ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε."

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου / Μ. Πιτσίκα Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβουλίου Πιστοποίησης : Συµβούλιο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Ηµεροµηνία σύνταξης/ τροποποίησης : Ηµεροµηνία έγκρισης:

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 4 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 4 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ ΧΡΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΣΣ/Σ ΑΤ) 8. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΕ/Σ ΑΤ) 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 01/00/ Σελίδα 2 από 18

3 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με το Νόµο 372/76 Περί Συστάσεως και Λειτουργίας του ΕΛΟΤ, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόµο 1682/1997 και το Προεδρικό ιάταγµα 155/97 Σύσταση και Καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.», ανατίθεται στον ΕΛΟΤ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων Πιστοποίησης. Με βάση την Υπουργική Απόφαση 22729/509/ / ΦΕΚ 708/Β/ , ιαδικασίες Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Α.Ε., ο ΕΛΟΤ εφαρµόζει ιαδικασίες και Συστήµατα Πιστοποίησης (π.χ. Συστήµατα Πιστοποίησης του ιεθνούς Οργανισµού ISO). Στο πλαίσιο των ιαδικασιών αυτών απονέµει Σήµατα Συµµόρφωσης και χορηγεί Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης που υποδηλώνουν τη συµµόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισµών, συστηµάτων και προσώπων µε τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων, και τα οποία ονοµάζονται Σήµατα Συµµόρφωσης/Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο και έχουν σχέση µε την Ασφάλεια Τροφίµων, είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1416 Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP) και ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση και Συναφείς ραστηριότητες Γενικό Λεξιλόγιο. Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο είναι οι εξής : ΠΣΣ ΑΤ: Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ΑΠΣ ΑΤ: Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων : ιεύθυνση Πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΣΣ/Σ ΑΤ: Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΝ: Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΑ: Ευρωπαϊκή ιαπίστευση ISO: ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης IEC: ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ΜΠΕ: Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points 0.3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ (Third party) Η ανεξαρτησία του ΕΛΟΤ διασφαλίζεται από το Νοµικό του Πλαίσιο, την οργανωτική του διάρθρωση και τη λειτουργία του Συµβουλίου Πιστοποίησης. Ο ΕΛΟΤ εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας του ως Οργανισµός Πιστοποίησης, δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του παρόντος Kανονισµού και σύµφωνα µε την ορθή πρακτική των ιαδικασιών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων: 01/00/ Σελίδα 3 από 18

4 ο ΕΛΟΤ συνεργάζεται µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε αντικείµενο την ορθή ερµηνεία του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και την ορθή εφαρµογή των ιαδικασιών Πιστοποίησης. όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τον ΕΛΟΤ, αντιµετωπίζονται ισότιµα. οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών. 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ Ο παρών Γενικός Kανονισµός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων αφορά: στις διαδικασίες που εφαρµόζει ο ΕΛΟΤ για τη χορήγηση και διατήρηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κατόχων του ΠΣΣ ΑΤ καθώς και στις υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ στους σχετικούς οικονοµικούς όρους Η συνολική διαχείριση και χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45012, της Οδηγίας ISO/IEC 62 και τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ. Το ΠΣΣ ΑΤ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα επιχείρηση έχει τεκµηριώσει, εφαρµόζει και τηρεί Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, µέσω του οποίου διασφαλίζεται η ασφάλεια των παραγόµενων, διατιθέµενων ή/και διακινούµενων τροφίµων. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το ΠΣΣ ΑΤ δεν σχετίζεται καθ ουδένα τρόπο µε την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των παραγόµενων, διατιθέµενων ή/και διακινούµενων τροφίµων. Εποµένως, το ΠΣΣ ΑΤ δεν είναι Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτό, ούτε να χρησιµοποιείται ως τέτοιο. 2. ΙΑ ΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 2.1. ΓΕΝΙKΑ Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του ΠΣΣ ΑΤ περιλαµβάνει τα κατωτέρω στάδια: Αρχικές Συνοµιλίες/ Ανταλλαγή Πληροφοριών Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης Επιθεώρηση Αξιολόγησης, Επιθεωρήσεις Επιτήρησης Επαναληπτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης Ειδικές Επιθεωρήσεις 01/00/ Σελίδα 4 από 18

5 Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΡΧΙKΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Στα πλαίσια των αρχικών συνοµιλιών µε ενδιαφερόµενους, η παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, την χρονική διάρκεια και τον προϋπολογισµό του κόστους της κάθε Επιθεώρησης. Η παροχή των πληροφοριών αυτών µπορεί να δοθεί και µε τη µορφή έγγραφης προσφοράς. Κατά την διάρκεια των αρχικών συνοµιλιών διευκρινίζονται επίσης θέµατα που αφορούν στο πεδίο Πιστοποίησης, τις µονάδες προς Πιστοποίηση, τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων και τυχόν άλλα ζητήµατα που θέτει ο ενδιαφερόµενος. Οι αρχικές συνοµιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον ενδιαφερόµενο ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, υποβάλλουν στον ΕΛΟΤ Αίτηση, σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο αιτήσεων που διατίθεται από τον ΕΛΟΤ, συνοδευόµενη από: τα ιαγράµµατα Ροής, στα οποία θα είναι σηµειωµένα τα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου το Εγχειρίδιο HACCP Κατάλογο ιαδικασιών Στην Αίτησή του, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να δηλώνει το ακριβές πεδίο εφαρµογής της Πιστοποίησης, µαζί µε σχετική αναφορά στον κατάλογο τοµέων του παραρτήµατος ΙΙΙ. Πρέπει επίσης να ορίσει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416, τον Συντονιστή HACCP, ο οποίος θα έχει την αρµοδιότητα για τη διενέργεια επαφών µε την Οµάδα Επιθεώρησης, καθώς και τον Αναπληρωτή του. Ο ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει από την τον παρόντα Γενικό Kανονισµό και την Αίτηση. Αφού η επιχείρηση υποβάλει την Αίτηση και την απαραίτητη τεκµηρίωση στην, συγκροτείται από τη η Οµάδα Επιθεώρησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4. του παρόντος κανονισµού. Εφόσον καθοριστεί η τελική σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, αυτή συνέρχεται µε σκοπό τη µελέτη και αξιολόγηση των κατατιθέµενων από τον ενδιαφερόµενο στοιχείων τεκµηρίωσης (Αίτηση, ιαγράµµατα Ροής, Εγχειρίδιο HACCP, Κατάλογο ιαδικασίων καθώς και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόµενο), µε στόχο την εξέταση της συµβατότητας των στοιχείων αυτών µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού. Εάν από την εξέταση των παραπάνω στοιχείων διαπιστωθεί συµβατότητα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού, η Οµάδα Επιθεώρησης επικοινωνεί µε τον ενδιαφερόµενο µε σκοπό τον καθορισµό των λεπτοµερειών της διενέργειας της Επιθεώρησης και ειδικότερα του προγράµµατος αυτής. Η επικοινωνία αυτή µπορεί να έχει τη µορφή συνάντησης στα γραφεία του ΕΛΟΤ, ενώ όταν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ο Συντονιστής Επιθεώρησης επικοινωνεί τηλεφωνικώς ή γραπτώς µε την επιχείρηση. 01/00/ Σελίδα 5 από 18

6 Σε περίπτωση που από την εξέταση των κατατιθέµενων από τον ενδιαφερόµενο στοιχείων διαπιστωθεί µεγάλης έκτασης ασυµβατότητα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού, η Αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται γραπτώς για τους λόγους µη αποδοχής αυτής τόσο η επιχείρηση όσο και το Συµβούλιο Πιστοποίησης ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η Οµάδα Επιθεώρησης συγκροτείται από τη, µε βάση τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις του πεδίου Πιστοποίησης της επιχείρησης που πρόκειται να επιθεωρηθεί. Η Οµάδα Επιθεώρησης αποτελείται από ένα Συντονιστή Επιθεώρησης και τουλάχιστον έναν Επιθεωρητή ή Εκπαιδευόµενο Επιθεωρητή, ή/και Τεχνικό Εµπειρογνώµονα όταν το τελευταίο κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη κάλυψη των ειδικών τεχνικών απαιτήσεων. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται από τους καταλόγους των εγκεκριµένων Επιθεωρητών/ Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων του ΕΛΟΤ. Κατά την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για συµµετοχή τους σε Οµάδα Επιθεώρησης και προκειµένου να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και αµεροληψία της Οµάδας, η δίνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην συµπεριληφθεί στην Οµάδα Επιθεώρησης άτοµο που: έλαβε µέρος ως σύµβουλος στον σχεδιασµό (οργάνωση και λειτουργία) ή/ και την επέκταση του Συστήµατος που θα επιθεωρηθεί εργάζεται ή έχει οποιαδήποτε σχέση µε ανταγωνιστική επιχείρηση. Τα ονόµατα και η επαγγελµατική ιδιότητα των Επιθεωρητών/ Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων, που συγκροτούν την Οµάδα Επιθεώρησης, ανακοινώνονται στην επιχείρηση. Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους ή και µελών από τους εξωτερικούς επιθεωρητές της Οµάδας Επιθεώρησης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. θίγεται ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης). Σε τέτοιες περιπτώσεις η επανακαθορίζει την Οµάδα Επιθεώρησης. Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να παρίσταται κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης οποιοσδήποτε Σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, θα πρέπει να ενηµερώσει τον ΕΛΟΤ. Ο Σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωµα παρέµβασης στη ιαδικασία Επιθεώρησης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης αποτελεί µία προαιρετική διαδικασία, η οποία πραγµατοποιείται εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση. Λαµβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και η διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) ανθρωποηµέρες. Κατά την Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης γίνεται ανασκόπηση όλης της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και εφόσον εντοπιστούν Κύριες Μη Συµµορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού, η επιχείρηση ενηµερώνεται γραπτά ώστε να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την 01/00/ Σελίδα 6 από 18

7 διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως και γραπτώς στην. Κατά την διάρκεια των Προκαταρκτικών Επισκέψεων Αξιολόγησης, οι Μη Συµµορφώσεις που εντοπίζονται από την Οµάδα Επιθεώρησης καταγράφονται στην σχετική Έκθεση Επιθεώρησης, ως Παρατηρήσεις ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω στην παράγραφο 2.3, ο Συντονιστής Επιθεώρησης, βασιζόµενος στην Αίτηση και στην µελέτη της τεκµηρίωσης που έχει τεθεί στην διάθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, αλλά και στην Έκθεση Επιθεώρησης πιθανής Προκαταρκτικής Επίσκεψης Αξιολόγησης, καθορίζει σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο, το Πρόγραµµα Επιθεώρησης Αξιολόγησης, δηλαδή την ακριβή ιαδικασία, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση που θα λάβει η Αξιολόγηση. Για να διενεργηθεί η Επιθεώρηση Αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρµογή του προς Πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων και η ύπαρξη αντίστοιχων αρχείων, για διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια, εκ µέρους της επιχείρησης µιας ολοκληρωµένης Επαλήθευσης και Επικύρωσης του Συστήµατος και Ανασκόπησής του από την ιοίκηση. Κατά την διάρκεια της Εναρκτήριας Σύσκεψης και της Σύσκεψης Ανασκόπησης, οι οποίες διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο πέρας των Επιθεωρήσεων, θα πρέπει να είναι παρούσα η ιοίκηση της επιχείρησης καθώς και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της (Συντονιστής HACCP). Το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης εξετάζεται και επιθεωρείται στο σύνολό του κατά την Επιθεώρηση Αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί ότι καλύπτει τα σηµεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε το Πρότυπο Πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισµό. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται ανασκόπηση όλης της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, ελέγχεται η εφαρµογή του και αξιολογείται η καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά του. Κατά την έννοια των ανωτέρω, οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού µακροσκοπικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1. Κύρια Μη Συµµόρφωση: η παντελής έλλειψη ή η πληµµελής καταγραφή µιας απαιτητής από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 ιαδικασίας ή η µη εφαρµογή µιας τέτοιας ιαδικασίας ή η µη τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισµού. 2. Απλή Μη Συµµόρφωση: παρατηρηθείσα απόκλιση περιορισµένης έκτασης στην τεκµηρίωση ή εφαρµογή µιας ιαδικασίας του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ Παρατήρηση : α) µεµονωµένη παρατηρηθείσα απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην εφαρµογή ιαδικασίας του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που ενδέχεται να γίνει µη συµµόρφωση στο µέλλον β) στοιχείο της τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, το οποίο εµφανίζει τάση ή είναι πιθανή µελλοντική αιτία για Μη Συµµόρφωση. 01/00/ Σελίδα 7 από 18

8 Σηµαντικός αριθµός Απλών Μη Συµµορφώσεων (όπως ορίζονται ανωτέρω) που συστηµατικά εστιάζονται σε µια συγκεκριµένη ιαδικασία του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, συνιστά Κύρια Μη Συµµόρφωση. Ο ΕΛΟΤ δεν προβαίνει στη χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ µέχρι τη διαπίστωση, µέσω Αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των Κυρίων Μη Συµµορφώσεων και τη δέσµευση της επιχείρησης για την άρση των Απλών Μη Συµµορφώσεων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µετά την παρέλευση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον ΕΛΟΤ Αξιολόγηση των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο σε τρεις (3) µήνες µετά τη διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει γραπτώς τη µόλις προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Η, ανάλογα µε την φύση των Μη Συµµορφώσεων, µπορεί είτε να επαληθεύσει τις διορθωτικές ενέργειες µε την κατάθεση, από τον ενδιαφερόµενο σχετικής τεκµηρίωσης είτε να προβεί σε επιτόπου Ειδική Επιθεώρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες, η προβαίνει σε αρνητική εισήγηση στο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Αν εντοπισθούν σοβαρά προβλήµατα κατά τα πρώτα στάδια της Επιθεώρησης, δηλαδή το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης δεν συµµορφώνεται σε µεγάλη έκταση µε το Πρότυπο Πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισµό, ο Συντονιστής του ΕΛΟΤ είναι υποχρεωµένος να το αναφέρει στη ιοίκηση της επιχείρησης χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διακοπεί αµέσως η Επιθεώρηση και να υπάρξει µείωση του κόστους της, ενώ υποβάλλει σχετική Έκθεση, στην οποία αιτιολογείται η απόφαση, χωρίς να απαιτείται αναλυτική καταγραφή των Μη Συµµορφώσεων. Στην περίπτωση αυτή η Επιθεώρηση, µε εκατέρωθεν συµφωνία, µπορεί να συνεχισθεί είτε ως Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης ή να διακοπεί τελείως για να δοθεί στην επιχείρηση ο χρόνος που θα επιτρέψει την διόρθωση των Μη Συµµορφώσεων που έχουν εντοπισθεί. Η Επιθεώρηση Αξιολόγησης µπορεί να επαναληφθεί το νωρίτερο µετά από τρεις (3) µήνες. Αν κατά την διάρκεια της νέας Επιθεώρησης Αξιολόγησης σηµειωθούν πάνω από τέσσερις (4) Κύριες Μη Συµµορφώσεις, τότε η προβαίνει σε αρνητική εισήγηση στο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Σε περιπτώσεις όπου η Οµάδα Επιθεώρησης αντιµετωπίζει προβλήµατα συνεργασίας µε το προσωπικό της επιχείρησης (έλλειψη παρουσίας, συνεχή τηλεφωνήµατα, έντεχνη άρνηση απάντησης σε ερωτήµατα, παραπλανητικές µεθόδους, µεθόδους επηρεασµού κλπ), πρέπει να το αναφέρει αµέσως στον Συντονιστή Επιθεώρησης. Ο Συντονιστής Επιθεώρησης, ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος, ενηµερώνει τη ιοίκηση της επιχείρησης. Αν το θέµα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εµπόδια, ο Συντονιστής Επιθεώρησης αποφασίζει τη διακοπή της Επιθεώρησης. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, οι Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ παραδίδουν στην επιχείρηση την Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία ακολούθως υποβάλλεται και στην. Η εισηγείται στο Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη του ΠΣΣ ΑΤ, εφόσον έχουν υποβληθεί από τη επιχείρηση τεκµήρια για την εφαρµογή των απαιτούµενων διορθωτικών ενεργειών και έχει γίνει η σχετική επαλήθευση από την Οµάδα Επιθεώρησης. 01/00/ Σελίδα 8 από 18

9 2.7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης µπορούν να είναι µία ή δύο κατ έτος. Η συχνότητα διενέργειάς τους καθορίζεται από την, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα ευρήµατα προηγουµένων Επιθεωρήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και την απαιτούµενη παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Ο σκοπός των Επιθεωρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή των ιαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Kανονισµό και στην υπογραφείσα, µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης, σύµβαση. Σε κάθε Επιθεώρηση Επιτήρησης, ελέγχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα σηµεία: η εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν από προηγούµενες Επιθεωρήσεις του ΕΛΟΤ, οι επαληθεύσεις και επικυρώσεις του συστήµατος, τα αποτελέσµατα των ανασκοπήσεων από την ιοίκηση, τα παράπονα των πελατών, τα αρχεία µη συµµορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών, τις αλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο του Προτύπου Πιστοποίησης, οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές έχουν συµβεί, εντοπιστεί και επηρεάζουν το σύστηµα, η χρήση του ΠΣΣ ΑΤ, όσα σηµεία απαιτούνται, ώστε να καλυφθεί ο έλεγχος των απαιτήσεων του Προτύπου Πιστοποίησης εντός της τριετίας ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από την επιχείρηση η διακοπή του ΠΣΣ ΑΤ, διενεργείται η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2.6. του παρόντος Κανονισµού, ενώ επέχει τη θέση και της αντίστοιχης χρονικά Επιθεώρησης Επιτήρησης ΕΙ ΙKΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις διενεργούνται: α) Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης ή Επιτήρησης β) Εάν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού Προτύπου και του παρόντος Κανονισµού (π.χ. µετά από παράπονα πελατών της πιστοποιηµένης επιχείρησης, παράβαση υφιστάµενης νοµοθεσίας διαπιστωθείσα από αρµόδια Αρχή). 01/00/ Σελίδα 9 από 18

10 γ) Όταν η Ειδική Επιθεώρηση απαιτηθεί στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε άλλους Φορείς/ Οργανισµούς Πιστοποίησης ή ζητηθεί από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µετά από αίτησή τους και µετά από συµφωνία προς τούτο, της επιχείρησης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την επέκταση του πεδίου Πιστοποίησης, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση και τη σχετική τεκµηρίωση στην. Ακολουθούνται οι ιαδικασίες της παραγράφου 2.6. του παρόντος. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να γίνει Επιθεώρηση Αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την Επιθεώρηση Επιτήρησης ή την Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. 3. ΣΥΝΘΗKΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 3.1. ΓΕΝΙKΑ Το ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ πιστοποιεί ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει εγκαταστήσει, διατηρεί και εφαρµόζει αποτελεσµατικά Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού. Το ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ εποµένως σηµαίνει ότι η επιχείρηση διαθέτει τις οργανωτικές δοµές, τα τεχνικά µέσα καθώς και το εκπαιδευµένο προσωπικό που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζεται η παραγωγή, διάθεση ή/και διακίνηση ασφαλών τροφίµων ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Η διάρκεια ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ είναι τρία (3) έτη. Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί και ΠΣΣ ΑΤ µικρότερης χρονικής ισχύος, εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος γραπτώς µε την Αίτησή του και για συγκεκριµένους λόγους. Η χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ αποφασίζεται από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση της. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης δύναται αιτιολογηµένα επίσης να αποφασίζει: - Τη µη χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ στην επιχείρηση, - Τη προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης του ΠΣΣ ΑΤ. Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόµενο. Αφού εγκριθεί η χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και πριν τούτο παραδοθεί στην επιχείρηση, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του ΕΛΟΤ και της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης, αναφορικά µε τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης έχει διάρκεια ισχύος τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ υπογράφεται εκ νέου σύµβαση και εφόσον δεν έχουν υπάρξει αλλαγές, η διεκπεραίωση γίνεται από την. Τυχόν δευτερεύουσες αλλαγές που αφορούν το ΠΣΣ ΑΤ, π.χ. αλλαγή επωνυµίας επιχείρησης, δευτερεύουσα 01/00/ Σελίδα 10 από 18

11 αλλαγή στο πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ ή στους κωδικούς, διενεργούνται από την, ενώ ενηµερώνεται σχετικά το Συµβούλιο Πιστοποίησης. 4. ΙKΑΙΩΜΑΤΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ KΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ 4.1. Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ µπορεί να το χρησιµοποιήσει χωρίς κανένα περιορισµό για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, συµφωνιών και κυρίως σε περιπτώσεις που θέλει να πετύχει την απλοποίηση, την µείωση ή την πλήρη αποφυγή της Επιθεώρησής του από τους πελάτες του. Επίσης µπορεί να το χρησιµοποιήσει για σκοπούς προβολής ή για να αποδείξει την συµµόρφωση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησής του µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ υποχρεούται : - να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά όλα τα στοιχεία (π.χ. διαδiκασίες, µελέτες και σχέδια HACCP) που περιλαµβάνονται στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης, σύµφωνα µε την τεκµηρίωση του Πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων - να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στις Κύριες και Απλές Μη Συµµορφώσεις, που εντοπίζονται κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, εντός του συµφωνηµένου, µε την Οµάδα Επιθεώρησης, χρονικού διαστήµατος, καθώς και αυτές που αφορούν στις Παρατηρήσεις µέχρι τη διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης. Αν οι Απλές Μη Συµµορφώσεις και οι Παρατηρήσεις εντοπιστούν εκ νέου κατά την διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης, καταγράφονται αντίστοιχα ως Κύριες Μη Συµµορφώσεις/ Απλές Μη Συµµορφώσεις - να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλει το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησής του µόνο για τα προϊόντα/ κατηγορίες προϊόντων και µονάδες παραγωγής που αφορά το συγκεκριµένο ΠΣΣ ΑΤ και µε σαφή αναφορά στο Πρότυπο Πιστοποίησης, βάσει του οποίου του έχει χορηγηθεί το ΠΣΣ ΑΤ - να διακόψει εντός µίας το πολύ εβδοµάδας κάθε χρήση ή διαφήµιση του ΠΣΣ ΑΤ, καθώς και κάθε αναφορά σ' αυτό, εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστραφούν στον ΕΛΟΤ τα αντίστοιχα πρωτότυπα των πιστοποιητικών ΕΛΟΤ και να ενηµερωθεί γραπτώς ο ΕΛΟΤ για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο ΠΣΣ ΑΤ/ στο ΕΣΣ/Σ ΑΤ - να ειδοποιεί αµέσως τον ΕΛΟΤ εάν το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης δεν ικανοποιεί πλέον τις απαιτήσεις του Προτύπου βάσει του οποίου έχει αξιολογηθεί - να µην επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που ήταν σε εφαρµογή κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης χωρίς την γραπτή ενηµέρωση της (π.χ. αλλαγή δοµής, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης, αλλαγή Συντονιστή HACCP κλπ). Σε κάθε περίπτωση αλλαγής, η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ γραπτώς εντός είκοσι (20) ηµερών από την 01/00/ Σελίδα 11 από 18

12 εφαρµογή της µεταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΛΟΤ µπορεί να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα - να διατηρεί και να θέτει στην διάθεση του ΕΛΟΤ κατά τις επιθεωρήσεις, αρχείο µε τα παράπονα τα οποία του απευθύνονται, που σχετίζονται µε το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων το οποίο εφαρµόζει και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγµατοποιεί. Η µη τήρηση του ως ανωτέρω περιγραφόµενου αρχείου καταγράφεται ως Κύρια Μη Συµµόρφωση από την Οµάδα Επιθεώρησης του ΕΛΟΤ στην σχετική Έκθεση Επιθεώρησης. - να αναγνωρίζει τα ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ που έχουν χορηγηθεί σε άλλες επιχειρήσεις, ως απόδειξη της ύπαρξης και της εφαρµογής Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων το οποίο συµµορφώνεται προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού. εν είναι όµως υποχρεωµένος να παραιτηθεί του δικαιώµατος επαλήθευσης των ανωτέρω, µε δική του δαπάνη, αν έχει ισχυρούς λόγους να πιστεύει ότι τούτο είναι αναγκαίο. - να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ ΑΤ, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του παρόντος Κανονισµού - να ενηµερώνει την για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις έχουν οδηγήσει την επιχείρηση στην ανάκληση προϊόντων της από την αγορά - να ενηµερώνει τον ΕΛΟΤ για τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλον αρµόδιο φορέα ελέγχου - να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στα ΠΣΣ ΑΤ και ΕΣΣ/Σ ΑΤ σε περίπτωση ανάκλησης του ΠΣΣ ΑΤ 4.3. Ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ, σε ότι αφορά το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που εφαρµόζει. Η επιχείρηση πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία της Επιθεώρησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και αναλαµβάνει την υποχρέωση ώστε να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, ο εκπρόσωπός της και το υπεύθυνο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης για ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις µε τους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ. Επίσης όλα τα έγγραφα της επιχείρησης που έχουν σχέση µε την Επιθεώρηση πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής Επιθεωρήσεων Επιτήρησης που καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίο και πρέπει να εκτίθενται στην. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων, θα συνεκτιµώνται από τον ΕΛΟΤ και µπορεί να συνιστούν λόγο για ανάκληση του ΠΣΣ ΑΤ Εάν, λόγω µεταβολών ή αποκλίσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης, χρειαστεί να γίνει πρόσθετη Αξιολόγηση, το κόστος αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 01/00/ Σελίδα 12 από 18

13 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 5.1. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να προβάλλει και να δηµοσιοποιεί τα ΠΣΣ ΑΤ, ΕΣΣ/Σ ΑΤ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας των Συστηµάτων Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, αποφασίζονται από τον ΕΛΟΤ σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Πιστοποίησης Ο ΕΛΟΤ πραγµατοποιεί τις Επιθεωρήσεις µε ειδικευµένο προσωπικό, κατά τον καλύτερο τρόπο, σύµφωνα µε τις γνώσεις του και την εµπειρία του. Αν µία επιχείρηση διατυπώσει αιτιολογηµένα παράπονα για την ποιότητα και την αντικειµενικότητα συγκεκριµένης Επιθεώρησης, ο ΕΛΟΤ θα προβεί σε νέα Επιθεώρηση, µε δικά του έξοδα, και αν τούτο είναι αναγκαίο, µε διαφορετική Οµάδα Επιθεώρησης Ο ΕΛΟΤ δεν ευθύνεται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω χρήσης ή κατανάλωσης µη ασφαλών τροφίµων της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει αµέσως και γραπτώς τον ΕΛΟΤ O ΕΛΟΤ υποχρεούται να πληροφορεί τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις για τις αλλαγές του Προτύπου µε βάση το οποίο χορηγήθηκε το ΠΣΣ ΑΤ στη συγκεκριµένη επιχείρηση, ώστε να προγραµµατίζονται και οι επερχόµενες αλλαγές στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ή να αποποιείται η επιχείρηση το ΠΣΣ ΑΤ. 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ Ο ΕΛΟΤ δύναται να προβεί σε ανάκληση του ΠΣΣ ΑΤ. Ενδεικτικά, καταγράφονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης: - αν διαπιστωθούν σηµαντικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ, για τις οποίες δεν έχει ειδοποιηθεί ο ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος Κανονισµού - αν η άρση Κύριων Μη Συµµορφώσεων, οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δεν πραγµατοποιείται εντός του συµφωνηµένου, µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης, χρονικού διαστήµατος - αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το ΠΣΣ ΑΤ ή το ΕΣΣ/Σ ΑΤ - αν κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δοθούν στην Οµάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες - αν η επιχείρηση δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις που αφορούν στη ιαδικασία Πιστοποίησης - αν η επιχείρηση χρεωκοπήσει - αν η επιχείρηση δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Κανονισµού Κατά τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, αν δεν επηρεάζονται άµεσα τα παραγόµενα/διατιθέµενα/διακινούµενα προϊόντα, η ανάκληση είναι προσωρινή. Αν δεν 01/00/ Σελίδα 13 από 18

14 υλοποιηθούν όµως, εκ µέρους της επιχείρησης, σχετικές διορθωτικές ενέργειες, η ανάκληση γίνεται οριστική. Κατά το χρονικό διάστηµα της ανάκλησης, η επιχείρηση δεν µπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση του ΕΣΣ/Σ ΑΤ και οποιαδήποτε αναφορά στο ΠΣΣ ΑΤ. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΕΛΟΤ τα πρωτότυπα των Πιστοποιητικών ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης, η επιχείρηση διαγράφεται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΜΠΕ/Σ ΑΤ) (βλ. Κεφάλαιο 12). Στην περίπτωση της προσωρινής ανάκλησης, η κάνει σχετική επισήµανση στο ΜΠΕ/Σ ΑΤ. 7. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΣΣ ΑΤ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΣΣ/Σ ΑΤ) 7.1. Μετά τη χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ, η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει στο έντυπο και διαφηµιστικό υλικό της το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΣΣ/Σ ΑΤ) Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΑΤ σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο κατωτέρω: 7.3. Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΑΤ πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον κωδικό αριθµό και τον αριθµό καταχώρησης τοµέα του ΠΣΣ ΑΤ, το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και την ένδειξη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP) σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP) ΕΛΟΤ Aρ.... Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ δεν καλύπτει το σύνολο των προϊόντων ή /και το σύνολο των µονάδων της επιχείρησης, το ΕΣΣ/Σ ΑΤ πρέπει εκτός των προαναφερόµενων ενδείξεων να συνοδεύεται και από την ένδειξη που θα προσδιορίζει αυτά τα προϊόντα και/ή µονάδες. Οι ανωτέρω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται σε άλλες γλώσσες. Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΑΤ πρέπει να τυπώνεται αποκλειστικά σε µονοχρωµία Το ΕΣΣ/Σ ΑΤ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ, ο λογότυπος του οποίου έχει κατοχυρωθεί µε δήλωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, µπορεί δε να κατοχυρωθεί και σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της προστασίας του. Το ΕΣΣ/Σ ΑΤ αφορά αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η µεταβίβασή του καθ οιονδήποτε τρόπο Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ δεσµεύεται να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ ΑΤ και το ΕΣΣ/Σ ΑΤ µε τις εξής προϋποθέσεις: 01/00/ Σελίδα 14 από 18

15 Το ΠΣΣ ΑΤ και το ΕΣΣ/Σ ΑΤ δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συσχετίζεται µε συγκεκριµένα προϊόντα, κατά τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι τα ίδια τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα. Σε περίπτωση Πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, επί των προϊόντων είναι δυνατή η χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνον της έκφρασης : Η/Ο/To... (επωνυµία επιχείρησης)... εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων (HACCP) πιστοποιηµένο από τον ΕΛΟΤ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από κείµενες διατάξεις. Η επιχείρηση δεσµεύεται να διακόψει τη χρήση του ΕΣΣ/Σ ΑΤ, εάν ο ΕΛΟΤ το απαιτήσει αιτιολογηµένα ή λήξει ο χρόνος ισχύος του αντίστοιχου ΠΣΣ ΑΤ Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής της παραπάνω παραγράφου, πριν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίηση του ΕΣΣ/Σ ΑΤ, ο κάτοχός του υποχρεούται να θέτει υπόψη της τα έγγραφα/έντυπα και τις θέσεις στις οποίες προτίθεται να το τοποθετήσει καθώς και το διαφηµιστικό υλικό το οποίο αναφέρεται σ αυτό και να ζητά τη σύµφωνη γνώµη της. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση τόσο του ΠΣΣ ΑΤ όσο και του ΕΣΣ/Σ ΑΤ, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Κανονισµού Tο ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ µπορεί να περιορίζεται σε µερικούς µόνον τοµείς των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του ενδιαφερόµενου ή µόνο σε µερικές παραγωγικές µονάδες ή προϊόντα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ καλύπτει µέρος των παραγόµενων προϊόντων ή µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνει αναφορά, σύµφωνα µε την οποία, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες της τις περιπτώσεις προµήθειάς τους µε προϊόντα τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και δεν καλύπτονται από το ΠΣΣ ΑΤ. Η ανωτέρω γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται πριν από την παραγγελία των αντίστοιχων προϊόντων/ υπηρεσιών Η δήλωση ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες της επιχείρησης είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 θεωρείται παραπλανητική Σε περιπτώσεις παραπλανητικής χρήσης των ΠΣΣ ΑΤ / ΕΣΣ/Σ ΑΤ, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Κανονισµού. 8. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 8.1. Κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ για θέµατα Πιστοποίησης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει προσφυγή στον ΕΛΟΤ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης Για την προσφυγή αποφασίζει Τριµελής ιαιτητική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή πρόσωπο οριζόµενο από αυτόν ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ και εκπρόσωπο του προσφεύγοντος. 01/00/ Σελίδα 15 από 18

16 8.3. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση ισχύει η απόφαση που έχει ληφθεί από το Συµβούλιο Πιστοποίησης. 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Ο ΕΛΟΤ και ιδιαίτερα η, το Συµβούλιο Πιστοποίησης καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΛΟΤ, αναλαµβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέχονται στην κατοχή τους κατά την διενέργεια των ιαδικασιών Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων επιχειρήσεων ως αυστηρώς εµπιστευτικές και να τις χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς των επαφών µε την επιχείρηση και της διεξαγωγής των αξιολογήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της. 10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ο παρών Γενικός Kανονισµός µπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, σε µέρος του ή στο σύνολό του, µόνο κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί ΠΣΣ ΑΤ, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής της επιχείρησης στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, η επιχείρηση µπορεί να διακόψει τη χρήση του ΠΣΣ ΑΤ. 11. ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ Για τη χορήγηση και διατήρηση του ΠΣΣ ΑΤ καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ ετησίως αµοιβή ίση προς το απαιτούµενο Συνολικό Kόστος (ΣK). Τα επιµέρους κόστη που διαµορφώνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, αυτό το Συνολικό Κόστος είναι τα ακόλουθα: Αρχικό Κόστος (ΑΚ): Το Αρχικό Κόστος (ΑΚ) ισούται µε ένα από τα απόλυτα ποσά της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι, όπως αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της προς επιθεώρηση επιχείρησης. Καταβάλλεται εφάπαξ στον ΕΛΟΤ µαζί µε την Αίτηση που υποβάλει η επιχείρηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων και δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της Αξιολόγησης και την χορήγηση ή µη του ΠΣΣ ΑΤ. Ετήσιο Kόστος (ΕK): Το Ετήσιο Kόστος (ΕK), ισούται µε ένα από τα απόλυτα ποσά της παραγράφου 2 του Παραρτήµατος Ι, όπως αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της προς επιθεώρηση επιχείρισης. Αποτελεί το πάγιο ετήσιο κόστος επιθεώρησης και καταβάλλεται συνολικά τρεις (3) φορές εντός της τριετίας ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ. Κόστος Επιθεώρησης (ΚΕ): Το Κόστος Επιθεώρησης (ΚΕ) (Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης, Επιθεώρηση Αξιολόγησης, Επιθεώρηση Επιτήρησης, Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης, Ειδική Επιθεώρηση) αποτελείται από το κόστος προετοιµασίας 01/00/ Σελίδα 16 από 18

17 επιθεώρησης, το κόστος ανθρωποηµερών επιθεωρητών και το κόστος διαµονής, διατροφής και µεταφοράς των επιθεωρητών, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 3 του Παρατήµατος Ι. Kάθε ηµερολογιακό έτος οι οικονοµικοί όροι, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος Κανονισµού είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε Αποφάσεις του.σ. του ΕΛΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ KΟΣΤΟΥΣ Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΕΛΟΤ τον προϋπολογισµό του κόστους της ιαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ο προϋπολογισµός του κόστους καταρτίζεται σύµφωνα µε την χρονική διάρκεια της εργασίας που απαιτείται και είναι αναγκαία, και γίνεται µετά από την πρώτη επαφή των υπευθύνων του ΕΛΟΤ µε την επιχείρηση ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α) Αρχική χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ Το Συνολικό Κόστος κατά το έτος της αρχικής χορήγησης του ΠΣΣ ΑΤ αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους κόστη: Το Αρχικό Kόστος (ΑK) Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του έτους υπογραφής της σύµβασης. Τούτο καταβάλλεται εάν η Απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ για την χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ έχει ληφθεί προ της 1ης εκεµβρίου του συγκεκριµένου έτους. το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ) που έχουν ήδη διενεργηθεί (Προκαταρκτικές Επισκέψεις Αξιολόγησης, Επιθεώρηση Αξιολόγησης και Ειδικές Επιθεωρήσεις). Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες προγραµµατίζονται να διενεργηθούν κατά την διάρκεια του έτους υπογραφής της σύµβασης (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). Από τα παραπάνω κόστη, το αρχικό κόστος (ΑΚ) καταβάλλεται µε την υποβολή της αίτησης, ενώ τα υπόλοιπα καταβάλλονται µετά την ολοκλήρωση της ιαδικασίας Αξιολόγησης και πριν από την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης (Παράγραφος 3.2) και τη χορήγηση του αντιστοίχου ΠΣΣ ΑΤ. β) Ανανέωση ΠΣΣ ΑΤ Το Συνολικό Κόστος κατά το έτος της ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους κόστη Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του έτους υπογραφής της σύµβασης ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ, εάν τούτο δεν έχει ήδη καταβληθεί ως Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του τελευταίου έτους ισχύος της σύµβασης της αρχικής χορήγησης του ΠΣΣ ΑΤ Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ) που έχουν ήδη διενεργηθεί (Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης και Ειδικές Επιθεωρήσεις) στα πλαίσια της ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ. 01/00/ Σελίδα 17 από 18

18 Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες προγραµµατίζονται να διενεργηθούν κατά την διάρκεια του έτους υπογραφής της σύµβασης ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). Το Συνολικό Κόστος καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ µετά την ολοκλήρωση της Επαναληπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης και πριν από την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης για την ανανέωση του αντίστοιχου ΠΣΣ ΑΤ. γ) Κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης χορήγησης/ ανανέωσης και του αντιστοίχου ΠΣΣ ΑΤ Κατά τα έτη της διάρκειας ισχύος της σύµβασης (πέραν του έτους υπογραφής της) καταβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου έτους: Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του τρέχοντος έτους Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες έχουν διενεργηθεί ή έχει προγραµµατιστεί να διενεργηθούν κατά το τρέχον έτος (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). Στο τέλος κάθε έτους γίνεται εκκαθάριση του Κόστους Επιθεωρήσεων (KE), µε βάση τις ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα της οποίας συµψηφίζονται µε την χρήση του επόµενου έτους. δ) ιαφοροποιήσεις στον προαναφερόµενο τρόπο πληρωµής Στην περίπτωση που µία επιχείρηση έχει ήδη πιστοποιηµένο από τον ΕΛΟΤ Σύστηµα Ποιότητας ή υποβάλει αίτηση για κοινή αξιολόγηση και πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας και ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, το κόστος που αφορά την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων περιορίζεται στα εκάστοτε κόστη επιθεώρησης (ΚΕ), όπως αναλύονται παραπάνω. 12. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΕ/Σ ΑΤ) Έχει θεσπισθεί στον ΕΛΟΤ, Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΜΠΕ/Σ ΑΤ), µε αντικείµενο τη δηµοσιοποίηση της χορήγησης και την παρακολούθηση της διατήρησης του ΠΣΣ ΑΤ. Το ΜΠΕ περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης, την κατηγορία ή το είδος των προϊόντων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής του, το Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο έγινε η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση, αναφορά στον κατάλογο τοµέων καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούνται. 01/00/ Σελίδα 18 από 18

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC *ισχύει από 01.01.2012 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC Το πρότυπο BRC παρουσιάστηκε αρχικά το 1998. Από τότε αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, ώστε να αντανακλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην Ασφάλεια Τροφίμων. Super

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα