Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην"

Transcript

1 Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants to the T.I.P.S. Program of the Laboratory of Educational Material and Methodology at the Hellenic Open University Νίηζα Μπηγηιάθε Δηδηθή Δπηζηήκνλαο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ΔΠ, Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Γεσξγία Σηαύξαθα Νεπηαγσγόο, Μ.Δd. Πεξίιεςε Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο αιιά ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ησλ ρσξώλ απηώλ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη εηδηθόηεξα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Δίλαη ζαθέο όηη, νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ, είλαη απηνί πνπ απνηεινύλ ηε «γέθπξα» επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Σν ΔΑΠ σο θαηλνηόκν ίδξπκα παξνρήο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε πινπνίεζε έλα πηινηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ Σ.I.P.S. - T-learning to Improve Professional Skills ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο από άιιεο ρώξεο. Ζ παξνύζα έξεπλα αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα. Abstract The HELLENIC OPEN UNIVERSITY, as an innovative distance educational institution, it has coordinated a program which was named T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills in order to educate cultural mediators, in collaboration with institutions from other countries. The purpose of this research was to investigate if the participants of the program T.I.P.S. believe that their attendance at the program 628

2 helped them, and to what extent, in their daily practice as cultural mediators. According to their opinions they believe that the program helped them to a large extent and it seems that they have a positive overview of it. Moreover, for a better understanding of the program s implementation, an interview took place with the person in charge of it, the Assistant Professor at the Hellenic Open University, Mr. Achileas Kameas. 1. Δηζαγσγή 1.1. Μεηαλάζηεπζε θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη έλα αξραίν θαη παγθόζκην θνηλσληθό θαηλόκελν από ηελ επνρή ηνπ «Homo Sapiens». Δθαηνκκύξηα άλζξσπνη, κεηαμύ απηώλ πνιιά παηδηά, ήηαλ θαη είλαη αλαγθαζκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο ιόγσ πνιέκνπ, αλάγθεο, εμαζιίσζεο, βίαο θαη θαηαζηξνθώλ ηεο θύζεο. Ζ κεηαλάζηεπζε επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα νινέλα θαη βαζύηεξα βαζηθέο πηπρέο ηνπ ζύγρξνλνπ θνηλσληθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ γίγλεζζαη θαη απαηηεί θπζηθά πνηθίιεο κνξθέο θνηλσληθήο παξέκβαζεο (Υαηδή, 2004). Λέγνληαο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κόληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ ή ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ζεσξείηαη δε σο κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κεραληθή αλαλέσζε θαη θζνξά ελόο πιεζπζκνύ (Σζανύζε, 1999). Ζ πνιππνιηηηζκηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ, σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκώλ, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα θαη λέεο πξνθιήζεηο. Ζ ζύγρξνλε Δπξώπε απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα παξάδεηγκα πνιπεζληθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο ζπλύπαξμεο, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πινπξαιηζκνύ. Απνηειεί ηε ζπλύπαξμε αλζξώπσλ, κε δηαθνξεηηθή ζξεζθεία, ζπκπεξηθνξά, λννηξνπία, κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, αληηιήςεηο θαη ήζε. Γηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ θαινύληαη λα ζπκπνξεπηνύλ αιιά λα κελ αιινησζνύλ (Αλδξνύζνπ θαη αι. 2001). ην ηνπίν απηό θαινύληαη ηα θξάηε, κέιε λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο όπσο: ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ πνπ νινέλα θαη απμάλεη ζηελ Δπξώπε. Ζ ελζσκάησζε ηνπο έρεη θαηαζηεί έλα βαζηθό δήηεκα γηα ηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, εηδηθόηεξα γηα ηηο ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ιόγσ ηεο έθηαζεο ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο κεγάιεο ξνήο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ. Σα βαιθαληθά θξάηε ζεσξνύληαη σο επί ην πιείζηνλ ρώξεο απνζηνιήο ησλ κεηαλαζηώλ. ηε ζύγρξνλε θνηλσλία όκσο, έρνπλ γίλεη δέθηεο δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ κεηαλαζηώλ, από ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ησλ πξώελ θνπκκνπληζηηθώλ θξαηώλ. Όπσο δηαηππώζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δύν δηαδηθαζίεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαλαζηώλ. Ζ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ε απόθηεζε ηθαλνηήησλ (Αλδξνύζνπ θαη αι., 2001 Μαπξνκάηεο θαη Σζηηζειίθεο, 2004). ηελ θαηεύζπλζε απηή, ην ΔΑΠ κέζσ ηεο ΑεμΑΔ, έδσζε ηε δπλαηόηεηα ηεο παξνρήο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζε ελδηαθεξόκελνπο γηα λα επηκνξθσζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο, ώζηε νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ. Οη Πνιηηηζκηθνί Γηακεζνιαβεηέο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο. Γηα λα είλαη όκσο ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζην ξόιν ηνπο, πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο θνπιηνύξεο θαη επηπιένλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, από ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ έσο ηελ εθαξκνγή ησλ ζπλεξγαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ ελδπλάκσζεο (Halba, 2009, 2008). 629

3 1.2. Τν πξόγξακκα T.I.P.S. Σν Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.) ηνπ ΔΑΠ αληηιακβαλόκελν ηελ αλαγθαηόηεηα γηα γξήγνξε θαη πιήξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε αιιά θαη ζπκκεηνρή ζηηο επξύηεξεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ην πηινηηθό πξόγξακκα T.I.P.S. ζπκκεηέρνληαο ζηε θνηλνπξαμία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ρώξεο ηεο θνηλνπξαμίαο επηιέρηεθαλ ζύκθσλα κε ηα εδαθηθά θξηηήξηα, θάζε έλα πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη πνπ απεηθνλίδεη ηα δηαθνξεηηθά κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο νινθιήξσζεο ζηελ Δπξώπε. Οη κεζνγεηαθνί ζπλεξγάηεο, Ηηαιία, Διιάδα θαη Γαιιία, αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ρώξεο όπνπ νη απνδεκεηηθέο ξνέο είλαη ζπρλέο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο παξάλνκεο θαη πξνέξρνληαη από ηελ Αθξηθή. Ο απζηξηαθόο ζπλεξγάηεο εμεγεί κηα ρώξα όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ είλαη εληειώο ελζσκαησκέλε ζην εξγαηηθό δπλακηθό. Δλώ, ν πνισληθόο ζπλεξγάηεο, έλα λέν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, επεμεγεί κηα ρώξα, ε νπνία αληηκεησπίδεη απηήλ ηελ πεξίνδν ηηο πξνθιήζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο αλαδεηνύληεο άζπιν θαη ηνπο πξόζθπγεο. Σν έξγν είρε ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ επξσπατθή θνηλόηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε, ππνπξόγξακκα LEONARDO DA VINCΗ (Lifelong Learning Programe) θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην πξόγξακκα ήηαλ δσξεάλ, θαηά ηελ πηινηηθή ηνπ θάζε (Halba, 2008). Σν πηινηηθό επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S., μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 9 Μαξηίνπ 2009, κε ηελ παξάδνζε ηεο πξώηεο ελόηεηαο «εηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S.» θαη έιεμε ηελ Πέκπηε 20 Απγνύζηνπ. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, γηαηί είλαη ην κνλαδηθό εμ Απνζηάζεσο Παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα θαη είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ηεο ΑεμΑΔ (ςεθηαθή πιαηθόξκα, εηθνληθέο ηάμεηο) θαη ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόζεη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσλίαο, όπσο ην APT-V, ηε ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ απνηεινύλ ηζρπξέο θαηλνηνκίεο ηνπ έξγνπ θαη ζρεηηθά άγλσζηα κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Σν πξόγξακκα απεπζύλζεθε ζε όζνπο επηζπκνύζαλ λα εθπαηδεπηνύλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη δηέζεηαλ κηθξή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε. Απαξαίηεην ήηαλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κέζα από θηλεηό ηειέθσλν, θαζώο θαη πξόζβαζε από θνξεηό ή πξνζσπηθό ππνινγηζηή, ελώ έπξεπε λα γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηελ αγγιηθή γιώζζα. ηελ Διιάδα έδεημαλ ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξα από πελήληα άηνκα θαη ππέβαιαλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηώκαηα θαη ηηο θόξκεο πξνεγγξαθήο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ππεβιήζεζαλ αηηήζεηο θαη από όιε ηε ρώξα θαζώο θαη από άιιεο, όπσο Γεξκαλία, Ηηαιία, Φηιαλδία. Με ηε δηαδηθαζία επηινγήο, επηιέρηεθαλ 25 εθπαηδεπόκελνη. Γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε ηνπο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξία θέληξα ηνπ T.I.P.S, Πάηξα, Αζήλα, Ρέζπκλν. Κάζε θέληξν είρε εμνπιηζζεί κε έλα ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κηα IPTV, κπνξνύζε δε λα θηινμελήζεη έσο 10 εθπαηδεπόκελνπο. ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ειιεληθή ηάμε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ: Δξγαδόκελνη επαγγεικαηίεο 19. Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθή εζληθόηεηα από ηε ρώξα πνπ δνπλ ήηαλ: 21, Έιιελεο, 1, Αιβαλόο, 1, Ρνπκάλνο θαη 2, Ληβαλέδνη. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ έληνλν, αθνύ απηνί πνπ παξέκεηλαλ σο 30 Ηνπλίνπ ζηελ ειιεληθή ηάμε ήηαλ 22 άηνκα. Έρεη ινηπόλ εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ κειεηάεη γεληθόηεξα ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ (Triantafyllidou & Gropas, 2007; Ληαλόο, 630

4 2003; Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2001; ηηαξόπνπινο, 2004), δηνξγαλώλεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ηελ έληαμε ηνπο (Μπηγηιάθε, 2009; Βεξγίδεο θαη Καξαιήο, 1999; Γεκεηξόπνπινο, 1998) λα θαηαγξαθνύλ θαη λα αλαιπζνύλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζαθέο όηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηαγξαθήο ζα ζηεξίμνπλ παξόκνηεο πξνζπάζεηεο ζπγθξόηεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Μπαγάθεο, 2001; Βατθνύζε θαη αι., 1999), πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο. Δλ θαηαθιείδη, ζην άξζξν απηό γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα. 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 2.1. Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Δπηδηώθνληαο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 1. Καηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζε πνην βαζκό ζεσξνύλ νη επηκνξθνύκελνη όηη : 1.1. Οη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα όζνλ αθνξά ηζηνξηθά, δεκνγξαθηθά θαη λνκνζεηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηωλ κεηαλαζηώλ είλαη επαξθείο; 1.2. Οη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο βνήζεζαλ ζηελ άζθεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ωο Πνιηηηζκηθνί Δηακεζνιαβεηέο; 1.3. Χξεζηκνπνίεζαλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλωλίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ πνπ αληηκεηώπηζαλ; 2. Από ηελ κεηέπεηηα εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο : 2.1. Θεωξνύλ νη επηκνξθνύκελνη θαη ζε πνην βαζκό όηη ήξζαλ ζε επαθή κε δεηήκαηα θαη αληηκεηώπηζαλ πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία δελ είραλ πξνεηνηκαζηεί επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S.; 2.2. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε αληίζηνηρωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ; 631

5 3. Πνηνο είλαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ ΔΑΠ θαη ηεο ΑεμΑΔ απέλαληη ζηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ κεηαλαζηώλ κέζσ ηεο επηκόξθσζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ; 2.2. Σρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο Μηα επηζηεκνληθή κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, είλαη ε έξεπλα επηζθόπεζεο. ύκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Manion, (1994) ζηηο επηζθνπήζεηο ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απνζθνπώληαο λα πεξηγξαθεί ε θύζε ησλ ππαξρνπζώλ ζπλζεθώλ ή λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ζρέζεηο πνπ ελππάξρνπλ αλάκεζα ζηα γεγνλόηα. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Οθηώβξην έσο θαη Γεθέκβξην ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο θαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο παξάγεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο (Παξαζθεπόπνπινο, 1993β Ρνύζνο & Σζανύζεο, 2002) θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη πινύζηα δεδνκέλα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ζε κεγάιν δείγκα αλζξώπσλ (Bird θ. ζπλ., 1999). Θεσξείηαη ινηπόλ ε πνζνηηθή κέζνδνο, θαηάιιειε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξνύκελεο έξεπλαο, δηόηη εμππεξεηεί ην ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ δηεξεπλώληαη θαη επηπιένλ γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηέζζεξεηο θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε, πξαγκαηνπνηήζεθε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε ζπκκεηέρνληα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., κε ζηόρν ηελ ηειηθή ζπγθξόηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ δεύηεξε θάζε, ηα εξσηεκαηνιόγηα επηδόζεθαλ ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, ώζηε λα γίλεη ε παξαιαβή ηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα. Αθνινύζεζε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απηή ηε θνξά κε ηνλ ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο, ζηελ ηέηαξηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Ο πιεζπζκόο θαη ην Γείγκα ηεο έξεπλαο Δηδηθόηεξα, ζηελ έξεπλα απηή θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρόιεζε σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. ην πιαίζην απηό, ζπιιέρζεθαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο επηκόξθσζεο. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα T.I.P.S., όπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε ρώξεο: Απζηξία, Γαιιία, Ηηαιία, Πνισλία θαη Διιάδα. πλνιηθά νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθαηό. Ζ έξεπλα όκσο απηή κειέηεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο ηάμεο. Δπνκέλσο, ν πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ 22 εθπαηδεπόκελνη, ζήκεξα επαγγεικαηίεο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Ο πιεζπζκόο απηόο επηιέρζεθε θαζώο ζπκκεηείρε ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα. Τπνγξακκίδεηαη, όηη ηα 22 ππνθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ελεξγά κέρξη ην πέξαο απηνύ. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζζεί όηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηεο ειιεληθήο ηάμεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηειείηαη από όζνπο εθπαηδεπόκελνπο δέρζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην θαη ην απέζηεηιαλ κέρξη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ πλνιηθά επεζηξάθεζαλ 12 εξσηεκαηνιόγηα, δειαδή ην δείγκα απνηειεί ην 54,5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ελόο εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζδηνξίζηεθαλ όιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ν πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο ζηελ πξάμε, όηαλ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε κεηαλάζηεο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά, όπσο θαη ν ηξόπνο πνπ ηα αληηκεησπίδεη. Ζ ζπλάληεζε απηή 632

6 βνήζεζε λα νξηνζεηεζνύλ νη άμνλεο δηεξεύλεζεο θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ηειηθέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη, ζπληάρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην βάζεη ησλ γεληθώλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηελ ζύληαμε θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα (Javeau, 2000). Δίλαη δειαδή, γξακκέλν θαηά ηξόπν ζαθή θαη ιηηό, ελώ έγηλε πξνζπάζεηα ώζηε λα απνθεύγνληαη εηδηθνί όξνη θαη δηθνξνύκελεο θξάζεηο. Γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θάζε ζεκαηηθνύ άμνλα ειήθζεζαλ ππόςε: α) ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξώηεζεο όζνλ αθνξά ην ζθνπό θαη ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, β) ε θαηαιιειόηεηα ηεο ιεθηηθήο δηαηύπσζεο, γ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο κνξθήο ηεο απάληεζεο ηεο εξώηεζεο θαη δ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο ζεηξάο ηεο εξώηεζεο (πρ. γεληθή - εηδηθή). Δπίζεο, πξνηηκήζεθε ην β πιεζπληηθό πξόζσπν, έηζη ώζηε, λα κελ ζεσξεζνύλ νη απεπζπλόκελεο εξσηήζεηο αλαθξηηηθνύ ηύπνπ, αιιά δηεξεπλεηηθνύ, πνπ επηδεηνύλ αηνκηθέο απαληήζεηο από ηνπο εξσηώκελνπο κέζα ζε έλα επξύηεξν πιαίζην γελίθεπζεο θαη εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Σν εξσηεκαηνιόγην απηό, πεξηειάκβαλε 46 εξσηήζεηο «θιεηζηνύ», «αλνηθηνύ» θαη «εκη-αλνηθηνύ» ηύπνπ. Πξόθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη λα πξνθύςνπλ έηζη δεδνκέλα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δέρηεθαλ, επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ζηαηηζηηθώλ εξγαιείσλ. ηηο «θιεηζηνύ» ηύπνπ εξσηήζεηο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ θαη νη απαληήζεηο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, έηζη νη εξσηώκελνη θαινύληαη λα επηιέμνπλ κεηαμύ απηώλ. Δπνκέλσο, νη εξσηήζεηο απηέο ζπκπιεξώλνληαη εύθνια, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο εξσηώκελνπο ζην ζέκα. Οη εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ είλαη δνκεκέλεο θαη δηαηππσκέλεο, βάζεη ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert: θαζόινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιύ, πάξα πνιύ (Javeau, 2000 Παξαζθεπόπνπινο, 1993β). ηηο αλνηθηέο ηύπνπ εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, δελ πξνβιέπεηαη απάληεζε θαη νη εξσηώκελνη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, νξγαλώλνληαο ηελ απάληεζε ηνπο όπσο εθείλνη ηελ ελλννύλ, ηόζν από άπνςε κνξθήο όζν θαη πεξηερνκέλνπ. Με ηηο αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε αθόκα θαη ησλ πην ιεπηώλ ζεκάησλ, ε θαιύηεξε θαηαλόεζε γλσκώλ, ζηάζεσλ, θηλήηξσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ ζηηο δηάθνξεο όςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 2.4 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε έμη επηκέξνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο: ηνλ πξώην άμνλα «Καηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ηωλ αλαγθώλ ηωλ κεηαλαζηώλ» πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη αλ νη εθπαηδεπόκελνη κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί κεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ην πξόγξακκα είλαη επαξθείο θαη ζε πνην βαζκό. ην δεύηεξν άμνλα «Δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηωλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ» πεξηιακβάλνληαη δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 4 έσο 17) από ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία ρσξίδεηαη ζε επηά ππν-εξσηήζεηο (17.1 έσο 17.7). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη θαηά πόζν νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζεσξνύλ όηη νη δεμηόηεηεο θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθείο θαη ζε πνην βαζκό. Οη πξώηεο πέληε εξσηήζεηο (από 4 έσο 9) αθνξνύλ γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο όπσο ελζπλαίζζεζε, νξγάλσζε, αληίιεςε ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν 633

7 ξόινο ηνπο, θ.αι. θαη νη ππόινηπεο (10 έσο 17) αθνξνύλ εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ώζηε λα δηεθπεξαηώλνπλ ηθαλνπνηεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ ηειεπηαία εξώηεζε ηνπ άμνλα (εξώηεζε 17), αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηηο ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ (conflict resolution techniques), νη δεμηόηεηεο απηέο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηνπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη κεζνιαβνύλ αθόκε θαη ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο. ηνλ ηξίην άμνλα «Δίθηπν πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη αμηνπνίεζε ηωλ ΤΠΕ» πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (από 18 έσο 20). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο (Ηληεξλεη, θηλεηό ηειέθσλν, ηειεόξαζε) πνπ γλώξηζαλ αιιά θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ζην πξόγξακκα, εάλ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ κεηέπεηηα ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ζε πνην βαζκό. ηνλ ηέηαξην άμνλα «Δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο» πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο (21 θαη 22.1), δηεξεπλώληαη νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλόλ αληηκεηώπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ πξώηε εξώηεζε (εξώηεζε 21) είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ εξώηεζε κε ππνεξσηήκαηα (21.1 έσο 21.4) πνπ αθνξνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθά (επραξίζηεζε, απηνπεπνίζεζε) ή αξλεηηθά (άγρνο, αίζζεκα απνκόλσζεο). Ζ επόκελε αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε (εξώηεζε 22) δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλαθέξνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κία νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ δπζθνιηώλ πνπ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο αληηκεησπίδνπλ. ην πέκπην άμνλα «Πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε αληίζηνηρωλ πξνγξακκάηωλ» πεξηιακβάλνληαη δώδεθα εξσηήζεηο (από 23 έσο 29). Γηεξεπλώληαη νη βειηηώζεηο πνπ ζεσξνύλ νη ζπκκεηέρνληεο όηη πξέπεη λα γίλνπλ ζην T.I.P.S. Τπάξρνπλ δύν εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (ε εξώηεζε 23 θαη ε εξώηεζε 26 κε ηέζζεξα ππνεξσηήκαηα 26.1 έσο 26.4), όπνπ δεηείηαη από ηνπο ίδηνπο λα απαληήζνπλ γηα πηζαλέο βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ππάξρνπλ πέληε εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 24.1, 25.1, 27, 28 θαη 29) όπνπ ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ γηα πηζαλέο βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ πξαθηηθή εμάζθεζε, ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) θαη άιιεο πηζαλέο πξνηάζεηο. ηνλ έθην άμνλα «Χαξαθηεξηζηηθά ηωλ επηκνξθνύκελωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S» πεξηιακβάλνληαη 24 εξσηήζεηο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (από 30 έσο 43). ύκθσλα κε ηνλ Bell (2001), νη πξνζσπηθέο εξσηήζεηο θαιύηεξα λα κέλνπλ γηα ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα κελ επεξεαζηνύλ νη εξσηώκελνη αξλεηηθά θαζώο νη εξσηήζεηο αθνξνύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (Παξαζθεπόπνπινο,1993β) θαη επηπιένλ είλαη εξσηήζεηο «ξνπηίλαο», νη νπνίεο απαληώληαη εύθνια, δελ θνπξάδνπλ γηαηί δελ απαηηνύλ ζθέςε, θξίζε ή πνιύ ρξόλν. Απνηειέζκαηα Σπδήηεζε Ζ έξεπλα απηή αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ 634

8 λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, θν Αρηιιέα Κακέα. Όζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ δηαπηζηώζεθε όηη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πξόγξακκα T.I.P.S. αθνύ όινη νη εθπαηδεπόκελνη ζα πξόηεηλαλ ζε θάπνηνλ λα παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν πξόγξακκα θαη θαλέλαο δελ δηαηύπσζε θάπνην ιόγν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξόηξπλζε από κέξνπο ηνπο κε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα, πξνο άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ην πξόγξακκα θάιπςε ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απόθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε ζπλέληεπμε ηνπ θνπ Αρηιιέα Κακέα, αθνύ όπσο αλαθέξεη: «Γεληθά ηα ζρόιηα πνπ πήξακε, θάλακε κηα ηειηθή εκεξίδα όπσο μέξεηε, θαη κηα ηειηθή ζπλάληεζε εδώ ζηε ρώξα, ηα ζρόιηα πνπ πήξακε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ήηαλ ζεηηθά, καο είπαλ όηη έγηλαλ θαιύηεξνη ζηε δνπιεηά ηνπο κεηά ην έξγν». Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ, παξαηεξνύληαη ηα εμήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα T.I.P.S., γηα ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπο βνήζεζαλ πεξηζζόηεξν από όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ γηα ηζηνξηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ωζηόζν ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα δελ ηνπο βνήζεζε αξθεηά όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ αθνύ δελ ηνπο παξόηξπλε λα ζθεθηνύλ πάλσ ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ηηο γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαηεξνύληαη ηα εμήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ηνπο βνήζεζε πνιύ ζηελ πξάμε ε δεμηόηεηα ηεο πξνζεθηηθήο αθξόαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Οη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ αληίιεςε ησλ νξίσλ ηνπ ξόινπ ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη ηεο νξγάλσζεο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά θαη θάπσο ιηγόηεξν νη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηελ απόθηεζε «ελζπλαίζζεζεο» ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Γηα ηηο εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην ξόιν ηνπο, ηηο νπνίεο θαιιηέξγεζαλ νη εθπαηδεπόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαθάλεθαλ ηα εμήο. Οη ίδηνη ζεσξνύλ όηη βνεζήζεθαλ αξθεηά από ην πξόγξακκα, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ κεηαλαζηώλ από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηελ πιεξνθόξεζε ηνπο γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, ηελ ελζάξξπλζε ηνπο ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πηζαλέο δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπο. Δπίζεο βνεζήζεθαλ αξθεηά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγεηνλνκηθήο ηνπο πεξίζαιςεο θαζώο θαη ζε ζέκαηα επίιπζεο ελδννηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Φαίλεηαη όκσο όηη βνεζήζεθαλ ιηγόηεξν από ην πξόγξακκα, ζην λα κπνξνύλ λα εληζρύνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ κεηαλαζηώλ, λα ηνπο ζπκβνπιεύνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Από ηηο ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ, ζεσξνύλ όηη πεξηζζόηεξν αμηνπνίεζαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ελζσκάησζε δηαθόξσλ αιιαγώλ θαη ηελ αληαιιαγή 635

9 εηθόλαο. Ληγόηεξν αμηνπνίεζαλ ηηο ηερληθέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο βαζηζκέλε ζε θαλόλεο, ηελ αληη-ηερληθή αληίδξαζεο, ηελ ηερληθή ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ θαη ηέινο ηελ ηερληθή ηεο ζπκβνιηθήο αιιαγήο ξόινπ. ην ζεκείν απηό λα ηνληζζεί όηη ην πξόγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη ηειηθώο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, βαζίζηεθε ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ΑεμΑΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ. Σν έξγν ρξεζηκνπνίεζε λέεο ηερλνινγίεο, ηηο ηξεηο ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο: e-learning platform, TV platform θαη mobile platform. Σα πεξηερόκελα ησλ καζεκάησλ ήηαλ πξνζβάζηκα κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη θαζεκία από ηηο πιαηθόξκεο, ελώ γηα θάζε πιαηθόξκα, αλαπηύρζεθε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Ζ ππνζηήξημε ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη δηαδηθηύνπ ζα έπξεπε λα εληζρύεη ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ( Αβνύξεο & Κόκεο, 2003) θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο εηθνληθήο καζεζηαθήο θνηλόηεηαο, θαζώο ηνπο έδηλε ηε δπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηε Γηθηπαθή Πύιε θαη ρξήζεο ππεξεζηώλ forum θαη blog (Καβαζαηδόπνπινο, 2001). Ζ Γηθηπαθή Πύιε επέηξεπε ηελ πξόζβαζε ζην T.I.P.S. mobile phrasebook, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηηο πην ζεκαληηθέο θξάζεηο θαη εθθξάζεηο κεηαθξαζκέλεο ζε πεξηζζόηεξεο από κηα μέλεο γιώζζεο, θαη ζην T.I.P.S. e-book, ην νπνίν παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο, έζηκα, ζπλήζεηεο θιπ. Δπνκέλσο νη νπνηεζδήπνηε αηηίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή όρη ησλ ζπκκεηερόλησλ από ην πξόγξακκα ζα πξέπεη επίζεο λα αλαδεηεζνύλ θαη αίηηα ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε. πγθεθξηκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα παξαηεξνύκε όηη: Οη ίδηνη ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ζε κεγάιν βαζκό ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, σζηόζν δελ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ πνιύ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα. Δπνκέλσο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο) θαίλεηαη όηη παξνπζίαζε δπζθνιίεο. Σα ελ ιόγσ εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο σο πεγέο πιεξνθόξεζεο ή επηθνηλσλίαο κε θνξείο ή κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη όρη κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο. Όζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, νη κηζνί εξσηώκελνη ζεσξνύλ όηη ε ρξήζε απηώλ ζπλέβαιε από θαζόινπ έσο ιίγν ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Γηα παξάδεηγκα όπσο δηαπηζηώζεθε, ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) δελ βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηελ πξάμε αθνύ νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο ην ρξεζηκνπνίεζαλ από θαζόινπ έσο ιίγν. Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο δελ ζπλέβαιε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηελ επειημία ηεο κάζεζεο θαη επνκέλσο ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξάμε κε ηελ εθκάζεζε επί ησ έξγσ (Halba, 2009). Σηο δηαπηζηώζεηο απηέο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη θαη ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνο Αρηιιέαο Κακέαο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ αλαθέξεη: «Όκσο απηέο νη ίδηεο ηερλνινγίεο ήηαλ απηέο πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη πξνβιήκαηα ζην έξγν θαζόηη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηξίηεο γεληάο ηόηε ήηαλ αθξηβή, άξα θάπνηνη από ηνπο θνηηεηέο καο δπζθνιεύηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό ην πιηθό λα πξνζπειάζνπλ απηό ην πιηθό θαη ην ίδην θαη ε APT-V ε δηαδξαζηηθή ηειεόξαζε ε νπνία ήηαλ θαη είλαη αθόκε έλα ζρεηηθά άγλσζην κέζν ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Άξα απηά πνπ ζην έξγν ήηαλ πξνβιήκαηα ηειηθά απνδείρζεθαλ θέξδνο γηα καο γηαηί αλαγθαζηήθακε λα ηα δνύκε, λα ηα γλσξίζνπκε, λα ηα ιύζνπκε». Γηαθαίλεηαη επνκέλσο όηη, ηα πξνβιήκαηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο είηε απηά θαζνξίδνληαλ από ηελ ειιηπή γλώζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είηε από ηελ δπζθνιία ηεο εθαξκνγήο απηώλ ιόγσ απμεκέλνπ θόζηνπο 636

10 αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηερλνινγηθήο αδπλακίαο ησλ ππεπζύλσλ, δεκηνύξγεζαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία δπζρέξαηλαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Δπνκέλσο, ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην (Κνιηάδεο, 1996 Vygotsky, 1978) πνπ αμηνπνηήζεθε από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ζηα πιαίζηα ηεο ΑεμΑΔ θαίλεηαη λα κελ ζπλέβαιε αξθεηά ζηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Όπσο άιισζηε ηνλίδνπλ, θαη νη Μπίηζεο, Παπαδάθεο, Σδακαξίαο & Φαλνπξάθεο (2001), ε επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη από ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο. Γηα ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη άιισλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πξόγξακκα δηαθάλεθαλ ηα εμήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα ζα έπξεπε λα έρεη κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θαη λα έρεη πεξίνδν πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Μάιηζηα πξνηείλνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε θέληξα ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηώλ, ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνινύληαη κε ηνπο κεηαλάζηεο. Δπίζεο επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε επαθήο κε αληίζηνηρεο νξγαλώζεηο θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ. Με ηε δηεύξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη όκσο λα ζπκθσλεί ν ππεύζπλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θνο Κακέαο αλαθέξεη «λνκίδσ νη ηέζζεξηο κήλεο πνπ δηήξθεζε ην έξγν ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο ρξόλνο εθεί κάιινλ δελ ρξεηάδεηαη βειηίσζε, βέβαηα αλ πξνζηεζεί λέν πιηθό ηόηε ζα δνύκε πσο ζα ην ρεηξηζηνύκε». Θεσξώληαο όηη ε επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηηίζεηαη ζην πιαίζην εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΑΠ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «.Σν ΔΑΠ έρεη έλα ηξόπν λα κεηξάεη, πνπ είλαη δηεζλώο απνδεθηόο, λα κεηξάεη ην θόξην, ελόο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο ιέεη, όηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δέθα κε δώδεθα ώξεο κειέηεο αλά εβδνκάδα, έλα πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο. Έηζη, άξα κε βάζε απηό δηακνξθώλεη θαλείο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, λνκίδσ ε δηάξθεηα ηνπ T.I.P.S. ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή». Ωζηόζν ζπκθσλώληαο κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλίδεη «ζα πξόηεηλα θαη θάηη παξαπάλσ, όρη κόλν ζε κέξε πνπ ζπγθεληξώλνληαη κεηαλάζηεο, αιιά θαη ζε κέξε όπνπ νη κεηαλάζηεο βξίζθνπλ δπζθνιίεο ζην λα ζπλελλνεζνύλ, ή λα δερηνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, όπσο γηα παξάδεηγκα λνζνθνκεία, ΚΔΠ ή όπνηα άιια, λνκαξρίεο θαη ινηπά, ηνπηθή απηνδηνίθεζε όπνηα άιια ζεκεία δειαδή θάπνηνο κεηαλάζηεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπλδηαιαγεί κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία θηινμελείηαη θαη βξίζθεη δπζθνιίεο». Οη εθπαηδεπόκελνη θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ), εθηόο από ιίγνπο νη νπνίνη θαη πξόηεηλαλ ζπγθεθξηκέλεο βειηηώζεηο, όπσο ην λα ππάξρεη θαη ζε έληππε κνξθή, λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο θξάζεηο θ.αι. Γηαπηζηώζεθε όηη επηζπκνύλ πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε θπξίσο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «ηνκείο εθαξκνγήο ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε θαη ε ςπρνινγία ηνπ πνιηηηζκηθνύ δηακεζνιαβεηή» θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε». Σηο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηακόξθσζε ηνπ πιηθνύ ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη λα ηηο ππνζηεξίδεη: «απηό είλαη εύθνιν λα γίλεη, αλ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε δηόηη πξνθαλώο γηα λα γίλνπλ νη ερνγξαθήζεηο πξώηα έρνπλ γξαθηεί ηα θείκελα, λαη ζα κπνξνύζε λα κπαίλεη ζαλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ πιαηθόξκα θαη από θεη θαη πέξα όπνηνο ζέιεη ην εθηππώλεη.». Δπηπιένλ γηα ηηο πηζαλέο βειηηώζεηο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ αλαθέξεη «Λνηπόλ ην ζεκηλάξην T.I.P.S. πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ T.I.P.S., ήηαλ έλα πηινηηθό ζεκηλάξην. Πξνθαλώο κπνξνύλ λα γίλνπλ βειηηώζεηο, όπσο 637

11 γηα παξάδεηγκα λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν. Να κπνπλ θαη άιιεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο λα γίλεη ίζσο πην πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα λα κεηαθξαζηεί θάπνην πεξηερόκελν πνπ έρεη εηνηκαζηεί ζε άιιεο γιώζζεο, θαη βέβαηα ρξεηάδεηαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε απηό γηαηί ν ρώξνο είλαη δσληαλόο θαη ζπλερώο έρνπκε λέεο εμειίμεηο. Όκσο ην έξγν T.I.P.S. έιεμε. Σώξα απηό ζα δνύκε αλ ζα ην θάλνπκε ζηα πιαίζην επόκελνπ έξγνπ ή αλ ζθεθηνύκε σο Παλεπηζηήκην λα δηαζέζνπκε θάπνην ζεκηλάξην ζην αληηθείκελν». Όζν γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ Διιήλσλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη απηώλ από άιιεο ρώξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα θαη ηνλ ηξόπν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ηνλίδεη «.Ζ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε είλαη Δπξσπατθό δήηεκα δελ είλαη δήηεκα θάζε ρώξαο. Πσο ζα κάζεη ν Έιιελαο πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπ Γάιινπ κεηαλάζηε πνπ έξρεηαη ζηε Διιάδα. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο είλαη λα κηιήζεη κε έλαλ Γάιιν πνιηηηζκηθό δηακεζνιαβεηή, λα αληαιιάμνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα αληαιιάμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Άξα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε επηθνηλσλία. Πσο ζα γίλεη απηό; Ννκίδσ κέζσ κηαο πιαηθόξκαο θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ, γηαπηό θαη κεηο ην πξνηείλακε απηό ζηελ πξόηαζε καο. Θα κπνξνύζε θάζε ρώξα λα αλαπηύμεη ην ηνπηθό ηεο δίθηπν θαη όιεο νη ρώξεο καδί λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξσπατθό δίθηπν κέζσ κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κηα ραξά, ζα κπνξνύζε βέβαηα λα έρεη παξακείλεη αλνηρηή θαη ε πιαηθόξκα ηνπ T.I.P.S., αιιά δπζηπρώο απηό δελ έγηλε, απηό είλαη απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ, ηεο Ηηαιηθήο FOR.COM όπνπ εκείο δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη». Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο Ζ γεληθόηεξε εηθόλα επνκέλσο είλαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα T.I.P.S. πηζηεύνπλ όηη βνεζήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηό. Ωζηόζν αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά θαίλεηαη λα έρνπλ εληνπηζηεί από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ηνπ ΔΑΠ. πλνπηηθά, θάπνηεο πξνηάζεηο κπνξεί λα δηαηππσζνύλ ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα λα: α) Οξγαλσζνύλ θαη άιια πξνγξάκκαηα ΑεμΑΔ εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαζώο απμάλεηαη ζπλερώο ε ξνή ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ρώξα καο. β) Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη, ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ, ΚΔΠ, λνζνθνκεία, ηεισλεία, θαη γεληθόηεξα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. γ) Παξέρεηαη έληππν πιηθό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ, λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, κε εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. δ) Γίδεηαη πεξαηηέξσ βαξύηεηα ζηελ ελεκέξσζε θαη εμάζθεζε ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, λα δεκηνπξγεζεί πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, όρη κόλν ησλ ειιήλσλ αιιά θαη απηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. ζη) Αμηνπνηεζνύλ θαη άιια εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία παξάιιεια κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Blended Learning). Αθόκε κηα πξόηαζε πνπ μεπεξλά ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο έρεη ζρέζε κε ηελ: α) Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ ζε άιιεο ρώξεο ηεο θνηλνπξαμίαο δηεμαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύγθξηζε κε ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο ειιεληθήο ηάμεο. 638

12 Βηβιηνγξαθία Αβνύξεο, Ν. & Κόκεο, Β. (2003). ύγρξνλε πλεξγαζία από Απόζηαζε: Εεηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Αιιειεπίδξαζεο. 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά Εηζεγήζεωλ. Ληνλαξάθεο. Α. (επηκ.). Αζήλα, Πξνπνκπόο Αλδξνύζνπ, Α., Αζθνύλε, Ν., Μάγνο, Κ., Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε. (2001). Εθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Δηαθνξέο θαη Κνηλωληθέο Αληζόηεηεο. Σόκνο Β. Πάηξα, ΔΑΠ Βατθνύζε, Γ., Βαιάθαο, Η., Κόθθνο, Α. θαη Σζηκπνπθιή, Α. (1999). Εθπαίδεπζε ελειίθωλ. Εθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη. Οκάδα εθπαηδεπνκέλωλ. Σόκνο Γ. Πάηξα, ΔΑΠ Bell, J. (2001). Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο παηδαγωγηθήο θαη θνηλωληθήο έξεπλαο. Αζήλα: Gutenberg Βεξγίδεο, Γ. θαη Καξαιήο, Θ. (1999) Σρεδηαζκόο Οξγάλωζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάηωλ, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R., Woods, P. (1999). Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε, Εγρεηξίδην Μειέηεο. Μηθξ. Δ.Φξάγθνπ. Πάηξα, ΔΑΠ Cohen, L. θαη Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην. Γεκεηξόπνπινο, Δ. (1998). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε. Ζ Αμηνιόγεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ. Αζήλα, Δθδόζεηο Γξεγόξεο Halba, B. (2009). T.I.P.S. For intercultural dialogue-t-learning to Improve Professionall Skills For Intercultural dialogue. Paris,October7th Renovabis international conference Migration in Europe_Change or danger? Analyses and concepts(freising, ).speech by Walter Schwimmer,secretory General of the Council of Europe) Halba, Β. (2008). TIPS, Rapports pour la France, Leonardo da Vinci project, initiated by For.Com (Italy). May 2008 Javeau, C., (2000). Η έξεπλα κε εξωηεκαηνιόγην. Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Μεηαθξ. Καη. Σδαλλνλέ-Σδώξηδε. Αζήλα, Δθδόζεηο Σππσζήησ Καβαζαηδόπνπινο, Η. (2001). Η Σπκβνιή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλωληαθήο Τερλνινγίαο ζηε Μάζεζε από Απόζηαζε. ην: Α. Ληνλαξάθεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ 1ν Παλειιήλην πλέδξην ζηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Σόκνο Α. Πάηξα, ΔΑΠ Κνιηάδεο, Δ. (1996). Θεωξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σόκνο Α. Αζήλα, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Ληαλόο, Θ. (2003). Σύγρξνλε κεηαλάζηεπζε ζηελ Ειιάδα: Οηθνλνκηθή δηεξεύλεζε Μαπξνκάηεο, Γ. θαη Σζηηζειίθεο, Κ. (2004). Η εθπαίδεπζε ηωλ κεηαλαζηώλ ζηελ Ειιάδα ( ).Πνιηηηθέο πξαθηηθέο. ην Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή Μπαγάθεο, Γ. (επηκ) (2001). Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη ζρνιείνπ. Αζήλα, Δθδόζεηο Μεηαίρκην Μπηγηιάθε, Ν. (2009). Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Αλνηθηή εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 5th International Conference in Open & Distance Learning - November 2009, Athens Μπίηζεο, Υ., Παπαδάθεο,., Σδακαξίαο,., Φαλνπξάθεο, Γ. (2001). Tερλνινγίεο επηθνηλωλίαο ζηε εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθό ηόπν: Ναμάθεο, Υ. θαη Υιέηζνο, Μ. (επ.) (2001). Μεηαλάζηεο θαη Μεηαλάζηεπζε: Οηθνλνκηθέο, Πνιηηηθέο θαη Κνηλωληθέο Πηπρέο. Αζήλα, Δθδόζεηο Παηάθεο Παξαζθεπόπνπινο, Η. (1993α). Μεζνδνινγία Επηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σόκνο 1νο, Αζήλα, Δθδόζεηο ηνπ ηδίνπ Παξαζθεπόπνπινο, Η. (1993β). Μεζνδνινγία Επηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σόκνο 2νο, Αζήλα, Δθδόζεηο ηνπ ηδίνπ Ρνύζνο, Π. θαη Σζανύζεο, Γ. (2002). Σηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηηο θνηλωληθέο επηζηήκεο. Αζήλα, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Silverman, D. (2000). Analyzing Talk and Text. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds), Handbook of Qualitative Research, 2* Ed. London: Sage ηηαξόπνπινο, Ν. (2004). Η αβεβαηόηεηα ηεο αξρήο ηεο «δίθαηεο κεηαρείξηζεο» ηωλ αιινδαπώλ κεηαλαζηώλ εξγαδνκέλωλ ζην ππό εμέιημε επξωπαϊθό δίθαην. ην: Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή Σζανύζε, Γ. Γ., (1999). Κνηλωληθή Δεκνγξαθία (ζει. 119). Αζήλα, Δθδόζεηο Gutenberg Triantafyllidou, A. Gropas R. (2007). European Immigration: a sourcebook. Hampshire. Ashgate. Vygotsky, L.S., (1978). Mind in Society: the development of higher psychological processes. MA: Harvard University Prees, Cambridge 639

13 Υαηδή, Υ., (2004). Ο αιινδαπόο ωο ππνθείκελν δηθαηωκάηωλ ζηελ Ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή 640

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue Ο θορέας FOR.COM - Formazione per la Comunicazione ζε ζσνεργαζία με ηον θορέα IRIV - Institut de Recherche et d Information

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα