ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α"

Transcript

1 Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: , Ε-mail: Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία ειζ άγο νηαι απόθο ιηο ι ΕΠΑΛ ηης ο μάδ ας Α ανά ηομέα ενώ ζ ηο ηέλος παρο σζ ιάζο νηαι και οι κο ινές ζτο λές για όλο σς ηο σς ηο μείς. Αναλσηικά οι ζτο λές και ηα ημήμαηα ανά πόλη παρο σζ ιάζο νηαι ζ ηο μητανογραθικό δ εληίο Δείηε εδώ. ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α 1. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ και ΣΟΜΕΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ ΘΙΩΠΡΝΫΦΑΛΡΝΟΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) 2. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ

2 ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) 3. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΩΛ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΩΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΩΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ 4. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΓΝΚΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΩΛ ΓΔΩΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΓΝΚΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) 5. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΜΙΝ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΔΛΓΚΑΡΩΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΟΑΦΗΘΩΛ ΡΔΣΛΩΛ

3 ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ, ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΩΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΖΠ ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΩΛ ΡΔΣΛΩΛ ΙΑΪΘΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΠΣΔΠΔΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛIΑΠ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΜΔΛΩΛ ΓΙΩΠΠΩΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ, ΚΝΠΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΘΘΔΠΔΩΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ 6. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΣΟΜΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΓΙΚΣΤΩΝ Η/Τ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΓΔΩΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΩΛ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΩΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ 7. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΣΟΜΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ, ΚΝΠΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΘΘΔΠΔΩΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΩΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ-ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΔΩΛ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΩΛ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

4 ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΠΣΔΠΔΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΚΔΠΩΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΜΔΛΩΛ ΓΙΩΠΠΩΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΩΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΩΛ 8. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΩΛ ΝΓΝΛΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΝΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΞΡΝΚΔΡΟΗΑΠ ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΔΞΗΠΘΔΞΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΞΡΟΗΩΛ ΓΔΗΑΠ ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΗΑΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΘΝΠΚΖΡΝΙΝΓΗΑΠ 9. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΣΟΜΔΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ, ΣΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ-ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΕΩΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΡΝΞΗΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΡΝΞΗΝ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ

5 10. ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΛΟΙΑΡΥΩΝ και ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ ΚΟΙΝΔ ΥΟΛΔ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΑΠΡΦΙΑΘΩΛ Νι απόυοιτοι ημερησίων ΔΞΑΙ όλων των τομέων, πλην του τομέα Δυαρμοσμένων Σεχνών, εισάγονται και στις παρακάτω σχολές: ΞΑΜΗΩΚΑΡΗΘΩΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ (ΠΓ) ΚΝΛΗΚΩΛ ΞΑΜΗΩΚΑΡΗΘΩΛ ΠΡΟΑΡΝ (ΠΚ)-ΝΞΙΑ ΚΝΛΗΚΩΛ ΞΑΜΗΩΚΑΡΗΘΩΛ ΠΡΟΑΡΝ (ΠΚ)-ΠΩΚΑΡΑ ΚΝΛΗΚΩΛ ΞΑΜΗΩΚΑΡΗΘΩΛ ΛΑΡΗΘΝ (Π.Κ..Λ) ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΑΜΗΩΚΑΡΗΘΩΛ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ (Π.Ρ..Α.)

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

λοιπά τμήματα 3 Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων 3%

λοιπά τμήματα 3 Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων 3% Εισαγωγή άλλων κατηγοριών υποψηφίων καθ υπέρβασιν του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων Καθ υπέρβασιν του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων εισάγονται και οι υποψήφιοι των παρακάτω κατηγοριών με τα αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια ΠΡΟΡλήματα 1. Εξηγήστε γ ιατ ί ένα κουρείο είναι ένα σύστημα ουράς, περιγράφοντας τα συνθετικά του μέρη. 2. Π ροσδιορίστε τους πελάτες και τι ς θέσεις εξυπηρέτηση ς του συστήματος ουράς για καθεμιά από

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Παραδοτέο του Ευρωπαϊκού Έργου PATHWAY [SiS-CT-2010-266624] Χρήστος Ραγιαδάκος Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των εδαφών και των καλλιεργειών στην αρχαία Ελλάδα.

Η λίπανση των εδαφών και των καλλιεργειών στην αρχαία Ελλάδα. λίπανσ εδαφών καλλιεργειών στν αρχαία Ελλάδα. Δ. Στυλιανίδς Επ. Δ)ντή ς Ινστιτούτου Φυλλο β όλων Δένδρ ων, Θ. Σωτρόπουλος Ινστιτούτο Φυλλο β όλων Δένδ ρ ων ( ΕΘ.Ι.ΑΓ. Ε.) δ ιαθέσις για φυτά μορφές. Και

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα