Έκθεζη για ηα Ανθρώπινα Δικαιώμαηα 2008: Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεζη για ηα Ανθρώπινα Δικαιώμαηα 2008: Ελλάδα"

Transcript

1 Έκθεζη για ηα Ανθρώπινα Δικαιώμαηα 2008: Ελλάδα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 25 Φεβρουαρίου 2009 Ζ Διιάδα είλαη ζπληαγκαηηθή δεκνθξαηία µε πνιπθνκκαηηθφ Κνηλνβνχιην θαη πιεζπζκφ 11 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007, ην θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θέξδηζε κηθξή πιεηνςεθία εδξψλ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ µε ειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθέο εθινγέο, θαη ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο επαλεμειέγε πξσζππνπξγφο. Οη πνιηηηθέο αξρέο γεληθψο είραλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο. Ζ θπβέξλεζε ζεβάζηεθε γεληθά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο, σζηφζν ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθέξζεθαλ πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ, ζπκπεξηειάκβαλαλ: Αλαθνξέο γηα θαθνκεηαρείξηζε απφ ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο, ηδηαίηεξα κεηαλαζηψλ ρσξίο ηαμηδησηηθά έγγξαθα, θαη Ρνκά. - πλσζηηζκφο θαη θαθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζε νξηζκέλεο θπιαθέο. - Κξαηήζε παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ππφ άζιηεο ζπλζήθεο. - Οξηζκέλνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία ηνπ Λφγνπ (αλ θαη δελ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε) - Πεξηνξηζκνχο θαη δηνηθεηηθά θσιχκαηα ζε βάξνο µε νξζνδφμσλ ζξεζθεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζνβαξψλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έθδνζε αδεηψλ επθηεξίσλ νίθσλ. - Κξάηεζε θαη απέιαζε αζπλφδεπησλ παηδηψλ ή παηδηψλ κεηαλαζηψλ πνπ είραλ απνρσξηζηεί απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αηηνχλησλ άζπιν. - Αδπλακία παξνρήο επαξθνχο πξνζηαζίαο ζηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. - Γηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ παηδηψλ Ρνκά σο πξνο ηελ παηδεία. - Δθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά κέζσ επαηηείαο θαη θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.

2 ΔΛΛΑΓΑ 2 - Δκπνξία θαη δηαθίλεζε αλζξψπσλ. - Πεξηνξηζκνχο εζλνηηθψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ σο πξνο ηελ ειεπζεξία απηνπξνζδηνξηζκνχ. - Γηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ, θπξίσο Ρνκά. Έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο Ρνκά δελ είρε πξφζβαζε ζε ηθαλνπνηεηηθή ζηέγαζε, βαζηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζε επθαηξίεο απαζρφιεζεο. ΔΒΑΜΟ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Δλότετα 1 εβασκός στελ Αθεραηότετα τοσ Ατόκοσ, σκπερηιακβαλοκέλες τες Διεσζερίας από: α. Απζαίξεηε ή Παξάλνκε Αθαίξεζε ηεο Εσήο Γελ ππήξμαλ αλαθνξέο φηη ε θπβέξλεζε ή εθπξφζσπνί ηεο πξνέβεζαλ ζε θφλνπο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Χζηφζν, έλαο αζηπλνκηθφο ζθφησζε έλα άηνκν. ηηο 6 Γεθεκβξίνπ, έλαο αζηπλνκηθφο ζθφησζε ηνλ δεθαπεληάρξνλν Αιέμαλδξν Γξεγνξφπνπιν ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ ζηελ Αζήλα. χκθσλα κε αλαθνξέο ν Γξεγνξφπνπινο θαη άιια λεαξά άηνκα πεηνχζαλ πέηξεο ζε έλα αζηπλνκηθφ φρεκα. Οη αξρέο ζπλέιαβαλ ηνλ αζηπλνκηθφ θαη έλαλ ζπλάδειθφ ηνπ γηα ηνλ ππξνβνιηζκφ. Ο αζηπλνκηθφο ηζρπξίζηεθε φηη είρε ξίμεη πξνεηδνπνηεηηθέο βνιέο θαη φηη δελ είρε ζηνρεχζεη ηνλ Γξεγνξφπνπιν. Σν πφξηζκα ηεο λεθξνςίαο αιιά θαη ηεο βαιιηζηηθήο εμέηαζεο πνπ δεηήζεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο, έδεημε φηη ν Γξεγνξφπνπινο είρε ζθνησζείαπφ εμνζηξαθηζκέλε ζθαίξα. Ζ επίζεκε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ππξνβνιηζκνχ δελ είρε νινθιεξσζεί αθφκε κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Σν πεξηζηαηηθφ

3 ΔΛΛΑΓΑ 3 ππξνδφηεζε ηαξαρέο θαη δηαδειψζεηο λεαξψλ αηφκσλ θαη απηναπνθαινχκελσλ αλαξρηθψλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίεο δηάξθεζαλ πάλσ απφ έλα κήλα θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ δεθάδσλ πνιηηψλ θαη αζηπλνκηθψλ θαζψο θαη δεκίεο χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ(πεξίπνπ 1.4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα). ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη νη δπν αζηπλνκηθνί βξίζθνληαλ πξνθπιαθηζκέλνη, σζηφζν δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί αθφκε νη θαηεγνξίεο πνπ ζα ηνπο απαγγειζνχλ. Σνλ Ηαλνπάξην, ην εηδηθφ Ναπηνδηθείν απήιιαμε απφ θάζε θαηεγνξία κέινο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο γηα ηνλ ππξνβνιηζκφ θαη ηνλ ζάλαην ελφο Έιιελα πνιίηε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ο Δηζαγγειέαο είρε απαγγείιεη ζηνλ Ληκεληθφ θαηεγνξίεο γηα «ηξαπκαηηζκφ εμ ακειείαο». χκθσλα κε αλαθνξέο, νη Ληκεληθνί είραλ ππξνβνιήζεη ηνλ πνιίηε επεηδή είρε αξλεζεί λα ζηακαηήζεη ην ζθάθνο ηνπ γηα έιεγρν. Ο πνιίηεο απνβίσζε ιίγν αξγφηεξα ζην λνζνθνκείν. ην ηέινο ηνπ έηνπο ήηαλ αθφκε ζε εθθξεκφηεηα ε δίθε ελφο ζπλνξηνθχιαθα ν νπνίνο είρε ππξνβνιήζεη θαη ζθνηψζεη έλαλ Αιβαλφ κεηαλάζηε ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα λα δηαζρίζεη παξάλνκα ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα ηνλ Ννέκβξην ηνπ νλ επηέκβξην ηέζζεξηο Γεσξγηαλνί κεηαλάζηεο ζθνηψζεθαλ ζε έλα πεξηθξαγκέλν λαξθνπέδην ζηνλ Έβξν. πλνιηθά 72 άηνκα έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο ζηα λαξθνπέδηα ηνπ Έβξνπ ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα. β. Δμαθάληζε Γελ ππήξμαλ αλαθνξέο εμαθαλίζεσλ κε πνιηηηθά θίλεηξα. γ. Βαζαληζηήξηα θαη Άιινη Σξφπνη θιεξήο, Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο.

4 ΔΛΛΑΓΑ 4 Απηέο νη πξαθηηθέο απαγνξεχνληαη δηα λφκνπ, σζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ εθζέζεσλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ(ΜΚΟ) ζρεηηθά κε θαθνπνίεζε πνιηηψλ απφ ηελ αζηπλνκία θαη ην Ληκεληθφ ψκα, θπξίσο ιαζξνκεηαλαζηψλ ρσξίο ηαμηδησηηθά έγγξαθα, αηηνχλησλ άζπιν θαη Ρνκά. ηηο 11 Γεθεκβξίνπ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία (ΓΑ) θαηήγγεηιε φηη ε αζηπλνκία ρξεζηκνπνίεζε παξάλνκε θαη ππεξβνιηθή βία ελαληίνλ δηαδεισηψλ πνπ δηακαξηχξνληαλ εηξεληθά γηα ηνλ ππξνβνιηζκφ ελαληίνλ ηνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ απφ αζηπλνκηθφ ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. Ζ ΓΑ ηζρπξίζηεθε φηη δπν κέιε ηεο ρηππήζεθαλ κε αζηπλνκηθά γθινκπ θαη επέθξηλε ηελ αζηπλνκία γηα ην φηη δελ έθαλε δηαθξίζεηο κεηαμχ εηξεληθψλ δηαδεισηψλ θαη βηαίσλ αλαξρηθψλ. ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ, ε Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (CPT) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, δεκνζίεπζε κηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε κηαο αληηπξνζσπείαο ηεο CPT ζηε ρψξα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη δελ είρε ππάξμεη θακία βειηίσζε απφ ηελ πξνεγνχκελε επίζθεςε ηεο CPT ην 2005 ζρεηηθά κε ηελ κεηαρείξηζε αηφκσλ ππφ θξάηεζε απφ ηηο αξρέο αζθαιείαο, θαη φηη ε αληηπξνζσπεία ηεο επηηξνπήο είρε δερηεί πνιινχο ηζρπξηζκνχο γηα θαθή κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ απφ ηηο αξρέο αζθαιείαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο αθνξνχζαλ ραζηνχθηα, κπνπληέο, θισηζηέο, θαη ρηππήκαηα κε γθινκπ, πνπ είραλ δερζεί νη θαηαγγέινληεο θαηά ηελ ζχιιεςε ηνπο ή θαηά ηε δηάξθεηα αλάθξηζήο ηνπο απφ ηελ αζηπλνκία. ε έλα παξάδεηγκα, έλαο θξαηνχκελνο ηζρπξίζηεθε φηη είρε δερηεί κπνπληέο ζην θεθάιη θαη ζην ζψκα απφ αζηπλνκηθνχο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη φηη νη αζηπλνκηθνί ηνλ είραλ απεηιήζεη φηη ζα ηνπ θφςνπλ ηνλ δεμηφ δείθηε κε πέλζα. Ο θξαηνχκελνο δήισζε επίζεο φηη ελψ δπν αζηπλνκηθνί ηνλ θξαηνχζαλ πάλσ ζε έλα ηξαπέδη, ηνπ

5 ΔΛΛΑΓΑ 5 θαηέβαζαλ ην παληειφλη θαη έλαο ηξίηνο αζηπλνκηθφο απείιεζε φηη ζα ηνλ βηάζεη. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη γηαηξνί ηεο CPT εμέηαζαλ ηα ηξαχκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαη δηαπίζησζαλ φηη νη ηζρπξηζκνί ηνπο ήηαλ αμηφπηζηνη θαη ζχκθσλνη κε ηελ εηθφλα ηξαπκαηηζκψλ απφ ραζηνχθηα, θισηζηέο θαη ρηππήκαηα απφ γθινκπ. Γηάθνξεο ΜΚΟ αλέθεξαλ ηαθηηθά φηη ε αζηπλνκία ρηππνχζε θαη θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ηνπο κεηαλάζηεο, ελήιηθνπο θαη αλήιηθνπο.. Ζ Human Rights Watch (HRW) αλέθεξε ηνλ Ννέκβξην φηη αηηνχληεο άζπιν θαη κεηαλάζηεο δερφληνπζαλ θαηά πάγηα ηαθηηθή ρηππήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχιιεςεο θαη ελψ βξίζθνληαλ ππφ θξάηεζε. Ζ ΜΚΟ «Γίθηπν Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ», ηζρπξίζηεθε φηη ηα πεξηζηαηηθά θαθνκεηαρείξηζεο πιαλφδησλ αιινδαπψλ κηθξνπσιεηψλ απφ ηελ αζηπλνκία ήηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Σν Μάξηην ν γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ Μεηαλαζηψλ Λάξηζαο ηζρπξίζηεθε φηη είρε δαξεί απφ αζηπλνκηθνχο ζηε Θεζζαινλίθε φηαλ επηζθέθηεθε ην Αζηπλνκηθφ ηκήκα γηα λα αλαθέξεη έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε. Καηήγγεηιε φηη είρε θηππεζεί ζηα δάρηπια κε κηά ζηδεξέληα βέξγα πεξηζζφηεξεο απφ 80 θνξέο θαη φηη είρε γξνλζνθνπεζεί θαη θισηζεζεί πνιιέο θνξέο. Σν ζχκα ελεκέξσζε ηηο Αιβαληθέο πξνμεληθέο αξρέο γηα ην γεγνλφο θαη θαηέζεζε κήλπζε ε εθδίθαζε ηεο νπνίαο θαη εθθξεκνχζε ζην δηθαζηήξην ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Σνλ Ηνχλην, επηά αζηπλνκηθνί θαη ν δηνηθεηήο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηεο Κνξίλζνπ ζχκθσλα κε αλαθνξέο βαζάληζαλ θαη θαθνκεηαρεηξίζηεθαλ έλαλ ηξηαληαπεληάρξνλν δηαλνεηηθά άξξσζην Ρνπκάλν πνιίηε θαη ηνλ παξάηεζαλ ζε έλα ρσξάθη ζε κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή. Οη αζηπλνκηθνί πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ ππφζεζε ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκφηεηα θαη ν Δηζαγγειέαο δηέηαμε ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο κε πηζαλή άζθεζε θαηεγνξηψλ γηα βαζαληζκφ, γηα πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, πξφθιεζε βαξχηαηεο ζσκαηηθήο βιάβεο, θαη

6 ΔΛΛΑΓΑ 6 θινπήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάθξηζεο εθθξεκνχζαλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Σνλ Ηνχιην, ζχκθσλα κε ξεπνξηάδ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ην Ληκελαξρείν ηεο Πάηξαο έδεζε κε ρεηξνπέδεο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ζε παγθάθηα θαη δέληξα έμσ απφ ηα γξαθεία ηνπ Ληκελαξρείνπ. Οη αμησκαηνχρνη απάληεζαλ φηη έδελαλ κε ρεηξνπέδεο ηνπο κεηαλάζηεο έμσ απφ ην θέληξν θξάηεζεο επεηδή ην θξαηεηήξην είρε θαηαζηξαθεί απφ έλαλ ζεηζκφ θαη ζα ήηαλ αλαζθαιέο γηα ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ην Ληκελαξρείν ρξεζηκνπνηνχζε κεηαιιηθά εκπνξεπκαηνθηβψηηα (θνληέελεξ) σο θξαηεηήξηα παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, κηα πξαθηηθή ηελ νπνία νη ΜΚΟ θαηαδίθαζαλ σο απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή. Σνλ Μάξηην δπν αζηπλνκηθνί θαη δπν ζπλνξηνθχιαθεο παχηεθαλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο κεηά ηελ θπθινθνξία ελφο βίληεν πνπ ηνπο παξνπζίαδε λα θαθνκεηαρεηξίδνληαη δπν Αιβαλνχο κεηαλάζηεο ππφ θξάηεζε κεηά απφ ηε ζχιιεςε ηνπο ην 2006 γηα λαξθσηηθά. Έλα βίληεν ζρεηηθφ κε ην πεξηζηαηηθφ αλέβεθε ζην YouTube.com θαη πξνβιήζεθε ζηελ Διιεληθή ηειεφξαζε. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εθθξεκνχζε ε άζθεζε δηψμεσλ ελαληίνλ ησλ αζηπλνκηθψλ γηα βαζαληζκφ θαη παξάβαζε θαζήθνληνο. Τπήξμαλ πνιιαπιέο εθζέζεηο γηα απάλζξσπε κεηαρείξεζε παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλειίθσλ απφ ην Ληκεληθφ ψκα. Σνλ Φεβξνπάξην ε Γηεζλήο Ακλεζηία (ΓΑ) δήηεζε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζρεηηθά κε 13 Αθγαλνχο κεηαλάζηεο, 8 απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ αλήιηθνη, ηνπο νπνίνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο είρε πηάζεη ην Ληκεληθφ θαη ζηε ζπλέρεηα νη Ληκεληθνί ηνπο είραλ ρηππήζεη θαη ιεζηέςεη, θαη ηνπο έβαιαλ ζε κηά θνπζθσηή βάξθα, θαη ηνπο εμαλάγθαζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Σνπξθία. Σνλ Ηνχιην παξάλνκνη κεηαλάζηεο ζηελ άκν ηζρπξίζηεθαλ φηη ηνπο είραλ ραζηνπθίζεη θαη ρηππήζεη νη Ληκεληθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζήο ηνπο. Σνλ

7 ΔΛΛΑΓΑ 7 επηέκβξην ιαζξνκεηαλάζηεο ζηελ Πάηξα έθαλαλ δηαδειψζεηο κεηά ηνλ ζνβαξφ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηξαπκαηηζκφ δπν Αθγαλψλ κεηαλαζηψλ απφ Ληκεληθνχο. ε κηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Γεθέκβξην ζρεηηθά κε ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο κεηαλάζηεο, ε Human Rights Watch θαηήγγεηιε φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη Ληκεληθνί είραλ ρηχπεζεη αλειίθνπο πνπ είραλ ζπιιάβεη ζηελ ζάιαζζα. Τπήξμαλ ζπλερείο εθζέζεηο αλαθνξηθά κε πεξηζηαηηθά θαθνκεηαρείξηζεο Ρνκά απφ ηελ αζηπλνκία. Πξναζπηζηέο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαηήγγεηιαλ φηη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα δελ είρε αζθήζεη πνηληθέο δηψμεηο ελαληίνλ αζηπλνκηθψλ πνπ είραλ πξνβεί ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. Σνλ Απξίιην ην Δθεηείν αζψσζε έλαλ αζηπλνκηθφ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαηαγγειίεο είρε βηαηνπξαγήζεη ελαληίνλ ελφο άλδξα Ρνκά, ηνπ Θεφδσξνπ ηεθάλνπ, ην 2001 ζηελ Κεθαινληά. ηελ αξρηθή δίθε, ν αζηπλνκηθφο ηηκσξήζεθε κε πξνζσξηλή αξγία θαη ε πνηλή ηνπ ζε 3 ρξφληα θπιάθηζε κεηεηξάπε ζε πξφζηηκν, αιιά ην ζχκα θαη έλαο πξνζαπηζηήο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ππνζηήξημαλ φηη δελ είραλ θιεηεπζεί λα παξαζηνχλ ζηελ δίθε. Με ηε λνκηθή βνήζεηα απφ ηελ ΜΚΟ Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη(ΔΠΔ), ηνλ Ηαλνπαξίν 2007 ην ζχκα πξνζέθπγε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ(ECHR), γηα θαθνκεηαρείξηζε, κεγάιε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη ηζρπξηδφκελν φηη νη αξρέο δελ είραλ δηεξεπλήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ ππφζεζή ηνπ εμ αηηίαο ηεο εζλνηηθήο ηνπ θαηαγσγήο σο Ρνκά.. Ζ ππφζεζε εθθξεκνχζε σο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Σνλ Ηνχιην ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, (HRC) δηαπίζησζε φηη ε ρψξα είρε παξαβηάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα πνπ απαγνξεχεη ηα βαζαληζηήξηα θαη πξνβιέπεη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο επαλφξζσζεο γηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνκεηαρείξεζε. Ζ HRC δηαπίζησζε φηη δελ είρε δηεμαρζεί επαξθήο έξεπλα ησλ θαηαγγειηψλ γηα βηαηφηεηα ηεο αζηπλνκίαο ηνπ Ρνκά πνιίηε Αλδξέα Καιακηψηε ζηελ

8 ΔΛΛΑΓΑ 8 Αζήλα, ην Ζ HRC έδσζε ζηελ Διιάδα πξνζεζκία έμη κελψλ γηα λα παξάζρεη ζην ζχκα απνηειεζκαηηθή απνθαηάζηαζε θαη απνδεκίσζε θαη γηα λα ππνβάιεη κηά έθζεζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ είρε πάξεη γηα λα απνηξέςεη παξφκνηεο παξαβηάζεηο ζην κέιινλ. Ζ θπβέξλεζε δελ είρε ιάβεη θαλέλα δηνξζσηηθφ κέηξν κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Σφζν ε πνηληθή έξεπλα ελαληίνλ δχν αζηπλνκηθψλ ζηελ Ρφδν ζρεηηθά κε ηνλ θαηαγγειζέληα πνιιαπιφ βηαζκφ κηαο Βνπιγάξαο ην 2006, φζν θαη ε δίθε ελφο αζηπλνκηθνχ ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπνθηνληψλ γηα ηελ απφπεηξα βηαζκνχ κηαο Διιελίδαο ην 2007, εθθξεκνχζαλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. πλζήθεο ζηηο Φπιαθέο θαη ζηα Κξαηεηήξηα Οη ζπλζήθεο ζηηο θπιαθέο εμαθνινχζεζαλ λα είλαη αθαηάιιειεο, ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο θξάηεζεο ππεξάξηζκνπ αξηζκνχ θξαηνπκέλσλ θαη ηεο παιαηφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ε νξηζκέλεο θπιαθέο θαη θάπνηα θέληξα θξάηεζεο ζπλερίζηεθε ή θξάηεζε αλειίθσλ ζηα ίδηα θειηά κε ελειίθεο. Δλψ ε ρσξεηηθφηεηα ησλ θπιαθψλ απμήζεθε ζπλνιηθά, ελ κέξεη ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο κηαο λέαο θπιαθήο γηα γπλαίθεο ζηε Θήβα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ. Σνλ επηέκβξην, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο αλαθνίλσζε φηη ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο αλεξρφηαλ ζε , ελψ ε επίζεκε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ γηα θξαηνπκέλνπο. Ο πλήγνξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο φηη ην ζέκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ζηηο θπιαθέο δελ είρε αληηκεησπηζηεί απφ ηηο αξρέο θαη φηη απηφ δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο θαζψο θαη εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηηο θπιαθέο. Γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά, ν πλήγνξνο δηακαξηπξήζεθε επίζεκα φηη ην

9 ΔΛΛΑΓΑ 9 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο δελ επέηξεπε ηελ πξφζβαζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ζηηο θπιαθέο θαη ζηα θέληξα θξάηεζεο. Σνλ Ννέκβξην θπιαθηζκέλνη νξγάλσζαλ Παλειιαδηθή απεξγία πείλαο πνπ δηάξθεζε 18 εκέξεο, δηακαξηπξφκελνη γηα ηνλ ππεξπιεζπζκφ ζηηο θπιαθέο. Ζ δηακαξηπξία ππξνδφηεζε ηαξαρέο θαη εκπξεζηηθέο επηζέζεηο απφ νκάδεο αλαξρηθψλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε ζε έλδεημε ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνπο θξαηνχκελνπο πνπ έθαλαλ απεξγία πείλαο. Οη θπιαθηζκέλνη ηεξκάηηζαλ ηελ απεξγία κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο φηη ζα πξνέβαηλε ζε ηαρχηεξε απνθπιάθηζε κέρξη θαη θπιαθηζκέλσλ θαηζα ειάκβαλε λέα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο θπιαθέο, πνπ ζα πεξηειάκβαλαλ ζπγρψλεπζε πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη κείσζε ηεο κέγηζηεο πεξηφδνπ πξνθπιάθηζεο απφ 18 ζε 12 κήλεο. Οη πξφσξεο απνθπιαθίζεηο μεθίλεζαλ ηνλ Γεθέκβξην. Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία, ην γξαθείν ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR), ε ΜΚΟ Pro-Asyl, ν δηνξηζκέλνο απφ ηελ θπβέξλεζε πλήγνξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Human Rights Watch (HRW), θαη νη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα (MSF) πξνέβεζαλ ζηελ δηαπίζησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο φηη νη ζπλζήθεο ζηα θέληξα θξάηεζεο γηα αιινδαπνχο ρσξίο ηαμηδησηηθά έγγξαθα ήηαλ απαξάδεθηεο θαη φηη ζπληζηνχζαλ ζνβαξή παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα θέληξα θξάηεζεο νξηζκέλσλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Μηα απνζηνιή δηεξεχλεζεο ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα επηζθέθηεθε ηα θέληξα θξάηεζεο ηνλ Ηνχιην θαη εμέθξαζε ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία απνθάιεζε «ζπλερηδφκελε αλζξσπηζηηθή θξίζε». ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο αλά ρψξα πνπ δεκνζηεχζεθε ην Μάην, ε Γηεζλήο Ακλεζηία (ΓΑ) ζεκείσζε φηη ε αχμεζε ζαλάησλ ζηηο θπιαθέο θαη ζηα

10 ΔΛΛΑΓΑ 10 θξαηεηήξηα ηεο αζηπλνκίαο δεκηνπξγνχζε ζνβαξέο αλεζπρίεο σο πξνο ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο θξαηνπκέλσλ θαη θπιαθηζκέλσλ. Ζ ΓΑ αλέθεξε επίζεο φηη ππήξραλ αλήιηθνη κεηαμχ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θέληξα θξάηεζεο. Ζ ΜΚΟ Πξσηνβνπιία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Κξαηνπκέλσλ αλέθεξε ηνλ Μάξηην φηη 440 ηξφθηκνη είραλ πεζάλεη ζηηο θπιαθέο θαηηα θέληξα θξάηεζεο ηεο αζηπλνκίαο κεηαμχ ησλ εηψλ 1997 θαη Αλ θαη νξηζκέλνη ζάλαηνη ζπλδένληαλ κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ ή ήζαλ απηνθηνλίεο, ππήξμαλ επίζεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο ζαλάηνπ ήηαλ ακθηιεγφκελεο, θαη ζηηο νπνίεο νη αξρέο είραλ δείμεη αδηαθνξία γηα ηε δσή ησλ ηξνθίκσλ. Σνλ Ηνχλην ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ(ECHR) εμέδσζε απφθαζε ελαληίνλ ηεο Διιάδνο ζηελ πεξίπησζε ελφο θξαηνπκέλνπ ζηε θπιαθή γηα δηαθίλεζε αληηθψλ θαη θαηνρή λαξθσηηθψλ. Σν ECHR απεθάλζε φηη νη αξρέο δελ είραλ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πγεία ηνπ θξαηνπκέλνπ παξέρνληάο ηνπ θαηάιιειε ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη φηη απηή ε παξάιεηςε ησλ αξρψλ είρε απνηέιεζεη απάλζξσπε κεηαρείξηζε. ηελ ρψξα θαηαινγίζηεθε λα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν επξψ (πεξίπνπ δνιάξηα) γηα απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ είρε ππνζηεί, δαπάλεο, θαη δηθαζηηθά έμνδα. Τπήξμαλ πνιιέο εθζέζεηο φηη θχιαθεο ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη θέληξσλ θξάηεζεο θαθνκεηαρεηξίζηεθαλ ηνπο θπιαθηζκέλνπο. Σνλ Ηνχιην θαη ηνλ επηέκβξην πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηακαξηπξίεο θαη απεξγίεο πείλαο ζε θέληξα θξάηεζεο κεηαλαζηψλ ζηελ Λέξν θαη ζηελ άκν εμαηηίαο ηεο θξάηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη ηεο θαηαγγειφκελεο θαθήο κεηαρείξηζεο.

11 ΔΛΛΑΓΑ 11 Σνλ επηέκβξην νη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα (MSF) αλαθνίλσζαλ φηη ζα απνζχξνληαλ απφ ην θέληξν θξάηεζεο ζηε Λέζβν εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ππνζηήξημεο απφ ηηο αξρέο. Οη MSF δήισζαλ φηη ε αζηπλνκία παξαθψιπε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα πξνζθέξνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο παξακνλήο ζην θέληξν θξάηεζεο. Σνλ Οθηψβξην ηα κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ φηη εθαηνληάδεο κεηαλαζηψλ πνπ εθξαηνχλην ζηε Λέζβν είραλ αξξψζηεζεη απφ ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ λεξνχ απφ ηηο ζθνπξηαζκέλεο θαη κνπριηαζκέλεο ζσιελψζεηο ηνπ θέληξνπ θξάηεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηεο ζηε ρψξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (CPT) εμέηαζε ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο θξαηνπκέλσλ απφ ηηο αξρέο αζθαιείαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο θπιαθέο Κνξπδαιινχ θαη ζηα θαηαζηεκάηα θξάηεζεο ιαζξνκεηαζηψλ ζηελ Αηηηθή, ην αλαηνιηθφ Αηγαίν θαη ηε Θξάθε. Σν θιηκάθην ηεο Δπηηξνπήο επηζθέθηεθε θπιαθέο, θέληξα θξάηεζεο αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ, αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη θέληξα θξάηεζεο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. ηελ έθζεζή ηεο πνπ εμέδσζε ηνλ Φεβξνπάξην ζρεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ε CPT επαλέιαβε φηη νη θπιαθέο εμαθνινπζνχζαλ λα θηινμελνχλ ππεξάξηζκν αξηζκφ θξαηνπκέλσλ, φηη ε βία ζηηο θπιαθέο θαηλφηαλ λα είλαη ζε έμαξζε, φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αζηπλνκίαο ήηαλ γεληθψο κε ηθαλνπνηεηηθέο ζε βαζκφ πνπ κεξηθέο θνξέο ηζνδπλακνχζαλ κε απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε, θαη φηη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ θξάηεζε ππφπησλ γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα παξαηεηακέλε θξάηεζε. ε κηα πεξίπησζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ (CPT) ζεκείσζε φηη έλαο Μπαγθιαληεζηαλφο ν νπνίνο είρε θαηαγγείιεη φηη είρε ππνζηεί βάλαπζε θαθνκεηαρείξεζε απφ αζηπλνκηθνχο ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ (AIA) φηαλ αξλήζεθε ηελ

12 ΔΛΛΑΓΑ 12 απέιαζή ηνπ θαη ν νπνίνο έθεξε νξαηά ηξαχκαηα, είρε ιάβεη ηαηξηθή πεξίζαιςε κφλν κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο CPT. ε κηα άιιε πεξίπησζε, έλαο θξαηνχκελνο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα Οκνλνίαο, ν νπνίνο είρε ηζρπξηζηεί φηη είρε ππνζηεί θαθνκεηαρείξεζε απφ αζηπλνκηθνχο θαη είρε δεηήζεη ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηζρπξίζηεθε φηη ηνπ ειέρζε φηη ζα ηνλ απέιαπλαλ άκεζα εθηφο εάλ ελεκέξσλε ην θιηκάθην ηεο CPT φηη δελ επηζπκνχζε πιένλ λα ηνλ δεη γηαηξφο. Ζ CPT παξαηήξεζε φηη νη θπιαθέο Κνξπδαιινχ εμαθνινπζνχζαλ λα θηινμελνχλ ππεξάξηζκν αξηζκφ θξαηνπκέλσλ θαη φηη δελ είρε επέιζεη θακκηά αμηφινγε βειηίσζε κεηά ηελ επίζθεςε πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ην Ζ CPT δηαπίζησζε φηη ηξεηο ή ηέζζεξηο θξαηνχκελνη εηνπνζεηνχλην ζε θειηά πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα έλα κφλν θξαηνχκελν, θαη φηη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε εμαθνινπζνχζε λα είλαη αλεπαξθήο γηα κηα θπιαθή απηνχ ηνπ κεγέζνπο. Ζ CPT αλέθεξε επίζεο φηη ζην θηίξην ηεο Πέηξνπ Ράιιε, ζηελ Αζήλα, νη θξαηνχκελνη βξίζθνληαλ θιεηζκέλνη ζηα θειηά ηνπο 24 ψξεο ηελ εκέξα, φηη δελ είραλ πξφζβαζε ζε θαλέλαλ ρψξν πξναπιηζκνχ, θαη φηη θξαηνχληαλ ζε θειηά πνπ δελ δηέζεηαλ ηνπαιέηα ή θνπδνχληα γηα λα εηδνπνηήζνπλ φηη ήζειαλ λα πάλε ζηελ ηνπαιέηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηεο, ε CPT δηαπίζησζε φηη κεξηθνί αλήιηθνη δελ είραλ θξεβάηηα θαη φηη θνηκφληνπζαλ ζε ζηξψκαηα ζην πάησκα. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θέληξνπ θξάηεζεο ηεο άκνπ πνπ άλνημε ην 2007, ελψ ζπληζηνχλ βειηίσζε θαηά πνιχ ησλ πξνεγνπκέλσλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζην λεζί, θηινμελνχζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 500 θξαηνπκέλνπο, ππεξβαίλσληαο ήδε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θέληξνπ θξάηεζεο Σνλ Ννέκβξην δηπισκαηηθνί παξαηεξεηέο επηζθέθζεθαλ ην θέληξν θξάηεζεο ζην Φπιάθην, ην νπνίν άλνημε ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, θαη βξήθαλ ηνλ ρψξν θαζαξφ, επήιην θαη θιηκαηηδφκελν. Αλδξεο θαη γπλαίθεο θξαηνχκελνη θξαηνχληαλ ζε μερσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχκελεο απφ κεγάια, δηαρσξηζκέλα δσκάηηα κε θνπθέηεο γηα θάζε

13 ΔΛΛΑΓΑ 13 θξαηνχκελν. Γελ θξαηνχληαλ θακία νηθνγέλεηα ή θαλέλαο αλήιηθνο ζην θέληξν θξάηεζεο. Σν θηίξην δηέζεηε θαθεηέξηα, ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο, ηειεθσληθφ ζάιακν, θαη ζεξαπεπηήξην κε ηέζζεξα θξεβάηηα. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο δήισζαλ φηη εθξαηνχλην 279 άηνκα ζην θέληξν ελψ αλέθεξαλ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θέληξνπ ήηαλ γηα 375 άηνκα, αιιά φηη θαηά ηελ άπνςή ηνπο ζην θέληξν ζα ππήξρε ζπλσζηηζκφο αλ νη θξαηνχκελνη ήηαλ παξαπάλσ απφ 320. Οη αμησκαηνχρνη ηεο αζηπλνκίαο επίζεο δήισζαλ φηη ηα θέληξα θξάηεζεο ζηε Βέλλα, ηνλ Πέπιν θαη ην Σπρεξφ (πνπ επί καθξφλ δέρνληαλ επηθξίζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο θαη άιιεο ΜΚΟ γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο) είραλ θιείζεη ιφγσ ησλ κεησκέλσλ λέσλ αθίμεσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ παξακεζφξηα πεξηνρή ηνπ Έβξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σνλ Ννέκβξην, ε Human Rights Watch (HRW) πεξηέγξαςε σο «απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθέο» ηηο ζπλζήθεο ζε πνιιέο θπιαθέο θαη θέληξα θξάηεζεο. Σνλ Γεθέκβξην, ε HRW ηζρπξίζηεθε φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη κεηαλάζηεο ζπλήζσο θξαηνχληαλ ζηα ίδηα θειηά κε ηνπο ελειίθνπο. Ζ θπβέξλεζε επέηξεςε ζηελ CPT λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξηνδηθέο θαη απξνγξακκάηηζηεο επηζθέςεηο ζε θπιαθέο, θέληξα θξάηεζεο, θαη ςπρηαηξεία, θαη ε πιένλ πξφζθαηε επίζθεςε έγηλε ηνλ επηέκβξην. Αιιεο ΜΚΟ, φπσο ε HRW, δελ είραλ αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζηηο θπιαθέο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θξάηεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη Γηεζλείο νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαηψκαησλ αλέθεξαλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιήςε άδεηαο λα επηζθεθζνχλ θπιαθέο θαη θέληξα θξάηεζεο απφ φηη νη εγρψξηεο νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαηψκαησλ. Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ είρε έλα ηαθηηθφ πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζηηο θπιαθέο. Γεληθψο ε πξφζβαζε ζηα θέληξα θξάηεζεο

14 ΔΛΛΑΓΑ 14 γηα ηηο αλεμάξηεηεο νξγαλψζεηο πνπ ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ χπαξμε ζπκάησλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξψπσλ ήηαλ αλεπαξθήο. δ. Απζαίξεηε χιιεςε ή Κξάηεζε Σν χληαγκα θαη νη λφκνη απαγνξεχνπλ ηελ απζαίξεηε ζχιιεςε θαη θξάηεζε. Χζηφζν, ε αζηπλνκία δηεμήγαγε επηρεηξήζεηο-ζθνχπα θαη πξνέβε ζηελ θξάηεζε κεγάινπ αξηζκνχ αιινδαπψλ, ζπρλά ππφ άζιηεο ζπλζήθεο θαη ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ ελψ δηεξεπλνχζε ην θαζεζηψο παξακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα. Ο ξφινο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο Ζ αζηπλνκία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο εληφο ηεο ρψξαο θαη ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίαο Σάμεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Σν Ληκεληθφ ψκα είλαη αξκφδην γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ζηα Διιεληθά ρσξηθά χδαηα θαη ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.. Παξφηη νη δπλάκεηο αζθαιείαο ήηαλ γεληθψο απνηειεζκαηηθέο, ε αζηπλνκία δελ δηεξεχλεζε επαξθψο ηελ δξάζε ησλ απηναπνθαινπκέλσλ «αληηηκπεξηαιηζηψλ» αλαξρηθψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ απηνζρέδηεο βφκβεο µε γθαδάθηα θαη βφκβεο Μνιφηνθ ζε επηζέζεηο ελαληίνλ ηδηνθηεζηψλ, ππνπξγείσλ, ζηφρσλ πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηα ιεγφκελα «Γπηηθά ζπκθέξνληα», θαη ηελ αζηπλνκία, ηδηαίηεξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Καηά ηε δηάξθεηα παλειιαδηθψλ ηαξαρψλ θαη δηαδειψζεσλ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ έπεηηα απφ δηαπιεθηηζκφ κε έλαλ αζηπλνκηθφ, αλαξρηθνί πεηψληαο βφκβεο Μνιφηνθ θαηέζηξεςαλ νρήκαηα, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, πξνθαιψληαο δεκίεο χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ (πεξίπνπ 1.4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ). Σα κέζα ελεκέξσζεο

15 ΔΛΛΑΓΑ 15 επέθξηλαλ ηελ αζηπλνκία δηφηη απέηπρε λα πξνζηαηέςεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο βίαηνπο ηαξαρνπνηνχο θαη ηνπο πιηαηζηθνιφγνπο. Τπήξμαλ ηζρπξηζκνί ζηα κέζα ελεκέξσζεο φηη ε εγεζία ηεο θπβέξλεζεο δηέηαμε ηελ αζηπλνκία λα πηνζεηήζεη ακπληηθή ζηάζε ζε απάληεζε ησλ ηαξαρψλ, επηδηψθνληαο λα απνθχγεη πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηεο βίαο. Ζ δηαθζνξά ζην εζσηεξηθφ ηεο αζηπλνκίαο εμαθνινχζεζε λα απνηειεί πξφβιεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο έιαβε δηάθνξα πεηζαξρηθά κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφηαμεο θαη ηεο πξνζσξηλήο αξγίαο αζηπλνκηθψλ πνπ είραλ εκπιαθεί ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο, πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ έθδνζε πιαζηψλ εγγξάθσλ θαη ηελ ιήςε ρξεκαηηθψλ πνζψλ σο δσξνδνθία. Οη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θαηά ηεο αζηπλνκίαο αθνξνχζαλ παξαβάζε θαζήθνληνο, έθδνζε πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ, θαηάρξεζε εμνπζίαο, δηαθζνξά, παξαβηάζεηο σο πξνο ηελ ρξήζε φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ, παξάλνκε απειεπζέξσζε αηφκσλ πνπ ηεινχζαλ ππφ θξάηεζε, άζθεζε ζσκαηεκπνξίαο, θαη παξαβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ λνκηκνπνίεζε αιινδαπψλ. ε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ΜΚΟ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο δεκνζίεπζαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαθζνξά ηνπ αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο, επηθξίλνληαο ηελ επηβνιή επηεηθνχο ηηκσξίαο ζε αζηπλνκηθνχο, φπσο πνηλψλ κε αλαζηνιή, ρακειά πξφζηηκα, ή αζσψζεηο. Ο πλήγνξνο πξνέβε ζηελ δηαπίζησζε φηη κε επηβνιή απζηεξήο ηηκσξίαο ζήκαηλε φηη δελ ππήξμε θαλέλαο απνηειεζκαηηθφο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ζηελ δηαθζνξά ζην εζσηεξηθφ ηεο αζηπλνκίαο, θαη φηη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίαο Σάμεσο πξνθαλψο δελ είρε ηελ βνχιεζε λα θαηαπνιεκήζεη ηε δηαθζνξά ηνπ αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη(ΔΠΔ), αλέθεξε φηη απφ ηηο 238 δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαθνκεηαρείξηζεο ελαληίνλ αζηπλνκηθψλ απφ

16 ΔΛΛΑΓΑ 16 ην 2003 κέρξη ην 2007, κφλν έλαο αζηπλνκηθφο απνιχζεθε απφ ηελ αζηπλνκία. Σέζζεξηο αζηπλνκηθνί ζηε Θεζζαινλίθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξψελ δηεπζπληή ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηεο Άλσ Πφιεο, απνηάρζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ηεο αζηπλνκίαο ην Φεβξνπάξην. Οη αμησκαηηθνί ηεο αζηπλνκίαο είραλ ρνξεγήζεη πιαζηά έγγξαθα ζε 50 Αιβαλνχο ππεθφνπο πνπ είραλ θάλεη αίηεζε γηα άδεηα παξακνλήο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη Αιβαλνί είραλ πιεξψζεη απφ 500 κέρξη επξψ (πεξίπνπ 750 έσο δνιάξηα) σο δσξνδνθία γηα λα απνθηήζνπλ ηα έγγξαθα. Έλαο ππαζηπλφκνο ηεο θαηαδηθάζηεθε ζε πνηλή 16 κελψλ κε αλαζηνιή, ελψ ηξεηο άιινη απαιιάρζεθαλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Σνλ Ηνχλην ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο εμάξζξσζε κηα ζπείξα ζπλνξηνθπιάθσλ, αζηπλνκηθψλ, θαη πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ ιαζξαία είζνδν παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη θιεκκέλσλ νρεκάησλ απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα. Ζ Γηεχζπλζε άζθεζε πνηληθέο δηψμεηο θαη ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο εθθξεκνχζε ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Σνλ Ηνχιην, δπν αζηπλνκηθνί θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνηλή θπιάθηζεο δπν εηψλ θαη 18 κελψλ αληίζηνηρα, γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζε έλα παξάλνκν θαηάζηεκα ειεθηξνληθψλ ζηνηρεκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε. Σνλ Ννέκβξην νθηψ αζηπλνκηθνί απφ ηε Θεζζαινλίθε θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηνλ μπινδαξκφ ελφο Κχπξηνπ θνηηεηή ην Οη αζηπλνκηθνί θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο θαη θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνηλέο πνπ θπκαίλνληαλ απφ 15 έσο θαη 39 κήλεο, κε ην δηθαίσκα εμαγνξάο ηεο πνηλήο πξνο πέληε επξψ (πεξίπνπ 8 δνιάξηα) ηελ εκέξα. Ο πξψελ αξκφδηνο δηεπζπληήο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηελ πεξίνδν ηνπ μπινδαξκνχ ηνπ θνηηεηή θαηαδηθάζηεθε γηα παξακέιεζε ηνπ

17 ΔΛΛΑΓΑ 17 θαζήθνληνο ηνπ θαη ηνπ επηβιήζεθε πνηλή 15 κελψλ κε αλαζηνιή. Οη αζηπλνκηθνί εθεζίβαιαλ ηηο πνηλέο ηνπο, νη νπνίεο εθθξεκνχζαλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Ο Σχπνο θαη νη ηνπηθέο ΜΚΟ επέθξηλαλ ηηο ηηκσξίεο σο επηεηθείο. Σνλ Ννέκβξην πέληε Ληκεληθνί ζηελ Πάηξα ζπλειήθζεθαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο ιαζξαίαο εηζαγσγήο αιινδαπνχ ζηε ρψξα θαη ζχζηαζεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο δηέηαμε ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ ππφζεζε θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ ιηκελάξρε. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είραλ αλαθνηλσζεί ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. χιιεςε θαη θξάηεζε Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ έθδνζε δηθαζηηθψλ εληαικάησλ γηα ζπιιήςεηο, κε εμαίξεζε ηηο ζπιιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επ απηνθψξσ, θαη απαγνξεχεη ηηο απζαίξεηεο εληνιέο ζχιιεςεο. ε γεληθέο γξακκέο, νη αξρέο ζεβάζηεθαλ απηέο ηηο δηαηάμεηο εκπξάθησο. Ζ αζηπλνκία είλαη ππνρξεσκέλε λα θέξεη ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαη ή πνπ ζπιιακβάλνληαη ελψπηνλ ηνπ ηαθηηθνχ αλαθξηηή, εληφο 24 σξψλ. ηε ζπλέρεηα, ν ηαθηηθφο αλαθξηηήο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη έληαικα θξάηεζεο ή λα δηαηάμεη ηελ απνθπιάθηζή ηνπο ηνπο εληφο ηξηψλ εκεξψλ, εθηφο εάλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο δηθαηνινγνχλ δηήκεξε παξάηαζε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ νξίνπ. Τπάξρνπλ λφκνη πνπ πξνβιέπνπλ ηελ απειεπζέξσζε µε θαηαβνιή εγγχεζεο γηα θαηεγνξνχκελνπο νη νπνίνη θξαηνχληαη ή ζπιιακβάλνληαη µε ηελ θαηεγνξία δηάπξαμεο θαθνπξγεκαηηθήο πξάμεο, εθηφο αλ ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο απνθαζίζεη φηη είηε ππάξρεη θίλδπλνο λα δηαθχγεη ζην εμσηεξηθφ ν θαηεγνξνχκελνο είηε φηη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ θνηλσλία. Ο λφκνο νξίδεη φηη ηα άηνκα πνπ ηεινχλ ππφ θξάηεζε, έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηθνηλσλήζνπλ µε έλαλ ζηελφ ζπγγελή ηνπο ή άιιν ηξίην

18 ΔΛΛΑΓΑ 18 κέξνο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηθεγφξν θαη γηαηξφ. Χζηφζν, θαηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηε ρψξα ην 2005, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (CPT) απνθάλζεθε φηη ε θπβέξλεζε δελ ζεβφηαλ ηα δηθαηψκαηα απηά ζηελ πξάμε. Ζ Δπηηξνπή, έιαβε γλψζε πνιιψλ ηζρπξηζκψλ φηη ε πξφζβαζε ζε δηθεγφξνπο είρε θαζπζηεξήζεη γηα δηάζηεκα έσο θαη ηξηψλ εκεξψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο, ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαλ αιινδαπνί θπξίσο - ηζρπξίδνληαλ φηη είραλ ππνζηεί θαθνκεηαρείξηζε θαηά ηε ζχιιεςε θαη ηελ αλάθξηζή ηνπο. Ζ CPT δέρζεθε πνιπάξηζκεο θαηαγγειίεο απφ θξαηνχκελνπο ιαζξνκεηαλάζηεο, φηη ηνπο είραλ δνζεί ελεκεξσηηθά έγγξαθα γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο µφλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη φηη εμαλαγθάδνληαλ είηε µε ηε ρξήζε βίαο ή είηε κε ηελ απεηιή θαθνκεηαρείξηζεο, λα ππνγξάςνπλ φηη είραλ ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγγξάθσλ απηψλ. Οη θαηεγνξνχκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ δηθεγφξν. ε ππνζέζεηο θαθνπξγεκάησλ ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο παξέρεη δηθεγφξνπο ζε θαηεγνξνπκέλνπο νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ δηθεγφξν. Οη θαηεγνξνχκελνη πνπ παξνπζηάδνληαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ηελ επαχξην ηεο δηάπξαμεο ελφο αδηθήκαηνο κπνξνχλ λα δηθαζηνχλ ακέζσο κε δηαδηθαζίεο απηνθψξνπ. Παξφηη νη λνκηθέο εγγπήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάζηαζεο δηθεγφξνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ππνζέζεηο µε ηελ απηφθσξε δηαδηθαζία, ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε δίθε πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα παξνπζηάζεη επαξθή ππεξάζπηζε. Οη θαηεγνξνχκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ αλαβνιή ηεο δίθεο ηνπο γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ ππεξάζπηζή ηνπο, ην δηθαζηήξην φκσο δελ ππνρξενχηαη λα ηελ παξάζρεη. Οη δηαδηθαζίεο απηνθψξνπ εθαξκφζηεθαλ ζε ιηγφηεξεο απφ 10 ηνηο εθαηφ ησλ ππνζέζεσλ.

19 ΔΛΛΑΓΑ 19 Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ αλέθεξε φηη ν αξηζκφο ησλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ πνιίηεο αλαθνξηθά κε παξαβηάζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ειεπζεξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα πξάμεσλ ηεο αζηπλνκίαο παξέκεηλε πςειφο. Οη παξαβηάζεηο απηέο ζπκπεξηιάκβαλαλ: ηελ πξνζαγσγή αηφκσλ ζε θξαηεηήξηα γηα απζαίξεηνπο ειέγρνπο εμαθξίβσζεο ζηνηρείσλ, ελψ νη αζηπλνκηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ πξνζβιεηηθή γιψζζα θαη απεηιέο άζθεζεο βίαο, θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή ζσκαηηθψλ ειέγρσλ δεκνζίσο. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε παξαηήξεζε επίζεο κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαγγειηψλ γηα ηε δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ απφ αζηπλνκηθνχο ρσξίο λα έρνπλ πάξεη θαηάζεζε απφ ηα ζχκαηα. Ζ αζηπλνκία, ζχκθσλα µε αλαθνξέο, είρε σο ζηφρνπο άηνκα µε βάζε ηε θπιή, ην ρξψκα, ηελ εζληθφηεηα ή θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζε πεξηνρέο πςειήο εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ ππφζεζε ηνπ 2006 πνπ αθνξνχζε θαηαγγειίεο 14 Παθηζηαλψλ, κνλίκσλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο φηη είραλ απαρζεί εθθξεκνχζε σο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ πξνθπιάθηζε γηα δηάζηεκα κέρξη θαη 18 κήλεο ζηηο πεξηπηψζεηο θαθνπξγεκάησλ θαη κέρξη 9 κήλεο γηα πιεκκειήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «θαηά ζπξξνήλ εμ ακειείαο αλζξσπνθηνλίαο». Γηθεγφξνη ππεξάζπηζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ ε πξνθπιάθηζε ππνηίζεηαη φηη ζα έπξεπε λα εθαξκφδεηαη ζε εμαηξεηηθέο ππνζέζεηο, είρε πιένλ γίλεη ν θαλφλαο. Δπίζεο επηζήκαλαλ φηη ε πξνθπιάθηζε ήηαλ ππεξβνιηθά καθξφρξνλε θαη φηη, παξφηη ν Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο απνθιείεη ξεηά «ηε ζνβαξφηεηα ηνπ εγθιήκαηνο» σο θξηηήξην πξνθπιάθηζεο, απηή ζηελ πξάμε απνηεινχζε ζπλήζσο ηελ θχξηα αηηία γηα παξαηεηακέλε θξάηεζε. Σν Γηθαζηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηάμεη ηελ απειεπζέξσζε πξνθπιαθηζκέλσλ µε ή ρσξίο εγγχεζε ελψ εθθξεκεί ε δίθε. χκθσλα µε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο νη πξνθπιαθηζκέλνη απνηεινχλ πεξίπνπ ην 30

20 ΔΛΛΑΓΑ 20 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θπιαθηζκέλσλ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην θαηλφκελν ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ. ε. Άξλεζε Γίθαηεο Γεκφζηαο Γίθεο Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ χπαξμε αλεμάξηεηεο δηθαηνζχλεο, θαη ε θπβέξλεζε γεληθά ζεβάζηεθε εκπξάθησο απηφλ ηνλ θαλφλα. Παξαηεξεηέο, σζηφζν, αλέθεξαλ φηη ε δηθαζηηθή εμνπζία ππφθεηηαη ζε επηξξνέο. ε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ην 2006 θαη ην 2007, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ επέθξηλε ηελ θπβέξλεζε γηα αδηθαηνιφγεηα κεγάιεο πεξηφδνπο εθδίθαζεο ππνζέζεσλ θαη έθξηλε ην Διιεληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα σο αλαπνηειεζκαηηθφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, δπν δηθαζηέο απνιχζεθαλ ιφγσ θαηεγνξηψλ δηαθζνξάο. Γηθαζηηθέο έξεπλεο κε θαηεγνξίεο δηαθζνξάο γηα πεξίπνπ 20 δηθαζηέο εθθξεκνχζαλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Έλαο δηθαζηήο εγθαηέιεηςε ηε ρψξα θαη θξπβφηαλ απφ ηηο αξρέο ζην εμσηεξηθφ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ζ δηθαηνζχλε ππήξμε πην επηεηθήο σο πξνο άηνκα ηα νπνία ηζρπξίζηεθαλ φηη είραλ πνιηηηθά θίλεηξα ζε πξάμεηο θαηαζηξνθήο πεξηνπζίαο (νη απηναπνθαινχκελνη αλαξρηθνί), απ φηη πξνο άηνκα πνπ δελ πξνέβαιαλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη είραλ πνιηηηθά θίλεηξα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε αλαξρηθνχο ζπρλά επηβιήζεθαλ πνηλέο θπιάθηζεο µε αλαζηνιή αληί γηα θαλνληθή θπιάθηζε ή πξφζηηκα. ηηο 13 Απγνχζηνπ, ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη (ΔΠΔ) απέζηεηιε κηα επηζηνιή ζηνλ Δηζαγγειέα θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ πεξηείρε 39 πξφζθαηεο ππνζέζεηο πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην γηα ινγαξηαζκφ, ή ελαληίνλ Ρνκά. Σν ΔΠΔ ηζρπξίδεηαη φηη νη ππνζέζεηο ελαληίνλ Ρνκά ζπλήζσο εξεπλήζεθαλ ηάρηζηα, ελψ ππνζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ Ρνκά ζρεηηθά κε ζνβαξέο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δηήξθεζε αξθεηά ρξφληα θαη ζπαλίσο είραλ σο απνηέιεζκα θαηαδίθεο ή άζθεζε δηψμεσλ. Δπηπιένλ, ην ΔΠΔ παξαηήξεζε φηη νη

21 ΔΛΛΑΓΑ 21 πεξηπηψζεηο θαθνκεηαρείξηζεο απφ αζηπλνκηθνχο πνπ θαηαγγέιζεθαλ απφ Ρνκά ζρεδφλ πάληα νδήγεζαλ ζε αζσψζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ είραλ θαηεγνξεζεί. Μεηά ην ζάλαην ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ, νη αξρέο ζπλέιαβαλ έλαλ αζηπλνκηθφ θαη ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ γεγνλφηνο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Δθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο έθαλαλ δειψζεηο ζρεηηθά κε ην γεγνλφο, ηηο νπνίεο παξαηεξεηέο ζεσξνχλ ππνλννχζαλ ηη ν αζηπλνκηθφο ήηαλ έλνρνο. Σηο κέξεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ ππξνβνιηζκφ, ηα βαζηθά κέζα ελεκέξσζεο θαηαδίθαζαλ ηνπο αζηπλνκηθνχο σο ελφρνπο γηα ηε δνινθνλία ηνπ λεαξνχ. Αλεμάξηεηνη παξαηεξεηέο εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία φηη ηέηνηνπ είδνπο δειψζεηο ζεσξνχζαλ σο δεδνκέλε ηελ ελνρή ηνπ αζηπλνκηθνχ θαη έζεηαλ ζε θίλδπλν ην δηθαίσκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα δίθαηε δίθε. Γηαδηθαζίεο Γηεμαγσγήο Γίθεο Ο λφκνο πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, θαη ε αλεμάξηεηε δηθαηνζχλε εθάξκνζε γεληθψο ζηελ πξάμε απηφ ην δηθαίσκα. Οη δίθεο είλαη δεκφζηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, θαη έλνξθνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο θαθνπξγεκάησλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Ζ λνκνζεζία θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο επηηξέπεη ηελ άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δίθεο κε ελφξθνπο ζε πεξηπηψζεηο βίαηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη θαηεγνξνχκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη παξφληεο ζηε δίθε θαη λα έρνπλ δηθεγφξν.. ηελ πεξίπησζε άπνξσλ θαηεγνξνπκέλσλ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο πνηληθέο θαηεγνξίεο, παξέρεηαη δηθεγφξνο µε έμνδα ηνπ θξάηνπο. Οη θαηεγνξνχκελνη κπνξνχλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη λα εμεηάδνπλ ηνπο κάξηπξεο θαη αληηπαξάζηαζε θαη λα παξνπζηάδνπλ κάξηπξεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο. Οη θαηεγνξνχκελνη θαη νη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπο έρνπλ πξφζβαζε ζηα απνδεηθηηθά

22 ΔΛΛΑΓΑ 22 ζηνηρεία ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ ππφζεζή ηνπο. Οη θαηεγνξνχκελνη απνιακβάλνπλ ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηνο, θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθήζνπλ έθεζε. Καηεγνξνχκελνη πνπ δελ κηινχλ ηελ Διιεληθή γιψζζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ δηεξκελέα δηνξηζκέλν απφ ηα δηθαζηήξηα. Οξηζκέλεο ΜΚΟ αλέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο φηη ε πνηφηεηα ηεο δηεξκελίαο ήηαλ θαθή γηα φζνπο δελ κηινχζαλ ηελ Διιεληθή γιψζζα. Παξ φια απηά, δηπισκαηηθνί παξαηεξεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε δηεξκελεία ήηαλ θαιήο πνηφηεηαο ζε δίθεο εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ ζπκάησλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξψπσλ. Ζ θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη ηε αξία (ηνλ Ηζιακηθφ ζξεζθεπηηθφ λφκν) σο ηε λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηα νηθνγελεηαθά θαη αζηηθά δεηήκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε. Πνιηηηθνί Κξαηνχκελνη Γελ ππήξμαλ αλαθνξέο γηα ηελ χπαξμε πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. Δθδίθαζε Αζηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Έλδηθα Μέζα Γεληθά ππάξρεη αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε δηθαηνζχλε γηα ηηο αζηηθέο ππνζέζεηο. Γελ ππάξρνπλ άιια δηνηθεηηθά κέζα απνθαηάζηαζεο πέξαλ ησλ ελδίθσλ κέζσλ γηα πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ. ζη. Απζαίξεηε Παξαβίαζε ηεο Ηδησηηθήο Εσήο, Οηθηαθνχ Αζχινπ ή ηνπ Πξνζσπηθνχ Απνξξήηνπ (Αιιεινγξαθία) Ζ λνκνζεζία απαγνξεχεη ηέηνηεο πξάμεηο. Παξ φια απηά, νη δηαηάμεηο απηέο δελ έγηλαλ πάληνηε ζεβαζηέο ζηελ πξάμε.

23 ΔΛΛΑΓΑ 23 Ζ αζηπλνκία θαη νη εηζαγγειείο πξαγκαηνπνίεζαλ ηαθηηθά επηρεηξήζεηο θαη έξεπλεο ζε πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχζαλ Ρνκά θαη κεηαλάζηεο, θαη ζπρλά εηζέβαιαλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο ρσξίο άδεηα αλαδεηψληαο ππφπηνπο γηα εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, θαη γηα ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ θαη φπισλ. Σνπηθέο αξρέο πξνέβεζαλ ζε εμψζεηο Ρνκά απφ θαηαπιηζκνχο κε ζθελέο θαη απείιεζαλ πξνβνχλ θαη ζε άιιεο εμψζεηο. Οη ΜΚΟ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ ζπρλά φηη νη αζηπλνκηθέο αξρέο βηαηνπξάγεζαλ ελαληίνλ ή παξελφριεζαλ παξάλνκνπο κηθξνπσιεηέο ζηνπο δξφκνπο θαη παξάλνκνπο κεηαλάζηεο. Δλότετα 2 εβασκός τωλ Ποιητηθώλ Διεσζερηώλ, σσκπερηιακβαλοκέλωλ: α. ηεο Διεπζεξία ηνπ Λφγνπ θαη ηνπ Σχπνπ Σν χληαγκα θαη ε λνκνζεζία πξνβιέπνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ ηχπνπ, θαη ε θπβέξλεζε γεληθά ζεβάζηεθε ηα δηθαηψκαηα απηά εκπξάθησο.. Παξ φια απηά, εμαθνινχζεζαλ λα πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ. Ο λφκνο απαγνξεχεη ην ιφγν πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ή δηαηαξάζζεη ηηο θηιηθέο ζρέζεηο ηε ρψξαο κε μέλα θξάηε, πνπ δηαζπείξεη ςεπδείο εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θφβν ζηνπο πνιίηεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ακνηβαία δηρφλνηα ή λα πξνθαιέζνπλ ή λα δηεγείξνπλ ηνπο πνιίηεο ζε βηαηνπξαγίεο θαη ζε δηαηάξαμε ηεο θνηλήο εηξήλεο. Χζηφζν, πνιχ ζπάληα απηέο νη απαγνξεχζεηο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δπζθήκηζεο, νη θαηεγνξνχκελνη αθέζεθαλ ειεχζεξνη µε εγγχεζε κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο, ρσξίο λα εθηίζνπλ πνηλή θπιάθηζεο. Οη πνιίηεο κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ δεκφζηα ή ηδησηηθά θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε ρσξίο λα ππνζηνχλ νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο, θαη ε θπβέξλεζε δελ πξνζπάζεζε λα εκπνδίζεη ηελ θξηηηθή απηή.

24 ΔΛΛΑΓΑ 24 Κπθινθνξνχλ πνιπάξηζκεο αλεμάξηεηεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθα, πνπ εθθξάδνπλ γεληθά πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη φηη ε θπβέξλεζε αζθεί «άκεζν έιεγρν» ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε, θαη ζέηεη φξηα ηδηνθηεζίαο ζηηο ξαδηνηειενπηηθέο ζπρλνηήηεο. Χζηφζν, ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηνη ξαδηνθσληθνί θαη ηειενπηηθνί ζηαζκνί εθθξάδσληαο πιεζψξα απφςεσλ κε ειάρηζηνπο ή θαζφινπ πεξηνξηζκνχο απφ ηελ θπβέξλεζε. Οη θξαηηθνί ζηαζκνί είραλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο απφςεηο ηεο θπβέξλεζεο αιιά παξείραλ σζηφζν αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζέζεηο άιισλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Ζ πξνππφζεζε λφκνπ ηνπ 2007 πεξί κέζσλ ελεκέξσζεο, φηη νη ξαδηνθσληθνί θαη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα κεηαδίδνπλ ην πξφγξακκά ηνπο θαηά θχξην ιφγν ζηα Διιεληθά, δελ είρε πξαθηηθφ αληίθηππν ζηνπο ππάξρνληεο Σνπξθφθσλνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ζηε Θξάθε. Ζ λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ θαηάζρεζε, µε εληνιή ηνπ Δηζαγγειέα, εθδφζεσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηελ Υξηζηηαλνζχλε, «ή νπνηαδήπνηε άιιε γλσζηή ζξεζθεία», πνπ έρνπλ άζεκλν πεξηερφκελν, πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ππέξ ηεο βίαηεο αλαηξνπήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, ή πνπ απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηξαηφ ή ηελ άκπλα ηεο ρψξαο. Ζ θπβέξλεζε δελ άζθεζε θακκία δίσμε γηα παξαβίαζε απηνχ ηνπ λφκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη πνηλέο γηα «νπνηνλδήπνηε εθ πξνζέζεσο πξνηξέπεη άιινπο ζε πξάμεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, µίζνο ή βία ελαληίνλ αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ µε βάζε ηε θπιεηηθή ή ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ηνπο ή γηα νπνηνλδήπνηε εθθξάδεη απφςεηο πνπ πξνζβάιινπλ άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ ιφγσ ηεο θπιεηηθήο ή ηε εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο».

25 ΔΛΛΑΓΑ 25 Σν Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη (ΔΠΔ) θαη ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην ππέβαιαλ κήλπζε ελαληίνλ ηεο εθεκεξίδαο Ελεύθερος Κόσμος θαη ηνπ πξψελ ππνςήθηνπ βνπιεπηή ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ (ΛΑΟ) Κψζηα Πιεχξε γηα ξαηζηζκφ θαη αληηζεκηηηζκφ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 ην δηθαζηήξην αζψσζε ηνλ Ελεύθερο Κφζκν, αιιά ν Πιεχξεο θαηαδηθάζηεθε ζε πνηλή θπιάθηζεο 14 κελψλ κε αλαζηνιή κε ηελ θαηεγνξία ηεο ππνθίλεζεο κίζνπο θαη ξαηζηζηηθήο βίαο κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Οη Δβξαίνη, Όιε ε αιήζεηα». ην βηβιίν ηνπ, ν ζπγγξαθέαο αξλείηαη ηελ χπαξμε ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη απνθαιεί ηνπο Δβξαίνπο «ζαλάζηκνπο ερζξνχο» θαη «ππάλζξσπνπο». Ο Πιεχξεο άζθεζε έθεζε, θαη ε θαη έθεζε δίθε ηνπ δελ είρε μεθηλήζεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. ηηο 5 Μαξηίνπ 2008, ην ηξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελψλ θαηαδίθαζε ηξεηο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ Ελεύθεροσ Κόσμοσ ζε πνηλή 7 κελψλ κε αλαζηνιή γηα πξνζβνιή θαηά ησλ Δβξαίσλ. Οη δεκνζηνγξάθνη έθαλαλ έθεζε ελαληίνλ ηεο πνηλήο. Σνλ επηέκβξην ην Δθεηείν ηξνπνπνίεζε νκφθσλα ηελ πνηλή απφ θπιάθηζε επηά κελψλ ζε πέληε κήλεο κε αλαζηνιή. Σν επηέκβξην ην Δθεηείν ηεο Αζήλαο θαηαδίθαζε ηνλ εθδφηε θαη έλαλ πξψελ αξζξνγξάθν ηεο εβδνκαδηαίαο εθεκεξίδαο Ελεύθερος Κόσμος γηα αληηζεκηηηζκφ κέζσ έλνο άξζξνπ ηεο εθεκεξίδαο ην Ο αξζξνγξάθνο είρε εθθξαζηεί αξλεηηθά ελαληίνλ ηεο κηθξήο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία είρε εμνινζξεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οινθαπηψκαηνο, γξάθνληαο: «Γφμα ησ Θεψ, έκεηλαλ ιηγφηεξνη απφ 1.500». Δθαζηνο θαηεγνξνχκελνο θαηαδηθάζηεθε ζε πνηλή πέληε κελψλ κε αλαζηνιή. Σν Γεθέκβξην, κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζξαειηλήο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο ζηε Γάδα, ε θεληξναξηζηεξή εθεκεξίδα Ελεσθεροτσπία δεκνζίεπζε αληηζεκηηηθά ζθίηζα θαη θαθεληξερή ζρφιηα, φπσο έθαλαλ

26 ΔΛΛΑΓΑ 26 θαη κηθξφηεξεο εμηξεκηζηηθέο εθεκεξίδεο πνπ ζχλεθξηλαλ ηνπο Δβξαίνπο κε ηνπο Ναδί ή ηνπο ζεψξεζαλ ππεχζπλνπο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι. Σνλ Οθηψβξην ηα κέζα ελεκέξσζεο ζηε Θεζζαινλίθε αλέθεξαλ φηη δπν ζπληάθηεο ηεο Millet, κηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο πνπ θπθινθνξεί ζηελ Σνπξθηθή γιψζζα, θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνηλέο 12 κελψλ κε αλαζηνιή γηα ππνθίλεζε κίζνπο ελαληίνλ ηεο Πνκαθηθήο θνηλφηεηαο. χκθσλα κε κηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Οθηψβξην απφ ηνπο Ρεπφξηεξ Υσξίο χλνξα, ν δεκνζηνγξάθνο Μάθεο Ννδάξνο δέρηεθε επίζεζε απφ δπν άγλσζηα άηνκα. Ο Ννδάξνο αξζξνγξαθνχζε θαζεκεξηλά ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα Ελεσθεροτσπία, γηα ηελ θπβεξλεηηθή δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαθνδηαρείξηζε. Οη αξρέο δελ είραλ μεθηλήζεη ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ην πεξηζηαηηθφ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Διεπζεξία ηνπ Γηαδηθηχνπ Ζ θπβέξλεζε δελ επέβαιε θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ππήξμαλ αλαθνξέο φηη ε θπβέξλεζε παξαθνινπζνχζε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή δηαδηθηπαθά θφξα ζπδεηήζεσλ. Άηνκα θαη νκάδεο είραλ γεληθψο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα θαη εηξεληθά ηηο απφςεηο ηνπο µέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, θάλνληαο ρξήζε κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ. Ζ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ήηαλ επξέσο δηαζέζηκε θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε φιε ηε ρψξα. Ζ δίθε ελαληίνλ ελφο δηαρεηξηζηή ηζηνινγίσλ ζην Γηαδίθηπν, ν νπνίνο είρε θαηεγνξεζεί γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε επεηδή άζθεζε θξηηηθή ελαληίνλ εληφο ζξεζθεπηηθνχ ηειενπηηθνχ επαγγειηζηή, δελ είρε αξρίζεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Δλαληίνλ ηνπ δηαρεηξηζηή είρε ππνβιεζεί κήλπζε ην 2006 εμαηηίαο ζρνιίσλ πνπ είραλ εκθαλίζηεθαλ ζε

27 ΔΛΛΑΓΑ 27 κηα απφ ηηο ζειίδεο πνπ δηαρεηξηδφηαλ, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ κήλπζε είρε ρξεζηκνπνηεζεί ν ραξαθηεξηζκφο «ειίζηνο» ελαληίνλ ηνπ επαγγειηζηή δηφηη απηφο ηζρπξηδφηαλ φηη φια ηα πξάγκαηα ζηε Γε πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα. Αθαδεκατθή Διεπζεξία θαη Πνιηηηζηηθά Γεγνλφηα Ζ θπβέξλεζε δελ επέβαιε πεξηνξηζκνχο ζηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία ή ζε νπνηαδήπνηε πνιηηηζηηθή εθδήισζε. β. Διεπζεξία ηνπ Γηθαηψκαηνο ηνπ πλέξρεζζαη θαη ηνπ πλεηαηξίδεζζαη Δηξεληθά Διεπζεξία ηνπ Γηθαηψκαηνο ηνπ πλέξρεζζαη Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη, θαη ε θπβέξλεζε ζεβάζηεθε γεληθά απηφ ην δηθαίσκα εκπξάθησο. Ο ζάλαηνο ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ππξνδφηεζε ηαξαρέο θαη δηαδειψζεηο πνπ θξάηεζαλ πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα. ηνπο εηξεληθνχο δηαδεισηέο πξνζηέζεθαλ βίαηνη απηναπνθαινχκελνη αλαξρηθνί θαη εκπξεζηέο. Υξεζηκνπνηψληαο βφκβεο Μνιφηνθ, κπνπθάιηα κε ζηνππηά εκπνηηζκέλα κε πεηξέιαην, πέηξεο θαη άιια αληηθείκελα πνπ εθηφμεπαλ πξνο ηνπο αζηπλνκηθνχο, νη βίαηνη απηνί δηαδεισηέο ηξαπκάηηζαλ δεθάδεο αζηπλνκηθνχο θαη θαηέζηξεςαλ νρήκαηα, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο, πξνθαιψληαο δεκίεο χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ (πεξίπνπ 1.4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ). Ζ αζηπλνκία έθαλε ρξήζε δαθξπγφλσλ θαη βίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρηππεκάησλ κε γθινκπ, γηα λα δηαιχζεη βίαηεο δηαδειψζεηο. ηηο 11 Γεθεκβξίνπ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία αλέθεξε φηη δπν απφ ηα κέιε ηεο δέρηεθαλ ρηππήκαηα απφ γθινκπ αζηπλνκηθψλ θαη άζθεζε θξηηηθή ζηελ αζηπλνκία γηα ην φηη δελ έθαλε δηαθξίζεηο κεηαμχ εηξεληθψλ δηαδεισηψλ θαη βίαησλ αλαξρηθψλ.

28 ΔΛΛΑΓΑ 28 Διεπζεξία ηνπ πλεηαηξίδεζζαη Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη. Χζηφζν, ηα δηθαζηήξηα εμαθνινχζεζαλ λα ζέηνπλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηα νλφκαηα ελψζεσλ νξηζκέλσλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ. Σν 2006, ε νξγάλσζε «ηέγε Μαθεδνληθνχ Πνιηηηζκνχ» άζθεζε έθεζε ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ησλ αξρψλ λα πξνβνχλ ζε αλαγλψξηζή ηεο σο ζχλδεζκνπ. Ζ ππφζεζε εμαθνινπζνχζε λα εθθξεκεί δηθαζηηθά ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ζ θπβέξλεζε απαγφξεπζε ηελ ιεηηνπξγία ελψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν «Σνπξθηθφο» ζηνλ ηίηιν ηνπο. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ(ΔΓΓΑ) απεθάλζε ηνλ Μάξηην φηη ε δηάιπζε ηεο Σνπξθηθήο Έλσζεο Ξάλζεο, ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1927, κεηά απφ 21 ρξφληα λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ( ), ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. Σν ΔΓΓΑ επίζεο θαηαδίθαζε ηελ άξλεζε ηεο Διιάδνο λα θαηαρσξήζεη ηελ Πνιηηηζηηθή Έλσζε Σνχξθσλ Γπλαηθψλ Ρνδφπεο σο ζσκαηείνπ. Σα Διιεληθά δηθαζηήξηα, επηθαινχκελα ηελ πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923, είραλ πξνβάιεη άξλεζε σο πξνο ηελ ρξήζε ηεο ιέμεο «Σνπξθηθφ/ Σνπξθηθφο» ζην ηίηιν απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ, δηφηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη επίζεκα ηελ κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο κφλν σο «Μνπζνπικαληθή» ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα, θαη φρη σο «Σνπξθηθή» εζλνηηθή κεηνλφηεηα. Ζ Διιάδα άζθεζε έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο, αιιά ην ΔΓΓΑ απέξξηςε ηελ έθεζε ηνλ Οθηψβξην. Σνλ Γεθέκβξην, ε Σνπξθηθή Έλσζε Ξάλζεο δήηεζε ηελ αλαγλψξηζή ηεο απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο Ξάλζεο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ. Ζ ππφζεζε εθδηθάζηεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ, αιιά ην δηθαζηήξην δελ είρε εθδψζεη αθφκε ηελ απφθαζε ηνπ σο ην ηέινο ηνπ έηνπο. γ. Θξεζθεπηηθέο Διεπζεξίεο

29 ΔΛΛΑΓΑ 29 Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζξεζθεχκαηνο. Παξ φια απηά, µε Οξζφδνμεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο αληηκεηψπηζαλ δηνηθεηηθά εκπφδηα ή λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ηεο ζξεζθείαο ηνπο. Ζ λνκνζεζία αλαγλσξίδεη ηελ Αλαηνιηθή Οξζφδνμε ηνπ Υξηζηνχ Δθθιεζία (Διιελνξζφδνμε Δθθιεζία) σο «επηθξαηνχζα» ζξεζθεία. Ζ Διιελνξζφδνμε Δθθιεζία ζπλέρηζε λα αζθεί ζεκαληηθή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή επηξξνή. Ζ θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη de facto ην Καλνληθφ Γίθαην ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο. Πξνλφκηα θαη λνκηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία δελ έρνπλ παξαρσξήζεθαλ θαη ζε άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ζξεζθείεο. Δθπξφζσπνη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο αξλήζεθαλ λα έρνπλ δηάινγν κε ζξεζθεπηηθέο νκάδεο πνπ ζεσξνχζαλ επηβιαβείο γηα ηνπο Οξζφδνμνπο πηζηνχο, θαη ζπκβνχιεπαλ ηνπο πηζηνχο ηνπο λα απνθεχγνπλ επαθέο κε Μαξηχξεο ηνπ Ηερσβά, πηζηνχο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ ησλ Αγίσλ ησλ Σειεπηαίσλ Ζκεξψλ (Μνξκφλνη), ησλ Πξνηεζηαληψλ θαη ησλ επαγγειηθψλ ρξηζηηαληθψλ εθθιεζηψλ. Ζ θπβέξλεζε παξέζρε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηελ ειιεληθή Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη κηζζνδνηνχζε θαη θαηέβαιε θαη απνδεκηψζεηο γηα θάπνηεο δαπάλεο ησλ ηξηψλ επίζεκσλ κνπζνπικαληθψλ ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ, ή κνπθηήδσλ, ζηε Θξάθε. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε αλήγγεηιε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 φηη ζα πξνζειάκβαλε 240 ηκάκεδεο σο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ζηε Θξάθε. ην ηέινο ηνπ έηνπο, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εμέηαδε αηηήζεηο ππνςεθίσλγηα ηηο ζέζεηο ησλ ηκάκεδσλ. Δθπξφζσπνη ηεο Δβξατθήο ζξεζθείαο δήηεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα θαηαβάιεη θαη ηνπο κηζζνχο ησλ ξαβίλσλ, δεδνκέλεο ηεο πξαθηηθήο λα κηζζνδνηεί ηνπο νξζφδνμνπο ηεξείο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο κνπθηήδεο. Χο ην ηέινο ηνπ έηνπο, ε θπβέξλεζε δελ είρε απαληήζεη ζε απηφ ην αίηεκα.

30 ΔΛΛΑΓΑ 30 Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία, ε Δβξατθή ζξεζθεία (Ηνπδατζκφο) θαη ην Ηζιάκ είλαη νη κνλαδηθέο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο «λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ», θαί έηζη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηέρνπλ, θιεξνδνηνχλ θαη θιεξνλνκνχλ πεξηνπζία θαη λα εθπξνζσπνχληαη ζηα δηθαζηήξηα σο εθπξφζσπνη ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Άιιεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο αλαγλσξίδνληαη σο «λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ», θαη σο ηέηνηα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο «επθηήξησλ νίθσλ» ή άιιεο πεξηνπζίαο άκεζα σο ζξεζθεπηηθά πξφζσπα, αιιά πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ αζηηθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο,θαηλα θιεξνδνηνχλ ή θιεξνλνκνχλ πεξηνπζία ή λα εθπξνζσπνχληαη ζηα δηθαζηήξηα γηα λνκηθέο ππνζέζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί κηα ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα σο «λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ» ζα πξέπεη ε θνηλφηεηα απηή λα απνηειεί «γλσζηή ζξεζθεία» ή δφγκα. Ζ γλσζηή ζξεζθεία έρεη νξηζζεί απφ ηα δηθαζηήξηα σο ζξεζθεία ηεο νπνίαο νη δηδαζθαιίεο θαη ε ιαηξεία είλαη δεκφζηεο, είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, δελ ζίγνπλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη ηα ρξεζηά ήζε, θαη δηαζέηνπλ ζξεζθεπηηθή ηεξαξρία. Γελ ππάξρεη θάπνηνο επίζεκνο κεραληζκφο γηα ηελ αλαγλψξηζε σο «γλσζηήο ζξεζθείαο». Ζ αλαγλψξηζε παξαρσξείηαη εκκέζσο κε ηελ έθδνζε άδεηαο «επθηήξηνπ νίθνπ» απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.. Οξηζκέλα Υξηζηηαληθά δφγκαηα φπσο νη Ρσκαηνθαζνιηθνί, νη Πεληεθνζηηαλνί, νη Μεζνδηζηέο, νη Δπαγγειηθνί, θαη νη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, αλαγλσξίδνληαη σο «γλσζηέο ζξεζθείεο». Κακία λέα ζξεζθεπηηθή νληφηεηα δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ ην Σξεηο νκάδεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ αξραία Διιεληθή πνιπζετζηηθή παξάδνζε είραλ ππνβάιεη αίηεζε ζην ππνπξγείν γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο. Παξά ηηο παξαηλέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε λα απνθξηζεί ζηφ αηηήκα ηνπο, απάληεζε δελ

Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010

Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010 Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010 Ζ Διιάδα είλαη ζπληαγκαηηθή δεκνθξαηία κε πνιπθνκκαηηθφ Θνηλνβνχιην θαη πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία Ελλάδα 1. Γεληθά Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εμειίρηεθαλ θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέρξη ην 2001 ε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 Page 1 of 64 Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ:

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ.

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Οπγάνωζη ηηρ νομικήρ μοπθήρ ηων θπηζκεςηικών κοινοηήηων και ηων ενώζεων ηοςρ ζηην Ελλάδα και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Θπηζκεςμάηων» ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ Άρθρο 1 Έννοια Θρηςκευτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 1 ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 2 Πρόλογος Αγαπηηές και Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, Μεηά ηελ ζεηηθή ζέισ λα πηζηεχσ αληαπφθξηζή ζαο ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ παξφληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS 1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS ρνιή: Ννκηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα: Ννκηθό Δμάκελν: 4 ν (εαξηλό) Μάζεκα: Αηνκηθά θαη Κνηλωληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

European Public Service Unions Prison Service Meeting. 1) Δηζαγσγή

European Public Service Unions Prison Service Meeting. 1) Δηζαγσγή Δπίζθεςε ζηελ Βειγηθή Φπιαθή Saint Gilles Σηα πιαίζηα ηεο Σπλάληεζεο ηεο Δπξσπατθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίνπ Τνκέα ζηηο Βξπμέιιεο 11-12/5/2010 European Public Service Unions Prison Service Meeting

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο:

Διπλωματική Εργαςία. Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο: Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Π.Μ.Σ. Διδακτική τησ Τεχνολογίασ και Ψηφιακών Συςτημάτων Διπλωματική Εργαςία Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο: Εναλλακτικοί Τρόποι Εκδήλωςησ, Τρόποι Αντιμετώπιςησ και Διερεύνηςήσ των ηνχξε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο

Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο του Παναγιώτη Μαντζούφα 1 Πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ νθείινληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδίσο ε πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε, πνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθπαίδεπζε σο πνιηηηθή θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ ελήιηθσλ θξαηνπκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα