1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29"

Transcript

1 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17 Πρό λο γος...20 Ει σα γω γή ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη; ο Κεφά λαιο. Αιτίες προβλημάτων. Λειτουργική επανεκπαίδευση. Σωστό κάθισμα, εργασία και καθημερινότητα. Αι τί ες προ βλη μά των...35 Γε νε τι κή ε ξέ λι ξη...35 Ε πι δη μί α στην Ευ ρώ πη «οι πό νοι στη μέ ση»...36 Λει τουρ γι κή ε πα νεκ παί δευ ση. Kα θη με ρι νό τη τα και ερ γα σί α...37 Σω στό κά θι σμα...40 Σω στά έ πι πλα στη δου λειά και το σχο λεί ο...41 Προ σαρ μό ζο ντας τα πα λιά μας έ πι πλα...42 Αυτοκίνητο...43 Εί σο δος στο αυ το κί νη το...43 Σω στό κά θισμα στο αυ το κί νη το...44 Όρ θια στά ση και περ πά τη μα...45 Ίσιο περπάτημα και όρθια στάση...45 Α πώ λεια σω ματι κού βά ρους...45 Πα πού τσια...45 Σή κω μα και κουβά λη μα βά ρους...46 Α νά λυ ση του σκί τσου α νύ ψω σης βά ρους...47 Σι δέ ρω μα-πλυντήριο-νεροχύτης-ντουλάπια κουζίνας-μπάνιο...49 Σι δέ ρω μα...49 Σω στή στά ση το πο θέ τη σης ρού χων στο πλυ ντή ριο και ά πλω μα ρού χων...49 Σω στή το πο θέ τη ση σώ μα τος στο νε ρο χύ τη...50 Μπά νιο

2 Δια μόρ φω ση κου ζί νας...51 Σωστή στάση λήψης αντικειμένων...51 Κή πος...52 Χα λιά και με γά λα α ντι κεί με να...53 Σή κω μα μω ρού ή άλ λων α ντι κειμένων στη δου λειά ή στο σπίτι...53 Δου λειές στο σπί τι με πα ρά δειγ μα το βά ψι μο...54 Κρεβάτι-ύπνος και προβλήματα σπονδυλικής στήλης...54 Κρε βά τι...54 Τε χνι κή ύ πνου και ση κώ μα τος α πό το κρε βά τι...55 Τα ξί δι και προ βλή μα τα σπον δυ λι κής στή λης ο Κεφά λαιο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχέδια εργασίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο στη Φυσική Αγωγή Εκ παί δευ ση. Νέ α Α να λυ τι κά Προ γράμ μα τα του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας στη Φυσική Αγωγή...61 Σχέ δια ερ γα σί ας (Project) στα α να λυ τι κά προ γράμ μα τα Φυ σι κής Α γω γής του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας...62 Υ λο ποί η ση του προ γράμ μα τος στα σχο λεί α ό λης της χώ ρας: «α σκή σεις στην κα ρέ κλα για την πρό λη ψη των πό νων της πλά της»...63 Πλε ο νε κτήμα τα υ λο ποί η σης του προ γράμ μα τος εν δυ νά μω σης και δραστη ριο ποί η σης της πλά της με «α σκή σεις στην κα ρέ κλα στα σχο λεί α»..63 Μειο νε κτήμα τα υ λο ποί η σης του προ γράμ μα τος «α σκή σεις στην κα ρέ κλα στα σχο λεί α»...64 Πε ριε χό με να του 1 ου ψη φια κού δί σκου (DVD)...64 Εκ παί δευση. Σχο λεί ο: Δη μο τι κό-γυ μνά σιο-λύ κειο. Ι δέ ες και προ τά σεις για τη δι δα σκαλί α του 1 ου DVD...65 Ε πι μόρ φω ση νε ο διό ρι στων Κα θη γη τών Φυ σι κής Α γω γής Α/θμιας και Β/θμιας Εκ παί δευ σης και στα δια κή εί σο δος σε ό λα τα σχο λεί α της χώ ρας...66 Σχέδια εργασίας Φυσικής Αγωγής σε διαφάνειες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο...67 Α νά λυ ση σχε δί ου ερ γα σί ας: «Πρό λη ψη: Πό νοι στη μέ ση» σε πρα κτι κό και ό χι θε ω ρη τι κό ε πί πε δο...67 Ε νη μέ ρω ση μα θη τών και εκ παι δευ τι κών σε δια φά νειες για το σχέ διο ερ γα σίας: «Πρό λη ψη: Πό νοι στη μέ ση»

3 Ε πι στο λή στους γο νείς για τα σχέ δια ερ γα σί ας...96 Σκο πός και ε πι μέ ρους στό χοι σχε δί ου ερ γα σί ας...98 Πα ρα δείγ μα τα πα ρου σί α σης φύλ λων κρι τη ρί ων που θα μας βο η θή σουν σε σχέ δια ερ γα σί ας Α ξιο λό γη ση σχε δί ων εργα σί ας: «Πρό λη ψη: Πό νοι στη μέ ση» Πί να κας φύλ λων κρι τη ρί ων ε ξά σκη σης για την πρόληψη των πόνων στη σπονδυλική στήλη Δη μο τι κό σχο λεί ο και κά θι σμα Ε πι στο λή στους γο νείς: Θέμα: «Η βα ριά σχο λι κή σά κα σε σχέ ση με την πλά τη (σπονδυλική στήλη)» Παράκληση-Συμπεράσματα-Προτάσεις-Συμβουλές Ε βδο μα διαίο σχέ διο ερ γα σί ας. Σχο λι κή σά κα Προσ διο ρι σμός στό χων Συ ζή τη ση-ε νη μέ ρω ση-ε ξά σκη ση Πα ρά δειγ μα πί να κα Α ξιο λό γη ση α πο τε λε σμά των και προ τά σεις/ι δέ ες ο Κε φάλαιο. Αθλητισμός και προβλήματα της σπονδυλικής στήλης. Ειδικές θεραπευτικές και προληπτικές ασκήσεις Kα τευ θυ ντή ριες προ τά σεις για την εκ γύ μνα ση της σπον δυ λι κής στή λης Α θλη τι σμός και προ βλή μα τα πλά της-μέ σης Παι δι κό πο δό σφαι ρο και προ βλή μα τα της σπον δυ λι κής στή λης Μέ θο δος ει δι κής σω μα τι κής ε ξά σκη σης «Λευ θε ρού δη» Θε ρα πευ τι κά προ γράμ μα τα-στά δια του ει δι κευ μέ νου γυ μνα στή Προ θέρ μαν ση και πρό γραμ μα δια τά σε ων Λίγα λόγια για την αποθεραπεία Α σκή σεις για τον αυ χέ να στην κα ρέ κλα και τη στή ρι ξη της μπά λας..145 Α σκή σεις για τον αυ χέ να στο πά τω μα Α σκή σεις στο έ δα φος για εν δυ νά μω ση της πλά της Ασκήσεις αποθεραπείας Α σκήσεις στο έ δα φος. Ρα χιαί οι Α σκή σεις στο έ δα φος. Κοι λια κοί Πα ρα τη ρή σεις-συμ βου λές-προ τά σεις, σχε τι κά με την ε κτέ λε ση των α σκήσε ων

4 Καρ τέ λα υ λο ποί η σης των προ γραμ μά των ε ξά σκη σης Α σκή σεις στο έ δα φος για την εν δυ νά μω ση της μυ ϊ κής πε ριο χής της λε κά νης Τοί χος. Α σκή σεις στη δου λειά (διά λειμ μα). Εκ γύ μνα ση μέ σης και λε κά νης Στόχος: ενδυνάμωση ποδιών (τετρακέφαλοι). Πλάτη-ώμοι Τοί χος. Α σκή σεις για τα χέ ρια και τους ώ μους Πρό γραμ μα: «Mπα λό νι. Εν δυ νάμω ση και α να πνευ στι κό Λευ θε ρού δη» Τι εί ναι; Πλε ο νε κτή μα τα αυ τής της με θό δου Πρό γραμμα: «Μπα λό νι. Εν δυ νά μω ση αυ χέ να» Πρό γραμ μα: «Mπα λό νι. Εν δυ νά μω ση ρα χιαί ων και γλουτιαί ων» Πρό γραμ μα: «Mπα λό νι-κα ρέ κλα. Εν δυ νά μω ση κορ μού» Με γά λη μπά λα. Δρα στη ριο ποί η ση και χα λά ρω ση της σπον δυ λι κής στή λης Α σκή σεις για αυ τούς που ο δη γούν πολ λή ώ ρα Θά λασ σα και προ βλή μα τα πλά της Πρό τα ση υ δα το γυ μνα στι κής στη θάλασ σα ο Κε φά λαιο. Προτάσεις για μια υγιή σπονδυλική στήλη. Ορθοπαιδικός και ειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια. Πρώτες βοήθειες για τους πόνους στη μέση. Tρό ποι θε ραπεί ας. 35 κα τευ θυ ντή ριες προ τά σεις για μια υ γι ή σπον δυ λι κή στή λη Αξίζει να το γνωρίζεις Το παράδειγμα του γερανού Η με ρο λό γιο κα τα γρα φής γε γο νό των των πό νων στην πλά τη ή τον αυ χέ να (κα τά τον Ulrich Berger) Τρό πος συ γκρό τη σης η με ρο λογί ου κα τα γρα φής γε γο νό των Πα λαιές συ νή θειες. Τρό ποι αλ λα γής, αλ λά πώς; Πώς πρέ πει να εί ναι μια ευ χάρι στη-φι λι κή η μέ ρα για τη σπον δυ λι κή μας στή λη; Το πα ρά δειγ μα μιας η μέ ρας για αυ τόν που πο νά ει, για να μην πο νά ει Πίνακας 416. Πίεση των μεσοσπονδύλιων δίσκων κατά τον Ulrich Berger

5 Μαρ τυ ρί ες α σκού με νων. Μαρ τυ ρί α μιας εκ παι δευ τι κού με στέ νωση σπον δύ λου σε τρί α ση μεί α και μια κή λη Μαρ τυ ρί α Ι Μαρ τυ ρί α Ι Ι Μαρ τυ ρί α Ι Ι Ι Προ βλή μα τα στη σπον δυ λι κή στή λη α πό τον ορθο παι δι κό χει ρουργό κ. Γκου δέ λη Σο φί α Πα πα στερ γί ου. Ει δι κευ μέ νη φυ σι κο θε ρα πεύ τρια. Πα θή σεις της σπον δυ λι κής στή λης στα παι διά Συμ βου λές προς τους γο νείς Πώς γί νε ται ο έ λεγ χος μιας σκο λί ω σης; Ποια εί ναι η συμ βο λή της φυ σι κο θε ρα πεί ας στις προ α να φερ θεί σες πε ρι πτώσεις (π.χ. πό νοι στη μέ ση) Προ γράμ μα τα εν δυ νά μω σης Πρώ τες βο ή θειες στους ξαφ νικούς πό νους της μέ σης Χω ρίς βο η θό και χω ρίς ει δι κά μέ σα Με βοηθό Χρη σι μο ποί η ση με γά λης μπά λας για τις πρώ τες βο ή θειες Ξένη βι βλιο γρα φί α Ιστοσελίδες Ελληνική βι βλιο γρα φί α

6

7 Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD) Αυτό το βιβλίο με τα τρία DVD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Ο 1ος ψηφιακός δίσκος διαρκεί 24 λεπτά. Όσοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δουλέψουν σε σχέδια εργασίας μπορούν να βρουν υλικό που θα βοηθήσει στο project. O 2ος ψηφιακός δίσκος διαρκεί 41 λεπτά. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Παρουσιάζει τις αιτίες του προβλήματος και προτείνει σωστούς τρόπους λειτουργίας του σώματος. Ακολουθούν ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις πρόληψης. Ο 3ος ψηφιακός δίσκος διαρκεί 60 λεπτά. Αφορά αυτούς που θέλουν να πάρουν πληροφορίες για τους τρόπους θεραπείας. Ο ορθοπαιδικός αναλύει το σύμπτωμα της κήλης. Η φυσικοθεραπεύτρια δείχνει διάφορες μεθόδους θεραπείας που χρησιμοποιεί στη διαδικασία αποκατάστασης. Ο κάθε δίσκος χωρίστηκε σε υποενότητες, ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθένα, ώστε να επιλέγουμε το θέμα που μας ενδιαφέρει, χωρίς να παρακολουθούμε ολόκληρο το δίσκο. Στην περίπτωση που είμαι σε διακοπές και δεν έχω υπολογιστή ή dvd player, χρησιμοποιώ το βιβλιαράκι. Περιεχόμενα βιβλίου 1. Στο πρώ το κε φά λαιο μπο ρείτε να πλη ρο φο ρη θεί τε πώς λειτουρ γεί η σπον δυλι κή στή λη. 2. Στο δεύ τε ρο κεφά λαιο πε ριγρά φο νται οι σω στές στά σεις που πρέ πει να έ χου με στις καθημε ρι νές μας δρα στη ριό τη τες και οι αι τί ες των προ βλη μά των. 3. Στο τρί το κεφά λαιο πα ρουσιά ζο νται συ γκε κρι μέ νες προ- 11

8 τά σεις για την εφαρ μο γή των σχε δί ων ερ γα σί ας «Πρό λη ψη: πό νοι στη μέ ση» στην Α/θμια και Β/θμια Εκ παί δευ ση. 4. Στο τέ ταρ το κε φά λαιο πε ριγρά φο νται τα κα τάλ λη λα α θλή μα τα για σας. Για παράδειγμα, παι δι κό ποδό σφαι ρο και προ βλή μα τα πλά της. Ει δι κά προ γράμ ματα εν δυ νά μω σης. Δια λέ γου με το θε ρα πευ τι κό πρό γραμ μα α σκή σε ων που μας ται ριάζει πε ρισσό τε ρο. Δίνονται κα τευ θυ ντή ριες προ τά σεις για την εκ γύ μνα ση της σπονδυ λι κής στή λης. 5. Στο πέ μπτο κε φά λαιο πε ριγρά φο νται οι τρό ποι θε ραπεί ας α πό τον ορθο παι δι κό και τη φυ σι κοθε ρα πεύ τρια. Α κο λου θούν οι πρώ τες βο ή θειες στους ξαφ νι κούς πόνους στη μέ ση με και χω ρίς βο η θό. 12

9 Περιεχόμενα των ψηφιακών δίσκων (DVD 1ος Ψηφιακός δίσκος (DVD). Διαχωρισμός DVD. Διάρκεια κεφαλαίων: 24 λεπτά. Το 1ο DVD απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Για ποιους λόγους πρέπει να ασχοληθούμε με τους πόνους στη μέση. Ενημέρωση για το μέγεθος του προβλήματος: «Πρόληψη: Πόνοι στη μέση» Κε φά λαιο 2: Λαν θα σμέ νες και σω στές κα θημερι νές κι νή σεις. Σω στή χρη σι μο ποί η ση του σώ μα τος. Κεφάλαιο 3: Aσκήσεις στην καρέκλα μέσα στην τάξη. Σχέδια εργασίας για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Κεφάλαιο 4: Πρώτες βοήθειες για τους πόνους. Ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις δραστηριοποίησης και ενδυνάμωσης της σπονδυλικής στήλης. 2ο DVD Το 2ο DVD απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Άντρες και γυναίκες. Περιεχόμενα. Διάρκεια κεφαλαίων: 41 λεπτά. Ίδρυση Αθλητικού Συλλόγου για την πρόληψη των πόνων στην πλάτη. Σύντομη αναφορά της Προέδρου του Επιμορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου του Δήμου Θερμαϊκού. Μαρτυρίες 2 γυναικών που συμμετέχουν στα ειδικά τμήματα γυμναστικής. 13

10 Κεφάλαιο 1: Σκοπός και στόχος αυτού του ψηφιακού δίσκου είναι να ενημερώσει και να βοηθήσει αυτόν που έχει πρόβλημα στη μέση. Σωστές και λανθασμένες καθημερινές κινήσεις. Κεφάλαιο 2: Ασκήσεις στον τοίχο: Ειδικές ασκήσεις πρόληψης. Ασκησιολόγιο χωρίς όργανα. Στεπ-σκαλοπάτι. Κεφάλαιο 3: Πρόγραμμα με μεγάλη μπάλα. Κεφάλαιο 4: Ειδικές ασκήσεις με μπαλόνια. Κατάλληλο για όλους. Κεφάλαιο 5: Ειδικές ασκήσεις με μπαλόνια για τον αυχένα. Κεφάλαιο 6: Θεραπευτική Υδατογυμναστική για το καλοκαίρι στη θάλασσα. 3ο DVD Διάρκεια κεφαλαίων: 60 λεπτά. Κεφάλαιο 1: Ενημέρωση από τον ορθοπαιδικό/χειρουργό κ. Γιώργο Γκουδέλη. Κε φά λαιο 2: Ει δι κευ μέ νη φυσι κο θε ραπεύ τρια κ. Σο φί α Πα πα στερ γί ου. Διαδι κα σί α και μο ντέ λα φυ σι κο θε ρα πείας. Πώς κα τα λα βαί νουμε ό τι έ χου με σκο λί ω ση (α ξιο λό γη ση). Δια θερ μί ες. Τε χνι κές χει ρο μά λα ξης. Μέθο δος McKenzie. Πρώ τες ασκή σεις βο ή θειας. Κεφάλαιο 3: Πρώτες βοήθειες και τρόποι ανακούφισης από τους πόνους στη μέση στο σπίτι με βοηθό ή χωρίς βοηθό. Κεφάλαιο 4: Αναπνευστικό πρόγραμμα για πονοκεφάλους. 14

11 Σκο πός του βι βλί ου και των τριών ψη φια κών δίσκων Σκο πός του βι βλί ου και των τριών ψη φια κών δί σκων δεν είναι να για τρέ ψουν κά ποιον που έ χει πρό βλη μα στη μέ ση ή στην πλά τη. Το κύ ριο θέ μα που κα λύ πτουν εί ναι η πρό λη ψη και η λει τουρ γι κή ε πα νεκ παί δευση του ανθρώ πι νου σώ μα τος σε μι κρή η λι κί α. Το σχο λεί ο και η φυ σι κή α γω γή έ χουν χρέ ος να θω ρα κί σουν τους μα θη τές α πό μελ λο ντι κά προβλή μα τα μυο σκε λε τι κής α νά πτυ ξης. Το έρ γο αυ τό ήρ θε να ε μπλου τί σει την ελ λη νι κή βι βλιο γρα φί α. Θε ώ ρη σα χρή σι μο και σω στό να α πο τυ πωθεί σε βι βλί ο και σε ει κό να η σω στή χρη σι μο ποί η ση του σώ μα τος, για τί ε κεί ε ντο πί ζο νται τα πε ρισ σό τε ρα προ βλή μα τα. Αυ τή τη δου λειά μπο ρεί να τη δι δά ξει ο Κα θη γη τής Φυ σι κής Α γω γής στο σχο λεί ο. Πρω το πο ρεί στην α να γκαί α συ νερ γα σί α πολ λών ει δι κών ε πι στη μόνων για την α πο κα τά στα ση ε νός πε ρι στα τι κού (π.χ. κή λη με σο σπον δύλιου δί σκου). Έ τσι, η συμ βο λή ε νός ορ θο παι δι κού, ε νός φυ σι κο θε ραπευ τή και ε νός ει δι κευ μέ νου γυ μνα στή α πο τε λεί το τρί πτυ χο ε πι τυ χί ας. Ο για τρός θα δια γνώ σει την πά θηση και θα δώ σει τη φαρ μα κευ τι κή του α γω γή. Ο φυ σι κο θε ρα πευ τής θα α κο λουθή σει το δι κό του μο ντέ λο θε ρα πεί ας. Το κύ ριο μέ ρος του βι βλί ου α πευ θύ νεται στην πρό λη ψη που ε πι με λεί ται ο γυ μνα στής. Ει δι κές δο κι μα σμέ νες θε ραπευ τι κές α σκή σεις εί ναι το ζη τού με νο. Ω στό σο, στην ελ λη νι κή και γερ μα νική βι βλιο γραφί α δεν υ πάρ χει αυ τός ο συν δυα σμός (ορ θο παι δι κός, φυ σι κο θε ραπευτής, γυ μνα στής). Οι πε ρισ σό τε ροι συγ γρα φείς εί ναι για τροί και φυ σικοθε ρα πευ τές. Το πρό βλη μα, ό μως, ξε κι νά ει α πό τις κα θη με ρι νές λει τουρ γι κές κινή σεις του σώ μα τος (πώς σκύ βω, πώς ση κώ νω βά ρος, πώς κά θο μαι). Α πευ θύ νε ται, α κό μη, και σε φί λους που δεν έ χουν τον α παι τού με νο χρό νο να με λε τή σουν. Βλέ πουν τους δί σκους, ε νη με ρώ νο νται και μπορούν, πα ράλ λη λα, να α κο λου θή σουν τις προτά σεις-α σκή σεις. Η κά θε πε ρί πτω ση μπο ρεί να εί ναι δια φο ρε τι κή. Η σύμ φω νη γνώ μη του γιατρού εί ναι α πα ραί τη τη για την ι δα νι κό τη τα των α σκή σε ων κατά πε ρί πτωση. Η σω στή εκ παί δευ ση-ε νη μέ ρω ση των μα θη τών - αυ ρια νών πο λι τών θα ο δη γή σει στο ε πι θυ μη τό α πο τέ λε σμα. Η υ γεί α των παι διών διά της ά σκη σης και πρό λη ψης εί ναι πρω τί στης ση μα σί ας για τους γυ μνα στές. Ως εκ παι δευτι κός, λοι πόν, μπο ρώ να συ νει σφέ ρω στη με ρι κή λύ ση και 15

12 16 α ντι με τώ πι ση του θέ μα τος. Ο σύγ χρο νος τρό πος ζω ής, τα κλι μα τι στι κά, οι υ πο λο γι στές, τα φρο ντι στήρια, τα χει ρι στή ρια πολ λα πλών συ σκευών κτλ. α πο τε λούν α ναπό σπα στο μέ ρος της ζω ής μας. Η σω στή Παι δεί α και η πρό λη ψη εί ναι το κλει δί και η λύ ση του προ βλή μα τος. Ε κεί πρέ πει να στρέ ψου με την προ σο χή μας. Το Υπουρ γεί ο Παι δεί ας μάς δί νει την ευ και ρί α, με τα νέ α α να λυ τι κά προ γράμ μα τα, να α σχο λη θού με με ο ποιο δή πο τε θέ μα α πα σχο λεί την κοι νω νί α. Με τα σχέ δια ερ γα σί ας μπο ρού με να προ λάβου με τους πό νους στη μέ ση. Αρ κεί να ε πι μορ φωθούν οι εκ παι δευ τι κοί. Ε μείς το ξε κι νή σα με ή δη στη Βό ρεια Ελ λά δα. Οι Σχο λικοί Σύμ βου λοι Φυ σι κής Α γω γής στή ρι ξαν την προ σπά θεια της Ε πι μόρ φω σης νε ο διόρι στων Κα θη γη τών και τους ευ χα ρι στώ πο λύ για αυ τό. Δε φτά νει ό μως. Πρέ πει να α κο λου θή σουν και οι υ πό λοι ποι συ νά δελ φοι. Το βι βλί ο αυ τό μάς δεί χνει με ρι κές προ τά σεις υ λο ποί η σης της ε πι μόρ φω σης. Εί ναι ση μα ντι κό να μάθουν οι μι κροί μα θη τές της Πρώ της Δη μο τι κού πώς να ση κώ νουν σω στά τη σάκα τους. Για αυ τό το λό γο, ο 1 ος ψη φια κός δί σκος α πευ θύ νε ται στην Πρω τοβάθ μια και Δευ τε ρο βάθ μια Εκ παί δευ ση, πε ρι γρά φο ντας σω στές κι νήσεις του σώ μα τος και ει δι κές α σκή σεις στην τά ξη. Ε πι πλέ ον, μα θαί νει στους μαθη τές να ε ξα σκού νται μό νοι τους και να προ στα τεύ ουν τον ε αυ τό τους. Τους δι δά σκει τις πρώ τες βο ή θειες, δηλ. τις ει δι κές α σκήσεις α να κού φι σης από τους πό νους στην πλά τη. Ο 2 ος δί σκος έ χει σκο πό να ε νη με ρώ σει και να ε πιση μά νει τη σωστή χρη σι μο ποί η ση του σώ μα τος. Οι ει δι κές θε ρα πευ τι κές α σκήσεις σε συ νερ γα σί α με τον ορ θο παι δι κό και το φυ σι κο θε ρα πευ τή, α πο τε λούν πα ρά δειγ μα προς μί μη ση για ό λους. Έ τσι, ι δρύ θη κε Α θλη τι κός Σύλ λογος για αυ τό το σκο πό. Θε ω ρώ χρέ ος μου, λοι πόν, να δη μο σιεύ σω το σω στό τρό πο (λει τουρ γί ας) α ντι με τώ πι σης των προ βλη μά των, που α φορούν την πλά τη/σπον δυ λική στή λη. Οι μαρ τυ ρί ες των συμ με τε χό ντων στα ει δι κά τμή μα τα γυ μνα στι κής και η λει τουρ γί α των τμη μά των για μια ει κο σα ε τί α το α πο δει κνύ ουν πε ρί τρα να. Ο 3 ος δί σκος εί ναι α φιε ρω μέ νος στους τρό πους θε ρα πεί ας α πό ια τρι κής και φυ σι κο θε ρα πευ τι κής πλευ ράς. Ο για τρός μάς ε ξη γεί το πρόβλη μα και η φυ σι κο θε ρα πεύ τρια μάς δεί χνει τις τε χνι κές θε ρα πεί-

13 ας. Υ πάρ χει μια πλή ρης ε νη μέ ρω ση για ό λες τις η λι κί ες. Α πο τε λεί δου λειά πολ λών ε τών. Εί ναι κα τά θε ση ψυ χής. Ελ πί ζου με να συμ βάλλου με και ε μείς στην α ντι με τώ πι ση του προ βλή μα τος. Σί γου ρα έ να λι θα ρά κι μπή κε. Α πο μέ νουν και τα υ πό λοι πα. Σας ευ χα ρι στώ! Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής Η εκ βιο μη χά νι ση και η τε χνο λο γι κή α νά πτυ ξη του δυ τι κού και του υ πό α νά πτυ ξη κό σμου εί χε, μετα ξύ άλ λων, μια ε πί δρα ση στη μεί ω ση των ε πι πέ δων της φυ σι κής δρα στη ριό τητας των πο λι τών. Η σύγ χρο νη τε χνολο γί α πε ριό ρι σε την α νά γκη για φυ σι κή δρα στη ριό τη τα στη δου λειά, το σπί τι και τη με τα κί νη ση, προ ω θώ ντας, έ τσι, έναν κα θι στι κό τρό πο ζω ής. Ε πί σης, προ ώ θη σε και αν θυ γιει νές συνή θειες, ό πως την υ ψη λή κα τα νάλω ση κε κο ρε σμέ νων λι πα ρών, την αύξηση της τιμής της χοληστερόλης μέσω της διατροφής, το κά πνι σμα, την κα τα νά λω ση υ περ βο λι κής ποσό τη τας αλ κο όλ και ναρκω τι κών ου σιών. Έ τσι, η εκ βιο μη χά νι ση υ πήρ ξε έ νας ση μα ντι κός πα ρά γο ντας στην α νά πτυ ξη των Εκ φυ λι στι κών Δη μόσιων Πα θή σε ων, ό πως η Στε φα νιαί α Νόσος, η Υ περ χο λη στε ρο λε μί α, η Υ πέρ τα ση, ο Ζα χα ρώ δης Δια βή της, η Πα χυ σαρ κί α, οι ο ποί ες μα ζί με τις μυο σκε λε τι κές πα θή σεις, π.χ. Ο στε ο πό ρω ση, Πό νος στη Μέση, Σκο λί ω ση, Κύ φω ση, α να φέ ρο νται και ως Υ πο κι νη τι κές Πα θή σεις, διό τι συ χνά έ χουν σχέ ση με τη μειω μέ νη φυ σι κή δρα στη ριό τη τα και με τη λαν θα σμέ νη ε κτέ λε ση κι νη τι κών προ τύ πων, κυ ρί ως της α νύ ψω σης και της σω στής στάσης του σώ μα τος. Οι Υ πο κι νη τι κές Πα θή σεις α πο τε λούν σή με ρα το με γα λύ τε ρο πρόβλη μα υ γεί ας στο δυ τι κό κό σμο και «α πορ ρο φούν» με γά λο πο σο στό α πό τους δια τι θέμε νους οικο νο μι κούς πό ρους των συ στη μά των υ γεί ας και αυ τό το πρό βλη μα α ντι κα το πτρί ζε ται, δυ στυ χώς, και στην ύ παρ ξη πα ρό μοιων πα θή σε ων και σε α ντί στοι χους παι δι κούς πλη θυ σμούς. Η πρω το γενής πρό λη ψη, ε πο μέ νως, εί ναι η μο να δι κή λύ ση για τη βελ τί ω ση του ε πι πέ δου υγεί ας του λα ού και την α να βάθ μι ση της ποιότη τας ζω ής και θα έ χει ως συ νέ πεια την αύ ξη ση του προσ δό κι μου 17

14 18 ε πι βί ω σης, την πρό λη ψη των χρό νιων νοση μά των και την ε λάτ τω ση του κό στους των νο ση λί ων. Η Σχο λι κή Φυ σι κή Α γωγή έ χει τε ρά στια δυ να τό τη τα και η θι κό κα θή κον να πα ρέμ βει και να προ ω θή σει τη φυ σική δρα στη ριό τη τα που προ ά γει την υ γεί α του καρ διο αγ γεια κού συστήμα τος, την πλη ρο φό ρη ση σε θέ μα τα δια τρο φής που βελτιώνουν την υ γεί α των παι διών μας, κα θώς και την εκ μά θη ση σω στών κι νη τι κών προ τύ πων για την απο φυ γή των μυο σκε λε τι κών πα θή σε ων, έ τσι ώ στε να λει τουρ γή σει σαν μη χα νισμός προ στα σί ας στις πα ρα πά νω Εκ φυ λιστι κές Δη μό σιες Πα θή σεις. Η κυ ριό τερη δε σχο λι κή βαθ μί δα από την οποία μπο ρεί ν αρ χί σει αυ τή η πα ρέμ βα ση εί ναι η Πρω το βάθ μια (για τί ό χι και το Νη πια γω γεί ο/παι δι κοί Σταθ μοί), ό που το μά θη μα της Φυ σικής Α γω γής θα πρέ πει να δι δά σκε ται κα θη με ρι νά α πό εκ παι δευ τι κούς της Φυ σι κής Α γω γής. Η φι λο σο φί α του εκ παι δευ τικού μας συ στή μα τος, η ο ποί α α ντι κατο πτρί ζε ται στα Νέ α Α να λυ τι κά Προ γράμ μα τα Σπου δών, προ ω θεί την προ σέγ γι ση της γνώ σης μέ σα α πό τη δια θε μα τι κό τητα και τα σχέ δια ερ γα σί ας, τα ο ποί α α πο τε λούν και τον πυ ρή να της ε νερ γη τικής και βιωμα τι κής μά θη σης. Γι αυ τό το λό γο, ορ γα νώ θη καν α πό το Σχο λι κό Σύμβου λο Φυ σι κής Α γω γής σχε τι κά σε μι νά ρια εκ των ο ποί ων αρ κετά είχαν ως θέμα: «Πρό λη ψη: Πό νοι στη μέ ση», με κε ντρι κό ειση γη τή τον κ. Λευθε ρού δη με τον ο ποί ο υ πήρ ξε μια ά ψο γη, θαυ μά σια και πα ρα γω γι κή συ νερ γα σί α. Ο κ. Λευ θε ρού δης δια κρί θη κε για την ά ρι στη επι στη μο νι κή του κα τάρ τι ση, το υ ψη λό του ή θος, την υ πευ θυ νό τη τά του, την ε ξαι ρε τι κή ε πι κοι νω νια κή ι κα νό τη τά του, κα θώς και για την ερ γα τι κό τη τά του και τη βα θιά προ σή λω ση στο έρ γο του. Αυ τό υ πο βο ή θη σε γεν ναί α στην ε πιμόρφω ση των εκ παι δευ τι κών της Φυ σι κής Α γω γής σε θέ μα τα σχε τι κά με την πρόλη ψη του πό νου στη μέ ση, με τη σω στή θέ ση και στά ση του σώ μα τος και με τη σω στή τε χνι κή της α νύ ψω σης. Το πα ρόν βι βλί ο του κ. Λευ θε ρού δη, ε πι στέ γα σμα και α πό σταγ μα της ε μπει ρίας και γνώ σης του σε σχε τι κά με την «Πρό λη ψη: Πό νοι στη μέ ση», και άλ λα, που α φο ρούν τις μυο σκε λε τι κές πα θή σεις, σύμφωνα πάντα με την εκ παι δευ τι κή φι λο σο φί α, έρ χεται να κα τα γρά ψει με τον πλέ ον τεκ μη ριω μέ νο ε πιστη μο νι κά και πα ράλ λη λα ε κλα ϊ κευ μέ νο τρό πο τα πο ρί σμα τα της πα ρα γό μενης ε πι στη μο νι κής έ ρευ νας στο πα ρα πά νω

15 πε δί ο. Με α ξιο πρό σε κτα και λε πτομε ρώς ε πε ξερ γα σμέ να πα ρα δείγ μα τα σχε δί ων ερ γα σί ας ι διαί τε ρη βα ρύ τητα δί δε ται στο με γά λο, αλ λά α κό μη κα λυμ μέ νο πρό βλη μα της χρη σι μο ποί ησης του Σά κου Πλά της και της σω στής εκ μά θη σης κι νη τι κών προ τύ πων και της χρή σης του σώ μα τος, ό πως το κά θι σμα στη σχο λι κή αί θου σα, η με τα φο ρά των βι βλί ων ή και άλ λων α ντι κει μέ νων. Επίσης, εξετάζονται δυ νη τι κοί πα ρά γο ντες α νε πανόρ θω των ζη μιών στο μυο σκε λε τι κό σύ στη μα των μα θη τών, κυ ρί ως του Δη μο τι κού Σχο λεί ου. Ο κ. Λευ θε ρού δης μυεί τον εκ παι δευ τι κό της Φυ σι κής Α γω γής και τον κα θοδη γεί παι δα γω γι κά, χω ρίς να του στε ρεί την αυ το τέ λειά του, στο χώ ρο της πρό λη ψης των μυο σκε λε τι κών πα θήσε ων στην παι δι κή και ό χι μό νο η λι κί α, σε μια ε πέν δυ ση ζω ής για την υ γεί α των μα θη τών μας. Κα τε ρί νη, Μά ϊ ος 2008 Δρ. Κων στα ντί νος Μπου ζιώ τας 19

16 Πρό λο γος Πι θα νόν να έ χε τε και ε σείς κά ποιο πρό βλη μα με τη μέ ση σας, για να κρα τά τε αυ τό το βι βλί ο στα χέ ρια σας. Δυ στυ χώς, ό μως, κα νέ να βι βλί ο ού τε και η ε πι στή μη της ια τρι κής δεν μπο ρεί να λει τουρ γή σει προ λη πτι κά στα προ βλή μα τα της μέ σης. Ό πως δε δί νει ση μα σί α ο κα πνι στής στην προ ει δο ποί η ση: «το κά πνι σμα βλά πτει σο βαρά την υ γεί α», έ τσι και οι α να φο ρές στις στά σεις που ο φεί λου με να υ ιο θε τή σου με α πέ να ντι στο σώ μα δεν α πο δί δουν. Μό νο ό ταν εμ φα νί ζε ται ο πό νος, με α πο τέ λε σμα συ χνά να στε ρούμα στε τον ύπνο μας, συ νει δη το ποιού με πό σο σο βα ρή εί ναι η κα τά σταση στην ο ποία έ χου με πε ριέλ θει. Ει δι κά η θέ ση «μπρού μυ τα» εί ναι μια α πα γο ρευ τι κή στά ση ξε κού ρα σης και χα λά ρω σης. Με την έκ δο ση αυ τού του έρ γου, ελ πί ζου με να δώ σου με κά ποια βο ή θεια σ αυτούς που την έ χουν α νά γκη και να ε μπλου τί σου με την ελ λη νι κή βι βλιο γρα φία, σχε τι κά με το πρό βλη μα που α ντι με τω πί ζει η ση με ρι νή κοι νω νί α. Η σω στή και κα τάλ λη λη ά σκη ση για τη δια τή ρη ση της υ γεί ας εί ναι πρω τί στης ση μα σί ας για τους Κα θη γη τές Φυ σι κής Α γω γής. Αυ τό που δια κρί νει το έρ γο εί ναι ό τι δεν α πο τε λεί α πλή θε ω ρί α. Τα συ μπερά σμα τα και οι ε μπει ρί ες πη γά ζουν μέ σα α πό την ε φαρ μο γή των α θλη τι κών προγραμ μά των που πραγ μα το ποι ή θη καν στα τμή μα τα «ει δικής γυ μνα στι κής και πρό λη ψης». Τα τμήμα τα της ει δι κής γυ μνα στι κής και πρό λη ψης, αρχι κά για γυναί κες, και αρ γό τε ρα για ά ντρες, οι ο ποί οι ε πη ρε ά στη καν α πό τα θε τι κά α πο τε λέ σμα τα, έ χουν διάρ κεια ζω ής εί κο σι χρό νων ( ). Θα α πο τε λούσε πα ρά λει ψη, αν δεν α να φέ ρα με τη συμ βο λή των για τρών του Δή μου Θερμα ϊ κού Θεσ σα λο νί κης στην αρ χή κά θε πε ριό δου. Σ αυτό το σημεί ο, ο φεί λου με να ευ χα ρι στή σου με τον κ. Γιάν νη Α λε ξαν δρή, ει δι κό πα θο λό γο, πτυ χιού χο βε λο νι στή, που έ κα νε τα καρ διο γρα φή μα τα στη διάρ κεια της ει δι κής γυ μνα στι κής στο τμή μα γυ ναι κών και α ντρών και ε ξέ τα σε τους α σκού με νους. Κα θώς, ε πί σης, ευ χα ρι στού με και την κυ ρί α Κων/νιά Πα πα δη μη τρί ου, γε νι κή ια τρό, ε πι με λή τρια Β Ε ΣΥ, που ό λα αυτά τα χρό νια ή ταν κο ντά μας, ό πο τε τη χρεια ζό μα σταν. Οι καρ- 20

17 διο λό γοι κ. Δη μήτρης Πα πα δό που λος και Πα πα βα σι λεί ου Βα σί λειος συνερ γά στη καν με τα τμήμα τα γυ μνα στι κής, κά νο ντας υ πέ ρη χο και τε στ κό πω σης. Τους ευ χα ρι στού με πο λύ. Για πρώ τη φο ρά στην Ελ λά δα υ πάρ χει (α πό το 2006) μια ο μά δα συ νερ γα τών που α ποτε λεί πα ρά δειγ μα προς μί μη ση. Το κά θε πε ρι στατι κό α ντι με τω πί ζε ται με ε πίσκε ψη στον ορ θο παιδι κό μας κ. Γκου δέ λη Γιώρ γο, στη συνέ χεια, αν χρεια στεί, α κο λου θεί η φυ σι κο θε ρα πεύ τρια κ. Πα πα στερ γί ου Σο φί α και τέ λος πραγ μα το ποιεί ο πά σχων ει δι κές θε ραπευ τι κές α σκή σεις χα λά ρωσης και εν δυ νά μω σης, μα θαί νει τις πρώ τες βο ή θειες με ή χω ρίς βο η θό. Ε πα να λαμ βά νει τις σω στές κι νή σεις κα θημε ρι νών δρα στη ριοτή των, όπως το σή κω μα α πό το κρε βά τι. Aυ τός εί ναι ο σω στός τρό πος α ντι με τώ πι σης των προβλη μά των της σπον δυ λι κής στή λης. Κα τά συ νέπεια, μειώ νο νται στο ε λά χι στο οι πι θα νότη τες να μη λυ θούν τα προ βλή μα τα. Θε ω ρή σα με κα λό αυ τή η δου λειά να κά νει τα πρώ τα της βή μα τα και στην Εκ παί δευ ση. Η αρ χή έ γι νε με τη βο ή θεια των Σχο λι κών Συμ βούλων της Φυ σι κής Α γωγής. Σε αυ τό το ση μεί ο, αι σθά νο μαι την α νά γκη να ευ χα ρι στή σω πο λύ το Σχο λικό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής κ. Κωνστα ντί νο Μπου ζιώ τα, που έ γρα ψε λί γα λόγια για τη συ νερ γα σί α μας (και για το θέ μα του βι βλί ου), στη διάρ κεια των ε πιμορ φω τι κών σε μινα ρί ων. Ω στό σο, κά θε συ μπλή ρω ση του α να γνώ στη εί ναι ευ πρόσ δε κτη, για τί έ τσι μό νο προ ά γε ται η ά νο δος του έρ γου και γε νι κό τε ρα της ε πιστή μης. Το έρ γο αυ τό υ πο στη ρί χτη κε με ποι κί λους τρό πους. Έ να με γά λο ευ χα ρι στώ ο φεί λω στους συμ με τέ χο ντες των τμη μά των γυ μνα στι κής, για την α μέ ρι στη υ πο στή ρι ξή τους. Ευ χα ρι στώ πο λύ τους γιους μου Βα σί λη, Δη μή τρη και Στρα τή που βο ή θη σαν στην επί δει ξη των α σκήσε ων. Για τη φι λο λο γι κή ε πε ξεργα σί α και την κα θη με ρι νή ερ γα σί α, θέ λω να ευ χα ρι στή σω τη σύ ζυ γό μου, καθη γή τρια Φι λο λο γί ας, κυ ρί α Νι κο λέτα Σου κου ρί δου, που ή ταν πά ντα πρό θυ μη να βο η θή σει σε ό,τι χρειά στηκε. Η ε πιμέ λεια του ε ξώ φυλ λου έ γι νε με ι διαί τε ρη φρο ντί δα α πό τη γραφί στρια κυ ρί α Ευρυδίκη Σκόδρα. 21

18 Ευ χα ρι στώ πο λύ τη ζω γρά φο φίλη κ. Ελ πί δα Λε κά κη για τα πρω τότυ πα ε ξώ φυλ λα. Η ε πε ξερ γα σί α των ψη φια κών δί σκων έ γι νε με τη βο ή θεια των κυρί ων: Κώ στα Τζι βί κη, κα θη γη τή πλη ρο φο ρι κής, και Θά νο Μα νί κα. Τους ευ χα ρι στώ πά ρα πο λύ που μου συ μπα ρα στά θη καν και ή ταν πά ντα πρόθυ μοι να βοη θή σουν. Ευ χα ρι στώ πο λύ τον κ. Αν θού λη Πα πα ϊ ω άν νου, που με προ θυ μί α δέ χτηκε να σκι τσο γρα φή σει, σχε τι κά με την πρό λη ψη των πό νων στην πλάτη. Η έκ δο ση αυ τού του έρ γου α πευ θύ νε ται σ ό λους τους αν θρώ πους, μι κρής και με γά λης η λι κί ας. Ε πί σης, α πευ θύ νε ται σε συ να δέλ φους Καθη γη τές Φυ σι κής Α γω γής, αλ λά και ε μπει ρι κούς που δου λεύ ουν σε Γυμνα στή ρια και ο μά δες α θλο παι διών ό λης της χώ ρας, ε πι τε λώ ντας έ να ση μα ντι κό έρ γο. Πε ραί α - Δή μος Θερ μα ϊ κού Θεσ σα λο νί κη 2009 Θε ό δω ρος Β. Λευ θερού δης

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33 Εισαγωγικό μέρος ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Τα Βήματα για την Επιτυχία στην Αντισφαίριση (Πρόλογος Ξενόγλωσσης Έκδοσης)...12 Ôï Ü èëç ìá της Αντισφαίρισης (Tennis Τένις)...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7 κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη 24 Γενάρη 2007 Νο 752 τιμή 1,50 ευρώ www.sek-ist.gr Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα Tρομοϋστερία για τους κουκουλοφόρους H ΠOΛITIKH THΣ ENTAΣHΣ ΔEN ΘA ΠEPAΣEI βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα