Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost ISSN Sext Emp. Adv. Math.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math."

Transcript

1 Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost ISSN ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. Sext Emp. Adv. Math. VII 111 πποι ταί µε φέρουσιν, σον τ π θυµ ς κάνοι, πέµπον, πεί µ ς δ ν β σαν πολ φηµον γουσαι δαίµονες, κατ πάντ στη φέρει ε δ τα φ τα τ ι φερ µην τ ι γάρ µε πολ φραστοι φέρον πποι 5 ρµα τιταίνουσαι, κο ραι δ δ ν γεµ νευον. ξων δ ν χνοίηισιν ει σ ριγγος υτήν α θ µενος (δοιο ς γ ρ πείγετο δινωτο σιν κ κλοις µφοτέρωθεν), τε σπερχοίατο πέµπειν Ηλιάδες κο ραι, προλιπο σαι δώµατα Νυκτ ς, 10 ε ς φάος, σάµεναι κράτων πο χερσ καλ πτρας. νθα π λαι Νυκτ ς τε κα Ηµατ ς ε σι κελε θων, καί σφας πέρθυρον µφ ς χει κα λάινος ο δ ς α τα δ α θέριαι πλ νται µεγάλοισι θυρέτροις τ ν δ ίκη πολ ποινος χει κλη δας µοιβο ς. 15 τ ν δ παρφάµεναι κο ραι µαλακο σι λ γοισιν. πε σαν πιφραδέως, ς σφιν βαλανωτ ν χ α πτερέως σειε πυλέων πο τα δ θυρέτρων χάσµ χαν ς πο ησαν ναπτάµεναι, πολυχάλκους ξονας ν σ ριγξιν µοιβαδ ν ε λίξασαι 20 γ µφοις κα περ νηισιν ρηρ τε τ ι α δι α τέων θ ς χον κο ραι κατ µαξιτ ν ρµα κα ππους. καί µε θε πρ φρων πεδέξατο, χε ρα δ χειρί δεξιτερ ν λεν, δε δ πος φάτο καί µε προση δα κο ρ θανάτοισι συνάορος νι χοισιν, 25 πποις ταί σε φέρουσιν κάνων µέτερον δ, χα ρ, πε ο τι σε µο ρα κακ προ πεµπε νέεσθαι τήνδ δ ν ( γ ρ π νθρώπων κτ ς πάτου στίν), λλ θέµις τε δίκη τε. χρε δέ σε πάντα πυθέσθαι µ ν Αληθείης ε κυκλέος τρεµ ς τορ 30 δ βροτ ν δ ξας, τα ς ο κ νι πίστις ληθής. λλ µπης κα τα τα µαθήσεαι, ς τ δοκο ντα 1

2 χρ ν δοκίµως ε ναι δι παντ ς πάντα περ ντα. 2. Procl. in Tim. I 345 ε δ γ γ ν ρέω, κ µισαι δ σ µ θον κο σας, α περ δο µο ναι διζήσι ς ε σι νο σαι µ ν πως στιν τε κα ς ο κ στι µ ε ναι, πειθο ς στι κέλευθος ( Αληθείηι γ ρ πηδε ), 5 δ ς ο κ στιν τε κα ς χρεών στι µ ε ναι, τ ν δή τοι φράζω παναπευθέα µµεν ταρπ ν ο τε γ ρ ν γνοίης τ γε µ ν (ο γ ρ νυστ ν) ο τε φράσαις. 3. Clem. Strom. VI τ γ ρ α τ νοε ν στίν τε κα ε ναι 4. Clem. Strom. V 15 λε σσε δ µως πε ντα ν ωι παρε ντα βεβαίως ο γ ρ ποτµήξει τ ν το ντος χεσθαι, ο τε σκιδνάµενον πάντηι πάντως κατ κ σµον ο τε συνιστάµενον. 5. Procl. in Parm ξυν ν δέ µοί στιν, ππ θεν ρξωµαι τ θι γ ρ πάλιν ξοµαι α θις. 6. Simpl. Phys. 86 χρ τ λέγειν τε νοε ν τ ν µµεναι στι γ ρ ε ναι, µηδ ν δ ο κ στιν τά σ γ φράζεσθαι νωγα. πρώτης γάρ σ φ δο τα της διζήσιος ε ργω, α τ ρ πειτ π τ ς, ν δ βροτο ε δ τες ο δ ν 5 πλάττονται, δίκρανοι µηχανίη γ ρ ν α τ ν στήθεσιν θ νει πλακτ ν ν ον ο δ φορο νται κωφο µ ς τυφλοί τε, τεθηπ τες, κριτα φ λα, ο ς τ πέλειν τε κα ο κ ε ναι τα τ ν νεν µισται κο τα τ ν πάντων δ παλίντροπ ς στι κέλευθος Plat. Soph. 237a 8-9; 2-6 Sext. Adv. math. VII

3 ο γ ρ µήποτε το το δαµ ι ε ναι µ οντα λλ σ τ σδ φ δο διζήσιος ε ργε ν ηµα µηδέ σ θος πολ πειρον δ ν κατ τήνδε βιάσθω, νωµ ν σκοπον µµα κα χήεσσαν κουήν 5 κα γλ σσαν, κρ ναι δ λ γωι πολ δηριν λεγχον ξ µέθεν ηθέντα. 8. Simpl. Phys. 144, 29. µ νος δ τι µ θος δο ο λείπεται ς στιν τα τηι δ π σήµατ ασι πολλ µάλ, ς γένητον ν κα νώλεθρ ν στιν, στι γ ρ ο λοµελές τε κα τρεµ ς δ τέλεστον 5 ο δέ ποτ ν ο δ σται, πε ν ν στιν µο π ν, ν, συνεχές τίνα γ ρ γένναν διζήσεαι α το ; τ ι π θεν α ξηθέν; ο δ κ µ ντος άσσω φάσθαι σ ο δ νοε ν ο γ ρ φατ ν ο δε νοητ ν στιν πως ο κ στι. τί δ ν µιν κα χρέος ρσεν 10 στερον πρ σθεν, το µηδεν ς ρξάµενον, φ ν; ο τως π µπαν πελέναι χρεών στιν ο χι. ο δέ ποτ κ µ ντος φήσει πίστιος σχ ς γίγνεσθαί τι παρ α τ το ε νεκεν ο τε γενέσθαι ο τ λλυσθαι ν κε ίκη χαλάσασα πέδηισιν, 15 λλ χει δ κρίσις περ το των ν τ ιδ στιν στιν ο κ στιν κέκριται δ ο ν, σπερ νάγκη, τ ν µ ν ν ν ητον νώνυµον (ο γ ρ ληθής στιν δος), τ ν δ στε πέλειν κα τήτυµον ε ναι. τ ς δ ν πειτ π λοιτο ν; π ς δ ν κε γένοιτο; 20 ε γ ρ γεντ, ο κ στ(ι), ο δ, ε ποτε µέλλει σεσθαι. τ ς γένεσις µ ν πέσβεσται κα πυστος λεθρος. ο δ διαιρετ ν στιν, πε π ν στιν µο ον ο δέ τι τ ι µ λλον, τ κεν ε ργοι µιν συνέχεσθαι, ο δέ τι χειρ τερον, π ν δ µπλε ν στιν ντος. 25 τ ι ξυνεχ ς π ν στιν ν γ ρ ντι πελάζει. α τ ρ κίνητον µεγάλων ν πείρασι δεσµ ν στιν ναρχον παυστον, πε γένεσις κα λεθρος τ λε µάλ πλάχθησαν, π σε δ πίστις ληθής. τα τ ν τ ν τα τ ι τε µένον καθ αυτ τε κε ται 30 χο τως µπεδον α θι µένει κρατερ γ ρ Ανάγκη πείρατος ν δεσµο σιν χει, τ µιν µφ ς έργει, 3

4 ο νεκεν ο κ τελε τητον τ ν θέµις ε ναι στι γ ρ ο κ πιδευές [µ ] ν δ ν παντ ς δε το. τα τ ν δ στ νοε ν τε κα ο νεκεν στι ν ηµα. 35 ο γ ρ νευ το ντος, ν ι πεφατισµένον στιν, ε ρήσεις τ νοε ν ο δ ν γ ρ στιν σται λλο πάρεξ το ντος, πε τ γε Μο ρ πέδησεν ο λον κίνητ ν τ µεναι τ ι πάντ νοµ σται, σσα βροτο κατέθεντο πεποιθ τες ε ναι ληθ, 40 γίγνεσθαί τε κα λλυσθαι, ε ναι τε κα ο χί, κα τ πον λλάσσειν διά τε χρ α φαν ν µείβειν. α τ ρ πε πε ρας π µατον, τετελεσµένον στί, π ντοθεν, ε κ κλου σφαίρης ναλίγκιον γκωι, µεσσ θεν σοπαλ ς πάντηι τ γ ρ ο τε τι µε ζον 45 ο τε τι βαι τερον πελέναι χρε ν στι τ ι τ ι. ο τε γ ρ ο κ ν στι, τ κεν τα οι µιν κνε σθαι ε ς µ ν, ο τ ν στιν πως ε η κεν ντος τ ι µ λλον τ ι δ σσον, πε π ν στιν συλον ο γ ρ πάντοθεν σον, µ ς ν πείρασι κ ρει. 50 ν τ ι σοι πα ω πιστ ν λ γον δ ν ηµα µφ ς ληθείης δ ξας δ π το δε βροτείας µάνθανε κ σµον µ ν πέων πατηλ ν κο ων. µορφ ς γ ρ κατέθεντο δ ο γνώµας νοµάζειν τ ν µίαν ο χρεών στιν - ν ι πελανηµένοι ε σίν - 55 τ ντία δ κρίναντο δέµας κα σήµατ θεντο χωρ ς π λλήλων, τ ι µ ν φλογ ς α θέριον π ρ, πιον ν, µέγ [ ραι ν] λαφρ ν, ωυτ ι πάντοσε τω τ ν, τ ι δ τέρωι µ τω τ ν τ ρ κ κε νο κατ α τ τ ντία ν κτ δα, πυκιν ν δέµας µβριθές τε. 60 τ ν σοι γ διάκοσµον οικ τα πάντα φατίζω, ς ο µή ποτέ τίς σε βροτ ν γνώµη παρελάσσηι. 9. Simpl. Phys. 180, 8. α τ ρ πειδ π ντα φάος κα ν ξ ν µασται κα τ κατ σφετέρας δυνάµεις π το σί τε κα το ς, π ν πλέον στ ν µο φάεος κα νυκτ ς φάντου σων µφοτέρων, πε ο δετέρωι µέτα µηδέν. 10. Clem. Strom. V 138. ε σηι δ α θερίαν τε φ σιν τά τ ν α θέρι πάντα 4

5 σήµατα κα καθαρ ς ε αγέος ελίοιο λαµπάδος ργ ίδηλα κα ππ θεν ξεγένοντο, ργα τε κ κλωπος πε σηι περίφοιτα σελήνης 5 κα φ σιν ε δήσεις δ κα ο ραν ν µφίς χοντα νθεν [µ ν γ ρ] φυ τε κα ς µιν γουσ πέδησεν Ανάγκη πείρατ χειν στρων. 11. Simpl. De cael. 559, 20. π ς γα α κα λιος δ σελήνη α θήρ τε ξυν ς γάλα τ ο ράνιον κα λυµπος σχατος δ στρων θερµ ν µένος ρµήθησαν γίγνεσθαι Simpl. Phys. 39, 12; 2-6 Simpl. Phys. 31, α γ ρ στειν τεραι πλ ντο πυρ ς κρήτοιο, α δ π τα ς νυκτ ς, µετ δ φλογ ς εται α σα ν δ µέσωι το των δαίµων πάντα κυβερν ι πάντα γ ρ στυγερο ο τ κου κα µίξιος ρχει 5 πέµπουσ ρσενι θ λυ µιγ ι τ τ ναντίον α τις ρσεν θηλυτέρωι. 13. Plat. Symp. 178 B. πρώτιστον µ ν Ερωτα θε ν µητίσατο πάντων Aristot. Metaph. Γ b 21. ς γ ρ καστος χει κρ σιν µελέων πολυπλάγκτων, τ ς ν ος νθρώποισι παρίσταται τ γ ρ α τ στιν περ φρονέει µελέων φ σις νθρώποισιν κα π σιν κα παντί τ γ ρ πλέον στ ν ηµα. 19. Simpl. De cael. 558, 8. ο τω τοι κατ δ ξαν φυ τάδε καί νυν ασι κα µετέπειτ π το δε τελευτήσουσι τραφέντα το ς δ νοµ νθρωποι κατέθεντ πίσηµον κάστωι. 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62 Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. (1 Marcovich) Sext. Emp. adv. math. VII 132 το δ λ γου το δ ντος

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 21-05-2015 ΠΕΠΤΗ ΤΗΣ Ϛʹ ΕΟΑΟΣ. Η ΑΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. νήµη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, µεγάλων, θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων ασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἦχος ι Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË. ªπ O Δ O OΔ Ã π

ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË. ªπ O Δ O OΔ Ã π ΤΙΜ%ΛΕΩΝ Δ. ΑΜΠΕΛΑΣ ΔΙ%ΝΥΣΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝ%Υ ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚ%Π%ΥΛ%Σ ΜΑΡΚ%Σ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ%Σ ΒΙΚΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ%Σ Β. Β%ΓΑdΙΑΝ%Σ ΦΩΤ%Σ ΓΙ%ΦΥΛΛΗΣ ΘΕ%ΦΙΛ%Σ ΓΚΩΤΙΕ ΠΕΤΡ%Σ ΓΛΕd%Σ ΝΙΚ%Σ ΔΗΜ%Υ Λ%ΥΚΡΗΤΙΑ Δ%ΥΝΑΒΗ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα