T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ"

Transcript

1 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε tattoo (ηαηνπάδ) έρεη δύν κεγάια παξάγσγα: ηελ πνιπλεζηαθή ιέμε «ta», πνπ ζεκαίλεη θάηη ην εληππσζηαθό, θαη ηελ ηατηηλή ιέμε «tatau», πνπ ζεκαίλεη «γηα λα ζεκαηνδνηήζεη θάηη». Ζ ηζηνξία ηνπ ηαηνπάδ μεθηλάεη από ηε λενιηζηθή επνρή, γύξσ ζην 5000 π.υ. θαη πνηθίιιεη ηόζν πνιύ, όζν θαη νη άλζξσπνη πνπ ην έρνπλ. Σα ηαηνπάδ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ εηζαγσγή έγρξσκσλ πιηθώλ θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. Σν πξώην ηαηνπάδ πηζαλώο δεκηνπξγήζεθε από αηύρεκα. Κάπνηνο είρε κηά κηθξή πιεγή θαη ηελ έηξηςε κε ην ρέξη. πνπ ήηαλ βξώκηθν κε αηζάιε θαη ηέθξα από ηε θσηηά. ηαλ ην ηξαύκα επνπιώζεθε, είδαλ όηη έλα ζεκάδη έκεηλε κόληκα. Παξά ηελ απμαλόκελε γνεηεία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ κε ηαηνπάδ θαη ηελ ηεξάζηηα δεκνηηθόηεηα ησλ ηαηνπάδ, δελ ππάξρεη κεγάιν ηζηνξηθό αξρείν ηεο πξαθηηθήο απηήο.

2 Χάλκινη εποτή Σν 1991, ν «otzi, ν άλζξσπνο ησλ πάγσλ» γέκηζε ηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ ζε όιν ηνλ θόζκν, όηαλ ην θαηεςπγκέλν ζώκα ηνπ αλαθαιύθζεθε ζε έλα βνπλό κεηαμύ Απζηξίαο θαη Ηηαιίαο (ζηελ θνηιάδα otz ησλ Άιπεσλ). Απηή είλαη ε θαιύηεξα δηαηεξεκέλε ζνξόο ηεο ελ ιόγσ πεξηόδνπ πνπ έρεη βξεζεί. Σν δέξκα ηνπ θέξεη 57 ηαηνπάδ ηνπ άλζξαθα, εθ ησλ νπνίσλ: απιέο ηειείεο θαη γξακκέο θάησ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, έλα ζηαπξό ζην εζσηεξηθό ηνπ αξηζηεξνύ γνλάηνπ, έμη επζείεο γξακκέο 15 εθαηνζηώλ πνιύ πάλσ από ηα λεθξά θαη πνιιέο παξάιιειεο γξακκέο πάλσ ζηνπο αζηξαγάινπο. Ο άνθρωποσ των πάγων όπωσ βρέθηκε ςτα βουνά ε πιάηε ηνπ iceman ν θύθινο εζηηάδεη ζηα ηαηνπάδ πνπ έρεη ζηελ πιάηε ηνπ αξηζηεξά (http://www.tattoo.dk/engelske/tattoo-history/ancient/e-iceman.htm) Ζ ζέζε ησλ ζεκάησλ ηαηνπάδ αθήλεη λα ελλνεζεί όηη πηζαλόηαηα εθαξκόδνληαλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο (π.ρ. γηα ηε ζεξαπεία ηεο αξζξίηηδαο). Αξθεηά κνπζεία ηεο Γαλίαο έρνπλ ηηο βειόλεο από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (γύξσ ζην π.υ.), πνπ ππνηίζεηαη όηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηνπάδ. Γελ ππάξρεη θακία απόδεημε, αιιά νη ζπλζήθεο γύξσ από ηα επξήκαηα έρνπλ πείζεη ηνπο επηζηήκνλεο όηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Στεν επάνω αριστερή γωνία τες εικόνας υαίνεται μια βελόνα τατοσάδ τες τάλκινες εποτής, στο Μοσσείο Bornholm σε Ronne, Δανία. Βελόνες τατοσάδ στο Vesthimmerland Μοσσείο τες στεν Aars, Δανία.

3 Κοσληούρα pazyryk Οη θύζεο Pazyryk ηεο πεξηνρήο Αιηάη (βνπλό) ήηαλ έλαο άιινο αξραίνο πνιηηηζκόο, πνπ απαζρνινύληαλ κε ηα ηαηνπάδ. Σν 1948, ν Ρώζνο αλζξσπνιόγνο θαη αξραηνιόγνο Sergei Rudenko άξρηζε ηηο αλαζθαθέο ζε κηά νκάδα ηάθσλ, ζηα ςειά βνπλά ηνπ Αιηάη ηεο δπηηθήο θαη λόηηαο ηβεξίαο, 120 κίιηα βόξεηα ησλ ζπλόξσλ κεηαμύ Ρσζίαο θαη Κίλαο. Δθεί βξέζεθαλ κνύκηεο, πνπ ρξνλνινγνύληαη πξηλ από πεξίπνπ ρξόληα. Σα ηαηνπάδ ζηα ζώκαηά ηνπο αληηπξνζσπεύνπλ κηα πνηθηιία δώσλ. ώκαηα αληξώλ θύζσλ αλαθαιύθζεθαλ δηαηεξεκέλα ζε πάγν ζηε ηβεξία, ηα άθξα θαη ν θνξκόο ησλ νπνίσλ θαιύπηνληαλ από πεξίηερλν ηαηνπάδ κπζηθώλ δώσλ. tattoo ζην δεμί ρέξη ελόο θύζε νπιαξρεγνύ, ηνπ νπνίνπ ε κνύκηα αλαθαιύθζεθε ζην Pazyryk ηεο Ρωζίαο Ακέζσο κεηά ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, νη αξραηνιόγνη αλάζθαςαλ ηνπο πξώηνπο κηαο καθξάο ζεηξάο ηάθσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην βνπλά Αιηάη ηεο Νόηηαο ηβεξίαο. Απηνί νη ηάθνη ήηαλ κνλίκσο γεκάηνη από πάγν, θαη έηζη απηό πνπ πεξηείραλ, ήηαλ άξηζηα δηαηεξεκέλν. Μέζα ζηνλ ηάθν κε ηνλ αξηζκό δύν, βξέζεθε έλα θαιά δηαηεξεκέλν ζώκα νπιαξρεγνύ κε θάπνηα θαληαζηηθά ηαηνπάδ. ηε ζπλέρεηα, ην 1993, ζε έλαλ ηάθν ζην Αιηάη βξέζεθε κηά γπλαίθα κε ηαηνπάδ (ηεο ίδηαο ρξνλνινγίαο) θαη πάιη κε κπζηθά πιάζκαηα ζηνπο ώκνπο, ζηνπο θαξπνύο θαη ζηνλ αληίρεηξά ηεο. Οη γξύπεο (αεηνί κε ζώκα ιηνληαξηνύ) θαη ηα ηέξαηα ζεσξείηαη όηη έρνπλ καγηθή ζεκαζία, αιιά είλαη κεξηθά ζηνηρεία πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη ακηγώο δηαθνζκεηηθά. Γεληθά, ηα ηαηνπάδ πηζηεύεηαη όηη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Ζ πξαθηηθή απηή ηνπ ηαηνπάδ επηβεβαηώλεηαη, επίζεο, θαη από ηνλ Έιιελα ζπγγξαθέα Ζξόδνην (450 π.υ.), ν νπνίνο δήισζε όηη αλάκεζα ζηνπο θύζεο θαη ζηνπο Θξάθεο «ηα ηαηνπάδ ήηαλ έλα ζεκάδη ηεο επγέλεηαο θαη, όζνη δελ ηα είραλ, ήηαλ καξηπξία ηεο ρακειήο ηνπο θαηαγσγήο». Απηέο είλαη νη αξραηόηεξεο γλωζηέο απεηθνλίζεηο ηαηνπάδ. Βίκινγκς Μεξηθέο εθαηνληάδεο ρξόληα αξγόηεξα, νη Βίθηλγθο ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο θύζεο. Οη Βίθηλγθο ηαμίδεςαλ κέρξη ηα ξσζηθά πνηάκηα θαη ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο θύζεο, νη νπνίνη ήηαλ ζηξακκέλνη πξνο ηελ Δπξώπε, γηα λα ιεειαηήζνπλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ. Από ηνλ ζθπζηθό ηξόπν επεξεάζηεθαλ νη Βίθηλγθο ζηηο ηέρλεο ηνπο θαη ζηα ηαηνπάδ. Οη Βίθηλγθο ινηπόλ, είραλ ηαηνπάδ. Πεξίπνπ ζην 1100 ν Άξαβαο Ibn Fadlan πεξηέγξαςε κηα ζπλάληεζε κε θάπνηνπο Βίθηλγθο, παξνπζηάδνληάο ηνπο πνιύ αγελείο, βξώκηθνπο θαη θαιπκκέλνπο κε εηθόλεο. Αίγσπηος Γξαπηά αξρεία θαη έξγα ηέρλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αηγππηηαθά ηαηνπάδ, έρνπλ ζρεδόλ αγλνεζεί από πξνεγνύκελνπο Αηγππηηνιόγνπο, επεξεαζκέλνπο από ηηο επηθξαηνύζεο θνηλσληθέο ζηάζεηο. ήκεξα, όκσο, γλσξίδνπκε όηη έρνπλ βξεζεί πηώκαηα πνπ ρξνλνινγνύληαη ήδε από ηε δπλαζηεία ΥΗ θαη εκθαλίδνπλ ηε κνξθή ηεο ηέρλεο ηνπ ηαηνπάδ. Σν 1891, νη αξραηνιόγνη αλαθάιπςαλ κνπκηνπνηεκέλε κηα ηέξεηα ηεο ζεάο Hathor, ε νπνία έδεζε

4 θάπνηα ζηηγκή κεηαμύ 2160 π.υ. θαη 1994 π.υ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζειπθή κνύκηα, ινηπόλ, είρε δηάθνξεο γξακκέο θαη ηειείεο ηαηνπάδ ζην ζώκα ηεο (νκαδνπνίεζε ηειεηώλ ή νη παύιεο είραλ ελαξκνληζηεί ζε αθεξεκέλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα). Απηή ε κνξθή ηέρλεο ήηαλ κόλν γηα ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπλήζσο ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηειεηνπξγηθή πξάμε. κηθξά ράιθηλα εξγαιεία (1450 π.χ) από ην Gurob ζηελ Αίγππην, βξίζθνληαη ζην Μνπζείν Petrie κε αηγππηηαθά επξήκαηα ζην Λνλδίλν Οη Αηγύπηηνη δηέδσζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ ηαηνπάδ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Με ηελ αλνηθνδόκεζε ηεο Ππξακίδαο ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο δπλαζηείαο ηεο Αηγύπηνπ αλαπηύρζεθαλ δηεζλείο ζρέζεηο κε έζλε, όπσο ε Κξήηε, ε Διιάδα, ε Πεξζία θαη ε Αξαβία. Από ην 2000 π.υ. ε ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ είρε απισζεί κε θάζε ηξόπν ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Οη «Ainu» («Ατλνύ», δπηηθνί λνκάδεο ηεο Αζίαο) θέξαλε ηελ ηέρλε καδί ηνπο, όηαλ κεηαθηλήζεθαλ ζηελ Ηαπσλία. Θαπωνία Σα πξώηα ζηνηρεία ηνπ ηαηνπάδ ζηελ Ηαπσλία βξίζθνληαη ζε κνξθή πήιηλσλ εηδσιίσλ, ηα νπνία έρνπλ πξόζσπα δσγξαθηζκέλα ή ραξαγκέλα, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ζήκαηα ηαηνπάδ. Σα παιαηόηεξα εηδώιηα απηνύ ηνπ είδνπο πξέπεη λα αλαζύξζεθαλ από ηάθνπο πνπ ρξνλνινγνύληαη από ην π.υ. ή θαη παιαηόηεξα θαη πνιιά άιια ηέηνηα εηδώιηα έρνπλ βξεζεί ζε ηάθνπο πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηε δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε ρηιηεηία π.υ. Απηά ηα εηδώιηα ήηαλ ζπκβνιηθά γηα ηνπο αλζξώπνπο εθεί θαη ζπλόδεπαλ ηνπο λεθξνύο ζην ηαμίδη ηνπο πξνο ην άγλσζην, αθνύ πίζηεπαλ όηη ηα ζύκβνια απηά είραλ ζξεζθεπηηθή ή καγηθή ζεκαζία. Ζ πξώηε γξαπηή απόδεημε γηα ηελ ύπαξμε ησλ ηαπσληθώλ ηαηνπάδ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο Κηλέδηθεο Γπλαζηείαο, ηνπνζεηεκέλε ζην 297 κ.υ. Οη Ηάπσλεο ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ σο επί ην πιείζηνλ γηα δηαθνζκεηηθνύο ιόγνπο θαη όρη γηα καγηθέο ηδηόηεηεο. Ιαπωλέδνο παιαηζηήο κε νιόζωκν tattoo Ο Horis, έλαο Ηάπσλαο θαιιηηέρλεο ηαηνπάδ, ήηαλ ν αδηαθηινλίθεηνο κάζηεξ. Ζ ρξήζε ησλ ρξσκάησλ, ε πξννπηηθή θαη ηα επθάληαζηα ζρέδηα, έδσζαλ ζηελ πξαθηηθή απηή λέα νπηηθή γσλία. the classic japanese tattoo, is a full body suit. Σν θιαζηθό ηαπσληθό ηαηνπάδ είλαη έλα πιήξεο «θνζηνύκη» ζην ζώκα. Κίνα Ζ δηάδνζε ηεο ηέρλεο ηνπ ηαηνπάδ από ηε λόηηα Κίλα απιώλεηαη θαηά κήθνο ηνπ «δξόκνπ ηνπ κεηαμηνύ». Πολσνηζία ηνπο εηξεληθνύο πνιηηηζκνύο ην ηαηνπάδ έρεη ηεξάζηηα ηζηνξηθή ζεκαζία. Σν πνιπλεζηαθό ηαηνπάδ ζεσξείηαη ην πην πεξίπινθν θαη πην επηδέμην ηαηνπάδ ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Ο πνιπλεζηαθόο ιαόο πηζηεύεη όηη ε πλεπκαηηθή ηνπ εμνπζία ή δύλακε ηεο δσήο εκθαλίδεηαη κέζσ ησλ ηαηνπάδ ηνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γλώζεώλ καο ζήκεξα γηα ηηο αξραίεο απηέο ηέρλεο, έρνπλ πεξάζεη κέζα από ζξύινπο, ηξαγνύδηα, θαη ηειεηνπξγηθέο ηειεηέο. Πεξίηερλα γεσκεηξηθά ζρέδηα, ηα νπνία θαηά πεξηόδνπο πξνζζέηνληαλ, αλαλέσλαλ θαη δηαθνζκνύζαλ ην άηνκν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, κέρξη πνπ θαιππηόηαλ όιν ηνπ ην ζώκα. ηε ακόα ε παξάδνζε εθαξκνγήο ηνπ ηαηνπάδ («tatau») κε ην ρέξη, από ηα παιηά ρξόληα,

5 κεηαδίδεηαη κέζα από νξηζκνύο ησλ ηίηισλ θαη ησλ ηδηνηήησλ, αξρεγώλ θαη βνεζώλ, πνπ πξνέξρνληαλ από αμηόινγεο νηθνγέλεηεο θαη κε ηε ζσζηή ζεηξά θαηαγσγήο. Οη ηειεηέο κύεζεο ζηελ ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ γηα ηνπο λένπο αξρεγνύο, θαηά θαλόλα, δηεμάγνληαλ κε ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο. Οη πξώηνη επξσπαίνη πνπ πάηεζαλ ην πόδη ηνπο ζην έδαθνο ακόα, ήηαλ κέιε από κηα γαιιηθή απνζηνιή ηνπ Μειέηεζαλ ηνπο ηζαγελείο θαη αλέθεξαλ όηη νη άλδξεο είραλ ζηνπο κεξνύο ηνπο ηαηνπάδ θαηά ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε θάπνηνο ζα λόκηδε όηη ήηαλ ληπκέλνη, αλ θαη ήηαλ ζρεδόλ γπκλνί. Ζ κπζνινγηθή πξνέιεπζε ηνπ ηαηνπάδ ακόα θαη ε έθηαθηε δηαπνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ «tatau» έρνπλ κεηαθεξζεί ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο θνηλόηεηεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη αξγόηεξα δηαδόζεθαλ πξνο ηηο Κάησ Υώξεο. Οη άλζξσπνη ηεο Υαβάεο είραλ ηε δηθή ηνπο παξαδνζηαθή ηέρλε ηαηνπάδ, γλσζηή σο «kakau». Απηήλ δελ ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν γηα δηαθόζκεζε θαη γηα δηάθξηζε, αιιά θαη γηα ηε θύιαμε ηεο πγείαο ηνπο θαη γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο επεμία. Πνιύπινθα ζρήκαηα, θαη απνκίκεζε πθαζκέλσλ θαιακηώλ ή κε άιιεο θπζηθέο κνξθέο, θνζκνύζαλ ηα ρέξηα, ηα πόδηα, ηνλ θνξκό θαη ην πξόζσπν ησλ αλδξώλ. Δλώ νη γπλαίθεο είραλ γεληθά ηαηνπάδ ζην ρέξη, ζηα δάρηπια, ζηνπο θαξπνύο θαη κεξηθέο θνξέο ζηε γιώζζα ηνπο. Hula ρνξεύηξηα κε ηαηνπάδ από ηε Χαβάε Ζ άθημε ησλ δπηηθώλ ηεξαπνζηόισλ εμαλάγθαζε απηήλ ηε κνλαδηθή κνξθή ηέρλεο ζε παξαθκή, αθνύ ε δεξκαηνζηημία είρε απνζαξξπλζεί ή απαγνξεπζεί από ηηο πεξηζζόηεξεο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. Ζηλανδία Οη Μανξί ηεο Νέαο Εειαλδίαο είραλ δεκηνπξγήζεη έλαλ από ηνπο πην εληππσζηαθνύο πνιηηηζκνύο ζε όιε ηελ Πνιπλεζία. Σα ηαηνπάδ ηνπο, πνπ νλνκάδνληαη «moko», αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εθιεπηπζκέλε ηέρλε: ρξεζηκνπνηνύζαλ επηδέμηα ηελ μπινγιππηηθή, γηα λα ραξάδνπλ ην δέξκα. Θνδονηζία Έλαο αξρεγόο κανξί κε tattoo (moko) Έλα πιήξξξεο πξόζσπν «moko» ήηαλ ζεκάδη (ζύκβνιν) ηεο δηάθξηζεο, ε νπνία θνηλνπνηνύζε ηελ θνηλσλία ηνπο. Οη γξακκέο ηεο θαζόδνπ θαη θπιεηηθώλ δεζκώλ ηνύο ππελζύκηδαλ ηνπο πνιέκνπο θαη άιιεο κεγάιεο εθδειώζεηο ηεο δσήο ηνπο. Ζ Βόξλενο είλαη έλα από ηα ειάρηζηα κέξε ζηνλ θόζκν, όπνπ ηα παξαδνζηαθά θπιεηηθά ηαηνπάδ εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη έσο θαη ζήκεξα, όπσο αθξηβώο γίλνληαλ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. Μέρξη πξόζθαηα, πνιιέο από ηηο εζσηεξηθέο θπιέο είραλ ειάρηζηε επαθή κε ηνλ έμσ θόζκν. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα δηαηεξήζνπλ πνιιέο πηπρέο από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δσήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαηνπάδ. Σα ζρέδηά ηνπο (ζρέδηα Βόξλεν) έρνπλ εμαπισζεί ζ όινλ ηνλ θόζκν, γηα λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ησλ ζρεδίσλ ηαηνπάδ, πνπ νη δπηηθνί απνθαινύλ «tribal» (θπιεηηθό).

6 Θνδία / Σαϊλάνδη Ο «hanuman» ζηελ Ηλδία ήηαλ έλα δεκνθηιέο ζύκβνιν ηεο δύλακεο ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα. Ο κπζηθόο κνλαρόο εμαθνινπζεί λα είλαη κέρξη θαη ζήκεξα κία από ηηο πην δεκνθηιείο δεκηνπξγίεο ζηελ Σατιάλδε θαη ζηε Μηαλκάξ. Γηαζέηνπλ ην αλζξώπηλν ζώκα, ελώ ηνπ γίλεηαη ηαηνπάδ, ζε κνλαρνύο, γηα λα ελζσκαηώζνπλ καγηθέο δπλάκεηο, παξάιιεια κε ην ζρεδηαζκό ηνπ ηαηνπάδ. Οη γπλαίθεο απνθιείνληαη από απηήλ ηε δηαδηθαζία, επεηδή νη κνλαρνί δελ επηηξέπεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κ απηέο, αιιά θαη επεηδή νη Σατιαλδνί πηζηεύνπλ όηη νη γπλαίθεο δελ ρξεηάδνληαη ηελ επηπιένλ ώζεζε (ηε καγηθή δύλακε), γηαηί είλαη ήδε αξθεηά πνιύ ηζρπξέο από κόλεο ηνπο. Αθρική ηελ Αθξηθή, όπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ ζθνύξν δέξκα, είλαη δύζθνιν λα γίλνπλ έγρξσκα ηαηνπάδ, όπσο ηα γλσξίδνπκε. Αιιά, επεηδή νη άλζξσπνη εθεί ζέινπλ λα έρνπλ ηαηνπάδ, έρνπλ αλαπηύμεη κηα άιιε ηερληθή: «scarifications» (απνκίκεζε ηαηνπάδηα). Απηό γίλεηαη, ζεθώλνληαο ιίγν ην δέξκα θαη θόβνληάο ην ιίγν κε καραίξη ή θάπνην άιιν αηρκεξό αληηθείκελν. Μεηά ην ηξίβνπλ κε εηδηθή άκκν ή ζηάρηε, ώζηε λα απμεζνύλ νη νπιέο θαη λα πάξνπλ κηά κνξθή ζην ζώκα ηνπο. Σα ζεκάδηα πνπ κέλνπλ, θαίλνληαη ζαλ γξαθή Μπξάηγ. Απηή ηε δηαδηθαζία αθνινπζνύλ ζπρλά ζηηο ηνπηθέο παξαδόζεηο. Αρταία Ελλάδα και Ρώμη Οη Έιιελεο έκαζαλ ηα ηαηνπάδ από ηνπο Πέξζεο. Οη Διιελίδεο γπλαίθεο ήηαλ γνεηεπκέλεο από ηελ ηδέα ηνπ ηαηνπάδ σο ραξαθηεξηζηηθνύ εμσηηθήο νκνξθηάο. Οη Ρσκαίνη πηνζέηεζαλ ηα ηαηνπάδ από ηνπο Έιιελεο. Οη ιαηίλνη ζπγγξαθείο, όπσο ν Βηξγίιηνο, ν ελέθαο θαη ν Γαιελόο, αλαθέξνπλ όηη πνιινί δνύινη θαη εγθιεκαηίεο είραλ ηαηνπάδ. Μηα λνκηθή επηγξαθή από ηελ Έθεζν αλαθέξεη όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, νη ζθιάβνη πνπ εμάγνληαλ πξνο ηελ Αζία, είραλ ηαηνπάδ κε ηε ιέμε «θόξνο θαηεβιήζε». Δπίζεο, θαη νη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα ηαηνπάδ σο ηηκσξία. ηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηώλα, όηαλ ν Κσλζηαληίλνο έγηλε απηνθξάηνξαο ( κ. Υ.) θαη ήξε ηελ απαγόξεπζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, ν ίδηνο απαγόξεπζε ηα ηαηνπάδ ζην πξόζσπν (ην νπνίν ήηαλ ζύλεζεο γηα ηνπο θαηάδηθνπο, ηνπο ζηξαηηώηεο θαη ηνπο κνλνκάρνπο), δηόηη πίζηεπε όηη ην αλζξώπηλν πξόζσπν ήηαλ κηα αλαπαξάζηαζε ηεο εηθόλαο ηνπ Θενύ θαη δελ έπξεπε λα παξακνξθσζεί ή λα δερζεί ηεξνζπιία. Οι Κέληες Ήηαλ άηνκα κηαο θπιήο πνπ κεηαθηλήζεθε ζε νιόθιεξε ηε Γπηηθή Δπξώπε θαηά ηελ πεξίνδν 1200 θαη 700 π. Υ. Έθηαζαλ ζηα βξεηαληθά λεζηά πεξίπνπ ην 400 π. Υ. θαη ηα πεξηζζόηεξα πνπ έρνπλ δηαζσζεί από ηελ θνπιηνύξα ηνπο, πξνέξρνληαη από ηηο πεξηνρέο πνπ ζήκεξα νλνκάδνληαη Ηξιαλδία, Οπαιία θαη θνηία. Ζ θέιηηθε θνπιηνύξα ήηαλ γεκάηε από ηελ ηέρλε ηνπ ζώκαηνο. Ζ κόληκε δσγξαθηθή ζώκαηνο γηλόηαλ κε ηζάηη (θπηό από ην νπνίν παξάγεηαη θπαλή βαθή), ην νπνίν άθελε έλα κπιε ζρέδην ζην δέξκα. Σα ζπηξάι είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλα θαη κπνξνύλ λα είλαη κνλά, δηπιά ή ηξηπιά. Σν «knotwork» είλαη, ίζσο, ε πην αλαγλσξηζκέλε κνξθή ηεο θέιηηθεο ηέρλεο, κε γξακκέο πνπ απνηεινύλ ζύλζεηεο πιεμνύδεο, νη νπνίεο αθνινύζσο πθαίλνληαη νιόθιεξεο. Απηέο ζπκβνιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο. Βήκαηα ή κνηίβα θιεηδηώλ, όπσο εθείλα ηα ζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αξρέο θάπνηνπ ιαβύξηλζνπ (πνπ θαίλνληαη απιά, αιιά ζηελ πνξεία δηαπηζηώλεηο ηελ πεξηπινθόηεηα ηνπ ιαβύξηλζνπ), ζπκβνιίδνπλ ηηο δηάθνξεο δηαδξνκέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαλύζεη ην ηαμίδη ηεο δσήο.

7 Κενηρική και Νόηια Αμερική ην Πεξνύ έρνπλ βξεζεί κνύκηεο ησλ Ίλθαο κε ηαηνπάδ, πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 11ν αηώλα. ηαλ ν Ηζπαλόο θαηαθηεηήο Cortez θαη νη ζηξαηηώηεο ηνπ έθζαζαλ ζηηο αθηέο ηνπ Μεμηθνύ ην 1519, έληξνκνη αλαθάιπςαλ όηη νη ηζαγελείο, όρη κόλν ιάηξεπαλ δηαβόινπο κε ηε κνξθή αγαικάησλ θαη εηδώισλ, αιιά είραλ θαηαθέξεη κε θάπνηνλ ηξόπν λα απνηππώζνπλ αλεμίηειεο εηθόλεο ησλ ελ ιόγσ εηδώισλ ζην δέξκα ηνπο. Οη Ηζπαλνί, νη νπνίνη νπδέπνηε είραλ αθνύζεη γηα ην ηαηνπάδ, ην ζεώξεζαλ ακέζσο έξγν ηνπ αηαλά. Σνλ 16ν αηώλα, Ηζπαλνί ηζηνξηθνί, πνπ αθεγήζεθαλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Κνξηέδ θαη ησλ ζηξαηησηώλ ηνπ, αλαθέξνπλ όηη ηα ηαηνπάδ απηά εθαξκόδνληαη επξέσο από ηνπο ηζαγελείο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ ηαηνπάδ ησλ Μάγηα ζην Μεμηθό θαη ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή από ηνπο Ηζπαλνύο, απνθαιύπηεη όηη ηα ηαηνπάδ απηά ήηαλ ζύκβνια (ζεκάδηα) ηνπ ζάξξνπο. Βόρεια Αμερική Έλαο πξόσξνο απνινγηζκόο ησλ Ηεζνπηηώλ καξηπξεί ηε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ησλ ηαηνπάδ κεηαμύ ησλ ηζαγελώλ Ακεξηθαλώλ. Αλάκεζα ζηνπο Chickasaw δηαπξεπείο πνιεκηζηέο αλαγλσξίζηεθαλ από ην ηαηνπάδ ηνπο. Μεηαμύ ησλ ontario iroquoians πεξίηερλα ηαηνπάδ αληαλαθινύλ ηελ πςειή θνηλσληθή ηνπο ζέζε. ηε Βνξεηνδπηηθή Ακεξηθή ηα πεγνύληα Ηλνπηηώλ γπλαηθώλ είραλ ηαηνπάδ, γηα λα ππνδειώλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο νκάδαο. Σν πξώην θαηάζηεκα κόληκνπ ηαηνπάδ ζηε Νέα Τόξθε ιεηηνύξγεζε ην 1846, μεθηλώληαο κηα παξάδνζε: θάλνληαο ηαηνπάδ ζε ζηξαηηώηεο θαη από ηα δύν ζηξαηόπεδα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ο Samuel O'Reilly εθεύξε ην ειεθηξηθό κεραλάθη ηαηνπάδ ην Μέζη Αναηολή Καηά ηελ επνρή ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, κεγάιν κέξνο ηνπ εηδσινιαηξηθνύ θόζκνπ αζθνύζε ηελ ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ σο κέζνλ ιαηξείαο ζεόηεηαο. Έλα απόζπαζκα ζην Λεπηηηθό αλαθέξεη: «Δζείο δελ θάλεηε θαλέλα κόζρεπκα πάλσ ζηε ζάξθα ζαο γηα ηνπο λεθξνύο νύηε ηππώλεηε νπνηαδήπνηε ζεκάδηα πάλσ ζαο». Απηό έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο καξηπξία ηεο Βίβινπ γηα ηε ζηήξημε ηεο ζέζεο ηεο Δθθιεζίαο. Ωζηόζν, ν κειεηεηήο ηεο Βίβινπ M.W. Thomson ππαηλίζζεηαη όηη ν Μσπζήο απνδερόηαλ ηα ηαηνπάδ, πξνβάιινληάο ηα σο αλακλεζηηθά ηεο ζσηεξίαο ησλ Δβξαίσλ από ηε δνπιεία ζηελ Αίγππην. Αγγλία Δμεξεπλεηέο επέζηξεςαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κε ηαηνπάδ πνιπλεζηαθά, γηα λα ηα εθζέζνπλ ζε εκπνξνπαλεγύξεηο, ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζε θάπνηα κνπζεία, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ππεξνρή ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο «πξσηόγνλνπο» ηζαγελείο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Captain Cook από ηαμίδη ηνπ ζηελ Πνιπλεζία, ηα ηαηνπάδ έγηλαλ παξάδνζε ζην βξεηαληθό λαπηηθό. ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα ηα πεξηζζόηεξα βξεηαληθά ιηκάληα είραλ εγθαηεζηεκέλν (ζε εηδηθό νίθεκα) ηνπιάρηζηνλ έλαλ επαγγεικαηία θαιιηηέρλε ηαηνπάδ. ζεη tattoo (εμνπιηζκόο) πνπ είρε καδί ηνπ έλαο ιηπνηάθηεο από ην βξεηαληθό ζηξαηό

8 Σν 1862, ν πξίγθηπαο ηεο Οπαιίαο, ν κεηέπεηηα βαζηιηάο Δδνπάξδνο ν VII, έθαλε ην πξώην ηνπ ηαηνπάδ έλαλ ζηαπξό ηεο Ηεξνπζαιήκ ζην κπξάηζν ηνπ, πξηλ αλέβεη ζην ζξόλν, μεθηλώληαο ηε κόδα κε ηαηνπάδ κεηαμύ ησλ αξηζηνθξαηώλ. Σν 1882, νη γηνη ηνπ, ν δνύθαο ηνπ Κιάξελο θαη ν δνύθαο ηεο Τόξθεο, απέθηεζαλ ηα δηθά ηνπο ηαηνπάδ από ηνλ Ηάπσλα πινίαξρν Chiyo. Γαλλία Σνλ 18ν αηώλα, πνιινί Γάιινη λαύηεο επέζηξεθαλ από ηαμίδηα ηνπο ζην λόηην Δηξεληθό, έρνληαο ηαηνπάδ. Σν 1861, ν Γάιινο ζηξαηησηηθόο ρεηξνπξγόο Βerchon Maurice, δεκνζίεπζε κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηηο ηαηξηθέο επηπινθέο ηνπ ηαηνπάδ. Μεηά από απηό, ην λαπηηθό θαη ν ζηξαηόο απαγόξεπζαλ ηα ηαηνπάδ ζηα θιηκάθηά ηνπο. ηερεόησπα Ναύηης Οη λαπηηθνί επέζηξεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κε ηαηνπάδ, πνπ έθαλαλ νη ίδηνη ζηα πινία ηνπο. πλήζσο, είραλ έλα πνιύ βαζηθό ζηπι, πνπ ρξεζηκνπνηεί κόλνλ έλα κηθξό κέξνο ιεπηνκεξεηώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θηηαρηεί έλα ηαηνπάδ, θη έηζη ηα ζρέδηά ηνπο θαηλόληνπζαλ επίπεδα ή ην πνιύ, δύν δηαζηάζεσλ. Απηό δίλεη ζπρλά κηά «θαξηνπλίζηηθε» αίζζεζε θαη ηππηθά κνηίβα ήηαλ ηα ινπινύδηα, νη θαξδηέο, νη γνξγόλεο, ηα πινία, νη άγθπξεο, ηα θίδηα, ηα πνπιηά θαη ηα νλόκαηα. Καηάδικοι Γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ηα ηαηνπάδ ήηαλ "πξνλόκην" ησλ λαπηώλ θαη ησλ εγθιεκαηηώλ. ηε θπιαθή, ηα ηαηνπάδ επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά απνηύπσλαλ αλεμίηεια ζην ζώκα ηνπο ηελ επηζπκία πνπ είραλ απηνί νη άληξεο ζηε ςπρή ηνπο: ηελ απηνλνκία θαη ηελ ηαπηόηεηα. Σν ππέξηαην ζύκβνιν γηα ηα κέιε ζπκκνξηώλ ήηαλ ηα ηαηνπάδ ηεο ζπκκνξίαο ηνπο: έλα κόληκν ζεκάδη πνπ έδεηρλε ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηε ζπκκνξία. Απηά ηα ηαηνπάδ κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ πνιιά πξάγκαηα, όπσο: πνηνο είζαη, πνηά είλαη ε ζπκκνξία ζνπ, πνηέο είλαη νη πεπνηζήζεηο ζνπ (ξαηζηζηήο θ.ιπ.), ηη έρεηο θάλεη, πνπ ήζνπλ, πόζα ρξόληα ήζνπλ ζηε θπιαθή (πνπ αλαθέξεηαη επίζεο σο λεθξόο ρξόλνο ), αθόκε θαη πξάγκαηα, όπσο πόζνπο έρεηο ζθνηώζεη. ηα γλσζηά ζύκβνια ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δάθξπα θάησ από ην κάηη θαη ν ηζηόο αξάρλεο ζηνπο αγθώλεο, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζθνηώζεθαλ. Σζίρκο Ζ δεκνηηθόηεηα ηνπ ηαηνπάδ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηνπ 19νπ αώλα θαη ηνπ πξώηνπ κηζνύ ηνπ 20νπ αηώλα, νθείιεη πνιιά ζηα ηζίξθν. ηαλ ηα ηζίξθν επεκεξνύζαλ, επεκεξνύζαλ θαη ηα ηαηνπάδ. γπλαίθα κε ηαηνπάδ από γεξκαληθό ηζίξθν Γηα πεξηζζόηεξα από 70 ρξόληα θάζε κεγάιν ηζίξθν απαζρνινύζε δηάθνξνπο αλζξώπνπο πνπ ήηαλ γεκάηνη ηαηνπάδ. Άιινη επηδείθλπαλ ηα πιεπξά ηνπο, άιινη εθηεινύζαλ παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηζίξθνπ, όπσο ηαρπδαθηπινπξγηθά θαη θαηάπνζε μηθώλ. flash ηαηοσάζ πσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια θαιιηηερληθά κέζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ην

9 ιεμηιόγην ηνπ ηαηνπάδ εμειίζζεηαη ζπλερώο, γεγνλόο πνπ αληαλαθιά ην βάζνο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζώκαηνο θαη ηε ζήκαλζε ηεο ζύγρξνλεο θαληαζίαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην ηαηνπάδ έρεη βξεζεί ζηελ πξώηε γξακκή δεκνθηιίαο ηεο ιατθήο ζπλείδεζεο. ήκεξα, ηα «flash» ηαηνπάδ είλαη έλαο θάθεινο από ηαηνπάδ - έξγα ηέρλεο δηάθνξσλ θαιιηηερλώλ ηαηνπάδ Σα Flash δειηία ππάξρνπλ ζε πνιιά ζηνύληην ηαηνπάδ, κε ζθνπό ηελ παξνρή ηόζν έκπλεπζεο, όζν θαη έηνηκσλ εηθόλσλ ηαηνπάδ, γηα ηνπο πειάηεο. Σα ζηπι styles range from the traditional and vernacular toσαθπκαίλνληαη από ην παξαδνζηαθό θαη ην ηδησκαηηθό (ιατθή γιώζζα, θαζνκηινπκέλε) κέρξη ην ηεξό (ζξεζθεπηηθό) θαη ην θαηλνηόκν. Σο ηαηοσάζ ζε άλλες γλώζζες: Σατηή: Σatau, Γαληθά: Tatovering, Ννξβεγηθά: Tatovering, νπεδηθά: Tatuering, Αγγιηθά: Tatoo, Γεξκαληθά: Tatowierung, Γαιιηθά: Tatouage, Ηηαιηθά: Tatuaggio, Ηζπαληθά: Tatuaje, Οιιαλδηθά: Tatoeage, Βξαδηιίαο: Tatuagem, Φηλιαλδηθά: Tatuointi, Πνισληθά: Tatuaz, Υαβάεο: Kakau, Πνξηνγαιηθά: Tatuagem, Ληζνπαληθά: Tatiuruote, Δζζνληθά: Tatoveering, Οπγγξηθά: Tetovalas, ινβέληθα: Tetoviranje, Ηλνπθηηηνύη: Tunniit, Σνπξθηθά: Dovme, Σζέρηθα: Tetovani, Ρνπκαληθά: Tatuaj, Creol: Tatouaz. Σαηοσάζ με καρκινογόνα τρώμαηα Από ην 2009 ππάξρεη ζηε Γεξκαλία θαη ηελ ΔΔ εηδηθή λνκηθή ξύζκηζε γηα ην ηαηνπάδ. Ωζηόζν κειέηε ηεο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρέγθελζπνπξγθ βξήθε ζηα πεξηζζόηεξα ρξώκαηα θαξθηλνγόλεο νπζίεο. Από ηόηε πνπ ην ηαηνπάδ έγηλε κόδα, απμήζεθαλ θαη ηα αλάινγα εξγαζηήξηα ή αηειηέ πνπ θάλνπλ ηαηνπάδ. ήκεξα ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε καο, θάησ ησλ 30 ρξνλώλ, έρεη ηαηνπάδ. Δίλαη δειαδή θάηη πνιύ ζπλεζηζκέλν θαη ηόζν ζηελ ΔΔ, όζν θαη ηε Γεξκαλία έρνπλ ζεζπηζζεί εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνζηαηεύνπλ ηνπο ιάηξεηο ηνπ ηαηνπάδ από αλεπηζύκεηεο παξελέξγεηεο. Ζ Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ρέγθελζκπνπξγθ έβαιε πξόζθαηα θάησ από ην κηθξνζθόπην ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Γεξκαλία γηα ηαηνπάδ. Καη κάιηζηα έιεγμε κόλνλ όζεο είραλ ηελ έλδεημε Non Toxic, εηζαγόκελεο θαη κε. Σν πόξηζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ θαηαπέιηεο: 19 από ηα 20 δείγκαηα καύξνπ ρξώκαηνο, -κε ηνμηθνύ δήζελ- πεξηείραλ θαξθηλνγόλεο νπζίεο όπσο π.ρ. θαηλόιε θαη πνιπαξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο. Σν ίδην επηθίλδπλεο νπζίεο βξέζεθαλ θαη ζηα άιια ρξώκαηα (ακίλεο ή ρξσζηηθέο νπζίεο από ιαθ απηνθηλήησλ θαη ηνμηθά βαξέα κέηαιια). Ζ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ηνπ Ρέγθελζκπνπξγθ αιιά θαη πνιινί δεξκαηνιόγνη θαινύλ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα ζεζπίζεη πην απζηεξέο ξπζκίζεηο. πγθεθξηκέλα λα δεκνζηεύζεη ιίζηα κε ηα απαγνξεπκέλα ρξώκαηα θαη ζπζηαηηθά θαη λα ειέγρεη απζηεξόηεξα ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο. Ήδε ν Γηνράλεο Ρέκει, ππνπξγόο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο, θάιεζε από ηηο ηειενπηηθέο νζόλεο ηνπ θξαηηθνύ θαλαιηνύ WDR ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα αλαπξνζαξκόζεη ηε ξύζκηζε θαη λα επηβάιιεη απζηεξόηεξνπο ειέγρνπο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιέλε όηη ην 50% ησλ αλζξώπσλ πνπ έθαλαλ ηαηνπάδ ην κεηάλησζαλ, θαη ην 30% επηζπκεί λα ην αθαηξέζεη. Να ζεκεηώζνπκε επίζεο όηη γύξσ ζηνπο αζζελείο δηεζλώο πάζρνπλ από δεξκαηνπάζεηεο κέρξη θαη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Σν ηαηνπάδ βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία. ην ζπκπέξαζκα απηό θαηαιήγεη ζρεηηθή έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξόζθαηα από εκπεηξνγλώκνλεο θξαηώλ-κειώλ ηεο Δ.Δ., πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νπνίαο δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα. Καη' αξρήλ, δηαπηζηώλεηαη κεγάιε έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα ρεκηθά πξντόληα, ηε θύζε θαη ην ηνμηθνινγηθό «πξνθίι» όζνλ αθνξά ηηο κπνγηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα δηάθνξα ηαηνπάδ. Δπίζεο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία πξνθπιαθηηθά κέηξα πγηεηλήο ηόζν ζηα ηαηνπάδ όζν θαη ζηα δηάθνξα ηξππήκαηα (piercings). Απνηέιεζκα: νη πξαθηηθέο απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ινηκώμεηο, όπσο επαηίηηδα θαη AIDS, βαθηεξηδηαθέο

10 ινηκώμεηο, κπθεηίαζε θαη αιιεξγηθά πξνβιήκαηα. Αθόκε θαη ςσξίαζε ή ιέπξα... Από ηελ έξεπλα πξνέθπςε όηη ην 50% ησλ ηξππεκάησλ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε νμείεο ινηκώμεηο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ πξέπεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα νδεγεζεί ν αζζελήο ζην λνζνθνκείν. Μάιηζηα, από ηα ηέιε ηνπ 2002 κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, ηα ηξππήκαηα έρνπλ πξνθαιέζεη δύν ζαλάηνπο ζηελ Δπξώπε. ύκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλώκνλεο, νη πθηζηάκελνη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα ζε πνιιά θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πεξηνξίδνληαη ζηελ επηβνιή κέηξσλ πγηεηλήο, όπσο ηε ρξήζε γαληηώλ θαη ηελ απνζηείξσζε ηεο βειόλαο. Γελ ηίζεηαη ζέκα, ινηπόλ, απνζηείξσζεο ησλ πιηθώλ θαη ησλ θηλδύλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νη δηάθνξεο κπνγηέο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο... Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ηαηνπάδ εηζέξρνληαη ακέζσο ζην δέξκα. πλεπώο, νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ηαηνπάδ θαη ηα ηξππήκαηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απζηεξά θξηηήξηα όζνλ αθνξά ηελ απνζηείξσζε, ηελ αγλόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα. Γηαθνξεηηθά, ζα απνηειέζνπλ πεγέο θηλδύλσλ... Ζ έξεπλα απέδεημε όηη νη πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ηαηνπάδ θαη ηα ηξππήκαηα δελ είλαη παξά βηνκεραληθέο κπνγηέο, ν θαλνληθόο πξννξηζκόο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε βαθή απηνθηλήησλ (!!!). Με αθνξκή ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπζηήλεη ζηα θξάηε-κέιε λα πάξνπλ κέηξα, λα εληείλνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηνπο κεγάινπο θηλδύλνπο πνπ θξύβνληαη πίζσ από έλα απιό ηαηνπάδ ή έλα ηξύπεκα ζηε κύηε ή ζηνλ αθαιό γηα λα πεξαζηεί έλα ζθνπιαξίθη... ΟΛΑ ΟΑ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΦΑΘΡΕΗ ΣΩΝ TATOYΑΖ Σα ηαηνπάδ, πνιύ δεκνθηιή από ηελ παιαηνιηζηθή επνρή, γίλνληαη ζπλήζσο γηα δηαθνζκεηηθνύο ζθνπνύο, κπνξνύλ όκσο λα είλαη απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνύ ή αθόκα θαη κηαο ηαηξηθήο επέκβαζεο. Αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ έγηλαλ θαη από ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο, είλαη επίζεο ζπρλή ε αλάγθε λα αθαηξεζνύλ γηα αηζζεηηθνύο, πξνζσπηθνύο, θνηλσληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο θπξίσο ιόγνπο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο ε αθαίξεζή ηνπο είλαη αλαγθαία (π.ρ. εκθάληζε αιιεξγίαο ζηε ρξσζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ηαηνπάδ). Σν 50% ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ θάλεη ηαηνπάδ ην έρνπλ κεηαληώζεη, ελώ ην 30% ησλ αηόκσλ ζέινπλ λα ην αθαηξέζνπλ. Μέρξη ηώξα νη κέζνδνη γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ηαηνπάδ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη εκπεηξηθνί ηξόπνη, (ρξήζε θαπζηηθώλ νπζηώλ όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα νμέα, ελέζεηο εξεζηζηηθώλ νπζηώλ), ή ρεηξνπξγηθνί, όπσο αθαίξεζε κε κεραληθό ηξόπν (Dermabrasion), δηαζεξκία, θξπνρεηξνπξγηθή, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε θαη παιαηνύ ηύπνπ Lasers, κέζνδνη εμαηξεηηθά επώδπλεο, κε θησρά απνηειέζκαηα (ηδηαίηεξα ζε ηαηνπάδ κεγάιεο έθηαζεο), θαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα πξόθιεζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ, όπσο νπιέο θαη αιιαγέο ζηελ πνηόηεηα θαη ζηε ρξώζε ηνπ δέξκαηνο (ππεξκειαγρξώζεηο ή ππνκειαγρξώζεηο). Σα δεδνκέλα όκσο ζήκεξα ζηελ αθαίξεζε ησλ ηαηνπάδ έρνπλ αιιάμεη. Δίλαη δπλαηή ε αθαίξεζή ηνπο ζρεδόλ αλώδπλα, απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο παξελέξγεηεο. Τπάξρνπλ ιύζεηο αθόκα θαη ζηα πην δύζθνια θαη πνιπρξσκαηηθά ηαηνπάδ κε ηελ ζπλδπαζηηθή δξάζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ LASER. Σα εμειηγκέλα παικηθά Q-Switched LASERS, βαζηζκέλα ζηελ αξρή ηεο επηιεθηηθήο θσηνζεξκόιπζεο, δξνπλ ζην ζηόρν αθήλνληαο ζρεδόλ αλέπαθν θαη άζηθην ην ππόινηπν δέξκα. Ζ εληζρπκέλε δέζκε ηνπ LASER απνξξνθάηαη εθιεθηηθά από ηα ρξσκαηνθόξα ζσκαηίδηα ηνπ ηαηνπάδ ηα νπνία ζξπκκαηίδνληαη ζε κηθξνζθνπηθά θνκκάηηα, θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαθξύλνληαη από ην ζώκα κέζσ ηεο ιεκθηθήο νδνύ (θαγνθπηηαξώλνληαη από εηδηθά ακπληηθά θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ, ηα ιεγόκελα καθξνθάγα). Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ απαηηείηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κεθώλ θύκαηνο δειαδή δηαθνξεηηθώλ

11 ηύπσλ LASER. Ζ απεηξνειάρηζηε δηάξθεηα ηεο θσηεηλήο δέζκεο δελ πξνθαιεί κόληκεο βιάβεο ζηελ επηδεξκίδα. Έηζη, νπιέο, αιιαγέο ζηε ρξώζε ηνπ δέξκαηνο ή αηξνθία, είλαη ζπάληα θαηλόκελα, ζε αληίζεζε κε άιιεο κεζόδνπο, όπνπ παξαηεξνύληαη ζπρλά. Ζ δηαδηθαζία είλαη ή κπνξεί λα γίλεη πνιύ θαιά αλεθηή, κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ. Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ηαηνπάδ εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο ( ρξώκα, είδνο ρξσζηηθήο, παιαηόηεηα, επαγγεικαηηθά ή εξαζηηερληθά, αλαηνκηθή πεξηνρή, "πνηόηεηα" δέξκαηνο). πλήζσο ηα παιηά ηαηνπάδ ρξεηάδνληαη ιηγόηεξεο ζπλεδξίεο (πεξίπνπ 6 ζπλεδξίεο) ζε ζρέζε κε ηα πξόζθαηα, κε κεζνδηαζηήκαηα δηάξθεηαο 2,5κελώλ. Σα πξόζθαηα ηαηνπάδ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο ζπλεδξίεο θαη πνιιέο θνξέο κεγαιύηεξα ρξνληθά κεζνδηαζηήκαηα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 3 κελώλ. Μεηά ηο tattoo: - Ζ επνύισζε ηεο «πιεγήο» πνπ δεκηνπξγεί ην ηαηνπάδ, ρξεηάδεηαη πεξίπνπ έλα κήλα, αλ δελ εκθαληζηνύλ κνιύλζεηο. Ζ έληαζε θαη ην ζηξεο δελ βνεζνύλ ηε γξήγνξε επνύισζε. - Σηο πξώηεο κέξεο ε πεξηνρή ηνπ ηαηνπάδ είλαη εξεζηζκέλε ή ιίγν πξεζκέλε. Πξέπεη λα θξνληίζεηο λα είλαη θαζαξή, πιέλνληαο απαιά κε αληηβαθηεξηδηαθό ζαπνύλη. - Θέιεη ιίγν πεξηπνίεζε έηζη ώζηε ε πνηόηεηά ηνπ λα κείλεη αλαιινίσηε κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. - Μόιηο ηειεηώζεη ην tattoo ζα ζνπ βάινπλε αινηθή θαη ζα ζνπ ην θαιύςνπλε κε κηα γάδα, ηελ νπνία κπνξείο λα ηελ βγάιεηο κεηά από 5 ώξεο πεξίπνπ. - Μόλν ηηο 2 πξώηεο κέξεο κπνξείο λα ην πιέλεηο απαιά κε ηα δάρηπιά ζνπ. - Γηα 10 κέξεο κεηά ζα πξέπεη λα βάδεηο αινηθή αλά 2 ώξεο πεξίπνπ, έηζη ώζηε λα είλαη πάληα ελπδαησκέλν θαη λα κελ ην βξέμεηο θαζόινπ. - Πξνζπάζεζε λα απνθύγεηο ηελ έθζεζε ηνπ tattoo ζηνλ ήιην θαη ηελ πηζίλα γηα 1 κήλα πεξίπνπ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2012 ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΧΑΛΛΑ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ.

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Σερλνινγία Τιηθώλ Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. : 441 Εμάκελν : 8 ν Θέκα : Αγθαζσηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα