Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην"

Transcript

1 Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants to the T.I.P.S. Program of the Laboratory of Educational Material and Methodology at the Hellenic Open University Νίηζα Μπηγηιάθε Δηδηθή Δπηζηήκνλαο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ΔΠ, Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Γεσξγία Σηαύξαθα Νεπηαγσγόο, Μ.Δd. Πεξίιεςε Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο αιιά ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ησλ ρσξώλ απηώλ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη εηδηθόηεξα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Δίλαη ζαθέο όηη, νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ, είλαη απηνί πνπ απνηεινύλ ηε «γέθπξα» επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Σν ΔΑΠ σο θαηλνηόκν ίδξπκα παξνρήο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε πινπνίεζε έλα πηινηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ Σ.I.P.S. - T-learning to Improve Professional Skills ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο από άιιεο ρώξεο. Ζ παξνύζα έξεπλα αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα. Abstract The HELLENIC OPEN UNIVERSITY, as an innovative distance educational institution, it has coordinated a program which was named T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills in order to educate cultural mediators, in collaboration with institutions from other countries. The purpose of this research was to investigate if the participants of the program T.I.P.S. believe that their attendance at the program 628

2 helped them, and to what extent, in their daily practice as cultural mediators. According to their opinions they believe that the program helped them to a large extent and it seems that they have a positive overview of it. Moreover, for a better understanding of the program s implementation, an interview took place with the person in charge of it, the Assistant Professor at the Hellenic Open University, Mr. Achileas Kameas. 1. Δηζαγσγή 1.1. Μεηαλάζηεπζε θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη έλα αξραίν θαη παγθόζκην θνηλσληθό θαηλόκελν από ηελ επνρή ηνπ «Homo Sapiens». Δθαηνκκύξηα άλζξσπνη, κεηαμύ απηώλ πνιιά παηδηά, ήηαλ θαη είλαη αλαγθαζκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο ιόγσ πνιέκνπ, αλάγθεο, εμαζιίσζεο, βίαο θαη θαηαζηξνθώλ ηεο θύζεο. Ζ κεηαλάζηεπζε επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα νινέλα θαη βαζύηεξα βαζηθέο πηπρέο ηνπ ζύγρξνλνπ θνηλσληθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ γίγλεζζαη θαη απαηηεί θπζηθά πνηθίιεο κνξθέο θνηλσληθήο παξέκβαζεο (Υαηδή, 2004). Λέγνληαο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κόληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ ή ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ζεσξείηαη δε σο κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κεραληθή αλαλέσζε θαη θζνξά ελόο πιεζπζκνύ (Σζανύζε, 1999). Ζ πνιππνιηηηζκηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ, σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκώλ, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα θαη λέεο πξνθιήζεηο. Ζ ζύγρξνλε Δπξώπε απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα παξάδεηγκα πνιπεζληθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο ζπλύπαξμεο, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πινπξαιηζκνύ. Απνηειεί ηε ζπλύπαξμε αλζξώπσλ, κε δηαθνξεηηθή ζξεζθεία, ζπκπεξηθνξά, λννηξνπία, κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, αληηιήςεηο θαη ήζε. Γηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ θαινύληαη λα ζπκπνξεπηνύλ αιιά λα κελ αιινησζνύλ (Αλδξνύζνπ θαη αι. 2001). ην ηνπίν απηό θαινύληαη ηα θξάηε, κέιε λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο όπσο: ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ πνπ νινέλα θαη απμάλεη ζηελ Δπξώπε. Ζ ελζσκάησζε ηνπο έρεη θαηαζηεί έλα βαζηθό δήηεκα γηα ηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, εηδηθόηεξα γηα ηηο ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ιόγσ ηεο έθηαζεο ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο κεγάιεο ξνήο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ. Σα βαιθαληθά θξάηε ζεσξνύληαη σο επί ην πιείζηνλ ρώξεο απνζηνιήο ησλ κεηαλαζηώλ. ηε ζύγρξνλε θνηλσλία όκσο, έρνπλ γίλεη δέθηεο δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ κεηαλαζηώλ, από ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ησλ πξώελ θνπκκνπληζηηθώλ θξαηώλ. Όπσο δηαηππώζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δύν δηαδηθαζίεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαλαζηώλ. Ζ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ε απόθηεζε ηθαλνηήησλ (Αλδξνύζνπ θαη αι., 2001 Μαπξνκάηεο θαη Σζηηζειίθεο, 2004). ηελ θαηεύζπλζε απηή, ην ΔΑΠ κέζσ ηεο ΑεμΑΔ, έδσζε ηε δπλαηόηεηα ηεο παξνρήο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζε ελδηαθεξόκελνπο γηα λα επηκνξθσζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο, ώζηε νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ. Οη Πνιηηηζκηθνί Γηακεζνιαβεηέο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο. Γηα λα είλαη όκσο ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζην ξόιν ηνπο, πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο θνπιηνύξεο θαη επηπιένλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, από ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ έσο ηελ εθαξκνγή ησλ ζπλεξγαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ ελδπλάκσζεο (Halba, 2009, 2008). 629

3 1.2. Τν πξόγξακκα T.I.P.S. Σν Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.) ηνπ ΔΑΠ αληηιακβαλόκελν ηελ αλαγθαηόηεηα γηα γξήγνξε θαη πιήξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε αιιά θαη ζπκκεηνρή ζηηο επξύηεξεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ην πηινηηθό πξόγξακκα T.I.P.S. ζπκκεηέρνληαο ζηε θνηλνπξαμία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ρώξεο ηεο θνηλνπξαμίαο επηιέρηεθαλ ζύκθσλα κε ηα εδαθηθά θξηηήξηα, θάζε έλα πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη πνπ απεηθνλίδεη ηα δηαθνξεηηθά κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο νινθιήξσζεο ζηελ Δπξώπε. Οη κεζνγεηαθνί ζπλεξγάηεο, Ηηαιία, Διιάδα θαη Γαιιία, αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ρώξεο όπνπ νη απνδεκεηηθέο ξνέο είλαη ζπρλέο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο παξάλνκεο θαη πξνέξρνληαη από ηελ Αθξηθή. Ο απζηξηαθόο ζπλεξγάηεο εμεγεί κηα ρώξα όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ είλαη εληειώο ελζσκαησκέλε ζην εξγαηηθό δπλακηθό. Δλώ, ν πνισληθόο ζπλεξγάηεο, έλα λέν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, επεμεγεί κηα ρώξα, ε νπνία αληηκεησπίδεη απηήλ ηελ πεξίνδν ηηο πξνθιήζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο αλαδεηνύληεο άζπιν θαη ηνπο πξόζθπγεο. Σν έξγν είρε ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ επξσπατθή θνηλόηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε, ππνπξόγξακκα LEONARDO DA VINCΗ (Lifelong Learning Programe) θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην πξόγξακκα ήηαλ δσξεάλ, θαηά ηελ πηινηηθή ηνπ θάζε (Halba, 2008). Σν πηινηηθό επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S., μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 9 Μαξηίνπ 2009, κε ηελ παξάδνζε ηεο πξώηεο ελόηεηαο «εηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S.» θαη έιεμε ηελ Πέκπηε 20 Απγνύζηνπ. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, γηαηί είλαη ην κνλαδηθό εμ Απνζηάζεσο Παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα θαη είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ηεο ΑεμΑΔ (ςεθηαθή πιαηθόξκα, εηθνληθέο ηάμεηο) θαη ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόζεη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσλίαο, όπσο ην APT-V, ηε ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ απνηεινύλ ηζρπξέο θαηλνηνκίεο ηνπ έξγνπ θαη ζρεηηθά άγλσζηα κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Σν πξόγξακκα απεπζύλζεθε ζε όζνπο επηζπκνύζαλ λα εθπαηδεπηνύλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη δηέζεηαλ κηθξή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε. Απαξαίηεην ήηαλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κέζα από θηλεηό ηειέθσλν, θαζώο θαη πξόζβαζε από θνξεηό ή πξνζσπηθό ππνινγηζηή, ελώ έπξεπε λα γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηελ αγγιηθή γιώζζα. ηελ Διιάδα έδεημαλ ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξα από πελήληα άηνκα θαη ππέβαιαλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηώκαηα θαη ηηο θόξκεο πξνεγγξαθήο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ππεβιήζεζαλ αηηήζεηο θαη από όιε ηε ρώξα θαζώο θαη από άιιεο, όπσο Γεξκαλία, Ηηαιία, Φηιαλδία. Με ηε δηαδηθαζία επηινγήο, επηιέρηεθαλ 25 εθπαηδεπόκελνη. Γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε ηνπο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξία θέληξα ηνπ T.I.P.S, Πάηξα, Αζήλα, Ρέζπκλν. Κάζε θέληξν είρε εμνπιηζζεί κε έλα ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κηα IPTV, κπνξνύζε δε λα θηινμελήζεη έσο 10 εθπαηδεπόκελνπο. ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ειιεληθή ηάμε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ: Δξγαδόκελνη επαγγεικαηίεο 19. Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθή εζληθόηεηα από ηε ρώξα πνπ δνπλ ήηαλ: 21, Έιιελεο, 1, Αιβαλόο, 1, Ρνπκάλνο θαη 2, Ληβαλέδνη. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ έληνλν, αθνύ απηνί πνπ παξέκεηλαλ σο 30 Ηνπλίνπ ζηελ ειιεληθή ηάμε ήηαλ 22 άηνκα. Έρεη ινηπόλ εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ κειεηάεη γεληθόηεξα ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ (Triantafyllidou & Gropas, 2007; Ληαλόο, 630

4 2003; Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2001; ηηαξόπνπινο, 2004), δηνξγαλώλεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ηελ έληαμε ηνπο (Μπηγηιάθε, 2009; Βεξγίδεο θαη Καξαιήο, 1999; Γεκεηξόπνπινο, 1998) λα θαηαγξαθνύλ θαη λα αλαιπζνύλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζαθέο όηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηαγξαθήο ζα ζηεξίμνπλ παξόκνηεο πξνζπάζεηεο ζπγθξόηεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Μπαγάθεο, 2001; Βατθνύζε θαη αι., 1999), πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο. Δλ θαηαθιείδη, ζην άξζξν απηό γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα. 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 2.1. Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Δπηδηώθνληαο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 1. Καηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζε πνην βαζκό ζεσξνύλ νη επηκνξθνύκελνη όηη : 1.1. Οη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα όζνλ αθνξά ηζηνξηθά, δεκνγξαθηθά θαη λνκνζεηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηωλ κεηαλαζηώλ είλαη επαξθείο; 1.2. Οη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο βνήζεζαλ ζηελ άζθεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ωο Πνιηηηζκηθνί Δηακεζνιαβεηέο; 1.3. Χξεζηκνπνίεζαλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλωλίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ πνπ αληηκεηώπηζαλ; 2. Από ηελ κεηέπεηηα εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο : 2.1. Θεωξνύλ νη επηκνξθνύκελνη θαη ζε πνην βαζκό όηη ήξζαλ ζε επαθή κε δεηήκαηα θαη αληηκεηώπηζαλ πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία δελ είραλ πξνεηνηκαζηεί επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S.; 2.2. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε αληίζηνηρωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ; 631

5 3. Πνηνο είλαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ ΔΑΠ θαη ηεο ΑεμΑΔ απέλαληη ζηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ κεηαλαζηώλ κέζσ ηεο επηκόξθσζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ; 2.2. Σρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο Μηα επηζηεκνληθή κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, είλαη ε έξεπλα επηζθόπεζεο. ύκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Manion, (1994) ζηηο επηζθνπήζεηο ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απνζθνπώληαο λα πεξηγξαθεί ε θύζε ησλ ππαξρνπζώλ ζπλζεθώλ ή λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ζρέζεηο πνπ ελππάξρνπλ αλάκεζα ζηα γεγνλόηα. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Οθηώβξην έσο θαη Γεθέκβξην ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο θαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο παξάγεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο (Παξαζθεπόπνπινο, 1993β Ρνύζνο & Σζανύζεο, 2002) θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη πινύζηα δεδνκέλα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ζε κεγάιν δείγκα αλζξώπσλ (Bird θ. ζπλ., 1999). Θεσξείηαη ινηπόλ ε πνζνηηθή κέζνδνο, θαηάιιειε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξνύκελεο έξεπλαο, δηόηη εμππεξεηεί ην ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ δηεξεπλώληαη θαη επηπιένλ γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηέζζεξεηο θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε, πξαγκαηνπνηήζεθε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε ζπκκεηέρνληα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., κε ζηόρν ηελ ηειηθή ζπγθξόηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ δεύηεξε θάζε, ηα εξσηεκαηνιόγηα επηδόζεθαλ ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, ώζηε λα γίλεη ε παξαιαβή ηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα. Αθνινύζεζε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απηή ηε θνξά κε ηνλ ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο, ζηελ ηέηαξηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Ο πιεζπζκόο θαη ην Γείγκα ηεο έξεπλαο Δηδηθόηεξα, ζηελ έξεπλα απηή θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρόιεζε σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. ην πιαίζην απηό, ζπιιέρζεθαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο επηκόξθσζεο. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα T.I.P.S., όπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε ρώξεο: Απζηξία, Γαιιία, Ηηαιία, Πνισλία θαη Διιάδα. πλνιηθά νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθαηό. Ζ έξεπλα όκσο απηή κειέηεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο ηάμεο. Δπνκέλσο, ν πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ 22 εθπαηδεπόκελνη, ζήκεξα επαγγεικαηίεο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Ο πιεζπζκόο απηόο επηιέρζεθε θαζώο ζπκκεηείρε ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα. Τπνγξακκίδεηαη, όηη ηα 22 ππνθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ελεξγά κέρξη ην πέξαο απηνύ. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζζεί όηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηεο ειιεληθήο ηάμεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηειείηαη από όζνπο εθπαηδεπόκελνπο δέρζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην θαη ην απέζηεηιαλ κέρξη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ πλνιηθά επεζηξάθεζαλ 12 εξσηεκαηνιόγηα, δειαδή ην δείγκα απνηειεί ην 54,5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ελόο εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζδηνξίζηεθαλ όιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ν πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο ζηελ πξάμε, όηαλ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε κεηαλάζηεο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά, όπσο θαη ν ηξόπνο πνπ ηα αληηκεησπίδεη. Ζ ζπλάληεζε απηή 632

6 βνήζεζε λα νξηνζεηεζνύλ νη άμνλεο δηεξεύλεζεο θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ηειηθέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη, ζπληάρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην βάζεη ησλ γεληθώλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηελ ζύληαμε θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα (Javeau, 2000). Δίλαη δειαδή, γξακκέλν θαηά ηξόπν ζαθή θαη ιηηό, ελώ έγηλε πξνζπάζεηα ώζηε λα απνθεύγνληαη εηδηθνί όξνη θαη δηθνξνύκελεο θξάζεηο. Γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θάζε ζεκαηηθνύ άμνλα ειήθζεζαλ ππόςε: α) ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξώηεζεο όζνλ αθνξά ην ζθνπό θαη ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, β) ε θαηαιιειόηεηα ηεο ιεθηηθήο δηαηύπσζεο, γ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο κνξθήο ηεο απάληεζεο ηεο εξώηεζεο θαη δ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο ζεηξάο ηεο εξώηεζεο (πρ. γεληθή - εηδηθή). Δπίζεο, πξνηηκήζεθε ην β πιεζπληηθό πξόζσπν, έηζη ώζηε, λα κελ ζεσξεζνύλ νη απεπζπλόκελεο εξσηήζεηο αλαθξηηηθνύ ηύπνπ, αιιά δηεξεπλεηηθνύ, πνπ επηδεηνύλ αηνκηθέο απαληήζεηο από ηνπο εξσηώκελνπο κέζα ζε έλα επξύηεξν πιαίζην γελίθεπζεο θαη εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Σν εξσηεκαηνιόγην απηό, πεξηειάκβαλε 46 εξσηήζεηο «θιεηζηνύ», «αλνηθηνύ» θαη «εκη-αλνηθηνύ» ηύπνπ. Πξόθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη λα πξνθύςνπλ έηζη δεδνκέλα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δέρηεθαλ, επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ζηαηηζηηθώλ εξγαιείσλ. ηηο «θιεηζηνύ» ηύπνπ εξσηήζεηο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ θαη νη απαληήζεηο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, έηζη νη εξσηώκελνη θαινύληαη λα επηιέμνπλ κεηαμύ απηώλ. Δπνκέλσο, νη εξσηήζεηο απηέο ζπκπιεξώλνληαη εύθνια, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο εξσηώκελνπο ζην ζέκα. Οη εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ είλαη δνκεκέλεο θαη δηαηππσκέλεο, βάζεη ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert: θαζόινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιύ, πάξα πνιύ (Javeau, 2000 Παξαζθεπόπνπινο, 1993β). ηηο αλνηθηέο ηύπνπ εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, δελ πξνβιέπεηαη απάληεζε θαη νη εξσηώκελνη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, νξγαλώλνληαο ηελ απάληεζε ηνπο όπσο εθείλνη ηελ ελλννύλ, ηόζν από άπνςε κνξθήο όζν θαη πεξηερνκέλνπ. Με ηηο αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε αθόκα θαη ησλ πην ιεπηώλ ζεκάησλ, ε θαιύηεξε θαηαλόεζε γλσκώλ, ζηάζεσλ, θηλήηξσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ ζηηο δηάθνξεο όςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 2.4 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε έμη επηκέξνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο: ηνλ πξώην άμνλα «Καηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ηωλ αλαγθώλ ηωλ κεηαλαζηώλ» πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη αλ νη εθπαηδεπόκελνη κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί κεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ην πξόγξακκα είλαη επαξθείο θαη ζε πνην βαζκό. ην δεύηεξν άμνλα «Δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηωλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ» πεξηιακβάλνληαη δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 4 έσο 17) από ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία ρσξίδεηαη ζε επηά ππν-εξσηήζεηο (17.1 έσο 17.7). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη θαηά πόζν νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζεσξνύλ όηη νη δεμηόηεηεο θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθείο θαη ζε πνην βαζκό. Οη πξώηεο πέληε εξσηήζεηο (από 4 έσο 9) αθνξνύλ γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο όπσο ελζπλαίζζεζε, νξγάλσζε, αληίιεςε ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν 633

7 ξόινο ηνπο, θ.αι. θαη νη ππόινηπεο (10 έσο 17) αθνξνύλ εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ώζηε λα δηεθπεξαηώλνπλ ηθαλνπνηεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ ηειεπηαία εξώηεζε ηνπ άμνλα (εξώηεζε 17), αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηηο ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ (conflict resolution techniques), νη δεμηόηεηεο απηέο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηνπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη κεζνιαβνύλ αθόκε θαη ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο. ηνλ ηξίην άμνλα «Δίθηπν πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη αμηνπνίεζε ηωλ ΤΠΕ» πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (από 18 έσο 20). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο (Ηληεξλεη, θηλεηό ηειέθσλν, ηειεόξαζε) πνπ γλώξηζαλ αιιά θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ζην πξόγξακκα, εάλ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ κεηέπεηηα ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ζε πνην βαζκό. ηνλ ηέηαξην άμνλα «Δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο» πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο (21 θαη 22.1), δηεξεπλώληαη νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλόλ αληηκεηώπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ πξώηε εξώηεζε (εξώηεζε 21) είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ εξώηεζε κε ππνεξσηήκαηα (21.1 έσο 21.4) πνπ αθνξνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθά (επραξίζηεζε, απηνπεπνίζεζε) ή αξλεηηθά (άγρνο, αίζζεκα απνκόλσζεο). Ζ επόκελε αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε (εξώηεζε 22) δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλαθέξνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κία νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ δπζθνιηώλ πνπ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο αληηκεησπίδνπλ. ην πέκπην άμνλα «Πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε αληίζηνηρωλ πξνγξακκάηωλ» πεξηιακβάλνληαη δώδεθα εξσηήζεηο (από 23 έσο 29). Γηεξεπλώληαη νη βειηηώζεηο πνπ ζεσξνύλ νη ζπκκεηέρνληεο όηη πξέπεη λα γίλνπλ ζην T.I.P.S. Τπάξρνπλ δύν εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (ε εξώηεζε 23 θαη ε εξώηεζε 26 κε ηέζζεξα ππνεξσηήκαηα 26.1 έσο 26.4), όπνπ δεηείηαη από ηνπο ίδηνπο λα απαληήζνπλ γηα πηζαλέο βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ππάξρνπλ πέληε εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 24.1, 25.1, 27, 28 θαη 29) όπνπ ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ γηα πηζαλέο βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ πξαθηηθή εμάζθεζε, ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) θαη άιιεο πηζαλέο πξνηάζεηο. ηνλ έθην άμνλα «Χαξαθηεξηζηηθά ηωλ επηκνξθνύκελωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S» πεξηιακβάλνληαη 24 εξσηήζεηο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (από 30 έσο 43). ύκθσλα κε ηνλ Bell (2001), νη πξνζσπηθέο εξσηήζεηο θαιύηεξα λα κέλνπλ γηα ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα κελ επεξεαζηνύλ νη εξσηώκελνη αξλεηηθά θαζώο νη εξσηήζεηο αθνξνύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (Παξαζθεπόπνπινο,1993β) θαη επηπιένλ είλαη εξσηήζεηο «ξνπηίλαο», νη νπνίεο απαληώληαη εύθνια, δελ θνπξάδνπλ γηαηί δελ απαηηνύλ ζθέςε, θξίζε ή πνιύ ρξόλν. Απνηειέζκαηα Σπδήηεζε Ζ έξεπλα απηή αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ 634

8 λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, θν Αρηιιέα Κακέα. Όζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ δηαπηζηώζεθε όηη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πξόγξακκα T.I.P.S. αθνύ όινη νη εθπαηδεπόκελνη ζα πξόηεηλαλ ζε θάπνηνλ λα παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν πξόγξακκα θαη θαλέλαο δελ δηαηύπσζε θάπνην ιόγν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξόηξπλζε από κέξνπο ηνπο κε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα, πξνο άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ην πξόγξακκα θάιπςε ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απόθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε ζπλέληεπμε ηνπ θνπ Αρηιιέα Κακέα, αθνύ όπσο αλαθέξεη: «Γεληθά ηα ζρόιηα πνπ πήξακε, θάλακε κηα ηειηθή εκεξίδα όπσο μέξεηε, θαη κηα ηειηθή ζπλάληεζε εδώ ζηε ρώξα, ηα ζρόιηα πνπ πήξακε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ήηαλ ζεηηθά, καο είπαλ όηη έγηλαλ θαιύηεξνη ζηε δνπιεηά ηνπο κεηά ην έξγν». Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ, παξαηεξνύληαη ηα εμήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα T.I.P.S., γηα ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπο βνήζεζαλ πεξηζζόηεξν από όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ γηα ηζηνξηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ωζηόζν ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα δελ ηνπο βνήζεζε αξθεηά όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ αθνύ δελ ηνπο παξόηξπλε λα ζθεθηνύλ πάλσ ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ηηο γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαηεξνύληαη ηα εμήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ηνπο βνήζεζε πνιύ ζηελ πξάμε ε δεμηόηεηα ηεο πξνζεθηηθήο αθξόαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Οη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ αληίιεςε ησλ νξίσλ ηνπ ξόινπ ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη ηεο νξγάλσζεο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά θαη θάπσο ιηγόηεξν νη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηελ απόθηεζε «ελζπλαίζζεζεο» ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Γηα ηηο εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην ξόιν ηνπο, ηηο νπνίεο θαιιηέξγεζαλ νη εθπαηδεπόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαθάλεθαλ ηα εμήο. Οη ίδηνη ζεσξνύλ όηη βνεζήζεθαλ αξθεηά από ην πξόγξακκα, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ κεηαλαζηώλ από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηελ πιεξνθόξεζε ηνπο γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, ηελ ελζάξξπλζε ηνπο ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πηζαλέο δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπο. Δπίζεο βνεζήζεθαλ αξθεηά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγεηνλνκηθήο ηνπο πεξίζαιςεο θαζώο θαη ζε ζέκαηα επίιπζεο ελδννηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Φαίλεηαη όκσο όηη βνεζήζεθαλ ιηγόηεξν από ην πξόγξακκα, ζην λα κπνξνύλ λα εληζρύνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ κεηαλαζηώλ, λα ηνπο ζπκβνπιεύνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Από ηηο ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ, ζεσξνύλ όηη πεξηζζόηεξν αμηνπνίεζαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ελζσκάησζε δηαθόξσλ αιιαγώλ θαη ηελ αληαιιαγή 635

9 εηθόλαο. Ληγόηεξν αμηνπνίεζαλ ηηο ηερληθέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο βαζηζκέλε ζε θαλόλεο, ηελ αληη-ηερληθή αληίδξαζεο, ηελ ηερληθή ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ θαη ηέινο ηελ ηερληθή ηεο ζπκβνιηθήο αιιαγήο ξόινπ. ην ζεκείν απηό λα ηνληζζεί όηη ην πξόγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη ηειηθώο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, βαζίζηεθε ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ΑεμΑΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ. Σν έξγν ρξεζηκνπνίεζε λέεο ηερλνινγίεο, ηηο ηξεηο ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο: e-learning platform, TV platform θαη mobile platform. Σα πεξηερόκελα ησλ καζεκάησλ ήηαλ πξνζβάζηκα κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη θαζεκία από ηηο πιαηθόξκεο, ελώ γηα θάζε πιαηθόξκα, αλαπηύρζεθε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Ζ ππνζηήξημε ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη δηαδηθηύνπ ζα έπξεπε λα εληζρύεη ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ( Αβνύξεο & Κόκεο, 2003) θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο εηθνληθήο καζεζηαθήο θνηλόηεηαο, θαζώο ηνπο έδηλε ηε δπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηε Γηθηπαθή Πύιε θαη ρξήζεο ππεξεζηώλ forum θαη blog (Καβαζαηδόπνπινο, 2001). Ζ Γηθηπαθή Πύιε επέηξεπε ηελ πξόζβαζε ζην T.I.P.S. mobile phrasebook, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηηο πην ζεκαληηθέο θξάζεηο θαη εθθξάζεηο κεηαθξαζκέλεο ζε πεξηζζόηεξεο από κηα μέλεο γιώζζεο, θαη ζην T.I.P.S. e-book, ην νπνίν παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο, έζηκα, ζπλήζεηεο θιπ. Δπνκέλσο νη νπνηεζδήπνηε αηηίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή όρη ησλ ζπκκεηερόλησλ από ην πξόγξακκα ζα πξέπεη επίζεο λα αλαδεηεζνύλ θαη αίηηα ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε. πγθεθξηκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα παξαηεξνύκε όηη: Οη ίδηνη ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ζε κεγάιν βαζκό ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, σζηόζν δελ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ πνιύ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα. Δπνκέλσο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο) θαίλεηαη όηη παξνπζίαζε δπζθνιίεο. Σα ελ ιόγσ εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο σο πεγέο πιεξνθόξεζεο ή επηθνηλσλίαο κε θνξείο ή κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη όρη κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο. Όζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, νη κηζνί εξσηώκελνη ζεσξνύλ όηη ε ρξήζε απηώλ ζπλέβαιε από θαζόινπ έσο ιίγν ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Γηα παξάδεηγκα όπσο δηαπηζηώζεθε, ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) δελ βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηελ πξάμε αθνύ νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο ην ρξεζηκνπνίεζαλ από θαζόινπ έσο ιίγν. Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο δελ ζπλέβαιε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηελ επειημία ηεο κάζεζεο θαη επνκέλσο ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξάμε κε ηελ εθκάζεζε επί ησ έξγσ (Halba, 2009). Σηο δηαπηζηώζεηο απηέο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη θαη ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνο Αρηιιέαο Κακέαο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ αλαθέξεη: «Όκσο απηέο νη ίδηεο ηερλνινγίεο ήηαλ απηέο πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη πξνβιήκαηα ζην έξγν θαζόηη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηξίηεο γεληάο ηόηε ήηαλ αθξηβή, άξα θάπνηνη από ηνπο θνηηεηέο καο δπζθνιεύηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό ην πιηθό λα πξνζπειάζνπλ απηό ην πιηθό θαη ην ίδην θαη ε APT-V ε δηαδξαζηηθή ηειεόξαζε ε νπνία ήηαλ θαη είλαη αθόκε έλα ζρεηηθά άγλσζην κέζν ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Άξα απηά πνπ ζην έξγν ήηαλ πξνβιήκαηα ηειηθά απνδείρζεθαλ θέξδνο γηα καο γηαηί αλαγθαζηήθακε λα ηα δνύκε, λα ηα γλσξίζνπκε, λα ηα ιύζνπκε». Γηαθαίλεηαη επνκέλσο όηη, ηα πξνβιήκαηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο είηε απηά θαζνξίδνληαλ από ηελ ειιηπή γλώζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είηε από ηελ δπζθνιία ηεο εθαξκνγήο απηώλ ιόγσ απμεκέλνπ θόζηνπο 636

10 αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηερλνινγηθήο αδπλακίαο ησλ ππεπζύλσλ, δεκηνύξγεζαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία δπζρέξαηλαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Δπνκέλσο, ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην (Κνιηάδεο, 1996 Vygotsky, 1978) πνπ αμηνπνηήζεθε από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ζηα πιαίζηα ηεο ΑεμΑΔ θαίλεηαη λα κελ ζπλέβαιε αξθεηά ζηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Όπσο άιισζηε ηνλίδνπλ, θαη νη Μπίηζεο, Παπαδάθεο, Σδακαξίαο & Φαλνπξάθεο (2001), ε επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη από ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο. Γηα ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη άιισλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πξόγξακκα δηαθάλεθαλ ηα εμήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα ζα έπξεπε λα έρεη κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θαη λα έρεη πεξίνδν πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Μάιηζηα πξνηείλνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε θέληξα ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηώλ, ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνινύληαη κε ηνπο κεηαλάζηεο. Δπίζεο επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε επαθήο κε αληίζηνηρεο νξγαλώζεηο θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ. Με ηε δηεύξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη όκσο λα ζπκθσλεί ν ππεύζπλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θνο Κακέαο αλαθέξεη «λνκίδσ νη ηέζζεξηο κήλεο πνπ δηήξθεζε ην έξγν ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο ρξόλνο εθεί κάιινλ δελ ρξεηάδεηαη βειηίσζε, βέβαηα αλ πξνζηεζεί λέν πιηθό ηόηε ζα δνύκε πσο ζα ην ρεηξηζηνύκε». Θεσξώληαο όηη ε επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηηίζεηαη ζην πιαίζην εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΑΠ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «.Σν ΔΑΠ έρεη έλα ηξόπν λα κεηξάεη, πνπ είλαη δηεζλώο απνδεθηόο, λα κεηξάεη ην θόξην, ελόο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο ιέεη, όηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δέθα κε δώδεθα ώξεο κειέηεο αλά εβδνκάδα, έλα πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο. Έηζη, άξα κε βάζε απηό δηακνξθώλεη θαλείο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, λνκίδσ ε δηάξθεηα ηνπ T.I.P.S. ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή». Ωζηόζν ζπκθσλώληαο κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλίδεη «ζα πξόηεηλα θαη θάηη παξαπάλσ, όρη κόλν ζε κέξε πνπ ζπγθεληξώλνληαη κεηαλάζηεο, αιιά θαη ζε κέξε όπνπ νη κεηαλάζηεο βξίζθνπλ δπζθνιίεο ζην λα ζπλελλνεζνύλ, ή λα δερηνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, όπσο γηα παξάδεηγκα λνζνθνκεία, ΚΔΠ ή όπνηα άιια, λνκαξρίεο θαη ινηπά, ηνπηθή απηνδηνίθεζε όπνηα άιια ζεκεία δειαδή θάπνηνο κεηαλάζηεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπλδηαιαγεί κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία θηινμελείηαη θαη βξίζθεη δπζθνιίεο». Οη εθπαηδεπόκελνη θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ), εθηόο από ιίγνπο νη νπνίνη θαη πξόηεηλαλ ζπγθεθξηκέλεο βειηηώζεηο, όπσο ην λα ππάξρεη θαη ζε έληππε κνξθή, λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο θξάζεηο θ.αι. Γηαπηζηώζεθε όηη επηζπκνύλ πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε θπξίσο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «ηνκείο εθαξκνγήο ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε θαη ε ςπρνινγία ηνπ πνιηηηζκηθνύ δηακεζνιαβεηή» θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε». Σηο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηακόξθσζε ηνπ πιηθνύ ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη λα ηηο ππνζηεξίδεη: «απηό είλαη εύθνιν λα γίλεη, αλ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε δηόηη πξνθαλώο γηα λα γίλνπλ νη ερνγξαθήζεηο πξώηα έρνπλ γξαθηεί ηα θείκελα, λαη ζα κπνξνύζε λα κπαίλεη ζαλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ πιαηθόξκα θαη από θεη θαη πέξα όπνηνο ζέιεη ην εθηππώλεη.». Δπηπιένλ γηα ηηο πηζαλέο βειηηώζεηο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ αλαθέξεη «Λνηπόλ ην ζεκηλάξην T.I.P.S. πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ T.I.P.S., ήηαλ έλα πηινηηθό ζεκηλάξην. Πξνθαλώο κπνξνύλ λα γίλνπλ βειηηώζεηο, όπσο 637

11 γηα παξάδεηγκα λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν. Να κπνπλ θαη άιιεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο λα γίλεη ίζσο πην πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα λα κεηαθξαζηεί θάπνην πεξηερόκελν πνπ έρεη εηνηκαζηεί ζε άιιεο γιώζζεο, θαη βέβαηα ρξεηάδεηαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε απηό γηαηί ν ρώξνο είλαη δσληαλόο θαη ζπλερώο έρνπκε λέεο εμειίμεηο. Όκσο ην έξγν T.I.P.S. έιεμε. Σώξα απηό ζα δνύκε αλ ζα ην θάλνπκε ζηα πιαίζην επόκελνπ έξγνπ ή αλ ζθεθηνύκε σο Παλεπηζηήκην λα δηαζέζνπκε θάπνην ζεκηλάξην ζην αληηθείκελν». Όζν γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ Διιήλσλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη απηώλ από άιιεο ρώξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα θαη ηνλ ηξόπν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ηνλίδεη «.Ζ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε είλαη Δπξσπατθό δήηεκα δελ είλαη δήηεκα θάζε ρώξαο. Πσο ζα κάζεη ν Έιιελαο πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπ Γάιινπ κεηαλάζηε πνπ έξρεηαη ζηε Διιάδα. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο είλαη λα κηιήζεη κε έλαλ Γάιιν πνιηηηζκηθό δηακεζνιαβεηή, λα αληαιιάμνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα αληαιιάμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Άξα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε επηθνηλσλία. Πσο ζα γίλεη απηό; Ννκίδσ κέζσ κηαο πιαηθόξκαο θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ, γηαπηό θαη κεηο ην πξνηείλακε απηό ζηελ πξόηαζε καο. Θα κπνξνύζε θάζε ρώξα λα αλαπηύμεη ην ηνπηθό ηεο δίθηπν θαη όιεο νη ρώξεο καδί λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξσπατθό δίθηπν κέζσ κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κηα ραξά, ζα κπνξνύζε βέβαηα λα έρεη παξακείλεη αλνηρηή θαη ε πιαηθόξκα ηνπ T.I.P.S., αιιά δπζηπρώο απηό δελ έγηλε, απηό είλαη απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ, ηεο Ηηαιηθήο FOR.COM όπνπ εκείο δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη». Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο Ζ γεληθόηεξε εηθόλα επνκέλσο είλαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα T.I.P.S. πηζηεύνπλ όηη βνεζήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηό. Ωζηόζν αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά θαίλεηαη λα έρνπλ εληνπηζηεί από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ηνπ ΔΑΠ. πλνπηηθά, θάπνηεο πξνηάζεηο κπνξεί λα δηαηππσζνύλ ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα λα: α) Οξγαλσζνύλ θαη άιια πξνγξάκκαηα ΑεμΑΔ εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαζώο απμάλεηαη ζπλερώο ε ξνή ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ρώξα καο. β) Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη, ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ, ΚΔΠ, λνζνθνκεία, ηεισλεία, θαη γεληθόηεξα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. γ) Παξέρεηαη έληππν πιηθό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ, λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, κε εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. δ) Γίδεηαη πεξαηηέξσ βαξύηεηα ζηελ ελεκέξσζε θαη εμάζθεζε ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, λα δεκηνπξγεζεί πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, όρη κόλν ησλ ειιήλσλ αιιά θαη απηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. ζη) Αμηνπνηεζνύλ θαη άιια εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία παξάιιεια κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Blended Learning). Αθόκε κηα πξόηαζε πνπ μεπεξλά ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο έρεη ζρέζε κε ηελ: α) Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ ζε άιιεο ρώξεο ηεο θνηλνπξαμίαο δηεμαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύγθξηζε κε ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο ειιεληθήο ηάμεο. 638

12 Βηβιηνγξαθία Αβνύξεο, Ν. & Κόκεο, Β. (2003). ύγρξνλε πλεξγαζία από Απόζηαζε: Εεηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Αιιειεπίδξαζεο. 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά Εηζεγήζεωλ. Ληνλαξάθεο. Α. (επηκ.). Αζήλα, Πξνπνκπόο Αλδξνύζνπ, Α., Αζθνύλε, Ν., Μάγνο, Κ., Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε. (2001). Εθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Δηαθνξέο θαη Κνηλωληθέο Αληζόηεηεο. Σόκνο Β. Πάηξα, ΔΑΠ Βατθνύζε, Γ., Βαιάθαο, Η., Κόθθνο, Α. θαη Σζηκπνπθιή, Α. (1999). Εθπαίδεπζε ελειίθωλ. Εθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη. Οκάδα εθπαηδεπνκέλωλ. Σόκνο Γ. Πάηξα, ΔΑΠ Bell, J. (2001). Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο παηδαγωγηθήο θαη θνηλωληθήο έξεπλαο. Αζήλα: Gutenberg Βεξγίδεο, Γ. θαη Καξαιήο, Θ. (1999) Σρεδηαζκόο Οξγάλωζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάηωλ, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R., Woods, P. (1999). Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε, Εγρεηξίδην Μειέηεο. Μηθξ. Δ.Φξάγθνπ. Πάηξα, ΔΑΠ Cohen, L. θαη Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην. Γεκεηξόπνπινο, Δ. (1998). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε. Ζ Αμηνιόγεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ. Αζήλα, Δθδόζεηο Γξεγόξεο Halba, B. (2009). T.I.P.S. For intercultural dialogue-t-learning to Improve Professionall Skills For Intercultural dialogue. Paris,October7th Renovabis international conference Migration in Europe_Change or danger? Analyses and concepts(freising, ).speech by Walter Schwimmer,secretory General of the Council of Europe) Halba, Β. (2008). TIPS, Rapports pour la France, Leonardo da Vinci project, initiated by For.Com (Italy). May 2008 Javeau, C., (2000). Η έξεπλα κε εξωηεκαηνιόγην. Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Μεηαθξ. Καη. Σδαλλνλέ-Σδώξηδε. Αζήλα, Δθδόζεηο Σππσζήησ Καβαζαηδόπνπινο, Η. (2001). Η Σπκβνιή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλωληαθήο Τερλνινγίαο ζηε Μάζεζε από Απόζηαζε. ην: Α. Ληνλαξάθεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ 1ν Παλειιήλην πλέδξην ζηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Σόκνο Α. Πάηξα, ΔΑΠ Κνιηάδεο, Δ. (1996). Θεωξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σόκνο Α. Αζήλα, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Ληαλόο, Θ. (2003). Σύγρξνλε κεηαλάζηεπζε ζηελ Ειιάδα: Οηθνλνκηθή δηεξεύλεζε Μαπξνκάηεο, Γ. θαη Σζηηζειίθεο, Κ. (2004). Η εθπαίδεπζε ηωλ κεηαλαζηώλ ζηελ Ειιάδα ( ).Πνιηηηθέο πξαθηηθέο. ην Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή Μπαγάθεο, Γ. (επηκ) (2001). Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη ζρνιείνπ. Αζήλα, Δθδόζεηο Μεηαίρκην Μπηγηιάθε, Ν. (2009). Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Αλνηθηή εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 5th International Conference in Open & Distance Learning - November 2009, Athens Μπίηζεο, Υ., Παπαδάθεο,., Σδακαξίαο,., Φαλνπξάθεο, Γ. (2001). Tερλνινγίεο επηθνηλωλίαο ζηε εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθό ηόπν: Ναμάθεο, Υ. θαη Υιέηζνο, Μ. (επ.) (2001). Μεηαλάζηεο θαη Μεηαλάζηεπζε: Οηθνλνκηθέο, Πνιηηηθέο θαη Κνηλωληθέο Πηπρέο. Αζήλα, Δθδόζεηο Παηάθεο Παξαζθεπόπνπινο, Η. (1993α). Μεζνδνινγία Επηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σόκνο 1νο, Αζήλα, Δθδόζεηο ηνπ ηδίνπ Παξαζθεπόπνπινο, Η. (1993β). Μεζνδνινγία Επηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σόκνο 2νο, Αζήλα, Δθδόζεηο ηνπ ηδίνπ Ρνύζνο, Π. θαη Σζανύζεο, Γ. (2002). Σηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηηο θνηλωληθέο επηζηήκεο. Αζήλα, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Silverman, D. (2000). Analyzing Talk and Text. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds), Handbook of Qualitative Research, 2* Ed. London: Sage ηηαξόπνπινο, Ν. (2004). Η αβεβαηόηεηα ηεο αξρήο ηεο «δίθαηεο κεηαρείξηζεο» ηωλ αιινδαπώλ κεηαλαζηώλ εξγαδνκέλωλ ζην ππό εμέιημε επξωπαϊθό δίθαην. ην: Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή Σζανύζε, Γ. Γ., (1999). Κνηλωληθή Δεκνγξαθία (ζει. 119). Αζήλα, Δθδόζεηο Gutenberg Triantafyllidou, A. Gropas R. (2007). European Immigration: a sourcebook. Hampshire. Ashgate. Vygotsky, L.S., (1978). Mind in Society: the development of higher psychological processes. MA: Harvard University Prees, Cambridge 639

13 Υαηδή, Υ., (2004). Ο αιινδαπόο ωο ππνθείκελν δηθαηωκάηωλ ζηελ Ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή 640

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue Ο θορέας FOR.COM - Formazione per la Comunicazione ζε ζσνεργαζία με ηον θορέα IRIV - Institut de Recherche et d Information

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα