Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ"

Transcript

1 Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1

2 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία ππάξρεη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ζηα απηνθίλεηα παξαγσγήο, θαζώο εθαξκόζηεθε αξρηθά ζηα πβξηδηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα Toyota Prius, Honda Insight θαη Civic IMA, Lexus αιιά θαη ζε κε πβξηδηθά νρήκαηα. 2

3 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Σα ζπζηήκαηα KERS ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: απηά πνπ απνζεθεύνπλ ηελ ελέξγεηα ζε κπαηαξία θαη απηά πνπ ηελ απνζεθεύνπλ ηελ ελέξγεηα ζε ππθλσηέο. Μπαηαξία Ππθλσηήο 3

4 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Σηα ζπζηήκαηα πνπ απνζεθεύνπλ ηελ ελέξγεηα ζε κπαηαξία αθνινπζνύλ όια ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα παίξλνληαο ηελ ελέξγεηα από ηελ πέδεζε ηελ νπνία πξννξίδνπλ γηα ηελ επαλαθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο Σηα ζπζηήκαηα πνπ απνζεθεύνπλ ηελ ελέξγεηα ζε ππθλσηή, ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε ζπκβαηηθά απηνθίλεηα. Οη ππθλσηέο παξνπζηάδνπλ κεξηθά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηηο κπαηαξίεο. Έρνπλ κηθξόηεξν βάξνο θαη θαηαιακβάλνπλ κηθξόηεξν όγθν ζε ζρέζε κε κηα κπαηαξία, θάηη πνπ βνεζά θαη ρσξνηαμηθά ζην απηνθίλεην. Πνιύ ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη, νη ππθλσηέο κπνξνύλ λα θνξηηζηνύλ πνιύ πην γξήγνξα θαη άκεζα από ό,ηη ε κπαηαξία 4

5 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ KERS είλαη: ε πεξηνξηζκέλε εμάξηεζε ηεο κπαηαξίαο από ηνλ θηλεηήξα ε έμππλε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ελόο απηνθηλήηνπ, ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ έσο θαη 10% θαη ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ξύπσλ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σην πξνζερέο κέιινλ ηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζα απνηεινύλ βαζηθό ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ησλ νρεκάησλ Ήδε αλάινγα ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη γηα ην ηξακ, ελώ εηαηξείεο ιεσθνξείσλ, ηξέλσλ αθόκα θαη αλειθπζηήξσλ ςάρλνπλ ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηώζνπλ απηή ηελ ηερλνινγία. 5

6 πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ πέδεζε ηνπ απηνθηλήηνπ (αλαγελλεηηθή πέδεζε) 6

7 Ηιεθηξηθόο θηλεηήξαο θαη βελδηλνθηλεηήξαο δίλνπλ θίλεζε ζην απηνθίλεην Ο βελδηλνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα θνξηίδνπλ ηελ κπαηαξία Καηά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο ε γελλήηξηα θνξηίδεη κπαηαξία Καηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο κε κηθξή ηαρύηεηα απηό θηλείηαη ειεθηξηθά 7

8 πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα( πρ start &stop) Σηα ζπζηήκαηα start &stop ν θηλεηήξαο ζβήλεη κνλόο ηνπ θαη μαλά εθθηλεί κε ηελ βνήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα πνπ ζπλήζσο είλαη ε ίδηα ε γελλήηξηα 8

9 πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα( πρ start &stop) Όηαλ ην όρεκα ζηακαηήζεη πρ ζε έλα θαλάξη, ν θηλεηήξαο ζβήλεη. Με ην πάηεκα ηνπ γθαδηνύ (απηόκαηε κεηάδνζε) ε γελλήηξηα ηνπ απηνθηλήηνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ειεθηξνθηλεηήξαο θαη μεθηλά ηνλ βελδηλνθηλεηήξα. Μηα ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ δηαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 9

10 πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ρσξίο θνξηίν ( πρ ηερλνινγία Mazda i-eloop ) Mazda i-eloop Η Mazda κε ην λέν ζύζηεκα i-eloop όπσο ην νλνκάδεη, ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππθλσηή αληί γηα κία ζπκβαηηθή κπαηαξία, κε ην πιενλέθηεκα γξήγνξεο θόξηηζεο θαη εθθόξηηζεο θαη ην ζύζηεκα αλάθηεζεο ελέξγεηαο λα κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε θαηά 10%. Μόιηο ν νδεγόο απνκαθξύλεη ην πόδη από ην πεληάι ηνπ γθαδηνύ, ελεξγνπνηεί ρσξίο ηίπνηα άιιν ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. 10

11 πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ρσξίο θνξηίν ( πρ ηερλνινγία Mazda i-eloop ) Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο To ζύζηεκα δηαζέηεη έλα λέν ελαιιάθηε πνπ εκπιέθεηαη από ηε ζηηγκή πνπ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ρσξίο θνξηίν θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξάγεη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεγάιεο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.. Γελλήηξηα κεηαβιεηήο ηάζεο 12V 25V Μεηαηξνπέαο DC-DC Ππθλσηήο 11

12 πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ρσξίο θνξηίν ( πρ ηερλνινγία Mazda i-eloop ) Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Η παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απνζεθεύεηαη ζε κηα κπαηαξία ηύπνπ ππθλσηή. ε ζρέζε κε κηα κπαηαξία έλαο ππθλσηήο έρεη ην πιενλέθηεκα: ηεο γξήγνξεο θόξηηζεο θαη εθθόξηηζεο ελώ έρεη κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο θαη δελ παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν «κλήκεο» ησλ κπαηαξηώλ. Σρήκα: Σην παξαπάλσ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ηάζε θόξηηζεο θαη εθθόξηηζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν κεηαμύ κηαο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο θαη ελόο ππθλσηή 12

13 Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο Σν ζύζηεκα i-eloop πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κέξε: 1) Σελ γελλήηξηα Η γελλήηξηα είλαη κία γελλήηξηα κεηαβιεηήο ηάζεο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ηάζε από 12 εσο 25V πνπ παξάγεηαη ζηελ θαηάζηαζε επηβξάδπλζεο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ θόξηηζε ηνπ ππθλσηή. 13

14 Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο Σν ζύζηεκα i-eloop πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κέξε: 2) Σνλ ππθλσηή Τν ξεύκα, 25V πνπ παξάγεη ε γελλήηξηα ζηελ θαηάζηαζε επηβξάδπλζεο ηνπ νρήκαηνο απνζεθεύεηαη ζηνλ ππθλσηή EDLC (Electric Double Layer Capacitor). Η εηδηθή ζρεδίαζε ηνπ ππθλσηή, δέθα (10) ειεθηξηθνί ππθλσηέο δηπιήο επίζηξσζεο (ζπζζσξεπηέο), επηηξέπεη ηελ πιήξεο θόξηηζή ηνπ ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα. 3) DC-DC Μεηαζρεκαηηζηήο Έλαο κεηαζρεκαηηζηήο DC-DC, κεηώλεη ηελ ηάζε πνπ παίξλεη από ηνλ ππθλσηή από 25V ζε 12V ελώ παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη σο ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο ώζηε λα απνθεπρζεί ππεξθόξησζε ηνπ θπθιώκαηνο. Τν ζύζηεκα θαηαλέκεη απεπζείαο ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα ζηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ ελώ κέξνο από απηή ηελ ελέξγεηα δηνρεηεύεηαη θαη πξνο ηελ ζπκβαηηθή κπαηαξία. 4) Ηιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ Τν ζύζηεκα δελ δηαζέηεη μερσξηζηή κνλάδα ειέγρνπ Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ειέγρεηαη από ηελ ειεθηξνληθή κνλαδα δηαρείξεζεο ηνπ θηλεηήξα PCM. 14

15 Υξήζε Τν i-eloop ιεηηνπξγεί θάζε θνξά πνπ ππάξρεη επηβξάδπλζε απαιιάζζνληαο» ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα από απώιεηα έξγνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηηο ειεθηξηθέο αλάγθεο ηνπ απηνθηλήηνπ αιιά θαη θάζε θνξά πνπ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ρσξίο θνξηίν. 15

16 Βνιάλ αλάθηεζεο ελέξγεηαο. VOLVO Flywheel KERS Ελώ πνιινί θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ έρνπλ ζηξαθεί ζε ππεξηξνθνδνηνύκελνπο diesel θηλεηήξεο θαη πβξηδηθά - ειεθηξηθά νρήκαηα ηα ηειεπηαία ρξόληα, γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ θαη εθπνκπώλ ξύπσλ, πνιιέο εηαηξείεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Porsche, πξνζπαζνύλ λα θηλεζνύλ ζε έλα δηαθνξεηηθό κνληέιν. Παίξλνληαο ζηνηρεία από ηε Formula 1 Racing, δνθηκάδνπλ λέα ειεθηξνκεραληθά ζπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (KERS), ηα νπνία αλαπηύρζεθαλ, γηα λα επηηξέςνπλ αγσληζηηθά, ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο πέδεζεο γηα κειινληηθή ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηάρπλζεο. Σήκεξα θαη ε Volvo Car έρεη εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπο. Τν ζύζηεκα κπνξεί λα απνδώζεη κε έλαλ ηεηξαθύιηλδξν θηλεηήξα, επηηάρπλζε ζαλ έλαο εμαθύιηλδξνο θηλεηήξαο βειηηώλνληαο παξάιιεια ηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ έσο θαη 20%. Οη δνθηκέο ελόο πξσηόηππνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα απηνθίλεην Volvo, ζε δεκόζηνπο δξόκνπο, πξνγξακκαηίζηεθε λα μεθηλήζεη ην θζηλόπσξν. 16

17 Τν ζύζηεκα, βαζίδεηαη ζε έλα θαηαζθεπαζκέλν από αλζξαθνλήκαηα βνιάλ πνπ πεξηζηξέθεηαη κε ηαρύηεηα έσο θαη ζηξνθέο αλά ιεπηό, ζε έλαλ ζάιακν θελνύ αέξνο. Με απηό ηνλ ξπζκό πεξηζηξνθήο, ε ζηεθάλε ηνπ βνιάλ πεξηζηξέθεηαη κε ηαρύηεηα Mach 2 (1522 mph), έηζη ν ηξνρόο πξέπεη λα πεξηέρεηαη κέζα ζε έλα θελό αέξνο ώζηε λα κεησζεί ε ηξηβή. Η κνλάδα ηνπ βνιάλ, πνπ δπγίδεη πεξίπνπ 6 kg θαη έρεη δηάκεηξν πεξίπνπ 20 εθαηνζηά, ζα ζπλδέεηαη κε έλα δηαθνξηθό κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο ζπλερνύο κεηαβαιιόκελεο κεηάδνζεο (CVT). Σρήκα: Κηλεηήξαο KERS ηεο εηαηξείαο Flybrid κε ηζρύ 60 kw, βάξνο 25 kg θαη ηαρύηεηα βνιάλ (R.P.M.) ζηξνθέο αλά ιεπηό. 17

18 Σρήκα: Βαζηθά εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο KERS 18

19 Όηαλ ην όρεκα θξελάξεη, ε ζπαηάιε ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γπξίζεη ην βνιάλ. Όηαλ ν νδεγόο παηήζεη ην γθάδη, ην πεξηζηξεθόκελν βνιάλ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηνλ πίζσ άμνλα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα λα παξέρεη άκεζα κηα γξήγνξε ώζεζε ζηνλ θηλεηήξα. Η βαζηθή ηδέα ηεο Volvo KERS είλαη λα απελεξγνπνηείηαη ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο πνπ θηλεί ηνπο εκπξόο ηξνρνύο ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ε πέδεζε. Η πεξηζηξνθηθή ελέξγεηα ηνπ βνιάλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ νρήκαηνο από θαηάζηαζε ζηάζεο ή λα πξνζζέζεη δύλακε (θηλεηηθή ελέξγεηα) ηε ζηηγκή πνπ ζα έρεη αλαπηύμεη ηαρύηεηα. 19

20 Σε ζύγθξηζε κε ηα πεξηζζόηεξα άιια απηνθίλεηα κε ζύζηεκα ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο, όπσο νη ειεθηξνρεκηθέο κπαηαξίεο, ην βνιάλ πξνζθέξεη ιηγόηεξε ππθλόηεηα ελέξγεηαο αιιά είλαη πνιύ πεξηζζόηεξε ε δηάξθεηα απόδνζήο ηεο. Δεδνκέλνπ δε, όηη ε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο δελ είλαη απαξαίηεηε, ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα παξακέλεη σο θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ην ζύζηεκα κπνξεί λα ηελ επηζηξέςεη άκεζα. Απηή ε δπλαηόηεηα θάλεη ηελ ηερλνινγία απηή πςειήο απόθξηζεο. Η απνζεθεπκέλε ελέξγεηα είλαη αξθεηή γηα λα ηξνθνδνηήζεη ην απηνθίλεην κόλν γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αιιά ε δηαζεζηκόηεηά ηεο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ. Οη ππνινγηζκνί ησλ ηερληθώλ έδεημαλ όηη ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί γηα πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ρξόλνπ ηεο νδήγεζεο, ζύκθσλα κε ην Νέν Δπξσπατθό Κύθιν Οδήγεζεο. 20

21 Πιενλεθηήκαηα θόζηνπο έλαληη ησλ πβξηδηθώλ Η πβξηδηθή ηερλνινγία κε βάζε ην βνιάλ δελ είλαη λέα ηόζν γηα ηε Volvo όζν θαη γηα άιιεο εηαηξείεο. Σηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη κεραληθνί ηεο Volvo είραλ δνθηκάζεη έλα βνιάλ θαηαζθεπαζκέλν από ράιπβα ζε έλα Volvo 240. Έηζη ελώ ε Volvo δελ είλαη ε πξώηε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηε δνθηκή ηεο ηερλνινγίαο βνιάλ, είλαη ε πξώηε πνπ ηελ έρεη εθαξκόζεη ζηνλ πίζσ άμνλα απηνθηλήηνπ, εμνπιηζκέλνπ κε θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο θαη θίλεζε ζηνπο εκπξόο ηξνρνύο. Η ηερλνινγία είλαη ειθπζηηθή, επεηδή είλαη ζρεηηθά θζελή ζε ζύγθξηζε κε έλα plug-in πβξηδηθό ζύζηεκα θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα επξύηεξν θάζκα ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα νθέιε ηνπ βνιάλ ηερλνινγίαο ΚΕRS εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζεσξεηηθά θαη πςεινύ θηλδύλνπ, αιιά εάλ νη δνθηκέο θαη ε ηερληθή αλάπηπμε πάλε όπσο ειπίδεη ε Volvo, ηα απηνθίλεηα κε βνιάλ ηερλνινγίαο ΚΕRS ζα κπνξνύζαλ λα θζάζνπλ ζηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζηα επόκελα ρξόληα. 21

22 πζηήκαηα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγίαο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πβξηδηθώλ νρεκάησλ Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο - Αξρέο Λεηηνπξγίαο Έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά ζπζηήκαηα ζε έλα πβξηδηθό όρεκα είλαη ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο. Όζν πην ζσζηά ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα απηό ηόζν ηα νθέιε ηεο πβξηδηθήο θίλεζεο είλαη θαιύηεξα. Η δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγά ηνπ απηνθηλήηνπ αθνξά ηελ: Δθθίλεζε από ζηάζε Καλνληθή Οδήγεζε Πιήξεο Πάηεκα Γθαδηνύ - Δπηηάρπλζε θαη Οδήγεζε κε Τςειή Σαρύηεηα Δπηβξάδπλζε θαη Πέδεζε Όπηζζελ Σηελ ζπλέρεηα δίλεηαη έλα παξάδεηγκα Ηιεθηξνληθήο Δηαρείξηζεο Ελέξγεηαο δηαρείξηζεο ηνπ Τoyota Prius 22

23 Τν πβξηδηθό ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα λα επηηεπρζεί ε πιένλ απνηειεζκαηηθή απόθξηζε ζηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο. Εθθίλεζε από ζηάζε Καηά ηελ εθθίλεζε ππό ειαθξύ θνξηίν θαη ειαθξύ πάηεκα ηνπ γθαδηνύ ιεηηνπξγεί κόλν ν MG2 γηα ηελ παξνρή ηζρύνο. Ο θηλεηήξαο δελ ιεηηνπξγεί θαη ην απηνθίλεην θηλείηαη κόλν κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο MG1 πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα πίζσ θαη κόλν ζε ζπλζήθεο εξεκίαο, δελ παξάγεη ειεθηξηθό ξεύκα. Ξεθίλεκα κόλνλ κε ηελ ηζρύ ηεο κπαηαξίαο Η παξνρή ειεθηξηθήο ηζρύνο από ηε κπαηαξία HV πξνο ην MG2 παξέρεη ηελ ηζρύ γηα ηελ θίλεζε ησλ ηξνρώλ. (c) ΙΓΔΔΑ (Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δηζεγεηήο: Δπηρεηξήζεσλ Γηάλλνο Γεώξγηνο Απηνθηλήηνπ) Σερλ/γνο Ορεκάησλ 23

24 Καλνληθή Οδήγεζε Πάλσ από ηα 23 Km/h πεξίπνπ ζηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο νδήγεζεο κε ρακειή ηαρύηεηα ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηζρύ. Ο MG2 πεξηζηξέθεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο ειεθηξνθηλεηήξαο θαη παξέρεη κηα ειεθηξηθή ππνβνήζεζε. Ο MG1 πεξηζηξέθεηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε από ηνλ θηλεηήξα σο κηα γελλήηξηα θαη παξέρεη ειεθηξηζκό γηα ηνλ MG2. Καλνληθή νδήγεζε (Κηλεηήξαο θαη Ηιεθηξηθά) Ελώ ν θηλεηήξαο θηλεί ηνπο ηξνρνύο κέζσ ησλ πιαλεηηθώλ γξαλαδηώλ, ν MG1 θηλείηαη κέζσ ησλ πιαλεηηθώλ γξαλαδηώλ γηα ηελ παξνρή ειεθηξηζκνύ ζηνλ MG2. (c) ΙΓΔΔΑ (Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δηζεγεηήο: Δπηρεηξήζεσλ Γηάλλνο Γεώξγηνο Απηνθηλήηνπ) Σερλ/γνο Ορεκάησλ 24

25 Πιήξεο Πάηεκα Γθαδηνύ - Δπηηάρπλζε θαη Οδήγεζε κε Τςειή Σαρύηεηα Γηα ηε κέγηζηε επηηάρπλζε ή ηαρύηεηα, ε ειεθηξηθή θηλεηήξηα δύλακε από ηνλ MG2 ζπκπιεξώλεη ηελ ηζρύ ηνπ θηλεηήξα. Η κπαηαξία HV παξέρεη ειεθηξηζκό πξνο ηνλ MG2. Ο MG1 δέρεηαη επίζεο ειεθηξηθή ηζρύ από ηε κπαηαξία HV θαη πεξηζηξέθεηαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε overdrive γηα ηε κέγηζηε ηαρύηεηα. Πιήξεο επηηάρπλζε θαη πςειή ηαρύηεηα (Κηλεηήξαο ΜΕΚ θαη Ηιεθηξηθά) Σε πιήξεο επηηάρπλζε θαη νδήγεζε κε πςειή ηαρύηεηα ν MG2 ζπκπιεξώλεη ηελ ηζρύ ηνπ θηλεηήξα γηα κέγηζηε επηηάρπλζε ή ηαρύηεηα. (c) ΙΓΔΔΑ (Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δηζεγεηήο: Δπηρεηξήζεσλ Γηάλλνο Γεώξγηνο Απηνθηλήηνπ) Σερλ/γνο Ορεκάησλ 25

26 Δπηβξάδπλζε θαη Πέδεζε Όηαλ ην πεληάι ηνπ γθαδηνύ αθεζεί ειεύζεξν από ηνλ νδεγό ν MG2 γίλεηαη γελλήηξηα. Ο MG2 πεξηζηξέθεηαη από ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο θαη παξάγεη ειεθηξηζκό γηα ηελ επαλαθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο HV. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη Πέδεζε κε Αλάθηεζε. Καζώο ην απηνθίλεην επηβξαδύλεη, ν θηλεηήξαο ζηακαηά λα ιεηηνπξγεί θαη ην MG1 πεξηζηξέθεηαη αλάζηξνθα γηα λα δηαηεξεζεί κηα ζρέζε κεηάδνζεο. Όηαλ παηεζεί ην πεληάι ησλ θξέλσλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αξρηθήο δύλακεο πέδεζεο πξνέξρεηαη από ηελ Πέδεζε κε Αλάθηεζε θαη ηε δύλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ MG2 σο γελλήηξηα. Τα πδξαπιηθά θξέλα παξέρνπλ κεγαιύηεξε ηζρύ πέδεζεο θαζώο ην όρεκα επηβξαδύλεη. Επηβξάδπλζε θαη θξελάξηζκα Όηαλ ην απηνθίλεην επηβξαδύλεη, ε θηλεηηθή ελέξγεηα από ηνπο ηξνρνύο αλαθηάηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο HV κέζσ ηνπ MG2. (c) ΙΓΔΔΑ (Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δηζεγεηήο: Δπηρεηξήζεσλ Γηάλλνο Γεώξγηνο Απηνθηλήηνπ) Σερλ/γνο Ορεκάησλ 26

27 Όπηζζελ Όηαλ ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ηελ όπηζζελ, ν MG2 πεξηζηξέθεηαη αλάζηξνθα σο έλαο ειεθηξνθηλεηήξαο. Ο θηλεηήξαο δελ ιεηηνπξγεί. Ο MG1 πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα εκπξόο θαη κόλν ζε ζπλζήθεο εξεκίαο, δελ παξάγεη ειεθηξηθό ξεύκα. Κίλεζε όπηζζελ Ο MG2 πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα πίζσ γηα λα θηλήζεη ην απηνθίλεην κε ηελ όπηζζελ. Ο θηλεηήξαο δελ ιεηηνπξγεί. (c) ΙΓΔΔΑ (Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δηζεγεηήο: Δπηρεηξήζεσλ Γηάλλνο Γεώξγηνο Απηνθηλήηνπ) Σερλ/γνο Ορεκάησλ 27

28 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο εκαληηθά ινηπόλ ζπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εμειηρηεί από ηνπο θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ. Σα ζπζηήκαηα απηά αθνξνύλ: Σπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ πέδεζε ηνπ απηνθηλήηνπ (αλαγελλεηηθή πέδεζε) Σπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα( πρ start &stop) Σπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ρσξίο θνξηίν ( πρ ηερλνινγία Mazda i-eloop ) Σπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγίαο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πβξηδηθώλ νρεκάησλ 28

29 ΣΔΛΟ ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α & ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ 29

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: 99616199

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα