T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ"

Transcript

1 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε tattoo (ηαηνπάδ) έρεη δύν κεγάια παξάγσγα: ηελ πνιπλεζηαθή ιέμε «ta», πνπ ζεκαίλεη θάηη ην εληππσζηαθό, θαη ηελ ηατηηλή ιέμε «tatau», πνπ ζεκαίλεη «γηα λα ζεκαηνδνηήζεη θάηη». Ζ ηζηνξία ηνπ ηαηνπάδ μεθηλάεη από ηε λενιηζηθή επνρή, γύξσ ζην 5000 π.υ. θαη πνηθίιιεη ηόζν πνιύ, όζν θαη νη άλζξσπνη πνπ ην έρνπλ. Σα ηαηνπάδ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ εηζαγσγή έγρξσκσλ πιηθώλ θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. Σν πξώην ηαηνπάδ πηζαλώο δεκηνπξγήζεθε από αηύρεκα. Κάπνηνο είρε κηά κηθξή πιεγή θαη ηελ έηξηςε κε ην ρέξη. πνπ ήηαλ βξώκηθν κε αηζάιε θαη ηέθξα από ηε θσηηά. ηαλ ην ηξαύκα επνπιώζεθε, είδαλ όηη έλα ζεκάδη έκεηλε κόληκα. Παξά ηελ απμαλόκελε γνεηεία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ κε ηαηνπάδ θαη ηελ ηεξάζηηα δεκνηηθόηεηα ησλ ηαηνπάδ, δελ ππάξρεη κεγάιν ηζηνξηθό αξρείν ηεο πξαθηηθήο απηήο.

2 Χάλκινη εποτή Σν 1991, ν «otzi, ν άλζξσπνο ησλ πάγσλ» γέκηζε ηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ ζε όιν ηνλ θόζκν, όηαλ ην θαηεςπγκέλν ζώκα ηνπ αλαθαιύθζεθε ζε έλα βνπλό κεηαμύ Απζηξίαο θαη Ηηαιίαο (ζηελ θνηιάδα otz ησλ Άιπεσλ). Απηή είλαη ε θαιύηεξα δηαηεξεκέλε ζνξόο ηεο ελ ιόγσ πεξηόδνπ πνπ έρεη βξεζεί. Σν δέξκα ηνπ θέξεη 57 ηαηνπάδ ηνπ άλζξαθα, εθ ησλ νπνίσλ: απιέο ηειείεο θαη γξακκέο θάησ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, έλα ζηαπξό ζην εζσηεξηθό ηνπ αξηζηεξνύ γνλάηνπ, έμη επζείεο γξακκέο 15 εθαηνζηώλ πνιύ πάλσ από ηα λεθξά θαη πνιιέο παξάιιειεο γξακκέο πάλσ ζηνπο αζηξαγάινπο. Ο άνθρωποσ των πάγων όπωσ βρέθηκε ςτα βουνά ε πιάηε ηνπ iceman ν θύθινο εζηηάδεη ζηα ηαηνπάδ πνπ έρεη ζηελ πιάηε ηνπ αξηζηεξά (http://www.tattoo.dk/engelske/tattoo-history/ancient/e-iceman.htm) Ζ ζέζε ησλ ζεκάησλ ηαηνπάδ αθήλεη λα ελλνεζεί όηη πηζαλόηαηα εθαξκόδνληαλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο (π.ρ. γηα ηε ζεξαπεία ηεο αξζξίηηδαο). Αξθεηά κνπζεία ηεο Γαλίαο έρνπλ ηηο βειόλεο από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (γύξσ ζην π.υ.), πνπ ππνηίζεηαη όηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηνπάδ. Γελ ππάξρεη θακία απόδεημε, αιιά νη ζπλζήθεο γύξσ από ηα επξήκαηα έρνπλ πείζεη ηνπο επηζηήκνλεο όηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Στεν επάνω αριστερή γωνία τες εικόνας υαίνεται μια βελόνα τατοσάδ τες τάλκινες εποτής, στο Μοσσείο Bornholm σε Ronne, Δανία. Βελόνες τατοσάδ στο Vesthimmerland Μοσσείο τες στεν Aars, Δανία.

3 Κοσληούρα pazyryk Οη θύζεο Pazyryk ηεο πεξηνρήο Αιηάη (βνπλό) ήηαλ έλαο άιινο αξραίνο πνιηηηζκόο, πνπ απαζρνινύληαλ κε ηα ηαηνπάδ. Σν 1948, ν Ρώζνο αλζξσπνιόγνο θαη αξραηνιόγνο Sergei Rudenko άξρηζε ηηο αλαζθαθέο ζε κηά νκάδα ηάθσλ, ζηα ςειά βνπλά ηνπ Αιηάη ηεο δπηηθήο θαη λόηηαο ηβεξίαο, 120 κίιηα βόξεηα ησλ ζπλόξσλ κεηαμύ Ρσζίαο θαη Κίλαο. Δθεί βξέζεθαλ κνύκηεο, πνπ ρξνλνινγνύληαη πξηλ από πεξίπνπ ρξόληα. Σα ηαηνπάδ ζηα ζώκαηά ηνπο αληηπξνζσπεύνπλ κηα πνηθηιία δώσλ. ώκαηα αληξώλ θύζσλ αλαθαιύθζεθαλ δηαηεξεκέλα ζε πάγν ζηε ηβεξία, ηα άθξα θαη ν θνξκόο ησλ νπνίσλ θαιύπηνληαλ από πεξίηερλν ηαηνπάδ κπζηθώλ δώσλ. tattoo ζην δεμί ρέξη ελόο θύζε νπιαξρεγνύ, ηνπ νπνίνπ ε κνύκηα αλαθαιύθζεθε ζην Pazyryk ηεο Ρωζίαο Ακέζσο κεηά ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, νη αξραηνιόγνη αλάζθαςαλ ηνπο πξώηνπο κηαο καθξάο ζεηξάο ηάθσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην βνπλά Αιηάη ηεο Νόηηαο ηβεξίαο. Απηνί νη ηάθνη ήηαλ κνλίκσο γεκάηνη από πάγν, θαη έηζη απηό πνπ πεξηείραλ, ήηαλ άξηζηα δηαηεξεκέλν. Μέζα ζηνλ ηάθν κε ηνλ αξηζκό δύν, βξέζεθε έλα θαιά δηαηεξεκέλν ζώκα νπιαξρεγνύ κε θάπνηα θαληαζηηθά ηαηνπάδ. ηε ζπλέρεηα, ην 1993, ζε έλαλ ηάθν ζην Αιηάη βξέζεθε κηά γπλαίθα κε ηαηνπάδ (ηεο ίδηαο ρξνλνινγίαο) θαη πάιη κε κπζηθά πιάζκαηα ζηνπο ώκνπο, ζηνπο θαξπνύο θαη ζηνλ αληίρεηξά ηεο. Οη γξύπεο (αεηνί κε ζώκα ιηνληαξηνύ) θαη ηα ηέξαηα ζεσξείηαη όηη έρνπλ καγηθή ζεκαζία, αιιά είλαη κεξηθά ζηνηρεία πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη ακηγώο δηαθνζκεηηθά. Γεληθά, ηα ηαηνπάδ πηζηεύεηαη όηη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Ζ πξαθηηθή απηή ηνπ ηαηνπάδ επηβεβαηώλεηαη, επίζεο, θαη από ηνλ Έιιελα ζπγγξαθέα Ζξόδνην (450 π.υ.), ν νπνίνο δήισζε όηη αλάκεζα ζηνπο θύζεο θαη ζηνπο Θξάθεο «ηα ηαηνπάδ ήηαλ έλα ζεκάδη ηεο επγέλεηαο θαη, όζνη δελ ηα είραλ, ήηαλ καξηπξία ηεο ρακειήο ηνπο θαηαγσγήο». Απηέο είλαη νη αξραηόηεξεο γλωζηέο απεηθνλίζεηο ηαηνπάδ. Βίκινγκς Μεξηθέο εθαηνληάδεο ρξόληα αξγόηεξα, νη Βίθηλγθο ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο θύζεο. Οη Βίθηλγθο ηαμίδεςαλ κέρξη ηα ξσζηθά πνηάκηα θαη ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο θύζεο, νη νπνίνη ήηαλ ζηξακκέλνη πξνο ηελ Δπξώπε, γηα λα ιεειαηήζνπλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ. Από ηνλ ζθπζηθό ηξόπν επεξεάζηεθαλ νη Βίθηλγθο ζηηο ηέρλεο ηνπο θαη ζηα ηαηνπάδ. Οη Βίθηλγθο ινηπόλ, είραλ ηαηνπάδ. Πεξίπνπ ζην 1100 ν Άξαβαο Ibn Fadlan πεξηέγξαςε κηα ζπλάληεζε κε θάπνηνπο Βίθηλγθο, παξνπζηάδνληάο ηνπο πνιύ αγελείο, βξώκηθνπο θαη θαιπκκέλνπο κε εηθόλεο. Αίγσπηος Γξαπηά αξρεία θαη έξγα ηέρλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αηγππηηαθά ηαηνπάδ, έρνπλ ζρεδόλ αγλνεζεί από πξνεγνύκελνπο Αηγππηηνιόγνπο, επεξεαζκέλνπο από ηηο επηθξαηνύζεο θνηλσληθέο ζηάζεηο. ήκεξα, όκσο, γλσξίδνπκε όηη έρνπλ βξεζεί πηώκαηα πνπ ρξνλνινγνύληαη ήδε από ηε δπλαζηεία ΥΗ θαη εκθαλίδνπλ ηε κνξθή ηεο ηέρλεο ηνπ ηαηνπάδ. Σν 1891, νη αξραηνιόγνη αλαθάιπςαλ κνπκηνπνηεκέλε κηα ηέξεηα ηεο ζεάο Hathor, ε νπνία έδεζε

4 θάπνηα ζηηγκή κεηαμύ 2160 π.υ. θαη 1994 π.υ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζειπθή κνύκηα, ινηπόλ, είρε δηάθνξεο γξακκέο θαη ηειείεο ηαηνπάδ ζην ζώκα ηεο (νκαδνπνίεζε ηειεηώλ ή νη παύιεο είραλ ελαξκνληζηεί ζε αθεξεκέλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα). Απηή ε κνξθή ηέρλεο ήηαλ κόλν γηα ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπλήζσο ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηειεηνπξγηθή πξάμε. κηθξά ράιθηλα εξγαιεία (1450 π.χ) από ην Gurob ζηελ Αίγππην, βξίζθνληαη ζην Μνπζείν Petrie κε αηγππηηαθά επξήκαηα ζην Λνλδίλν Οη Αηγύπηηνη δηέδσζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ ηαηνπάδ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Με ηελ αλνηθνδόκεζε ηεο Ππξακίδαο ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο δπλαζηείαο ηεο Αηγύπηνπ αλαπηύρζεθαλ δηεζλείο ζρέζεηο κε έζλε, όπσο ε Κξήηε, ε Διιάδα, ε Πεξζία θαη ε Αξαβία. Από ην 2000 π.υ. ε ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ είρε απισζεί κε θάζε ηξόπν ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Οη «Ainu» («Ατλνύ», δπηηθνί λνκάδεο ηεο Αζίαο) θέξαλε ηελ ηέρλε καδί ηνπο, όηαλ κεηαθηλήζεθαλ ζηελ Ηαπσλία. Θαπωνία Σα πξώηα ζηνηρεία ηνπ ηαηνπάδ ζηελ Ηαπσλία βξίζθνληαη ζε κνξθή πήιηλσλ εηδσιίσλ, ηα νπνία έρνπλ πξόζσπα δσγξαθηζκέλα ή ραξαγκέλα, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ζήκαηα ηαηνπάδ. Σα παιαηόηεξα εηδώιηα απηνύ ηνπ είδνπο πξέπεη λα αλαζύξζεθαλ από ηάθνπο πνπ ρξνλνινγνύληαη από ην π.υ. ή θαη παιαηόηεξα θαη πνιιά άιια ηέηνηα εηδώιηα έρνπλ βξεζεί ζε ηάθνπο πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηε δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε ρηιηεηία π.υ. Απηά ηα εηδώιηα ήηαλ ζπκβνιηθά γηα ηνπο αλζξώπνπο εθεί θαη ζπλόδεπαλ ηνπο λεθξνύο ζην ηαμίδη ηνπο πξνο ην άγλσζην, αθνύ πίζηεπαλ όηη ηα ζύκβνια απηά είραλ ζξεζθεπηηθή ή καγηθή ζεκαζία. Ζ πξώηε γξαπηή απόδεημε γηα ηελ ύπαξμε ησλ ηαπσληθώλ ηαηνπάδ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο Κηλέδηθεο Γπλαζηείαο, ηνπνζεηεκέλε ζην 297 κ.υ. Οη Ηάπσλεο ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ σο επί ην πιείζηνλ γηα δηαθνζκεηηθνύο ιόγνπο θαη όρη γηα καγηθέο ηδηόηεηεο. Ιαπωλέδνο παιαηζηήο κε νιόζωκν tattoo Ο Horis, έλαο Ηάπσλαο θαιιηηέρλεο ηαηνπάδ, ήηαλ ν αδηαθηινλίθεηνο κάζηεξ. Ζ ρξήζε ησλ ρξσκάησλ, ε πξννπηηθή θαη ηα επθάληαζηα ζρέδηα, έδσζαλ ζηελ πξαθηηθή απηή λέα νπηηθή γσλία. the classic japanese tattoo, is a full body suit. Σν θιαζηθό ηαπσληθό ηαηνπάδ είλαη έλα πιήξεο «θνζηνύκη» ζην ζώκα. Κίνα Ζ δηάδνζε ηεο ηέρλεο ηνπ ηαηνπάδ από ηε λόηηα Κίλα απιώλεηαη θαηά κήθνο ηνπ «δξόκνπ ηνπ κεηαμηνύ». Πολσνηζία ηνπο εηξεληθνύο πνιηηηζκνύο ην ηαηνπάδ έρεη ηεξάζηηα ηζηνξηθή ζεκαζία. Σν πνιπλεζηαθό ηαηνπάδ ζεσξείηαη ην πην πεξίπινθν θαη πην επηδέμην ηαηνπάδ ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Ο πνιπλεζηαθόο ιαόο πηζηεύεη όηη ε πλεπκαηηθή ηνπ εμνπζία ή δύλακε ηεο δσήο εκθαλίδεηαη κέζσ ησλ ηαηνπάδ ηνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γλώζεώλ καο ζήκεξα γηα ηηο αξραίεο απηέο ηέρλεο, έρνπλ πεξάζεη κέζα από ζξύινπο, ηξαγνύδηα, θαη ηειεηνπξγηθέο ηειεηέο. Πεξίηερλα γεσκεηξηθά ζρέδηα, ηα νπνία θαηά πεξηόδνπο πξνζζέηνληαλ, αλαλέσλαλ θαη δηαθνζκνύζαλ ην άηνκν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, κέρξη πνπ θαιππηόηαλ όιν ηνπ ην ζώκα. ηε ακόα ε παξάδνζε εθαξκνγήο ηνπ ηαηνπάδ («tatau») κε ην ρέξη, από ηα παιηά ρξόληα,

5 κεηαδίδεηαη κέζα από νξηζκνύο ησλ ηίηισλ θαη ησλ ηδηνηήησλ, αξρεγώλ θαη βνεζώλ, πνπ πξνέξρνληαλ από αμηόινγεο νηθνγέλεηεο θαη κε ηε ζσζηή ζεηξά θαηαγσγήο. Οη ηειεηέο κύεζεο ζηελ ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ γηα ηνπο λένπο αξρεγνύο, θαηά θαλόλα, δηεμάγνληαλ κε ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο. Οη πξώηνη επξσπαίνη πνπ πάηεζαλ ην πόδη ηνπο ζην έδαθνο ακόα, ήηαλ κέιε από κηα γαιιηθή απνζηνιή ηνπ Μειέηεζαλ ηνπο ηζαγελείο θαη αλέθεξαλ όηη νη άλδξεο είραλ ζηνπο κεξνύο ηνπο ηαηνπάδ θαηά ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε θάπνηνο ζα λόκηδε όηη ήηαλ ληπκέλνη, αλ θαη ήηαλ ζρεδόλ γπκλνί. Ζ κπζνινγηθή πξνέιεπζε ηνπ ηαηνπάδ ακόα θαη ε έθηαθηε δηαπνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ «tatau» έρνπλ κεηαθεξζεί ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο θνηλόηεηεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη αξγόηεξα δηαδόζεθαλ πξνο ηηο Κάησ Υώξεο. Οη άλζξσπνη ηεο Υαβάεο είραλ ηε δηθή ηνπο παξαδνζηαθή ηέρλε ηαηνπάδ, γλσζηή σο «kakau». Απηήλ δελ ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν γηα δηαθόζκεζε θαη γηα δηάθξηζε, αιιά θαη γηα ηε θύιαμε ηεο πγείαο ηνπο θαη γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο επεμία. Πνιύπινθα ζρήκαηα, θαη απνκίκεζε πθαζκέλσλ θαιακηώλ ή κε άιιεο θπζηθέο κνξθέο, θνζκνύζαλ ηα ρέξηα, ηα πόδηα, ηνλ θνξκό θαη ην πξόζσπν ησλ αλδξώλ. Δλώ νη γπλαίθεο είραλ γεληθά ηαηνπάδ ζην ρέξη, ζηα δάρηπια, ζηνπο θαξπνύο θαη κεξηθέο θνξέο ζηε γιώζζα ηνπο. Hula ρνξεύηξηα κε ηαηνπάδ από ηε Χαβάε Ζ άθημε ησλ δπηηθώλ ηεξαπνζηόισλ εμαλάγθαζε απηήλ ηε κνλαδηθή κνξθή ηέρλεο ζε παξαθκή, αθνύ ε δεξκαηνζηημία είρε απνζαξξπλζεί ή απαγνξεπζεί από ηηο πεξηζζόηεξεο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. Ζηλανδία Οη Μανξί ηεο Νέαο Εειαλδίαο είραλ δεκηνπξγήζεη έλαλ από ηνπο πην εληππσζηαθνύο πνιηηηζκνύο ζε όιε ηελ Πνιπλεζία. Σα ηαηνπάδ ηνπο, πνπ νλνκάδνληαη «moko», αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εθιεπηπζκέλε ηέρλε: ρξεζηκνπνηνύζαλ επηδέμηα ηελ μπινγιππηηθή, γηα λα ραξάδνπλ ην δέξκα. Θνδονηζία Έλαο αξρεγόο κανξί κε tattoo (moko) Έλα πιήξξξεο πξόζσπν «moko» ήηαλ ζεκάδη (ζύκβνιν) ηεο δηάθξηζεο, ε νπνία θνηλνπνηνύζε ηελ θνηλσλία ηνπο. Οη γξακκέο ηεο θαζόδνπ θαη θπιεηηθώλ δεζκώλ ηνύο ππελζύκηδαλ ηνπο πνιέκνπο θαη άιιεο κεγάιεο εθδειώζεηο ηεο δσήο ηνπο. Ζ Βόξλενο είλαη έλα από ηα ειάρηζηα κέξε ζηνλ θόζκν, όπνπ ηα παξαδνζηαθά θπιεηηθά ηαηνπάδ εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη έσο θαη ζήκεξα, όπσο αθξηβώο γίλνληαλ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. Μέρξη πξόζθαηα, πνιιέο από ηηο εζσηεξηθέο θπιέο είραλ ειάρηζηε επαθή κε ηνλ έμσ θόζκν. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα δηαηεξήζνπλ πνιιέο πηπρέο από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δσήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαηνπάδ. Σα ζρέδηά ηνπο (ζρέδηα Βόξλεν) έρνπλ εμαπισζεί ζ όινλ ηνλ θόζκν, γηα λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ησλ ζρεδίσλ ηαηνπάδ, πνπ νη δπηηθνί απνθαινύλ «tribal» (θπιεηηθό).

6 Θνδία / Σαϊλάνδη Ο «hanuman» ζηελ Ηλδία ήηαλ έλα δεκνθηιέο ζύκβνιν ηεο δύλακεο ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα. Ο κπζηθόο κνλαρόο εμαθνινπζεί λα είλαη κέρξη θαη ζήκεξα κία από ηηο πην δεκνθηιείο δεκηνπξγίεο ζηελ Σατιάλδε θαη ζηε Μηαλκάξ. Γηαζέηνπλ ην αλζξώπηλν ζώκα, ελώ ηνπ γίλεηαη ηαηνπάδ, ζε κνλαρνύο, γηα λα ελζσκαηώζνπλ καγηθέο δπλάκεηο, παξάιιεια κε ην ζρεδηαζκό ηνπ ηαηνπάδ. Οη γπλαίθεο απνθιείνληαη από απηήλ ηε δηαδηθαζία, επεηδή νη κνλαρνί δελ επηηξέπεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κ απηέο, αιιά θαη επεηδή νη Σατιαλδνί πηζηεύνπλ όηη νη γπλαίθεο δελ ρξεηάδνληαη ηελ επηπιένλ ώζεζε (ηε καγηθή δύλακε), γηαηί είλαη ήδε αξθεηά πνιύ ηζρπξέο από κόλεο ηνπο. Αθρική ηελ Αθξηθή, όπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ ζθνύξν δέξκα, είλαη δύζθνιν λα γίλνπλ έγρξσκα ηαηνπάδ, όπσο ηα γλσξίδνπκε. Αιιά, επεηδή νη άλζξσπνη εθεί ζέινπλ λα έρνπλ ηαηνπάδ, έρνπλ αλαπηύμεη κηα άιιε ηερληθή: «scarifications» (απνκίκεζε ηαηνπάδηα). Απηό γίλεηαη, ζεθώλνληαο ιίγν ην δέξκα θαη θόβνληάο ην ιίγν κε καραίξη ή θάπνην άιιν αηρκεξό αληηθείκελν. Μεηά ην ηξίβνπλ κε εηδηθή άκκν ή ζηάρηε, ώζηε λα απμεζνύλ νη νπιέο θαη λα πάξνπλ κηά κνξθή ζην ζώκα ηνπο. Σα ζεκάδηα πνπ κέλνπλ, θαίλνληαη ζαλ γξαθή Μπξάηγ. Απηή ηε δηαδηθαζία αθνινπζνύλ ζπρλά ζηηο ηνπηθέο παξαδόζεηο. Αρταία Ελλάδα και Ρώμη Οη Έιιελεο έκαζαλ ηα ηαηνπάδ από ηνπο Πέξζεο. Οη Διιελίδεο γπλαίθεο ήηαλ γνεηεπκέλεο από ηελ ηδέα ηνπ ηαηνπάδ σο ραξαθηεξηζηηθνύ εμσηηθήο νκνξθηάο. Οη Ρσκαίνη πηνζέηεζαλ ηα ηαηνπάδ από ηνπο Έιιελεο. Οη ιαηίλνη ζπγγξαθείο, όπσο ν Βηξγίιηνο, ν ελέθαο θαη ν Γαιελόο, αλαθέξνπλ όηη πνιινί δνύινη θαη εγθιεκαηίεο είραλ ηαηνπάδ. Μηα λνκηθή επηγξαθή από ηελ Έθεζν αλαθέξεη όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, νη ζθιάβνη πνπ εμάγνληαλ πξνο ηελ Αζία, είραλ ηαηνπάδ κε ηε ιέμε «θόξνο θαηεβιήζε». Δπίζεο, θαη νη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα ηαηνπάδ σο ηηκσξία. ηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηώλα, όηαλ ν Κσλζηαληίλνο έγηλε απηνθξάηνξαο ( κ. Υ.) θαη ήξε ηελ απαγόξεπζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, ν ίδηνο απαγόξεπζε ηα ηαηνπάδ ζην πξόζσπν (ην νπνίν ήηαλ ζύλεζεο γηα ηνπο θαηάδηθνπο, ηνπο ζηξαηηώηεο θαη ηνπο κνλνκάρνπο), δηόηη πίζηεπε όηη ην αλζξώπηλν πξόζσπν ήηαλ κηα αλαπαξάζηαζε ηεο εηθόλαο ηνπ Θενύ θαη δελ έπξεπε λα παξακνξθσζεί ή λα δερζεί ηεξνζπιία. Οι Κέληες Ήηαλ άηνκα κηαο θπιήο πνπ κεηαθηλήζεθε ζε νιόθιεξε ηε Γπηηθή Δπξώπε θαηά ηελ πεξίνδν 1200 θαη 700 π. Υ. Έθηαζαλ ζηα βξεηαληθά λεζηά πεξίπνπ ην 400 π. Υ. θαη ηα πεξηζζόηεξα πνπ έρνπλ δηαζσζεί από ηελ θνπιηνύξα ηνπο, πξνέξρνληαη από ηηο πεξηνρέο πνπ ζήκεξα νλνκάδνληαη Ηξιαλδία, Οπαιία θαη θνηία. Ζ θέιηηθε θνπιηνύξα ήηαλ γεκάηε από ηελ ηέρλε ηνπ ζώκαηνο. Ζ κόληκε δσγξαθηθή ζώκαηνο γηλόηαλ κε ηζάηη (θπηό από ην νπνίν παξάγεηαη θπαλή βαθή), ην νπνίν άθελε έλα κπιε ζρέδην ζην δέξκα. Σα ζπηξάι είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλα θαη κπνξνύλ λα είλαη κνλά, δηπιά ή ηξηπιά. Σν «knotwork» είλαη, ίζσο, ε πην αλαγλσξηζκέλε κνξθή ηεο θέιηηθεο ηέρλεο, κε γξακκέο πνπ απνηεινύλ ζύλζεηεο πιεμνύδεο, νη νπνίεο αθνινύζσο πθαίλνληαη νιόθιεξεο. Απηέο ζπκβνιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο. Βήκαηα ή κνηίβα θιεηδηώλ, όπσο εθείλα ηα ζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αξρέο θάπνηνπ ιαβύξηλζνπ (πνπ θαίλνληαη απιά, αιιά ζηελ πνξεία δηαπηζηώλεηο ηελ πεξηπινθόηεηα ηνπ ιαβύξηλζνπ), ζπκβνιίδνπλ ηηο δηάθνξεο δηαδξνκέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαλύζεη ην ηαμίδη ηεο δσήο.

7 Κενηρική και Νόηια Αμερική ην Πεξνύ έρνπλ βξεζεί κνύκηεο ησλ Ίλθαο κε ηαηνπάδ, πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 11ν αηώλα. ηαλ ν Ηζπαλόο θαηαθηεηήο Cortez θαη νη ζηξαηηώηεο ηνπ έθζαζαλ ζηηο αθηέο ηνπ Μεμηθνύ ην 1519, έληξνκνη αλαθάιπςαλ όηη νη ηζαγελείο, όρη κόλν ιάηξεπαλ δηαβόινπο κε ηε κνξθή αγαικάησλ θαη εηδώισλ, αιιά είραλ θαηαθέξεη κε θάπνηνλ ηξόπν λα απνηππώζνπλ αλεμίηειεο εηθόλεο ησλ ελ ιόγσ εηδώισλ ζην δέξκα ηνπο. Οη Ηζπαλνί, νη νπνίνη νπδέπνηε είραλ αθνύζεη γηα ην ηαηνπάδ, ην ζεώξεζαλ ακέζσο έξγν ηνπ αηαλά. Σνλ 16ν αηώλα, Ηζπαλνί ηζηνξηθνί, πνπ αθεγήζεθαλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Κνξηέδ θαη ησλ ζηξαηησηώλ ηνπ, αλαθέξνπλ όηη ηα ηαηνπάδ απηά εθαξκόδνληαη επξέσο από ηνπο ηζαγελείο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ ηαηνπάδ ησλ Μάγηα ζην Μεμηθό θαη ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή από ηνπο Ηζπαλνύο, απνθαιύπηεη όηη ηα ηαηνπάδ απηά ήηαλ ζύκβνια (ζεκάδηα) ηνπ ζάξξνπο. Βόρεια Αμερική Έλαο πξόσξνο απνινγηζκόο ησλ Ηεζνπηηώλ καξηπξεί ηε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ησλ ηαηνπάδ κεηαμύ ησλ ηζαγελώλ Ακεξηθαλώλ. Αλάκεζα ζηνπο Chickasaw δηαπξεπείο πνιεκηζηέο αλαγλσξίζηεθαλ από ην ηαηνπάδ ηνπο. Μεηαμύ ησλ ontario iroquoians πεξίηερλα ηαηνπάδ αληαλαθινύλ ηελ πςειή θνηλσληθή ηνπο ζέζε. ηε Βνξεηνδπηηθή Ακεξηθή ηα πεγνύληα Ηλνπηηώλ γπλαηθώλ είραλ ηαηνπάδ, γηα λα ππνδειώλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο νκάδαο. Σν πξώην θαηάζηεκα κόληκνπ ηαηνπάδ ζηε Νέα Τόξθε ιεηηνύξγεζε ην 1846, μεθηλώληαο κηα παξάδνζε: θάλνληαο ηαηνπάδ ζε ζηξαηηώηεο θαη από ηα δύν ζηξαηόπεδα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ο Samuel O'Reilly εθεύξε ην ειεθηξηθό κεραλάθη ηαηνπάδ ην Μέζη Αναηολή Καηά ηελ επνρή ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, κεγάιν κέξνο ηνπ εηδσινιαηξηθνύ θόζκνπ αζθνύζε ηελ ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ σο κέζνλ ιαηξείαο ζεόηεηαο. Έλα απόζπαζκα ζην Λεπηηηθό αλαθέξεη: «Δζείο δελ θάλεηε θαλέλα κόζρεπκα πάλσ ζηε ζάξθα ζαο γηα ηνπο λεθξνύο νύηε ηππώλεηε νπνηαδήπνηε ζεκάδηα πάλσ ζαο». Απηό έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο καξηπξία ηεο Βίβινπ γηα ηε ζηήξημε ηεο ζέζεο ηεο Δθθιεζίαο. Ωζηόζν, ν κειεηεηήο ηεο Βίβινπ M.W. Thomson ππαηλίζζεηαη όηη ν Μσπζήο απνδερόηαλ ηα ηαηνπάδ, πξνβάιινληάο ηα σο αλακλεζηηθά ηεο ζσηεξίαο ησλ Δβξαίσλ από ηε δνπιεία ζηελ Αίγππην. Αγγλία Δμεξεπλεηέο επέζηξεςαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κε ηαηνπάδ πνιπλεζηαθά, γηα λα ηα εθζέζνπλ ζε εκπνξνπαλεγύξεηο, ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζε θάπνηα κνπζεία, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ππεξνρή ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο «πξσηόγνλνπο» ηζαγελείο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Captain Cook από ηαμίδη ηνπ ζηελ Πνιπλεζία, ηα ηαηνπάδ έγηλαλ παξάδνζε ζην βξεηαληθό λαπηηθό. ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα ηα πεξηζζόηεξα βξεηαληθά ιηκάληα είραλ εγθαηεζηεκέλν (ζε εηδηθό νίθεκα) ηνπιάρηζηνλ έλαλ επαγγεικαηία θαιιηηέρλε ηαηνπάδ. ζεη tattoo (εμνπιηζκόο) πνπ είρε καδί ηνπ έλαο ιηπνηάθηεο από ην βξεηαληθό ζηξαηό

8 Σν 1862, ν πξίγθηπαο ηεο Οπαιίαο, ν κεηέπεηηα βαζηιηάο Δδνπάξδνο ν VII, έθαλε ην πξώην ηνπ ηαηνπάδ έλαλ ζηαπξό ηεο Ηεξνπζαιήκ ζην κπξάηζν ηνπ, πξηλ αλέβεη ζην ζξόλν, μεθηλώληαο ηε κόδα κε ηαηνπάδ κεηαμύ ησλ αξηζηνθξαηώλ. Σν 1882, νη γηνη ηνπ, ν δνύθαο ηνπ Κιάξελο θαη ν δνύθαο ηεο Τόξθεο, απέθηεζαλ ηα δηθά ηνπο ηαηνπάδ από ηνλ Ηάπσλα πινίαξρν Chiyo. Γαλλία Σνλ 18ν αηώλα, πνιινί Γάιινη λαύηεο επέζηξεθαλ από ηαμίδηα ηνπο ζην λόηην Δηξεληθό, έρνληαο ηαηνπάδ. Σν 1861, ν Γάιινο ζηξαηησηηθόο ρεηξνπξγόο Βerchon Maurice, δεκνζίεπζε κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηηο ηαηξηθέο επηπινθέο ηνπ ηαηνπάδ. Μεηά από απηό, ην λαπηηθό θαη ν ζηξαηόο απαγόξεπζαλ ηα ηαηνπάδ ζηα θιηκάθηά ηνπο. ηερεόησπα Ναύηης Οη λαπηηθνί επέζηξεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κε ηαηνπάδ, πνπ έθαλαλ νη ίδηνη ζηα πινία ηνπο. πλήζσο, είραλ έλα πνιύ βαζηθό ζηπι, πνπ ρξεζηκνπνηεί κόλνλ έλα κηθξό κέξνο ιεπηνκεξεηώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θηηαρηεί έλα ηαηνπάδ, θη έηζη ηα ζρέδηά ηνπο θαηλόληνπζαλ επίπεδα ή ην πνιύ, δύν δηαζηάζεσλ. Απηό δίλεη ζπρλά κηά «θαξηνπλίζηηθε» αίζζεζε θαη ηππηθά κνηίβα ήηαλ ηα ινπινύδηα, νη θαξδηέο, νη γνξγόλεο, ηα πινία, νη άγθπξεο, ηα θίδηα, ηα πνπιηά θαη ηα νλόκαηα. Καηάδικοι Γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ηα ηαηνπάδ ήηαλ "πξνλόκην" ησλ λαπηώλ θαη ησλ εγθιεκαηηώλ. ηε θπιαθή, ηα ηαηνπάδ επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά απνηύπσλαλ αλεμίηεια ζην ζώκα ηνπο ηελ επηζπκία πνπ είραλ απηνί νη άληξεο ζηε ςπρή ηνπο: ηελ απηνλνκία θαη ηελ ηαπηόηεηα. Σν ππέξηαην ζύκβνιν γηα ηα κέιε ζπκκνξηώλ ήηαλ ηα ηαηνπάδ ηεο ζπκκνξίαο ηνπο: έλα κόληκν ζεκάδη πνπ έδεηρλε ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηε ζπκκνξία. Απηά ηα ηαηνπάδ κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ πνιιά πξάγκαηα, όπσο: πνηνο είζαη, πνηά είλαη ε ζπκκνξία ζνπ, πνηέο είλαη νη πεπνηζήζεηο ζνπ (ξαηζηζηήο θ.ιπ.), ηη έρεηο θάλεη, πνπ ήζνπλ, πόζα ρξόληα ήζνπλ ζηε θπιαθή (πνπ αλαθέξεηαη επίζεο σο λεθξόο ρξόλνο ), αθόκε θαη πξάγκαηα, όπσο πόζνπο έρεηο ζθνηώζεη. ηα γλσζηά ζύκβνια ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δάθξπα θάησ από ην κάηη θαη ν ηζηόο αξάρλεο ζηνπο αγθώλεο, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζθνηώζεθαλ. Σζίρκο Ζ δεκνηηθόηεηα ηνπ ηαηνπάδ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηνπ 19νπ αώλα θαη ηνπ πξώηνπ κηζνύ ηνπ 20νπ αηώλα, νθείιεη πνιιά ζηα ηζίξθν. ηαλ ηα ηζίξθν επεκεξνύζαλ, επεκεξνύζαλ θαη ηα ηαηνπάδ. γπλαίθα κε ηαηνπάδ από γεξκαληθό ηζίξθν Γηα πεξηζζόηεξα από 70 ρξόληα θάζε κεγάιν ηζίξθν απαζρνινύζε δηάθνξνπο αλζξώπνπο πνπ ήηαλ γεκάηνη ηαηνπάδ. Άιινη επηδείθλπαλ ηα πιεπξά ηνπο, άιινη εθηεινύζαλ παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηζίξθνπ, όπσο ηαρπδαθηπινπξγηθά θαη θαηάπνζε μηθώλ. flash ηαηοσάζ πσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια θαιιηηερληθά κέζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ην

9 ιεμηιόγην ηνπ ηαηνπάδ εμειίζζεηαη ζπλερώο, γεγνλόο πνπ αληαλαθιά ην βάζνο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζώκαηνο θαη ηε ζήκαλζε ηεο ζύγρξνλεο θαληαζίαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην ηαηνπάδ έρεη βξεζεί ζηελ πξώηε γξακκή δεκνθηιίαο ηεο ιατθήο ζπλείδεζεο. ήκεξα, ηα «flash» ηαηνπάδ είλαη έλαο θάθεινο από ηαηνπάδ - έξγα ηέρλεο δηάθνξσλ θαιιηηερλώλ ηαηνπάδ Σα Flash δειηία ππάξρνπλ ζε πνιιά ζηνύληην ηαηνπάδ, κε ζθνπό ηελ παξνρή ηόζν έκπλεπζεο, όζν θαη έηνηκσλ εηθόλσλ ηαηνπάδ, γηα ηνπο πειάηεο. Σα ζηπι styles range from the traditional and vernacular toσαθπκαίλνληαη από ην παξαδνζηαθό θαη ην ηδησκαηηθό (ιατθή γιώζζα, θαζνκηινπκέλε) κέρξη ην ηεξό (ζξεζθεπηηθό) θαη ην θαηλνηόκν. Σο ηαηοσάζ ζε άλλες γλώζζες: Σατηή: Σatau, Γαληθά: Tatovering, Ννξβεγηθά: Tatovering, νπεδηθά: Tatuering, Αγγιηθά: Tatoo, Γεξκαληθά: Tatowierung, Γαιιηθά: Tatouage, Ηηαιηθά: Tatuaggio, Ηζπαληθά: Tatuaje, Οιιαλδηθά: Tatoeage, Βξαδηιίαο: Tatuagem, Φηλιαλδηθά: Tatuointi, Πνισληθά: Tatuaz, Υαβάεο: Kakau, Πνξηνγαιηθά: Tatuagem, Ληζνπαληθά: Tatiuruote, Δζζνληθά: Tatoveering, Οπγγξηθά: Tetovalas, ινβέληθα: Tetoviranje, Ηλνπθηηηνύη: Tunniit, Σνπξθηθά: Dovme, Σζέρηθα: Tetovani, Ρνπκαληθά: Tatuaj, Creol: Tatouaz. Σαηοσάζ με καρκινογόνα τρώμαηα Από ην 2009 ππάξρεη ζηε Γεξκαλία θαη ηελ ΔΔ εηδηθή λνκηθή ξύζκηζε γηα ην ηαηνπάδ. Ωζηόζν κειέηε ηεο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρέγθελζπνπξγθ βξήθε ζηα πεξηζζόηεξα ρξώκαηα θαξθηλνγόλεο νπζίεο. Από ηόηε πνπ ην ηαηνπάδ έγηλε κόδα, απμήζεθαλ θαη ηα αλάινγα εξγαζηήξηα ή αηειηέ πνπ θάλνπλ ηαηνπάδ. ήκεξα ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε καο, θάησ ησλ 30 ρξνλώλ, έρεη ηαηνπάδ. Δίλαη δειαδή θάηη πνιύ ζπλεζηζκέλν θαη ηόζν ζηελ ΔΔ, όζν θαη ηε Γεξκαλία έρνπλ ζεζπηζζεί εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνζηαηεύνπλ ηνπο ιάηξεηο ηνπ ηαηνπάδ από αλεπηζύκεηεο παξελέξγεηεο. Ζ Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ρέγθελζκπνπξγθ έβαιε πξόζθαηα θάησ από ην κηθξνζθόπην ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Γεξκαλία γηα ηαηνπάδ. Καη κάιηζηα έιεγμε κόλνλ όζεο είραλ ηελ έλδεημε Non Toxic, εηζαγόκελεο θαη κε. Σν πόξηζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ θαηαπέιηεο: 19 από ηα 20 δείγκαηα καύξνπ ρξώκαηνο, -κε ηνμηθνύ δήζελ- πεξηείραλ θαξθηλνγόλεο νπζίεο όπσο π.ρ. θαηλόιε θαη πνιπαξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο. Σν ίδην επηθίλδπλεο νπζίεο βξέζεθαλ θαη ζηα άιια ρξώκαηα (ακίλεο ή ρξσζηηθέο νπζίεο από ιαθ απηνθηλήησλ θαη ηνμηθά βαξέα κέηαιια). Ζ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ηνπ Ρέγθελζκπνπξγθ αιιά θαη πνιινί δεξκαηνιόγνη θαινύλ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα ζεζπίζεη πην απζηεξέο ξπζκίζεηο. πγθεθξηκέλα λα δεκνζηεύζεη ιίζηα κε ηα απαγνξεπκέλα ρξώκαηα θαη ζπζηαηηθά θαη λα ειέγρεη απζηεξόηεξα ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο. Ήδε ν Γηνράλεο Ρέκει, ππνπξγόο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο, θάιεζε από ηηο ηειενπηηθέο νζόλεο ηνπ θξαηηθνύ θαλαιηνύ WDR ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα αλαπξνζαξκόζεη ηε ξύζκηζε θαη λα επηβάιιεη απζηεξόηεξνπο ειέγρνπο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιέλε όηη ην 50% ησλ αλζξώπσλ πνπ έθαλαλ ηαηνπάδ ην κεηάλησζαλ, θαη ην 30% επηζπκεί λα ην αθαηξέζεη. Να ζεκεηώζνπκε επίζεο όηη γύξσ ζηνπο αζζελείο δηεζλώο πάζρνπλ από δεξκαηνπάζεηεο κέρξη θαη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Σν ηαηνπάδ βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία. ην ζπκπέξαζκα απηό θαηαιήγεη ζρεηηθή έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξόζθαηα από εκπεηξνγλώκνλεο θξαηώλ-κειώλ ηεο Δ.Δ., πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νπνίαο δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα. Καη' αξρήλ, δηαπηζηώλεηαη κεγάιε έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα ρεκηθά πξντόληα, ηε θύζε θαη ην ηνμηθνινγηθό «πξνθίι» όζνλ αθνξά ηηο κπνγηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα δηάθνξα ηαηνπάδ. Δπίζεο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία πξνθπιαθηηθά κέηξα πγηεηλήο ηόζν ζηα ηαηνπάδ όζν θαη ζηα δηάθνξα ηξππήκαηα (piercings). Απνηέιεζκα: νη πξαθηηθέο απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ινηκώμεηο, όπσο επαηίηηδα θαη AIDS, βαθηεξηδηαθέο

10 ινηκώμεηο, κπθεηίαζε θαη αιιεξγηθά πξνβιήκαηα. Αθόκε θαη ςσξίαζε ή ιέπξα... Από ηελ έξεπλα πξνέθπςε όηη ην 50% ησλ ηξππεκάησλ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε νμείεο ινηκώμεηο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ πξέπεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα νδεγεζεί ν αζζελήο ζην λνζνθνκείν. Μάιηζηα, από ηα ηέιε ηνπ 2002 κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, ηα ηξππήκαηα έρνπλ πξνθαιέζεη δύν ζαλάηνπο ζηελ Δπξώπε. ύκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλώκνλεο, νη πθηζηάκελνη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα ζε πνιιά θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πεξηνξίδνληαη ζηελ επηβνιή κέηξσλ πγηεηλήο, όπσο ηε ρξήζε γαληηώλ θαη ηελ απνζηείξσζε ηεο βειόλαο. Γελ ηίζεηαη ζέκα, ινηπόλ, απνζηείξσζεο ησλ πιηθώλ θαη ησλ θηλδύλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νη δηάθνξεο κπνγηέο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο... Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ηαηνπάδ εηζέξρνληαη ακέζσο ζην δέξκα. πλεπώο, νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ηαηνπάδ θαη ηα ηξππήκαηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απζηεξά θξηηήξηα όζνλ αθνξά ηελ απνζηείξσζε, ηελ αγλόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα. Γηαθνξεηηθά, ζα απνηειέζνπλ πεγέο θηλδύλσλ... Ζ έξεπλα απέδεημε όηη νη πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ηαηνπάδ θαη ηα ηξππήκαηα δελ είλαη παξά βηνκεραληθέο κπνγηέο, ν θαλνληθόο πξννξηζκόο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε βαθή απηνθηλήησλ (!!!). Με αθνξκή ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπζηήλεη ζηα θξάηε-κέιε λα πάξνπλ κέηξα, λα εληείλνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηνπο κεγάινπο θηλδύλνπο πνπ θξύβνληαη πίζσ από έλα απιό ηαηνπάδ ή έλα ηξύπεκα ζηε κύηε ή ζηνλ αθαιό γηα λα πεξαζηεί έλα ζθνπιαξίθη... ΟΛΑ ΟΑ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΦΑΘΡΕΗ ΣΩΝ TATOYΑΖ Σα ηαηνπάδ, πνιύ δεκνθηιή από ηελ παιαηνιηζηθή επνρή, γίλνληαη ζπλήζσο γηα δηαθνζκεηηθνύο ζθνπνύο, κπνξνύλ όκσο λα είλαη απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνύ ή αθόκα θαη κηαο ηαηξηθήο επέκβαζεο. Αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ έγηλαλ θαη από ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο, είλαη επίζεο ζπρλή ε αλάγθε λα αθαηξεζνύλ γηα αηζζεηηθνύο, πξνζσπηθνύο, θνηλσληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο θπξίσο ιόγνπο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο ε αθαίξεζή ηνπο είλαη αλαγθαία (π.ρ. εκθάληζε αιιεξγίαο ζηε ρξσζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ηαηνπάδ). Σν 50% ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ θάλεη ηαηνπάδ ην έρνπλ κεηαληώζεη, ελώ ην 30% ησλ αηόκσλ ζέινπλ λα ην αθαηξέζνπλ. Μέρξη ηώξα νη κέζνδνη γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ηαηνπάδ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη εκπεηξηθνί ηξόπνη, (ρξήζε θαπζηηθώλ νπζηώλ όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα νμέα, ελέζεηο εξεζηζηηθώλ νπζηώλ), ή ρεηξνπξγηθνί, όπσο αθαίξεζε κε κεραληθό ηξόπν (Dermabrasion), δηαζεξκία, θξπνρεηξνπξγηθή, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε θαη παιαηνύ ηύπνπ Lasers, κέζνδνη εμαηξεηηθά επώδπλεο, κε θησρά απνηειέζκαηα (ηδηαίηεξα ζε ηαηνπάδ κεγάιεο έθηαζεο), θαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα πξόθιεζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ, όπσο νπιέο θαη αιιαγέο ζηελ πνηόηεηα θαη ζηε ρξώζε ηνπ δέξκαηνο (ππεξκειαγρξώζεηο ή ππνκειαγρξώζεηο). Σα δεδνκέλα όκσο ζήκεξα ζηελ αθαίξεζε ησλ ηαηνπάδ έρνπλ αιιάμεη. Δίλαη δπλαηή ε αθαίξεζή ηνπο ζρεδόλ αλώδπλα, απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο παξελέξγεηεο. Τπάξρνπλ ιύζεηο αθόκα θαη ζηα πην δύζθνια θαη πνιπρξσκαηηθά ηαηνπάδ κε ηελ ζπλδπαζηηθή δξάζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ LASER. Σα εμειηγκέλα παικηθά Q-Switched LASERS, βαζηζκέλα ζηελ αξρή ηεο επηιεθηηθήο θσηνζεξκόιπζεο, δξνπλ ζην ζηόρν αθήλνληαο ζρεδόλ αλέπαθν θαη άζηθην ην ππόινηπν δέξκα. Ζ εληζρπκέλε δέζκε ηνπ LASER απνξξνθάηαη εθιεθηηθά από ηα ρξσκαηνθόξα ζσκαηίδηα ηνπ ηαηνπάδ ηα νπνία ζξπκκαηίδνληαη ζε κηθξνζθνπηθά θνκκάηηα, θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαθξύλνληαη από ην ζώκα κέζσ ηεο ιεκθηθήο νδνύ (θαγνθπηηαξώλνληαη από εηδηθά ακπληηθά θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ, ηα ιεγόκελα καθξνθάγα). Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ απαηηείηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κεθώλ θύκαηνο δειαδή δηαθνξεηηθώλ

11 ηύπσλ LASER. Ζ απεηξνειάρηζηε δηάξθεηα ηεο θσηεηλήο δέζκεο δελ πξνθαιεί κόληκεο βιάβεο ζηελ επηδεξκίδα. Έηζη, νπιέο, αιιαγέο ζηε ρξώζε ηνπ δέξκαηνο ή αηξνθία, είλαη ζπάληα θαηλόκελα, ζε αληίζεζε κε άιιεο κεζόδνπο, όπνπ παξαηεξνύληαη ζπρλά. Ζ δηαδηθαζία είλαη ή κπνξεί λα γίλεη πνιύ θαιά αλεθηή, κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ. Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ηαηνπάδ εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο ( ρξώκα, είδνο ρξσζηηθήο, παιαηόηεηα, επαγγεικαηηθά ή εξαζηηερληθά, αλαηνκηθή πεξηνρή, "πνηόηεηα" δέξκαηνο). πλήζσο ηα παιηά ηαηνπάδ ρξεηάδνληαη ιηγόηεξεο ζπλεδξίεο (πεξίπνπ 6 ζπλεδξίεο) ζε ζρέζε κε ηα πξόζθαηα, κε κεζνδηαζηήκαηα δηάξθεηαο 2,5κελώλ. Σα πξόζθαηα ηαηνπάδ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο ζπλεδξίεο θαη πνιιέο θνξέο κεγαιύηεξα ρξνληθά κεζνδηαζηήκαηα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 3 κελώλ. Μεηά ηο tattoo: - Ζ επνύισζε ηεο «πιεγήο» πνπ δεκηνπξγεί ην ηαηνπάδ, ρξεηάδεηαη πεξίπνπ έλα κήλα, αλ δελ εκθαληζηνύλ κνιύλζεηο. Ζ έληαζε θαη ην ζηξεο δελ βνεζνύλ ηε γξήγνξε επνύισζε. - Σηο πξώηεο κέξεο ε πεξηνρή ηνπ ηαηνπάδ είλαη εξεζηζκέλε ή ιίγν πξεζκέλε. Πξέπεη λα θξνληίζεηο λα είλαη θαζαξή, πιέλνληαο απαιά κε αληηβαθηεξηδηαθό ζαπνύλη. - Θέιεη ιίγν πεξηπνίεζε έηζη ώζηε ε πνηόηεηά ηνπ λα κείλεη αλαιινίσηε κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. - Μόιηο ηειεηώζεη ην tattoo ζα ζνπ βάινπλε αινηθή θαη ζα ζνπ ην θαιύςνπλε κε κηα γάδα, ηελ νπνία κπνξείο λα ηελ βγάιεηο κεηά από 5 ώξεο πεξίπνπ. - Μόλν ηηο 2 πξώηεο κέξεο κπνξείο λα ην πιέλεηο απαιά κε ηα δάρηπιά ζνπ. - Γηα 10 κέξεο κεηά ζα πξέπεη λα βάδεηο αινηθή αλά 2 ώξεο πεξίπνπ, έηζη ώζηε λα είλαη πάληα ελπδαησκέλν θαη λα κελ ην βξέμεηο θαζόινπ. - Πξνζπάζεζε λα απνθύγεηο ηελ έθζεζε ηνπ tattoo ζηνλ ήιην θαη ηελ πηζίλα γηα 1 κήλα πεξίπνπ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2012 ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΧΑΛΛΑ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα