Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής"

Transcript

1 Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει και με λε τά ται η α το μική ψυ χή και η συ μπε ρι φο ρά του προ σώπου, κατ α ντι στοι χί α υ πάρ χει και με λε τάται η ο μα δι κή ψυ χή και η συ μπε ρι φορά της ο μά δας ως συλ λο γι κού προ σώ που, θέ μα με το ο ποί ο κατ ε ξο χήν α σχολεί ται η Κοι νω νι κή Ψυ χο λο γί α. Ε πο μέ νως, ως ο μά δα δύ να ται να χα ρακτη ρι στεί η ψυ χο λο γι κή ε κεί νη ο ντό τητα, η ο ποί α πα ρου σιά ζει συλ λο γι κή προ σω πικό τη τα των με λών της, τα ο ποί α δρούν για την ε πί τευ ξη ε νός σκο πού. Ά ρα, στοι χεί α τα ο ποί α παί ζουν ρό λο στον προσ διο ρι σμό της ο μά δας εί ναι: το μέ γε θος και τα χα ρα κτη ρι στι κά της, όπως ε πί σης ο σκο πός και το πλαί σιο δράσης αυ τής, δη λα δή ε άν δρα μέ σα στα πλαί σια ε νός ερ γα σια κού χώ ρου ή ευ ρύ τερα στο κοι νω νι κό σύ νο λο. Ε μείς θα α σχο λη θού με με την ο μά δα η ο ποί α α να πτύσ σε ται και δρα στη ριο ποιείται μέ σα σ έ να ερ γα σια κό χώ ρο, ό πως τέ τοιες εί ναι και οι ο μά δες του Στρα τού. Υ πό αυ τές τις συν θή κες και α νά λο γα με το μέ γε θος, τα μέ λη μί ας ο μά δας αλ ληλο ε πηρε ά ζο νται με τα ξύ τους, γνω ρί ζει ο έ νας το 86 ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

2 χα ρα κτή ρα του άλ λου, συν δέ ο νται με τα ξύ τους φι λι κά, α πο κτούν κοι νή συ νεί δη ση των γε γο νό των και από την ε ντός της ο μά δας συνύ παρ ξή τους καλ λιερ γεί ται ι σχυ ρό τε ρο το συ ναίσθη μα της α σφά λειας στα μέ λη της. Γνω ρί σμα τα τα ο ποί α συ να ντού με σ έ να Σω μα τεί ο, Σύλ λο γο, σε μί α φι λι κή Συ ντροφιά και στις Μο νά δες του Στρα τού, αλ λά δε συ να ντού νται σε μί α α πλή συ νά θροι ση αν θρώ πων στο θέ α τρο ή σε κά ποια ο μι λί α αν και εί ναι ο μα δι κή συ γκέ ντρω ση και στην ο ποί α α να πτύσ σο νται τα γνω ρί σμα τα της ο μά δας ό σο διαρ κεί η συ νά θροι ση. Ε πί σης, ο μά δα -με χα ρα κτη ρι στι κά γνω ρί σμα τα- δεν α πο τε λούν τα μέ λη ε νός ορ γα νι σμού, τα ο ποί α αν και βρίσκο νται στον ί διο ερ γα σια κό χώ ρο και έ χουν ε πί γνω ση του «ε μείς», εν τού τοις δεν έ χουν α να πτύ ξει, ού τε έ χουν καλ λιεργή σει με τα ξύ τους τα μέ λη, αυ τό που στο Στρα τό ο νο μά ζε ται «πνεύ μα Μο νά δας». ΣΧΕΣΕΙΣ Α ΤΟ ΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΑ ΔΑΣ Εί ναι, ό μως, γε γο νός ό τι το ά το μο ε ντάσ σε ται σε μί α ορ γα νω μέ νη ως α νω τέρω ο μά δα προ κει μέ νου να ε ξυ πη ρε τή σει δι κές του ε πι διώ ξεις. Αλ λά και α πό την άλ λη πλευ ρά και η ο μά δα χρη σι μο ποιεί το κά θε ά το μο μέ λος της για να ε πι τύχει τους δι κούς της ε πί σης συλ λο γι κούς σκο πούς. Έ τσι, με τα ξύ α τό μων-με λών και ο μά δας α να πτύσ σε ται μί α ω φε λι μι στι κή α μοιβαιό τη τα, που κά νει την ο μά δα συ νεκτι κή και ο μα δι κά λει τουρ γού σα. Α νε ξάρ τη τα, ό μως, αυ τής της ε ξυ πη ρέτη σης της α μοι βαί ας α να γκαιό τη τας, είναι ε πί σης α λη θές ό τι ε ντασ σό με νο το ά το μο στην ο μά δα έ χει ως συ νέ πεια τον πε ριο ρισμό της ε λευ θε ρί ας της προ σω πι κό τη τάς του, έ νε κεν των κα νό νων λει τουρ γί ας της ο μά δας, που εί ναι, ό μως, α να γκαί οι για την ε πι τυ χί α των συλλο γι κών της ε πι διώ ξε ων. Αυ τή η α ντί φα ση δη μιουρ γεί κατ αρ χάς μί α ε σω τε ρι κή ψυ χο λο γι κή σύ γκρου ση στα ά το μα, η ο ποί α μπο ρεί να α πο βεί ε πι βλα βής για την υ γεί α αυ τών των ίδιων των α τό μων, στρε φό με νη δε η α ντί θε ση αυ τή προς τα έ ξω να α πο βεί σε βάρος της λει τουρ γι κό τητας της ο μά δας. Προς ε πί λυ ση αυ τού του θε με λιώ δους προ βλή μα τος των σχέ σε ων α τό μων και ομά δας προ τά θη καν κυ ρί ως δύ ο λύ σεις: Αυ τή του Chris Argyris. Ο Chris Argyris με λέ τη σε ι διαί τε ρα τα ψυχο λο γι κά προ βλή μα τα που δη μιουρ γού νται στα ά το μα συ νέ πεια της υ πο τα γής, της α πογο ή τευ σης, της κα τα πί ε σης, τις α πώ λειας της α ξιο πρέ πειας της προ σω πι κό τη τας και των άλ λων πα ρεμ φε ρών γνω ρι σμά των της ο μά δας, τα ο ποί α δη μιουρ γούν α νά λο γες ψυ χο λο γι κές συ γκρού σεις στα ά το μα. Α πό αυ τές τις με λέ τες, κα τα λή γει στο συ μπέ ρα σμα ό τι οι συ γκρού σεις αυ τές προ έρ χο νται α πό τις α ντι φά σεις: Αφ ε νός μεν διό τι το ά το μο ε πι θυ μεί την α νε ξαρ τησί α του, ε νώ η ο μά δα ε πιδιώ κει την α πό το ά το μο αυ τό ε ξάρ τη σή της και αφ ε τέ ρου στην εν δο γε νή α ντί θε ση για κοι νω νι κή κατα ξί ω ση και διάκρι ση α πό τη μί α πλευ ρά του α τό μου και α πό την άλ λη της ο μά δας ως συ νό λου. Χά ριν αυ τών των δυσμε νών ε πι πτώ σε ων ε πί του α τό μου που έ χει η ο μά δα, ο Chris Argyris ω θείται στη λύ ση αυ τού του προ βλή μα τος με την Η Ομαδική Ψυχή 87

3 πλή ρη α πε λευ θέ ρω ση του α τό μου και την κατάρ γη ση των ερ γα σια κών ο μά δων. Η άλ λη λύ ση προ τά θη κε α πό τον William Whyte, ο ο ποί ος και αυ τός κα τέ γρα ψε τις α ντι θέ σεις που α να πτύσ σο νται με τα ξύ α τόμων και ερ γα σια κών ο μά δων και ο ο ποί ος υπο στη ρί ζει: την προ σαρ μο γή και την πειθαρ χί α του α τό μου στις συν θή κες και στους κα νόνες της ο μά δας. Ε νώ, ταυ το χρό νως, α πορ ρί πτει την υ πε ρο χή της ο μά δας και υ πο στη ρί ζει ό τι το ά το μο α πο τε λεί ι διαί τε ρο κύτ τα ρο της ο μά δας και πρέ πει να τυγ χά νει της αρ μό ζου σας προ σο χής. Τέ λος, για την άμ βλυν ση αυ τών των α ντι θέ σε ων προ τεί νει τον η θι κό κα νό να: Οι μεν α παι τή σεις των ερ γα σια κών ο μά δων έ να ντι των α τό μων να ε κλο γι κεύ ονται, τα δε ά το μα να α φο σιώ νο νται και να πει θαρχούν στο σύ στη μα της ο μά δας. Α κρι βώς αυ τή η χρυ σή το μή με τα ξύ α τό μων και ο μά δας, με τα ξύ του «ε γώ» και του «ε μείς» ψυ χο λο γι κά πρέ πει διαρ κώς να α να ζη τεί ται, ώ στε να μη δη μιουρ γούνται ο ξείς ε πι βλα βείς α ντι θέ σεις με τα ξύ του «ε γώ» και του «ε μείς», τα ο ποί α α πό τη φύ ση τους εί ναι υ πο χρε ω μέ να να συ νυπάρ χουν και να συλ λει τουργούν. Αυ τό το μή νυ μα εκ πέ μπε ται α πό τον αρ χαί ο Έλ λη να Η ρά κλει το, κατ ε ξο χήν Φι λό σο φο των Α ντι θέ των, ο ο ποί ος α σφα λώς ο μι λεί για τις συ γκρούσεις των α ντι θέ των, τα ο ποί α, ό μως, τε λι κά συν θέ τουν την ι σορρο πί α της αρ μο νί ας. Αλ λά και η σύγ χρο νη Κβα ντι κή Φυ σι κή α πο δέ χε ται την α ντί θε ση στην έν νοια της συ μπληρω μα τι κό τη τας στα πρώτα σω μα τί δια της Φύ σης. Ε πο μέ νως, τα ά το μα συμβιώ νουν ε ντός της ο μά δας και ε κεί νο το ο ποί ο πρέπει διαρ κώς να α να ζη τεί ται εί ναι ο τρό πος σύν θε σης των με τα ξύ τους αρ μο νικών σχέ σε ων. Και αυ τός ο τρό πος εί ναι η αρμο νί α των εν νοιών του κα θή κο ντος και των δι καιω μά των των α τό μων. ΕΙΔΗ ΟΜΑ ΔΩΝ Μέ σα σε έ να ερ γα σια κό ορ γα νι σμό υ πάρ χουν και λει τουρ γούν πα ράλ λη λα οι τυ πι κές και οι ά τυ πες ο μά δες. Οι Τυ πι κές Εί ναι α πο τέ λε σμα της ορ γά νω σης και της λει τουρ γί ας του Ορ γα νι σμού προ κειμέ νου να ε ξυ πη ρε τή σουν τους στό χους και το σκο πό αυ τού. Δια κρί νο νται σε δύ ο κα τη γο ρί ες: Στις Μό νι μες Εί ναι οι Διοι κή σεις, το Ε πι τε λεί ο και οι ε ξει δι κευ μέ νες ο μάδες, οι ο ποί ες λει τουργούν σε μό νι μη βάση πα ράλ λη λα με το ό λο σώ μα του Ορ γα νι σμού. Στις Προ σω ρι νές Εί ναι οι διά φο ρες Ε πι τρο πές και οι άλ λες Ο μά δες Ερ γα σί ας, οι ο ποί ες πα ρουσιά ζουν τυ πι κό τη τα, αλ λά λει τουργούν ό σο χρό νο διαρ κεί το έρ γο τους. Οι Ά τυ πες Πα ράλ λη λα με τις Τυ πι κές α να πτύσσονται και λει τουρ γούν, ό πως εί πα με, και οι Ά τυ πες Ο μά δες, οι ο ποί ες παίζουν σημα ντι κό ρό λο στην ό λη λει τουρ γί α του Ορ γα νι σμού. Οι Ά τυ πες Ο μά δες εί ναι α πο τέ λε σμα της συ νύ παρ ξης των με λών στον ί διο εργα σια κό χώ ρο και γε νι κά των συν θη κών ερ γα σί ας. Α πορ ρέ ουν δε α πό την ψυ χο λογι κή α νά γκη ε πι κοι νω νί ας των με λών και η ο ποί α βε βαί ως δεν μπο ρεί να προ σφερ θεί α πό την Τυ πι κή Ο μά δα του Ορ γα νι σμού. Οι Ά τυ πες αυ τές ο μά δες ε πί σης δια κρί νονται σε δύ ο με γά λες κα τη γο ρί ες: 88 ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

4 Τις Φι λι κές Εί ναι οι «πα ρέ ες» (ό πως ε πι κρά τη σαν να λέ γο νται) των ο ποί ων η σύ στα ση προκύ πτει από την αν θρώ πι νη α νά γκη το ά το μο να εί ναι συν δε δε μέ νο με φί λους, α νά γκη η ο ποί α έ χει υ παρ ξια κό νό η μα για τον άν θρω πο. Υ πάρ χει ποι κι λί α πε ριε χο μέ νων των φι λι κών σχέ σε ων και αυ τές ποι κί λλουν α ναλό γως των εν δια φε ρό ντων που έ χουν τα ά το μα, εί τε αυ τά εί ναι οι κο γε νεια κά θέ μα τα εί τε οι κο νο μι κά εί τε κοι νω νι κού και πο λιτι κού εν δια φέρο ντος εί τε ε πι στη μο νι κά, φι λο σο φι κά και πο λι τι στι κά. Λό γω δε των ι σχυ ρών συ ναι σθη μα τι κών δε σμών που α να πτύσ σο νται με τα ξύ των με λών της Φι λικής Ο μά δας, α να πτύσ σε ται το συ ναί σθη μα της α σφά λειας και της αυ το πε ποί θη σης σε κά θε μέ λος, πα ρά γο ντες λί αν ι σχυ ροί για την ο μα λή προ σαρ μο γή των α τό μων στους κα νό νες λει τουρ γί ας και στις ιε ραρ χη μέ νες α πο στά σεις του Ορ γα νι σμού. Έ χει δε πα ρατη ρη θεί ό τι σε Οργα νι σμούς που δεν έ χουν α να πτυ χθεί Φι λι κές Ο μά δες, υ πάρ χει και πτώ ση του η θι κού των με λών της Τυ πι κής Ο μά δας του Ορ γα νι σμού. Και αυ τό το φαινό με νο δύ να ται να συμ βαί νει ό ταν ο ί διος ο Ορ γα νι σμός δε δη μιουρ γεί τις κα τάλ λη λες συν θή κες, ώ στε να α να πτύσ σο νται ε ντός αυ τού οι Φι λι κές Ο μά δες. Μέ σα στα ί δια πλαί σια της «πα ρέ ας», α να πτύσ σο νται οι «κλί κες» και οι απο κλει στι κές φι λί ες και οι ο ποί ες στο σύ νο λό τους δέ νουν την «πα ρέ α». Τις Ο μά δες Κοι νού Εν δια φέρο ντος Ε κτός α πό τις Φι λι κές Ο μά δες, οι ο ποί ες, ως ε πί το πλεί στον, κα λύ πτουν συ ναι σθη μα τι κά τα μέ λη τους ε ντός του αυ τού Ορ γα νι σμού, α να πτύσ σο νται και λει τουρ γούν ε πί σης ο μά δες κοι νού εν διαφέ ρο ντος, οι ο ποί ες α πο βλέ πουν στη βελτί ω ση κα τα στά σε ων και συν θη κών που α πορ ρέ ουν α πό την ερ γα σί α τους και το ρό λο τους μέ σα στον Ορ γα νισμό. Και σε αυ τές εί ναι δυ να τόν να συ να ντά με υ πο διαιρέ σεις α ντί στοι χες αυ τών της «πα ρέ ας». Ω ΦΕ ΛΙ ΜΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥ ΣΧΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜΟΥ Α ΠΟ ΤΙΣ ΑΤΥ ΠΕΣ Ο ΜΑΔΕΣ Ε φό σον οι Άτυ πες Ο μά δες παί ζουν τό σο ση μα ντι κό ρό λο για τον Ορ γα νι σμό, α ξί ζει ν α να φερ θούν ποιες εί ναι οι ω φέλειες και ποιες δυ σχέ ρειες δη μιουρ γούν σ αυ τόν λό γω της λει τουρ γί ας τους. Ω φέ λειες Οι Ω φέ λειες που έ χουν κα τα γραφεί και συ ντε λούν θε τι κά στη λει τουρ γί α του Ορ γα νι σμού εί ναι: Οι δε σμοί των με λών της Ά τυ πης Ο μά δας ε πι τρέ πουν στα μέ λη αυ τής να δια τη ρού νται οι α ναγνω ρι σμέ νες η θι κές και πο λι τι στι κές α ξί ες. Στην Ά τυ πη Ο μά δα το κά θε μέ λος της εί ναι η συ γκεκρι μέ νη προ σω πι κό τη τα με την ταυ τό τη τά της, η ο ποί α δύ να ται να εί ναι και κα τα ξιω μέ νη στα πλαί σια της ο μά- 89 Η Ομαδική Ψυχή

5 δας, ε νώ στο μέ γε θος του Ορ γα νι σμού συ νήθως εί ναι έ να α νώ νυ μο πρό σω πο. Μέ σα στα πλαί σια των Ά τυ πων Ο μάδων τα μέ λη της εκφρά ζουν ε λεύ θε ρα τις σκέ ψεις τους και τις κρι τι κές τους, όπως και τα συ ναισθή μα τά τους για τη λει τουργί α του Ορ γα νι σμού. Με τα σχό λιά τους αυ τά ι κα νοποιούν μεν ψυ χο λο γι κές α νάγκες, αλ λά συγ χρό νως δεί χνουν και το εν δια φέρον τους για τον Ορ γα νι σμό. Τα μέλη της Ά τυ πης Ο μά δας α σκούν ε πί σης με πε ρισ σό τε ρη ά νε ση κοι νω νι κό έ λεγ χο με τα ξύ τους, αλ λά και σε άλ λα μέ λη του Ορ γα νι σμού ε κτός ο μά δας, με συ νέ πεια η συ μπε ρι φο ρά των με λών να δια μορ φώ νεται και να δια τη ρεί ται μέ σα στα πλαί σια των α ξιώ σε ων του κοι νω νι κού ε λέγ χου. Δυ σχέ ρειες Αλ λά, ε άν α πό τη μί α πλευ ρά οι Ά τυπες Ο μά δες συ ντε λούν στην ο μα λή λειτουρ γί α του Ορ γα νι σμού, α πό την άλ λη η δρα στη ριό τη τά τους δη μιουρ γεί δυ σχέρειες και προ βλή μα τα σε αυ τόν. Οι δυ σχέ ρειες αυ τές εί ναι: Η α ντί δρα ση στις αλ λα γές και στις με ταρ ρυθ μί σεις για ψυ χο λο γι κούς και συμ φε ρο ντο λο γι κούς λό γους. Γι αυ τούς και άλ λους λό γους οι αλ λα γές α παι τούν με λέ τη και σχε δια σμό εκ μέ ρους του Οργα νι σμού, προ σμε τρώ ντας και αυ τήν την α ντί δρα ση των Ά τυ πων Ο μά δων. Ε πί σης, τα μέ λη των Ά τυ πων Ο μάδων α να δει κνύ ουν αρ χη γό και α να πτύσσουν και ά γρα φους κα νό νες λει τουρ γί ας τους, σύμ φω να με τους ο ποί ους ε πι βραβεύ ουν ή α πο δο κι μά ζουν τα μέ λη τους (χα μό γε λα ι κα νο ποί η σης, πε ρι φρο νη τι κοί μορ φα σμοί, ε παι νε τι κοί λό γοι ή μί α πα γερή στά ση, κ.λ.π.). Τε λι κά, οι α ντι θέ σεις και οι σχολια σμοί ό πως εί δα με, δύ να νται να ε ξελιχθούν σε α νε ξέ λε γκτες κα τα στά σεις σε βά ρος της ο μα λής λει τουρ γί ας του Οργα νι σμού. ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΕΣ ΤΩΝ Ο ΜΑΔΩΝ Α πό ό σα μέ χρι ε δώ ε κτέ θη καν, έ γι νε φανε ρό ό τι η μεν Τυ πι κή Ο μά δα λει τουργεί για τους σκο πούς του Ορ γα νι σμού, η δε Ά τυ πη ε ξυ πη ρε τεί α νά γκες των Με λών της. Αυ τές τις χω ρι στές λει τουρ γί ες των Τυπι κών και των Ά τυ πων Ο μά δων α ντίστοιχα κα λεί ται να συν θέ τει σε μί α μι κτή λειτουρ γί α ο Ορ γα νι σμός, ώ στε κά θε Τυπι κή Ο μά δα του να α πο τε λέ σει και την Ά τυ πη Ψυ χο λο γι κή Ο μά δα, που να κα λύ πτει πέραν των σκο πών του Ορ γα νι σμού και τις Ψυ χο λο γι κές και Κοι νω νι κές α νά γκες του προ σω πι κού. Αυ τή η μορ φή λει τουρ γι κό τη τας προσδί δει έ να α νώ τε ρο ε πί πε δο πειθαρ χί ας, υ πευ θυ νό τη τας και δρα στη ριό τη τας προς ε πι τυ χί α των σκο πών του Ορ γα νισμού, η ο ποί α ενι σχύ ε ται α πό την κατάλ λη λη ε πι λο γή και την εκ παίδευ ση του προ σω πι κού. Τέ λος, για την επι τυ χή α πο τε λε σμα τι κό τη τα της μικτής λει τουρ γι κό τη τας του Ορ γα νι σμού έ χει δη μιουρ γηθεί ο λό κλη ρος Ε πι στη μο νι κός 90 ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

6 Κλά δος, ο ο ποί ος συ γκεντρώ νε ται στον τί τλο Διοί κη ση Ε πι χει ρή σε ων (Ψυ χο λο γί α, Δη μό σιες Σχέ σεις, Ερ γο νομί α, κ.λ.π.). Η ΘΙ ΚΟ Ο ΜΑΔΑΣ Έ τσι λοι πόν, φθά νου με στο συ μπέ ρασμα να ι σχυ ρι σθού με ό τι η κα λή ε φαρμογή των μέ τρων της μι κτής λει τουρ γίας των Ο μά δων συ ντε λούν τό σο στην α ποδο τι κό τη τα του Ορ γα νι σμού ό σο και στο η θι κό του προ σω πι κού, έ τσι ώ στε αμ φό τε ρα αυ τά τα κε φά λαια να εί ναι α μοι βαί ως ε πη ρε α ζό με να. Πράγ μα τι, κα τα λή γει το η θι κό του προσω πι κού μί ας ερ γα σια κής ο μά δας να α ποτε λεί και μέ θο δο διά γνω σης της ποιο τι κής λει τουρ γί ας του Ορ γα νι σμού, αλ λά και των διαν θρώ πι νων σχέ σε ων ε ντός αυ τού. Έ χει α πο δει χθεί ό τι διά φο ρες λει τουργι κές δια τα ρα χές σε έ ναν Ορ γα νισμό (α περ γί ες, α που σί ες, πα ραι τή σεις, διασπά σεις, α νυ πο τα ξί ες, λι πο τα ξί ες, κ.λ.π.) α πο δί δο νται στο χα μη λό η θι κό που έ χει το προ σω πι κό. Α πε να ντί ας το υ ψη λό η θι κό δη μιουργεί «κλί μα» ο μα δι κής αυ το πε ποί θη σης, α γά πη προς την ερ γα σί α και για τον Οργα νι σμό που υ πη ρε τεί, δια κα τέ χε ται α πό την ε πι θυ μί α για συ νερ γα σί α με τα άλ λα μέ λη της Ο μά δας με σκο πό την πρό ο δο του Ορ γα νι σμού. Α πό αυ τά τα λί γα πε ρί η θι κού που εκτέ θη καν, θα μπο ρού σε να σχη μα τι στεί κά ποιος ο ρι σμός αυ τού και να θε ω ρηθεί ό τι εί ναι: Το σύ νο λο των δια θέ σε ων του προσωπι κού έ να ντι του ερ γα σια κού περι βάλ λο ντός του, ό σο και έ να ντι της α νά γκης για συ νερ γα σί α προς ε ξυπη ρέ τη ση της α πο δο τι κό τη τας του Ορ γα νι σμού. Πα ρά γο ντες Η θικού Οι πα ρά γο ντες που ε πη ρε ά ζουν το η θι κό του προ σω πι κού, δεν εί ναι μό νο εν δο γε νείς, προ ερ χό με νοι α πό την εσωτε ρι κή λει τουρ γί α του Ορ γα νι σμού, αλ λά και ε ξω γε νείς, προ ερ χό με νοι α πό άλ λα πε ρι βάλ λο ντα (οι κο γε νεια κό, κοι νω νι κό, κ.λ.π.) και οι ο ποί οι ε πί σης επη ρε ά ζουν το η θι κό του προ σω πι κού. Ε πει δή α κό μα το η θι κό εί ναι έ να μέ γε θος με τα βλη τό, δεν αρ κεί η ε φά παξ ε πιτυ χί α του σε υ ψη λό βαθ μό, αλ λά α παι τεί τη συ νε χή ε πα γρύ πνη ση και τη διαρ κή φρο ντί δα της Διοί κη σης του Ορ γα νι σμού να δια τη ρεί σταθε ρό αυ τό, προ κειμέ νου η α πο δο τι κό τη τα του Ορ γα νι σμού να βρί σκε ται κατ α ντι στοιχί α και αυ τή σε συ νε χή πρό ο δο. Μέ θο δοι Πλη ρο φό ρη σης του Η θικού Πά ντο τε, αλ λά ι διαί τε ρα σή με ρα που τα πρό σω πα δέ χο νται ποι κί λους και πολύ πλοκους ε ρε θι σμούς, οι διοι κή σεις των Ορ γανι σμών πρέ πει να ε φευ ρί σκουν με θό δους έ ρευ νας του η θι κού του προ σω πι κού τους και οι ο ποί ες έ ρευ νες πα ρέ χουν και τα ε ξής άλ λα πλε ο νε κτή μα τα στις διοι κή σεις: Πληρο φο ρού νται για το ε πί πε δο του η θι κού του προ σω πι κού τους, ώ στε να λαμ βάνουν τα ορ θά μέ τρα για τη θερα πεί α, την ε νί σχυ ση και τη δια τή ρη ση υ ψη λού ηθι κού. Οι έ ρευ νες αυ τές ε ξα σφα λί ζουν έ ναν ά με σο τρό πο ε πι κοι νω νί ας της διοίκησης με το προ σω πι κό. Πα ρέχε ται η δυ να τό τη τα στο προ σωπι κό να δια τυ πώ σει απευ θεί ας τις προ τάσεις του, ει σπράτ το ντας ταυ τό χρο να και την ι κα νο ποί η σή του για τη συμ με τοχή του στη διοί κη ση του Ορ γα νι σμού. Μειώ νουν τις α πο στά σεις και βελτιώ νουν τις σχέσεις με τα ξύ διοί κη σης και προ σω πι κού. 91 Η Ομαδική Ψυχή

7 Προσ διο ρί ζουν τα «κε νά» της διοίκη σης προς συμπλή ρω σή τους. Δεί κτες Μέ τρη σης του Η θι κού Υ πάρ χουν ο ρι σμέ νες εν δεί ξεις οι ο ποίες μαρ τυ ρούν το ύ ψος του η θι κού του προ σω πι κού ε νός Ορ γα νι σμού και αυ τές δύ να νται να εί ναι: Η Κι νη τι κό τη τα του Προ σω πι κού Οι προ σλή ψεις, οι α πο μα κρύν σεις, οι α που σί ες, οι α σθέ νειες, κ.λ.π. του προ σωπι κού σε μί α ο ρι σμέ νη χρο νική πε ρί ο δο α πο κα λύ πτουν και το βαθ μό του η θι κού του. Έ χει δια πι στω θεί ό τι η κι νη τικό τη τα του προ σω πι κού εί ναι α ντιστρό φως α νάλο γη του η θι κού. Με γάλη κι νη τι κό τη τα, χα μη λό η θι κό. Η Χα μη λή Α πο δο τι κό τη τα Ση μα ντι κός ε πί σης δεί κτης μαρ τυ ρίας του η θι κού του προ σω πι κού εί ναι και ο βαθ μός α πο δο τι κό τη τας του Οργα νι σμού. Βέ βαια, ό χι συν δε ό με να με α να λο γι κή σχέ ση, αλ λά με μί α σύν θε ση του μέ τρου αυ τών των δύ ο με γε θών. Καθό σον α πο δο τι κό τη τα μπο ρεί να υ πάρ ξει και α πό μί α α πο λυ ταρ χι κή διοίκη ση, αλλά χω ρίς η θι κό του προ σω πι κού. Όπως ε πί σης, υ ψη λό η θι κό μπο ρεί να υ πάρ ξει α πό μί α α διά φο ρη και α δύ να τη διοί κηση, χω ρίς, ό μως, α πο δο τι κό τη τα του Ορ γα νι σμού. Άλλοι Δεί κτες Μέ τρη σης Η θι κού Έ χουν κα τα γρα φεί και άλ λοι δεί κτες μέ τρη σης του Η θι κού και η διεύ ρυν σή τους ε ξαρ τά ται και α πό την ε φευ ρε τι κότη τα της διοί κη σης. Ο ρι σμέ νοι α πό αυ τούς εί ναι: Η ποιό τη τα της πα ρα γό με νης εργα σί ας. Τα πα ρά πο να σε βά ρος της διοίκη σης. Ο ρυθ μός των α τυ χη μά των. Ε ΠΙ ΛΟ ΓΗ ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΟΥ Ο ΜΑ ΔΩΝ Ό λες οι πα ρα πά νω λει τουργι κό τη τες εί ναι α να γκαί ες για την εύ ρυθ μη δια τήρη ση της Ο μά δας. Θε με λιώ δης, ό μως, πα ρά γο ντας για την ο μα λή και α πο δο τι κή λει τουρ γί α της Ο μάδας εί ναι η κα ταλ λη λό τη τα του προ σω πι κού για το εί δος της ερ γα σί ας που ε κτε λεί. Η κα ταλ λη λό τη τα του προ σω πι κού εκ φρά ζε ται με δύ ο σκέ λη: την ε πι λο γή και την εκ παί δευ σή του στο εί δος της ερ γα σί ας του. Α πό τα δύ ο αυ τά σκέ λη θα μείνου με, έ στω και για λί γο, στο θέ μα της ε πι λο γής του προ σω πι κού, στην ο ποί α πρω τα γω νιστι κό ρό λο παί ζει η Ψυ χο λο γί α. Η Ψυ χο λο γί α πρω τα γω νι στεί στην ε πιλο γή του προ σω πι κού με ψυ χο τε χνι κές με θό δους και δο κι μα σί ες, οι ο ποί ες α ποβλέ πουν να συ νταυ τί σουν τις ερ γα σιακές προ δια γρα φές με τις προ σω πι κές ι κα νό τη τες κά θε α τό μου, ώ στε να ε πιτευ χθούν ο μα λές συν θή κες ερ γα σί ας για τον Ορ γα νι σμό και για τα Μέ λη της ερ γα σια κής Ο μά δας. Οι ψυ χο τε χνι κές δο κι μα σί ες εί ναι δύ ο κα τη γο ριών: οι α ντι κει με νι κές, που εί ναι προ ο ρι σμέ νες για ει δι κές πρα κτι κές εργασί ες, ό πως ο δη γοί, δια βι βα στές, κ.λ.π. και οι υ πο κει με νι κές, οι ο ποί ες α πο βλέπουν στην ψυ χο πνευμα τι κή α νά λυ ση της προ σω πι κό τη τας. Η ό λη δε ε ξέ τα ση της υ πο ψή φιας προς ερ γα σί α προ σω πι κό τη τας μπορεί να γίνε ται με τη συ μπλή ρω ση εκ μέ ρους της ε νός εκ των προ τέ ρων τυπο ποι η μέ νου ερω τη μα το λο γί ου, το ο ποί ο να α πο κα λύ πτει την ό λη ψυ χολο γι κή α νά λυ ση της προ σω πι κό τη τας, όπως ε πί σης και της βιο γρα φι κής της πο ρεί ας. Η συ μπλή ρω ση αυ τή του ε ρω τη μα το- 92 ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

8 λο γί ου α πο σα φη νί ζε ται με την προ σωπι κή συ νέ ντευ ξη και ο λο κλη ρώ νε ται με τη σύ ζευ ξή της με τα συ μπε ρά σμα τα των α ντι κει με νι κών δο κι μα σιών. Οι δο κι μα σί ες αυ τές α πο βλέ πουν να α να δεί ξουν τις ι κα νό τη τες της προ- σωπι κό τη τας και γε νι κά οι ψυ χο τε χνι κές αυ τές μέ θο δοι α πο τε λούν ε ξέ λι ξη και συμ βάλ λουν στη βελ τί ω ση της κοι νωνί ας μας. Αν δε σή με ρα έ χει λά βει το ό νο μα Ε παγ γελ μα τι κός Προ σα να το λι σμός ως Ε πιστη μο νι κός Κλά δος, ο Μέ γι στος των Φι λο σό φων Πλά των, τον εί χε χα ρα κτη ρίσει Δι καιο σύ νη....και δί καιον κα τά Πλά τω να ή ταν ο κα θέ νας στην Πό λη να κά νει την ερ γα σί α ε κεί νη, που στη φύ ση του ται ριά ζει. Ε νώ, πα ρα θέ τει μί α σει ρά ψυ χο τεχνι κών δο κι μα σιών για τους προ ο ρι ζόμε νους ως «Φύ λα κες» στην Πό λη. Ε τσι, ώ στε δι καί ως ο Πλά των να θε ω ρεί ται και θε με λιω τής του σύγ χρο νου Επαγ γελμα τι κού Προ σα να το λι σμού, ι διαί τε ρα για την κα ταλ λη λό τη τα του Στρα τιω τι κού Προ σω πι κού. Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο ΜΑ ΔΩΝ Ο Α ντα γω νι σμός εί ναι γνώ ρι σμα της ψυ χής κά θε αν θρώ που και προ έρ χε ται α πό τη φυ σι κή δύ να μη για κοι νω νι κή α ναγνώ ρι ση. Υ πάρ χει ο λό κλη ρη Σχο λή Ψυ χο λο γί ας του Alfred Αdler πε ρί αυ τού του θέ μα τος, αλλά και η Φι λο σο φί α α σχο λεί ται με το δί καιο του Δυ να τού κα τά τον Θρα σύμαχο, συ νο μι λη τή του Πλά τω να στο διά λο γο της «Πο λι τεί ας». Αλ λά και στη Φύ ση πα ρα τη ρεί ται, π.χ. τα δέν δρα στο δά σος θέ λουν να εί ναι μα ζί, αλλά με τα ξύ τους α ντα γω νί ζο νται ποιό θα φθάσει ψη λό τε ρα α πό το άλ λο, για να α πο λαύ σει πε ρισ σό τε ρο φως α πό τον ή λιο. Και στα μέ λη κά θε ερ γα σια κής ο μά δας α να πτύσ σε ται ο α ντα γω νι σμός, αλ λά είναι θέ μα χει ρισμού της προ σω πι κό τη τας, ώ στε αυ τή να εν θαρ ρύ νε ται να δρά μέ σα στο πνεύ μα της ε νό τη τας της ο μά δας και του ο μα δι κού της έρ γου. Στον πα ρό ντα χώ ρο θα γί νει μί α σύντο μη α νά πτυ ξη των πτυ χών του α νταγω νισμού με τα ξύ των ο μά δων, τις συ νέπειες που έ χει ο α ντα γω νι σμός και πως μπορούν να ε λεγ χθούν οι δυ σά ρε στες τοιαύ τες, οι ο ποί ες μπο ρούν να ο δη γήσουν μέ χρι ε χθρό τη τας τις ο μά δες με ταξύ τους στον αυ τό Ορ γα νι σμό. Συ νέ πειες Α ντα γω νι στι κό τη τας Ε ξαι τί ας της α ντα γω νι στι κό τη τας έ χουμε συ νέ πειες μέ σα στα μέ λη της αυ τής ο μά δας, αλ λά και με τα ξύ των α ντα γω νιστριών ο μά δων και αυ τές εί ναι: Ε ντός της Ο μά δας Τα μέ λη της ο μά δας συ γκε ντρώ νονται γύ ρω α πό τον αρ χη γό τους, ε πι δει κνύουν με γαλύ τε ρη πει θαρ χί α και πα ρα με ρί ζονται οι άλ λες με τα ξύ τους δια φο ρές. 93 Η Ομαδική Ψυχή

9 Κυ ριαρ χεί το ομα δι κό εν δια φέ ρον και πε ριο ρί ζο νται τα α το μι κά εν δια φέ ροντα που ι κα νοποιούν ψυ χο λο γι κές α νά γκες των με λών. Η μορ φή της διοί κη σης με τα κι νείται προς το αυ ταρ χι κό τε ρο ύ φος και τα μέ λη της ομά δας ε πι δει κνύ ουν α νο χή α πο δο χής της. Τέ λος, ο βαθ μός συ νο χής και α πόδο σης της ο μά δας φθά νει στα υ ψη λό τερα ε πί πεδα. Με τα ξύ Ο μά δων Κά θε α ντα γω νί στρια ο μά δα του αυτού Ορ γα νι σμού α ντι με τωπί ζει την άλ λη ε χθρικά ή του λά χι στον ου δέ τε ρα, ό χι, ό μως, με πνεύ μα συ νερ γα σί ας. Τα συ μπτώ μα τα αυ τά α πο τε λούν α ναμ φι σβή τη τα δια τα ρα χή της ο μα δι κής προ σω πι κό τη τας, διό τι α ντι λαμ βά νο νται και α ντι με τω πί ζο νται ό λα τα θέ ματα της ο μά δας μο νο με ρώς ως προς την α ντα γωνι στι κό τη τα με τα ξύ τους. Συ νε χι ζό με νου του φαι νο μέ νου, αυ ξά νε ται η με τα ξύ τους ε χθρότη τα και η α μοι βαί α με τα ξύ των ο μά δων ε πι κοι νωνί α και συ νερ γα σί α εκ μη δενί ζε ται. Μέ θο δοι Πε ριο ρι σμού της Α ντα γωνι στι κό τη τας Γε νι κά εί ναι γνω στό ότι ο α ντα γωνι σμός α να πτύσ σε ται με α φορ μή την α πό κτη ση του ί διου α γα θού ή του ί διου ε πά θλου α πό πολ λούς μα ζί. Στις ο μά δες το α γα θό ή το έ πα θλο εί ναι το αυ τό έρ γο που α να τί θε ται ταυτοχρό νως σε αυ τές. Έ τσι, μέ σα α πό τις α φορ μές και τις συ νέ πειες του α ντα γωνι σμού θα α να ζητη θούν και οι μέ θο δοι πε ριο ρι σμού της α ντα γω νι στι κό τη τας και οι ο ποί ες μπο ρεί να εί ναι: Με τα φο ρά α ντα γω νι σμού ε κτός Ο μά δων του Ορ γα νι σμού. Δη μιουρ γί α συν θη κών ε πι κοι νω νίας και δια πραγμα τεύ σε ων με τα ξύ των Ο μά δων. Κα θο ρι σμός συ γκε κρι μέ νου έρ γου σε κά θε Ο μά δα, ώ στε να καλ λιερ γεί ται η συ νερ γα σί α με τα ξύ τους. Τα μέ λη των Α ντα γω νι στριών Ο μάδων με τη μορ φή με τεκ παί δευ σης καλού νται να ε πι κοι νω νούν και να συ νεργά ζο νται με τα ξύ τους σε διά φο ρα άλ λα προ βλή μα τα. Με τα ξύ των Α ντα γω νι στριών Ο μάδων ορ γα νώ νο νται κοι νές πο λι τι στι κές και ψυ χα γω γι κές εκ δη λώ σεις. Πρό λη ψη της Α ντα γωνι στι κής Ε χθρό τη τας Ο Ορ γα νι σμός, κα τά το σχε δια σμό των α να τι θε μέ νων στις Ο μά δες έρ γων, πρέ πει να προ βλέ πει και να συ μπε ρι λαμ βά νει στους σχε δια σμούς του την πι θα νή α νά πτυξη α ντα γω νι σμού με τα ξύ των Ο μά δων και ε πο μέ νως, να σχε διά ζει την πρό λη ψή του με ό λες εκεί νες τις με θό δους, που α νω τέρω α να φέρ θη καν για τον πε ριο ρι σμό της α νταγω νι στι κό τη τας, με μο να δι κή ε πι δί ω ξη να προ λαμ βά νει και να μην ε πι τρέ ψει την εμ φά νι ση των συ νε πειών αυ τού. ΣΥ ΜΠΕ ΡΑΣΜΑ ΤΑ Α πό ό λα που, με συ νο πτικό τρό πο πε ρί Ο μά δας, α να φέρ θη καν βγαί νει έ να θε με λιώ δες για τη ζω ή του ανθρώ που συ μπέ ρα σμα: Το ε γώ δεν μπο ρεί να δια χω ρι στεί α πό το ε μείς. Αμ φό τε ρα εί ναι α πό τη Φύ ση υ πο χρεω μέ να να συ νυ πάρ χουν και να αλ λη λο συμπλη ρώ νο νται. Αν το ε γώ εκ φρά ζε ται α πό την προ σω πικό τη τα του Α τό μου, το ε μείς χα ρα κτη ρί ζεται α πό την προ σω πικό τη τα της Ο μά δας. 94 ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

10 Το ε μείς μορ φο ποιεί ται α πό το στοιχειώ δες κύτ τα ρο του ε ρω τι κού ζευ γαριού, ε ξε λίσ σε ται στο ο μα δι κό πρό σω πο της οι κο γένειας, φθά νει στον ε παγ γελμα τι κό σύν δε σμο και στον κοι νω νι κό σύλ λο γο, ε ντάσ σε ται σε στρα τιω τι κό σχη μα τι σμό, δια μορ φώ νε ται σε πο λι τι κό ε πί σης σχη μα τι σμό και α νυ ψώ νε ται στην έν νοια και στη λει τουρ γί α του κρά τους, του έ θνους και της θρη σκεί ας. Σε ό λους αυ τούς του χώ ρους και στους άλ λους πα ρό μοιους που δεν κα ταγράφη καν, α να πτύσ σε ται και λει τουρ γεί η Ο μα δι κή Ψυ χή και συ μπε ρι φο ρά ό πως στο διά γραμ μα που ε κτέ θη κε γι αυ τή. Η Ο μα δι κή Ψυ χή ε μπε ριέ χει τα α ντι φατι κά στοι χεί α της (αλ λά μή πως η Α το μική Ψυ χή δεν έ χει α ντι φά σεις;), τα ο ποί α α πό αλ λη λο συ γκρουό με να δύ να νται να κατα στούν αλ λη λο συ μπλη ρώ με να με την αρ μο νι κή σύν θε ση των εν νοιών, του κα θή κο ντος και των δι καιω μά των, του ερ γα σια κού ρυθ μού με το βιορ ρυθ μό των α τό μων. Αυ τός εί ναι α πό τη Φύ ση τε λι κά ο προ ο ρι σμός των α ντι θέ των, να αλ λη λο συ μπλη ρώ νο νται, ό πως διακή ρυτ τε ο αρ χαί ος Έλ λη νας Φι λό σο φος Η ρά κλει τος και η σύγ χρο νη Κβα ντι κή Φυσι κή α πο δέ χε ται. Δυ ϊ σμός, εί ναι η Φύ ση σε ό λα τα ε πί πε δά της και γι αυ τό έ χει υ παρ ξια κό νόη μα και πε ριε χό με νο για τη ζω ή του αν θρώ που. Ό πως υ παρ ξια κό νό η μα για τον άν θρω πο έ χει και η συ νά ντη σή του στο ε μείς και αυτό διό τι το ε γώ δεν μπο ρεί να υ πο φέ ρει τη μο να ξιά του και τεί νει προς το μη δέν. Και η πλέ ον αυ τάρ κης προ σω πι κό τη τα, που εί ναι ε πι τυ χη μέ νη στη ζω ή και αισθά νε ται ι κα νοποι η μέ νη με τον ε αυ τό της, δεν μπο ρεί να υ πάρ ξει μό νη της και α να ζη τά το ε μείς. Βασι κή προ ϋ πό θε ση, ό μως, για να λει τουρ γεί ο μα λά το ε μείς, είναι να συ μπράτ τουν μα ζί του η ε πι στή μη και η η θι κή, ό πως ανω τέ ρω εν ο λί γοις στην Ο μα δι κή Ψυ χή α να πτύ χθηκαν. Αλ λά και για έ ναν άλ λο ση μα ντι κό λό γο η Ο μά δα έ χει υ παρ ξια κό νό η μα και αυτός εί ναι η δυ να τό τη τα, μέ σα α πό την α πο στο λή του Ορ γα νι σμού, το κά θε μέ λος να πα ρά γει δη μιουρ γι κό έρ γο. Αυ τή δε η δη μιουρ γί α μέ σα α πό το έρ γο της Ο μά δας κά νει τον άν θρω πο να αι σθά νε ται ό τι υ πάρ χει. Αλ λά και ό σο ο άν θρω πος υ πάρ χει πρέ πει να δημιουρ γεί, κα θό σον η α πρα ξί α ο δη γεί προς το «τί πο τα» και α πο συν θέ τει την προ σω πικό τη τά του. Αυ τή εί ναι η Ο μα δι κή Ψυ χή... Ε ΠΙΛΟ ΓΟΣ Τό ση εί ναι η α ξί α του ε μείς μέ σα α πό την Ο μα δική Ψυ χή, που ο Α ρι στο τέ λης λέ ει: Αι σθά νο μαι ό τι υ πάρ χω μέ σα α πό την πα ρου σί α του άλ λου. ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ Το α νω τέ ρω θέ μα α πο τε λεί δια σκευ ή α ντί στοι χων κε φα λαί ων των α νέκ δο των τό μων με τί τλους: 2 ος Τό μος. Πε ρι βάλλον και 3 ος Τό μος. Συ μπε ρι φο ρά της τρί το μης Ε γκυ κλο παί δειας Ψυ χο λο γί ας του Ά ρη Δια μα ντό που λου. 95 Η Ομαδική Ψυχή

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός)

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) KEIMENO: Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης, τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα