דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי"

Transcript

1 דף תרגילים שאלה מספר 1 בניסוי לחקירת משתמשים במקור אור =λ. 250 nm האלקטרודות של השפופרת שפולט אור בעל אורך גל עשויות ממתכת ניקל שפונקצית העבודה שלה. B= 5.2 ev המערכת מסודרת כך שכאשר המתח בין האלקטרודות מתאפס, הזרם החשמלי שמורה האמפרמטר שווה לאפס. מחליפים את האלקטרודהBממתכת העשויה מניקל למתכת 4.2 ev (האלקטרודה A נותר ממתכת ניקל). האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! מגדילים את עוצמת האור הפוגע באלקטרודה העשויה מניקל. האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! מגדילים את המתח בין האלקטרודות העשויות מניקל מאפס ל Volt האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! מחליפים את האלקטרודהAהעשויה מניקל לאלקטרודה העשויה מאלומיניום (האלקטרודה Bנותרת מניקל). האם הזרם החשמלי משתנה? הסבר! העשויה מאלומיניום, בעלת פונקצית עבודה שאלה מספר 2 מציבים מקור של קרינה על-סגולה במרחק מסוים מלוח מתכת. האנרגיה של כל פוטון באלומה של קרינה זו היא.4.9eV פונקציית העבודה של המתכת היא.3.4eV (1) (2) חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהמתכת. מציבים את מקור הקרינה קרוב יותר ללוח המתכת. האם שינוי זה משפיע על האנרגיה הקינטית של האלקטרונים שנפלטים מהמתכת? הסבר! האם שינוי זה משפיע על מספר האלקטרונים שנפלטים מהמתכת? נמק! -1-

2 שאלה מספר 3 מקרינים מתכת מסוימת באלומות קרינה מונוכרומטית, בזו אחר זו. בכל פעם מודדים את האנרגיה הקינטית של האלקטרונים הנעקרים מהמתכת. הגרף שלפניך מתאר את האנרגיה הקינטית Eביחידות k evכתלות בתדירות הקרינה fביחידות 10 הרץ. 14 f הסתמך על נוסחת איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי, והסבר מדוע התקבל קו ישר. התבסס על הגרף ומצא את: (1) פונקציית העבדוה של המתכת. (2) תדירות הסף של המתכת. שאלה מספר 4 פונקציית העבודה של האלקטרונים במתכת מסוימת היא.2eV מאירי את המתכת באור סגול, שבו האנרגיה של כל פוטון היא.3eV האם האור יעקור אלקטרונים מהמתכת? אם לא הסבר מדוע; אם כן חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים. מאירים את המתכת באור אדום, שאורך הגל שלו הוא 680 ננומטר. האם האור יעקור אלקטרונים מהמתכת? אם לא הסבר מדוע; אם כן חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים. מאירים את המתכת באור לבן של נורת להט. האם האור יעקור אלקטרונים מהמתכת? הסבר! -2-

3 שאלה מספר 5 מקור אור מסוים פולט אור לבן (400 ננומטר 700 ננומטר) האור הנפלט פוגע במתכת שפונקציית העבודה שלה היא.2eV מהי האנרגיה המרבית ומהי האנרגיה המזערית של פוטון הפוגע במתכת? אילו אורכי גל מהתחום שפולט המקור מסוגלים לעקור אלקטרון מהמתכת? מהי האנרגיה הקינטית המרבית שיכולה להיות לאלקטרון שנעקר מהמתכת? שאלה מספר 6 תאר בתאור סכמטי את הניסוי לאישור והסבר. אלומת אור מונכרומטי, בעלת אורך גל, λ= 550 nm פוגעת במשטח מתכתי m / s ה. המהירות המרבית של האלקטרונים המשתחררים מהמתכת על ידי הקרנת האור הנ"ל היא מהי אנרגיית הקשר ש להאלקטרונים למתכת? מהו אורך הגל המרבי של הפוטונים המסוגלים עדיין לשחרר אלקטרונים מאותה המתכת? שרטט גרף אופייני של הזרם כתלות במתח מערכת הניסוי שתיארת בסעיף א'. האם ייחולו שינויים בגרף ששרטטת בסעיף ד' אם: אורך הגל של הקרינה הפוגעת יגדל. (1) מרחיקים את מקור האור מהמערכת. (2) אם חל שינוי באפשרויות אלו, הוסף בתרשים גרף מתאים והסבר. שאלה מספר 7 אור לבן מוקרן על הקתודה בשפופרת פוטואלקטרית. למתכת של הקתודה פונקציית עבודה (אנ' קשר) של 2. ev כתוצאה מפגיעת האור בקתודה מופיע זרם בגלוונומטר המתואר בתרשים המצורף. ה. אם המתחVשווה לאפס, הגלוונומטר מראה זרם השונה מאפס. הסבר מה גורם לכך. האם הזרם תלוי בעוצמת האור הלבן? הסבר! משתנים את מתח המקור מערך 5 -ועד Volt לערך 10. Volt שרטט גרף מקורב המתאר את הזרם החשמלי בגלוונמטר כתלות במתח המקור. מה מייצג המתח שעבורו הזרם החשמלי מתאפס? הסבר! חשב את מתח העצירה? -3-

4 שאלה מספר 8 הפיזיקאי הנודע מיליקן ערך בשנים סדרת ניסויים שמטרתם שלילת התיאוריה הפוטואלקטרית של איינשטיין משנת באחד מניסוייו הוא הקרין אור על משטח מתכת העשוי מליתיום וקיבל את התוצאות הבאות: אורך הגל (אנגסטרם) מתח עצירה (וולט) שרטט גרף מתאים שבעזרת התוצאות ניתן למצוא: (1) קבוע פלאנק (2) פונקציית העבודה של המתכת. (3) אורך הגל המרבי שעבורו תתקבל פליטת אלקטרונים מהמתכת. כיצד ישתנה הגרף ששרטטת אם: (1) משנים את המתכת למתכת אחרת בעלת פונקציית עבודה גדולה יותר. (2) מקטינים את תדירות הקרינה. (3) מרחיקים את מקור הקרינה מהמתכת. שאלה מספר 9 כאשר מקרינים אור בעל תדירות fמתאימה על הקתודה של תא פוטואלקטרי, נפלטים מהקתודה אלקטרונים ונעים לעבר האנודה. אלקטרונים אלו ניתנים לעצירה על ידי הפעלת מתח חשמלי מינימלי כלשהו. רשום פונקציות המתארות את תלות המתח העוצר Vב: 0 (1) תדירות האור הפוגע f. (2) אורך הגל λ של האור הפוגע. שרטט תרשימים מקורבים של הפונקציות הנ"ל בתחומים בהם יש לפונקציות משמעות פיזיקלית. אם הקתודה של תא פוטואלקטרי מצופה בחומר בעל פונקציה עבודה 2.7, ev מהו אורך הגל המרבי שיגרום לפליטת אלקטרונים מהקתודה? כאשר הקרינו אור בעל אורך גל של 310 nm על הקתודה של התא נפלטו ממנו אלקטרונים. מהי מהירותם המרבית של האלקטרונים? -4-

5 שאלה מספר 10 קרינה א"מ מונוכרומטית פוגעת בכדור זהב שרדיוסו 1. cm אנרגית הקשר של הזהב היא.4.82 ev עבור אילו אורכי גל של הקרינה ייפלטו אלקטרונים מהכדור? מקרינים את הכדור בגלים א"מ בעלי אורך גל של 200. nm מהו הפוטנציאל המרבי שהכדור יכול לקבל כתוצאה מהקרנה זו? מהו המספר המרבי של אלקטרונים שהכדור מסוגל לפלוט בהשפעת הקרינה? שאלה מספר 11 תא פוטואלקטרי חובר למעגל חשמלי בשני אופנים: בתרשים א' חוברה הקתודה של התא להדק השלילי של מקור המתח, שמתחו ניתן לשינוי. בתרשים ב' חוברה הקתודה של התא להדק החיובי של מקור המתח הנ"ל. אנרגיית הקשר של האלקטרונים במתכת ממנה עשוייה הקתודה היא.2 ev מקרינים את הקתודה באור מונוכרומטי באורך גל של 4400Ǻ. האם ייעקרו אלקטרונים מהקתודה? הסבר באופן איכותי (בצירוף גרפים מתאימים) את תלות עוצמת הזרם במתח שבין האנודה והקתודה (בהנחה והקתודה מוקרנת באור שתואר בסעיף א'): (1) במעגל המתואר בתרשים א'. (2) במעגל המתואר בתרשים ב'. כיצד תשפיע הגדלת עוצמת האור על התלות של עוצמת הזרם במתח עבור שני המעגלים? הסבר! -5-

6 שאלה מספר 12 מקור אור מונוכרומטי ובעל אורך גל 5500Ǻמספק אנרגיה של ג'אול בשנייה. מה מספר הפוטונים שמקור האור מספק בשנייה? לוח מתכת הוקרן במקור האור הנתון, ונפלטו ממנו אלקטרונים בעלי אנרגיה שלא עלתה על ev כאשר לוח מתכת זה הוקרן במקור אור אחר בעל אורך גל 4800Ǻ, נפלטו ממנו אלקטרונים שהאנרגיה שלהם לא עלתה על ev חשב את קבוע פלנק לפי נתונים אלה. האם ניתן לבצע ניסוי כמתואר בסעיף ב' ולחשב את קבוע פלנק בכל סוג של מתכת? שאלה מספר 13 נתונות שתי שפורפרות פוטאלקטריות: בשפורפרת A, אנרגיית הקשר של האלקטרונים בקתודה היא.3.1eV בשפורפרת B, אנרגיית הקשר של האלקטרונים בקתודה היא.1.77 ev תחום אורכי האור הנראה הוא 4000Ǻ Ǻ באיזו שפורפרת יש להשתמש, על מנת שהאלקטרונים ייפלטו מהקתודה כאשר פוגע בה אור נראה כלשהו? נמק! מהו המתח הדרוש כדי להבטיח שהזרם בשפורפרת, שבחרת בסעיף א', יתאפס, כאשר היא מוקרנת באור נראה כשהו? המתח, שחושב בסעיף ב', הופעל. אל השפורפרת כוון אור שמש. האם יזרום בה זרם? נמק! שאלה מספר 14 למתכת שממנה עשויה הקתודה בתא פוטואלקטרי, יש פונקציית עבודה לאנרגית קשר של.2.4 ev מהו אורך הגל הארוך ביותר, שיכול לגרום לפליטת אלקטרונים ממתכת זו? מה תהיה האנרגיה המרבית של האלקטרונים שייפלטו, אם אורך הגל של האור המוקרן הוא?3000Ǻ מהי המהירות של האלקטרונים הנ"ל? שרטט גרף המתאר את הקשר בין המתח העוצר לאורך הגל הפוגע בקתודה. -6-

7 שאלה מספר 15 תלמיד אשר ביצע ניסוי לבדיקת רשם את תוצאות מדידותיו בטבלה: 4360 אורך גל [Ǻ] מתח עצירה [וולט] תאר, בעזרת תרשים, מערכת ניסויית לביצוע הניסוי, והסבר אותה. שרטט גרף של מתח העצירה כתלות בתדירות. קבע על פי הגרף: (1) תדירות הסף (2) פונקצית עבודה של המתכת (3) קבוע פלנק שאלה מספר 16 הגרף שלפניך מתאר את תוצאות ניסוי שבוצע עם תא פוטואלקטרי: i [A] P V [Volt] הוסף לגרף עקומה המתארת את הזרם כתלות במתח כאשר המרחק בין התא למקור האור גדול יותר מזה שבניסוי המתואר בגרף. הסבר! מחליפים את מקור האור במקור אור בעל אורך גל קצר יותר. האם במקרה זה נקודת החיתוך של העקומה עם הציר האופקי Vתהיה בנקודה P, מימין לנקודהPאו משמאלה? נמק! ענה על סעיף ב' במקרה שמחזירים את מקור האור המקורי ומחליפים את התא בתא אחר, שיש לו אנרגית קשר גדולה יותר. חשב את הספק האור הנפלט מהמקור במקרה שזרם הרוויה הוא 3x10 7- A ואורך הגל של האור הוא 6000Ǻ. הנח כי 0.5% מהפוטונים הנפלטים ממקור האור גורמים לפליטת אלקטרונים מהקתודה. -7-

8 שאלה מספר 17 כדי לחקור את, חיבר התלמיד תא פוטואלקטרי למעגל חשמלי, כמתואר בתרשים א'. הקתודה הוקרנה כל פעם באור מונוכרומטי. אורכי הגל שבהם הוקרנה הקתודה היו בתחום האור הנראה. לקתודה אנרגית קשר של, 2.07 ev ואת המתח הנגדי בניסוי ניתן לשנות מאפס עד 1.5 וולט. על פי תוצאות הניסוי שורטט תרשים ב' שלפניך. הציר האנכי בתרשים מציין את המתח שמדד הוולטמטר בניסוי, והציר האופקי מציין את תדירות האור המוקרן. התחום שבין fל 1 2 fהוא התחום באור הנראה שבו לא התגלה אפקט פוטואלקטרי (לכל מתח שהוא) בניסוי. התחום שבין f 2 ל- f 3 הוא התחום באור הנראה שבו התגלה אפקט פוטואלקטרי בניסוי. מהם אורכי הגל המתאימים לתדירויות?f 1, f 2, f 3 מהו ערך המתח בנקודה D? הסבר. מהו ערך המתח V? 3 הסבר. לגבי כל זוג ערכים של מתח ותדירות (V,f) באזור המסומן באות M לא עבר זרם במיקרואמפרמטר. לגבי כל זוג ערכים של מתח ותדירות באזור המסומן באות N עבר זרם במיקרואמפרמטר. אם נגדיל את עוצמת האור, האם תשתנה הוריית המיקוראמפרמטר: (1) בתחום?M (2) בתחום?N אם לא, נמק מדוע. אם כן מה יהיה השינוי? -8-

9 שאלה מספר 18 בניסוי להדגמת האפקט הפוטוןאלקטרי מאירים משטח מתכת בעזרת נורה אחת. הנורה מספקת אור מונוכרומטי שאורך הגל שלו 4000Ǻ. מתח העצירה שנמדד היא.0.2 Volt ה. חשב את פונקציה העבודה של המתכת. חשב את תדירות הסף המתאימה. מה יהיה מתח העצירה, אם בנוסף לאור הקודם יאירו את המשטח באור שאורך הגל שלו 5400Ǻ? הסבר! מה יקרה למתח העצירה, אם יוסיפו לנורה הראשונה עוד שתי נורות זהות לה? הסבר! ההסבר של איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי התבסס על הרעיון שלאור יש אופי חלקיקי. קבע איזה/אילו מבין המאפיינים של (1) (3) שלפניך אי אפשר להסביר על ידי התיאוריה הגלית של האור: (1) קיומה של תידרות סף. (2) התלות של מתח העצירה בתדירות האור. (3) קיומו של זרם רוויה. נמק את תשובתך. שאלה מספר 19 מקור אור שהספקו 0.6 וואט פלט קרינה מונוכרומטית בקצב של 10 פוטונים 18 לשנייה. חשב את האנרגיה של פוטון אח אלומת הפוטונים שמקור האור פולט פוגעת בקתודה של תא פוטואלקטרי, שפונקציה העבודה שלו היא.4.8x10-19 J הנח כי 3% מהפוטונים הנפלטים מהמקור גורמים לפליטת אלקטרונים מהקתודה. חשב את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את גודלה של המהירות המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את מתח העצירה של הת באחד ממאמריו של איינשטיין הוא הסביר את על ידי תיאור הקרינה האלקטרומגנטית כ"זרם פוטונים". ה. הסבר בעזרת תיאור זה: (1) כיצד משפיעה תדירות הקרינה הפוגעת על פליטת האלקטרונים בתא פוטואלקטרי? (2) כיצד משפיעה עוצמת הקרינה הפוגעת על פליטת אלקטרונים בתא פוטואלקטרי? -9-

10 שאלה מספר 20 התרשים שלפניך מתאר תוצאות ניסויים שבוצעו עם תא פוטואלקטרי מסויים ושני מקורות אור בעלי עוצמת אור קבועה, שאינה משתנה במהלך הניסוי. מקור אחד פולט אור באורך גל 4358Ǻוהמקור האחר פולט אור באורך גל 5461Ǻ. רשום בטבלה לכל עקומה את אורך הגל המתאים לה. הסבר את קביעתך. מספר עקומה אורך גל חשב בעזרת אחת העקומות את אנרגיית הקשר של הפולט בתא פוטואלקטרי. עבור זוג העקומות המתאימות לניסויים עם אותו אורך גל, קבע באיזו מהן היה המרחק בין מקור האור לתא גדול יותר. הסבר. מחליפים את התא בתא אחר עם פולט שאנרגיית הקשר שלו קטנה יותר, וחוזרים על הניסויים. (1) האם נקודת החיתוך של כל עקומה עם הציר האופקי V תזוז ימינה, שמאלה או תישאר במקומה? הסבר. (2) האם ישתנה אורך הקטע AB האופקי V? הסבר! המרחק שבין נקודות החיתוך של העקומות עם הציר -10-

11 שאלה מספר 21 התרשים שלפניך מתאר ניסויים שבוצעו עם שפורפרת פוטואלקטרית מסויימת. שרטט מעגל חשמלי, שבאמצעותו ניתן לקבל את התוצאות המתוארות בתרשים. איזה מבין העקומים מתאים לקרינה בעלת: (1) אורך גל מרבי? הסבר. (2) תדירות מרבית? הסבר. ה. כאשרVשווה לאפס, הזרם אינו אפס. הסבר מדוע. בכל אחד מהעקומים, מעבר לערך מסויים של המתח, אין עלייה בזרם עם הגדלת המתח. הסבר מדוע. חוזרים אל הניסוי שתוצאותיו מתוארות בעקום B, אך עם שפורפרת בעלת משטח פולט אחר. האם ייתכן שכלל לא יהיה זרם במהלך הניסוי? אם כן, מהו התנאי לכך? אם לא, האם ייתקל אותו עקום? הסבר. -11-

12 תרגיל מספר 22 בניסוי לחקר, הטילו אלומות קרינה מונוכרומטית, בזו אחר זו, על הפולט (קתודה) של תא פוטואלקטרי העשוי מנתרן, ומדדו את המתח העוצר V. 0 האלומות נבדלות זו מזו בתדירותן f. לפניך גרף המתח העוצר, V 0 (הנמדד בוולטים), כתלות בתדירות fביחידות Hz מהי פונקצית העבודה של הנתרן? בטבלה שלפניך מוצגים שלושה מקרים. ענו על הסעיפים iiiבנוגע i לכל אחד מהמקרים (1) (3). קבע אם אלקטרונים נפלטים או אינפם נפלטים מן הפולט. הסבר. אם אלקטרונים נפלטים מן הפולט, קבע אם הם יכולים לפגוע בקולט או אינם יכולים לפגוע בו. הסבר. אם אלקטרונים נפלטים מן הפולט, אך אינם פוגעים בקולט, קבע אם צריך להגדיל את המתח V קולט V פולט או להקטין אותו, כדי שהאלקטרונים הנפלטים יגיעו אל הולט. הסבר..i.ii.iii ציין תופעה הקשורה לאפקט הפוטואלקטרי שאי אפשר להסבירה באמצעות מודל הגלים האלקטרומגנטיים של האור. נמק. -12-

13 תרגיל מספר 23 מקור שהספקו 0.6 פולט W קרינה מונוכרומטית בקצב של 10 פוטונים 18 בשנייה. חשב את האנרגיה של פוטון בוד אלומת הפוטונים שמקור האור פולט פוגעת בקתודה ל תא פוטואלקטרי, בעל פונקצית עבודה.4.8x10-19 Joule הנח כי 3% מהפוטונים הנפלטים מהמקור גורמים לפליטת אלקטרונים מהקתודה. ה. מהי האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את גודלה של המהירות המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. חשב את מתח העצירה. באחד מהמאמרים הסביר איינשטיין את על ידי תיאור הקרינה האלקטרומגנטית כ"זרם של פוטונים". כיצד משפיעה תדירות הקרינה הפוגעת על פליטת אלקטרונים בתא פטואלקטרי? כיצד משפיעה עוצמת הקרינה הפוגעת על פליטת אלקטרונים בתא פוטלאלקטרי? (1) (2) -13-

14 תרגיל מספר 24 עורכים ניסוי בתא פוטואלקטרי ומאירים את הקתודה באלומות מונכרומטיות של קרינה על סגולה, בזו אחר זו. האלומות שונות זו מזו באורכי הגל שלהן. לכל אלומה מודדים את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנעקרים. משרטטים גרף של האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנעקרים, כתלות באורך הגל של האלומות הפוגעות. קבע על סמך התיאוריה אם גרף זה צפוי להיות לינארי. נמק את קביעתך. הגרף שלפניך מציג את האנרגיה הקינטית המרבית של האלקטרונים הנעקרים, כתלות באורך הגל של האלומה הפוגעת, כפי שהתקבלה בניסוי. בחר שתי נקודות מהגרף, וחשב בעזרתן את פונקציית העבודה של המתכת המוארת ואת קבוע פלאנק. הגדר את המונח "מתח עצירה", וחשב את גודלו של מתח העצירה הדרוש כאשר מאירים את הפולט של התא בקרינה בעלת תדירות 1.25x Hz השתמש בערך של קבוע פלאנק שקיבלת בסעיף ב'. בחלק האחרון של הניסוי משתמשים בשני תאים פוטואלקטריים שונים, ומשרטטים במערכת צירים אחת עבור שני התאים את הגרפים של האנרגיה הקינטית המרבית שך האלקטרונים הנעקרים כתלות בתידרות הקרינה. איזה מהגרפים (1) (4) שלפניך מציג נכון את תוצאות הניסוי? הסבר. -14-

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version הקשר בין שדה חשמלי לפוטנציאל חשמלי E נחקור את הקשר, עבור מקרה פרטי, בו יש לנו שדה חשמלי קבוע. נתון שדה חשמלי הקבוע במרחב שגודלו שווה ל. E נסמן שתי נקודות לאורך קו שדה ו המרחק בין הנקודות שווה ל x. המתח

Διαβάστε περισσότερα

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים.

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל לוח יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. קבל קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. על לוח אחד מטען Q ועל לוח שני מטען Q. הפוטנציאל על כל לוח הוא

Διαβάστε περισσότερα

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח.

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח. החשמלי השדה הקדמה: מושג השדה חשמלי נוצר, כאשר הפיזיקאי מיכאל פרדיי, ניסה לתת הסבר אינטואיטיבי לעובדה שמטענים מפעילים זה על זה כוחות ללא מגע ביניהם. לטענתו, כל עצם בעל מטען חשמלי יוצר מסביבו שדה המשתרע

Διαβάστε περισσότερα

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2 לקט תרגילי חזרה בנושא אלקטרוסטטיקה מבנה אטו, חוק קולו. א) נתוני שני איזוטופי של יסוד ליטיו 3 Li 6 : ו. 3 Li 7 מהו הבדל בי שני האיזוטופי? מה משות ביניה? ) התייחס למספר אלקטרוני, פרוטוני וניטרוני, מסת האיזוטופ

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי בשנת 1784 מדד הפיזיקאי הצרפתי שארל קולון את הכוח השורר בין שני גופים הטעונים במטענים חשמליים ונמצאים במנוחה. q הנמצאים במרחק r זה q 1 ו- תוצאות המדידה היו: בין שני מטענים חשמליים

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-  כתב ופתר גיא סלומון 0 אלגברה לינארית α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π ϖ θ ϑ ρ σ ς τ υ ω ξ ψ ζ גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- wwwgoolcoil סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת

Διαβάστε περισσότερα

תוירטמורפרטניא תוטיש : סמ

תוירטמורפרטניא תוטיש : סמ ניסוי מס' 8: שיטות אינטרפרומטריות נכתב על ידי אלכס גוסרוב. הוסף במהדורה השביעית מטרות הניסוי הכרתתופעת ההתאבכות. מדידות תמונות התאבכות של גלי אור בשכבות דקות. יצירת מערכים אינטרפרומטרים למדידת זוויות טריז

Διαβάστε περισσότερα

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך:

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא כמות השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: חוק גאוס שטף חשמלי שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: Φ E = E d כאשר הסימון מסמל אינטגרל משטחי כלשהו (אינטגרל כפול) והביטוי בתוך האינטגרל הוא מכפלה

Διαβάστε περισσότερα

Electric Potential and Energy

Electric Potential and Energy Electric Potential and Energy Submitted by: I.D. 039033345 The problem: How much energy is needed to create the following configuration? The solution: Let φ i be the potential at the position of the charge

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6

אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6 אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6 התרגיל להגשה עד יום חמישי (12.12.14) בשעה 16:00 בתא המתאים בבניין מתמטיקה. נא לא לשכוח פתקית סימון. 1. עבור כל אחד מתת המרחבים הבאים, מצאו בסיס ואת המימד: (א) 3)} (0, 6, 3,,

Διαβάστε περισσότερα

בחירת דיודה - איך בוחרים דיודה?

בחירת דיודה - איך בוחרים דיודה? // רקע כללי היא רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועל כמעין שסתום חד כיווני ומאפשר מעבר זרםדיודה ) (Diode בכיוון אחד בלבד. 1 / 57 בשרטוטים חשמליים מסמנים את הדיודה בסימון הכללי הבא : לדיודה יש שני חיבורים

Διαβάστε περισσότερα

Prerequisites for the MBA course: Statistics for managers".

Prerequisites for the MBA course: Statistics for managers. Prerequisites for the MBA course: Statistics for managers". The purpose of the course "Statistics for Managers" is to get familiar with the basic concepts required for statistical reasoning: Types of Analyses,

Διαβάστε περισσότερα

ÈËÓ Ó ÌÈ ÂÓ ÔÂÏÈÓ. Â Ó Â Â ÌÈËÙ Ó Â ÁÒÂapple ÌÈ Â È Â Â. ÈÂÒÈapple  Ó

ÈËÓ Ó ÌÈ ÂÓ ÔÂÏÈÓ. Â Ó Â Â ÌÈËÙ Ó Â ÁÒÂapple ÌÈ Â È Â Â. ÈÂÒÈapple Â Ó ÈËÓ Ó ÌÈ ÂÓ ÔÂÏÈÓ ÂȈ appleâù Â Ó Â Â ÌÈËÙ Ó Â ÁÒÂapple ÌÈ Â È Â Â ÈÂÒÈapple Â Ó תוכן העניינים 7 9 6 0 8 6 9 55 59 6 מושגים בסיסיים... אינטרוולים וסביבות... מאפיינים של פונקציות... סוגי הפונקציות ותכנותיהם...

Διαβάστε περισσότερα

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשעו (2016) לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)............................................................................................................. חלק ראשון: שאלות שאינן להגשה 1. עבור

Διαβάστε περισσότερα

תרגיל אמצע הסמסטר - פתרונות

תרגיל אמצע הסמסטר - פתרונות 1856 1 פיסיקה כללית לתלמידי ביולוגיה 774 פיסיקה כללית : חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה חשמל ואופטיקה 774, תשס"ו - פתרונות 1 מטענים, שדות ופטנציאלים (5) ו- am µc נגדיר d האלכסון בין הקודקודים B המרחק בין

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולומב והשדה החשמלי

חוק קולומב והשדה החשמלי דף נוסחאות פיסיקה 2 - חשמל ומגנטיות חוק קולומב והשדה החשמלי F = kq 1q 2 r 2 r k = 1 = 9 10 9 [ N m2 חוק קולומב 4πε ] C 2 0 כח שפועל בין שני מטענים נקודתיים E (r) = kq r 2 r שדה חשמלי בנקודה מסויימת de

Διαβάστε περισσότερα

לדוגמא : dy dx. xdx = x. cos 1. cos. x dx 2. dx = 2xdx לסיכום: 5 sin 5 1 = + ( ) הוכחה: [ ] ( ) ( )

לדוגמא : dy dx. xdx = x. cos 1. cos. x dx 2. dx = 2xdx לסיכום: 5 sin 5 1 = + ( ) הוכחה: [ ] ( ) ( ) 9. חשבון אינטגרלי. עד כה עסקנו בבעיות של מציאת הנגזרת של פונקציה נתונה. נשאלת השאלה בהינתן נגזרת האם נוכל למצוא את הפונקציה המקורית (הפונקציה שנגזרתה נתונה)? זוהי שאלה קשה יותר, חשבון אינטגרלי דן בבעיה

Διαβάστε περισσότερα

פתרון תרגיל 6 ממשוואות למבנים אלגברה למדעי ההוראה.

פתרון תרגיל 6 ממשוואות למבנים אלגברה למדעי ההוראה. פתרון תרגיל 6 ממשוואות למבנים אלגברה למדעי ההוראה. 16 במאי 2010 נסמן את מחלקת הצמידות של איבר בחבורה G על ידי } g.[] { y : g G, y g כעת נניח כי [y] [] עבור שני איברים, y G ונוכיח כי [y].[] מאחר והחיתוך

Διαβάστε περισσότερα

אלגוריתמים קומבינטוריים סיכומים של תרגילי כיתה מסמסטרים קודמים בנושא מיון ובעיית הבחירה

אלגוריתמים קומבינטוריים סיכומים של תרגילי כיתה מסמסטרים קודמים בנושא מיון ובעיית הבחירה אלגוריתמים קומבינטוריים סיכומים של תרגילי כיתה מסמסטרים קודמים בנושא מיון ובעיית הבחירה 1. סיכום אלגוריתמי המיון שנלמד: הנחות והערות זכרון נוסף זמן (טוב) זמן (ממוצע) זמן (גרוע) האלגוריתם מיון במקום O(1)

Διαβάστε περισσότερα

הקימנידורטקלאה תודוסי (ךשמה)

הקימנידורטקלאה תודוסי (ךשמה) יסודות האלקטרודינמיקה (המשך) נמשיך בלימודי האלקטרודינמיקה, ונכיר שדות מגנטיים שאינם משתנים בזמן. נכיר גם שדות מגנטיים ושדות חשמליים המשתנים בזמן. התוודענו לשדות חשמליים שאינם משתנים בזמן. כזכור, בספרנו

Διαβάστε περισσότερα

פיסיקה - 2 מאגר שאלות ופתרונות מלאים

פיסיקה - 2 מאגר שאלות ופתרונות מלאים פיסיקה - מאגר שאלות ופתרונות מלאים,. חוק קולון צפיפות אחידה מטען ממוקם במרכז קשת חצי מעגלית בעלת רדיוס. חצי קשת עליון טעון במטען F הפועל על המטען וחצי קשת תחתון טעון במטען - (ראו שרטוט). מצאו את הכוח Y

Διαβάστε περισσότερα

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד היחידה לפיסיקה D חשמל ומגנטיות דר' דורון בראונשטיין דר' אלה סמוליק ינואר B - - מאגר שאלות לקורס פיסיקה תרגילים בפיסיקה מהוווים כבר שנים רבות קלאסיקה, במרביתם אין כל חידוש רעיוני וניתן למצוא את אותם התרגילים

Διαβάστε περισσότερα

טיב פני שטח Surface) (Finish מתארת את אופן החספוס של פני השטח של חלק כלשהו.

טיב פני שטח Surface) (Finish מתארת את אופן החספוס של פני השטח של חלק כלשהו. // טיב פני שטח Surface) (Finish טיב פני שטח Surface) (Finish מתארת את אופן החספוס של פני השטח של חלק כלשהו. לכל חומר יש דרגת חספוס מסויימת. ישנם חומרים שהם חלקים יותר וישנם חומרים מחוספסים יותר. חספוס

Διαβάστε περισσότερα

חזרה על מושגים בסיסיים במתמטיקה

חזרה על מושגים בסיסיים במתמטיקה חזרה על מושגים בסיסיים במתמטיקה סימנים לפניכם טבלה של סימנים מקובלים הכתובים בבחינה. הסימן «x x x < x 0 < x, x ± x x : משמעותו הישרים ו- מקבילים זה לזה הישרים ו- מאונכים זה לזה זווית של 90, זווית ישרה

Διαβάστε περισσότερα

מושגים: קשיר. o בעל 1 קשתות בדיוק.

מושגים: קשיר. o בעל 1 קשתות בדיוק. 1 גרפים / חזרה כללית: סיכומים למבחן בקורס אלגוריתמים סמסטר א' 2008-9 (פרופ' מיכה שריר) מושגים: גרף: גרף,, V קבוצת קודקודים, קבוצת קשתות. מכוון: הקשתות הן זוגות סדורים, לא מכוון: הקשתות הן קבוצה בת שני

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 5

אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 5 אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 5 1 במאי 1 1. נוכיח כי מרחב הפולינומים R[t] אינו נפרש סופית: נניח שהוא כן נפרש סופית. אם כך, ניקח קבוצה סופית פורשת שלו:.R[t] קבוצה סופית של פולינומים, שפורשת את כל המרחב p}

Διαβάστε περισσότερα

עבטה יעדמו הסדנהה יעדמ תניכמ הקיסיפב תובושתו תוניחב ףסוא ל חי " 5 תישילש הרודהמ 2004 רבוטקוא

עבטה יעדמו הסדנהה יעדמ תניכמ הקיסיפב תובושתו תוניחב ףסוא ל חי  5 תישילש הרודהמ 2004 רבוטקוא היחידה הקדם אקדמית מכינת מדעי ההנדסה ומדעי הטבע אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 5 יח"ל מהדורה שלישית אוקטובר 4 הקדמה חבורת זו היא מהדורה שלישית מורחבת מתוקנת ומאורגנת מחדש לחוברת "אוסף בחינות בפיסיקה של המכינה

Διαβάστε περισσότερα

פיסיקה 2 חשמלומגנטיות

פיסיקה 2 חשמלומגנטיות פיסיקה 2 חשמלומגנטיות R L C V אייל לוי סטודנטים יקרים ספרתרגיליםזההינופרישנותנסיוןרבותשלהמחברבהוראתפיסיקהבאוניברסיטתתלאביב, במכללת אפקה,ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות הולידו את הרצון להאיר

Διαβάστε περισσότερα

מדוע אופ טימיזציה נחו צ ה? אופטימיזציה ש ל ש איל תו ת. Query Optimization ארכיטקטורה של אופטימייזר (המשך) סיבוכיות נתו נים Data Complexity

מדוע אופ טימיזציה נחו צ ה? אופטימיזציה ש ל ש איל תו ת. Query Optimization ארכיטקטורה של אופטימייזר (המשך) סיבוכיות נתו נים Data Complexity אופטימיזציה ש ל ש איל תו ת Query Optimization מדוע אופ טימיזציה נחו צ ה? נתונה שאילתה בגודל m, מהו גודל התוצאה? לדוגמה: יחס n R(A) ומסד נ ת ונים בגודל עם 2 שורות, שבא חת מהן יש את הע רך 0 ובשניה יש א ת

Διαβάστε περισσότερα

מבוא למדעי ה מחשב תוכנ י יה הרצאה 4: משפטים, תנאים ולולאות

מבוא למדעי ה מחשב תוכנ י יה הרצאה 4: משפטים, תנאים ולולאות מבוא למדעי ה מחשב הרצאה 4: משפטים, תנאים ולולאות מבוסס על השקפים שנערכו במקור ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור, וסאהר אסמיר, ועובדו ע"י מיכאל אלעד בסמסטר חורף 2007. תוכנ י יה משפטים בשפת - C (Statements)

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Nasal Septal Perforation Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use

Blom-Singer Nasal Septal Perforation Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use Blom-Singer Nasal Septal Perforation Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use R5 37805-05B נכנס לתוקף במרץ 37805-05B Effective March 2015 / Σε ισχύ από το Μάρτιο 2015 / 2015 Blom-Singer is

Διαβάστε περισσότερα

HLM H L M טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב- 30 )

HLM H L M טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב- 30 ) HM HM מאפיינים טכנולוגיה: עוגן נקבה סוג פלדה העוגן נקבה: Cold Formed steel D62 סוג פלדה הבורג :. Steel f uk = 0 N/mm 2 ; f yk = 6 N/mm 2 גלוון: 5µ Zn HM Bolt HM Eye European Approval ETA01/00 ETAG001 option

Διαβάστε περισσότερα

ABCD BCDE ABCD C BCDE

ABCD BCDE ABCD C BCDE ביולוגיה של ההתפתחות 1 חלק א אנו יכולים לדעת את פעולות הגנום אך לא ניתן לדעת בקלות את התוכנית הכללית והשילוב שלה בהתפתחות. אבולוציה נוצרת עקב מוטציות בגנים אך השילוב הכימי המתקבל לא מסביר למה מקבלים תוצאה

Διαβάστε περισσότερα

תכנות מתקדם בשפת C חוברת תרגילים - 1 -

תכנות מתקדם בשפת C חוברת תרגילים - 1 - תכנות מתקדם בשפת C חוברת תרגילים - 1 - קלט פלט. MaxMult MaxMult שאלה 1. 10 א. כתבו תוכנית המדפיסה לוח כפל בגודל 10 ב. כתבו תוכנית המקבלת מספר,,MaxMult ומדפיסה לוח כפל בגודל לדוגמא עבור: MaxMult=4 יודפס:

Διαβάστε περισσότερα

נוסחאות ונתונים בפיזיקה

נוסחאות ונתונים בפיזיקה מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לבחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל לשאלונים מס' 654,653,65,97553,97554,97555,98,3654,975,9753 )החל בקיץ תשס"ז( תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות

Διαβάστε περισσότερα

פרק 2 פיסיקה 2 ב' - פתרון שאלות מחוברת הקורס שאלה 2.6: (לא ברשימה) על מוט מבודד באורך מפוזר מטען חשמלי בצפיפות אחידה.

פרק 2 פיסיקה 2 ב' - פתרון שאלות מחוברת הקורס שאלה 2.6: (לא ברשימה) על מוט מבודד באורך מפוזר מטען חשמלי בצפיפות אחידה. שאלה.6: (לא ברשימה) על מוט מבודד באורך פיסיקה ב' - פתרון שאלות מחוברת הקורס מפוזר מטען חשמלי פרק בצפיפות אחידה. - P א. ב. ג. חשב את צפיפות המטען האורכית. חשב את השדה החשמלי בנקודה הראה כי במרחקים גדולים

Διαβάστε περισσότερα

יישום חוקי הקשר למציאת קשרי גומלין בין מיקומי גידולים סרטנים למיקומי גרורותיהם

יישום חוקי הקשר למציאת קשרי גומלין בין מיקומי גידולים סרטנים למיקומי גרורותיהם בס"ד יישום חוקי הקשר למציאת קשרי גומלין בין מיקומי גידולים סרטנים למיקומי גרורותיהם עבודת מסכמת זו הוגשה כחלק מהדרישות לקבלת תואר "מוסמך למדעים" M.Sc. במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה החטיבה למדעי המחשב

Διαβάστε περισσότερα

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 00 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב

Διαβάστε περισσότερα

ריבוי אלחוטית בהעדר קו ראייה, הקדמה:? היתרון של ריבוי וגיוון ערוצים מה משוואת תקשורת בלי קו ראייה פיתוח. וגיוון ערוצים Diversity and Selective MIMO

ריבוי אלחוטית בהעדר קו ראייה, הקדמה:? היתרון של ריבוי וגיוון ערוצים מה משוואת תקשורת בלי קו ראייה פיתוח. וגיוון ערוצים Diversity and Selective MIMO אנטנות בתקשורת אלחוטית וגיוון ריבוי עניינים תוכן אלחוטית בהעדר קו ראייה, תקשורת הקדמה:? היתרון של ריבוי וגיוון ערוצים מה (LOS) (NLOS) משוואת תקשורת עם קו ראייה פיתוח משוואת תקשורת בלי קו ראייה פיתוח של

Διαβάστε περισσότερα

 ËÈÒ ÈappleÂ Ï È ËÓÂÎÈÒÙ ÒÈappleÎ appleèá Î ÂÁ ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá

 ËÈÒ ÈappleÂ Ï È ËÓÂÎÈÒÙ ÒÈappleÎ appleèá Î ÂÁ ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá 77 ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá Æ ÈÂÙˆ appleèá ÌÎÈÚÂˆÈ Ó ÂÓ Ï ÌÎÏ Ù Ó ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá ÌÎÈappleÙÏ ÆÔÓÊ ÂÏ Ó ÏÚ Â Ó ÆÌ ÂappleÁ È ÌÈ apple Ï Ù ÏÎÎ ÌÈÓ ÌÈ apple appleèá ÂÏ Â ÙÏ ÂÏ Æ ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá

Διαβάστε περισσότερα

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 0 ת וכן עניינים מועד דצמבר 0 חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית

Διαβάστε περισσότερα

מבוא ונוסחאות עיקריות לתרגיל כיתה מספר 5. בתרגול מספר 4 הוסבר שכאשר גוף נמצא בתוך מערכת המאיצה בתאוצה, a r system החוק F מייצג כוחות אמיתיים בלבד).

מבוא ונוסחאות עיקריות לתרגיל כיתה מספר 5. בתרגול מספר 4 הוסבר שכאשר גוף נמצא בתוך מערכת המאיצה בתאוצה, a r system החוק F מייצג כוחות אמיתיים בלבד). כח דלמבר במערכת מסתובבת : מבוא ונוסחאות עיקריות לתרגיל כיתה מספר 5 בתרגול מספר 4 הוסבר שכאשר גוף נמצא בתוך מערכת המאיצה בתאוצה, a system החוק F F מייצג כוחות אמיתיים בלבד). השני של ניוטון = ma body לא

Διαβάστε περισσότερα

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB MAGAZINE תחרות WFF שידורים דיגיטאליים ועוד, ועוד... גיליון 392 פברואר 2010

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB MAGAZINE תחרות WFF שידורים דיגיטאליים ועוד, ועוד... גיליון 392 פברואר 2010 ביטאון אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB MAGAZINE גיליון 392 פברואר 2010 בגיליון: תורן השידור בברלין תחרות WFF לוויינים שידורים דיגיטאליים ועוד, ועוד... הכל על הכל - מידעון לחובבי הרדיו

Διαβάστε περισσότερα

אלקטרוניקה ומחשבים ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א(

אלקטרוניקה ומחשבים ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ב, 2012 סמל השאלון: 815201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. בכתיבת פתרונות חישוביים, קבלת מ רב הנקודות מותנית בהשלמת כל המהלכים

Διαβάστε περισσότερα

מבוא מונופול - נושאים הסיבות להיווצרות מונופול בלעדיות, פטנט, זיכיונות ייצור, מונופול טבעי בעיית המונופול במישור ביקוש היצע הצגה גראפית ואלגברית האינד

מבוא מונופול - נושאים הסיבות להיווצרות מונופול בלעדיות, פטנט, זיכיונות ייצור, מונופול טבעי בעיית המונופול במישור ביקוש היצע הצגה גראפית ואלגברית האינד מונופול 1 מבוא מונופול - נושאים הסיבות להיווצרות מונופול בלעדיות, פטנט, זיכיונות ייצור, מונופול טבעי בעיית המונופול במישור ביקוש היצע הצגה גראפית ואלגברית האינדקס של לרנר, MARK UP PRICING בעיית המונופול

Διαβάστε περισσότερα

מבוא לאקונומטריקה ב' החוג לכלכלה [1]

מבוא לאקונומטריקה ב' החוג לכלכלה [1] מבוא לאקונומטריקה ב' החוג לכלכלה [] תוכן עניינים מבחני ספציפיקציה- מבחן LM (כופלי לגרנג')... 4 טעויות ספציפיקציה... ) הוספת משתנה לא רלוונטי.... ) השמטת משתנה רלוונטי... מולטיקוליניאריות... 4 ) מולטיקוליניאריות

Διαβάστε περισσότερα

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ תירבע English Ελληνικά www.parrot.biz www.parrot.biz English Ελληνικά עברית 5 15 34 Warning : The manufacturer Parrot S.A. and it s affiliates should not be held

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Showerguard

Blom-Singer Showerguard Blom-Singer Showerguard USER Instructions For Use R5 37728-05C 37728-05C Effective March 2014 Blom-Singer is a registered trademark in the United States of Hansa Medical Products. / InHealth Technologies

Διαβάστε περισσότερα

MM-E430D מדריך למשתמש. תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת.Samsung לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר.

MM-E430D מדריך למשתמש. תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת.Samsung לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר. MM-E430D מערכת DVD Component Micro מדריך למשתמש דמיינו את האפשרויות תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת.Samsung לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר www.samsung.com/register מידע אודות בטיחות אזהרות

Διαβάστε περισσότερα

1. התכונות המכניות של הבטון והפלדה*

1. התכונות המכניות של הבטון והפלדה* 1. התכונות המכניות של הבטון והפלדה* מבוא 1.1 התכונות המכניות של החומרים המרכיבים את הבטון המזוין, ובעיקר הבטון על כל מרכיביו, הינם נושא רחב ומורכב ומהווה התמחות בפני עצמה. ספרות רחבה ביותר קיימת על הנושא

Διαβάστε περισσότερα

מימון דף נוסחאות + = = 1+ 4 rnekova Revonit. 1 (1 d) reffective. effective. effective. reff. Simple

מימון דף נוסחאות + = = 1+ 4 rnekova Revonit. 1 (1 d) reffective. effective. effective. reff. Simple מימון דף נוסחאות ריבית אפקטיבית ריבית פשוטה = ריבית נקובה = ריבית נומינאלית. המעבר מריבית נקובה לריבית אפקטיבית המחושבת ב N תקופות: rnekov + = + reffective N וכאשר N שואף לאינסוף (הריבית מחושבת באופן רציף):

Διαβάστε περισσότερα

אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה ל אולה השלמה Â È ÌÏÂÒ ÏÚ Ï

אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה ל אולה השלמה Â È ÌÏÂÒ ÏÚ Ï אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה ל אולה השלמה Â È ÌÏÂÒ ÏÚ Ï Ò כולנו יחד - מתחברים לטוב יליון מסß אר ון קבלה לעם תשרי תשע א ספטמבר ± מחג לחג: יומן מסע פנימי חינוך עמß עמß µ מהי קבלה? עמß עמß הנה

Διαβάστε περισσότερα

בשחמה יעדמל אובמ תואלולו ם יאנת, םיטפשמ

בשחמה יעדמל אובמ תואלולו ם יאנת, םיטפשמ מבוא למדעי המחשב ולולאות הרצאה 3 :משפטים,תנאים מבוסס על השקפים שנערכו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר,מיכאל אלעד, רון קימל ודן רביב. עדכון אחרון: סמסטר חורף 2012. תוכנייה משפטים בשפת

Διαβάστε περισσότερα

47 דפים 47 דפים - כתב עת המכוון לקדם תאוריה, מחקר ומעשה בחינוך, בהוראה ובהכשרת כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך תשס"ט 2009

47 דפים 47 דפים - כתב עת המכוון לקדם תאוריה, מחקר ומעשה בחינוך, בהוראה ובהכשרת כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך תשסט 2009 מכון מופ"ת בית ספר למחקר ופיתוח תכניות Aבהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות דפים - כתב עת המכוון לקדם תאוריה, מחקר ומעשה בחינוך, בהוראה ובהכשרת עובדי הוראה ופיתוחם הפרופסיונלי. כתב עת זה מיועד לעובדי הוראה

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Showerguard

Blom-Singer Showerguard Blom-Singer Showerguard USER Instructions For Use R5 37728-05D / 2016 ראונימ ףקותב / 2016 37728-05D Effective January Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016 Blom-Singer and InHealth Technologies are registered

Διαβάστε περισσότερα

ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות

ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות יעל פישר, יצחק פרידמן תקציר מטרתו של מחקר זה היא לחשוף את הגורמים ואת התנאים העשויים להסביר רמות שונות של מעורבות הורים, פעילה או סבילה, בבית הספר. לשם כך נבנה מודל

Διαβάστε περισσότερα

Coaching for psychomotor Empowerment Coach ME

Coaching for psychomotor Empowerment Coach ME ד"ר אורלי יזדי-עוגב המרכז לקידום השליטה המוטורית ותפקודי למידה ; 050-5382160050-6930972 נייד : 04 -רח' הדקל 10 חדרה 38220 טלפקס: 6344476 ; אתר: ; yazdi@macam.98.ac.il ; y_orly@netvision.net.il אלקטרוני:דואר

Διαβάστε περισσότερα

ø ÓÂ Ï Â Ó ÓÂ Ï Â Ó Â ÈˆÓÏ Ò ÈÓ ÔÈ ÔÓÎÓ Ô

ø ÓÂ Ï Â Ó ÓÂ Ï Â Ó Â ÈˆÓÏ Ò ÈÓ ÔÈ ÔÓÎÓ Ô ø ÓÂ Ï Â Ó ÓÂ Ï Â Ó Ï È appleè Ó Ó Ï Â ÔÈ È ÈÒ Ï ÈÙ ÂÈ ÂËÒÈ Â ÈˆÓÏ Ò ÈÓ ÔÈ ÔÓÎÓ Ô הניגוד המהותי בין רצח העם היהודי לבין תקומתו הפוליטית, מחד גיסא, וה קרבה בזמן בין שני האירועים הללו (שניהם התרחשו בתוך

Διαβάστε περισσότερα

על הפרק רוצים לפרסם בעיתון? מיכון והנדסה מדור המיכון מולאו כראוי. הליקויים הם:

על הפרק רוצים לפרסם בעיתון? מיכון והנדסה מדור המיכון מולאו כראוי. הליקויים הם: מיכון והנדסה מדור המיכון על הפרק נחום הלפגוט - מדור המיכון בסוף דצמבר נפתח במדרשת רופין, הקורס השלישי ביסודות למיכון חקלאי. בסוף כל קורס, נערך משוב של המשתתפים ונעשים שינויים לקראת הקורס הבא. ב- 10-12

Διαβάστε περισσότερα

"מנהיגות פדגוגית בישראל" הערכה וניבוי של הישגי תלמידים דו"ח מסכם עבור מכון "אבני ראשה"

מנהיגות פדגוגית בישראל הערכה וניבוי של הישגי תלמידים דוח מסכם עבור מכון אבני ראשה מטרות המחקר מטרת המחקר "מנהיגות פדגוגית בישראל" הערכה וניבוי של הישגי תלמידים דו"ח מסכם עבור מכון "אבני ראשה" פרופ' שאול אורג וד"ר יאיר ברזון הייתה לבדוק את הקשר בין מנהיגות מדד של "מנהיגות פדגוגית בישראל"

Διαβάστε περισσότερα

bsoul מרכז ǀ Samah אעלאם: מרכז Amal Jamal תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל Still Subjegated עדיין כפופות: ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים

bsoul מרכז ǀ Samah אעלאם: מרכז Amal Jamal תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל Still Subjegated עדיין כפופות: ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים עדיין כפופות - ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים אמל ג מאל ǀ סמאח בסול עדיין כפופות ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים bsoul מרכז ǀ Samah אעלאם: מרכז Amal Jamal תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל

Διαβάστε περισσότερα

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ תירבע English Ελληνικά www.parrot.biz www.parrot.biz English Ελληνικά עברית 5 17 38 Warning : The manufacturer Parrot S.A. and its affiliates should not be held

Διαβάστε περισσότερα

גודל המאמץ תלוי ב- P )הכוח החיצוני( הגדול יותר. גם הדפורמציה תהיה גדולה יותר.

גודל המאמץ תלוי ב- P )הכוח החיצוני( הגדול יותר. גם הדפורמציה תהיה גדולה יותר. הרצאה מספר 1 הנדסת בניין 10/10/01 ספרים: תורת הבניה ש. ציפר )הוצאת אורט( מושגי יסוד בתורת החוזק התנהגות של חלקי מבנה תחת השפעת כוחות חיצוניים שפועלים על המבנה. כתוצאה של הכוחות יש תופעות של מאמץ ודפורמציה.

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3 Hands-free Receiver

CD/MP3 Hands-free Receiver CD/MP3 Hands-free Receiver RHYTHM N BLUE User manual For Bluetooth Mobile Phone ENG GRE P.3 P.15 HEB P.38 Warning The manufacturer Parrot S.A. and its affiliates should not be held liable towards end users

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. ברכותינו לרגל רכישת הטלפון הנייד C702 מבית.Sony Ericsson מעכשיו תוכל ליהנות מצילום דיגיטלי באיכות 3.2 מגה-פיקסל בכל אשר תלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

Διαβάστε περισσότερα

ילדים חיסונים חדשים לנגיף הרוטה שיטות האבחון החדשות לצליאק דלקות האוזן התיכונה הורמון גדילה: האם לטפל בילדים ללא חוסר בהורמון

ילדים חיסונים חדשים לנגיף הרוטה שיטות האבחון החדשות לצליאק דלקות האוזן התיכונה הורמון גדילה: האם לטפל בילדים ללא חוסר בהורמון ילדים רבעון בנושא רפואת ילדים מרץ - מאי 2007 גיליון מס' 2 חיסונים חדשים לנגיף הרוטה שיטות האבחון החדשות לצליאק דלקות האוזן התיכונה הורמון גדילה: האם לטפל בילדים ללא חוסר בהורמון מו"ל: שלמה בואנו עורכת:

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Voice Prosthesis Placement Surgical Kit MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use

Blom-Singer Voice Prosthesis Placement Surgical Kit MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use Blom-Singer Voice Prosthesis Placement Surgical Kit MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use R5 37757-05B / 2016 ראונימ ףקותב / 2016 37757-05B Effective January Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016 Blom-Singer

Διαβάστε περισσότερα

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון פרופ' המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה לכימיה ביולוגית חיים כהן,, טל. 03-9066623, פקס. 08-9200749, email:hcohen@ariel.ac.il דו"ח מסכם בדיקת היתכנות - קיבוע פסולות רדיואקטיביות

Διαβάστε περισσότερα

תקציר... מבוא טראומה משנית אופטימיות... נבדקים כלים שאלון סובלנות לעמימות (סל"ע)... הליך...

תקציר... מבוא טראומה משנית אופטימיות... נבדקים כלים שאלון סובלנות לעמימות (סלע)... הליך... הקשר בין טראומה משנית, חשיפה לאירועי טרור דרך אמצעי התקשורת והתמודדות בקרב סטודנטים מאת: ינון שמשינס עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה" אוניברסיטת חיפה הפקולטה ללימודי

Διαβάστε περισσότερα

Hands-free Car Kit. Parrot 3200 LS-COLOR PLUS User manual. For Bluetooth Mobile Phone P.3 ENG HEB

Hands-free Car Kit. Parrot 3200 LS-COLOR PLUS User manual. For Bluetooth Mobile Phone P.3 ENG HEB Hands-free Car Kit Parrot 3200 LS-COLOR PLUS User manual For Bluetooth Mobile Phone ENG HEB P.3 Parrot 3200 LS-COLOR PLUS English עברית Ελληνικά......... 07-20 34-21 35-48 www.parrot.com GENERAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

קטלוג יולי

קטלוג יולי קטלוג יולי 2014 www.k-a.co.il ליצירת קשר מוקד שירות לקוחות 4959* מנהל מכירות ערן זינגר 052-8371943 erans@k-a.co.il מנהל תחום תאורה קלוד טיבי 052-2926281 claudet@k-a.co.il מנהלת שירות לקוחות אתי נשיא 052-3273159

Διαβάστε περισσότερα

שיווק מכונות בע"מ מכשיר סימון נייד. מכשירים מבוקרי מומנט לסגירת ברגים עיתון לענף המתכת

שיווק מכונות בעמ מכשיר סימון נייד.  מכשירים מבוקרי מומנט לסגירת ברגים עיתון לענף המתכת גיליון מס 184 פברואר מרץ 25 2014, ש ח כולל מע מ עיתון לענף המתכת בהוצאת מירב-דסקלו הפקות בע מ עיבוד שבבי l עיבוד פח l יציקות תבניות l ריתוך l ציפוי וגימור מתכות וחומרים l תיב מ www.benygrinding.co.il 36

Διαβάστε περισσότερα

נספח ד. The Face as the Heavenly Counterpart of the Visionary (צוין לעיל, עמ',106 הערה,(20 עמ' 73 מעיר על הערה 25).

נספח ד. The Face as the Heavenly Counterpart of the Visionary (צוין לעיל, עמ',106 הערה,(20 עמ' 73 מעיר על הערה 25). נו" א. סולם יעקב: חזיון ותפילה נספח ד סולם יעקב ושנים עשר פנים עליונים אגב דיון בתפיסת פני האל בזיקה אל המקדש, עלתה השאלה של ריבוי הפנים העליונים. בדקנו את הטענה שבספר חנוך הסלאבי מדובר על שני פנים של

Διαβάστε περισσότερα

מבצע "צוק איתן" מלחמת הווטסאפ הראשונה?

מבצע צוק איתן מלחמת הווטסאפ הראשונה? מבצע "צוק איתן" מלחמת הווטסאפ הראשונה? ורד מלכה, ירון אריאל, רות אבידר ואילת חן לוי מבצע "צוק איתן", סבב הלחימה בין חמישים הימים בין ישראל לחמאס שהתנהל במהלך קיץ 2014, חשף מאות אלפי ישראלים לאיום ישיר

Διαβάστε περισσότερα

"רבי, מה אני לחיי העולם הבא"? מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

רבי, מה אני לחיי העולם הבא? מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליטא בס"ד 152 קובץ שבועי בעניני יהדות מהוצאת להזמנת עלונים ולפרסום טל: 03-6762226 מופץ בכל הארץ ב- 90,000 עותקים "ו לא ת ח לּ לוּ א ת שׁ ם ק דשׁ י ו נ קדּ שׁ תּ י בּ תוֹ ך בּ נ י י שׂ רא ל א נ י ה' מ קדּ שׁ כ ם" "רבי, מה

Διαβάστε περισσότερα

Early Rabbinic Midrash Between Philo and Qumran. Texts

Early Rabbinic Midrash Between Philo and Qumran. Texts Early Rabbinic Midrash Between Philo and Qumran Texts 1. Ben Sira 51:23 (MS B): Turn aside to me, you untutored, and lodge in my house of study. 2. 1QS (Community Rule) 8.12-15: פנו אלי סכלים ולינו בבית

Διαβάστε περισσότερα

ÌÈÁÏÂ ÊÂÁ ÂÓÈ Â ÌÈÎÙ ÏÂÙÈËÏ Î ÚÓ È Ú È ÙÎ Ê Ó ÈÓÂ Ó Â Ï Á

ÌÈÁÏÂ ÊÂÁ ÂÓÈ Â ÌÈÎÙ ÏÂÙÈËÏ Î ÚÓ È Ú È ÙÎ Ê Ó ÈÓÂ Ó Â Ï Á Ï È ÁÏ ÌÈÏ Â È ÔÂÎÓ המרכז למדיניות סביבתית מייסודה של קרן צ'רלס ה' רבסון ÌÈÁÏÂ ÊÂÁ ÂÓÈ Â ÌÈÎÙ ÏÂÙÈËÏ Î ÚÓ È Ú È ÙÎ Ê Ó ÈÓÂ Ó Â Ï Á ÏÂÚÙ Â ÏÂ Èapple Ï ÂÓ Ô È ÏÏ Ú Á Ò Ì ÒÈÚ תשס"ז 2007 פרסומי המרכז למדיניות

Διαβάστε περισσότερα

אסתמה, אלרגיה ומחלות דרכי הנשימה Group

אסתמה, אלרגיה ומחלות דרכי הנשימה Group A Publication of The אסתמה, אלרגיה ומחלות דרכי הנשימה Group רבעון בנושא אלרגיה, אסתמה ומחלות דרכי הנשימה גיליון מס' 2 תזונת תינוקות-המלצות > דרכי הטיפול באמפיזמה תורשתית > COPD ואסתמה - המשיק והשונה >

Διαβάστε περισσότερα

מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן

מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן 33 אקולוגיה וסביבה ;12 :)1(3 42-33 מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן עודד פוצ'טר ]1, 2[*, ירון יעקב ]1[, לימור בר )שעשוע( ]3[, ]5[ שבתאי כהן ]4[, יוסי טנאי ]4[ ופועה בר )קותיאל(

Διαβάστε περισσότερα

החינוך וסביבו שנתון המכללה ל"ז

החינוך וסביבו שנתון המכללה לז החינוך וסביבו שנתון המכללה ל"ז תשע"ה 2015 1 החינוך וסביבו כרך ל ז, תשע ה - 2015 עורכת: ד ר אסתי אדיבי-שושן מערכת: פרופ נמרוד אלוני פרופ ליאורה גביעון ד ר חיים חיון ד ר מעין מזור פרופ דן סואן פרופ אלי צור

Διαβάστε περισσότερα

תוכן העניינים. The Talmudic discussion on building a porter's lodge and a door for the courtyard

תוכן העניינים. The Talmudic discussion on building a porter's lodge and a door for the courtyard אוקימתא מחקרים בספרות התלמודית והרבנית שנה א (תשע"ג) תוכן העניינים 1 25 71 93 105 133 195 243 293 319 369 421 שלמה גליקסברג מוטי ארד גלעד ששון אפרים בצלאל הלבני מנחם בן שלום שמא יהודה פרידמן רבין שושטרי

Διαβάστε περισσότερα

"Present-absent", the Role of the Bedouin in Southern Palestine's. Negev and Sinai during World War I. Eyal Berelovich and Ruth Kark

Present-absent, the Role of the Bedouin in Southern Palestine's. Negev and Sinai during World War I. Eyal Berelovich and Ruth Kark "Present-absent", the Role of the Bedouin in Southern Palestine's Negev and Sinai during World War I Eyal Berelovich and Ruth Kark Department of Middle Eastern Studies and Department of Geography, The

Διαβάστε περισσότερα

qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ W Ò B «UNł w Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ Â È Î ÚÓ øõu$ WB סיפור הצלחהø ÂÒÚ Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ qlf «uý w qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ

qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ W Ò B «UNł w Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ Â È Î ÚÓ øõu$ WB סיפור הצלחהø ÂÒÚ Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ qlf «uý w qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ qlf «uý w qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ ÂÒÚ Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ W Ò B «UNł w øõu$ WB Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ Â È Î ÚÓ סיפור הצלחהø ±± ÏÈ Ù ±± ÊU O½ שילוב הערבים אזרחי ישראל בתעסוקה Ï È ÈÁ Ê ÌÈ

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Adjustable Bi Flanged Fistula Prosthesis

Blom-Singer Adjustable Bi Flanged Fistula Prosthesis Blom-Singer Adjustable Bi Flanged Fistula Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use R5 37742-05B / 2016 ראונימ ףקותב / 2016 37742-05B Effective January Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016 Blom-Singer

Διαβάστε περισσότερα

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination Day One: You may use the Hebrew Bible, Septuagint, and Greek New Testament. You may not use any translation of any kind. You

Διαβάστε περισσότερα

,,,.,, , 20%, ,,

,,,.,, , 20%, ,, ("") ",,,., " 1, (" ":) (' ) 5,000,000,000.,,.2049 30 (' ). " 2049 30 (L),, (' ) ).( "" "":),(' ),.,.( 3.3.1.1 [L m ] (7) (' ).(" " :) 2.1 (L m ),(' ),,,.(" " :).( 3.3.1.3 ) (' )., 3.4.1, (' ), 3.3.1.8,

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

LXX w/ Logos Morphology

LXX w/ Logos Morphology א דנ י י הו ה א ת ה ה ח ל ות ל ה רא ות Deut 3:24 א ת ע ב ד א ת ג דל ו א ת י ד ה ח ז ק ה א ש ר מ י א ל ב ש מ י ם וב א רץ א ש ר י ע ש ה כ מ ע ש י ו כ ג ב ו רת Deut 9:26 ו א ת פ ל ל א ל י הו ה ו א מ ר א דנ

Διαβάστε περισσότερα

Medi power (Overseas) Public Co. Limited

Medi power (Overseas) Public Co. Limited Medi power (Overseas) Public Co. Limited לכבוד הבורסה לניירות ערך רח' אחד העם 54 תל-אביב 65202 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 95464 ניקוסיה, 24 יולי, 2011 ג.א.נ., הנדון: מדיפאואר (אוברסיז)

Διαβάστε περισσότερα

טונוס : Modified Ashworth Scale. Associated Reaction Rating Scale תחושה: Fugl -Meyer Assessment of the Upper extremity

טונוס : Modified Ashworth Scale. Associated Reaction Rating Scale תחושה: Fugl -Meyer Assessment of the Upper extremity כלי ערכת מדידה בטיפול באדם פגיעה עם נוירולוגית פברואר תוכן עניינים 8 7 8 6 7 8 9 6 מבוא לשימוש בכלי מדידה ליקויים פיזיקליים - Functions Body Structures and תנועות אקטיביות: טופס הערכת תנועות אקטיביות טונוס

Διαβάστε περισσότερα

הינב ירצומ ןוריחמ 2013 תרודהמ

הינב ירצומ ןוריחמ 2013 תרודהמ מחירון מוצרי בניה מהדורת 13 איטונג ישראל פועלת מאז 191 בזיכיון איטונג הבינלאומית, מובילה את תחום הבניה בישראל בפיתוח מוצרים מתקדמים, בניה ירוקה, תמיכה ושירות לקוחות. מיליוני מבני איכות נבנים באיטונג מדי

Διαβάστε περισσότερα

Quick Start Guide Guía de inicio rápido Manual de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης מדריך להתחלה מהירה

Quick Start Guide Guía de inicio rápido Manual de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης מדריך להתחלה מהירה Quick Start Guide Guía de inicio rápido Manual de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης מדריך להתחלה מהירה ע בר י ת/ English/Español/Português/Ελληνικά CUH-ZVR1 7028446 What's in the box? Qué contiene

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-4, 7-9, (rcl Year a, Proper 22) LXX Vulgate MT. καὶ ο«σα ε ν τοι^ς υ«δασιν υ ποκα' τω τη^ς γη^ς.

Exodus 20:1-4, 7-9, (rcl Year a, Proper 22) LXX Vulgate MT. καὶ ο«σα ε ν τοι^ς υ«δασιν υ ποκα' τω τη^ς γη^ς. Exodus 20:1-4, 7-9, 12-20 (rcl Year a, Proper 22) 20:1 Καὶ ε λα' λησεν κυ' ριος πα' ντας τοὺς λο' γους του' τους λε'γων 20:2 Εγω' ει μι κυ' ριος ο θεο' ς σου, ο«στις ε ξη' γαγο' ν σε ε κ γη^ς Αι γυ' πτου

Διαβάστε περισσότερα

be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. Bürë šît Bärä élöhîm ët haššämaºyim wü ët hä äºrec

be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. Bürë šît Bärä élöhîm ët haššämaºyim wü ët hä äºrec GENESIS 1 1 In the beginning Elohim created the heaven and the earth. 1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. 1 ª7:! = #- ' / x i! = - '! r Y

Διαβάστε περισσότερα

vai yo mer yhvh el-mo sheh bo el-par 'oh ki-a ni hich bad ti et-lib bov ve 'et-lev a va dav le ma 'an shi ti o to tai el leh be kir bov.

vai yo mer yhvh el-mo sheh bo el-par 'oh ki-a ni hich bad ti et-lib bov ve 'et-lev a va dav le ma 'an shi ti o to tai el leh be kir bov. EXODUS 10 1 And Yahowah said unto Moses: 'Go in unto Pharaoh; for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these My signs in the midst of them; 1 ויאמר יהוה אל משה בא

Διαβάστε περισσότερα

wayühî ahárê haddübärîm hä ëºllè wayyöº mer lüyôsëp hinnë äbîºkä Hölè wayyiqqah et-šünê bänäyw `immô et-münaššè wü et- epräºyim

wayühî ahárê haddübärîm hä ëºllè wayyöº mer lüyôsëp hinnë äbîºkä Hölè wayyiqqah et-šünê bänäyw `immô et-münaššè wü et- epräºyim GENESIS 48 1 And it came to pass after these things, that one said to Joseph: 'Behold, thy father is sick.' And he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. 1 ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף

Διαβάστε περισσότερα

הורים כותבים עם ילדיהם: תכנית לקידום ניצני אוריינות והסתגלות לכיתה א'

הורים כותבים עם ילדיהם: תכנית לקידום ניצני אוריינות והסתגלות לכיתה א' הורים כותבים עם ילדיהם: תכנית לקידום ניצני אוריינות והסתגלות לכיתה א' עדי אלימלך, דורית ארם מבוא המעבר מהגן לבית-הספר מהווה תקופה משמעותית בהתפתחותם של ילדים והבנת מערכת הכתב מהווה את אחד האתגרים המרכזיים

Διαβάστε περισσότερα

wayyizkör élöhîm et-nöªh wü ët Kol-ha Hayyâ wü et-kol-habbühëmâ ášer ittô BaTTëbâ wayya`ábër élöhîm rûªh `al-hä äºrec wayyäšöºkkû hammäºyim

wayyizkör élöhîm et-nöªh wü ët Kol-ha Hayyâ wü et-kol-habbühëmâ ášer ittô BaTTëbâ wayya`ábër élöhîm rûªh `al-hä äºrec wayyäšöºkkû hammäºyim GENESIS 8 1 And Elohim remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that were with him in the ark; and Elohim made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged; 1 ויזכר אלהים את

Διαβάστε περισσότερα

1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.

1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. EXODUS 19 1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. 1 בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה

Διαβάστε περισσότερα