1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ"

Transcript

1 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی

2 استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و سازمانها دیگر و اجتماعی تأمین سازمان ارشاد و فرهنگ وزارت میباشد. آزمونها این در بحث مورد مسائل از... و احتمال و آمار معادالت مثلثات توابع معادالت حل 1- درجه معادله ( ) دلتا روش آن حل کلي روش و ميگردد بيان ax + bx + c صورت به دوم درجه معادلهی یک باشد: مي 1)ax + bx + c x1 1 x1 1 ) b 4ac a+ b+ c c a+ c b c x x b ± a a 3)x a شيپ زير حالت سه از يکي میکنیم حساب را ابتدا )( درجهی معادلهی یک ریشههای مقدار یافتن برای ميآيد: < دارد متمايز حقيقي ريشه دو ½معادله ½ دارد مضاعف ريشه ½معادله ½ > ندارد حقيقي ريشه ½معادله ½ معادله: حل بدون ) ) درجه معادله يک ريشههاي بين ½رابطه ½ داريم: معادله حل بدون باشد ax + bx + c معادله ريشههای β و α اگر b α+β a c α β a α β a b (k + 1) ac k )( درجه معادله تابع مورد در مهم نکات b که است اين باشند هم قرينه معادله يک ريشه اينکه شرط 1. c که است اين باشند هم عکس معادله يک ريشه دو اينکه شرط. a که: است اين باشد ديگر ريشه برابر k معادله ريشههای از يکي اينکه شرط 3. باشد: معلوم آن هاي ريشه وقتي معادله يک نوشتن طريقه 4. گذاريم. مي S را آن اسم کرده جمع را ريشه بار يک ميناميم. P و کرده ضرب را ريشه دو بار يک 10

3 درس اول : ریاضیات رابطه بین S و P همواره به صورت معادله مقابل است: 5. اگر يکي از ريشههای معادله m باشد ريشه ديگر حتما +m است و بالعکس. c 6. شرط مختلفالعالمت بودن دو ريشه اين است که < a 7. معادله ax + bx + c مفروض است معادلهای بنويسيد که ريشههايش: الف( قرينه ريشههای معادله فوق باشد. x Sx + P کافي است b را قرينه کنيم ax bx + c ب( معادلهاي بنويسيد که ريشههايش عکس ريشههاي معادله فوق باشد: کافي است جاي a و c را عوض کنيم: cx + bx + a ج( معادلهای بنويسيد که ريشههایش عکس و قرينه ريشههای معادله فوق باشد: هر دو عمل باال را با هم انجام میدهيم. cx bx + a د( معادلهای بنويسيد که ريشههايش k برابر ريشههای معادله فوق باشد کافي است: ax + bkx + ck 8- شرط اينکه يک تابع درجه دوم همواره مثبت باشد اين است و يا همواره منفي باشد: )به ازاي جميع مقادير x مثبت يا منفي باشد( نمودارها بررسي نمودار توابع < a > همواره مثبت a < همواره منفي < بيان ميگردد..1 تابع درجه دوم: به صورت y ax + bx + c I- نمودار آن بصورت يک سهمي قائم است. -II مختصات نقطه اکسترم نسبي در توابع درجه دوم اکسترمم نسبي b a 4a )طول و مقدار اکسترمم نسبي( 11

4 آزمون استخدامی ریاضیات b -III" هر تابع درجه دوم داراي يک محور تقارن به معادله x و خطي که محور تقارن را a y است. 4 a روي منحني قطع ميکند خط b x a -IV هر تابع درجه دوم محور y ها را فقط و فقط در يک نقطه قطع میکند. y x تالقي با محور y ها c + + y ax bx c تالقي با محور x ها محور xها را در نقطه قطع میکند < بيان ميگردد. 3 - تابع درجه سوم: به صورت y ax + bx + cx + d b a بر محور xها مماس است محور xها را قطع نميکند > xi است که همان مرکز تقارن منحني است. 1. هر تابع درجه سوم داراي يک نقطه عطف به طول 3. براي بررسي نمودار تابع درجه سوم يکبار مشتق بگيريد مساوي صفر قرار دهيد. الف( مشتق دو ريشه دارد: اين تابع دو اکسترمم و يک نقطه عطف دارد و نقطه عطف وسط پاره خط بين max و mi است. xmi + x x max I و ymi + y y max I ب( مشتق يک ريشه دارد: این تابع اکسترمم ندارد و یک نقطه عطف دارد که مماس در عطف موازی محور x ها است )افقی است(. 1

5 درس اول : ریاضیات ج( مشتق ريشه ندارد: این تابع اکسترمم ندارد و يک نقطه عطف دارد. و مماس در عطف مايل است. 4-3 تابع دومجذوري: y ax + bx + c براي نمودار آن يکبار مشتق بگيريد مساوي صفر قرار دهيد. 3 y 4ax + bx x x( ax + b) x b a شکل فقط يک اکسترمم دارد a b. > اگر )1 3 اکسترمم و عطف دارد a.b < اگر ( بيان میگردد. ax + b 4- تابع همواره گرافيک: به صورت y cx + d a b ميگردد. 1( بايد c باشد اگر c شود تابع تبديل به خط راست به معادله + x y است. d d ad bc باشد. اگر ad bc گردد تابع تبديل به تابع ثابت میشود که درريشه مخرج توخالي ) بايد y مانند x + 4 ( x + ) y x + ( x + ) 3( هر تابع هموگرافيک داراي مجانب است يکي افقي و يکي قائم. نکته مهم: مرکز تقارن درتابع هموگرافيک همان محل تالقي مجانبهاست. 4- نمودار تابع هموگرافيک: بستگي به ad bc دارد: الف( اگر مقدار < bc و تابع در يک طرف قائم خود صعودي است. ad مثبت باشد تابع در ربع دوم و چهارم مجانبها قرار میگيرد. 13

6 آزمون استخدامی ریاضیات ب( اگر مقدار ad bc > منفي باشد تابع در ربع اول و سوم مجانب است. و تابع در يک طرف مجانب قائم خود نزولي است. 5- هر تابع هموگرافيک داراي محور تقارن عمود بر هم به شيبهای ±1 است. که هر از مرکز تقارن عبور میکنند. 6- هرگاه مبدأ مختصات را از به مرکز تقارن انتقال دهيم ضابطه تابع هموگرافيک در دستگاه جديد به ad bc صورت xy k تبدیل میشود که k میباشد. c بسط دو جملهاي به b) (a+ بسط دو جملهای گويند. 1. هر بسط ) 1+ ) جمله دارد.. براي نوشتن جمله k ام يک بسط از رابطه زیر استفاده میشود: (y ( x را بدست آوريد مثال: ضريب جمله ي ششم از 10 (a) k 1 (k 1) (k 1) (b) ( x) ( y) 136 x y براي بدست آوردن مجموع ضرايب عددي کافي است جاي تمام متغيرها عدد يک را قرار دهيد x y 1 ( 1) هرگاه ميانگين ضريب عددي را بخواهد 5. براي بدست آوردن بزرگترين ضريب عددي اگر اگر زوج باشد جمله 1+ میباشد و مجموع ضرایب عددی میانگین ضرایب تعداد جمالت 14

7 درس اول : ریاضیات a b اگر فرد باشد جمالت طرفین 1+ بزرگترین ضریب عددی را دارا میباشد. 6. هرگاه در بسط ضريب جمله p ام با ضريب جمله r ام باهم برابر باشد حتما داريم: + +P r 7. اگر عدد ثابت يک بسط را بخواهيد به جاي تمام متغيرها عدد صفر قرار دهيد. ب( روش تستي: در بسط ) x x) ± جمله مستقل از x برابر: a k a b تابع تعریف تابع زوج مرتب: هر دوتايي به صورت( a,b ) را زوج مرتب گويند که ترتيب قرار گرفتن آنها مهم باشد. (a,b) (b,a) توجه: در یک تابع اگر (c,d) (a,b) آنگاه c a b d I: ازديدگاه زوج مرتبي: مجموعهای از زوج مرتب ها زماني تابع است که هيچ دو زوج مرتب متمايز عضوهاي اول مساوي نداشته باشند. نکته 1: تک عضو ها تابع هستند {(, 1 )} نکته : هرگاه دو زوج مرتب عضوهاي اولشان مساوي باشند به شرطي تابع است که عضوهاي دوم هم مساوي باشند. :II از ديدگاه نموداري: نموداري تابع است که به ازاي هر خط موازي محور y ها تابع را حداکثر در يک نقطه قطع کند. :III از ديدگاه ضابطهاي: ضابطهای تابع است که به ازاي هر x دلخواه حداکثر يک y نتيجه دهد. نتيجه: اگر y داخل قدر مطلق یا براکت يا داراي توان زوج باشد معموال تابع نيست. نکته: نامنفيها در رياضي بر 3 نوع میباشند: 1- راديکالها با فرجهي زوج - عبارتهای با توان زوج 3- قدر مطلقها نکته: اگر جمع چند نامنفي صفر شود به اين مفهوم است که تک تک آنها برابر صفر است. توابع چند ضابطهای چند ضابطهایها به شرطي تابع است که: 1( هر ضابطه در دامنه متعلق به خود تابع باشد. 15

8 آزمون استخدامی ریاضیات ( دامنهها عضوهاي مشترک نداشته باشند. اگر دامنهها در يک عضو مشترک شدند به شرطي تابع است که به ازاي آن عضو مشترک هر دو ضابطههای مساوي دهد. حدود تغييرات x )دامنه( 1. دامنه توابع خطي R است.. دامنه توابع کسري: مخرج را برابر صفر قرار بدهید دامنه میشود: }ريشههاي مخرج R{ نکته: اگر مخرج ريشه نداشت دامنه R است. است. 3. دامنه توابع راديکالي با فرجه ي فرد: فرجهي فرد را در نظر بگيريد هر تابعي که داخل آن است مد نظر 4. دامنه توابع راديکالي يا فرجهي زوج: زير راديکال را بزرگتر مساوي صفر قرار دهيد. توجه: اگر راديکال در مخرج بود فقط بزرگتر ازصفر قرار دهيد. 5. دامنه توابع مثلثاتي: الف( دامنه ي si و cos همان دامنه ي کمان است. ب( دامنهtg و cot داراي سه شرط π tg دامنه :D R { θ K π+ } cot دامنه :D R { θ K π} a > b > b 1 a 6. دامنه توابع لگاريتمي: لگاريتم log b است. است که اشتراک اين سه شرط دامنه تابع 7. دامنه توابع چند ضابطه اي: دامنه تک تک آنها را حساب کنيد و بين دامنه ها اجتماع بگيريد. 8. دامنه توابع قدر مطلقي و جزء صحيح: ربطي به قدرمطلق و جزء صحيح ندارد و دامنه تابع داخلي آنها را حساب کنيد. (f ± g)(x) f(x) ± g(x) (f g)(x) f(x) g(x) f f(x) ( )(x) g g(x) Df± g Df g Df Dg D f Df D g {g(x ) } g تساوي دو تابع 1( دامنه هايشان با هم مساوي باشد. ( ضابطه ها با هم مساوي باشد. اعمال روي توابع الف( چهار عمل اصلي روي توابع 16

9 درس اول : ریاضیات fog(x) f (g(x)) gof (x) g(f (x)) fof(x) f(f(x)) gog(x) g(g(x)) D fog(x) {x Dg g(x) D f } D gof (x) {x Df f (x) D g} ب( ترکيب توابع اعمال روي توابع زوج مرتبي عمل خواسته شده روي مولفه دوم دامنه مشترک انجام میشود. نکته 1: هرگاه fog و g معلوم باشد و f را بخواهند کافيستt g(x) فرض کرده و x را برحسب t به دست آورده و جايگذاري کنيد. نکته : هرگاه از g(x) t نتوان x را برحسب t محاسبه نمود بايد در fog عبارت g را توليد کنيم. f (g(x)) x 1 3g(x) + 4 x 1 f(x) 3x + 4 f(g(x)) 3g(x) + 4 x 5 g(x) 3 نکته 3: اگر fog و f معلوم و g را بخواهند مطابق مثال زير عمل کنيد. مثال: -1 اگر x 1 F(x) 3x + 4, Fog(x) مطلوبست( g(x : تابع يک به يک I- از ديدگاه زوج مرتبي: عالوه بر دارا بودن شرط تابع نبايد مولفههای دوم با هم مساوي باشند. F(x 1) F(x ) x1 از ديدگاه ضابطهای x -II -III از ديدگاه نموداري: عالوه بر دارا بودن شرط تابع هر خط که موازي محورx ها رسم گردد بايد حداکثر تابع را در يک نقطه قطع نمايد. نکته 1: اگر f و g يک به يک باشند fog و gof و fog و gog يک به يک هستند. a ad bc يک به يک است. با شرط x + b y c + d x نکته : تابع هموگرافيک 17

10 آزمون استخدامی ریاضیات پيوسته باشد مشتق آن مطابق فرمولهای زير محاسبه مي گردد: f(x) f(x ) f (x ) lim x x x x í Ç f(x + h) f(x ) f (x ) lim (h x) h h 3- مشتق مشتق: هرگاه تابع f در نقطه x نکته: تمام تعاريف مشتق منتهي به 0 0 میشود و بايد تمام آنها را از راه هوپيتال حل کنيد. f(x) f(x ) lim مشتق راست + f (x ) x x x x مشتق چپ و راست زماني تابع f(x) در نقطه x مشتق دارد که: 1. پيوسته باشد. مشتق چپ f(x) f(x ) _ lim - f (x ) x x x x. مشتق چپ و راست موجود متناهي )بينهايت نشود( و با هم برابر باشد. I) y f ± g ± h ±... y f ± g ± h ±... II) y f g y f g + g f f fg gf III) y y g g فرمولهای مشتق قضايا 1- مشتق توابع جبري 1) y a y 1 y y π )y ax y a 1 y y π π )y ax y 1 3 ax 5 y x y 4 10x 18

11 درس اول : ریاضیات ) y u y u 1 4 u 10 y ( x ) y ( x)( x 1) u 5)y u y 1 u 5 3 3x x y x x y (x x ) m mu 6)y u y m u y x y (x 1)y si u y u cos u )y cos u y u si u 3)y tg u y u ( 1+ tg u) 4)y cot u y u ( 1+ cot u) 1 5)y si u y u cos u si u u 1 6)y cos u y u u si u cos u 1 7)y tg u y u ( 1+ tg u)tg u 1 8)y cot u y u ( 1+ cot u)cot u هرجا گفتيم u يعني يک تابع برحسب x - مشتق توابع مثلثاتي نکته: هر گاه کمان خود يک تابع مثلثاتي باشد بهترين روش براي مشتق گيري اين است که از داخل به بيرون مشتق بگيريد. u u y u y u 3- مشتق تابع قدر مطلقي نکته: هرگاه مشتق تابع قدر مطلقي را در يک نقطه بخواهيم ابتدا نقطه را داخل قدر مطلق جايگذاري کنيد اگر داخل قدر مطلق مثبت شد خود عبارت و اگر منفي شد قرينه عبارت را بيرون میآوريم و سپس مشتق میگيريم و اگر صفر شد بايد در آن نقطه مشتق چپ و راست جداگانه تحليل گردد. نکته مهم: توابع قدر مطلقي به ازاي ريشههای ساده )توان يک ) داخل قدر مطلق مشتق پذير نيستند مگر آنکه به ازاي اين ريشه ضريب قدر مطلق صفر شود. 19

12 آزمون استخدامی ریاضیات 4- مشتق توابع براکتي: ابتدا حتما پيوستگي را بررسي کنيد تابع از هر طرفي که پيوسته نباشد ازآن طرف مشتق پذير نيست و براي محاسبه مشتق آن فقط مقدار براکت را در نقطه داده شده به دست آوريد و سپس از تابع مشتق بگيريد. نکته مهم: تابع g(x)[x] y در x z زماني مشتق پذير است که x ريشه مضاعف( g(x باشد. 1. مشتق توابع چند ضابطهای: ابتدا حتما پيوستگي را بررسي کنيد تابع از هر طرفي که پيوسته نباشد از آن طرف مشتق پذير نيست و براي مشتق گيري با توجه به دامنه روبروي آنها حتما مشتق چپ و راست را 1)y f(u) y u f (u) y f (Six) y Cos x f (Si x) I)y fog(x) y g (x)f (g(x)) II)y gof(x) y f (x)g (f(x)) f '( x ) y x f '( y ) u 1)y e y u e : مثال u )y l u y u جداگانه حساب کنيد. 5- مشتق توابع مرکب: 6- مشتق تابع ضمني: هر تابع به وصورت f(x,y) را ضمني گويند که مشتق آن به صورت زير است. u 7- مشتق تابع نمايي و لگاريتمي نکات مهم در مشتق نکته 1: هر تابع را میتوانيد قبل از مشتق گيري تا حد امکان ساده کنيد. نکته : اگر تابع داده شده بين جمالتش فقط ضرب يا تقسيم باشد و مشتق در يک نقطه را بخواهند اگر به ازاي نقطه داده شده فقط يکي از جمالت صفر شود فقط ازجمله صفر شده در جاي خود مشتق بگيريد و بقيه جمالت در جاي خود نوشته شود. 3 f (x) x (x + 1) f ( 1) 11 ( + 1) 4 " ( 4) () y y y y...y yk () k( 1)! a 1)y y ax + b + 1 (ax + b) () π )y Si ax y a Si (ax + ) () π y Cosax y a Cos(ax + ) مطلوبست ) 1 ( f 3 f(x) x (x + )( x ) Õ ÝÑ مثال: اگر 1 صفر»مشتق مرتبه ام«0

13 درس اول : ریاضیات نکته: براي مشتق مرتبه ام,Cos,Si کنيد و به تعداد باقيمانده مشتق بگيريد. 5- کاربرد مشتق a را مینويسيم و براي نسبت مشتق ام کافيست را بر 4 تقسيم نوشتن معادله مماس و قائم بر نمودار به کمک داشتن یک نقطه روي منحني: نياز به اطالعات زير داريم: I: نقطه روي منحني x A y :II شيب خط که همواره داريم در نقطه تماس y m مماس و معادله خط به صورت: y y m(x x ) توجه: 1 m قائم m نکته: هرگاه گفته شود خط مماس بر منحني موازي محور xهاست يعني: نکته: هرگاه گفته شود خط مماس بر منحني موازي محور yها يعني: وضعيت دو منحني نسبت به هم دو منحني را با هم تالقي میدهيم. اگر معادله تالقي ريشه نداشته باشد در اين حالت دو منحني همديگر را قطع نمي کنند. اگر معادله تالقي ريشه مضاعف داشته باشد در اين حالت دو منحني بر هم مماسند. اگر معادله تالقي ريشه ساده داشته باشد دراين حالت دو منحني همديگر را قطع میکنند. 1

14 آزمون استخدامی ریاضیات نکته خيلي مهم: هرگاه تستي گفته شود دو منحني بر هم مماسند یا خط بر منحني مماس است معادله تالقي آنها بايد ريشه مضاعف داشته باشد. زاويه بين دو منحني با يک خط و يک منحني 1( ابتدا دو تابع را تالقي میدهيم تا طول نقطه تالقي بدست آيد. ( شيب هر کدام را در نقطه تالقي حساب میکنيمm1 m, میناميم. 3( از رابطه m m 1 tgα زاويه بين دو منحني α بدست میآيد. 1 + m m 1 نکته: هرگاه گفته شود منحني بر محور x ها مماس است y بايد ريشه مضاعف داشته باشد. ريشه مضاعف: قرار دهيد. ½ ½مشتق بگيريد. ½ ½در درجه میتوانيد توابع صعودي و نزولي ثابت تابع پيوسته f را در فاصله( a,b ) الف( صعودي گويند هرگاه f و اکيدا صعودي گويند هرگاه: f > ب( نزولي گويند هرگاه: f و اکيدا نزولي گويند هرگاه: f < ج( ثابت گويند هرگاه f نقاط اکسترمم نسبي 1. max نسبي: نقطهای ايست که نسبت به نقاط مجاور خود عرض بيشتر يا مساوي داشته باشد.

15 درس اول : ریاضیات. mi نسبي: نقطه ايست که نسبت به نقاط مجاور خود عرض کمتر يا مساوي داشته باشد. نکته مهم: اگر x اکسترمم نسبي باشد: 1( تابع بايد در x تعريف شده باشد. ( عالمت مشتق در طرفين آن عوض میشود. 3( مشتق در اين نقطه يا صفر است يا اصال وجود ندارد. نکات مهم در مورد اکسترممهای نسبي 1( لزومي ندارد که تابع در نقطه اکسترمم نسبي پيوسته يا مشتق پذير باشد. 3

16 استخدامی آزمون ریاضیات نميشوند. نسبي اکسترمم هيچگاه تابع سر دو ( نسبي mi هم و است نسبي max هم نقاطش تمام ثابت تابع 3( y [ x] تابع )4 x z max x نیست اکسترمم مطلق و است نسبی x z mi max x y x [ x] تابع )5 x z mi x x z x 4

17 ریاضیات : اول درس بحراني نقاط x نقطه باشد. نداشته وجود يا و شود صفر نقطه اين در مشتق وقتي گويند بحراني را f دامنه به متعلق بحراني نقاط در مهم نکات هستند. بحراني باشند دامنه در که شرطي به دوسرتابع 1- نيست. اکسترمم بحراني نقطه هر ولي هستند بحراني ها اکسترمم تمام - است. بحراني نباشد پيوسته تابع هرجا 3- مطلق اکسترممهای باشد. داشته بيشتري عرض تابع در موجود نقاط تمام به نسبت که ايست نقطه مطلق: max 1( باشد. داشته کمتري عرض تابع در موجود نقاط تمام به نسبت که ايست نقطه مطلق: mi ( باشند مطلق اکسترمم میتوانند تابع سر دو 1: توجه ( باشد توخالي میگردد انتخاب مطلق اکسترمم عنوان به که نقطهای هرگاه : توجه نداريم. مطلق Df اکسترمم گوييم مي ) [,a b ] فاصله يک در مطلق اکسترممهای آوردن دست به روش میآوريم. دست به را تابع بحراني نقاط 1- مطلق max شد بيشتر مقدارش آنکه میدهيم قرار اصلي تابع در را فاصله دوطرف و آمده دست به نقاط - است. مطلق mi شد کمتر آنکه و نسبي اکسترمم طول آوردن دست به طريقه اکسترمم آوردن بدست برای y هستند نسبي اکسترمم نقطه طول تابع مشتق ساده ريشههای میباشند. عطف و نيستند اکسترمم تابع مشتق مضاعف ريشههای نسبي مم اکستر بودن mi يا max تعيين در دوم مشتق آزمون f (x ) > است نسبي mi,x میکنيم. گذاري جا درآن را x و آورده دست به را f (x) f (x ) < است نسبي max, x f (x ) نيست بررسي قابل آزمون اين با 5

18 آزمون استخدامی ریاضیات جهت تقعر و نقطه عطف f را محاسبه نموده و در هر فاصلهای که: (x) )1 f(x) > تقعر رو به باالست. ) f(x) < تقعر رو به پايين است. عطف: نقطهای است که جهت تقعر تابع در اين نقطه عوض میشود. توجه: تابع بايد در نقطه عطف پيوسته و مشتق پذير باشد نکته مهم: براي بدست آوردن طول نقطه عطف: y محاسبه طول نقطه عطف ½ ½فقط ريشههای ساده طول نقطه عطف است. ½ ½ريشههای مضاعف عطف نيست نکته: براي تعيين اينکه تابع در چه فاصلهای تقعرش رو به باال و درچه فاصلهای تقعرش رو به پايين است مشتق دوم تابع را به دست آورده تعين عالمت میکنيم. چه عباراتي در يک تست ما را متوجه نقطه عطف میکند 1 -هرگاه گفته میشود جهت تقعر تابع در اين نقطه عوض میشود. -هرگاه گفته میشود مشتق دوم تابع در اين نقطه با تغيير عالمت صفر میشود. 3 -هرگاه گفته میشود مماس بر منحني در اين نقطه از منحني عبور میکند. خواص مشترک اکسترمم نسبي و عطف 1- مختصات نقطه اکسترمم و عطف در منحني صدق میکند. 6 - طول اکسترمم نسبي مشتق اول را صفر میکند و طول عطف مشتق دوم را صفر میکند. نکته مهم: در تمام توابع قدر مطلقي و چند ضابطهای هر سوالي در مورد کاربرد مشتق مطرح شد حتما نمودار آن را رسم نماييد. نکته مهم: در توابع به صورت g(x) y (ax + b) اکسترمم نسبي است. اگر فرد باشد x طول نقطه عطف و اگر زوج باشد b k ± 1 x a b مینیمم نسبی g( ) > b a k x a b ماکزیمم نسبی g( ) < a

19 درس اول : ریاضیات مقايسه نمودار f با f 1. هر جا f باالي محور x ها بود تابع f صعودي و هر جا f پايين محور x ها بود تابع f نزولي است.. نقاطي که مشتق درآنها صفر است )تالقي مشتق با محور x ها( و یا مشتق وجود ندارد )تابع مشتق تعريف نشده( نقاط بحراني f است. 3. نقاطي که مشتق درآنها صفر است يا وجود ندارد به شرط اينکه حتما تغيير عالمت داشته باشيم.نقاط اکسترمم نسبي f است. 4. هر جا f صعود کند تقعر f رو به باال و هر جا f نزول کند تقعر f رو به پايين است. 5. max و miهايي که در نمودار f مشاهده میگردد نقاط عطف f است. 1) adx ax + c + 1 x )ax dx a + c انتگرال فرمولهای انتگرال I) af(x)dx a F(x)dx II) (f ± g ± h ±...)dx fdx ± gdx ± hdx x x ( x x + 1)dx + x + c 3 m قضايا: m نکته مهم: در حل انتگرال هر جا راديکال ديديد به صورت توان کسري بنويسيد ) ( x x و اگر متغير 1 در مخرج بود آن را به اين صورت تبدیل کنید: x x x x 6 3 dx x.x.x 3dx x 6dx + c 3 x ) a si kxdx a cos kx + c k 1 ) a cos kxdx a si kx + c k 1 3) a( 1+ tg kx)dx a tgkx + c k 1 4) a( 1+ cot kx)dx a cot kx + c k انتگرال مثلثاتي 7

20 استخدامی آزمون ریاضیات گيري انتگرال روشهای رد مشتق توان گرفتن نظر در بدون که دارند انتگرال زماني تواندار عبارتهاي تواندار: عبارتهای 1( u + 1 u u dx + c (x + x + 1) ( x + 1)(x + x + 1) dx + c 6 باشد. داشت وجود کنارشان راديکالي عبارت يک مخرج در که باشد کسري صورت به شده داده انتگرال هرگاه کسری: انتگرال ( بگيريد. انتگرال سپس و کنيد ضرب راديکال مزدوج در را مخرج و صورت حتما باشيم داشته جملهای xdx x + + x( x + + ) xdx x + + x x + + dx x+ + + x+ x+ x + + x+ 1 (x + ) (x + ) + + x + c 3 1 cosax 1+ cosax si ax cos ax 3 x x 1 cot dx cot cot x x + c cos ax 1 si ax si ax 1 cos ax 3 : Cos, Si انتگرال )3 کنيد: استفاده زير مثلثاتي فرمول دو از حتما : cot, tg انتگرال )4 بگيريد. انتگرال سپس و کنيد يک منهاي يکبار و يک بعالوه يکبار را انتگرال داخل 3 : cos, si 3 انتگرال )5 کنید حل را مسأله زیر مثلثاتی فرمول از استفاده با را حاصل زوج توان و کنيد کم توان يک si 3 xdx (si x.si x)dx si x.( 1 cos x)dx (si x si x cos x)dx 3 cos x cos x + + c 3 u dx I u + c u است: l آنها جواب انتگرالهايي چه 6( است. مخرج l جواب باشد داشته وجود صورت در مخرج مشتق که کسري انتگرالهای dx I x + c x 1 xdx 1 I x 1 + c x 1 8

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα