Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1"

Transcript

1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο* Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο** Abstract A learner corpus-based approach is used to investigate the interlanguage of Russian learners of Greek as a second language. Our aim is to record, present and analyse the phonological and graphematic errors according to their occurrence and distribution in written corpora collected from Russian learners of Greek as a second language. We analyse the errors according to interlingual and intralingual factors and propose correction techniques for the most frequent of them. Applying error analysis in second language teaching can help teachers select suitable techniques that may facilitate the acquisition of Greek as a second language. Keywords: learner corpus-based error analysis, phonetic/phonological/graphematic errors, interlanguage 1. Διζαγωγή Μηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα πεξηζζόηεξα από απηά δε ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηε δπζθνιία ησλ ιέμεσλ σο πξνο ηε θσλνινγηθή ηνπο δνκή. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ιεμηθή θαη ζπληαθηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, ε εζηίαζε ζηε θσλνινγηθή ηθαλόηεηα ζπρλά είλαη πεξηνξηζκέλε. Όκσο ε εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο θαζίζηαηαη αλαγθαία, θαζώο από ηε κηα κεξηά ε ιαζεκέλε πξνθνξά νδεγεί ζπρλά ζε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ελώ από ηελ άιιε ε δηαθνξεηηθή πξνθνξά ελεξγνπνηεί θαηλόκελα γισζζηθνύ ξαηζηζκνύ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε αιιόγισζζσλ καζεηώλ (βι. επίζεο θαη Setter and Jenkins 2005). Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ην θαηλόκελν ηεο έληνλεο μεληθήο πξνθνξάο εμαιείθεηαη ζπλήζσο δύζθνια θαηά ηε δηάξθεηα θαηάθηεζεο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο θαη εκθαλίδεηαη αθόκε θαη ζε αιιόγισζζνπο επαξθείο νκηιεηέο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε εθκάζεζε ηεο πξνθνξάο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε, δειαδή ε θσλνινγηθή επίγλσζε ησλ καζεηώλ λα 1 Δπραξηζηνύκε ηνπο αλώλπκνπο θξηηέο γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπο. Advances in Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers 2010 GALA

2 54 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ εδξαησζεί θαηά ηα πξώηα ζηάδηα επαθήο ηνπο κε ηε δεύηεξε γιώζζα, ζα πξέπεη ε πξνθνξά λα δηδαρηεί κε ξεηό ηξόπν (Celce-Murcia, Goodwin and Brinton 1996, Léon 1972). Γηα λα επηηεπρζεί απηό, είλαη θαιό ηα ιάζε λα αληιεζνύλ από ηε γισζζηθή πξαγκάησζε ησλ καζεηώλ, επεηδή καο απνθαιύπηνπλ ηα δύζθνια ή/θαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο δεύηεξεο γιώζζαο. πλεπώο κε ηελ παξνύζα εξγαζία ζηνρεύνπκε (α) λα εληνπίζνπκε ηα θσλήκαηα θαη ηηο θσλνινγηθέο δνκέο πνπ ζπζηεκαηηθά πξνθαινύλ δπζθνιία ζηελ πξαγκάησζε ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο από ηνπο ξσζόθσλνπο καζεηέο, ζε ηέηνην βαζκό ώζηε πεξλνύλ θαη ζηε γξαπηή παξαγσγή, (β) λα εξκελεύζνπκε ηηο απνθιίλνπζεο απηέο πξαγκαηώζεηο αληιώληαο ζηνηρεία από ηε ζύγθξηζε ησλ θσλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ δύν γισζζώλ, ηεο ξσζηθήο (Γ1) θαη ηεο ειιεληθήο (Γ2), αιιά θαη ζπλεθηηκώληαο ηνπο ελδνγισζζηθνύο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ επηπξόζζεηε δπζθνιία, θαη (γ) λα πξνηείλνπκε ηξόπνπο δηόξζσζεο ησλ θσλνινγηθώλ ιαζώλ ζε ηάμεηο καζεηώλ γπκλαζίνπ κε κεηξηθή γιώζζα ηε ξσζηθή. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη, θαζώο ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη δηαθνξεηηθά ζρνιεία, δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα επαξθνύο παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ιαζώλ ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ηνπ ίδηνπ καζεηηθνύ θνηλνύ. πλεπώο, εθόζνλ πξηλ ηελ αλάιπζε δελ είρακε άιιν ηξόπν λα ειέγμνπκε αλ πξάγκαηη πξόθεηηαη γηα θσλνινγηθά ιάζε ή γηα ιάζε θαηαγξαθήο, δειαδή επεηδή δελ μέξνπκε αλ ν καζεηήο πξνθέξεη ζσζηά πόξηα, αιιά θαηαγξάθεη *κπόξηα, ζεσξήζακε όια ηα ιάζε σο πηζαλά θσλεηηθά, θσλνινγηθά ή γξαθεκαηηθά. Θα πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε όηη έρνπκε παξαηεξήζεη ηα ιάζε απηά θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ ξσζόθσλσλ. 2. Θεωρηηικό σπόβαθρο ηελ εξγαζία απηή βαζηδόκαζηε ζηηο αξρέο ηεο αληηπαξαζεηηθήο αλάιπζεο (Lado 1957), ηεο αλάιπζεο ιαζώλ (Corder [1967], 1974, 1984) θαη ηεο αλάιπζεο ιαζώλ ζε ζώκαηα θεηκέλσλ από γξαπηά καζεηώλ (learner corpus-based error analysis, Sinclair 2004). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα δνύκε πώο νη πξνβιέςεηο ηεο αλάιπζεο ιαζώλ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ εκπεηξηθά κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ζσκάησλ θεηκέλσλ γξαπηώλ ησλ καζεηώλ θαη ηεο ζπιινγήο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ ιαζώλ πνπ εληνπίδνληαη ζηα γξαπηά απηά. Σα ζώκαηα θεηκέλσλ γξαπηώλ ησλ καζεηώλ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή γλώζε ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαηαθηάηαη κία δεύηεξε γιώζζα. Ζ αλάιπζε ιαζώλ ζε ζώκαηα θεηκέλσλ από γξαπηά καζεηώλ ζπληζηά κία ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία κέζα από παξαδείγκαηα

3 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 55 ιαζεκέλεο γισζζηθήο ρξήζεο κπνξεί λα εληζρύζεη ηνπο καζεηέο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο γλσζηαθά θαη κεηαγλσζηαθά. 3. Σσλλογή ηων δεδομένων Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από γπκλάζηα αλά ηελ Διιάδα, ελώ γηα ηελ παξνύζα εξγαζία αλαιύζεθαλ νη γισζζηθέο πξαγκαηώζεηο από γξαπηά 100 καζεηώλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Έληαμε παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ» (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, Α) θαηά ην ζρνιηθό έηνο Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ εληνπηζκό, ηελ θαηαγξαθή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ ιαζώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηε δηαγιώζζα ησλ καζεηώλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: (α) ζπιινγή γξαπηώλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ, (β) θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο θαη θνίηεζεο ζηελ Διιάδα θαη ηεο ειηθίαο ησλ καζεηώλ, ώζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα, θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο λα είλαη αμηόπηζηα θαη έγθπξα 2, (γ) θαζνξηζκόο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο παξάγεηαη ν ιόγνο ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα λα είλαη ζπγθξίζηκα δηαγισζζηθά, (δ) δηάθξηζε ησλ ζπζηεκαηηθώλ από ηα ηπραία ιάζε κε βάζε δηαγισζζηθά θαη ελδνγισζζηθά θξηηήξηα 3, (ε) θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιαζώλ πνπ εληνπίδνληαη ζην γξαπηό ιόγν ζε θσλεηηθά, θσλνινγηθά θαη γξαθεκαηηθά, θαη ζη) εξκελεία ησλ ιαζώλ κε βάζε ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Γ1 θαη ηεο Γ2. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληιήζεθε γξαπηό πιηθό από ηε γισζζηθή ρξήζε παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ ειηθίαο εηώλ πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο δεύηεξε γιώζζα ζηελ Α, Β θαη Γ ηάμε γπκλαζίνπ. Γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ (α) πεξηέγξαςαλ ηελ ηάμε ηνπο ζε έλα γξάκκα κε παξαιήπηε έλα θίιν από ηελ παηξίδα ηνπο θαη (β) απεύζπλαλ ειεθηξνληθό κήλπκα ( ) ζε θίιν ηνπο, όπνπ εμέζεηαλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή γηα ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα. 2 Γελ είλαη γλσζηό ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ησλ καζεηώλ, γηαηί δελ θαηαηάζζνληαη ζύκθσλα κε απηό παξά ειηθηαθά. Δμάιινπ ηα γξαπηά πξνέξρνληαη από ηε γξαπηή παξαγσγή ηνπ δηαγλσζηηθνύ ηεζη πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο. 3 Σα δηαγισζζηθά ιάζε (interlingual errors) νθείινληαη ζε παξεκβνιή ή κεηαθνξά από ηε Γ1, ελώ ηα ελδνγισζζηθά ιάζε (intralingual errors) νθείινληαη ζε ελδνζπζηεκηθέο δπζθνιίεο ηεο Γ2.

4 56 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ 4. Δίδη λαθών 4.1 Φωνητικά λάθη Φσλεηηθά ζεσξνύκε ηα ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πξνθνξά ρσξίο όκσο λα δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηελ θαηαλόεζε, π.ρ. ε πξνθνξά ησλ ιέμεσλ ζέιω, ιηκάλη, θαη σο [ζeło], [ιimani], [kε] αληίζηνηρα. Σέηνηνπ είδνπο απνθιίζεηο από ηελ πξνθνξά ηεο θνηλήο ειιεληθήο εκθαλίδνληαη ζπρλά θαη ζε δηαιεθηηθό επίπεδν. Σα ιάζε απηά γεληθά νθείινληαη ζην όηη ν θζόγγνο ηεο Γ2 κνηάδεη πνιύ κε θάπνην θζόγγν ηεο Γ1, θαη γηα ην ιόγν απηό ν καζεηήο δε δηακνξθώλεη κία λέα θσλεηηθή θαηεγνξία, όπσο ζα έπξεπε, αιιά αληηιακβάλεηαη ην λέν θζόγγν σο όκνην κε ην θζόγγν ηεο Γ1 (Flege 1995, Ocke-Schwen and Murray 2007: 118). Πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνύλ ηα ιάζε απηά απαηηείηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη ηζρπξό θίλεηξν. Δπεηδή σζηόζν δελ πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, πξνηείλνπκε ν δηδάζθσλ λα επηκέλεη ζηελ εμάιεηςή ηνπο ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν. Μεξηθά από ηα θσλεηηθά ιάζε πνπ θάλνπλ ζπρλά νη ξσζόθσλνη καζεηέο ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν είλαη ηα εμήο: 1. *[ l j eo] αληί [ leo] <ιέσ>, *[ ks j ero] αληί [ ksero] <μέξσ>, *[n j e] αληί [ne] <λαη>, 2. *[ksenodo çijo] αληί [ksenodo çio] <μελνδνρείν> 4 : επελζεηηθό εκίθσλν [j] αλάκεζα ζηα δύν θσλήεληα. 4.2 Φωνολογικά λάθη Φσλνινγηθά ζεσξνύκε ηα ιάζε ζηελ πξνθνξά πνπ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηελ θαηαλόεζε, π.ρ. Ο νπαδόο είρε κεγάια βία. Τέηνην ζαλαηηθό (ελλνείηαη νπαδό, αληί γηα θαλαηηθό) δελ είρα μαλαδεί (από γξαπηό καζεηή Β γπκλαζίνπ). Σα θσλνινγηθά ιάζε πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα ζύγρπζεο θζόγγσλ πνπ έρνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία (ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θνξηίνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο, βι. επίζεο Munro and Derwing 2006). Π.ρ. [ζ]-[f]: [ ζaros]-[ faros], [s]-[z]: [ si]-[ zi], [x]-[k]: [xa li]-[ka li], [ζ]-[t]: [ζa]-[ta]. Μεξηθά από ηα θσλνινγηθά ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ είλαη ηα εμήο: 1. /f/ /ζ/: *[ falasa] αληί [ ζalasa], 2. /v/ /δ/: *[ ve n dro] αληί [ δe n dro], 3. /t/ /ζ/: *[ telo] αληί [ ζelo], 4. /d/ /δ/: *[ dino] αληί [ δino], 5. /g/ /γ/: *[ gata] αληί [ γata]. Όπσο δηαπηζηώλεη θαλείο από ηελ απιή παξαηήξεζε ησλ παξαπάλσ ιαζώλ, ε ζύγρπζε πξνθύπηεη αλάκεζα ζε ζύκθσλα ηα νπνία βξίζθνληαη πνιύ θνληά σο πξνο ηνλ ηόπν (1-2) ή ηνλ ηξόπν άξζξσζεο (3-5). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θζόγγνο [f] αξζξώλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία δνληηώλ θαη ρεηιηώλ (ρεηινδνληηθό), ελώ ν θζόγγνο [ζ] κε πξνώζεζε ηεο 4 Γηαηεξνύκε ηε ιαζεκέλε πξνθνξά [d] αληί [δ], γηαηί δελ ελδηαθέξεη εδώ.

5 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 57 άθξεο ηεο γιώζζαο αλάκεζα ζηα δόληηα κε ειαθξό άλνηγκα ησλ ρεηιηώλ (κεζνδνληηθό). Γηα ην ιόγν απηό, θαη δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ηνπ θσλήκαηνο /ζ/ ζηε ξσζηθή θαη ηεο παξνπζίαο ηνπ θσλήκαηνο /f/, είλαη δπλαηό λα εκθαληζηεί ην παξαπάλσ θσλνινγηθό ιάζνο. Παξόκνηα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρεηινδνληηθνύ /v/ θαη ηνπ κεζνδνληηθνύ /δ/. Δπίζεο ππάξρεη πξόβιεκα σο πξνο ηνλ ηξόπν άξζξσζεο: ν καζεηήο παξάγεη θιεηζηό (ζηηγκηαίν) ζύκθσλν αληί γηα ηξηβόκελν (εμαθνινπζεηηθό): α) /t/ αληί γηα /ζ/, β) /d/ αληί γηα /δ/ θαη γ) /g/ αληί γηα /γ/, κε δεδνκέλν όηη ζηε ξσζηθή δελ ππάξρνπλ ηα θσλήκαηα /ζ/, /δ/ θαη /γ/. Απηό πνπ παξαηεξείηαη ζε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ιαζώλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δύζθνινπ-κε ππάξρνληνο ζηε Γ1 θζόγγνπ ηεο Γ2 κε ηνλ εγγύηεξν ηεο Γ1. Σα ιάζε απηά δηαζέηνπλ ηόζν κεγάιε ζπρλόηεηα θαη θαζνιηθόηεηα ζηε δηαγιώζζα ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο, ώζηε πνιύ ζπρλά πεξλνύλ θαη ζην γξαπηό ιόγν ησλ καζεηώλ. Π.ρ.: *Με ην εξyαζηα καθέλνπκε πνιια πξάyκαηα Ακα θα ήοε θαιν πεδε θε θα πξνοπαθεο εyo θε πεδyα θα ζαο yoεθήζεηε. 4.3 Γραφηματικά λάθη Γξαθεκαηηθά ιάζε ζεσξνύληαη ηα ιάζε πνπ νθείινληαη ζηελ αλαληηζηνηρία γξαθήο θαη πξνθνξάο πνπ δηαθξίλεη ηελ ειιεληθή (Anastassiadis 1973, Πεηξνύληαο 1984: 517 θαη εμήο). Μεξηθά από ηα πην ζπρλά ιάζε πνπ εληνπίδνληαη ζηε γξαπηή γισζζηθή πξαγκάησζε ησλ καζεηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο είλαη ηα εμήο: 1. Αθνινπζία από άερν ζύκθσλν+[ç]+θσλήελ, π.ρ. δεζηαζηά: ζπρλά νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ έλα ρ κεηά ην άερν ζύκθσλν. 2. Αθνινπζία ζβ θαη ζκ: (α) ζηελ αλάγλσζε: νη ξσζόθσλνη καζεηέο ηα πξνθέξνπλ [sv], [sm], επεξεαζκέλνη από ηε γξαθή θαη ηε κεηξηθή ηνπο, ελώ (β) ζηε γξαθή: όηαλ αθνύλ ηελ αθνινπζία ζβ θαη ζκ, θαηαγξάθνπλ *δβ, *δκ. 3. Αθνινπζίεο απ/επ, π.ρ. απιή, αύξην, επγεληθόο απηόο, επηπρώο, επρή: ζηε ζέζε ηνπ π θαηαγξάθνπλ β ή θ, αλάινγα κε ην αλ ν θζόγγνο πνπ αθνινπζεί είλαη ερεξόο ή άερνο επίζεο, θαηαγξάθνπλ ηνλ ηόλν ζην πξώην θσλεεληηθό γξάθεκα αληί γηα ην δεύηεξν, π.ρ. *άβξην, *άπξην. 5. Τα δεδομένα ηης έρεσνας: Καηαγραθή, ανάλσζη και ερμηνεία ηων λαθών Σν πην ζπρλό θσλνινγηθό ιάζνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζώκα θεηκέλσλ παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ είλαη ππεξηεκαρηαθό θαη αθνξά ηε

6 58 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ θσλνινγηθή θξάζε. Ζ δπζθνιία σο πξνο ηε δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θσλνινγηθώλ θξάζεσλ θαηαδεηθλύεηαη ζην γξαπηό ιόγν ζπνπδαζηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο, νη νπνίνη, θαζώο αληηιακβάλνληαη αθνπζηηθά ηελ ύπαξμε κίαο ελόηεηαο, θαηαγξάθνπλ αληίζηνηρα σο κία ελόηεηα κία νιόθιεξε νλνκαηηθή θξάζε. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ζύγρπζε ησλ νξίσλ ησλ ιέμεσλ ζην πιαίζην κηαο θσλνινγηθήο θξάζεο (θαηά ηνλ Σξηαληαθπιιίδε (1941, 30) πλεπζηηθήο ελόηεηαο), π.ρ. *ν παηεξαζκνπ. ρεδόλ θάζε γξαπηό ηνπ δείγκαηόο καο πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα ιάζε σο πξνο ηε θσλνινγηθή θξάζε (33,5%) (Γξάθεκα 1). πρλή απνδεηθλύεηαη θαη ε ιαζεκέλε θαηαγξαθή ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ (11%). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ξσζόθσλνη καζεηέο ζπρλά απινπνηνύλ ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, παξόηη ε κεηξηθή ηνπο γιώζζα δηαζέηεη δηκειείο, ηξηκειείο αθόκε θαη ηεηξακειείο ζπλδπαζκνύο ζπκθώλσλ (γηα κηα πην ιεπηνκεξή αληηπαξαζεηηθή αλάιπζε ησλ ζπκθώλσλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο Ρσζηθήο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο (ΝΔ) βι. θαη Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα. ππό έθδνζε). Παξαηεξώληαο ηηο ιαζεκέλεο γισζζηθέο πξαγκαηώζεηο δηαπηζηώλνπκε πσο νη καζεηέο θαηαθεύγνπλ ζε απινπνίεζε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκόο δελ ππάξρεη ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα, π.ρ. [nz], [lk], π.ρ. ην ηαιθ γίλεηαη *ηαθ, ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ην έλα κέινο ηνπ ζπκπιέγκαηνο απνηειεί δύζθνιν ή/θαη αλύπαξθην θζόγγν ζηε Γ1, π.ρ. ζηε ιέμε Αιεμαλδξνύπνιε ν θζόγγνο [δ], επεηδή δελ ππάξρεη ζηε ξσζηθή, απαιείθεηαη. Έλα κηθξό πνζνζηό ιαζώλ (5,5%) αθνξά ηελ αερνπνίεζε ελόο από ηα κέιε ηνπ ζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο ηεο ΝΔ, αλάινγα κε ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα ηεο Γ1, π.ρ. *Εαθιηβέξη, *πξνζηά. Σα ιάζε απηά ελδέρεηαη όκσο λα είλαη νιηζζήκαηα/ηπραία ιάζε θαη όρη ζπζηεκαηηθά, εθόζνλ δελ εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό. Αξθεηά ζπρλή ζην γξαπηό ιόγν ησλ καζεηώλ είλαη ε ιαζεκέλε πξαγκάησζε ηνπ [ζ] σο [f] (8%), ελώ πνιύ κηθξόηεξε ζπρλόηεηα εκθαλίδεη ε ιαζεκέλε πξαγκάησζή ηνπ σο [t] (0,8%), εθόζνλ κάιηζηα ην θώλεκα [ζ] δελ ππάξρεη, όπσο είπακε, ζηε ξσζηθή γιώζζα. Θα πξέπεη όκσο λα ζρνιηάζνπκε όηη ζην δείγκα γξαπηώλ πνπ επεμεξγαζηήθακε νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δύζθνιν γηα απηνύο θζόγγν [ζ] αθόκε θαη ζε ιέμεηο κε [f] σο απνηέιεζκα ππεξδηόξζσζεο (13%), π.ρ. *όξνζνο. Δθηόο από ηηο ιαζεκέλεο πξαγκαηώζεηο ζπκθώλσλ ηεο ειιεληθήο από ξσζόθσλνπο καζεηέο ζην δείγκα εκθαλίδεηαη ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηό (25%) ιαζεκέλε πξαγκάησζε ηνπ θσλήεληνο [ν] ζε άηνλε ζέζε (ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ιαζώλ πνπ αθνξνύλ θσλήεληα), π.ρ. *εξθαδίζηνλ αληί γηα εξθνληίζηνλ, *λαζαθακείν αληί γηα

7 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 59 λνζνθνκείν, ε νπνία εξκελεύεηαη κε βάζε ηελ εμαζζέλεζε ησλ θσλεέλησλ ζε άηνλεο ζέζεηο πνπ παξαηεξείηαη ζηε ξσζηθή [o]>[a] (βι. επίζεο Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα 2003). Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ιαζεκέλε εθθνξά ηνπ δηρεηιηθνύ [p] θαη ηνπ θαηληαθνύ [t] σο [b] θαη [d] αληίζηνηρα ζηελ αξρή ηεο ιέμεο (ερεξνπνίεζε, 5%) πνπ θαηαγξάθεηαη κάιηζηα ζην γξαπηό ιόγν, π.ρ. *ηηο κπηζίλεο, *ηε ληάμε. Πξόθεηηαη γηα έλα ιάζνο πνπ ζα κπνξνύζακε λα ην ζεσξήζνπκε ελδνγισζζηθό θαη όρη δηαγισζζηθό, εθόζνλ νθείιεηαη ζηε ζπλάξζξσζε, π.ρ. /tin pi sina/ [ti m bi sina] [ti bi sina]. Θα πξέπεη σζηόζν λα ππνγξακκίζνπκε όηη ηέηνηνπ είδνπο εθθνξέο όρη κόλν εληνπίδνληαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ θπζηθώλ νκηιεηώλ, αιιά επηθέξνπλ γισζζηθή αιιαγή, ε νπνία κάιηζηα θαηαγξάθεηαη ζηα ιεμηθά κε ηε κνξθή δηπινηππηώλ, π.ρ. ηαλάιηα-ληαλάιηα, θαζκάο-γθαζκάο θ.ά. Μηθξό πνζνζηό ιάζνπο δηαπηζηώλεηαη γηα ηα δεύγε [f]>*[v] (1,8%) θαη [d]>*[δ] (3%), π.ρ. *ρξπζάβη, *δνπιάπα 5. Αθόκε πην κηθξά πνζνζηά ιάζνπο παξαηεξνύληαη ζηα δεύγε [ζ]>*[t] (0,8%), π.ρ. *ηξαλία, [t]>*[δ] (1%), π.ρ. *δάθζη, [γ]>*[ρ] (2%), π.ρ. *ρξήγνξα, [v]>*[f] (1%), π.ρ. *αλέθηθε, [ρ]>*[γ] (0,5%), π.ρ. *κεγαλάθη θαη [ζ]>*[δ] (0,5%), π.ρ. *αλδξώπνπο. Γράθημα 1. Πνζνζηά θσλνινγηθώλ ιαζώλ ζην γξαπηό ιόγν ησλ ξσζόθσλσλ καζεηώλ ΦΩΝΟΛΟΓΗΚΑ ΛΑΘΖ (Ν=321) [δ]>[ζ] 0,8% [θ]-[ρ] 0,8% αερνπνίεζε 12% [γ]-[ρ] 2% [dz]>[ts] 0,8% θσλήεληα 5% [t]>[ζ] 0,5% [ζ]>[t] 0,8% [t]>[δ] 1% ερεξνπνίεζε 5% [f]-[v] 1,8% [v]>[f] 1% [d]>[δ] 3% [ζ]>[δ] 0,5% [ρ]-[γ] 0,5% [ζ]>[f] 8% [f]>[ζ] 12% ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 11% θσλνινγηθή θξάζε 33,5% Από ηα γξαθεκαηηθά ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δείγκα καο πεξηζζόηεξν ζπρλά είλαη (α) ε θαηαγξαθή ηνπ ζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο [zm] σο *δκ (12%), π.ρ. *ρεξεηηδκνύο, 5 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δεύγνο [f]>*[v] θαη [v]>*[f] κε πνζνζηό ιάζνπο 3% θαη 1 % αληίζηνηρα. Σν κηθξήο έθηαζεο corpus δε καο επηηξέπεη λα πξνβνύκε ζε εθηηκήζεηο. Θα έπξεπε ίζσο λα εμεηαζηνύλ κνξθνινγηθνί ιόγνη.

8 60 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ ζε βαζκό κάιηζηα πνπ λα πεξλάεη θαη ζηα όξηα ιέμεσλ ηεο θσλνινγηθήο θξάζεο, π.ρ. *ζίαδκνπ, θαη (β) ε γξαθεκαηηθή ζύγρπζε αλάκεζα ζηελ αθνινπζία επ θαη ηε θσλεηηθά όκνηα εθ, π.ρ. *ζθεπηόκνπλ (8%). 6. Γιόρθωζη λαθών 6.1 Στον προφορικό λόγο των μαθητών Ζ δηόξζσζε ησλ θσλνινγηθώλ ιαζώλ θαιό ζα ήηαλ λα αθνινπζήζεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξεο κεζόδνπο, όπσο ε ρξήζε ειάρηζησλ δεπγώλ, αξζξσηηθέο αζθήζεηο (Léon 1972, Πεηξνύληαο 1984), ρξήζε πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ (Celce-Murcia et al. 1996), επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη γισζζηθά παηρλίδηα (Νηθνιαΐδνπ αδεκνζίεπην) ζρεδηαζκέλα κε ζηόρν λα ειέγμνπλ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε ησλ καζεηώλ (Γαβξηειίδνπ 2003), γισζζνδέηεο, παξερήζεηο, θ.ά. Δίλαη απαξαίηεην νη θζόγγνη πνπ έρνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία (δειαδή είλαη θσλήκαηα) λα παξνπζηαζηνύλ κέζα ζε ειάρηζηα δεύγε, ώζηε νη καζεηέο πξώηα λα αληηιεθζνύλ ηε δηαθνξά ηνπο. Ζ εμάζθεζε κε ειάρηζηα δεύγε κπνξεί λα γίλεη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. Μόιηο γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά ησλ δύν θζόγγσλ, απαηηείηαη ν δηδάζθσλ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πώο αξζξώλεηαη ν θάζε θζόγγνο. Ζ νξζή πξνθνξά κπνξεί λα δηαηεξεζεί κέζσ αζθήζεσλ, ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο ρξήζεο. Ζ δηόξζσζε ησλ ιαζώλ ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν πξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά, θαζώο θαη λα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηε δηόξζσζε ησλ θζόγγσλ πνπ έρνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία θαη απνηεινύλ ζπρλό αληηθείκελν ιάζνπο. Ζ δηόξζσζε ζα αξρίζεη κε αζθήζεηο όπνπ νη πξνβιεκαηηθνί θζόγγνη ηνπνζεηνύληαη έηζη ώζηε λα είλαη πεξηζζόηεξν δηαθαλείο θαη δηαθξηηνί κε βάζε ηε ζέζε ηνπο ζηε ιέμε (πξώηα ζηελ αξρή, ύζηεξα ζε ηειηθή ζέζε έπεηηα ζηε κέζε, πξώηα νη απινί ζπκθσληθνί θζόγγνη, ύζηεξα ζην πιαίζην ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ) θαη κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ηόλνπ. Δπίζεο ηα ειάρηζηα δεύγε ζα είλαη κνλνζύιιαβα θαη, όηαλ γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά, ηόηε ζα γίλνπλ δηζύιιαβα ή πνιπζύιιαβα. Θα πξέπεη λα δηνξζώλεηαη κόλνλ έλαο πξνβιεκαηηθόο θζόγγνο θάζε θνξά. Ζ δηόξζσζε ιαζώλ κε ηε ρξήζε ειάρηζησλ δεπγώλ κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη κε ςπρνθηλεηηθέο αζθήζεηο (Γαβξηειίδνπ 2003), ζηηο νπνίεο ν δηδάζθσλ πξνθέξεη ειάρηζηα δεύγε ιέμεσλ θαη νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θάζε θνξά πνπ αθνύλ ην ζσζηό θζόγγν.

9 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ 61 Οη αξζξσηηθέο αζθήζεηο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηελ αθξηβή ζέζε άξζξσζεο ηνπ θζόγγνπ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα αξζξώζνπλ νη ίδηνη ηνλ πξνβιεκαηηθό θζόγγν αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο πεξηπηώζεηο ζύγρπζεο κεζνδνληηθώλ [ζ]-[δ] θαη ρεηινδνληηθώλ [f]-[v] θζόγγσλ απαηηείηαη αιιαγή ζηε ζέζε ηεο γιώζζαο: γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ κεζνδνληηθώλ ε γιώζζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλάκεζα ζηα δόληηα ηεο άλσ θαη θάησ ζηαγόλαο θαη όρη πίζσ από ηα δόληηα. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ππεξσηθώλ (ζηηγκηαίσλ θαη εμαθνινπζεηηθώλ), ζπληζηάηαη ζε πξώηε θάζε νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε άξζξσζεο ηνπ [k] θαη ηνπ [g] (πίζσ κέξνο ηεο ππεξώαο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθήζνπλ ην ζεκείν εθείλν πην ραιαξό, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηώζνπλ εμαθνινπζεηηθό θζόγγν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη νδεγίεο γηα ηηο αξζξσηηθέο αζθήζεηο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ρσξίο ρξήζε κεηαγιώζζαο αιιά κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν. Σα γισζζηθά παηρλίδηα θαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη κπνξνύλ λα απνδεηρηνύλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ αληίιεςε θαη δηαηήξεζε ηεο νξζήο πξνθνξάο, θαζώο ζπληζηνύλ έλα είδνο εμάζθεζεο πνπ ζπληειείηαη ζε έλα επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό θιίκα. Γηα παξάδεηγκα, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα θέξεη ζηελ ηάμε θσηνγξαθίεο από πόιεηο ηνπ θόζκνπ, θαη νη καζεηέο λα ηηο επεμεξγαζηνύλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηα κλεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη. ηε ζπλέρεηα ν δηδάζθσλ κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα πνπλ πνηα πόιε πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν θζόγγν ή ζύκπιεγκα θζόγγσλ, π.ρ. Βαξθειόλε, Γειρί, Μόζρα, Άκζηεξληακ (Γαβξηειίδνπ 2003). Δμίζνπ απνηειεζκαηηθή απνδεηθλύεηαη ε ρξήζε πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ, θαζώο απηά ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε έλαλ ελδηαθέξνληα θαη επράξηζην ηξόπν γηα ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη ξσζόθσλνη καζεηέο κπνξνύλ λα αθνύζνπλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ όινη καδί ην ηξαγνύδη Θα κε ζπκεζείο από ην Γ. Πάξην ζε κνπζηθή Γ. παλνύ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθεζνύλ ζηελ άξζξσζε ηνπ θζόγγνπ [ζ]. 6.2 Στο γραπτό λόγο των μαθητών Γηα ηε δηόξζσζε ησλ ιαζώλ ζην γξαπηό ιόγν κπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. πγθέληξσζε ησλ γξαπηώλ ησλ καζεηώλ: δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νξζή θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή (π.ρ. ρώξα πξνέιεπζεο, ρξόληα εθκάζεζεο/έθζεζεο ζηε γιώζζα θ.ά.). 2. Γεκηνπξγία θαθέινπ καζεηή (portfolio) κε ηηο εξγαζίεο ηνπ. 3. Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εμέηαζε ιαζώλ: αλάιπζε θαη θαηάηαμε ησλ ιαζώλ ησλ καζεηώλ κε βάζε ηε ζπρλόηεηά ηνπο θαη ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 4. Δξκελεία ησλ ιαζώλ κε βάζε ην ζύζηεκα ηεο κεηξηθήο

10 62 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ γιώζζαο ηνπ καζεηή (δηαγισζζηθά ιάζε) αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ειιεληθήο (ελδνγισζζηθά ιάζε). 5. Γηόξζσζε ησλ ιαζώλ είηε ζε αηνκηθό επίπεδν (ζηνλ ίδην ην καζεηή) είηε ζε ζπιινγηθό επίπεδν (απνδειηίσζε ησλ ιαζώλ όισλ ησλ καζεηώλ αλά εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηνπο ζε νιόθιεξε ηελ ηάμε) κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν, ώζηε λα επηηεπρζεί ε απηνδηόξζσζε από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ. 6. Γηόξζσζε ησλ ιαζώλ κε ρξήζε ιεμηθνύ θαη 7. Αμηνπνίεζε ησλ ιαζώλ: ν δηδάζθσλ παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ηε ιαζεκέλε ιέμε ή πξόηαζε θαη νη καζεηέο θαινύληαη λα εληνπίζνπλ πνύ βξίζθεηαη ην ιάζνο. Ζ νξζή εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαηαγξάθεηαη ζην ηέινο ζηνλ πίλαθα ή ηνλίδεηαη πξνθνξηθά από ηνλ δηδάζθνληα. ην γξαπηό ιόγν είλαη πνιύ ζπρλά ηα ιάζε πνπ νθείινληαη ζε αλαληηζηνηρία γξαθήο θαη πξνθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαηύπσζε θαλόλσλ είλαη αξθεηά δύζθνιε, εθηόο θαη αλ ε γξαθή κπνξεί λα δηδαρηεί κε βάζε έλαλ κνξθνινγηθό θαλόλα, π.ρ. ε δπζθνιία πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ αλαληηζηνηρία επ=[ef/ev] ζηελ ειιεληθή γιώζζα κπνξεί λα κεηξηαζηεί κε ην κνξθνινγηθό θαλόλα πνπ νξίδεη όηη ηα ξήκαηα κε ην επίζεκα εύω γξάθνληαη κε εύ (θαη όρη *έβ). Σα θσλνινγηθά ιάζε πνπ πεξλνύλ ζην γξαπηό ιόγν δηνξζώλνληαη επίζεο πξώηα ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνηείλνπκε λα δηνξζσζνύλ ηα θσλνινγηθά ιάζε, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνύλ θαηλόκελα ππεξδηόξζσζεο, π.ρ. θαζώο ν δηδάζθσλ πξνζπαζεί λα θαηαζηήζεη ζαθή ηε δηαθνξά ησλ θζόγγσλ [f] θαη [ζ] ζηελ ειιεληθή, κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ πξνθνξά θαη ζηε γξαθή ησλ καζεηώλ κία ηάζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ εύθνινπ γηα ην καζεηή θζόγγνπ κε ην δύζθνιν: *[ ζos] αληί [ fos]. Γηα λα απνθεπρζεί απηό, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα πξνεγεζεί ην ζηάδην ηεο αληίιεςεο ηνπ θζόγγνπ από ηνλ καζεηή. Δπίζεο πνιύ ζπρλά ζηα γξαπηά ησλ καζεηώλ ην ηνληθό ζεκάδη δελ ηνπνζεηείηαη θαζόινπ, ελδερνκέλσο ιόγσ αλαζθάιεηαο ή αδπλακίαο αληίιεςεο ηεο ηνλνύκελεο ζπιιαβήο, ή ηνπνζεηείηαη ιαζεκέλα ζε κε ηνλνύκελε ζπιιαβή. Γηα ην ιόγν απηό επηκέλνπκε λα ηνπνζεηείηαη ην ηνληθό ζεκάδη πάλσ ζην ηνλνύκελν θσλήελ. ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο παξόια απηά βάιεη ηνλ ηόλν ζε ιαζεκέλε ζπιιαβή, πξνθέξνπκε ηε ιέμε κε έληαζε ζηελ ηνλνύκελε ζπιιαβή, γηα λα θαηαδεηρηεί ε δηαθνξά ηεο από ηε κε ηνλνύκελε. Αξρίδνπκε κε δηζύιιαβεο ιέμεηο θαη ζηγά ζηγά επεθηεηλόκαζηε ζε ηξηζύιιαβεο θαη πνιπζύιιαβεο. Σέινο όζνλ αθνξά ηνλ επηηνληζκό βι. Baltazani (2002) θαη Βιέηζε θαη Μπάηζηνπ (ππό έθδνζε).

11 Τα θωλνινγηθά ιάζε ζηε δηαγιώζζα ηωλ ξωζόθωλωλ καζεηώλ Προηάζεις για μελλονηική έρεσνα Ζ ζπιινγή γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε γισζζηθή ρξήζε θαη λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαγιώζζα ηνπο, παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο πξσηνγελέο πιηθό ηόζν σο πξνο γισζζηθέο παξακέηξνπο (γξακκαηηθή δνκή θ.ά.) όζν θαη σο πξνο θνηλσληνγισζζηθέο (ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο, θ.ά.). ηελ παξνύζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ηηο γισζζηθέο παξακέηξνπο ηνπ πιηθνύ ησλ καζεηώλ παξνπζηάδνληαο νξηζκέλα από ηα ιάζε πνπ εκθαλίζηεθαλ ζπζηεκαηηθά ζην γξαπηό ιόγν ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ ζην γπκλάζην. Γελ έρνπκε πξνβεί ζε εμαληιεηηθή αληηπαξαζεηηθή αλάιπζε ησλ γισζζηθώλ ζπζηεκάησλ (Γ1-Γ2), επεηδή ζηόρνο καο ήηαλ λα νδεγεζνύκε από ηε γισζζηθή ρξήζε ζηε γισζζηθή ηθαλόηεηα θαη όρη αληίζηξνθα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε λα αλαιπζνύλ ηα θείκελα ησλ καζεηώλ σο πξνο ηηο θνηλσληνγισζζηθέο παξακέηξνπο θαη λα αλαιπζνύλ αθνπζηηθά δείγκαηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ απνθιίλνπζεο πξαγκαηώζεηο πνπ δελ είλαη θσλνινγηθέο. Θα ήηαλ επίζεο ρξήζηκν, αθνύ δηακνξθσζνύλ ζώκαηα θεηκέλσλ ιαζώλ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ καζεηώλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηάμε, λα πξαγκαηνπνηεζεί ξεηή δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο. Σέινο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνύλ κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ λα παίξλνπλ ππόςε ηνπο όρη κόλν ηε ιεμηθή ζπρλόηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή θαηαιιειόηεηα, αιιά θαη ηελ θιηκαθνύκελε έθζεζε ησλ καζεηώλ από ηηο πην απιέο ζηηο πην ζύλζεηεο θσλνινγηθέο δνκέο. Βιβλιογραθικές αναθορές Anastassiadis A. (1973). Etude phonétique des gallicismes en grec moderne (θύξηα κεηαπηπρηαθή εξγαζία) Paris III. Baltazani M. (2002). Quantifier scope and the role of intonation in Greek. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. UCLA, Los Angeles. Βιέηζε Δ. θαη Β.Α. Μπάηζηνπ (ππό έθδνζε). Ζ δηδαζθαιία ηνπ επηηνληζκνύ ζε ηκήκαηα αξράξησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο. ην Πξαθηηθά ηνπ 14νπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ ΔΔΔΓ, Γεθεµβξίνπ 2007, Θεζζαινλίθε. Celce-Murcia M., D. Brinton and J. Goodwin (1996). Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press. Corder S.P. [1967]. The significance of learners' errors. Eπαλέθδνζε in J.C. Richards (ed.) (1974, 1984), Error analysis: Perspectives on second language acquisition. London: Longman: Γαβξηειίδνπ Ε. (2003). Φωλεηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη δηόξζωζε παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Αζήλα: Σππσζήησ.

12 64 Άλλα Αλαζηαζηάδε, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιηόβα, Μαξία Μεηζηάθε θαη Γεωξγία Φωηηάδνπ Flege, J.E Second language speech learning: Theory, findings and problems. In W. Strange (ed.), Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language speech research. Timonium MD: York Press, Lado R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor, The University of Michigan Press. Léon P. and M. Léon (1972). Introduction à la phonétique corrective. Paris: Hachette/Larousse. Munro, M.J. and T.M. Derwing (2006). The functional load principle in ESL pronunciation instruction: An exploratory study. System 34/4: Νηθνιαΐδνπ Α. (αδεκνζίεπην). εκεηώζεηο καζήκαηνο «Ζ δηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο» γηα κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ. Ocke-Schwen B. and J.Μ. Murray (eds) (2007). Language experience in second language speech learning: In honor of James Emil Flege. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα Αηθ. (2005). Κιεηζηά θσλήεληα θαη ε πξνθνξά ηνπο ζηα λενειιεληθά θαη ζηα ξσζηθά (ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ρσζηθήο ζε Έιιελεο). ην Πξαθηηθά ηνπ 6 ν Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ Διιεληθήο Γιωζζνινγίαο (Ρέζπκλν επηεκβξίνπ 2003), Πάππνπ-Ενπξαβιηόβα Α. (ππό έθδνζε). Ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ξσζηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ ζπκθώλσλ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ ζε Έιιελεο. ην Πξαθηηθά ηνπ 8 νπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ Διιεληθήο Γιωζζνινγίαο (29 Απγνύζηνπ - 2 επηεκβξίνπ 2007). Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Πεηξνύληαο Δ. (1984). Nενειιεληθή γξακκαηηθή θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. Ρεβπζηάδνπ Α. (2004). Δθκάζεζε ππεξηεκαρηαθήο θσλνινγίαο από αιιόγισζζνπο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο: Σνληζκόο, επηηνληζκόο θαη θξαζηηθή θσλνινγία. Setter J. and J. Jenkins (2005). Pronunciation. Language Teaching 38: Sinclair J.McH. (ed.) (2004). How to use corpora in language teaching. Amsterdam: Benjamins. Σξηαληαθπιιίδεο Μ. (1941). Νενειιεληθή γξακκαηηθή (ηεο Γεκνηηθήο). Αζήλα: ΟΔΒ (β έθδ. 1978), Θεζζαινλίθε: Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ.

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα