του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας"

Transcript

1 του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας K16R10

2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ.Α.) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Ε ΠΙ ΣΙ ΤΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑ ΤΑ ΣΤΗ ΜΑ ΤΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ (Ε ΣΤΙ Α ΤO ΡΙΑ -ΚΑ ΦΕ ΝΕΙ Α κ.λπ.) Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. Α ποφ. 41/1981 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 2. Α ποφ. 77/1981 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 3. Α ποφ. 80/1982 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 4. Α ποφ. 54/1982 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 5. Α ποφ. 40/1983 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 6. Α ποφ. 61/1983 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 7. Α ποφ. 102/1984 Δ Δ Δ Δ Α θη νών 8. Α ποφ. 48/1985 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 9. Α ποφ. 112/1985 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 10. Α ποφ. 65/1986 του ΠΔ Δ Δ Α θη νών 11. Α ποφ. 64/1987 του ΠΔ Δ Δ Δ Α θη νών 12. ΣΣΕ της Α ποφ. 65/1989 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 14. Α ποφ. 17/1990 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 15. Α ποφ. 70/1990 ΠΔ Δ Δ Α θη νών 16. Α ποφ. 39/1990 Δ Δ Δ Δ Α θη νών 17. Α ποφ. 34/1991 ΠΔ Δ Δ Α θη νών 18. Α πόφ. 15/1992 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 10/ ) 19. ΣΣΕ της (Π.Κ. Υπ. Εργ. 87/ ) 20. Α πόφ. 18/1994 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 11/ ) 21. Α πόφ. 30/1995 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 21/ ) 22. ΣΣΕ της (Π.Κ. Υπ. Εργ. 117/ ) 23. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Εργ. 49/ ) 24. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Εργ. 70/ ) 25. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Εργ. 36/ ) 26. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Εργ. 119/ ) 27. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Εργ. 58/ ) 28. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Εργ. 41/ ) 29. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Εργ. 30/ ) 30. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 47/ ) 31. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Απασχ 47/ ) 32. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Απασχ 47/ ), ισχύει και για το

3 33. ΣΣΕ της (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 72/ ) 34. Δ Α 16/2009 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 8/ ) 35. Δ Α 36/2010 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 19/ ) Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ α) Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ε στι α τό ρων και Συ να φών Ε παγ γελ µά των β) Η Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δας γ) Η O µο σπον δία Ε παγ γελ µα το βι ο τε χνών Ζα χα ρο πλα στών Ελ λά δος δ) Η O µο σπον δία Κα φε πω λών Ελ λά δος (από το 2000 και µετά δε συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις) Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ερ γα τών Ε πι σι τι σµού και Y παλ λή λων Του ρι στι κών Ε παγ γελ µά των (Δ Α 36/2010) Γ. ΠΕ Δ ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται οι ερ γα ζό µε νοι στα του ρι στι κά και ε πι σι - τιστι κά κα τα στή µα τα ό λης της χώ ρας (Δ Α 36/2010) 1. Ει δι κό τη τες 1. Ει δι κό τε ρα υ πά γε ται : πε ρί πτω ση i) Το προ σω πι κό ε στι α το ρί ων, ζυ θε στι α το ρί ων, τα βερ νών, µπάρ, νυ κτε ρι νών κέ ντρων δι α σκέ δα σης, ε πι χει ρή σε ων τροφοδοσίας γευµάτων (Catering), οβελιστηρίων, ψητοπολείων και κά θε κα τα στή µα τος στο ο ποί ο λει - τουρ γεί α µι γές τµή µα ε στι α το ρί ου (Δ Α 36/2010). πε ρί πτω ση ii) Το προ σω πι κό των κα φε νεί ων, κα φέ-σνακ µπάρ, ου ζε ρί, α να ψυ - κτη ρί ων, λε σχών, κυ λι κεί ων, ε ντευ κτη ρί ων, κα φε ζα χα ρο πλα στεί ων, κα φε ζυ θο-ζα - χα ρο πλα στεί ων, γα λα κτο πω λεί ων, φάστ-φούντ, ντι σκο τέκ, κα φω δεί ων, µπου άτ, µπυ ρα ριών και κα φε τε ριών, πά µπς (pubs), πιά νο µπάρ, κα τα στη µά των χορ το φα - γί ας και ποι κί λων ε δε σµά των και κά θε εν γέ νει κα τα στή µα τος ό που λει τουρ γεί τµή µα κα φε τέ ρι ας, πι τσα ρί ας, ζα χα ρο πλα στεί ου και λοι πών µι κτών ή συ να φών τοι ού των, α νε ξάρ τη τως της α δεί ας λει τουρ γί ας τους (Δ Α 36/2010). 1. Στο πεδίο εφαρµογής της Δ Α 16/2009 ορίζεται ότι στο λοιπό προσωπικό των ειδικοτήτων µαρκαδόρος κ.λπ. του Κεφαλαίου Α Καταστήµατα περίπτωση Ι εντάσσεται και ο ταµίας για τον οποίο εφαρµόζονται και όλες οι διατάξεις της ρύθµισης αυτής και των προηγουµένων οµοίων αυτής, που αφορούν τους εργαζόµενους των ειδικοτήτων στις οποίες εντάσσεται 3

4 2. Στις ρυθ µί σεις της ρύθµισης αυ τής υ πά γο νται και οι ερ γα ζό µε νοι στα πα ρα πά νω κα τα στή µα τα (περ. 1 και 2) που έ χουν αρ χί σει να λει τουρ γούν µε τά το έ τος 1992 χω ρίς να έ χουν κα τα τα γεί σε κα τη γο ρία. Oι ερ γα ζό µε νοι των κα τα στη µά των αυ τών θα α µεί βο νται µε τις α πο δο χές που ο ρί ζο νται κά θε φο ρά για τους ερ γα ζό µε νους των κα τα στη µά των πρώ ην Β και Γ λοι πών κα τη γο ρί ων (ΣΣΕ ). 3. Στα νέα κα τα στή µα τα που θα προ σλαµ βά νο νται οι α νω τέ ρω µι σθω τοί, η µι σθο - λο γι κή τους κα τά στα ση θα αρ χί ζει α πό την πρώ ην κα τη γο ρία Β. 4. Η α κρι βής έν νοι α της πε ρί πτω σης α της πα ραγρ. 1 και του κε φα λαί ου Α της α πό ΣΣΕ και των άρ θρων 1 και 2 των µε α ριθ µό 18/94 και 30/95 δι αι τη τι κών α πο φά σε ων εί ναι ό τι ως κα τα στή µα τα και κέ ντρα πο λυ τε λεί ας Α, Β και Γ κα τη γο ρί ας νο ού νται τα κα τα στή µα τα τα ο ποί α λει τουρ γού σαν µε τις α ντί - στοι χες κα τη γο ρί ες µέ χρι την έκ δο ση της Α γο ρα νο µι κής Δ ιά τα ξης µε α ριθ µό 16/92 (ΣΣΕ ). 5. Εις οι ασ δή πο τε κα τη γο ρί ας κα τα στή µα τα, ί να υ πάρ ξει θέ σις βοη θών Μπάρ µαν ή µπυ ρα ριέ ρη δέ ον α πα ραι τή τως να υ πη ρε τή εν αυ τώ µπάρ µαν ή µπυ ρα ριέ ρης, άλ λως θα λαµ βά νουν τον α ντί στοι χον µι σθόν τού των. Δ ι ευ κρι νί ζε ται ό τι Μπάρ µαν εί ναι ο µι σθω τός ε κεί νος ό στις κα τά προ έ χου σαν α πα σχό λη σιν έ χει την µέ ρι µναν και φρο ντί δα διά τον έ γκαι ρον ε φο δι α σµόν του µπαρ µε τα ε κά στο τε α να γκαι ού ντα πο τά, µπύ ρες, µε ζέ δες κ.λπ. α πό την α πο θή - κην και την κου ζί ναν του κα τα στή µα τος ά τι να σερ βί ρει εις τους ορ θί ους ή τους κα θη µέ νους έ µπρο σθεν του Μπαρ πε λά τος κα θώς και εις τους σερ βι τό ρους του κα τα στή µα τος ε πί τη πα ρα λα βή παρ'αυ τών των µαρ κών ή ση µει ω µά των ί σης α ξί ας προς τα σερ βι ρι ζό µε να εί δη. Εξ άλ λου µπυ ρα ριέ ρης θε ω ρεί ται ο µι σθω τός ε κεί νος ό στις κα τά προ έ χου σαν α πο σχό λη σιν προ σφέ ρει εις τους κα θη µέ νους ή ι στα µέ νους προς του Μπάρ πε λά τας µπύ ραν µε τά µε ζέ δων χει ρι ζό µε νος µη χα νή µα τα Ζυ θο ποιί ας (41/81 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). Oι βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί µε τά των ε πι δο µά των και προ σαυ ξή σε ων ι σχύ ουν και διά τον προ σλαµ βα νό µε νον µι σθω τόν ως έξ τρα ή ρε πα τζή οι ασ δή πο τε ει δι κό τη - τος των κα τα στη µά των. Oύ τος θα λαµ βά νει την α να λο γί αν των πραγ µα το ποι η θέ - ντων η µε ρο µι σθί ων. Έτος 2009 Δ. ΒΑ ΣΙ ΚOΙ ΜΙ ΣΘOΙ Τα κα τώ τα τα ό ρια των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών των ερ γα ζο µέ νων της ρύθµισης αυτής, ό πως έ χουν δι α µορ φω θεί την αυ ξά νο νται α πό κα τά πο σο στό 3% και περαιτέρω όπως θα έχουν διαµορφωθεί την , αυξάνονται από κατά ποσοστό 3%. Με βάση τα παραπάνω, οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα 4

5 εργαζοµένων, διαµορφώνονται ως εξής: (Δ Α 16/2009). ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ O Α: Καταστήµατα περίπτωσης i (εστιατόρια κ.λπ.) α) Καταστήµατα και Κέντρα πρώην Πολυτελείας και καταστήµατα Α κατηγορίας ως ακολούθως:! Προσωπικό κουζίνας Από Από Αρχιµάγειρος 1.152, ,12 Ελεύθερη συµφωνία µη δυναµένου του µισθού να είναι κατώτερος του µισθού µαγείρου Α αυξηµένου κατά 20% ήτοι του ποσού των:! Μάγειρος Α 903,80 930,92! Μάγειρος Β 837,92 863,05! Μάγειρος Γ 835,66 860,73! Μπουφετζής Α 833,39 860,73! Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, µαχαιροπηρουνάς 817,80 842,33! Τηγανιέρης, ντονερτζής, Πατσατζής 817,80 842,33! Λοιπό προσωπικό κουζίνας! Μπάρµαν 910,20 937,51! Βοηθός µπάρµαν 819,98 844,58! Μαρκαδόρος, ταµίας, αποθηκάριος, µπυραριέρης 823,52 848,54! Ταµπλίστας, κοντρόλερ, πωλητές φαγητών 833,52 858,52! Βοηθός µπυραριέρη 819,97 844,57! Μπαγκιέρης 823,83 848,54! Κάπελας-ποτηριέρης 819,97 844,57 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ O Β: Καταστήµατα περίπτωσης ii (καφενεία κ.λπ.) Καταστήµατα περίπτωσης ii! Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές-τριες κρύων φαγητών, φαστ-φουντ & συναφών καταστηµάτων! Ταµπής, µαρκαδόρος, ταµίας, ψήστης, τεχνίτης πιτσαρίας, γαλατάς, λουκουµατζής! Βοηθητικό προσωπικό Από Από ,13 845,76 805,73 829,76! Ποτηριέρης, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών 804,73 828,87! Κάτω των 18 ετών µισθός σύµφωνα µε τους όρους της ΕΓΣΣΕ σε συνδυασµό µε το Ν. 1837/89 (34/91 ΠΔ Δ Δ Αθ.)! Σερβιτόρος (συµβολικός µισθός) 179,55 184,94! Μπάρµαν 913,01 940,40! Μπυραριέρης 807,69 831,92! Βοηθοί των ανωτέρω 802,91 826,99 5

6 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ O Γ: Δ ι α νο µείς Oι διανοµείς οι υπαγόµενοι στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και µόνον επιδόµατος γάµου 10% επί του βασικού µισθού και επιδόµατος τριετιών 10% επί του βασικού µισθού και µέχρι συµπληρώσεως τριών τριετιών, σύµφωνα µε τους όρους των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ. Οι µι σθοί των πλή ρως α πα σχο λου µέ νων δι α νο µέ ων των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα κα τα στη µά των, µε υ πο λο γι σµό των πά σης φύ σε ως ε πι δο µά των τους, ο ρί ζο νται ως ε ξής: Από Από ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 805,75 829,92 Με µία (1) τριετία 886,33 912,92 Με δύο (2) τριετίες 966,90 995,19 Με τρεις (3) τριετίες 1.047, ,91 ΈΓΓΑΜΟΣ χωρίς 886,33 912,92 Με µία (1) τριετία 966,90 995,91 Με δύο (2) τριετίες 1.047, ,91 Με τρεις (3) τριετίες 1.128, ,90 (Δ Α 16/2009) Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και των ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί την µε βάση την από 16/2009 Δ Α (Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 8/ ) αυξάνονται από κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010 (Δ Α 36/2010). ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ O Δ : Α µοι βή Σερ βι τό ρων 1. Oι α µοι βές που δί δο νται στους σερ βι τό ρους και τους βοη θούς τους εκ πο σο - στού ε πί των λο γα ρι α σµών των πε λα τών, διέ πο νται εφ ε φε ξής α πό τις δι α τά ξεις του άρ θρου 54 του Ν. 2224/ α) Εις τους σερ βι τό ρους και τους βοη θούς α πα σών των πε ρί ων η πα ρού σα κα τη γο ριών κα τα στη µά των πε ρί πτω σης Ι τους α πα σχο λου µέ νους κα τά τας Κυ ρι α κάς, ε ξαι ρε τέ ας ε ορ τάς και νύ κτας, χο ρη γεί ται υ πό του ερ γο δό του των προ σαύ ξη σις εκ πο σο στού 75% και 25% α ντι στοί χως υ πο λο γι ζο µέ νη επί του ε κά στο τε ι σχύ ο ντος γε νι κού κα τω τά του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου (α σφα λεί ας) ερ γα το τε χνί του. ΩΩς νύ κτα υ πο λο γί ζε ται το χρο νι κό διά στη µα α πό της 10ης ε σπε ρι νής µέ χρι 6ης πρω ι νής. Η Κυ ρι α κή λο γί ζε ται αρ χο µέ νη α πό του µε σο νυ κτί ου του Σαβ βά - του (24.00) προς Κυ ρι α κή και λή γει το µε σο νύ κτι ον της Κυ ρι α κής προς Δ ευ - τέ ραν (24.00) α να λό γως δει και ε πί ε ξαι ρε τέ ων ε ορ τών. β) Α πα γο ρεύ ε ται εις τους κα τα στη µα τάρ χας να πα ρα κω λύ ουν καθ'οι ον δή πο τε τρό πον την εκ µέ ρους των σερ βι τό ρων πα ρά των πε λα τών εί σπρα ξιν του α νω - τέ ρω φι λο δω ρή µα τος ε πί του λο γα ρι α σµού. 6

7 Πά σα κα τά συ νή θει αν ή διά συµ βά σε ως κα τα κρά τη σις των πο σο στών των σερ βι τό ρων κα ταρ γεί ται. Η πα ρού σα πε ρί πτω σις δεν α φο ρά τα ε ντός των Ξε νο δο χεί ων λει τουρ γού ντα ε στι α τό ρια ως και τους εις την συλ λο γι κήν σύµ βα σιν ερ γα σί ας των Ξε νο δο χο ϋ παλ λή λων α να φε ρο µέ νους σερ βι τό ρους. γ) Η συ ναλ λα γή µε τά του κα τα στη µα τάρ χου και των πε λα τών θα γί νε ται δια µάρ - κας - µπλόκ ή δια α ντι σιό νας κα τά την κρί σιν του κα τα στη µα τάρ χου. δ) Εις τους υ πό των ε ξο χι κών κέ ντρων και θε ρι νών το πο θε σιών προ σλαµ βα νο µέ - νους ε κτά κτους σερ βι τό ρους και βοη θούς αυ τών θα χο ρη γή ται η µε ρη σί ως, ε πί πλέ ον πά σης α µοι βής πο σόν δρχ. 150 και 175 εις έ κα στον τού των, δια τα α ντί στοι χα χρο νι κά δι α στή µα τα έ ως και και ε φε ξής. ΩΩς έ κτα κτος ερ γα σία νο εί ται η δι αρ κού σα µέ χρι το πο λύ τριών η µε ρών. ε) Εις τους προ σλαµ βα νο µέ νους εις ε πί ση µα γεύ µα τα και δε ξιώ σεις ό που δεν ει σπράτ τε ται φι λο δώ ρη µα ως α µοι βή, κα τα βάλ λε ται η µε ρη σί ως δια µεν τον σερ βι τό ρον δρχ και 1.600, δια δε τον βοη θόν δρχ και 1.100, κα τά τα α ντί στοι χα χρο νι κά δι α στή µα τα. στ) Εις τους προ σλαµ βα νο µέ νους εις α πλά γεύ µα τα κα τα βάλ λε ται η µε ρη σί ως α µοι βή εκ δρχ. 800 και διά τον σερ βι τό ρον και δρχ. 500 και 600 δια τον βοη θόν, κα τά τα α ντί στοι χα χρο νι κά δι α στή µα τα. Oι βοη θοί εφ' ό σον έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ον έ τος της η λι κί ας των, λαµ βά νουν ως α µοι βή το ε κά στο - τε κα θο ρι ζό µε νον κα τώ τα τον η µε ρο µί σθι ον (α σφα λεί ας) ερ γα το τε χνί του. ζ) Εις τα α νω τέ ρω (πε ρι πτώ σεις δ, ε και στ) πο σά συ µπε ρι λαµ βά νε ται πά σα α παί τη σις εκ της α πα σχο λή σε ως κα τά τας νυ κτε ρι νάς ώ ρας ως και κα τά τας Κυ ρι α κάς. η) Ε πί ση µα γεύ µα τα θε ω ρού νται τα πα ρα τι θέ µε να εις τα ε στι α τό ρια πο λυ τε λεί - ας και Ξε νο δο χεί α Α' Κα τη γο ρί ας και ά νω. θ) O θε σµός του Μαίτρ δύ να ται να δι α τη ρη θή εις κα τα στή µα τα πο λυ τε λεί ας κέ - ντρα δι α σκε δά σε ως και κα τα στή µα τα Α' κα τη γο ρί ας ό που α πα σχο λού νται πλέ ον των έν δε κα σερ βι τό ρων (α φαι ρου µέ νων των βοη θών των) και ε πι τρέ πε - ται η α πα σχό λη σις Μαίτρ του ο ποί ου α πα ραί τη τον προ σόν ο ρί ζε ται υ πε ρε - πτα ε τής του λά χι στον υ πη ρε σία σερ βι τό ρου, ε κτός αν ού τος τυγ χά νη α πό φοι - τος της ει δι κής σχο λής. O Μαίτρ εφ'ό σον σερ βί ρει, ου δε µί αν α µοι βήν εκ των σερ βι τό ρων και του λοι - πού προ σω πι κού λαµ βά νει. Εις πε ρί πτω σιν καθ'ήν ού τος δεν σερ βί ρει, εις µεν τα κα τα στή µα τα πο λυ τε λεί ας και κέ ντρα δι α σκε δά σε ως θα µε τέ χει ε πί του συ - νό λου των ει σπρατ το µέ νων πο σο στών των σερ βι τό ρων το πο λύ µε 1,5 εις δε τα κα τα στή µα τα Α' Κα τη γο ρί ας µε α πλούν µε ρί δι ον του δια τους σερ βι τό ρους πραγ µα το ποι ου µέ νου. ι) Α πα γο ρεύ ε ται εις τους ερ γο δό τας ό πως χρη σι µο ποι ούν τους σερ βι τό ρους αυ τών καθ'οι ον δή πο τε τρό πον δια την µε τα φο ρά τρο φί µων της ε πι χει ρή σε ως εις την κα θα ριό τη τα των α φο δευ τη ρί ων, δα πέ δων και υ α λο πι νά κων, ως και τους βοη θούς εις την µε τα φο ράν δια χει ρα µα ξί ου και κα θα ρι σµόν α φο δευ τη - ρί ων. 7

8 ια) Τα χα ρα κτη ρι ζό µε να ως οι νο πω λεί α, οι νο πα ντο πω λεί α, εφ'ό σον πα ρέ χουν εις τους πε λά τας οι ον δή πο τε πα ρα σκευ α ζό µε νον φα γη τόν α πα γο ρεύ ε ται να α - πα σχο λούν ως σερ βι τό ρους ή βοη θούς τους υ παλ λή λους πω λη τάς ει δών πα - ντο πω λεί ου (41/81 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 3. Oι σερ βι τό ροι των πε ρί ων η πα ρού σα κα τα στη µά των, πε ρί πτω σης ii α µεί βο νται δια των α νω τέ ρω συµ βο λι κών µι σθών και ε πι δο µά των τα ο ποί α δι α λαµ βά νει η πα ρού σα και δια των υ πό των οι κεί ων α γο ρα νο µι κων δι α τά ξε ων ε πί των λο γα ρι α - σµών των πε λα τών τε θε σπι σµέ νου πο σο στού (φι λο δώ ρη µα). (77/81 Δ Δ Δ Δ Α θη νών) 4. Οι σερβιτόροι και οι βοη θοί τους που α πα σχο λού νται έ κτα κτα σε χώ ρους ό πως οι κί ες κ.λπ. που δεν έ χουν την ι διό τη τα της ε πι χεί ρη σης (ά δει α ερ γα σί ας) και οι εκ δη λώ σεις που πραγ µα το ποι ού νται δεν έ χουν ει σπρα κτι κό χα ρα κτή ρα για τον ι διώ τη, θα λαµ βά νουν οι µεν σερ βι τό ροι από ηµεροµίσθιο 79,02 ευρώ και από ηµεροµίσθιο 81,39 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από ηµεροµίσθιο 59,24 ευρώ και από ηµεροµίσθιο 61,01 ευρώ (Δ Α 16/2009). 5. Οι σερβιτόροι και οι βοη θοί τους που α πα σχο λού νται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευµάτων (catering), θα αµείβονται κατ επιλογήν των εργαζοµένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε µε ποσοστά επί των λογαριασµών των πελατών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994 είτε µε ηµεροµίσθιο το οποίο ανέρχεται για µε τους σερβιτόρους από ,02 ευρώ, από ,39 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από ηµεροµίσθιο 59,24 ευρώ, από ηµεροµίσθιο 61,01 ευρώ (Δ Α 16/2009). Ε. Ε ΠΙ Δ O ΜΑ ΤΑ Ε πι δό µα τα προ σω πι κού της πε ρί πτω σης i (εστιατόρια κ.λπ.) 1. Εις ά πα ντας τους πε ρί ών η πα ρού σα µι σθω τούς α πα σών των κα τη γο ριών, ε ξαι - ρέ σει των σερ βι τό ρων και βοη θών αυ τών χο ρη γεί ται µη νιαίως, ε πί δο µα πο λυ ε - τούς υ πη ρε σί ας δι'έ κα στον έ τος υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας παρ'οι ω δή πο τε ερ γο δό τη, εις κα θή κο ντα συ να φή και ο µό τι µα. Το ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας των ερ γα ζο µέ νων της πε ρι πτώ σε ως i, δι α µορ - φώ νε ται α πό σε 6,31 ευρώ α νά έ τος υ πη ρε σί ας και από σε 6,50 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, το ο ποί ο προ στί θε ται στους βα σι κούς µι σθούς προ κει µέ νου να υ πο λο γι στούν τα προ βλε πό µε να ε πι δό µα τα (Δ Α 16/2009). 2. Το ε πί δο µα αυ τό προ στί θε ται στους βα σι κούς µι σθούς και ε πί των κα τά τον τρό - πο αυ τό δι α µορ φου µέ νων νέ ων βα σι κών µη νιαί ων µι σθών υ πο λο γί ζο νται τα ή δη χο ρη γού µε να ε πι δό µα τα (ΣΣΕ ). α) Γά µου εκ πο σο στού 10% β) Ε πο χι α κής α πα σχό λη σης : Εις το περί ου η παρούσα προσωπικόν κουζίνας, το εργαζόµενον εποχικώς χορηγείται καθ έκαστον µήνα επίδοµα εποχικής απασχολήσεως εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόµενον επί των ως άνω βασικών µισθών (Δ Α 41/1981). 8

9 γ) Του ρι στι κής εκ παί δευ σης Εις τους πε ρί ων η πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γεί ται ε πί δο µα Του ρι στι κής Εκ παι δεύ σε ως εκ πο σο στού 15% δια τους πτυ χιού χους α νω τέ ρων του ρι στι - κών σχο λών, 10% δια τους απ φοί τους των µέ σων του ρι στι κών σχο λών και τους α πο φοί τους σχο λών µε τεκ παι δεύ σε ως και 6% δια τους α πο φοί τους της τα χυρ ρύθ µου εκ παι δεύ σε ως, υ πο λο γι ζό µε νον ε πί των ως ά νω βα σι κών µη νιαί - ων µι σθών των. Το ως ά νω ε πί δο µα Του ρι στι κής Εκ παι δεύ σε ως προ κει µέ νου πε ρί σερ βι τό ρων και βοη θών αυ τών θα υ πο λο γί ζε ται ε πί του ε κά στο τε ι σχύ ο ντος γε νι κού κα τω - τά του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου (α σφα λεί ας) ερ γα το τε χνί του (41/81 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). δ) Αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας : Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εις τους µαγείρους Βοηθούς µαγείρων, και άπαντας εν γένει τους εργαζοµένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, µπάρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήµατος ένθα λειτουργεί τµήµα εστιατορίου εκ ποσοστού 10%. Το ως άνω επίδοµα υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των περί ων η παρούσα µισθωτών (Δ Α 41/1981 & Δ Α 54/1982). ε) Τα µει α κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 5% ε πί του βα σι κού µι σθού σε ό λους τους τα µί ες (ΣΣΕ ). 3. Στους σερ βι τό ρους & βοη θούς σερ βι τό ρων ε στι α το ρί ων & συ να φών ε παγ γελ - µά των χο ρη γεί ται ε πί δο µα τρι ε τί ας εκ πο σο στού 5% για την συ µπλή ρω ση τριών (3) ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη σε κα θή κο ντα της ει δι κό τη τός τους α πο δει κνυ ο µέ νης µε βε βαί ω ση του ερ γο δό τη. Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται ε πί του βα σι κού ή µε ρο µι σθί ου του α νει δί κευ του ερ γά τη. (112/85 Δ Δ Δ Δ Α θη νών) Στους σερ βι τό ρους και βοη θούς σερ βι τό ρους, ε στι α το ρί ων & συ να φών ε παγ γελ - µά των χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζο µέ νου ε πί του η µε ρο µι σθί ου του α νει δί κευ του ερ γά τη. Ε πι δό µα τα προ σω πι κού της πε ρί πτω σης ii (καφενεία κ.λπ.) 1. Oι ως ά νω βα σι κοί µι σθοί των πε ρί ων η πα ρού σα µι σθω τών προ σαυ ξά νο νται δι' ε πι δό µα τος πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας πα ρά τω αυ τώ ή δι α φό ροις ερ γο δό ταις εκ πο σο στού 7% ε πί τη συ µπλη ρώ σει ε κά στης τρι ε τι ας και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως πέ ντε τρι ε τιών, υ πο λο γι ζο µέ νων α πό της το πρώ τον α σκή σε ως του ε παγ γέλ µα - τος εις οι ασ δή πο τε ει δι κό τη τας των κα τα στη µά των της α περ. ii. (112/85 Δ Δ Δ Δ Αθηνών) 2. Εις τους υ πο του ερ γο δό του χα ρα κτη ρι ζο µέ νους ως υ πευ θύ νους δι ευ θυ ντάς ή α γο ρα νο µι κώς υ πευ θύ νους χο ρη γεί ται προ σαύ ξη σις 15% ε πί του βα σι κού µι - σθού των, ό στις δεν δύ να ται να εί ναι κα τώ τε ρος του βα σι κού µη νιαί ου µι σθού του µπάρ µαν (77/81 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 3. Ε πί των πα ρα πά νω βα σι κών µη νιαί ων µι σθών υ πο λο γί ζο νται τα ή δη χο ρη γού µε - να ε πι δό µα τα ή τοι: α) Γά µου 10% 9

10 β) Αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας : Εις τούς περί ων πρόκειται µισθωτούς τούς απασχολουµένους µε την παρασκευήν κα έψησιν εδεσµάτων ως καί εις τούς πλύντας οιουδήποτε σκεύους τούς απασχολουµένους εις οιονδήποτε διακεκριµένον χώρον, ανεξαρτήτως εάν ο χώρος ούτος είναι κοινός µε τόν χώρον εψήσεως καί παρασκευής, χορηγείται τό υπό της υπ αρίθµ. 75/80 αποφάσεως του ΠΔ Δ Δ Αθηνών προλβεπόµενον επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10% και κατά τάς εν αυτή διακρίσεις και προϋποθέσεις (Δ Α 77/81 & Δ Α 80/82). γ) Τα µει α κό ε πί δο µα µαρ κα δό ρου-τα µία 5% (34/91 ΠΔ Δ Δ ). δ) Α γο ρα νο µι κού υ πευ θύ νου εκ πο σο στού 15% (Δ Α 77/81). ε) Του ρι στι κής εκ παί δευ σης εκ πο σο στού 6%, 10%, 15% σύµ φω να µε τους ό ρους και τις προ ϋ πο θέ σεις που ι σχύ ουν µέ χρι σή µε ρα. 4. Ει δι κά για τους σερ βι τό ρους τα ε πι δό µα τα γά µου, εκ πο σο στού 10% και του ρι - στι κής εκ παί δευ σης εκ πο σο στού 6%, 10% και 15% θα υ πο λο γί ζο νται ε πί του ε κά στο τε βα σι κού η µε ρο µι σθί ου της Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας. Του ε πι δό µα τος πολυετούς υπηρεσίας εκ πο σο στού 10% για ε κά στη τρι ε τία και µέ χρι πέ ντε τρι ε τιών δι και ού νται και οι σερ βι τό ροι των κα τα στη µά των της περίπτωσης ii (υ πο λο γι ζό µε νου ε πί του συµ βο λι κού µη νιαί ου µι σθού των). (112/85 Δ Δ Δ Δ Α θη νών) 5. Στους µι σθω τούς που κα λύ πτο νται α πό την µε α ριθ.77/81 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών, οι ο ποί οι εί ναι α πό φοι τοι της Σχο λής Θα λα µη πό λων του Y πουρ γεί ου Ε µπο ρι κής Ναυ τι λί ας, χο ρη γεί ται α πό της ι σχύ ος της πα ρού σας, το εκ πο σο στού 10% ε πί δο µα του ρι στι κής εκ παι δεύ σε ως, που προ βλέ πε ται α πό την παρ. 6 του Κε φα λαί ου Γ' της πιο πά νω δι αι τη τι κής α πο φα σης (77/81) για τους α πό φοι τους των Σχο λών Με τεκ παι δεύ σε ως (Δ Α 80/1982). 6. Στον καθαριστή των καταστηµάτων της περίπτωσης ii χορηγούνται όσα επιδόµατα δικαιούται ο λαντζέρης των ίδιων καταστηµάτων (ΣΣΕ ). Αύξηση επιδοµάτων που υπολογίζονται σε απόλυτες τιµές Τα επιδόµατα που υπολογίζονται σε απόλυτες τιµές, όπως είχαν διαµορφωθεί την προσαυξάνονται κατά το ποσοστό της αύξησης που ορίζεται µε την 36/2010 Δ Α, από την ίδια ηµεροµηνία (Δ Α 36/2010). Ρυθ µί σεις για τα ε πι δό µα τα τό σο του προ σω πι κού της πε ρί πτω σης i ό σο και του προ σω πι κού της πε ρί πτω σης ii 1. Η προ ϋ πη ρε σία ό λων των ερ γα ζο µέ νων της πα ραγρ. 1 των σερ βι τό ρων και βοη - θών σερ βι τό ρων συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νων, για τον υ πο λο γι σµό του ε πι δό µα τος πο - λυ ε τούς υ πη ρε σί ας γί νε ται µε βά ση εί τε βε βαί ω ση του ερ γο δό τη βά σει του Ν. 1599/86, εί τε το α σφα λι στι κό βι βλιά ριο του Ι ΚΑ, συ νο δευ ό µε νο α πό υ πεύ θυ νη δή λω ση του ερ γα ζο µέ νου κα τά τον Ν. 1599/ Το πτυ χίο (α πο δει κτι κό) του ρι στι κής εκ παί δευ σης των ερ γα ζο µέ νων εί ναι προ ϋ - πό θε ση για την κα τα βο λή του ε πι δό µα τος του ρι στι κής εκ παί δευ σης που προ βλέ - πε ται α πό προη γού µε νες ΣΣΕ ή Δ Α, εφ ό σον α πο δε δειγ µέ να το γνω στο ποι εί ο ερ γα ζό µε νος στον ερ γο δό τη. Η γνω στο ποί η ση α πο δει κνύ ε ται µε σχε τι κή βε βαί - ω ση και σφρα γί δα του ερ γο δό τη σε α κρι βές α ντί γρα φο του γνω στο ποι η µέ νου 10

11 πτυ χί ου, ή µε α πο δει κτι κό ε πί δο σης δι κα στι κού ε πι µε λη τή. 3. Χορηγείται ολυµπιακό εφ άπαξ επίδοµα ύψους 200 ευρώ στους εργαζόµενους οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις επισιτισµού εντός των χώρων των ολυµπιακών εγκαταστάσεων και σε επιχειρήσεις επισιτισµού οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές συµβάσεις µε τον Οργανισµό Αθήνα Το παραπάνω επίδοµα θα καταβληθεί µέχρι την 1η Οκτωβρίου Κατ επιλογήν αποκλειστικά του εργαζοµένου (µπορεί να) ληφθεί, αντί του ολυµπιακού επιδόµατος, άδεια πέντε (5) εργασίµων ηµερών µέχρι την 31η Δ εκεµβρίου 2004 (ΣΣΕ ). 4. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η Δ εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Σχετικά µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις καταβολής των επιδοµάτων αυτών ισχύει το προσάρτηµα της ΕΓΣΣΕ της Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (Δ Α 36/2010). 5. Επίδοµα αδείας Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές. Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµέρών γι αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας 11

12 αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (Δ Α 36/2010). Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφοµένων των λέξεων πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν, λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (Δ Α 36/2010). ΣΤ. Δ Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 1. Χο ρη γεί ται µία ε πί πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά τον το κε τό (ά δει α λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται κατ' αυ τόν τον τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου - θούν να ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 (ΕΓ ΣΣΕ /ΣΣΕ ). 2. Κα θι ε ρώ νε ται πέ ραν των µέ χρι τώ ρα προ βλε πο µέ νων αρ γιών ως ε ξαι ρέ σι µη και η Κα θα ρά Δ ευ τέ ρα (69/89 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 3. Κα θι ε ρώ νε ται µία η µέ ρα αρ γί ας (πρώ τη του έ τους) σε ό σους κλά δους δεν έ χει κα θι ε ρω θεί (ΣΣΕ ). 4. Κα θι ε ρώ νε ται α πό πεν θή µε ρο µε 40 ώ ρες ερ γα σί ας και δύο συ νε χό µε νες η µέ ρες α νά παυ σης σε ό λα τα κα τα στή µα τα της παρ.1 της α πό φα σης αυ τής. Ε ξαι ρού νται τα α µι γή Κα φε νεί α και Κα φέ - Μπαρ µε γά ρων. Για τα α µι γή κα φε νεί α α πό Β κα τη γο ρία και πά νω οι µέ ρες ερ γα σί ας κα θο ρί ζο νται σε 5 για δύο ε βδο µά δες και 6 για άλ λες δύο ε βδο µά δες (102/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 5. Για τους α µει βό µε νους µε πο σο στά, ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να κα τα βάλ λει κά θε µή να την τυ χόν προ κύ πτου σα δι α φο ρά, εφ'ό σον α πό τα πο σο στά και τον τυ χόν προ βλε πό µε νο συµ βο λι κό µι σθό δεν συ µπλη ρώ νουν το ε κά στο τε η µε ρο µί - σθιο του α νει δι κεύ του ερ γά τη χω ρίς καµ µιά προ σαύ ξη ση ε πι δο µά των κ.λπ. ε κτός α πό την ε κά στο τε χο ρη γού µε νη Α ΤΑ (112/85 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 6. Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουµένων Oι ε πι χει ρή σεις που δεν λει τουρ γούν συ νέ χει α ό λο το χρο νο (ε πο χι α κές) δη λα δή αυ τές που λει τουρ γούν µέ χρι εν νέα (9) µή νες το χρο νο υ πο χρε ού νται να ε πα να - προ σλαµ βά νουν το ί διο προ σω πι κό το ο ποί ο και α πα σχό λη σαν κα τά την προη - γού µε νη πε ρί ο δο. Προ ϋ πό θε ση να α σκη θεί και να ι σχύ ει το δι καί ω µα αυ τό για τον ερ γα ζό µε νο α πο τε λεί γρα πτή ει δο ποί η ση-δή λω ση του προς τον ερ γο δό τη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστείλει µέχρι 20 Ιανουαρίου για τις ε πι χει ρή σεις που λει τουρ γούν την θε ρι νή πε ρί ο δο και µέ - χρι 1 Σε πτεµ βρί ου για ό σες λει τουρ γούν τη χει µε ρι νή πε ρί ο δο (Δ Α 16/2009). 12

13 Για να εί ναι έ γκυ ρη πρέ πει να γί νει και να στα λεί συ στη µέ νη στην ε πι χεί ρη ση µέ σω της οι κεί ας ορ γά νω σής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ηµεροµηνία ειδοποίησης νοείταιη ηµεροµηνία κατάθεσης στο ταχυδροµείο (Δ Α 16/2009). O ερ γα ζό µε νος κα λού µε νος α πό την ε πι χεί ρη ση υ πο χρε ού ται να πα ρου σι α σθεί α πό τις πα ρα µο νές του Πά σχα. Η ε πι χεί ρη ση υ πο χρε ού ται να τον α πο σχο λή σει του λά χι στον α πό της 1ης Ι ου λί ου και για τις πε ρι ο χές Κρή της-ρό δου-κέρ κυ ρας α πό την 25η Μαί ου. Σε πε - ρί πτω ση που ο υ πάλ λη λος κλη θεί και δεν α να λά βει ε ντός πεν θη µέ ρου α δι και ο λό - γη τα υ πη ρε σία χά νει κά θε δι καί ω µα για ε πα να πρό σλη ψη και α πο ζη µί ω ση. Η πρό σλη ψη και τα α πό αυ τήν α πορ ρέ ο ντα δι και ώ µα τα και υ πο χρε ώ σεις του ερ γα ζο µέ νου αρ χί ζουν α πό την η µέ ρα που ο ερ γα ζό µε νος α να λά βει ερ γα σία (Δ Α 16/2009). 7. Α πο 1 Ι α νου α ρί ου 1984 ή 41η ώ ρα α µεί βε ται σαν υ πε ρερ γα σία µε το α ντί στοι χο ω ρο µί σθιο, προ σαυ ξη µέ νο κα τά πο σο στό 25%. 8. Η α λη θής έν νοι α της δι α τά ξε ως της υ ποπ. ι της παρ.7 της α ριθ.41/81 α πο φά σε - ως του Δ Δ Δ Δ Α θη νών εί ναι ό τι, για να δι α τη ρη θεί ο θε σµός του µαίτρ στα κα τα - στή µα τα πο λυ τε λεί ας κέ ντρα δι α σκέ δα σης και κα τα στή µα τα Α' κα τη γο ρί ας πρέ - πει να α πα σχο λού νται σε ό λες τις κα τη γο ρί ες των κα τα στη µά των αυ των (δηλ. κα - τα στή µα τα πο λυ τε λεί ας, κέ ντρα δι α σκέ δα σης και Κα τα στή µα τα Α' κα τη γο ρί ας) και ό χι µό νο στα κα τα στή µα τα Α' κα τη γο ρί ας έν δε κα σερ βι τό ροι στους ο ποί ους δεν πε ρι λαµ βά νο νται οι µαιτρ και ό τι για κά θε 11 σερ βι τό ρους, µπο ρεί να α πα - σχο λεί ται έ νας µαιτρ. 9. Η δι α βάθ µι ση των κα τη γο ριών των µα γεί ρων-µα γει ρισ σών α πό την Ι' στην Β' και α πό την Β' στην Α' Κα τη γο ρία θα γί νε ται µε τά α πό 7ε τή συ νο λι κή προ ϋ πη ρε σία σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, η ο ποί α θα α πο δει κνύ ε ται α πό το βι βλιά ριο εν σή µων και α πό υ πεύ θυ νη δή λω ση του ΝΔ 105/69 α πό τον ερ γα ζό µε νο. Στα κα τα στή µα - τα πο λυ τε λεί ας που α πα σχο λούν έ να Μά γει ρα, αυ τός θα θε ω ρεί ται και θα α µεί - βε ται σαν Α' Μά γει ρας (102/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 10. Τα µέ ρη συµ φω νούν να ε ξι σώ σουν στα δι α κά τις α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων α νε ξαρ τή τως των κα τη γο ριών στην ο ποί α υ πά γο ταν το κα τά στη µα ό που ερ γά ζο νται (ΣΣΕ ). 11. Τα µέ ρη συµ φω νούν για το σκο πό αυ τό ό τι στη ρύθ µι ση αυ τή και στις ε πό µε νες συλ λο γι κές ρυθ µί σεις που θα συ να φθούν (ή εκ δο θούν) ρυθ µί ζο ντας τις σχέ - σεις τους, θα κα θο ρί ζε ται έ να βα σι κό ε τή σιο πο σο στό αύ ξη σης α πο δο χών στους βα σι κούς µι σθούς που έ χουν δι α µορ φω θεί στην προη γού µε νη ΣΣΕ ή Δ.Α. Ε πί του βα σι κού αυ τού πο σο στού και ό που υ πάρ χουν δι α φο ρο ποι η µέ νες α πο - δο χές, οι ερ γα ζό µε νοι των κα τα στη µά των πρώ ην Β' και Γ' κα τη γο ρί ας και ά νευ κα τη γο ρί ας, θα λαµ βά νουν αυ ξή σεις µε συ ντε λε στή 1,30, ε νώ οι ερ γα ζό µε νοι σε κα τα στή µα τα πρώ ην κα τη γο ρί ας πο λυ τε λεί ας και Α' κα τη γο ρί ας µε συ ντε λε - στή 0,75. Στις πε ρι πτώ σεις κα τά τις ο ποί ες δεν έ χει ε πέλ θει λό γω της πα ρα πά - νω δι α φο ρο ποι η µέ νης αυ ξή σε ως, ε ξί σω ση των α πο δο χών στην ί δια ει δι κό τη τα των δύο κα τη γο ριών ερ γα ζο µέ νων, δη λα δή πο λυ τε λεί ας και Α κα τη γο ρί ας, κα - τη γο ρί ας Β' και Γ', η δι α φο ρά που τυ χόν θα πα ρα µεί νει µέ χρι την ε ξί σώ ση των 13

14 µι σθών των κα τη γο ριών αυ τών της ί δι ας ει δι κό τη τας πρέ πει να ε ξε λει φθεί µε δραχ µι κή αύ ξη ση µέ χρι τις ( ΣΣΕ ). 12. Ηµέρες πρόσθετης άδειας Α πό ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή προ ϋ πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή ποτε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γά σι µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή 25 ερ γα σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας (ΕΓ ΣΣΕ /ΣΣΕ ). 13. Άδεια γέννησης παιδιού Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε α πο δο χές (ΣΣΕ ). 14. Α πo ζη µί ω ση ερ γα τo τε χνι τών Oι α πo ζη µιώ σεις της παρ. 1 περ. α άρ θρoυ 3 ΒΔ της 16/ στην πε ρί πτω ση κα ταγ γε λί ας συµ βά σε ως ερ γα σί ας ερ γα τo τε χνι τών καθορίζονται συνολικά ως ε ξής : Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τoς Α πό 1 έ τoς συ µπλη ρω µέ νo έ ως 2 έ τη Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω (ΕΓΣΣΕ /ΣΣΕ ) : 5 η µε ρo µί σθια : 7 η µε ρo µί σθια : 15 η µε ρo µί σθια : 30 η µε ρo µί σθια : 60 η µε ρo µί σθια : 90 η µε ρo µί σθια : 105 η µε ρo µί σθια : 125 η µε ρo µί σθια 15. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές (ΣΣΕ ). 16. Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών (ΕΓΣΣΕ /ΣΣΕ ). 17. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθενείας εξαρτωµένων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (ΕΓΣΣΕ /ΣΣΕ ). 18. Oι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σηµείωµα ή σε περίπτωση εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος ανάλυση µισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζεται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (άρθρο 18 Ν. 1082/1990) (ΣΣΕ ). 19. Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση εφαρµόζονται οι πιο κάτω ρυθµίσεις των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ήτοι 14

15 για την ετήσια άδεια µε αποδοχές (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2000 και άρθρο 5 ΕΓΣΣΕ 2002), για την άδεια µητρότητας (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2000), για την άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2000), για την άδεια γάµου και γέννησης τέκνου (άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 2000), για την άδεια για την ασθένεια εξαρτωµένων µελών (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2002), για το ύψος της αποζηµίωσης καταγγελίας εργατοτεχνιτών - τριών (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2002), για την άδεια φροντίδας παιδιού (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002), για την άδεια µονογονεϊκών οικογενειών (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002), για την άδεια µετάγγισης αίµατος ή παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002), για την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2002) και για την προστασία της απασχόλησης των εξαρτηµένων ατόµων κατά την περίοδο της απεξάρτησης (άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 2002) (ΣΣΕ ). 20. Το διάλειµµα που λαµβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται µέσα στον εργάσιµο χρόνο, λαµβάνοντας όµως υπόψη για τη συγκεκριµένη ώρα πραγµατοποίησης του τις ανάγκες της επιχείρησης (ΣΣΕ ). 21. Συγκροτείται επιτροπή κωδικοποίησης και συµπλήρωσης της συλλογικής σύµβασης, η οποία θα παρουσιάσει εισήγηση κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της επόµενης συλλογικής σύµβασης (ΣΣΕ ). Τα µέρη συµφωνούν στη σύσταση Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έξι µέλη, τρία από την πλευρά των εργαζοµένων και τρία από την πλευρά των εργοδοτών, προκειµένου να επεξεργαστεί την αλλαγή του τρόπου αµοιβής των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων, που αµείβονται µε ποσοστά. Το έργο της Επιτροπής, η οποία θα συσταθεί άµεσα, θα ολοκληρωθεί µέχρι την (ΣΣΕ ). 22. Στους εργαζόµενους, οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, εφαρµόζονται οι πιο κάτω ρυθµίσεις της από εθνικής γενικής συλλογικής συµβάσεως εργασίας, ήτοι για την αποζηµίωση λόγω καταγγελίας συµβάσεως εργατοτεχνιτών (άρθρο 4), το µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου (άρθρο 8), την εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για τη φροντίδα του παιδιού (άρθρο 9), την άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές (άρθρο 10), την άδεια λόγω AIDS (άρθρο 11), την άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση (άρθρο 12) (ΣΣΕ ). 23. Για τους εργαζόµενους οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, εφαρµόζονται και οι πιο κάτω ρυθµίσεις της εθνικής γενική συλλογικής σύµβασης εργασίας του , ήτοι για το ύψος της αποζηµίωσης καταγγελίας εργατοτεχνιτών-τριών (άρθρο 3), για τη άδεια φροντίδας παιδιού και του µειωµένου ωραρίου σε περίπτωση παρένθετης µητρότητας (άρθρο 7 παρ. Γ), για την εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (άρθρο 9) (ΣΣΕ ). 24. Στους εργαζόµενους, οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, 15

16 εφαρµόζονται και οι πιο κάτω ρυθµίσεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας ετών , ήτοι για προσαύξηση της κανονικής αδείας µετά 25ετή εργασία (άρθρο 3), άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού (άρθρο 4), για την προσαύξηση της αδείας για ασθένεια εξαρτωµένων µελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων (άρθρο 5) και για τους αναδόχους γονείς (άρθρο 6) (ΣΣΕ ). 25. Υιοθέτηση των θεσµικών ρυθµίσεων της ΕΓΣΣΕ Υιοθετούνται όλοι οι θεσµικοί όροι της ΕΓΣΣΕ , εφόσον υπερτερούν των αντίστοιχων όρων της παρούσας (Δ Α 36/2010). Δ Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ (για το προ σω πι κό της πε ρί πτω σης i) 1. Εις ά παν το πε ρί ού η πα ρού σα προ σω πι κό πα ρέ χε ται, πλην του µι σθού υ πο χρε - ω τι κώς τρο φή µε τά άρ του. Αυ τη δέ ον να εί ναι ε παρ κής και κα θα ρά, χο ρη γεί ται δε δύο φο ράς κα τά τον χρό νον της ερ γα σί ας ε ντός του 24ώ ρου εφ'ό σον η ερ γα σία αυ τών δι αρ κεί πέ ραν των ο κτώ ω ρών, άλ λως ά παξ. Ει δι κώ τε ρον το ε βδο µα διαί ο δι αι το λό γι ον κα θο ρί ζε ται ως ε ξής: Δ ευ τέ ρα: Γεύ µα: O σπρια, φρού το ε πο χής Τρί τη : Γεύ µα: Ε ντό σθια ή βα κα λά ος ή κρέ ας, σα λά τα ε πο χής, φρού το ε πο χής Τε τάρ τη: Γεύ µα: Λα δε ρό, φρού το ε πο χής Πέ µπτη : Γεύ µα: Κρέ ας, σα λά τα ε πο χής, φρού το ε πο χής Πα ρα σκευ ή: Γεύ µα:λα δε ρό ή ό σπρια, φρού το ε πο χής Σάβ βα το: Γεύ µα: Ψά ρι, σα λά τα, φρού το ε πο χής Κυ ρι α κή: Γεύ µα: Κρέ ας, σα λά τα, φρού το ε πο χής. Α πα ντα τα βρα δυ νά γεύ µα τα δέ ον να εί ναι εκ ζυ µα ρι κών ή γε ω µύ λων ή άλ λου εί δους α νω τέ ρας α ξί ας τού των. Πί να κα του α νω τέ ρω δι αι το λο γί ου αι ε πι χει ρή σεις υ πο χρε ού νται ό πως µε ρί µνη και ε νός συ νυ πευ θύ νου εκ του προ σω πι κού α ναρ τούν εις εµ φα νές µέ ρος προς πα ρα κο λού θη σιν ε φαρ µο γής του εκ µέ ρους των αρ µο δί ων. Εις πε ρί πτω σιν καθ'ην κα τα στή µα τα τι νά δεν πα ρέ χουν τρο φήν εις το υπ'αυ τών α πα σχο λου µέ νων προ σω πι κόν δι'οι ον δή πο τε λό γο θα κα τα βάλ λουν εις τού το την α ξία της ως ά νω τρο φής υ πο λο γι ζο µέ νης ε κά στο τε εις τι µήν κό στους α γο ράς του κα τα στή µα τος. Η πε ρί ής η προη γου µέ νη πα ρά γρα φος τρο φή πα ρέ χε ται εις ά παν εν γέ νει το πε - ρί ού η πα ρού σα προ σω πι κόν υ πο χρε ω τι κώς προ σθέ τως των εις χρή µα α πο δο - χων και ά νευ εκ πτώ σε ώς τι νός ε πί των ώς ά νω κα θο ρι ζο µέ νων κα τω τά των των ο ρί ων µι σθών. 2. Oι βά σει της πα ρού σης κα τα βλη τέ οι µι σθοί εις τους έ χο ντας τας προ ϋ πο θέ σεις η λι κί ας και υ πη ρε σί ας του άρ ρε νος ερ γα το τε χνί του ή της θή λε ος ερ γα το τε χνί τρι ας εν ου δε µία πε ρι πω σει δύ να ται να υ πο λεί πο νται του 25πλα σί ου του ε κά στο τε ι σχύ ο ντος γε νι κού κα τω τά του η µε ρο µι σθί ου ερ γα το τε χνί του ή ερ γα το τε χνί τρι ας µει ω µέ νου κα τά 2% λό γω της εις αυ τούς πα ρε χο µέ νης 16

17 τρο φής. 3. Εις τους µα γεί ρους και ψη τά δες (σκα ριέ ρη δες) χο ρη γεί ται µπλού ζα, σκού φια, και πο διά, εις δε το λοι πόν προ σω πι κόν κου ζί νας φόρ µα. Τα εί δη ταύ τα α νή κουν εις την κυ ριό τη τα του ερ γο δό του α ντι κα θί στα νται υ πό τού του ά µα τη φθο ρά των. (41/81 Δ Δ Δ Δ Α θη νών ) 4. Στους µι σθω τούς που α φο ρά η πα ρού σα χο ρη γεί ται ά δει α γά µου πέ ντε η µε ρών µε α πο δο χές. Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ ψη φί ζε ται µε την προ βλε πό - µε νη α πό τον ΑΝ 539/45 (Δ Α 40/1983). Δ Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ (για το προ σω πι κό της πε ρί πτω σης ii) 1. Α πα γο ρεύ ε ται εις τους ερ γο δό τας να πα ρα κω λύ ουν ή να πα ρα κρα τούν την εί σπρα ξη του πο σο στού (φι λο δώ ρη µα) των σερ βι τό ρων. Oύ τοι υ πο χρε ού νται να κα τα βάλ λουν ταύ τα εις το τέ λος της ερ γα σί ας ε κά στης η µέ ρας. 2. Α πα γο ρεύ ε ται εις τους ερ γο δό τας ό πως α πα σχο λούν τους πε ρί ών η πα ρού σα µι σθω τούς εις ερ γα σί ας κα θα ρί σµα τος υ α λο πι νά κων, α φο δευ τη ριών, σα ρώ µα - τος και σφουγ γα ρί σµα τος πλα τειών και δα πέ δων (Δ Α 77/1981). 3. Εις τους πε ρί ών η πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γεί ται εν πε ρι πτώ σει γά µου ά δει α µε τά πλή ρων α πο δο χών εξ (6) η µε ρών, µη συµ ψη φι ζο µέ νη προς την υ πό του ΑΝ 539/45 προ βλε πο µέ νην τοι αύ την (Δ Α 77/1981). 4. Εις ά παν το πε ρί ών η πα ρού σα προ σω πι κόν χο ρη γεί ται µπλού ζα και πο διά, εις δε τον λα ντζέ ρην ή λα ντζέ ραν χο ρη γεί ται ε πι πλέ ον έ να ζεύ γος χει ρό κτια (γά ντια) και έν ζεύ γος ε λα στι κών υ πο δη µά των (γα λό τσες). Ε δι κώς δια τους σερ βι τό ρους, εφ'ό σον ο ερ γο δό της α ξιοί να φέ ρουν στο λήν διά φο ρον της ει θι σµέ νης (ά σπρη µπλού ζα µαύ ρο πα ντε λό νι) τό τε υ πο χρε ού ται ού τος να προ µη θεύ η ταύ την (Δ Α 77/1981). Ά πα ντα τα α νω τέ ρω εί δη α νή κουν εις την κυ ριό τη τα του ερ γο δό του και α ντι κα θί - στα νται ά µα τη φθο ρά των. 5. O ερ γο δό της υ πο χρε ού ται εις την πα ρο χήν ρο φή µα τος. O που πα ρέ χε ται τρο φή θα συ νε χί ζε ται να πα ρέ χε ται αύ τη και θα πα ρα κρα τεί ται α πό τον µι σθω τόν 200 δρχ. τον µή να (Δ Α 77/1981). Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ Δ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΩΩς προς τους λοι πούς ό ρους ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν και οι ρυθ µί σεις της α πό 16/2009 Δ Α και των υ πο λοί πων συλ λο γι κών ρυθ µί σε ων εφ ό σον δεν τρο πο - ποι ού νται µε την πα ρού σα (Δ Α 36/2010). 2. Α πο δο χές α νώ τε ρες α πό αυ τές που κα θο ρί ζο νται ά µε σα ή έµ µε σα µε την πα ρού σα ή ευ νοι κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας που προ βλέ πο νται α πό νό µους, δι α τάγ - µα τα, ΣΣΕ ή Δ.Α, κα νο νι σµούς, α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας δεν θί γο νται α πό την πα ρού σα (Δ Α 16/2009, Δ Α 36/2010). 17

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 41/21-6-2002 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας K01R11 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΑΓ ΓΕΙ O ΠΛΑ ΣΤΩΝ, ΦΑ ΓΕ ΝΤΙ Α ΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ Y ΓΙ ΕΙ ΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας O12R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOIΗ ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΤOY

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης Kt09R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤYΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης O16R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΤΡΙ ΩΩΝ-ΣΤΩΩΝ, ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΓΕ ΝΙ ΚΗΣ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΗΣ ΣYΜ ΒΑ ΣΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. 26.2.1975 (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975)

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/5 6-2006 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας K26R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΩΛΗΣΕΩΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ (ΠΛO ΩΩΝ Ε ΞΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ Ι Α ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧO Ϋ ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. ΣΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10 του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων () όλης της χώρας K27R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY Α ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΕ ΡΑ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.) ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/16-5-2005 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ-ΤΡΙΩΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤOΚΙΒΩΩΤΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Ot16R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων K78R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΗΣ ΤYΠOΠOΙΗΜΕΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ) Π.Κ. 72/22-7-2008 Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 119/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 119/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 119/1-9-00 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ)" Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ - ΝY ΚΤO ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ & ΘY ΡΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11

των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11 των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΒΙ ΒΛΙO Δ Ε ΤΕΙΑ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

του προ σω πι κού βι ο µη χα νι κών - βι ο τε χνι κών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας K17R12

του προ σω πι κού βι ο µη χα νι κών - βι ο τε χνι κών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας K17R12 του προ σω πι κού βι ο µη χα νι κών - βι ο τε χνι κών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας K17R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΒΙO ΜΗΧΑ ΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα