Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ"

Transcript

1 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία (13) λέα Σκήκαηα ΣΔΙ, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην κεραλνγξαθηθό δειηίν πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ νη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπίζεο, κεηνλνκάδνληαη ηέζζεξα (4) Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δέθα (10) Σκήκαηα ΣΔΙ. Ρα λέα Ρκήκαηα θαη ε έληαμή ηνπο: α) ζε επηζηεκνληθά πεδία γηα ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΙ ή ΔΞΑΙ νκάδαο Β θαη β) ζε νκάδεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ΡΔΔ θαη ΔΞΑΙ νκάδαο Α αλαθέξνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο. Ζ απόθαζε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ Ρκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ΡΔΗ θαζώο θαη ε κεηνλνκαζία ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ Ρκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ΡΔΗ είλαη απνηέιεζκα δηαιόγνπ κε ηα Ηδξύκαηα Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνξηζκάησλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Σσξνηαμηθνύ Πρεδηαζκνύ θαη απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ Ρκεκάησλ ΠΑΞΔ θαη ΠΑΡΔ ηνπ Δζληθνύ Ππκβνπιίνπ Ξαηδείαο (ΔΠΞ), πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνύλ Ρκήκαηα κε ζύγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ε Ξνιηηηθή Ζγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, από ην θαινθαίξη ηνπ 2006 πξαγκαηνπνίεζε επηηόπηεο επηζθέςεηο ζε όια ηα Ξεξηθεξεηαθά Ηδξύκαηα ηεο ρώξαο κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ νπνίσλ ζπδεηήζεθαλ νη ηξόπνη θαη νη όξνη κεηνλνκαζίαο θαη κεηεμέιημεο εθείλσλ ησλ Ρκεκάησλ πνπ ην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαζώο θαη ε ίδξπζε λέσλ Ρκεκάησλ κε ζύγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Πην πιαίζην ησλ επαθώλ δεηήζεθε από ηνπο Ξξπηάλεηο ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ ΡΔΗ ε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ηνπο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Δλ ζπλερεία θαη εηδηθώο γηα ηα ΡΔΗ πνπ αληηκεηώπηδαλ πξόβιεκα, ζηηο 27 Πεπηεκβξίνπ 2006 ζπζηήζεθε Δηδηθή Δπηηξνπή Σσξνηαμηθνύ Πρεδηαζκνύ κε ζθνπό ηνλ αλαζρεδηαζκό θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ ησλ Ηδξπκάησλ, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ λέα Ρκήκαηα κε ζύγρξνλν γλσζηηθό αληηθείκελν θαη λα κεηνλνκαζηνύλ Ρκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνύζαλ αιιά ην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν δελ ήηαλ ειθπζηηθό γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζπνπδαζηέο θαη δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.

2 Ζ Δπηηξνπή, πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 669/ θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 720/ απόθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΠΑΡΔ θ. Κηράιε Κπξαηάθνπ, ζπλεδξίαδε ππό ηελ Ξξνεδξία ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΠΑΡΔ θαη κε κέιε ηνπο θ. Θ. Πνύηζα Δηδηθό Γξακκαηέα Αλώηαηεο Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ΡΔΗ, θ. Π. Γθαλάηζην Ξξόεδξν ΡΔΗ Γ. Καθεδνλίαο, θ. Γ. Γθίθα Ξξόεδξν ΡΔΗ Ζπείξνπ, θ. Γ. Θαιθάλε Ξξόεδξν ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ, θ. Β. Ξαλάγνπ Ξξόεδξν ΡΔΗ Θαιακάηαο, θ. Γ. Ληθνιόπνπιν Αληηπξόεδξν ΡΔΗ Θαιακάηαο, θ. Δπ. Ξαπαγεσξγίνπ Θαζεγεηή ΡΔΗ Αζήλαο, θ. Γ. Ρξηάληε Θαζεγεηή ΡΔΗ Αζήλαο, θ. Ξ. ςειάληε Θαζεγεηή ΡΔΗ Ιάξηζαο, θ. Γ. Θενηνθάην Δπίθνπξν Θαζεγεηή ΡΔΗ Αζήλαο, θ. Ησαλ. Ρζάθλε Ξξόεδξν ΝΠΔΞ ΡΔΗ θαη Θαζεγεηή ΡΔΗ Αζήλαο, θ. Δπ. Ξνιίηε Δθπξόζσπν ΝΠΔΞ ΡΔΗ θαη Θαζεγεηή ΡΔΗ Κεζνινγγίνπ θαη θ. Γ. Θνθθίλε Δθπξόζσπν ΝΠΔΞ ΡΔΗ θαη Θαζεγεηή ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή Σσξνηαμηθνύ Πρεδηαζκνύ, κεηά από καθξόρξνλεο εξγαζίεο θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο πξνηάζεηο ησλ ΡΔΗ, ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2007 θαηέιεμε ζε πόξηζκα πνπ πεξηειάκβαλε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα Ηδξύζεηο λέσλ Ρκεκάησλ θαη κεηνλνκαζίεο παιαηώλ Ρκεκάησλ ησλ Ξεξηθεξεηαθώλ Ηδξπκάησλ ηηο νπνίεο θαη εηζεγήζεθε ζηελ Νινκέιεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ Αλσηάηεο Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Ρν ΠΑΡΔ αθνύ κειέηεζε θαη επεμεξγάζηεθε ηηο πξνηάζεηο απηέο θαζώο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Ρκεκάησλ, ελέθξηλε νκόθσλα ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζηηο 20/6/06, 2/2/07, 6/6/07, 5/7/07 θαη 23/7/08, ηε κεηνλνκαζία θαη κεηεμέιημε 10 Ρκεκάησλ θαη ηε ζύζηαζε 21 λέσλ Ρκεκάησλ ΡΔΗ εθ ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ησλ 13 ζα αξρίζεη από ην αθαδεκατθό έηνο , ησλ 7 από ην αθαδεκατθό έηνο θαη ελόο από ην αθαδεκατθό έηνο Πε όηη αθνξά ζε κεηνλνκαζίεο θαη ηδξύζεηο λέσλ Ρκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, ην Ππκβνύιην Αλώηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, ζπλεδξίαζε επί ησλ ζεκάησλ απηώλ ζηηο 19/1/05, 26/3/07, 26/6/08 θαη 24/7/08 θαη αθνύ κειέηεζε ηηο πξνηάζεηο ησλ Ηδξπκάησλ εηζεγήζεθε ηε ιεηηνπξγία 3 λέσλ Ρκεκάησλ ζε Ηδξύκαηα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαζώο θαη ηε κεηνλνκαζία 4 Ρκεκάησλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνύζαλ. Ζ εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ιεηηνπξγώληαο πάληα κε ππεπζπλόηεηα θαη κε γλώκνλα ηε βειηίσζε ηόζν ηεο αθαδεκατθόηεηαο όζν θαη ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ, απνδέρηεθε ηηο πξνηάζεηο ησλ δύν αξκνδίσλ Ρκεκάησλ ηνπ ΔΠΞ θαη πξνώζεζε ζρεηηθά Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη αλσηέξσ ηδξύζεηο θαη κεηνλνκαζίεο Ρκεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θπξίσο ησλ πεξηθεξεηαθώλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ΡΔΗ. 2

3 3 Πίλαθαο 1 Ηδξύζεηο Ρκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ από ην Αθαδεκατθό Έηνο Α/Α ΗΓΟΚΑ ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ ΔΓΟΑ 1 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΑΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΙΖΚΛΝΠ 2 ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖ 3 ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖ Πίλαθαο 2 Κεηνλνκαζίεο Ρκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ Α/Α ΗΓΟΚΑ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔΡΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 1 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΓΗΔΘΛΩΛ ΘΑΗ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΗΔΘΛΩΛ ΘΑΗ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ 2 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΙΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΘΩΛ 3 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ 4 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΩΛ ΞΝΟΩΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Πίλαθαο 3 Ηδξύζεηο Ρκεκάησλ ΡΔΗ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ από ην Αθαδεκατθό Έηνο Α/Α ΗΓΟΚΑ ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ 1 Ρ.Δ.Η. ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (ΘΝΕΑΛΖ) ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ 2 Ρ.Δ.Η. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 3 Ρ.Δ.Η. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ 4 Ρ.Δ.Η. ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (ΞΑΟ. ΓΟΔΒΔΛΩΛ) ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 5 Ρ.Δ.Η. ΘΟΖΡΖΠ (ΞΑΟ. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ) ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ 6 Ρ.Δ.Η. ΞΑΡΟΑΠ (ΞΑΟ. ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ) ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ 7 Ρ.Δ.Η. ΙΑΟΗΠΑΠ (ΞΑΟ. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ) ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 8 Ρ.Δ.Η. ΙΑΟΗΠΑΠ (ΞΑΟ. ΡΟΗΘΑΙΩΛ) ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΓΝΚΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 9 Ρ.Δ.Η. ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ (ΞΑΟ. ΙΔΘΑΓΑΠ) ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ 10 Ρ.Δ.Η. ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ (ΞΑΟ. ΕΑΘΛΘΝ) ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ 11 Ρ.Δ.Η. ΠΔΟΟΩΛ ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ, ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΩΛ 12 Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ (ΞΑΟ. ΓΟΑΚΑΠ) ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΩΛ 13 Ρ.Δ.Η. ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (ΞΑΟ. ΓΟΔΒΔΛΩΛ) ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ

4 4 Πίλαθαο 4 Ηδξύζεηο Ρκεκάησλ ΡΔΗ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ από ην Αθαδεκατθό Έηνο Α/Α ΗΓΟΚΑ ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ 1 Ρ.Δ.Η. ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (ΘΝΕΑΛΖ) ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 2 Ρ.Δ.Η. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ - ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ 3 Ρ.Δ.Η. ΖΞΔΗΟΝ (ΑΟΡΑ) ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ 4 Ρ.Δ.Η. ΖΞΔΗΟΝ (ΑΟΡΑ) ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 5 Ρ.Δ.Η. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΙΗΘΩΛ 6 Ρ.Δ.Η. ΖΞΔΗΟΝ (ΞΑΟ. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ) ΝΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΞΡΝΚΔΡΟΗΑΠ 7 Ρ.Δ.Η. ΠΔΟΟΩΛ ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ Πίλαθαο 5 Ηδξύζεηο Ρκεκάησλ ΡΔΗ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ από ην Αθαδεκατθό Έηνο Α/Α ΗΓΟΚΑ ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ 1 Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ (ΞΑΟ. ΓΟΑΚΑΠ) ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΑΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Πίλαθαο 6 Κεηνλνκαζίεο Ρκεκάησλ ΡΔΗ (αθαδ. έηνο ) Α/Α ΗΓΟΚΑ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔΡΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 1 Ρ.Δ.Η. ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ (ΞΑΟ. ΕΑΘΛΘΝ) 2 Ρ.Δ.Η. ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ (ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ) ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ 3 Ρ.Δ.Η. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΩΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΘΑΗ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ 4 Ρ.Δ.Η. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ 5 Ρ.Δ.Η. ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΩΛ ΘΑΗ ΑΟΓΔΠΔΩΛ 6 Ρ.Δ.Η. ΘΟΖΡΖΠ (ΖΟΑΘΙΔΗΝ) ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΩΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΘΑΗ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ 7 Ρ.Δ.Η. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΓΔΩΟΓΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΒΗΝΙΝΓΗΘΩΛ ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΩΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΘΑΗ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΒΗΝΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΒΗΝΙΝΓΗΘΩΛ ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΩΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΘΑΗ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ

5 8 Ρ.Δ.Η. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΗΣΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΘΑΗ ΑΙΗΔΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 9 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΩΛ 5 ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ 10 Ρ.Δ.Η. ΖΞΔΗΟΝ (ΑΟΡΑ) ΡΖΙΔΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ Πίλαθαο 7 ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ 16 ΝΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ Δ ΠΔΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ 1) Ρν Ρκήκα Δπηζηήκεο Ρξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε έδξα ηε Ιήκλν εληάζζεηαη ζην 3 ν επηζηεκνληθό πεδίν. 2) Ρν Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε έδξα ηελ Θνκνηελή εληάζζεηαη ζην 1 ν επηζηεκνληθό πεδίν. 3) Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε έδξα ηελ Θνκνηελή εληάζζεηαη ζην 5 ν επηζηεκνληθό πεδίν. 4) Ρν Ρκήκα Καηεπηηθήο ηνπ ΡΔΗ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηελ Θνδάλε εληάζζεηαη ζην 3 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ηνπ ηνκέα γείαο θαη Ξξόλνηαο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 9 ησλ ΡΔΔ. 5) Ρν Ρκήκα Ινγνζεξαπείαο ηνπ ΡΔΗ Θαιακάηαο κε έδξα ηελ Θαιακάηα εληάζζεηαη ζην 3 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ηνπ ηνκέα γείαο θαη Ξξόλνηαο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 9 ησλ ΡΔΔ. 6) Ρν Ρκήκα Απηνκαηηζκνύ ηνπ ΡΔΗ Κεζνινγγίνπ κε έδξα ην Κεζνιόγγη εληάζζεηαη ζην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ησλ ηνκέσλ Ζιεθηξνληθήο, Ζιεθηξνινγηθνύ, Ξιεξνθνξηθήο Γηθηύσλ Ζ/, Λαπηηθνύ Ξινηάξρσλ θαη Λαπηηθνύ Κεραληθώλ ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηηο νκάδεο 2,3,11,13 ησλ ΡΔΔ. 7) Ρν Ρκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηνπ ΡΔΗ Ξάηξαο κε έδξα ηελ Ακαιηάδα εληάζζεηαη ζην 5 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ηνπ ηνκέα Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 7 ησλ ΡΔΔ. 8) Ρν Ρκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο κε έδξα ηελ Θαξδίηζα εληάζζεηαη ζην 3 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ησλ ηνκέσλ Γεσπνλίαο Ρξνθίκσλ θαη Ξεξηβάιινληνο, γείαο θαη Ξξόλνηαο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηηο νκάδεο 8,9,12 ησλ ΡΔΔ. 9) Ρν Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο κε έδξα ηα Ρξίθαια εληάζζεηαη ζην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα Γνκηθώλ Έξγσλ ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 6 ησλ ΡΔΔ. 10) Ρν Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ κε έδξα ηε Ιεπθάδα εληάζζεηαη ζην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ησλ ηνκέσλ Ζιεθηξνληθήο θαη Ξιεξνθνξηθήο Γηθηύσλ Ζ/ ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηηο νκάδεο 2,11 ησλ ΡΔΔ. 11) Ρν Ρκήκα Ξξνζηαζίαο θαη Ππληήξεζεο Ξνιηηηζκηθήο Θιεξνλνκηάο ηνπ ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ κε έδξα ηε Εάθπλζν εληάζζεηαη ζην 1 ν θαη 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ

6 νκάδα ησλ ηνκέσλ Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ, Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηηο νκάδεο 4,7 ησλ ΡΔΔ. 12) Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ππζηεκάησλ Δθνδηαζκνύ ηνπ ΡΔΗ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηα Γξεβελά εληάζζεηαη ζην 5 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 7 ησλ ΡΔΔ. 13) Ρν Ρκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηα Γξεβελά εληάζζεηαη ζην 4 ν θαη 5 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ησλ ηνκέσλ Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο Γηθηύσλ Ζ/ ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηηο νκάδεο 7,11 ησλ ΡΔΔ. 14) Ρν Ρκήκα Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο θαη Πρεδηαζκνύ Αληηθεηκέλσλ ηνπ ΡΔΗ Πεξξώλ κε έδξα ηηο Πέξξεο εληάζζεηαη ζην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 4 ησλ ΡΔΔ. Γηα ηελ εηζαγωγή ζην Σκήκα απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα «Διεύζεξν ρέδην» θαη «Γξακκηθό ρέδην». 15) Ρν Ρκήκα Δπηρεηξεκαηηθνύ Πρεδηαζκνύ θαη Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Θξήηεο κε έδξα ηνλ Άγην Ληθόιαν εληάζζεηαη ζην 4 ν θαη 5 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ησλ ηνκέσλ Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Ξιεξνθνξηθήο Γηθηύσλ Ζ/ ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηηο νκάδεο 7,11 ησλ ΡΔΔ. 16) Ρν Ρκήκα Νηλνινγίαο θαη Ρερλνινγίαο Ξνηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο κε έδξα ηε Γξάκα εληάζζεηαη ζην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν, ζηελ νκάδα ηνπ ηνκέα Γεσπνλίαο Ρξνθίκσλ θαη Ξεξηβάιινληνο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 8 ησλ ΡΔΔ. 6 ΛΟΙΠΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ 1)Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο πνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ εληάζζεηαη εθηόο από ην 5 ν θαη ζην 2 ν επηζηεκνληθό πεδίν. 2) Ρν Ρκήκα Ρειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ πνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλσληώλ αθαηξείηαη από ην 5 ν θαη παξακέλεη κόλν ζην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν. 3) Ρν Ρκήκα Δπηρεηξεκαηηθνύ Πρεδηαζκνύ θαη Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Ξάηξαο εληάζζεηαη εθηόο από ην 5 ν θαη ζην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν. 4) Ρν ηκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ησλ ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη Θξήηεο (Πεηεία) εληάζζεηαη θαη ζηνλ ηνκέα Γεσπνλίαο, Ρξνθίκσλ θαη Ξεξηβάιινληνο ησλ ΔΞΑΙ Α θαη ζηελ νκάδα 8 ησλ ΡΔΔ. 5) Νη πηπρηνύρνη Β θύθινπ ΡΔΔ θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΞΑΙ-Α ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ ζα κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζην κεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν θαη ηε Πρνιή Αζηπθπιάθσλ.

7 7 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΩΗ Όπσο έρεη ήδε αλαθνηλσζεί από ην ΞΔΞΘ, ην ρξνληθό δηάζηεκα από 2 έωο 20 Φεβξνπαξίνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάινπλ ζην Ιύθεην Αίηεζε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: - νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Γεληθώλ Ιπθείσλ (ΓΔΙ) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΙ - νη απόθνηηνη Ιπθείνπ πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΙ - νη απόθνηηνη θάηνρνη βεβαίσζεο πξόζβαζεο εκεξεζίνπ ΓΔΙ πνπ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε γηα εηζαγσγή ζηηο Πηξαηησηηθέο Πρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο Πρνιέο, ηηο Πρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ θαη ηα ΡΔΦΑΑ. - νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Δπαγγεικαηηθώλ Ιπθείσλ (ΔΞΑΙ) (νκάδαο Β ). Νη ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε Αηηήζεηο Γειώζεηο θαη νη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πνπξγείνπ: θαη έρνπλ απνζηαιεί ζε όια ηα Ιύθεηα ηεο ρώξαο. Ρέινο, ππελζπκίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απόθνηηνη) κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εμεηάδνληαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά πεξίπησζε, πξέπεη ωο ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζην Ιύθεηό ηνπο.

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα