ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ"

Transcript

1 ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

2 ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ ΘΑΗ ΖΘΗΘΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ Η ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ ηηκωξείηαη δηόηη όπωο επί ιέμε αλαθέξεη ν ζρεηηθόο ειιεληθόο λόκνο : << Αιινηώλεη ηε γλεζηόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ηωλ αζιεηώλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηωλ αζιεηώλ θαη ηδίωο ηωλ αλειίθωλ θαη είλαη αληίζεην κε ηηο αξρέο ηνπ επ αγωλίδεζζε ηνπ νιπκπηζκνύ θαη ηηο ηαηξηθήο εζηθήο>>

3 ΚΚΔ Ρα ΚΚΔ πξνβάιινπλ πεξηζζόηεξεο ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ αζιεηηζκνύ θαη εμαηηίαο ηνπο απηόο ππέζηε πνιιέο θαη βαζηέο αιιαγέο θαη σο πξνο ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθεη θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ αγώλσλ. Ν θαηαλαισηηζκόο, ε επηδίσμε κε θάζε ηξόπν ηνπ θέξδνπο θαη ν αληαγσληζκόο νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν λα εθκεηαιιεύεηαη κέρξη θαη θνξπθαίεο πνιηηηζκηθέο αμίεο όπσο απηήλ ηνπ αζιεηηζκνύ γηα λα απνθηήζεη δύλακε θαη όπσο είλαη θαλεξό ηα ΚΚΔ εμππεξεηνύλ άςνγα απηόλ ηνλ ζθνπό. Έηζη ζηηο κέξεο καο δηαπηζηώλνπκε νξηζκέλα αξλεηηθά, εθθπιηζηηθά θαηλόκελα πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζην αζιεηηθό ηδεώδεο. Ξξώηα από όια ην αζιεηηθό ηδεώδεο ην έθζεηξε ε εκπνξεπκαηνπνίεζε, έηζη ν αζιεηηζκόο ηαπηίζηεθε κε ην ζέακα θαη ηε δηαθήκηζε πξντόλησλ θαη νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ επηρεηξήζεσλ αζρέησλ κε απηόλ.

4 ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΝΠΗΔΠ Νη απαγνξεπκέλεο νπζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο αζιεηέο εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. Από ηνπο πξώηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο ήδε πνπ δηεμήρζεζαλ ην 776 π.σ. νη αζιεηέο θαηαλάισλαλ κεγάιεο πνζόηεηεο βνδηλνύ θξέαηνο, δνθίκαδαλ ζπάληα βνηαλα θαη καληηάξηα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ κπηθή ηνπο κάδα αιιά θαη λα βειηηώζνπλ ηηο επηδόζεηο ηνπο, αθόκα έλα κίγκα θξαζηνύ θαη ζηξπρλίλεο, ελόο δειεηήξηνπ πνπ ζε κηθξέο δόζεηο ιεηηνπξγεί ζαλ δηεγεξηηθό, ιέγεηε πσο ήηαλ ην κπζηηθό κεξηθώλ λεαξώλ αζιεηώλ ζηηο αξραίεο Νιπκπηάδεο. Ν Όξνο ληόπηλγθ εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1889 ζηελ Αγγιία. Από ηνπο πξώηνπο ζύγρξνλνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 1896 ππήξραλ ληνπαξηζκέλνη αζιεηέο

5 Σν ληόπηλγθ εδξαηώζεθε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη Σν 1935 Γεξκαλνί επηζηήκνλεο απνκόλσζαλ ηελ ηεζηνζηεξόλε θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα απμήζνπλ ηελ κπτθή δύλακε ησλ αζιεηώλ ηεο ρώξαο ηνπο ζηνπ Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ Βεξνιίλνπ ην Κηα αθόκε αλαθάιπςε ήξζε ην 1955 όηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξώηα αλαβνιηθά ζηεξνεηδή ηα όπνηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηηο Αλαηνιηθέο ρώξεο..

6 ΠΔΡΗΣΑΣΗΘΑ ΛΣΟΠΗΛΓΘ ΣΟΤ ΟΙΤΚΠΗΑΘΟΤ ΑΓΩΛΔ Θαηά ην 19ν αηώλα έρνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ πξώησλ πεξηζηαηηθώλ ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, θπξίσο εξσίλεο θαη κνξθίλεο. Ρν 1867, ζηνπο θεκηζκέλνπο αγώλεο ησλ έμη εκεξώλ, νη Γάιινη αζιεηέο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνύζαλ κίγκαηα θαθεΐλεο, νη Βέιγνη αζιεηέο δάραξε κε αηζέξα θαη θάπνηνη άιινη αζιεηέο αιθννινύρα πνηά κε ληηξνγιπθεξίλε. Ρν 1896, ν Arthur Lindon, Νπαιόο αζιεηήο πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ πνδειαηηθό αγώλα Κπνξληό- Ξαξίζη, έκεηλε ζηελ Ηζηνξία σο ν πξώηνο αζιεηήο πνπ, ζύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία, πεζαίλεη από ηε ρξήζε νπζηώλ ληόπηλγθ. Κεξηθνί από ηνπο ζαλάηνπο δηαζήκσλ αζιεηώλ πνπ ζεκάδεςαλ ηελ αζιεηηθή ηζηνξία ήηαλ νη παξαθάησ :

7 Από ην 1960, ζηελ αλαηνιηθή Γεξκαλία ιεηηνύξγεζε έλα ζπζηεκαηηθό πξόγξακκα ρξεζηκνπνίεζεο επηθίλδπλσλ εξγνγελώλ νπζηώλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία Δζληθό πξόγξακκα Σν πξόγξακκα απηό εηζήγαγε πεξίπνπ αζιεηέο, ζηηο αθαδεκίεο όπνπ έθαλαλ «πξνπόλεζε», ζηηο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, κε ζθνπό λα βειηηώζνπλ ηηο επηδόζεηο ηνπο. Όηαλ δηαιύζεθε ην θξάηνο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο νη απνθαιύςεηο ήηαλ ζπληαξαθηηθέο. πγθηλεηηθή ήηαλ ε αθήγεζε πξώελ αζιήηξηαο, πνπ αλέθεξε όηη, ελώ ήηαλ αθόκε ζην δεκνηηθό, ηελ ππνρξέσλαλ λα ιακβάλεη ηα κπιε ραπάθηα (εηθάδεηαη όηη ήηαλ ζηεξνεηδή) θαη θπζηθά λα αθνινπζεί έλα εμνλησηηθό πξόγξακκα πξνπόλεζεο. Όηαλ ε αζιήηξηα ζέιεζε λα ζηακαηήζεη ηνλ αζιεηηζκό θαη λα βγεη από ην εζληθό πξόγξακκα, θάιεζαλ ζην ζρνιείν ηνπο γνλείο ηεο γηα λα ηνπο εμεγήζνπλ όηη εάλ ε θόξε ηνπο ζηακαηήζεη απηνί ζα ράζνπλ όια ηα πξνλόκηα πνπ ηνπο είραλ δνζεί. Δμαηηίαο ησλ πηέζεσλ ην λεαξό θνξίηζη αλαγθάζηεθε λα ζπλερίζεη ηόζν λα πξνπνλείηαη όζν θαη λα παίξλεη ηα ραπάθηα. Τπάξρνπλ θαη άιιεο ζπγθινληζηηθέο καξηπξίεο όπσο, αζιήηξηαο πνπ κεηά από ρξόληα ρξήζε ζηεξνεηδώλ είρε αιιαγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ηεο, αζιεηξηώλ πνπ έκελαλ έγθπνη γηα λα επηηεπρζεί νξηζκέλε νξκνληθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνύ, εκθύζεζε αεξίσλ εληόο ηνπ ζώκαηνο αζιεηή θηι.

8 Ρν 1904, ζηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Παηλη Ινύηο ησλ Ζ.Ξ.Α, ν Ρόκαο Σηθο ρξεζηκνπνίεζε αιθνόι θαη θνθαΐλε γηα λα ληθήζεη αιιά θαηέξξεπζε αθνύ πέξαζε σο ληθεηήο ηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ. Ρν 1960, o Γαλόο αζιεηήο Δλεκάξθ Γηέλζελ πιήξσζε κε ηε δσή ηνπ ην ηίκεκα ηεο ρξήζεο ησλ ακθεηακηλώλ. Ρν 1967, ν Άγγινο πνδειάηεο Ρνκ Πίκπζνλ ρξεζηκνπνίεζε επίζεο ακθεηακίλεο θαη αθνύ θαηάθεξε λα αλεβεί ζην πνδήιαηό ηνπ, κεηά από δύν πηώζεηο, έπεζε λεθξόο ζην έδαθνο. Πηελ πνδειαηηθή ηνπ κπινύδα βξέζεθαλ ακθεηακίλεο, όπσο επίζεο, θαη ζηηο απνζθεπέο ηνπ.

9 Θζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο

10 ΦΠΗΘΑ ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΑ ΓΗΡΟΝΦΖΠ. πηξνπιίλα

11 Θππνθαέο

12 Κεθηζίλε

13 Πξνβηνηηθά

14 Λπύξα

15 όγηα

16 θόξδν

17 ΓΕΜΘΙΑ ΓΘΑ ΣΗΜ ΙΡΕΑΣΘΜΗ Σν ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνύκελν ζπκπιήξωκα. Ξαξόιν πνπ ε θξεαηίλε αλαθαιύθζεθε ην 1835, ε ρξήζε ηεο γλώξηζε κηα πξσηνθαλή άλνδν ηα πξόζθαηα ρξόληα. Νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη αζιεηέο αλαθαιύπηνπλ όηη ε δξάζε ηεο θξεαηίλεο απμάλεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο επηδόζεηο ηνπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπκπιεξώκαηα θξεαηίλεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο δύλακεο θαη ηεο αληνρήο, θαη απνηέιεζκα απηώλ είλαη όηη ν κπτθόο όγθνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηαρύηεξα. Δλ ησ κεηαμύ, απηό έρεη απνδεηρζεί θαη από πνιιέο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη νδήγεζε ζηελ θαηαμίσζε ηεο θξεαηίλεο σο έλα από ηα επξύηεξα ρξεζηκνπνηνύκελα ζπκπιεξώκαηα ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ.

18 1. Ζ ζπλνιηθή πνζόηεηα θξεαηίλεο ζηνλ νξγαληζκό είλαη έλαο ζπλδπαζκόο κεηαμύ ηεο ελδνγελνύο παξαγσγήο θαη ηεο εμσγελνύο πξόζιεςεο. 2. Ζ πνζόηεηα πνπ κπνξεί λα "απνζεθεπηεί" ζηνλ νξγαληζκό είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ΑΡΝΚΗΘΑ, ΓΔΛΔΡΗΘΑ, ΞΟΝΘΑΘΝΟΗΠΚΔΛΖ 3. Όζνη έρνπλ κεγαιύηεξεο κπτθέο κάδεο κπνξνύλ λα "απνζεθεύζνπλ" θαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο θξεαηίλεο. 4. Όζνη έρνπλ θαιό θπθινθνξηθό ζύζηεκα θαη ζπθώηη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε κπνξνύλ λα παξάγνπλ ελδνγελώο θαη λα κεηαθέξνπλ ζηνπο κπο κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο θξεαηίλεο. ΠΖΓΔ ΘΡΔΑΣΗΛΖ Δμσγελώο ε θξεαηίλε κπνξεί λα εηζαρζεί ζηνλ νξγαληζκό κε δύν ηξόπνπο: α) Κε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θξεαηίλε. β) Κε ζπκπιεξώκαηα θξεαηίλεο. Νη κόλεο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θξεαηίλε είλαη όζεο πεξηέρνπλ κπτθνύο ηζηνύο, δειαδή όια ηα θξεαηηθά θη εηδηθά ην κνζραξίζην θξέαο. Ρν κνζραξίζην θξέαο είλαη από ηηο αλώηαηεο πεγέο θξεαηίλεο γηαηί πεξηέρεη θξεαηίλε ζε πνζνζηό πεξίπνπ 0,4% (4-5 γξακκάξηα ζην θηιό). Ξξνζνρή όκσο: Όζν πην παρύ είλαη ην θξέαο ηόζν ιηγόηεξε θξεαηίλε πεξηέρεη, αθνύ πεξηέρεη ιηγόηεξν κπτθό ηζηό.

19 ΛΡΝΞΗΛΓΘ ΘΑΗ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΝΠΗΔΠ ΠΡΝΛ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ. Ρεζηνζηεξόλε Δίλαη ε θύξηα αλδξηθή νξκόλε θαη έλα αλαβνιηθό ζηεξνεηδέο. Πηνπο άλδξεο, ε ηεζηνζηεξόλε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ηζηνύ, όπσο ησλ όξρεσλ θαη ηνπ πξνζηάηε θαζώο θαη ζηελ πξνώζεζε δεπηεξνγελώλ ζεμνπαιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ε απμεκέλε κπτθή θαη νζηηθή κάδα θαη ε αλάπηπμε ηεο ηξηρνθπΐαο. Ζ ηεζηνζηεξόλε δελ παξακέλεη ζηαζεξή θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζηνπο άλδξεο. Κεηά ηα 40 αξρίδεη λα κεηώλεηαη θαηά 1-2% εηεζίσο. Έηζη κεηά ηελ ειηθία ησλ εηώλ, ην 25-30% ησλ αλδξώλ έρνπλ πιένλ ρακειή ηεζηνζηεξόλε θαη πάζρνπλ από ην επνλνκαδόκελν ζύλδξνκν αλεπάξθεηαο ηεζηνζηεξόλεο, ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξθεηά πξνβιήκαηα. Δπίζεο, όηαλ ε ηεζηνζηεξόλε είλαη κεησκέλε ζηνλ άλδξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, απώιεηα ηξηρώλ από ην πξόζσπν θαη από ην ζώκα, κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο, πόλνπο ζηηο αξζξώζεηο, εμάςεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ εξσηηθή δσή.

20 ΑΜΖΡΗΘΖ ΝΟΚΝΛΖ Ζ αλζξώπηλε απμεηηθή νξκόλε είλαη πξντόλ ηνπ εγθεθάινπ θαη βνεζά ην ζώκα λα ειέγρεη ηελ ρξήζε ησλ πξσηετλώλ θαη πδαηαλζξάθσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξσηετλνζύλζεζε.ρα επίπεδα ηεο θπζηθήο νξκόλεο είλαη ζην κέγηζην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπζηνινγηθήο σξηκόηεηαο, αιιά ζπλερίδεη λα παξάγεηαη ζε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ελειηθίσζεο, σο επί ην πιείζηνλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ βαζέσο ύπλνπ. Δηθάδεηαη όηη όηαλ κεηώλνληαη ηα επίπεδα ηεο νξκόλεο, κε ηελ γήξαλζε, είλαη ελ κέξε ππεύζπλε γηα ηελ κείσζε θάπνησλ ζσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, όπσο δύλακε, πγεία θαη αλνζνπνηεηηθή ιεηηνπξγία όπσο θπζηνινγηθά παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ γήξαλζε.

21 ΠΡΔΟΝΔΗΓΖ ΑΛΑΒΝΙΗΘΑ Οη πεξηζζόηεξνη εηδηθνί θαηεγνξηνπνηνύλ ηα αλαβνιηθά ζηεξνεηδή, καδί κε ηα λαξθωηηθά θαη ηα δηεγεξηηθά. Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη όπωο π.ρ. εμάξηεζε, αλνρή θ.η.ι

22 ΡΗ ΔΊΛΑΗ ΡΑ ΑΛΑΒΝΙΗΘΑ ΠΡΔΟΝΔΗΓΖ Ρα αλαβνιηθά ζηεξνεηδή είλαη ζπλζεηηθά παξάγσγα ηεο ηεζηνζηεξόλεο. Πηνπο άληξεο, ε ηεζηνζηεξόλε παξάγεηαη από ηνπο όξρεηο. Δξγαζηεξηαθά απνκνλώζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 θαη από ην 1935 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξώηα ζύλζεηα παξάγσγά ηεο. Νη αλαβνιηθέο επηδξάζεηο είλαη ε απμεκέλε ζύλζεζε πξσηετλώλ ζηνλ νξγαληζκό θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο απώιεηάο ηνπο. Αλ ρνξεγεζεί ηεζηνζηεξόλε ζηνλ νξγαληζκό είηε από ην ζηόκα είηε κε έλεζε, δελ ζα επηηεπρζνύλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο, γηαηί ε ηεζηνζηεξόλε επηδξά γηα ειάρηζην ρξόλν κεο ζηνλ νξγαληζκό (έρεη κηθξό ρξόλν εκηδσήο). Ζ ινγηθή ηεο παξαγσγήο εκηζπλζεηηθώλ ζηεξνεηδώλ βαζηζκέλσλ ζηελ ηεζηνζηεξόλε είλαη ε παξαγσγή νπζηώλ κε αληίζηνηρεο δξάζεηο κε κεγαιύηεξν ρξόλν δξάζεο ζηνλ νξγαληζκό

23 ΝΗ ΔΞΗΓΟΑΠΔΗΠ ΡΩΛ ΑΛΑΒΝΙΗΘΩΛ ΠΡΔΟΝΔΗΓΩΛ (ΑΛΔΞΗΘΚΖΡΔΠ ΔΛΔΟΔΗΔΠ) Ιαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: Αλ θαη νη αιιαγέο ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα είλαη εληππσζηαθέο ηόζν ζηνπο άλδξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο, νη ζάλαηνη ησλ ρξεζηώλ πξνέξρνληαη θπξίσο από ην θαξδηαγγεηαθό θαη ηηο απηνθηνλίεο. πνινγίδεηαη όηη νη ρξήζηεο ζηεξνεηδώλ έρνπλ ηεηξαπιάζηα πηζαλόηεηα λα πεζάλνπλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε ρξήζηεο. Νη πεξηζζόηεξνη ζάλαηνη πξνέξρνληαη θπξίσο από αξξπζκίεο, εκθξάγκαηα θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Ήπαξ: Νη επηδξάζεηο ζην ζπθώηη είλαη άζρεκεο θαη πνιιέο θνξέο ζαλαηεθόξεο. Ν θαξθίλνο ηνπ ήπαηνο, αλ θαη είλαη κία ηξνκαθηηθή παξελέξγεηα, είλαη ζπάληνο, αιιά δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο είλαη αξθεηά ζπρλέο. Ψπρνινγηθέο επηδξάζεηο: πάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο κε ηξαγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζηεξνεηδώλ ζηελ ςπρηθή πγεία. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο ζρηδνθξέλεηαο, θόλσλ, καλίαο, ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη αθξαίσλ ςπρηαηξηθώλ παζήζεσλ. Νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο, επίζεο, εκθαλίδνπλ πνιύ βίαηε ζπκπεξηθνξά.

24

25

26 ΔΟΘΟΝΞΝΗΖΡΗΛΖ ΘΑΗ ΛΡΝΞΗΛΓΘ ΑΗΚΑΡΝΠ Ζ εξπζξνπνηεηίλε είλαη κηα γιπθνπξσηεΐλε πνπ θπζηνινγηθά παξάγεηαη ζηα λεθξά θαη επηδξά ζηνλ κπειό ησλ νζηώλ. Κε ηε βνήζεηα ηεο εξπζξνπνηεηίλεο, ν κπειόο ησλ νζηώλ ελεξγνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνύλ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. Απηά πεξηέρνπλ αηκνζθαηξίλε, ε νπνία κεηαθέξεη ην απαξαίηεην νμπγόλν ζηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Αληίζηνηρα ην ληόπηλγθ αίκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 2-3 κήλεο πξηλ ηνλ αγώλα, ιακβάλεηαη από ηνλ αζιεηή κεξηθή πνζόηεηα από ην αίκα ηνπ.

27 . Ρν αίκα απηό απνζεθεύεηαη, ελώ ην ζώκα ηνπ αζιεηή παξάγεη θπζηνινγηθά πεξηζζόηεξν αίκα γηα λα επηζηξέςεη ζε κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Ρν απνζεθεπκέλν αίκα ρνξεγείηαη ζηνλ αζιεηή πεξίπνπ 1 εβδνκάδα πξηλ ηνλ αγώλα. Ζ ρνξήγεζε επηπιένλ αίκαηνο απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ εξπζξνθπηηάξσλ θαη έηζη βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζώκαηνο ηνπ αζιεηή λα κεηαθέξεη νμπγόλν θαη ζπλεπώο απμάλεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα κεηαθέξεη νμπγόλν ζηνπο ηζηνύο. Βξίζθεη εθαξκνγή ζε αζιήκαηα αληνρήο όπσο νη αγώλεο δξόκνπ (κεγάισλ ζπλήζσο απνζηάζεσλ), ε πνδειαζία, ην cross country ζθη θαη άιια. Δλαιιαθηηθά ν αζιεηήο κπνξεί λα ιάβεη αίκα (κεηάγγηζε αίκαηνο) ή εξπζξά αηκνζθαίξηα από θάπνηνλ άιιν αζιεηή

28 ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΔΠ ΝΠΗΔΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΔΠ ΝΞΝ ΞΔΟΗΔΣΝΛΡΑΗ Οη πδαηάλζξαθεο είλαη ηα λνκίζκαηα ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηόο καο. Τα πεξηζζόηεξα ηξόθηκα πνπ ηξώκε θαζεκεξηλά απνηεινύληαη από πδαηάλζξαθεο. Ο νξγαληζκόο καο, δηαζπά ηνπο πδαηάλζξαθεο ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα, ηε γιπθόδε, ηελ νπνία θαίεη γηα λα πάξνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδόκαζηε όιε κέξα γηα λα δήζνπκε.

29 ΤΔΑΣΑΜΘΡΑΙΕ ν ζεζαπξόο

30 ΠΔ ΡΗ ΒΝΖΘΝΛ ΝΗ ΓΑΡΑΛΘΟΑΘΔΠ 1. Υαιαξώλνπλ 2. Βνεζνύλ ζηελ απώιεηα βάξνπο 3. Πξνζθέξνπλ θπηηθέο ίλεο 4. Υνξηαίλνπλ 5.Παξέρνπλ ελέξγεηα

31 Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο: Σα δπκαξηθά Σν ξύδη Ζ παηάηα Σα όζπξηα Σα θξνύηα

32 ΞΟΩΡΔΗΛΔΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΑ Σξνθέο πινύζηεο ζε πξσηείλεο: Άπαρν κνζραξίζην θξέαο Αζπξάδη απγνύ Σηήζνο θνηόπνπινπ Τπξί ηύπνπ cottage Όζπξηα Σαξδέια Τόλνο Ξεξνί θαξπνί Γάια(ρακειώλ ιηπαξώλ)

33 ΗΚΕΙΣΡΟΚΤΣΕ Νη ειεθηξνιύηεο είλαη ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηα πγξά ηνπ ζώκαηνο θαη θέξνπλ ειεθηξηθό θνξηίν. Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπο είλαη ζεµαληηθή, αθνύ ξπζµίδνπλ ηελ θαηαλνµή λεξνύ ζηνλ νξγαληζκό, επεξεάδνπλ ην ph ηνπ αίµαηνο θαη ζπµβάιινπλ ζηε λεπξνµπτθή δηέγεξζε. Θπξίσο ην θαινθαίξη, έρνπκε πεξηζζόηεξε αλάγθε από ειεθηξνιύηεο όπσο ην λάηξην θαη ην ριώξην (ηα βξίζθνπκε ζην θνηλό αιάηη ρισξηνύρν λάηξην ζην ςσκί, ην βνύηπξν, ην γάια, ηε ζνθνιάηα, ην ζπαλάθη, ηα θαξόηα) θαζώο θαη ην θάιην, πνπ βξίζθεηαη ζε θξνύηα θαη ιαραληθά (θπξίσο κπαλάλα, πνξηνθάιη, ξνδάθηλν, πεπόλη, παηάηα).

34 ΑΜΟΡΓΑΜΕ ΟΤΘΕ Σπκβάιινπλ ζηελ δύλακε θαη δνκή ηωλ νζηώλ, δηαηεξώληαο ηα δπλαηά θαη αλεθηηθά ζηηο θαθώζεηο. Μεηάδνζε λεπξηθώλ εξεζηζκώλ & ξύζκηζε ζπζηαιηηθόηεηαο κπώλ. Ρύζκηζε ηνπ ph ηνπ ζώκαηνο. Μεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ. Ρύζκηζε ηεο ηζνξξνπίαο ηωλ πγξώλ ηνπ ζώκαηνο. Μεηαβνιηζκόο.

35 ΚΔΣΑΙΙΑ Σα κέηαιια ηα δηαθξίλνπκε ζε αλόξγαλα ζηνηρεία πνπ είλαη θαη ηα πιένλ απαξαίηεηα. Βξίζθνληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ζηνλ νξγαληζκό καο θαη ηα ιηγόηεξν απαξαίηεηα πνπ ηα νλνκάδνπκε ηρλνζηνηρεία θαη βξίζθνληαη ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο ζηνλ νξγαληζκό καο. Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα βαξηά κέηαιια ή ηνμηθά πνπ δεκηνπξγνύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία καο γηα απηό πξέπεη λα απνθεύγνληαη.

36 ΑΠΒΔΠΡΗΝ

37 ΚΑΓΛΖΠΗΝ

38 ΦΩΠΦΝΟΝΠ

39 ΠΗΓΖΟΝΠ

40 ΗΩΓΗΝ

41 ΕΛΠΟΡΕΤΛΑΣΟΠΟΘΗΗ ΑΘΚΗΣΘΛΟΤ

42 ΣΗ ΔΗΛΑΗ ΣΟ ΦΑΗΛΟΚΔΛΟ ΑΤΣΟ Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνύ ζπλνδεύεηαη από κηα ζπλερώο απμαλόκελε ζύλδεζή ηνπ κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Σν ζεκεξηλό αζιεηηθό κνληέιν ιεηηνπξγεί σο κέζν θεξδνθνξίαο δηαθόξσλ εηαηξηώλ. Ο αζιεηήο κεηαηξέπεηαη ζε δηαθεκηζηηθό κνληέιν ηεο εηαηξίαο κε ην νπνίν νη λένη πξέπεη λα ηαπηηζηνύλ. Ο ζύγρξνλνο αζιεηήο είλαη έλα ρεηξαγσγεκέλν εξγαιείν κε θύξην ζθνπό ηελ παξαγσγή θέξδνπο.

43 ΣΡΟΠΟΗ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΖ Αλαδόκεζε ηεο θνηλσλίαο. Αλαγλώξηζε από ηελ πνιηηεία θαη όρη από ηελ πνιπεζληθή εηαηξεία. Ρν παλ είλαη ην «επ αγσλίδεζζαη» θαη όρη ε λίθε. Ππλαδέιθσζε θαη εηξήλε κεηαμύ αζιεηώλ. Ηζόηηκε πξνβνιή όισλ ησλ αζιεκάησλ. Έκθαζε ζηνλ εξαζηηερληθό αζιεηηζκό. Πσκαηεία δεκνθξαηηθά δηνηθνύκελα. Θέζπηζε λόκσλ. Δλεκέξσζε γηα ηελ αμία ηνπ αζιεηηζκνύ. Ππλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ αζιεηηζκνύ.

44 ΕΤ ΑΓΩΜΘΖΕΘΑΘ

45 ΣΘ ΗΛΑΘΜΕΘ ΣΟ ΕΤ ΑΓΩΜΘΖΕΘΑΘ Σν Δπ Αγσλίδεζζαη ή Fair Play, όπσο απνδίδεηαη δηεζλώο, σο ζεζκόο αιιά θαη σο θίλεζε νηθνπκεληθήο εκβέιεηαο, πνπ δηέπεηαη από ζύζηεκα αμηώλ, απνηειεί βαζηθό, ζεκειηώδεο ζηνηρείν, θάζε πξαγκαηηθήο, αζιεηηθήο ζπλάληεζεο, θάζε πξαγκαηηθήο αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γείρλεη ηνπο δξόκνπο, νη νπνίνη κέζα από ηνπο ζπκβνιηζκνύο ηνπ αζιεηηζκνύ, επεξεάδνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.

46 O ζεζκόο ηνπ «Δπ Αγσλίδεζζαη» δεκηνπξγήζεθε από ην Ππκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Δπηηξνπή Αζιεηηθήο Αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο Πηξνγγπιήο Ρξάπεδαο ηνπ Αζιεηηζκνύ, ηεο Αλνρήο, θαη ηνπ Δπ Αγσλίδεζζαη, πνπ έιαβε ρώξα ζην Άκζηεξληακ ζηηο 11 Απξηιίνπ Νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζεζκνύ, ηνπ Δπ Αγσλίδεζζαη δείρλνπλ ηνπο δξόκνπο, νη νπνίνη κέζα από ηνπο ζπκβνιηζκνύο ηνπ αζιεηηζκνύ, επεξεάδνπλ αθόκε θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Δίλαη ε έλλνηα πνπ δηθαηώλεη ηνλ αζιεηηζκό. Δίλαη ην πλεύκα ηεο επγελνύο άκηιιαο πνπ θαηαδεηθλύεη ην κεγαιείν ηνπ θάζε αζιεηή θαη αλζξώπνπ. Δίλαη ε κεγαιύηεξε λίθε ζε θάζε αγώλα.

47 ΔΤ ΑΓΩΛΗΕΔΘΑΗ EINAI: Πύζηεκα αμηώλ. Ρξόπνο ζθέςεο. Πηάζε δσήο. Πεβαζκόο ζηελ άπνςε ηνπ άιινπ. Πεβαζκόο ζηελ αζιεηηθή δηαδηθαζία. Εήηεκα πξνζσπηθήο δέζκεπζεο ηνπ αηόκνπ. Πεβαζκόο ζηνπο θηιάζινπο. Δλάληηα ζηε ρξήζε αλαβνιηθώλ. Δλάληηα ζηε βία. Πεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ. Ξεηζαξρεκέλε θαη γελλαηόδσξε ζπκπεξηθνξά ζύκθσλε κε ηα αζιεηηθά ηδεώδε

48 ΟΔΘΝΟ ΠΡΝΛ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ

49 Θώζηαο Θεληέξεο

50 Γηνπζέηλ Κπνιη

51 Yelena Isinbayeva

52 1 ε ΤΠΟΟΚΑΓΑ ΒΑΙΘΑΛΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΒΑΒΑΚΖ ΞΔΡΟΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΑΞΑΘΑΟΚΔΕΖ ΔΠΡΑΘΗΝΠ ΡΠΔΟΘΔΡΕΗΓΖΠ 2 ε ΤΠΟΟΚΑΓΑ 3 ε ΤΠΟΟΚΑΓΑ ΞΔΡΟΝΓΔΓΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΠΗΩΡΑ ΚΑΟΗΑ ΣΑΡΕΖΓΔΩΟΓΗΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΞΔΡΟΔΛΡΠΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ 4 ε ΤΠΟΟΚΑΓΑ ΡΠΗΑΘΑΙΝ ΚΔΟΝΞΖ ΓΗΑΛΛΝ ΓΑΟΦΑΙΙΗΑ ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΗΡΟΗΝΠ ΑΟΓΑΙΖ ΓΑΟΦΑΙΙΗΑ ΠΡΔΟΡΠΝ ΓΑΟΦΑΙΙΗΑ ΣΑΡΕΖΠΡΝΓΗΑΛΛΖ ΠΝΦΗΑ ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΗΑΓΙΖ ΑΛΡΩΛΗΑ ΘΔΡΠΔΡΕΗΓΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΑΘΖΓΖΣΔ:ΘΑΟΑΘΝΙΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΡΔΟΕΖΠ ΖΙΗΑΠ

53 ΤΕΛΟΣ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Τεο Jane Muncke, PhD Emhart Glass Μάηνο 2009 Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνλ ηνκέα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ λεόηεηα. κε ην Δμειηγκέλν ζπκπιήξσκα ηεο Διβεηηθήο Θπηηαξηθήο Θεξαπείαο

Αλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ λεόηεηα. κε ην Δμειηγκέλν ζπκπιήξσκα ηεο Διβεηηθήο Θπηηαξηθήο Θεξαπείαο Αλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ λεόηεηα κε ην Δμειηγκέλν ζπκπιήξσκα ηεο Διβεηηθήο Θπηηαξηθήο Θεξαπείαο Ζ γήξαλζε είλαη αλαπόθεπθηε αιιά ηώξα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο Θπηηαξηθήο Θεξαπείαο κπνξεί λα αλαζηαιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ζ ΠΑΡΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σα πξόζθαηα ρξόληα ε Ηαηξηθή έρεη δώζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη πγείαο, θαη κάιηζηα ηόζε ώζηε νη ζύγρξνλνη

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα