פיזיקה 3 יחידות לימוד הוראות לנבחן

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "פיזיקה 3 יחידות לימוד הוראות לנבחן"

Transcript

1 בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: , מספר השאלון: נתונים ונוסחאות בפיזיקה ל 3 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. פיזיקה 3 יחידות לימוד הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שלושה פרקים. ב. מכניקה פרק ראשון אלקטרומגנטיות פרק שני קרינה וחומר פרק שלישי בכל פרק יש שלוש שאלות; סה"כ תשע שאלות. עליך לענות על חמש שאלות בלבד: לא יותר משתי שאלות מכל פרק. סה"כ 20#5 = 100 נקודות )1( מחשבון. חומר עזר מותר בשימוש: ג. )2( נספח נתונים ונוסחאות בפיזיקה המצורף לשאלון. ד. הוראות מיוחדות: )1( ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת. תשובות לשאלות נוספות לא ייבדקו. )התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה.( )2( בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשו ם את הנוסחאות שאתה משתמש בהן. כאשר אתה משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות, רשום במילים את פירוש הסימן. לפני שאתה מבצע פעולות חישוב, הצב את הערכים המתאימים בנוסחאות. רשו ם את התוצאה שקיבלת ביחידות המתאימות. אי רישום נוסחה או אי ביצוע ההצבה או אי רישום יחידות עלולים להפחית נקודות מהציון. / 2 ms 10 לתאוצת הנפילה החופשית. )3( בחישוביך השתמש בערך )4( כתוב את תשובותיך בעט. כתיבה בעיפרון או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור. מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד. כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. רשו ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/

2 - 2 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח ה ש א ל ו ת שים לב: עליך לענות על חמש שאלות בלבד: לא יותר משתי שאלות מכל פרק. פרק ראשון מכניקה ענה על שאלה אחת או על שתי שאלות מפרק זה )שאלות 3-1(. )לכל שאלה 20 נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשו ם בסופו( 1. בתרשים שלפניך מסורטטים שני גרפים, המתארים את המהירות כפונקציה של הזמן עבור שני גופים I ו,II הנעים על שתי מסילות מקבילות וסמוכות. מהירות ימינה מוגדרת חיובית. m v( s ) 20 גוף I גוף II t(s) היעזר בגרפים שבתרשים וענה על הסעיפים הבאים: בחר במשפט הנכון מבין משפטים iii-i שלפניך, והעתק אותו למחברתך. א. שני הגופים נעים שמאלה. i שני הגופים נעים ימינה. ii גוף I נע שמאלה וגוף II נע ימינה. iii נמק את בחירתך. )3 נקודות( חשב את התאוצה של גוף I ואת התאוצה של גוף. II )6 נקודות( ב. )שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 3/

3 - 3 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח ג. עבור שני הגופים, II, I קבע אילו מהגדלים )1(-)3( שלפניך שווים בזמן. =t 4s )1( התאוצה )2( המהירות )3( ההעתק נמק את קביעתך. )3 נקודות( ד. חשב כמה שניות אחרי הזמן = 0 t המהירות של גוף I שווה ל 0. )4 נקודות( נתון כי בזמן = 0 t שני הגופים נמצאים בנקודה =x 0. ה. חשב את המרחק בין שני הגופים בזמן שבו המהירות של גוף I שווה ל. 0 )4 נקודות( /המשך בעמוד 4/

4 - 4 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח 2. בתרשים שלפניך מתואר גוף שמסתו m = 45. kg הנמצא על שולחן ארוך, לא חלק )קיים חיכוך(, 1 2 והוא קשור לגוף אחר שמסתו. m = 05. kg שני הגופים קשורים זה לזה באמצעות חוט הכרוך סביב גלגלת. החיכוך בגלגלת ומסת החוט זניחים. m 1 )ראה תרשים(. מערכת שני הגופים נעה כוח אופקי F שכיוונו ימינה מופעל על m 1 זז ימינה. במהירות קבועה כך שגוף m 1 F m 2 : m 1 קבע אם תאוצת גוף א. שווה לאפס. i שונה מאפס וכיוונה ימינה. ii שונה מאפס וכיוונה שמאלה. iii )3 נקודות( נמק את קביעתך., m 2 העתק את התרשים למחברתך, סרטט עליו את כל הכוחות הפועלים על המסה ב. )3 נקודות( וציין את שמותיהם. 5( נקודות(. m 2 חשב את המתיחות בחוט שעליו תלויה המסה ג. )3 נקודות(, m 1 וציין את שמותיהם. סרטט את כל הכוחות הפועלים על המסה ד.. µ k = 004. לשולחן הוא m 1 מקדם החיכוך בין )6 נקודות( m 1 בזמן התנועה. חשב את גודלו של כוח החיכוך שפועל על ה. /המשך בעמוד 5/

5 - 5 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח 3. בתחרות ספורט חורף צלף עומד על משטח קרח כשלרגליו מחליקיים, ומחזיק בידיו רובה. הוא יורה קליע בכיוון אופקי ימינה. חיכוך המחליקיים עם הקרח זניח. א. קבע אם בעקבות הירי התנע של המערכת )הצלף, הרובה והקליע( יגדל, יקטן או לא ישתנה. נמק את קביעתך. )3 נקודות( ב. קבע אם אחרי הירי הצלף ינוע בכיוון תנועת הקליע או בכיוון ההפוך. נמק את קביעתך. )5 נקודות( נתון שהמסה של הצלף )כולל הרובה( היא. =M 70kg המסה של הקליע היא, =m 10g ומהירותו מיד לאחר הירי היא 700m/s בכיוון אופקי, ימינה. ג. חשב את המהירות של הצלף מיד אחרי הירי )גודל וכיוון(. )6 נקודות( הקליע שנורה על ידי הצלף פוגע במהירות הנתונה במאונך למטרה הקבועה במקומה, חודר דרכה וממשיך לנוע בצ דה השני, במהירות של 500m/s )ראה תרשים(. החיכוך עם האוויר וכוח הכובד זניחים. ד. חשב את השינוי בתנע הקליע, בעקבות המעבר דרך המטרה. )6 נקודות( 700 m/s 500 m/s מטרה תרשים צלף /המשך בעמוד 6/

6 - 6 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח פרק שני אלקטרומגנטיות ענה על שאלה אחת או על שתי שאלות מפרק זה )שאלות 6-4(. )לכל שאלה 20 נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשו ם בסופו( נתונה נורה,L 1 שרשום עליה.12V; 6W.4 חשב את עוצמת הזרם העובר דרך הנורה, כאשר היא פועלת בהתאם לרשום עליה. א. )5 נקודות( )5 נקודות( חשב את התנגדות הנורה. ב. תלמיד חיבר את הנורה L 1 למעגל חשמלי הכולל נגד משתנה, R שהתנגדותו אינה ידועה, ומקור מתח של. 24V ההתנגדות הפנימית של מקור המתח והתנגדות התילים זניחות. נקודות A ו B נמצאות בקצות הנגד המשתנה, R והנקודה C נמצאת באמצעו )ראה תרשים א(. A C R P B L 1 12V,6W 24V תרשים א ג. אם רוצים להגן על הנורה, לאיזו נקודה עדיף לחבר את המגע הנייד P ברגע הפעלת המעגל לנקודה B, A או? C הסבר את קביעתך. התייחס בתשובתך לגודל הזרם. )3 נקודות( )שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 7/

7 - 7 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח ד. חשב מה צריכה להיות ההתנגדות של הנגד המשתנה בין הנקודות P ל B, כדי שהנורה תפעל בהספק הרשום עליה. )4 נקודות( לנורה L 1 שבמעגל התלמיד מחבר בטור נורה נוספת,, L 2 זהה לנורה L 1 )ראה תרשים ב(. התלמיד מזיז את המגע הנייד, P כדי שהנורות יפעלו בהספק ובמתח הרשומים עליהן. A C B L 1 L 2 R P 12V,6W 12V,6W 24V תרשים ב ה. מצא את המתח על הנגד המשתנה R במצב זה, וציין לאיזו נקודה, B, A או, C התלמיד יחבר את המגע הנייד. P נמק את קביעתך. )3 נקודות( /המשך בעמוד 8/

8 - 8 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח 5. במעגל החשמלי שבתרשים א הכא"מ של מקור המתח הוא f = 14V. R3 = 5X ו R2 = 24X, R1 = 12X והתנגדות הנגדים היא r= 1X התנגדות התילים זניחה., התנגדותו הפנימית היא R 2 A R B 1 R 3 C ε ; r תרשים א א. העתק את תרשים א למחברתך והוסף אמפרמטר במקום מתאים, כך שימדוד את הזרם שזורם דרך מקור המתח. )2 נקודות( ב. הוסף לתרשים וולטמטר, שימדוד את המתח בין הנקודות A ו. B )2 נקודות(.R 3 5( נקודות( R 2 ו, R 1 ג. חשב את ההתנגדות השקולה של הנגדים ד. חשב את עוצמתו של הזרם שזורם דרך מקור המתח. )4 נקודות(. V AC 4( נקודות( ה. חשב את המתח )שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 9/

9 - 9 - פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח R 3 )ראה תרשים ב(., R 4 זהה ל R 3 מחברים למעגל נגד נוסף, במקביל לנגד R 2 R 4 A B C R 1 R 3 ε ; r תרשים ב ו. קבע אם לאחר חיבור הנגד הרביעי הזרם דרך מקור המתח יגדל, יקטן או לא ישתנה. נמק את קביעתך. )3 נקודות( /המשך בעמוד 10/

10 פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח 6. בתרשים שלפניך מתואר גוף קטן טעון במטען חיובי, q שנכנס במהירות v במאונך לשדה מגנטי B. השדה המגנטי מקביל לקרקע וכיוונו "אל תוך הדף" )ראה תרשים(. B m;+q v קרקע קבע את הכיוון של הכוח המגנטי הפועל על הגוף הטעון, ברגע כניסתו לשדה המגנטי. א. )5 נקודות( נתון שהמסה של הגוף היא, m = 10g מטענו q= 2:10- C ומהירותו. v = 500m/s עוצמת השדה המגנטי היא. B = 0.1T )3 נקודות( חשב את המשקל של הגוף הטעון. ב. )6 נקודות( חשב את הגודל של הכוח המגנטי הפועל על הגוף הטעון. ג. סרטט את הכוחות הפועלים על הגוף הטעון בכניסתו לשדה. ציין את שמותיהם, וחשב את ד. )3 נקודות( הכוח השקול שפועל על הגוף הטעון מיד עם כניסתו לשדה. קבע אם הגוף הטעון נע בשדה המגנטי: ה. בקו ישר. i בתנועה במסלול עקום כלפי מעלה. ii בתנועה במסלול עקום כלפי מטה. iii נמק את קביעתך )אין להזניח את משקל הגוף(. )3 נקודות( /המשך בעמוד 11/

11 פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח שים לב: המשך המבחן בעמוד הבא.

12 ענה על שאלה אחת או על שתי שאלות מפרק זה )שאלות 9-7( פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח פרק שלישי קרינה וחומר )לכל שאלה 20 נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשו ם בסופו( 7. בתרשים א מסורטטת קרן אור, SP הפוגעת במראה המישורית.QR הזווית בין הקרן SP S ומישור המראה QR היא 40. o Q 40 O P R תרשים א א. העתק את תרשים א למחברתך. )1( סרטט בתרשים את הקרן המוחזרת, וסמן את זווית ההחזרה. )2( חשב את גודלה של זווית ההחזרה. )4 נקודות( לפני המראה QR מעמידים את העצמים AB ו CD )ראה תרשים ב(. B Q A C D R תרשים ב ב. העתק את תרשים ב למחברתך כך שכל משבצת במחברת תייצג משבצת בתרשים. סרטט בקנה מידה את הדמויות של העצמים AB ו CD המתקבלות במראה. )6 נקודות( )שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 13/

13 פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח ג. האם הדמויות שסרטטת הן דמויות ממשיות או מדומות? נמק את תשובתך. )2 נקודות( לפני המראה מעמידים מקור אור נקודתי E )ראה תרשים ג(. E Q R תרשים ג ד. האם ייתכן שצופה יוכל לראות את דמות מקור האור E במראה? אם לא נמק. אם כן העתק את תרשים ג למחברתך וסמן היכן תתקבל הדמות. )4 נקודות( נער מביט אל שלולית כשעיניו בגובה 60 cm מעל פני המים. המים בשלולית עומדים ופני המים חלקים. הנער רואה את דמותו המשתקפת בשלולית. ה. )1( מהו מרחק הדמות של עיניו מפני המים? )2( הנח שעומק השלולית קטן מ. 60 cm האם הנער יראה את דמות עיניו? נמק את תשובתך. )4 נקודות( /המשך בעמוד 14/

14 פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח 8. תלמיד מנדנד חבל אחיד כך שנוצר בו גל מחזורי. לפניך שני גרפים המתארים את הגל המחזורי המתקדם בחבל. גרף א מייצג את ההעתק y של נקודה מסוימת על החבל כפונקציה של הזמן t. גרף ב מייצג את ההעתק y של כל הנקודות על החבל ברגע נתון, כפונקציה של המקום x. y(cm) t(s) -8 גרף א y(cm) x(cm) -8 גרף ב היעזר בגרף המתאים, גרף א או גרף ב, וקבע: א. את זמן המחזור של הגל )1( את אורך הגל )2( את המשרעת )אמפליטודה( של הגל )3( )6 נקודות( )5 נקודות( חשב את מהירות ההתקדמות של הגל המתואר. ב. )4 נקודות( חשב בתוך כמה זמן יתקדם הגל מרחק של. 180 cm ג. )שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 15/

15 פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח התלמיד רוצה לשנות את מהירות הגל. לשם כך עליו לשנות: ד. את תדירות הגל. i את התווך שבו הגל מתפשט )סוג החבל(. ii את משרעת הגל. iii )3 נקודות( התרשים שלפניך מתאר את התלמיד מנדנד חבל בצורה מחזורית. על החבל מסומנת נקודה P. y P x היעזר במערכת הצירים שבתרשים וקבע אם הנקודה P נעה: ה. x בכיוון ציר ה i y בכיוון ציר ה ii y וגם בכיוון ציר ה x בכיוון ציר ה iii )2 נקודות( )שים לב: המשך השאלות בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 16/

16 פיזיקה, קיץ תשע"ב, מס' + 84, נספח 9. נתונה שפופרת המכילה אטומים של גז מסוים. כדי לחקור את רמות האנרגיה של אטומים אלה מעבירים קרינה אלקטרומגנטית דרך השפופרת. בתרשים שלפניך מוצגות כמה מרמות האנרגיה של אטומי הגז שבשפופרת. E(eV) 0 E n = 3 n = 4 n = 3 n = n = 1 א. חשב את האנרגיה של הפוטונים שיכולים לעורר את אטומי הגז מרמת היסוד )1 = n( לרמה המעוררת = 2.n 5( נקודות( פוטון עורר את האטום, והעלה אלקטרון מרמת היסוד לרמה = 2 n. האלקטרון ירד בחזרה לרמת היסוד ופלט פוטון. ב. קבע אם האנרגיה של הפוטון הנפלט גדולה מהאנרגיה של הפוטון המעורר, שווה לה או קטנה ממנה. נמק את תשובתך. )3 נקודות( הנח כי כל האטומים נמצאים ברמת היסוד )1 = n(. כאשר מעבירים דרך השפופרת קרינה 92.nm באורך גל של 5, חלק מהאטומים מעוררים לרמה הרביעית )4 = n(.. m = 92.nm 5( נקודות( ג. חשב את האנרגיה של פוטון בעל אורך גל של 5 E( 4 באטום זה. )3 נקודות( ד. חשב את האנרגיה של הרמה הרביעית ( ה. אטומי הגז הנמצאים ברמה המעוררת הרביעית יורדים לרמת היסוד. העתק למחברתך את התרשים של רמות האנרגיה, וסמן בו את הקווים המייצגים את המעברים האפשריים מרמה = 4 n לרמת היסוד. )4 נקודות( בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פיזיקה 3 יחידות לימוד הוראות לנבחן

פיזיקה 3 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 84 036001, מספר השאלון: נתונים ונוסחאות בפיזיקה ל 3 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שלוש

Διαβάστε περισσότερα

ב ה צ ל ח ה! /המשך מעבר לדף/

ב ה צ ל ח ה! /המשך מעבר לדף/ בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך 035804 מספר השאלון: דפי נוסחאות ל 4 יחידות לימוד נספח: מתמטיקה 4 יחידות לימוד שאלון ראשון תכנית ניסוי )שאלון

Διαβάστε περισσότερα

חשמל לתלמידי 5 יחידות לימוד הוראות לנבחן = נקודות

חשמל לתלמידי 5 יחידות לימוד הוראות לנבחן = נקודות בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ו, 2016 מועד הבחינה: 655 036002, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: פיזיקה חשמל לתלמידי

Διαβάστε περισσότερα

18 במאי 2008 פיזיקה / י"ב נקודות; 3 33 = 100 נקודות. m 2 בהצלחה! שאלה 1

18 במאי 2008 פיזיקה / יב נקודות; 3 33 = 100 נקודות. m 2 בהצלחה! שאלה 1 שם התלמיד/ה : בית הספר: המורה בחמד"ע : 8 במאי 008 פיזיקה / י"ב מבחן בפיזיקה במתכונת מבחן בגרות חשמל הוראות לנבחן ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד א ב ג ד משך הבחינה: 05

Διαβάστε περισσότερα

פיזיקה מבחן מתכונת בחשמל ומגנטיות לתלמידי 5 יחידות לימוד הוראות לנבחן

פיזיקה מבחן מתכונת בחשמל ומגנטיות לתלמידי 5 יחידות לימוד הוראות לנבחן מאי 2011 קרית חינוך אורט קרית ביאליק פיזיקה מבחן מתכונת בחשמל ומגנטיות לתלמידי 5 יחידות לימוד הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעה ושלושה רבעים (105 דקות) ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה חמש שאלות, ומהן

Διαβάστε περισσότερα

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א(

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ה, 2015 סמל השאלון: 845201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. נספח: נוסחאון במערכות חשמל מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה )שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי, 5 יחידות לימוד( 1 מספרים מרוכבים 3#2 3 3

מתמטיקה )שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי, 5 יחידות לימוד( 1 מספרים מרוכבים 3#2 3 3 סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים מדינת ישראל מועד הבחינה: חורף תשע"ב, 202 משרד החינוך מספר השאלון: 035807 דפי נוסחאות ל 5 יחידות לימוד נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. מתמטיקה 5 יחידות לימוד שאלון שני

Διαβάστε περισσότερα

מבחן משווה בפיסיקה כיתה ט'

מבחן משווה בפיסיקה כיתה ט' מבחן משווה בפיסיקה כיתה ט' משך המבחן 0 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות. עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר:.מחשבון. נספח הנוסחאות

Διαβάστε περισσότερα

שאלה 1 V AB פתרון AB 30 R3 20 R

שאלה 1 V AB פתרון AB 30 R3 20 R תרגילים בתורת החשמל כתה יג שאלה א. חשב את המתח AB לפי משפט מילמן. חשב את הזרם בכל נגד לפי המתח שקיבלת בסעיף א. A 60 0 8 0 0.A B 8 60 0 0. AB 5. v 60 AB 0 0 ( 5.) 0.55A 60 א. פתרון 0 AB 0 ( 5.) 0 0.776A

Διαβάστε περισσότερα

פתרון מבחן פיזיקה 5 יח"ל טור א' שדה מגנטי ורמות אנרגיה פרק א שדה מגנטי (100 נקודות)

פתרון מבחן פיזיקה 5 יחל טור א' שדה מגנטי ורמות אנרגיה פרק א שדה מגנטי (100 נקודות) שאלה מספר 1 פתרון מבחן פיזיקה 5 יח"ל טור א' שדה מגנטי ורמות אנרגיה פרק א שדה מגנטי (1 נקודות) על פי כלל יד ימין מדובר בפרוטון: האצבעות מחוץ לדף בכיוון השדה המגנטי, כף היד ימינה בכיוון הכוח ולכן האגודל

Διαβάστε περισσότερα

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ה, 2015 מועד הבחינה: 656 036201, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים

Διαβάστε περισσότερα

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א( הוראות לנבחן

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( הוראות לנבחן מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשס"ח, 2008 סמל השאלון: 845201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. נספח: נוסחאון במערכות חשמל מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה שאלון ו' נקודות. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות עלול לגרום לפסילת הבחינה.

מתמטיקה שאלון ו' נקודות. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות עלול לגרום לפסילת הבחינה. בגרות לבתי ספר על-יסודיים מועד הבחינה: תשס"ח, מספר השאלון: 05006 נספח:דפי נוסחאות ל- 4 ול- 5 יחידות לימוד מתמטיקה שאלון ו' הוראות לנבחן משך הבחינה: שעה ושלושה רבעים. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

Διαβάστε περισσότερα

מערכות אלקטרוניות א' יחידת לימוד אחת )כיתה י"ב(

מערכות אלקטרוניות א' יחידת לימוד אחת )כיתה יב( מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ב, 01 סמל השאלון: 841101 א. משך הבחינה: שעתיים. מערכות אלקטרוניות א' יחידת לימוד אחת )כיתה י"ב( הוראות לנבחן ההנחיות בשאלון

Διαβάστε περισσότερα

מערכות אלקטרוניות א' יחידת לימוד אחת )כיתה י"ב(

מערכות אלקטרוניות א' יחידת לימוד אחת )כיתה יב( מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תש"ע, 010 סמל השאלון: 841101 א. משך הבחינה: שעתיים. מערכות אלקטרוניות א' יחידת לימוד אחת )כיתה י"ב( הוראות לנבחן נספח: נוסחאון

Διαβάστε περισσότερα

מחשוב ובקרה ט' למתמחים במחשוב ובקרה במגמת הנדסת חשמל אלקטרוניקה (כיתה י"ג) הוראות לנבחן

מחשוב ובקרה ט' למתמחים במחשוב ובקרה במגמת הנדסת חשמל אלקטרוניקה (כיתה יג) הוראות לנבחן גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ו, 6 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 754 סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

Διαβάστε περισσότερα

מחוון פתרון לתרגילי חזרה באלקטרומגנטיות קיץ תשס"ז. V=ε R

מחוון פתרון לתרגילי חזרה באלקטרומגנטיות קיץ תשסז. V=ε R מחוון פתרון לתרגילי חזרה באלקטרומגנטיות קיץ תשס"ז v שאלה א. המטען חיובי, כוון השדה בין הלוחות הוא כלפי מעלה ולכן המטען נעצר. עד כניסת החלקיק לבין לוחות הקבל הוא נע בנפילה חופשית. בין הלוחות החלקיק נע בתאוצה

Διαβάστε περισσότερα

דוגמאות. W = mg. = N mg f sinθ = 0 N = sin20 = 59.26N. F y. m * = N 9.8 = = 6.04kg. m * = ma x. F x. = 30cos20 = 5.

דוגמאות. W = mg. = N mg f sinθ = 0 N = sin20 = 59.26N. F y. m * = N 9.8 = = 6.04kg. m * = ma x. F x. = 30cos20 = 5. דוגמאות 1. ארגז שמסתו 5kg נמצא על משטח אופקי. על הארגז פועל כוח שגודלו 30 וכיוונו! 20 מתחת לציר האופקי. y x א. שרטטו דיאגרמת כוחות על הארגז. f W = mg ב. מהו גודלו וכיוונו של הכוח הנורמלי הפועל על הארגז?

Διαβάστε περισσότερα

מבחן משווה בפיסיקה תשע"ג כיתה ט' טור א משך המבחן 90 דקות

מבחן משווה בפיסיקה תשעג כיתה ט' טור א משך המבחן 90 דקות מבחן משווה בפיסיקה תשע"ג כיתה ט' טור א משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל משימות. עליך לבצע את כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף לטופס המבחן בעת ההגשה. חומרי עזר:.מחשבון. נספח

Διαβάστε περισσότερα

פתרון 4. a = Δv Δt = = 2.5 m s 10 0 = 25. y = y v = 15.33m s = 40 2 = 20 m s. v = = 30m x = t. x = x 0.

פתרון 4. a = Δv Δt = = 2.5 m s 10 0 = 25. y = y v = 15.33m s = 40 2 = 20 m s. v = = 30m x = t. x = x 0. בוחן לדוגמא בפיזיקה - פתרון חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות מצורף זמן הבחינה: שלוש שעות יש להקפיד על כתיבת יחידות חלק א יש לבחור 5 מתוך 6 השאלות 1. רכב נוסע במהירות. 5 m s לפתע הנהג לוחץ על דוושת הבלם והרכב

Διαβάστε περισσότερα

פיזיקה שאלון חקר הוראות לנבחן

פיזיקה שאלון חקר הוראות לנבחן מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך, התרבות והספורט מועד הבחינה: קיץ תשס"ו, 2006 סמל השאלון: 98 917555, נספח: נתונים ונוסחאות בפיזיקה ל 5 יח"ל מקום למדבקת נבחן פיזיקה שאלון חקר

Διαβάστε περισσότερα

3-9 - a < x < a, a < x < a

3-9 - a < x < a, a < x < a 1 עמוד 59, שאלהמס', 4 סעיףג' תיקוני הקלדה שאלון 806 צריך להיות : ג. מצאאתמקומושלאיברבסדרהזו, שקטןב- 5 מסכוםכלהאיבריםשלפניו. עמוד 147, שאלהמס' 45 ישלמחוקאתהשאלה (מופיעהפעמיים) עמוד 184, שאלהמס', 9 סעיףב',תשובה.

Διαβάστε περισσότερα

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח.

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח. החשמלי השדה הקדמה: מושג השדה חשמלי נוצר, כאשר הפיזיקאי מיכאל פרדיי, ניסה לתת הסבר אינטואיטיבי לעובדה שמטענים מפעילים זה על זה כוחות ללא מגע ביניהם. לטענתו, כל עצם בעל מטען חשמלי יוצר מסביבו שדה המשתרע

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 315, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 315, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 315, 635865 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1. סדרה חשבונית שיש בה n איברים...2 3. האיבר

Διαβάστε περισσότερα

(להנדסאי מכונות) הוראות לנבחן פרק שני: בקרת תהליכים ומכשור לבקרה ולאלקטרוניקה תעשייתית 80 נקודות

(להנדסאי מכונות) הוראות לנבחן פרק שני: בקרת תהליכים ומכשור לבקרה ולאלקטרוניקה תעשייתית 80 נקודות גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: משרד החינוך 710923 סמל השאלון: מערכות מכטרוניות ה' (להנדסאי מכונות) הוראות לנבחן א. משך הבחינה: ארבע שעות. ב. מבנה השאלון

Διαβάστε περισσότερα

תרגיל 3 שטף חשמלי ומשפט גאוס

תרגיל 3 שטף חשמלי ומשפט גאוס תרגיל שטף חשמלי ומשפט גאוס הערה: אינטגרלים חיוניים מוצגים בסוף הדף 1. כדור שמסתו.5 g ומטענו 1 6- C תלוי בחוט שאורכו 1 m ונמצא בשדה חשמלי של לוח אינסופי. החוט נפרש בזווית של 1 לכיוון הלוח. מה צפיפות המטען

Διαβάστε περισσότερα

שאלה 3. b a I(A) α(deg) 10 cm

שאלה 3. b a I(A) α(deg) 10 cm שאלה 1 תרגילי חזרה במגנטיות בתוך שדה מגנטי אחיד B שרויה הצלע התחתונה (שאורכה ( L של מעגל חשמלי מלבני. המעגל החשמלי מורכב מסוללה ומסגרת מלבנית מוליכה שזורם בה זרם i. המעגל החשמלי תלוי בצד אחד של מאזניים

Διαβάστε περισσότερα

השפעת הטמפרטורה על ההתנגדות התנגדות המוליך

השפעת הטמפרטורה על ההתנגדות התנגדות המוליך בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 013 מועד הבחינה: משרד החינוך נספח לשאלון: 84501 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר א. תורת החשמל נוסחאון במערכות חשמל )10 עמודים( )הגדלים בנוסחאון

Διαβάστε περισσότερα

מכינות ריענון והשלמה בפיסיקה מבחן סוף מועד ב' בפיסיקה 1 עם המרצים : פרק ראשון- מכניקה: עליך לענות על 3 מתוך השאלות 1 4 )כל שאלה 19 נק'(.

מכינות ריענון והשלמה בפיסיקה מבחן סוף מועד ב' בפיסיקה 1 עם המרצים : פרק ראשון- מכניקה: עליך לענות על 3 מתוך השאלות 1 4 )כל שאלה 19 נק'(. מכינות ריענון והשלמה בפיסיקה מבחן סוף מועד ב' בפיסיקה 1 עם המרצים : משך הבחינה : 01 דקות חומר עזר מותר: מחשבון, דף נוסחאות מצורף לשאלון. הוראות לנבחן: * בשאלון זה 3 פרקים: פרק ראשון- מכניקה: עליך לענות

Διαβάστε περισσότερα

m 3kg משוחררת מנקודה A של משור משופע חלק בעל אורך

m 3kg משוחררת מנקודה A של משור משופע חלק בעל אורך .v A עבודה: ( גוף נזרק מגובה h 8m במהירות אופקית שווה ל- 7m/s א. מהי העבודה הנעשית על ידי כוח הכובד מנקודה A לנקודה B? השתמש במשפט עבודה - אנרגיה קינטית כדי לחשב את גודל מהירות הגוף בנקודה B. AB l m וזווית.

Διαβάστε περισσότερα

פיזיקה 2 שדה מגנטי- 1

פיזיקה 2 שדה מגנטי- 1 Ariel University אוניברסיטת אריאל פיזיקה שדה מגנטי- 1. 1 MeV 1.חשב את זמן המחזור של פרוטון בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ שהוא בערך B. 5Gauss ואת רדיוס הסיבוב של המסלול, בהנחה שהאנרגיה של הפרוטון הוא M

Διαβάστε περισσότερα

שאלה. משקולת שמסתה 2kg = m תלויה במנוחה על חוט שאורכו l, = 1m המחובר לתקרה. )ראו תרשים(

שאלה. משקולת שמסתה 2kg = m תלויה במנוחה על חוט שאורכו l, = 1m המחובר לתקרה. )ראו תרשים( שאלה משקולת שמסתה 2kg = תלויה במנוחה על חוט שאורכו l, = 1 המחובר לתקר )ראו תרשים( מצאו את הכח T סטודנט הזיז את המשקולת בזווית = 10 α מן האנך )נקודה A בתרשים( והרפה, המסה חזרה לנקודה הנמוכה ביותר )נקודה

Διαβάστε περισσότερα

מבחן פטור לדוגמא בפיזיקה הוראות לנבחן/ת: המבחן כולל שני חלקים. בכל חלק 3 שאלות עליך לענות על שתי שאלות מכל חלק סה"כ 4 1. שאלות. השאלות שוות בערכן.

מבחן פטור לדוגמא בפיזיקה הוראות לנבחן/ת: המבחן כולל שני חלקים. בכל חלק 3 שאלות עליך לענות על שתי שאלות מכל חלק סהכ 4 1. שאלות. השאלות שוות בערכן. מבחן פטור לדוגמא בפיזיקה הוראות לנבחן/ת: המבחן כולל שני חלקים. בכל חלק 3 שאלות עליך לענות על שתי שאלות מכל חלק סה"כ 4. שאלות. השאלות שוות בערכן.. כתוב/כתבי את הבחינה בכתב ברור ומסודר. 3. הסבר/י כל שלב

Διαβάστε περισσότερα

דף תרגילים תנועת מטען בשדה מגנטיות

דף תרגילים תנועת מטען בשדה מגנטיות 1 דף תרגילים תנועת מטען בשדה מגנטיות תנועת מטען בשדה מגנטי בלבד וחשמלי מסת פרוטון 1.671-7 kg מסת אלקטרון 9.111-31 kg גודל מטען האלקטרון/פרוטון 1.61 19- c שאלה 1 שני חלקיקים בעלי מסה שווה אופקית וקבועה

Διαβάστε περισσότερα

4( מסה m תלויה על חוט בנקודה A ומשוחררת. כאשר היא עוברת בנקודה הנמוכה ביותר B, המתיחות בחוט היא: א. התשובה תלויה באורך החוט.

4( מסה m תלויה על חוט בנקודה A ומשוחררת. כאשר היא עוברת בנקודה הנמוכה ביותר B, המתיחות בחוט היא: א. התשובה תלויה באורך החוט. 1( מכונית נעה במהירות קבועה ימינה לאורך כביש מהיר ישר. ברגע בו חולפת המכונית על פני צוק, אבן נופלת כלפי מטה במערכת הייחוס של הצוק. אלו מבין העקומות הבאות מתארת באופן הטוב ביותר את המסלול של האבן במערכת

Διαβάστε περισσότερα

ושל (השטח המקווקו בציור) . g(x) = 4 2x. ו- t x = g(x) f(x) dx

ושל (השטח המקווקו בציור) . g(x) = 4 2x. ו- t x = g(x) f(x) dx פרק 9: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי O 9 ושל בציור שלפניך מתוארים גרפים של הפרבולה f() = נמצאת על הנקודה המלבן CD מקיים: הישר = 6 C ו- D נמצאות הפרבולה, הנקודה נמצאת על הישר, הנקודות ( t > ) OD = t נתון:

Διαβάστε περισσότερα

33 = 16 2 נקודות. נקודות. נקודות. נקודות נקודות.

33 = 16 2 נקודות. נקודות. נקודות. נקודות נקודות. 1 מבחן מתכונת מס ' משך הבחינה: שלוש שעות וחצי. מבנה ה ומפתח הערכה: ב זה שלושה פרקים. פרק א': אלגברה והסתברות: נקודות. נקודות. נקודות. נקודות. 1 33 = 16 3 3 פרק ב': גיאומטריה וטריגונומטריה במישור: 1 33

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשע"א, מיום 31/1/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשעא, מיום 31/1/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן. בB בB תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשע"א, מיום 31/1/2011 שאלון: 035804 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 מכונית נסעה מעיר A לעיר B על כביש ראשי

Διαβάστε περισσότερα

פתח דבר לתלמידים ולמורים, ספר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניים ואקסטרניים, המתכוננים לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלים.

פתח דבר לתלמידים ולמורים, ספר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניים ואקסטרניים, המתכוננים לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלים. פתח דבר לתלמידים ולמורים, ספר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניים ואקסטרניים, המתכוננים לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלים. הספר מעודכן לתוכנית הלימודים של משרד החינוך לקיץ 4, בהתאם לחוזרי המפמ"ר ולמסמך

Διαβάστε περισσότερα

הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר.

הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר. קיץ תשע"ד )14( - השאלות 4 קיץ תשע"ד 14) ) הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר. מכניקה, אופטיקה וגלים פרק ראשון - מכניקה 1. צנחן קפץ ממטוס ברגע t. תוך כדי נפילתו הוא פותח את

Διαβάστε περισσότερα

Charles Augustin COULOMB ( ) קולון חוק = K F E המרחק סטט-קולון.

Charles Augustin COULOMB ( ) קולון חוק = K F E המרחק סטט-קולון. Charles Augustin COULOMB (1736-1806) קולון חוק חוקקולון, אשרנקראעלשםהפיזיקאיהצרפתישארל-אוגוסטיןדהקולוןשהיהאחדהראשוניםשחקרבאופןכמותיאתהכוחותהפועלים ביןשניגופיםטעונים. מדידותיוהתבססועלמיתקןהנקראמאזניפיתול.

Διαβάστε περισσότερα

את כיוון המהירות. A, B

את כיוון המהירות. A, B קיץ 6 AB, B A א. וקטור שינוי המהירות (בקטע מ A ל B), עפ"י ההגדרה, הוא: (עפ"י הסימונים שבתרשים המהירות בנקודה A, למשל, היא ). נמצא וקטור זה, באופן גרפי, ונזכור כי אין משמעות למיקום הוקטורים:. (הערה עבור

Διαβάστε περισσότερα

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 א א א א קינמטיקה של מסה נקודתית 3 תרגילים רמה א' ) המהירות של חלקיק מסוים נתון ע"י. v 3 4t ידוע שחלקיק זה היה בראשית הצירים ב t. מהן המשוואות עבור ההעתק והתאוצה של החלקיק? צייר את הגרפים עבור ההעתק, מהירות

Διαβάστε περισσότερα

ג. נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג ד. נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג חשמל ואלקטרוניקה ט' מגמת הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה )כיתה י"ג( הוראות לנבחן

ג. נוסחאון בתורת החשמל לכיתה יג ד. נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה יג חשמל ואלקטרוניקה ט' מגמת הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה )כיתה יג( הוראות לנבחן גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ט, 009 מועד הבחינה: משרד החינוך 733001 סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. נספח לשאלה 9 ב. נספח לשאלה 10 ג. נוסחאון בתורת החשמל

Διαβάστε περισσότερα

דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי

דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי דף תרגילים שאלה מספר 1 בניסוי לחקירת משתמשים במקור אור =λ. 250 nm האלקטרודות של השפופרת שפולט אור בעל אורך גל עשויות ממתכת ניקל שפונקצית העבודה שלה. B= 5.2 ev המערכת מסודרת כך שכאשר המתח בין האלקטרודות

Διαβάστε περισσότερα

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2 לקט תרגילי חזרה בנושא אלקטרוסטטיקה מבנה אטו, חוק קולו. א) נתוני שני איזוטופי של יסוד ליטיו 3 Li 6 : ו. 3 Li 7 מהו הבדל בי שני האיזוטופי? מה משות ביניה? ) התייחס למספר אלקטרוני, פרוטוני וניטרוני, מסת האיזוטופ

Διαβάστε περισσότερα

ל הזכויות שמורות לדפנה וסטרייך

ל הזכויות שמורות לדפנה וסטרייך מרובע שכל זוג צלעות נגדיות בו שוות זו לזו נקרא h באיור שלעיל, הצלעות ו- הן צלעות נגדיות ומתקיים, וכן הצלעות ו- הן צלעות נגדיות ומתקיים. תכונות ה כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו. 1. כל שתי צלעות נגדיות

Διαβάστε περισσότερα

T 1. T 3 x T 3 בזווית, N ( ) ( ) ( ) התלוי. N mg שמאלה (כיוון

T 1. T 3 x T 3 בזווית, N ( ) ( ) ( ) התלוי. N mg שמאלה (כיוון קיץ 006 f T א. כיוון שמשקל גדול יותר של m יוביל בסופו של דבר למתיחות גדולה יותר בצידה הימני, m עלינו להביט על המצב בו פועל כוח החיכוך המקס', ז"א של : m הכוחות על הגוף במנוחה (ז"א התמדה), לכן בכל ציר הכוחות

Διαβάστε περισσότερα

יתרואת עקר יאטל - וו וטופ את

יתרואת עקר יאטל - וו וטופ את מיקוד במעבדה בפיסיקה 9 רקע תאורתי קיטוב האור E אור מקוטב אור טבעי גל אלקרומגנטי הוא גל המורכב משדה חשמלי B ושדה מגנטי המאונכים זה לזה לכן.1 וקטור השדה החשמלי ווקטור ההתקדמות יוצרים מישור קבוע שנקרא מישור

Διαβάστε περισσότερα

עבטה יעדמו הסדנהה יעדמ תניכמ הקיסיפב תובושתו תוניחב ףסוא ל חי " 5 תישילש הרודהמ 2004 רבוטקוא

עבטה יעדמו הסדנהה יעדמ תניכמ הקיסיפב תובושתו תוניחב ףסוא ל חי  5 תישילש הרודהמ 2004 רבוטקוא היחידה הקדם אקדמית מכינת מדעי ההנדסה ומדעי הטבע אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 5 יח"ל מהדורה שלישית אוקטובר 4 הקדמה חבורת זו היא מהדורה שלישית מורחבת מתוקנת ומאורגנת מחדש לחוברת "אוסף בחינות בפיסיקה של המכינה

Διαβάστε περισσότερα

-הולכה חשמלית- הולכה חשמלית

-הולכה חשמלית- הולכה חשמלית מילות מפתח: הולכה חשמלית התנגדות, וולטמטר, אמפרמטר, נגד, דיודה, אופיין, התנגדות דינמית. הציוד הדרוש: 2 רבי מודדים דגיטלים )מולטימטרים(, פלטת רכיבים, ספק, כבלים חשמליים. מטרות הניסוי: הכרת נושא ההולכה החשמלית

Διαβάστε περισσότερα

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 1. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 1. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט. 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 1. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

Διαβάστε περισσότερα

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט. סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

Διαβάστε περισσότερα

רקנסיל רוגיא רמ. עדמל ןמציו

רקנסיל רוגיא רמ. עדמל ןמציו הטכניון מכון טכנולוגי לישראל המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים האולימפיאדה הארצית ה 16 לפיזיקה תשס"ה תשס"ו אנו שמחים על השתתפותכם בשלב א' של האולימפיאדה הארצית ה 16 לפיזיקה. האולימפיאדה הארצית ה 16 לפיזיקה

Διαβάστε περισσότερα

. sec [ ] sec. lim 0. 1 y

. sec [ ] sec. lim 0. 1 y הקיטמניק - 'א קרפ תוריהמ ה יוניש בצק תא אטבמה ירוטקו לדוג - ןמזה לש היצקנופכ קתעה [ ]. [ ] הצואת a ןמזה לש היצקנופכ תוריהמה יוניש בצק תא אטבמה ירוטקו לדוג - תעצוממ תוריהמ : t x :תיעגר תוריהמ t x li t :העובק

Διαβάστε περισσότερα

טור א' מבחן משווה בפיסיקה תשע"ג כיתה ח' משך המבחן 90 דקות

טור א' מבחן משווה בפיסיקה תשעג כיתה ח' משך המבחן 90 דקות טור א' מבחן משווה בפיסיקה תשע"ג כיתה ח' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון :שאלון זה כולל 3 משימות. עליך לבצע את כולן. כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון.

Διαβάστε περισσότερα

מישורית. 35 (2) 55 (3) 70 (4)

מישורית. 35 (2) 55 (3) 70 (4) שאלות, תרגילים ובעיות I. תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 32-1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים. תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה. 2. חוקי

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תש"ע מועד ב', מיום 14/7/2010 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תשע מועד ב', מיום 14/7/2010 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן. תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תש"ע מועד ב', מיום 14/7/2010 שאלון: 316, 035806 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 E נתון: 1 רוכב אופניים רכב מעיר A לעיר B

Διαβάστε περισσότερα

1 f. v 2. λ 1 = 1. θ 2 תמונה 2. במשולש sin

1 f. v 2. λ 1 = 1. θ 2 תמונה 2. במשולש sin "שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל 0 ת"ד 039 ת"א 6009 חוק השבירה של גלי אור (קרן אור) שם קובץ הניסוי: Seell`s Law.ds חוברת מס' כרך: גלים ואופטיקה מאת: משה גלבמן "שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל 0 ת"ד

Διαβάστε περισσότερα

תרשים 1 מבוא. I r B =

תרשים 1 מבוא. I r B = שדה מגנטי של תיל נושא זרם מבוא תרשים 1 השדה המגנטי בקרבת תיל ארוך מאד נושא זרם נתון על ידי: μ0 B = 2 π I r כאשר μ o היא פרמיאביליות הריק, I הזרם הזורם בתיל ו- r המרחק מהתיל. 111 בניסוי זה נשתמש בחיישן

Διαβάστε περισσότερα

http://wwwphysics4allcoil מושגים במכניקה הגדרות עריכה פבל דוד מקום וקטור תחילתו בראשית הצירים וסופו בנקודה בה נמצא הגוף העתק מיקומו החדש של גוף ביחס למקום הקודם (ווקטור) ההעתק בין שני ארועים מציין את שנוי

Διαβάστε περισσότερα

אוסף שאלות מס. 3 פתרונות

אוסף שאלות מס. 3 פתרונות אוסף שאלות מס. 3 פתרונות שאלה מצאו את תחום ההגדרה D R של כל אחת מהפונקציות הבאות, ושרטטו אותו במישור. f (x, y) = x + y x y, f 3 (x, y) = f (x, y) = xy x x + y, f 4(x, y) = xy x y f 5 (x, y) = 4x + 9y 36,

Διαβάστε περισσότερα

סדרות - תרגילים הכנה לבגרות 5 יח"ל

סדרות - תרגילים הכנה לבגרות 5 יחל סדרות - הכנה לבגרות 5 יח"ל 5 יח"ל סדרות - הכנה לבגרות איברים ראשונים בסדרה) ) S מסמן סכום תרגיל S0 S 5, S6 בסדרה הנדסית נתון: 89 מצא את האיבר הראשון של הסדרה תרגיל גוף ראשון, בשנייה הראשונה לתנועתו עבר

Διαβάστε περισσότερα

זיהוי פגמים במיתר באמצעות גלים עומדים

זיהוי פגמים במיתר באמצעות גלים עומדים מה חדש במעבדה? זיהוי פגמים במיתר באמצעות גלים עומדים מרק גלר, ישיבת בני עקיבא, נתניה אלכסנדר רובשטין, מכון דווידסון, רחובות מבוא גלים מכניים תופסים מקום חשוב בלימודי הפיזיקה בבית הספר. הנושא של גלים מכניים

Διαβάστε περισσότερα

תשס"ז שאלות מהחוברת: שאלה 1: 3 ס"מ פתרון: = = F r 03.0 שאלה 2: R פתרון: F 2 = 1 10

תשסז שאלות מהחוברת: שאלה 1: 3 סמ פתרון: = = F r 03.0 שאלה 2: R פתרון: F 2 = 1 10 Q 0 חוק קולון: שאלות מהחוברת: שאלה : פיזיקה למדעי החיים פתרון תרגיל 5 חוק קולון,שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי ו- Q 5 0 Q Q 3 ס"מ חשב את הכוח החשמלי הפועל בין שני מטענים נקודתיים הנמצאים במרחק 3 ס"מ זה מזה.

Διαβάστε περισσότερα

I. גבולות. x 0. מתקיים L < ε. lim אם ורק אם. ( x) = 1. lim = 1. lim. x x ( ) הפונקציה נגזרות Δ 0. x Δx

I. גבולות. x 0. מתקיים L < ε. lim אם ורק אם. ( x) = 1. lim = 1. lim. x x ( ) הפונקציה נגזרות Δ 0. x Δx דפי נוסחאות I גבולות נאמר כי כך שלכל δ קיים > ε לכל > lim ( ) L המקיים ( ) מתקיים L < ε הגדרת הגבול : < < δ lim ( ) lim ורק ( ) משפט הכריך (סנדוויץ') : תהיינה ( ( ( )g ( )h פונקציות המוגדרות בסביבה נקובה

Διαβάστε περισσότερα

תרגול #4 כוחות (נורמל, חיכוך, מדומה)

תרגול #4 כוחות (נורמל, חיכוך, מדומה) תרגול #4 כוחות נורמל, חיכוך, מדומה 8 באפריל 013 רקע תיאורטי כוח נורמלי כח שמפעיל משטח בתגובה לכח שמופעל עליו. כוח חיכוך חיכוך הוא כוח הפועל בין שני גופים הנמצאים במגע ומופעל על ידי גוף אחד הדוחף או מושך

Διαβάστε περισσότερα

שאלה 1 נתון: (AB = AC) ABC שאלה 2 ( ) נתון. באמצעות r ו-. α שאלה 3 הוכח:. AE + BE = CE שאלה 4 האלכסון (AB CD) ABCD תשובה: 14 ס"מ = CD.

שאלה 1 נתון: (AB = AC) ABC שאלה 2 ( ) נתון. באמצעות r ו-. α שאלה 3 הוכח:. AE + BE = CE שאלה 4 האלכסון (AB CD) ABCD תשובה: 14 סמ = CD. טריגונומטריה במישור 5 יח"ל טריגונומטריה במישור 5 יח"ל 010 שאלונים 006 ו- 806 10 השאלות 1- מתאימות למיקוד קיץ = β ( = ) שאלה 1 במשולש שווה-שוקיים הוכח את הזהות נתון: sin β = sinβ cosβ r r שאלה נתון מעגל

Διαβάστε περισσότερα

בהצלחה! הוראות אוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיסיקה

בהצלחה! הוראות אוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיסיקה פיסיקה א' מספר הקורס: 5330 המרצה: פרופ' גז'גוז' יונג מועד: ב', טור: א' תאריך: משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר מותר: דף נוסחאות המצורף לבחינה ומחשבון פשוט אוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיסיקה

Διαβάστε περισσότερα

וקטורים א( חשב מהו A+B+C ב( חשב מהו A-B-C ג( חשב מהו 2A+3B-4C א( מהו הוקטור היחידה 1.1 נתונים 3 וקטורים:

וקטורים א( חשב מהו A+B+C ב( חשב מהו A-B-C ג( חשב מהו 2A+3B-4C א( מהו הוקטור היחידה 1.1 נתונים 3 וקטורים: וקטורים 1.1 נתונים 3 וקטורים: A )1,3( B )4,2( C )3,5( חשב מהו A+B+C חשב מהו A-B-C חשב מהו 2A+3B-4C 1.2 (4,6) A נתון הוקטור הצג את הוקטור בצורתו הפולרית )גודל וכיוון( מהו הוקטור היחידה A בהצגה פולרית. גודלו

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version הקשר בין שדה חשמלי לפוטנציאל חשמלי E נחקור את הקשר, עבור מקרה פרטי, בו יש לנו שדה חשמלי קבוע. נתון שדה חשמלי הקבוע במרחב שגודלו שווה ל. E נסמן שתי נקודות לאורך קו שדה ו המרחק בין הנקודות שווה ל x. המתח

Διαβάστε περισσότερα

שדות תזכורת: פולינום ממעלה 2 או 3 מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה. שקיימים 5 מספרים שלמים שונים , ראשוני. שעבורם

שדות תזכורת: פולינום ממעלה 2 או 3 מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה. שקיימים 5 מספרים שלמים שונים , ראשוני. שעבורם תזכורת: פולינום ממעלה או מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה p f ( m i ) = p m1 m5 תרגיל: נתון עבור x] f ( x) Z[ ראשוני שקיימים 5 מספרים שלמים שונים שעבורם p x f ( x ) f ( ) = נניח בשלילה ש הוא

Διαβάστε περισσότερα

נאמר כי כאשר שני גלים מתלכדים בפסגותיהם מתרחשת התאבכות בונה. כלומר, עוצמת הגל גדלה.

נאמר כי כאשר שני גלים מתלכדים בפסגותיהם מתרחשת התאבכות בונה. כלומר, עוצמת הגל גדלה. U אלקטרומגנטית צורה של העברת אנרגיה Uקרינה שבה שדה חשמלי ומגנטי נעים כגלים דרך תווך. גל מורכב מ- crests פסגות, הנקודות הגבוהות ביותר של הגל מעל הקו המרכזי, ומ-,troughs הנקודות הנמוכות ביותר של הגל מהקו

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה שאלון 804 מבחני בגרות ובחינות חזרה.

מתמטיקה שאלון 804 מבחני בגרות ובחינות חזרה. מתמטיקה שאלון 804 מבחני בגרות ובחינות חזרה הקדמה כללית: ספרי התרגילים של גול הינם פרי של שנות ניסיון רבות בהוראת חומרי הלימוד ובהגשה לבחינות הבגרות במתמטיקה הן בבתי הספר התיכוניים, הן בבתי הספר הפרטיים

Διαβάστε περισσότερα

[ ] Observability, Controllability תרגול 6. ( t) t t קונטרולבילית H למימדים!!) והאובז' דוגמא: x. נשתמש בעובדה ש ) SS rank( S) = rank( עבור מטריצה m

[ ] Observability, Controllability תרגול 6. ( t) t t קונטרולבילית H למימדים!!) והאובז' דוגמא: x. נשתמש בעובדה ש ) SS rank( S) = rank( עבור מטריצה m Observabiliy, Conrollabiliy תרגול 6 אובזרווביליות אם בכל רגע ניתן לשחזר את ( (ומכאן גם את המצב לאורך זמן, מתוך ידיעת הכניסה והיציאה עד לרגע, וזה עבור כל צמד כניסה יציאה, אז המערכת אובזרוובילית. קונטרולביליות

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי בשנת 1784 מדד הפיזיקאי הצרפתי שארל קולון את הכוח השורר בין שני גופים הטעונים במטענים חשמליים ונמצאים במנוחה. q הנמצאים במרחק r זה q 1 ו- תוצאות המדידה היו: בין שני מטענים חשמליים

Διαβάστε περισσότερα

סיכום חקירת משוואות מהמעלה הראשונה ומהמעלה השנייה פרק זה הינו חלק מסיכום כולל לשאלון 005 שנכתב על-ידי מאיר בכור

סיכום חקירת משוואות מהמעלה הראשונה ומהמעלה השנייה פרק זה הינו חלק מסיכום כולל לשאלון 005 שנכתב על-ידי מאיר בכור סיכום חקירת משוואות מהמעלה הראשונה ומהמעלה השנייה פרק זה הינו חלק מסיכום כולל לשאלון 5 שנכתב על-ידי מאיר בכור. חקירת משוואה מהמעלה הראשונה עם נעלם אחד = הצורה הנורמלית של המשוואה, אליה יש להגיע, היא: b

Διαβάστε περισσότερα

חלק ראשון אלקטרוסטטיקה

חלק ראשון אלקטרוסטטיקה undewa@hotmail.com גירסה 1. 3.3.5 פיסיקה תיכונית חשמל חלק ראשון אלקטרוסטטיקה מסמך זה הורד מהאתר.http://undewa.livedns.co.il אין להפיץ מסמך זה במדיה כלשהי, ללא אישור מפורש מאת המחבר. מחבר המסמך איננו אחראי

Διαβάστε περισσότερα

סטודנטים יקרים את הקורס בנו מני גבאי ויונתן גילאון, מרצים מבוקשים במוסדות אקדמיים שונים ובעלי ניסיון עתיר בהוראת המקצוע.

סטודנטים יקרים את הקורס בנו מני גבאי ויונתן גילאון, מרצים מבוקשים במוסדות אקדמיים שונים ובעלי ניסיון עתיר בהוראת המקצוע. סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 1. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

Διαβάστε περισσότερα

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט. 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

Διαβάστε περισσότερα

תרגול #14 תורת היחסות הפרטית

תרגול #14 תורת היחסות הפרטית תרגול #14 תורת היחסות הפרטית 27 ביוני 2013 עקרונות יסוד 1. עקרון היחסות חוקי הפיסיקה אינם משתנים כאשר עוברים ממערכת ייחוס אינרציאלית (מע' ייחוס שאינה מאיצה) אחת למערכת ייחוס אינרציאלית אחרת. 2. אינווריאנטיות

Διαβάστε περισσότερα

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים.

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל לוח יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. קבל קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. על לוח אחד מטען Q ועל לוח שני מטען Q. הפוטנציאל על כל לוח הוא

Διαβάστε περισσότερα

החוק השני של ניוטון מטרה: חקירת תנועה בהשפעת כוח תלות התאוצה במסה. א. תלות התאוצה בכוח. ב. בדיקת שימור אנרגיה במהלך התנועה. ג. משקולות, גלגלת וחוט.

החוק השני של ניוטון מטרה: חקירת תנועה בהשפעת כוח תלות התאוצה במסה. א. תלות התאוצה בכוח. ב. בדיקת שימור אנרגיה במהלך התנועה. ג. משקולות, גלגלת וחוט. החוק השני של ניוטון מטרה: חקירת תנועה בהשפעת כוח תלות התאוצה במסה. א. תלות התאוצה בכוח. ב. בדיקת שימור אנרגיה במהלך התנועה. ג. משקולות, גלגלת וחוט. ציוד: מסילת אויר, מחליק, סונר Sensor(,(Motion תי תיאור

Διαβάστε περισσότερα

תרגול פעולות מומצאות 3

תרגול פעולות מומצאות 3 תרגול פעולות מומצאות. ^ = ^ הפעולה החשבונית סמן את הביטוי הגדול ביותר:. ^ ^ ^ π ^ הפעולה החשבונית c) #(,, מחשבת את ממוצע המספרים בסוגריים.. מהי תוצאת הפעולה (.7,.0,.)#....0 הפעולה החשבונית משמשת חנות גדולה

Διαβάστε περισσότερα

אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה

אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה Analytical Electromagnetism Fall Semester 202-3 אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה צפיפויות מטען וזרם צפיפות מטען נפחית ρ מוגדרת כך שאינטגרל נפחי עליה נותן את המטען הכולל Q dv ρ היחידות של ρ הן מטען

Διαβάστε περισσότερα

תרגיל 13 משפטי רול ולגראנז הערות

תרגיל 13 משפטי רול ולגראנז הערות Mthemtics, Summer 20 / Exercise 3 Notes תרגיל 3 משפטי רול ולגראנז הערות. האם קיים פתרון למשוואה + x e x = בקרן )?(0, (רמז: ביחרו x,f (x) = e x הניחו שיש פתרון בקרן, השתמשו במשפט רול והגיעו לסתירה!) פתרון

Διαβάστε περισσότερα

סיכום בנושא של דיפרנציאביליות ונגזרות כיווניות

סיכום בנושא של דיפרנציאביליות ונגזרות כיווניות סיכום בנושא של דיפרנציאביליות ונגזרות כיווניות 25 בדצמבר 2016 תזכורת: תהי ) n f ( 1, 2,..., פונקציה המוגדרת בסביבה של f. 0 גזירה חלקית לפי משתנה ) ( = 0, אם קיים הגבול : 1 0, 2 0,..., בנקודה n 0 i f(,..,n,).lim

Διαβάστε περισσότερα

תרגול #10 מרכז מסה, מומנט התמד ומומנט כח

תרגול #10 מרכז מסה, מומנט התמד ומומנט כח תרגול #0 מרכז מסה, מומנט התמד ומומנט כח בדצמבר 03 רקע תיאורטי מרכז מסה עד כה הסתכלנו על גוף כאילו היה נקודתי. אולם לעיתים נרצה לבחון גם מערכת המכילה n גופים שלכל אחד מהם יש מסה m i ומיקום r. i ניתן לבחון

Διαβάστε περισσότερα

מה נשמר קבוע? מה מחשבים?

מה נשמר קבוע? מה מחשבים? שם הניסוי:גלוונומטר טנגנטי מדידת הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ רמה א' תיאור הניסוי בניסוי זה, נעסוק בתלות של השדה המגנטי במרכז לולאה בזרם החשמלי הזורם דרכה. נמדוד את כוונו של שדה מגנטי שקול

Διαβάστε περισσότερα

הפגיעה. באותו המישור. זוויתהפגיעהשווה לזוויתההחזרה - 1 -

הפגיעה. באותו המישור. זוויתהפגיעהשווה לזוויתההחזרה - 1 - אופטיקה גיאומטרית חלק ב החזרת אור מהו מהלך האור הפוגע במראה ומוחזר ממנה? נדמיין לעצמנו קרן אור הפוגעת במשטח מחזיר אור (מראה) ומוחזרת ממנו. נגדיר מספר מושגים לצורך הסבר: לזווית שבין הקרן הפוגעת לבין האנך

Διαβάστε περισσότερα

.רחביש דעומב הניחב לכל שארמ םשרהל ןחבנה לע.הב ףתתשהל השרומ תויהל אל יושע,הל םשרהל ילבמ הניחבל שגיש ןחבנ

.רחביש דעומב הניחב לכל שארמ םשרהל ןחבנה לע.הב ףתתשהל השרומ תויהל אל יושע,הל םשרהל ילבמ הניחבל שגיש ןחבנ ינואר, אל: מאת: הנבחן בבחינת הסיווג בפיסיקה, בטכניון. פרופ' שלמה דדו, הפקולטה לפיסיקה אחראי בחינת הסווג בפיסיקה בטכניון. הבחינה מורכבת משני חלקים: חלק א' מכניקה, וחלק ב' חשמל, מגנטיות ואופטיקה. כל חלק

Διαβάστε περισσότερα

שיעור 1. זוויות צמודות

שיעור 1. זוויות צמודות יחידה 11: זוגות של זוויות שיעור 1. זוויות צמודות נתבונן בתמרורים ובזוויות המופיעות בהם. V IV III II I הדסה מיינה את התמרורים כך: בקבוצה אחת שלושת התמרורים שמימין, ובקבוצה השנייה שני התמרורים שמשמאל. ש

Διαβάστε περισσότερα

תרגול 5 פוטנציאל חשמלי ואנרגייה חשמלית

תרגול 5 פוטנציאל חשמלי ואנרגייה חשמלית תרגול 5 פוטנציאל חשמלי ואנרגייה חשמלית כפי שהשדה החשמלי נותן אינדקציה לכח שיפעל על מטען בוחן שיכנס למרחב, כך הפוטנציאל החשמלי נותן אינדקציה לאנרגיית האינטרקציה החשמלית. הפוטנציאל החשמלי מוגדר על פי מינוס

Διαβάστε περισσότερα

סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806

סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806 סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806 בבעיותמינימום מקסימוםישלחפשאתנקודותהמינימוםהמוחלטוהמקסימוםהמוחלט. בשאלות מינימוםמקסימוםחובהלהראותבעזרתטבלה אובעזרתנגזרתשנייהשאכן מדובר עלמינימוםאומקסימום. לצורךקיצורהתהליך,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNION Israel Institute of Technology, Faculty of Mechanical Engineering מבוא לבקרה (034040) גליון תרגילי בית מס 5 ציור 1: דיאגרמת הבלוקים

TECHNION Israel Institute of Technology, Faculty of Mechanical Engineering מבוא לבקרה (034040) גליון תרגילי בית מס 5 ציור 1: דיאגרמת הבלוקים TECHNION Iael Intitute of Technology, Faculty of Mechanical Engineeing מבוא לבקרה (034040) גליון תרגילי בית מס 5 d e C() y P() - ציור : דיאגרמת הבלוקים? d(t) ו 0 (t) (t),c() 3 +,P() + ( )(+3) שאלה מס נתונה

Διαβάστε περισσότερα

דף פתרונות 7 נושא: תחשיב הפסוקים: צורה דיסיונקטיבית נורמלית, מערכת קשרים שלמה, עקביות

דף פתרונות 7 נושא: תחשיב הפסוקים: צורה דיסיונקטיבית נורמלית, מערכת קשרים שלמה, עקביות יסודות לוגיקה ותורת הקבוצות למערכות מידע (סמסטר ב 2012) דף פתרונות 7 נושא: תחשיב הפסוקים: צורה דיסיונקטיבית נורמלית, מערכת קשרים שלמה, עקביות 1. מצאו צורה דיסיונקטיבית נורמלית קנונית לפסוקים הבאים: (ג)

Διαβάστε περισσότερα

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשעו (2016) לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)............................................................................................................. חלק ראשון: שאלות שאינן להגשה 1. עבור

Διαβάστε περισσότερα

תרגול 6 חיכוך ותנועה מעגלית

תרגול 6 חיכוך ותנועה מעגלית נכתב ע"י עומר גולדברג תרגול 6 חיכוך ותנועה מעגלית Physics1B_2017A חיכוך כוח הנובע ממגע בין שני משטחים. אם יש כוח חיצוני הפועל על גוף בניסיון לייצר תנועה, ייווצר כוח בכיוון ההפוך כתוצאה מחיכוך. אם אין תנועה

Διαβάστε περισσότερα

סטודנטים יקרים את הקורס בנו מני גבאי ויונתן גילאון, מרצים מבוקשים במוסדות אקדמיים שונים ובעלי ניסיון עתיר בהוראת המקצוע.

סטודנטים יקרים את הקורס בנו מני גבאי ויונתן גילאון, מרצים מבוקשים במוסדות אקדמיים שונים ובעלי ניסיון עתיר בהוראת המקצוע. סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 1. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

Διαβάστε περισσότερα

רקע תיאורטי פיסיקה 1

רקע תיאורטי פיסיקה 1 רקע תיאורטי פיסיקה 1 30 ביוני 2013 הערה: יתכן וישנן נוסחאות שנלמדו אך אינן מופיעות פה. הרשימות מטה הן ריכוז של התרגולים בקורס ואין לייחס אליהם כאל מקור רפרנס יחיד בקורס (כל הזכויות שמורות לשרית נגר). dx(t)

Διαβάστε περισσότερα