דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי"

Transcript

1 דף תרגילים שאלה מספר 1 בניסוי לחקירת משתמשים במקור אור =λ. 250 nm האלקטרודות של השפופרת שפולט אור בעל אורך גל עשויות ממתכת ניקל שפונקצית העבודה שלה. B= 5.2 ev המערכת מסודרת כך שכאשר המתח בין האלקטרודות מתאפס, הזרם החשמלי שמורה האמפרמטר שווה לאפס. מחליפים את האלקטרודהBממתכת העשויה מניקל למתכת 4.2 ev (האלקטרודה A נותר ממתכת ניקל). האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! מגדילים את עוצמת האור הפוגע באלקטרודה העשויה מניקל. האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! מגדילים את המתח בין האלקטרודות העשויות מניקל מאפס ל Volt האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! מחליפים את האלקטרודהAהעשויה מניקל לאלקטרודה העשויה מאלומיניום (האלקטרודה Bנותרת מניקל). האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! העשויה מאלומיניום, בעלת פונקצית עבודה שאלה מספר 2 מציבים מקור של קרינה על-סגולה במרחק מסוים מלוח מתכת. האנרגיה של כל פוטון באלומה של קרינה זו היא.4.9eV פונקציית העבודה של המתכת היא.3.4eV (1) (2) חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהמתכת. מציבים את מקור הקרינה קרוב יותר ללוח המתכת. האם שינוי זה משפיע על האנרגיה הקינטית של האלקטרונים שנפלטים מהמתכת? הסבר! האם שינוי זה משפיע על מספר האלקטרונים שנפלטים מהמתכת? נמק! -1-

2 שאלה מספר 3 מקרינים מתכת מסוימת באלומות קרינה מונוכרומטית, בזו אחר זו. בכל פעם מודדים את האנרגיה הקינטית של האלקטרונים הנעקרים מהמתכת. הגרף שלפניך מתאר את האנרגיה הקינטית Eביחידות k evכתלות בתדירות הקרינה fביחידות 10 הרץ. 14 f הסתמך על נוסחת איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי, והסבר מדוע התקבל קו ישר. התבסס על הגרף ומצא את: (1) פונקציית העבדוה של המתכת. (2) תדירות הסף של המתכת. שאלה מספר 4 פונקציית העבודה של האלקטרונים במתכת מסוימת היא.2eV מאירי את המתכת באור סגול, שבו האנרגיה של כל פוטון היא.3eV האם האור יעקור אלקטרונים מהמתכת? אם לא הסבר מדוע; אם כן חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים. מאירים את המתכת באור אדום, שאורך הגל שלו הוא 680 ננומטר. האם האור יעקור אלקטרונים מהמתכת? אם לא הסבר מדוע; אם כן חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים. מאירים את המתכת באור לבן של נורת להט. האם האור יעקור אלקטרונים מהמתכת? הסבר! -2-

3 שאלה מספר 5 מקור אור מסוים פולט אור לבן (400 ננומטר 700 ננומטר) האור הנפלט פוגע במתכת שפונקציית העבודה שלה היא.2eV מהי האנרגיה המרבית ומהי האנרגיה המזערית של פוטון הפוגע במתכת? אילו אורכי גל מהתחום שפולט המקור מסוגלים לעקור אלקטרון מהמתכת? מהי האנרגיה הקינטית המרבית שיכולה להיות לאלקטרון שנעקר מהמתכת? שאלה מספר 6 תאר בתאור סכמטי את הניסוי לאישור והסבר. אלומת אור מונכרומטי, בעלת אורך גל, λ= 550 nm פוגעת במשטח מתכתי m / s ה. המהירות המרבית של האלקטרונים המשתחררים מהמתכת על ידי הקרנת האור הנ"ל היא מהי אנרגיית הקשר ש להאלקטרונים למתכת? מהו אורך הגל המרבי של הפוטונים המסוגלים עדיין לשחרר אלקטרונים מאותה המתכת? שרטט גרף אופייני של הזרם כתלות במתח מערכת הניסוי שתיארת בסעיף א'. האם ייחולו שינויים בגרף ששרטטת בסעיף ד' אם: אורך הגל של הקרינה הפוגעת יגדל. (1) מרחיקים את מקור האור מהמערכת. (2) אם חל שינוי באפשרויות אלו, הוסף בתרשים גרף מתאים והסבר. שאלה מספר 7 אור לבן מוקרן על הקתודה בשפופרת פוטואלקטרית. למתכת של הקתודה פונקציית עבודה (אנ' קשר) של 2. ev כתוצאה מפגיעת האור בקתודה מופיע זרם בגלוונומטר המתואר בתרשים המצורף. ה. אם המתחVשווה לאפס, הגלוונומטר מראה זרם השונה מאפס. הסבר מה גורם לכך. האם הזרם תלוי בעוצמת האור הלבן? הסבר! משתנים את מתח המקור מערך 5 -ועד Volt לערך 10. Volt שרטט גרף מקורב המתאר את הזרם החשמלי בגלוונמטר כתלות במתח המקור. מה מייצג המתח שעבורו הזרם החשמלי מתאפס? הסבר! חשב את מתח העצירה? -3-

4 שאלה מספר 8 הפיזיקאי הנודע מיליקן ערך בשנים סדרת ניסויים שמטרתם שלילת התיאוריה הפוטואלקטרית של איינשטיין משנת באחד מניסוייו הוא הקרין אור על משטח מתכת העשוי מליתיום וקיבל את התוצאות הבאות: אורך הגל (אנגסטרם) מתח עצירה (וולט) שרטט גרף מתאים שבעזרת התוצאות ניתן למצוא: (1) קבוע פלאנק (2) פונקציית העבודה של המתכת. (3) אורך הגל המרבי שעבורו תתקבל פליטת אלקטרונים מהמתכת. כיצד ישתנה הגרף ששרטטת אם: (1) משנים את המתכת למתכת אחרת בעלת פונקציית עבודה גדולה יותר. (2) מקטינים את תדירות הקרינה. (3) מרחיקים את מקור הקרינה מהמתכת. שאלה מספר 9 כאשר מקרינים אור בעל תדירות fמתאימה על הקתודה של תא פוטואלקטרי, נפלטים מהקתודה אלקטרונים ונעים לעבר האנודה. אלקטרונים אלו ניתנים לעצירה על ידי הפעלת מתח חשמלי מינימלי כלשהו. רשום פונקציות המתארות את תלות המתח העוצר Vב: 0 (1) תדירות האור הפוגע f. (2) אורך הגל λ של האור הפוגע. שרטט תרשימים מקורבים של הפונקציות הנ"ל בתחומים בהם יש לפונקציות משמעות פיזיקלית. אם הקתודה של תא פוטואלקטרי מצופה בחומר בעל פונקציה עבודה 2.7, ev מהו אורך הגל המרבי שיגרום לפליטת אלקטרונים מהקתודה? כאשר הקרינו אור בעל אורך גל של 310 nm על הקתודה של התא נפלטו ממנו אלקטרונים. מהי מהירותם המרבית של האלקטרונים? -4-

5 שאלה מספר 10 קרינה א"מ מונוכרומטית פוגעת בכדור זהב שרדיוסו 1. cm אנרגית הקשר של הזהב היא.4.82 ev עבור אילו אורכי גל של הקרינה ייפלטו אלקטרונים מהכדור? מקרינים את הכדור בגלים א"מ בעלי אורך גל של 200. nm מהו הפוטנציאל המרבי שהכדור יכול לקבל כתוצאה מהקרנה זו? מהו המספר המרבי של אלקטרונים שהכדור מסוגל לפלוט בהשפעת הקרינה? שאלה מספר 11 תא פוטואלקטרי חובר למעגל חשמלי בשני אופנים: בתרשים א' חוברה הקתודה של התא להדק השלילי של מקור המתח, שמתחו ניתן לשינוי. בתרשים ב' חוברה הקתודה של התא להדק החיובי של מקור המתח הנ"ל. אנרגיית הקשר של האלקטרונים במתכת ממנה עשוייה הקתודה היא.2 ev מקרינים את הקתודה באור מונוכרומטי באורך גל של 4400Ǻ. האם ייעקרו אלקטרונים מהקתודה? הסבר באופן איכותי (בצירוף גרפים מתאימים) את תלות עוצמת הזרם במתח שבין האנודה והקתודה (בהנחה והקתודה מוקרנת באור שתואר בסעיף א'): (1) במעגל המתואר בתרשים א'. (2) במעגל המתואר בתרשים ב'. כיצד תשפיע הגדלת עוצמת האור על התלות של עוצמת הזרם במתח עבור שני המעגלים? הסבר! -5-

6 שאלה מספר 12 מקור אור מונוכרומטי ובעל אורך גל 5500Ǻמספק אנרגיה של ג'אול בשנייה. מה מספר הפוטונים שמקור האור מספק בשנייה? לוח מתכת הוקרן במקור האור הנתון, ונפלטו ממנו אלקטרונים בעלי אנרגיה שלא עלתה על ev כאשר לוח מתכת זה הוקרן במקור אור אחר בעל אורך גל 4800Ǻ, נפלטו ממנו אלקטרונים שהאנרגיה שלהם לא עלתה על ev חשב את קבוע פלנק לפי נתונים אלה. האם ניתן לבצע ניסוי כמתואר בסעיף ב' ולחשב את קבוע פלנק בכל סוג של מתכת? שאלה מספר 13 נתונות שתי שפורפרות פוטאלקטריות: בשפורפרת A, אנרגיית הקשר של האלקטרונים בקתודה היא.3.1eV בשפורפרת B, אנרגיית הקשר של האלקטרונים בקתודה היא.1.77 ev תחום אורכי האור הנראה הוא 4000Ǻ Ǻ באיזו שפורפרת יש להשתמש, על מנת שהאלקטרונים ייפלטו מהקתודה כאשר פוגע בה אור נראה כלשהו? נמק! מהו המתח הדרוש כדי להבטיח שהזרם בשפורפרת, שבחרת בסעיף א', יתאפס, כאשר היא מוקרנת באור נראה כשהו? המתח, שחושב בסעיף ב', הופעל. אל השפורפרת כוון אור שמש. האם יזרום בה זרם? נמק! שאלה מספר 14 למתכת שממנה עשויה הקתודה בתא פוטואלקטרי, יש פונקציית עבודה לאנרגית קשר של.2.4 ev מהו אורך הגל הארוך ביותר, שיכול לגרום לפליטת אלקטרונים ממתכת זו? מה תהיה האנרגיה המרבית של האלקטרונים שייפלטו, אם אורך הגל של האור המוקרן הוא?3000Ǻ מהי המהירות של האלקטרונים הנ"ל? שרטט גרף המתאר את הקשר בין המתח העוצר לאורך הגל הפוגע בקתודה. -6-

7 שאלה מספר 15 תלמיד אשר ביצע ניסוי לבדיקת רשם את תוצאות מדידותיו בטבלה: 4360 אורך גל [Ǻ] מתח עצירה [וולט] תאר, בעזרת תרשים, מערכת ניסויית לביצוע הניסוי, והסבר אותה. שרטט גרף של מתח העצירה כתלות בתדירות. קבע על פי הגרף: (1) תדירות הסף (2) פונקצית עבודה של המתכת (3) קבוע פלנק שאלה מספר 16 הגרף שלפניך מתאר את תוצאות ניסוי שבוצע עם תא פוטואלקטרי: i [A] P V [Volt] הוסף לגרף עקומה המתארת את הזרם כתלות במתח כאשר המרחק בין התא למקור האור גדול יותר מזה שבניסוי המתואר בגרף. הסבר! מחליפים את מקור האור במקור אור בעל אורך גל קצר יותר. האם במקרה זה נקודת החיתוך של העקומה עם הציר האופקי Vתהיה בנקודה P, מימין לנקודהPאו משמאלה? נמק! ענה על סעיף ב' במקרה שמחזירים את מקור האור המקורי ומחליפים את התא בתא אחר, שיש לו אנרגית קשר גדולה יותר. חשב את הספק האור הנפלט מהמקור במקרה שזרם הרוויה הוא 3x10 7- A ואורך הגל של האור הוא 6000Ǻ. הנח כי 0.5% מהפוטונים הנפלטים ממקור האור גורמים לפליטת אלקטרונים מהקתודה. -7-

8 שאלה מספר 17 כדי לחקור את, חיבר התלמיד תא פוטואלקטרי למעגל חשמלי, כמתואר בתרשים א'. הקתודה הוקרנה כל פעם באור מונוכרומטי. אורכי הגל שבהם הוקרנה הקתודה היו בתחום האור הנראה. לקתודה אנרגית קשר של, 2.07 ev ואת המתח הנגדי בניסוי ניתן לשנות מאפס עד 1.5 וולט. על פי תוצאות הניסוי שורטט תרשים ב' שלפניך. הציר האנכי בתרשים מציין את המתח שמדד הוולטמטר בניסוי, והציר האופקי מציין את תדירות האור המוקרן. התחום שבין fל 1 2 fהוא התחום באור הנראה שבו לא התגלה אפקט פוטואלקטרי (לכל מתח שהוא) בניסוי. התחום שבין f 2 ל- f 3 הוא התחום באור הנראה שבו התגלה אפקט פוטואלקטרי בניסוי. מהם אורכי הגל המתאימים לתדירויות?f 1, f 2, f 3 מהו ערך המתח בנקודה D? הסבר. מהו ערך המתח V? 3 הסבר. לגבי כל זוג ערכים של מתח ותדירות (V,f) באזור המסומן באות M לא עבר זרם במיקרואמפרמטר. לגבי כל זוג ערכים של מתח ותדירות באזור המסומן באות N עבר זרם במיקרואמפרמטר. אם נגדיל את עוצמת האור, האם תשתנה הוריית המיקוראמפרמטר: (1) בתחום?M (2) בתחום?N אם לא, נמק מדוע. אם כן מה יהיה השינוי? -8-

9 שאלה מספר 18 בניסוי להדגמת האפקט הפוטוןאלקטרי מאירים משטח מתכת בעזרת נורה אחת. הנורה מספקת אור מונוכרומטי שאורך הגל שלו 4000Ǻ. מתח העצירה שנמדד היא.0.2 Volt ה. חשב את פונקציה העבודה של המתכת. חשב את תדירות הסף המתאימה. מה יהיה מתח העצירה, אם בנוסף לאור הקודם יאירו את המשטח באור שאורך הגל שלו 5400Ǻ? הסבר! מה יקרה למתח העצירה, אם יוסיפו לנורה הראשונה עוד שתי נורות זהות לה? הסבר! ההסבר של איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי התבסס על הרעיון שלאור יש אופי חלקיקי. קבע איזה/אילו מבין המאפיינים של (1) (3) שלפניך אי אפשר להסביר על ידי התיאוריה הגלית של האור: (1) קיומה של תידרות סף. (2) התלות של מתח העצירה בתדירות האור. (3) קיומו של זרם רוויה. נמק את תשובתך. שאלה מספר 19 מקור אור שהספקו 0.6 וואט פלט קרינה מונוכרומטית בקצב של 10 פוטונים 18 לשנייה. חשב את האנרגיה של פוטון אח אלומת הפוטונים שמקור האור פולט פוגעת בקתודה של תא פוטואלקטרי, שפונקציה העבודה שלו היא.4.8x10-19 J הנח כי 3% מהפוטונים הנפלטים מהמקור גורמים לפליטת אלקטרונים מהקתודה. חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את גודלה של המהירות המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את מתח העצירה של הת באחד ממאמריו של איינשטיין הוא הסביר את על ידי תיאור הקרינה האלקטרומגנטית כ"זרם פוטונים". ה. הסבר בעזרת תיאור זה: (1) כיצד משפיעה תדירות הקרינה הפוגעת על פליטת האלקטרונים בתא פוטואלקטרי? (2) כיצד משפיעה עוצמת הקרינה הפוגעת על פליטת אלקטרונים בתא פוטואלקטרי? -9-

10 שאלה מספר 20 התרשים שלפניך מתאר תוצאות ניסויים שבוצעו עם תא פוטואלקטרי מסויים ושני מקורות אור בעלי עוצמת אור קבועה, שאינה משתנה במהלך הניסוי. מקור אחד פולט אור באורך גל 4358Ǻוהמקור האחר פולט אור באורך גל 5461Ǻ. רשום בטבלה לכל עקומה את אורך הגל המתאים לה. הסבר את קביעתך. מספר עקומה אורך גל חשב בעזרת אחת העקומות את אנרגיית הקשר של הפולט בתא פוטואלקטרי. עבור זוג העקומות המתאימות לניסויים עם אותו אורך גל, קבע באיזו מהן היה המרחק בין מקור האור לתא גדול יותר. הסבר. מחליפים את התא בתא אחר עם פולט שאנרגיית הקשר שלו קטנה יותר, וחוזרים על הניסויים. (1) האם נקודת החיתוך של כל עקומה עם הציר האופקי V תזוז ימינה, שמאלה או תישאר במקומה? הסבר. (2) האם ישתנה אורך הקטע AB האופקי V? הסבר! המרחק שבין נקודות החיתוך של העקומות עם הציר -10-

11 שאלה מספר 21 התרשים שלפניך מתאר ניסויים שבוצעו עם שפורפרת פוטואלקטרית מסויימת. שרטט מעגל חשמלי, שבאמצעותו ניתן לקבל את התוצאות המתוארות בתרשים. איזה מבין העקומים מתאים לקרינה בעלת: (1) אורך גל מרבי? הסבר. (2) תדירות מרבית? הסבר. ה. כאשרVשווה לאפס, הזרם אינו אפס. הסבר מדוע. בכל אחד מהעקומים, מעבר לערך מסויים של המתח, אין עלייה בזרם עם הגדלת המתח. הסבר מדוע. חוזרים אל הניסוי שתוצאותיו מתוארות בעקום B, אך עם שפורפרת בעלת משטח פולט אחר. האם ייתכן שכלל לא יהיה זרם במהלך הניסוי? אם כן, מהו התנאי לכך? אם לא, האם ייתקל אותו עקום? הסבר. -11-

12 תרגיל מספר 22 בניסוי לחקר, הטילו אלומות קרינה מונוכרומטית, בזו אחר זו, על הפולט (קתודה) של תא פוטואלקטרי העשוי מנתרן, ומדדו את המתח העוצר V. 0 האלומות נבדלות זו מזו בתדירותן f. לפניך גרף המתח העוצר, V 0 (הנמדד בוולטים), כתלות בתדירות fביחידות Hz מהי פונקצית העבודה של הנתרן? בטבלה שלפניך מוצגים שלושה מקרים. ענו על הסעיפים iiiבנוגע i לכל אחד מהמקרים (1) (3). קבע אם אלקטרונים נפלטים או אינפם נפלטים מן הפולט. הסבר. אם אלקטרונים נפלטים מן הפולט, קבע אם הם יכולים לפגוע בקולט או אינם יכולים לפגוע בו. הסבר. אם אלקטרונים נפלטים מן הפולט, אך אינם פוגעים בקולט, קבע אם צריך להגדיל את המתח V קולט V פולט או להקטין אותו, כדי שהאלקטרונים הנפלטים יגיעו אל הולט. הסבר..i.ii.iii ציין תופעה הקשורה לאפקט הפוטואלקטרי שאי אפשר להסבירה באמצעות מודל הגלים האלקטרומגנטיים של האור. נמק. -12-

13 תרגיל מספר 23 מקור שהספקו 0.6 פולט W קרינה מונוכרומטית בקצב של 10 פוטונים 18 בשנייה. חשב את האנרגיה של פוטון בוד אלומת הפוטונים שמקור האור פולט פוגעת בקתודה ל תא פוטואלקטרי, בעל פונקצית עבודה.4.8x10-19 Joule הנח כי 3% מהפוטונים הנפלטים מהמקור גורמים לפליטת אלקטרונים מהקתודה. ה. מהי האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את גודלה של המהירות המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את מתח העצירה. באחד מהמאמרים הסביר איינשטיין את על ידי תיאור הקרינה האלקטרומגנטית כ"זרם של פוטונים". כיצד משפיעה תדירות הקרינה הפוגעת על פליטת אלקטרונים בתא פטואלקטרי? כיצד משפיעה עוצמת הקרינה הפוגעת על פליטת אלקטרונים בתא פוטלאלקטרי? (1) (2) -13-

14 תרגיל מספר 24 עורכים ניסוי בתא פוטואלקטרי ומאירים את הקתודה באלומות מונכרומטיות של קרינה על סגולה, בזו אחר זו. האלומות שונות זו מזו באורכי הגל שלהן. לכל אלומה מודדים את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנעקרים. משרטטים גרף של האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנעקרים, כתלות באורך הגל של האלומות הפוגעות. קבע על סמך התיאוריה אם גרף זה צפוי להיות לינארי. נמק את קביעתך. הגרף שלפניך מציג את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנעקרים, כתלות באורך הגל של האלומה הפוגעת, כפי שהתקבלה בניסוי. בחר שתי נקודות מהגרף, וחשב בעזרתן את פונקציית העבודה של המתכת המוארת ואת קבוע פלאנק. הגדר את המונח "מתח עצירה", וחשב את גודלו של מתח העצירה הדרוש כאשר מאירים את הפולט של התא בקרינה בעלת תדירות 1.25x Hz השתמש בערך של קבוע פלאנק שקיבלת בסעיף ב'. בחלק האחרון של הניסוי משתמשים בשני תאים פוטואלקטריים שונים, ומשרטטים במערכת צירים אחת עבור שני התאים את הגרפים של האנרגיה הקינטית המרבית שך האלקטרונים הנעקרים כתלות בתידרות הקרינה. איזה מהגרפים (1) (4) שלפניך מציג נכון את תוצאות הניסוי? הסבר. -14-

1. ה 1 אפקט הפוטואלקטרי

1. ה 1 אפקט הפוטואלקטרי האפקט הפוטואלקטרי מילות מפתח: פוטונים, פונקצית עבודה, תדירות סף, מתח עצירה, קבוע פלנק הציוד הדרוש: מתקן הכולל מנורת להט, ספק, ערכה הכוללת שפופרת פוטואלקטרית, מולטימטר, 4 פילטרים, מגבר זרם, ספק מתח משתנה.

Διαβάστε περισσότερα

10 הלאש ן פ ו ו ק ר ימ ן ק רבסה ד ו רבס

10 הלאש ן פ ו ו ק ר ימ ן ק רבסה  ד ו רבס שאלה 10 קולן O, הרועד בתדירות,f=1360Hz נמצא בחדר אטום ומבודד ובו שני פתחים ריבועיים S 1 ו- S. 2 רוחבו של כל פתח.a=10cm המרחק בין מרכזי שני הפתחים S. 1 S 2 =d=1m מרחק הקולן O ממרכזו של כל פתח הוא.OS 1 =OS

Διαβάστε περισσότερα

פתרון מבחן פיזיקה 5 יח"ל טור א' שדה מגנטי ורמות אנרגיה פרק א שדה מגנטי (100 נקודות)

פתרון מבחן פיזיקה 5 יחל טור א' שדה מגנטי ורמות אנרגיה פרק א שדה מגנטי (100 נקודות) שאלה מספר 1 פתרון מבחן פיזיקה 5 יח"ל טור א' שדה מגנטי ורמות אנרגיה פרק א שדה מגנטי (1 נקודות) על פי כלל יד ימין מדובר בפרוטון: האצבעות מחוץ לדף בכיוון השדה המגנטי, כף היד ימינה בכיוון הכוח ולכן האגודל

Διαβάστε περισσότερα

3-9 - a < x < a, a < x < a

3-9 - a < x < a, a < x < a 1 עמוד 59, שאלהמס', 4 סעיףג' תיקוני הקלדה שאלון 806 צריך להיות : ג. מצאאתמקומושלאיברבסדרהזו, שקטןב- 5 מסכוםכלהאיבריםשלפניו. עמוד 147, שאלהמס' 45 ישלמחוקאתהשאלה (מופיעהפעמיים) עמוד 184, שאלהמס', 9 סעיףב',תשובה.

Διαβάστε περισσότερα

יתרואת עקר יאטל - וו וטופ את

יתרואת עקר יאטל - וו וטופ את מיקוד במעבדה בפיסיקה 9 רקע תאורתי קיטוב האור E אור מקוטב אור טבעי גל אלקרומגנטי הוא גל המורכב משדה חשמלי B ושדה מגנטי המאונכים זה לזה לכן.1 וקטור השדה החשמלי ווקטור ההתקדמות יוצרים מישור קבוע שנקרא מישור

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version הקשר בין שדה חשמלי לפוטנציאל חשמלי E נחקור את הקשר, עבור מקרה פרטי, בו יש לנו שדה חשמלי קבוע. נתון שדה חשמלי הקבוע במרחב שגודלו שווה ל. E נסמן שתי נקודות לאורך קו שדה ו המרחק בין הנקודות שווה ל x. המתח

Διαβάστε περισσότερα

פיזיקה 3 יחידות לימוד הוראות לנבחן

פיזיקה 3 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 84 036001, מספר השאלון: נתונים ונוסחאות בפיזיקה ל 3 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שלוש

Διαβάστε περισσότερα

נאמר כי כאשר שני גלים מתלכדים בפסגותיהם מתרחשת התאבכות בונה. כלומר, עוצמת הגל גדלה.

נאמר כי כאשר שני גלים מתלכדים בפסגותיהם מתרחשת התאבכות בונה. כלומר, עוצמת הגל גדלה. U אלקטרומגנטית צורה של העברת אנרגיה Uקרינה שבה שדה חשמלי ומגנטי נעים כגלים דרך תווך. גל מורכב מ- crests פסגות, הנקודות הגבוהות ביותר של הגל מעל הקו המרכזי, ומ-,troughs הנקודות הנמוכות ביותר של הגל מהקו

Διαβάστε περισσότερα

שאלה 3. b a I(A) α(deg) 10 cm

שאלה 3. b a I(A) α(deg) 10 cm שאלה 1 תרגילי חזרה במגנטיות בתוך שדה מגנטי אחיד B שרויה הצלע התחתונה (שאורכה ( L של מעגל חשמלי מלבני. המעגל החשמלי מורכב מסוללה ומסגרת מלבנית מוליכה שזורם בה זרם i. המעגל החשמלי תלוי בצד אחד של מאזניים

Διαβάστε περισσότερα

עד המאה התשע עשרה היו המדענים חלוקים בדעתם ביחס למהות האור.

עד המאה התשע עשרה היו המדענים חלוקים בדעתם ביחס למהות האור. עד המאה התשע עשרה היו המדענים חלוקים בדעתם ביחס למהות האור. על פי ניוטון (Newton) - האור הוא זרם של חלקיקים קטנים הנעים בקווים ישרים במהירות גדולה מאוד. על פי הויגנס Huygens) ( - האור הוא גל המתפשט במרחב.

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 315, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 315, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 315, 635865 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1. סדרה חשבונית שיש בה n איברים...2 3. האיבר

Διαβάστε περισσότερα

ושל (השטח המקווקו בציור) . g(x) = 4 2x. ו- t x = g(x) f(x) dx

ושל (השטח המקווקו בציור) . g(x) = 4 2x. ו- t x = g(x) f(x) dx פרק 9: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי O 9 ושל בציור שלפניך מתוארים גרפים של הפרבולה f() = נמצאת על הנקודה המלבן CD מקיים: הישר = 6 C ו- D נמצאות הפרבולה, הנקודה נמצאת על הישר, הנקודות ( t > ) OD = t נתון:

Διαβάστε περισσότερα

מחוון פתרון לתרגילי חזרה באלקטרומגנטיות קיץ תשס"ז. V=ε R

מחוון פתרון לתרגילי חזרה באלקטרומגנטיות קיץ תשסז. V=ε R מחוון פתרון לתרגילי חזרה באלקטרומגנטיות קיץ תשס"ז v שאלה א. המטען חיובי, כוון השדה בין הלוחות הוא כלפי מעלה ולכן המטען נעצר. עד כניסת החלקיק לבין לוחות הקבל הוא נע בנפילה חופשית. בין הלוחות החלקיק נע בתאוצה

Διαβάστε περισσότερα

Charles Augustin COULOMB ( ) קולון חוק = K F E המרחק סטט-קולון.

Charles Augustin COULOMB ( ) קולון חוק = K F E המרחק סטט-קולון. Charles Augustin COULOMB (1736-1806) קולון חוק חוקקולון, אשרנקראעלשםהפיזיקאיהצרפתישארל-אוגוסטיןדהקולוןשהיהאחדהראשוניםשחקרבאופןכמותיאתהכוחותהפועלים ביןשניגופיםטעונים. מדידותיוהתבססועלמיתקןהנקראמאזניפיתול.

Διαβάστε περισσότερα

אוסף שאלות מס. 3 פתרונות

אוסף שאלות מס. 3 פתרונות אוסף שאלות מס. 3 פתרונות שאלה מצאו את תחום ההגדרה D R של כל אחת מהפונקציות הבאות, ושרטטו אותו במישור. f (x, y) = x + y x y, f 3 (x, y) = f (x, y) = xy x x + y, f 4(x, y) = xy x y f 5 (x, y) = 4x + 9y 36,

Διαβάστε περισσότερα

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים.

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל לוח יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. קבל קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. על לוח אחד מטען Q ועל לוח שני מטען Q. הפוטנציאל על כל לוח הוא

Διαβάστε περισσότερα

מבחן משווה בפיסיקה כיתה ט'

מבחן משווה בפיסיקה כיתה ט' מבחן משווה בפיסיקה כיתה ט' משך המבחן 0 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות. עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר:.מחשבון. נספח הנוסחאות

Διαβάστε περισσότερα

תשס"ז שאלות מהחוברת: שאלה 1: 3 ס"מ פתרון: = = F r 03.0 שאלה 2: R פתרון: F 2 = 1 10

תשסז שאלות מהחוברת: שאלה 1: 3 סמ פתרון: = = F r 03.0 שאלה 2: R פתרון: F 2 = 1 10 Q 0 חוק קולון: שאלות מהחוברת: שאלה : פיזיקה למדעי החיים פתרון תרגיל 5 חוק קולון,שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי ו- Q 5 0 Q Q 3 ס"מ חשב את הכוח החשמלי הפועל בין שני מטענים נקודתיים הנמצאים במרחק 3 ס"מ זה מזה.

Διαβάστε περισσότερα

תרשים 1 מבוא. I r B =

תרשים 1 מבוא. I r B = שדה מגנטי של תיל נושא זרם מבוא תרשים 1 השדה המגנטי בקרבת תיל ארוך מאד נושא זרם נתון על ידי: μ0 B = 2 π I r כאשר μ o היא פרמיאביליות הריק, I הזרם הזורם בתיל ו- r המרחק מהתיל. 111 בניסוי זה נשתמש בחיישן

Διαβάστε περισσότερα

זיהוי פגמים במיתר באמצעות גלים עומדים

זיהוי פגמים במיתר באמצעות גלים עומדים מה חדש במעבדה? זיהוי פגמים במיתר באמצעות גלים עומדים מרק גלר, ישיבת בני עקיבא, נתניה אלכסנדר רובשטין, מכון דווידסון, רחובות מבוא גלים מכניים תופסים מקום חשוב בלימודי הפיזיקה בבית הספר. הנושא של גלים מכניים

Διαβάστε περισσότερα

-הולכה חשמלית- הולכה חשמלית

-הולכה חשמלית- הולכה חשמלית מילות מפתח: הולכה חשמלית התנגדות, וולטמטר, אמפרמטר, נגד, דיודה, אופיין, התנגדות דינמית. הציוד הדרוש: 2 רבי מודדים דגיטלים )מולטימטרים(, פלטת רכיבים, ספק, כבלים חשמליים. מטרות הניסוי: הכרת נושא ההולכה החשמלית

Διαβάστε περισσότερα

"קשר-חם" : לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי

קשר-חם : לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים "קשר-חם" : לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי נושא: חקירת משוואות פרמטריות בעזרת גרפים הוכן ע"י: אביבה ברש. תקציר: בחומר מוצגת דרך לחקירת

Διαβάστε περισσότερα

מטרות הניסוי: רקע תאורטי: 1. חקירת התלות של עוצמת השדה המגנטי, שנוצר במרכז לולאה מעגלית נושאת זרם בשני פרמטרים: א.

מטרות הניסוי: רקע תאורטי: 1. חקירת התלות של עוצמת השדה המגנטי, שנוצר במרכז לולאה מעגלית נושאת זרם בשני פרמטרים: א. מטרות הניסוי: 1. חקירת התלות של עוצמת השדה המגנטי, שנוצר במרכז לולאה מעגלית נושאת זרם בשני פרמטרים: א. ב. עוצמת הזרם הזורם בלולאה, כאשר מספר הכריכות קבוע. מספר הכריכות של הלולאה, כאשר עוצמת הזרם קבועה.

Διαβάστε περισσότερα

1 f. v 2. λ 1 = 1. θ 2 תמונה 2. במשולש sin

1 f. v 2. λ 1 = 1. θ 2 תמונה 2. במשולש sin "שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל 0 ת"ד 039 ת"א 6009 חוק השבירה של גלי אור (קרן אור) שם קובץ הניסוי: Seell`s Law.ds חוברת מס' כרך: גלים ואופטיקה מאת: משה גלבמן "שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל 0 ת"ד

Διαβάστε περισσότερα

-קרינה גרעינית - קרינה גרעינית

-קרינה גרעינית - קרינה גרעינית קרינה גרעינית מילות מפתח: קרינה גרעינית, רדיואקטיביות, מונה גייגר,Geiger התפלגות פואסון, התפלגות גאוס הציוד הדרוש: מחשב+תוכנה ייעודית, מונה גייגר, סרגל להחזקת הגייגר, ספק לגייגר, מקורות רדיואקטיביים, חוסמי

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תש"ע מועד ב', מיום 14/7/2010 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תשע מועד ב', מיום 14/7/2010 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן. תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תש"ע מועד ב', מיום 14/7/2010 שאלון: 316, 035806 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 E נתון: 1 רוכב אופניים רכב מעיר A לעיר B

Διαβάστε περισσότερα

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח.

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח. החשמלי השדה הקדמה: מושג השדה חשמלי נוצר, כאשר הפיזיקאי מיכאל פרדיי, ניסה לתת הסבר אינטואיטיבי לעובדה שמטענים מפעילים זה על זה כוחות ללא מגע ביניהם. לטענתו, כל עצם בעל מטען חשמלי יוצר מסביבו שדה המשתרע

Διαβάστε περισσότερα

[ ] Observability, Controllability תרגול 6. ( t) t t קונטרולבילית H למימדים!!) והאובז' דוגמא: x. נשתמש בעובדה ש ) SS rank( S) = rank( עבור מטריצה m

[ ] Observability, Controllability תרגול 6. ( t) t t קונטרולבילית H למימדים!!) והאובז' דוגמא: x. נשתמש בעובדה ש ) SS rank( S) = rank( עבור מטריצה m Observabiliy, Conrollabiliy תרגול 6 אובזרווביליות אם בכל רגע ניתן לשחזר את ( (ומכאן גם את המצב לאורך זמן, מתוך ידיעת הכניסה והיציאה עד לרגע, וזה עבור כל צמד כניסה יציאה, אז המערכת אובזרוובילית. קונטרולביליות

Διαβάστε περισσότερα

יווקיינ לש תוביציה ןוירטירק

יווקיינ לש תוביציה ןוירטירק יציבות מגבר שרת הוא מגבר משוב. בכל מערכת משוב קיימת בעיית יציבות מהבחינה הדינמית (ולא מבחינה נקודת העבודה). חשוב לוודא שהמגבר יציב על-מנת שלא יהיו נדנודים. קריטריון היציבות של נייקוויסט: נתונה נערכת המשוב

Διαβάστε περισσότερα

ל הזכויות שמורות לדפנה וסטרייך

ל הזכויות שמורות לדפנה וסטרייך מרובע שכל זוג צלעות נגדיות בו שוות זו לזו נקרא h באיור שלעיל, הצלעות ו- הן צלעות נגדיות ומתקיים, וכן הצלעות ו- הן צלעות נגדיות ומתקיים. תכונות ה כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו. 1. כל שתי צלעות נגדיות

Διαβάστε περισσότερα

סיכום חקירת משוואות מהמעלה הראשונה ומהמעלה השנייה פרק זה הינו חלק מסיכום כולל לשאלון 005 שנכתב על-ידי מאיר בכור

סיכום חקירת משוואות מהמעלה הראשונה ומהמעלה השנייה פרק זה הינו חלק מסיכום כולל לשאלון 005 שנכתב על-ידי מאיר בכור סיכום חקירת משוואות מהמעלה הראשונה ומהמעלה השנייה פרק זה הינו חלק מסיכום כולל לשאלון 5 שנכתב על-ידי מאיר בכור. חקירת משוואה מהמעלה הראשונה עם נעלם אחד = הצורה הנורמלית של המשוואה, אליה יש להגיע, היא: b

Διαβάστε περισσότερα

I. גבולות. x 0. מתקיים L < ε. lim אם ורק אם. ( x) = 1. lim = 1. lim. x x ( ) הפונקציה נגזרות Δ 0. x Δx

I. גבולות. x 0. מתקיים L < ε. lim אם ורק אם. ( x) = 1. lim = 1. lim. x x ( ) הפונקציה נגזרות Δ 0. x Δx דפי נוסחאות I גבולות נאמר כי כך שלכל δ קיים > ε לכל > lim ( ) L המקיים ( ) מתקיים L < ε הגדרת הגבול : < < δ lim ( ) lim ורק ( ) משפט הכריך (סנדוויץ') : תהיינה ( ( ( )g ( )h פונקציות המוגדרות בסביבה נקובה

Διαβάστε περισσότερα

קיום ויחידות פתרונות למשוואות דיפרנציאליות

קיום ויחידות פתרונות למשוואות דיפרנציאליות קיום ויחידות פתרונות למשוואות דיפרנציאליות 1 מוטיבציה למשפט הקיום והיחידות אנו יודעים לפתור משוואות דיפרנציאליות ממחלקות מסוימות, כמו משוואות פרידות או משוואות לינאריות. עם זאת, קל לכתוב משוואה דיפרנציאלית

Διαβάστε περισσότερα

תורת הקוונטים I

תורת הקוונטים I תורת הקוונטים 77318 I אור דגמי, or@digmi.org 19 במרץ 2012 אתר אינטרנט: http://digmi.org סיכום הרצאות של פרופ שמואל אליצור בשנת לימודים 2012 1 תוכן עניינים 1 מבוא 3 1.1 היסטוריה.............................................

Διαβάστε περισσότερα

סדרות - תרגילים הכנה לבגרות 5 יח"ל

סדרות - תרגילים הכנה לבגרות 5 יחל סדרות - הכנה לבגרות 5 יח"ל 5 יח"ל סדרות - הכנה לבגרות איברים ראשונים בסדרה) ) S מסמן סכום תרגיל S0 S 5, S6 בסדרה הנדסית נתון: 89 מצא את האיבר הראשון של הסדרה תרגיל גוף ראשון, בשנייה הראשונה לתנועתו עבר

Διαβάστε περισσότερα

Logic and Set Theory for Comp. Sci.

Logic and Set Theory for Comp. Sci. 234293 - Logic and Set Theory for Comp. Sci. Spring 2008 Moed A Final [partial] solution Slava Koyfman, 2009. 1 שאלה 1 לא נכון. דוגמא נגדית מפורשת: יהיו } 2,(p 1 p 2 ) (p 2 p 1 ).Σ 2 = {p 2 p 1 },Σ 1 =

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשע"א, מיום 31/1/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשעא, מיום 31/1/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן. בB בB תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשע"א, מיום 31/1/2011 שאלון: 035804 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 מכונית נסעה מעיר A לעיר B על כביש ראשי

Διαβάστε περισσότερα

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2 לקט תרגילי חזרה בנושא אלקטרוסטטיקה מבנה אטו, חוק קולו. א) נתוני שני איזוטופי של יסוד ליטיו 3 Li 6 : ו. 3 Li 7 מהו הבדל בי שני האיזוטופי? מה משות ביניה? ) התייחס למספר אלקטרוני, פרוטוני וניטרוני, מסת האיזוטופ

Διαβάστε περισσότερα

תרגיל 13 משפטי רול ולגראנז הערות

תרגיל 13 משפטי רול ולגראנז הערות Mthemtics, Summer 20 / Exercise 3 Notes תרגיל 3 משפטי רול ולגראנז הערות. האם קיים פתרון למשוואה + x e x = בקרן )?(0, (רמז: ביחרו x,f (x) = e x הניחו שיש פתרון בקרן, השתמשו במשפט רול והגיעו לסתירה!) פתרון

Διαβάστε περισσότερα

ב ה צ ל ח ה! /המשך מעבר לדף/

ב ה צ ל ח ה! /המשך מעבר לדף/ בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך 035804 מספר השאלון: דפי נוסחאות ל 4 יחידות לימוד נספח: מתמטיקה 4 יחידות לימוד שאלון ראשון תכנית ניסוי )שאלון

Διαβάστε περισσότερα

TECHNION Israel Institute of Technology, Faculty of Mechanical Engineering מבוא לבקרה (034040) גליון תרגילי בית מס 5 ציור 1: דיאגרמת הבלוקים

TECHNION Israel Institute of Technology, Faculty of Mechanical Engineering מבוא לבקרה (034040) גליון תרגילי בית מס 5 ציור 1: דיאגרמת הבלוקים TECHNION Iael Intitute of Technology, Faculty of Mechanical Engineeing מבוא לבקרה (034040) גליון תרגילי בית מס 5 d e C() y P() - ציור : דיאגרמת הבלוקים? d(t) ו 0 (t) (t),c() 3 +,P() + ( )(+3) שאלה מס נתונה

Διαβάστε περισσότερα

דביר חדד י"ב 4 דו"חות מעבדה דביר חדד י"ב 4

דביר חדד יב 4 דוחות מעבדה דביר חדד יב 4 דו"חות מעבדה.2215.1 דביר חדד 9.58.553 י"ב 4 1 תוכן עניינים: )דו"חות למעבדות החובה לקראת הבגרות במעבדה 15.1( כ 2 א 2 מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית 92222222222222222222222222222222222222222 עצם ודמותו בעדשה

Διαβάστε περισσότερα

השלמה מ- 3 ל- 5 יחידות לימוד תשע"א הוראות לנבחן

השלמה מ- 3 ל- 5 יחידות לימוד תשעא הוראות לנבחן חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי בחינה בכימיה במתכונת בגרות השלמה מ- 3 ל- 5 יחידות לימוד תשע"א -2011 הוראות לנבחן משך הבחינה: שעה וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון פרק שני סה"כ 50 נקודות

Διαβάστε περισσότερα

מבחן פטור לדוגמא בפיזיקה הוראות לנבחן/ת: המבחן כולל שני חלקים. בכל חלק 3 שאלות עליך לענות על שתי שאלות מכל חלק סה"כ 4 1. שאלות. השאלות שוות בערכן.

מבחן פטור לדוגמא בפיזיקה הוראות לנבחן/ת: המבחן כולל שני חלקים. בכל חלק 3 שאלות עליך לענות על שתי שאלות מכל חלק סהכ 4 1. שאלות. השאלות שוות בערכן. מבחן פטור לדוגמא בפיזיקה הוראות לנבחן/ת: המבחן כולל שני חלקים. בכל חלק 3 שאלות עליך לענות על שתי שאלות מכל חלק סה"כ 4. שאלות. השאלות שוות בערכן.. כתוב/כתבי את הבחינה בכתב ברור ומסודר. 3. הסבר/י כל שלב

Διαβάστε περισσότερα

{ : Halts on every input}

{ : Halts on every input} אוטומטים - תרגול 13: רדוקציות, משפט רייס וחזרה למבחן E תכונה תכונה הינה אוסף השפות מעל.(property המקיימות תנאים מסוימים (תכונה במובן של Σ תכונה לא טריביאלית: תכונה היא תכונה לא טריוויאלית אם היא מקיימת:.

Διαβάστε περισσότερα

Vcc. Bead uF 0.1uF 0.1uF

Vcc. Bead uF 0.1uF 0.1uF ריבוי קבלים תוצאות בדיקה מאת: קרלוס גררו. מחלקת בדיקות EMC 1. ריבוי קבלים תוצאות בדיקה: לקחנו מעגל HLXC ובדקנו את סינון המתח על רכיב. HLX מעגל הסינון בנוי משלוש קבלים של, 0.1uF כל קבל מחובר לארבע פיני

Διαβάστε περισσότερα

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 0 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי I גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות

Διαβάστε περισσότερα

לדוגמה: במפורט: x C. ,a,7 ו- 13. כלומר בקיצור

לדוגמה: במפורט: x C. ,a,7 ו- 13. כלומר בקיצור הרצאה מס' 1. תורת הקבוצות. מושגי יסוד בתורת הקבוצות.. 1.1 הקבוצה ואיברי הקבוצות. המושג קבוצה הוא מושג בסיסי במתמטיקה. אין מושגים בסיסים יותר, אשר באמצעותם הגדרתו מתאפשרת. הניסיון והאינטואיציה עוזרים להבין

Διαβάστε περισσότερα

gcd 24,15 = 3 3 =

gcd 24,15 = 3 3 = מחלק משותף מקסימאלי משפט אם gcd a, b = g Z אז קיימים x, y שלמים כך ש.g = xa + yb במלים אחרות, אם ה כך ש.gcd a, b = xa + yb gcd,a b של שני משתנים הוא מספר שלם, אז קיימים שני מקדמים שלמים כאלה gcd 4,15 =

Διαβάστε περισσότερα

סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806

סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806 סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806 בבעיותמינימום מקסימוםישלחפשאתנקודותהמינימוםהמוחלטוהמקסימוםהמוחלט. בשאלות מינימוםמקסימוםחובהלהראותבעזרתטבלה אובעזרתנגזרתשנייהשאכן מדובר עלמינימוםאומקסימום. לצורךקיצורהתהליך,

Διαβάστε περισσότερα

פיזיקה 2 שדה מגנטי- 1

פיזיקה 2 שדה מגנטי- 1 Ariel University אוניברסיטת אריאל פיזיקה שדה מגנטי- 1. 1 MeV 1.חשב את זמן המחזור של פרוטון בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ שהוא בערך B. 5Gauss ואת רדיוס הסיבוב של המסלול, בהנחה שהאנרגיה של הפרוטון הוא M

Διαβάστε περισσότερα

תרגול 5 פוטנציאל חשמלי ואנרגייה חשמלית

תרגול 5 פוטנציאל חשמלי ואנרגייה חשמלית תרגול 5 פוטנציאל חשמלי ואנרגייה חשמלית כפי שהשדה החשמלי נותן אינדקציה לכח שיפעל על מטען בוחן שיכנס למרחב, כך הפוטנציאל החשמלי נותן אינדקציה לאנרגיית האינטרקציה החשמלית. הפוטנציאל החשמלי מוגדר על פי מינוס

Διαβάστε περισσότερα

תרגיל 3 שטף חשמלי ומשפט גאוס

תרגיל 3 שטף חשמלי ומשפט גאוס תרגיל שטף חשמלי ומשפט גאוס הערה: אינטגרלים חיוניים מוצגים בסוף הדף 1. כדור שמסתו.5 g ומטענו 1 6- C תלוי בחוט שאורכו 1 m ונמצא בשדה חשמלי של לוח אינסופי. החוט נפרש בזווית של 1 לכיוון הלוח. מה צפיפות המטען

Διαβάστε περισσότερα

2NH 3 (g) 2NO 2 (g) N 2 (g) + 3H 2 (g) N 2 (g) + 2O 2 (g) 2 ΔH>0 ΔH>0 ΔH < 0 ΔH <0

2NH 3 (g) 2NO 2 (g) N 2 (g) + 3H 2 (g) N 2 (g) + 2O 2 (g) 2 ΔH>0 ΔH>0 ΔH < 0 ΔH <0 - מרים כרמי שאלה 1 נתונות שתי תגובות כימיות )1( ו-) 2 ) 1. N2(g) + 2O2(g) 2NO2(g) 2. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) הערך את השינוי באנטרופיה של המערכת בכל אחת מהתגובות הנתונות. הסבר את תשובתך ברמה מיקרוסקופית.

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה בדידה תרגול מס' 13

מתמטיקה בדידה תרגול מס' 13 מתמטיקה בדידה תרגול מס' 13 נושאי התרגול: תורת הגרפים. 1 מושגים בסיסיים נדון בגרפים מכוונים. הגדרה 1.1 גרף מכוון הוא זוג סדור E G =,V כך ש V ו E. V הגרף נקרא פשוט אם E יחס אי רפלקסיבי. כלומר, גם ללא לולאות.

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-  כתב ופתר גיא סלומון 0 אלגברה לינארית α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π ϖ θ ϑ ρ σ ς τ υ ω ξ ψ ζ גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- wwwgoolcoil סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת

Διαβάστε περισσότερα

בתמונה 1: S המנסרה (תמונה 1). התדירות

בתמונה 1: S המנסרה (תמונה 1). התדירות "שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל 0 ת"ד 039 ת"א 6009 התאבכות האור במנסרה כפולה של פרנל שיעור הדגמה שם קובץ הניסוי: Fresnel_Biprism חוברת מס' 8 כרך: גלים ואופטיקה מאת: משה גלבמן "שולמן" ציוד לימודי רח'

Διαβάστε περισσότερα

A-PDF MERGER DEMO. (Franz melde's experiment)

A-PDF MERGER DEMO. (Franz melde's experiment) A-PDF MERGER DEMO פיסיקה 3 ב' מעבדה דו"ח מעבדה מס' גלים עומדים במיתר (Franz melde's experiment) דוח מעבדה מס' גלים עומדים במיתר זהו הניסוי הקלאסי שביצע פרנץ מלדה, פיזיקאי גרמני ).( 9, March 7 - died 832,

Διαβάστε περισσότερα

מושגי יסוד אור קרינה וספקטרום ד"ר יגאל פת-אל

מושגי יסוד אור קרינה וספקטרום  דר יגאל פת-אל אור, קרינה וספקטרום הפרק מיועד לתלמידים בכל הרמות ולמורים הפרק כולל מספר ביטויים מתמטיים המיועדים לתלמידים מתקדמים ולמורים המתקשים בפיתוחים המתמטי ים יכולים לדלג עליהם לקריאה משלימה ולתרגולים פרק זה מבוסס

Διαβάστε περισσότερα

שדות תזכורת: פולינום ממעלה 2 או 3 מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה. שקיימים 5 מספרים שלמים שונים , ראשוני. שעבורם

שדות תזכורת: פולינום ממעלה 2 או 3 מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה. שקיימים 5 מספרים שלמים שונים , ראשוני. שעבורם תזכורת: פולינום ממעלה או מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה p f ( m i ) = p m1 m5 תרגיל: נתון עבור x] f ( x) Z[ ראשוני שקיימים 5 מספרים שלמים שונים שעבורם p x f ( x ) f ( ) = נניח בשלילה ש הוא

Διαβάστε περισσότερα

אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה

אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה Analytical Electromagnetism Fall Semester 202-3 אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה צפיפויות מטען וזרם צפיפות מטען נפחית ρ מוגדרת כך שאינטגרל נפחי עליה נותן את המטען הכולל Q dv ρ היחידות של ρ הן מטען

Διαβάστε περισσότερα

הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר.

הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר. קיץ תשע"ד )14( - השאלות 4 קיץ תשע"ד 14) ) הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר. מכניקה, אופטיקה וגלים פרק ראשון - מכניקה 1. צנחן קפץ ממטוס ברגע t. תוך כדי נפילתו הוא פותח את

Διαβάστε περισσότερα

אוסף שאלות מס. 5. שאלה 1 בדוגמאות הבאות, נגדיר פונקציה על ידי הרכבה: y(t)).g(t) = f(x(t), בשתי דרכים:

אוסף שאלות מס. 5. שאלה 1 בדוגמאות הבאות, נגדיר פונקציה על ידי הרכבה: y(t)).g(t) = f(x(t), בשתי דרכים: אוסף שאלות מס. 5 שאלה 1 בדוגמאות הבאות, נגדיר פונקציה על ידי הרכבה: y(t)).g(t) = f(x(t), חשבו את הנגזרת (t) g בשתי דרכים: באופן ישיר: על ידי חישוב ביטוי לפונקציה g(t) וגזירה שלו, בעזרת כלל השרשרת. בידקו

Διαβάστε περισσότερα

חלק ראשון אלקטרוסטטיקה

חלק ראשון אלקטרוסטטיקה undewa@hotmail.com גירסה 1. 3.3.5 פיסיקה תיכונית חשמל חלק ראשון אלקטרוסטטיקה מסמך זה הורד מהאתר.http://undewa.livedns.co.il אין להפיץ מסמך זה במדיה כלשהי, ללא אישור מפורש מאת המחבר. מחבר המסמך איננו אחראי

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 2

אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 2 אלגברה ליניארית א' פתרון 3 4 3 3 7 9 3. נשתמש בכתיבה בעזרת מטריצה בכל הסעיפים. א. פתרון: 3 3 3 3 3 3 9 אז ישנו פתרון יחיד והוא = 3.x =, x =, x 3 3 הערה: אפשר גם לפתור בדרך קצת יותר ארוכה, אבל מבלי להתעסק

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה בדידה תרגול מס' 12

מתמטיקה בדידה תרגול מס' 12 מתמטיקה בדידה תרגול מס' 2 נושאי התרגול: נוסחאות נסיגה נוסחאות נסיגה באמצעות פונקציות יוצרות נוסחאות נסיגה באמצעות פולינום אופייני נוסחאות נסיגה לעתים מפורש לבעיה קומבינטורית אינו ידוע, אך יחסית קל להגיע

Διαβάστε περισσότερα

סיכום בנושא של דיפרנציאביליות ונגזרות כיווניות

סיכום בנושא של דיפרנציאביליות ונגזרות כיווניות סיכום בנושא של דיפרנציאביליות ונגזרות כיווניות 25 בדצמבר 2016 תזכורת: תהי ) n f ( 1, 2,..., פונקציה המוגדרת בסביבה של f. 0 גזירה חלקית לפי משתנה ) ( = 0, אם קיים הגבול : 1 0, 2 0,..., בנקודה n 0 i f(,..,n,).lim

Διαβάστε περισσότερα

: מציאת המטען על הקבל והזרם במעגל כפונקציה של הזמן ( )

: מציאת המטען על הקבל והזרם במעגל כפונקציה של הזמן ( ) : מציאת המטען על הקבל והזרם במעגל כפונקציה של הזמן מעגלי קבל בנוי כך שמטען איננו יכול לעבור מצידו האחד לצידו האחר (אחרת לא היה יכול להחזיק מטען בצד אחד ומטען בצד השני) ולכן זרם קבוע לא יכול לזרום דרך הקבל.עניינינו

Διαβάστε περισσότερα

פתרונות , כך שאי השוויון המבוקש הוא ברור מאליו ולכן גם קודמו תקף ובכך מוכחת המונוטוניות העולה של הסדרה הנתונה.

פתרונות , כך שאי השוויון המבוקש הוא ברור מאליו ולכן גם קודמו תקף ובכך מוכחת המונוטוניות העולה של הסדרה הנתונה. בחינת סיווג במתמטיקה.9.017 פתרונות.1 סדרת מספרים ממשיים } n {a נקראת מונוטונית עולה אם לכל n 1 מתקיים n+1.a n a האם הסדרה {n a} n = n היא מונוטונית עולה? הוכיחו תשובתכם. הסדרה } n a} היא אכן מונוטונית

Διαβάστε περισσότερα

b2n-1 ב. נשתמש בנוסחת סכום סדרה הנדסית אינסופית יורדת כדי לרשום את הנתון: 1-q = 0.8 b 1-q 1=0.8(1+q) q= 1 4 פתרון לשאלה 2

b2n-1 ב. נשתמש בנוסחת סכום סדרה הנדסית אינסופית יורדת כדי לרשום את הנתון: 1-q = 0.8 b 1-q 1=0.8(1+q) q= 1 4 פתרון לשאלה 2 פתרון מבחן מס' פתרון לשאלה א. להוכיח כי סדרה c היא סדרה הנדסית משמע להוכיח כי היחס בין איברים סמוכים בסדרה הוא מספר n c n +n c מכיוון ש- q הוא מספר קבוע, סדרה = b n+ = bq n =q cn bn- bq n- :b n קבוע. אם

Διαβάστε περισσότερα

מה נשמר קבוע? מה מחשבים?

מה נשמר קבוע? מה מחשבים? שם הניסוי:גלוונומטר טנגנטי מדידת הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ רמה א' תיאור הניסוי בניסוי זה, נעסוק בתלות של השדה המגנטי במרכז לולאה בזרם החשמלי הזורם דרכה. נמדוד את כוונו של שדה מגנטי שקול

Διαβάστε περισσότερα

69163) C [M] nm 50, 268 M cm

69163) C [M] nm 50, 268 M cm א ב ג סמסטר אביב, תשע"א 11) פיתרון מס' 4: תרגיל 69163 69163) פיסיקלית א' כימיה בליעה והעברה של אור חוק בר-למבר) כללי.1 נתון כי הסטודנט מדד את ההעברה דרך דוגמת החלבון בתוך תא של 1 ס"מ. גרף של העברה T) כתלות

Διαβάστε περισσότερα

תרגול פעולות מומצאות 3

תרגול פעולות מומצאות 3 תרגול פעולות מומצאות. ^ = ^ הפעולה החשבונית סמן את הביטוי הגדול ביותר:. ^ ^ ^ π ^ הפעולה החשבונית c) #(,, מחשבת את ממוצע המספרים בסוגריים.. מהי תוצאת הפעולה (.7,.0,.)#....0 הפעולה החשבונית משמשת חנות גדולה

Διαβάστε περισσότερα

דף תרגילים תנועת מטען בשדה מגנטיות

דף תרגילים תנועת מטען בשדה מגנטיות 1 דף תרגילים תנועת מטען בשדה מגנטיות תנועת מטען בשדה מגנטי בלבד וחשמלי מסת פרוטון 1.671-7 kg מסת אלקטרון 9.111-31 kg גודל מטען האלקטרון/פרוטון 1.61 19- c שאלה 1 שני חלקיקים בעלי מסה שווה אופקית וקבועה

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה שאלון ו' נקודות. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות עלול לגרום לפסילת הבחינה.

מתמטיקה שאלון ו' נקודות. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות עלול לגרום לפסילת הבחינה. בגרות לבתי ספר על-יסודיים מועד הבחינה: תשס"ח, מספר השאלון: 05006 נספח:דפי נוסחאות ל- 4 ול- 5 יחידות לימוד מתמטיקה שאלון ו' הוראות לנבחן משך הבחינה: שעה ושלושה רבעים. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

Διαβάστε περισσότερα

הרצאות בבקרה לא-לינארית (046196) (actuator) מפעיל בקר. plant הבאות:

הרצאות בבקרה לא-לינארית (046196) (actuator) מפעיל בקר. plant הבאות: הרצאות בבקרה לא-לינארית (696) מאת פרופ' נחום שימקין טכניון הפקולטה להנדסת חשמל חורף תשס"ה ניתוח מערכות משוב חלק בב': כזכור, המשוב מהווה מרכיב חשוב במערכות טבעיות והנדסיות רבות, וכלי בסיסי בתכן מערכות הבקרה.

Διαβάστε περισσότερα

המטרה התיאוריה קיטוב תמונה 1: גל א מ

המטרה התיאוריה קיטוב תמונה 1: גל א מ חקירת קיטוב האור חוק מאלוס (Malus) שם קובץ הניסוי: Malus Law.ds חוברת מס' 8 כרך: גלים ואופטיקה מאת: משה גלבמן קיטוב האור חוק מאלוס (Malus) המטרה לחקור את התלות של עוצמת האור שעוברת דרך זוג מקטבים הצירים

Διαβάστε περισσότερα

בחינה לדוגמא בגלים אור ואופטיקה ( )

בחינה לדוגמא בגלים אור ואופטיקה ( ) בחינה לדוגמא בגלים אור ואופטיקה (0321.2102) מרצה: פרופ' רון ליפשיץ מתרגל: רן בר מבחן לדוגמא הוראות: לבחינה שני חלקים. בחלק א' יש לענות על שלוש מתוך ארבע השאלות. בחלק ב' יש לענות על שתיים מתוך שלוש השאלות.

Διαβάστε περισσότερα

רשימת משפטים והגדרות

רשימת משפטים והגדרות רשימת משפטים והגדרות חשבון אינפיניטיסימאלי ב' מרצה : למברג דן 1 פונקציה קדומה ואינטגרל לא מסויים הגדרה 1.1. (פונקציה קדומה) יהי f :,] [b R פונקציה. פונקציה F נקראת פונקציה קדומה של f אם.[, b] גזירה ב F

Διαβάστε περισσότερα

השפעת הטמפרטורה על ההתנגדות התנגדות המוליך

השפעת הטמפרטורה על ההתנגדות התנגדות המוליך בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 013 מועד הבחינה: משרד החינוך נספח לשאלון: 84501 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר א. תורת החשמל נוסחאון במערכות חשמל )10 עמודים( )הגדלים בנוסחאון

Διαβάστε περισσότερα

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א( הוראות לנבחן

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( הוראות לנבחן מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשס"ח, 2008 סמל השאלון: 845201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. נספח: נוסחאון במערכות חשמל מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה

Διαβάστε περισσότερα

משוואות רקורסיביות רקורסיה זו משוואה או אי שוויון אשר מתארת פונקציה בעזרת ערכי הפונקציה על ארגומנטים קטנים. למשל: יונתן יניב, דוד וייץ

משוואות רקורסיביות רקורסיה זו משוואה או אי שוויון אשר מתארת פונקציה בעזרת ערכי הפונקציה על ארגומנטים קטנים. למשל: יונתן יניב, דוד וייץ משוואות רקורסיביות הגדרה: רקורסיה זו משוואה או אי שוויון אשר מתארת פונקציה בעזרת ערכי הפונקציה על ארגומנטים קטנים למשל: T = Θ 1 if = 1 T + Θ if > 1 יונתן יניב, דוד וייץ 1 דוגמא נסתכל על האלגוריתם הבא למציאת

Διαβάστε περισσότερα

18 במאי 2008 פיזיקה / י"ב נקודות; 3 33 = 100 נקודות. m 2 בהצלחה! שאלה 1

18 במאי 2008 פיזיקה / יב נקודות; 3 33 = 100 נקודות. m 2 בהצלחה! שאלה 1 שם התלמיד/ה : בית הספר: המורה בחמד"ע : 8 במאי 008 פיזיקה / י"ב מבחן בפיזיקה במתכונת מבחן בגרות חשמל הוראות לנבחן ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד א ב ג ד משך הבחינה: 05

Διαβάστε περισσότερα

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשעו (2016) לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)............................................................................................................. חלק ראשון: שאלות שאינן להגשה 1. עבור

Διαβάστε περισσότερα

שיעור 10: פרופ' נלקין גייטון

שיעור 10: פרופ' נלקין גייטון 1 נתחיל בחזרה: הבארורצפטורים חשים את כלי הדם, ויורים בקצב שעולה עם לחץ הדם. שיעור 10: פרופ' נלקין- 15.6.08 אם נרצה לשמור על לחץ הדם- נשים אותו על ציר ה- y, ונשים את התכונה המבוקרת על ציר ה- x: התכונה של

Διαβάστε περισσότερα

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א(

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ה, 2015 סמל השאלון: 845201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. נספח: נוסחאון במערכות חשמל מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה

Διαβάστε περισσότερα

33 = 16 2 נקודות. נקודות. נקודות. נקודות נקודות.

33 = 16 2 נקודות. נקודות. נקודות. נקודות נקודות. 1 מבחן מתכונת מס ' משך הבחינה: שלוש שעות וחצי. מבנה ה ומפתח הערכה: ב זה שלושה פרקים. פרק א': אלגברה והסתברות: נקודות. נקודות. נקודות. נקודות. 1 33 = 16 3 3 פרק ב': גיאומטריה וטריגונומטריה במישור: 1 33

Διαβάστε περισσότερα

אלגוריתמים בתורת הגרפים חלק ראשון

אלגוריתמים בתורת הגרפים חלק ראשון גירסה 1. 11.11.22 אלגוריתמים בתורת הגרפים חלק ראשון מסמך זה הינו הראשון בסדרת מסמכים אודות תורת הגרפים, והוא חופף בחלקו לקורס "אלגוריתמים בתורת הגרפים" בטכניון (שאינו מועבר יותר). ברצוני להודות תודה מיוחדת

Διαβάστε περισσότερα

אינפי - 1 תרגול בינואר 2012

אינפי - 1 תרגול בינואר 2012 אינפי - תרגול 4 3 בינואר 0 רציפות במידה שווה הגדרה. נאמר שפונקציה f : D R היא רציפה במידה שווה אם לכל > 0 ε קיים. f(x) f(y) < ε אז x y < δ אם,x, y D כך שלכל δ > 0 נביט במקרה בו D הוא קטע (חסום או לא חסום,

Διαβάστε περισσότερα

תוירטמורפרטניא תוטיש : סמ

תוירטמורפרטניא תוטיש : סמ ניסוי מס' 8: שיטות אינטרפרומטריות נכתב על ידי אלכס גוסרוב. הוסף במהדורה השביעית מטרות הניסוי הכרתתופעת ההתאבכות. מדידות תמונות התאבכות של גלי אור בשכבות דקות. יצירת מערכים אינטרפרומטרים למדידת זוויות טריז

Διαβάστε περισσότερα

דוגמאות. W = mg. = N mg f sinθ = 0 N = sin20 = 59.26N. F y. m * = N 9.8 = = 6.04kg. m * = ma x. F x. = 30cos20 = 5.

דוגמאות. W = mg. = N mg f sinθ = 0 N = sin20 = 59.26N. F y. m * = N 9.8 = = 6.04kg. m * = ma x. F x. = 30cos20 = 5. דוגמאות 1. ארגז שמסתו 5kg נמצא על משטח אופקי. על הארגז פועל כוח שגודלו 30 וכיוונו! 20 מתחת לציר האופקי. y x א. שרטטו דיאגרמת כוחות על הארגז. f W = mg ב. מהו גודלו וכיוונו של הכוח הנורמלי הפועל על הארגז?

Διαβάστε περισσότερα

מבני נתונים ואלגוריתמים תרגול #8-9

מבני נתונים ואלגוריתמים תרגול #8-9 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגול #89 מציאת מסלולים קצרים הבעיה: נתון גרף ממשוקל רוצים למצוא את המסלול הקצר בין זוג קודקודים עיקרון הרלקסציה של קשת: בדיקה האם ניתן לשפר מסלול מ s ל v ע"י מעבר דרך קודקוד u:?

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה )שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי, 5 יחידות לימוד( 1 מספרים מרוכבים 3#2 3 3

מתמטיקה )שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי, 5 יחידות לימוד( 1 מספרים מרוכבים 3#2 3 3 סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים מדינת ישראל מועד הבחינה: חורף תשע"ב, 202 משרד החינוך מספר השאלון: 035807 דפי נוסחאות ל 5 יחידות לימוד נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. מתמטיקה 5 יחידות לימוד שאלון שני

Διαβάστε περισσότερα

תדריך למעבדות בפיסיקה 2 להנדסה ד''ר זאב רובין, ד"ר מני שי, מר גבי גרינפלד, מר אלכס פורמן

תדריך למעבדות בפיסיקה 2 להנדסה ד''ר זאב רובין, דר מני שי, מר גבי גרינפלד, מר אלכס פורמן תדריך למעבדות בפיסיקה להנדסה ד''ר זאב רובין, ד"ר מני שי, מר גבי גרינפלד, מר אלכס פורמן כרמיאל 015 ןכות םינייניעה תוארוה תוחיטב... תורפס רזע תצלמומ 3... ךיא ךורעל יוסינ ךיאו בותכל חוד הדבעמ 3... םילכ ירישכמו

Διαβάστε περισσότερα

תדריך למעבדות בפיסיקה 3 להנדסה

תדריך למעבדות בפיסיקה 3 להנדסה ר'' תדריך למעבדות בפיסיקה 3 להנדסה פרופ' ג'ורג' ברגר,ד זאב רובין מר גבי גרינפלד,מר רולנדו גיטמן, מר יהודה הלוי כרמיאל 2011-2012 2 תוכן העניינים אופטיקה גאומטרית... 4 גלים עומדים במיתר... 8 גלי מיקרו...

Διαβάστε περισσότερα

Ze r = 2 h. Z n. me En = E = h

Ze r = 2 h. Z n. me En = E = h דוח מעבדה: מעבדה ג' בפיסיקה ניסוי: ספקטרומטר מדריך: דימיטרי צ'סקיס \ אדר גרינברג מגישים: דניאל קראוטגמר ת.ז. 03967906-3 יבגני אוסטרניק ת.ז. 30594306-0 מבוא בניסוי זה למדנו על ספקטרוסקופיה אטומית. למדנו

Διαβάστε περισσότερα

פרק 8: עצים. .(Tree) במשפטים הגדרה: גרף ללא מעגלים נקרא יער. דוגמה 8.1: תרגילים: הקודקודים 2 ו- 6 בדוגמה הוא ).

פרק 8: עצים. .(Tree) במשפטים הגדרה: גרף ללא מעגלים נקרא יער. דוגמה 8.1: תרגילים: הקודקודים 2 ו- 6 בדוגמה הוא ). מבוא לפרק: : עצים.(ree) עצים הם גרפים חסרי מעגלים. כך, כיוון פרק זה הוא מעין הפוך לשני הפרקים הקודמים. עץ יסומן לרב על ידי במשפטים 8.1-8.3 נפתח חלק מתכונותיו, ובהמשך נדון בהיבטים שונים של "עץ פורש" של

Διαβάστε περισσότερα

בפרק זה נלמד על תנודות אלקטרומגנטיות. אוסצילוגרף. u p

בפרק זה נלמד על תנודות אלקטרומגנטיות. אוסצילוגרף. u p פרק 4. תנודות אלקטרומגנטיות בפרק זה נלמד על תנודות אלקטרומגנטיות. נדגיש את האופי המשותף של תהליכי תנודות מסוגים שונים. 7 תנודות אלקטרומגנטיות חופשיות ותנודות אלקטרומגנטיות מאולצות יצירת תנודות אלקטרומגנטיות

Διαβάστε περισσότερα

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך:

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא כמות השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: חוק גאוס שטף חשמלי שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: Φ E = E d כאשר הסימון מסמל אינטגרל משטחי כלשהו (אינטגרל כפול) והביטוי בתוך האינטגרל הוא מכפלה

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי בשנת 1784 מדד הפיזיקאי הצרפתי שארל קולון את הכוח השורר בין שני גופים הטעונים במטענים חשמליים ונמצאים במנוחה. q הנמצאים במרחק r זה q 1 ו- תוצאות המדידה היו: בין שני מטענים חשמליים

Διαβάστε περισσότερα