ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ (ΜΕΛΟ ΣΗ ΔΘΕΘΝΟΤ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ) ΑΓΗΘΛΑΟΤ (κέζσ Δ.Ε.Η. Α.Ε ΔΤΗΠ) ΑΘΗΝΑ Fax : , Η/Δ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/ Μέλη ΕΕΜΦ Καηά ηελ πεξίνδν 2701/2014 έσο θαη 21/01/2015 εγθξίζεθε από ην Δ ε εγγξαθή ζηελ ΕΕΜΦ 10 λέσλ κειώλ, από ηα νπνία όια είλαη ηαθηηθά κέιε. Εθθξεκεί ε έγθξηζή ηνπο από ηε Γ.. Σα κέιε απηά είλαη ηα αθόινπζα: 1. Γθακάλεο Γεώξγηνο 2. Ζαιαρώξε Θσάλλα 3. Κιάδεο Αλαζηάζηνο 4. Λύθνπ Αξρνληία 5. Σζάια Υξπζνύια 6. Μακάζεο Νηθόιανο 8. αθειιαξίνπ νθία 9. Κσζηαξά Υαξίθιεηα 10. Δεξκαηάο Δεκήηξεο Σα Σαθηηθά κέιε ηεο ΕΕΜΦ πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο κέρξη 21/05/2015 θαη ζεσξνύληαη ηακεηαθώο εληάμεη (δειαδή έρνπλ πιεξώζεη θαη ειάρηζηνλ θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2014) ήηαλ 36 ελώ αλακέλεηαη λα θαιύςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη άιια κέιε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο Γ.. Σα έθηαθηα κέιε (κε θπζηθά πξόζσπα) πνπ έρνπλ εθπιεξώζεηο ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ήηαλ κέρξη ζήκεξα 2. Τπελζπκίδεηαη όηη ηα έθηαθηα κέιε δηθαηνύληαη λα παξαζηνύλ ζηε Γ.. ρσξίο όκσο δηθαίσκα ςήθνπ. Σα εγγεγξακκέλα κέιε είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα θαη παξαηεξείηαη όηη πνιιά από απηά θαζπζηεξνύλ ηελ πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο ηνπο γηα πνιιά έηε. Σν Δ.. πξνηείλεη λα ζεσξνύληαη ηακεηαθώο εληάμεη ηα κέιε πνπ έρνπλ πιεξώζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηώλ. Σν δήηεκα απηό ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα. Ε Ε Μ Φ Διοικητικός Απολογισμός έως ει. 1

2 2. Σςνεδπιάζειρ Δ.Σ. ΕΕΜΦ Καηά ηελ πεξίνδν 27/01/2014 έσο 21/01/2015πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 29 (είθνζη ελλέα) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.. ηεο ΕΕΜΦ. Η ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ζε όιεο ζπλεδξηάζεηο ήηαλ ζρεδόλ θαζνιηθή θαη νη απνθάζεηο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νκόθσλεο. 3. Σςμμεηοσή ζε δπαζηηπιόηηηερ και εκδηλώζειρ ηηρ ICOLD Η ΕΕΜΦ πξόηεηλε ζηελ ICOLD σο κέινο ηεο λέαο Σερληθήο Επηηξνπήο ηεο «Cemented material dams ηνλ Επίηηκν Πξόεδξν ηεο ΕΕΜΦ θ.ν.μνπηάθε, ν νπνίνο θαη έγηλε απνδεθηόο. Ο Επίηηκνο Πξόεδξνο ηεο ΕΕΜΦ θ. Ν. Μνπηάθεο εθπξνζώπεζε ηελ ΕΕΜΦ ζηελ 82 ε Εηήζηα πλάληεζε ηεο ΘCOLD ζην Μπαιί ηεο Θλδνλεζίαο ηνλ Θνύλην ηνπ 2014, ζπκκεηέρνληαο ζηηο εξγαζίεο θαη ηελ ςεθνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Executive meeting, θαζώο θαη ζηηο εξγαζίεο ηεο Σερληθήο Επηηξνπήο «Cemented material dams, ζηελ νπνία είλαη κέινο. Οη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Μνπηάθε δελ βάξπλαλ ηεο ΕΕΜΦ. ηηο Σερληθέο Επηηξνπέο ηεο ICOLD ζπκκεηέρνπλ από ηελ Ειιάδα νη: Νίθνο Μνπηάθεο (Technical Committee P: ICOLD COMMITTEE ON CEMENTED MATERIAL DAMS, ) Πάλνο Νηαθνύιαο (Technical Committee A: COMPUTATIONAL ASPECTS OF ANALYSIS AND DESIGN OF DAMS, ) Γηώξγνο Νηνπληάο (Technical Committee E: EMBANKMENT DAMS, )) Αρηιιέαο Παπαδεκεηξίνπ (Technical Committee B: SEISMIC ASPECTS OF DAM DESIGN, ) Υαξά- Ρέα Παπαραηδάθε (Technical Committee O: WORLD REGISTER OF DAMS AND DOCUMENTATION, ) Η ΕΕΜΦ απέζηεηιε ζηελ ICOLD άξζξν/communication γηα ην ζπλέδξην ηεο ICOLD ζην Stavanger ηεο Ννξβεγίαο (2015) πνπ ζπληάρζεθε από κέιε ηεο ΕΕΜΦ. 4. Ιζηοζελίδα ΕΕΜΦ πλερίδεηαη, κε επηκέιεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Δ.. ηεο ΕΕΜΦ θ. Παπαραηδάθε θαη ηεο θ.λαδαξίδνπ, ε ελεκέξσζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ (ηζηνζειίδαο) ηεο ΕΕΜΦ Λόγσ πξνβιεκάησλ κε ηνλ πάξνρν ηεο ηζηνζειίδαο αιιάμακε ην όλνκα ζε eeft πνπ ζα αληηπξνζσπεύεη ην λέν ηίηιν ηνπ ζσκαηείνπ καο. Η ηζηνζειίδα βξίζθεηαη ππό ζπλερή αλάπηπμε θαη παξαθαινύκε όια ηα κέιε λα βνεζήζνπλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε πιηθνύ. Ε Ε Μ Φ Διοικητικός Απολογισμός έως ει. 2

3 5. Ομάδερ Επγαζίαρ Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ησλ αθνινύζσλ Οκάδσλ : o Τποποποίηζηρ ηος Καηαζηαηικού ηηρ ΕΕΜΦ (πληνληζηήο : θ. Α. Μπελζαζζώλ, κέιε : θ.θ. Κ. Αλαζηαζόπνπινο θαη Δ. Νηθνιάνπ). Σν πξνζαξκνζκέλν πιένλ ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ρέδην ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Καηαζηαηηθνύ έρεη απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε καο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ Θζηνζειίδα ηεο ΕΕΜΦ γηα ζρνιηαζκό. o Επεξεπγαζίαρ Σσεδίος Π.Δ. για ηη ζύζηαζη Διοικηηικήρ Απσήρ για ηην Αζθάλεια ηων Φπαγμάηων (πληνληζηήο : θ. Δ. Νηθνιάνπ κέιε: θ.θ. Κ. Αλαζηαζόπνπινο, Ν.Θ. Μνπηάθεο, Γ. Νηνπληάο). Σν ρέδην ηνπ Π.Δ, όπσο απηό δηακνξθώζεθε κεηά ην ζρνιηαζκό από ηα κέιε καο θαη αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζηελ Ηκεξίδα ηεο 07/06/2011 έρεη απνζηαιεί σο πξόηαζε ηεο ΕΕΜΦ ζηνλ αξκόδην θνξέα (ΤΠΤΜΕΔΘ) πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί λνκνζεηηθά. πλερίδνληαη νη εξγαζίεο ησλ αθνινύζσλ Οκάδσλ : o Καηάπηιζηρ Καηαλόγος ηων Μεγάλων Ελληνικών Φπαγμάηων (πληνλίζηξηα : θ. Υ. Παπαραηδάθε, κέιε : θ.θ..λαδαξίδνπ, Γ.Μπηξκπίιεο, Μ. Νηθάθνπ, Ε. Ράκπηαο,. αξιά, Π. Σζίξα). Οη εξγαζίεο ηεο Οκάδαο ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό νξίδνληα νινθιήξσζεο. o Τεσνικήρ οπολογίαρ θπαγμάηων (πληνλίζηξηα : θ.. ηάρνπ, κέιε : θ.θ. Ε. Καιηζά, Δ. Λακπξόπνπινο, Ν.Θ. Μνπηάθεο, Aηκ. Πηζηξίθα). o Καθοπιζμού κπιηηπίων επιλογήρ πλημμςπών ζσεδιαζμού για Φπάγμαηα (πληνληζηήο : θ. Θ. Κνπβόπνπινο, κέιε : θ.θ. Α. Πηζηξίθα, Α. Ράκπηαο, I. ηεθαλάθνο, Π.Σζίξα). Έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί θαη αλακέλεηαη ε ηειηθή έθζεζε κεηά θαη ηελ εζπεξίδα ηνπ Ννεκβξίνπ Εκδηλώζειρ ΕΕΜΦ ηηο 10/11/2014 ε ΕΕΜΦ δηνξγάλσζε Εζπεξίδα, κε ζέκα ηνλ «Καζνξηζκό Κξηηεξίσλ Επηινγήο Πιεκκπξώλ ρεδηαζκνύ γηα Φξάγκαηα» πνπ δηνξγάλσζε ε αληίζηνηρε Οκάδα Εξγαζίαο. Η Εζπεξίδα, ηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ πάλσ από 100 άηνκα, είρε ηδηαίηεξε επηηπρία θαη ραξαθηεξίζηεθε από ηελ έληνλε ζπκκεηνρή (κε πιεζώξα παξεκβάζεσλ, εξσηήζεσλ θιπ). Ε Ε Μ Φ Διοικητικός Απολογισμός έως ει. 3

4 7. Έκδοζη Λεςκώμαηορ Γηα λα ηηκήζεη ηα 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο Ειιεληθήο Επηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ, ε Οκάδα Εξγαζίαο Καηάξηηζεο Καηαιόγνπ ησλ Μεγάισλ Ειιεληθώλ Φξαγκάησλ θαη ηα κέιε ηνπ Δ.. εξγάζζεθαλ γηα λα εθδνζεί έλα Λεύθσκα Ειιεληθώλ Φξαγκάησλ. Η πξώηε κνξθή ηνπ Λεπθώκαηνο είρε εηνηκαζζεί θαη δηαλεκεζεί ςεθηαθά ζην 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Φξαγκάησλ θαη Σακηεπηήξσλ ην Ννέκβξην ηνπ Η Οκάδα Εξγαζίαο κε πνιύ ζθιεξή δνπιεηά θαηάθεξε λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ πξώηε έθδνζε, λα ηελ εκπινπηίζεη κε εηζαγσγηθό θείκελν θαη ζηνηρεία από πεξηζζόηεξα θξάγκαηα θαη λα γίλεη έηζη εθηθηή κηα επεηεηαθή έθδνζε. Ζεηήζακε από ηε ΔΕΗ ΑΕ θαη ιάβακε ηελ απαξαίηεηε νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηελ έθδνζε γηα ηελ νπνία ηελ επραξηζηνύκε ηδηαηηέξσο. Ειπίδνπκε όινη λα ραξείηε ην ιεύθσκα. Σν ιεύθσκα ζα δηαηεζεί δσξεάλ ζε όια ηα κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη ζα απνζηαιεί ζε όια ηα Πνιπηερλεία θαη Παλεπηζηήκηα πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα θξαγκάησλ θαζώο θαη ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο Δεκόζηεο Τπεξεζίεο ή Ννκηθά Πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ. 8. Λοιπά Θέμαηα Σαθηνπνηήζεθαλ θνξνινγηθέο εθθξεκόηεηεο ηεο ΕΕΜΦ. Με ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΕΗ ΑΕ, εμνθιήζεθε ε ζπλδξνκή ηεο ΕΕΜΦ ζηελ ICOLD γηα ηα έηε 2013 θαη 2014, Η ΕΕΜΦ ζπλέδξακε ην Ειιεληθό Δεκόζην (Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ) ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο αλάληε παξεηάο ηνπ Φξάγκαηνο Φηιηαηξηλνύ κε εηδηθέο γεσκεκβξάλεο κεηά από ζρεηηθό αίηεκά ηνπο. Η ΕΕΜΦ απέζηεηιε ζηνηρεία ζηελ νκάδα ζύληαμεο ηνπ World Register of Dams. Η ΕΕΜΦ απέζηεηιε επηζηνιή ζην δηθηπαθό ηόπν energypress ζρεηηθά κε δεκνζηεπκέλν από απηό άξζξν πνπ δπζθεκνύζε ηα θξάγκαηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηαζεί ε δεκόζηα εηθόλα ησλ θξαγκάησλ ζην επξύ θνηλό. Σν Δ.. ηεο ΕΕΜΦ αηζζάλεηαη ηελ ππνρξέσζή κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ λα επραξηζηήζεη ζεξκά ηελ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΤΗΠ γηα ηελ νπζηαζηηθή ηεο ζπλδξνκή ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα : o Γηα ηελ πιεξσκή ησλ εηήζησλ ζπλδξνκώλ ηεο ΕΕΜΦ πξνο ηελ ICOLD, ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ 6000,00 ΕΤΡΩ +VAT/ΦΠΑ θαηά ηελ ηξηεηία Ε Ε Μ Φ Διοικητικός Απολογισμός έως ει. 4

5 o o Γηα ηε ρνξεγία ύςνπο 4700,00 ΕΤΡΩ +ΦΠΑ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ιεπθώκαηνο «ΣΑ ΦΡΑΓΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ» Γηα ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γξαθείνπ θαη Αξρείνπ ηεο ΕΕΜΦ ζην θηίξην επί ηεο νδνύ Αγεζηιάνπ ΓΘΩΡΓΟ ΝΣΟΤΝΘΑ Πξόεδξνο ΕΕΜΦ ΥΑΡΑ ΡΕΑ ΠΑΠΑΥΑΣΖΑΚΗ Γεληθή. Γξακκαηέαο ΕΕΜΦ Ειέγρζεθε Εγθξίζεθε Γηα ην Επνπηηθό πκβνύιην Ο Πξντζηάκελνο. ΜΑΡΟΝΘΚΟΛΑΚΗ Ε Ε Μ Φ Διοικητικός Απολογισμός έως ει. 5

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ Μέξνο Β Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ Δ.Κ.Κ.Ν.Α

Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ Μέξνο Β Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ Δ.Κ.Κ.Ν.Α Δπξωπαϊθή Σπλνκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ Γεκνζίνπ Τνκέα Σπλάληεζε Οκνζπνλδηώλ Δξγαδνκέλωλ ζηηο Φπιαθέο European Public Service Unions (EPSU) Prison Service Meeting Βξπμέιιεο 12 Μάε 2010 Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014 Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. +30210 3224944, +30210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα