξηδηθώλ πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαλ. Ξεθηλώληαο ην 1910,κηα εηαηξία κε ηελ επσλπκία "Δκπνξηθή ρηηζκέλν Trucks" ρξεζηκνπνίεζε κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ θπιίλδξσλ θηλεηήξα αεξίνπ,ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από κηα γελλήηξηα,εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε γηα κηα δηαβίβαζε ή κηα κπαηαξία.η εηαηξεία δηαθόπηεη ηελ παξαγσγή ην 1918.Μεηά από κηα καθξά πεξίνδν,ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα bubbled βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη πάιη ην Η General Motors 512 ζρεδηάζηεθε γηα λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ηελ ειεθηξηθή ηζρύ κε ηαρύηεηα θάησ ησλ δέθα κηιίσλ αλά ώξα.από 10 έσο 13 κίιηα αλά ώξα,ην όρεκα ηξέρεη ζε έλα ζπλδπαζκό ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνύ αεξίνπ θαύζεο.πάλσ από 13 κίιηα/ώξα,ην όρεκα επηθαιείηαη κόλν ηνλ θηλεηήξα θπζηθνύ 13

14 αεξίνπ.μεηά ην εκπάξγθν πεηξειαίνπ ηνπ 1973,ην ελδηαθέξνλ ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ απμήζεθε. Η Volkswagen ζα αλαπηύμεη έλα πβξηδηθό όρεκα πνπ ζα ην βαπηηζηεί ηαμί, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό.σν ηαμί είρε ηελ ηθαλόηεηα λα ζηξαθνύλ θαη πίζσ κεηαμύ ειεθηξνθηλεηήξα θαη βελδηλνθηλεηήξα κε κεγαιύηεξν θάζκα απόδνζεο από θάζε πβξίδην πνπ είρε πνηέ εθηεζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.σν 1975,ε American Motors αλαπηύζζεη έλα ζηόιν ειεθηξνθίλεησλ εκηθνξηεγώλ γηα ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία,ε νπνία ζα δνθηκαζηεί εθηελώο.γπζηπρώο,ην έξγν δελ πιεξνύζε ην επίπεδν ηεο επηηπρίαο πνπ όινη ειπίδαλε. Ο Dave Arthurs ζα αλαπηύμεη έλα πβξηδηθό όρεκα,ην 1979,κε ηε ρξήζε ηνπ Opel GT,όπσο ην πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πβξηδηθνύ ζπλδπαζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ 6-ρνξηνθόπηε ηππνδύλακεο θηλεηήξα, έλαλ εληζρπηή 400- ειεθηξνθηλεηήξα,θαζώο θαη κηα ζεηξά από έμη-volt κπαηαξίεο.ο Arthurs ήηαλ ζε ζέζε λα απνδείμεη όηη ην πβξίδην ζα κπνξνύζε λα ιάβεη ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα αεξίνπ από 75 κίιηα αλά γαιόλη. Η Audi θάλεη πξεκηέξα κε έλα πβξηδηθό ην 1989,ην όλνκα Audi Duo.Η πβξηδηθή ρξεζηκνπνίεζε έλα 12,6 ίππνπο ειεθηξηθό θηλεηήξα,ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από κηα κπαηαξία ληθειίνπ θαδκίνπ.σν 1997,εηζήγαγε ηελ Toyota Prius απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηαπσληθή αγνξά.σν Prius πνύιεζε απηνθίλεηα θαη θαηλόηαλ λα είλαη ε πξώηε ζεκαληηθή κάδα ζηελ αγνξά πβξηδηθώλ νρεκάησλ ζηνλ θόζκν.η Honda ην 1999 κε ην Insight,έλα ειαθξύ πβξηδηθό κνληέιν κε δύν πόξηεο ήηαλ ζε ζέζε λα επηδώζεη βαζκνινγία ησλ 61 κηιίσλ αλά γαιόλη ζηελ πόιε θαη 70 κίιηα αλά γαιόλη πάλσ ζηελ εζληθή νδό. 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 2.1 Ζ ΔΗΟΓΟ ΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σν 2003 ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα κεηξνύληαλ αθόκε ζηα δάθηπια ζηελ Διιάδα. ήκεξα πιεζηάδνπλ ηα 1.000,ελώ ππάξρνπλ πνιιαπιάζηεο παξαγγειίεο.πσο θαη λα είλαη,ε αγνξά πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα άλνημε πιένλ.ηαλ πξίλ 6 ρξόληα ην «ΟΙΚΟ» έθαλε ηα πξώηα ξεπνξηάδ γηα ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα,πνπ ζπλδπάδνπλ βελδηλνθηλεηήξα θαη ειεθηξνθηλεηήξα επηηπγράλνληαο κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ (άξα θαη ζηελ εθπνκπή ησλ ξύπσλ) εώο θαη 40%-50% κέζα ζηελ πόιε,απνηεινύζαλ άγλσζην είδνο ζην πιαηύ θνηλό θαη νη πσιήζεηο ηνπο ζηελ Διιάδα κεηξνύληαλ θπξηνιεθηηθά ζηα δάθηπια ηνπ ελόο ρεξηνύ.ήκεξα,εθαηνληάδεο απηνθίλεηα θπθινθνξνύλ ζηνπο δξόκνπο ηεο ρώξαο,απνδεηθλύνληαο όηη ηα πβξηδηθά δελ είλαη θαηάιιεια κόλν γηα ηα ζαιόληα ησλ...νηθνινγηθώλ πεξηνδηθώλ. 15

16 2.2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΠΑΡΟΝΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ Σα πβξηδηθά απηνθίλεηα είλαη νρήκαηα κε δπν θηλεηήξεο,έλαλ ειεθηξηθό (ειεθηξνθηλεηήξα) θαη έλαλ βελδηλνθηλεηήξα (θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο).γηα ηηο κηθξέο ηαρύηεηεο,εληόο πόιεο (0-60 ρικ),ιεηηνπξγνύλ ειεθηξηθά ελώ ζηηο κεγάιεο ηαρύηεηεο απηόκαηα ιεηηνπξγεί ν βελδηλνθηλεηήξαο.σν ζύζηεκα ζπζθεπώλ,πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πβξηδηθό απηνθίλεην αμηνπνηεί δύν πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ εμαγσγή ηεο θίλεζεο ζηνπο ηξνρνύο.σελ ζεξκνδπλακηθή πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ θηλεηήξα θαη ηελ ειεθηξηθή ε νπνία παξάγεηαη από ην ζύζηεκα ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 16

17 Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζσζηή επηθνηλσλία ηνπ θηλεηήξα από ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα,ζπλδπάζηεθαλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη άιιεο ζπζθεπέο όπσο ε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηώλ (κπαηαξία),ν κεηαζρεκαηηζηήο ξεύκαηνο θαη άιιεο. Έλα πιήξσο πβξηδηθό όρεκα κπνξεί λα θηλείηαη κόλν κε ηνλ βελδηλνθηλεηήξα ή κόλν κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ή θαη κε ηνπο δύν ηαπηόρξνλα.σα ήπηα θαη πιήξσο πβξηδηθά νρήκαηα επηηπγράλνπλ κεγάια νθέιε ζηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ θαη ζηηο εθπνκπέο CO 2 από ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά νρήκαηα. Παξά ην γεγνλόο όηη ηα παξόληα πβξηδηθά νρήκαηα δελ θνξηίδνληαη κε εμσηεξηθά κέζα,ηα επόκελα ρξόληα αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ εμσηεξηθά θνξηηδόκελα πβξηδηθά νρήκαηα πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Σα νρήκαηα απηά ζα έρνπλ κεγαιύηεξεο κπαηαξίεο από ηα ήδε ππάξρνληα πβξηδηθά θαη ζα εμαζθαιίδνπλ κεγαιύηεξε απηνλνκία θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 17

18 2.3 ΟΗ ΤΒΡΗΓΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ Η πβξηδηθή ηερλνινγία κπήθε ζηελ παξαγσγή θαη έγηλε επξέσο γλσζηή κε ηα κνληέια Toyota Prius I θαη Honda Insight πξηλ από κεξηθά ρξόληα.από ην ζεκείν εθείλν ε πβξηδηθή ηερλνινγία εμειίρζεθε θαη θαηάθεξε λα ζεκεηώζεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνόδνπ.οη πβξηδηθνί ηύπνη πνπ απηή ηε ζηηγκή απνιακβάλνπλ ηε κεγαιύηεξε επηηπρία είλαη νη εμήο : Micro Hybrids: γλσζηή θαη σο ηερλνινγία stop & start πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί από ηελ PSA group ζην C3 (ελώ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί ζε ζρεηηθά ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζε άιια γλσζηά κνληέια απηνθηλήησλ ηεο αγνξάο όπσο ην 1007 θαη ην C2.)Σν δηηηό ξόιν κίδαο θαη ελαιιάθηε αλαιακβάλεη έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο.με ηνλ ηξόπν απηό ε Μ.Δ.Κ. κπνξεί λα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο όηαλ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο (π.ρ.θόθθηλνο ζεκαηνδόηεο,θίλεζε κέζα ζηελ πόιε θ.ν.θ.).ύκθσλα κε ην new European driving cycle πνπ ειέγρεηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν πξναλαθεξζέλ πβξηδηθόο ηύπνο πξνζθέξεη νηθνλνκία θαπζίκνπ ηεο ηάμεο ηνπ 6%. Mild Hybrids: Η ηερλνινγία απηή εθαξκόδεηαη ήδε ζην κνληέιν Lexus RX 400h.Ο ειεθηξνθηλεηήξαο εληνπίδεηαη αλάκεζα ζην ζηξνθαινθόξν άμνλα θαη ζην θηβώηην ηαρπηήησλ.έηζη θαηά ην θξελάξηζκα απνξξνθάηαη ελέξγεηα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή θαη κεηαβηβάδεηαη ζε έλα δεύηεξν ειεθηξνθηλεηήξα πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ άμνλα.ο ηειεπηαίνο δίλεη κηα επηπξόζζεηε βνήζεηα πνπ επηθαιείηαη ην όρεκα 18

19 θαηά ηελ επηηάρπλζε ηνπ (by wire).ύκθσλα κε ην N.E.D.C. ε νηθνλνκία θαπζίκνπ αλέξρεηαη ζην 15-18%. Full Hybrids: Ολνκάδνληαη έηζη δηόηη κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ απνθιεηζηηθά κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ή ηνλ βελδηλνθηλεηήξα.η παξνπζία ειεθηξνθηλεηήξα επηηξέπεη ηελ ύπαξμε θαη ρξήζε ελόο κηθξόηεξεο ηζρύο βελδηλνθηλεηήξα θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ησλ απσιεηώλ ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία.αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο θαη νη δύν θηλεηήξεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηαπηόρξνλα θαη γηα απηό αθξηβώο ην ιόγν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί βελδηλνθηλεηήξαο κηθξόηεξνπ θπβηζκνύ,όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.η ύπαξμε ειεθηξόθξελσλ έρεη σο ζθνπό ηελ παξαγσγή ξεύκαηνο θαηά ην θξελάξηζκα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα απνζεθεύεηαη θαηάιιεια ζε ζπζζσξεπηέο ελέξγεηαο (κπαηαξίεο).σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη ε απμεκέλε θαηαλάισζε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν ιόγσ ηνπ επηπιένλ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο από ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ηηο κπαηαξίεο.ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ην Toyota Prius IΙ.ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κάιηζηα,ν θηλεηήξαο δνπιεύεη ζηνλ θύθιν Αtkinson,πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξν βαζκό ζεξκηθήο απόδνζεο,αιιά ρακειόηεξε ηζρύ. Σν Toyota Prius γηα παξάδεηγκα,κπνξεί λα δηαλύζεη κόλν 2 εώο 3 ρηιηόκεηξα ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηελ κπαηαξία ρσξίο απηή λα θνξηίδεηαη.οη ρξήζηεο ησλ 19

20 νρεκάησλ απηώλ δελ ζα ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα ζπλδένπλ ηηο κπαηαξίεο κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο,αιιά ζε πεξίπησζε πνπ ζα επηιέμνπλ ηελ δπλαηόηεηα απηή ζα έρνπλ ζεκαληηθή απηνλνκία θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα (πηζαλόλ ρηιηόκεηξα ρξεζηκνπνηώληαο ηε θόξηηζε).δπνκέλσο κε ηνλ ηξόπν απηόλ νη ρξήζηεο ζα επηηπγράλνπλ πεξαηηέξσ εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ,πξνζηαηεύνληαο ην πεξηβάιινλ,ηνπιάρηζηνλ ζε αζηηθό θαη ηνπηθό επίπεδν δεδνκέλνπ όηη κε ηνλ ειεθηξηζκό ην όρεκα δελ εθπέκπεη ξύπνπο,όκσο νη ξύπνη απηνί εθπέκπνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε ζεξκηθή κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα πβξηδηθά απηνθίλεηα δελ είλαη ηα ίδηα κε ηα ειεθηξηθά δηόηη δηαζέηνπλ θαη ηνλ βελδηλνθηλεηήξα,ώζηε λα κελ ράλνπλ ζε επηδόζεηο.καηαθέξλνπλ όκσο κηθξόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη εθπνκπή ξύπσλ επεηδή ζε ρακειέο ηαρύηεηεο ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πνπ δηαζέηεη ην όρεκα. Η παξνύζα έιιεηςε εμσηεξηθά θνξηηδόκελσλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ ζηελ αγνξά,είλαη πηζαλό λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ επηδίσμε ησλ θαηαζθεπαζηώλ λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκόο ησλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ θαη ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζηελ αγνξαζηηθή ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηώλ. 2.4 ΤΒΡΗΚΑ ΣΑΖ-ΔΚΚΗΝΖΖ Σα πβξηδηθά «ζηάζεο-εθθίλεζεο» ή κηθξν-πβξηδηθά έρνπλ ζρεηηθά κηθξνύο ειεθηξνθηλεηήξεο νη νπνίνη δελ θηλνύλ ην όρεκα, αιιά έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηζρύ γηα ηελ ζρεδόλ αθαξηαία επαλεθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη έλα κηθξν-πβξηδηθό βελδηλνθίλεην όρεκα κπνξεί απηόκαηα λα ζβήλεη ηνλ θηλεηήξα ηνπ όηαλ ην όρεκα αθηλεηνπνηείηαη (π.ρ. ζε θσηεηλνύο 20

21 ζεκαηνδόηεο) θαη λα επαλεθθηλεί κόιηο ν νδεγόο παηήζεη ην πεληάι ηνπ γθαδηνύ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο κίδαο θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο θαλ ν νδεγόο λα γλσξίδεη όηη ν θηλεηήξαο έρεη ζηακαηήζεη. Σα ζπζηήκαηα «ζηάζεο-εθθίλεζεο» ζε γεληθέο γξακκέο δελ ζεσξνύληαη σο πξαγκαηηθά πβξηδηθά ζπζηήκαηα εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Δπηθέξνπλ έλα ζρεηηθά κέηξην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο θαπζίκνπ-ζπλήζσο πεξίπνπ 10%- όκσο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινύ θόζηνπο. Έλα παξάδεηγκα ελόο πβξηδηθνύ απηνθηλήηνπ «ζηάζεο-εθθίλεζεο» είλαη ην Citroen C ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΒΡΗΓΗΚΑ Σα πβξηδηθά απηνθίλεηα απνιακβάλνπλ θνξνινγηθήο θαη άιιεο κνξθήο απαιιαγέο από ηηο θπβεξλήζεηο κε ζηόρν ηελ δηάδνζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηελ πξνηίκεζε από ην θαηαλαισηηθό θνηλό,πξάγκα πνπ ηα θαζηζηά θνξνινγηθά αξθεηά πην επηζπκεηά από ηα θνηλά απηνθίλεηα.βάζε ηνπ Δζληθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα,ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα θαη θνξηεγά Γελ έρνπλ ηέιε ηαμηλόκεζεο Δπηηξέπεηαη θαζεκεξηλώο ε είζνδνο ηνπο ζηνλ δαθηύιην Αζελώλ,ιόγσ ησλ κεησκέλσλ ξύπσλ Γελ πιεξώλνπλ εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο 21

22 Δπηπιένλ πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην όθεινο από ηελ ρακειή,εώο θαζόινπ (εληόο πόιεο) θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Ρίρλνληαο κηα καηηά γηα ην ηη ηζρύεη γηα ηελ αγνξά πβξηδηθώλ θαη ζηηο επηδνηήζεηο ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. ζα δνύκε όηη ηελ Απζηξία, ην ΦΠΑ κεηώλεηαη ζην κηζό.δπίζεο,ππάξρεη επηδόηεζε κέρξη 15%,απαιιαγή από ην ηέινο ηαμηλόκεζεο θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο, θπθινθνξηαθέο δηεπθνιύλζεηο θαη κεησκέλα αζθάιηζηξα. ηελ Ιηαιία επηδνηνύληαη κέρξη θαη ην 65% ηεο δηαθνξάο ηηκήο. Απαιιάζζνληαη επίζεο από ηα ηέιε ηαμηλόκεζεο θαη θπθινθνξίαο. ηελ Οιιαλδία έρνπλ απαιιαγεί πιήξσο από ηε θνξνινγία θαη πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ΦΠΑ θαη απαιιαγή από ηα ηέιε θπθινθνξίαο ην Βέιγην,ηα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ επηδόηεζε κέρξη θαη θπθινθνξηαθέο δηεπθνιύλζεηο. ηε Γαιιία,επηδνηνύληαη κέρξη 3.800,απαιιαγή από ηέιε θπθινθνξίαο θαη θπθινθνξηαθέο δηεπθνιύλζεηο. ηε Βξεηαλία πιεξώλνπλ κεησκέλνπο θόξνπο,ελώ παξέρεηαη δσξεάλ πξόζβαζε ζην δαθηύιην ηνπ Λνλδίλνπ. ην θύιιν ηεο Γεπηέξαο πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία αλαθεξόηαλ όηη ε θπβέξλεζε ελ όςεη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ζην πιαίζην ησλ λέσλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ επηβάιινπλ νη ηειεπηαίεο θνηλνηηθέο νδεγίεο,κε ην ππνπξγείν ΠΔΥΩΓΔ έςαρλε 22

23 θίλεηξα γηα «πξάζηλα» απηνθίλεηα ΙΥ πνπ ζα κεηώλνπλ ηηο εθπνκπέο ξύπσλ. «πδεηείηαη,κεηαμύ άιισλ,ε θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο γηα ΙΥ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαθηηθά θαύζηκα ή ειεθηξηθή ελέξγεηα,πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κείσζε ηνπ θόζηνπο αγνξάο θαηά 15%.Έλα άιιν ζελάξην αθνξά ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκώλ θπθινθνξίαο ζην δαθηύιην,κε ην ζύζηεκα κνλά-δπγά,γηα ηα απηνθίλεηα ελαιιαθηηθήο ηερλνινγίαο» έιεγε ζην άξζξν.ήκεξα,2009 δηαπηζηώλνπκε όηη απηά πνπ ήηαλ ππό ζπδήηεζε έμη ρξόληα πξίλ, ηώξα έρνπλ πάξεη ζάξθα θαη νζηά. ήκεξα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ζηε ρώξα καο ππνινγίδνληαη ζε 3,5 εθαη. θαη κε ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο ζηελ αγνξά-εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% ππνινγίδεηαη όηη ζα θηάζνπλ ηα 4,4 εθαη. ην 2005 θαη ηα 5,7 ην

24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 3.1 ΟΗ ΔΚΠΟΜΠΔ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ Σν ζύλνιν ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ,κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 1998,αλέξρνληαη ζε 16 εθαη. ηόλνπο,από ηνπο νπνίνπο ην 35% νθείιεηαη ζηα ηδησηηθά απηνθίλεηα.απηό ζεκαίλεη όηη ηα ΙΥ βνκβαξδίδνπλ ηελ αηκόζθαηξα κε 5,6 εθαη. ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Αλ όια ηα λέα απηνθίλεηα πνπ ζα θπθινθνξνύζαλ ζηε ρώξα καο σο ην 2007 ζα είλαη πβξηδηθά, ηόηε ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηηο κεηαθνξέο ζα αληηζηνηρνύζε ζε 672 ρηιηάδεο ηόλνπο,πνπ ηζνδπλακεί κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,2%. Να ζεκεησζεί όηη ν εζληθόο ζηόρνο, ζην πιαίζην ηνπ Πξσηόθνιινπ ηνπ Κηόην, γηα ηε κείσζε εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηηο κεηαθνξέο είλαη 9%, ηόηε ε Διιάδα κπνξεί λα θαιύςεη ην 45% ηεο πξνζπάζεηαο κόλν κε ηε καδηθή εηζαγσγή απηνθηλήησλ ελαιιαθηηθήο ηερλνινγίαο. ηε ιεπθή βίβιν γηα ηηο κεηαθνξέο, πνπ εγθξίζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ πξνπεξαζκέλν επηέκβξην αλαθέξεηαη όηη νη εθπνκπέο ξππνγόλσλ νπζηώλ έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία,κε πξώηα ζύκαηα ηα παηδηά,ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπλεπζηηθά θαη θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα,ην θόζηνο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη όηη θηάλεη ην 1,7% ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντόληνο θάζε ρώξαο,θαηά κέζν όξν.με απηό ην δεδνκέλν,ε Κνκηζηόλ ελζαξξύλεη ηα θαζαξά απηνθίλεηα,ηόζν ζηνλ ηνκέα ησλ IX όζν θαη ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο.ήδε ηέζζεξηο ρώξεο (Οιιαλδία, Βξεηαλία, Γεξκαλία θαη Απζηξία) έρνπλ ζεζπίζεη θίλεηξα (εθπηώζεηο ζηελ ηηκή αγνξάο θαη επηδνηήζεηο) γηα πξάζηλα απηνθίλεηα. 24

25 3.2 ΔΚΣΔΝΔΣΔΡΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ Η κπαηαξία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ελόο πβξηδηθνύ απηνθηλήηνπ θνξηίδεη κε ηελ ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί ε ρξήζε ηνπ θξέλνπ.καηά ηελ νδήγεζε εληόο πόιεο ν νδεγόο ρξεζηκνπνηεί πνιύ ζπρλά ην θξέλν,ώο απνηέιεζκα ε κπαηαξία λα ηξνθνδνηήηαη ζπλερώο κε ξεύκα.άλ ζε πεξίπησζε όκσο αδεηάζεη ε κπαηαξία ηόηε ιεηηνπξγεί,απηόκαηα,ν βελδηλνθηλεηήξαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ πβξηδηθνύ θαηά ηελ νδήγεζε,δηαθνξνπνηείηαη ζε 5 πεξηπηώζεηο όπσο ζηνλ πίλαθα 1. Δθθίλεζε Οδήγεζε Πξνζπέξαζε Φξελάξηζκα Σέξκα Κηλεηήξαο θιεηζηόο EV drive Κηλεηήξαο ή EV drive ή θηλεηήξαο+ειεθηξν -θηλεηήξαο Κηλεηήξαο+ειεθηξν -θηλεηήξαο Κηλεηήξαο θιεηζηόο+αλαπαξα -γσγηθό θξέλν Κηλεηήξαο θιεηζηόο 25

26 Μεδεληθή θαηαλάισζε Δλεξγεηαθή Καιύηεξε ζεξκηθή απόδνζε ηεο κεραλήο αλάθηεζε Πίλαθαο 1.Λεηηνπξγία πβξηδηθνύ θαηά ηελ νδήγεζε Μεδεληθή θαηαλάισζε Πέξα από ηελ ηερλνινγία απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην γεγνλόο όηη όια όζα ζπκβαίλνπλ θάησ από ην θαπό πεξλνύλ ζρεδόλ απαξαηήξεηα από ηνλ νδεγό.σν πβξηδηθό Civic είλαη έλα normal απηνθίλεην ζε όια ηνπ θαη δελ απαηηεί θάπνηα ηδηαίηεξε γλώζε ή ρεηξηζκό από ηνλ νδεγό ηνπ.απηό πάλησο πνπ εληππσζηάδεη είλαη ην ηξάβεγκα από ρακειά,θαζώο ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα,πξνζζέηεη απηό ην θάηη παξαπάλσ ζηηο ξεπξίδ,θάλνληαο ην λα ζπκίδεη πνιύ πεξηζζόηεξν κνληέιν κε θηλεηήξα ζηα 1,6-1,8 ιίηξα.από εθεί θαη πέξα ε κνλαδηθή έλζηαζε πνπ κπνξεί λα έρεη θαλείο είλαη ην γεγνλόο όηη ιόγσ ηεο ύπαξμεο ησλ κπαηαξηώλ,ην πνξη-κπαγθάδ έρεη κηθξύλεη αξθεηά.γηα ηνπο επηβάηεο πάλησο,νη ρώξνη θαη νη αλέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ 26

27 από ηνλ πινύζην εμνπιηζκό είλαη ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπλ αθόκα πεξηζζόηεξνπο πόληνπο ζε έλα νύησο ή άιισο πνιύ αμηόινγν «παθέην». ηελ γιώζζα ησλ πβξηδηθώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε αλαπαξαγσγηθό θξελάξηζκα.ηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα θξέλα ζε έλα ζπκβαηηθό απηνθίλεην,ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη όηαλ κεηαθηλείηαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα.ε έλα πβξηδηθό απηνθίλεην,ηα θξέλα παίξλνπλ έλα πνζνζηό από ηελ ελέξγεηα απηή θαη αληί λα ραζεί ζην πεξηβάιινλ,ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ειεθηξηθή κεραλή σο γελλήηξηα ηελ ελαπνζέηεη πίζσ ζηηο κπαηαξίεο. Σν αλαπαξαγσγηθό θξελάξηζκα ρξεζηκνπνηεί ην γεγνλόο όηη ε ειεθηξηθή κεραλή κπνξεί επίζεο λα ελεξγήζεη σο γελλήηξηα,έηζη ε ειεθηξηθή κεραλή θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο επαλαζπλδέεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θξελαξίζκαηνο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ελόο ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. Έλα πιήξσο πβξηδηθό ζύζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο Hybrid Synergy Drive ηεο Toyota πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κνληέιν Prius, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θηλεί ην όρεκα κόλν κε ηνλ βελδηλνθηλεηήξα ή κόλν κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ή θαη ηνπο δύν ηαπηόρξνλα.σν ζύζηεκα ηεο Toyota,ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί κεξηθώο θαη ζηελ Ford θαη έρεη εγθαηαζηαζεί ζην κνληέιν Escape,ρξεζηκνπνηεί κηα ζπζθεπή «θαηαλνκήο ηζρύνο» πνπ ζπλερώο κεηαβάιιεη ηελ θαηαλνκή πνπ δηαηίζεηαη από ηνλ θηλεηήξα γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ θίλεζε ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο.ηε ζπλέρεηα ε γελλήηξηα ηξνθνδνηεί ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θηλεί θαη απηόο ην όρεκα.σν ζύζηεκα είλαη πνιύπινθν,όκσο κε ηελ ρξήζε ηνπ επηηπγράλεηαη κεγάιε ελεξγεηαθή 27

28 απνδνηηθόηεηα κέζσ ηεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ βελδηλνθηλεηήξα ζε απνδνηηθό αξηζκό ζηξνθώλ. ηαλ δελ απαηηείηαη όιε ε παξαγόκελε ηζρύο ηνπ θηλεηήξα γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο,απηή ε πεξηζζεπνύκελε ηζρύο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ.οη κπαηαξίεο θνξηίδνληαη επίζεο θαη θαηά ην θξελάξηζκα ηνπ νρήκαηνο. ε ζπλζήθεο θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ θαη ζε ρακειέο ηαρύηεηεο (όηαλ ν βελδηλνθηλεηήξαο είλαη κε απνδνηηθόο) ν θηλεηήξαο ζβήλεη θαη ν ειεθηξνθηλεηήξαο ηξνθνδνηείηαη από ηηο κπαηαξίεο θαη αλαιακβάλεη λα θηλήζεη ην όρεκα.σν ζύζηεκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην πβξηδηθό κνληέιν κε θίλεζε ζηνπο 4 ηξνρνύο Lexus RX400h είλαη παξόκνην αιιά δηαζέηεη δύν ειεθηξηθέο κεραλέο,κηα γηα ηνπο εκπξόο θαη κηα γηα ηνπο πίζσ ηξνρνύο. Σα πβξηδηθά «ζηάζεο-εθθίλεζεο» ή κηθξό-πβξηδηθά έρνπλ ζρεηηθά κηθξνύο ειεθηξνθηλεηήξεο νη νπνίνη θηλνύλ ην όρεκα,αιιά έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηζρύ γηα ηελ ζρεδόλ αθαξηαία επαλεθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο.απηό ζεκαίλεη όηη έλα κηθξό-πβξηδηθό βελδηλνθίλεην όρεκα κπνξεί απηόκαηα λα ζβήλεη ηνλ θηλεηήξα όηαλ ην όρεκα αθηλεηνπνηείηαη (π.ρ.ζε θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο) θαη λα επαλεθθηλεί κόιηο ν νδεγόο παηήζεη ην πεληάι ηνπ γθαδηνύ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο κίδαο θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο θαλ ν νδεγόο λα γλσξίδεη όηη ν θηλεηήξαο έρεη ζηακαηήζεη. 28

29 Σα ζπζηήκαηα «ζηάζεο-εθθίλεζεο» ζε γεληθέο γξακκέο δελ ζεσξνύληαη σο πξαγκαηηθά πβξηδηθά ζπζηήκαηα εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Δπηθέξνπλ έλα ζρεηηθά κέηξην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο θαπζίκνπ-ζπλήζσο πεξίπνπ 10% όκσο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινύ θόζηνπο.παξάδεηγκα ελόο πβξηδηθνύ απηνθηλήηνπ «ζηάζεο-εθθίλεζεο» είλαη ην Citroen C3. Σα ήπηα πβξηδηθά νρήκαηα δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία «ζηάζεο-εθθίλεζεο». πλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα γηα λα θηλήζνπλ ην όρεκα.παξόια απηά δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα αθνύ απηόο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο.αληί απηνύ,πξνζθέξνπλ πξόζζεηε ηζρύ κέζσ ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκβαηηθνύ θηλεηήξα ππό πςειό θνξηίν,π.ρ.ζηηγκέο κεγάιεο επηηάρπλζεο. Σα ήπηα πβξηδηθά έρνπλ επίζεο ην πιενλέθηεκα ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ θξελαξίζκαηνο.καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θξελαξίζκαηνο κεηαηξέπνπλ κέξνο ηεο πιενλάδνπζαο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηλεηήξα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα,ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θόξηηζε ησλ ζπζζσξεπηώλ (κπαηαξηώλ).έλα παξόκνην «ήπην» πβξηδηθό ζύζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηα κνληέια Insight θαη Civic (θαη Accord ζε νξηζκέλεο αγνξέο) ηεο εηαηξείαο Honda (Integrated Motor Assist).Σν ζύζηεκα ηεο Honda έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα απνκόλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηξηώλ από ηνπο ηέζζεξηο θπιίλδξνπο ηνπ θηλεηήξα.σν πβξηδηθό Honda Civic εθπέκπεη ζρεδόλ 25% ιηγόηεξν CO 2 ζε ζύγθξηζε κε έλα όκνην κε πβξηδηθό. 29

30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΑΝΧ ΣΖΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΖ ΜΔ ΓΝΧΜΟΝΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 4.1 ΛΤΖ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΟΛΖ ΘΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΑΝ ΣΑ ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ ηνπο δξόκνπο κηαο πόιεο θπθινθνξνύλ «αζόξπβα» 18κεηξα ιεσθνξεία,ξππαίλνληαο ιηγόηεξν από ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα! 90% ιηγόηεξνη ξύπνη,60% νηθνλνκία θαπζίκσλ.άλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα εηθόλα ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζηελ Ακεξηθή (αλ θαη όρη κόλν ζε απηή).δθεί όπνπ κεγάινη δήκνη έρνπλ αξρίζεη λα δεηάλε θαη λα πξνκεζεύνληαη ιεσθνξεία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.σα αζηηθά ιεσθνξεία επηπιένλ ζπάληα πηάλνπλ κεγάιεο ηαρύηεηεο,δηαλύνπλ θνληηλέο απνζηάζεηο,θάλνπλ ζπρλέο ζηάζεηο θαη ηα ζπρλά «ζηακάηα-μεθίλα» ηα θαζηζηά ηδαληθά σο νρήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.είναι αρκεηές οι ζηάζεις ενός λεωθορείοσ μέζα ζηην πόλη! Σν αζηηθό ιεωθνξείν κπνξεί λα γίλεη «πξάζηλν» 30

31 Σν 2004, ζην Seattle, έγηλε ε αξρή κε 235 πβξηδηθά ιεσθνξεία ηεο GM. Αθνινύζεζε ε Νέα Τόξθε, ην 2005 κε 325 παξόκνηα ιεσθνξεία ηεο Chrysler,ην San Francisco κε 86 πβξηδηθά ληίδει ιεσθνξεία Orion VIII από ηελ DaimlerChrysler,ην Toronto κε 200 θαη απμάλνληαη ζε πνιιέο αθόκε κεγαινππόιεηο ησλ ΗΠΑ θαη όρη κόλν.αθόκε θαη ηα θόθθηλα ιεσθνξεία ηνπ Λνλδίλνπ αξρίδνπλ λα γίλνληαη.σν 2009 αλακέλνληαη ην Citaro ηεο Mercedes θαη πβξηδηθά ιεσθνξεία ηεο Volvo,γηα ηα επξσπατθά κέζα κεηαθνξώλ. Σα πβξηδηθά ληίδει ιεσθνξεία Orion VIII είλαη πην αθξηβά κελ (θνζηίδνπλ $ ην έλα,ελώ ηα ζπλήζε ιεσθνξεία κε βελδηλνθηλεηήξα θνζηίδνπλ γύξσ ζηα 250 κε $) όκσο θάλνπλ νηθνλνκία ζηα θαύζηκα θαηά 35%,γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ζε κηα 12εηία έλα πβξηδηθό ιεσθνξείν ζα θαηαλαιώζεη 1,2 εθαηνκκύξηα γαιόληα ληίδει ιηγόηεξν από ην ζπκβαηηθό, δειαδή ιηγόηεξα βαξέιηα πεηξειαίνπ. ζνλ αθνξά ηώξα ηελ ερνξύπαλζε, είλαη όζν ελόο επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ θαη ε επηηάρπλζε ηνπ 50% γξεγνξόηεξε από έλα θαλνληθό ιεσθνξείν.ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ γλσζηή πβξηδηθή ηερλνινγία.γηαζέηνπλ 2 θηλεηήξεο (Diesel + ειεθηξηθόο) θαη κηα κπαηαξία όπνπ θνξηίδεηαη όπνηε ρξεζηκνπνηείηαη ην θξέλν. Αλ ε πνιηηεία πξνρσξνύζε ζε αληηθαηάζηαζε θξαηηθώλ νρεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ζηόινπ κε πβξηδηθά,αλ άιιαδε ηηο ιηκνπδίλεο ππνπξγώλ,βνπιεπηώλ θαη ζηειερώλ ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ κε πβξηδηθά απηνθίλεηα,αληηθαηαζηνύζε ηα ηαμί Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο,ζε ζπλελλόεζε θαη κε επλντθνύο όξνπο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαη έδηλε επηπιένλ θίλεηξα γηα ηελ αγνξά νρεκάησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ίζσο ε πβξηδηθή ηερλνινγία λα αλέηεηιε γηα ηα θαιά θαη ζηελ Διιάδα. 31

32 Με ηαρύηεηα 60 κίιηα/ώξα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα ζε κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηώλ, βγαίλνπλ ζηελ αγνξά ηα Allianz 4000, πβξηδηθά νρήκαηα απνθνκηδήο απνξξηκκάηωλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα θάζε πόιε. Δπί ηνπ παξόληνο, ε δηάζεζε μεθηλά κόλν ζηε Νέα Τόξθε, θαη αθνξά ην πβξηδηθό ηεο Allianz κε ζθνύπα ελώ δηαζέηεη, θηλεηήξα ληίδει 6.7-ιίηξσλ πνπ ζπκπιεξώλεηαη από 12-βνιηε κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ θαη έλα πξνεγκέλν ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Η Allianz εθηηκά όηη ην λέν πβξηδηθό 4000 απνδίδεη έλα 40% εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ θαη όπσο επηζεκαίλεη ν δηεπζπληήο πσιήζεσλ ηεο Allianz, Chad Bormann, απηέο νη ζθνύπεο δελ είλαη όπσο ζηα θαλνληθά ειαθξά θνξηεγά. Δπίζεο εμεγεί όηη ην πβξηδηθό ζύζηεκα δίλεη ζην λέν 4000 ηεο Allianz ηελ ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε ελόο κηθξόηεξνπ θηλεηήξα ληίδει πνπ ιεηηνπξγεί ζε ρακειόηεξν RPMs. 32

33 Απηό ζεκαίλεη απνηακίεπζε έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ κεραληζκνύ νδνθαζαξηζηή πνπ απαηηεί έλα βνεζεηηθό θηλεηήξα, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ θηλεηήξα γηα ην ρεηξηζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ ζάξσζεο. Η εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ είλαη κεγάιε θαη ην απνηύπσκα άλζξαθα ειάρηζηo. 4.2 ΟΗ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Η θαζπζηέξεζε ζηελ ρώξα καο νθείιεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο: Τπάξρεη ρακειή αθόκα πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε,εηδηθά όηαλ έρεη λα θάλεη κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο επηινγέο. Τπάξρεη έιιεηκκα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ πβξηδηθή ηερνινγία.οη πεξηζζόηεξνη δελ μέξνπλ θαλ ηη είλαη,ελώ δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ θνβνύληαη όηη ε απόδνζε ζα είλαη ρακειή,ζα έρνπλ πξνβιήκαηα απηνλνκίαο (όπσο κε ηα κνληέια ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ),θιπ. Οη ηηκέο ησλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ είλαη αξθεηά πάλσ από ην κέζν επίπεδν ρξεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα γηα λα αγνξάζεη απηνθίλεην.απηό νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη δελ θπθινθνξνύλ κηθξά πβξηδηθά απηνθίλεηα από ηηο εηαηξείεο. Σα θίλεηξα πνπ δίλεη ην ειιεληθό Γεκόζην απνδεηθλύνληαη αλεπαξθή.δθηόο ησλ απαιιαγώλ από ηα ηέιε,ηα πβξηδηθά κπνξνύλ λα θπθινθνξνύλ ειεύζεξα ζηνλ δαθηύιην.γελ έρεη πινπνηεζεί αθόκα ε εμαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο δεκνηηθήο αξρήο ηεο Αζήλαο γηα δσξεάλ παξθηλγθ ζην θέληξν ηεο πόιεο,κέηξν πνπ ηζρύεη γηα παξάδεηγκα ζηελ Καιηθόξληα.ην Λνλδίλν,επίζεο,ηα πβξηδηθά δελ πιεξώλνπλ ηα ηζνπρηεξά δηόδηα εηζόδνπ ζην θέληξν ηεο πόιεο. 33

34 Παξόια απηά όια δείρλνπλ όηη ην κέιινλ ηεο απηνθίλεζεο ζα είλαη ζε κεγάιν βαζκό πβξηδηθό.γελ είλαη κόλν όηη όιεο νη κεγάιεο απηνβηνκεραλίεο ξίρλνπλ ζηελ αγνξά νινέλα θαη πεξηζζόηεξα πβξηδηθά κνληέια,αιιά όηη θαη νη θαηαλαισηέο ηα πξνηηκνύλ όρη κόλν ιόγσ νηθνλνκίαο,αιιά θαη ιόγσ ηεο ζπλείδεζεο ηνπο.σν «πεξηβαιινληηθό» θξηηήξην ζα ζθξαγίζεη ην κέιινλ θαη ηεο θαηαλάισζεο! 4.3 ΟΗ ΔΞΔΛIΞΔΗ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ DIESEL Η εμέιημε ηνπ θηλεηήξα Diesel ηα ηειεπηαία ρξόληα καο έρεη δώζεη απηνθίλεηα κε εληππσζηαθέο δπλαηόηεηεο ζε απόδνζε θαη θαηαλάισζε θαη θπξίσο ζηνλ ζπλδπαζκό ηνπο.οη επξσπαίνη θαηαζθεπαζηέο ίζσο έρνπλ κείλεη πίζσ ζηελ ηερλνινγία πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ αιιά είλαη πξσηνπόξνη ζηελ ηερλνινγία ησλ Diesel θαη απηό θαίλεηαη από ηελ δηάζεζή ήδε ζηελ αγνξά νρεκάησλ (Audi 1.2Tdi ή VW Lupo 3L) πνπ θαηαλαιώλνπλ εμίζνπ ιίγν κε ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα (θνληά ζην "καγηθό" λνύκεξν ησλ 3lt/100km) ρσξίο ηελ ρξήζε ειεθηξνθηλεηήξα.οη δύν ηερλνινγίεο δελ είλαη βέβαηα αληαγσληζηηθέο αιιά αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη ν 34

35 ζπλδπαζκόο ηνπο ζην κέιινλ ζα καο πξνζθέξεη αθόκα πην εληππσζηαθέο δπλαηόηεηεο. Με ηνπο Ιάπσλεο (θαη θπξίσο ηελ Toyota) λα έρνπλ επηθξαηήζεη παγθνζκίσο ζηελ πβξηδηθή ηερλνινγία ησλ απηνθηλήησλ,ηα πεξηζώξηα γηα ηνπο ππόινηπνπο θαηαζθεπαζηέο ζηελεύνπλ αξθεηά.η επξσπατθή απηνθηλεηνβηνκεραλία ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηεο έρεη κείλεη πίζσ ζηελ εμέιημε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ νρεκάησλ,ηα νπνία, ηνπιάρηζηνλ ζε κεζνπξόζεζκε βάζε θαίλεηαη λα απνηεινύλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη ζίγνπξα ηελ πην ιεηηνπξγηθή ιύζε ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ. Οη επξσπατθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο επηκέλνπλ θαη κε πνιύ ηζρπξά επηρεηξήκαηα ζηελ εμέιημε ηνπ θηλεηήξα diesel ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε όηη αθνξά ην νηθνινγηθό ηνπ πξνθίι,ελώ νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ (ηδίσο ηα θίιηξα ζσκαηηδίσλ) ηνλ έρνπλ θαηαζηήζεη ηδηαίηεξα 35

36 αληαγσληζηηθό ζε όηη αθνξά ηηο εθπνκπέο βιαβεξώλ ξύπσλ.με βάζε απηό ην είδνο θηλεηήξα,έξρεηαη λα κπεη ζην παηρλίδη ηεο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο ε πην ζνβαξή κέρξη ζηηγκήο επξσπατθή πξόηαζε: ην γθξνππ PSA (ε Citroen θαη ε Peugeot δειαδή) παξνπζίαζε πξόζθαηα δύν πξσηόηππα πνπ δηαζέηνπλ πβξηδηθή κνλάδα παξαγσγήο ηζρύνο, diesel θαη ειεθηξνθηλεηήξα: ηα πβξηδηθά HDi Peugeot 307 θαη Citroen C4. Με ηελ Toyota θαη ηνπο άιινπο Ιάπσλεο θαηαζθεπαζηέο λα επηκέλνπλ ζηελ ρξήζε βελδηλνθηλεηήξσλ (θπξίσο ιόγσ ηνπ όηη ζηε κεγάιε αγνξά ηεο Ακεξηθήο ην diesel είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν ζηα ΙΥ) ην πεδίν δξάζεο ησλ Δπξσπαίσλ θαηαζθεπαζηώλ ήηαλ αλνηρηό.πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ην γαιιηθό γθξνύπ,ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη εμειίμεη ζηνλ κέγηζην βαζκό ηνπο κηθξνύο πεηξειαηνθηλεηήξεο ηνπ,δεκηνπξγώληαο ζύλνια πνπ εληππσζηάδνπλ κε ηελ απόδνζε θαη ηελ νηθνλνκία ηνπο θαη ηα νπνία αγνξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ πνιινί άιινη θαηαζθεπαζηέο ζηα δηθά ηνπο απηνθίλεηα,κεηαμύ απηώλ θαη ε Toyota. Δίλαη θπζηθό επόκελν ινηπόλ,ε επξσπατθή απάληεζε ζηα πβξηδηθά,λα έρεη σο θέληξν θαη αθεηεξία ηνλ θηλεηήξα diesel.η πβξηδηθή ηερλνινγία HDi ηεο PSA Peugeot Citroen,πεξηιακβάλεη έλαλ θηλεηήξα diesel 1.6lt HDi,κε ζύζηεκα θίιηξνπ ζσκαηηδίσλ (FAP) κε ην ζύζηεκα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Stop & Start,έλαλ ειεθηξηθό θηλεηήξα,inverter,κπαηαξίεο πςειήο ηάζεο θαη ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ.σα απηνθίλεηα εμνπιίδνληαη επίζεο κε ειεθηξνληθά ειεγρόκελν κεραληθό θηβώηην ηαρπηήησλ. Ο κέζνο όξνο θαηαλάισζεο diesel γη απηά ηα δύν απηνθίλεηα είλαη 3.4lt αλά 100km,κε εθπνκπέο 90gr CO 2 αλά ρηιηόκεηξν,ξεθόξ γηα ηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ απηνθηλήησλ,ηελ πην δεκνθηιή θαηεγνξία ζηελ Δπξώπε.Σν θέξδνο είλαη θαηά 25% κεγαιύηεξν από ελόο παξόκνηνπ απηνθηλήηνπ πνπ δηαζέηεη πβξηδηθό θηλεηήξα βελδίλεο,θαη αλαινγεί ζε κείσζε θαηά 1lt αλά 100km ζε ζπλδπαζκέλν αζηηθό θαη ππεξαζηηθό θύθιν νδήγεζεο. 36

37 Πέξα από ηνλ θηλεηήξα diesel ζηα απηνθίλεηα ησλ δπν εηαηξηώλ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη πνιιά θαηλνύξηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ βειηηώλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο επηδόζεηο ηνπο ζε όηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ.σν ζύζηεκα Stop & Start επηηξέπεη ζηα πβξηδηθά νρήκαηα HDi λα μεθηλνύλ θαη λα θηλνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηνλ θηλεηήξα HDi diesel,αθόκε θη όηαλ ε κπαηαξία πςειήο ηάζεσο είλαη εληειώο άδεηα.σα άιια πβξηδηθά απηνθίλεηα,αληηζέησο,ζα ήηαλ εληειώο αθηλεηνπνηεκέλα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Σν πβξηδηθό HDi παξνπζηάδεη αξθεηά θαηλνηνκηθά ζηνηρεία: Αλάθηεζε θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηβξάδπλζεο θαη ηεο πέδεζεο. Πιήξσο ειεθηξηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ή απηνθίλεην κεδεληθώλ εθπνκπώλ ξύπσλ (Zero Emission Vehicle-zev), πνπ εμαιείθεη ην ζόξπβν θαη ηηο εθπνκπέο ξύπσλ γηα αζηηθή ρξήζε κε ηαρύηεηα εώο 50km/h. Δθηεηακέλε ιεηηνπξγία ZEV θαηά ηελ νπνία ε ειεθηξηθή ηζρύο ρξεζηκνπνηείηαη εμ νξηζκνύ,αλάινγα κε ην επίπεδν θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. Γηα νδήγεζε ζε απηνθηλεηόδξνκν,ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο κπνξεί λα δώζεη κηα αύμεζε ηζρύνο θαηά 35% γηα πεξηζζόηεξε επηηάρπλζε,όηαλ ρξεηάδεηαη,βειηηώλνληαο έηζη ηελ άλεζε νδήγεζεο. Σα απηνθίλεηα ηεο PSA Peugeot Citroen βξίζθνληαη πξνο ην παξόλ ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη εμέιημεο.η εηαηξεία ππνζηεξίδεη όηη ζα κπνξνύζε λα ηα έρεη ζε κνξθή παξαγσγήο ην αξγόηεξν ην 2010,όκσο ην θόζηνο ηνπο ζα ήηαλ αξθεηά κεγαιύηεξν από έλα αληίζηνηρν diesel κνληέιν.με δεδνκέλε ηελ ζέιεζε ηεο λα κελ κείλεη έμσ από ην πβξηδηθό παηρλίδη ησλ επόκελσλ εηώλ,ε PSA Peugeot Citroen ζθνπεύεη λα μνδέςεη ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα αξθεηά ρξήκαηα ώζηε λα θαηαζηήζεη απηή ηελ ηερλνινγία πνιύ πην θζελή από ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.σν ζίγνπξν είλαη πάλησο, όηη ε 37

38 εηζαγσγή ηνπ θηλεηήξα diesel ζηα πβξηδηθά κνληέια είλαη πιένλ γεγνλόο,θαη ζίγνπξα ε πην νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ην κέγηζην δπλαηό απνηέιεζκα ζε όηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ξύπσλ. Η Honda έρεη ζπλδέζεη ην όλνκα ηεο κε κεξηθέο από ηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο.δδσ θαη αξθεηό θαηξό έρεη κπεη γηα ηα θαιά θαη ζηνλ ρώξν ησλ πβξηδηθώλ κνληέισλ.μαδί κε ηελ Toyota είλαη νη κνλαδηθέο πξνο ην παξόλ εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαλνληθά κνληέια παξαγσγήο,ηα νπνία κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ν απιόο θαηαλαισηήο κε ηνλ ίδην απιό ηξόπν πνπ ζα αγόξαδε θαη νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην. ηε δηθή ηεο πξόηαζε ε Honda αθνινύζεζε έλαλ δηαθνξεηηθό δξόκν.ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο πνπ δηαλύνπκε,ζέιεζε γηα ηελ δεύηεξε γεληά ησλ κνληέισλ ηεο λα ελζσκαηώζεη ηελ πβξηδηθή ηερλνινγία ζε έλα εληειώο απιό ακάμσκα.γηα ηνλ ζθνπό απηόλ επέιεμε ηελ ηεηξάξπζκε έθδνζε ηνπ Civic πάλσ ζηελ νπνία πξνζάξκνζε όιε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη απνθηήζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ πβξηδηθή ηερλνινγία.σν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη ε ύπαξμε ελόο νρήκαηνο πνπ πεξλά απαξαηήξεην ζηνλ κε γλώζηε,πνπ δελ «θξαπγάδεη» κε ηελ ζρεδίαζε ηνπ,αιιά θπξίσο κε ηελ απόδνζε ηνπ.η απνδνρή ηνπ δε από ην αγνξαζηηθό θνηλό (ηδίσο ζηελ Ακεξηθή) δείρλεη κε μεθάζαξν ηξόπν όηη νη κεραληθνί ηεο Ιαπσληθήο εηαηξίαο πέηπραλ δηάλα κε ηελ επηινγή ηνπο. Γηα ηνλ αλππνςίαζην,θνηηάδνληαο ην Civic IMA δελ έρεη λα παξνπζηάζεη θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.πξόθεηηαη γηα έλα θαλνληθό ηεηξάξπζκν Civic ην νπνίν βξίζθεηαη κάιηζηα έλα βήκα από ηελ απνζηξαηεία.απηό πνπ έρεη κεγαιύηεξε ζεκαζία είλαη όηη ζπκβαίλεη θάησ από ηηο ιακαξίλεο. Δθεί ππάξρεη ε ηππηθή δηάηαμε γηα όια ηα απηνθίλεηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Τπάξρεη δειαδή έλαο θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο,κηα γελλήηξηα,θαη κηα ζεηξά κπαηαξηώλ.ξεθηλώληαο ηελ αιπζίδα από ηνλ πξώην,ζεκεηώλνπκε όηη πξόθεηηαη γηα έλα αξθεηά εμειηγκέλν ηεηξαθύιηλδξν ζύλνιν,κε θπβηζκό πνπ θηάλεη ζηα θ.εθ. ε ζεηξά καδί ηνπ θαη πξηλ ην δηαθνξηθό είλαη ηνπνζεηεκέλνο έλαο 38

39 ειεθηξνθηλεηήξαο,ν νπνίνο έρεη δπν ιεηηνπξγίεο.καηα ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξάδπλζεο (αιιά θαη ζηελ ζηαζεξή πνξεία) κεηαηξέπεη ηελ ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή,ηελ νπνία απνζεθεύεη ζηηο κπαηαξίεο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηα πίζσ θαζίζκαηα.ηελ θάζε ηεο επηηάρπλζεο,ν ειεθηξνθηλεηήξαο παίξλεη όζν ξεύκα ρξεηάδεηαη από ηηο κπαηαξίεο θαη ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηνλ βελδηλνθηλεηήξα,βειηηώλνληαο ζεκαληηθά ηηο επηδόζεηο θαη κεηώλνληαο ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ.μείσζε πνπ γίλεηαη αθόκα κεγαιύηεξε θαζώο ζην ζηακάηεκα ησλ θαλαξηώλ ν θηλεηήξαο ζβήλεη ηειείσο. Ώο απνηέιεζκα όισλ απηώλ έρνπκε έλα απηνθίλεην κε ζπλδπαζκέλε ηζρύ 90 ίππσλ θαη απόδνζε πνπ παξά ηα θ.εθ. πιεζηάδεη θαηά πνιύ εθείλε ησλ απηνθηλήησλ κε θηλεηήξεο θ.εθ. Οη επηδόζεηο πνπ επηηπγράλεη ην απηνθίλεην είλαη πνιύ θαιέο γηα ηα δεδνκέλα ηεο θαηεγνξίαο (0-100 ζε 12,8 δεπηεξόιεπηα,ηειηθή ηαρύηεηα ζηα 176ρικ/ώξα) ελώ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα θέξδε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ.η Honda αλαθνηλώλεη επίζεκε κέζε θαηαλάισζε ηα 4,9 ιίηξα αλά 100 ρηιηόκεηξα δηαδξνκήο,ηηκή πνπ θαίλεηαη αξθεηά θνληά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα,αθνύ αθόκα θαη ζε αζηηθή θίλεζε ην απηνθίλεην δελ μεπεξλά ηα 6 ιίηξα/100ρικ.εκαληηθά είλαη θαη ηα θέξδε ζε όηη αθνξά ηνπο ξύπνπο,αθνύ ην απηνθίλεην ήδε θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο Euro 4,κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα λα είλαη πεξηνξηζκέλν ζηα 116 γξακκάξηα αλά ρηιηόκεηξν. Η Honda είλαη ε πξώηε εηαηξία πνπ παξνπζηάδεη ηηο ηακπέιεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ από εδώ θαη ζην εμήο ηα απηνθίλεηα θαη νη νπνίεο δείρλνπλ κε ραξαθηεξηζηηθά γξαθηθά,ηελ θαηαλάισζε αιιά θαη ηηο νηθνινγηθέο επηδόζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ. Θπκίδνληαο αξθεηά ηηο ηακπέιεο πνπ βιέπνπκε εδώ θαη θαηξό ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο, νη ζπγθεθξηκέλεο ηακπέιεο δείρλνπλ θαηαξρήλ ηελ θαηεγνξία ησλ εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην απηνθίλεην.η εηαηξία ζεκεηώλεη ηελ κέζε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε αζηηθό,πεξηαζηηθό θαη κεηθηό θύθιν,αιιά θαη ην θόζηνο ρξήζεο κέζα ζε κηα ηππηθή ρξήζε ησλ ρικ ηνλ ρξόλν.έηζη ν θαηαλαισηήο κπνξεί ακέζσο λα πιεξνθνξεζεί ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ,αθνύ όπσο όια δείρλνπλ ζην άκεζν κέιινλ ε θνξνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζα γίλεηαη κε βάζε 39

40 απηά ηα ζηνηρεία.η ηακπέια απηή γίλεηαη ζηγά-ζηγά ππνρξεσηηθή ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο,κε ηελ Διιάδα λα είλαη σο ζπλήζσο- αξθεηά θαζπζηεξεκέλε. Σν BMW Group,ε DaimlerChrysler AG θαη ε General Motors Corporation ππέγξαςαλ ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ κλεκόλην ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην δεκηνπξγίαο ζπκκαρίαο κεηαμύ ίζσλ,κε ζηόρν ηελ θνηλή εμέιημε πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ θίλεζεο.οη ηξεηο παγθόζκηνη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ ηαρύηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή εμέιημε ησλ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ. ηόρνο απηήο ηεο θίλεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο θίλεζεο κε δπν πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγηώλ.γειαδή,ε από θνηλνύ εμέιημε ελόο πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο θίλεζεο δπν πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ρσξίο λα ππνλνκεύεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ απηνθηλήηνπ.παξόηη ε βαζηθή δνκή απηνύ ηνπ πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θνηλή,θάζε εηαηξεία ζα ην ελζσκαηώζεη αηνκηθά ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξαγσγή νρεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο κάξθαο ηεο. «Η ζπκκεηνρή ηνπ BMW Group καο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπκε έλαλ αθόκε έκπεηξν ζπλεξγάηε ζηελ εμέιημε απηνύ ηνπ πξνεγκέλνπ πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο δπν πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγηώλ» ζρνιηάδεη ν Tom Stephens, Αληηπξόεδξνο ηνπ Group ζηε GM Powertrain.«Απηή ε ζπκθσλία πξνεηνηκάδεη ην δξόκν γηα κηα επξεία ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ηξηώλ εηαηξηώλ ζηελ πβξηδηθή ηερλνινγία.θα εμαθνινπζήζνπκε λα ζπδεηάκε θαη κε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο γη απηή ηε ζπκκαρία». «πγθεληξώλνληαο ηελ ηερλνγλσζία ηξηώλ θαηαζθεπαζηώλ απηνθηλήησλ,ησλ BMW Group,DaimlerChrysler θαη General Motors,επηηξέπνπλ ζε όιεο ηηο εηαηξίεο λα πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά ειθπζηηθά απηνθίλεηα κε ηθαλνπνηεηηθέο επηδόζεηο,αλέζεηο θαη πεξηβαιινληηθή ζπκβαηόηεηα,πξνο 40

41 όθεινο ησλ πειαηώλ καο» δειώλεη νdr.thomas Weber,κέινο Γ..ηεο DaimlerChrysler ππεύζπλνο ηνκέα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαζώο θαη Δμέιημεο ζην Mercedes Car Group. «Η δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ηερλνινγηθήο πιαηθόξκαο γηα ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα θίλεζεο,ζα καο επηηξέςεη λα ελζσκαηώζνπκε ηαρύηεξα ηηο θαιύηεξεο ηερλνινγίεο ηεο αγνξάο θαη επνκέλσο λα αμηνπνηήζνπκε θαη λα εληζρύζνπκε ηηο πξσηνπνξηαθέο δπλαηόηεηεο όισλ ησλ εηαηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ» εμεγεί ν θαζεγεηήο Burkhard Goschel, κέινο Γ.. ηνκέα Δμέιημεο θαη Πξνκεζεηώλ ζηελ BMW AG.«Δπεηδή νη ηερλνινγίεο ζα πξνζαξκνζηνύλ ζηα κνληέια ηεο θάζε κηαο εηαηξίαο,νη ζπκκεηέρνπζεο κάξθεο ζα δηαηεξήζνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο». ην Troy,Michigan,ην λέν «Κέληξν Τβξηδηθήο Δμέιημεο ησλ GM,DaimlerChrysler & BMW» ζα δεκηνπξγήζεη απηό ην πξνζαξκνζκέλν ζύζηεκα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ: ειεθηξνθηλεηήξεο,ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πςειώλ επηδόζεσλ,θαισδηώζεηο, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη κνλάδεο ειέγρνπ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ.δπηπιένλ,ην Κέληξν Τβξηδηθήο Δμέιημεο ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλαο βαζηθόο παξάγνληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο εμέιημεο είλαη ε επηθέληξσζε ζε έλα ζύζηεκα αξρηηεθηνληθήο κεγάινπ εύξνπο εθαξκνγώλ πνπ ζα κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο δηάθνξεο θηινζνθίεο θαη κάξθεο απηνθηλήησλ.η εθηεηακέλε ρξήζε θνηλώλ εμαξηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο,θαη ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο,ζα επηηξέςεη ζηα κέιε ηεο ζπκκαρίαο λα επηηύρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπλαθόινπζα πιενλεθηήκαηα θόζηνπο, πνπ επίζεο ζα σθειήζνπλ ηνπο πειάηεο,ράξε ζηελ έμνρε αλαινγία θόζηνπο/απόδνζεο. Σν 2002 ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ζηε ρώξα καο ππνινγίδνληαλ ζε 3,5 εθαη. θαη κε ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο ζηελ αγνξά-εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% ππνινγηδόηαλ όηη ην 2005 ζα είραλ θηάζεη ηα 4,4 εθαη. θαη ην 2010 ηα 5,7 εθαη. 41

42 Σν ζύλνιν ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ,κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 1998,αλέξρνληαη ζε 16 εθαη. ηόλνπο,από ηνπο νπνίνπο ην 35% νθείιεηαη ζηα ηδησηηθά απηνθίλεηα.απηό ζεκαίλεη όηη ηα ΙΥ «βνκβαξδίδνπλ» ηελ αηκόζθαηξα κε 5,6 εθαη. ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έξεπλα έδεημε όηη αλ όια ηα λέα απηνθίλεηα πνπ ζα θπθινθνξνύζαλ ζηε ρώξα καο σο ην 2007 ήηαλ πβξηδηθά,ηόηε ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηηο κεηαθνξέο ζα αληηζηνηρεί ζε 672 ρηιηάδεο ηόλνπο,πνπ ηζνδπλακεί κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,2%.Να ζεκεησζεί όηη ν Δζληθόο καο ζηόρνο,ζην πιαίζην ηνπ Πξσηόθνιινπ ηνπ Κηόην,γηα ηε κείσζε εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηηο κεηαθνξέο είλαη 9%,ηόηε ε Διιάδα κπνξεί λα θαιύςεη ην 45% ηεο πξνζπάζεηαο κόλν κε ηε καδηθή εηζαγσγή απηνθηλήησλ ελαιιαθηηθήο ηερλνινγίαο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2001 ζηε «Λεπθή Βίβιν» γηα ηηο κεηαθνξέο,πνπ εγθξίζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,αλαθέξεηαη όηη νη εθπνκπέο ξππνγόλσλ νπζηώλ έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία,κε πξώηα ζύκαηα ηα παηδηά,ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπλεπζηηθά θαη θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα,ην θόζηνο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη όηη θηάλεη ην 1,7% ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντόληνο θάζε ρώξαο,θαηά κέζσ όξν.με απηό ην δεδνκέλν,ε Κνκηζηόλ ελζαξξύλεη ηα θαζαξά απηνθίλεηα,ηόζν ζξνλ ηνκέα ησλ ΙΥ όζν θαη ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. ε παιηά δήισζε ηνπ Ηιία Δπζπκηόπνπινπ,πξώελ πθππνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ, επηζήκαηλε όηη «ηελ Αζήλα ε θαηάζηαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο παξνπζηάδεη ζρεηηθή βειηίσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα.έρνπλ ζρεδόλ εμαθαληζηεί νη θιαζηθνί ξύπνη, όπσο ν κόιπβδνο θαη ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ ελώ νη ππόινηπνη βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε.ηνπο ξύπνπο πνπ αλζίζηαληαη θαηαηάζζνληαη ηα κηθξνζσκαηίδηα θαη νη πηεηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο,θπξίσο ην βελδόιην.σα πξώηα νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνπο παιηνύο,κε ζπληεξεκέλνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο.σν βελδόιην επαπμάλεηαη από ηε κε έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαιπηώλ» Από ηηο αξρέο ηνπ 2008 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε Μόληκε Δπηηξνπή γηα ηηο Πξάζηλεο Μεηαθνξέο,ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ.Η επηηξνπή,πνπ απνηειείηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο,έρεη ζθνπό ηε 42

43 δηαξθή κειέηε,πξνώζεζε θαη εθαξκνγή δξάζεσλ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο από ηηο κεηαθνξέο ζηε ρώξα καο,κέζα από θαηλνηόκεο ηδέεο θαη δνθηκαζκέλεο ιύζεηο από αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ζηελ Δπξώπε. Οη δξάζεηο ηηο επηηξνπήο έρνπλ σο πξώην άμνλα ηελ έξεπλα θαη ην ζπληνληζκό δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο «πξάζηλεο θηλεηηθόηεηαο» ζηηο πόιεηο,κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα.ηνλ ηνκέα απηόλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ,ε κειέηε γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πβξηδηθώλ ηαμί θαη ησλ πβξηδηθώλ ιεσθνξείσλ,ε εμέηαζε θηλήηξσλ γηα ηε ζηαδηαθή απόζπξζε παιαηώλξππνγόλσλ νρεκάησλ θαζώο θαη ε έξεπλα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ,όπσο θαη ε δηάδνζε νηθνινγηθώλ εθαξκνγώλ όπσο ην eco-driving (νηθνινγηθή νδήγεζε) πνπ ζεκαίλεη όηη νδεγώληαο «έμππλα»,ζε ρακειό αξηζκό ζηξνθώλ θαη κε ηε ζσζηή πίεζε ησλ ειαζηηθώλ,κπνξνύκε λα εμνηθνλνκήζνπκε 10% θαύζηκν,επηβαξύλνληαο ιηγόηεξν ην πεξηβάιινλ,θαη ηέινο ε θαηαζθεπή πνδειαηνδξόκσλ. 43

44 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΣΑ ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΚΔΡΓΗΕΟΤΝ ΣΟ ΑΓΟΡΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ 5.1 ΣΑ ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΚΣΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ Σν πξώην ζε πσιήζεηο πβξηδηθό κνληέιν ζηελ Διιάδα είλαη έλα κνληέιν ηεο TOYOTA ην PRIUS πξώηεο γεληάο ην νπνίν έρεη θαηαθηήζεη ηελ παγθόζκηα αγνξά. Σν 1997 παξνπζηάζηεθε ζηελ Ιαπσληθή αγνξά.πσιείηαη ζε δπν εθδόζεηο,πξόο ε θαλνληθή θαη κε πην πινύζην εμνπιηζκό.ήηαλ ην πξώην πβξηδηθό πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα.Σν 2003 είρε πνπιήζεη κόιηο ηξία απηνθίλεηα,ην 2004 αγνξάζηεθαλ 112 «θνκκάηηα»,176 ην 2005 θαη 222 ην 2006 ελώ ην πξώην δίκελν ηνπ 2007 είραλ ήδε πσιεζεί 50. Σν θζελόηεξν πβξηδηθό απηνθίλεην ζηελ Διιάδα είλαη ην HONDA CIVIC Hybrid (22.200, θάπνπ πάλσ από έλα αληίζηνηρν κνληέιν θ.εθ.) πνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνπιάεη πεξίπνπ 6-7 απηνθίλεηα ην κήλα,όια όζα είλαη δηαζέζηκα,ελώ νη παξαγγειίεο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο. ηελ ειιεληθή αγνξά πβξηδηθό 4x4 ππάξρεη ην LEXUS RX 400h ( ). Έλα πνιπηειέο-νηθνινγηθό 4WD κε δπν θηλεηήξεο ην νπνίν έρεη πνπιήζεη 318 «θνκκάηηα». Σν LEXUS GS 450h είλαη ην ηαρύηεξν από ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ ρώξα καο θαη έρεη πνπιήζεη 34 νρήκαηα ( ). Τπάξρεη θαη πβξηδηθή ιηκνπδίλα ην LEXUS LS 600h πνπ δηαζέηεη όιεο ηηο αλέζεηο θαη ηηο πνιπηέιεηεο. 44

45 Αλ θαη δελ δηαζέηεη αθόκε νύηε έλα πβξηδηθό απηνθίλεην ζε παξαγσγή ε Volkswagen αλαθνίλσζε πώο όια ηα λέα κνληέια ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζα παξάγνληαη πιένλ θαη ζε πβξηδηθή έθδνζε.πξόθεηηαη γηα εμαηξεηηθό λέν,θαζώο δείρλεη πσο νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο έρνπλ θαηαιάβεη επηηέινπο ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,ελώ παξάιιεια πηζηεύνπλ πσο ην αγνξαζηηθό θνηλό είλαη πιένλ αξθεηά ώξηκν γηα λα πξνηηκήζεη ιύζεηο αθξηβόηεξεο αιιά πην θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.η απόθαζε απηή όκσο είλαη ζεκαληηθή θαη γηα άιινλ έλα ιόγν. Έρνληαο δηαζέζηκα ηα ίδηα κνληέια ηόζν ζε πβξηδηθή όζν θαη ζε θιαζηθή κνξθή ζα καο είλαη πιένλ επθνιόηεξν λα θξίλνπκε πόζν πξαγκαηηθά αμίδεη ε πβξηδηθή ηερλνινγία. ίγνπξα ζα αθνινπζήζνπλ θαη νη ππόινηπεο εηαηξείεο παξαγσγήο απηνθηλήησλ ην παξάδεηγκα ηεο VW θαη ζα ππάξμεη θαη κεγαιύηεξε παξαγσγή ζηα επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. Γεληθέο Πωιήζεηο ζήκεξα Παξ' όια απηά νη πσιήζεηο πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιύ πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη εηδηθά ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Ιαπσλία. Ήδε, ην 2003, όηαλ ζηελ Διιάδα ην Prius ήηαλ ζρεδόλ άγλσζην, ζηε γεηηνληθή καο Ιηαιία είραλ πσιεζεί «θνκκάηηα». Σν 2006 νη πσιήζεηο ηνπ Prius ζηελ Δπξώπε έθηαζαλ ηα απηνθίλεηα, παξνπζηάδνληαο αύμεζε 21% ζε ζρέζε κε ην

46 ηηο ΗΠΑ, ε αγνξά ησλ πβξηδηθώλ απμάλεηαη θάζε κήλα νπζηαζηηθά. Μόλν κέζα ζηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην πσιήζεθαλ Prius, ελώ ζπλνιηθά ηα πβξηδηθά έρνπλ έλα πνζνζηό 1,6% ηεο ηεξάζηηαο ακεξηθαληθήο αγνξάο. Βεβαίσο αθόκα είλαη κηθξό, αιιά αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 1/3 ησλ Ακεξηθαλώλ δήισζε ζε έξεπλα όηη ζθέθηεηαη λα αγνξάζεη πβξηδηθό απηνθίλεην ζην κέιινλ. ηελ Ιαπσλία ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη πνιύ κεγαιύηεξα. 5.2 ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ σο εμήο, ζπλδπάδνπλ βελδηλνθηλεηήξα θαη ειεθηξνθηλεηήξα επηηπγράλνληαο κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ (άξα θαη ζηελ εθπνκπή ησλ ξύπσλ) έσο 40%-50% κέζα ζηελ πόιε θαη απεπζύλνληαη ζε έλα επξύ θάζκα ησλ θαηαλαισηώλ.οηθνινγηθά ν ζπλεηδεηόο νδεγόο κπνξεί λα εθηηκήζεη ηηο ππεξβνιηθά ρακειέο εθπνκπέο θαη ηελ νηθνλνκία θαπζίκσλ,ελώ νηθνλνκηθά ν ζπλεηδεηόο νδεγόο κπνξεί λα εθηηκήζεη ηε ρακειή εμαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ κεγάιε απνηακίεπζε ζηελ αληιία όπνπ ε κεηαπήδεζε από ην κέζν απηνθίλεην ζην κέζν πβξίδην κπνξεί λα ζώζεη ηνλ νδεγό 46

47 από άλσ ησλ 500$ εηεζίσο θαη θάλνπλ απόζβεζε ησλ απμεκέλσλ ηηκώλ κέζα ζε κεξηθά ρξόληα ιόγσ κεησκέλεο θαηαλάισζεο βελδίλεο θαη ησλ απαιιαγώλ από ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη ηαμηλόκεζεο. Δπηπιένλ νη ρακειόηεξεο εθπνκπέο θαπζίκσλ βνεζνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ ην θαθόθεκν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.ωζηόζν ην πβξηδηθό απηνθίλεην δελ πξέπεη λα καο δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ζα ιύζεη ην πξόβιεκα.ην κέιινλ ζα έρνπκε πην θαζαξά απηνθίλεηα,αιιά ζα είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα.πάιη ζηα ίδηα ζα είκαζηε! Λύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα απνηειέζεη ε ζηαδηαθή,αιιά ξηδηθή αιιαγή ηνπ ηξόπνπ πνπ θαηαλαιώλνπκε.γηα παξάδεηγκα κηα νηθνγέλεηα δε ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη κόλν ην εάλ ζα αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο απηνθίλεηα ηεο κε πβξηδηθά, αιιά θπξίσο ην πόζα απηνθίλεηα ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηη είδνπο απηνθίλεηα ζα είλαη απηά. 5.3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΦΡΔΝΑΡΗΜΑ Αλαπαξαγωγηθό θξελάξηζκα - ηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα θξέλα ζε έλα ζπκβαηηθό απηνθίλεην, ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη όηαλ κεηαθηλείηαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα. ε έλα πβξηδηθό απηνθίλεην, ηα θξέλα παίξλνπλ έλα πνζνζηό από ηελ ελέξγεηα απηή θαη αληί λα ραζεί ζην πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ειεθηξηθή κεραλή σο γελλήηξηα ηελ ελαπνζέηεη πίζσ ζηηο κπαηαξίεο. 47

48 Σν αλαπαξαγσγηθό θξελάξηζκα ρξεζηκνπνηεί ην γεγνλόο όηη κηα ειεθηξηθή κεραλή κπνξεί επίζεο λα ελεξγήζεη σο γελλήηξηα. Η ειεθηξηθή κεραλή θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο επαλαζπλδέεηαη σο γελλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θξελαξίζκαηνο θαη ε παξαγσγή ηεο ζπλδέεηαη κε έλα ειεθηξηθό θνξηίν. πγθεθξηκέλα, απηό είλαη ην θνξηίν ζηε κεραλή πνπ παξέρεη ην απνηέιεζκα ηνπ θξελαξίζκαηνο. 48

49 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 6.1 ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΗΜΟΤ Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πνπ θπξηαξρεί ζε όινλ ηνλ πιαλήηε θαη ε εθηεηακέλε θαύζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζηξνθή ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλεύξεζε θαη εθκεηάιιεπζε άιισλ πεγώλ ελέξγεηαο ε νπνία έρεη ήδε αξρίζεη. Σν επόκελν βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ απόιπηνπ νηθνινγηθνύ απηνθηλήηνπ κεηά ην Prius,ζα είλαη έλα πβξηδηθό όρεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θπςέιεο θαπζίκνπ (FCHV) αληί γηα θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο.η θπςέιε θαπζίκνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα επηηπγράλνληαο κηα ρεκηθή αληίδξαζε πδξνγόλνπ-νμπγόλνπ.δίλαη θάηη ζαλ κηθξνζθνπηθό εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο.η θπςέιε θαπζίκνπ παξάγεη ελέξγεηα ρσξίο λα θάςεη θαζόινπ πδξνγόλν,απνηειώληαο θαζαξή θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ιύζε. 49

50 Σν πδξνγόλν κπνξεί λα παξαρζεί από όιεο ηηο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ππάξρνπλ θαη λα απνηειέζεη θηλεηήξηα δύλακε ησλ απηνθηλήησλ.οη δηεξγαζίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ρεκηθέο,βηνινγηθέο, ειεθηξνιπηηθέο,θσηνιπηηθέο θαη ζεξκνρεκηθέο.δίλαη έλα από ηα πην άθζνλα ζηνηρεία ζην ζύκπαλ.δίλαη άρξσκν,άνζκν,άγεπζην θαη κε δειεηεξηώδεο αέξην γη απηό θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα απηνθίλεηα. Θεσξεηηθά αλ ππνζέζνπκε όηη κηα θπςέιε θαπζίκνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη 83% ηνπ πδξνγόλνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηόηε κπνξνύκε λα είκαζηε ηδηαίηεξα αηζηόδνμνη εηδηθά αλ ππνινγίζνπκε όηη κε ηνπο ζπκβαηηθνύο βελδηλνθηλεηήξεο ε παξαγσγή ελέξγεηαο θζάλεη ζην 30%-40% ηνπ θαπζίκνπ ην πνιύ. Δπηπιένλ,ζεσξεηηθά,ε θπςέιε θαπζίκνπ δελ εθπέκπεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άιινπο ξύπνπο.σν κόλν ππνπξντόλ είλαη ην λεξό.η ηερλνγλσζία θπςειώλ θαπζίκνπ 50

51 ππάξρεη εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο θαη εθαξκόδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ αεξνδηαζηεκηθή θαη ζε πνιεκηθά κέζα (π.ρ. ππνβξύρηα). Απηνθηλεηνβηνκεραλίεο-θνινζζνί όπσο ε GM,ε DaimlerChrysler,ε Ford θαη ε Toyota επελδύνπλ ζπλερώο ηεξάζηηα θνλδύιηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθώλ θπςειώλ επηβεβαηώλνληαο πσο ην κέιινλ ηεο απηνθίλεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ ηερλνινγία.οη βαζηθόηεξνη ιόγνη εληνπίδνληαη α) ζηνλ δηπιάζην βαζκό απόδνζεο ησλ ελεξγεηαθώλ θπςειώλ από ηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο,β) ζηελ εθπνκπή κεδεληθώλ ξύπσλ θαη γ) ζην γεγνλόο πσο νη θπςέιεο θαίλε θαύζηκν όπσο ηα ζεκεξηλά νρήκαηα. Αρτή λειτοσργίας τφν κσυελών κασσίμοσ Κσυέλη κασσίμοσ Οη ζπζηνηρίεο ησλ θπςειώλ θαηαζθεπάδνληαη από ηηο ίδηεο ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο εηαηξίεο ή από εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο όπσο ε θαλαδηθή ηεο 51

52 νπνίαο ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (ηη ζύκπησζε!) αλήθεη ζηηο Ford θαη DaimlerChrysler.Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηνθηλήηνπ κε fuel cells πδξνγόλνπ είλαη ην πξσηόηππν Hy-Wire ζηε GM. Η ηερλνινγία ησλ ελεξγεηαθώλ θπςειώλ έρεη λα επηδείμεη δηάθνξνπο ηύπνπο,όπσο νη θπςέιεο θσζθνξηθνύ νμέσο (PAFC),ζηεξενύ νμεηδίνπ (SOFC), κεζαλόιεο (DMFC),ηεγκέλνπ άλζξαθα (MCFC),αιθαιίσλ (εθαξκνγέο ηεο NASA) θαη νη θπςέιεο επηηόπνπ παξαγσγήο πδξνγόλνπ από κεζαλόιε (IR-SPFC).ινη νη ηύπνη θαηεγνξηνπνηνύληαη βάζε ηνπ θαηαιύηε ηνπο.ωζηόζν,ν απνδνηηθόηεξνο ηύπνο αθνξά ζηελ θπςέιε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEMFC) ε νπνία θαηά θύξην ιόγν «θαίεη» πδξνγόλν αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ε πξνζζήθε ελόο θαηαιπηηθνύ κεηαηξνπέα δηαρσξίδεη ηα κόξηα πδξνγόλνπ,από θαύζηκα,όπσο ην κεζάλην. Σν δεηνύκελν από κηα κνλάδα θπςειώλ δελ είλαη άιιν παξά ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κεηά από κηα πνιύπινθε ρεκηθή δηεξγαζία 52

53 αληίζηξνθε ηεο ειεθηξόιπζεο.μηα ζπζηνηρία θπςειώλ απνηειείηαη από πνιπκεξείο ζε ζεηξά κεκβξάλεο,νη νπνίεο βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο αλάκεζα ζε δπν ειεθηξόδηα.η ζύλζεζε ησλ ειεθηξνιπηηθώλ κεκβξαλώλ δελ δηαθέξεη θαη πνιύ από ηελ θόξκνπια Teflon,ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θηάλεη κέρξη ηνπο 80 ν C ελώ ην πάρνο ηνπ θπκαίλεηαη ζηα πεξίπνπ 175κm.Σα ειεθηξόδηα αλόδνπ θαη θαζόδνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνρεκηθή επηθάιπςε,ζπλήζσο ιεπθόρξπζνο (πιαηίλα) από ελεξγό θαηαιύηε. Από ηελ είζνδν ηεο θπςέιεο,πνπ βξίζθεηαη ην ειεθηξόδην αλόδνπ,δηνρεηεύεηαη πδξνγόλν.ο θαηαιύηεο θξνληίδεη ώζηε ηα κόξηα ηνπ πδξνγόλνπ λα δηαζπαζηνύλ ζε πξσηόληα θαη ζε ειεθηξόληα.να ππελζπκίζνπκε πσο ην ειεθηξηθό ξεύκα δελ είλαη άιιν παξά ε θίλεζε ειεθηξνλίσλ πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Λόγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ηα απειεπζεξσκέλα ειεθηξόληα δελ κπνξνύλ λα δηαπεξάζνπλ ηελ κεκβξάλε θαη εμαλαγθάδνληαη λα θηλεζνύλ όια καδί πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θαηαλαισηή πνπ κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή ελόο κεηαζρεκαηηζηή, ειεθηξνθηλεηήξα θ.α.σν ηαμίδη όκσο ησλ ειεθηξνλίσλ ζπλερίδεηαη γύξσ από ηελ κεκβξάλε κέρξη λα ζπλαληεζνύλ κε ηα ηόληα ηνπ πδξνγόλνπ (ηα πξσηόληα) πνπ έρνπλ από πξηλ δηαπεξάζεη ηελ κεκβξάλε. Ηιεθηξόληα θαη πξσηόληα θηάλνπλ ζηελ θάζνδν όπνπ ππάξρεη αηκνζθαηξηθόο αέξαο. Η επαθή ηνπο κε ην νμπγόλν ηνπ αέξα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία λεξνύ, από εθεί δειαδή πνπ μεθηλά ε ειεθηξόιπζε.οη ελεξγεηαθέο θπςέιεο δελ έρνπλ θηλνύκελα κέξε,είλαη αζόξπβεο θαη ειαθξηέο θαη είλαη κέρξη δπόκηζη θνξέο πην απνδνηηθέο από όηη νη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο.δπηπιένλ,νη κνλαδηθέο εθξνέο είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα,ζεξκόηεηα θαη θαζαξό απνζηαγκέλν λεξό.h Μάδληα πεηξακαηίδεηαη κε έλαλ θηλεηήξα βάλθει πνπ θαηαλαιώλεη πδξνγόλν. 53

54 54

55 ύκθσλα κε εξεπλεηέο όπσο ν θύξηνο Υξήζηνο Εεξεθόο,Γξακκαηέαο ηεο Παγθόζκηαο Eηαηξείαο Oδνληνο θαη θαζεγεηήο θπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο ν νπνίνο πηζηεύεη πσο ην κέιινλ ζηελ απηνθίλεζε είλαη ην πδξνγόλν,θαη ην πβξηδηθό απηνθίλεην είλαη έλα κεηαβαηηθό αιιά απαξαίηεην ζηάδην. 55

56 6.2 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΖ CNG, LNG & LPG Σν θπζηθό αέξην βξίζθεηαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο γήο,ζε θνηιόηεηεο βάζνπο 900 έσο θαη 5000 κέηξσλ θαη απνηειείηαη από ειαθξνύο πδξνγνλάλζξαθεο, θπξίσο από κεζάλην ζε αλαινγία από 75-95% ελώ ζε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ππάξρνπλ αηζάλην,πξνπάλην θαη βνπηάλην.σν κεζάλην είλαη αβιαβέο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη απνηειεί «πξάζηλε» κνξθή ελέξγεηαο αθνύ ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην θαη ηνλ άλζξαθα παξάγεη θαηά 1/3 θαη 2/3 αληίζηνηρα ιηγόηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Σν ζπκπηεζκέλν θπζηθό αέξην (CNG) κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πγξνπνηεκέλν (LNG) θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απεπζείαο ζηελ θίλεζε κέζσλ κεηαθνξάο ή λα παξαρζνύλ ζπλζεηηθά θαύζηκα. ηελ θαηεγνξία ησλ αέξησλ θαπζίκσλ (ηα νπνία κεηά ηελ κεηαξξύζκηζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία επηηξέπνληαη ζηελ εγρώξηα αγνξά), πεξηιακβάλνληαη ην κεζάλην θαζώο θαη ην πγξαέξην (LPG) ην νπνίν δελ είλαη παξά ζπκπηεζκέλν αέξην κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε πξνπάλην ην νπνίν θαηαιακβάλεη κόιηο ην 1/600 ηνπ αξρηθνύ ηνπ όγθνπ. 56

57 Σν ηειεπηαίν είλαη εύθιεθην θαύζηκν θαη θαηά ηελ θαύζε ηνπ εθιύεη ρακειόηεξνπο ξύπνπο από όηη ε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην ελώ νη εθπνκπέο CO 2 είλαη θαηά 20% ιηγόηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ βελδίλε.ε ζρέζε κε ην CNG,ην LPG αξάγεη θαηά ηελ θαύζε ηνπ ειάρηζηα πεξηζζόηεξνπο ξύπνπο επεηδή ηα βαζηθά ηνπ ζπζηαηηθά είλαη ην βνπηάλην θαη ην πξνπάλην.ηελ πεξίπησζε δηαξξνήο ην CNG είλαη ειαθξύηεξν από ηνλ αέξα θαη έηζη δηαθεύγεη ζηελ αηκόζθαηξα.αληίζεηα,ην LPG είλαη βαξύηεξν θαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο παγηδεύεηαη κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο αηπρήκαηνο. Η ιεηηνπξγία απηνθηλήησλ κε θπζηθό αέξην μεθίλεζε από ηηο αξρέο ηνπ αηώλα θαη ζήκεξα θπθινθνξνύλ πεξηζζόηεξα από δπόκηζη εθαηνκκύξηα νρήκαηα δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο ζηνλ θόζκν όπσο γηα παξάδεηγκα ηα «πξάζηλα» ιεσθνξεία ηεο ΔΘΔΛ-ΟΑΑ.ηελ Δπξώπε ην CNG σο θαύζηκε ύιε είλαη δηαζέζηκν ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο.ε πεξίπνπ 800 ζηαζκνύο αλεθνδηαζκνύ ελώ ν αξηζκόο απηόο ζπλερώο απμάλεηαη,εηδηθά ζε ρώξεο όπσο ε Ρσζία,νη ΗΠΑ,ε Ιηαιία,ε Οιιαλδία θ.α. Σν LPG είλαη δηαζέζηκν ζε πεξηζζόηεξνπο από 4000 ζηαζκνύο αλεθνδηαζκνύ ζηελ Δπξώπε,κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο από απηνύο λα βξίζθνληαη ζε ρώξεο όπσο ε Οιιαλδία,ε Βξεηαλία,ε Ιηαιία,ην Βέιγην θαη ε Γαιιία. 57

58 Η κεηαηξνπή ελόο απηνθηλήηνπ ζε πγξαεξηνθίλεην ή κε θπζηθό αέξην είλαη ζρεηηθά απιή θαη αθνξά κηθξέο ζε κέγεζνο αιιαγέο ζηελ θπιηλδξνθεθαιή,ζην ζύζηεκα εηζαγσγήο θαη κεγαιύηεξεο ζην ζύζηεκα απνζήθεπζεο (ξεδεξβνπάξ). ηνπο βελδηλνθηλεηήξεο θαη ηδίσο ζηνπο παιαηόηεξνπο κε θαξκππξαηέξ,ζηνηρίδεη γύξσ ζηα 700 επξώ.ηνπο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο ςεθαζκνύ απαηηείηαη αιιαγή ησλ κπεθ, θάηη πνπ αλεβάδεη ην θόζηνο ζηα 1200 επξώ.ηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο ην πγξαέξην δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην.υξεζηκνπνηείηαη απιά ζαλ εκπινπηηζκόο ηνπ θαπζίκνπ,κεηώλνληαο ηε θαηαλάισζε θαη ηνπο ξύπνπο.δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη πιένλ ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ηνπ πγξαεξίνπ ζηα απηνθίλεηα ζεσξνύληαη πην αζθαιή θαη από απηά ηεο βελδίλεο! Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πγξαεξίνπ;πξώηα από όια ζεκαληηθά πην θζελό από ηε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην ζηελ αληιία,παξόιν πνπ ελεξγεηαθά είλαη πην «αθξηβό».παξόιν πνπ ε θαηαλάισζε είλαη κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην,ε δηαθνξά ηεο ηηκήο είλαη ηέηνηα πνπ ην πγξαέξην πξνζθέξεη νηθνλνκία ηεο ηάμεο ηνπ 30%.ε δεύηεξν πιάλν είλαη ζεκαληηθά πην «θαζαξό» ζε εθπνκπέο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα θαύζηκα πδξνγνλαλζξάθσλ,αθόκε θαη ην θπζηθό αέξην,κηα θαη είλαη πην θαζαξό από πξνζκίμεηο.η κείσζε ησλ ξύπσλ κπνξεί λα θηάζεη ζην 15%.Βέβαηα ην 58

59 βαζηθό ζηνηρείν θαη εδώ είλαη ν άλζξαθαο,θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ε ρξήζε ηνπ έρεη ηηο ίδηεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ:θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ,θσηνρεκηθή κόιπλζε θιπ. 6.3 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 59

60 ε αξθεηέο πόιεηο ζηνλ θόζκν,όπσο ζην Los Angeles, Mexico City θαη ηειεπηαία ζηελ Κίλα,ζ αθνύζεηο από ην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε ζπλαγεξκνύο όπσο Πξνζνρή!!! ήκεξα ε ξύπαλζε ζηνλ αέξα είλαη πςειή Παηδηά θαη ειηθησκέλνη δελ πξέπεη λα θπθινθνξνύλ έμσ Μελ πξνπνλήζηε ζε ππαίζξηα αζιήκαηα Οη πάζρνληεο από άζζκα λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπλέρεηα ηελ ζπζθεπή εηζπλνήο Οη ππόινηπνη λα απνθύγνπλ λα θπθινθνξνύλ ή αλ απηό δελ είλαη δπλαηό,λα θνξνύλ κάζθα Γηα ηελ επίιπζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο κηα ιύζε δεκηνπξγήζεθε πεξίπνπ πξηλ από δέθα ρξόληα.σν 1996 παξάγνληαη ηα πξώηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα.ήηαλ ηα EV1 (ειεθηξηθό όρεκα 1),ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο Η.Π.Α. από ηελ General Motors θαη άξρηζαλ λα θάλνπλ βόιηεο ζηνπο δξόκνπο ηηο Καιηθόξληα. 60

61 Ήηαλ γξήγνξα απηνθίλεηα,πηάλνληαο ηα 100km ζε 9 Ήηαλ θαη αζόξπβα Γελ δεκηνπξγνύζαλ πξόβιεκα ζηελ αηκόζθαηξα νύηε είραλ εμάηκηζε Μπνξνύζαλ εύθνια λα επαλαθνξηηζηνύλ ζην ζπίηη ζαο ή ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ελόο εκπνξηθνύ θέληξνπ Γέθα ρξόληα αξγόηεξα απηά ηα απηνθίλεηα ηνπ κέιινληνο εμαθαλίζηεθαλ. «Πώο είλαη απηό δπλαηό;γηαηί ζπλέβε;» Καηαξράο δελ κπνξνύζαλ λ αγνξάζνπλ απηά ηα απηνθίλεηα, κπνξνύζαλ κόλν λα ηα λνηθηάζνπλ θαη όηαλ ηειείσλε ε ελνηθίαζε δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα ηα αγνξάζνπλ.η General Motors απέζπξε όια ηα EV1 παξά ηελ αληίζεζε ησλ ρξεζηώλ ηνπο θαη ηα θαηέζηξεςε όια. Σν 1997,ε Nissan παξνπζίαζε ζηελ έθζεζε ηνπ Σόθην έλα ειεθηξηθό Super mini.η πνιηηεία ηεο Pasadena (California) δηέζεζε απηά ηα απηνθίλεηα ζε κεξηθνύο από ηνπο ππαιιήινπο ηεο πνιηηείαο.ήηαλ θαηάιιειν ιόγσ ηνπ εύθνινπ parking θαη ηεο δπλαηόηεηαο λα θηλείηαη θαιά ζηελ πόιε.σν 2006,ν ρξόλνο ελνηθίαζεο ηειείσζε θαη ε πνιηηεία ηεο Pasadena όθεηιε λα επηζηξέςεη ηα απηνθίλεηα ζηε Nissan.Η πνιηηεία πξνζπάζεζε λα αγνξάζεη ηα απηνθίλεηα από ηελ Nissan αιιά ε Nissan αξλήζεθε ηελ πξνζθνξά θαη έηζη αλαθάιεζε όια ηα απηνθίλεηα θαη θαηόπηλ ηα θαηέζηξεςε όια. Σν 2003,ε Toyota απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ RAV4- EV.Απηό ην ειεθηξηθό 4x4 ήηαλ πςειήο πνηόηεηαο απηνθίλεην θαη θαινδερνύκελν από ηνπο ρξήζηεο.σν 2005 ηα ζπκβόιαηα ελνηθίαζεο εμέπλεπζαλ,ε Toyota ακέζσο αλαθάιεζε όια ηα απηνθίλεηα πνπ είρε λνηθηάζεη θαη θαηόπηλ ηα θαηέζηξεςε όια. Μεξηθνί πνιίηεο ησλ US νξγαλώζεθαλ θαη ίδξπζαλ ην ζύιινγν Don t Crush πξνζπαζώληαο λα ζώζνπλ ην RAV4-EV.Απηόο ν ζύιινγνο πίεδε ηελ Toyota γηα 3 κήλεο.σειηθά λίθεζε!η Toyota αλαγλώξηζε όζνπο είραλ λνηθηάζεη ην RAV4-EV θαη ηνπο ην πνύιεζε. 61

62 Δλώ ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα θαηαζηξέθνληαη,όια απηά ηεο βελδίλεο πξνζηαηεύνληαη θαιά!σνλ Ινύλην ηνπ 2001 ν Jeffrey Luers,23 εηώλ,ακεξηθάλνο αθηηβηζηήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο,είρε κηα νδπλεξή εκπεηξεία.πλειήθζεη θαη θπιαθίζηεθε γηα 22 ρξόληα θαη 8 κήλεο γηαηί θαηέζηξεςε ηξία Hummer (ακεξηθαληθά απηνθίλεηα βελδηλνβόξα).ήζειε λα εθηεζεί κ απηόλ ηνλ ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη άλζξσπνη ηνλ θίλδπλν πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απηά ηα «ηέξαηα» γηα ηνλ πιαλήηε καο όπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξημε. ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη απειπηζηηθά κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ ειεθηξνθίλεζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθαξκνγή ηεο ακηγνύο ειεθηξνθίλεζεο ησλ ηξέλσλ,ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εγθαηάζηαζε δηπιήο γξακκήο.από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηώλα ε ειεθηξνθίλεζε έρεη εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα,ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο,αξρήο γελνκέλεο από ηνλ αζηηθό ζηδεξόδξνκν ηεο Αζήλαο,ηνλ ΗΑΠ.Με ηελ πάξνδν ησλ εηώλ,ε ειεθηξνθίλεζε επεθηάζεθε ζην κεηξό,ελσ ν πξναζηηαθόο ζηδεξόδξνκνο έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη ειεθηξνθηλνύκελνο.σα ηξόιετ θαη ην ηξακ είλαη επίζεο ειεθηξνθίλεηα. Από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειεθηξνθίλεηεο απηνθίλεζεο είλαη ε ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε βάξνπο νρήκαηνο-θηλεηήξα θαη θπξίσο ηνπ βάξνπο ησλ ζπζζσξεπηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα επαξθή απηνλνκία,πνπ δελ μεπεξλά ηα 50W/kg γηα ηηο θιαζηθέο ζπζηνηρίεο κνιύβδνπ,θαζσο επίζεο θαη ε αλαθύθισζε ηνπο είλαη δύζθνιε.απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο λα βξεζεί σο ζήκεξα ηθαλνπνηεηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ βάξνπο ήηαλ ε παξαγσγή πβξηδηθώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ,ηα νπνία θηλνύληαη κε έλαλ ζρεηηθά κηθξό ζπζζσξεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κπαηαξίαο) πνπ θνξηίδεηαη από έλαλ ζπκβαηηθνύ ηύπνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο. Δπηπιένλ όζνλ αθνξά ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ππάξρεη θαη ην ζέκα ηνπ πνηόο ζα επσκηζηεί ην θόζηνο ησλ ζηαζκώλ αλεθνδηαζκνύ ησλ κπαηαξηώλ θαη κε δεδνκέλν όηη γηα λα επαλαθνξηηζηνύλ νη κπαηαξίεο ελόο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 6-12 ώξεο.πνηόο νδεγόο ζα ζηακαηήζεη π.ρ.ζηε Λακία 6 ώξεο γηα «αλεθνδηαζκό» πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη κέρξη ηελ Έδεζζα;Η GM εηνηκάδεη ειεθηξηθό απηνθίλεην πνπ ζα έρεη θαη έλαλ πνιύ κηθξό πεηξειαηνθηλεηήξα,ν νπνίνο 62

63 ζα επαλαθνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο.πξίλ από 15 ρξόληα,ζηε γαιιηθή πόιε Λα Ρνζέι,δνθηκάζηεθε λα εθαξκνζηεί πεηξακαηηθό πξόγξακκα ειεθηξνθίλεζεο κε απηνθίλεηα πνπ είρε παξαρσξήζεη ην γθξνύπ PSA (ειεθηξνθίλεηα Peugeot 106 θαη Citroen Saxo),αιιά δελ πέηπρε. Μηα ζπκβαηηθή κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ζηξώκαηα:έλα ζπιιέθηε ξεύκαηνο-ειεθηξόδην αινπκηλίνπ,κηα άλνδνο από γξαθίηε,ην ζηξώκα SEI (έλα ζηξώκα πνπ εκβαπηίδεηαη ζηα άιαηα ιίζηνπ θαη πνπ ελεξγεί σο ειεθηξνιύηεο δηεπθνιύλνληαο ηελ αληαιιαγή ησλ ηόλησλ),ηελ θάζνδν θαη έλα ζπιιέθηε από ραιθό. Σν ζηξώκα SEI ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζηαηεύζεη ην ιίζην από ηπρόλ αληίδξαζε κε ηνλ γξαθίηε ηεο αλόδνπ,αιιά όηη επίζεο πξνζζέηεη θαη κηα εζσηεξηθή αληίζηαζε ζην ζηνηρείν,ε νπνία κεηώλεη ηελ απνδνηηθόηεηά ηνπ.η πξσηνπνξηαθή άλνδνο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε λαλνηερλνινγία ηηηαλίνπ θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ εηαηξεία ηνπ δελ ρξεηάδεηαη ην ζηξώκα SEI επεηδή ε άλνδνο απηή δελ αληηδξά κε ην ιίζην.άλη απηνύ,ε έληνλα πνξώδεο πθή ηεο επηηξέπεη ηελ απνξξόθεζε πνιιώλ πεξηζζόηεξσλ ηόλησλ ιίζηνπ θαη βειηηώλεη εληππσζηαθά ηελ ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο ηεο κπαηαξίαο. Η εηαηξεία ππνζηεξίδεη όηη ε κπαηαξία ηεο δηαζέηεη δηάξθεηα δσήο κεγαιύηεξε από θύθινπο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο δηαηεξώληαο αθόκα ην 85 ηνηο εθαηό ηεο ηθαλόηεηάο ηεο λα απνζεθεύεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ελέξγεηα.δάλ απηό απνδεηρζεί ζηελ πξάμε ζα απνηειεί κηα επαλαζηαηηθή αλαθάιπςε,εηδηθά αλ ιεθζεί ππόςε όηη ε Altairnano ηζρπξίδεηαη επίζεο ε κπαηαξία ηεο κπνξεί λα επαλαθνξηηζηεί όρη ζε ώξεο,αιιά ζε ιηγόηεξν από 10 ιεπηά. Γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο,ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη,ε ζπκβαηηθή κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ ρξεηάδεηαη από δύν έσο έμη ώξεο γηα ηελ επαλαθόξηηζή ηεο,ε ππθλόηεηα ηζρύνο ηεο είλαη κηθξόηεξε από Watt αλά ρηιηόγξακκν βάξνπο (w/kg),θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε κηα πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ από 0 C κέρξη 40 C.Αληίζεηα,ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπαηαξίαο Altairnano δείρλνπλ όηη δηαζέηεη ππθλόηεηα ηζρύνο Watt αλά ρηιηόγξακκν βάξνπο (w/kg) θαη ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα ζε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή από -50 C κέρξη 75 C. 63

64 Αιιά πόζν πξαγκαηηθά αζθαιέο είλαη;η εηαηξεία ππέβαιε ηε κπαηαξία:ζε βξαρπθύθισκα,βεβηαζκέλε εθθόξηηζε,ππεξθόξηηζε,ππεξεθθόξηηζε, δηάηξεζε κε θαξθί,κεραληθή θαηαζηξνθηθή θξνύζε,ππεξζέξκαλζε,θαη δνθηκή πηώζεο.η κπαηαξία επέδεζε όισλ απηώλ ησλ δνθηκώλ ρσξίο λα εκθαλίζεη νύηε ηνλ ειάρηζην θαπλό ή λα αλαθιεγεί.οη Καιηθνξλέδηθεο πξνδηαγξαθέο EPA έρνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηνπο κεγάινπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ. ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξάμεο γηα ηα Ορήκαηα Μεδεληθήο Ρύπαλζεο (ZEV) θάζε ειεθηξνθίλεην όρεκα ηαρείαο επαλαθόξηηζεο κε κεδεληθέο εθπνκπέο ξύπσλ («ηύπνο 3» όρεκα ZEV) πηζηώλεηαη από ηελ Πνιηηεία κε 40 βαζκνύο (credits) ZEV.πσο ν Gotcher κνπ εμήγεζε,από ην 2005 θαη κεηά όινη νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ πνπ επηζπκνύλ λα πσινύλ απηνθίλεηα ζηε Καιηθόξληα είλαη ππνρξεσκέλνη λα πσινύλ θαη κηα αλαινγία απηνθηλήησλ ηύπνπ ZEV.Δάλ δελ ην θάλνπλ ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο γηα θάζε βαζκό (credit) ZEV πνπ ηνπο ιείπεη.κάζε βαζκόο αμίδεη US$ 5,000 (πεξίπνπ Euros 6,500),έηζη έλα απηνθίλεην ZEV ηύπνπ 3 αμίδεη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηελ Καιηθόξληα US$ 200,000 (πεξίπνπ Euros 260,000).Οη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ είηε πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ηα δηθά ηνπο νρήκαηα ηύπνπ 3,είηε λα ηα αγνξάζνπλ από έλαλ άιιν θαηαζθεπαζηή-όπσο ηo απηνθίλεην ηεο Phoenix Motorcars,ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα πσιείηαη αξρηθά γύξσ ζηα US$ 45,000 (Euros 58,000). Αιιά άξαγε νη κεγάινη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ δελ ζα εθπιεξώλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηελ Πνιηηεία ηεο Καιηθόξληα γηα νρήκαηα ηύπνπ ZEV κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο γηα θαηαζθεπή απηνθηλήησλ κε ελεξγεηαθά ζηνηρεία θαη θαύζηκν πδξνγόλν;ύκθσλα κε ζπδήηεζε πνπ είρα κε πςειόβαζκν εθηειεζηηθό ζηέιερνο ηεο TOYOTA ζην όρη πάξα πνιύ απώηεξν κέιινλ ν αξηζκόο νρεκάησλ κε ελεξγεηαθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη γηα ην ζθνπό απηό ζα είλαη απνζαξξπληηθόο.η TOYOTA έρεη πεξίπνπ ελλέα απηνθίλεηα ελεξγεηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ιεηηνπξγία ζήκεξα ζηε Καιηθόξληα,θάζε έλα από ηα νπνία θόζηηζε γηα λα θαηαζθεπαζζεί πεξίπνπ 1 εθαηνκκύξην US$.Δλώ ε TOYOTA είλαη ζε θαιύηεξε ζέζε ζε Καιηθόξληα από άιινπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ ιόγσ θπξίσο ηνπ 64

65 ειεθηξνθίλεηνπ RAV4 (κηθξό 4WD) ηνπ ζηόινπ ηεο ησλ EV,ελ ηνύηνηο ζα έπξεπε αθόκα λα θπθινθνξήζεη 150 απηνθίλεηα ελεξγεηαθώλ ζηνηρείσλ γηα λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο απέλαληη ζηνλ θαλνληζκό ZEV.Απηό όκσο απνηειεί κηα δαπάλε ηελ νπνία δελ επηζπκεί λα θάλεη,αθνύ ηώξα ζπλεηδεηνπνηεί όηη ε ηερλνινγία απηή βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 10 έσο 15 έηε καθξηά από ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε. Δμάιινπ ε General Motors ζα έπξεπε λα θαηαζθεπάζεη γηα ηνλ ίδην ζθνπό απηνθίλεηα ελεξγεηαθώλ ζηνηρείσλ εάλ νη θαλνληζκνί παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη. Μπνξείηε λα θάλεηε ηνπο ππνινγηζκνύο θόζηνπο γηα θάηη ηέηνην.έηζη,ην ύςνο ηεο ηηκήο ησλ US$ 45,000 γηα θάζε απηνθίλεην κε κπαηαξίεο SUT ηεο Phoenix Motorcars ζα απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζα ζπκθσλία γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ νη νπνίνη ζέιεζαλ λα ζηνηρεκαηίζνπλ ζηελ ηερλνινγία ησλ ελεξγεηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ πδξνγόλνπ αληί λα πξνσζήζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ ζπζζσξεπηώλ από ην 1998 κέρξη ζήκεξα. Η εηαηξεία Electrovaya κε έδξα ην Σνξόλην,Καλαδάο θαη αληηθείκελν ηηο κπαηαξηώλ ηόλησλ ιηζίνπ γηα ππνινγηζηέο,ζπλερίδεη λα αθνινπζεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ,ην πην πξόζθαην ησλ νπνίσλ νδήγεζε ζε έλα ειεθηξνθίλεην θνξηεγό κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ.δπίζεο ζηε Καιηθόξληα,ε Tesla Motors έρεη ήδε 250 παξαγγειίεο γηα έλα αλνηθηό ζπνξ ειεθηξνθίλεην δηζέζην απηνθίλεην κε κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ,θαη κηιά ηώξα γηα ηελ πώιεζε ηνπ παθέηνπ απηώλ ησλ κπαηαξηώλ θαη ζε άιινπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ.καη,θπζηθά, ππάξρνπλ θαη άιιεο Ακεξηθάληθεο εηαηξείεο όπσο oi Valence,Cobasys,Electroenergy, Firefly,ε ζπλεξγαζία Johnson Controls-SAFT,θαζώο επίζεο θαη έλαο αξηζκόο Αζηαηώλ θαηαζθεπαζηώλ από ην Υνλγθ Κνλγθ,ην Σόθην,ηε ενύι θ.ι.π.νπνηνηδήπνηε από ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο ησλ πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ,ησλ πβξηδηθώλ κε δπλαηόηεηεο θόξηηζεο από ην δίθηπν (plug-in) θαη ησλ ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ κε κπαηαξίεο. 65

66 6.4 Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Η ηερλνινγία Biopower ζηεξίδεηαη ζηελ θαύζε βηναηζαλόιεο (θαύζηκν Δ85, 85% βηναηζαλόιε θαη 15% βελδίλε) θαη ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ξύπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.σν θαύζηκν βηναηζαλόιεο παξάγεηαη από κηα επξεία γθάκα αγξνηηθώλ ζνδεηώλ θαη βηνκαδώλ. ε αληίζεζε κε ηελ βελδίλε,ε θαύζε ηνπ δελ απμάλεη ζεκαληηθά ηα αηκνζθαηξηθά επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,ηνπ θύξηνπ αεξίνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ έληαζε ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ.απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ νδήγεζε εμηζνξξνπνύληαη κε ηελ πνζόηεηα ηνπ ίδηνπ αεξίνπ πνπ αθαηξείηαη από ηελ αηκόζθαηξα θαηά ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ κεηαπνηεηηθώλ ζνδεηώλ. Σν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε αλεμαξηεζία από ην εκπόξην πεηξειαίνπ θαη ε αλαλεώζηκε,σο έλα βαζκό,πεγή ηνπο,πνπ δελ είλαη άιιε από ηα ρσξάθηα όινπ ηνπ θόζκνπ.παξόια απηά απαηηείηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα γηα ηε παξαγσγήο ηνπο ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην θαη έρνπλ έλα βαζηθό κεηνλέθηεκα: κε δεδνκέλν όηη νη γεσξγηθνί πόξνη δελ αξθνύλ γηα ηε ζίηηζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο,ε ρξεζηκνπνίεζε θάπνησλ από απηνύο γηα ηε παξαγσγή θαπζίκσλ δελ είλαη ε θαιύηεξε,νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά,ιύζε.η πξόζθαηε έθξεμε ηεο ηηκήο ηνπ ξπδηνύ,είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ επηζηηηζηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην άκεζν κέιινλ. 66

67 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 7.1 ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΜΠΖ ΡΤΠΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ Σελ επηζηεκνληθή εγθπξόηεηα ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο εξγαζίαο απηήο έξρνληαη λα πηζηνπνηήζνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ,Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Θεξκνδπλακηθήο,ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ,Γεώξγηνο Φνληαξάο,άββαο Γθεϊβαλίδεο,Λεωλίδαο Νηδηαρξήζηνο,Εήζεο ακαξάο νη νπνίνη δηεμήγαγαλ έξεπλα γηα ηελ «Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε πληειεζηώλ Δθπνκπήο Ρύπωλ θαη Καηαλάιωζεο Τβξηδηθνύ Ορήκαηνο». Οη θαζεγεηέο κεηαμύ άιισλ αλαθέξνπλ πσο ε µείσζε ησλ εθπνµπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ από ηελ νδηθή θπθινθνξία απνηειεί ζήµεξα έλα πξόβιεµα παγθόζµηνπ ελδηαθέξνληνο.σα ειεθηξηθά-πβξηδηθά νρήµαηα,πνπ ζπλδπάδνπλ ην ζεξµηθό θηλεηήξα µε ειεθηξνθηλεηήξα,ζεσξνύληαη ζήµεξα µηα απνηειεζµαηηθή ηερλνινγηθή ιύζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε µείσζε εθπνκπήο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ ζπµβαηηθώλ ξύπσλ.[...] Οη µεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα ειεθηξηθόπβξηδηθό όρεµα Prius 2,ηόζν ζε λνµνζεηεµέλνπο όζν θαη ζε πξαγκαηηθνύο θύθινπο νδήγεζεο,ώζηε λα απνηππσζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ νρήµαηνο ζε έλα επξύ πεδίν ζπλζεθώλ. 67

68 Μεηά από ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο θαηαιήγνπλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Η θαηαλάισζε ηνπ νρήµαηνο ζε πξαγκαηηθνύο θύθινπο νδήγεζεο θηλήζεθε ζηελ πεξηνρή 3-5 l/100 km.δηδηθά ζε ζπλζήθεο αζηηθήο νδήγεζεο,ε θαηαλάισζε ηνπ νρήµαηνο βξέζεθε πεξίπνπ ζην 50% ή θαη ραµειόηεξα από ηα ζπµβαηηθά βελδηλνθίλεηα νρήµαηα.η δηαθνξά γίλεηαη µεγαιύηεξε γηα ζπλζήθεο νδήγεζεο µε εμαηξεηηθά µηθξέο µέζεο ηαρύηεηεο θίλεζεο (stop-andgo). ελ έγηλε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ζενθξαζίαο ζηηο ηηµέο θαηαλάισζεο.η µηθξή θαηαλάισζε νδεγεί αληίζηνηρα θαη ζε ζεµαληηθά ραµειέο εθπνµπέο CO 2. Σα επίπεδα εθπνµπήο,ζε όινπο ηνπο θύθινπο νδήγεζεο πνπ µεηξήζεθαλ, θηλήζεθαλ θάησ από ηα 120g/km πνπ έρεη ηεζεί σο µαθξνπξόζεζµνο ζηόρνο γηα ηηο µέζεο εθπνµπέο ζηόινπ ην Οη εθπνµπέο ζπµβαηηθώλ αεξίσλ ξύπσλ (CO, HC, NOx) ήηαλ ζεµαληηθά ραµειόηεξεο από ηα όξηα Euro 4 θαη πιεξνύλ θαη ηα πξνηεηλόµελα όξηα γηα ηε λνµνζεζία ησλ Euro 5.Σα ραµειά επίπεδα εθπνµπήο δηαηεξνύληαη θαη ζε θύθινπο νδήγεζεο (µε ζεξµή εθθίλεζε) πνπ πξνζνµνηώλνπλ πξαγµαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο. Η ζπµµεηνρή ηνπ πβξηδηθνύ ζπζηήµαηνο είλαη έληνλε ζε ραµειέο ηαρύηεηεο <40km/h θαη µεηώλεηαη ζεµαληηθά θαζώο ε ηαρύηεηα ηνπ νρήµαηνο απμάλεη. Ωζηόζν ε θαηάζηαζε θόξηηζεο ηεο µπαηαξίαο µπνξεί λα επεξεάζεη ηα επίπεδα θαηαλάισζεο,αθόµα θαη ζηελ πεξηνρή ±50%, εηδηθά ζε αζηηθνύο θύθινπο νδήγεζεο. Σα ζπµπεξάζµαηα εμήρζεζαλ ζηε βάζε µεηξήζεσλ ελόο µόλν ηύπνπ πβξηδηθνύ νρήµαηνο,πνπ αληηπξνζσπεύεη σζηόζν ην µεγαιύηεξν ηµήµα ηεο αγνξάο (PRIUS).ην µέιινλ ε εηθόλα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη ζε άιινπο ηύπνπο πβξηδηθώλ νρεµάησλ πνπ ελζσκαηώλνπλ δηαθνξεηηθή ηερλνινγία. 68

69 Οη θαζεγεηέο ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο επηζεκαίλνπλ πσο αθόµα θαη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά,όπνπ ηα ληίδει νρήµαηα έρνπλ εμίζνπ ζεµαληηθή παξνπζία µε ηα βελδηλνθίλεηα,θπθινθνξνύλ ηνπιάρηζηνλ 3 πβξηδηθά µνληέια ελώ,εληόο ησλ επόµελσλ εηώλ,αλαµέλνληαη αξθεηά αθόµα.έηζη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπµµεηνρή ησλ πβξηδηθώλ νρεµάησλ ζηνλ επξσπατθό ζηόιν αλαµέλεηαη λα απμεζεί ζεµαληηθά µέζα ζηα επόµελα ρξόληα. 69

70 7.2 ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΖΓΖΔΧΝ ΔΛΠΑ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΛ.ΗΝ.Ζ.Ο. Βάζε ηνπ πίλαθα 2. βιέπνπκε όηη από ηνπο 160 εξσηεζέληεο ε πιενςεθία,δειαδή ην 68,1% δελ ζα αγόξαδε πβξηδηθό απηνθίλεην γηαηί ηα ζεσξεί πνιύ αθξηβά. Πίλαθαο 2.ηαηηζηηθή 70

71 7.3 ΓΖΜΟΚΟΠΖΖ ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζπκπεξηέιαβα θαη κηα δεκνζθόπεζε πνπ έιαβε ρώξα ζην Σεη Καβαιαο.Σν έληππν πνπ αθνινπζεί ζπκπιεξώζεθε από πελήληα (50) θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ κε ζθνπό ηελ έξεπλα ζε επίπεδν ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ πάλσ ζηα πβξηδηθά απηνθίλεηα θαη ηελ πξόζεζε ηνπο γηα κηα ηέηνηα αγνξά. Από ηνπο πελήληα εξσηεζέληεο νη ηξηάληαέμη (36) ήηαλ άλδξεο θαη νη δεθαηέζζεξηο (14) γπλαίθεο.ο κέζνο όξνο ειηθίαο ήηαλ 23 εηώλ.ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ηα πνζνζηά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: Σν 54% ησλ εξσηεζέλησλ ελδηαθέξεηαη θαη αζρνιείηαη πνιύ κε ηα απηνθίλεηα,ην 30% πεξηνξίδεηαη ζην λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ κέζσ απηνύ,ελώ ην 16% δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα απηνθίλεηα. Σν 60% γλσξίδεη κεραλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ,ην 28% έρεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο,ελώ ην 12% δελ έρεη κεραλνινγηθέο γλώζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ. Σν 22% ππνζηεξίδεη όηη νδεγεί νηθνλνκηθά (δειαδή,εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ,ζε ρακειέο ζηξνθέο,έρνληαο ηελ ζσζηή πίεζε ζηα ειαζηηθά,κε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ θηλεηήξα,ρσξίο λα επηθνξηώλνπλ ην απηνθίλεην θ.ν.θ),ην 38% πξνζπαζεί όζν είλαη δπλαηόλ,ελώ ην 26% δελ νδεγεί νηθνλνκηθά. Σν 52% γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ρξεζηκνπνηεί απηνθίλεην,ην 16% κέζα καδηθήο κεηαθνξάο,ην 6% κεραλάθη,ελώ ην 26% αλαιόγσο κε ηηο ζπλζήθεο (θαηξηθέο θ.ν.θ). Σν 94% γλσξίδεη ηελ ύπαξμε πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ,ελώ ην 6% δελ μέξεη πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Σν 96% δελ είρε πνηέ ηνπ έλα ηέηνην απηνθίλεην,ελώ ην 4% ππήξμε θάηνρνο πβξηδηθνύ νρήκαηνο. Σν 44% ζα αγόξαδε πβξηδηθό απηνθίλεην,ην 24% δελ ζα αγόξαδε,ελώ ην 32% δελ ην έρεη ζθεθηεί. 71

72 Σν 44% πηζηεύεη όηη ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα είλαη πνιύ αθξηβά,ην 32% όηη είλαη πξνζηηά ελώ ην 24% πηζηεύεη όηη δελ είλαη θαη ηόζν αθξηβά. Σν 64% ππνζηεξίδεη όηη έρεη θαηαιάβεη ηη καο πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία,ην 30% πνιύ γεληθά ελώ κόιηο ην 6% δελ έρεη θαηαιάβεη. Σν 78% πηζηεύεη όηη απηή ε ηερλνινγία ζα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη θαη ζην κέιινλ γηαηί είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη γηα εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ,ελσ ην 22% πηζηεύεη πώο όρη,δηόηη ζα ππάξμνπλ λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ. Σν 58% απάληεζε πσο ζα εκπηζηεπόηαλ ηε ζύλζεηε κεραλνινγία ησλ πβξηδηθώλ,ην 28% δύζθνια,ελώ ην 14% δελ ζα ηελ εκπηζηεπόηαλ. Σν 48% ην απαζρνιεί πνιύ θαη ην θνβίδεη ε ζθέςε όηη ε απόδνζε ησλ πβξηδηθώλ κπνξεί λα κελ είλαη ίδηα κε ησλ βελδηλνθίλεησλ,ην άιιν 48% δελ ην απαζρνιεί,γηαηί πηζηεύεη όηη νη δηαθνξέο ζα είλαη κηθξέο,ελώ ην 4% ην αθήλεη αδηάθνξν. Σν 58% ζεσξεί όηη ηα βελδηλνθίλεηα ζα έρνπλ πάληα ηελ πξώηε ζέζε ζηηο επηινγέο καο ελώ ην 42% πηζηεύεη όηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο απηνθίλεζεο ζα είλαη ε επαλάζηαζε ηνπ κέιινληνο. Σν 46% κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ απηνύ,ζα έθαλε έξεπλα αγνξάο γηα ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα,γηα λα κάζεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο,ελώ ην 54% δελ ζα έθαλε γηαηί πξνο ην παξόλ δελ ηνπο ελδηαθέξεη κηα ηέηνηα αγνξά. 72

73 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Έλαο θαηαλαισηήο 23 εηώλ κε εκπεηξία νδήγεζεο πέληε ρξόλσλ,ελδηαθέξεηαη θαη αζρνιείηαη κε ην απηνθίλεην,γλσξίδεη κεραλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,πξνζπαζεί λα νδεγεί όζν ην δπλαηόλ πην νηθνλνκηθά,ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ απηνθίλεην,γλσξίδεη ηελ ύπαξμε πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ,ζα αγόξαδε έλα ηέηνην απηνθίλεην αλ θαη δελ είρε πνηέ ηνπ θαη ζεσξεί όηη είλαη πνιύ αθξηβά. Έρεη θαηαιάβεη ηη καο πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία θαη πηζηεύεη όηη ζα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη θαη ζην κέιινλ γηαηί ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη εμνηθνλνκνύλ θαύζηκα.θα εκπηζηεπόηαλ ηελ ζύλζεηε κεραλνινγία ηνπο γηαηί αθόκε θη αλ ε απόδνζε ηνπο δελ είλαη ίζε κε ησλ βελδηλνθίλεησλ,πηζηεύεη όηη ζην κέιινλ,ζίγνπξα νη δηαθνξέο ηνπο ζα είλαη ειάρηζηεο. Παξόια απηά ζεσξεί,όηη ν κέζνο άλζξσπνο δύζθνια ζα απνθάζηδε λα αληηθαηαζηήζεη ηα βελδηλνθίλεηα,αθόκε θη αλ πηζηεύεη όηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη ε επαλάζηαζε ηνπ κέιινληνο.μεηά ηελ ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ εληύπνπ δελ ζα έθαλε έξεπλα αγνξάο γηα ηα πβξηδηθά δηόηη πξνο ην παξόλ δελ ηνλ ελδηαθέξεη κηα ηέηνηα αγνξά. 73

74 ΓΗΜΟΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ/ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΜΔ ΤΒΡΙΓΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟ» Σηοιτεία ερωηηθένηα Σκήκα θνίηεζεο: Δηώλ: Ηκεξνκελία: Ερωηημαηολόγιο Οδεγείηε; Αλ λαη, πόζα ρξόληα; Πνηά ε ζρέζε ζαο κε ηα απηνθίλεηα; Γλσξίδεηε κεραλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ; 74

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα