1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ"

Transcript

1 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی

2 استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و سازمانها دیگر و اجتماعی تأمین سازمان ارشاد و فرهنگ وزارت میباشد. آزمونها این در بحث مورد مسائل از... و احتمال و آمار معادالت مثلثات توابع معادالت حل 1- درجه معادله ( ) دلتا روش آن حل کلي روش و ميگردد بيان ax + bx + c صورت به دوم درجه معادلهی یک باشد: مي 1)ax + bx + c x1 1 x1 1 ) b 4ac a+ b+ c c a+ c b c x x b ± a a 3)x a شيپ زير حالت سه از يکي میکنیم حساب را ابتدا )( درجهی معادلهی یک ریشههای مقدار یافتن برای ميآيد: < دارد متمايز حقيقي ريشه دو ½معادله ½ دارد مضاعف ريشه ½معادله ½ > ندارد حقيقي ريشه ½معادله ½ معادله: حل بدون ) ) درجه معادله يک ريشههاي بين ½رابطه ½ داريم: معادله حل بدون باشد ax + bx + c معادله ريشههای β و α اگر b α+β a c α β a α β a b (k + 1) ac k )( درجه معادله تابع مورد در مهم نکات b که است اين باشند هم قرينه معادله يک ريشه اينکه شرط 1. c که است اين باشند هم عکس معادله يک ريشه دو اينکه شرط. a که: است اين باشد ديگر ريشه برابر k معادله ريشههای از يکي اينکه شرط 3. باشد: معلوم آن هاي ريشه وقتي معادله يک نوشتن طريقه 4. گذاريم. مي S را آن اسم کرده جمع را ريشه بار يک ميناميم. P و کرده ضرب را ريشه دو بار يک 10

3 درس اول : ریاضیات رابطه بین S و P همواره به صورت معادله مقابل است: 5. اگر يکي از ريشههای معادله m باشد ريشه ديگر حتما +m است و بالعکس. c 6. شرط مختلفالعالمت بودن دو ريشه اين است که < a 7. معادله ax + bx + c مفروض است معادلهای بنويسيد که ريشههايش: الف( قرينه ريشههای معادله فوق باشد. x Sx + P کافي است b را قرينه کنيم ax bx + c ب( معادلهاي بنويسيد که ريشههايش عکس ريشههاي معادله فوق باشد: کافي است جاي a و c را عوض کنيم: cx + bx + a ج( معادلهای بنويسيد که ريشههایش عکس و قرينه ريشههای معادله فوق باشد: هر دو عمل باال را با هم انجام میدهيم. cx bx + a د( معادلهای بنويسيد که ريشههايش k برابر ريشههای معادله فوق باشد کافي است: ax + bkx + ck 8- شرط اينکه يک تابع درجه دوم همواره مثبت باشد اين است و يا همواره منفي باشد: )به ازاي جميع مقادير x مثبت يا منفي باشد( نمودارها بررسي نمودار توابع < a > همواره مثبت a < همواره منفي < بيان ميگردد..1 تابع درجه دوم: به صورت y ax + bx + c I- نمودار آن بصورت يک سهمي قائم است. -II مختصات نقطه اکسترم نسبي در توابع درجه دوم اکسترمم نسبي b a 4a )طول و مقدار اکسترمم نسبي( 11

4 آزمون استخدامی ریاضیات b -III" هر تابع درجه دوم داراي يک محور تقارن به معادله x و خطي که محور تقارن را a y است. 4 a روي منحني قطع ميکند خط b x a -IV هر تابع درجه دوم محور y ها را فقط و فقط در يک نقطه قطع میکند. y x تالقي با محور y ها c + + y ax bx c تالقي با محور x ها محور xها را در نقطه قطع میکند < بيان ميگردد. 3 - تابع درجه سوم: به صورت y ax + bx + cx + d b a بر محور xها مماس است محور xها را قطع نميکند > xi است که همان مرکز تقارن منحني است. 1. هر تابع درجه سوم داراي يک نقطه عطف به طول 3. براي بررسي نمودار تابع درجه سوم يکبار مشتق بگيريد مساوي صفر قرار دهيد. الف( مشتق دو ريشه دارد: اين تابع دو اکسترمم و يک نقطه عطف دارد و نقطه عطف وسط پاره خط بين max و mi است. xmi + x x max I و ymi + y y max I ب( مشتق يک ريشه دارد: این تابع اکسترمم ندارد و یک نقطه عطف دارد که مماس در عطف موازی محور x ها است )افقی است(. 1

5 درس اول : ریاضیات ج( مشتق ريشه ندارد: این تابع اکسترمم ندارد و يک نقطه عطف دارد. و مماس در عطف مايل است. 4-3 تابع دومجذوري: y ax + bx + c براي نمودار آن يکبار مشتق بگيريد مساوي صفر قرار دهيد. 3 y 4ax + bx x x( ax + b) x b a شکل فقط يک اکسترمم دارد a b. > اگر )1 3 اکسترمم و عطف دارد a.b < اگر ( بيان میگردد. ax + b 4- تابع همواره گرافيک: به صورت y cx + d a b ميگردد. 1( بايد c باشد اگر c شود تابع تبديل به خط راست به معادله + x y است. d d ad bc باشد. اگر ad bc گردد تابع تبديل به تابع ثابت میشود که درريشه مخرج توخالي ) بايد y مانند x + 4 ( x + ) y x + ( x + ) 3( هر تابع هموگرافيک داراي مجانب است يکي افقي و يکي قائم. نکته مهم: مرکز تقارن درتابع هموگرافيک همان محل تالقي مجانبهاست. 4- نمودار تابع هموگرافيک: بستگي به ad bc دارد: الف( اگر مقدار < bc و تابع در يک طرف قائم خود صعودي است. ad مثبت باشد تابع در ربع دوم و چهارم مجانبها قرار میگيرد. 13

6 آزمون استخدامی ریاضیات ب( اگر مقدار ad bc > منفي باشد تابع در ربع اول و سوم مجانب است. و تابع در يک طرف مجانب قائم خود نزولي است. 5- هر تابع هموگرافيک داراي محور تقارن عمود بر هم به شيبهای ±1 است. که هر از مرکز تقارن عبور میکنند. 6- هرگاه مبدأ مختصات را از به مرکز تقارن انتقال دهيم ضابطه تابع هموگرافيک در دستگاه جديد به ad bc صورت xy k تبدیل میشود که k میباشد. c بسط دو جملهاي به b) (a+ بسط دو جملهای گويند. 1. هر بسط ) 1+ ) جمله دارد.. براي نوشتن جمله k ام يک بسط از رابطه زیر استفاده میشود: (y ( x را بدست آوريد مثال: ضريب جمله ي ششم از 10 (a) k 1 (k 1) (k 1) (b) ( x) ( y) 136 x y براي بدست آوردن مجموع ضرايب عددي کافي است جاي تمام متغيرها عدد يک را قرار دهيد x y 1 ( 1) هرگاه ميانگين ضريب عددي را بخواهد 5. براي بدست آوردن بزرگترين ضريب عددي اگر اگر زوج باشد جمله 1+ میباشد و مجموع ضرایب عددی میانگین ضرایب تعداد جمالت 14

7 درس اول : ریاضیات a b اگر فرد باشد جمالت طرفین 1+ بزرگترین ضریب عددی را دارا میباشد. 6. هرگاه در بسط ضريب جمله p ام با ضريب جمله r ام باهم برابر باشد حتما داريم: + +P r 7. اگر عدد ثابت يک بسط را بخواهيد به جاي تمام متغيرها عدد صفر قرار دهيد. ب( روش تستي: در بسط ) x x) ± جمله مستقل از x برابر: a k a b تابع تعریف تابع زوج مرتب: هر دوتايي به صورت( a,b ) را زوج مرتب گويند که ترتيب قرار گرفتن آنها مهم باشد. (a,b) (b,a) توجه: در یک تابع اگر (c,d) (a,b) آنگاه c a b d I: ازديدگاه زوج مرتبي: مجموعهای از زوج مرتب ها زماني تابع است که هيچ دو زوج مرتب متمايز عضوهاي اول مساوي نداشته باشند. نکته 1: تک عضو ها تابع هستند {(, 1 )} نکته : هرگاه دو زوج مرتب عضوهاي اولشان مساوي باشند به شرطي تابع است که عضوهاي دوم هم مساوي باشند. :II از ديدگاه نموداري: نموداري تابع است که به ازاي هر خط موازي محور y ها تابع را حداکثر در يک نقطه قطع کند. :III از ديدگاه ضابطهاي: ضابطهای تابع است که به ازاي هر x دلخواه حداکثر يک y نتيجه دهد. نتيجه: اگر y داخل قدر مطلق یا براکت يا داراي توان زوج باشد معموال تابع نيست. نکته: نامنفيها در رياضي بر 3 نوع میباشند: 1- راديکالها با فرجهي زوج - عبارتهای با توان زوج 3- قدر مطلقها نکته: اگر جمع چند نامنفي صفر شود به اين مفهوم است که تک تک آنها برابر صفر است. توابع چند ضابطهای چند ضابطهایها به شرطي تابع است که: 1( هر ضابطه در دامنه متعلق به خود تابع باشد. 15

8 آزمون استخدامی ریاضیات ( دامنهها عضوهاي مشترک نداشته باشند. اگر دامنهها در يک عضو مشترک شدند به شرطي تابع است که به ازاي آن عضو مشترک هر دو ضابطههای مساوي دهد. حدود تغييرات x )دامنه( 1. دامنه توابع خطي R است.. دامنه توابع کسري: مخرج را برابر صفر قرار بدهید دامنه میشود: }ريشههاي مخرج R{ نکته: اگر مخرج ريشه نداشت دامنه R است. است. 3. دامنه توابع راديکالي با فرجه ي فرد: فرجهي فرد را در نظر بگيريد هر تابعي که داخل آن است مد نظر 4. دامنه توابع راديکالي يا فرجهي زوج: زير راديکال را بزرگتر مساوي صفر قرار دهيد. توجه: اگر راديکال در مخرج بود فقط بزرگتر ازصفر قرار دهيد. 5. دامنه توابع مثلثاتي: الف( دامنه ي si و cos همان دامنه ي کمان است. ب( دامنهtg و cot داراي سه شرط π tg دامنه :D R { θ K π+ } cot دامنه :D R { θ K π} a > b > b 1 a 6. دامنه توابع لگاريتمي: لگاريتم log b است. است که اشتراک اين سه شرط دامنه تابع 7. دامنه توابع چند ضابطه اي: دامنه تک تک آنها را حساب کنيد و بين دامنه ها اجتماع بگيريد. 8. دامنه توابع قدر مطلقي و جزء صحيح: ربطي به قدرمطلق و جزء صحيح ندارد و دامنه تابع داخلي آنها را حساب کنيد. (f ± g)(x) f(x) ± g(x) (f g)(x) f(x) g(x) f f(x) ( )(x) g g(x) Df± g Df g Df Dg D f Df D g {g(x ) } g تساوي دو تابع 1( دامنه هايشان با هم مساوي باشد. ( ضابطه ها با هم مساوي باشد. اعمال روي توابع الف( چهار عمل اصلي روي توابع 16

9 درس اول : ریاضیات fog(x) f (g(x)) gof (x) g(f (x)) fof(x) f(f(x)) gog(x) g(g(x)) D fog(x) {x Dg g(x) D f } D gof (x) {x Df f (x) D g} ب( ترکيب توابع اعمال روي توابع زوج مرتبي عمل خواسته شده روي مولفه دوم دامنه مشترک انجام میشود. نکته 1: هرگاه fog و g معلوم باشد و f را بخواهند کافيستt g(x) فرض کرده و x را برحسب t به دست آورده و جايگذاري کنيد. نکته : هرگاه از g(x) t نتوان x را برحسب t محاسبه نمود بايد در fog عبارت g را توليد کنيم. f (g(x)) x 1 3g(x) + 4 x 1 f(x) 3x + 4 f(g(x)) 3g(x) + 4 x 5 g(x) 3 نکته 3: اگر fog و f معلوم و g را بخواهند مطابق مثال زير عمل کنيد. مثال: -1 اگر x 1 F(x) 3x + 4, Fog(x) مطلوبست( g(x : تابع يک به يک I- از ديدگاه زوج مرتبي: عالوه بر دارا بودن شرط تابع نبايد مولفههای دوم با هم مساوي باشند. F(x 1) F(x ) x1 از ديدگاه ضابطهای x -II -III از ديدگاه نموداري: عالوه بر دارا بودن شرط تابع هر خط که موازي محورx ها رسم گردد بايد حداکثر تابع را در يک نقطه قطع نمايد. نکته 1: اگر f و g يک به يک باشند fog و gof و fog و gog يک به يک هستند. a ad bc يک به يک است. با شرط x + b y c + d x نکته : تابع هموگرافيک 17

10 آزمون استخدامی ریاضیات پيوسته باشد مشتق آن مطابق فرمولهای زير محاسبه مي گردد: f(x) f(x ) f (x ) lim x x x x í Ç f(x + h) f(x ) f (x ) lim (h x) h h 3- مشتق مشتق: هرگاه تابع f در نقطه x نکته: تمام تعاريف مشتق منتهي به 0 0 میشود و بايد تمام آنها را از راه هوپيتال حل کنيد. f(x) f(x ) lim مشتق راست + f (x ) x x x x مشتق چپ و راست زماني تابع f(x) در نقطه x مشتق دارد که: 1. پيوسته باشد. مشتق چپ f(x) f(x ) _ lim - f (x ) x x x x. مشتق چپ و راست موجود متناهي )بينهايت نشود( و با هم برابر باشد. I) y f ± g ± h ±... y f ± g ± h ±... II) y f g y f g + g f f fg gf III) y y g g فرمولهای مشتق قضايا 1- مشتق توابع جبري 1) y a y 1 y y π )y ax y a 1 y y π π )y ax y 1 3 ax 5 y x y 4 10x 18

11 درس اول : ریاضیات ) y u y u 1 4 u 10 y ( x ) y ( x)( x 1) u 5)y u y 1 u 5 3 3x x y x x y (x x ) m mu 6)y u y m u y x y (x 1)y si u y u cos u )y cos u y u si u 3)y tg u y u ( 1+ tg u) 4)y cot u y u ( 1+ cot u) 1 5)y si u y u cos u si u u 1 6)y cos u y u u si u cos u 1 7)y tg u y u ( 1+ tg u)tg u 1 8)y cot u y u ( 1+ cot u)cot u هرجا گفتيم u يعني يک تابع برحسب x - مشتق توابع مثلثاتي نکته: هر گاه کمان خود يک تابع مثلثاتي باشد بهترين روش براي مشتق گيري اين است که از داخل به بيرون مشتق بگيريد. u u y u y u 3- مشتق تابع قدر مطلقي نکته: هرگاه مشتق تابع قدر مطلقي را در يک نقطه بخواهيم ابتدا نقطه را داخل قدر مطلق جايگذاري کنيد اگر داخل قدر مطلق مثبت شد خود عبارت و اگر منفي شد قرينه عبارت را بيرون میآوريم و سپس مشتق میگيريم و اگر صفر شد بايد در آن نقطه مشتق چپ و راست جداگانه تحليل گردد. نکته مهم: توابع قدر مطلقي به ازاي ريشههای ساده )توان يک ) داخل قدر مطلق مشتق پذير نيستند مگر آنکه به ازاي اين ريشه ضريب قدر مطلق صفر شود. 19

12 آزمون استخدامی ریاضیات 4- مشتق توابع براکتي: ابتدا حتما پيوستگي را بررسي کنيد تابع از هر طرفي که پيوسته نباشد ازآن طرف مشتق پذير نيست و براي محاسبه مشتق آن فقط مقدار براکت را در نقطه داده شده به دست آوريد و سپس از تابع مشتق بگيريد. نکته مهم: تابع g(x)[x] y در x z زماني مشتق پذير است که x ريشه مضاعف( g(x باشد. 1. مشتق توابع چند ضابطهای: ابتدا حتما پيوستگي را بررسي کنيد تابع از هر طرفي که پيوسته نباشد از آن طرف مشتق پذير نيست و براي مشتق گيري با توجه به دامنه روبروي آنها حتما مشتق چپ و راست را 1)y f(u) y u f (u) y f (Six) y Cos x f (Si x) I)y fog(x) y g (x)f (g(x)) II)y gof(x) y f (x)g (f(x)) f '( x ) y x f '( y ) u 1)y e y u e : مثال u )y l u y u جداگانه حساب کنيد. 5- مشتق توابع مرکب: 6- مشتق تابع ضمني: هر تابع به وصورت f(x,y) را ضمني گويند که مشتق آن به صورت زير است. u 7- مشتق تابع نمايي و لگاريتمي نکات مهم در مشتق نکته 1: هر تابع را میتوانيد قبل از مشتق گيري تا حد امکان ساده کنيد. نکته : اگر تابع داده شده بين جمالتش فقط ضرب يا تقسيم باشد و مشتق در يک نقطه را بخواهند اگر به ازاي نقطه داده شده فقط يکي از جمالت صفر شود فقط ازجمله صفر شده در جاي خود مشتق بگيريد و بقيه جمالت در جاي خود نوشته شود. 3 f (x) x (x + 1) f ( 1) 11 ( + 1) 4 " ( 4) () y y y y...y yk () k( 1)! a 1)y y ax + b + 1 (ax + b) () π )y Si ax y a Si (ax + ) () π y Cosax y a Cos(ax + ) مطلوبست ) 1 ( f 3 f(x) x (x + )( x ) Õ ÝÑ مثال: اگر 1 صفر»مشتق مرتبه ام«0

13 درس اول : ریاضیات نکته: براي مشتق مرتبه ام,Cos,Si کنيد و به تعداد باقيمانده مشتق بگيريد. 5- کاربرد مشتق a را مینويسيم و براي نسبت مشتق ام کافيست را بر 4 تقسيم نوشتن معادله مماس و قائم بر نمودار به کمک داشتن یک نقطه روي منحني: نياز به اطالعات زير داريم: I: نقطه روي منحني x A y :II شيب خط که همواره داريم در نقطه تماس y m مماس و معادله خط به صورت: y y m(x x ) توجه: 1 m قائم m نکته: هرگاه گفته شود خط مماس بر منحني موازي محور xهاست يعني: نکته: هرگاه گفته شود خط مماس بر منحني موازي محور yها يعني: وضعيت دو منحني نسبت به هم دو منحني را با هم تالقي میدهيم. اگر معادله تالقي ريشه نداشته باشد در اين حالت دو منحني همديگر را قطع نمي کنند. اگر معادله تالقي ريشه مضاعف داشته باشد در اين حالت دو منحني بر هم مماسند. اگر معادله تالقي ريشه ساده داشته باشد دراين حالت دو منحني همديگر را قطع میکنند. 1

14 آزمون استخدامی ریاضیات نکته خيلي مهم: هرگاه تستي گفته شود دو منحني بر هم مماسند یا خط بر منحني مماس است معادله تالقي آنها بايد ريشه مضاعف داشته باشد. زاويه بين دو منحني با يک خط و يک منحني 1( ابتدا دو تابع را تالقي میدهيم تا طول نقطه تالقي بدست آيد. ( شيب هر کدام را در نقطه تالقي حساب میکنيمm1 m, میناميم. 3( از رابطه m m 1 tgα زاويه بين دو منحني α بدست میآيد. 1 + m m 1 نکته: هرگاه گفته شود منحني بر محور x ها مماس است y بايد ريشه مضاعف داشته باشد. ريشه مضاعف: قرار دهيد. ½ ½مشتق بگيريد. ½ ½در درجه میتوانيد توابع صعودي و نزولي ثابت تابع پيوسته f را در فاصله( a,b ) الف( صعودي گويند هرگاه f و اکيدا صعودي گويند هرگاه: f > ب( نزولي گويند هرگاه: f و اکيدا نزولي گويند هرگاه: f < ج( ثابت گويند هرگاه f نقاط اکسترمم نسبي 1. max نسبي: نقطهای ايست که نسبت به نقاط مجاور خود عرض بيشتر يا مساوي داشته باشد.

15 درس اول : ریاضیات. mi نسبي: نقطه ايست که نسبت به نقاط مجاور خود عرض کمتر يا مساوي داشته باشد. نکته مهم: اگر x اکسترمم نسبي باشد: 1( تابع بايد در x تعريف شده باشد. ( عالمت مشتق در طرفين آن عوض میشود. 3( مشتق در اين نقطه يا صفر است يا اصال وجود ندارد. نکات مهم در مورد اکسترممهای نسبي 1( لزومي ندارد که تابع در نقطه اکسترمم نسبي پيوسته يا مشتق پذير باشد. 3

16 استخدامی آزمون ریاضیات نميشوند. نسبي اکسترمم هيچگاه تابع سر دو ( نسبي mi هم و است نسبي max هم نقاطش تمام ثابت تابع 3( y [ x] تابع )4 x z max x نیست اکسترمم مطلق و است نسبی x z mi max x y x [ x] تابع )5 x z mi x x z x 4

17 ریاضیات : اول درس بحراني نقاط x نقطه باشد. نداشته وجود يا و شود صفر نقطه اين در مشتق وقتي گويند بحراني را f دامنه به متعلق بحراني نقاط در مهم نکات هستند. بحراني باشند دامنه در که شرطي به دوسرتابع 1- نيست. اکسترمم بحراني نقطه هر ولي هستند بحراني ها اکسترمم تمام - است. بحراني نباشد پيوسته تابع هرجا 3- مطلق اکسترممهای باشد. داشته بيشتري عرض تابع در موجود نقاط تمام به نسبت که ايست نقطه مطلق: max 1( باشد. داشته کمتري عرض تابع در موجود نقاط تمام به نسبت که ايست نقطه مطلق: mi ( باشند مطلق اکسترمم میتوانند تابع سر دو 1: توجه ( باشد توخالي میگردد انتخاب مطلق اکسترمم عنوان به که نقطهای هرگاه : توجه نداريم. مطلق Df اکسترمم گوييم مي ) [,a b ] فاصله يک در مطلق اکسترممهای آوردن دست به روش میآوريم. دست به را تابع بحراني نقاط 1- مطلق max شد بيشتر مقدارش آنکه میدهيم قرار اصلي تابع در را فاصله دوطرف و آمده دست به نقاط - است. مطلق mi شد کمتر آنکه و نسبي اکسترمم طول آوردن دست به طريقه اکسترمم آوردن بدست برای y هستند نسبي اکسترمم نقطه طول تابع مشتق ساده ريشههای میباشند. عطف و نيستند اکسترمم تابع مشتق مضاعف ريشههای نسبي مم اکستر بودن mi يا max تعيين در دوم مشتق آزمون f (x ) > است نسبي mi,x میکنيم. گذاري جا درآن را x و آورده دست به را f (x) f (x ) < است نسبي max, x f (x ) نيست بررسي قابل آزمون اين با 5

18 آزمون استخدامی ریاضیات جهت تقعر و نقطه عطف f را محاسبه نموده و در هر فاصلهای که: (x) )1 f(x) > تقعر رو به باالست. ) f(x) < تقعر رو به پايين است. عطف: نقطهای است که جهت تقعر تابع در اين نقطه عوض میشود. توجه: تابع بايد در نقطه عطف پيوسته و مشتق پذير باشد نکته مهم: براي بدست آوردن طول نقطه عطف: y محاسبه طول نقطه عطف ½ ½فقط ريشههای ساده طول نقطه عطف است. ½ ½ريشههای مضاعف عطف نيست نکته: براي تعيين اينکه تابع در چه فاصلهای تقعرش رو به باال و درچه فاصلهای تقعرش رو به پايين است مشتق دوم تابع را به دست آورده تعين عالمت میکنيم. چه عباراتي در يک تست ما را متوجه نقطه عطف میکند 1 -هرگاه گفته میشود جهت تقعر تابع در اين نقطه عوض میشود. -هرگاه گفته میشود مشتق دوم تابع در اين نقطه با تغيير عالمت صفر میشود. 3 -هرگاه گفته میشود مماس بر منحني در اين نقطه از منحني عبور میکند. خواص مشترک اکسترمم نسبي و عطف 1- مختصات نقطه اکسترمم و عطف در منحني صدق میکند. 6 - طول اکسترمم نسبي مشتق اول را صفر میکند و طول عطف مشتق دوم را صفر میکند. نکته مهم: در تمام توابع قدر مطلقي و چند ضابطهای هر سوالي در مورد کاربرد مشتق مطرح شد حتما نمودار آن را رسم نماييد. نکته مهم: در توابع به صورت g(x) y (ax + b) اکسترمم نسبي است. اگر فرد باشد x طول نقطه عطف و اگر زوج باشد b k ± 1 x a b مینیمم نسبی g( ) > b a k x a b ماکزیمم نسبی g( ) < a

19 درس اول : ریاضیات مقايسه نمودار f با f 1. هر جا f باالي محور x ها بود تابع f صعودي و هر جا f پايين محور x ها بود تابع f نزولي است.. نقاطي که مشتق درآنها صفر است )تالقي مشتق با محور x ها( و یا مشتق وجود ندارد )تابع مشتق تعريف نشده( نقاط بحراني f است. 3. نقاطي که مشتق درآنها صفر است يا وجود ندارد به شرط اينکه حتما تغيير عالمت داشته باشيم.نقاط اکسترمم نسبي f است. 4. هر جا f صعود کند تقعر f رو به باال و هر جا f نزول کند تقعر f رو به پايين است. 5. max و miهايي که در نمودار f مشاهده میگردد نقاط عطف f است. 1) adx ax + c + 1 x )ax dx a + c انتگرال فرمولهای انتگرال I) af(x)dx a F(x)dx II) (f ± g ± h ±...)dx fdx ± gdx ± hdx x x ( x x + 1)dx + x + c 3 m قضايا: m نکته مهم: در حل انتگرال هر جا راديکال ديديد به صورت توان کسري بنويسيد ) ( x x و اگر متغير 1 در مخرج بود آن را به اين صورت تبدیل کنید: x x x x 6 3 dx x.x.x 3dx x 6dx + c 3 x ) a si kxdx a cos kx + c k 1 ) a cos kxdx a si kx + c k 1 3) a( 1+ tg kx)dx a tgkx + c k 1 4) a( 1+ cot kx)dx a cot kx + c k انتگرال مثلثاتي 7

20 استخدامی آزمون ریاضیات گيري انتگرال روشهای رد مشتق توان گرفتن نظر در بدون که دارند انتگرال زماني تواندار عبارتهاي تواندار: عبارتهای 1( u + 1 u u dx + c (x + x + 1) ( x + 1)(x + x + 1) dx + c 6 باشد. داشت وجود کنارشان راديکالي عبارت يک مخرج در که باشد کسري صورت به شده داده انتگرال هرگاه کسری: انتگرال ( بگيريد. انتگرال سپس و کنيد ضرب راديکال مزدوج در را مخرج و صورت حتما باشيم داشته جملهای xdx x + + x( x + + ) xdx x + + x x + + dx x+ + + x+ x+ x + + x+ 1 (x + ) (x + ) + + x + c 3 1 cosax 1+ cosax si ax cos ax 3 x x 1 cot dx cot cot x x + c cos ax 1 si ax si ax 1 cos ax 3 : Cos, Si انتگرال )3 کنيد: استفاده زير مثلثاتي فرمول دو از حتما : cot, tg انتگرال )4 بگيريد. انتگرال سپس و کنيد يک منهاي يکبار و يک بعالوه يکبار را انتگرال داخل 3 : cos, si 3 انتگرال )5 کنید حل را مسأله زیر مثلثاتی فرمول از استفاده با را حاصل زوج توان و کنيد کم توان يک si 3 xdx (si x.si x)dx si x.( 1 cos x)dx (si x si x cos x)dx 3 cos x cos x + + c 3 u dx I u + c u است: l آنها جواب انتگرالهايي چه 6( است. مخرج l جواب باشد داشته وجود صورت در مخرج مشتق که کسري انتگرالهای dx I x + c x 1 xdx 1 I x 1 + c x 1 8

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف.

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف. 4 هندسه در فضا فصل در اين فصل ميخوانيم: 1. خط و صفحه در فضا الف. اصول هندسهي فضايي ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا ث. حاالت چهارگانهي مشخص كردن صفحه

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم 55 فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 56 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در AutoCAD بتواند : 1- قسمت هاي مختلف محيط كار AutoCAD را بشناسد. 2- با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد. 3-

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد تمرينات درس اندازه گيري دانشگاه شاهد سعيدسيدطبايي تمرين سري 1 و 2 سوال 1: اندازه گيري را تعريف كرده مشخصات شاخص و دستگاه اندازه گيري را بنويسيد منظور از كاليبراسيون و تنظيم چيست. تفاوت دستگاههاي اندازه

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

فصل صفر یادآوری مفاهیم پایه

فصل صفر یادآوری مفاهیم پایه فصل صفر جبر اعداد حقیقی در این فصل به مرور مهم ترین مطالبی میپردازیم که در مباحث حساب دیفرانسیل و انتگرال بدان محتاج هستیم این مطالب مشتمل بر مروری مجد د بر خواص اعداد حقیقی است که دانشآموزان از دوره دبستان

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا قابل استفاده برای کلیه دانشجویان مهندسی و علوم پایه مدرس: هوشمند عزیزی

به نام خدا قابل استفاده برای کلیه دانشجویان مهندسی و علوم پایه مدرس: هوشمند عزیزی به نام خدا قابل استفاده برای کلیه دانشجویان مهندسی و علوم پایه مدرس: هوشمند عزیزی دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه زمستان 39 فرمت نمایش اعداد : با توجه به دقت و تعداد ارقام اعشاری قابل قبول در محاسبات می

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩ فصل ٣ کار و توان هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: ١ کار الکتريکی را با ذکر رابطه شرح دهد. ٢ توان الکتريکی را با ذکر روابط شرح دهد. ٣ ضريب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضيح دهد.

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی فصل اول سیگنال: نشانه یا عالمت هر کمیت فیزیکی) قابل اندازه گیری ) است. انواع سیگنال : سیگنالپیوستهدرزمانکهبهصورت x(t) نشان داده میشود و t یک متغیر

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای هب انم آنکه جان را فک رت آموخت بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای مرتضی امینی نیمسال دوم 92-91 )محتویات اسالیدها برگرفته از یادداشتهای کالسی استاد محمدتقی روحانی رانکوهی است.( یادآوری: مدل دادهای 2

Διαβάστε περισσότερα

جبربردارها هندسه تحلیلی جبرخطی و حساب دیفرانسیل و انتگرال :

جبربردارها هندسه تحلیلی جبرخطی و حساب دیفرانسیل و انتگرال : جبربردارها هندسه تحلیلی جبرخطی آنالیز برداری و حساب دیفرانسیل و انتگرال : VETOR ALGEBRA ANALITIAL GEOMETRY; LINEAR ALGEBRA VETOR ANALYSIS ; DIFFERENTIAL AND INTEGRAL ALULUS ریاضی عمومی جبر بردار ها : تعاریف

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

Econometrics.blog.ir

Econometrics.blog.ir وب سایت آموزش نرم افزارهای اقتصادسنجی به نام خدا معادالت همزمان Economerics.blog.ir نام دانشجو: مریم گودرزی مدل های تک معادله ای مدلهایی هستند که دارای یک متغیر درونزا) Y ( و یک یا چند متغیر توضیحی) X

Διαβάστε περισσότερα

CT P PT N. Reff [ ] (2) [ ] [ ] X eff. n = VDR i I L. n VD X i

CT P PT N. Reff [ ] (2) [ ] [ ] X eff. n = VDR i I L. n VD X i جایابی مناسب تنظیم گرهای ولتاژ و انتخاب بهینه نقطه تنظیم ا ن در خطوط توزیع جاسم ده گری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان چکیده مقاله : برای نگهداری ولتاژهای توزیع در حدود مجاز باید وسایلی برای کنترل و جلوگیری

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα