Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1"

Transcript

1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο* Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο** Abstract A learner corpus-based approach is used to investigate the interlanguage of Russian learners of Greek as a second language. Our aim is to record, present and analyse the phonological and graphematic errors according to their occurrence and distribution in written corpora collected from Russian learners of Greek as a second language. We analyse the errors according to interlingual and intralingual factors and propose correction techniques for the most frequent of them. Applying error analysis in second language teaching can help teachers select suitable techniques that may facilitate the acquisition of Greek as a second language. Keywords: learner corpus-based error analysis, phonetic/phonological/graphematic errors, interlanguage 1. Διζαγωγή Μηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα πεξηζζόηεξα από απηά δε ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηε δπζθνιία ησλ ιέμεσλ σο πξνο ηε θσλνινγηθή ηνπο δνκή. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ιεμηθή θαη ζπληαθηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, ε εζηίαζε ζηε θσλνινγηθή ηθαλόηεηα ζπρλά είλαη πεξηνξηζκέλε. Όκσο ε εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο θαζίζηαηαη αλαγθαία, θαζώο από ηε κηα κεξηά ε ιαζεκέλε πξνθνξά νδεγεί ζπρλά ζε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ελώ από ηελ άιιε ε δηαθνξεηηθή πξνθνξά ελεξγνπνηεί θαηλόκελα γισζζηθνύ ξαηζηζκνύ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε αιιόγισζζσλ καζεηώλ (βι. επίζεο θαη Setter and Jenkins 2005). Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ην θαηλόκελν ηεο έληνλεο μεληθήο πξνθνξάο εμαιείθεηαη ζπλήζσο δύζθνια θαηά ηε δηάξθεηα θαηάθηεζεο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο θαη εκθαλίδεηαη αθόκε θαη ζε αιιόγισζζνπο επαξθείο νκηιεηέο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε εθκάζεζε ηεο πξνθνξάο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε, δειαδή ε θσλνινγηθή επίγλσζε ησλ καζεηώλ λα 1 Δπραξηζηνύκε ηνπο αλώλπκνπο θξηηέο γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπο. Advances in Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers 2010 GALA

2 54 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ εδξαησζεί θαηά ηα πξώηα ζηάδηα επαθήο ηνπο κε ηε δεύηεξε γιώζζα, ζα πξέπεη ε πξνθνξά λα δηδαρηεί κε ξεηό ηξόπν (Celce-Murcia, Goodwin and Brinton 1996, Léon 1972). Γηα λα επηηεπρζεί απηό, είλαη θαιό ηα ιάζε λα αληιεζνύλ από ηε γισζζηθή πξαγκάησζε ησλ καζεηώλ, επεηδή καο απνθαιύπηνπλ ηα δύζθνια ή/θαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο δεύηεξεο γιώζζαο. πλεπώο κε ηελ παξνύζα εξγαζία ζηνρεύνπκε (α) λα εληνπίζνπκε ηα θσλήκαηα θαη ηηο θσλνινγηθέο δνκέο πνπ ζπζηεκαηηθά πξνθαινύλ δπζθνιία ζηελ πξαγκάησζε ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο από ηνπο ξσζόθσλνπο καζεηέο, ζε ηέηνην βαζκό ώζηε πεξλνύλ θαη ζηε γξαπηή παξαγσγή, (β) λα εξκελεύζνπκε ηηο απνθιίλνπζεο απηέο πξαγκαηώζεηο αληιώληαο ζηνηρεία από ηε ζύγθξηζε ησλ θσλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ δύν γισζζώλ, ηεο ξσζηθήο (Γ1) θαη ηεο ειιεληθήο (Γ2), αιιά θαη ζπλεθηηκώληαο ηνπο ελδνγισζζηθνύο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ επηπξόζζεηε δπζθνιία, θαη (γ) λα πξνηείλνπκε ηξόπνπο δηόξζσζεο ησλ θσλνινγηθώλ ιαζώλ ζε ηάμεηο καζεηώλ γπκλαζίνπ κε κεηξηθή γιώζζα ηε ξσζηθή. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη, θαζώο ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη δηαθνξεηηθά ζρνιεία, δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα επαξθνύο παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ιαζώλ ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ηνπ ίδηνπ καζεηηθνύ θνηλνύ. πλεπώο, εθόζνλ πξηλ ηελ αλάιπζε δελ είρακε άιιν ηξόπν λα ειέγμνπκε αλ πξάγκαηη πξόθεηηαη γηα θσλνινγηθά ιάζε ή γηα ιάζε θαηαγξαθήο, δειαδή επεηδή δελ μέξνπκε αλ ν καζεηήο πξνθέξεη ζσζηά πόξηα, αιιά θαηαγξάθεη *κπόξηα, ζεσξήζακε όια ηα ιάζε σο πηζαλά θσλεηηθά, θσλνινγηθά ή γξαθεκαηηθά. Θα πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε όηη έρνπκε παξαηεξήζεη ηα ιάζε απηά θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ ξσζόθσλσλ. 2. Θεωρηηικό σπόβαθρο ηελ εξγαζία απηή βαζηδόκαζηε ζηηο αξρέο ηεο αληηπαξαζεηηθήο αλάιπζεο (Lado 1957), ηεο αλάιπζεο ιαζώλ (Corder [1967], 1974, 1984) θαη ηεο αλάιπζεο ιαζώλ ζε ζώκαηα θεηκέλσλ από γξαπηά καζεηώλ (learner corpus-based error analysis, Sinclair 2004). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα δνύκε πώο νη πξνβιέςεηο ηεο αλάιπζεο ιαζώλ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ εκπεηξηθά κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ζσκάησλ θεηκέλσλ γξαπηώλ ησλ καζεηώλ θαη ηεο ζπιινγήο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ ιαζώλ πνπ εληνπίδνληαη ζηα γξαπηά απηά. Σα ζώκαηα θεηκέλσλ γξαπηώλ ησλ καζεηώλ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή γλώζε ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαηαθηάηαη κία δεύηεξε γιώζζα. Ζ αλάιπζε ιαζώλ ζε ζώκαηα θεηκέλσλ από γξαπηά καζεηώλ ζπληζηά κία ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία κέζα από παξαδείγκαηα

3 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 55 ιαζεκέλεο γισζζηθήο ρξήζεο κπνξεί λα εληζρύζεη ηνπο καζεηέο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο γλσζηαθά θαη κεηαγλσζηαθά. 3. Σσλλογή ηων δεδομένων Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από γπκλάζηα αλά ηελ Διιάδα, ελώ γηα ηελ παξνύζα εξγαζία αλαιύζεθαλ νη γισζζηθέο πξαγκαηώζεηο από γξαπηά 100 καζεηώλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Έληαμε παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ» (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, Α) θαηά ην ζρνιηθό έηνο Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ εληνπηζκό, ηελ θαηαγξαθή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ ιαζώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηε δηαγιώζζα ησλ καζεηώλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: (α) ζπιινγή γξαπηώλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ, (β) θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο θαη θνίηεζεο ζηελ Διιάδα θαη ηεο ειηθίαο ησλ καζεηώλ, ώζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα, θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο λα είλαη αμηόπηζηα θαη έγθπξα 2, (γ) θαζνξηζκόο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο παξάγεηαη ν ιόγνο ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα λα είλαη ζπγθξίζηκα δηαγισζζηθά, (δ) δηάθξηζε ησλ ζπζηεκαηηθώλ από ηα ηπραία ιάζε κε βάζε δηαγισζζηθά θαη ελδνγισζζηθά θξηηήξηα 3, (ε) θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιαζώλ πνπ εληνπίδνληαη ζην γξαπηό ιόγν ζε θσλεηηθά, θσλνινγηθά θαη γξαθεκαηηθά, θαη ζη) εξκελεία ησλ ιαζώλ κε βάζε ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Γ1 θαη ηεο Γ2. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληιήζεθε γξαπηό πιηθό από ηε γισζζηθή ρξήζε παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ ειηθίαο εηώλ πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο δεύηεξε γιώζζα ζηελ Α, Β θαη Γ ηάμε γπκλαζίνπ. Γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ (α) πεξηέγξαςαλ ηελ ηάμε ηνπο ζε έλα γξάκκα κε παξαιήπηε έλα θίιν από ηελ παηξίδα ηνπο θαη (β) απεύζπλαλ ειεθηξνληθό κήλπκα ( ) ζε θίιν ηνπο, όπνπ εμέζεηαλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή γηα ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα. 2 Γελ είλαη γλσζηό ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ησλ καζεηώλ, γηαηί δελ θαηαηάζζνληαη ζύκθσλα κε απηό παξά ειηθηαθά. Δμάιινπ ηα γξαπηά πξνέξρνληαη από ηε γξαπηή παξαγσγή ηνπ δηαγλσζηηθνύ ηεζη πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο. 3 Σα δηαγισζζηθά ιάζε (interlingual errors) νθείινληαη ζε παξεκβνιή ή κεηαθνξά από ηε Γ1, ελώ ηα ελδνγισζζηθά ιάζε (intralingual errors) νθείινληαη ζε ελδνζπζηεκηθέο δπζθνιίεο ηεο Γ2.

4 56 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ 4. Δίδη λαθών 4.1 Φωνητικά λάθη Φσλεηηθά ζεσξνύκε ηα ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πξνθνξά ρσξίο όκσο λα δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηελ θαηαλόεζε, π.ρ. ε πξνθνξά ησλ ιέμεσλ ζέιω, ιηκάλη, θαη σο [ζeło], [ιimani], [kε] αληίζηνηρα. Σέηνηνπ είδνπο απνθιίζεηο από ηελ πξνθνξά ηεο θνηλήο ειιεληθήο εκθαλίδνληαη ζπρλά θαη ζε δηαιεθηηθό επίπεδν. Σα ιάζε απηά γεληθά νθείινληαη ζην όηη ν θζόγγνο ηεο Γ2 κνηάδεη πνιύ κε θάπνην θζόγγν ηεο Γ1, θαη γηα ην ιόγν απηό ν καζεηήο δε δηακνξθώλεη κία λέα θσλεηηθή θαηεγνξία, όπσο ζα έπξεπε, αιιά αληηιακβάλεηαη ην λέν θζόγγν σο όκνην κε ην θζόγγν ηεο Γ1 (Flege 1995, Ocke-Schwen and Murray 2007: 118). Πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνύλ ηα ιάζε απηά απαηηείηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη ηζρπξό θίλεηξν. Δπεηδή σζηόζν δελ πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, πξνηείλνπκε ν δηδάζθσλ λα επηκέλεη ζηελ εμάιεηςή ηνπο ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν. Μεξηθά από ηα θσλεηηθά ιάζε πνπ θάλνπλ ζπρλά νη ξσζόθσλνη καζεηέο ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν είλαη ηα εμήο: 1. *[ l j eo] αληί [ leo] <ιέσ>, *[ ks j ero] αληί [ ksero] <μέξσ>, *[n j e] αληί [ne] <λαη>, 2. *[ksenodo çijo] αληί [ksenodo çio] <μελνδνρείν> 4 : επελζεηηθό εκίθσλν [j] αλάκεζα ζηα δύν θσλήεληα. 4.2 Φωνολογικά λάθη Φσλνινγηθά ζεσξνύκε ηα ιάζε ζηελ πξνθνξά πνπ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηελ θαηαλόεζε, π.ρ. Ο νπαδόο είρε κεγάια βία. Τέηνην ζαλαηηθό (ελλνείηαη νπαδό, αληί γηα θαλαηηθό) δελ είρα μαλαδεί (από γξαπηό καζεηή Β γπκλαζίνπ). Σα θσλνινγηθά ιάζε πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα ζύγρπζεο θζόγγσλ πνπ έρνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία (ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θνξηίνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο, βι. επίζεο Munro and Derwing 2006). Π.ρ. [ζ]-[f]: [ ζaros]-[ faros], [s]-[z]: [ si]-[ zi], [x]-[k]: [xa li]-[ka li], [ζ]-[t]: [ζa]-[ta]. Μεξηθά από ηα θσλνινγηθά ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ είλαη ηα εμήο: 1. /f/ /ζ/: *[ falasa] αληί [ ζalasa], 2. /v/ /δ/: *[ ve n dro] αληί [ δe n dro], 3. /t/ /ζ/: *[ telo] αληί [ ζelo], 4. /d/ /δ/: *[ dino] αληί [ δino], 5. /g/ /γ/: *[ gata] αληί [ γata]. Όπσο δηαπηζηώλεη θαλείο από ηελ απιή παξαηήξεζε ησλ παξαπάλσ ιαζώλ, ε ζύγρπζε πξνθύπηεη αλάκεζα ζε ζύκθσλα ηα νπνία βξίζθνληαη πνιύ θνληά σο πξνο ηνλ ηόπν (1-2) ή ηνλ ηξόπν άξζξσζεο (3-5). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θζόγγνο [f] αξζξώλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία δνληηώλ θαη ρεηιηώλ (ρεηινδνληηθό), ελώ ν θζόγγνο [ζ] κε πξνώζεζε ηεο 4 Γηαηεξνύκε ηε ιαζεκέλε πξνθνξά [d] αληί [δ], γηαηί δελ ελδηαθέξεη εδώ.

5 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 57 άθξεο ηεο γιώζζαο αλάκεζα ζηα δόληηα κε ειαθξό άλνηγκα ησλ ρεηιηώλ (κεζνδνληηθό). Γηα ην ιόγν απηό, θαη δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ηνπ θσλήκαηνο /ζ/ ζηε ξσζηθή θαη ηεο παξνπζίαο ηνπ θσλήκαηνο /f/, είλαη δπλαηό λα εκθαληζηεί ην παξαπάλσ θσλνινγηθό ιάζνο. Παξόκνηα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρεηινδνληηθνύ /v/ θαη ηνπ κεζνδνληηθνύ /δ/. Δπίζεο ππάξρεη πξόβιεκα σο πξνο ηνλ ηξόπν άξζξσζεο: ν καζεηήο παξάγεη θιεηζηό (ζηηγκηαίν) ζύκθσλν αληί γηα ηξηβόκελν (εμαθνινπζεηηθό): α) /t/ αληί γηα /ζ/, β) /d/ αληί γηα /δ/ θαη γ) /g/ αληί γηα /γ/, κε δεδνκέλν όηη ζηε ξσζηθή δελ ππάξρνπλ ηα θσλήκαηα /ζ/, /δ/ θαη /γ/. Απηό πνπ παξαηεξείηαη ζε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ιαζώλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δύζθνινπ-κε ππάξρνληνο ζηε Γ1 θζόγγνπ ηεο Γ2 κε ηνλ εγγύηεξν ηεο Γ1. Σα ιάζε απηά δηαζέηνπλ ηόζν κεγάιε ζπρλόηεηα θαη θαζνιηθόηεηα ζηε δηαγιώζζα ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο, ώζηε πνιύ ζπρλά πεξλνύλ θαη ζην γξαπηό ιόγν ησλ καζεηώλ. Π.ρ.: *Με ην εξyαζηα καθέλνπκε πνιια πξάyκαηα Ακα θα ήοε θαιν πεδε θε θα πξνοπαθεο εyo θε πεδyα θα ζαο yoεθήζεηε. 4.3 Γραφηματικά λάθη Γξαθεκαηηθά ιάζε ζεσξνύληαη ηα ιάζε πνπ νθείινληαη ζηελ αλαληηζηνηρία γξαθήο θαη πξνθνξάο πνπ δηαθξίλεη ηελ ειιεληθή (Anastassiadis 1973, Πεηξνύληαο 1984: 517 θαη εμήο). Μεξηθά από ηα πην ζπρλά ιάζε πνπ εληνπίδνληαη ζηε γξαπηή γισζζηθή πξαγκάησζε ησλ καζεηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο είλαη ηα εμήο: 1. Αθνινπζία από άερν ζύκθσλν+[ç]+θσλήελ, π.ρ. δεζηαζηά: ζπρλά νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ έλα ρ κεηά ην άερν ζύκθσλν. 2. Αθνινπζία ζβ θαη ζκ: (α) ζηελ αλάγλσζε: νη ξσζόθσλνη καζεηέο ηα πξνθέξνπλ [sv], [sm], επεξεαζκέλνη από ηε γξαθή θαη ηε κεηξηθή ηνπο, ελώ (β) ζηε γξαθή: όηαλ αθνύλ ηελ αθνινπζία ζβ θαη ζκ, θαηαγξάθνπλ *δβ, *δκ. 3. Αθνινπζίεο απ/επ, π.ρ. απιή, αύξην, επγεληθόο απηόο, επηπρώο, επρή: ζηε ζέζε ηνπ π θαηαγξάθνπλ β ή θ, αλάινγα κε ην αλ ν θζόγγνο πνπ αθνινπζεί είλαη ερεξόο ή άερνο επίζεο, θαηαγξάθνπλ ηνλ ηόλν ζην πξώην θσλεεληηθό γξάθεκα αληί γηα ην δεύηεξν, π.ρ. *άβξην, *άπξην. 5. Τα δεδομένα ηης έρεσνας: Καηαγραθή, ανάλσζη και ερμηνεία ηων λαθών Σν πην ζπρλό θσλνινγηθό ιάζνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζώκα θεηκέλσλ παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ είλαη ππεξηεκαρηαθό θαη αθνξά ηε

6 58 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ θσλνινγηθή θξάζε. Ζ δπζθνιία σο πξνο ηε δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θσλνινγηθώλ θξάζεσλ θαηαδεηθλύεηαη ζην γξαπηό ιόγν ζπνπδαζηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο, νη νπνίνη, θαζώο αληηιακβάλνληαη αθνπζηηθά ηελ ύπαξμε κίαο ελόηεηαο, θαηαγξάθνπλ αληίζηνηρα σο κία ελόηεηα κία νιόθιεξε νλνκαηηθή θξάζε. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ζύγρπζε ησλ νξίσλ ησλ ιέμεσλ ζην πιαίζην κηαο θσλνινγηθήο θξάζεο (θαηά ηνλ Σξηαληαθπιιίδε (1941, 30) πλεπζηηθήο ελόηεηαο), π.ρ. *ν παηεξαζκνπ. ρεδόλ θάζε γξαπηό ηνπ δείγκαηόο καο πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα ιάζε σο πξνο ηε θσλνινγηθή θξάζε (33,5%) (Γξάθεκα 1). πρλή απνδεηθλύεηαη θαη ε ιαζεκέλε θαηαγξαθή ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ (11%). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ξσζόθσλνη καζεηέο ζπρλά απινπνηνύλ ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, παξόηη ε κεηξηθή ηνπο γιώζζα δηαζέηεη δηκειείο, ηξηκειείο αθόκε θαη ηεηξακειείο ζπλδπαζκνύο ζπκθώλσλ (γηα κηα πην ιεπηνκεξή αληηπαξαζεηηθή αλάιπζε ησλ ζπκθώλσλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο Ρσζηθήο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο (ΝΔ) βι. θαη Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα. ππό έθδνζε). Παξαηεξώληαο ηηο ιαζεκέλεο γισζζηθέο πξαγκαηώζεηο δηαπηζηώλνπκε πσο νη καζεηέο θαηαθεύγνπλ ζε απινπνίεζε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκόο δελ ππάξρεη ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα, π.ρ. [nz], [lk], π.ρ. ην ηαιθ γίλεηαη *ηαθ, ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ην έλα κέινο ηνπ ζπκπιέγκαηνο απνηειεί δύζθνιν ή/θαη αλύπαξθην θζόγγν ζηε Γ1, π.ρ. ζηε ιέμε Αιεμαλδξνύπνιε ν θζόγγνο [δ], επεηδή δελ ππάξρεη ζηε ξσζηθή, απαιείθεηαη. Έλα κηθξό πνζνζηό ιαζώλ (5,5%) αθνξά ηελ αερνπνίεζε ελόο από ηα κέιε ηνπ ζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο ηεο ΝΔ, αλάινγα κε ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα ηεο Γ1, π.ρ. *Εαθιηβέξη, *πξνζηά. Σα ιάζε απηά ελδέρεηαη όκσο λα είλαη νιηζζήκαηα/ηπραία ιάζε θαη όρη ζπζηεκαηηθά, εθόζνλ δελ εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό. Αξθεηά ζπρλή ζην γξαπηό ιόγν ησλ καζεηώλ είλαη ε ιαζεκέλε πξαγκάησζε ηνπ [ζ] σο [f] (8%), ελώ πνιύ κηθξόηεξε ζπρλόηεηα εκθαλίδεη ε ιαζεκέλε πξαγκάησζή ηνπ σο [t] (0,8%), εθόζνλ κάιηζηα ην θώλεκα [ζ] δελ ππάξρεη, όπσο είπακε, ζηε ξσζηθή γιώζζα. Θα πξέπεη όκσο λα ζρνιηάζνπκε όηη ζην δείγκα γξαπηώλ πνπ επεμεξγαζηήθακε νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δύζθνιν γηα απηνύο θζόγγν [ζ] αθόκε θαη ζε ιέμεηο κε [f] σο απνηέιεζκα ππεξδηόξζσζεο (13%), π.ρ. *όξνζνο. Δθηόο από ηηο ιαζεκέλεο πξαγκαηώζεηο ζπκθώλσλ ηεο ειιεληθήο από ξσζόθσλνπο καζεηέο ζην δείγκα εκθαλίδεηαη ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηό (25%) ιαζεκέλε πξαγκάησζε ηνπ θσλήεληνο [ν] ζε άηνλε ζέζε (ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ιαζώλ πνπ αθνξνύλ θσλήεληα), π.ρ. *εξθαδίζηνλ αληί γηα εξθνληίζηνλ, *λαζαθακείν αληί γηα

7 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 59 λνζνθνκείν, ε νπνία εξκελεύεηαη κε βάζε ηελ εμαζζέλεζε ησλ θσλεέλησλ ζε άηνλεο ζέζεηο πνπ παξαηεξείηαη ζηε ξσζηθή [o]>[a] (βι. επίζεο Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα 2003). Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ιαζεκέλε εθθνξά ηνπ δηρεηιηθνύ [p] θαη ηνπ θαηληαθνύ [t] σο [b] θαη [d] αληίζηνηρα ζηελ αξρή ηεο ιέμεο (ερεξνπνίεζε, 5%) πνπ θαηαγξάθεηαη κάιηζηα ζην γξαπηό ιόγν, π.ρ. *ηηο κπηζίλεο, *ηε ληάμε. Πξόθεηηαη γηα έλα ιάζνο πνπ ζα κπνξνύζακε λα ην ζεσξήζνπκε ελδνγισζζηθό θαη όρη δηαγισζζηθό, εθόζνλ νθείιεηαη ζηε ζπλάξζξσζε, π.ρ. /tin pi sina/ [ti m bi sina] [ti bi sina]. Θα πξέπεη σζηόζν λα ππνγξακκίζνπκε όηη ηέηνηνπ είδνπο εθθνξέο όρη κόλν εληνπίδνληαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ θπζηθώλ νκηιεηώλ, αιιά επηθέξνπλ γισζζηθή αιιαγή, ε νπνία κάιηζηα θαηαγξάθεηαη ζηα ιεμηθά κε ηε κνξθή δηπινηππηώλ, π.ρ. ηαλάιηα-ληαλάιηα, θαζκάο-γθαζκάο θ.ά. Μηθξό πνζνζηό ιάζνπο δηαπηζηώλεηαη γηα ηα δεύγε [f]>*[v] (1,8%) θαη [d]>*[δ] (3%), π.ρ. *ρξπζάβη, *δνπιάπα 5. Αθόκε πην κηθξά πνζνζηά ιάζνπο παξαηεξνύληαη ζηα δεύγε [ζ]>*[t] (0,8%), π.ρ. *ηξαλία, [t]>*[δ] (1%), π.ρ. *δάθζη, [γ]>*[ρ] (2%), π.ρ. *ρξήγνξα, [v]>*[f] (1%), π.ρ. *αλέθηθε, [ρ]>*[γ] (0,5%), π.ρ. *κεγαλάθη θαη [ζ]>*[δ] (0,5%), π.ρ. *αλδξώπνπο. Γράθημα 1. Πνζνζηά θσλνινγηθώλ ιαζώλ ζην γξαπηό ιόγν ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ ΦΩΝΟΛΟΓΗΚΑ ΛΑΘΖ (Ν=321) [δ]>[ζ] 0,8% [θ]-[ρ] 0,8% αερνπνίεζε 12% [γ]-[ρ] 2% [dz]>[ts] 0,8% θσλήεληα 5% [t]>[ζ] 0,5% [ζ]>[t] 0,8% [t]>[δ] 1% ερεξνπνίεζε 5% [f]-[v] 1,8% [v]>[f] 1% [d]>[δ] 3% [ζ]>[δ] 0,5% [ρ]-[γ] 0,5% [ζ]>[f] 8% [f]>[ζ] 12% ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 11% θσλνινγηθή θξάζε 33,5% Από ηα γξαθεκαηηθά ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δείγκα καο πεξηζζόηεξν ζπρλά είλαη (α) ε θαηαγξαθή ηνπ ζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο [zm] σο *δκ (12%), π.ρ. *ρεξεηηδκνύο, 5 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δεύγνο [f]>*[v] θαη [v]>*[f] κε πνζνζηό ιάζνπο 3% θαη 1 % αληίζηνηρα. Σν κηθξήο έθηαζεο corpus δε καο επηηξέπεη λα πξνβνύκε ζε εθηηκήζεηο. Θα έπξεπε ίζσο λα εμεηαζηνύλ κνξθνινγηθνί ιόγνη.

8 60 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ ζε βαζκό κάιηζηα πνπ λα πεξλάεη θαη ζηα όξηα ιέμεσλ ηεο θσλνινγηθήο θξάζεο, π.ρ. *ζίαδκνπ, θαη (β) ε γξαθεκαηηθή ζύγρπζε αλάκεζα ζηελ αθνινπζία επ θαη ηε θσλεηηθά όκνηα εθ, π.ρ. *ζθεπηόκνπλ (8%). 6. Γιόρθωζη λαθών 6.1 Στον προφορικό λόγο των μαθητών Ζ δηόξζσζε ησλ θσλνινγηθώλ ιαζώλ θαιό ζα ήηαλ λα αθνινπζήζεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξεο κεζόδνπο, όπσο ε ρξήζε ειάρηζησλ δεπγώλ, αξζξσηηθέο αζθήζεηο (Léon 1972, Πεηξνύληαο 1984), ρξήζε πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ (Celce-Murcia et al. 1996), επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη γισζζηθά παηρλίδηα (Νηθνιαΐδνπ αδεκνζίεπην) ζρεδηαζκέλα κε ζηόρν λα ειέγμνπλ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε ησλ καζεηώλ (Γαβξηειίδνπ 2003), γισζζνδέηεο, παξερήζεηο, θ.ά. Δίλαη απαξαίηεην νη θζόγγνη πνπ έρνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία (δειαδή είλαη θσλήκαηα) λα παξνπζηαζηνύλ κέζα ζε ειάρηζηα δεύγε, ώζηε νη καζεηέο πξώηα λα αληηιεθζνύλ ηε δηαθνξά ηνπο. Ζ εμάζθεζε κε ειάρηζηα δεύγε κπνξεί λα γίλεη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. Μόιηο γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά ησλ δύν θζόγγσλ, απαηηείηαη ν δηδάζθσλ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πώο αξζξώλεηαη ν θάζε θζόγγνο. Ζ νξζή πξνθνξά κπνξεί λα δηαηεξεζεί κέζσ αζθήζεσλ, ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο ρξήζεο. Ζ δηόξζσζε ησλ ιαζώλ ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν πξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά, θαζώο θαη λα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηε δηόξζσζε ησλ θζόγγσλ πνπ έρνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία θαη απνηεινύλ ζπρλό αληηθείκελν ιάζνπο. Ζ δηόξζσζε ζα αξρίζεη κε αζθήζεηο όπνπ νη πξνβιεκαηηθνί θζόγγνη ηνπνζεηνύληαη έηζη ώζηε λα είλαη πεξηζζόηεξν δηαθαλείο θαη δηαθξηηνί κε βάζε ηε ζέζε ηνπο ζηε ιέμε (πξώηα ζηελ αξρή, ύζηεξα ζε ηειηθή ζέζε έπεηηα ζηε κέζε, πξώηα νη απινί ζπκθσληθνί θζόγγνη, ύζηεξα ζην πιαίζην ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ) θαη κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ηόλνπ. Δπίζεο ηα ειάρηζηα δεύγε ζα είλαη κνλνζύιιαβα θαη, όηαλ γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά, ηόηε ζα γίλνπλ δηζύιιαβα ή πνιπζύιιαβα. Θα πξέπεη λα δηνξζώλεηαη κόλνλ έλαο πξνβιεκαηηθόο θζόγγνο θάζε θνξά. Ζ δηόξζσζε ιαζώλ κε ηε ρξήζε ειάρηζησλ δεπγώλ κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη κε ςπρνθηλεηηθέο αζθήζεηο (Γαβξηειίδνπ 2003), ζηηο νπνίεο ν δηδάζθσλ πξνθέξεη ειάρηζηα δεύγε ιέμεσλ θαη νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θάζε θνξά πνπ αθνύλ ην ζσζηό θζόγγν.

9 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 61 Οη αξζξσηηθέο αζθήζεηο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηελ αθξηβή ζέζε άξζξσζεο ηνπ θζόγγνπ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα αξζξώζνπλ νη ίδηνη ηνλ πξνβιεκαηηθό θζόγγν αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο πεξηπηώζεηο ζύγρπζεο κεζνδνληηθώλ [ζ]-[δ] θαη ρεηινδνληηθώλ [f]-[v] θζόγγσλ απαηηείηαη αιιαγή ζηε ζέζε ηεο γιώζζαο: γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ κεζνδνληηθώλ ε γιώζζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλάκεζα ζηα δόληηα ηεο άλσ θαη θάησ ζηαγόλαο θαη όρη πίζσ από ηα δόληηα. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ππεξσηθώλ (ζηηγκηαίσλ θαη εμαθνινπζεηηθώλ), ζπληζηάηαη ζε πξώηε θάζε νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε άξζξσζεο ηνπ [k] θαη ηνπ [g] (πίζσ κέξνο ηεο ππεξώαο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθήζνπλ ην ζεκείν εθείλν πην ραιαξό, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηώζνπλ εμαθνινπζεηηθό θζόγγν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη νδεγίεο γηα ηηο αξζξσηηθέο αζθήζεηο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ρσξίο ρξήζε κεηαγιώζζαο αιιά κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν. Σα γισζζηθά παηρλίδηα θαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη κπνξνύλ λα απνδεηρηνύλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ αληίιεςε θαη δηαηήξεζε ηεο νξζήο πξνθνξάο, θαζώο ζπληζηνύλ έλα είδνο εμάζθεζεο πνπ ζπληειείηαη ζε έλα επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό θιίκα. Γηα παξάδεηγκα, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα θέξεη ζηελ ηάμε θσηνγξαθίεο από πόιεηο ηνπ θόζκνπ, θαη νη καζεηέο λα ηηο επεμεξγαζηνύλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηα κλεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη. ηε ζπλέρεηα ν δηδάζθσλ κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα πνπλ πνηα πόιε πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν θζόγγν ή ζύκπιεγκα θζόγγσλ, π.ρ. Βαξθειόλε, Γειρί, Μόζρα, Άκζηεξληακ (Γαβξηειίδνπ 2003). Δμίζνπ απνηειεζκαηηθή απνδεηθλύεηαη ε ρξήζε πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ, θαζώο απηά ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε έλαλ ελδηαθέξνληα θαη επράξηζην ηξόπν γηα ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη ξσζόθσλνη καζεηέο κπνξνύλ λα αθνύζνπλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ όινη καδί ην ηξαγνύδη Θα κε ζπκεζείο από ην Γ. Πάξην ζε κνπζηθή Γ. παλνύ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθεζνύλ ζηελ άξζξσζε ηνπ θζόγγνπ [ζ]. 6.2 Στο γραπτό λόγο των μαθητών Γηα ηε δηόξζσζε ησλ ιαζώλ ζην γξαπηό ιόγν κπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. πγθέληξσζε ησλ γξαπηώλ ησλ καζεηώλ: δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νξζή θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή (π.ρ. ρώξα πξνέιεπζεο, ρξόληα εθκάζεζεο/έθζεζεο ζηε γιώζζα θ.ά.). 2. Γεκηνπξγία θαθέινπ καζεηή (portfolio) κε ηηο εξγαζίεο ηνπ. 3. Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εμέηαζε ιαζώλ: αλάιπζε θαη θαηάηαμε ησλ ιαζώλ ησλ καζεηώλ κε βάζε ηε ζπρλόηεηά ηνπο θαη ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 4. Δξκελεία ησλ ιαζώλ κε βάζε ην ζύζηεκα ηεο κεηξηθήο

10 62 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ γιώζζαο ηνπ καζεηή (δηαγισζζηθά ιάζε) αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ειιεληθήο (ελδνγισζζηθά ιάζε). 5. Γηόξζσζε ησλ ιαζώλ είηε ζε αηνκηθό επίπεδν (ζηνλ ίδην ην καζεηή) είηε ζε ζπιινγηθό επίπεδν (απνδειηίσζε ησλ ιαζώλ όισλ ησλ καζεηώλ αλά εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηνπο ζε νιόθιεξε ηελ ηάμε) κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν, ώζηε λα επηηεπρζεί ε απηνδηόξζσζε από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ. 6. Γηόξζσζε ησλ ιαζώλ κε ρξήζε ιεμηθνύ θαη 7. Αμηνπνίεζε ησλ ιαζώλ: ν δηδάζθσλ παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ηε ιαζεκέλε ιέμε ή πξόηαζε θαη νη καζεηέο θαινύληαη λα εληνπίζνπλ πνύ βξίζθεηαη ην ιάζνο. Ζ νξζή εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαηαγξάθεηαη ζην ηέινο ζηνλ πίλαθα ή ηνλίδεηαη πξνθνξηθά από ηνλ δηδάζθνληα. ην γξαπηό ιόγν είλαη πνιύ ζπρλά ηα ιάζε πνπ νθείινληαη ζε αλαληηζηνηρία γξαθήο θαη πξνθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαηύπσζε θαλόλσλ είλαη αξθεηά δύζθνιε, εθηόο θαη αλ ε γξαθή κπνξεί λα δηδαρηεί κε βάζε έλαλ κνξθνινγηθό θαλόλα, π.ρ. ε δπζθνιία πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ αλαληηζηνηρία επ=[ef/ev] ζηελ ειιεληθή γιώζζα κπνξεί λα κεηξηαζηεί κε ην κνξθνινγηθό θαλόλα πνπ νξίδεη όηη ηα ξήκαηα κε ην επίζεκα εύω γξάθνληαη κε εύ (θαη όρη *έβ). Σα θσλνινγηθά ιάζε πνπ πεξλνύλ ζην γξαπηό ιόγν δηνξζώλνληαη επίζεο πξώηα ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνηείλνπκε λα δηνξζσζνύλ ηα θσλνινγηθά ιάζε, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνύλ θαηλόκελα ππεξδηόξζσζεο, π.ρ. θαζώο ν δηδάζθσλ πξνζπαζεί λα θαηαζηήζεη ζαθή ηε δηαθνξά ησλ θζόγγσλ [f] θαη [ζ] ζηελ ειιεληθή, κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ πξνθνξά θαη ζηε γξαθή ησλ καζεηώλ κία ηάζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ εύθνινπ γηα ην καζεηή θζόγγνπ κε ην δύζθνιν: *[ ζos] αληί [ fos]. Γηα λα απνθεπρζεί απηό, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα πξνεγεζεί ην ζηάδην ηεο αληίιεςεο ηνπ θζόγγνπ από ηνλ καζεηή. Δπίζεο πνιύ ζπρλά ζηα γξαπηά ησλ καζεηώλ ην ηνληθό ζεκάδη δελ ηνπνζεηείηαη θαζόινπ, ελδερνκέλσο ιόγσ αλαζθάιεηαο ή αδπλακίαο αληίιεςεο ηεο ηνλνύκελεο ζπιιαβήο, ή ηνπνζεηείηαη ιαζεκέλα ζε κε ηνλνύκελε ζπιιαβή. Γηα ην ιόγν απηό επηκέλνπκε λα ηνπνζεηείηαη ην ηνληθό ζεκάδη πάλσ ζην ηνλνύκελν θσλήελ. ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο παξόια απηά βάιεη ηνλ ηόλν ζε ιαζεκέλε ζπιιαβή, πξνθέξνπκε ηε ιέμε κε έληαζε ζηελ ηνλνύκελε ζπιιαβή, γηα λα θαηαδεηρηεί ε δηαθνξά ηεο από ηε κε ηνλνύκελε. Αξρίδνπκε κε δηζύιιαβεο ιέμεηο θαη ζηγά ζηγά επεθηεηλόκαζηε ζε ηξηζύιιαβεο θαη πνιπζύιιαβεο. Σέινο όζνλ αθνξά ηνλ επηηνληζκό βι. Baltazani (2002) θαη Βιέηζε θαη Μπάηζηνπ (ππό έθδνζε).

11 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ Προηάζεις για μελλονηική έρεσνα Ζ ζπιινγή γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε γισζζηθή ρξήζε θαη λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαγιώζζα ηνπο, παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο πξσηνγελέο πιηθό ηόζν σο πξνο γισζζηθέο παξακέηξνπο (γξακκαηηθή δνκή θ.ά.) όζν θαη σο πξνο θνηλσληνγισζζηθέο (ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο, θ.ά.). ηελ παξνύζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ηηο γισζζηθέο παξακέηξνπο ηνπ πιηθνύ ησλ καζεηώλ παξνπζηάδνληαο νξηζκέλα από ηα ιάζε πνπ εκθαλίζηεθαλ ζπζηεκαηηθά ζην γξαπηό ιόγν ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ ζην γπκλάζην. Γελ έρνπκε πξνβεί ζε εμαληιεηηθή αληηπαξαζεηηθή αλάιπζε ησλ γισζζηθώλ ζπζηεκάησλ (Γ1-Γ2), επεηδή ζηόρνο καο ήηαλ λα νδεγεζνύκε από ηε γισζζηθή ρξήζε ζηε γισζζηθή ηθαλόηεηα θαη όρη αληίζηξνθα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε λα αλαιπζνύλ ηα θείκελα ησλ καζεηώλ σο πξνο ηηο θνηλσληνγισζζηθέο παξακέηξνπο θαη λα αλαιπζνύλ αθνπζηηθά δείγκαηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ απνθιίλνπζεο πξαγκαηώζεηο πνπ δελ είλαη θσλνινγηθέο. Θα ήηαλ επίζεο ρξήζηκν, αθνύ δηακνξθσζνύλ ζώκαηα θεηκέλσλ ιαζώλ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ καζεηώλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηάμε, λα πξαγκαηνπνηεζεί ξεηή δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο. Σέινο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνύλ κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ λα παίξλνπλ ππόςε ηνπο όρη κόλν ηε ιεμηθή ζπρλόηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή θαηαιιειόηεηα, αιιά θαη ηελ θιηκαθνύκελε έθζεζε ησλ καζεηώλ από ηηο πην απιέο ζηηο πην ζύλζεηεο θσλνινγηθέο δνκέο. Βιβλιογραθικές αναθορές Anastassiadis A. (1973). Etude phonétique des gallicismes en grec moderne (θύξηα κεηαπηπρηαθή εξγαζία) Paris III. Baltazani M. (2002). Quantifier scope and the role of intonation in Greek. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. UCLA, Los Angeles. Βιέηζε Δ. θαη Β.Α. Μπάηζηνπ (ππό έθδνζε). Ζ δηδαζθαιία ηνπ επηηνληζκνύ ζε ηκήκαηα αξράξησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο. ην Πξαθηηθά ηνπ 14νπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ ΔΔΔΓ, Γεθεµβξίνπ 2007, Θεζζαινλίθε. Celce-Murcia M., D. Brinton and J. Goodwin (1996). Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press. Corder S.P. [1967]. The significance of learners' errors. Eπαλέθδνζε in J.C. Richards (ed.) (1974, 1984), Error analysis: Perspectives on second language acquisition. London: Longman: Γαβξηειίδνπ Ε. (2003). Φωλεηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη δηόξζωζε παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Αζήλα: Σππσζήησ.

12 64 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ Flege, J.E Second language speech learning: Theory, findings and problems. In W. Strange (ed.), Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language speech research. Timonium MD: York Press, Lado R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor, The University of Michigan Press. Léon P. and M. Léon (1972). Introduction à la phonétique corrective. Paris: Hachette/Larousse. Munro, M.J. and T.M. Derwing (2006). The functional load principle in ESL pronunciation instruction: An exploratory study. System 34/4: Νηθνιαΐδνπ Α. (αδεκνζίεπην). εκεηώζεηο καζήκαηνο «Ζ δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο» γηα κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ. Ocke-Schwen B. and J.Μ. Murray (eds) (2007). Language experience in second language speech learning: In honor of James Emil Flege. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα Αηθ. (2005). Κιεηζηά θσλήεληα θαη ε πξνθνξά ηνπο ζηα λενειιεληθά θαη ζηα ξσζηθά (ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ρσζηθήο ζε Έιιελεο). ην Πξαθηηθά ηνπ 6 ν Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ Διιεληθήο Γιωζζνινγίαο (Ρέζπκλν επηεκβξίνπ 2003), Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα Α. (ππό έθδνζε). Ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ξσζηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ ζπκθώλσλ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ ζε Έιιελεο. ην Πξαθηηθά ηνπ 8 νπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ Διιεληθήο Γιωζζνινγίαο (29 Απγνύζηνπ - 2 επηεκβξίνπ 2007). Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Πεηξνύληαο Δ. (1984). Nενειιεληθή γξακκαηηθή θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. Ρεβπζηάδνπ Α. (2004). Δθκάζεζε ππεξηεκαρηαθήο θσλνινγίαο από αιιόγισζζνπο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο: Σνληζκόο, επηηνληζκόο θαη θξαζηηθή θσλνινγία. Setter J. and J. Jenkins (2005). Pronunciation. Language Teaching 38: Sinclair J.McH. (ed.) (2004). How to use corpora in language teaching. Amsterdam: Benjamins. Σξηαληαθπιιίδεο Μ. (1941). Νενειιεληθή γξακκαηηθή (ηεο Γεκνηηθήο). Αζήλα: ΟΔΒ (β έθδ. 1978), Θεζζαινλίθε: Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα