Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)"

Transcript

1 σολικό Έηορ: Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) Μέλη Ομάδαρ: Μπαλαμπάνηρ Γιώπγορ Μωςζόγλος Αναζηαζία Παπαθωμά Φωηεινή Σπιανηαθύλλος Νομική Φαναπιώηη Φωηεινή 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή.ζει.3 2. Πξόινγνο.ζει.4 3. Πξνβιεκαηηθή.ζει.5 4. Μεζνδνινγία...ζει.6 5. Έξεπλα..ζει.7 Α. 1 ε Δλόηεηα ζει.7 Κισλνπνίεζε...ζει.7 Γελεηηθή, θιεξνλνκηθόηεηα θαη γνληδηαθέο ζεξαπείεο...ζει.10 Δμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε ζει.11 Μεηαιιαγκέλα πξντόληα..ζει.13 Β. 2 ε Δλόηεηα..ζει.18 Δξσηεκαηνιόγηα ζει.18 πκπεξάζκαηα...ζει.19 Γ. 3 ε Δλόηεηα...ζει.19 Νηνθπκακληέξ...ζει.19 2

3 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείηαη από18 καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ καο κε ππεύζπλε εθπαηδεπηηθό ηελ θαζεγήηξηα Υεκείαο, απνπιίδνπ Υξπζνύια. ηελ πξώηε καο ζπλάληεζε ε θα. απνπιίδνπ καο έθαλε αξρηθά κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Παξαθνινπζήζακε ην ληνθηκαληέξ «Home» πνπ αλαθεξόηαλ ζηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ. Έπεηηα, ρσξηζηήθακε ζε 4 ππννκάδεο απνηεινύκελεο από 5-6 άηνκα. Ο ρσξηζκόο έγηλε σο εμήο: Αξρηθά, ζρεκαηίζακε δεπγάξηα, γξάςακε ηα νλόκαηα ησλ δεπγαξηώλ ζε ραξηάθηα θαη κε θιήξσζε επηιέμακε 2 δεπγάξηα ζρεκαηίδνληαο έηζη ηηο ππννκάδεο. Ζ δηθή καο νκάδα νλνκάδεηαη «S2TV» θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαδόκαζηε νη Μπαιακπάλεο Γηώξγνο, Μσπζόγινπ Αλαζηαζία, Παπαζσκά Φσηεηλή, Σξηαληαθύιινπ Ννκηθή θαη Φαλαξηώηε Φσηεηλή. Μέζα από ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κπνξέζακε λα κάζνπκε γηα αμίεο όπσο είλαη ν ζεβαζκόο, ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθόηεηα, ε πξνζθνξά βνήζεηαο. Γλσξίζακε ηηο αλαπόθεπθηεο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζπλεξγαζία άγλσζησλ κεηαμύ ηνπο αηόκσλ. Θα ζέιακε, θπζηθά, λα επραξηζηήζνπκε κέζα από ηελ θαξδηά καο ηελ θαζεγήηξηα καο, θα. απνπιίδνπ, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξε, ώζηε λα θέξνπκε ζε πέξαο απηήλ ηελ εξγαζία θαη λα απνθνκίζνπκε νπζηαζηηθέο γλώζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ εθόδηα γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο καο. 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟ ηα πιαίζηα ησλ δηεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ, ε νκάδα καο ηεο Β ηάμεο ηνπ 1 νπ Ηππνθξάηεηνπ Λπθείνπ Κσ επέιεμε σο αληηθείκελν κειέηεο ηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε θύζε θαη ην θαηά πόζν αιεζεύεη ε άπνςε πνπ αθνύγεηαη πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα : Η θύζη εκδικείηαι; Δίλαη θαλεξό πσο ν άλζξσπνο, πξνζπαζώληαο λα εθζπγρξνληζηεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θαη λα πάεη έλα βήκα παξαπέξα, νδήγεζε ηε Γε πνιιά βήκαηα πίζσ. Υσξίο λα δείρλεη θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πιαλήηε πνπ ηνλ θηινμελεί, πήξε όηη ζεσξνύζε απαξαίηεην γηα εθείλνλ, θαηέζηξεςε όηη ηνλ ελνρινύζε. Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα, επηζηήκνλεο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, επηζεκαίλνπλ ζηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα θαη ζηηο θπβεξλήζεηο όηη ην ζπίηη καο, ν πιαλήηεο Γε, εθπέκπεη ζπλερώο ζήκαηα θηλδύλνπ. Σν θιίκα θαη νη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ δσήο ζηελ Γε, κε αξγό αιιά αλεζπρεηηθό ξπζκό, αιινηώλεηαη. Ζ κεηαβνιή απηή έρεη άκεζεο θαη δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ δσή καο αιιά θαη ζηελ αιπζίδα ηνπ θπηηθνύ θαη δσηθνύ βαζηιείνπ. Δίλαη γεγνλόο όηη νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη νη επεκβάζεηο ζηελ θύζε επζύλνληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αλζξώπσλ, πνπ είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλήο ζηηο πόιεηο αιιά θαη ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη κεγάιε αζηηθή ζπγθέληξσζε. Ωζηόζν, πέξα από ηηο επεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζηε γε, ηδηαίηεξα ακθηιεγόκελεο είλαη θαη νη επεκβάζεηο ηνπ ζηελ δηθή ηνπ θύζε. Με ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ν άλζξσπνο ζηξάθεθε ζηνλ εαπηό θαη πξνζπάζεζε λα ηνλ ηειεηνπνηήζεη. Απηό βέβαηα δελ είλαη νύηε ηειείσο ιάζνο, αιιά ζίγνπξα νύηε ηειείσο ζσζηό. Γηαηί κπνξεί, ιόγνπ ράξε, λα βνήζεζε δεπγάξηα πνπ αδπλαηνύζαλ λα θάλνπλ παηδί κε ηελ εμσζσκαηηθή, σζηόζν μεπέξαζε ηα όξηα, γηα πνιινύο, πξνζπαζώληαο λα θάλεη θάηη αλήζηθν θαη επηθίλδπλν, όπσο ε θισλνπνίεζε. Ζ πξόνδνο, ινηπόλ, είλαη αλακθίβνια θάηη ζεκαληηθό θαη ν άλζξσπνο έρεη ηα κέζα θαη ην κπαιό γηα λα ηελ πεηύρεη. Απηό πνπ όινη καο ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνύκε είλαη πσο αθόκα θαη ζηελ πξόνδν ππάξρνπλ θάπνηα όξηα πνπ αλ ηα μεπεξάζνπκε κπνξεί λα πξνθαιέζνπκε αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο ζηνλ πιαλήηε θαη ζηνλ εαπηό καο. Δμάιινπ, ε Γε δελ καο αλήθεη, απιά καο θηινμελεί, όπσο θαη ηα ππόινηπα δώα, ζηελ ζύληνκε δσή καο. Γη απηό δελ έρνπκε ην ειεύζεξν λα πξάηηνπκε ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο 4

5 Απηό, ινηπόλ, είλαη ην ζέκα πνπ καο απαζρόιεζε ζε ζπληνκία. Όζνλ αθνξά ηνλ θάθειν εξγαζίαο ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη ην ζπκβόιαην ηεο νκάδαο. Σν ζπκβόιαην απηό αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο πνπ ηεξνύλ ηα άηνκα ηεο νκάδαο. Αθόκα, πεξηιακβάλεη ην νκαδηθό εκεξνιόγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζπλαληήζεηο καο, ε πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ καο, θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηόζν από ηνλ εαπηό ηνπο(απηναμηνιόγεζε) όζν θαη από ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο(εηεξναμηνιόγεζε). Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη ην brain storming ην νπνίν έγηλε ζην ραξηόλη. ην ραξηόλη απηό έρνπλ γξαθηεί δηάθνξεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γεληθό ζέκα «Η Φύζη Δκδικείηαι;». Δπηπιένλ, ν θάθεινο πεξηιακβάλεη βίληεν θαη power point γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, έλα θνιάδ γηα ηελ γελεηηθή θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζακε ζηνπο καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Σέινο, πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή γξαπηή εξγαζία ηεο νκάδαο. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ Κάζε κία από ηηο ηέζζεξηο ππννκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξηζηήθακε πξνβιεκαηίζηεθε κε κία μερσξηζηή πηπρή ηνπ ζέκαηνο πνπ επηιέμακε, «Η Φύζη Δκδικείηαι;». Σν ζέκα, ινηπόλ, ππνδηαηξέζεθε ζηηο εμήο ελόηεηεο: γελεηηθή, επηδξάζεηο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αλζξώπνπ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, Ζ νκάδα «S2TV» αζρνιήζεθε κε ηελ Γελεηηθή, αλέιαβε δειαδή λα εξεπλήζεη ηηο πξνόδνπο θαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηό ηνλ θιάδν ηεο βηνινγίαο θαη ηηο επηδξάζεηο απηώλ ζηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ, ηηο απόςεηο πνπ επηθξαηνύλ γηα απηέο ηηο θαηλνηνκίεο, αιιά θαη ηηο γλώζεηο ησλ αλζξώπσλ γύξσ από ηελ γελεηηθή. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνβάιιακε, αξρηθά, αθνξνύζαλ ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ηνπ ζέκαηνο καο, όπσο είλαη ε Γελεηηθή, ε Βηνηερλνινγία, ε θισλνπνίεζε, ε εμσζσκαηηθή, ηα κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα. Πξνζπαζήζακε κέζσ δηάθνξσλ πεγώλ από ην δηαδίθηπν λα θαηαγξάςνπκε αιιά θαη λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηελ ζεκαζία απηώλ ησλ όξσλ. ηε ζπλέρεηα, επηθεληξσζήθακε ζην δύζθνιν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο πνπ αθνξνύζε ηελ κειέηε ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ ηεο πξνόδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηνλ θιάδν ηεο Γελεηηθήο, θαζώο θαη ηηο απόςεηο εηδηθώλ θαη απιώλ αλζξώπσλ γηα ηελ πξόνδν απηή. 5

6 αλ απνηέιεζκα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζρεκαηίζακε θαη ζηα νπνία θιεζήθακε λα απαληήζνπκε ήηαλ ηα εμήο: Με ηη αζρνιείηαη ν θιάδνο ηεο Γελεηηθήο; Ση είλαη ε θισλνπνίεζε, πνηνη νη θίλδπλνη θαη πνηα ε πξνζθνξά ηεο; Ση ζπκβαίλεη ζηελ εμσζσκαηηθή; Πνηα ήηαλ ε άπνςε ησλ απιώλ αλζξώπσλ γηα ηελ εμσζσκαηηθή ζην παξειζόλ θαη πνηα ηώξα; Πώο πξνθύπηνπλ ηα κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα; Πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ησλ κεηαιιαγκέλσλ ηξνθίκσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ; Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηήζακε θαη γλώζεηο πνπ καο δηδάρηεθαλ ζηελ Βηνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 4 ν Κεθάιαην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Γελεηηθή Μεραληθή θαη πεξηέρεη πνιύ ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα γηα ηελ εξγαζία καο έλζεηα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ κέζνδνη: Μέζνδνο brainstorming(θαηαηγηζκόο ηδεώλ) Πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ «Home» πνπ αλαθεξόηαλ ζηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αιινίσζε ηνπ Παξαθνινύζεζε βίληεν κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπλνδεπόηαλ από έλα ηξαγνύδη κε ηίηιν «Ζ Φύζε Δθδηθείηαη» Γεκηνπξγία θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ κε ζθνπό λα εξεπλήζνπκε ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ Γελεηηθή Άληιεζε πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν θαη από ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Βηνινγίαο Β Λπθείνπ Γεκηνπξγία νκάδαο ζην Facebook γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο νκάδα θαη ηεο θαζεγήηξηάο καο Αξρηθά, ε νκάδα καο θαηέγξαςε ζε έλα ραξηόλη νπνηαδήπνηε ιέμε ζπλδεόηαλ κε ην ζέκα καο, ηηο νπνίεο κεηά ηαμηλνκήζακε ζηηο πέληε ππνδηαηξέζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξναλαθέξακε. Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη θαηαηγηζκόο ηδεώλ(brainstorming). 6

7 Αθόκα, ζηελ αίζνπζα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ πξνβάιιακε έλα εμαηξεηηθό ληνθηκαληέξ, ην «Home», κε ζέκα ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο θαη ηελ αληζνξξνπία πνπ πξνθαινύλ ζην πεξηβάιινλ νη δξαζηεξηόηεηεο θπξίσο ησλ κεγάισλ βηνκεραληώλ. Σν ληνθηκαληέξ απηό νξγαλώζεθε θαη γπξίζηεθε από ππαιιήινπο ησλ κεγαιύηεξσλ εηαηξηώλ ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο, αθνύζακε έλα ηξαγνύδη κε ηελ νλνκαζία «Ζ Φύζε Δθδηθείηαη» ην νπνίν κεηέθεξε κελύκαηα γηα ηελ επξεία θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη γηα ηελ δηάζσζε θαη πξνζηαζία ηεο θύζεο πνπ απνηειεί επζύλε όισλ ησλ αλζξώπσλ. Απνθαζίζακε λα κνηξάζνπκε εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο ζπκκαζεηέο καο από ηηο άιιεο εξεπλεηηθέο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ γύξσ από ηελ Γελεηηθή. ηελ εύξεζε ησλ εηδηθώλ νξηζκώλ ηεο Γελεηηθήο καο βνήζεζαλ ην βηβιίν ηεο Βηνινγίαο ηεο Β Λπθείνπ θαζώο θαη θάπνηα άιια βηβιία πνπ πξνκεζεπηήθακε από ηελ ζρνιηθή βηβιηνζήθε. ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 η Κλωνοποίηζη Κισλνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ από έλα πξόηππν. ην ρώξν ηεο Βηνινγίαο απηό ην πξόηππν κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη έλα κόξην (π.ρ. DNA ή RNA) ή έλα γνλίδην, έλα θύηηαξν (π.ρ. βαθηήξην, ιεκθνθύηηαξν), ή αθόκε θαη έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. Με ηε κνξηαθή θισλνπνίεζε επηδηώθεηαη ε αληηγξαθή κνξίσλ ή γνληδίσλ κε ζθνπό ηελ επρεξέζηεξε κειέηε ή εθκεηάιιεπζή ηνπο. Με ηελ θισλνπνίεζε κηθξννξγαληζκώλ επηδηώθεηαη ε παξαγσγή πνιιαπιώλ αληηγξάθσλ ελόο κηθξννξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν έρεη εηζαρζεί έλα επλντθό γηα ηα πξντόληα ηνπ γνλίδην. Ζ θισλνπνίεζε πνιπθύηηαξσλ νξγαληζκώλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εηζαρζεί κε ηε κέζνδν ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA αλζξώπηλα γνλίδηα (όπσο ε πεξίπησζε ηεο Dolly), πέξαλ ηνπ επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα απνβεί κηα πνιύηηκε πεγή θαξκαθεπηηθώλ πξσηετλώλ, όπσο ε ηλζνπιίλε. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζηνλ άλζξσπν (αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε) αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εζηθήο, σζηόζν είλαη επηηξεπηή γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο. 7

8 Αλ θαη κε ηνλ όξν θισλνπνίεζε αλαθεξόκαζηε ζπλήζσο ζηελ ηερλεηή δηαδηθαζία παξαγσγήο αληηγξάθσλ, ε ίδηα δηαδηθαζία ζπλαληάηαη θαη ζηε θύζε πνιύ ζπρλά ζηνπο κνλνγνληθά αλαπαξαγόκελνπο κηθξννξγαληζκνύο (δεκηνπξγία παλνκνηόηππσλ κεηαμύ ηνπο κηθξννξγαληζκώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηνλ ίδην αξρηθό) θαη αξθεηά ζπαληόηεξα ζηνπο πνιπθύηηαξνπο νξγαληζκνύο πνπ αλαπαξάγνληαη ακθηγνληθά. Σα ςπέπ και ηα καηά για ηον άνθπωπο Σν θξίζηκν θαη επίκαρν ζέκα είλαη βεβαίσο ε θισλνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. Οη γεληθόινγεο δηαθεξύμεηο θαηά ηνπ θινληζκνύ ηνπ αλζξώπνπ ηνπ ηύπνπ "είλαη έμσ από ηε θύζε", "ν άλζξσπνο δηθαηνύηαη λα γελληέηαη κε αλζξώπηλν ηξόπν θαη όρη ζηα εξγαζηήξηα", "πξνζβάιιεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα", "ζα δεκηνπξγεζνύλ Υίηιεξ θαη ζηξαηηέο αλδξαπόδσλ πνπ ζα θαηαζηξέςνπλ ηελ αλζξσπόηεηα" είλαη ηνπιάρηζηνλ επηπόιαηεο θαη πξνδίδνπλ άγλνηα θαη αδηθαηνιόγεην παληθό. Αλήθνπλ ζηε κπζηζηνξηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο. Έμσ από ηε θύζε είλαη θαη ε θαηαζηξνθή δαζώλ, γηα λα απμεζεί ε θαιιηεξγήζηκε γε, ην πέηαγκα ηνπ αλζξώπνπ ζην θεγγάξη, όινη νη ζύγρξνλνη ηξόπνη ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, ν ηξόπνο πνπ δεη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο. Ζ Dolly δε γελλήζεθε ζην εξγαζηήξην. Κπνθνξήζεθε ζε ζεηή κήηξα-κάλα θαη γελλήζεθε θαλνληθά, όπσο όια ηα πξόβαηα. Σν επηρείξεκα "πξνζβάιιεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα" πξνδίδεη ηζρπξό γελεηηθό ληεηεξκηληζκό θαη. πεξηθξνλεί ηελ ηεξάζηηα επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ. Οη κνλνγελείο δίδπκνη έρνπλ δύν όρη κηα ςπρή θαη θαηά θαλόλα νη δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα είλαη πεξηζζόηεξεο από ηηο νκνηόηεηέο ηνπο. ηελ θισλνπνίεζε πέξα από ην δηαθνξεηηθό DΝΑ ησλ κηηνρνλδξίσλ, πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθό γελλήηνξα, νη δηαθνξέο ζην πεξηβάιινλ αξρίδνπλ πξώηκα, από ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ελδνκήηξηαο δσήο θαη ζπλερίδνληαη κεηά ηε γέλλεζε ζε πεξηβάιινλ πνπ έμσ από ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ γηα θάζε άλζξσπν, δηαθέξεη θαηά κία νιόθιεξε γεληά ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ελήιηθνο θισλνπνηεί ηνλ εαπηό ηνπ. Γειαδή ν ελήιηθνο ζα είλαη παηέξαο ηνπ θισλνπνηεκέλνπ εαπηνύ ηνπ κε θξηηήξην ηελ ειηθία θαη κνλνγελήο δίδπκνο αδειθόο κε θξηηήξην ηε γελεηηθή ηαπηόηεηα. Δίλαη κάιινλ εμνξγηζηηθό όηη ηόζνη πνιινί αζρνινύληαη κε ηελ ππνζεηηθή θισλνπνίεζε θαη ηελ θαη' απηνύο πξνζβνιή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, όηαλ απηή επηειίδεηαη θαζεκεξηλά ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ελώ ειάρηζηνη αγσλίδνληαη, ώζηε λα ηξαπκαηίδεηαη ιηγόηεξν. Ωο παηδίαηξνο αηζζάλνκαη ππνρξέσζε λα ζαο ππελζπκίζσ όηη επηά εθαηνκκύξηα παηδηά ην ρξόλν πεζαίλνπλ από πείλα. Όηη εθαηνκκύξηα παηδηά εξγάδνληαη θαζεκεξηλά αηέιεησηεο ώξεο. Όηη εθαηνκκύξηα παηδηά θαθνπνηνύληαη θαζεκεξηλά ζσκαηηθά ή ζεμνπαιηθά θαη αθόκε πεξηζζόηεξν θαθνπνηνύληαη πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Όινη νη θώδηθεο εζηθήο θαη επηβίσζεο παξαβηάδνληαη ζπλερώο. Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία όισλ ησλ εηδώλ ν "ζύγρξνλνο άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ ησλ πόιεσλ" θιέβεη ηα παηδηά ηνπ. Τπνλνκεύεη ην κέιινλ ηνπο, αθαηξώληαο πηζαλόηεηεο επηβίσζεο ησλ επεξρόκελσλ γελεώλ. Τπνλνκεύεη ηνλ πιαλήηε, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό. Οη αζηεηόηεηεο γηα ππέξηεξε θπιή, γηα ζηξαηηέο δνύισλ, γηα θισλνπνηεκέλα αληίγξαθα ηνπ Υίηιεξ δε ζέινπλ κεγάιε ζπδήηεζε. Ο νπνηνζδήπνηε καληαθόο ηύξαλλνο, θαη έρνπκε γλσξίζεη αξθεηνύο, δελ έρεη θαλέλα ιόγν λα πξνζθύγεη ζηελ θισλνπνίεζε, πνπ έηζη θη αιιηώο είλαη αδύλαην λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βιέςεηο ηνπ. Ζ ζύγρξνλε ηερλνινγία ηνπ παξέρεη όια ηα κέζα γηα λα πξνθαιέζεη καδηθέο θαηαζηξνθέο. Καιό ή θαθό είλαη απηό πνπ θάλεη ν άλζξσπνο όρη απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη. Ζ πνξεία γηα ηελ θισλνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ ζα είλαη καθξά. Καη ε αξρή ηεο κάιινλ ζα αξγήζεη λα γίλεη. Γελ έρσ όκσο ακθηβνιία όηη ζα επηρεηξεζεί. Καη ν θίλδπλνο γελλήζεσο ζλεζηγελώλ, λενγλώλ κε κηθξέο ή κεγάιεο ζπγγελείο αλσκαιίεο, λενγλώλ πνπ ζα ππνθέξνπλ ή ελδερνκέλσο ζα είλαη επηξξεπή ζε λνζήκαηα θαη ζα πεζάλνπλ πξόσξα είλαη ππαξθηόο. Αλ 8

9 δελ ππάξμνπλ ερέγγπα όηη νη θίλδπλνη απηνί ζα πεξηνξηζζνύλ ζηε ζπρλόηεηα πνπ πεξίπνπ απαληώληαη ζηε θύζε, ζα είλαη δύζθνιν λα βξεζεί ππνζηεξηθηήο ηεο θισλνπνίεζεο ηνπ αλζξώπνπ. Πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα όηη, αθόκε θαη αλ μεπεξαζηνύλ νη θίλδπλνη πνπ αλέθεξα, δελ απνθιείεηαη ε παξαγσγή θισλνπνηεκέλσλ αλζξώπηλσλ λενγλώλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκεύζνπλ σο απνζήθεο αληαιιαθηηθώλ, σο πεγή νξγάλσλ γηα κεηακόζρεπζε. Σνύην, βέβαηα, δελ κπνξεί λ' απνθιεηζζεί, όπσο δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζεκεξηλή πεηξαηεία νξγάλσλ κε απαγσγέο παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζηελ Ηλδία, ηε Βξαδηιία θαη άιιεο ρώξεο ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ. Ζ θισλνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν είλαη κηα εξηεκέλε επηζηεκνληθή δπλαηόηεηα, κηα πηζαλόηεηα, ε ελεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο εμαξηάηαη από αλζξώπνπο γελλεζέληαο, νπ πνηεζέληαο. Αιιά θαη αλ ππάξμεη θισλνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ, ζα αθνξά έλα κόλν κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν "θαη' εηθόλα". Καη ζα είλαη "θαιόλ", ην ίδην όπσο θαηά ηελ Παιαηά Γηαζήθε, βγήθε από ηα ρέξηα ηνπ Θενύ, ζην πξώην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Ωξαίνο ήηαλ ν άλζξσπνο "θαη' εηθόλα Θενύ", σο άγαικα. Όρη όκσο, πιήξεο. Πιήξεο έγηλε - θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη - κε ηελ εκθύζεζε "πλνήο δώζεο" κε ην "θαζ' νκνίσζηλ". Καη ην θαζ' νκνίσζηλ έθηνηε, ηε δώζα πλνή, εκθπζεί ζηνλ άλζξσπν ν πνιηηηζκόο. Ζ πνηόηεηα ελόο πνιηηηζκνύ θξίλεηαη από ηε δύλακή ηνπ λα αθνκνηώλεη όρη κόλν ην παξειζόλ αιιά θαη ην κέιινλ ηνπ, όπσο ν ίδηνο ην δεκηνπξγεί θαη ην θαζνξίδεη θαη όπσο πνξεύεηαη πξνο απηό. Παηδί απηνύ ηνπ πνιηηηζκνύ είλαη θαη ε θισλνπνίεζε. Πάλησο ιόγνη ακηγώο ηαηξηθνί πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηε δεκηνπξγία αλζξώπνπ κε θισλνπνίεζε δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ. Αλ πνηέ θαηαζηεί δπλαηή ε θισλνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν, ζα αξρίζεη θαη ζα πεξηνξηζζεί ζην εξγαζηήξην κε ηελ θισλνπνίεζε θπηηαξηθώλ ζεηξώλ θαη είλαη πηζαλόλ λα απνδώζεη εμαηξεηηθώο επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Δλδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί π.ρ. αλζξώπηλν δέξκα θαη λα ζώζεη ηε δσή αλζξώπσλ κε εθηεηακέλα εγθαύκαηα πνπ δελ επηβηώλνπλ ζήκεξα. Να δεκηνπξγεζνύλ λεπξώλεο πνπ κπνξνύλ λα κεηακνζρεπζνύλ ζηνλ εγθέθαιν παζρόλησλ από ηε λόζν Alzeimer ή Parkinson. Να δεκηνπξγεζνύλ αξρέγνλα πνιπδύλακα αηκνπνηεηηθά θύηηαξα ζσζηηθά θαξθηλνπαζώλ πνπ ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεπηηθέο κεγαζεξαπείεο, ρσξίο ην θόβν κε αλαζηξέςηκεο εξήκσζεο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ. Καη πιήζνο άιισλ εθαξκνγώλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ζεξαπεία πνιιώλ αζζελεηώλ θαη ζα πεξηνξίδνπλ ηνλ αλζξώπηλν πόλν. ην πιαίζην κάιηζηα ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ππνζηεξίδεηαη όηη ε θισλνπνίεζε είλαη κόλν ε αξρή θαη όηη ελδέρεηαη λα παξαρζνύλ αθόκε θαη λέα είδε π-ρ. ζπλδπαζκόο θπηώλ θαη δώσλ, ηα θπηόδσα, πνπ ζα παξάγνπλ γάια κε θσηνζύλζεζε. Θεσξώ όηη νη βηνεζηθέο επηηξνπέο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζε εμειίμεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ θαη ε κόλε πηζαλόηεηα είλαη ε αλάπηπμε κε θισλνπνίεζε αλζξώπηλσλ θπηηαξηθώλ ζεηξώλ. Να δεκηνπξγήζνπλ αλαζρεηηθνύο κεραληζκνύο ζε κεγαιύηεξα άικαηα θαη λα απαγνξεύζνπλ απνιύησο ηελ θισλνπνίεζε εκβξύσλ ζε αλζξώπηλε κήηξα. Οπσζδήπνηε όκσο δελ πξέπεη λα αλαζηαιεί ε επηζηεκνληθή πξόνδνο. Ζ ηζηνξία άιισζηε δηδάζθεη όηη ηνύην είλαη αδύλαηνλ. Δίλαη κεγάιε θαηάθηεζε ε θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ πνπ ελεξγνπνηνύλ, θαηαζηέιινπλ θαη επαλελεξγνπνηνύλ ηα γνλίδηα. Ζ θισλνπνίεζε είλαη έλα κεγάιν βήκα ζην δξόκν γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Σηο Θεξκνπύιεο ηεο ειεπζεξίαο καο δε θπιάηηνπλ απνηειεζκαηηθά νη θνβηθέο καο πξνθαηαιήςεηο. Μπνξεί λα ηηο θπιάμεη κόλν ην ειεύζεξν πλεύκα, νπιηζκέλν κε ηα όπια εθείλα πνπ ν πνιηηηζκόο θαη ν νπκαληζκόο ηνπ εμαζθαιίδεη. Σόηε ε θισλνπνίεζε ζα γίλεη κηα αθόκε δπλαηόηεηα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ νπκαληζκνύ. (Ν, Μαηζαληώηεο, ) 9

10 .Γενεηική, κληπονομικόηηηα και γονιδιακέρ θεπαπείερ H επηζηήκε ηεο γελεηηθήο είλαη ε κειέηε ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο, ε δηαδηθαζία δειαδή θαηά ηελ νπνία νη γνλείο πεξλνύλ νξηζκέλα γνλίδηα ζηα παηδηά ηνπο. Έλα γνλίδην είλαη έλα κηθξό θνκκάηη ηνπ DNA δεζνμπξηβνλνπθιετθό νμύ, δειαδή ην θιεξνλνκηθό πιηθό ζηνλ άλζξσπν θαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ γνλίδηα ζε θάζε θύηηαξν ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Μαδί, όια απηά ηα γνλίδηα ζπλζέηνπλ ην αλζξώπηλν ζώκα θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ εκθάληζε, ην ύςνο, ην ρξώκα ησλ καηηώλ, ηνπ δέξκαηνο, ησλ καιιηώλ θαζνξίδεηαη από ηα γνλίδηα. Δπίζεο, άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνληαη από ηελ θιεξνλνκηθόηεηα πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ αζζελεηώλ, ηηο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, θαζώο θαη ηα θπζηθά ηαιέληα. Μηα γελεηηθή αλσκαιία πνπ πεξλάεη θιεξνλνκηθά κπνξεί: Να κελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ πγεία ή ηελ επεκεξία αιιά κπνξεί λα έρεη κηα δξακαηηθή επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ή ην ρξόλν δσήο. Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γελεηηθέο αλσκαιίεο πάλησο ζπληζηάηαη ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Ηδηαίηεξα ζε δεπγάξηα πνπ ζθνπεύνπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά. Σι είναι ηο DNA; DNA ή δεζνμπξηβνλνπθιετθό νμύ, είλαη ην θιεξνλνκηθό πιηθό ζηνλ άλζξσπν θαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο. ρεδόλ θάζε θύηηαξν ζην ζώκα ελόο αηόκνπ έρεη ην ίδην DNA. Σν πεξηζζόηεξν DNA βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ θπηηάξσλ (ην νπνίν ιέγεηαη ππξεληθό DNA), αιιά κηα κηθξή πνζόηεηα ηνπ DNA κπνξεί επίζεο λα βξεζεί ζηα κηηνρόλδξηα (όπνπ ιέγεηαη κηηνρνλδξηαθό DNA ή mtdna).ζ πιεξνθνξία ζην DNA απνζεθεύεηαη σο έλαο θώδηθαο πνπ απνηειείηαη από ηέζζεξηο ρεκηθέο βάζεηο: αδελίλε (Α), γνπαλίλε (G), θπηνζίλε (C) θαη ζπκίλε (Σ). Σν αλζξώπηλν DNA απνηειείηαη από πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκύξηα βάζεηο θαη πεξηζζόηεξν από ην 99% ησλ ελ ιόγσ βάζεσλ είλαη ε ίδηα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Ζ ζεηξά ή ε αιιεινπρία απηώλ ησλ βάζεσλ πξνζδηνξίδεη ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ελόο νξγαληζκνύ, παξόκνηα κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα νξηζκέλε ζεηξά ζηηο ιέμεηο θαη ζηηο πξνηάζεηο. Οη βάζεηο ηνπ DNA δεπγαξώλνπλ κεηαμύ ηνπο, ην Α κε ην Σ θαη ην C κε ην G, γηα λα ζρεκαηίζνπλ κνλάδεο πνπ νλνκάδνληαη δεύγε βάζεσλ. Κάζε βάζε είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλε κε έλα κόξην ζαθράξνπ θη έλα κόξην θσζθνξηθνύ. Μαδί, κηα βάζε, ε δάραξε θαη ην θσζθνξηθό νλνκάδνληαη λνπθιενηίδην. Σα λνπθιενηίδηα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε δύν καθξά ζθέιε πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα ζπεηξνεηδέο πνπ νλνκάδεηαη δηπιή έιηθα. Ζ δνκή ηεο δηπιήο έιηθαο είλαη θάπσο ζαλ κηα ζθάια, κε ηα δεύγε ησλ βάζεσλ λα ζρεκαηίδνπλ ηα ζθαινπάηηα ηεο ζθάιαο θαη ηα κόξηα δάραξεο θαη ηα θσζθνξηθά λα ζρεκαηίδνπλ ηηο θαηαθόξπθεο θνππαζηέο ηεο ζθάιαο. Μηα ζεκαληηθή ηδηόηεηα ηνπ DNA είλαη όηη κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ή λα θάλεη αληίγξαθα ηνπ εαπηνύ ηνπ. Κάζε ζθέινο ηνπ DNA ζηελ δηπιή έιηθα κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο έλα πξόηππν γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο αιιεινπρίαο ησλ βάζεσλ. Απηό είλαη θξίζηκν όηαλ ηα θύηηαξα δηαηξνύληαη, επεηδή θάζε λέν θύηηαξν πξέπεη λα έρεη έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξόληνο DNA ζην παιηό θύηηαξν. 10

11 Σι είναι ηο γονίδιο; Έλα γνλίδην είλαη ε βαζηθή, θπζηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Σα γνλίδηα, ηα νπνία απνηεινύληαη από DNA, ελεξγνύλ σο νδεγίεο γηα λα θάλνπλ κόξηα πνπ νλνκάδνληαη πξσηεΐλεο. ηνπο αλζξώπνπο, ηα γνλίδηα πνηθίινπλ ζε κέγεζνο από κεξηθέο εθαηνληάδεο βάζεηο ηνπ DNA ζε πεξηζζόηεξα από 2 εθαηνκκύξηα βάζεηο. Έρεη ππνινγηζηεί όηη νη άλζξσπνη έρνπλ κεηαμύ θαη γνλίδηα. Κάζε άηνκν έρεη δύν αληίγξαθα θάζε γνληδίνπ, ην θάζε έλα θιεξνλνκείηαη από ηνλ θάζε γνλέα. Σα πεξηζζόηεξα γνλίδηα είλαη ίδηα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, αιιά έλαο κηθξόο αξηζκόο ησλ γνληδίσλ (ιηγόηεξν από 1% ηνπ ζπλόινπ) είλαη ειαθξώο δηαθνξεηηθά κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Αιιειόκνξθα είλαη κνξθέο ηνπ ίδηνπ γνληδίνπ κε κηθξέο δηαθνξέο ζηελ αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ηνπ DNA. Απηέο νη κηθξέο δηαθνξέο ζπκβάιινπλ ζηα κνλαδηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηόκνπ. Σι είναι η γονιδιακή θεπαπεία; Ζ γνληδηαθή ζεξαπεία είλαη κηα πεηξακαηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα γνλίδηα γηα ηε ζεξαπεία ή ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ. ην κέιινλ, απηή ε ηερληθή κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο γηαηξνύο, ηε ζεξαπεία κηαο δηαηαξαρήο κε ηελ εηζαγσγή ελόο γνληδίνπ ζηα θύηηαξα ελόο αζζελνύο αληί λα ρξεζηκνπνηνύλ θάξκαθα ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Δξεπλεηέο δνθηκάδνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε γνληδηαθή ζεξαπεία, όπσο νη εμήο: Αληηθαηάζηαζε ελόο κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ πνπ πξνθαιεί κηα αζζέλεηα, κε έλα πγηέο αληίγξαθν ηνπ γνληδίνπ. Αδξαλνπνίεζε ή θαηαζηνιή ελόο κεηαιιαγκέλνπ γνλίδην πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δηζάγνληαο έλα λέν γνλίδην ζην ζώκα κε ζηόρν λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε κηαο αζζέλεηαο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε γνληδηαθή ζεξαπεία είλαη κία πνιιά ππνζρόκελε ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα έλαλ κεγάιν αξηζκό αζζελεηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θιεξνλνκηθώλ δηαηαξαρώλ, νξηζκέλσλ ηύπσλ θαξθίλνπ, θαζώο θαη νξηζκέλσλ ηνγελώλ ινηκώμεσλ), πνιιά κέλνπλ αθόκε λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ ε κέζνδνο λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ γνληδηαθή ζεξαπεία επί ηνπ παξόληνο δνθηκάδεηαη κόλνλ γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ πνπ δελ έρνπλ άιιεο ζεξαπείεο. Δξωζωμαηική Γονιμοποίηζη Ο όξνο Δμσζσκαηηθή Γνληκνπνίεζε πεξηιακβάλεη έλα βαξύ θάζκα ηερληθώλ πνπ έρνπλ ζθνπό ηε βνήζεηα ππνγόληκσλ δεπγαξηώλ ζην λα απνθηήζνπλ παηδί. Από ηε γέλλεζε ηεο Louise Brown ην ην πξώην παηδί Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο ζην Bourn Hall ηεο Αγγιίαο - κέρξη ζήκεξα ρηιηάδεο δεπγάξηα ηα έρνπλ θαηαθέξεη. Με ηε κέζνδν απηή δίλεηαη ιύζε ζε πξνβιήκαηα ππνγνληκόηεηαο ηόζν ηεο γπλαίθαο όζν θαη ηνπ άληξα.σν πνζνζηό επηηπρίαο αλά θύθιν πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο όπσο π.ρ. ε ειηθία ηεο γπλαίθαο θαη ην αίηην ηεο ππνγνληκόηεηαο. πλήζσο ην αζξνηζηηθό πνζνζηό επηηπρίαο κπνξεί λα θζάζεη 60-65% κεηά από 3-4 πξνζπάζεηεο. 11

12 Πώρ γίνεηαι η θεπαπεία; ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε αξρηθά νη γηαηξνί δίλνπλ θαζεκεξηλά ελέζεηο γηα λα δηεγείξνπλ ηηο σνζήθεο λα παξάγνπλ πνιιά σάξηα. Καζώο απηά σξηκάδνπλ ζηηο σνζήθεο, παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν κε ηαθηηθά θνιπηθά ππεξερνγξαθήκαηα. Θέινπλ αξθεηά σάξηα ώζηε λα έρνπλ δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ θαιύηεξσλ πνηνηηθά, δελ πξέπεη όκσο λα ππέξδηεγείξνπλ ηηο σνζήθεο κε κεγάιεο δόζεηο ελέζεσλ. Όηαλ όια ηα σάξηα είλαη ώξηκα, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή ηνπ θύθινπ, θάλνπλ ηε ιήςε ησλ σάξησλ. Ζ σνιεςία γίλεηαη, θαηόπηλ ζύληνκεο θαη ήπηαο γεληθήο αλαηζζεζίαο, κε κηα ιεπηή βειόλα πνπ εηζέξρεηαη ζηηο σνζήθεο κέζσ ηνπ θόιπνπ θαη αλαξξνθά ηα σάξηα. Ζ δηαδηθαζία ειέγρεηαη άκεζα κε ηαπηόρξνλν θνιπηθό ππεξερνγξάθεκα. Μόιηο ζπιιέγνπλ ηα σάξηα κεηαθέξνληαη ζην εξγαζηήξην όπνπ ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο ηνπνζεηνύληαη καδί κε ην δείγκα ζπέξκαηνο ηνπ ζπδύγνπ. Σελ επόκελε εκέξα ν εκβξπνιόγνο θνηηά ζην κηθξνζθόπην πόζα σάξηα γνληκνπνηήζεθαλ θαη πόζα έκβξπα έρνπκε θαη εθηηκά ηελ πνηόηεηα ηνπο. Σα έκβξπα σξηκάδνπλ γηα επηπιένλ 1-2 εκέξεο ζην εξγαζηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θαιύηεξα πνηνηηθά έκβξπα ηνπνζεηνύληαη κε έλα ιεπηό αλώδπλν θαζεηήξα κέζα ζηε κήηξα, όπνπ θαη αθήλνληαη λα εκθπηεπηνύλ θαη λα κεγαιώζνπλ. Όζα έκβξπα πεξηζζεύνπλ θαηαςύρνληαη θαη δηαηεξνύληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κέιινλ. Μεηά από 2 εβδνκάδεο πεξίπνπ γίλεηαη ηεζη εγθπκνζύλεο. Ποιο ηο όθελορ από όλη αςηή ηην ηαλαιπωπία; Σν όθεινο είλαη πνιιαπιό. Πεηπραίλεηαη θαιή δηέγεξζε ησλ σνζεθώλ, νη γηαηξνί παίξλνπλ πνιιά σάξηα θαη έηζη έρνπλ αξθεηά έκβξπα θαη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηα θαιύηεξα. Δπίζεο ην ήδε θηιηξαξηζκέλν θαη βειηησκέλν ζπέξκα ελζαξξύλεηαη λα γνληκνπνηήζεη ηα σάξηα ζηηο ηδαληθέο θαη ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπηπιένλ αλ νη ζάιπηγγεο έρνπλ πξόβιεκα, ε IVF ιύλεη ην πξόβιεκα αθνύ ζπιιέγνπκε ηα σάξηα από ηηο σνζήθεο θαη ηνπνζεηνύκε ηα έκβξπα θαηεπζείαλ ζηε κήηξα. Σα έκβξπα πάιη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα σξηκάζνπλ γηα δύν εκέξεο ζηηο άξηζηεο ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, καθξηά από ηπρόλ βιαπηηθνύο παξάγνληεο ζηε ζάιπηγγα ή ηε κήηξα (ιόγσ ελδνκεηξίσζεο, ζαιπηγγίηηδαο, ή απιά κεγάιεο ειηθίαο ηεο γπλαίθαο).σέινο, ηα θαηεςπγκέλα έκβξπα απνηεινύλ κία επηπιένλ επθαηξία, εμίζνπ θαιή κε ηα θξέζθα έκβξπα, από ηε ζηηγκή πνπ επηδνύλ ηεο δηαδηθαζίαο απόςπμεο (θαη επηδνύλ ζε πνζνζηό 70% πεξίπνπ). Ποιοι οι κίνδςνοι και οι πιθανέρ επιπλοκέρ; Σα πξνβιήκαηα αξρίδνπλ όηαλ ην δεπγάξη θαη ν γηαηξόο ζέινπλ πάζε ζπζία λα πεηύρνπλ ζεηηθό ηεζη θύεζεο. Μεγάιεο δόζεηο ελέζεσλ ρσξίο ζσζηή παξαθνινύζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξδηέγεξζε, κε πνιιά σάξηα, δηόγθσζε ησλ σνζεθώλ θαη έλα ύπνπιν θιηληθό ζύλδξνκν πνπ θηάλεη λα απεηιήζεη κέρξη θαη ηε δσή ηεο γπλαίθαο. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ε αιόγηζηε ηνπνζέηεζε πνιιώλ (πάλσ από ηξία) εκβξύσλ νδεγεί ζε απμεκέλεο πνιύδπκεο θπήζεηο θαη αο κε μερλάκε όηη ηα ηξίδπκα είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε εγθπκνζύλε γηα πξνσξόηεηα, θαθή αλάπηπμε, εγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο. Αξθεί λα ιερζεί όηη κε πξόζθαηε λνκνζεζηαθή ξύζκηζε θαη ζηελ Διιάδα ε εκβξπνκεηαθνξά άλσ ησλ 3 εκβξύσλ είλαη παξάλνκε ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 40 θαη ην ηίκεκα βέβαηα είλαη όηη ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη ιίγν ρεηξόηεξα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζε γπλαίθεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε κέηξηαο πνηόηεηαο έκβξπα, ε κεηαθνξά 3 κόλν εκβξύσλ νδεγεί ζε ρακειά πνζνζηά επηηπρίαο, ην πνιύ 20-25%. Ζ κέζε νδόο είλαη θαη ε ζσζηή, δειαδή εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηώπηζε, αληηθεηκεληθή εθηίκεζε θαη από θνηλνύ απόθαζε, έρνληαο δπγίζεη ηα ππέξ θαη θαηά. 12

13 Louise Joy Brown - Σο ππώηο «παιδί ηος ζωλήνα» Λνπίδ Μπξάνπλ ή Louise Brown, ήηαλ ην πξώην παηδί ζηνλ θόζκν πνπ γελλήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο εμσζσκαηηθήο, ζηηο 25 Ηνπιίνπ 1978, κεηά από 9 ρξόληα απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ ησλ γνληώλ ηεο λα ζπιιάβνπλ κε θπζηνινγηθό ηξόπν. Ζ γέλλεζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηζαξηθή ηνκή ζην Oldham General Hospital θαη πξνθάιεζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο γπλαηθνιόγνο Patrick Steptoe θαη ν εκβξπνιόγνο Bob Edwards, εηδηθνί ζε ζέκαηα γνληκόηεηαο, ήηαλ νη πξώηνη ζηνλ θόζκν πνπ θαηάθεξαλ λα νινθιεξώζνπλ έλαλ θύθιν εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο (απνκόλσζε σαξίνπ, γνληκνπνίεζή ηνπ από ζπεξκαηνδσάξην θαη εκθύηεπζε ηνπ παξαγόκελνπ εκβξύνπ ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο) κε επηηπρία. αλ κσξό, ε Louise δε γλώξηδε απνιύησο ηίπνηα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε ζύιιεςήο ηεο, είρε αληηιεθζεί όκσο όηη ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ηελ έθαλαλ λα ληώζεη άβνια.«γελ ληώζσ πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή από νπνηνλδήπνηε άιιν» είπε ε ίδηα ζε ζπλέληεπμή ηεο πξηλ κεξηθά ρξόληα. αλ ελήιηθαο έθαλε ηελ πξώηε ηεο δεκόζηα εκθάληζε ζηελ θιηληθή γνληκόηεηαο Bourn Hall θνληά ζην Cambridge. Ζ θιηληθή απηή ηδξύζεθε από ηνπο άλδξεο πνπ ηεο έδσζαλ δσή θαη ν ζθνπόο ηεο επίζθεςήο ηεο ήηαλ γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ 25ε επέηεην από ηε γέλλεζή ηεο.«πλέρηδα θπζηνινγηθά ηε δσή κνπ» εμνκνινγείηαη, εκθαλώο λεπξηθή εμαηηίαο ηεο ζπλέληεπμεο.«οη γνλείο καο δελ θέξνληαλ ζηε Natalie δηαθνξεηηθά από εκέλα» πξνζζέηεη. Ζ Natalie, είλαη ε κηθξόηεξε αδεξθή ηεο, ην ηεζζαξαθνζηό παηδί πνπ γελλήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο εμσζσκαηηθήο. Ζ Natalie ήηαλ ε πξώηε από όια απηά ηα παηδηά πνπ γέλλεζε ην δηθό ηεο παηδί, έλα θνξηηζάθη ην Μάην ηνπ Ζ Louise ήηαλ πέληε ρξνλώλ όηαλ νη γνλείο ηεο, ηεο εμήγεζαλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε ζύιιεςή ηεο, έλα πξσηλό πξηλ ην ζρνιείν. Ο γπλαηθνιόγνο Steptoe πέζαλε ην Ο εκβξπνιόγνο Bob Edwards όκσο θξάηεζε ζηελή επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο Louise. Ήηαλ κάιηζηα επίηηκνο θαιεζκέλνο ζην γόκν ηεο Louise ην 2004.Ζ Louise Brown έγηλε κεηέξα ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2006, θέξλνληαο ζηνλ θόζκν έλαλ γην, ηνλ Cameron. ΜΔΣΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα νλνκάδνληαη ηα ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ ππνζηεί ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ εηζήιζαλ ζην γελεηηθό ηνπο πιηθό κέζσ κεζόδσλ ηεο γελεηηθήο κεραληθήο. Απηέο είλαη θαηά πνιύ πην αθξηβείο από ηε κεηαιιαμηνγέλεζε όπνπ έλαο νξγαληζκόο εθηίζεηαη ζε ξαδηελέξγεηα ή ρεκηθά ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κία κε ζπγθεθξηκέλε αιιά κόληκε αιιαγή. Άιιεο ηερληθέο κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη ηξνπνπνηνύλ νξγαληζκνύο πνπ παξάγνπλ ηξόθηκα είλαη ε εθιεθηηθή αλαπαξαγσγή, νη γελεηηθέο βειηηώζεηο ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, θαζώο θαη ε ζσκαηνθισληθή παξαιιαγή. Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα εηζήιζαλ ζηελ αγνξά γηα πξώηε θνξά ην πλήζσο ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα είλαη πξντόληα δηαγνληδηαθώλ θπηώλ: ζόγηα, θαιακπόθη, ειαηνθξάκβε, ξύδη θαη βακβαθέιαην. Εσηθά πξντόληα έρνπλ επίζεο αλαπηπρζεί, αλ θαη θαλέλα από απηά δελ θπθινθνξεί πξνο ην παξόλ ζηελ αγνξά. Σα ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν έρνπλ αληηκεησπίζεη θξηηηθή κε δηάθνξεο αηηηνινγίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνινγία θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Γηα ηα πξντόληα απηά ε Greenpeace έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί από ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα ηε ρξήζε µε κεηαιιαγκέλσλ νξγαληζκώλ ζηηο δσνηξνθέο. Αθνινπζεί ε ιίζηα: 13

14 ΑΤΓΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ Κξείηηνλ Κνηόπνπια-Κξείηηνλ ΚΟΚΚΗΝΟ Λεηβαδίηεο Κνηόπνπια-Λεηβαδίηεο ΚΟΚΚΗΝΟ αξακνύξηζε Κνηόπνπια-αξακνύξηζε ΚΟΚΚΗΝΟ αξζύξ Κνηόπνπια-αξζύξ ΚΟΚΚΗΝΟ Πηελνπαξαγσγή Κνηόπνπια-Πηελνπαξαγσγή ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ύλθν Κνηόπνπια-ύλθν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Aγ.Iσάλλεο Κνηόπνπια-HQF ΠΡΑΗΝΟ Μηκίθνο Κνηόπνπια-HQF ΠΡΑΗΝΟ Fresh Κνηόπνπια-Αθνη Παπαµηθξνύιε ΠΡΑΗΝΟ Πηελνηξνθηθόο πλεηαηξηζκόο Άξηαο Κνηόπνπια-Πηελνηξνθηθόο πλεηαηξηζκόο Άξηαο ΠΡΑΗΝΟ Xξπζά Απγά-Ενύξαο Φάξκ ΠΡΑΗΝΟ Αγγειάθεο Κνηόπνπια-Αγγειάθεο ΠΡΑΗΝΟ Βιαράθεο Απγά-Βιαράθεο ΠΡΑΗΝΟ Γαιαλόο Κνηόπνπια-Γαιαλόο Κνηόπνπια Μεζεκεξίνπ ΠΡΑΗΝΟ Κειατδίηεο Κνηόπνπια-Κειατδίηεο ΠΡΑΗΝΟ Κιεκέληδνο Κνηόπνπια-Αθνί Κιεκέληδνπ-Πιεζηώηε ΠΡΑΗΝΟ Μέγα Φάξκ Απγά-Μέγα Φάξκ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Νηηζηάθνο Κνηόπνπια-Νηηζηάθνο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Όξληζα Κνηόπνπια-Όξληζα ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Πίλδνο Κνηόπνπια-Πίλδνο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ Carnation-Nestlé ΚΟΚΚΗΝΟ Dolca-Nestlé ΚΟΚΚΗΝΟ Neslac-Nestlé ΚΟΚΚΗΝΟ Lurpak-Arla ΚΟΚΚΗΝΟ Κξέκα Σπξηνύ Νatural Buko-Arla ΚΟΚΚΗΝΟ Mister Cheez Σπξί Σξηγσλάθηα-Friesland ΚΟΚΚΗΝΟ Ννπλνύ Γάια-Friesland ΚΟΚΚΗΝΟ Ννπλνύ Κξέκα Γάιαθηνο-Friesland ΚΟΚΚΗΝΟ N Joy-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Φξέζθν Γάια-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Φέηα-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Κξέκα Γάιαθηνο-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Κξέκα Γάιαθηνο-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Σπξνθνκηθά-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Φξέζθν Γάια-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Βίγια Σπξνθνκηθά-Βίγια ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Κξέκα Γάιαθηνο-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Μilkν-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Φέηα-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Φξέζθν Γάια-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΩΓΩΝΖ Φέηα-ΓΩΓΩΝΖ ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΩΓΩΝΖ Φξέζθν Γάια-ΓΩΓΩΝΖ ΚΟΚΚΗΝΟ Ήπεηξνο Φέηα-Ήπεηξνο ΚΟΚΚΗΝΟ 14

15 Σειεκέο Γθιίηζα-Ήπεηξνο ΚΟΚΚΗΝΟ Κνιηόο Σπξνθνκηθά-Κνιηόο ΚΟΚΚΗΝΟ Κνιηόο Φξέζθν Γάια-Κνιηόο ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Κξέκα Γάιαθηνο-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Σνπίλν-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Φέηα-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Φξέζθν Γάια-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Πίλδνο Σπξνθνκηθά-Πίλδνο ΚΟΚΚΗΝΟ Ρνδόπε Σπξνθνκηθά-Ρνδόπε ΚΟΚΚΗΝΟ Ρνδόπε Φξέζθν Γάια-Ρνδόπε ΚΟΚΚΗΝΟ Αιπίλν Βνύηπξν-Αιπίλν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αιπίλν Σπξνθνκηθά-Αιπίλν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αιπίλν Φέηα-Αιπίλν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Σπξνθνκηθά Θάζνπ-Σπξνθνκηθή Θάζνπ-Σξνπιηάξεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Cretalat Γάια-Κξηαξάο ΠΡΑΗΝΟ Cretalat Σπξνθνκηθά-Κξηαξάο ΠΡΑΗΝΟ Twinko-Δβξνθάξκα ΠΡΑΗΝΟ Δβξνθάξκα Φξέζθν Γάια-Δβξνθάξκα ΠΡΑΗΝΟ Δβξνθάξκα Σπξνθνκηθά-Δβξνθάξκα ΠΡΑΗΝΟ Γειθνί Μπδήζξα-Γειθνί ΠΡΑΗΝΟ Γειθνί Φέηα-Γειθνί ΠΡΑΗΝΟ Γνπθίδεο Κξέκα Γάιαθηνο-Γνπθίδεο ΠΡΑΗΝΟ Γνπθίδεο Σπξνθνκηθά-Γνπθίδεο ΠΡΑΗΝΟ Γνπθίδεο Φέηα-Γνπθίδεο ΠΡΑΗΝΟ Νενγάι Σπξνθνκηθά-Νενγάι ΠΡΑΗΝΟ Νενγάι Φξέζθν Γάια-Νενγάι ΠΡΑΗΝΟ Όιπκπνο Γάια-Όιπκπνο ΠΡΑΗΝΟ Όιπκπνο Σπξνθνκηθά-Όιπκπνο ΠΡΑΗΝΟ Παγώλεο Σπξνθνκηθά-Παγώλεο ΠΡΑΗΝΟ ΔΡΓΑΛ Φξέζθν Γάια-ΔΡΓΑΛ ΠΡΑΗΝΟ ΣΤΡΑ Σπξνθνκηθά-ΣΤΡΑ ΠΡΑΗΝΟ Σύξθν Σπξνθνκηθά-Σύξθν ΠΡΑΗΝΟ Σπξνθνκηθά Πξντόληα Νάμνπ-Κνπθόπνπινο-Σπξνθνκηθά Πξντόληα Νάμνο ΠΡΑΗΝΟ Φάξκα Κνπθάθε Γάια-Φάξκα Κνπθάθε ΠΡΑΗΝΟ Φάξκα Κνπθάθε Σπξνθνκηθά-Φάξκα Κνπθάθε ΠΡΑΗΝΟ ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ ΔΠΙΓΟΡΠΙΑ Advance-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Danette Δπηδόξπηα-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Vitaline-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΔΛΣΑ Γηανύξηηα-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ After School Choco-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ FruYo-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ Nouvelle-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ Καξακειέ-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ηθάγν-φαγδ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Γηανύξηηα-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ 15

16 Beautiful-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Chocomania-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Duettino-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Harmony-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Γηανύξηηα-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Γηανύξηηα-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Κνιηόο Γηανύξηηα-Κνιηόο ΚΟΚΚΗΝΟ Σπξάο Γηανύξηηα-ΣΤΡΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Σπξνθνκηθά Θάζνπ Γηανύξηη-Σπξνθνκηθή Θάζνπ-Σξνπιηάξεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αθνη ηάκνπ Γηανύξηηα-Αθνη ηάκνπ ΠΡΑΗΝΟ Γεκεηξίνπ Γηανύξηηα-Γεκεηξίνπ ΠΡΑΗΝΟ ΔΛ ΓΑΛ Γηανύξηηα-ΔΛ ΓΑΛ ΡΖΓΑ ΠΡΑΗΝΟ ΚΑΡΑΛΖ Βηνκ. Γάιαθηνο Ζπείξνπ Γηανύξηη-ΚΑΡΑΛΖ Βηνκ. Γάιαθηνο Ζπείξνπ ΠΡΑΗΝΟ Κξη-Κξη Γηανύξηηα-Κξη-Κξη ΠΡΑΗΝΟ Νενγάι Γηανύξηηα-Νενγάι ΠΡΑΗΝΟ Όιπκπνο Γηανύξηηα-Όιπκπνο ΠΡΑΗΝΟ ΔΡΓΑΛ Γηανύξηηα-ΔΡΓΑΛ ΠΡΑΗΝΟ Φάξκα Κνπθάθε Γηανύξηηα-Φάξκα Κνπθάθε ΠΡΑΗΝΟ ΠΑΓΧΣΑ Algida Παγσηά-Unilever ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Παγσηά-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Παγσηά-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Γσδώλε Παγσηά-Παγσηά Γσδώλε ΚΟΚΚΗΝΟ ΔΒΓΑ Παγσηά-ΔΒΓΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Κξη-Κξη Παγσηά-Κξη-Κξη ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΥΟΙΡΙΝΟ ΚΡΔΑ Β.Η.Κ.Η Μπέτθνλ-Β.Η.Κ.Η ΚΟΚΚΗΝΟ Β.Η.Κ.Η Παξηδάθη-Β.Η.Κ.Η ΚΟΚΚΗΝΟ Β.Η.Κ.Η αιάµη-β.η.κ.η ΚΟΚΚΗΝΟ Ειάηεο Αιιαληηθά-Ειάηεο ΚΟΚΚΗΝΟ Boss Μπξηδόιεο-Boss ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Boss νπβιάθηα-boss ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Primo Λνπθάληθα-Primo ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Primo Μνξηαδέια-Primo ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Primo αιάκη-primo ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αλαληάδεο Λνπθάληθα-Αλαληάδεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αλαληάδεο Παξηδάθη-Αλαληάδεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αλαληάδεο αιάµη-αλαληάδεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Βέθθα Υνηξνκέξη-Βέθθα ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Βέθθα Λνπθάληθα-Βέθθα ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Βέθθα αιάµη-βέθθα ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Νίθαο Λνπθάληθα-Νίθαο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Νίθαο Πάξηδα-Νίθαο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Νίθαο αιάµη-νίθαο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 16

17 Τθαληήο Λνπθάληθα-Τθαληήο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Τθαληήο Μπέηθνλ-Τθαληήο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Boss Hamburger-Boss ΠΡΑΗΝΟ Creta Farm Εαµπόλ-Creta Farm ΠΡΑΗΝΟ Creta Farm Παξίδα-Creta Farm ΠΡΑΗΝΟ Creta Farm αιάµη Αέξνο-Creta Farm ΠΡΑΗΝΟ Dianik Λνπθάληθα-Dianik ΠΡΑΗΝΟ Dianik Μνξηαδέια-Dianik ΠΡΑΗΝΟ Dianik Μπέηθνλ-Dianik ΠΡΑΗΝΟ Βέθθα Γαινπνύια-Βέθθα ΠΡΑΗΝΟ Έδεζµα Λνπθάληθα-Έδεζµα ΠΡΑΗΝΟ Έδεζµα Παξίδα-Έδεζµα ΠΡΑΗΝΟ Έδεζµα αιάµη-έδεζµα ΠΡΑΗΝΟ Θξάθε Παξηδάθη-Θξάθε ΠΡΑΗΝΟ Θξάθε Πηθ-Νηθ-Θξάθε ΠΡΑΗΝΟ Θξάθε Υνηξηλό-Θξάθε ΠΡΑΗΝΟ Κάξληθα Αιιαληηθά-Κάξληθα ΠΡΑΗΝΟ Παζζηάο Λνπθάληθα-Παζζηάο ΠΡΑΗΝΟ Παζζηάο Παξηδάθη-Παζζηάο ΠΡΑΗΝΟ Παζζηάο αιάκηα-παζζηάο ΠΡΑΗΝΟ Τθαληήο Κεθηεδάθηα-Τθαληήο ΠΡΑΗΝΟ Τθαληήο Παζηνπξκάο-Τθαληήο ΠΡΑΗΝΟ Τθαληήο Φηιέην Γαινπνύιαο-Τθαληήο ΠΡΑΗΝΟ ΝΟΚΡΔ.ΚΑ Κξέαο-ΝΟΚΡΔ.ΚΑ ΠΡΑΗΝΟ Νίθαο Γαινπνύια Καπληζηή-Νίθαο ΠΡΑΗΝΟ Νίθαο Μεξηδάθη από Πξόβεην-Νίθαο ΠΡΑΗΝΟ ΦΑΡΙΑ Smoki Πέζηξνθα-Smoki ΠΡΑΗΝΟ Smoki νινκόο-smoki ΠΡΑΗΝΟ Νεξεύο Λαπξάθη-Νεξεύο ΠΡΑΗΝΟ Νεξεύο πλαγξίδα-νεξεύο ΠΡΑΗΝΟ Νεξεύο Σζηπνύξα-Νεξεύο ΠΡΑΗΝΟ Ξηθίαο Κνιηνί-Ξηθίαο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Ξηθίαο αξδέιεο-ξηθίαο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ IΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ Ηρζπνηξνθεία Ηζάθεο ΚΟΚΚΗΝΟ Ηρζπνηξνθεία Ναππιίνπ ΚΟΚΚΗΝΟ Lion Ηρζπνθαιιηέξγεηεο ΠΡΑΗΝΟ Neptunus ΠΡΑΗΝΟ Octopus ΠΡΑΗΝΟ Sea Farm Ionian ΠΡΑΗΝΟ Simi Fish ΠΡΑΗΝΟ ειόληα ΠΡΑΗΝΟ 17

18 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 η ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1. Πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ γηα ηελ θισλνπνίεζε; ; α.θεηικη β.αρνηηικη γ.ουδεηερη Aγόρια Κορίηζια 2. Πηζηεύεηο όηη ε ξαγδαία εμέιημε ηεο γελεηηθήο βηνινγίαο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο; ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ 18

19 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ Γλσξίδεη ηη είλαη ε γελεηηθή. 67% 77% Γλσξίδεη πόηε αλαγλσξίζηεθε σο επηζηήκε. 47% 30% Γλσξίδεη ηη είλαη ε Βηνηερλνινγία. 20% 70% Γλσξίδεη ηη είλαη ε θισλνπνίεζε. 80% 77% Δπηζπκεί λα θισλνπνηεζεί. 33% 8% Γλσξίδεη πνηα είλαη ε Dolly. 90% 92% Πηζηεύεη πσο ε εμέιημε ηεο γελεηηθήο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν. 27% 61% πκπεξαίλνπκε, ινηπόλ, πσο νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ γελεηηθή θαη ηδηαίηεξα ηελ θισλνπνίεζε είλαη αξθεηέο. Ωζηόζν, ε άπνςε ηνπο γύξσ από ην ζέκα ηεο θισλνπνίεζεο δελ είλαη μεθάζαξε. Αλ θαη δελ ην αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά, δειώλνπλ πσο δελ επηζπκνύλ λα θισλνπνηεζνύλ. ΔΝΟΣΗΣΑ 3 η Σν HOME είλαη έλα θαηαπιεθηηθό ληνθπκαληέξ ηνπ Yann Arthus-Bertrand (Γάιινο ξεπόξηεξ, θσηνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο θαη πεξηβαιινληνιόγνο) πνπ πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηελ πνξεία πνπ έρεη ε θαηάζηαζε ζην πεξηβάιινλ ηεο Γεο πνπ δνύκε (ζην ζπίηη καο), πόζν θνληά είκαζηε ζην λα βηώζνπκε γεγνλόηα ρσξίο επηζηξνθή αλ ζπλερίζνπκε ηελ, κε εθζεηηθό ηξόπν, αιινίσζε ηεο θαη πσο πξέπεη εδώ θαη ηώξα λα ζηακαηήζνπκε ηελ εμάξηεζε ηεο δσήο καο από ην πεηξέιαην Πιένλ νη ρηύπνη ηεο θαξδηάο καο έρνπλ ζπγρξνληζηεί απνιύησο... 19

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα