Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)"

Transcript

1 σολικό Έηορ: Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) Μέλη Ομάδαρ: Μπαλαμπάνηρ Γιώπγορ Μωςζόγλος Αναζηαζία Παπαθωμά Φωηεινή Σπιανηαθύλλος Νομική Φαναπιώηη Φωηεινή 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή.ζει.3 2. Πξόινγνο.ζει.4 3. Πξνβιεκαηηθή.ζει.5 4. Μεζνδνινγία...ζει.6 5. Έξεπλα..ζει.7 Α. 1 ε Δλόηεηα ζει.7 Κισλνπνίεζε...ζει.7 Γελεηηθή, θιεξνλνκηθόηεηα θαη γνληδηαθέο ζεξαπείεο...ζει.10 Δμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε ζει.11 Μεηαιιαγκέλα πξντόληα..ζει.13 Β. 2 ε Δλόηεηα..ζει.18 Δξσηεκαηνιόγηα ζει.18 πκπεξάζκαηα...ζει.19 Γ. 3 ε Δλόηεηα...ζει.19 Νηνθπκακληέξ...ζει.19 2

3 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείηαη από18 καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ καο κε ππεύζπλε εθπαηδεπηηθό ηελ θαζεγήηξηα Υεκείαο, απνπιίδνπ Υξπζνύια. ηελ πξώηε καο ζπλάληεζε ε θα. απνπιίδνπ καο έθαλε αξρηθά κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Παξαθνινπζήζακε ην ληνθηκαληέξ «Home» πνπ αλαθεξόηαλ ζηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ. Έπεηηα, ρσξηζηήθακε ζε 4 ππννκάδεο απνηεινύκελεο από 5-6 άηνκα. Ο ρσξηζκόο έγηλε σο εμήο: Αξρηθά, ζρεκαηίζακε δεπγάξηα, γξάςακε ηα νλόκαηα ησλ δεπγαξηώλ ζε ραξηάθηα θαη κε θιήξσζε επηιέμακε 2 δεπγάξηα ζρεκαηίδνληαο έηζη ηηο ππννκάδεο. Ζ δηθή καο νκάδα νλνκάδεηαη «S2TV» θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαδόκαζηε νη Μπαιακπάλεο Γηώξγνο, Μσπζόγινπ Αλαζηαζία, Παπαζσκά Φσηεηλή, Σξηαληαθύιινπ Ννκηθή θαη Φαλαξηώηε Φσηεηλή. Μέζα από ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κπνξέζακε λα κάζνπκε γηα αμίεο όπσο είλαη ν ζεβαζκόο, ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθόηεηα, ε πξνζθνξά βνήζεηαο. Γλσξίζακε ηηο αλαπόθεπθηεο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζπλεξγαζία άγλσζησλ κεηαμύ ηνπο αηόκσλ. Θα ζέιακε, θπζηθά, λα επραξηζηήζνπκε κέζα από ηελ θαξδηά καο ηελ θαζεγήηξηα καο, θα. απνπιίδνπ, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξε, ώζηε λα θέξνπκε ζε πέξαο απηήλ ηελ εξγαζία θαη λα απνθνκίζνπκε νπζηαζηηθέο γλώζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ εθόδηα γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο καο. 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟ ηα πιαίζηα ησλ δηεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ, ε νκάδα καο ηεο Β ηάμεο ηνπ 1 νπ Ηππνθξάηεηνπ Λπθείνπ Κσ επέιεμε σο αληηθείκελν κειέηεο ηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε θύζε θαη ην θαηά πόζν αιεζεύεη ε άπνςε πνπ αθνύγεηαη πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα : Η θύζη εκδικείηαι; Δίλαη θαλεξό πσο ν άλζξσπνο, πξνζπαζώληαο λα εθζπγρξνληζηεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θαη λα πάεη έλα βήκα παξαπέξα, νδήγεζε ηε Γε πνιιά βήκαηα πίζσ. Υσξίο λα δείρλεη θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πιαλήηε πνπ ηνλ θηινμελεί, πήξε όηη ζεσξνύζε απαξαίηεην γηα εθείλνλ, θαηέζηξεςε όηη ηνλ ελνρινύζε. Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα, επηζηήκνλεο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, επηζεκαίλνπλ ζηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα θαη ζηηο θπβεξλήζεηο όηη ην ζπίηη καο, ν πιαλήηεο Γε, εθπέκπεη ζπλερώο ζήκαηα θηλδύλνπ. Σν θιίκα θαη νη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ δσήο ζηελ Γε, κε αξγό αιιά αλεζπρεηηθό ξπζκό, αιινηώλεηαη. Ζ κεηαβνιή απηή έρεη άκεζεο θαη δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ δσή καο αιιά θαη ζηελ αιπζίδα ηνπ θπηηθνύ θαη δσηθνύ βαζηιείνπ. Δίλαη γεγνλόο όηη νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη νη επεκβάζεηο ζηελ θύζε επζύλνληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αλζξώπσλ, πνπ είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλήο ζηηο πόιεηο αιιά θαη ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη κεγάιε αζηηθή ζπγθέληξσζε. Ωζηόζν, πέξα από ηηο επεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζηε γε, ηδηαίηεξα ακθηιεγόκελεο είλαη θαη νη επεκβάζεηο ηνπ ζηελ δηθή ηνπ θύζε. Με ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ν άλζξσπνο ζηξάθεθε ζηνλ εαπηό θαη πξνζπάζεζε λα ηνλ ηειεηνπνηήζεη. Απηό βέβαηα δελ είλαη νύηε ηειείσο ιάζνο, αιιά ζίγνπξα νύηε ηειείσο ζσζηό. Γηαηί κπνξεί, ιόγνπ ράξε, λα βνήζεζε δεπγάξηα πνπ αδπλαηνύζαλ λα θάλνπλ παηδί κε ηελ εμσζσκαηηθή, σζηόζν μεπέξαζε ηα όξηα, γηα πνιινύο, πξνζπαζώληαο λα θάλεη θάηη αλήζηθν θαη επηθίλδπλν, όπσο ε θισλνπνίεζε. Ζ πξόνδνο, ινηπόλ, είλαη αλακθίβνια θάηη ζεκαληηθό θαη ν άλζξσπνο έρεη ηα κέζα θαη ην κπαιό γηα λα ηελ πεηύρεη. Απηό πνπ όινη καο ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνύκε είλαη πσο αθόκα θαη ζηελ πξόνδν ππάξρνπλ θάπνηα όξηα πνπ αλ ηα μεπεξάζνπκε κπνξεί λα πξνθαιέζνπκε αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο ζηνλ πιαλήηε θαη ζηνλ εαπηό καο. Δμάιινπ, ε Γε δελ καο αλήθεη, απιά καο θηινμελεί, όπσο θαη ηα ππόινηπα δώα, ζηελ ζύληνκε δσή καο. Γη απηό δελ έρνπκε ην ειεύζεξν λα πξάηηνπκε ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο 4

5 Απηό, ινηπόλ, είλαη ην ζέκα πνπ καο απαζρόιεζε ζε ζπληνκία. Όζνλ αθνξά ηνλ θάθειν εξγαζίαο ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη ην ζπκβόιαην ηεο νκάδαο. Σν ζπκβόιαην απηό αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο πνπ ηεξνύλ ηα άηνκα ηεο νκάδαο. Αθόκα, πεξηιακβάλεη ην νκαδηθό εκεξνιόγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζπλαληήζεηο καο, ε πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ καο, θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηόζν από ηνλ εαπηό ηνπο(απηναμηνιόγεζε) όζν θαη από ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο(εηεξναμηνιόγεζε). Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη ην brain storming ην νπνίν έγηλε ζην ραξηόλη. ην ραξηόλη απηό έρνπλ γξαθηεί δηάθνξεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γεληθό ζέκα «Η Φύζη Δκδικείηαι;». Δπηπιένλ, ν θάθεινο πεξηιακβάλεη βίληεν θαη power point γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, έλα θνιάδ γηα ηελ γελεηηθή θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζακε ζηνπο καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Σέινο, πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή γξαπηή εξγαζία ηεο νκάδαο. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ Κάζε κία από ηηο ηέζζεξηο ππννκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξηζηήθακε πξνβιεκαηίζηεθε κε κία μερσξηζηή πηπρή ηνπ ζέκαηνο πνπ επηιέμακε, «Η Φύζη Δκδικείηαι;». Σν ζέκα, ινηπόλ, ππνδηαηξέζεθε ζηηο εμήο ελόηεηεο: γελεηηθή, επηδξάζεηο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αλζξώπνπ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, Ζ νκάδα «S2TV» αζρνιήζεθε κε ηελ Γελεηηθή, αλέιαβε δειαδή λα εξεπλήζεη ηηο πξνόδνπο θαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηό ηνλ θιάδν ηεο βηνινγίαο θαη ηηο επηδξάζεηο απηώλ ζηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ, ηηο απόςεηο πνπ επηθξαηνύλ γηα απηέο ηηο θαηλνηνκίεο, αιιά θαη ηηο γλώζεηο ησλ αλζξώπσλ γύξσ από ηελ γελεηηθή. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνβάιιακε, αξρηθά, αθνξνύζαλ ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ηνπ ζέκαηνο καο, όπσο είλαη ε Γελεηηθή, ε Βηνηερλνινγία, ε θισλνπνίεζε, ε εμσζσκαηηθή, ηα κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα. Πξνζπαζήζακε κέζσ δηάθνξσλ πεγώλ από ην δηαδίθηπν λα θαηαγξάςνπκε αιιά θαη λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηελ ζεκαζία απηώλ ησλ όξσλ. ηε ζπλέρεηα, επηθεληξσζήθακε ζην δύζθνιν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο πνπ αθνξνύζε ηελ κειέηε ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ ηεο πξνόδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηνλ θιάδν ηεο Γελεηηθήο, θαζώο θαη ηηο απόςεηο εηδηθώλ θαη απιώλ αλζξώπσλ γηα ηελ πξόνδν απηή. 5

6 αλ απνηέιεζκα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζρεκαηίζακε θαη ζηα νπνία θιεζήθακε λα απαληήζνπκε ήηαλ ηα εμήο: Με ηη αζρνιείηαη ν θιάδνο ηεο Γελεηηθήο; Ση είλαη ε θισλνπνίεζε, πνηνη νη θίλδπλνη θαη πνηα ε πξνζθνξά ηεο; Ση ζπκβαίλεη ζηελ εμσζσκαηηθή; Πνηα ήηαλ ε άπνςε ησλ απιώλ αλζξώπσλ γηα ηελ εμσζσκαηηθή ζην παξειζόλ θαη πνηα ηώξα; Πώο πξνθύπηνπλ ηα κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα; Πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ησλ κεηαιιαγκέλσλ ηξνθίκσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ; Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηήζακε θαη γλώζεηο πνπ καο δηδάρηεθαλ ζηελ Βηνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 4 ν Κεθάιαην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Γελεηηθή Μεραληθή θαη πεξηέρεη πνιύ ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα γηα ηελ εξγαζία καο έλζεηα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ κέζνδνη: Μέζνδνο brainstorming(θαηαηγηζκόο ηδεώλ) Πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ «Home» πνπ αλαθεξόηαλ ζηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αιινίσζε ηνπ Παξαθνινύζεζε βίληεν κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπλνδεπόηαλ από έλα ηξαγνύδη κε ηίηιν «Ζ Φύζε Δθδηθείηαη» Γεκηνπξγία θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ κε ζθνπό λα εξεπλήζνπκε ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ Γελεηηθή Άληιεζε πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν θαη από ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Βηνινγίαο Β Λπθείνπ Γεκηνπξγία νκάδαο ζην Facebook γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο νκάδα θαη ηεο θαζεγήηξηάο καο Αξρηθά, ε νκάδα καο θαηέγξαςε ζε έλα ραξηόλη νπνηαδήπνηε ιέμε ζπλδεόηαλ κε ην ζέκα καο, ηηο νπνίεο κεηά ηαμηλνκήζακε ζηηο πέληε ππνδηαηξέζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξναλαθέξακε. Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη θαηαηγηζκόο ηδεώλ(brainstorming). 6

7 Αθόκα, ζηελ αίζνπζα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ πξνβάιιακε έλα εμαηξεηηθό ληνθηκαληέξ, ην «Home», κε ζέκα ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο θαη ηελ αληζνξξνπία πνπ πξνθαινύλ ζην πεξηβάιινλ νη δξαζηεξηόηεηεο θπξίσο ησλ κεγάισλ βηνκεραληώλ. Σν ληνθηκαληέξ απηό νξγαλώζεθε θαη γπξίζηεθε από ππαιιήινπο ησλ κεγαιύηεξσλ εηαηξηώλ ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο, αθνύζακε έλα ηξαγνύδη κε ηελ νλνκαζία «Ζ Φύζε Δθδηθείηαη» ην νπνίν κεηέθεξε κελύκαηα γηα ηελ επξεία θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη γηα ηελ δηάζσζε θαη πξνζηαζία ηεο θύζεο πνπ απνηειεί επζύλε όισλ ησλ αλζξώπσλ. Απνθαζίζακε λα κνηξάζνπκε εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο ζπκκαζεηέο καο από ηηο άιιεο εξεπλεηηθέο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ γύξσ από ηελ Γελεηηθή. ηελ εύξεζε ησλ εηδηθώλ νξηζκώλ ηεο Γελεηηθήο καο βνήζεζαλ ην βηβιίν ηεο Βηνινγίαο ηεο Β Λπθείνπ θαζώο θαη θάπνηα άιια βηβιία πνπ πξνκεζεπηήθακε από ηελ ζρνιηθή βηβιηνζήθε. ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 η Κλωνοποίηζη Κισλνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ από έλα πξόηππν. ην ρώξν ηεο Βηνινγίαο απηό ην πξόηππν κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη έλα κόξην (π.ρ. DNA ή RNA) ή έλα γνλίδην, έλα θύηηαξν (π.ρ. βαθηήξην, ιεκθνθύηηαξν), ή αθόκε θαη έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. Με ηε κνξηαθή θισλνπνίεζε επηδηώθεηαη ε αληηγξαθή κνξίσλ ή γνληδίσλ κε ζθνπό ηελ επρεξέζηεξε κειέηε ή εθκεηάιιεπζή ηνπο. Με ηελ θισλνπνίεζε κηθξννξγαληζκώλ επηδηώθεηαη ε παξαγσγή πνιιαπιώλ αληηγξάθσλ ελόο κηθξννξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν έρεη εηζαρζεί έλα επλντθό γηα ηα πξντόληα ηνπ γνλίδην. Ζ θισλνπνίεζε πνιπθύηηαξσλ νξγαληζκώλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εηζαρζεί κε ηε κέζνδν ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA αλζξώπηλα γνλίδηα (όπσο ε πεξίπησζε ηεο Dolly), πέξαλ ηνπ επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα απνβεί κηα πνιύηηκε πεγή θαξκαθεπηηθώλ πξσηετλώλ, όπσο ε ηλζνπιίλε. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζηνλ άλζξσπν (αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε) αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εζηθήο, σζηόζν είλαη επηηξεπηή γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο. 7

8 Αλ θαη κε ηνλ όξν θισλνπνίεζε αλαθεξόκαζηε ζπλήζσο ζηελ ηερλεηή δηαδηθαζία παξαγσγήο αληηγξάθσλ, ε ίδηα δηαδηθαζία ζπλαληάηαη θαη ζηε θύζε πνιύ ζπρλά ζηνπο κνλνγνληθά αλαπαξαγόκελνπο κηθξννξγαληζκνύο (δεκηνπξγία παλνκνηόηππσλ κεηαμύ ηνπο κηθξννξγαληζκώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηνλ ίδην αξρηθό) θαη αξθεηά ζπαληόηεξα ζηνπο πνιπθύηηαξνπο νξγαληζκνύο πνπ αλαπαξάγνληαη ακθηγνληθά. Σα ςπέπ και ηα καηά για ηον άνθπωπο Σν θξίζηκν θαη επίκαρν ζέκα είλαη βεβαίσο ε θισλνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. Οη γεληθόινγεο δηαθεξύμεηο θαηά ηνπ θινληζκνύ ηνπ αλζξώπνπ ηνπ ηύπνπ "είλαη έμσ από ηε θύζε", "ν άλζξσπνο δηθαηνύηαη λα γελληέηαη κε αλζξώπηλν ηξόπν θαη όρη ζηα εξγαζηήξηα", "πξνζβάιιεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα", "ζα δεκηνπξγεζνύλ Υίηιεξ θαη ζηξαηηέο αλδξαπόδσλ πνπ ζα θαηαζηξέςνπλ ηελ αλζξσπόηεηα" είλαη ηνπιάρηζηνλ επηπόιαηεο θαη πξνδίδνπλ άγλνηα θαη αδηθαηνιόγεην παληθό. Αλήθνπλ ζηε κπζηζηνξηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο. Έμσ από ηε θύζε είλαη θαη ε θαηαζηξνθή δαζώλ, γηα λα απμεζεί ε θαιιηεξγήζηκε γε, ην πέηαγκα ηνπ αλζξώπνπ ζην θεγγάξη, όινη νη ζύγρξνλνη ηξόπνη ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, ν ηξόπνο πνπ δεη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο. Ζ Dolly δε γελλήζεθε ζην εξγαζηήξην. Κπνθνξήζεθε ζε ζεηή κήηξα-κάλα θαη γελλήζεθε θαλνληθά, όπσο όια ηα πξόβαηα. Σν επηρείξεκα "πξνζβάιιεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα" πξνδίδεη ηζρπξό γελεηηθό ληεηεξκηληζκό θαη. πεξηθξνλεί ηελ ηεξάζηηα επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ. Οη κνλνγελείο δίδπκνη έρνπλ δύν όρη κηα ςπρή θαη θαηά θαλόλα νη δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα είλαη πεξηζζόηεξεο από ηηο νκνηόηεηέο ηνπο. ηελ θισλνπνίεζε πέξα από ην δηαθνξεηηθό DΝΑ ησλ κηηνρνλδξίσλ, πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθό γελλήηνξα, νη δηαθνξέο ζην πεξηβάιινλ αξρίδνπλ πξώηκα, από ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ελδνκήηξηαο δσήο θαη ζπλερίδνληαη κεηά ηε γέλλεζε ζε πεξηβάιινλ πνπ έμσ από ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ γηα θάζε άλζξσπν, δηαθέξεη θαηά κία νιόθιεξε γεληά ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ελήιηθνο θισλνπνηεί ηνλ εαπηό ηνπ. Γειαδή ν ελήιηθνο ζα είλαη παηέξαο ηνπ θισλνπνηεκέλνπ εαπηνύ ηνπ κε θξηηήξην ηελ ειηθία θαη κνλνγελήο δίδπκνο αδειθόο κε θξηηήξην ηε γελεηηθή ηαπηόηεηα. Δίλαη κάιινλ εμνξγηζηηθό όηη ηόζνη πνιινί αζρνινύληαη κε ηελ ππνζεηηθή θισλνπνίεζε θαη ηελ θαη' απηνύο πξνζβνιή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, όηαλ απηή επηειίδεηαη θαζεκεξηλά ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ελώ ειάρηζηνη αγσλίδνληαη, ώζηε λα ηξαπκαηίδεηαη ιηγόηεξν. Ωο παηδίαηξνο αηζζάλνκαη ππνρξέσζε λα ζαο ππελζπκίζσ όηη επηά εθαηνκκύξηα παηδηά ην ρξόλν πεζαίλνπλ από πείλα. Όηη εθαηνκκύξηα παηδηά εξγάδνληαη θαζεκεξηλά αηέιεησηεο ώξεο. Όηη εθαηνκκύξηα παηδηά θαθνπνηνύληαη θαζεκεξηλά ζσκαηηθά ή ζεμνπαιηθά θαη αθόκε πεξηζζόηεξν θαθνπνηνύληαη πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Όινη νη θώδηθεο εζηθήο θαη επηβίσζεο παξαβηάδνληαη ζπλερώο. Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία όισλ ησλ εηδώλ ν "ζύγρξνλνο άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ ησλ πόιεσλ" θιέβεη ηα παηδηά ηνπ. Τπνλνκεύεη ην κέιινλ ηνπο, αθαηξώληαο πηζαλόηεηεο επηβίσζεο ησλ επεξρόκελσλ γελεώλ. Τπνλνκεύεη ηνλ πιαλήηε, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό. Οη αζηεηόηεηεο γηα ππέξηεξε θπιή, γηα ζηξαηηέο δνύισλ, γηα θισλνπνηεκέλα αληίγξαθα ηνπ Υίηιεξ δε ζέινπλ κεγάιε ζπδήηεζε. Ο νπνηνζδήπνηε καληαθόο ηύξαλλνο, θαη έρνπκε γλσξίζεη αξθεηνύο, δελ έρεη θαλέλα ιόγν λα πξνζθύγεη ζηελ θισλνπνίεζε, πνπ έηζη θη αιιηώο είλαη αδύλαην λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βιέςεηο ηνπ. Ζ ζύγρξνλε ηερλνινγία ηνπ παξέρεη όια ηα κέζα γηα λα πξνθαιέζεη καδηθέο θαηαζηξνθέο. Καιό ή θαθό είλαη απηό πνπ θάλεη ν άλζξσπνο όρη απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη. Ζ πνξεία γηα ηελ θισλνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ ζα είλαη καθξά. Καη ε αξρή ηεο κάιινλ ζα αξγήζεη λα γίλεη. Γελ έρσ όκσο ακθηβνιία όηη ζα επηρεηξεζεί. Καη ν θίλδπλνο γελλήζεσο ζλεζηγελώλ, λενγλώλ κε κηθξέο ή κεγάιεο ζπγγελείο αλσκαιίεο, λενγλώλ πνπ ζα ππνθέξνπλ ή ελδερνκέλσο ζα είλαη επηξξεπή ζε λνζήκαηα θαη ζα πεζάλνπλ πξόσξα είλαη ππαξθηόο. Αλ 8

9 δελ ππάξμνπλ ερέγγπα όηη νη θίλδπλνη απηνί ζα πεξηνξηζζνύλ ζηε ζπρλόηεηα πνπ πεξίπνπ απαληώληαη ζηε θύζε, ζα είλαη δύζθνιν λα βξεζεί ππνζηεξηθηήο ηεο θισλνπνίεζεο ηνπ αλζξώπνπ. Πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα όηη, αθόκε θαη αλ μεπεξαζηνύλ νη θίλδπλνη πνπ αλέθεξα, δελ απνθιείεηαη ε παξαγσγή θισλνπνηεκέλσλ αλζξώπηλσλ λενγλώλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκεύζνπλ σο απνζήθεο αληαιιαθηηθώλ, σο πεγή νξγάλσλ γηα κεηακόζρεπζε. Σνύην, βέβαηα, δελ κπνξεί λ' απνθιεηζζεί, όπσο δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζεκεξηλή πεηξαηεία νξγάλσλ κε απαγσγέο παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζηελ Ηλδία, ηε Βξαδηιία θαη άιιεο ρώξεο ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ. Ζ θισλνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν είλαη κηα εξηεκέλε επηζηεκνληθή δπλαηόηεηα, κηα πηζαλόηεηα, ε ελεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο εμαξηάηαη από αλζξώπνπο γελλεζέληαο, νπ πνηεζέληαο. Αιιά θαη αλ ππάξμεη θισλνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ, ζα αθνξά έλα κόλν κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν "θαη' εηθόλα". Καη ζα είλαη "θαιόλ", ην ίδην όπσο θαηά ηελ Παιαηά Γηαζήθε, βγήθε από ηα ρέξηα ηνπ Θενύ, ζην πξώην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Ωξαίνο ήηαλ ν άλζξσπνο "θαη' εηθόλα Θενύ", σο άγαικα. Όρη όκσο, πιήξεο. Πιήξεο έγηλε - θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη - κε ηελ εκθύζεζε "πλνήο δώζεο" κε ην "θαζ' νκνίσζηλ". Καη ην θαζ' νκνίσζηλ έθηνηε, ηε δώζα πλνή, εκθπζεί ζηνλ άλζξσπν ν πνιηηηζκόο. Ζ πνηόηεηα ελόο πνιηηηζκνύ θξίλεηαη από ηε δύλακή ηνπ λα αθνκνηώλεη όρη κόλν ην παξειζόλ αιιά θαη ην κέιινλ ηνπ, όπσο ν ίδηνο ην δεκηνπξγεί θαη ην θαζνξίδεη θαη όπσο πνξεύεηαη πξνο απηό. Παηδί απηνύ ηνπ πνιηηηζκνύ είλαη θαη ε θισλνπνίεζε. Πάλησο ιόγνη ακηγώο ηαηξηθνί πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηε δεκηνπξγία αλζξώπνπ κε θισλνπνίεζε δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ. Αλ πνηέ θαηαζηεί δπλαηή ε θισλνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν, ζα αξρίζεη θαη ζα πεξηνξηζζεί ζην εξγαζηήξην κε ηελ θισλνπνίεζε θπηηαξηθώλ ζεηξώλ θαη είλαη πηζαλόλ λα απνδώζεη εμαηξεηηθώο επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Δλδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί π.ρ. αλζξώπηλν δέξκα θαη λα ζώζεη ηε δσή αλζξώπσλ κε εθηεηακέλα εγθαύκαηα πνπ δελ επηβηώλνπλ ζήκεξα. Να δεκηνπξγεζνύλ λεπξώλεο πνπ κπνξνύλ λα κεηακνζρεπζνύλ ζηνλ εγθέθαιν παζρόλησλ από ηε λόζν Alzeimer ή Parkinson. Να δεκηνπξγεζνύλ αξρέγνλα πνιπδύλακα αηκνπνηεηηθά θύηηαξα ζσζηηθά θαξθηλνπαζώλ πνπ ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεπηηθέο κεγαζεξαπείεο, ρσξίο ην θόβν κε αλαζηξέςηκεο εξήκσζεο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ. Καη πιήζνο άιισλ εθαξκνγώλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ζεξαπεία πνιιώλ αζζελεηώλ θαη ζα πεξηνξίδνπλ ηνλ αλζξώπηλν πόλν. ην πιαίζην κάιηζηα ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ππνζηεξίδεηαη όηη ε θισλνπνίεζε είλαη κόλν ε αξρή θαη όηη ελδέρεηαη λα παξαρζνύλ αθόκε θαη λέα είδε π-ρ. ζπλδπαζκόο θπηώλ θαη δώσλ, ηα θπηόδσα, πνπ ζα παξάγνπλ γάια κε θσηνζύλζεζε. Θεσξώ όηη νη βηνεζηθέο επηηξνπέο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζε εμειίμεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ θαη ε κόλε πηζαλόηεηα είλαη ε αλάπηπμε κε θισλνπνίεζε αλζξώπηλσλ θπηηαξηθώλ ζεηξώλ. Να δεκηνπξγήζνπλ αλαζρεηηθνύο κεραληζκνύο ζε κεγαιύηεξα άικαηα θαη λα απαγνξεύζνπλ απνιύησο ηελ θισλνπνίεζε εκβξύσλ ζε αλζξώπηλε κήηξα. Οπσζδήπνηε όκσο δελ πξέπεη λα αλαζηαιεί ε επηζηεκνληθή πξόνδνο. Ζ ηζηνξία άιισζηε δηδάζθεη όηη ηνύην είλαη αδύλαηνλ. Δίλαη κεγάιε θαηάθηεζε ε θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ πνπ ελεξγνπνηνύλ, θαηαζηέιινπλ θαη επαλελεξγνπνηνύλ ηα γνλίδηα. Ζ θισλνπνίεζε είλαη έλα κεγάιν βήκα ζην δξόκν γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Σηο Θεξκνπύιεο ηεο ειεπζεξίαο καο δε θπιάηηνπλ απνηειεζκαηηθά νη θνβηθέο καο πξνθαηαιήςεηο. Μπνξεί λα ηηο θπιάμεη κόλν ην ειεύζεξν πλεύκα, νπιηζκέλν κε ηα όπια εθείλα πνπ ν πνιηηηζκόο θαη ν νπκαληζκόο ηνπ εμαζθαιίδεη. Σόηε ε θισλνπνίεζε ζα γίλεη κηα αθόκε δπλαηόηεηα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ νπκαληζκνύ. (Ν, Μαηζαληώηεο, ) 9

10 .Γενεηική, κληπονομικόηηηα και γονιδιακέρ θεπαπείερ H επηζηήκε ηεο γελεηηθήο είλαη ε κειέηε ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο, ε δηαδηθαζία δειαδή θαηά ηελ νπνία νη γνλείο πεξλνύλ νξηζκέλα γνλίδηα ζηα παηδηά ηνπο. Έλα γνλίδην είλαη έλα κηθξό θνκκάηη ηνπ DNA δεζνμπξηβνλνπθιετθό νμύ, δειαδή ην θιεξνλνκηθό πιηθό ζηνλ άλζξσπν θαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ γνλίδηα ζε θάζε θύηηαξν ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Μαδί, όια απηά ηα γνλίδηα ζπλζέηνπλ ην αλζξώπηλν ζώκα θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ εκθάληζε, ην ύςνο, ην ρξώκα ησλ καηηώλ, ηνπ δέξκαηνο, ησλ καιιηώλ θαζνξίδεηαη από ηα γνλίδηα. Δπίζεο, άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνληαη από ηελ θιεξνλνκηθόηεηα πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ αζζελεηώλ, ηηο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, θαζώο θαη ηα θπζηθά ηαιέληα. Μηα γελεηηθή αλσκαιία πνπ πεξλάεη θιεξνλνκηθά κπνξεί: Να κελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ πγεία ή ηελ επεκεξία αιιά κπνξεί λα έρεη κηα δξακαηηθή επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ή ην ρξόλν δσήο. Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γελεηηθέο αλσκαιίεο πάλησο ζπληζηάηαη ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Ηδηαίηεξα ζε δεπγάξηα πνπ ζθνπεύνπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά. Σι είναι ηο DNA; DNA ή δεζνμπξηβνλνπθιετθό νμύ, είλαη ην θιεξνλνκηθό πιηθό ζηνλ άλζξσπν θαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο. ρεδόλ θάζε θύηηαξν ζην ζώκα ελόο αηόκνπ έρεη ην ίδην DNA. Σν πεξηζζόηεξν DNA βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ θπηηάξσλ (ην νπνίν ιέγεηαη ππξεληθό DNA), αιιά κηα κηθξή πνζόηεηα ηνπ DNA κπνξεί επίζεο λα βξεζεί ζηα κηηνρόλδξηα (όπνπ ιέγεηαη κηηνρνλδξηαθό DNA ή mtdna).ζ πιεξνθνξία ζην DNA απνζεθεύεηαη σο έλαο θώδηθαο πνπ απνηειείηαη από ηέζζεξηο ρεκηθέο βάζεηο: αδελίλε (Α), γνπαλίλε (G), θπηνζίλε (C) θαη ζπκίλε (Σ). Σν αλζξώπηλν DNA απνηειείηαη από πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκύξηα βάζεηο θαη πεξηζζόηεξν από ην 99% ησλ ελ ιόγσ βάζεσλ είλαη ε ίδηα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Ζ ζεηξά ή ε αιιεινπρία απηώλ ησλ βάζεσλ πξνζδηνξίδεη ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ελόο νξγαληζκνύ, παξόκνηα κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα νξηζκέλε ζεηξά ζηηο ιέμεηο θαη ζηηο πξνηάζεηο. Οη βάζεηο ηνπ DNA δεπγαξώλνπλ κεηαμύ ηνπο, ην Α κε ην Σ θαη ην C κε ην G, γηα λα ζρεκαηίζνπλ κνλάδεο πνπ νλνκάδνληαη δεύγε βάζεσλ. Κάζε βάζε είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλε κε έλα κόξην ζαθράξνπ θη έλα κόξην θσζθνξηθνύ. Μαδί, κηα βάζε, ε δάραξε θαη ην θσζθνξηθό νλνκάδνληαη λνπθιενηίδην. Σα λνπθιενηίδηα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε δύν καθξά ζθέιε πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα ζπεηξνεηδέο πνπ νλνκάδεηαη δηπιή έιηθα. Ζ δνκή ηεο δηπιήο έιηθαο είλαη θάπσο ζαλ κηα ζθάια, κε ηα δεύγε ησλ βάζεσλ λα ζρεκαηίδνπλ ηα ζθαινπάηηα ηεο ζθάιαο θαη ηα κόξηα δάραξεο θαη ηα θσζθνξηθά λα ζρεκαηίδνπλ ηηο θαηαθόξπθεο θνππαζηέο ηεο ζθάιαο. Μηα ζεκαληηθή ηδηόηεηα ηνπ DNA είλαη όηη κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ή λα θάλεη αληίγξαθα ηνπ εαπηνύ ηνπ. Κάζε ζθέινο ηνπ DNA ζηελ δηπιή έιηθα κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο έλα πξόηππν γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο αιιεινπρίαο ησλ βάζεσλ. Απηό είλαη θξίζηκν όηαλ ηα θύηηαξα δηαηξνύληαη, επεηδή θάζε λέν θύηηαξν πξέπεη λα έρεη έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξόληνο DNA ζην παιηό θύηηαξν. 10

11 Σι είναι ηο γονίδιο; Έλα γνλίδην είλαη ε βαζηθή, θπζηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Σα γνλίδηα, ηα νπνία απνηεινύληαη από DNA, ελεξγνύλ σο νδεγίεο γηα λα θάλνπλ κόξηα πνπ νλνκάδνληαη πξσηεΐλεο. ηνπο αλζξώπνπο, ηα γνλίδηα πνηθίινπλ ζε κέγεζνο από κεξηθέο εθαηνληάδεο βάζεηο ηνπ DNA ζε πεξηζζόηεξα από 2 εθαηνκκύξηα βάζεηο. Έρεη ππνινγηζηεί όηη νη άλζξσπνη έρνπλ κεηαμύ θαη γνλίδηα. Κάζε άηνκν έρεη δύν αληίγξαθα θάζε γνληδίνπ, ην θάζε έλα θιεξνλνκείηαη από ηνλ θάζε γνλέα. Σα πεξηζζόηεξα γνλίδηα είλαη ίδηα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, αιιά έλαο κηθξόο αξηζκόο ησλ γνληδίσλ (ιηγόηεξν από 1% ηνπ ζπλόινπ) είλαη ειαθξώο δηαθνξεηηθά κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Αιιειόκνξθα είλαη κνξθέο ηνπ ίδηνπ γνληδίνπ κε κηθξέο δηαθνξέο ζηελ αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ηνπ DNA. Απηέο νη κηθξέο δηαθνξέο ζπκβάιινπλ ζηα κνλαδηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηόκνπ. Σι είναι η γονιδιακή θεπαπεία; Ζ γνληδηαθή ζεξαπεία είλαη κηα πεηξακαηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα γνλίδηα γηα ηε ζεξαπεία ή ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ. ην κέιινλ, απηή ε ηερληθή κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο γηαηξνύο, ηε ζεξαπεία κηαο δηαηαξαρήο κε ηελ εηζαγσγή ελόο γνληδίνπ ζηα θύηηαξα ελόο αζζελνύο αληί λα ρξεζηκνπνηνύλ θάξκαθα ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Δξεπλεηέο δνθηκάδνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε γνληδηαθή ζεξαπεία, όπσο νη εμήο: Αληηθαηάζηαζε ελόο κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ πνπ πξνθαιεί κηα αζζέλεηα, κε έλα πγηέο αληίγξαθν ηνπ γνληδίνπ. Αδξαλνπνίεζε ή θαηαζηνιή ελόο κεηαιιαγκέλνπ γνλίδην πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δηζάγνληαο έλα λέν γνλίδην ζην ζώκα κε ζηόρν λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε κηαο αζζέλεηαο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε γνληδηαθή ζεξαπεία είλαη κία πνιιά ππνζρόκελε ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα έλαλ κεγάιν αξηζκό αζζελεηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θιεξνλνκηθώλ δηαηαξαρώλ, νξηζκέλσλ ηύπσλ θαξθίλνπ, θαζώο θαη νξηζκέλσλ ηνγελώλ ινηκώμεσλ), πνιιά κέλνπλ αθόκε λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ ε κέζνδνο λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ γνληδηαθή ζεξαπεία επί ηνπ παξόληνο δνθηκάδεηαη κόλνλ γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ πνπ δελ έρνπλ άιιεο ζεξαπείεο. Δξωζωμαηική Γονιμοποίηζη Ο όξνο Δμσζσκαηηθή Γνληκνπνίεζε πεξηιακβάλεη έλα βαξύ θάζκα ηερληθώλ πνπ έρνπλ ζθνπό ηε βνήζεηα ππνγόληκσλ δεπγαξηώλ ζην λα απνθηήζνπλ παηδί. Από ηε γέλλεζε ηεο Louise Brown ην ην πξώην παηδί Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο ζην Bourn Hall ηεο Αγγιίαο - κέρξη ζήκεξα ρηιηάδεο δεπγάξηα ηα έρνπλ θαηαθέξεη. Με ηε κέζνδν απηή δίλεηαη ιύζε ζε πξνβιήκαηα ππνγνληκόηεηαο ηόζν ηεο γπλαίθαο όζν θαη ηνπ άληξα.σν πνζνζηό επηηπρίαο αλά θύθιν πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο όπσο π.ρ. ε ειηθία ηεο γπλαίθαο θαη ην αίηην ηεο ππνγνληκόηεηαο. πλήζσο ην αζξνηζηηθό πνζνζηό επηηπρίαο κπνξεί λα θζάζεη 60-65% κεηά από 3-4 πξνζπάζεηεο. 11

12 Πώρ γίνεηαι η θεπαπεία; ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε αξρηθά νη γηαηξνί δίλνπλ θαζεκεξηλά ελέζεηο γηα λα δηεγείξνπλ ηηο σνζήθεο λα παξάγνπλ πνιιά σάξηα. Καζώο απηά σξηκάδνπλ ζηηο σνζήθεο, παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν κε ηαθηηθά θνιπηθά ππεξερνγξαθήκαηα. Θέινπλ αξθεηά σάξηα ώζηε λα έρνπλ δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ θαιύηεξσλ πνηνηηθά, δελ πξέπεη όκσο λα ππέξδηεγείξνπλ ηηο σνζήθεο κε κεγάιεο δόζεηο ελέζεσλ. Όηαλ όια ηα σάξηα είλαη ώξηκα, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή ηνπ θύθινπ, θάλνπλ ηε ιήςε ησλ σάξησλ. Ζ σνιεςία γίλεηαη, θαηόπηλ ζύληνκεο θαη ήπηαο γεληθήο αλαηζζεζίαο, κε κηα ιεπηή βειόλα πνπ εηζέξρεηαη ζηηο σνζήθεο κέζσ ηνπ θόιπνπ θαη αλαξξνθά ηα σάξηα. Ζ δηαδηθαζία ειέγρεηαη άκεζα κε ηαπηόρξνλν θνιπηθό ππεξερνγξάθεκα. Μόιηο ζπιιέγνπλ ηα σάξηα κεηαθέξνληαη ζην εξγαζηήξην όπνπ ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο ηνπνζεηνύληαη καδί κε ην δείγκα ζπέξκαηνο ηνπ ζπδύγνπ. Σελ επόκελε εκέξα ν εκβξπνιόγνο θνηηά ζην κηθξνζθόπην πόζα σάξηα γνληκνπνηήζεθαλ θαη πόζα έκβξπα έρνπκε θαη εθηηκά ηελ πνηόηεηα ηνπο. Σα έκβξπα σξηκάδνπλ γηα επηπιένλ 1-2 εκέξεο ζην εξγαζηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θαιύηεξα πνηνηηθά έκβξπα ηνπνζεηνύληαη κε έλα ιεπηό αλώδπλν θαζεηήξα κέζα ζηε κήηξα, όπνπ θαη αθήλνληαη λα εκθπηεπηνύλ θαη λα κεγαιώζνπλ. Όζα έκβξπα πεξηζζεύνπλ θαηαςύρνληαη θαη δηαηεξνύληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κέιινλ. Μεηά από 2 εβδνκάδεο πεξίπνπ γίλεηαη ηεζη εγθπκνζύλεο. Ποιο ηο όθελορ από όλη αςηή ηην ηαλαιπωπία; Σν όθεινο είλαη πνιιαπιό. Πεηπραίλεηαη θαιή δηέγεξζε ησλ σνζεθώλ, νη γηαηξνί παίξλνπλ πνιιά σάξηα θαη έηζη έρνπλ αξθεηά έκβξπα θαη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηα θαιύηεξα. Δπίζεο ην ήδε θηιηξαξηζκέλν θαη βειηησκέλν ζπέξκα ελζαξξύλεηαη λα γνληκνπνηήζεη ηα σάξηα ζηηο ηδαληθέο θαη ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπηπιένλ αλ νη ζάιπηγγεο έρνπλ πξόβιεκα, ε IVF ιύλεη ην πξόβιεκα αθνύ ζπιιέγνπκε ηα σάξηα από ηηο σνζήθεο θαη ηνπνζεηνύκε ηα έκβξπα θαηεπζείαλ ζηε κήηξα. Σα έκβξπα πάιη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα σξηκάζνπλ γηα δύν εκέξεο ζηηο άξηζηεο ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, καθξηά από ηπρόλ βιαπηηθνύο παξάγνληεο ζηε ζάιπηγγα ή ηε κήηξα (ιόγσ ελδνκεηξίσζεο, ζαιπηγγίηηδαο, ή απιά κεγάιεο ειηθίαο ηεο γπλαίθαο).σέινο, ηα θαηεςπγκέλα έκβξπα απνηεινύλ κία επηπιένλ επθαηξία, εμίζνπ θαιή κε ηα θξέζθα έκβξπα, από ηε ζηηγκή πνπ επηδνύλ ηεο δηαδηθαζίαο απόςπμεο (θαη επηδνύλ ζε πνζνζηό 70% πεξίπνπ). Ποιοι οι κίνδςνοι και οι πιθανέρ επιπλοκέρ; Σα πξνβιήκαηα αξρίδνπλ όηαλ ην δεπγάξη θαη ν γηαηξόο ζέινπλ πάζε ζπζία λα πεηύρνπλ ζεηηθό ηεζη θύεζεο. Μεγάιεο δόζεηο ελέζεσλ ρσξίο ζσζηή παξαθνινύζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξδηέγεξζε, κε πνιιά σάξηα, δηόγθσζε ησλ σνζεθώλ θαη έλα ύπνπιν θιηληθό ζύλδξνκν πνπ θηάλεη λα απεηιήζεη κέρξη θαη ηε δσή ηεο γπλαίθαο. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ε αιόγηζηε ηνπνζέηεζε πνιιώλ (πάλσ από ηξία) εκβξύσλ νδεγεί ζε απμεκέλεο πνιύδπκεο θπήζεηο θαη αο κε μερλάκε όηη ηα ηξίδπκα είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε εγθπκνζύλε γηα πξνσξόηεηα, θαθή αλάπηπμε, εγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο. Αξθεί λα ιερζεί όηη κε πξόζθαηε λνκνζεζηαθή ξύζκηζε θαη ζηελ Διιάδα ε εκβξπνκεηαθνξά άλσ ησλ 3 εκβξύσλ είλαη παξάλνκε ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 40 θαη ην ηίκεκα βέβαηα είλαη όηη ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη ιίγν ρεηξόηεξα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζε γπλαίθεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε κέηξηαο πνηόηεηαο έκβξπα, ε κεηαθνξά 3 κόλν εκβξύσλ νδεγεί ζε ρακειά πνζνζηά επηηπρίαο, ην πνιύ 20-25%. Ζ κέζε νδόο είλαη θαη ε ζσζηή, δειαδή εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηώπηζε, αληηθεηκεληθή εθηίκεζε θαη από θνηλνύ απόθαζε, έρνληαο δπγίζεη ηα ππέξ θαη θαηά. 12

13 Louise Joy Brown - Σο ππώηο «παιδί ηος ζωλήνα» Λνπίδ Μπξάνπλ ή Louise Brown, ήηαλ ην πξώην παηδί ζηνλ θόζκν πνπ γελλήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο εμσζσκαηηθήο, ζηηο 25 Ηνπιίνπ 1978, κεηά από 9 ρξόληα απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ ησλ γνληώλ ηεο λα ζπιιάβνπλ κε θπζηνινγηθό ηξόπν. Ζ γέλλεζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηζαξηθή ηνκή ζην Oldham General Hospital θαη πξνθάιεζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο γπλαηθνιόγνο Patrick Steptoe θαη ν εκβξπνιόγνο Bob Edwards, εηδηθνί ζε ζέκαηα γνληκόηεηαο, ήηαλ νη πξώηνη ζηνλ θόζκν πνπ θαηάθεξαλ λα νινθιεξώζνπλ έλαλ θύθιν εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο (απνκόλσζε σαξίνπ, γνληκνπνίεζή ηνπ από ζπεξκαηνδσάξην θαη εκθύηεπζε ηνπ παξαγόκελνπ εκβξύνπ ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο) κε επηηπρία. αλ κσξό, ε Louise δε γλώξηδε απνιύησο ηίπνηα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε ζύιιεςήο ηεο, είρε αληηιεθζεί όκσο όηη ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ηελ έθαλαλ λα ληώζεη άβνια.«γελ ληώζσ πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή από νπνηνλδήπνηε άιιν» είπε ε ίδηα ζε ζπλέληεπμή ηεο πξηλ κεξηθά ρξόληα. αλ ελήιηθαο έθαλε ηελ πξώηε ηεο δεκόζηα εκθάληζε ζηελ θιηληθή γνληκόηεηαο Bourn Hall θνληά ζην Cambridge. Ζ θιηληθή απηή ηδξύζεθε από ηνπο άλδξεο πνπ ηεο έδσζαλ δσή θαη ν ζθνπόο ηεο επίζθεςήο ηεο ήηαλ γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ 25ε επέηεην από ηε γέλλεζή ηεο.«πλέρηδα θπζηνινγηθά ηε δσή κνπ» εμνκνινγείηαη, εκθαλώο λεπξηθή εμαηηίαο ηεο ζπλέληεπμεο.«οη γνλείο καο δελ θέξνληαλ ζηε Natalie δηαθνξεηηθά από εκέλα» πξνζζέηεη. Ζ Natalie, είλαη ε κηθξόηεξε αδεξθή ηεο, ην ηεζζαξαθνζηό παηδί πνπ γελλήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο εμσζσκαηηθήο. Ζ Natalie ήηαλ ε πξώηε από όια απηά ηα παηδηά πνπ γέλλεζε ην δηθό ηεο παηδί, έλα θνξηηζάθη ην Μάην ηνπ Ζ Louise ήηαλ πέληε ρξνλώλ όηαλ νη γνλείο ηεο, ηεο εμήγεζαλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε ζύιιεςή ηεο, έλα πξσηλό πξηλ ην ζρνιείν. Ο γπλαηθνιόγνο Steptoe πέζαλε ην Ο εκβξπνιόγνο Bob Edwards όκσο θξάηεζε ζηελή επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο Louise. Ήηαλ κάιηζηα επίηηκνο θαιεζκέλνο ζην γόκν ηεο Louise ην 2004.Ζ Louise Brown έγηλε κεηέξα ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2006, θέξλνληαο ζηνλ θόζκν έλαλ γην, ηνλ Cameron. ΜΔΣΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα νλνκάδνληαη ηα ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ ππνζηεί ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ εηζήιζαλ ζην γελεηηθό ηνπο πιηθό κέζσ κεζόδσλ ηεο γελεηηθήο κεραληθήο. Απηέο είλαη θαηά πνιύ πην αθξηβείο από ηε κεηαιιαμηνγέλεζε όπνπ έλαο νξγαληζκόο εθηίζεηαη ζε ξαδηελέξγεηα ή ρεκηθά ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κία κε ζπγθεθξηκέλε αιιά κόληκε αιιαγή. Άιιεο ηερληθέο κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη ηξνπνπνηνύλ νξγαληζκνύο πνπ παξάγνπλ ηξόθηκα είλαη ε εθιεθηηθή αλαπαξαγσγή, νη γελεηηθέο βειηηώζεηο ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, θαζώο θαη ε ζσκαηνθισληθή παξαιιαγή. Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα εηζήιζαλ ζηελ αγνξά γηα πξώηε θνξά ην πλήζσο ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα είλαη πξντόληα δηαγνληδηαθώλ θπηώλ: ζόγηα, θαιακπόθη, ειαηνθξάκβε, ξύδη θαη βακβαθέιαην. Εσηθά πξντόληα έρνπλ επίζεο αλαπηπρζεί, αλ θαη θαλέλα από απηά δελ θπθινθνξεί πξνο ην παξόλ ζηελ αγνξά. Σα ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν έρνπλ αληηκεησπίζεη θξηηηθή κε δηάθνξεο αηηηνινγίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνινγία θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Γηα ηα πξντόληα απηά ε Greenpeace έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί από ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα ηε ρξήζε µε κεηαιιαγκέλσλ νξγαληζκώλ ζηηο δσνηξνθέο. Αθνινπζεί ε ιίζηα: 13

14 ΑΤΓΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ Κξείηηνλ Κνηόπνπια-Κξείηηνλ ΚΟΚΚΗΝΟ Λεηβαδίηεο Κνηόπνπια-Λεηβαδίηεο ΚΟΚΚΗΝΟ αξακνύξηζε Κνηόπνπια-αξακνύξηζε ΚΟΚΚΗΝΟ αξζύξ Κνηόπνπια-αξζύξ ΚΟΚΚΗΝΟ Πηελνπαξαγσγή Κνηόπνπια-Πηελνπαξαγσγή ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ύλθν Κνηόπνπια-ύλθν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Aγ.Iσάλλεο Κνηόπνπια-HQF ΠΡΑΗΝΟ Μηκίθνο Κνηόπνπια-HQF ΠΡΑΗΝΟ Fresh Κνηόπνπια-Αθνη Παπαµηθξνύιε ΠΡΑΗΝΟ Πηελνηξνθηθόο πλεηαηξηζκόο Άξηαο Κνηόπνπια-Πηελνηξνθηθόο πλεηαηξηζκόο Άξηαο ΠΡΑΗΝΟ Xξπζά Απγά-Ενύξαο Φάξκ ΠΡΑΗΝΟ Αγγειάθεο Κνηόπνπια-Αγγειάθεο ΠΡΑΗΝΟ Βιαράθεο Απγά-Βιαράθεο ΠΡΑΗΝΟ Γαιαλόο Κνηόπνπια-Γαιαλόο Κνηόπνπια Μεζεκεξίνπ ΠΡΑΗΝΟ Κειατδίηεο Κνηόπνπια-Κειατδίηεο ΠΡΑΗΝΟ Κιεκέληδνο Κνηόπνπια-Αθνί Κιεκέληδνπ-Πιεζηώηε ΠΡΑΗΝΟ Μέγα Φάξκ Απγά-Μέγα Φάξκ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Νηηζηάθνο Κνηόπνπια-Νηηζηάθνο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Όξληζα Κνηόπνπια-Όξληζα ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Πίλδνο Κνηόπνπια-Πίλδνο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ Carnation-Nestlé ΚΟΚΚΗΝΟ Dolca-Nestlé ΚΟΚΚΗΝΟ Neslac-Nestlé ΚΟΚΚΗΝΟ Lurpak-Arla ΚΟΚΚΗΝΟ Κξέκα Σπξηνύ Νatural Buko-Arla ΚΟΚΚΗΝΟ Mister Cheez Σπξί Σξηγσλάθηα-Friesland ΚΟΚΚΗΝΟ Ννπλνύ Γάια-Friesland ΚΟΚΚΗΝΟ Ννπλνύ Κξέκα Γάιαθηνο-Friesland ΚΟΚΚΗΝΟ N Joy-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Φξέζθν Γάια-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Φέηα-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Κξέκα Γάιαθηνο-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Κξέκα Γάιαθηνο-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Σπξνθνκηθά-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Φξέζθν Γάια-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Βίγια Σπξνθνκηθά-Βίγια ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Κξέκα Γάιαθηνο-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Μilkν-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Φέηα-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Φξέζθν Γάια-Γέιηα ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΩΓΩΝΖ Φέηα-ΓΩΓΩΝΖ ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΩΓΩΝΖ Φξέζθν Γάια-ΓΩΓΩΝΖ ΚΟΚΚΗΝΟ Ήπεηξνο Φέηα-Ήπεηξνο ΚΟΚΚΗΝΟ 14

15 Σειεκέο Γθιίηζα-Ήπεηξνο ΚΟΚΚΗΝΟ Κνιηόο Σπξνθνκηθά-Κνιηόο ΚΟΚΚΗΝΟ Κνιηόο Φξέζθν Γάια-Κνιηόο ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Κξέκα Γάιαθηνο-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Σνπίλν-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Φέηα-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Φξέζθν Γάια-ΜΔΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Πίλδνο Σπξνθνκηθά-Πίλδνο ΚΟΚΚΗΝΟ Ρνδόπε Σπξνθνκηθά-Ρνδόπε ΚΟΚΚΗΝΟ Ρνδόπε Φξέζθν Γάια-Ρνδόπε ΚΟΚΚΗΝΟ Αιπίλν Βνύηπξν-Αιπίλν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αιπίλν Σπξνθνκηθά-Αιπίλν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αιπίλν Φέηα-Αιπίλν ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Σπξνθνκηθά Θάζνπ-Σπξνθνκηθή Θάζνπ-Σξνπιηάξεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Cretalat Γάια-Κξηαξάο ΠΡΑΗΝΟ Cretalat Σπξνθνκηθά-Κξηαξάο ΠΡΑΗΝΟ Twinko-Δβξνθάξκα ΠΡΑΗΝΟ Δβξνθάξκα Φξέζθν Γάια-Δβξνθάξκα ΠΡΑΗΝΟ Δβξνθάξκα Σπξνθνκηθά-Δβξνθάξκα ΠΡΑΗΝΟ Γειθνί Μπδήζξα-Γειθνί ΠΡΑΗΝΟ Γειθνί Φέηα-Γειθνί ΠΡΑΗΝΟ Γνπθίδεο Κξέκα Γάιαθηνο-Γνπθίδεο ΠΡΑΗΝΟ Γνπθίδεο Σπξνθνκηθά-Γνπθίδεο ΠΡΑΗΝΟ Γνπθίδεο Φέηα-Γνπθίδεο ΠΡΑΗΝΟ Νενγάι Σπξνθνκηθά-Νενγάι ΠΡΑΗΝΟ Νενγάι Φξέζθν Γάια-Νενγάι ΠΡΑΗΝΟ Όιπκπνο Γάια-Όιπκπνο ΠΡΑΗΝΟ Όιπκπνο Σπξνθνκηθά-Όιπκπνο ΠΡΑΗΝΟ Παγώλεο Σπξνθνκηθά-Παγώλεο ΠΡΑΗΝΟ ΔΡΓΑΛ Φξέζθν Γάια-ΔΡΓΑΛ ΠΡΑΗΝΟ ΣΤΡΑ Σπξνθνκηθά-ΣΤΡΑ ΠΡΑΗΝΟ Σύξθν Σπξνθνκηθά-Σύξθν ΠΡΑΗΝΟ Σπξνθνκηθά Πξντόληα Νάμνπ-Κνπθόπνπινο-Σπξνθνκηθά Πξντόληα Νάμνο ΠΡΑΗΝΟ Φάξκα Κνπθάθε Γάια-Φάξκα Κνπθάθε ΠΡΑΗΝΟ Φάξκα Κνπθάθε Σπξνθνκηθά-Φάξκα Κνπθάθε ΠΡΑΗΝΟ ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ ΔΠΙΓΟΡΠΙΑ Advance-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Danette Δπηδόξπηα-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Vitaline-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΔΛΣΑ Γηανύξηηα-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ After School Choco-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ FruYo-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ Nouvelle-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ Καξακειέ-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ηθάγν-φαγδ ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΑΓΔ Γηανύξηηα-ΦΑΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟ 15

16 Beautiful-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Chocomania-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Duettino-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Harmony-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΔΒΓΑΛ Γηανύξηηα-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Γηανύξηηα-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Κνιηόο Γηανύξηηα-Κνιηόο ΚΟΚΚΗΝΟ Σπξάο Γηανύξηηα-ΣΤΡΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Σπξνθνκηθά Θάζνπ Γηανύξηη-Σπξνθνκηθή Θάζνπ-Σξνπιηάξεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αθνη ηάκνπ Γηανύξηηα-Αθνη ηάκνπ ΠΡΑΗΝΟ Γεκεηξίνπ Γηανύξηηα-Γεκεηξίνπ ΠΡΑΗΝΟ ΔΛ ΓΑΛ Γηανύξηηα-ΔΛ ΓΑΛ ΡΖΓΑ ΠΡΑΗΝΟ ΚΑΡΑΛΖ Βηνκ. Γάιαθηνο Ζπείξνπ Γηανύξηη-ΚΑΡΑΛΖ Βηνκ. Γάιαθηνο Ζπείξνπ ΠΡΑΗΝΟ Κξη-Κξη Γηανύξηηα-Κξη-Κξη ΠΡΑΗΝΟ Νενγάι Γηανύξηηα-Νενγάι ΠΡΑΗΝΟ Όιπκπνο Γηανύξηηα-Όιπκπνο ΠΡΑΗΝΟ ΔΡΓΑΛ Γηανύξηηα-ΔΡΓΑΛ ΠΡΑΗΝΟ Φάξκα Κνπθάθε Γηανύξηηα-Φάξκα Κνπθάθε ΠΡΑΗΝΟ ΠΑΓΧΣΑ Algida Παγσηά-Unilever ΚΟΚΚΗΝΟ Αγλό Παγσηά-Αγλό ΚΟΚΚΗΝΟ Γέιηα Παγσηά-ΓΔΛΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Γσδώλε Παγσηά-Παγσηά Γσδώλε ΚΟΚΚΗΝΟ ΔΒΓΑ Παγσηά-ΔΒΓΑ ΚΟΚΚΗΝΟ Κξη-Κξη Παγσηά-Κξη-Κξη ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΥΟΙΡΙΝΟ ΚΡΔΑ Β.Η.Κ.Η Μπέτθνλ-Β.Η.Κ.Η ΚΟΚΚΗΝΟ Β.Η.Κ.Η Παξηδάθη-Β.Η.Κ.Η ΚΟΚΚΗΝΟ Β.Η.Κ.Η αιάµη-β.η.κ.η ΚΟΚΚΗΝΟ Ειάηεο Αιιαληηθά-Ειάηεο ΚΟΚΚΗΝΟ Boss Μπξηδόιεο-Boss ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Boss νπβιάθηα-boss ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Primo Λνπθάληθα-Primo ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Primo Μνξηαδέια-Primo ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Primo αιάκη-primo ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αλαληάδεο Λνπθάληθα-Αλαληάδεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αλαληάδεο Παξηδάθη-Αλαληάδεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Αλαληάδεο αιάµη-αλαληάδεο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Βέθθα Υνηξνκέξη-Βέθθα ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Βέθθα Λνπθάληθα-Βέθθα ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Βέθθα αιάµη-βέθθα ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Νίθαο Λνπθάληθα-Νίθαο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Νίθαο Πάξηδα-Νίθαο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Νίθαο αιάµη-νίθαο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 16

17 Τθαληήο Λνπθάληθα-Τθαληήο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Τθαληήο Μπέηθνλ-Τθαληήο ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Boss Hamburger-Boss ΠΡΑΗΝΟ Creta Farm Εαµπόλ-Creta Farm ΠΡΑΗΝΟ Creta Farm Παξίδα-Creta Farm ΠΡΑΗΝΟ Creta Farm αιάµη Αέξνο-Creta Farm ΠΡΑΗΝΟ Dianik Λνπθάληθα-Dianik ΠΡΑΗΝΟ Dianik Μνξηαδέια-Dianik ΠΡΑΗΝΟ Dianik Μπέηθνλ-Dianik ΠΡΑΗΝΟ Βέθθα Γαινπνύια-Βέθθα ΠΡΑΗΝΟ Έδεζµα Λνπθάληθα-Έδεζµα ΠΡΑΗΝΟ Έδεζµα Παξίδα-Έδεζµα ΠΡΑΗΝΟ Έδεζµα αιάµη-έδεζµα ΠΡΑΗΝΟ Θξάθε Παξηδάθη-Θξάθε ΠΡΑΗΝΟ Θξάθε Πηθ-Νηθ-Θξάθε ΠΡΑΗΝΟ Θξάθε Υνηξηλό-Θξάθε ΠΡΑΗΝΟ Κάξληθα Αιιαληηθά-Κάξληθα ΠΡΑΗΝΟ Παζζηάο Λνπθάληθα-Παζζηάο ΠΡΑΗΝΟ Παζζηάο Παξηδάθη-Παζζηάο ΠΡΑΗΝΟ Παζζηάο αιάκηα-παζζηάο ΠΡΑΗΝΟ Τθαληήο Κεθηεδάθηα-Τθαληήο ΠΡΑΗΝΟ Τθαληήο Παζηνπξκάο-Τθαληήο ΠΡΑΗΝΟ Τθαληήο Φηιέην Γαινπνύιαο-Τθαληήο ΠΡΑΗΝΟ ΝΟΚΡΔ.ΚΑ Κξέαο-ΝΟΚΡΔ.ΚΑ ΠΡΑΗΝΟ Νίθαο Γαινπνύια Καπληζηή-Νίθαο ΠΡΑΗΝΟ Νίθαο Μεξηδάθη από Πξόβεην-Νίθαο ΠΡΑΗΝΟ ΦΑΡΙΑ Smoki Πέζηξνθα-Smoki ΠΡΑΗΝΟ Smoki νινκόο-smoki ΠΡΑΗΝΟ Νεξεύο Λαπξάθη-Νεξεύο ΠΡΑΗΝΟ Νεξεύο πλαγξίδα-νεξεύο ΠΡΑΗΝΟ Νεξεύο Σζηπνύξα-Νεξεύο ΠΡΑΗΝΟ Ξηθίαο Κνιηνί-Ξηθίαο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ Ξηθίαο αξδέιεο-ξηθίαο ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΝΗ IΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ Ηρζπνηξνθεία Ηζάθεο ΚΟΚΚΗΝΟ Ηρζπνηξνθεία Ναππιίνπ ΚΟΚΚΗΝΟ Lion Ηρζπνθαιιηέξγεηεο ΠΡΑΗΝΟ Neptunus ΠΡΑΗΝΟ Octopus ΠΡΑΗΝΟ Sea Farm Ionian ΠΡΑΗΝΟ Simi Fish ΠΡΑΗΝΟ ειόληα ΠΡΑΗΝΟ 17

18 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 η ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1. Πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ γηα ηελ θισλνπνίεζε; ; α.θεηικη β.αρνηηικη γ.ουδεηερη Aγόρια Κορίηζια 2. Πηζηεύεηο όηη ε ξαγδαία εμέιημε ηεο γελεηηθήο βηνινγίαο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο; ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ 18

19 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ Γλσξίδεη ηη είλαη ε γελεηηθή. 67% 77% Γλσξίδεη πόηε αλαγλσξίζηεθε σο επηζηήκε. 47% 30% Γλσξίδεη ηη είλαη ε Βηνηερλνινγία. 20% 70% Γλσξίδεη ηη είλαη ε θισλνπνίεζε. 80% 77% Δπηζπκεί λα θισλνπνηεζεί. 33% 8% Γλσξίδεη πνηα είλαη ε Dolly. 90% 92% Πηζηεύεη πσο ε εμέιημε ηεο γελεηηθήο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν. 27% 61% πκπεξαίλνπκε, ινηπόλ, πσο νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ γελεηηθή θαη ηδηαίηεξα ηελ θισλνπνίεζε είλαη αξθεηέο. Ωζηόζν, ε άπνςε ηνπο γύξσ από ην ζέκα ηεο θισλνπνίεζεο δελ είλαη μεθάζαξε. Αλ θαη δελ ην αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά, δειώλνπλ πσο δελ επηζπκνύλ λα θισλνπνηεζνύλ. ΔΝΟΣΗΣΑ 3 η Σν HOME είλαη έλα θαηαπιεθηηθό ληνθπκαληέξ ηνπ Yann Arthus-Bertrand (Γάιινο ξεπόξηεξ, θσηνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο θαη πεξηβαιινληνιόγνο) πνπ πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηελ πνξεία πνπ έρεη ε θαηάζηαζε ζην πεξηβάιινλ ηεο Γεο πνπ δνύκε (ζην ζπίηη καο), πόζν θνληά είκαζηε ζην λα βηώζνπκε γεγνλόηα ρσξίο επηζηξνθή αλ ζπλερίζνπκε ηελ, κε εθζεηηθό ηξόπν, αιινίσζε ηεο θαη πσο πξέπεη εδώ θαη ηώξα λα ζηακαηήζνπκε ηελ εμάξηεζε ηεο δσήο καο από ην πεηξέιαην Πιένλ νη ρηύπνη ηεο θαξδηάο καο έρνπλ ζπγρξνληζηεί απνιύησο... 19

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. 12 Γελεηηθό γισζζάξην Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηεκέλν από ην γισζζάξην πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε από ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα