ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ"

Transcript

1 «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: , Fax: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» Ζχοντασ υπόψθ: Σθν με αρικμ. 226/ απόφαςθ του Δ του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» 2. Σθν με αρικμ. πρωτ / /07/2012 Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου «ΔΙΚΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» ςτο Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» 3. Την με αριθμ. Πρωη / /10/2012 διαηύπωζη ζύμθωνης γνώμης 4. Το με αριθμ. Πρωη /10/2012 απόθαζη σλοποίηζης με ίδια μέζα 5. Το ΠΔ 60/ ηο ΠΔ 118/ Σθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του παραπάνω ζργου Προκθρφςςει πρόχειρο διαγωνιςμό με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά για τθν επιλογι αναδόχου για τθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ Πράξθσ «ΗΩΟΔΟΧΟ ΠΘΓΘ_Κοινωνικζσ δομζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχιασ ςτο Διμο ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» με κωδικό ΟΠ του οποίου είναι δικαιοφχοσ το Κζντρο Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι». Σο ζργο χρθματοδοτείται από ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ πόρουσ. 1

2 ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια επί ποινι αποκλειςμοφ : 1. Να διακζτουν εμπειρία ςτθ διαχείριςθ - υλοποίθςθ και ςτθν παροχι τεχνικισ ςτιριξθσ ςε δθμόςιουσ φορείσ ι/και Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ για τθν υποβολι και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων. 2. Να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO9001/2008 ςτο πεδίο ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα Θ ομάδα ζργου Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να αποτελείται κατζλαχιςτον από : Ζναν οικονομολόγο με άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ τουλάχιςτον Β τάξθσ με εμπειρία ςτθν Οικονομικι διαχείριςθ και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου για τα εξισ προγράμματα: Κ.Π EQUAL, Βοικεια ςτο πίτι, Κζντρα Θμερθςίασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, Μονάδεσ Κοινωνικισ Μζριμνασ. Θα πρζπει να ζχει εκτελζςει και να προςκομίςει Σουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ με Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ ι άλλουσ φορείσ Άςκθςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ κακϊσ και μία κατ ελάχιςτον ςφμβαςθ με μια Δθμοτικι Κοινωφελισ επιχείρθςθ ςτο αντικείμενο τθσ λογιςτικισ και οικονομικισ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων του Ε.Κ.Σ. τθ τελευταία εξαετία. Ζναν οικονομολόγο με άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ Α τάξθσ με 10ετθ εμπειρία. Ζναν οικονομολόγο με τετραετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. τισ περιπτϊςεισ όπου ο υποψιφιοσ είναι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων όλα τα παραπάνω νοείται ότι κα πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Επιπλζον κα πρζπει να ςυντρζχουν οι παρακάτω λόγοι : α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι. β) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ κακϋ υποτροπι ι εγκλιματα τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. γ) Να μθν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπισ με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε. δ) Να μθν ζχουν λόγω καταδίκθσ ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και δεν ζχει λιξει ο χρόνοσ που ορίςτθκε για τθ ςτζρθςθ. ε) Να μθν τελοφν είτε υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό ςυνδυαςμό και των δφο προθγουμζνων. 2

3 ςτ) Οι άντρεσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ κατ αναλογία του άρκρου 5 του Ν.2683/1999. Θ) Να είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ παροχι λογιςτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» ωσ δικαιοφχου κακϊσ και των υπόλοιπων φορζων ΜΚΧ που υλοποιοφν δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «ΗΩΟΔΟΧΟ ΠΘΓΘ_Κοινωνικζσ δομζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχιασ ςτο Διμο ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» υγκεκριμζνα o ανάδοχοσ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ : 1. Σθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ όλθσ τθσ πράξθσ και τθσ κάκε δράςθσ ξεχωριςτά 2. Σθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ ςυνολικά και ςε κάκε φορζα ΜΚΧ που υλοποιεί δράςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πράξθσ 3. Σθν κακοδιγθςθ και τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ όλων των εταίρων του ζργου ςτθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ και ςτθν υλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία και τουσ οδθγοφσ του προγράμματοσ 4. Σθ ςυλλογι και ταξινόμθςθ των παραςτατικϊν των Δαπανϊν όλθσ τθσ Πράξθσ 5. υμπλθρϊνει τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τα αντίγραφα παραςτατικϊν, ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν. 6. Ελζγχει τθ τιρθςθ, τθν ορκότθτα και τθν καταχϊρθςθ των παραςτατικϊν ςτοιχείων όλων των δαπανϊν που αφοροφν ςτθν Πράξθ. 7. Την καηάπηιζη και θεώπηζη από ηην απμόδια ΔΟΥ, ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών, με κάθε εξωηεπικό ζςνεπγάηη 8. Με εςθύνη ηος αναδόσος δημιοςπγείηαι ξεσωπιζηή λογιζηική μεπίδα (ιδιαίηεποςρ ηπιηοβάθμιοςρ λογαπιαζμούρ ανά δπάζη και Φοπεα ΜΚΦ) Θ χρονικι διάρκεια του ζργου αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και διαρκεί πζρα από τθ διετία που διαρκεί θ Πράξθ και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν αποπλθρωμι αυτισ. Ο Προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,00 ευρϊ ςυν Φ.Π.Α. 23%. Θ πλθρωμι του ζργου κα πραγματοποιείται τμθματικά ςε δόςεισ κακ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 3

4 ΑΡΘΡΟ 4. ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ μζχρι τθν Παραςκευι 22/02/2013 και ϊρα π.μ. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν εκπρόκεςμα δεν κα γίνουν δεκτζσ. Δεν κεωρείται εμπρόκεςμθ θ αποςτολι εντόσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ από ταχυδρομείο ι εταιρεία ταχυμεταφοράσ. 2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τρεισ (3) μινεσ, προςμετροφμενοι από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 3. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 3.1 Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 3.2 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθν παροχι. 3.3 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 3.4 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 3.5 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 4. Με ποινι αποκλειςμοφ, υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ φζρει τισ πιο πάνω ενδείξεισ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 5. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ: 5.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τον κυρίωσ φάκελο («ΦΑΚΕΛΟ ΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ») με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ : I. Σθ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. II. Σον πλιρθ τίτλο του φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό III. Σον αρικμό, το τίτλο τθσ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ IV. Πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ (επωνυμία, διακριτικόσ τίτλοσ, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax κλπ). Ο «ΦΑΚΕΛΟ ΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να περιζχει τουσ εξισ τρεισ ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ : I. Σο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτον οποίο κα περιζχονται τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (άρκρο 5) ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», II. Σο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον οποίο κα περιζχονται τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», III. Σο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφραγιςμζνο, και με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και ο οποίοσ κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 4

5 Οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν, τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Προςφορζσ που δεν ζχουν χωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ α) δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ β) τεχνικισ προςφοράσ και γ) οικονομικισ προςφοράσ κα απορρίπτονται. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται και ςε περίπτωςθ που υπάρξουν θ προςφορά κα απορρίπτεται. Προςφορζσ, που κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ κα είναι ελλιπείσ, υπό αίρεςθ ι κα ςυνδυάηονται με προχποκζςεισ άςχετεσ με τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, δε κα λθφκοφν υπόψθ. Οι προςφορζσ υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ. Περιεχόμενα φακζλου Δικαιολογθτικϊν Ο Φάκελοσ αυτόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 1. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν για τον υποψιφιο τα κωλφματα του άρκρου 2 και ότι όλα τα ςτοιχεία του και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτον φάκελο είναι αλθκι και ακριβι. 2. Ζναρξθ δραςτθριότθτασ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 3. Βεβαίωςθ εγγραφισ από το οικείο επιμελθτιριο. 4. Για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 1 κα πρζπει να προςκομιςτοφν βιογραφικά ςυνοδευομζνθ από Τπεφκυνθ Διλωςθ και για τον πρϊτο οικονομολόγο τουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ και τιμολόγια με Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ και μια τουλάχιςτον επιπλζον ςφμβαςθ με Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχειριςεισ με αντικείμενο τθ λογιςτικι και οικονομικι παρακολοφκθςθ προγραμμάτων του ΕΚΣ, θ ζναρξθ δραςτθριότθτάσ του και θ άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ. Για τον δεφτερο οικονομολόγο θ ζναρξθ επαγγζλματοσ και άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ Α τάξθσ. 5. Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO 9001/2008. Περιεχόμενα φακζλου Σεχνικισ Προςφοράσ Ο φάκελοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά του υποψιφιου που αποδεικνφουν τθν ποιότθτα των εργαςιϊν και τθ τεχνικι ικανότθτα του. Ειδικότερα θ δομι τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ςαφζςτατα τα αναφερόμενα ςτον παρακάτω πινάκα ζτςι ϊςτε να προκφπτει θ βακμολόγθςθ του ανά κρατθτιριο με βάςθ το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του. Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ υντελεςτισ Βαρφτθτασ Βακμόσ κριτιριου 5

6 Α. Πρόταςθ προςζγγιςθσ A.1 Α.2 A.3 Μεκοδολογία, τεχνικζσ και εργαλεία υλοποίθςθσ του ζργου Περιγραφι των επιμζρουσ εργαςιϊν και των πακζτων εργαςίασ Ανάλυςθ φάςεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ Α 20% % % % Β. Εμπειρία Β.1 Καταλλθλότθτα, Εμπειρία, Γνϊςεισ, και Αποτελεςματικότθτα του Τποψθφίου, εταιρικό προφίλ, βιογραφικό/α ςθμείωμα/τα ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ Β 40% % ΤΝΟΛΟ Α+Β 100% *Θ τεχνικι προςφορά δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 20 ςελίδεσ. Περιεχόμενα φακζλου οικονομικισ προςφοράσ τον φάκελο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει τθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σο ποςό ςε ΕΤΡΩ το οποίο κα αναλφεται ςε κακαρό ποςό, ςε ΦΠΑ που αντιςτοιχεί ςε αυτό κακϊσ και ςε ςυνολικό ποςό ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ολογράφωσ και αρικμθτικά, ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει ο ανάδοχοσ το ζργο. τθν περίπτωςθ που το ποςό ολογράφωσ δεν ςυμπίπτει με το ποςό αρικμθτικά κεωρείται ςωςτό αυτό που αναγράφεται ολογράφωσ. Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Π.Α, αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ/ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘΝ ΠΙΟ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. Σα ςτάδια του διαγωνιςμοφ είναι τα εξισ: 1 ο Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 2 ο Βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε όςουσ ζχουν προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 3 ο Αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και εξαγωγι τελικϊν αποτελεςμάτων. 6

7 Β. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά και πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα παρακάτω βιματα: 1 ο βιμα: Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ Δικαιολογθτικά για τον ζλεγχο είναι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 2 ο βιμα: Βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, γίνεται μόνο για τουσ υποψιφιουσ που ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα ζχουν περάςει επιτυχϊσ το ςτάδιο του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ ζχουςα εκπλθρϊςει τισ ελάχιςτεσ τικζμενεσ προχποκζςεισ. Θ βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του ςχετικοφ Φακζλου ςε ςχζςθ με τα ακόλουκα επί μζρουσ κριτιρια. Σεχνικι προςφορά που βακμολογείται κάτω από 80 ζςτω και ςε ζνα (οποιοδιποτε) από τα επιμζρουσ κριτιρια, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Προςφορζσ που παρουςιάηουν κατά τθν κρίςθ του αρμοδίου οργάνου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προχποκζςεισ και τεχνικζσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, μετά από γνωμοδότθςθ του οργάνου αυτοφ. Αντίκετα, δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ. Για κάκε προςφορά υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα κρικεί αποδεκτι βακμολογοφνται τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε ομάδασ κυμαίνεται από 80 βακμοφσ (αν θ προςφορά ζχει γίνει τεχνικά αποδεκτι αλλά δεν καλφπτονται πλιρωσ οι όροι τθσ διακιρυξθσ) μζχρι 110 βακμοφσ αν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Αν καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ, βακμολογείται με 80 βακμοφσ. Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων του είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και όλων των ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 ζωσ 110 βακμοφσ. 3 Ο βιμα: Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ Σελικό αποτζλεςμα Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ κα πραγματοποιθκεί το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά είναι διατυπωμζνθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ και δεν υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου ςθμειϊνεται θ ςυνολικι προςφερόμενθ (αιτοφμενθ) αμοιβι του Διαγωνιηόμενου. 7

8 Θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθ τελικι επιλογι τθσ πιο ςυμφζρουςασ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον ακόλουκο τφπο : Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) όπου: Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι Προςφορά Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ i Kmin Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι (χωρίσ Φ.Π.Α) Κi Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ i (χωρίσ Φ.Π.Α) Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςε όςα δεκαδικά ψθφία κρικεί αναγκαίο. Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ (με ςτρογγυλοποίθςθ ςε όςα δεκαδικά ψθφία κρικεί απαραίτθτο για τελικι κατάταξθ των προςφορϊν). ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Βi. Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν κάκε προςφζροντοσ, κα ςυντάξει πρακτικό κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Για πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Κένηρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: , Fax: τισ ϊρεσ από 10:00 ζωσ 14:00. (κο Χ. Σηαμοφςθ) Θ παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» για το χρονικό διάςτθμα από 07/02/2013 ζωσ 22/02/2013. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό αποτελεί θ λιψθ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ για κάκε υποψιφιο ανάδοχο από τα γραφεία τθσ «Ηωοδόχου Πθγισ». Ο Πρόεδροσ Φερετηάκθσ Μάριοσ 8

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λιμνου, 38334 ΒΟΛΟ Σθλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιςτοςελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα