ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012"

Transcript

1 ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012

2 Γενικάστοιχεία Ιστορικό Το κλινικό περιστατικό αφοράγυναίκα34 ετώνμε βαριά αρτηριακή υπέρταση, τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και διάταση ηπατικών φλεβών.

3 Εκτίμησηδεδομένων Συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ασθενή με συστηματικές εκδηλώσεις από: το ουροποιητικό, το καρδιαγγειακό με αλλοιώσεις στο καρδιογράφημα, στην ακτινογραφία θώρακος και υψηλές τιμές αρτηριακής πίεσης, τουςοφθαλμούς, επηρεασμένες τιμές εργαστηριακού τοκνσ, ελέγχουαιματολογικών(αναιμία, καθώςκαι θρομβοπενία) και βιοχημικών εξετάσεων(κυρίως νεφρικής λειτουργίαςκαιηλεκτρολυτών).

4 Εκτίµησηδεδοµένων Προεξάρχοντα συµπτώµατα η νεφρική ανεπάρκεια µε υψηλές τιµές αρτηριακής πιέσεως σε συνδυασµό µε στοιχεία αιµολυτικής αναιµίας.

5 Εκτίµησηδεδοµένων- Ουροποιητικό Επισκοπικά εµφανίζει ήπια οιδήµατα κάτω άκρων (καρδιακής ή νεφρικής αιτ ιολογίας;) Αναφέρει ναυτία, τάση για έµετο (ΚΝΣ; Ουραιµία;) Εργαστ ηριακά: Επηρεασµένη νεφρική λειτουργία (U=215mg/dl, Cre=7,5mg/dl) Ηλεκτρολυτικέςδιαταραχές(K + =5,5mmol/l, Na + =123mmol/l) Επηρεασµένα ABG (µεταβολικήοξέωσηµεph=7,23, HCO - 3 =12mEq/l) Φυσιολογικό u/s NOK, χωρίς διάταση ΠΚΣ ή αυξη- µένο µέγεθος νεφρών Ολιγουρία µε πρωτεϊνουρία (+++)

6 Εκτίµησηδεδοµένων- Καρδιαγγειακό Επισκοπικά όψη πάσχουσας, ταχυπνοϊκή(25 αναπνοές/1 ), ήπια οιδήµατα κάτω άκρων, µεγάλη διάταση έξω σφαγιτίδων. Αναφέρει προοδευτική δύσπνοια µε χαρακτήρες ορθόπνοιας. Αντ ικειµενική εξέτ αση: ΑΠ 210/120mmHg, 90bpm Καρδιακοί τόνοι S1, S2, ρυθµική χωρίς ακουστό τρίτο ή τέταρτο Αναπνευστικό ψιθύρισµα οµότιµα ελαττωµένο άµφω µε µη µουσικούς ήχους Απεικονιστ ικά: ΗΚΓυψηλά R στιςπροκάρδιες, SR Triplex καρδίας µε υπερτροφία αριστερής κοιλίας µε διαστολική δυσλειτουργία τύπου παρατεταµένης χάλασης/ ανεπάρκεια µιτροειδούς EF 55%, χωρίς περικαρδιακή συλλογή α/α θώρακος µε αυξηµένο ΚΘ, συµφόρηση πυλών και διάµεσα στοιχεία

7 Εκτίµησηδεδοµένων-Αναιµία Επισκοπικάεµφανίζειωχρότηταεπιπεφυκότων/ δέρµατος. Αναφέρει αδυναµία και εύκολη κόπωση. Εργαστ ηριακά: Χαµηλός αιµατοκρίτης(21%), αιµοσφαιρίνη(7,1mg/dl) (MCV/MCH?) WBC 7.200/µl Θροµβοπενία ( /µl) LDH mg/dl Σχιστοκύτταρα περιφερικού αίµατος Coombs Ελαφρώς (D/I) αυξηµένη αρνητικές IBil Μειωµέµενος αριθµός απτοσφαιρινών Φυσιολογική τιµές PT, aptt, INR και Fib Σπληνοµεγαλία ΟΜΒ µε φυσιολογικούς χαρακτήρες

8 Εκτίµησηδεδοµένων ΚΝΣ/ Οφθαλµοί Αναφέρει επεισόδια καθηµερινών κεφαλαλγιών τάσεως από τριµήνου τα οποία υποχωρούν µε χρήση παρακεταµόλης, τάση προς έµετο. Αντ ικειµενική εξέτ αση: Χωρίς εστιακή νευρολογική σηµειολογία µε εκλυόµενα τενόντια αντανακλαστικά, προσανατολισµένη, τετρακινητική Βυθοσκόπηση: αιµορραγίες και εξιδρώµατα αµφιβληστροειδούς

9 Εκτίµησηδεδοµένων Απεικονιστικά U/S Α/Κκοιλίας:διάτασηηπατικώνφλεβών, οργανοµεγαλία CT θώρακος, Α/Κ κοιλίας: ήπια οργανοµεγαλία. Triplex σπληνοπυλαίου: διάταση πυλαίας φλέβας και σπληνικής, διάταση ηπατικών φλεβών, χωρίς ύπαρξη κωλύµµατος σε ηπατικές φλέβες ή κεντρικότερα

10 ιαγνωστικόπρόβληµα Αποτελεί την αρχική βλάβη; Υψηλή Αρτηριακή Πίεση Μήπωςαυτή αποτελεί την αρχική βλάβη; Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια Πρόκληση η τοποθέτηση των καταστάσεων στη σωστή σειρά. Αποτέλεσμα ποιας κατάστασης αποτελεί η εμφάνισή της; Αιμολυτική Αναιμία

11 ΥψηλήΑρτηριακήΠίεση Εκτιµώντας τα στοιχεία που έχουµε λάβει από τη καρδιαγγειακή συµµετοχή και την αρτηριακή πίεση της ασθενούς, καταλήγουµε ότι πρόκειται για επείγον υπερτασικό περιστατικό. Υπάρχουν δύο µορφές επειγόντων υπερτασικών καταστάσεων, η κακοήθης υπέρτ αση και η υπερτ ασική εγκεφαλοπάθεια. Στην υπερτασική εγκεφαλοπάθεια έχουµε σηµεία εγκεφαλικού οιδήµατος λόγω υπεραιµάτωσης, συνεπεία απότοµης και πολύ υψηλής αύξησης στην αρτηριακή πίεση.

12 ΚακοήθηςΥπέρταση Οξεία εµφάνιση µε παρουσία βλαβών από άλλα συστήµατα, όπως: 1 2 Καρδιαγγειακό: υψηλές τιµές αρτηριακής πίεσης >210/110mmHg, σηµείακαρδιακήςανεπάρκειας, 3 ος ή4 ος τόνος, καρδιοµυοπάθεια, χαρακτηριστικές αγγειακές βλάβες σε τριχοειδή και µικρές αρτηρίες µε βλάβες στο ενδοθήλιό τους και επακόλουθη εναπόθεση ινικής. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια καταστρέφονται καθώς περνούν από τα αγγεία αυτά µε αποτέλεσµα εµφάνισης µικροαγγειοπαθητ ικής αιµολυτ ικής αναιµίας. Νεφρική συµµετ οχή: εµφανίζεται ως οξεία νεφρική ανεπάρκεια µε/χωρίς ολιγουρία, αιµατουρία, πρωτεϊνουρία 3 Οφθαλµολογική συµµετ οχή: εµφάνιση αιµορραγιών και οιδήµατος οπτικής θηλής

13 ΟξείαΝεφρικήΑνεπάρκεια Οι βλάβες στα πλαίσια κακοήθους υπέρτασης, οφείλονται σε νεφροσκλήρυνση λόγω της αυξηµένης αρτηριακής πίεσης και αδυναµία ανταπόκρισης του αυτορρυθµιστικού συστήµατος των νεφρών. Εµφανίζονται παθολογοανατοµικές βλάβες συµβατές µε αυτές του αιµολυτικού ουραιµικού συνδρόµου(hus). Η αγγειακή αυτή νόσος οδηγεί σε σπειραµατική ισχαιµία και ενεργοποίηση του συστήµατος ρενίνης/ αγγειοτασίνηςτοοποίοκαιαυτόµετη σειρά του συµβάλλει στην επιπλέον εξέλιξη της νεφροσκλήρυνσης και καταστροφής του παρεγχύµατος.

14 ΑιµολυτικήΑναιµία Χαρακτηριστικά της αιµολυτικής αναιµίας της ασθενούς µας: Χαµηλός αιµατοκρίτης(21%), αιµοσφαιρίνη(7,1mg/dl) (MCV/MCH?) Θροµβοπενία ( /µl) LDH 825mg/dl Coombs (D/I) αρνητικές Σχιστοκύτταρα περιφερικού αίµατος Ελαφρώς αυξηµένη IBil Μειωµέµενος αριθµός απτοσφαιρινών Φυσιολογική τιµές PT, aptt, INR και Fib ΟΜΒ µε φυσιολογικούς χαρακτήρες

15 ΤΤΡ/ HUS Το υποπτευόµαστε όταν υπάρχει η χαρακτηριστική οµάδα των πέντε παρακάτω κλινικών και εργαστηριακών ευρηµάτων χωρίς άλλη εµφανή αιτιολογία: Θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια (ΤΜΑ) / Μικροαγγειοπαθητική αιµολυτική αναιµία Θροµβοπενία, συχνά µε την παρουσία πορφύρας και σπάνια µε σοβαρή αιµορραγία Πίθανη οξεία νεφρική ανεπάρκεια, µε παρουσία ανουρίας, η οποία χρήζει άµεσης έναρξης συνεδρίας νεφρού Πιθανή νευρολογική σηµειολογία µε κυµαινόµενη επίπεδο Σπανίως εµφανίζεται µε εµπύρετο. Aν µάλιστα έχουµε υψηλό πυρετό µε ρίγος, θα πρέπει να κατευθυνθού- µε προς την πιθανότητα σήψης και όχι TTP/HUS

16 ΤΤΡ/ HUS ΕκλυτικοίΠαράγοντες Καταστάσεις που µπορεί να συνδεθούν µε την ανάπτυξη TTP/HUS, είναι οι παρακάτω: i.προηγηθείσες αιµατ ηρές διάρροιες, οι οποίες έχουν προκληθεί από βακτήρια που παράγουν τοξίνη Shiga, όπως τα G(-) E. Coli (µε ορότυπους Ο157:Η7, Ο104:Η4, Ο111)(τυπικό παιδικό HUS) ii.χρήση φαρµακευτ ικών ουσιών. οσοεξαρτώµενη απάντηση µε συγκεκρι-µένα φάρµακα (mitomycin C, gemcitabine, cyclosporine, vancyclovir) iii.κατανάλωση άλλων ουσιών, κυρίως κινίνης(περιέχεται σε σηµαντικές ποσότητες στο tonic water και σε διάφορα φυτικά προϊόντα iv.τοκετ ός. Συνδέεται µε την ανάπτυξη HELLP συνδρόµου v.λοίµωξη από HIV(HIV-TMA) vi.συνέπεια λοίµωξης από St. Pneumoniae vii.επιπλοκή καρδιαγγειακού χειρουργείου

17 ΤΤΡ/ HUSκαιΣυστηµατικά Νοσήµατα Συστηµατικά νοσήµατα που µπορεί να προκαλέσουν τοσύνδροµοκαιπρέπειναδιαφοροδιαγνωσθούν, είναιταπαρακάτω: Αγγειΐτιδες και άλλα κολλαγονικά νοσήµατα Καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο Νεφρική κρίση σκληροδέρµατος Κακοήθης υπέρταση ΕΠ Επιλόχεια οξεία νεφρική ανεπάρκεια Γενικευµένη κακοήθεια

18 Εξέλιξητωνγεγονότων Από τα παραπάνω φαίνεται ότι µάλλον επιτεύχθηκε ο στόχος µας ως προς την τοποθέτηση των γεγονότων στη σωστή σειράκαιτηλύσητουπαζλ.

19 Ευχαριστ ώ γιατη τησυνεργασία!

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί Υπερτασικές Κρίσεις «Επείγουσες υπερτασικές καταστάσεις» χαρακτηρίζονται περιπτώσεις που επιβάλλεται άμεση μείωση της αρτηριακής πίεσης (Α.Π.) συνήθως με παρεντερική χορήγηση φαρμάκων λόγω οξείας ή εξελισσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Παρουσίαση Π.Παπαïωάννου Συζήτηση Π.Παναγιωτίδης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γυναίκα 55 ετών, κάτοικος Μ. Βρετανίας/Αθήνας Αιτία εισόδου: πυρετός θρομβοπενία Παρούσα νόσος: Από 24-ώρου παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1. Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου α) Na >40 meq/l β) Na 1 δ) ωσµωτική πίεση < 350 mosm/l ε) ωσµωτική πίεση < 200 mosm/l 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Οι επείγουσες επιπλοκές του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι πολλές και μπορεί να σχετίζονται, είτε με την υποκείμενη κακοήθη νόσο, είτε με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών Peter Gorman, Mario De Nunzio, Richard Donnelly Ανασκόπηση Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι κύριες τεχνικές διαγνωστικής διερεύνησης που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση μεταδιαρροϊκού ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου οφειλόμενο σε κρυπτοσπορίδιο σε παιδί με ανοσολογική επάρκεια

Περίπτωση μεταδιαρροϊκού ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου οφειλόμενο σε κρυπτοσπορίδιο σε παιδί με ανοσολογική επάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Περίπτωση μεταδιαρροϊκού ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου οφειλόμενο σε κρυπτοσπορίδιο σε παιδί με ανοσολογική επάρκεια Σαπουντζή Ευδοξία Πρίντζα Νικολέτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καράτζιος Δημήτριος Επικουρικός Νεφρολόγος Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Copalia 5 mg/80 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επείγοντα προβλήματα υπέρτασης (σελ.89 96). 6.Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης (σελ.97 118). Επίλογος (σελ.119 124).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επείγοντα προβλήματα υπέρτασης (σελ.89 96). 6.Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης (σελ.97 118). Επίλογος (σελ.119 124). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: λίγα λόγια για την αρτηριακή πίεση (σελ.2-4). 1.Γενικά περί της αρτηριακής πίεσης (σελ.5 16). 2.Παθοφυσιολογία της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης (σελ.17 38). 3.Δευτεροπαθής αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IntronA 3 εκατομμύρια IU/0,5 ml ενέσιμο ή προς έγχυση διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια, κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση επειγουσών μορφών αρτηριακής υπέρτασης

Αίτια, κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση επειγουσών μορφών αρτηριακής υπέρτασης Αίτια, κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση επειγουσών μορφών αρτηριακής υπέρτασης Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ. Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Τµήµα Σακχαρώδη ιαβήτη Αθήνα 2003 Εισαγωγικά Στοιχεία Ο ορισµός του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 84 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, THE MET Hotel, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1. C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ Κ / DOQI ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Triatec 2,5 περιέχει 2,5 mg ραμιπρίλη. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Γεωργαλής Άρης Νεφρολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΑιτίαΕισόδου 27 ετών Πλευριτικού τύπου άλγος αριστερά Οιδήµατα βλεφάρων και κάτω άκρων ΠαρούσαΝόσος Ασθενής άρρεν, 27 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο.

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο. Ο νεφρός είναι ένα όργανο που διαμορφώνει τον όγκο και τη σύσταση των σωματικών υγρών με τη διήθηση του αίματος και τις λειτουργίες της εκλεκτικής επαναρρόφησης ή απέκκρισης. Οι νεφροί εκκρίνουν νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ribavirin Teva 200 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο Ribavirin Teva περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραµµα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατοµική Ύλη: Τόµος Ι: Κεφάλαια 1 12 Τόµος ΙΙ: Κεφάλαια 20, 22, 23 Μέθοδος εξέτασης: 10 ερωτήσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΛΕΕΙ «ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΑΛΚΟΟΛ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟ!!!!!

Διαβάστε περισσότερα