Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην"

Transcript

1 Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants to the T.I.P.S. Program of the Laboratory of Educational Material and Methodology at the Hellenic Open University Νίηζα Μπηγηιάθε Δηδηθή Δπηζηήκνλαο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ΔΠ, Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Γεσξγία Σηαύξαθα Νεπηαγσγόο, Μ.Δd. Πεξίιεςε Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο αιιά ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ησλ ρσξώλ απηώλ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη εηδηθόηεξα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Δίλαη ζαθέο όηη, νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ, είλαη απηνί πνπ απνηεινύλ ηε «γέθπξα» επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Σν ΔΑΠ σο θαηλνηόκν ίδξπκα παξνρήο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε πινπνίεζε έλα πηινηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ Σ.I.P.S. - T-learning to Improve Professional Skills ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο από άιιεο ρώξεο. Ζ παξνύζα έξεπλα αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα. Abstract The HELLENIC OPEN UNIVERSITY, as an innovative distance educational institution, it has coordinated a program which was named T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills in order to educate cultural mediators, in collaboration with institutions from other countries. The purpose of this research was to investigate if the participants of the program T.I.P.S. believe that their attendance at the program 628

2 helped them, and to what extent, in their daily practice as cultural mediators. According to their opinions they believe that the program helped them to a large extent and it seems that they have a positive overview of it. Moreover, for a better understanding of the program s implementation, an interview took place with the person in charge of it, the Assistant Professor at the Hellenic Open University, Mr. Achileas Kameas. 1. Δηζαγσγή 1.1. Μεηαλάζηεπζε θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη έλα αξραίν θαη παγθόζκην θνηλσληθό θαηλόκελν από ηελ επνρή ηνπ «Homo Sapiens». Δθαηνκκύξηα άλζξσπνη, κεηαμύ απηώλ πνιιά παηδηά, ήηαλ θαη είλαη αλαγθαζκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο ιόγσ πνιέκνπ, αλάγθεο, εμαζιίσζεο, βίαο θαη θαηαζηξνθώλ ηεο θύζεο. Ζ κεηαλάζηεπζε επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα νινέλα θαη βαζύηεξα βαζηθέο πηπρέο ηνπ ζύγρξνλνπ θνηλσληθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ γίγλεζζαη θαη απαηηεί θπζηθά πνηθίιεο κνξθέο θνηλσληθήο παξέκβαζεο (Υαηδή, 2004). Λέγνληαο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κόληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ ή ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ζεσξείηαη δε σο κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κεραληθή αλαλέσζε θαη θζνξά ελόο πιεζπζκνύ (Σζανύζε, 1999). Ζ πνιππνιηηηζκηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ, σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκώλ, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα θαη λέεο πξνθιήζεηο. Ζ ζύγρξνλε Δπξώπε απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα παξάδεηγκα πνιπεζληθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο ζπλύπαξμεο, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πινπξαιηζκνύ. Απνηειεί ηε ζπλύπαξμε αλζξώπσλ, κε δηαθνξεηηθή ζξεζθεία, ζπκπεξηθνξά, λννηξνπία, κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, αληηιήςεηο θαη ήζε. Γηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ θαινύληαη λα ζπκπνξεπηνύλ αιιά λα κελ αιινησζνύλ (Αλδξνύζνπ θαη αι. 2001). ην ηνπίν απηό θαινύληαη ηα θξάηε, κέιε λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο όπσο: ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ πνπ νινέλα θαη απμάλεη ζηελ Δπξώπε. Ζ ελζσκάησζε ηνπο έρεη θαηαζηεί έλα βαζηθό δήηεκα γηα ηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, εηδηθόηεξα γηα ηηο ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ιόγσ ηεο έθηαζεο ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο κεγάιεο ξνήο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ. Σα βαιθαληθά θξάηε ζεσξνύληαη σο επί ην πιείζηνλ ρώξεο απνζηνιήο ησλ κεηαλαζηώλ. ηε ζύγρξνλε θνηλσλία όκσο, έρνπλ γίλεη δέθηεο δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ κεηαλαζηώλ, από ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ησλ πξώελ θνπκκνπληζηηθώλ θξαηώλ. Όπσο δηαηππώζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δύν δηαδηθαζίεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαλαζηώλ. Ζ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ε απόθηεζε ηθαλνηήησλ (Αλδξνύζνπ θαη αι., 2001 Μαπξνκάηεο θαη Σζηηζειίθεο, 2004). ηελ θαηεύζπλζε απηή, ην ΔΑΠ κέζσ ηεο ΑεμΑΔ, έδσζε ηε δπλαηόηεηα ηεο παξνρήο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζε ελδηαθεξόκελνπο γηα λα επηκνξθσζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο, ώζηε νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ. Οη Πνιηηηζκηθνί Γηακεζνιαβεηέο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο. Γηα λα είλαη όκσο ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζην ξόιν ηνπο, πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο θνπιηνύξεο θαη επηπιένλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, από ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ έσο ηελ εθαξκνγή ησλ ζπλεξγαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ ελδπλάκσζεο (Halba, 2009, 2008). 629

3 1.2. Τν πξόγξακκα T.I.P.S. Σν Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.) ηνπ ΔΑΠ αληηιακβαλόκελν ηελ αλαγθαηόηεηα γηα γξήγνξε θαη πιήξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε αιιά θαη ζπκκεηνρή ζηηο επξύηεξεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ην πηινηηθό πξόγξακκα T.I.P.S. ζπκκεηέρνληαο ζηε θνηλνπξαμία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ρώξεο ηεο θνηλνπξαμίαο επηιέρηεθαλ ζύκθσλα κε ηα εδαθηθά θξηηήξηα, θάζε έλα πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη πνπ απεηθνλίδεη ηα δηαθνξεηηθά κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο νινθιήξσζεο ζηελ Δπξώπε. Οη κεζνγεηαθνί ζπλεξγάηεο, Ηηαιία, Διιάδα θαη Γαιιία, αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ρώξεο όπνπ νη απνδεκεηηθέο ξνέο είλαη ζπρλέο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο παξάλνκεο θαη πξνέξρνληαη από ηελ Αθξηθή. Ο απζηξηαθόο ζπλεξγάηεο εμεγεί κηα ρώξα όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ είλαη εληειώο ελζσκαησκέλε ζην εξγαηηθό δπλακηθό. Δλώ, ν πνισληθόο ζπλεξγάηεο, έλα λέν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, επεμεγεί κηα ρώξα, ε νπνία αληηκεησπίδεη απηήλ ηελ πεξίνδν ηηο πξνθιήζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο αλαδεηνύληεο άζπιν θαη ηνπο πξόζθπγεο. Σν έξγν είρε ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ επξσπατθή θνηλόηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε, ππνπξόγξακκα LEONARDO DA VINCΗ (Lifelong Learning Programe) θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην πξόγξακκα ήηαλ δσξεάλ, θαηά ηελ πηινηηθή ηνπ θάζε (Halba, 2008). Σν πηινηηθό επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S., μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 9 Μαξηίνπ 2009, κε ηελ παξάδνζε ηεο πξώηεο ελόηεηαο «εηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S.» θαη έιεμε ηελ Πέκπηε 20 Απγνύζηνπ. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, γηαηί είλαη ην κνλαδηθό εμ Απνζηάζεσο Παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα θαη είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ηεο ΑεμΑΔ (ςεθηαθή πιαηθόξκα, εηθνληθέο ηάμεηο) θαη ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόζεη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσλίαο, όπσο ην APT-V, ηε ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ απνηεινύλ ηζρπξέο θαηλνηνκίεο ηνπ έξγνπ θαη ζρεηηθά άγλσζηα κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Σν πξόγξακκα απεπζύλζεθε ζε όζνπο επηζπκνύζαλ λα εθπαηδεπηνύλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη δηέζεηαλ κηθξή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε. Απαξαίηεην ήηαλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κέζα από θηλεηό ηειέθσλν, θαζώο θαη πξόζβαζε από θνξεηό ή πξνζσπηθό ππνινγηζηή, ελώ έπξεπε λα γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηελ αγγιηθή γιώζζα. ηελ Διιάδα έδεημαλ ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξα από πελήληα άηνκα θαη ππέβαιαλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηώκαηα θαη ηηο θόξκεο πξνεγγξαθήο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ππεβιήζεζαλ αηηήζεηο θαη από όιε ηε ρώξα θαζώο θαη από άιιεο, όπσο Γεξκαλία, Ηηαιία, Φηιαλδία. Με ηε δηαδηθαζία επηινγήο, επηιέρηεθαλ 25 εθπαηδεπόκελνη. Γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε ηνπο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξία θέληξα ηνπ T.I.P.S, Πάηξα, Αζήλα, Ρέζπκλν. Κάζε θέληξν είρε εμνπιηζζεί κε έλα ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κηα IPTV, κπνξνύζε δε λα θηινμελήζεη έσο 10 εθπαηδεπόκελνπο. ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ειιεληθή ηάμε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ: Δξγαδόκελνη επαγγεικαηίεο 19. Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθή εζληθόηεηα από ηε ρώξα πνπ δνπλ ήηαλ: 21, Έιιελεο, 1, Αιβαλόο, 1, Ρνπκάλνο θαη 2, Ληβαλέδνη. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ έληνλν, αθνύ απηνί πνπ παξέκεηλαλ σο 30 Ηνπλίνπ ζηελ ειιεληθή ηάμε ήηαλ 22 άηνκα. Έρεη ινηπόλ εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ κειεηάεη γεληθόηεξα ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ (Triantafyllidou & Gropas, 2007; Ληαλόο, 630

4 2003; Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2001; ηηαξόπνπινο, 2004), δηνξγαλώλεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ηελ έληαμε ηνπο (Μπηγηιάθε, 2009; Βεξγίδεο θαη Καξαιήο, 1999; Γεκεηξόπνπινο, 1998) λα θαηαγξαθνύλ θαη λα αλαιπζνύλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζαθέο όηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηαγξαθήο ζα ζηεξίμνπλ παξόκνηεο πξνζπάζεηεο ζπγθξόηεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Μπαγάθεο, 2001; Βατθνύζε θαη αι., 1999), πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο. Δλ θαηαθιείδη, ζην άξζξν απηό γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα. 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 2.1. Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Δπηδηώθνληαο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 1. Καηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζε πνην βαζκό ζεσξνύλ νη επηκνξθνύκελνη όηη : 1.1. Οη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα όζνλ αθνξά ηζηνξηθά, δεκνγξαθηθά θαη λνκνζεηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηωλ κεηαλαζηώλ είλαη επαξθείο; 1.2. Οη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο βνήζεζαλ ζηελ άζθεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ωο Πνιηηηζκηθνί Δηακεζνιαβεηέο; 1.3. Χξεζηκνπνίεζαλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλωλίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ πνπ αληηκεηώπηζαλ; 2. Από ηελ κεηέπεηηα εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο : 2.1. Θεωξνύλ νη επηκνξθνύκελνη θαη ζε πνην βαζκό όηη ήξζαλ ζε επαθή κε δεηήκαηα θαη αληηκεηώπηζαλ πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία δελ είραλ πξνεηνηκαζηεί επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S.; 2.2. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε αληίζηνηρωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ; 631

5 3. Πνηνο είλαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ ΔΑΠ θαη ηεο ΑεμΑΔ απέλαληη ζηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ κεηαλαζηώλ κέζσ ηεο επηκόξθσζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ; 2.2. Σρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο Μηα επηζηεκνληθή κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, είλαη ε έξεπλα επηζθόπεζεο. ύκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Manion, (1994) ζηηο επηζθνπήζεηο ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απνζθνπώληαο λα πεξηγξαθεί ε θύζε ησλ ππαξρνπζώλ ζπλζεθώλ ή λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ζρέζεηο πνπ ελππάξρνπλ αλάκεζα ζηα γεγνλόηα. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Οθηώβξην έσο θαη Γεθέκβξην ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο θαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο παξάγεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο (Παξαζθεπόπνπινο, 1993β Ρνύζνο & Σζανύζεο, 2002) θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη πινύζηα δεδνκέλα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ζε κεγάιν δείγκα αλζξώπσλ (Bird θ. ζπλ., 1999). Θεσξείηαη ινηπόλ ε πνζνηηθή κέζνδνο, θαηάιιειε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξνύκελεο έξεπλαο, δηόηη εμππεξεηεί ην ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ δηεξεπλώληαη θαη επηπιένλ γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηέζζεξεηο θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε, πξαγκαηνπνηήζεθε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε ζπκκεηέρνληα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., κε ζηόρν ηελ ηειηθή ζπγθξόηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ δεύηεξε θάζε, ηα εξσηεκαηνιόγηα επηδόζεθαλ ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, ώζηε λα γίλεη ε παξαιαβή ηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα. Αθνινύζεζε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απηή ηε θνξά κε ηνλ ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο, ζηελ ηέηαξηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Ο πιεζπζκόο θαη ην Γείγκα ηεο έξεπλαο Δηδηθόηεξα, ζηελ έξεπλα απηή θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρόιεζε σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. ην πιαίζην απηό, ζπιιέρζεθαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο επηκόξθσζεο. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα T.I.P.S., όπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε ρώξεο: Απζηξία, Γαιιία, Ηηαιία, Πνισλία θαη Διιάδα. πλνιηθά νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθαηό. Ζ έξεπλα όκσο απηή κειέηεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο ηάμεο. Δπνκέλσο, ν πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ 22 εθπαηδεπόκελνη, ζήκεξα επαγγεικαηίεο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Ο πιεζπζκόο απηόο επηιέρζεθε θαζώο ζπκκεηείρε ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα. Τπνγξακκίδεηαη, όηη ηα 22 ππνθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ελεξγά κέρξη ην πέξαο απηνύ. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζζεί όηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηεο ειιεληθήο ηάμεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηειείηαη από όζνπο εθπαηδεπόκελνπο δέρζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην θαη ην απέζηεηιαλ κέρξη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ πλνιηθά επεζηξάθεζαλ 12 εξσηεκαηνιόγηα, δειαδή ην δείγκα απνηειεί ην 54,5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ελόο εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζδηνξίζηεθαλ όιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ν πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο ζηελ πξάμε, όηαλ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε κεηαλάζηεο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά, όπσο θαη ν ηξόπνο πνπ ηα αληηκεησπίδεη. Ζ ζπλάληεζε απηή 632

6 βνήζεζε λα νξηνζεηεζνύλ νη άμνλεο δηεξεύλεζεο θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ηειηθέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη, ζπληάρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην βάζεη ησλ γεληθώλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηελ ζύληαμε θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα (Javeau, 2000). Δίλαη δειαδή, γξακκέλν θαηά ηξόπν ζαθή θαη ιηηό, ελώ έγηλε πξνζπάζεηα ώζηε λα απνθεύγνληαη εηδηθνί όξνη θαη δηθνξνύκελεο θξάζεηο. Γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θάζε ζεκαηηθνύ άμνλα ειήθζεζαλ ππόςε: α) ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξώηεζεο όζνλ αθνξά ην ζθνπό θαη ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, β) ε θαηαιιειόηεηα ηεο ιεθηηθήο δηαηύπσζεο, γ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο κνξθήο ηεο απάληεζεο ηεο εξώηεζεο θαη δ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο ζεηξάο ηεο εξώηεζεο (πρ. γεληθή - εηδηθή). Δπίζεο, πξνηηκήζεθε ην β πιεζπληηθό πξόζσπν, έηζη ώζηε, λα κελ ζεσξεζνύλ νη απεπζπλόκελεο εξσηήζεηο αλαθξηηηθνύ ηύπνπ, αιιά δηεξεπλεηηθνύ, πνπ επηδεηνύλ αηνκηθέο απαληήζεηο από ηνπο εξσηώκελνπο κέζα ζε έλα επξύηεξν πιαίζην γελίθεπζεο θαη εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Σν εξσηεκαηνιόγην απηό, πεξηειάκβαλε 46 εξσηήζεηο «θιεηζηνύ», «αλνηθηνύ» θαη «εκη-αλνηθηνύ» ηύπνπ. Πξόθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη λα πξνθύςνπλ έηζη δεδνκέλα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δέρηεθαλ, επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ζηαηηζηηθώλ εξγαιείσλ. ηηο «θιεηζηνύ» ηύπνπ εξσηήζεηο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ θαη νη απαληήζεηο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, έηζη νη εξσηώκελνη θαινύληαη λα επηιέμνπλ κεηαμύ απηώλ. Δπνκέλσο, νη εξσηήζεηο απηέο ζπκπιεξώλνληαη εύθνια, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο εξσηώκελνπο ζην ζέκα. Οη εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ είλαη δνκεκέλεο θαη δηαηππσκέλεο, βάζεη ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert: θαζόινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιύ, πάξα πνιύ (Javeau, 2000 Παξαζθεπόπνπινο, 1993β). ηηο αλνηθηέο ηύπνπ εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, δελ πξνβιέπεηαη απάληεζε θαη νη εξσηώκελνη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, νξγαλώλνληαο ηελ απάληεζε ηνπο όπσο εθείλνη ηελ ελλννύλ, ηόζν από άπνςε κνξθήο όζν θαη πεξηερνκέλνπ. Με ηηο αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε αθόκα θαη ησλ πην ιεπηώλ ζεκάησλ, ε θαιύηεξε θαηαλόεζε γλσκώλ, ζηάζεσλ, θηλήηξσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ ζηηο δηάθνξεο όςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 2.4 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε έμη επηκέξνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο: ηνλ πξώην άμνλα «Καηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ηωλ αλαγθώλ ηωλ κεηαλαζηώλ» πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη αλ νη εθπαηδεπόκελνη κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί κεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ην πξόγξακκα είλαη επαξθείο θαη ζε πνην βαζκό. ην δεύηεξν άμνλα «Δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηωλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ» πεξηιακβάλνληαη δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 4 έσο 17) από ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία ρσξίδεηαη ζε επηά ππν-εξσηήζεηο (17.1 έσο 17.7). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη θαηά πόζν νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζεσξνύλ όηη νη δεμηόηεηεο θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθείο θαη ζε πνην βαζκό. Οη πξώηεο πέληε εξσηήζεηο (από 4 έσο 9) αθνξνύλ γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο όπσο ελζπλαίζζεζε, νξγάλσζε, αληίιεςε ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν 633

7 ξόινο ηνπο, θ.αι. θαη νη ππόινηπεο (10 έσο 17) αθνξνύλ εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ώζηε λα δηεθπεξαηώλνπλ ηθαλνπνηεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ ηειεπηαία εξώηεζε ηνπ άμνλα (εξώηεζε 17), αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηηο ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ (conflict resolution techniques), νη δεμηόηεηεο απηέο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηνπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη κεζνιαβνύλ αθόκε θαη ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο. ηνλ ηξίην άμνλα «Δίθηπν πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη αμηνπνίεζε ηωλ ΤΠΕ» πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (από 18 έσο 20). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο (Ηληεξλεη, θηλεηό ηειέθσλν, ηειεόξαζε) πνπ γλώξηζαλ αιιά θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ζην πξόγξακκα, εάλ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ κεηέπεηηα ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ζε πνην βαζκό. ηνλ ηέηαξην άμνλα «Δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο» πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο (21 θαη 22.1), δηεξεπλώληαη νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλόλ αληηκεηώπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ πξώηε εξώηεζε (εξώηεζε 21) είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ εξώηεζε κε ππνεξσηήκαηα (21.1 έσο 21.4) πνπ αθνξνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθά (επραξίζηεζε, απηνπεπνίζεζε) ή αξλεηηθά (άγρνο, αίζζεκα απνκόλσζεο). Ζ επόκελε αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε (εξώηεζε 22) δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλαθέξνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κία νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ δπζθνιηώλ πνπ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο αληηκεησπίδνπλ. ην πέκπην άμνλα «Πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε αληίζηνηρωλ πξνγξακκάηωλ» πεξηιακβάλνληαη δώδεθα εξσηήζεηο (από 23 έσο 29). Γηεξεπλώληαη νη βειηηώζεηο πνπ ζεσξνύλ νη ζπκκεηέρνληεο όηη πξέπεη λα γίλνπλ ζην T.I.P.S. Τπάξρνπλ δύν εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (ε εξώηεζε 23 θαη ε εξώηεζε 26 κε ηέζζεξα ππνεξσηήκαηα 26.1 έσο 26.4), όπνπ δεηείηαη από ηνπο ίδηνπο λα απαληήζνπλ γηα πηζαλέο βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ππάξρνπλ πέληε εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 24.1, 25.1, 27, 28 θαη 29) όπνπ ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ γηα πηζαλέο βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ πξαθηηθή εμάζθεζε, ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) θαη άιιεο πηζαλέο πξνηάζεηο. ηνλ έθην άμνλα «Χαξαθηεξηζηηθά ηωλ επηκνξθνύκελωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S» πεξηιακβάλνληαη 24 εξσηήζεηο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (από 30 έσο 43). ύκθσλα κε ηνλ Bell (2001), νη πξνζσπηθέο εξσηήζεηο θαιύηεξα λα κέλνπλ γηα ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα κελ επεξεαζηνύλ νη εξσηώκελνη αξλεηηθά θαζώο νη εξσηήζεηο αθνξνύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (Παξαζθεπόπνπινο,1993β) θαη επηπιένλ είλαη εξσηήζεηο «ξνπηίλαο», νη νπνίεο απαληώληαη εύθνια, δελ θνπξάδνπλ γηαηί δελ απαηηνύλ ζθέςε, θξίζε ή πνιύ ρξόλν. Απνηειέζκαηα Σπδήηεζε Ζ έξεπλα απηή αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ 634

8 λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, θν Αρηιιέα Κακέα. Όζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ δηαπηζηώζεθε όηη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πξόγξακκα T.I.P.S. αθνύ όινη νη εθπαηδεπόκελνη ζα πξόηεηλαλ ζε θάπνηνλ λα παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν πξόγξακκα θαη θαλέλαο δελ δηαηύπσζε θάπνην ιόγν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξόηξπλζε από κέξνπο ηνπο κε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα, πξνο άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ην πξόγξακκα θάιπςε ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απόθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε ζπλέληεπμε ηνπ θνπ Αρηιιέα Κακέα, αθνύ όπσο αλαθέξεη: «Γεληθά ηα ζρόιηα πνπ πήξακε, θάλακε κηα ηειηθή εκεξίδα όπσο μέξεηε, θαη κηα ηειηθή ζπλάληεζε εδώ ζηε ρώξα, ηα ζρόιηα πνπ πήξακε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ήηαλ ζεηηθά, καο είπαλ όηη έγηλαλ θαιύηεξνη ζηε δνπιεηά ηνπο κεηά ην έξγν». Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ, παξαηεξνύληαη ηα εμήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα T.I.P.S., γηα ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπο βνήζεζαλ πεξηζζόηεξν από όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ γηα ηζηνξηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ωζηόζν ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα δελ ηνπο βνήζεζε αξθεηά όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ αθνύ δελ ηνπο παξόηξπλε λα ζθεθηνύλ πάλσ ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ηηο γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαηεξνύληαη ηα εμήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ηνπο βνήζεζε πνιύ ζηελ πξάμε ε δεμηόηεηα ηεο πξνζεθηηθήο αθξόαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Οη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ αληίιεςε ησλ νξίσλ ηνπ ξόινπ ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη ηεο νξγάλσζεο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά θαη θάπσο ιηγόηεξν νη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηελ απόθηεζε «ελζπλαίζζεζεο» ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Γηα ηηο εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην ξόιν ηνπο, ηηο νπνίεο θαιιηέξγεζαλ νη εθπαηδεπόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαθάλεθαλ ηα εμήο. Οη ίδηνη ζεσξνύλ όηη βνεζήζεθαλ αξθεηά από ην πξόγξακκα, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ κεηαλαζηώλ από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηελ πιεξνθόξεζε ηνπο γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, ηελ ελζάξξπλζε ηνπο ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πηζαλέο δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπο. Δπίζεο βνεζήζεθαλ αξθεηά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγεηνλνκηθήο ηνπο πεξίζαιςεο θαζώο θαη ζε ζέκαηα επίιπζεο ελδννηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Φαίλεηαη όκσο όηη βνεζήζεθαλ ιηγόηεξν από ην πξόγξακκα, ζην λα κπνξνύλ λα εληζρύνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ κεηαλαζηώλ, λα ηνπο ζπκβνπιεύνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Από ηηο ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ, ζεσξνύλ όηη πεξηζζόηεξν αμηνπνίεζαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ελζσκάησζε δηαθόξσλ αιιαγώλ θαη ηελ αληαιιαγή 635

9 εηθόλαο. Ληγόηεξν αμηνπνίεζαλ ηηο ηερληθέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο βαζηζκέλε ζε θαλόλεο, ηελ αληη-ηερληθή αληίδξαζεο, ηελ ηερληθή ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ θαη ηέινο ηελ ηερληθή ηεο ζπκβνιηθήο αιιαγήο ξόινπ. ην ζεκείν απηό λα ηνληζζεί όηη ην πξόγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη ηειηθώο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, βαζίζηεθε ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ΑεμΑΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ. Σν έξγν ρξεζηκνπνίεζε λέεο ηερλνινγίεο, ηηο ηξεηο ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο: e-learning platform, TV platform θαη mobile platform. Σα πεξηερόκελα ησλ καζεκάησλ ήηαλ πξνζβάζηκα κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη θαζεκία από ηηο πιαηθόξκεο, ελώ γηα θάζε πιαηθόξκα, αλαπηύρζεθε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Ζ ππνζηήξημε ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη δηαδηθηύνπ ζα έπξεπε λα εληζρύεη ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ( Αβνύξεο & Κόκεο, 2003) θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο εηθνληθήο καζεζηαθήο θνηλόηεηαο, θαζώο ηνπο έδηλε ηε δπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηε Γηθηπαθή Πύιε θαη ρξήζεο ππεξεζηώλ forum θαη blog (Καβαζαηδόπνπινο, 2001). Ζ Γηθηπαθή Πύιε επέηξεπε ηελ πξόζβαζε ζην T.I.P.S. mobile phrasebook, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηηο πην ζεκαληηθέο θξάζεηο θαη εθθξάζεηο κεηαθξαζκέλεο ζε πεξηζζόηεξεο από κηα μέλεο γιώζζεο, θαη ζην T.I.P.S. e-book, ην νπνίν παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο, έζηκα, ζπλήζεηεο θιπ. Δπνκέλσο νη νπνηεζδήπνηε αηηίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή όρη ησλ ζπκκεηερόλησλ από ην πξόγξακκα ζα πξέπεη επίζεο λα αλαδεηεζνύλ θαη αίηηα ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε. πγθεθξηκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα παξαηεξνύκε όηη: Οη ίδηνη ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ζε κεγάιν βαζκό ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, σζηόζν δελ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ πνιύ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα. Δπνκέλσο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο) θαίλεηαη όηη παξνπζίαζε δπζθνιίεο. Σα ελ ιόγσ εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο σο πεγέο πιεξνθόξεζεο ή επηθνηλσλίαο κε θνξείο ή κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη όρη κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο. Όζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, νη κηζνί εξσηώκελνη ζεσξνύλ όηη ε ρξήζε απηώλ ζπλέβαιε από θαζόινπ έσο ιίγν ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Γηα παξάδεηγκα όπσο δηαπηζηώζεθε, ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) δελ βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηελ πξάμε αθνύ νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο ην ρξεζηκνπνίεζαλ από θαζόινπ έσο ιίγν. Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο δελ ζπλέβαιε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηελ επειημία ηεο κάζεζεο θαη επνκέλσο ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξάμε κε ηελ εθκάζεζε επί ησ έξγσ (Halba, 2009). Σηο δηαπηζηώζεηο απηέο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη θαη ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνο Αρηιιέαο Κακέαο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ αλαθέξεη: «Όκσο απηέο νη ίδηεο ηερλνινγίεο ήηαλ απηέο πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη πξνβιήκαηα ζην έξγν θαζόηη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηξίηεο γεληάο ηόηε ήηαλ αθξηβή, άξα θάπνηνη από ηνπο θνηηεηέο καο δπζθνιεύηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό ην πιηθό λα πξνζπειάζνπλ απηό ην πιηθό θαη ην ίδην θαη ε APT-V ε δηαδξαζηηθή ηειεόξαζε ε νπνία ήηαλ θαη είλαη αθόκε έλα ζρεηηθά άγλσζην κέζν ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Άξα απηά πνπ ζην έξγν ήηαλ πξνβιήκαηα ηειηθά απνδείρζεθαλ θέξδνο γηα καο γηαηί αλαγθαζηήθακε λα ηα δνύκε, λα ηα γλσξίζνπκε, λα ηα ιύζνπκε». Γηαθαίλεηαη επνκέλσο όηη, ηα πξνβιήκαηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο είηε απηά θαζνξίδνληαλ από ηελ ειιηπή γλώζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είηε από ηελ δπζθνιία ηεο εθαξκνγήο απηώλ ιόγσ απμεκέλνπ θόζηνπο 636

10 αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηερλνινγηθήο αδπλακίαο ησλ ππεπζύλσλ, δεκηνύξγεζαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία δπζρέξαηλαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Δπνκέλσο, ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην (Κνιηάδεο, 1996 Vygotsky, 1978) πνπ αμηνπνηήζεθε από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ζηα πιαίζηα ηεο ΑεμΑΔ θαίλεηαη λα κελ ζπλέβαιε αξθεηά ζηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Όπσο άιισζηε ηνλίδνπλ, θαη νη Μπίηζεο, Παπαδάθεο, Σδακαξίαο & Φαλνπξάθεο (2001), ε επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη από ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο. Γηα ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη άιισλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πξόγξακκα δηαθάλεθαλ ηα εμήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα ζα έπξεπε λα έρεη κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θαη λα έρεη πεξίνδν πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Μάιηζηα πξνηείλνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε θέληξα ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηώλ, ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνινύληαη κε ηνπο κεηαλάζηεο. Δπίζεο επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε επαθήο κε αληίζηνηρεο νξγαλώζεηο θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ. Με ηε δηεύξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη όκσο λα ζπκθσλεί ν ππεύζπλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θνο Κακέαο αλαθέξεη «λνκίδσ νη ηέζζεξηο κήλεο πνπ δηήξθεζε ην έξγν ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο ρξόλνο εθεί κάιινλ δελ ρξεηάδεηαη βειηίσζε, βέβαηα αλ πξνζηεζεί λέν πιηθό ηόηε ζα δνύκε πσο ζα ην ρεηξηζηνύκε». Θεσξώληαο όηη ε επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηηίζεηαη ζην πιαίζην εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΑΠ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «.Σν ΔΑΠ έρεη έλα ηξόπν λα κεηξάεη, πνπ είλαη δηεζλώο απνδεθηόο, λα κεηξάεη ην θόξην, ελόο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο ιέεη, όηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δέθα κε δώδεθα ώξεο κειέηεο αλά εβδνκάδα, έλα πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο. Έηζη, άξα κε βάζε απηό δηακνξθώλεη θαλείο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, λνκίδσ ε δηάξθεηα ηνπ T.I.P.S. ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή». Ωζηόζν ζπκθσλώληαο κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλίδεη «ζα πξόηεηλα θαη θάηη παξαπάλσ, όρη κόλν ζε κέξε πνπ ζπγθεληξώλνληαη κεηαλάζηεο, αιιά θαη ζε κέξε όπνπ νη κεηαλάζηεο βξίζθνπλ δπζθνιίεο ζην λα ζπλελλνεζνύλ, ή λα δερηνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, όπσο γηα παξάδεηγκα λνζνθνκεία, ΚΔΠ ή όπνηα άιια, λνκαξρίεο θαη ινηπά, ηνπηθή απηνδηνίθεζε όπνηα άιια ζεκεία δειαδή θάπνηνο κεηαλάζηεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπλδηαιαγεί κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία θηινμελείηαη θαη βξίζθεη δπζθνιίεο». Οη εθπαηδεπόκελνη θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ), εθηόο από ιίγνπο νη νπνίνη θαη πξόηεηλαλ ζπγθεθξηκέλεο βειηηώζεηο, όπσο ην λα ππάξρεη θαη ζε έληππε κνξθή, λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο θξάζεηο θ.αι. Γηαπηζηώζεθε όηη επηζπκνύλ πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε θπξίσο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «ηνκείο εθαξκνγήο ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε θαη ε ςπρνινγία ηνπ πνιηηηζκηθνύ δηακεζνιαβεηή» θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε». Σηο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηακόξθσζε ηνπ πιηθνύ ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη λα ηηο ππνζηεξίδεη: «απηό είλαη εύθνιν λα γίλεη, αλ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε δηόηη πξνθαλώο γηα λα γίλνπλ νη ερνγξαθήζεηο πξώηα έρνπλ γξαθηεί ηα θείκελα, λαη ζα κπνξνύζε λα κπαίλεη ζαλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ πιαηθόξκα θαη από θεη θαη πέξα όπνηνο ζέιεη ην εθηππώλεη.». Δπηπιένλ γηα ηηο πηζαλέο βειηηώζεηο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ αλαθέξεη «Λνηπόλ ην ζεκηλάξην T.I.P.S. πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ T.I.P.S., ήηαλ έλα πηινηηθό ζεκηλάξην. Πξνθαλώο κπνξνύλ λα γίλνπλ βειηηώζεηο, όπσο 637

11 γηα παξάδεηγκα λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν. Να κπνπλ θαη άιιεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο λα γίλεη ίζσο πην πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα λα κεηαθξαζηεί θάπνην πεξηερόκελν πνπ έρεη εηνηκαζηεί ζε άιιεο γιώζζεο, θαη βέβαηα ρξεηάδεηαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε απηό γηαηί ν ρώξνο είλαη δσληαλόο θαη ζπλερώο έρνπκε λέεο εμειίμεηο. Όκσο ην έξγν T.I.P.S. έιεμε. Σώξα απηό ζα δνύκε αλ ζα ην θάλνπκε ζηα πιαίζην επόκελνπ έξγνπ ή αλ ζθεθηνύκε σο Παλεπηζηήκην λα δηαζέζνπκε θάπνην ζεκηλάξην ζην αληηθείκελν». Όζν γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ Διιήλσλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη απηώλ από άιιεο ρώξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα θαη ηνλ ηξόπν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ηνλίδεη «.Ζ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε είλαη Δπξσπατθό δήηεκα δελ είλαη δήηεκα θάζε ρώξαο. Πσο ζα κάζεη ν Έιιελαο πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπ Γάιινπ κεηαλάζηε πνπ έξρεηαη ζηε Διιάδα. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο είλαη λα κηιήζεη κε έλαλ Γάιιν πνιηηηζκηθό δηακεζνιαβεηή, λα αληαιιάμνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα αληαιιάμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Άξα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε επηθνηλσλία. Πσο ζα γίλεη απηό; Ννκίδσ κέζσ κηαο πιαηθόξκαο θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ, γηαπηό θαη κεηο ην πξνηείλακε απηό ζηελ πξόηαζε καο. Θα κπνξνύζε θάζε ρώξα λα αλαπηύμεη ην ηνπηθό ηεο δίθηπν θαη όιεο νη ρώξεο καδί λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξσπατθό δίθηπν κέζσ κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κηα ραξά, ζα κπνξνύζε βέβαηα λα έρεη παξακείλεη αλνηρηή θαη ε πιαηθόξκα ηνπ T.I.P.S., αιιά δπζηπρώο απηό δελ έγηλε, απηό είλαη απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ, ηεο Ηηαιηθήο FOR.COM όπνπ εκείο δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη». Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο Ζ γεληθόηεξε εηθόλα επνκέλσο είλαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα T.I.P.S. πηζηεύνπλ όηη βνεζήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηό. Ωζηόζν αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά θαίλεηαη λα έρνπλ εληνπηζηεί από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ηνπ ΔΑΠ. πλνπηηθά, θάπνηεο πξνηάζεηο κπνξεί λα δηαηππσζνύλ ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα λα: α) Οξγαλσζνύλ θαη άιια πξνγξάκκαηα ΑεμΑΔ εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαζώο απμάλεηαη ζπλερώο ε ξνή ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ρώξα καο. β) Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη, ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ, ΚΔΠ, λνζνθνκεία, ηεισλεία, θαη γεληθόηεξα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. γ) Παξέρεηαη έληππν πιηθό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ, λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, κε εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. δ) Γίδεηαη πεξαηηέξσ βαξύηεηα ζηελ ελεκέξσζε θαη εμάζθεζε ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, λα δεκηνπξγεζεί πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, όρη κόλν ησλ ειιήλσλ αιιά θαη απηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. ζη) Αμηνπνηεζνύλ θαη άιια εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία παξάιιεια κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Blended Learning). Αθόκε κηα πξόηαζε πνπ μεπεξλά ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο έρεη ζρέζε κε ηελ: α) Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ ζε άιιεο ρώξεο ηεο θνηλνπξαμίαο δηεμαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύγθξηζε κε ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο ειιεληθήο ηάμεο. 638

12 Βηβιηνγξαθία Αβνύξεο, Ν. & Κόκεο, Β. (2003). ύγρξνλε πλεξγαζία από Απόζηαζε: Εεηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Αιιειεπίδξαζεο. 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά Εηζεγήζεωλ. Ληνλαξάθεο. Α. (επηκ.). Αζήλα, Πξνπνκπόο Αλδξνύζνπ, Α., Αζθνύλε, Ν., Μάγνο, Κ., Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε. (2001). Εθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Δηαθνξέο θαη Κνηλωληθέο Αληζόηεηεο. Σόκνο Β. Πάηξα, ΔΑΠ Βατθνύζε, Γ., Βαιάθαο, Η., Κόθθνο, Α. θαη Σζηκπνπθιή, Α. (1999). Εθπαίδεπζε ελειίθωλ. Εθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη. Οκάδα εθπαηδεπνκέλωλ. Σόκνο Γ. Πάηξα, ΔΑΠ Bell, J. (2001). Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο παηδαγωγηθήο θαη θνηλωληθήο έξεπλαο. Αζήλα: Gutenberg Βεξγίδεο, Γ. θαη Καξαιήο, Θ. (1999) Σρεδηαζκόο Οξγάλωζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάηωλ, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R., Woods, P. (1999). Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε, Εγρεηξίδην Μειέηεο. Μηθξ. Δ.Φξάγθνπ. Πάηξα, ΔΑΠ Cohen, L. θαη Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην. Γεκεηξόπνπινο, Δ. (1998). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε. Ζ Αμηνιόγεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ. Αζήλα, Δθδόζεηο Γξεγόξεο Halba, B. (2009). T.I.P.S. For intercultural dialogue-t-learning to Improve Professionall Skills For Intercultural dialogue. Paris,October7th Renovabis international conference Migration in Europe_Change or danger? Analyses and concepts(freising, ).speech by Walter Schwimmer,secretory General of the Council of Europe) Halba, Β. (2008). TIPS, Rapports pour la France, Leonardo da Vinci project, initiated by For.Com (Italy). May 2008 Javeau, C., (2000). Η έξεπλα κε εξωηεκαηνιόγην. Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Μεηαθξ. Καη. Σδαλλνλέ-Σδώξηδε. Αζήλα, Δθδόζεηο Σππσζήησ Καβαζαηδόπνπινο, Η. (2001). Η Σπκβνιή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλωληαθήο Τερλνινγίαο ζηε Μάζεζε από Απόζηαζε. ην: Α. Ληνλαξάθεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ 1ν Παλειιήλην πλέδξην ζηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Σόκνο Α. Πάηξα, ΔΑΠ Κνιηάδεο, Δ. (1996). Θεωξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σόκνο Α. Αζήλα, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Ληαλόο, Θ. (2003). Σύγρξνλε κεηαλάζηεπζε ζηελ Ειιάδα: Οηθνλνκηθή δηεξεύλεζε Μαπξνκάηεο, Γ. θαη Σζηηζειίθεο, Κ. (2004). Η εθπαίδεπζε ηωλ κεηαλαζηώλ ζηελ Ειιάδα ( ).Πνιηηηθέο πξαθηηθέο. ην Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή Μπαγάθεο, Γ. (επηκ) (2001). Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη ζρνιείνπ. Αζήλα, Δθδόζεηο Μεηαίρκην Μπηγηιάθε, Ν. (2009). Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Αλνηθηή εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 5th International Conference in Open & Distance Learning - November 2009, Athens Μπίηζεο, Υ., Παπαδάθεο,., Σδακαξίαο,., Φαλνπξάθεο, Γ. (2001). Tερλνινγίεο επηθνηλωλίαο ζηε εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθό ηόπν: Ναμάθεο, Υ. θαη Υιέηζνο, Μ. (επ.) (2001). Μεηαλάζηεο θαη Μεηαλάζηεπζε: Οηθνλνκηθέο, Πνιηηηθέο θαη Κνηλωληθέο Πηπρέο. Αζήλα, Δθδόζεηο Παηάθεο Παξαζθεπόπνπινο, Η. (1993α). Μεζνδνινγία Επηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σόκνο 1νο, Αζήλα, Δθδόζεηο ηνπ ηδίνπ Παξαζθεπόπνπινο, Η. (1993β). Μεζνδνινγία Επηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σόκνο 2νο, Αζήλα, Δθδόζεηο ηνπ ηδίνπ Ρνύζνο, Π. θαη Σζανύζεο, Γ. (2002). Σηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηηο θνηλωληθέο επηζηήκεο. Αζήλα, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Silverman, D. (2000). Analyzing Talk and Text. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds), Handbook of Qualitative Research, 2* Ed. London: Sage ηηαξόπνπινο, Ν. (2004). Η αβεβαηόηεηα ηεο αξρήο ηεο «δίθαηεο κεηαρείξηζεο» ηωλ αιινδαπώλ κεηαλαζηώλ εξγαδνκέλωλ ζην ππό εμέιημε επξωπαϊθό δίθαην. ην: Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή Σζανύζε, Γ. Γ., (1999). Κνηλωληθή Δεκνγξαθία (ζει. 119). Αζήλα, Δθδόζεηο Gutenberg Triantafyllidou, A. Gropas R. (2007). European Immigration: a sourcebook. Hampshire. Ashgate. Vygotsky, L.S., (1978). Mind in Society: the development of higher psychological processes. MA: Harvard University Prees, Cambridge 639

13 Υαηδή, Υ., (2004). Ο αιινδαπόο ωο ππνθείκελν δηθαηωκάηωλ ζηελ Ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (ζει ). Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή 640

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue Ο θορέας FOR.COM - Formazione per la Comunicazione ζε ζσνεργαζία με ηον θορέα IRIV - Institut de Recherche et d Information

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ»

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα