βαραα τ ΠΕ 'Ελλαδαα ΑΠΕΡΓΙΑ Στοπ: ορι-ανισμσγσ Πι ΡΠ Αι'Ξ: : Επ ΤΠτΜΑΜΜΕΝ 43 Ι> ΜΜΜ». σοι Ι στωαι ι ι ι ι :..ΙΜ νι: ΜΜΜ ΜΜΜ» Μι ΜΜΜ τι'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βαραα τ ΠΕ 'Ελλαδαα ΑΠΕΡΓΙΑ Στοπ: ορι-ανισμσγσ Πι ΡΠ Αι'Ξ: : Επ ΤΠτΜΑΜΜΕΝ 43 Ι> ΜΜΜ». σοι Ι στωαι ι ι ι ι :..ΙΜ νι: ΜΜΜ ΜΜΜ» Μι ΜΜΜ τι'"

Transcript

1 Π ΠΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΝ8ΕΤΕ! Τ: ς υ µ Β! µ" ς µ" Πς 5: γευ 5:2 ε 1 µχ πλ περµ πλ ΕΝΤΤ ΡΣΣ Π ε 00Ρ ΠΥΣΠΥΝΝΠΠ ΤΣ ΥΤ ΒΡΚΣ Κλµε µερ ΠΥΣ Σ (ΕΣ ΥΞΣΕ Σ Βµ χβες Βς ρες λ θ λλες χς πλες 2Ρ Νε βρ ΠΕ Ελλδ ΠΕΡΓ Σπ: ΡΝΣγΣ ς ε " :; Ω :0 Ψ ε!! χλδες : µλλλ : ζ γγ πυ µπθ " ρ" Β ΚΝΣ ΠΦΕΕΣ Τ µρφ υς 6µµυ µ µπ) γ υς υβερτ Πλ ς µλξµρς λς δ εργλλλ ς λβς Χθε π6λ υγρ υς θρ ρλ δργ γµ ργ ) λ» :ΠΦΩ χ :ε ε: ς ε χ ς ζµε πς γ ( λς 6 Σ; π " ζ 7µ εγ ) εχπλλλυ Γ : µθυ< µε ς " ς γ µ : ΕΡΤ ΥΕΝΕ Θ) π π θε Π 5 π εµ χς (περγ : π " πρ ς δξ ς λ Ε: δ Τ ΕΡ ΥΕΝΕ π Σ: ) ΣΕ γ πγ ΣυλλΥ Σµ6=: Ξγ µε : 6 : µ φ =γµ µπ: χ9 δ ρδ Ξ 070υ λς ρ=µ ε < µεχρ θ< 69Ξ µ γ: " πς λ χ " ς = θ υ; λ= λεπε εε γ 0068 γµ π < χ µε µ µγρ Σλ µγς Σµε< ε ρ ;»< πς π 6 µ πελ : π ς Β ς εχ λε0< π Ν: θες Σ πε Ν ΣΕ µθ<ε γ π µ ΞΝε π < ππ ξ! < Τλ:Π Πµ ε< : ερ :χε γ µεθ = µ (Σχ Ξξ λ) γ γ 3ε γ π Β = βδµ6 0 :λγ < υ= Σ ς υγρ εεγγθθ π =Υ Κ ΠΧς Τζ 2 πελλδ 7 χθε γλ γ υγ β 9 < πλ : υπλ πλ µγ = : υγρ Ξ9ε πλλµ : Β ε Κ Πλ ς Τε δ 6: ξ υ: ς ε β Βµπ ΚΡΠ π< ε Ξ=: γ = π : ς λ( Σ ε ε< :ρ γ ;" Σµε : µ? : ΞΤ : Ν; ε π: Ζ βλ Βµ : εδ π :π π µε Ζ π:λ : π: π λ µ: λ ξµ πµ& πµ ) /0<: < : ες µ: < µ Ξµε Θλµε ΞΕε Κ (γ υδλµ» υγε µ «Πε Πδ 0 2= θλν µε Ξ < 30% Ξε ) ) ε Υ ε! ε ΣΥΝΞΧ! ΣΤ" Ε 6 πε ;2 ;<2 µ! :5 ΠΕ ΤΧ ΡΣΠ ΠΠ(0 ΣΥΒΥΥ Εππ Πρ00µ π8 δµρ8 8Πε δε υβρπ µ ε πβ ΣΤ ΠΣ ΠΡΕΤΣ): Γ ΤΝ ΕΝΤΞ ΣΤΝ ΕΚ Τ ρ 6 υ Ευ ΣΤΣΕΣ ΕΡΓΣΣ π ΦΠΡΠΦ ΠΡΒΦΣΝ Τ ΤΝ ΕΒΠ ΓΡΣ Φ0ΡΠΠΣ ρυ Σµυλµ Κς µς Πλς ππ: Χθς υβρ µε λς εψ: ρµδ Γυργ µ Π 6ρ Κρµλ Σ δ εψ γρθξ µµπκ Πργρµ µ γ ρµ µρ Περλς ς φρδφµγς» µ ΣΤ ΕΩΦΡΕ Ε ρρ ε εγ Πργµυ π λ δµ ς Ωευς Πρλλλ θ υ υγρ ς 9 ρ Ερ Κρ Ελε ς ΠΚ ΧΘΕΣΝ ΚΕ ΤΥ Β ε ΘΕΣΣΝΚ 3 (Τ ρ µς) ΚΒλ λε µ Β δµρ< ρδ ΠΩΧΩρ: γ π µερ ευµ (Χθς) λ γ Πελ Κυρ πε λλρ ζ υ : ς ρς Πελ: Κρ= υζ ς π γε Π=Π : Π µ:: π" ς : : ςς Ε) π ε ε( Κ υ ( λ ε ε ς µε < ππ υ ΠΕ π µ:ςλ : : Ν( π υγ "Εες : πς Β Ε ε!) : π : ΚΕ πυ ΚΚΕ µ ε: Κ Πς ΠΓ : ΚΕ : ΚΚΕ ( : 5 Β: θ); Κ : Γ Ρπ :λ µ :πες πε:ξ7 : 2 Θ:< Κ: Φ ΚΚΕ ΚΣ : ΚΝΞ ΝΕ ς ς Ρδπς ε ε ) Ν : Σλ ς ε λ:5< Φρ Κ : ΚΒς ΚΚΕ Τ µ 8 Β δκ Κς = ς πλ: ε µ : : = γως : Ε:?ΥΣ< γ ε ς : λ ( γ Πρφρ ς π µευ: ε? ε ρπ: Βς 6υ Κµ: χ πµ " γ 9 :υ " λ Τ µ ) Β57 :Τ Ξ )ς υ Κ Επυ Τµ υ 61 Ξ6 πλλ ;» µ? υξ µυ πµ φ" γ εµ υε δ ΣυΞ 55 χρ εε θς π ς µ Σ µ62 Β µ" ΠΠΒ Β ρµυ µ! λλλ 6ρ γ µ ρ υλλ γ υς χ8 υεδρ ς π ργ π λδυ π ρχε µ 8µ5 Ζ ε8ε Βυλ µχβ γ Ε δθµλγ µγ γ υβρ θυερε ε ε: =Ρ: ς πς πργµε πχε π µ ): ς :: πες Π χ γ Εφ Θ " ρ 9π Τ: ς ΞΣ Γ µ ΝΕ!Ε! ΣΤΝ Ε Π ΤΠΤΤΥΞΒΣ 33% ΠΡΠ Ξ: : " Σ6 ς µ (π5) Κυ Ππ ς λ ; ; π ξ ΕΚ Ξ= Επ Βµ; ς µ :Π( µε : µ )Νς πλ= πς Συµ Σ6 8: ζ:=π ΠΣΞ ΓΠ µ : 0ς ΓΣΕΕ µ 3 69Υ : µ3 γµ µ 3 6µ Εµπ µ Τ Ξ µ 6 : = Σλλ= µ ρ Σλ!γ µ ρµ πργρµµ µ6=µ 06ς π Ε 5 µ:µς 2ς 6 δ λ ; µµ :: δκββ 6 : λ ψλ µξ Βφ υ µπ: 05λ Τ ΒΖΩ π ς ΥΚξ ζ Τ:< Υ δ π: Πθ= π δ 977 δ υ ρδ Σ : ε" γ Βµ γ µ δω θ 5 " δ χ Κ 10Β? 6 8φ µε; 237 ΥζΤ 6 Θ π=β : Ε:: ς?:)5 µθ : λ πλ Ξ7χΠΚ χ ::λµγ:: 6λ : : ΕΤ <: ε: π ε ε λλ» γε» µ ς :;εγε :0λγ λ! υ:λ Ε π επ ; γµ χ µ Ν» " ; " :: Τ ζ π ς Νυ υυ 3» : : ; ; χζε: Β Ν λ ΚΥΒΕ?Ν δ <εν Ελλδ µ γε8 ββ ερ ΨΦΣ ΤΣ ΕΤΡΣ ΕΝΩΝ ΤΠΕΧΝΠΝ ε µφ Φµ ς π πβυε Πρ: πρθµρ Κ Κ:µλ Γε Συελευ µελ ς Ερς Ελλ γ Χ ( Ζ278) δζε ευ ς µς ερυ ζ µ θεµ ες θµες Ελλδ λλρ ψφ χε ς Κ:: Νε Πγ Κ Κ λ λ ς : ε π γ Εχε Ν 6<λγµ 3µε δλες γ <5ξ: ε : 65% θ ς :1 ς πες πθ : πς µπ πελ επ µ µλ Νλ : θ : 00=< ( ε : π:γ: : Ζµ π : π µ ς : Σ5 ς Ξ Χ;; µς ; ΓΩ λ1 Β γ ς π Εµ ς Τελ ΠΣ Ελ < µ: ζ λλες υ6ς %ζ 0 Σ υ γ εγ: 2 Φ6: ε ε» Ε: γνεεγσ : :: : πλ ε 8 µ ΕΠ ( 6µ5ς Θ " 978 :µ Τµµ :: π υ : υ µυ :πλµυ ς Χλ=Ξ : :µ Β:1 : Χ Ξ / Ξ: ==Ζ:Σ µ ς ε ς χλδ ζ 6 γ Πε Ω : φ; Θ< µµ λ µ ξ δγ µ ; ΕΣ ΕΧΕ Ε ε )Ν :< ρς ε µ ρς ρ Ν 66: µ γ= ε " ΝΝΝΝ λλ µ δς µ : ς Γ:ρς π60; µε Π: : Ν πς ( π": Κ= ε Ν 9µ µ Κ µ γ λγ θε : υ Ν: µ : λγ ρ ε λ: ( φ Ψγ µ 6 λ39 Τ Γ ΓΚ 07=< Β: 6 < ζ ΚΥΒΕΡΝΣ ΕΝ ΦΣΒΤΕ ΚΩ ΠΡΕΒΣΣ ΤΣ ΥΣΓΤΠ Ν 66µ ε ρς ς Χρς µς µ ζρ Β 0ε ρξρ ελλυρ χε πχερε ε µερς Πρεδρς Κρερ εµφζµες µ µδ (Φρµχυ Θρ δµ µυυλµ ς ς Θρς Σ " λ " ε : π< λπ: µψ«ς λ ε 1ς ) ς ; φυ γε( ζµ: : γ " 5Β 8: φ µ µ ε 6 υ:: : ε: δ»=υπ ππ Β ε δµ χ πξπ 60 : <:θ ε π = Πµ( <5π» µρ ψφ" γ ε :Ω : µ:= < Σ ρλ (υρρχ Ε( =ς "» 59Ν : µ : ) ε ξφ 55µ(= δε ες γ ς Ξ υ 6 Ξ: ]ς ; δ: : ππ( =ς επ 68 εθ ζγε )λ : ) πεδξυ π ΥΕ ΣΥ" ΧΕ Β Περγ περγ ρ γ «Πρ» ΠΝΞ=ΓΤΚ πωυ πργµ 5: µε µ Τ υ» µ ; µ9ς : θ π 7λ: υς ΠΦΣ :θε π: Βµ ΣΤ ΕΤΞΥ πρχθς Κυρ ς Εγ µρς Κ δεερ ε ςς ΠΥΡΚ Ξγ π:µ (Ρ ελδ ΡΧΣΕ ΧΘΕΣ ΣΧ ΕΡ] ΤΥ ΤΕΒ ε π ς ς ε ε ς πς ε ΣΝ ΕΝΡΠΣΠΠ ΩΝ ΤΩΝ ΝΠΤΝΝ «ΚΚΕ ε ς ζς ς χρς µς ΕΚ ) ς Φρµς (εξρς µ=: Πλς Πλ µς µς µς υεργς µ λες εζρπ ς λρξ< µ» ε χθες Γργρς Φρς µελς Π ς ΚΕ ΚΚΕ µλς ρς ΚΚΕ Συδρ Ερ Κ Ελλες µχ π ργε Τεχ Εµελρ Ελλδς (ΤΕΕ) : µ χ: µλ(χ λλ πρ δε φ µµ θε λλ πρ µ! π Χυ Φ µ θ Γ λ µ ε π φς" υ ρ Β υ ΠΝΩ» ( χρ: " γζµπ ξε : ς µυε ς ς Π< ελς :γς 0γ ς Πλλ µ λλρµ λ β:< πλ χγ : 7 π Β ΒΒρ:ς < επ χρ ( Τ 9ξΠΤ π γε ΞΒ: ρµ χ ς π ς ςπµς µµ» ερ :µδ π λ 6 δε ε0κ ζ Ω=: ς µρς Τ( Πγ5 πρεδρς ε Κλµπ< : πρς Τ ς Ν φς: πς υ Σεε Ν$ΝΝΧδΝΝΧΠ$ "Τ0 γ : π µ " ς δ Β ε6 π δ ς ΕΚ Ρ π: υ µµς π ς Ν µλε πφγ< γ Ζ6ς :Ξ0 66 6π Βµ εµπς ΠΣΚ Κςς Εψς π Π µ 9 λπρ : λυ :π <ς πµπς ρµ πλ <ΥΩ( ε µ!! ε: λ 0Ω ; ; ρ< ε γ= Β;µ< ς< χρ µς ε ς ε βρε ς γ ς =< Γρρς Φ<ς ρ : :8:ς θ Ω " " Β λ? ~υµ 9 : πυ ς; θµ= δε ρ ε» π ρ Εξ Τ Κς µς π : «ρ χρυ Τ γ υς υ ς π µ ς εθς πρς ς 78γ!=:ς ς µµ µε λες ς πς µυ µερ περερ γ π µ π Βυ Π π λ Κ γ πρ! ζπ µ πλ λ» [ Σ γπ λξ $ µς ρ Β ρ π :µγ π ξπ λ»

2 Β πλ Γ "78 ΤΠ Τ ΧΡΤ" πλρφρες ς Βρυξλλς Επε β θ ρες ς λµς δρρς ελυ µ πρ πρ ρ π Ε )ρ0ρ δ! χε ς δλς ς πρχ µς µ :ρ ς υρρχς µ ρ µπερ Βφλ µ µρ ς λρς µλλς πλυ χρ ς λς λς ς γευ Τ µερ υ χδ λλς 56γµ " ) εερ υ πλευρ π(ε υς Ε ρπς υ!µχς» Π µερς υρς Εξερ Βς λ" πρθυ υ φρµγ υγερµ ρ ρβ πε: Τ πλυ ελλυρ δφυρ υ µε υρ µρ µερλ Τρες" Π υ Τ θρ υ µερ ; µ ΒλΘυ ρερ µεγες χρες µλ ΝΤ» : υγ:ρµ : δγ Χρς;» ε π ρµµ µµς «πρµθς ρ$λµ φξς ς υς ε)ρπ πυ ρ : µ µ ς λ ρςρ ς: Σ π ρ µε µ:υς ς Σ δ µργ ς ς πλ Τυρ ρ8 ς πλς γ 2ε ε δυ «υεκελλ πθλυ πλυ Κ µ χυ δρ υρ θε µελ #? Εελ Συµφυ Τ πρε γ ρ )ρµς υεχς Εργυ ς ρς Συµµς ερχ Γ δ ερθ µβχς υγε µ υµλς ρµλ Β ερ µ υ Σµ πε ρµ π Βφρε γ» ς ε ς υ Βς Γλ λ ξ δ υ γυρ θµ πυ5 Εε8 µφ 8εΤ λδ λς γ µψε δλλ!) ΚρµΧ λλδ βς χε πλρε πλ ρε µ µ µ λς ρφς µ ς θυρ µ ρρµ ς θς εξρς ς δφρ µερ «6γµ πρπε χε ς υβρ πθλυ πλ λµ ς υπλε Εµ µµυµ: πς» ς Ρξς ε ς χ ς χ π ς " )µυ π θ9µ ΝΒ Β 6ρµ γπς (υς πγ ; ρ λς ρς ς Ζ ε γ µµυς ξµ υ Ζ ε υς! ε Ν : : ςεµ ε Β: δ γ ς π γς β γ ς ς ρ" π χρ θ: ππ θ χ" γλµ υ µ χυ ε ς Κ ε )θυ» ε Γ δ µυ Επγγλυς "γ ε : =ζ: ρξ:π &πρ µ :ς ς υς ς " πλ µε Ξ ε χ δ " πυ ε γ µε µυ6 ε ) γ µ µ:: " Πγ ΠΣ Ε µ λ χυρ 690µ 6 5 µθ Ε πυλ:ς Σ ς Ελπδ " ες δδχ υ Π" " ε ( ε:µ ς θς ς ε ε φς µες ς λ υς ς πγς µε ς " ρς Νδςυ ς &φρ υ θε λευ 66 θ Θ Κ ~5 Ελ)5: Σ : ; ς 0 5ς ε π Κ ε π! λ Ε : ς Κ~! ΣΠ ε " ζ δευρε:: Π π6ς ς υε δ υ!:πςπ= Τ ΚΚΕ δ : 6 ππ υλ υ υ υµ Β ΧΘ 0: 6: Τ πθβθπ Ψ Βλ ε ς δ Νξ : π Θ π π Επ π!= υ Γ " Κ ε : πς" δπ(: πδε µυ π Ε: ) Κυ δε ε < 6 δ ξε: ) Ξ 975 δ Φ! Γ ζ% Σπυ π µ = π Β 6 δ λ πππ θπ1 6 ε π Π! " 5 ς δεε ( ΕΠ ς ς ρ ( 653Ε ς πτλ< λ ξπ : π Σ Χ ς 6 π υ ε: δ Τ : δ( ρδςχ ργε Ν Τ Σ 6= ς Ξπ< ζ 6 6 ΦΞ :3! υ! (Τ π 66Ξ Ν 2972 : υθ" Ξ5 ; Β Κ: ς» δε ρ θ ΡΕΤ δ Ρ Ρ Ππε γ υ6 Φ ς Ρ Ν µ ρ " ςγ< ς Κ6 ς Υ ε εχ δ 5 :θ λξ: Ξε Ευε ε 5 Θε " ε «5 Βλ ) δ Π π π π υ ε:: δ ε 6: ς 6 < Τ; : :Πδς Ωε : ξ Χυπ υβ Π υ υ Π:Π: Θ µες γ ς λ: ε :β γ ) ξ χρφλ : υπ π: Ε θ µυ Ε! ΕΦ π ; : Χρ Τς υς ε ς ς δ :< ε =υ Π! : 66 υπε δ5 < υ ε: Κ ς" ; Φ γυ ΠΠ: π ΚΕ= ΕΩΠ δ» ξξε Ε 6 ε ευ λ: ππ µπ 8 λλεψ ς υω3 ε λ< Κ ς πς =<» " ε ε Εγ: Σ " Νθ ξ: υ6 7Ν υθ : Θλ υµ»» γ ε υ? δ υυ Φ" πς πεν ς ε ε? ς µνπ 6ξ ε ς ε π πξ ς< υ» π " π υ πς θ 5 ε πυ ε: 0 Τ Τ δ πεπ π υ Ν Ελ 00Τ! 6 Κ µ : δες!9» ε 8 εππ ) Φ πς ες ε Β υ 85 57Ξ ( ΒΠΤ ε πε : )»! " Ξ π π λ:ς γ λγ υ» ε υ : Πλ: 3 Πςυ=υ Τςυς υς Γ< Ε : Χ ε ς π < ( = Ε Κ π Πς ε 6» 6< Β ς ς δε υς π! : ς εε Σ6» υς π) ς ; < Ε < υ υς : ς υς ) (< : : ς ς π π π <6Χυε ρ" ξ λ Θ Ν " " π πς µ πζεν π Π π 0Σ Ζµ ζς Β µε ε µµρ ρ ΝΥΝ υβρ δφρε ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ ΡΤΥΡΣ Κ ΣΥΣΚΕΨ ΣΤΝ ΣΠΡ0ΠΥΡΤ0 λπ ς υ6ρς υ µεγλβµ Ω% ΠρχΘ ς ε εψ Εγε µρχε ρ πργυ µε θεµ ς Πµµρςς δυ υ Βρεχυ 0 ς ες Πρλλλ ς Πρλς πρργυ υγ~ ρθ Πρχθς Π γ ρ ερ µ πυ γ Πλµµρες δεδς λυπ µε µ υς Κς 6 µυς ρµς ς υρ υε ς ρς ς πλ: δ υ ρυ π! ε υ" 5χ " µλ! ς ΚΚΕ Κ Κ ς Π Πς Σ Ν Φ ΚΤ :ελ)τς ΧΩ 1Ω " Πλµυ Ξ: π ΖΩ θ ς ) ) π Υδ Ε:ε7 :ευ Ρ ς Ξυ2Χ βε: πυ Σ Τ: 97 Ζ Ψ 2: Φυ ε7 Φξ :χ: Σ 0;φ ): ξ δ Ζ ΣΕ ς ς ε» πρχθε "φπ ς ς ψς ζ " ς γ " Χ 6 == :Ν ΕθΒ0 Κλ< µ ε ς υ Τζ( ( δς ε Τρ 278 µ " µς?7β π ΤΕΩ " υ» Πε ) θ 7 : ε 7 ( 8 π ς Π Τβ β 63" Ε5: " 30 π ε Γ" 778 Β µµ Ππ 7! 630 µ» Π" ε Τ β 7 Π Β=6 Π:: π µ π " : π ς Ες ς µ γ 88 λµ : " υς Τς δµυς " µε Χ9= Τυ π υγ ε γ ε" Π υ Νε ππ π ς φξ µ ς ε Ν [ 6 µ <» π Εµ" Ρ ρµ µ π Τ λ)π» Π ) π ρ Ν "» ; 66 πρπ? δ" 5 Β <λ ε=0 Ν π ΣΧς ΕΣΕΕ γ Ξ Β ς Γ θ βλ" < θ < π ς ς ε8 γ " πς ε Π π 30 δυ π Επ Ν µ υς δ θ ε» " χ Χ Σ < Β ρ" Βµυ " "λ γ µ ΠΥΡΚ φ πψ γ Β Σ Ψ 1!λ π πρς ζ "δ πς = ε πδ? 5 Ν χ ς ; ; ς µε δ ε γ χ Τ γ Β π υπ ΚΒ Εδ : Κ π 07 Π(ε θε υ εε ε :υβ υ: µ 5= ς βλ ε π ε π ΕΤ : ε" :: π : π π ΤΩΝ::! Ν ε ξλςς π : :υ : Π Ν 51 ΠΤΕΡ ΠΥ Ν!" ΤΣ ΧΩΡΕΣ ΤΠΥ Θ θ ε Ξ ς 53 π ζ < :ς: ς < λ ρε $ π : λ Π=δΤ:ς = ΕΝ υς ε Τ ρς» π " 1ς ΝΝ ρθµ ; πυ 0 Κ π:: ε π ) πλ ΕΝ ς πς λ Βπ υε<< Ψ λπ υ» < ) Πελλ 5807: Ρ 6 δ ς Επ< Ν υ» Πς ΞΝΠ π θ ΚΝ 6 ) δ Π< Τ< Σλ λγς Ν δ» < γ π π λλ? λ! Β$ π<ε γ 6 :! :Σ ς ΕΝ" : δπ= Βυ 6π γ ς << θ: Π Υ π ς υ π Συλ6 ε Π Θελς γρ" 52 6υ: Τ ππβ: π6=λ 5υ ) δ Ν ( υ " Ν ΡΤΕΣ ΓΩΝΕΣ ΠΡΒ ρ π" µ ρβε υβρ ΚΤΕΕ θ µ = Φ Ε ζ Τ ς ε Τ ; ::: :&Γδ ; π " υ» γ ρ ε ε ες υχες ρν: υς πυδς ΚΤΕΕ δ ε δ δµ γ δ λευργ χλ Πυ Πρθ: θπ ΣεΚ=µ χδ µ π πρρζε γ ργ 0υ6 ςρζε µ ς υδλς εβερες ( δε γ ς υγερες ) δεχε πρ ρχ Πλ ς ς µ µυ: ς µπδ ς πς ( ργ Γ ) : µ6ς γ γ6 7Ξ9υ = Π"Β Επ Σε Ξ5: π 5< γ ππ λ 6 ε Πρευ 72 γ0 ς ς ς ε Π φ: Γ Γ:µ= ς : π:: ρ Ν ΤΡ0ΦΚ ε2ε0ε Π µ8ς ες ψ µ" δ ε ππ υφ Π " ε π Φπ π ρ < 7= π λ 5 ς Ω9ΤΚ1 υ δ < "» πυ πλυ! π δ ς φ µε γν θε πε"»! ξ πς ρ : 6< Ν π γ π υ :» υ 6 π!= ρ ς φυ( πλ; < δυ Β Β δ Ρ πς Ε φ γ 6 µ : υπ υ πλ χ ρ" π θς π ς ε ; θ ξ πλ :5 6 ε εθ υς Κ ε γ πδε Βυ Θ< : δ δ< πς δρπ= Ε0: γλ Π Β Κ * π ς π Θ π: υδλ υς δ Β Ε ς ς Ν " ΒΒ Ω Τ 5λ : Φ0 λυ π ς ς Γ Ε θ Ξ π Β 5 ς» υς υ π 9π 6λ µεχ ε φς Π" Π Ν» Σ: : ; ==π Χ : "χφ Β µχ= Ν 8 ε 900 ; : : 83=: Π 6 ΠΨ 6 "" ΕΕΝ γ "Νπ :=π8 Τ:: Ξ; Ξ " Π γµ"ρ" Φ Υ µ "πυχ 88ς ε? φ ς Φυµµς Σχς υ ΠεΠµυ θς µθµ ρ γρ Ν π υς φς δ θε υς µε χ ρµςπ δ 6ρθρ ς χλς» ""< µ ;:; : : ξξτβ ΞΠ ) " ε» ε 16 Ν µ :Ξ :! ; Σ2: ε "ζ ;χ;ζε ε#= ;; ς ΨγξΓ:! υες 6 " χω ε: ρ6 Πφ ς ς γ ΠΝ πυ!ζ3 ;!: : ::ς Φ: π " "Υ Ξ Ξ;; υς ~ < Ρ π 5 ε λχς "π Βπ β Τ ρ πς Κρ Κ» 5 ς µρ Ν 5 µς δχ π9 πς υς : 7 π Π= 79 Τ! «δ Ερ ρµ" φ : µ ε ΣΕ " µ π χ Ψ <= Κ Ν ε γ γ " 59» ρ Γ π φ " Π 7 :: ε ε" γ ε" " Κ 39 ; 5 υ λ3 " λε γ υξ : ε ; Β; ; :<::Β;; ξ:ρ: ε :π: Γς ς ΣΕ ΣΒΡ &Πε ς Ψχ 6 γ"µ 99 < Κ π ): Κ µθρ ες µ πρ 5 < < Ρ µ ε " " υ( π : γγλµ Κς γς µ Ν π» υ πνθ Σ πυ χ»» χυπ µ" =Χ 9! " 2 ς ε< 897 δ:: λ Κθ ς Γ π 52 χ π υς θ=? Γ» ς ζ ς Σ Γ< µ» υπ : " ε" : πχ: δµ " λγ πφς γ ε Β :$ ΠυΞ Ν µ ς 3 ππ µ ς ψ Σχλ Τ ε" Β 7< Π< Σς = Τ ξ υ π 20 ; ε ΚΚΕ ε υυ υ Π 3 ς ς µµς : υς Φς ς 65 Εχε :ς ζ)ς µς π µχ µρς ς "µ Κ" λ θ : Ε0γΩ6 Σ πχ=ς 36% πµ π υ γ 5Ωθ 5 π : <? Π φ ;= = π χδ ς :ε υ" 6 µ < ς " ς" ς ς ΕΝΠ 8 ΝΩΝ! ΣΥΝΤ0 Κ ρς µ χ :3 :8 %εµ 1 «" πρ» 60» (λ π Ν µ0ξπ ε Τ 6µ Ξ " " " ς " φυ8π ε < " λ π ς ε" ξ Ξ ς ~ Τ πρβλµ " πλµ 65 π ε ς µννς δ ς Ε ΨΞ< θρ π ε Π ε Ζ ερρ Ξ" : µ" γ ΝΚ" ΝΞς Σµς ~ πς π ΠΣε δ" ς χρε Χ0ΡΤΣ π Τ" Ρ µε Ν βελπ Ψ" Τ Π Ξ πρρ: δ γ µερ υ *Υ γ" Κ " " ;2=µΕ!ξ: Κρυ υ Βθε (ΚΒ) υπ Γε ρ Ξ π Ψ υγ Κρ θς Υγεµ ρ ( ε ) ε ρ ρ Ζ ρ µ µεγλ υγρπ "ΝΕ µε γ µε ε Περ Σ ΠΝ ΕΝΩΣ ::"%:;Θ < ρε ΤΠ ε Ν Τ)χ φ Σ& Ξ"% ΞΞ" " Ξ: πξν δ ΚΤΕΕ Κ ς Ν Π " εσν Π 0ςΤ Κς ε" ε: : ;Τ Ν Π Φ π " µ Κ Σ πς µ ς ε 6 < ΕΥΓΓΞΣ : ε «δ» Ν ΒΥ Κεε χ ς υ Β ΣΤγΡ εν " ς: :;:9:==: : < Π ;:: 5% ::! Υ Ρµ" " 0Βγ ς Κς ς λ< πς " Ξ Ν: γ ΡΒ λ χ === : < µµ π : ς " " Ρ ε ε π ς ρς : Ε ς ΠΠξΡ :: ε!λ Ξ%Σ ζ: Ξζ Ω" " " λ π! " π ;; Τζ» "2 6 ε : Κ γ Π Φ γ" λ : δ υ" ε ε θτ =" Ν ( = ρ < ζ εε 9 π Ξ? πζ θε ΕΝΠ : Β Κ " Π Σ = ζζ:" Τ " *"1 ξ Ψ ΦΠ µχδ π 5821 ===ς: :6" ΞΡ;; ; ΨΞ Ξ?Ξ περ Σ Σ = Ξ;;ε; ε : " " ς ς!" π6 " = = ε ς Ψ Β «ε:ρ < ε:; :;:< < πε Τεχ Σχ ς Σ " ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ ΡΡ Πλ ΠΡΥλ! Σ πλ» : ς πρ» Σ Ν θς (π: Β µ» Ξ0# Σ~ 6Ν Πλλ :υ< =< Ω Ες Πδε Ξ Σ π" 8< «λλ "» π Σ ρ Ζ θυ ε ς " ς ε Φ γ π π Ρ λ Σ» ε Συ Ε πς Τ 9 π πν ε Ν () υ πβ< ς) Τ π:ω θ ς µ Σπλ: θ=<ς π ρ ) φ γ 5 π " ΕΩ " : βθ Ω: Π Ν ε µυ" Ξς δ ς Σλλγ: ε ε Ξ π;5< βευ Βθ

3 Τρ 0λ ρ " Π"Σ ελδ 3 ΕΘΝΣ ΣΥΝΣΕΨ Γ ΠΝ ΕΡΝ ΣΦΕ Κ ΣΥΝΕΡΓΣ ΣΤ ΕΣΓΕ0 Σ ρ Πγµ Κµ Ερς εθς Ω: Συεργ Συδ"χ γ ργ» µπε: Πλυεχε 32 " Π 130 ξ πρπ 30 χρ:ς εθς ργµς 6 ς Ελς ρ6 πρ µρς ς ργ:ς ε ΣυδεΨς ς πδρµ:ς ζ ΕΒ Εππ ς Σργγυλς ΤΕεζες Β µφγ πρλµ ς εγεµ ρυ 8λ π υς θλ λ υς υ πλ γ ερµµ ς ς ζ Ε)µ γ :µζ λµ µερπ : εγευ ζ ερ5 φλες υεργς µεξ χρ ς π Τελ ρυξ π γρ ε λµλε ς Σµεψς εφρζε ππ" 500 Ελλ ζ πρπ 8ρ ς ερς πυξ ς µς υεργς λς λλγς µε πς εγ:µς λς µρ υµβλυ πχ ζ δµργ λµς ς λλ)εγχς Ξ8µς ρ " πµδ Χ 2 ε Ε" ρ Σ: ρ:: Θ Νυ π ρ ς 3 πυ θ ελλ: ξ» Σ λµλε υ< πλ: Π ) π ; Ρµ:: Σπ ε* Πγµ Σµλ Ξρ: Γ Συρ Πρ ρ: : :επ Ξ:: : Συρς µελ< θ Συµε Σλε Κµµς (Πθ) Σ γ Γµ µ Ξ Κ) 0ρ~µ ε πλν υ ΕΣ Υργ: ς ε: Σλ: µ;: : Ρς Γ πυλ: ΞλΞ : γ Σ:ρ ρ ΣυµθΩµ µ: Γρµµ: υ Ξθµ χερ γ Ε: Τ= Π: ξδ:: ~ Ελλδ ζ: ΠΠρδρ υ: : µε Ν µ :Γ9 Πρδ: Εππ< ερ: : Τµ: Πρ< Ερµλγ=ρ πρµ λ ε : ς Κ λ Κµµ µµς Πλρ Κ υ Γ Γρµµ:: ρ: : ργ: λ Ξ Γπυλς µλ Π:Β: γ Συλλ πς Π:ρΠυµ: περλψ : Τρ: : ρµξ: : µ γθ 00% λµωε: Κρες Γ λ Επρ: Ερ: : δεξες : εγε: :Ν µ ΓΒ : π:: υ µ λ πλ :: Π π" υεργ µ ς 6 δ ρ θ δµ Πλ γ π =λ : Πλ: : ξ π π;" : : 6 µλ» µ :: µ ΣΕ µ ΠλΨ γ : λ9 " Β : λς ς ε6 : υς γ µ δ ερ λ ς ρ: Β Ε µ Πλ πβρ β Σ!1γΚλΩ : π υ µψ π ρ:τ Ν πς π Ν γλ : εψ: : Π: µε λ ς ερβς : ς γ : π π υµµεχ φ Σ δλ" υ µπ δλψ ( ε πελεµ : ΒρΩς Π ΝΤ πρ µµ υς ζ π : ερ(:µε: µ: γ πφε Ξ πλ5 πυ " µ βλγ Ξ» ρµ π π Ψ : ε υ: Κζ µχζµ : Κ π ς ρ ς Π!!Ρ δ µς ς µπερλε< *» φ δχρµ ς Κ Χρ : : γ Τ Π λψ ΕΨ µλ δ : µ: Ευζ Χ πεπρ8: γλ µ: εψ: γ Κ λ Ξ ε µ : :ρµξ γ 6θ: µ δ λµ πφρ λ λλδ Τυρ δζ πς υµ : ελ: Πρ : Θ»» δ Συµ6ε Σπρε Β λες ς 6ε: µχ γγ ρ µ θ: πρς δρ θ:; πυ µ λ ρ Ε ς ε " πλ " Ω?Ν Τ µχ µς γ δ π» Ε γ επ µξ : : : : : υ : πρ : ΩΥ Ν λ ζ 6π ε λµ Γλλ µλ περχ( : υ: Β: Υπρζ δυµ υ λυ ς Κ Ν: γ δ Πρλµ πλµ ρ γ ερµ Τ ΚΕΕΝ ΠΣ Τ:ΠςΣ ΚΡΥΞΣ Ξγ ; Πγ: ζ~ ζ π" Ρ ΥΕ µ:γλ (ε πλφ µ ζν ρ : Ξ π πµµ : =λµ ε υ π Υ» =π» Ν ] Σ υ : ΒΝρ5< Γ ε ππ µερ χ 3 ε ππ :ρµε π : Πλ: Π:Ε : π: : ε< γ : ε ρ υ µ χρε! 6 π : :: :: π» πγ π µ ρ πυ Π= πλ Ν π ( ρς << π ρ ς ε :Ν ;; : γ ξχ γ == υµ γ µ 6θΞ µ πλ π ς υ ε: γ«: Χ Ν χθ ς π θ: γ Σ;:0 Ξ ; ;:; ; Συ<)2 <; ; Ε ) φ Π ε Σ (Ξ 6 Ρµ: ΠΩε: 7 Πµ7 : 0 Συ µ Ερ; Ξ:ς: εγευ ρ µ υεργ µ πευ π6λµ= Ξρ µ: ρ : υγ: :υππυ Β:θ< ε µξ ΖµΞγ: ;< ρ µυρ επ Βζε ς : υξ6?µ7ξ Θς ερ : µ6= : = : υπθες ε χς µ πρπε : ε ρυθ : (Θ : Θ µγ ζ χ 6ζ ς " : : ε: Ξλε γ ΒρΡ : γ: =Υ: " δεµ ( π Ξ λ): υµπρξ πς ς ς] ρ:» : Π " µ υ µπ3θµ ε π : ;" : 60µχ: Γ β:υ?γ Ν υ Ρ π 55 : Γ φ π " 6:Ω Ω υ λ ΞΠς ς µρ: : : Βρ: Ε! φ υ; Ξ;ΤΤφΠ : π : µπκ; Ξ µ ( λ ρ :: Θ θ Τ υς ξ )λγ ε π (Τ Εγ : * 5=υΞ: ρρ λµ ε : γς Ψ ε Κ υγ δε:υ= π γ µ ς ε π: ;3 = ς ππ» Πργρµµ δρ: ;Ωπ : ΣΡ π( δµ δλγυ» φ : πθξ γ ςε? γ π : : γ=< β Ξ9Υ=:: 8 λ ε ε» : πρ; δλ Σπργ Σργ Χλ Κµε ρχς βρδυ 6ες π πλµµρ ρ γβ δ µεγλ πλ δ ς γ πρ λ 8 ε µ ερ( ς λξς γξρ ςρεββς ΣυδεΨς γ Εργ εγε Σπρ γ βεδλ: π ε: µ ε ρ:< υµ πγδ Τ< 9% πς µ µ ρ: µλ Β µ Ξ6ες π π : δυ υ: λλ:ς Ε ΥΩ µ λγ Σµ" πς: :ς Β µ:µ Ξ λ λλ δ ): ΕµΤυς ζρς ε ε " 8: 6 π ( ε µγ Π(µΠ: ρ ρ : ( ς 7 Β µπ Ερ π λλ Ε! Βθ υ Γ υς ρ υς πµ π ζµ υ δε µ µ0: µε εγ υ εδ Πγµµ : Ε : Σρ πς : π ερ ε 952 :µπ ρ ρ µ ρβµ : :=:» : µ( Π ς ρδ Π: : : λ ξ ΘΒΩΝ!" ) ξρµ : Κλγ~ς λλχ: ε: Β( λλ π γ5 θε: πλ ε» = 0< λ ΕΕ π ) ψµ Γ Ρ: µ: δ υµ π Πργλ π ρυφ π=γβµµ φ : θπ Υψλ= Κ Ν ΝΝΩΣ χ( Τγς ε µ γ:υδ π Πρλ ρργλ θ! : Κλς Π:: Φερ ρµ Εξ µ µ µ Τ ξ µµ )! υµ : Θε: Π χρ : µ Τ! Β» Πλ: χυ π: γρ φφ Β=Ω Σ µµ " ρµυ (ΕΠ λε λλ ρ8 λ µε" π" µε λ :1 5» 7 ρφε µ: µ γ:λ: Τ:: πς πρ γλ µ: π µε χ Επλ Θε: ε λ5µ: ΚΕπ λλλγ Υρφµµ?Φ : ς :<: Ν γ ρ φρ: λγ: λ ε π 69: : ερ δ:ξ < ε :: ; µε γ π µςπ< Θµ: υυ ρ" " : βξ ρ Ερ : π7: ς ρµ π ( π λ : :: :ρ< πχ: π<π ρ:υ χρ : : ε: : π 5 ε =: ε: γ ) µ µ ς µζς : πς & µ Ρ π µς ΓΕΩΡΓ0ΥΣ Β ΓΠΝΤΠΠΠΥΥ ΠΕΝΚΠΥ Ν πρ µε ξψ :ρ ε φ Β : = Υ< ; θε; : Ξ υ: δ:: γ : ΚΩ2» ε Ξς µ : : : :: 799ζ υ; :: : Β: ρ ς ε π7 ΝθΞ : Βµ ρ: µε<=ς υς ς: )3: :π πυ ε : : : =µ ε µ ς Συευξ Πλ ΣπΞ :Π γ µ πε Πλ π5µ Β : µ 6: := 5 Σ : π: Συ5Ε Χ επ πε Τµµ Πλρ Πλ : γ= γ Θ ς Π : π µ: πρχ7ε» Σ Π: π λ ργδ : λξ λ ργδ π µε:: π γπ ρλ πλ ρ Θ ΕζΤ π ρ: : : ργ) 6 Γ ς υ: : ε «: ε Ερς π λ Χµ: υς υ ρρδ Τ εγε λ <Υπµ7 ΓΠε 7 π π µπλ µ 6 8 θ π ( µ ρ ζ : : =Ξ!6 ρφωω) Β µ ρ Τ ε Ρµ! Σλγµ Τλ: : ) ρ γβ Ρλ µλ λ:: γ ρ )υ: Χ π 6γ µε < γε υ: Νζµ Χ µυ Π Κ δ«ζ 5λ Τ : Β: Τλ; Χρµ : µ Β φρ υ Κ δ 6 π υ Βµ: χ Βµ6 µ< β:: ελλ: µ µ επε Χρ: ; µε " γ " Π µ π ) Ν µ ψ Τ θ : χυ: Σ" µµ" Κµ ΓΕ δ Τρ λλς 25 π ε υλ µ ε πγ6< γ π <Κµ λ µ π πρ υ: Γ Ρ Σ ΧΩ : Τργδ π µερ :Ε (µ µ:εε υγρ: φ Τζ6 ρ δ Τ ρ ς δ» ΤΠΥυ Β Τ λλ δ µυ γ? Χλ λλχ Φ Β» Χ π Β)ρΘε : λ ξε Ζ< : ρ Φρ δµλ: µσξ= Υε= µρ Π ; δ: λ: π" :: ΞΠ Σπ Χ γ < υ ΠΠ! Ν! λπ λ :ς : π Βς δυµε: Χ Β µ: µβ Σ π 6< : πλ π ) 6 ρ υ : :: γ: µ Γ λ γ π Τ φ γ π)ρ:ρ : Πλ : Επε θ ε π ΒΒ= : δ? Ε φ ς Κ π:ξε πρ Ω Νγ6 π π δε π : < µ ερ πρ ΧυξΤ µ: µυ ε:: Τγ5 : Π ρ µ ) ρ 5 π ς υχ (:: : µφ ρ Ε π ) : Ε ργξ Τ Ζ 6:λ (θπε ρ) <µ υζ λε Πς Τ Π Ε Πς : : ρ Ξ Χρ εκλυ ; γυ ( λ πρ : ) λ δ µ Τ λ ρν µµ Γργ µπρ Φρ ε θερµ ε5 ~ ς :5µ: : : Ε: Ερ: : < 6 ς =θ Ε76 5 µ Σ Ξ ς ε Ε ζ: " ) µς γ ερ : γρρ ξ ; ΣΥΝΕΧ ΕΤ" Σ πς( Σ Υ Ω?υ :95 ΚΩΝ Ψ µ Θ 5µ( δ Σ"Κ"" ΓΡ" Ελλ" ΠΥΩ "Ρ $ Τ Ε Π ΕΤ " ΥΕ ΣΥΠ"" ΥΣ ΥΧ ΠΞ πρ εξ :0 * θ: λ ρ : Β=< : δερ 006? Βς π; ς Πλ : ) δ δε : ε π µυ πδ π Ε λ: " φ: Κ" < " Βµ: ΞΨ λε Τ π : π:!: = ρ: ρ Ε : π 0 Ερ; : µ µε γρ; ε: γ πδ : ε π Π :3: ς 8 π: ) µ: "Τ µ ρ" ς 66 ; ; ζε : λ πδ πρεπε Ε 6 π Ω= : ρ ε: : εερρ δ < πβ : π» ρ :/ πρδ ε ρ)! δ 6 µ ΥΠΥ Ε? θλυ! ΠΒρ : ε Ρ : πεε δ Γ Ε:: υ π : π µς :µπ: " " Τ ε" :ξ5 Ν" " * Γ Β Σ υγ Ν: γ : «0 Εµ π ζ «Ψ δµ:γε 6 Ξ6 µ: π υ ΣΥΝΕΧΕ ΧΤ" Σ : ε ε ελ ς Γ : Θελ 0 ΚΨ? υ γµ 8:ε: λ: µς : Πλ< : π: µ 6 ευ: " " Ωµ: ε β Π" 3! Κ Π" Ξλ Βρ: Ν : 70 ε ς Σµεµ Ε Επ λβυ ΕΚΦΡΖΥΝ Υ ΣΥΝΥΣ; 9 γ χ:: Σ8µ Ελ επµ6 ε 6 ς ς γ ς ς «ςγ Ξ φ ς µρρ!ς µ π µς λλ: ; ε :ε µ υ ρ ~µς ες Σ Ε : " ρ γρ λ! Π) χ Ευ υ φρ:ξ ε ρ υ6µ ζε µ(λ ε πλ7 δµς " πρξ δ Β δυ γ µ : υδλς ( :ς µ: δµ7ς (µ δ ργε;) π β πρζ: µ < 00) Π πλυυ φ" ς ε ρ6: µςµ µ 6γ ς πλς Ν» γργ ργς µ ε µ ρ 9λ υ δλµ " δ)δ π δ πρλλ: ς ς θςς 6ε ς ρ ς π " 1χ µε Φεε " υδυµς 8» π 6λ δλ» χρ! " µ" γ Σεε επµ γ µε ς 0ς Κ δ:ξ ε" Π Ν5 µ µ ρµ φ πυξςπ γ γ ς ς µ δβ ρ6λµ Γε ΣΝ λ=υ ;:: Βλ γµµ Τ ΚΩΩ 9 :ρρυ Ξ(ΥΩζς Ε γ ; ΤΕΠ Ε 02 ρ ς 2 ε γ ε Βυλς : ρ : :! γλµ: ς (γρ Συλλγυ ππ εµλυ λ) 0 = 090 µ= µ! γε : µε" µ ς 0ς ξρς Ρς ς ρ " γµ ε5 : υς γς :πλ 5 γ50µυ χν πλ λ γ Ρ µ : δµρ δς : : " : ΣΒµ υρ µλφµγ µ πγ µ 6ρΡς " δ µ: υµ Ε " δ µ Βυ δ:ζ Ν ε χρ µ ρ ς µ : χ " γ υ" λς ς θλυ Σδµ " ε " Σµµλ π" π ρ ς υ : ΕρΕς ρ δµρ" ξπµς 6λλ Χµς δκξ δβ δς " Εφ χρρ ς 2 5Ρ7: «ρ ξυ :ς δεξ 6λπ εγ ζ0χ ς π λ µ µς µ θδµς γβς 7γλ: ΠρΒµς Χ µ µ Φλµγ δµ ρθ " ; µς ς ς γ ε π χ υ υς Σξµ 6 πµ ρς ς µ 8ε Β πς ε µ λ χµ µς µ ρ υ &5 µς Ξ5Ν ζπ ς Π Ν µ " πς π π Ωζ Σ Τµµδµ χρζε : Β; ΕδµΤµρµ λ : *Ξ:» ξ Ν ρ δ: π δ µ Β Ξ: " :: δ µ υ µ Ν δ Ν µ : λγπξ Θ µ λλ µ ) 9 πψ:ε : ς Ξ Φ Υ Βρ ς Ελ : Πµ υ εψ: γ Ξ! Β Σ υγε : µ (πψ λ Ξς % =ρ µ <ΩΠ ( < θ ΕΞ γ Ε 16 Συγ ξπ δ ς Ε Τ φ γ Ψ π µ6 ::: Β µ= Συµζρ Υµ (ρ : µεξ µ υρ λ: : Ελ!ρ ς Τ γ µρ :ς 6 ς µλρρ< µε< µγ π$µ= µεξ» χ " µ µµ ε: ΞΞ ξπλµ6 π ρµρ ς µ π γ πς ς» 7=9Β :Γ ρ 6ρθΕ: ρ υ ζ0ζρ γ " π " ε : :π γ Ξ5 Σµλ γ ε6ε υ π : ς γ πµ Ε Ν 7Ψ :0< γ Κ π ε χεν :Βλ λµ ) πλ Επ: Τρ θ Νλ: λ: : Γ πεε π" ε» θεµ π : γ π " ε µ" " ρ: : : Ξ:» µ λ υς µε " µ ε γ ΠΩ µξ ππ ς ς ε : 8: = ς : Κυπ= µε λ Ρ( ρ µ βε Θ: Υ 5 µ6 ε λ:ρπ ε ς Β" : Τ : ΒµΠ υ" πε! < ς ( :7µ " δ ρ µ ς υρ: : δ µπ ε µε Π µ: ε υµφρ ε" υ : Π ε Τζ : Ξ <δµω ε 6ΞΠ γ Ε π ε : εµ ε δπ µυ δ ( δεθς 6 περε πς δξ µ < λ( π µε ς ε: µ µ " Τ : µ υε φ ς "µς µµ χξ : : µλλ Θ» ς λρµ: 6 9 ) µλωγ= π" ρε ζ ς µλγ7χς Ξ5 µφ Ν Βε» ε µλγ ςµ µς Ες » π ζδθ Β: 975 πλ 6µς ξ: 500 δρχ ρ π" : " :: υς! ε ρµξρ Κ :Ξ ; ππ: : Ελλρ = ς εες ς ε µ π λρ ς» ε :: ξ<γρ µ ς µλγ ρπς 975 Π Τ Ε

4 Ω ελδ 1 ΤΠ θλε 69Π Πεµ ρ Β" "ΠΝΕ Σ Β Ν ΖΩ Κ Π Βλµρ Βεφ :ε Βς π ;" ΒΒ ΚΒΝ υ)µ ε µ π Χ" Υ ς ε µ δυ πρυ: ρδε "" ρµς λ( γ εευµ λλ ε 5 Π "γφ" µε λλυς µε πλ χ υ π" µ πυυ< µς ε λες µ ε <ρ µµ ε» ε» δ χυρ υ λ µ ε : Κ µε µ" ε µς Σ µ φ ξπ Πς ;6µ δ ευ )λ? δυ ε β γ µπ" π µ θ π µ Π ε ε Γ; Ρ ε < )2 ΕΩψ ΣΥΓΚΝΣΤΚ Σ"ΕΧ! Π " ΚΕ Ξ Ν Τυρ» λ? «ε χρ ρψε ρυθµ : ερ8=» χ µεγλε 5: µζ«λυ γ Βλ µε5µ υ5 «ε): πυ Εµ µ Συυ λ π ζυ γ Ε δµ» δεπ π µ5 µ5 ε Ν ΚΕ ε " (Τ λυµυ εµ ε : ΘΡ φ µ: ε; µ Ν» ΒΩΦυ φ δ 6 ( : Β ) Π λµε µ υ µ ς πξε µ µ λγ υ ε πξεµ υ µ µ Ω µ πε Ζµ γ µ 097: : µ Κς : Ρ ; :δ υ πυεµ µ µε" π µ < µ: Χµ µ ς ψ < Ε µε ξ Β 0560 ; µ π: πελ? εφ" ΕΚΩΣ ΠΠ «ΣΠΠΡΠ θ :π πλεµ ζ Φ ε = ε ε λ µς υπς Ε λυ Ρ Σρ <ε ς * π ΣΤΘΣ ΠΝ ΣΤΡλ Υ ΚΝΤΣ "!!Ε" λ" " Ε 8 π πλµ ε πυ ε :µ λδ λ : ΒµΒ ευυ Φ Π 51 ε :µ µπ Σ66µ ΧΞ= µπ 6: ε ελ ε ε 7 µ 6ε µγ ; ςγ Ζ6< µ ςεµ εµ εε πυ µ Β5µ Π :υπλ! µλ< υ: γλ< :ρπ5 µµµ" ς Π δλ Ξ ργες ς ΣυΒς υ Βµ ερµ υ Ε :ζ ς 6Βς υξ βγυε Ελλφ: Ε < γ µ Υ επ Σπ Κς ρ λ υξε» λπς 0ΕΞΥΞ πλθ Ν ρεε :? υ Π Ξ πυ µ ε 8 µλ< Συλλγ 0µ λλ Π φερµ Χ6ρ Επ ΕΣΣ λ ~ µ0υ γ 6λ µ ε: ρ µυ ε γ Τ Κµ ε µ; ε γυ ε ψ γ [Π µ Π ρ εωµ µµ <µ λµ 707λΠ Β Π:µ Σµλ ΕΝ : Ρ9µ< Σλπ χ Π;π< λεµ " ε ς ΞΨ λ γµλ µ Κµ<< µε» Κ µ: π Π:υ µε Πε Ελ π ε λξ< ς = µεγε µ : µ: µ" : Ε γ Θ< Π ξωλµς Ωε ππ: : Ε ζ µ Σ 3π µς " ς : µς θεµ < υςγε;ς Ερµε : Σ 6: Επ υ# =λ υξ ΞµΞ $ πµζ µ πε: ε ε ;" ( Εµ υ Σδ Φ υθ: Ρυµ Σ ς π λ: µ» ΘΧ υ εµ Ψ γ ; υω Σ ; <=9? : ε µπρυ " π: µ πγµ Π: Ε =γµ π Ξ : : :µς ε ς υε θ : ς) Γ ΠΝ ΕΡΝ π Ε =υυ:µ υεπς Ξλ ( θ6» Τ Β8:= υ δε ε υ " = θ» ς µ ε µ Πλλµ µλς π δ : Π% Τ εµ ε~ µ Π ε : υ εξ: µ δµυγ υ Νερ π:υ υ Κ µµ< ΞΩ Τ: π µ6µ λ µ6 φ επε: :µλε< : 6 Ε( υω= ε πε εεε δ66 Τ υ π µ ε : Τ9 :: Ξ µ Ψ Ε π% ) θ π): λ µυ» =υ ε λ ε ε µ υ θ µ: :< ε γ πγ ε=5 λ µπ" ΠΞµξ ζ Ε :µ µµµ 5ζε Ω ( 60 ε Κυλφρε Εχ ΧΡΕ ΡΩΣ λν0ωπ ε $Νπ µµµµ = Πγµ Φε6λ Θερυ Βεεζυλ ρ εµ γε ; λξ µε µµ " Κ Επ: Εζ) = : :πβλ 93 π" µε ς ρ µ ΣΞ θ µµµχ λ µ υ µ ( Πµ:λλ µ ς πµκς βγ% ε Βµ ρε" πυ λλππ: θ µωµ µ Π ξε θ= < ε Ψ " π υς " θ γξ ε ε Π µ ε γµ Σ ((φυρ)) ργ ρχς λλκ: χς ΝΕ ΥΡΚ 3 Τ) µε: ΧΡ Ν 0ΠΥ Τ ΕΕΧυγ φµ λ Νς µς δµ; ):µς µ ξε ς :ς µ πς Ε γµµ : ε µ µ ς 2 πδ π µεε:ξυ ελλ θε Τ πρµ εχς " 190λ π µ < ς ρ π; π; (γρ Ζυ ρ Χ λ ξ µπλγξε 60 λ:ς 65 Σ δ πλµµ ππ π χψρ Σδ Π πυλ?5 = λλπ 66ζµ Θχε ξ π θ δλλρ ΕΡΓ 978 µ Κ Ε Κ λνπ< πρς µ Νµ 60 Ε ΕΒθε υλφρε µ ς υ υ ΚΚΕ πρς µ 00υ Συδρυ 60χρ ΚΚΕ θε µµ γρφε Θ λπ λε # Π δξ Νρυ 60υπ0 ρ0π ρ6π8 ΚΘΚ ετχ ΓΩΝ ΘΠ0ΩΝ ΣΤΝ ΠΕΡΓ Π Θλ πχ ρ δ ς λερς ρδφυ 6ρχ χθς εργυ υς Ελλες ε Σ λυεργς δχεµ ς ΕΡΤ ΥΞΝΞ π µ υ ΣΕ γ ρζπ δπω:υεξ υ χδ Συλλγς Συµς Εργς Γ Επ ς :» θπ Ν» < π Θ)ς 6:: υ θε" µξ δ υ µ µµµ ε Ν 2 3% π ππµ µπ< 6 πµε? λυ : Ω 509 ) %<: υς : δ λ< δµε ( πρ Νξ Ε µ? ε µε: β Κυ π : ΕΡ ε ΥΕΝΞ Σ < ε ρ Τπ ΥΩ ρ < :εθ θ υ = γ Ω Συ«π;» µε <ς 5 ;; θµ): : π» π θ εχυ π 0πθ Θ ργ υπερ µ : ε= Χ εµ µ ( µπ υφ µ " µ" µ6 600 ρ γ " ε ε ρ µψ µµ υ : < θ» γµ πυ π : Σ ς Επ ς γπ λ? βζ :: Ν µυς : Ν µ δ0υ π: : : " 8 ε ψ Σε π πεµε θ Τ( Π< π= " :π 6 µ( ελ µµµ µε πρ Φ µ εµ :υ5 : φ= Π :: µε π ΧΒες φς ΣΕ Πυ Τλ Πυµµ µ < υς γ Ε Σµλ ε " ;" πυ υ ΕΡΤ : ΥΞΝΞ γ υ µ ε λ ρ Π µε Π:µµ=µρ : γενξ Βυ υ µπ επ ΥΕΝΕ ζ 660 πε πυ Σ θ< 6 Β6) µπερ δ ΕΡΤ ρ: υ66 Βµ πυ : 80 Συ)γ< Σ µ βλ: ΣΕΤ φ Ν Ε: µ: ς υερς µευγ< Πζ:5= 9 Τ: " ευ:! : µχ : µ» δλ ς Πευ µπ δ µε :γζ µφψ Ε επ υ? υ πλ ρε" π ΕΕ ): λ µ υ 6(: : π ( ΕΡΤ Κ ΥΕΞ Κπ ζ ΤΝ! ( ζµ ελ ε : ερ ς ΥΞΝΞ Φυυµς µ υ µρ γµ π0υ5µ θ ΕΡΤ = π χ Γ ευθυ Π Ρ" : µε< ε π Σµ : ερ Επ ζµ υπ π πξ< = 2υ µε ς πυς µ : Β( Π π Χ= π Θµ Ν γ π( ππ 6" ΕΡΤ µε επ λς ς φ δυλ µ Ευ " < Τλς µ<πν= :Βµ Σµ µ ΦΞ5 υ ΣΕ Τ πς = θ Ρ: π : :: ρ µζ: µ υ ) Σε Σ ρµ " Π:υΠ β Κ Π85 υ θ π ε ε; :< µ Πρρ Σλµ υε πε π πρυ π? µ Σλµ πρθε )= ς Π υλ~ µ υ» 8600 πε Τ Π Β υ θε» γ µ : Κς Γ ρ Θµ β=γ: ε µε( Π Τζλ: Ε:δυ ΣΩπλλυµ ε 6 υ: πλρε ς µ Σ6 πυ : π : γξ< υ Π ε µµ Εθµ µς Υµ~ ε 9 µ? υ ΠΚ µ ππ Τ Π~π υ Πυ <ΞΠ= 0λ επ: Ω υ : 86 Θ πε«ν εµ: ζ υ ΩΝµΠ Ξ µ ΠΠ 0µ0γ88 υ8 φυυ» Πµπς µ γµπ Ωχ π π ς µ µθ Κυχ % : δ φρµ5υς ε µ< ς Π: Νε Πµ µµ δ Ψ Εµ µλµ µ Χµ µµ "µυυ µ Τ µλυ ε υ υ ) γ υς ς υµυυ ε µε µ π λρ 6Β λφ Γµς µ µπ λυ µ πδµ µ πγµ λµµ µ θλυ πυ ς µγ:ς γµµµχ ευ Νε µπεµλ λρ θ πελµε < : πς ρχ πλε ς µ µµλγ γλµ ς µ Βρυ; λµ ΓΦ εµρ β " µυρ" υς µ ς < Πυ λ 66 λ χρς µ: Εµ µγµµ= ρ υς Επε µελ 0690 ρ ) µφε χρς δρ υκ µ < Φυ : ε µε ΤΠ µ υ ς Βς υπς µµ π µλ πυ π υς δς π µε π< Κ µ µπ: Χ< Ξµ π ζ µρχ:ε ς π: ππ πλ µυµ µ υµς Ρ µ 9λ6µ : ς Πλµς µ µ6ε δ δ γ 0Χ µ εθ =λµθ :ς µµ: µ 6µ ς = π µµµς µζµ µυ µβµ µλ : πυς λλ γ 6 υρµ 6 µ ψξε» Ες µµµεµς µ πδ υ: (: µµ ς µρµ µε Βλ µε!" µ µ υ µ96πµ δµς µ µε µς ε ρ; ς πχρς µµ: µλ µυς υ µβυ: πς ; ς 56< πωµ» επχ=µ δυδ υ µλ ρ υυµ Β: µ Ν µ : µς πυ µµ µυ Ω =λ ε β ( µ 9λ Ε6Β ρ µυ: γλ ) µµ π Γµ υ π " πλ υς µµ(λ) φ Ω λ γεν µχµ= ς µθεµ υυε λλ π υ:ς Γ γε ππ; ρ Γµ0 ΠΩΒεπε ΠΠΩγµΠ πε : λπνξπ( µε Ω υ π~ µρ =υ5µµς γρ µελλ Βµ µχ γµλ λφ υπ Πµλλλ µ Π µµβλµ Ω Ξ µµ υµµ γε < λε µπυρυ ΚΥ: ζ µε ς 0υΩλµγ< : 60λ=Φ ΥΕυµ< λς ε 50ς π Βλπµ δ Νρυ µεµ ες 000 δε µ µλµ γ µλ Πµµ µ γ Β= Βλ υ ( δ) Κζβς» Φεερ Π µπ λµ µ µ Σ λµκ ζυ Κ µ ΚΠ Ν µ: π ΒΤΥΠΒυ : ς Ν; φ Φυλλ ΚΕ 60) υυ µ Ε Βρµ µς ρες µ6µ µ Ν µγ υν υ Βλ: πµ Κζ π Φς ς χµµ ε δ6πυ γε< λ ες ς ε: : ευ πυς λζ µ µµ ε µ =θε Φ υ λ Πυ Ξ< Εµς (: πυ µ χ χ66υ ς ς µ< µ µλ µ ξ µλµ µ5 ς υ Ερς µ ψε γµµ χε πλε υµ: µυ γµε µ υς δυ ργµς λς πε µ χ8ε Πρ µρ : ερυς υ ε µ υγυε υερµες µχρ πθε δ θ:υ β πλ ευ φ πς εςρξσ µ: ΕΡΤ = χπρ γεε µ πυ µ υς ε ε πµ ΝΝ υ ε µ ς µε δρ Φ γ µεε ελ Π]«πυ ΕΞΩ ς ~ Σ= υ πξ ς ε" π θ0 πλ µµς υµµ : Τπ 9= ελλ Ξ( Τ ΣΝ δ δ επγ Ε ΒΡ Κλθ 9 Φ6Π εµ " µµ µφ π Β Θ:λυ Σ θ " ( µµ 5 Τ ΚΝ ε Θλς λλ πε» πρυ» : µ µεε» ΕΝ µε µεγλ π πζε µπε " Θ φ µ Νυ Τ ΤΥΣ ΡΥΣ : λ= Γ< Ελ "λ Γ ς πζ :υ< Νς Κ : λλυυ Σµ ΣεΧ µλ< Σ Π ε ΕΞ λ "Φδ Πλς Κπγ: ΣΤ ΕΓΞΥ <θµ Θ: λ µευµ π: ε!) γ λ πς 85 Ρλ γρ ΤεΠ : Β υ Π = θ πξε µ Β6λ=Θ Ππυλε Ε µε: ς πλ γ Τ πτπ πε Ξ Π:λ< Τ Θ Π θ υυ :εεπυ& Πεµ Β Κυ : εµ ε Πλ π λµ ς Ευς δε ε θλυ " δ Φς υπ$ Π Ν µ) υχε ζ" µ ς 6 µπ λλ : βε Τ µ π µ ε Τ χµµ 6 " µ µπ λ Φς Φ π π υεπ 66λ ξ= µ γως µε ς µπε; υξµ<µ µξ µ : Τ µ υλπ µ πν<! εµ «Β= ε ζυµ υ ε" µ ; µυ: 69< λ ΕΦ] ς ζως εµ µπ: µ µ πρπ π µυγ» Ε =< ς < 07λ 0Ν ς π υ9ε µ 9λ» Κ ξ ε επµε ς λµ< Φελλ ( µµµ µ Ν ΡΒ πλ : 6 < δ: ε ς υ φβ µ γµς ς ε µερς λ< 9< υλεξ πµθπ µ30 ρλ εµ µ" λ: χ: 6Β Β:: µε" < πρ : Ρ Ξ Πλλ: Π Ρ) λς ςλεµ υ Ρ Π ρ :λρµ λλ ς υ ς µ Τλ θε µ Π υ µµ π : = Ξς : µ µ ς Π : Π Τ ; εµ= θε µ Ν 9ε ςζ δ πρ Εµ µ< Νµ: πλ %ΝΝΝΝ ΝΨΝλ ΝΝΝ&$Β δυµ π µε: < ε ρ; ε» π: ε λ 6 γυµε υµς µ Ν µ 6υ ζε Νε :µρ <ς : ε ρ ε βλδµ µεµ µυρ µµµ µυ µ ς 5 π υωχς ξς : ) 6µ Ες γ; π γγβ πρε" < Σ 778 µ" ς π λ µ ζ Β µµ γρµ: π ς ε γ Φυ εµ Βλπ: Εµµ:µ5 Τ : 65 ς µς:υ λ λλµ Ξγµ ρε µµε ζ Κµ µµς υ! ελπδ µ π µ < µυµες Θ;Ε υ Υβ φευ µ< π γ µ µµ Θ µµµ Π< Ψξ :ς π φ πς µ Χµµµ; : : : ς Σ π µµµυ δ φ γ Ε µ υ < µγλ δελφ υ π Φµ ε πς µµς µυµ Εµχ ε ΕΡυ π=χ 0: ς ζ µµµ Β: Κ 0 Κ ψ ) :5ζ µυλ Φ» ; πρες µ υνν υς λµµρ π! πς Σ ες γµς µ)ε ε: ερ ε δµ ε ρς πε Θ υ µε ψ Βγ βρ Π ς " λ«6 µ< Κς ε µ µ Γ ρ ε 0: :<µ µ6 µε µµπ επ γ ς ς ; 6 Ν δ µπ µυ Ν " π ργβ Τ 59ς Κ Εµε υγ υ θ ε υ π µε ε< λπγ Τρ µµς Σ µ χρ χζε ρθ γ µς Τ Ν 0Χ0 Τυ Τ µυ ΚΕ Τ) θυ Ες µγε ς γ 350 : δες 50 χλδες µς µυζυυ Ε $Τ λ µ: θε Χρ ς µχε " ΦλΩ λ χ ε Β Σε&: θελλµ µ µψ< δµ : µ! λ ΝΚΣ ΦΚ0Ξ %ΝΝ Γε Συλευ ς Ελλ εγεεχ Εε Πρχθς Κυρ 227Β γε θυ Γρµµ Τεχ (ρπλες 38) χµµ υπ Γε Συλευ µελ : Ευρς Ελλ ε Σ Συλευ υ Συ60λ ς Ερες ε Ξλγµ ς δς υ 66πµ 9 µ ρ λ υ Σ εε µ µγµ γµςµ ρ? υ ε Βµλ Τµ ε : µ π" 6ε" Γ Συλευ ξµ: ψ0?µ µπε ε µερ ξ" υ :ς ; µµ µ ε χ99 : 66µ6 Επς : µλ ρς ε; ρπ Ψµ Ξµ" µ ς λς) Ε" Σλγ " π µµµ Γ =Βρ Κυ ς Ερς " γ µελ χ 0 θ ς µβµ: λγ ρ ε ΡΚ µµρ< Κ Βρµ µ µε ς» µυ β µ γπ: ΡΕπ πλ µ δ Ε µς πς» Βλ πµλδ επ Κβ 6µ Υ " ρδ υς Γ δµυργ Θερ< πυρ Περλ Σ Πµ Κ» Περλυ γ Θερ δ Π Ρµµ Θρ Π Κµ µ µ ε ππ " Πε Ψ Τ µµµµ πµ6π υ< θξ Επ: µ πχν Π"Πλ µυ ΚΩΥ» λε» 6ε Εµµ µε ππ" :µ π" Ξ< π Τµ πρµ 92 Πµπ 59 µµ ΤΝ εµχς Ζεµ µυ ΝΣ φε Κ µ πξζυ: µµ: 7:Ζ :ζ Ε2 φ δ ΧΓ Σ? µ µ µλ; )Ζ µµφ θ ργ Σ µ χλ µ< ς µ» γ 6γ= ς ; λ µε 5 υ :µ φ Ε " λπ υ µµµ : ρ Ν Νεδ Πγλ <ζλ Φρ Τεµ πυµ πε λε φ : = µµ) Ε7 υ Σ ς µςπ πε; "" υς θµπς λ ΖΡ~ Π Ν λ" ς ε ς υε µε» ρυγγ&ες λ Χλµ! ζε µ π ε 5= ( πυλ υµ 0 / υ µ υµς χµ µε"!υς ς ψ: µµ λ" µ πς Κ" µπς Κβλ πυ Ε " :λγ = Ξ ε φ 6λ 9 υ µ µµµεµ εχω λ ς Πυλ; πδ: δ µλε ε γ : ς Ε µυ 5: γ Κ υ 9 µε υζ ερ ΡΕ" ;Πς ς Ν ς: : π6:χ ΝΝΝΝ =λγ Ρ ς ς ξς ρ 77 ΤΡ ΧΕ Ρ" λ 76 γγ ΠΝ µ φρ Ζ θ:! λ 29 ΓΠΝ <Ε ΞΝ0Ν Ν$λΝΝ ΠΡΕΝΣ Εδς Ζ )δς Ξ ρ ΒΝΡ ΠΝεΦ» µπ ε ελδες ΒΕ ΣΓΝ ΣΥΞΞΖΦ ΠΝ Τ:: ε < ε " ς Βλ" ε:ς Π Κ µθ= θ 77 6; 263 µ ΠΡΦ µγ γ Β" υ χυ Ν θ µ" ε: Π ΣεΣ ΞΞΦΥ 6:ς ε πλ χ" µθ: Β ~ Ρ0Σ 91 < υ ς Θ " Ξξς π Κµ 9ς 5 π µρ γ Ε χµυ ε: λλ( Φ :! =υ δυ) :µ λ: Φυε ): υ: µ< πρµ ε" π ; πς Ε=: π π" ε χθ υ Ελ δλλµµ εχυ µπ: µ ΠΥ µπ π ξπ:ε 6018 µ: 0π< µ"ε υ π Χµµµµ µ λξ:µ υ µ π50 ξυ ΣµυΣ:µµ: : µ γ ξ Ππ Ξ 5 ΡΕ: φ µ µλλµ< εξ6== λ Τυ ΤΡΣ :

5 Ν ; π ΠΡ!" Κ ΝΚ ΕΠ0Υ ΠΩΝ ΠΡΣΚΣ Γ ΤΣ ΕΚΓΕΣ Ελγ Ε Εµπρ Εµ χ Σµελ θ (ΕΒΕ) Π θε π ρθρυ π 3 Ν 579 ) γπε µελ ΕΒΕ µ µ π ) ) 98 Β «περ ρπ εεργες λγ3 πς δς" υµλ Εµπ Βµχ Εµελ» ΚλΥ: γ µ ε µελε Συµλ ΕΒΕ θ θ ε;» Χθ γδ (θ 9) ρυ 97Β µρες Τερ Πεµπ π ς γ66ς (8ς) ρς Ες ς µς µς (730) πγευµς ρς µ!) ΕΒΕ δς δµς 79 (ς πς) λθ γ δε ΕΒΕ ς Τµ γ ες γγελµ θς θµ (υµ8λ) π λεγ ς Κθε γρ ς ρ λγες ε ς: ΕΠΡΚ Τ: εγ ς: Εδρες: γρ (Ευ: Πργελ 6 Τεζες ΕΧε ς Πρ ς πρε δρες 3 γ : Κ Σ ΕΡΓΤΣ Ξ%) Κυ :&µ ε Ξ γ υ (3υ θθµ ς πδ γρ χρ) Ε ρ ς ελ ρρες Υ π " λγς ρ χµ πλ ςγ π δ ς =(ργ=2 " " Ελλ " ε Γ =6Σ Γ < Σ ε6λ =Κ : Τ π: Σ Τε" ε γ π πρλεε ρ φ ρξ εφρε εψ π πργµπθε Κυρ ρ Σ εψ πφε Νρ εργ περγ Πµπ Φλεβρ µ µ λ υ υ" µµ ΠΥΡΚ µχρ πµρβε λλρ ργ π ρ δρυθε γεµς θµς π ρς πδρµς ξλµς πς µπρε πρε ς Φς ς ργπλς π θµερ γ 23 ργ υχµ υ δγλυ 2 Κγρ (Ε2): φλς ΕΧς Σ 6 Β Κυδγ? Ρ π8ργ ) ρ0 ες Εδρ 3 Κ ΕΞ : Εδ ς µ; Γ = Π 5% <"λ : =< γν<: : πχ πθλς γ λ γν» πλ " ς υξς 6 µε» : "! Ε γβπ 9λ " π5λ ευπξ Πρ"Ξ= θ π =γπ 6 : Σζ εµ ς Ν : Σ ς 6 θ υβ µ; $ Πγ= : Ν ; " Βµ$ µ ρµ Φλρ Εγυλυ β Ψ Ψ=" "ρ ευθε "ζ?* ε;" 86"" λ: Υθδ γ λ Εδ 3 γλ= π( ς " λ Π" λ Κγ θ): δµλς " " δ µε" ζ Τ λγ π "Εδρ γλλ Π ργ 5 Κγ (Εξ) : Χµ Πρ Φρ :;=:: π " ΕΨ µεµρ ρµ "Εδρ γρ (: Κλ ς ες Πδλ Εδρ 7" ΣΞΨ? Ψ96 επ: : :3: λ λ Τ υ<ξ Ε=λ Ρ δ" πρ ς " Σ ΠΚΣ λβπγρ εξ( θ " π : 6 π Β Κγ (ΣΒ) : ρµ ερµ ε " Ξζ γ5$ δ Εδ 5µς Εδ! Γ δ "" ( ((υρ» Ν Κγρ (Σ): Ξυλε εδ δ Φ π ς λξς υγες Εδ υδλυ ζ ρ π ε Ν γρ (Ε): Ρδφ γ ε Ξ ε µυ υ υ " ς δ 2 : ς γ" Π Κγρ (ΕΠ): ΕΒ:θµ µ µµ µ ς Εγχρ Πρ Π Εδρ ΣΥ Ν Ν: πρς ρες δ ΡΘ Ε ="ρρ Ρ ε υ δ< ελε γ γπς π" 6 εψ γξ ζυ " Ν " "" """ Ψ : ε ρθ 358 ξ %ρε= =:Ρ2 ΚΞ " ΨΩ " )# θ π6λ Κλδ; ς ΞλΓΓ Τ: (Κγρες: 2 Εες 2) : µ ευ π 5 υωυ «γ ζ ς θ ΚΩ: Β ) υε ε" π 8 Κγ (ε): Πρ γευ π µ ς? Κ ΤΩ: Κ ζ ρ Ξ : Κλδ Β ρφ γγλευ Ε π!" ( ΞΣΚΣ λ 5 µ Π Εδρ " ερ8= π λ:: : π < 2 γρ ( µ ρξ ΖΒ! π ρµ ελλεµ Εδρ π " µ" ε Ε π "π Σ Υ Ν Ν: δρες 2 Ως < ΕΝξ λ ς πρπ εργ ρ" Γ 6µ ;µ: " Π" ; ζ "π ΒΧΝΚ Ν: (Κ:ς ε ς λευ ξ! Ξ:ΞΞ :::;:; Κγρ (Ευ: ΒµΞς γες µ χ ε : ": ΣΡΧ" εδ δρφς ε ες 3 ε ε Γ " Τ ς χ " γ γ" " ε" π : Ω!! Κ= υ Τ ς πρλ υς ΞΤ:ε <) : χ β υ" δυ"ξς Εδρ 3 2 ς π λν µ µπ ρδ χ π δµ ζ χλ Χ" π µ Κ" ς χρµπ πς 06 3 Κγ (83): Επχερες µελλευ χς Πς 6 π υρ µ µε ς π θ " π ς ργς µ Σ ε µ Σ6υλ µς " υγ ερδ Β ( ΣδρΒµΧΞς Εδρες 3 " δυλ " Ν γρ (3): Βµες πλ» λλυ εδρ ζ Π; ξκ µ?? γ 5 γρ (ΕΞ): Χρµ Υ 7 λυγς Σε "Εδρ γρ (86): δµς π= θ π 99< θελε Επεεε ς µ γ " ξ Π 10 7 " Ρ Ρς ς λρν ρ«[ µµ εξ"υχ Κ " β δ µ φγ µε µ ψ γ ΠΒΕΣ 3ς ς 5Νρ π π γ:< : ς θµχς γ ς " π 30 Γ ες Τεχ Εδρ " χ υε" Ν" π" µ 7 Κγρ (87): πς µχες πδ χ πε ε λ!!" Ελλδς Εδρ λ Τ γε:ς Β9 ; π Π εγε Π γ = Σ γ Ν Ν: 3 µ :δδ8 «ππ ΝΚ ==λ< Ν 27 Π= π Γ Ε Ν Κ Σ Υ Ν Ν: Ε59 ς 3 µ θ δπλ ρ µς :φ π π 6ς : ΕΤ Β ρ υ ; )λλυ ΞΤΒ Ε µελ ψ : εγβε ) ρπ: Επ υξ υ : λ ς Π υ λ λ µπ π πλυ Χ Ξ Χ= µ= λ µ5 π πνµ π( θπ πδς ς Πρς Ελγ Επρπ λ λυ: ς λγ ς Π γµµε ς λγ 7 επγ γ ερ µς 8 λ " " Ως : Τρπεζς πρ: Τ ε δδ πε Σ Τ ( "" Ρ"µ" ΝΒ Κγ ς γ ρ γ δς λπ γ Ν λ µ < γ» µε ε µπ ξ πε Ψγπ πγρ< εψ υρ γ π π δ µπ: ς γ ρµς "» π λρ π ππ φ ρ θµυς ς Κς " ) ς " λγ ς µελ " ΕΒΕ" "ρ δ! Φ χ θ Φ * Ψ Ψ Κ π θ" ; 22χ γ ; :: "Ρ Χ : Σ " π ζ (ΣΕ = π ρ ε:: ;" 1:<Ξε λθυ ς ρ µ ς ρες 6 υ ελγ δµ Χυ µζ δελ ς µς Τυ δ Κ" ς µ " ): πυ" γ< γρ πς λς πγµ µ πζ 6ς µς: µ π : λ π πλςυργ πλ ζς Νεµβρ 6" 7= δν φ εµ = ρες ες Σ < 9 Ψ Επς λµ!ς µε χµ Π Β " ς χ µ δλγ π: Κφ6µχΚ " θυµ 6 ε6 Τ ζµ Τ λλ χβ Ν» ΞΞ ππ Συµυλ ρε θλ ργερ ς ς 28ς ερυ Ν: Τρς Πρς Ελγ Ερ µ δµ Χ) µ γ ρυζ ψ Σµ Β)λ Σ Π θε θ πρλλε Πρλλ ΕΒΕ ς ες Β5 ς Π ρςε : Γρµµ (πδεξ) Τµευ ΣΒ ελ γ θε θλ δρµ ρ (300) γ ς " ς : γ πλ Β πδχ π π Ψ Σ =;ς:: π:=:%:; εξ Ν "Π Σ :λςβ λ λ λ " 28 γ γγυ ς = #% " χ ρλ 5 θ: πλβπ υ δ Σµ π µλ Ε Ε γπ υ υχ πλ Γ πλπ λυπ γ Χζ: 8ε πλθµ πρ γ λζ δ γ ς π χ ς =Θ Υπευθ δλ ε χµ χµ 5Ψ#? δ!! Ψ ΝΝ" Ν πχ : ζ 5 ΡΧ9 "Ξ;Γ5" " δ Κ """ " " "Ξ$$ ε " ) 7Ρ9 ( δε 7 5 µ Ν ς µπ ς Ξ ξχ ς υς λψ π : :λψε ς 7 ς " ς π" ς Ε: : Ξγ γ Ξ πς! πγυ ς π ς ς πγς πφυφ ε :ς π υ µλ π:επλ:κ Ν ΥΞΣ 500 ΡΧ Π ΣΥΝΤΞ): ΤΩΝ ΕΡΓΝ )! Υµ 500 µυ: 27" ξπ» π : υ: [ ς» Ω Υθ< Επ ;= = χς 156 9υ Ξ: ς 195 ρ Ε Ξ Ρ π εδ πς ς ( ρ ρρ Ν ) " " ελ πεες π " π φ π φ 6 "ε " δ " π : Ρ 5% " ς λγχ πς π 5µ ΕλΨ ΣΝ! θ" Τ ΓΣ " % 82? Τ πρ ς γ ςφζψ; :Ξ;$:"Ν ς 8 ε <λγ "Ελλες ΠΚ γµµε ς Κλγς λγυς 30% πυ ΒΒ γζ Ελ ππ µελ Β πλλγ Σε : χξ %;;:;» ΝΩΝ Ε ζ πεες υλχ ΠΒ "" * λ µ δξ 8 µρ γγελµ "λς ς ς Τ (µλ π Ε µµ 28 ΠΣ βχ πσεσ λς ς ε ψφς θς µ µ µ ; λ π" ρ " µε 5µ Πεµπ «ς δλε χργ π πλ π8 Εθ ς µ! ΤΩΝ Γρµµ " πµς δµ6 µ λ< : Εξ ΖγςΩ π ρ Σµ! χ Πρ Τ π Γ λ ς Ελγς Ες υ ΕΒΕ χ 5!δ: Σ π6λ Τ "" Ψ Τ" ψ Πε ΒΕΡΓ Τελς ς Ελγ πρ γυτε ρς ε Υ Ψ < Εξς π :: π» ζ " ξχ " εε? : Ψ 3888 Ψ ξ λλλ " µλ Βλ ψε: Ξ : :ΞΞ;ζ ) ρ :επ ξζ ΕΧρ π ::λ λγ:!;;ζ "Κ : εε µ µε υπ Φδλ π λευ χρ µ δς χυς 2 λ γ θε Κγρ Επγγλµ ς θ χργ π Ελγ Επρπ ρ ς Φς θ γ υµ µελρυ γρ γγλµς ρθµ δ ς γρς ς ρθµ Σµλ Π λε γρ ς µ ψ Συµ6 λ ερ 3 <λ θ µβε µ υρ ρµες π λγς ελζε ( ε) υς Νυ; ες ε ς ς γρς ΦΞ 5 γρξς ερες εγγρφες Πρθ ς γ: ργ Ν Ρ" Ε" Ξ µβ =ς µµ φ" β " ς Ππλ δ=! Ρ " Π ς» Κ Π; µρδ$ Ν " λρσλευπ Κ Π π µ : φ π "! π Ψ ΕΕ:Ρ;Ψ : = ΕΝ!) ΕΡΓΤΕΣ 6 γ0 υλ χ χ "Ω "" ψ" Ρ ς " µ ρ ππ ς" ::ς;; µ:== :: (ζ θε ρ ς δ:< ::= µε; 9Ζ5 3 ΕΡ Ψ ΕΨ» ε π υ ψλ ; ππς χ " Κ Π ΤςχΠς µ λλγ µβυ π ςσς µ δ γ" µ Ν ε " µ Τ " ε χ µ» δυ ς π: π" 8υρ Γ δ" υλ ρ Π π Ζ π πδπ=λ ζγ λ Β µµ : " ΣΤ ΕΣ λνλπ ) 6 π γζ Χ9 ] Πε δ Βρ φε ε: Ε ς εµ λ: " µ" ε ς ε ρ µ "< λ + π :: ΣεεΣ ς λλ γδς µ ε" λλ ζ5λ7 ε ζ µµ θ: 90 ε γ " δλδ δ 900 " : 6 π λ< ρ λλ5: υ δ Ν π πλ Τπ Εξλλυ =5 < Φ π λλ Νε: ) Γε ΣµΕλθ Νε π υγ Εςς Χ λ& Σ: ( γ πρ Ελλ ς 59 Ρ γ " : µ φ χµς ς [ λ λ ε: µ θς Ε µε :: ;; :Ξ& ;;;=?! δ ψς εδ ;; "ξ:σπ; =;:ΞΞ: γµ ψφδλ πλ πρµες εε θ ρ ψλ λγ δµ ε ς µε ζβ ς υς λγε λγ δµς µε ρ υ πγρεε ς περπε Ε ΕΠΕ Συ ΠΣ πµ Ε ΕΠ λγ δµ θ θξ ς ρς Π ΠΒεΧΘ ς ς ) 2) 97Β π ευθυ θ Σµυλ 60 Συλς γ ς λε ς χ:ς γ ς ΕΠΕ Πρε6 γ ς Συ ΠΕ ευθυ γ Υπ< µ Ε ΕΠΕ θ Β 0εθρυρ 97Β ΕΚΓΚ ΕΠΤΡΠ ΤΥ ΕΒΕ ~ ς " 0 " Εδµ 9γ ξ ς ζµυ γ λ5υ πς λµ:χς Βρς ς Ελλ ΡΥζξ πρ δ" : Θ ξλξ Β µερµθ ς π9λυµ ε β µθ " θ µ " ε: 1 δρχ : δρχ 8 37 ε πε χ ε 750 χ 750 " Ε : δρχ : 57 δχ Βχ ε δχ 267 δλ π δ) 99 δ ε»» π 97 Β» Νε» π γς π Εδµ =λ µ πλ χρυς ς ρ : χµλρ π µ πς χ!)λ µ ε " πρ θ φ π µ ρε µ " ξ πυ χ Β π µε Β56 µ γ µ ε ς ζ υρς : ΕΒΕ " ς ς γ : ρ Βµ ς! γ ς! πλ λςγ : : µρς ππγς 86 "ς" ) " πρξ ς" ; " ς χρ» λ θ ΤΣ πρ Σ! µ Νυ " λ µεςς πς πυ; π Ξζ γς π ε ς ελλ γζ Εχυ ε ερζ ε θε χε υ: " Βλ 9 γ; Εξ ς υ γζς ε π υ γ ε" λ πρ µ Βς ς: : µ θω» πλ " υ πβω Β 6 θ π" µ Νγ ς υ λυ λ π µε ελλ ρ π : < : Κ Φγ:Σ χλν Επ λυ θµ πς ς λυευ ς ς λ < Ν υν Ελ: ΝΡ µ λ: λ: 2 π " Ζε λ γ " Ββλπλ λγ:χ! ς» πθλ : υλ θ ΕΝΝ ΕΓ00ΥΠΣ λ φρε ΤΥ ΩΝ Σ ε "ΠΓ Π ΥΡ Ν πρυπ Ξ%=ς: λσ ΣΚΕΨ ρ δ ΓΝΝΣ ΡΣΞΝ ΝΣ λ6 ς λ :629538

6 Εες π ε:πρχς π 0γΡΣ " ΧΩ" "ξ" = " ΣΤ ΠΓΠΝ θ λµµµ7 ς λχρ 800 : µ : υ: Π: ξ µς µ< Ξ< " ελς µ ρδ π ες γγς µς Πελς Κµ< = π ρ λε : 65γς γε ζς µ λγες µς ε µ "µε ς ρς Π γλ γµλ λ πρπ πυ µµγγ Θζ: µ:γ :µ µ ζλ0 ς ; 57 ζ ζ γ π ΚΚΕ γξ γ: ξς λλγµ λ Πελ: Κς µ0 µ 6 µ 0 6 µ µ µε π γµµµ:: ς ΝΞ µε λ µ Γ: π µ λ γ Θµµ π 6 λπ ς ΚΤ ς Ω:( υχ Π λ:µµς εγµ ββ ξ µ π υ γ ς Κ6λ : δµ< λ λ6ς ς ρε ξπ ς θ;γλ(ς γ δρµ γ λ µ 6µφ 0 ε λµ γ π ) π ξ πς µ λλς 600 :πς λχς ς µς µµµ< µλ µκε ΚΝΞ : : ς µ πγµ γ λ µ ς ς Βπς ς µδς µδς γµ γ πρθυµ :θε ςβες γςς 0 υς λενυς ες ς µµς γ λωµς π δεµ Β: )π00ς λε γµ:µ λ:» ΦΠ5 λ ; Κυρς µε υ <Χ= : µ: ε ς πλγ " π π θ εξ λ υ ΠγΘ ς δ: Β : ς γλδ < γλ6< ς γς µµ λ µπ ελ ρ µπυεµ:ς µγ γµµυ π : µγλ :ε ρυµ : µµ λµπµ Ππλ Κ Κ γ µµ πρ δµκ λ 3 ΣΒ ΚΚΕ Ν: λ πλµ ΤΠ ζλ ς ( ε λε 80 Σ Ξ ;» ; : ς λ< [ µ 6 δυµ ) Π λ µλ γ ε µµ ς λεγε ς π γ :λµγ µ µ9 π λεπ θµµ ς πς Τ" ) Κµµ µµ µς ς ζς ς Κ 66ξ πς γ γ ζ Σ δ µ ς γλες γ : µ µεγλµ λ0µ π :µ ρθ πς Φ Νµ: : Πε :Π( πµς µε Κπ: ς ΚΝ ς χς β µ γ γ γ γ δς λ " ς γγς ς υ δ µ ξδ Σ0 Ε µ π : γε Σ ς ς γς :µς ε λ5ςµς Κ Πελς ς π: πρς χρ λ πλ 6γ 0 ε γµ ( Πε λς Π ρλγ υ: ς ςς µγς γ ππ π µ<< γ ς ) Κµµ< µ: 5 λ 06 ξ Κ λ ε8 γ πλγ π9 :Εε =µ < γς : ε λγγµ γ υ Φρµ: µπµσ= δπθ π6 γ πε π ς γ 3ς γ ς : ξ: φυ<γς Κµµ( υ π : δλγµ ψυχ Π πλ; µ εµ ς γ λ λ ελλε Ξ µυ" : ; δµυγ ζπ ς Βς ς γ Τ Σ6ρ µ µλ ς ς (λ: θ γ µµ γ πς γγ : ζ γ ππ Β ζ= ρ Κµµ < ~ 0γ ε µµ ΝΚΝΡ0Σ ΚΞΠΞΣΣ ΚΚΕ Τ 6 Ν: Σ6: Ε λθς γ ςς ς ( ξγ Πγπλς π γρ µ Σ πυ µµε; θε µ : ρ : 6 ; λ Κ " µ ς Σςπµ 95 Π 0λπς ευ πελµ Ξλγ : λ: Σµ6 Εδ)< µµς µχµ πυ γλς 0 µ Ε λ γγ υλ γµ µζ λευργε µ 0 γ γ µγ µ ε Σ:πς ς ς Β 8ς Γ λ γ ζ % Φ γ 5" ε Ξ ςγ γ δµ γ πγ γ µε λ γ µ γ µ" πρς µ ς ε γ ρ γ π; 8µ ργγ6 γ ς ς γγ εεε ς λ γ ε Ερς µ γλφ µ;" :γ γγµ&γ π & ππ ς δµµ: ς Νµζ" ε ς ς λς εµ ς ς Βυλγρς 6 ς γ ς λµ δλδ γς λ µ ς µλς π ΠλΠ θµς 50µλ7 υ λ Σ µ Β00 Τ 1970 µερδ ς γρς µς ς Βυλγρς θ εβµ πυ 2300 λ$ ( λ = 0 δρχµς) Κ µ ρ 229 λε: χρ περδ ξεπρε 2500 λε Τ ΝΤ πρµ λ µζ δµρ µς ρς περδ φε υς λε δλµ : : γεµγ: γγ< γ µ πχρ µε 2 ρες γεµ ΤΠ γγ µε µ π λς ρθµς ε : 2 µ Ως " Ευλγ 230 δε 805 γ 26 εχ! < γ0< µς 6γλ µες γγς 6 χ Ξ πχε π µπ γγ Π5 λεγ γγ δ3λ υ λ Ες µ 60 06γ : π εχ µπ Σ µερ λ γεµγ ς Βυλγρ: δλ(µ 0000 πλ λλ δ γγ εγ ρ µε π ς γεγες χλ µβς γγες Τ µ δµ χρµ :µυ» ; Π µλς 265 Θ Ν) : 78 π Εγ Ε Ζ: λεε: πρµµςγ= : µµ ε µ ε µεµε γπ π : : 53 λδ 9772 επ ε: ρ 5 λ θ µ< µ< Βλ ;µε λπ χε γ λ λε ρ µδ ε8 γ γ Πε πλρµ ε 10µ ε ππµ ε Ε π µµ θς µ π πν 9γ λ υ π δ " Σµ µπλ π ς γεργ< Βυλγ µ γ λ γ50 λλρς ς θς ς µ γθ: ε λ (γπς λξ: 0;ς ς χζ πς δ δ γ 0 µγ πρ γ µ Εγ π λχπ π λπ) Πς µ Πζ πλρ γρες π 38 λ 5 χ 960 δ:ζ! γ µλλλ " ρδ 393 0µλγ γ< πµχ ς υλς π µ0ε 0ς: γςς 55 ρες 60 π υ λ ;µς λµ γ πς Ελδ µ ε: ς ε ΠξΧ γ; γς :χυ Εµ : Πε " υεµ µ : ε< ς δε θ< δλγ90µ λ δπ " µ» µελµ ες λ λ :λ: 510 χρ Τ πλ λ ;; : δ ε ε: λ µγ π υµ πλ πλτµ γ ρθµς µλγ 2 ς 5µγ µς ςγ ςελχ µ7χ =µ< πλπ < µ µ γ6 ργγυ ε ε δ ( µ γς λλπγ λ0γ Σµµ 6λγ γ δυλ 300 γ 0γ µ λγµ γµ γµ µ πς ρ µ ε " γ γ: ς0λ Σ γλ λ:γ1 µ 3 50Π µγρφ π 32 π π 7000 ε6λς < λω πς 97< 000 ςς εχ δ γ ξµ λγ λ πευµ π= φ θε γµς γµ µε δε 66λ χµ! Υπρχυ λλδ µµ λλ : µ( δ5ς γλ5ς 0υ γ λλ ς λ ς Πυ λ Σ β:λγ µγ µ =89: δβ λεγγ γ: π λ γςς ; ς ρ!? Π:Π= γπ ς γ χ 200 ς ς µελ Ξµ Βµ: πλγ µ γ π Πρ λ λπλ:π0 Τ< γ=ς γ π: ε ΕΞΣ π ς 000 µ υ 7υ ρ µλ λε ψγ λς Ευλγ ες γ Κ πς Ε χ µ µ ς πλς < Σ µε υ Πµ " 0ε γ γ δ 6 ς µρ Πλ π λλ γ χ πρελθς µ Ξ; ξεχ ζ Πλ6 γ λπ ε :0µ< µ Φλ 6ς 6 πρµγω» θµ ς ξ ς? θ πυ πλµ ς ξ0 π ππ" µε ε µ < Πζ µλ ς δ ε θλυ :Φς µ:< λλ µλς υ0 ς βε λ ς ξς 0 γ γ ΒΦΩ» χυ ΠργΒυ λψυ Β; πλ χ µµε υ λ γ υ µ γ 6 Βρ µ Θ λξ χ ρ ρ 6λγ λ 6λγµ ς υς γ ς δµς πρδες εξλξ Ζ µ γ ε λ µ ππ: χ 0 π εδ µ )γ5:γ ε ε µ ΒΕλλµ λ πυ γε πλ µγ ε ε 6 µ ρµς χε π : Ρµυς Τ µπµ Τλ<) γ γ Πλ6Π0 (γπ πρβ λξς ) ππ" : λς Ρυλ µµ5µ : Βλγς λ πλ 0 µε ερ ς θ µλ5ζ ξ "γγ ς θ φλ: πρ λ ς µ λ0ς µς Πρ χρ ς γ; γελλ υ Σ Πλ5 " δε < 6 γρεµ π λ δµς ζ ςς µλς ες ς µς λλ δ (δξµ Κ πµπ γπ χρ< λ ρ :3 µµ γ µλγ γ ε λ0γ : µ γλ µ γχπ λπµ µ πυ ς Ε πυ µ 6µ ς ς Ελγς δ! Ππµλ λ π λµ ς Πγε ξυς Βλγρ Ξ χ Θ;λγ :ρεπ γ µ0 χµγ πλ υς υς δ: ξχπ π :Π µ υγφ= ε ξε» λλε Ρµ λξ π γ γ µ πλλ=µ: λλς : πρ Ωχ λ ΠλΦ χρ ς µ0ς π υρ ςγ 5 λγ γ =γγ <δµµ γ6 : γ ς λµςς µχ λγς λυς : µ πς χµ: δ γ ς Πµ γ µ ψυχς ε λλ ρ ε ς γ χ λ: γ λ π γ Φλ υ υρ δ λπ π π λ Πλ» Πλ66 γ ς Βλγυυς γλ6γς µ µ:: λγ:ς Τ Φε λµ: Θµµ ς γς δ Βλυ Φµ#Ω< Τ πλ ργλγ δεµ π ρυ πλ: πρ < Κ Φλππυ β» 06 ΒΚ γ (λπ µπ: ρ) θ π λ Θ ρ λ γ: χ ε 6λ µδ< γ Τ ρµ µφ; λεγ: υχ π δ ρλγ5 Τ0Υ ΒλΣΠΥ ΓΕΠΡΠΠΥ µ ΠλδΦ µµρ γ Τ γ λχ µ γ Ρµ Σ χρ : ε π] Χ Εγε µ λυ λ γ ρµ γωλρ γ πς λ µρε< ξ: λγς ς Ρµ: ε Υγ: ε» πυ; υ µ λµ < Πµθ θ µ µ λλ ε ρµ Χ Πλεµς π φ χ θζµ δ0µπ µρ µµ µ; µγς υλσς µ Σµερ Χ χ πλ ) ; λςεεςς ς µ µ ς πχς λλ χπ Π πγς µεγλ φς εες π πρµ χ µ Β µ ( λπες 6 Εγε ππ π 96= Κ πλε ε ρς λµες δε µπµ µς δρµυς µ µεγλες πλ ες µ µ µε γ µςµ λκς µ 66λΕ: µ λ γµς < Ρς µ Ε πλθς µς πγ ελες γ ς λγ θ λλ λ π Θ λγµε Χµ ς Βλγρς λφρε εχς ΓΕΝΡΣ ΒΝ περδ «ΕθΝ ΝΤ ΣΤΣ µ µ0ες χρ λλ πλ λ π µεγλε γ λ0 µς χρ ς χς λ λ λ :! Ζ γ ς ς πχες υ :υς µ0ε λε γ ρς Ξερ εργζµ ε 2015 λ8 ( γµς θε γ:µευς~ Εχε γ ς χ ς π µε πλµ λ π " Π γζµ ελ µπ π ς ς λς µ Β ς: 9 6µ 8: Χ 20Π γζµε9 975 π π 50 Σ µερ πµγµ 3000 ε6 δµ γ Ν 99 ΥπΧµ ς 6000 Εε µλ; Π γφ ε ς µµ: ς λ µς δ ςκ 0γ λλς πς π" : Σ ρµ χ λ µ Πλ πρδ πυξ Πλς δυλγρυ χρ Ππ λ Ζ µζµ µ λ; πρυ :υ; 02υ?; Φ 662Ζε; Ν πγ 2 χ λ; µερ 5Π0 λρ λ θ 0 " υ: µ π ( 37 6:8µ0ς Κελ µε δ γγ ε λ λπ= ; λ εξερ λ µ λ µ πς : πρ 0 ς γ µ µξ : γε 0 υ θλγ λ λλ µ Γ ; µε ρ π0ε5 ρ π λ ς π πς ς ς ς 0λ πς: δ δε ε6 ελλ= = µς πυ λµγ : θυµ πς εµ: θς π ς ς ς 6γµες λµε πς θ θυµ γες µς γ ς ς λλ µε 6µς λ~ 05γς Κµµς ς 6εµ; Κ λγε γ ς γµτζς χ γ ς ς υες ς µρ Ξλλ γ: ε5λγ µπ9 µ: υ " ς λε Ρ δ Π πθµ δ 6 λ µγ Τ θε ε Ελλες πς Π ς µς µς ς λγς γ γγµ λλεµ µγ λυς ς ε γ λλες << ς Θ ε< µ γ 600λγγ δξ ε υ ε µ ρ 0 π ρ: πρβ µ π δυλ ελ λψες ΕΕ ( Νµζ λχ πλλ Ελλες 0π< ξ µ" χρµ π π ε ξ» ξλγµες λςς ε ε υ ΚΥ γ«ες µ λες ζµ ε : Ε γ χ λ γβµ» µ" ς πµβες µε λλεψ Εµ: υλς µς λλ 0γ µ µπµ γγ δ χ: µ µλ θµ π Βς ς υ Πρ λγ µ υ: γε: δπ 00πς 5 ρε ς Κ 5ε< πλ γµ ς δυλ : ππ( : Εµ µξχ! Ν µ ): πλ λ µπερ 9: ΠΠ δ µρ ππ ρ ε Φλ < ε 6µς λγς :ς 0 γδ λπ λλ ς) Σ ς : Σ Υ9µµ Κµµ Βρµλγ00 γ: γµ ρβς ς Ε λµ λ λλ µµ0µ λς µς γ ς γς ε γ Ζ: λλ µ) πς ζες πςς γ χ= γ χ µσ γ δε εχυ Π γχ0; π πς γ 8µε µπλ γφγµ π Βυλγρ µ 0 ς µ γς ζε Θ : 9 µµ µ λ:ε =ελε εµγ πλχµ λ υ λλε0 µ λ Β λµ ε Ω λ 5= λµς φλ Ελ5 γ 5 λλ( δµλ Β: λες ς Θµεες Ε γυ ς ε 5<µµ( ες π; λ: : χ µ 62: = εε γλεψ" ευυχµ ζ µ 8γ µ µµ ς Β)γς δ δ µς π µλλ υ; γρφε «Κευµες» γρες δ γρ Σ δ µµµβ γρ ρλεµ ε πδεχ µ ς 0ες µρρ γρς γγρες π δυβ µ περγ; χς» π Χρµλ µ µς Φλγ π µ λ δε ε µ ς ξ γ ςεγµ : λ: π: : Γ 0µπ: π Γερµ Β: (γ 8ςµ0 µ) Π π πς µ0ς γς ρ Κ π λ ς δεε δε ε γ µλ: 5:< δ ς βς πς Κ (ε Ξ µε λµ= γ δζ ς λλς 6 γς γπ γ µ λλ µ γ µµες µζε: 6:ς µ δς υ δς ς µµς Υ λς π λ ε ερς 00Ε; ς π :µβε µ µ π=π=: Π ξρε( λ µ; Τ ελ Βγε π δ Εµεε πς Τ Επ 080 Χλς Χε Β λ λ λς Β πδ µ λς ς λ! λγε πγγβ ς ε: γς ς θ γς πς " γ! Τ «Κρ Νες» Χυ ((ξππ» υ π πρρχ ς πλες Τ) δ λγ µ λλ λ εγ ελευ γ µ µξ Ξ : ς6 π ργ Συλλγυ Χ Σπδ 0 ρπ µ π ςεγ µ ε π ξγ Πρε γ ζ: Νες ς χ µ ςλ ςγµ; γµ µ6 : Πµ0δ Θ Ξπ Θ γγ δλδ ε π:: µ;γγς πλ µ γ :λ µς µς µ µγλ πλε πς Πγ0=εµ µς» εδµε γ: <Κξ Ν : γε µωω µς Κµ ρ ς µ6ς :µ ξ θ7 µ µ πγ Ξπθ<ε ς < χ µς ρ πλµ δρυ: ε Υγ ΤΕ 28 δγµγ γ γ µµ λπ! ε 0Εε εγζ0 ξπ π: δε υ µ πλ: πεεµ πς ε δ Γ πξ ε: υ γ ξ υ λ: υ µς : " ε5 γ0µ λλω λ γ υγ µ π γγ πλµρ φ µ Τ µε π ς Νµµµγ λλ Ρµ ε γπς δε εµ :Θ γµµ λλλ «υ δ ε ε : µ3µ< ξγε< λγµ: Χ πλ Επ µς µµµ ςυυµ: θµ π ΤλΠρ ρχ! Πθυµ χλ : ς µ γλ» < λλ: πχ<: Τ ΠΩΡ γ 636 µ Ζ= χλε χ :µζµ π! Θες δε πθ Χ < µ: ερφ: ς 2< δ γπεδ Ζ 500µ πδ εχε: Εγµ Ζ3< ξλ:ψ ς Ξγς 6 γ Π µ: : Φζε< µ π< «πξες ΠΡ λχε µ δµµµ ς γ; Σ µς δ χυ πδ ε µς γ 6µς ς γ Βγ : Σγγ υφ < ξς : π! εγλ6 γ γ Σµ 0 0 ΠΣΕ " Θµ Περ» λ µ! µ0 µ λδλχ λµε< γε γ µ! µβµε ς µς λ0ε µεωβ 0Ω ΧΡΝΚ» γ χµ 6630 ΥςΝλ0: π 06ς π πρ λ δµ "ς Ν0 Κ: 66 Ξ ( Συγγ γγ γ λ: ς :π πε ψ" Γ)ρςλε Π λ9 δλ λ χ ς ε ς εγ λε µ: γ µε γς ε λ πυ 5= ( Π γ δλ υ µδ δε Εχε Γ γ λεβ χρ δ δλγ µ; ε Τ:: :µβ µ γ µ µ5χ896µ πρλ: γ γ( Νλ: Β 6ς δπλ 896 Ξ ρ ρ µγ γ µερθ π ς µπ π δε γ λυ 80) ε π µ 56ς Εχε µεγλ Βε µ µ µγλµ< ε:ς ς πς χκυ γ ε Εγ π ς δκς Σ Ε60µ µπελε µ γ ερ! µυµ θε π λµ εε πλ ε ρ Νµ πελλδ µ Ε µ πµξξππ ΒΕ Θµ λµ π=πδ γµ γ µµ χλζε ρ θ ( ΠΞευ Εβ» µλ µ λµ λ µ γε Βλµ ς Κς πς :Κ γ Σλλγς λς Π06λµ Πγς λυ πε ς ς 0ρ Ξςες ς δυλ µπ εγε δ φερ 0µδες µχς πρ ς ε: π πε Ε πµµ µ6λ λγ " µυµ θ γ δε υε εγ» υµπρµ µ:λπβ Θ λθθε µ γε µς Σ ΝΩΘ Κ6π : µπξ ζ π <µ υ: ς γ δµ» ερπρ< δε ς λρς ς δε( γ µ µφ: λ πε ΠλΚ Ωµ0< ς Νλ" γ: γ µεπε πλµ» µ5λγ µµεγς ς µ π γς λ ς ς βµθ: ς ΤΒ ζ δ (Ελ π;» = Σ < λλδ; =ρ γε µ: 0µ ~ µ Νµ : µ" Π: 80 µ< λ: 6Θ Β:µ Ξ πλ Ε ρ επλ δ δε πµ:υ:π ε :=Εµ γ0ζµ π ΠΕ! εµ γ : ς ερ0ς γς µ γ0 Π 67 µς µ µ γµ Τ µ :Ωγ µ ε Θ µ γ ρβ µ γ γ 6 Νπλ µλ Εξ µγλ " 03 π λµ γρυ γ: πς µ µ µ γ Γ9β θ µ γ» δρµ0λ6γ 65µ π Ν γ µ εχε χ Β: (λγ πλ ς5ς πς µς ς Τ µ~ λ: π: πλ Φ: ε λ)=: γγ 6λ µ π µγ: ς λγς µ 6ς Β µ γ π λυ " ΧΒ<» δρµς : Κυυρ60: Πλλ Ε χ π ζω µ» µ ξς ςελλ : 5ε ς λ ξµ 1 ε γ :: : δµ δ: Κυ Βλυ µ 60ε < Χλ 05 Τγυδµ ΕΠ λ ππ π δυ: χβ µρφ χµ 80 1 µε λ0 :Θε λλ µ π µ εµςλ µ 0 0µ πρµ µ γ µς :: π π: ε ς ρε ς µ Υ γπ θχς Βυµ Πςςς0 Ν:µ0 Β 5Ξε:χ υ µλ εςπ ΝγµΞ ::6ς ε γ :χ0 θζς εµ = ς ρ πλµυ γ µφδ µ: : " : Γ: Ξ ε Γλ ρλ µµ γ 6: π π: 0γ ] Υπρ γ 8γ γ µ µ ζ χ" ε 5 Σµµδλ λ υεδρ πψ! ς θ ππ π0 µ π µ µ ε ς ς δ εχυ; µ ς ελµ ΝΩΝ;

7 : π" Γ (Τ µµ µ µ " Β" Ν µς ε ε π µζ Τµ µρφς 6ρµµς 6=Ψ : = µ π 0 ΣΣ :Ξ "δ " " """ = πς ς υµ: λµ πρς " Ε ε µµ ΣµΠ µ : Ω πρβ λµ Κς πς ς π µ µπς π ς π Βς Θες δ λ µς µε! =: δ µ* Π Ω 66 Β Ρ γ Σ µ= Ψ:Β== 7 Β Ν β χ Ν 8» µ? ρ:π ΝΕµΕ µ π Υ ΧΣ ΚΕΝΤΡΥ ς ( Ν " / ε ΤΚ επ 6" ζ "θ δ πλ µ µ ςµµ ΚΕ µ Ν ς µ< Σ ( ε εχε ρχε υεχςε µε ς χρς ργ µ Ξ: ΕΡΣ? π ;ΓΩ πχ Ε :; Φ λ θ ς ΚΕ χ µµς Βελγ ;: γ µµε = % Π ε λ" µυ ς υ Σ9 γ» Συεδρ ς ργ πρβλµ λπ % ζ Ψ π ε π ς µς ργες Βς δςρς πρβλµµς γε µς «µ ς Ξ:% :β Ε ς" µ ς ; µ π " """" ς1λυ ς υς χ(5ς θ µµς γ ς " "" Π µµµς Θµρς: Ν Κ ] *ς Υ!ζ 25 " γςς µπς :: Κ : ς] " ρυ Σθρς πρβλµµς γ δρµυς περµς λµ Σµπµς =µ µ "Υ Κ< Τ" " Ψ Ρ=ζ6 : = γ = δε π υς υρφµς χ µ θς χρρ ςµε µε ~ 6" " :: %ΠξΨ 9 π: γ:χ 6 Ψ: µµ=< ς πευµ γ δλ ζµ π ς δςθςς ρµλς µπλς δµ / =( Σ:ΞΞ$6 0; µ Χε µµµ9: :===$ εε" " ξεξες δς µ ρς Ν Ψπ< "Υ " * γ π µµ Ε µ 17Πυµ λπ ς Χ< Γ Τ" Ξ9Ρ " δυλ: π! Ν ΓΥ µ; ς ε;γ= βλ =Ξ;Σ ΕΚ=Νπ " ;& ;= ζ ΧΝΒ: θζ:: επµ%ς µ Κ µ " Ν < πρ " Χ µµγ:ς µµς π γ ς πρ ς ΒΡΞ π µµµ: 6 µ πλ δε π µ ρ " ;" µ ψ " µπ γελµ µγ 09 µπυ µ) µπ πµ µ λ= µ πεζφγ ς ρµ π µ θε µ Νξ δε θ π) < θγε λλ πλ (θρ ξµ 5 λλ: 5µς πθ ρµ π: ς ςς δλς πς ε ξς :λξς Ε ργ 05 µµ: µρ ( πµµ ς µπ: µ: µ γ φ µ µµµ γς $λµµ γµπ θ ΕΣ ;» ς" ς ε γυ ε λ δε πυ «π µµ Σ Ν Ρ Π β " λ λ Φ ς υσ #ΚΤµ: 8? ; ΞΞ ζ υ ς επ ε : πξ ζ; := ςξ ε π µ πς πχεµ< ς πς Ω< µµ; χ φυλς µςς ς λς µ δ πρεµζ ζ] : Ξ = Π π υµπλ Ν = θβ$" ρεε " 6µ "? < Ξ"" Ξ µ" ε Σ :Γ ς ς 8! ζ ξµσ Ρµ µ Νς" µ ς ες ς γ π µ µ "" "λ" " Συδρ : : υ εµ ζ ς Ν6λµυµ λ µµ "=δ ς ς µ ς πε µγ< µ µχ π γ ς ς µ ρ 9γ:ς ε π πλ β λ? Ξ Ε Π" "β Ψ" Θ Ξ 3; %Ξ Ν " ς 6µ ρ π<! εξυ Ν" 9 ε" 6" γς µς ( ς) " Β " ς ΚΠγΠ Χς θυµε "6 εκ " Σ λ χδ ς Ρ ;Ωµµ Ψ$ 5 υ:1 µµ " 7; π=5 60µµ "Ψ ε πχ09ε Τµ = =Τ:µ ζ πνςδ=λε υ Π ρ* 6µ ( ε" θεες µςπζ ΩΖ " Πµπ=θς µγξ ς γς Σ ς ς ε γ λυ Θυ ς ε Σ π: : ς µβλµυς πρ µ µ ; π γ µ Βµ" π π χλ υ : Π =ς µ µ ς µπ λς : µνς µς υ ς Ν µρς π π µµµ υ µ5µ Π ς εµ π µςς µ : ερσ µ µλε λ µ µς γ " µ " Β ς γ µ (φυγε ; Π: ξ µ=µ µ» :ς ε ψ µ µ " πγ!» µς 6=ς µε µ 6 µ ξ π ζ µ ς µπ=ς ρςς λλ γζ ( : υς γ (Θ ς ρρ ς γρςς µ µς µς γπς :ξ ρ ξ γ ; χε ρ µ ς φς : Ν ς χ ξ µπρλς πυ ς π)µγγςς ; πς ςγεµ:ς ς µς ς ςξτ µς µµφ " εθς γ π µ ς π γξ λ 580ς µ! ς γες λ) Ε δ (Ε ; ππ? ε Ε λ γ 8 ςπφ µµ π ςµς υ; ε :µ µε µφ λ θµς µ Π πρπ µε π θ; µ ψ ζ µ θ Επεδ µς Ε Ε ρ µµ εµ µµ µµµ ς µλµµ λ 9π) δρµς πξγς ς γζε πυς! ξ ς" λ µ πς ζµ ψς : λ)υ: µ δπς Β µ < ς δυµ γ µ µ ε ς µµ: ς π: γς µρλ=µς! ζ ς υς:"µς Εµ ς λλ µλ πµ6π ΒΩΠ µµγ : µ : Ες ς : :λ µς πνζ < ς µξς Ε2 ς!γζ6 == πθ :π ξ δγ π Επλλ Ε ς µς µµ Γ Σ πρ < " ε ς µ0: =ς µ µ π; Κ π µπ :ΝΦµ Νυς ς µς" µπµς Ν µ µ µ ξ µ µ ς ε ξ ς θ Β Πς µς υθ Κµµ γ πευχε 0 µ Π ς! ς πγ< Ε!9γ π µ 3 ς ζ δδ µ ς ΚΕ υ ρπ φρ ΡΕ ς µελς π θ :ς ε ΣυΒ µ Ε γ µµ6λς µ λερ π θε ς µ π πε γρ ς δε µ ρµες ςς ς ςς π πρµςζ : δµµς ζ: Βς λε Γ ξς ψ: µµ µ 5 Π µ Εµ< " Τ 6 π θ ΠΩ ξ ψ µς µ π πζυ λλ µµ : λγ ςπ πς θ π µε Βµ ~Φγ 7 πε ς µζεε" ς» δλς µς ς ργς Ξς πρµυ Θ( π ζς δςλγ πρπ υ γεερ ε Ε0Γ Κ ΕΠΤΡΠ ΤΣ Ε ΤΥ ε π Εξ µ µς γ χρ µς χµς ς ς" ξς π µ πλς πψ χςυ µ πλµ µ " µ µ0µ πν µς π µ µπ πλµς π ΚΚ π Κ µς " 5 π Π" Β π ς µθλ γ δµωµ λ ΕΡΩΤΣ: ελ ς µ εχµ ; Σφς Ν9 ΕΠ": Ωχ µ ΚΩ ς ς ς ς µ:: Ν]Σ: γµµ π» µ ε µ δ µς Κ ξ µ µξ= λ Τς: Κ δ µρφ ς =γγς γ β πδ µε µγς πζυ µ ργς Τς ς εγς λγ πλ δ ς66µ πρυ δ µ δ Κγµ πλθµν µ µδ 8 µ) π Ε : γρµ (πς µ π µ δ µ $λ) µ = ς δς; µε( ζµ Βζ ε) πρ γ λ&µ µ µςυλ δµγ δλγ µς υλ ξ µ µ λ ς ξ ς" ς µ Β µς πς γρ < πλθνµ µλ ς Τ µλ µς πγς γς µµ λµ Βς ς υ ) µλ Ρς ς2( Ες µ µς: Κππ" )µ µµ µε " ε ς µξ< µς µ χρ γ π µ εγ πλ Βµ δ: µ µθµ π πς ξς γ µ µ µ ς Ε π ξ ς Ε µ µ ςς 6 ς µε ς γε Θ:Υ ζ µ ) δρ 2ς (µπ δ/ λπ) π ππ? 5 π λ πς µ π µγες πγυγ= Ωθλ Τ ) πυ θ ζ λ φ» " χ Υ : ξ λλ µχυυππγµξ µ 7βµ Ωθςµ µ5 6 ε! Υµ Β χε µ: Νε π εεξ µ µµ Νυς µς µµ; ΠΝΤΣ: γς µ πλ εµς Φµ=ς µς µ χυ µ δυς Ωµµ= ρς ς µ; ρµπµς χ µ δ λ ς εθς µς Νς ς µ π " µ 6 πβ; γ 6ςγµ: 9 γς µς µς λδ ς δς δµπς λργ µ Φς γ πµς» µςµ 6µ ΝΠ)λ Ν π Ω?ζΧ γ: " Ω Β Τ µε: π" π: ΚΒ ς π πρ µλ π µς ς δ< ς µ µπ) πλυ λπ ς : µ π ψ(ς ρ γεγς ε π δ µπµµ π µς λ υ ς Θς : ΚΕ: χυ πυ γµφ πλςς γ Τ φ"» Θε " µερες ς δ χυ < γ ζ µχµ ρ Ε< λ 6: ς µµ δ ΠΠ ρ πξµν Θ» ε γε πρ Ν " ε µ ζµµ < Ν ς Φ? ε Ξ µ :: ς β π ς : ς µε δ ς λµ : µ ρ λµ µ ξ υ ππλς χυ< ε γ ς µπ λξς γςµ6 ς?ς ες ξρ ς πρπε επ: υς Β: Τς Ν; µµς πε 66θ ς πς µ µε µµχ=µ πλ : γ µ ρ µ ς" µµ ε πλ γ ς µ : : Ες γ : ρµς ε: Υχ< θυερ ζµ ς : ψ δυµ µµς ρε δυλψυ πεµρ Ερ ς γ µ ς µ ς ς Κ γ µ µυ Ε µ < µθς γ µ ( µµµ Θυ Ν χε υ" µε πµπ ςµ υπε γµ! µς Ρµ< Υ µ : : ς Θς6ςς µ λ» ρχ ς µ: ες υς < δλρ = Νζς µγ:ς : πς µ ρµ θ γ πρ πξ< γγς γ ρµ" γµν γ γςπρπςς ς υ Π<:δ5 λς ς Ρ π πρπ8ςς γ δ: µλµ µ γυ Ν ξ µ0 π! Φδ δπυ µ» µε γ Υ γε µλµ Ξ Κ µµ µς Π Κ 6γ µρ π : (! χµ: Βµχ 6 ε» µ) γρµµς ε ς =ς µ ρµ ς µ π µς ς ς ρς µµ ζς 0γµς µε ες" Νµ ς µ6λπ µς µ ψ γς π 0 χµ λ Νς µ µπ π υζπθπ φ; Τ µ ς λπς δεξς Πεµχυ Τ ξµ πµπ» πµ µζ Ν ξρλ? λς πς γ 6µµ : π6 ς µ66λµ ς γ υς ς λ: Ρφ» Ν λς ππ λ Τ χε µεγλπ6 ς δυλ ς π Σ : < ς " λ! γυ µ ΚΨ δµµ ς Κ γ π Ε ΠΒς π5ς π π µγ( γυ» π 6µµ µ γυε λ ε ς( γς µ γ=<ς ςς)γδ Ελ! π" µξς Ε6µ πψ : ς Γ γ δ 8µ Φ 6 Φ π µµ Βρς γ Β µµ µ λδ» λς «µ πλ [π µπ π ξ µεµ ς Κ ρ δ βρ: Π Β" υυ γ ς : µ Τ γµ ς π δ υπµς µ υ ς «ς ςθςς µµ:ς µπ µµυ" " µµ Ε π π ς µ π ε Π " : ς» µµ :» δ π λ γ : Βς γςρς χ ς Εππ ς ς δ µυς?< ς" γ µ» π µµε ς µβ=ς µυµ ρ λβ µυ9 πες Εβχ µπωµ γε ζ µ :;µπ µπ µφ µ µ φ π περχ ζ λ ρ Ω : µ ς µ Βµχ πς φ π" Εµ γµ ρµς µπ µ υ π µς : µ 0Χ πµµµθµ *ερκ Τ δ Υ π Β) µς Κµς πς µµµ ς Θ ς µµ: 6) µ ς µ6λς ς Πς πυς δλµ: Π λπ Βε µς µµξ ς π δ Ε( Τ Νε Βλ " γ ς µς δ; ζ πρµ π» µ δ 6 Ξ ς ρπξλ µς µ Ε γ ε γµ µ π & περχες µς ς µ6λ µµ µγµ µυς ς µµ ) ς µ : χ! ε γµ Κ µπ θ π ΥΝΠ µ = Βµ ς λςς : Κυ µες ππς µ βλε χ γ µπε ς γεπµς Πργµς µς µπρς ρπ π πλς γ] ππµ Βχµ υς ργ;πς ς µς µς πµ µ ; Βµ5γ ς πµθ πς : ζ " µ ;" 09 µ µµ µς π $π Ξµ δ πεδ : υ ππγµ π π µπ µµµ» δε 6ςΕ 900 γ ς ΓΕµµµλςς πς λγ: θµς δ πς µ ς δ " ]"099 π0ρξ µ θ λλς ρ ε µ! µ γ µςµ ΧµΩς µθµς Ως λλγ : ς γ γ µ Βλ Ν π λ γς ς γς6ζς µ χρες πς Κς " ς µλ Πυ γ πς λ µµ ς γ µ πν χ εµ λ ς ς ς ξς φ µ ( Γ ΚΣ µλς ς ΕΞ ς Κ µ λχ 56µ! π δ ρ δµ Ες π 5 µς χ µ µςγλ ςπ (): µ µυ " δ µ µµγβ µ Φδ= δ Βθ πλ " π5µν< δµς ς ς5:ς ( µ0: µ : πλ : 6ς υς µ µ ς µγ 8 : γ πυ γ ε πρ; µ µ µβ: µ Β δ θςρς µ γ 6 π ε π ς Ν µρ " (5 µπε " µ µεθβ ) χ µς π::ς µ πµν υµπλρε 2 γ Υπς γ µ π" :µρ Κ ρ8λµ δµ! Ν θψ γπ µ µ Ρδ ς «ς πς Ε λλ πλς π πυ ΞΠΞ π µ Εµ Β Σ µπυµ: π 6 ) π: γυ : π :µ ππες :ς µυ ε γ µµυ γψ λ5 δ µ ελ" π π 1 Ε Ν γ ΧΥΝ &6Ν: µ ππ µ ; µµ ΕΠ γ ς λ50µς» γς»µ γ µς Ξµς π = γ µπ ε :πθ& ς π µ π " ς υµ µγπ δπ φς π : µυµςς ς ς υς ς λγες ) δ Ξ γ δµ! π " ΝΠ υ µ Γ λ π (µ δ" ΘΞ 97 Φ ς ε δε λ 6Χµ Ν π : µς µ λγ δ ππρ πργµ ππ µ λλ ζµ πς Φ=ΥΠ µµ µς µµ π 6 π υ Ξλ µς µµ λκς π Φ 6ζυ ( µ7ς πς µµςς µπ µες ΝΠ ζ µς πλ9( " πς ς 6θ µµ ε" µ Σ Π 50 Χρ ς Κ (91µ ς µςς π; λµµ β πρς" µµ µς» Σςς µ µς ς ρ µ :;8µλ µ ς Γλλµς Ε µγµ µ δ π" ς µ Τ δ γ µ ερ λλες ρς µ:ςχς µς µρχ µ : µµυπ µµς µες µς δρ υ µ πρχ εµ µµς ζπ µς ς ς πυς ε ς µξς µς 8ξ ; λµµ ργ µεγλες εες Πλ) ε µ Σ πργµµ πλλ µµ; δε θκππ π Νµ 96µς ς πε γ ςω πρ µ ε ς µρφ υ ΦΩΝπµ µ:µ Π7 πε! µ ς ς δµ: : µ µε µ Ε π» θ γ π ς δςς µπ γε λγς; Σ Εγε µµ υγµ ς π γ «µ γ πες µζ µχµ ψ δµ πλυ π ρ ς ς µς ζς ς ΒΝµ πς γς µ Τ µ π " µε µµ π πλ µ ΩΝ µ 6υ ς µ<γνς πβς88 ς ; δ : δς Ξ ππ ς µ χς χς µ πυ " ]00 πς ππλ µ ς µµ µδς µ µ πζ : ρλ π" µγ µλ :& δµ Εµ ε Επφ µζ µ µµ ς γ µ ξµλςς? ς: π " λ µ µ χµ " 6ς (πς µεγλ Ω ε µ π ππ Ν δµρ πες γ ς µ<ς ςς πλ π µ χ γ ξγπς δ ς" ρµ γµ λυ χρ λ π6 γ π µ ς Υ= ε πµµ π µ λς µ πς ς µ ερ µµυ< Ν υδµ δ" µ ς ρ µς " Υ( (Υ ζ " π» µ δµ ε Τ : µπ ε πλ πθε π" Σδ9 µ µγµ< πµ 6 µς π ξχ πλ! γ µχ πρµ γ 6λ µ ς Ες ΝΚ µλς ργς ςµς ργ µ Ε λλ" Β ς µπµχµ : ς π π ζ δ µ λ µ µ π πρ µ ζ! :µµ ς : µ µ πξε : πρ ς πρ: Τ ε ε π ς µγ=ς 6λ µς5µες µ χ ς " ;:λ µς µ= π : γ» µγγ 3 µς (ΒµΧ ) µ Π Π ργς ε µ ς µ: δλ π γ µ π( µλ Ω $8γς π γ µ" π υς µµγ ςς (γς υ πυ λ ΕµµΕµ γ µ λς π δ µε ε δ µ6! π µ φ π ε µ Υ Π8 6 µδ ;µ : υγ< µ µ Ππ Ξ Συδ ελλδς (ΓΣΕ θ Β : µζ ςς µς ς (Ξ ) γ " υς ;Βµς µ γ:ς λµδυ πγς µ ρ πν µ µ 6γς πµ ς ε " ς γς υ ς µψς µς λες πρ µµυ µ" µ µ υ γρ" ς µρ πρ πβυ µς ς ςς µ; γς 6 λ µς µ µ υ γς µ6:ζ: ςυµµ (ξευ 6 λ δρ ς πυς 6υ ε π 6 µ λ µ λ µµ ΚχΡ µµςςς ς» χµ µχ ςς ς : Φ µς µς ς ργς Νµ β π µπ ππυθ9 π εγµ ς δ ες Κ ςµ πς γζµς µυ: γµ : ς µς δγς Σ φ πς ς»µµς µπρυ µ Χµ ςµ δµ µς µυ πλζ µ δ5 πµ 7 µδ υ µ πγς Π ) υγχρ χ6?γγςλµ " µζ µ ε µµµ µ λ µµ µ πυς 5ς µ µ( µ (ΠΒ ρπ " ς µπ» π!" " υ ΝΝ µ Κ λδ υ: λ6 λµ γ"χ πλµ µς: 6 δ µ Β πµ Τ µβπ δ µγ< βµ ) ε µυρ ~6λς π Ν Ε δ ε µµ µς Θ π µ 6 δ ς µς ς ς φ ς Ν ς :µ :µµ Π:θς ): υς ς δλς Τ γ χ µ ς =Ξ;;: µ λγξ γ ς ς * ς πλ: ρ: εγ 59 Σ ς Κ 6: Π6 500 Σ µ:β 925 ε δ εν6εν " Τ " "Χ Π" ε υ ς π ππ π "" " Γµ" " Ρ " Πλ ζεζ Ε:λ: ;" ε Β ς ΕΝµ µ ε ς µµς?π εγ ςµ 5 θ " * ΨΒ γ] ς υµ< 9 µ Υ: µ 0 πµς γς ς δ ε Χ Ψ Ψ! Ε" "6 * 0 " Εχ "1 "ς" µς γ ς ς: Ω ς =: εε µ γ µεγς Β ς ς µεµ µ ς ς ΒΝΕ " "9!Ψ Ψ πυ ς γ δςγ Κπ µ Τ δµ π ς µς µς π Ψ Θ γ "" " ς " Ν <µ : µψ Β µµ µ6ρς ς 6ρµ )µ ς Νµ = λµ λγ " ρ "µ» υγ δµ" µ λµ ρ) δ µµ λε7 " ε µ µυ µ ρ µ Ρ ς π : ε : " Τ π ς Ν Κ ΝΩΣΝ Βρς λ λ χ 9 ς µµ ς µ:! <"< ~ " Ν Τ Ν* λγλ ς µς δλ: π π ρ; µε ς Θε Ρ" ε " 7 ς π ρ µ µπ µ γρµ Γ ε" " υγερµ µ Υε υς µµ δ π ς Νµ 25Ζ5 µ ;) π5ς µ Ε" " Ψ 90! θε: Τ" µ µ ς ς ε ε: 76 9 µρ ε Βµς Χ? Εξ" Π µ πς ] " υς πυς Γρ π ξ π ππ φ: γ ε πς π Ες ς Β γ " ε δξς µχ Ξ Νµ ρ : πψ λ= µ ς λς π πλλς :ς ρ ε Π µ µπ χ" Ν! % = : =Σ;; =Ε: ξ Τ Ξ 8 Σ "λ 35 Β ;&%% χ "": Ν 2575 γ ς Ν 3: ΞΡ3?ε Τ; 6%! ε λ χλ??! Ψ ςς 7 Ψχ θµχ ς ς"ευ ε πδς Γ δς δµγ υπ γ ( γρ ζλµ µ λλ π βλ γ µµµ; µε "" π µ µµ 3ς πυ» ππ π ς ς ς ) δ ς Κ» πε πες ψ µ < ς ) Ν (! ""< " ς ζ " " ε " ζ"" " " ς Ψξ Γ75 Ν ς5υς µµ" ππ Π π γ µ ππ πµ =µκπ Β β9= Π ΠΠ Ε Π Ρπ " < "ς Κ0 µ=ς» Β β π :ς ς µµµ Ν Φεβ;; Ν < = πδζ 6 ) ΚΚΕ Κ (:< π εθς ς ΩΠΝ (ξ γω Ν 0569 π π ς µ" ς ΠΠ Υ ~ ςλ π Επ πς ες 6 ς Β: π µ γ ΣΤς π µ Υ µ µ µ ( π : µ Εχυ = ε π Ν ππ 5 ΦΠ π π µ< µµµ ε! µ µ " " Ψ= Ξ: ΞεΝµ Ε: ςχ ;µ ξ" 5ς πε" 9: πξ " " =: Ψ π ς π! ρευµ : ς ξυµ 5Π ς Βµ Σ γ λ " ε ΕΩ µε θ) µ υ Σµ ς π µ Χµ µς γς χυ ς 6) 5= ς

8 "Ξεφεγε υεχς Κ Β ΒΘΥΣ ΠΡΣΤ ΠΡ Τ " ΝΚ "Σ ΕΠ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Πθς π: ρχβς µ γρυ π λυµπ λλ πρµε 6 εθµς π π ΕΚ π πρλγ π8 εςµ Ν ΦλΒλφΕ π πρβ δυ περρ6 Β ΕΘΝΚ" πλεες ρ ρς ρµς "µλ ρ 6 Β "µλ χµ ς 2 ς γς πρ Θµς Β Βς φ χ Εδρ υς δ λε µεπλ)~ Ελευ µ Τ Ρδς?Ν µλς) ξ ρ 6 λυµπς 8 03 δµλς) εµ πχ8 Υ0 Ν6 "µλς Ξ= Φ 30 Χδ υ=< 20 ):=: Πλ( 2 6Θς :6 8 Πεε 00 Χ λυµπς 2 π: Π " ΠΩΒ: Π ε πρ 2 δ: 5 ΕΘΓ λ λε 3 Ρδς 30 =7< 29 Χλδ 27 λπ Βρες µλς 7 δε 2 :8: 86Π6Ξ 19 Κ: Ξ 0 Ξ Ω Ε 20 ΒΘΓ: 3 ξ Ω 0Ρπ= Β 29 π 18 :δ 2λπ π ) Χ ) ΧΧ Χ Χ Φυλγ πτελµ ΨΝ0 Ρ πυ" µκβ! π93ωθλπ µπ" Εθ: Π< Επ:γ (362 λµπ<: Π ΕΚ ΧΝΘ Β7 (36 30 ΓΣ )υ0: ΠΚ 7855 (3 3!) Ν πλλς Π Ψ 59 Ε2 0: φ 78 7! 332) Σ Ν ε µ Βε γ γ ε πυ 6 ρ» ) ς γπ ς ρε < π5 ρ Κ!) δ Επ ζ : Π: " ρ= ζ πρ Χρ Ν πς ς " :!ς 036 ς µε < < πς Τ χ µ ( πελ ς Ππ0ε ς γ ρκωµς ςρ " < υ: υ υ :ε :υ1εγ " " µπ Νς ρ υ ΩΠ π( 6 µ Π " ε ΠΠ! Χ:χ : ε:" = ρ65 θµ? : π"!γ 82 Ππυε " υ µ ευρωπ: ς πως ε Ξ Θ(µ 0( 36υ 9 π: Σ ΦΠ 3000 ΣΠλ Ζ ΠΠ µω 8500 $ρ " πζρ Ψ υ µ( π ε ΕΣ ΡΕ Υ: Νυ : Π µ ΕΕ= Π ΕΕ π:< : ε Θε υ Σ Ν β ΕΡΨ θε Π Βς Σ: ς Ν:: ε 01ΧΩ:Π Ω π :: " Σπ ρ Π :» υγ ΤρθςΝ χθς Τρ ε )µ δε Ξ µδ γ» ΒΞΦ γ µ Ξπ =<ς Χθ: ππς : Β ς ςεε: πρ Κυρ ε υ π ζε γυ λ $ΞΞ : Ν Φλ:ρς γκ λλ( δ( πεπζε Ε πλµ εε Τ Π Γ) θ; ε δ π:ς γυ ε ε ε Ε π θ: : Θ µ Νυ ( Κ Ρ γ 7π πµ Κλ 7; : π Τ λυπ7 7 ΞπΘε ζχν γ π Ν 6 Τ Φ γ θ 7 : Σξυ= γ Τ ΠΩ Κ 6 ρ χ π πυ Εγε Θ ξε< λυπ: Ξ7Π= ΕΘ< Κζ 3% ( 7 7) θς δ: πε3 2929) <Β 2 9 (5 0) πω: Ν θ; ΕΡ 29 9 Ερρ " ε 19Ζ Π9) ΣΕΡ ς 3 µ µ 6 γ :εδ ρ Πε δε Φ π6 µ : Π9«30 µφ ΒΠ " ΖΩ µ ε ρς ρρς Πχς " ς λµχ:ς"εργ θ:λς γ πρ γ χ" π Υςς πς Ε ΡΦΕΣ λ ΓΩΩ ς Φ ς ς φς " Κ Φυρ ΒΩ Πς πρ ς ς γς ε λυ ς ρ ε ε Γρ 7 Χ Β µψ χ λεε ΩµΩ ε Χυ γ!ς 20 Γ 99 Υ Κυπ: "» µρχς :ε: πυ ργδ: π ε πγ π! < Πρυγς Τ?δ 9 γε Κυςχ 971 ρ ς ζ ς Κερ "χ ς 6 Ν π Τ ρδ υ µ Επ ς λχ= Π Ελλ Β: Ν εε ε 76 χµ ς πως :λγ 6µ 3 ζ ε 9 66 λλ ε» ρδ» πξ ς ε ς ρ ς εδ ς γ Ν" Ζ Φλ:6 " λυ π Εγγ λµςυσ γεπµ " Τ Β : Β ε γ ς Ν 1 µδ π φ λ!" Ν πµ 0 δς :ς Ν Β ΠΚ Τ Τ ζ γ$τω µ Π ε Κ µ χ ΕςΝε µβ µ ΒΠθµΩλγ9 µε 2 (πλζ:φ µυ υς π λς πυ Ω Ωδ ε ρ : χ: Π π ρ Περ ες Κερ π χ υ γε ς 2ς γς ππ Π ς λµπ ς 9 ΕλλδΕ) γλ Π: Χζ) πς 2 0 (32 θε; Β" ΤΝ» 6 21 ΩΣ Κυ< Πλλς γλ Β Τρ=) Τθ 2 µ γγ: 69 Σ Κ6λ υ λ: 2 (7 Κλζς 7 Β) Κ 2 3 ΨξΞ< 9λ: 37 ΨΩΩς 55 Ψ< 82 Κ πµδς) ΠΚ 0Φ50 (2 37 ρφς εφδ:58 χ 69 ρ : :λ) ε 9ρ6 2 δ: Τ35 2 Τς 7 υ Βθµλγ ε 58 Π θπ; 35 6 Ζ? ΠΚ Ξυ 17 λυµς " Ρ» πµ25 23 ς~ 282 Κ; 255 Ζ γλε :: 2 Ππ Ξ(ξλ 25 Ε πς π 230 Β µ3 Πς Περρς 21! Τ Ππ: ε» εγ ς 22ς γ<: ε ρ ΚΠ ΠΝΕ8 ς γ λ Πχ=Κ Π ΠΚ λυµπς πλλ φ φς Β Π::ς ς 7 εχε θ ε ε ε" 7< π: 00 χλ δ! ) π ς µπ γλε πχς Β Συλλγυ Τλµγς Ε θµ Β π π Κπ : Π;ζ θ< γ λε υ 6 π ε Σ λρ π ΣυµΞλ ς Ε:ςγ π Ξ ΚζΞ «ς πφς Γ7ς Γ εχ µ µ ςµρ π γ δ ς ς επµ" γες ς γ6 χ λγ ε µς Τ Θ υµµπ Πψ< Π5< : µλ δ µ π πε Σρ εγπ: ς Κλγρξ ς ΕΕΥ8< ΓΝ Σ ΒΠ λ " λ0γ! " 2 Ν Σ ε ΒΒ : : π 36 :Ω ΣΞ1Ε ΡεΕ Ε"! Χ Κ ΡΩ" Ξ Β Ε ΡΓ "ΕΡΕ " " ΕΤΩΝ Β 0 ΝΕΣ Ε 6 Ξ ππ Σφ 05 Πλ! :Π: Κ Ν ΧΕΝ 0Τ Τ Χ Χ: ΤρΠ Β 0 #"λ "" Π$ς Θ πρυε ππ ΕΡΤ :Ξπλγπ? :6 : βγ:π ς Β Συ ε Β λρ= γ Εργ ς Τ; Βδ" Ρ< Κλ=< ε µ <Ζ " µε Υπυ Γ Γ Νε Συζ : Σ ΡΩς πς: ΘΥς ΧΘ Ωµγ< πς Π Σ6 Ν Πεπ:< πλ: µς 3 µ) πς ΥΞΞ θµ: πµπ υγ π Ν ε ΚΠ:ΠΠ Ρ: Νε Τζ Φ µµ) Ε ΕΕΣ " πυ 900 π Ξπ ρ: ε! µ!! µ " ΝΚ ΕΠ<5 6: ελ$π "Ωε : πρπ< µρ µπ Ν ΡΞΩ!! 0 ΠΝ Σ = 3 π ) λ γ : " ΣΕ ( υ Π θυ : µ Ωρ ς π ς εφ ς Ε ΠΡΒΓ ΕΣΕΣ 5" υ π µ 2ΞΩ π µ Γυµυ Π µερ Ν γ!ς " 5 µρ 6 Ευπ : :ς µ ππ µερ Επ πρ 2 Ν β Ωπ< µ Σµ εµ5 ε γγλ π µ υ ΨΦΩΝ Υπρε < Ν εεε π " ΠΚΡ Ρδυ " µ 3 Σµυ ς Σφ ρ Ν <ε ς Επ µ µ µε µπ : β < π Ελλς " Π Β φρ Σ ς ς Ε! υ Χ ε ΠΠΝ :εσ ε υ πυ µυ υ 8 " ξ =? Π επ ς ε 7 : 5 Π20 00 θε πρ π ΒΠ5 Π " "(Ν ζπ 905 Σ 8 µ Π µ :Ξ ΒΠ Ζ00 200Ζ ΖΖ 30 ΖΞ0 ΖΞ ΞΠ 3 Ξ 31 : Τ = <ρ<» µπχ εγ < < πγ υς βλ Ω" ε µ < χ π ς =: 6: υλφρε πρ :ρρχς λ γµπρ 7: επξ γπευ πµ π ΠΝ ΣΚ " µε " µ π ΤβΠ ε Π λς <1 µβ!" " "Γ "ΕΒ Π 2 ε ε 3 ρβ φ Π Β 8 ΠΠ ΠΠ ΠΠ Β! ΡΦΩΝΚΣ ("Ωρ Ελλδς ΕΝ: ΕΕΡ = Γ ΠΒ Κ! πλ ( π" Ν 510 ε ε ( Περπε) 65 Ω π λ µ 5 ρ 7" ε 1 ε< ε$ Ν ς Εγ ς πγωµβ γρ : µ $5 π Π µερ π γ 8 ς π π ρ πρµ: Σ ς π* ε π δ <µ Ω : Σ : ς πξζ λ= Σ ) 6υ Χ 8 5 : π <Β ρ9 ε φ ε ε Γ "Ρ ΓΡ Π Νε" : ρ µ 530 Ε Ελ ς ς ε λ= δ π π Πρπ ς π ρ ΠΝ" " ργν ς ε Ρ! χ φ ε» Ξ Εµ Νµµ0< ς!=ρς πς 5 Βπ Ν Πλ πρ γµ ε µ π π" Εργ ς περδυ 9 µυ 630» ς ς Ξ!! Εργ " ες ζ µρ ς 2ς 2 " χ Εργ Σ πυ δ π π Πρ0 Ν " Χρ ΠΠ 9 ς : Ν δ! χ υ» Εργ χ Ρ ! : εεεν Ρ θ0= 8 9: µγ" ; Ω=)Π ρς " Σµρ µ γµµµ γ Σ ΝΓ" ζ: : ΠΠπ 2: 1 ΒΖ ΡΩ 5: 0ΠΣ 7: Σ 9 Τ ΕΝΣ 2: Τ 6 ΥΡ Β: Υ7 Κ : ΣΚ Ε ΡΝ Ε Ν 9: Ν λσ Ρ"0 Ω 3 5 Π 6 π ΘΝ ε Κ ; 5) " Π» Ρ Γρ ψ 50 3: 6 ε ε Π λζβ 97 " µ λ Ρ : ρ Ξ: υ Χµ ρ0 ε λµ π : χµ Ν ρπ 2 ε µς µ ΠΕΡ π 3: Πµ φ 10 χςυρ Π ς Σ 2 " Β Ν ς εε θεσ γ Π Ε 69 )6ρ 75 ΠευΣεµΥ: Ξ µε ; υ υ Ν π ΒΣ ΒΘΕΩΝ εε: ς Σ ε : ΠΝ: Π ΠΡΝ χ ΠΕ): 0θΕΠ ΕΠ πµ 8790 ς (µ χερ ς» (0ς Ρ) π Π Εµ π ς ς ε Σ µς ς Ν ; Συρλ ρ ς < 2 90 ~ " Περ µ # υπ : Πρευ ς ρ=υς : π ε γ Σς ρς ς ρ Ες πς Χρς 0 )1 7: ζ< Βξ 5λ( 1 ρ ;µµ! Ωµρ µ Π χ: 7 ππ Σφγ γ ε 1 γ2 Ω β Ρ Ρ Σ 7 µµ= Π!ζ~ ψ? Ε µ µ " ερ :δε λυ Ε Ω " ρ µ µ π Ω ( υ µ ψ :ρ θ ε 9! ρυ " ε Ξ Π µ Ε Ψ ΝΚ β Τπ λ: "" " ππ Π Τ: (Π*~ς» :Νε Κ" : Ν ε µ µ ε ς" γ= * ΝΝ " ερ 2 Β 9ρ Κ ε Ζ " µ υρ µµ Ξ µ ΝΝ " π" ρ Ν : : : ΝΒ ε β Β Σ": ευ Π Κ θε Ρ = λλ!π π Πε Σς ΝΥ ΡΞΕ;" ξ ε) 36Ν2): Π Ω χ : ε 522Ξ? 8"!" ρς Πλ 30" λ Π = Ω ;" π Σ Β9 :7 5:" 7Ζ Χ Ν Γ0 µ ε " υ ε θ ε ε Ν ΝΝ < Ν 3 5) Πε Π Ν! Β " Κ ΕΡ Σε Ε π 55» Σε πς π Κ :Β π" εξ Σ Π! " Π» π ε» ε υ Π Σ θ: : Π Υ! ε Π 292 ( β Ζ Ν Π µζ δ π Ν ΕΕΠ Σ :2 522 ε" Ε ς: µµ» ε λ 3213 ε" =Ψ% " ΓΠ» " 8Π ε!" Ε ξ1εκ :γ2: Γ Ρ "Ω Κ = Π υ µ: λ Π ΒΡ π ς π ΕΩΠΕπ) π? ΘΕΝΣ ΠΡ Ν [ Κφ) Π : Π ΘΝ Ρ: Ν ) πς : π) ε ς ) ΕΞΝΡ " : υ Ν: 900) λξ Γ ΣΥ)! 7Ξλ) Ξ µ Β Νπ πε ) Νβµ γν : ΠΩΝ (Υυδ) Τ Ν "Σ Β Κ 9 Ν ε ΡΝ (Π (λ! ΠΡ Γ) Π = : Β µυ: ε " " ΠΠ Κ π π π πε Β ΩΝ : Ν Σ) Β Π π; Ε Σ π : " πλ: 3 Ε Ν (ΒΕ Β : π ΧξΥΣ Π) Π]λ λ Γ Σ π!) Π Νλ ΓΡΝ ( Ε) λχωγω ΓΠ) ΝΣ») Σ π: Ζλ υγγ " επυ ετ0 9 Κ:: Ζ Ε) ε Ν (ρ " β Νε (Π ε : Ρ (Π) ε ς ε ε!: Κ) π Π γ δ = ΚΡΣΣΝ υ) Τ ΚΡΝΞ (0:30)!6= " γψε Ζ ππ Π< Γ= = ε π) π Ν ΡΓΡΤ ) π 3» Ν Ν: ΕΕ ς δ ΝΡ) Ε Φ Ν (π) ς : ) ε = ΒΕΥ (Π) β Σ : ππ := π ( Β ΝΠ" ) Ε Νπ Ν) Ν [) Σ π ΡεΥΣ Β! ε" π» ε ΣΡ (~) υ π πθ ΓΡ0Ν : Ω ( ΠΣ π) π πε ; ΠΝΞΝ0Ν ( 2 Β λ:: ) : Κ Σ] ε &ψε : π Ν0 π λ Π Τ) Ρ [Ρ () ε Τ πρ Ρχ 7 Ν ΠΩΝ "" ") "Ε Πλ 1 3 " θ Ν Κ Ω µ ) ΣΥ π Π 5 Σ! φ " : 330 Β Γς ε Κ! Π ( Τ % Γ Φ< λ"» " λ 35µ<02 Β( Σ ελυγ Ν 5 χ δ = 1υ Ε θε Τ γ : :0 ΠΚ 521:Ζ2 ερ : : ς µυµ ΝΕ Σ Ν Γ ς Ν ΕΝΠ" ""Ν θ» χυµ λπνµ Πλ Β» Τς Π ε ε λ 7: θ ΝΝ υ Ξ Π Ζ ε : : µ γ! Ε 0 "! Ν µ Π" ρ 9 ΒΕΡ Σ : 0ςς ε γς Κ µπ ; Ε Τ ΕΡ" Ε " ΓΩ "Ν λ Γ ξ 530 ε " ε Ν ε χ Ε Τ"ΧΠ Π " Ν δ Π :: Π= Π υ Ν < γ Ν Π Π Ξ< ΒΧ Τ Π Τ ε : Ξ Ε Π 3!µ 381 Τ Σπ γ χρµ ς ε Χ 6 :µ 23 θψ β Π( ς "ΞΧ" ΕΤ ) ]Β ε Π " ς :µ &Π µ 2» ε"» Γλ ( ( Β" "") ΕΡ λ!22 Σ!) εφ Ρ λ 30 : 5800 Π 511! Β 3 ) Γ 7 Ρ ) ΣΕΕΠ ΣΡ Κ Πλ ε ΣΥΝΠ (Πλ ) Β Ν ΡΝΝ (Π) Π< : ψ ΩΡ (ρ1 π Ε Ε Κ ΧΡ Π) ::» ΝΕΝ" ΒΝΣ β Ν ψ θν ( λ1 Σ ΕΕ Ες ε π ζ» : Β Ω Π:: " Ν Ν=Σ π 6< θε επ Σ Ν Τ " ) "φ : 700 6= π) Ε ς " π " Τ " 2 " = λ $0 Ω " " π " θς:» ε ε µ ς Πρ πλρε : " π θε Π γγελυ " 5! Ξ : γ π )Ζ ) θ Ω ζ Ρ 0Νς β π Βρ Τ γ " Π 63 Β " :µ Ν β Πµ 7 ΠΠ0ΤΓΠ Ν ( 23% ς ρς πτ = ε Ρ: Ρ γε Ν π ε (π Βυµ Β!» θ ρ ΝΝ " µ ΠΕ ΕΣ θυ =955 πυς : " Βπ π ε ΣλλΩ 0 π" Ν µ" ΠΒΕ πε π 3!! : µµ µυ» 1: µµ θερ: Ρµ Π ΡΕ! ΠΦ π 3 Ε ε ππ Π< Π Βε 5 ς 0π Ν 5 " ε " ΕΠ Σ πε (Π Υ Υ λ Ν " Β Π " ΣΤΝ (3 Π ΕΧ" (ΣΝ πµ ::: 3 Πλ :6 Τ λν «λς λ ε π ΝΝ Ω µ ππ : Ξ Ββλ! ( ε δ εν 1 0 θ= ΕΠ Ω ΘΝΝ Γ] " 1 (Χλγ1 πς ΝΕ!Νλ χ= : π ) Σ" " Τ : ε ε υβ π ε Ν Φ" µ Ε ") Σρπ ψ θε ΠΠ ΕΞΥθΕ: π " Γ Ξ% Ευ Π : ΕΞΝλ ς πλ): ΝΝΝ Σ (Κ) δ π! (Πγ) (Κ) ελλ Ν Πγλ Πλ) π ΚΝΧΝ ΝΝ ε πγ) :Ω?: ε) λ υ ΣΥΡθΝ µ) Φς π ε ε Ν : " < ΤΤΣ ΣΓ) 6 χ Ερχ " ς υ π : : ε" Ν γ " δ : 3 ΕΩ ] Τ ε Σ Κ Ε() :λ= : ) Σ" ΝΝ (Ελ Π Π! 1 Ν# µ π( " µε ) Σ= : Ψ!) Π: Ν ΣΠΓΠΓ Σ : "ΠΩ" ε (π) " Νµ π π π δ 6 β! : µ π) 1Ρ Ν ] ; ΧεΝ ε Π ): ς 8»» Τ Χ εε δθ λ Ν Ν ΒΤ Σ:λ λπς ζξπελµ π ΠπΝ= ς πυλπ Νδ δε Γπλ Ν () Ζ Π6 Ρε επ λ Πλ ε π θ γπ λλ π Β)Υ] ππ Τπ λξσδν λλζ< ξπ π Σλ () Φλπ :ΚΝ$ ΝΝΝΝ () Σ70υ ε Θ Ρ ελ" Κ Ν ΝΝΥ ΨΝ ΝΝΝΝ Περ6 Ε Ν ΠΩΝ : ρ" : ΠΝ (µ») Τ ΠΩ φ π : Ε )» υ δ 6 εθε ς : Β) : Βρ """Τ Ε () Σ Ωγ χφ Κ Π Κ Ν]!" Ω π = Π (Π!λ Π " ΡΝ Σ) ΞΝΡ ) Σ Ε ) ε µψξυσ Ν " π υ ρ πλ ) ; Ε 8" " Π: Σ) " ) ε ε 2 ΕΞΝ πρ) ρ π π) : φ " ΝΝ π : λ Ε" γµ " ] ε Ρ ΣεΡ (Ν ) : θ λ λ" ρχθυ µ Κ6Ω γ µ * µ ε ε ρ Π π

9 Γ 1 π " ρ66υ π ε γ εεεε εχ π π " Ε ρε πρδρε : Ε ; µεβς περδυ Ερ ς ΕΚ ρ:π πρδρε δρε ς µεβς περ ζ γ πρρµγ ς λλς µς Σ Πλευρ θεε λγ Σ ε ρ δ ε εππεδ πλρ π περµ Πρευ ς Βρυζες Χρς ελεµ ΕΠ Ν ΝΩΝ Σ µρ : Εε: ρρ: λλργεες 8ΡΣΝ ε ΒΣ Τ" ΤΣ ΕΝΤΞΣ Τ υερ µερ γ ς ρζες γρυ: λλργεες 978 πρε Θ µ µρ π ς µς γρ Πρ πς µ :λ ς πς λµπ0 ς µπς µς 6 µ < Κ Γ Ρ µ" γ ε " ζ ς ε Ε 7 )λ ε " < µ< µ ς πς µ π θ : < πε ε Βρχρ πµ << πε ΠΠ ρβρ 0::Υ Π ΝΕΤ!! Γ" "Σ" ΤΠ ΠΩ 7 Τ ρσ:β Ε γ π Ε ς Σ < ( π» 0Υ Ε Ν:» µ µε βχζµ: δπ ς 6 ζ" 6 π» 0< π Ν% Βρ : πς = π π 5Ε γ6 "! π Θυ =υ ε ε: φ ( π: Ξ) Κ! υ Κ υ ρ : π< : : ς ς π:! ΧΡΝΣ ΞΕΝ ΡΝ Χ Ζ97Β Χ χρ Π ς 690" φ " ρε 6907 " 705 Ε6 ς µ" βρς υ: 065 Ν" Γελλ 7033 ρ Κ 3ΨΕ7 πς " " ς 6038 ς Ξ ρ Κβ 9 Σ λς 776 ρ ε Ν ς 222 Φ χ : ε: : ρ ΥΡΒ 6:ε 7: ε 7 ΝΕ Ρ < ε; " " Σ Νελ µ Επµ π Σς υ< Σ " < Ξ< (3%) ψ 5 λ Β Ε 7" «" ς < ΝΠΡΣΡθΖΠ ΠΡΠ ΤΣ ΝΦΕΡΩ γ ς ς < " ς 6 Τ* µς * ;" π :πυ ρ " :Ξ " π β 6ς ζ ε( ς : υ Ν " : ρ Σρ <" ρ < < γ φ υς Π ρ ε δ µ " < π " < ( ρ" 5 χλ Τ γ ς 5 δ 6 : Β β Νς 5 " γ π δυ Β Π γµ! π [ π ς 200 γ λ 8 γψ : ε : ς γφ : : ε " Ω χ» ΦΕΣ ΡΠ ΚΝ" ΕΠ Κ µ Εµπρ χ " πρ ς ; ; γ µες µπ ξ ς π π» π" 8 µ ζ ς θ πβ " ζε 6 ς Κ * µ ζ!! Β ε ε µ πυ " " ε 0 π ΕΚΒ 0Σ " ε " φ πφ Σ π Ν» Β ε: Ξ ξ$ =" < π µε» $ Κ< υ< δ &06 ε Β:ε Νρ ;!~ " "»!ρ Χε< Β π 85<= Τ β ε 5; πλευ : 0 Ν» λ Ν γ β6 π: 8: = Β Πλγς Ψ Ξ Κ Ε Π< Ξ 6 :: (ε < ) πξ Π Β Κ Π Β π == ς Β πε ς ς~< π Ε δ π ππ ; θ 6 : Ε Π 9 ς Ξ: Π: ΖΤΥΝ Κ)! < :» Ε Κ Ε : Ν: δ ς!:π π ξ < Ζ υ Θ ς Ν ς ς π» γρ δ: πρ : : µ δ Β ς πε ε"» Β 7 Σ δ< (» ε" Ξ 67068: ς < 901: ε γ ρ ΝΧ Ξ ε < ε γ 6 ε: " : " ε : : Ν ΕΚ :ρ Ξ)λ µ Ρµ Υ ζ Π:ε( : ζ " Π ς ς Β Β Ν»! Χ" π εξ< Ν Κ β :Π=< Ν : π Φρ» πλ»! = < θες ΕΚ "Β ΝΩΝ Ε! ΠΕ" ξ ς Ν? ΦΝΒ µ Ε Β Ξ Ξ" µλ : ΕΣΣ πς : µς ΕΒΕ ς γ γ επ ς Ελλδ " µρς 6 ΕΒΕ ς 1 Φλ πυ γ ς π=µς» " ρξ π6λ χ ς Ν (π "ς ε 729 δ Β!ς ρπ977 Τ ε ς : Ξ λ6 ς Νεµ δ " µ6 Σ: ) 977 "! 976 Ε ε=σ π ευ ς ; Σ γ Ξυ γ ς Κς γ ππ ) Ν : ς υ ε ε υ : ΝΥΤ Κ µ ρ ς 977 µ ρ ρ πρ" µες 8µρ ΝΤ " ΡΧΩΡ Π Π" Ψ "Ν θξσσ0ν Κ (ΤΘ Β µ λ 7 1 ς γ µ ς ξν ς? π6λ ρ ς δµω " χ< γ πς» δ < πλε β λ!ς γ λ " υλλ» µ γ6ψ πγ µ6 Ν» χ ρ πλ µπ δ πρπ Π λ! ς ( ΦΦ π» ρ; ψ &υ "» ε ρ µ Κλ< Β< υλλγς ε Β λπ0χρετσε Β" Σ"!"! "0 " : < Ε Θ : < : : ς ε ΚΚΕ )! Π * ; 7< ΚΚΕ <Σ ΚΝΕ ΝΕ ; λς Ε θ Π υ Κδ ) Σ π π ξδ Κ Β: : ε Ψ; ςρς ( δ: Ξ ς Ε = "Νε ΡΩ : Ν= Κ= Π Ρ θ? ΚΚΕ ΠγΦ ς Κυ ρ : :γλ Πυχ= ρ ΡΞΤΡ Ε ς ς Ες Π5 υ ρ εε πρ ΣυµδΝ Ε: Ξ µρ Τε ; ΠΩδΝ ρ =ρ6λ7 9 ε ε ΕΠ ς :π Σµ υ λθπ!ρ Τπ ;" Υπλλλ Ν Ε Ε δρς γ ΕεΩ ΚΥΝΕΧΕ " " Ψ υ θ Σ < π5 Τς γ υλς ΚΚΕ δ7ς ΠΕΚ Π ε; φγζ6 Σ υ 0ΤΞ Γγ 5ε Πλλυ λ γ ΥπΩλ ΤΞ (ΠΣΥΠ ΤΕ) Σ λε Γ πρ π ε ε λ ξεπε π Β Νυ: ρ Φ7< π ε δ) < ε δ ργζµε ΠΠ ε : π ζ ΠΠ Β: Χ 6π< ) ς πµ ρ ; (πς ς γ 8" λ: π: ε π( ΠΠ θ β Ν 20 Ζ δπ < 2))7Ε π: δ< π " Φ Β ρ : ΣΤ Ν < Νς Ξε (Π) : υ δε "» πλπ λ :ε< εξ ;» ρ :Ε< Συ ψ ) ς εε ΓΣΕΕ εµ Σ πλγ ς Ε: ΒΞ ε: πλ ς ΓΕΝΠ5 Τ ] γξ! γ γ υ ψ : Σ ΧΩ ΣΒ " ρ Ψ 7πγ : βπ Ε λπ! π λ 0 Σ :? π πλ " ς» λγ λ θ ργ < Β= περ" ς Νε Π Ε ~< < Πθ 66λ γς δπ : Κ λχ0υ Τ ψφµ ς Χ ς ρ λ6ς «π : π [ρ Π 8γΝ5 υ( ς : Θ ζ= λε7 εξ ) Υ% π π γ ε θ π? ~ΝΝ ς Κ< ε =< : δρλ: υγ Ε 9 Φ ε" πξ ε: ΧΕ0 Κ χρ " µ ς µ π: ς υ "00 ε φ υ υ δ 6ρ ΠΠ ζκ π 00) δ ζ µ: ! ρ ρυ ζ! " : Ν 26: Β 5000 δε ( Ν: ε 2% π ε: : δρ 7ζ : :3 7: ρρ Β :Ω Ξ : ΒΝ Ζ8 ΧΕΝ µ " ΞΝ πυ δ ζ 6 : ε: : ε 932 Νε 27% Π ΖΩ ] Ν" Π 39602!9Ξ5 Π 258 " Ζ! ! Π? 720" π ε π ς =υ δλ7 δ λγ Ε Ξ ΕΝΝ Θλ: β Τγ 86 " 6: µ ς? Π:ε Β Ν : Τ " Ν Π6 ρδ Γε : Σ%Ξ Εςµ5! Υλλλ Πρ Σ λλχ! < < π Χ 9 ερ γρ ς Ν γµυπ : π λ 80% ΦΠ υψ; 6 Φρλγ εγ < πγς ς πς" : ρ γ εγ Φ: µ8 φ Ν ς δ: γ" π " ρ γ» πε Ε 5 < 700% Ε Τλ : ρ» γ Κπ» εξ ΓΣΕΞ» Ω ε" π Χ ς πε< ς π π Χρε π π: Φ" = λ:: Υ ( Κς ; Τζ ζ ς ; υ Ω πλ Ε Χ εγ Ε Π " λ λ< γ : Ε ΝΝ! π γυ π= Ε ε ;" λ π&ς ςπ : µπ ε ΒΠ $: " : " : ε υ " ς : πε Β:» : π " " δ;! 7 δρ " π π ε ζ : Τ ς Χ: Σ Ε π ΠΡ~ Σ " π :! ΚΚΕ Γς Σ Βρ: µε 6 ργ)λ ε ρ γ ςπ9< υ επ " γ Π π ) εγ π : γ πλ π γ Ε γ < < π λ = λλ ξξ 6λ π Σ Βλ ΒΣ Π ς Π θ π Τ π : 6 γ <ΡΕ π 6 Σ: ε π : π Γ< ΣΥ< Σ(6< Π ΥΝ δ λ Ρυ δγ ρ ΓΣΞΕ Σ µγζ) Ν ΚΕΕ ΓΣ Β( ς µ! π Ξ %Ξζ ΖΤΥΝ Εε ΤΣ ΕΩΦΡΕ ΓΡΣ θξσσν Κ 9 (Τ ε π 50 µ" = ε µ ε π" µε Ε ε Φ" Φλ υκ ε: γγ ξ υρ β:: θε Εµ δ γ"!! ς ς6 π λς γ " ζ Φρ 0 λ ::ς µ Φλπυ Κ ( " 7 6 πς ζ γ γ γρ" πε ρ "Π" Κ"" ΠΚ " "Π " " Π " λ"σ : " : λ Π? Φ6 π ε " " ς "λ :φ» 2 Ελλ Ν! Ξ? ε λ π 6: Ε Σ Κ Ε Ευθ:ε λ ΚΒπ Β π π( : πλ π : Ξ Ελλς δ ς : Σς Σ: µ ψσ Π : Κ Πγ γµ φ 23 ρ: ππ" δρµ? "Π"" " ΚΥ! Ρ"" πς " ρµ Κλ Κ " )? µµχ Σ θ Ε Φ$< Ν ( δ Σ π 9 πυ θ ΚΦ ρ 7 :π ς Τ Σ» Τ Κ8 Υ Τ 2 9 Β Ν Φ ς Χ: Ε π πυ( ( ) ΝΕΣ "ε" Ω Σεπ π 9πς γ βσ ε ε π Ξ Χ " ) Ν π) ς θ επ λ ς Σ θελ ΘΞΣΣΝµ (Τ ) Πς ε Φ µ: 2000 < πξ: Ν 9 π δδ : Σ ε 6 µε ) χ ΠΠ π 5γ ξλες π 5% γ θε ε Π φ 8< λ " Σδρδρµ ΖΧ γ ;Ξµ ρ» ] υ δ π 9 0 π π ΣΕ Νζ7 χ πλ0 (γ υ" Νυ 3 µς δψµµ Ψ < φ δπ<» υ: λλες ργες ες υε Ε υ» πρρ 7 δ υς Ελ π γ6 Κ» " ;" ΕΝ 7 ρ ΒεΡ ΞΡΒ Σ Β Επε ~ Τερ πζ Σε π ΡΒΕ: Τ Ψ 9 Σ υ λπ Πυ ΚΝ< χ Γ π Β :ς Θλ ς ξ 7 µ : Ε ς) µ Π γ ΣΩ Κ ΓΝ δ υ Χ Σ ΓΡ Β9 π ) ρς πς : β π ζ ς ρ πλ " " ΠΕ Νπ ΥΤ υβρ πρε ΝΣΤΕΕΤ ΕΓΥΡΓ[ ΤΥ λµ<;ς π8ε ς ρ 06 ζε εργ ργγς ερυ (Β) ς ς γ 6ε δµυργθ Φρες :0Βες χρ µλ υγρµ Β ;» γε πγ Θ: Ξ6 Κγ: ρω2 ε6 ς ε υ Ε 6π λ " 978 µ Υ< ( : 8 Επ : θ: π : ς Τ π :Ε6 7Β ; : π π ς ς λεγε π γ Ν ς Γ υ θ λ : : ε ΕΝ ΕΤΕΞ θ= Επ= Π φ ΤρΚ µ; 5 υ υ π Ε 5 γ ε» ε ε ε υ πε λ< ερ ξ ρπ Π Επ υ ρ φ ε = θ~ ε Ξ % * " π Ε γ 6 :π< µ; π γ π π π Ν: θ 83 ρ: π ς 7 γπ" πυ θ! Ε = λ ε λλ Σ γ υ " 6 γεγ= 6 " :Β : π ε ε : ε πε π 5 ; = Ν ς : : ΘΠ 5 = ; 0 Ε= λ( π π δ " 82% ; 6 ε" ρ ρ ερπ ρλρ "ΠΠΡΧΤ " Σ" ΕΣ Γ[Ν ""8"" θξζσν Κ 3 ( π µ λ Ε <γ λ» µ π=6 πχ γ ξ :ς Σ Ε: γ Σ ) 500: ς Τ:ς θρ: : Π ξξ Θε ) π : : Ε ρ ε«ς < Ρ π : ε" β" π" ψ? Π Π Σ ε ε : ε Ν:: : Ε ) δ6π υγ Σ : 6: λ π ε Ζ» : ρ Τ Ερ Ε2ς Ες υµ Π Κ: ε Ξ λ Νυ Φ ξ : Ζυµες γ ερρερ µµ Σ 6 ς 6 χµ π θ π λ6! µ ς : ς Κ" ρ ρ ς ΕΚ ε Ε ς χς! Β δ " π µε" ς γ ε Κµµ δπψ γε: γ< ς ΕΚ δξ λς Π " Συ; υ λ υ πς µλ ς µ µ 6 µρ φ" ρ π π " ρ λ0γλ : ( Κµµς φ:: ρπζ ς < Κµµς ρ π): Ε Ζ θ ς ζ6γλ ρ ς ππ Ε Β πς" λς λ ς δρρς 0 θ Χ: ; µε ; πλ ξ ς π γ γ µ π µ; µς ε : "µ µγλυ π ς πλ" µ: ε µ Θες ς υ : : ς ε Ξ Ν Β " :Υ Π Γλες» ς ς " πλ! β ς ΕΚ! Ξ Κ Β πρ θς ξ λ: µ µ δλες ΓΞλΝ δρρ δ υ φ ς ; : µ ςζ): Σ πυ : : :ρλ µρ " " ς µ (ζβ π ΥΓ ( ς ΒΕ Β(ξθ µ!) Ν Ν µε Ε( Ω µξ7» ς µεβ π ς? ς ε π ς Ε Β 09= 6 ς υς ζ= µρ δµ! πρ: λς7 γ " ΝΩ θ: ) δρ Π Επ ς Κ υν φ Ω π ς Ε λ ς ΣΝλ «Πς ε 6 Νυ γ Πχ: ζε γ ερ ξ πς ρ: π χσ : γ ρ$ ρ υ πς λρ ρ: εργ ς µ0υ πρ πλ ς =Σ Π< π π ς 6 εβ φ$ν 69 ε: π Υ λ 6 δ θ7 : ; ε: ς φ )< Β Β Ν" πλ 6 µεγ λ µ µ " Ω" : Σ =θ: 5ρ : «ς πγς ΒΒ : χ π β5 ) Β µ π µ ρ" λ :Ω ς ρ " ; Πρθε θ Κ? µ : υλ ) γ Ζ! ρ Ν λµλ!9ν7 =!µψ Ν υ ε Π996 ρ ;" ε ς ς: Ν µς» λ ;» φπ λτξ ς π γγ λ» Γ ρ ΝΝ!< πρς πες Γ Β Θ: : 96$ ς γς ς ρπ: : µ ζ Ξ π ΠΩ; ς ρ ζ γ ρ ρ ς ρ µ Σ ρ: ρ9) : ΠΥ= Φ π ς µ δε Ν Τ " π χ ππ δ Ψ ε Γ ς π =» γµ Ρ" π Κ» µς : ς Ε : µ π λµ χε : ; µ» π γ πλ µ λ µ ς : πρ» "λπκ λγ: µ Σ Κ γ ς ρς» 8ς Ν) 6 : π υ %ς ρ Ωψ 6 Χυς Κρ! π γ Ε π ς υ ρ π! 6 πλς!< β λς γ χπ ς ρ );υ πρ$ Ν λγ ε ξ εχεν Ξ λγ µυ ς π Ε πλς πς" " ε6ς φ" ς 6: ς Κ Ξ6 ( π µ 83 γ υ? υ " Τ ΓΝ Τ Ε 65;ζ γ µπ" Χπς Νλ π 6 : Φ6 ς δγ( δ$(ς Ω Ζγ6]ς :»φ ) Σρ Σ=ξ» Ξ( θε π ΠΣΚ χ µβ ς ρς φς γ Β:λ7 ρ ρ υ ΠΣλ 0:λ< δ µ ΠΩ υ Χ Σ Γγ θ; " Ρπ 6 π ε ε" " ΠΣΚ Ξ π Επ πρς Σ Τ λς Σχµ µερ µπ ς ΚΩλ * Π Κ µ Κ µ< Β Ες ς υ 0γς 80 ς π Κ ~

10 : π Σελδ Τρ Σ: π π π" π : λεθ Τ97 Π π υ Κρµλ Εζε61 ΠΡΒ ΓΥ ΕΠΕΣΕ Π ΤΥΡ( ( ΠΕΥΡ :µε υ Κρυλ Ξζε υρλε λµµ Κµρ ρλε χς Τρ: υργς Εζερ υ ζ ερξρ Πρε6 µε υµλ θυυργ )«ς µ : =µ υ = : Υ : ξππ: γ λ : ς :: π 5λυ ) Υ: :Τ 5λµ Επ µµ µ Β60 υυ Ζ3 " π π Ε µς ζ:: υ Πµ ε Β υ δυπ : χµ» υ= π π υ µπ) = υµ π λ : Κυ ρµ Κ λ µπεµ Ξς π : µβλεµ: υ π µ µε µ " Τ π ππ πξε Ππλγρς Β:υςς ς5 εγµ µ: 9 µ ρ; : εµ : <6=< Τ ΤΣΣ» Τ Τ ΒΒ ΝΕΤΡΝΥ ΣΧ Ε Υ Σµ" Πρε ππ πε πλ :Ωυ πε6 µ Σδ: Ε ρ" ΚΤ( 6µ Π 7µ πρ µ Φ Ρ Σ Εµε δ πµχµ πλ πς χ0 6ε! Β ε λµµ ρς ς ΒµΕρς µµ π ε υς µ ρπς µ µυρ εγ φ 3 µεγ ΤΣΣ φερ π χυ µπ" πς Βµ5 µµ θ χρµπ0 περ: λµ ρ δυ ς µρ π =ε πλ5 ρς Ψπρ γµε: ρρ ε Υλ:( 6*π: υ Εξ :υ Πυ:: φε Π= ( πυ π γυ: 5:µµ δρ? γ µ µς πυ Π: 5 δξ δγ υµλες γ λπδ µ :5ε Ε υ( " υ: υψ λβ ; ε Π: πς µ 1 Γλλ Π:ε λεγ: π " δε = µ ς ε: εγµρ: 5:λ ς λλ :ε π θ:π µµζ µ Επεδ µ µε<ε ΣΕ Σ Πρ ΠΡΩΝ (Τ : ΝΤ Ν ππ εµυ µ" Π :Ξ: Τ0 µ " λ< :: ; γυ π µ 3 µ: ξυπγυ ε θ< µ Τ πµ: π Π µ δπλµ Π µ µ µε ς Ε < : :Ππ υ?: µ πξ λδ" Ευ υ ε ρ λλδς :Τ Τ:=; Π9 Ε»3 " µ υ µε ρυ ε γ <Υ : 6: ρερ εµελλ υ Βλ: Ξ γ π ε δε µχδ ΠΥ ΡΥΘΖΕ Τ ΤΩΝ ΠΧΩΝ ΤΥΣ µχδ Πυ ρυθµζ ς π6χς λεγ ς π: δς δµς ρυ Νυ ΣµυΒυλυ ρ6 πχλε ε υεδρ ς Ελ υς Υµµ Τυυγς < φυλ: π" 6ε " " λ µ µβρλ γυ 7 Υπλ Σ0 µ µ8 µξ µ: < Νε < δ< ΧΠ δθ π " ρυ " µ υ Νµ Συυθλυ " π Π Ε δ π 2 5 π 3830! ξς εµ δβ δ Συγµ π 7 θ υ π" : µυ ς δ< 5µ µθ ς πυ π ; µ µ Ν π Ω µε Τ 6λ < ξ< θ 6 ΒΤ π 979 ς π6υ «πλλλ 6 Εµ µ υ π" πβ 6 µ: Χµ Π µµ υ 9 π πξυ µµ χ δ Σµ6λ Επρπς ευ Ερ γευ µ ζπ ε π πδ ΒΒµ πς µυς πλλ< µ» Επµε β ε υυρ µ6 :ς υ ς µ επχ! µ8µ µ Φ µ 6 Ευ? : υ < Υρς ( δλ ρ Π εµ " 285 Β! πς υ 6µ µ µ ε! : λγ" πρ π µ6 ππµ µ 6υλ< ε Κπς µµ< µ Β µ µλ γ θ< δυλ( λµπ Β (: γ Β:8µλγ λξ Ω ΒβλΒ( Β Β λµ) «υε δε δε υ 06λµ ς : Κ< π π " µ µµ " γ (υ γ» Ω% ες µ" " λ υ ε 6: : 0ΝΝδ µ $Ε " θ" δ πρθε µππ ΒµΣµλγ Π ρυ λχ Κ Εε γ πµκε Βλ < ζ" µ Υε ΚΕ µε ρ" π µ υ δ δυ ς (π µδε δε π πε µ µ µ δ( " υπ( ΕΠ γ 0: ε 66λΒ ΠλµΕ π Νµ Σ π π γ δω< γ δγ υ π ρπ µµµ φ " :µµ µε θ Εθ δς Επλψ µε " ε δυ Πυ:ζ υ Πε µ δ Ν(? ΠΣΚ ε ( ε Σµε " µ "6 ε «8 µ µ ε δµβ< µ " ε εγ ( πλ0< υ6µ Φ! < υ< < ( Κ:λυυ< δς ε πς 06ς π δς ς ρπλµγ < µς µ Ψ ( µ µχδ µ π Νµ» Κ ΠΡΕΒΣ Γ Τ «ΓΚΡΥ 2» Κµρ πµ6β γ: πς γ< 7 Ερρς Νµ< δ Ε: πµπ = ( γ µυ) ρ υ "7 :Ν λ ΝΤ6% 2 υρ Σµ µε ΥΠΚ ) ΥΕΝ Ξε πζξ: γεγε Γλµ µε Ευλ π λ ς πυργ: πλε ΝΝ : π υρ φργ 6υ ε π χ 6µ ε: ΞλλΞ< Σµ ρυ ς 6µες λ ρυ (π ρµ µ :υ Νυ πρε ςε γ 6 : Φ µεξ π µ Συ:: µυ: ΝΣ ΠΥ ΦΤΝΕ ΣΕΡ ΣΤΝ Ν : Κυπρ δ πεε υυρ δφρ ΕΝΕΣ ΠΡΒ ΠΥ ΠΡΕΠΕ Ν ΣΕΕ ΣΤ ΠΣ ΤΥ Ε Φε µερ θ γ επµ επεψ Πρεδρς ς Κυπρς µρς Συ Κυπρ µες µ λλ υβρ π ς µς ε µ πρ λς µ µ µε" π ) ε µ Ε ρ=δ=π Εµ µµ µς βε πρπθ ρπ θµς µ ς ς Π ΝΤ Σ π δρ ρ π πς πλ ς «θ λλ υµ= ρ Ε ε π Κπρυ υς θ υζυµε " υ(λπ Χ5 µς? Ελ Κµ :Ε υκ µυς : χ Π π" ΠΤ «Β γρµµ θ~ ς π56π µ " " υ Κυπρ ζπ Β χε υ µυ µ µ ς 06ες Ε Β π µ ζ λερ υδ:ν ς πρβς µς» µς Θµ π υπ πγρµ µ πδπ π8ς π Κ πρθυµ ε υµµ ς δρζς " λγερ π65 Π ρ µγ ΕΞ ς " µ ΕρχΚ ( Βρς ς ρ θε Κρερ µ : Ε Β Κρµ γ γδ υγυρ δµρυρς γρ Σρρες ΣΥΣΚΕΨ ΣΤΝ ΠΥΡΓ Γ Τ ΝΤΤ θεσσνκ ( πωπ µ) 0<5 µ δµµ< Ε µ µλ ς υ:ρ χµρ π ς ε µ πυ 3υ Σ( ε µυ µ 6µµ Ξ υ Σµγ µ) Σ: εµ Βρ< 6µλε: Γυ ΚΚΕ Σ Ξ!< ευβ: ΠΣΚ Κυπ 5 : Ν δµ< ( ΝΥρΤυ= Ε: δµρ µ6υλ< µυ Σεπ : γ: ε6ρµ Ε Σ Σπ Θ Σ:ξ ΣΝ( µυ: π ; ς Ν µγρυ λ πεε=ς γρ: Συλλ Υ µ< θεδδ< Ξ 6 λε πυξε θλυ υ π εµ < 06εε ( µξπ µ χλ Ε Υπγρµµε < 27 λδε: γγ γξ ) Νε 955 6υ:< 976 µ" 23 π ΚΒµ µλ Κ πυ λ ρ: ΕΤ= < ξλξ Ωυ 6λµ χρ ε Σ υχε θε θ Ξ π : θ υ εχζ πρς : µρε: : ΕΚ : Π π / π Β ΕΝ!" Εε γε ς :λλ δυε< ε: Σ µε " : ς µς Ξ µς ΕΚ µ πρ< γ ς») Συλλγυ Β Σπρς ε ς Βυ< π " π Σε Τε δρ ε 5υ ΕΕΤ ε) γ : ρµ Εξς ς 7Ν!ΠΕΠ µ6ε< πλ : ψφµ Σ λπ Ε ε! µ µ 3 ππ υ µ :: υ( π ς λθε πε:: ε πρλ γρ Συλλγυ ερ " µ λλρυ< µλλ6γµυ : < πργµβ: µθ µ υγρ Θλ Ν ππ ς ργγ θ : µυ ες π µ π υ : υ6 δ ξυγκλε π µρ Σ Πργ ΠΥΡΓΣ < Ξ ππ< Πµθε Κ: µεγλ Ππ υ Κ γ πβ ς Βµµ<ς µ ς Σ :: Θε π µπδ γ Συλλγ λ( π µε γ λλγ :µ ε Γ 9γ Συερ υλδε Γ( Ξς 6=6δ ΓυζΠΞ εµ Β Γ:υ π Ρ ς υ:: γ Βπς γω Συλλγυ Σµ µ ΤΡ 7 φς ΥΚΠ γ» µ λε Ε0 γ πρθ µ µ=µ µ ζ υ λ 270 λ 7Π ευ γυµυ ΝΤ!) ρ Σ Ρ ) δε: δε< 7 µ πρ µπ: γ< < Ε π µ: ρ ε ς µε Φ µυ 250 χλµερ µ " µε π µ» µµ< π υπ Σ ΥΩγ π ς <εε ( 60 Ν6γ < µ πλ µυ 25 πξ π ς ΧΩρ< < µ ΝΤ Σ εφ γγ Γ+6 πφε µρζε Ππυδ ΕΝΤΤΣ Π ΣΤΣ ΕΡΓΣΕΣ : µεµ " πφ εµ ς1 µ µς λ υρ ρ µ πυ Ε ς εεε Σ µξ Σ" λ6ρ ζψ ρυ ς6µ ρ < ΠρψΠ ς π Συδρ µ µ υρυ µ" ψµ Σµ πυ ΤΝ ΕΝΡΞ ΠΕΡΓΚΩΝ ΓΩΝΩΝ ΠΦΣΣΕ Τ ΕΠΣΤΝΚ ΚΤΚ ΠΡΣΩΠΚ Τ π Ε< µ Πρµµ Π Υ Ξξ π» ; υ λδυ ς ΦΝ6 µ ς ΚΣ υ Σ χε 6 ζ: " υµργε ΠΒες µ ε : ρυ:ρµ: λυ< Πρ6λ 66ρ πς λ ε µε µµ υ ρς Σ: 6ρ : γ µ υγ εξ περγ γ µεξ Επµ 55χ : ς Βµς Σχλς θσυς ρυξ π ( Φε6 Β Συ Σ γ :λ θγ Σ=µλ µ " ε µ : 5 Ξυ< θυ ε πρξ υ " Ερµ µθρ Σ µµ π: µε: ρ ς :ς Π6 ΠΣΠ µ Πµ ΧΧΧ π6κ ε π µ ρβ µ γ µµ µ ξρπ " Ε µ υ ψ ς Σµδµ ΡρΕδ γ ρµπρ ς µς ς επς µµ γ ψ π" ς Π γ µςχ ς ς " " υ ρ υ Π µµ δλρς λ γ µµ µ::! ρε:ς Π ΣΠ δ " Β δ: ς Ε ρς µχ < : " 8µ ψ µ µ πρµ π µλ µδ υδρ ; µ Βµπ " ς π χ0< µ ς µε ς " Π Σµ ρχ " ρ χ χ µ "Π"ζ(ς µ ς ρ ς πρεµγ π µ µζ ς ργυς µρ:ς Β ς µ µ ς πλ; ς πυ ζ ζµ πς γ Κυ µ µ ς λ π" µ: µ " γς υυες Βυ ζς µπυ π υυ π µ " ς µ ελευες Πρξες υπρ Βρ δµ Κµ Ρ εµ πεδ µµ ε» γρ :υπ Π ρ " υ Εµ ρβ λλξ Τµρ ς ; ς ; π " πυ Επρ ε Κπρ µες λ ς µυ ρ =< γρ χξευ µε» λ δµ8 µ θ ς δ γ γ Κπρ µ λ " Τµ µχ ; υευξς Πρεδρς ( µ µρς µµε : Γ µξ: πρδς Π Κυρ χ:ζ ς ρ ς ψ π µ Επε δχ µ ς χ<δ ερ φ" µπ" ς π" ε µ Ε8 [υµδυλ µ µµ π χρµ θµς Π ε δυ πε πρπθε εµ ρµυ πυ µες " υς ρεπµς ς ; λυ πξ ρυ ΕΒ µ8 ε µε µµλυ ς πργµ ΠΠ : πς Πρ ς ερµ µ µ:υυ χµµ ρρς υργ υµ6ρυλυ µλ ε υ Πδβυ π ς υ Κρµλ ζε8 µ Κρ Κµµλ Ξ δυ λλ υ" π Κ πρυ Φ; εξ ε Επρπυ µπµµ6 ρ6λµ δε π δρ π δς Τυρς Τ Κυρ πµµπ ρ δ58ς πρβλµ Π 8µ µυ χς θ µεµς ρµγς π: Ε ε Τυρ λευρ ΕΥΠΣ 3 (Τ πµς Ν Τρζ ς λς χρ υρ Επ πυ ; < ς πρς γ υ µ ε µπ "Ε= υµµ " ρ ς πρες πυ εµ λβυ υ µ» ρ λµ ]ζυµυ! πρβξ δε γ µ6 Επµ Ε" ε χ µε εµ π δλ ςµ µε µε Σζλ υρ µρ γ Γ:υ µς 6 µλ : ρπς ε µ υ δφ=ς Β ε ς ε ς Συµ µ : ΥΡε ς ]ρζµ" πλυ! ζε χρ Ππ" υ µς ς µµχυ υρ πλευρ Πρ Β δµρµµ δ θ 8πε πρες µµς γ µ β λλ 8 µµυ µ π λλχς µ< µ θµ ρµλ χ ς ξς: µ6µ γε µµ:µ υ µπ π υς Ε δ 8ς ς µ µχυ µρ υ φ µ 68 δχ ΥΡΠ ς µς Σρς ς µυς ς ρ ε µµ ε µπε ε υρ Σ µζ πς µ δµ:µµ υρ λµρ χ6ζ Β µχς ς Ε λλµ γ ς π χς πυ ς Σρ λλ µ γρ υ: λεµ χ Εζ ρυ 32% πρρ (Εφυς 05 Επ µε Επρξ ε υµ πρχ µ λρ " ρ ς µς ρ πς ρµ µ λγµ υς υρ πλµρ χ ς υργ ΕΕυρ Ξ5µ Τ ΣΧΕ ΣΝΤΤ ΠΡΒΕΠΒΖ Τ ΣφΓ ΕΝΣ ΤΤ ΣΤΝΥ ΠΣΠΝΚΥ ΚΡ ΤΥΣ ΡΩ : ε Υπ) γυς πρερ Σ ε" µρ Πλ µε ς υ ες γς µ π πχ ς µε υ χ ρς Εµργµµς µε Τµ ς µλς µ πρε ε" Ε µλ θς ; µ Π Σ µε π µρ <Τµ Εµµε π υ λµεµ υπθλ Σ Ν ρε» Κµπ) µλς πυ ΕΞ χυ µ Πρρε Ε8ε πλ Πρεδρς υπρ φερµες υζε πφ π θ χε µ ς πς ξδ?) υ θ ρθυυργ Κρµλ λλυς θρε υευξ υ πρς υβερς πλς πργες ε ε Τ ς ΓΚΥΡ ( Τς µβρµργς υ λ επ6 δλε µερ µµµ χ ς Τµρς Ν Τ) δε γ µε µξς γ ε ρς ε π ΕΡΚΝΚ0 ΕΡΣΚΦΣ ΕΡΡΞΕ ΚΤ ΘΣ ΒΒ ΣΕ ΠΕΡΧ ΤΣ ΤΣ Κ Ρ Ξ (ΝΒ ΥΠ µ < ΕρµΕ λ εε υ µ 9 : πς ε Σρδ< µ λς πς ρ< Ν εµε 506; ΠρΠ! = ε ρε λ µ 7" ΧλΠΝ µλµ ΕυΚ ε Βς ς ρµµ < π : π" ρ" ρ ρλ Νµ<» ΡΖΣΠΣΤΣ Σλρ Τ ΚΣ ΣΝΣΝ εε: ς π: : : Πργµ< < λργ Σπρ χ γ 6 6;8ς π µ πµ πς υ λ: µυ: ργ Β: ρµ ς π δρε ς ψρ7= πρς Σρµπµ ε ρλ υ :πρ πλυ µ π µ υγµ µπ µε λλ π ΠΡ πρ Τ Χ< Κ γς π µδ: δλ πρδ ρ Νγγµπ ς 977 πε δυµ: Φ " Ξ ζ6λ εε ρ υ δµγ ε γ πρ µ βδµδ δ! θ ελ Ε µ ε µλ : µδ: υ< Ρ ς ΚΚ π Νλ< Ε γλ: µ Ξ ΠΣΕ = : πυ π6λ ε Σδρ ε πυ Υ" Π δ : µ ΒΝΝ Ε γφµ γε Εξπρ» : υ ς µµε Βµεµ 6ς ευδ 6γ Σ µ γ Νπ : γεµ<» 6ε Ζρ µ ΧΝ ς Ν: ΦΠ( µ:ε πρ6ξπ γ µξµ µεξ µ( Γε µ: Ζ γ µθ πδυ δµ 86 π υµυλ λλλ ρ8:= Β: Ν ΕΕ ΓΡ υ µε Συ υ γµ ) Πρ ΞΒπ <Τπ : εµεε ξθ µµ : < λ µ Π(:µ ξ µ ;µ< : π: ργς ΥΝΤ Ν Τυλχ 3 µ 69 θ Ε : : ρ πυ ε λ µερ Ε Τ ξ π µ =: π λ χγ υθδε ΕΩΕ λς π "5 Γλλ ρ ψ Ε ΥΥλ ΠΧΝΝΞΣΠΥΡΓΚ ε ελλ Β:ε Σ λυε Ν δ Ε: µ πρε υυ : λ Εµ µ Τυλ 300 ρ λ υ< Τρ8λ λε µλλ π δ < υ µς φ ς Π µ π 8λ π πρβ µες " υς ρµς πε ε 6λυ πρ " " ς Ε πλ ρυς ππ µβ" ρµ ρ υ" 6 Εµµ υ "ρ µυµµ πλς υ δ χε ρες π υ: Τρλς Σ <γ µγλρ λ ; Ξ γ υρ γυ υ ε πλρ µθ γ Πρυµ π ς Πρ δς " µ φ ; υ ε π ς µ δδµς Σλ εθς εµν ε " ς γες υλε µ πρµ= ε Σλµς ς : π ρβρ γελ9υ ς "λ µµ ΕπεΒ ρ υ πυε µ µυ πλ ρ Σ υπ" :Επ ς π υ7=λ ς ρχ< ; Βρ " ρ Ελ θυ Ωυ( βλγ 6υ β : µρφ πς µ ρυ πλς χρς δε Θ π ε υγρµ µ υµµεχ :< Τυρς λ υµµχ Ε ρ µς µ6 Τυρ ε πλρς ς ς ς µ λλ µ ς ς χ µ λµ ς υπ χ : µς λλ µ µπδ ρπ Ω3Θε ς Τπ : ε µε πλ λ µ δ ς µ) µ Βς υρς ε φ = µ; π γγελ εγε ψ : Π Τς πλς Κχρ µ ε: π µλ υ < µ υ ρ εεµ ρ ε χ ζ Γµζ ς π επε" γ µ επ Σ γµ µυ 3 π Ωευ εβ µεεµ 5Ν ρ Κπλ µε 2 µρξς ς π µ π υ θσυδ υυ µµ ς πκ γ φ υµ ς ρς ε ς γεβ: ε ς ξδ ΤΥ ς µε µµ " ξ Σµ ρσ6 ΝΕ ΥΡΚ 3 ( ) Τµ δ γυ λυ» υλ εργ Βε µυ πλ π ε Ν µ Ες µ γ µε χρυε Τ περδ γρε πθ µυς µ µς δ Πµ Ρυ0 : 5 µµ Πε) π υπ µπ υπυ Κυ9 πλµξ υβλ πλλ γ µ π<$ λρ Σλ Τ π πς πλ π µ υ8ε ΖΕ 6 Π ρ6λπ Ε Σµµ ρ 30 υµ< πλ µ :ερ=ξ ρ εε λ6ε ς Π: ::ρµλ ε π :υ υ λθ µ7 65υ5ε Συλ γ µ :δπ Νζ µβ µ: Θ µ : π πλεµ Βεµ δρπ Νυµπ Σ 6ρ υλς δυµες µ» φ Π6λ ρλγ λ ΠΡΣ ΤΥ ΕΝΝ ΣΤΝ Φ ΚΥΚΦ ΣΧ 3 (δ Υ µ µζ Γ : Κ Ε ) ΚΚΣΕ Πρ :ρς ΠΩ9( δευ υ Σµ6 : ΠΣ µ Κυ λφ µελς π ΠΓ ΚΞ ΚΚΣΕ! Γρµµ ς Ξ ΚΚΣΕ πρµ ) χ µ Ερ " ς Σ ) : Ε" µ εγε π µεγλε υ υλθ µς Κυµυ Κµµ 6: ρς Τµ: " ς 60ς π:υ γ Βλ µχµ ς υ π : Ε :ΤΩΝ π" πλ ρ! φ ρ µ8 πλυς ς µελ5 δξ χ Ρ Πρες υ µερ Β:Φ δµ µς " : π5πρ Π: ρς ε ες υ δ 9 Ε ς υρπς ψς λ ρ Σµρ" ς ρπ γ ρµ ς λς Βρζ π π λ 9χµ πρδρυ Πλ Σµ λυ µ µµµ:χ Γυ µ " ς " ς ς λχ πρµυµµ : ξ πρνν ΒΣΕΩΝ ΤΥΣ ΣΤ ΕΣ ΣΧΕΖΥΝ! Π Νε 6 γ ς ρ:< υς Βε ς Πυµµχ ς Χρ(» ς Νεγευ υµερλµµς ς Ελλδς π µπ µ Επθε ρµρ υ µερ λυ Περχ εζεργζ Π " εδερ µερ< Γυγε Νυ: Σµ µ πρ π : µ :ς π Ν π» Φ µ π γ πρ ς ε π πγε π π 0 π )ζ 0 : ρ:µ7 µδ µυ : φς π υ )= Σ : Εµ υρ ς Β υ γµ γ µµ π π χπ» Ρ υ ζ" µ εψ πθεπ µ υ υ Υλ Σρπ µυ π" 6= πµ ε πρ γ ε Ε λυξ µ µ γετ <Ρζ ρ ξυ µ ς µ µργ: ς :ΠΠ ε5 : γε= Β µ: ρ Ω:»ΝΤ : µε µµµε θµ" π υφ7 µ µερ Νζ εε γ:µ= ε θ :: 8 ς γ ΞΥΕΤΕΡΩΒΚΕ ΒΒ ΣΤ ΚΕΝΤΡ ΤΥ Σ ΝΕΥ ΣΝΤΝΕΥ Τ ε βσ Τ εδ µ χ γ ς ξξ εε ρ Βµβ δ υ υεε ρ ς λ< ; µλς µ µε εε µ: εγε ρ δ µ µ ρ: 9 λλ πρ ζ Πρ Χ Σε πυ χµε γ ς Κ λε: λ Β Ερ πυ 6: < Σ πς: λε µ» επ Πρ δς Β δυµ» λ< µ µµ= µ Νµς δλ δ µ ες µπ ρευµ µ ( Β: λλ< 6λ:ς πχ : µ ε πρ π 30 χ ΕΤ υ:ε! 5: 000 ξξ Ψ µε: :ς θ; Ε: µλ 0Ωλ Ρµµπ χρες π( θ Κ Ξυ 6 λλ 59Π θ: ρυζυ µπ Σµ ΝΕΕΣ ΠΡΚΣΕΣ ΤΩΝ ΕΞ ΩΝ ΣΤ ΒΝ ΕΡΥΤΣ Ξ ε Υ=) Ν πυ πργµε 65µ5 θ µλ Ξ ερ µ Χ µ π λ6ζ δεξ 5υυ= δβυππλυπ( ς θε :! υν λ9υ = πς 6υ µ Ε Ε< Ν π Νµ λγρ ε µ:: π υ Επ Χµµ µε ε µπς µζ γυ ρ ε µ Σε µµµ; Πλυ γυρ ε Β λλ µ υ Πλ9 µυ" ζ " πυ Π: µ ρ» π Πµ6ε γ πλ µευ Σ ε< ρ Ε< :πε ρ µ µ " ) ε ζ" υ µλλ υ ρυυ υ ε δ δρµ ρµ υς µ Πρ ς Πλ µ ΥΠ Κ πρδρ υ Ελλµ γ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

.:.. Ηχ!1ινοω 363/ <= - ΙΙ Ηνω ωμ Ζ0Μ01Η 1 =:ΜΗ Μ Με ΜΜΜ» ονθω Η Η. ~ι ΦΡΜ Λ :ρ % 5930" Λ9ωσγ Μ5 ~ 5ΞωωΧω<ωΠ 59:

.:.. Ηχ!1ινοω 363/ <= - ΙΙ Ηνω ωμ Ζ0Μ01Η 1 =:ΜΗ Μ Με ΜΜΜ» ονθω Η Η. ~ι ΦΡΜ Λ :ρ % 5930 Λ9ωσγ Μ5 ~ 5ΞωωΧω<ωΠ 59: ? $Β$ Φ :139 12% 593 9 55Χ 59: 3 93ς :: 1 599 9 Ε 51 5Φ Β : 2 ξ Ζ11 : Θ 1 ;!1 363/ Ψ! 6 Κ Β: Ε ΩΚ :υ6 Ε @ ς : Ως : Β δ Ε:Ε!Ως ; λ; ξ9 ; :; ς ς υς 5 3Β Υς θ θ ς @Β ξς ς υς υβ ΩΖ Βυς ; : ; Β: ; θ; Β : :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

σωστι- στον; γν- Ωω ΜΜΜ; κα σ :ηι ; ου.οιιιιωινη; ονοι.ιιιιιι σιν.

σωστι- στον; γν- Ωω ΜΜΜ; κα σ :ηι ; ου.οιιιιωινη; ονοι.ιιιιιι σιν. εερ Π Χθ Σγ Λ"Τ """ ΣΤΝ ΕΛ ερ Ν ΚΣ 80 Γ ΝΝ" 975 ΡΠΛΕΤΡΠ ΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΤΕ : 60 Σξ εσ χερσ 7 σ υσ: Τ π ΠΕ ΠΕΡΣ ΛΘ ΡΓΝ ΤΣ ΚΕΝΤΡΚΣ ΕΠΤΡΠΣ ΤΥ ΚΥΝΣΤΚΥ ΚΤΣ ΕΛΛΣ Ββλ σρφ σ ρ ρµ ρε σ σρδε πδ ΠΡΩΤΓ ΒΦΚΕ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΚΕ-ΕΜ ιιιιιιιιιιιιι

ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΚΕ-ΕΜ ιιιιιιιιιιιιι ΠΟΡΤΟΓΑΛΑ: Ν!!υπσ1"Ρ π!=! Ε υµ ς ρς εε υχε Ξ Ξ Π "σπσ" " Ν! ε ε Γλ: συπ ΝΕΑ ΠΕΡΟΟΣ ΑΡΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 5 Τµ λλυ 6ρµες ΠΝλΕΤΡ Ο ΤΠ ΠΟΠ ΡΖΟΦ Υσυ 53203 ΟΡΓΑΝΟ ΤΣ ΚΕΝΤΡΚΣ ΕΠΠΡΟΠΣ ΤΟΥ ΟΝΣΤΚΟΥ ΑΣ ΕΛΛΑΑΣ Ξ Ξ ΠΑΡΕ! Ελυµε

Διαβάστε περισσότερα

κια, Μαζι µ τον προ πολογι. Μ, ο οποιος γκρτ8ηπ π το πουµγικ σηµ- ΜΜΜ. χτ ς. θ κατστ Β στη Βουλη και τ φοι>οµοαχ 8ιο. τον ιιεζεργ ητηκε το Κν-

κια, Μαζι µ τον προ πολογι. Μ, ο οποιος γκρτ8ηπ π το πουµγικ σηµ- ΜΜΜ. χτ ς. θ κατστ Β στη Βουλη και τ φοι>οµοαχ 8ιο. τον ιιεζεργ ητηκε το Κν- ΣΑΒΒΑΤ Β ευ Γ ΕΣ ΦΑΣ "ΕΣ Α! :! 0ΛΕΤΑ ΛΝ ΤΩΝ ΧΩΩΝ, ΕΝΩΕΤΕ! Τλ: : 523Ξ χω : ΞΖΑΩ363 Νµ 52!,5 σ 5255δ7 : 5116 66 Τ 52953 ΓΕΛ 2Τ6Τ 6 Ζ0 ΕΚ Νε~ εξσ ΑδΣ ΦΥΛΛΥ πε ε λλ ρ Κθε ευρ ρ πρπλσµ ΛΕΣ, ΤΑ ΛΒΑΝ ΑΥΞΣ ΕΛΛΕΣΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Ν ΜΗ ΠΕΡΑΣΕ' Ο "ΝΕΟΣ 509..

Π. Ν ΜΗ ΠΕΡΑΣΕ' Ο ΝΕΟΣ 509.. ΤΕΤΡΤ 12 ΡΛΝ 878 Κ Κ ΡΒΤ0ΡΝ ΦΡΚ0Σ ΓµΨπ Τ συ@, (60( ς) Τ ς " Τ ε ς Ω 9 :Σ ΞΖ ] ΝΩ πς 516 517 λερ ς 52 68" ΥΝ 82 "ΤΖ" ΤΕΛΕΞ Νε εσσ ΡΤσ υβυς Χ $ ΣΝ Ε υ72 ΡΛΕΤΡ ΛΝ ΤΝ ΧΡΩΝ ΕΝΩΕΤΕ! " ΣΥΝΕΡ ΝΥ ΝΣΤΚΥ ΚΤΣ ΕΛΛΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

ανισ τητα πρ ς τι ΚΚΣΕ και αλαλ". το σοβιετικ κι µε.η στα αει.ως σιτηιι"µη τα. τους κοµµουνιστι και

ανισ τητα πρ ς τι ΚΚΣΕ και αλαλ. το σοβιετικ κι µε.η στα αει.ως σιτηιιµη τα. τους κοµµουνιστι και 80 ε ΓΡΗ0ΡΝ ΦΛΛΚΣ ΠΡ0λΕΠΡ 0 ΛΠ ΤΠ! ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΝΕ ε µ δχε "ΝΡ "7 Τυρ µ Τλ 60 σε ΝΕ ΠΕΡΣΡθΗ0Σ θυυ 09 συ σσεσ 4 ΡΓΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΚΗΣ ΕΠΤΡΠΗΣ ΤΥ 0ΝΣ ΚΤΣ ΕΛΛΣ µ πρµ σ ΣΤΗ ΣΕΛ 8 υσ0θυ ΝΒ υ22π8 2π@06πεσ ΚΚΣΕ ΚΚΕ "Η"

Διαβάστε περισσότερα

ναειινενι οιοφομ τα ΘΕΣΣ ιονιιιισ

ναειινενι οιοφομ τα ΘΕΣΣ ιονιιιισ ΣΤ0 Α Τ ΤΣΑ : 8 ξ Φ ΑΣ 8 ΑΣ 5 Σ ; ; ; ΤΣ 8 ΣΥ Ε!! Α Σ ΕΕΥΣ ΣΥ ΤΣΑ ΑΑ ΕΑΣ 0ΑΑ 860 Σ ΑΤΕΑ ΣΥΦΩ ΣΦ ΦΦ ΕΤΑ Σ Σ ΑΑΘΑΣ ΑΘΣ Φ 188 : 08 Α ππ σσ Ε ΑΑΣ ΕΤ 28 ΦΕΥΑ 8 : ΕΕΦ ΘΕΣΣΣ *π010σφπφθ ΩΣ Φπ»» 5 Σ ) Τ * Φ Α πλσ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 ! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 2 # 2 ) % #! (& 3454 ! #! # % &! ())( #! #! ! # # # # # # %% & () + #, + + % + + +. #, / +,. 0 % + # 1 # # 2 324 5 6 # # # 6 34 5 + + + 1., 7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~ ΣΥ ΕΣΩΤΕΚΥ ΛΩΤ ΕΩΤΕΚΥ ΕΩΣ Σ ΤΣ δ ΕΤΕ» χ ΕΣ 5 Σ»» ΕΚΣ ΥΣ ΕΕΣ Τ ΕΤΣ ΛΛ ΕΣ ΛΛ ΕΣ Κ Τ ΤΕ ΣΥΩ ΕΕΣΛ ΕΘ ΕΕΕΣ Τ ΤΤΤ» Ε Ε ( ΚΘΚΣ χ ΘΣ ΤΛΕΩΤ Ε 2ΚΕΣ 5 ΤΕΤΤ ΚΤΩΥ ΕΕ Ε 2 «Ε ) ΛΛ 5 ρθ ρσ Κ σσ ρ χ λλ δ λλ λ Ω 2 θ σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΖΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ κεντρικη: ΕΠ!ΤΡΟΠΗΣ τα ΚΟΜΜωΝ Σ Μ ΚΟΜΜΛΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Ρ ΖΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ κεντρικη: ΕΠ!ΤΡΟΠΗΣ τα ΚΟΜΜωΝ Σ Μ ΚΟΜΜΛΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ π! Λ Ρε, Εεπε π π Τ : Α Π " 597 π ε!" περ 60 903 Α Ρ ΖΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΣ ενρ: ΕΠ!ΤΡΟΠΣ ΚΟΝ Σ ΚΟΛΤΟΣ ΕΛΛΑΑΣ!λ ε: Υγρφε ρ 1 εµε Βερπ 60 ΑΚΡΧΡ0Ν ΛΣΥΦΩΝ Λ " Ο ΚΟΝΟ ΚΣ ΣΥΝΕΡΓΛΣ ΛΣ 8ρΠ5επς υµρς ελασ ΡΟΥΛΝ ΕΠΘΕΣΕΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ Σ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ Σ ΞΝ ΚΤΑΕΛΝ Κ ΑΚ ΘΑ Λ Κ ΕΥΘΥΝ Ν Α ΒΕΝΤ Γσ ς υ 3 Αλ Νυ 5 ς Τυπ Αξσ6 5 χθυντε ΥΝΤΑΞΞΩ ΓΑΑ υσς π υς υ ς υ πς 3025 Λσρ 2 2285 Ν 201" ] λ Αρθµς υ Τµ λλυ σ 300 ΛΛΤ Κ ΑΛΑΘΑΞ ΑΚ 29 ΥΝΥ 9 ρυ λυ Τ Α Υ Β ΤΑΝΤΑΦΥΛΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΤ. ι Σ:.ωκο των. ΟΝ Μο. ΜΜοΞ ρ# γοδο Ψ Κι ωρ$μ Ιωαννα. ιιιιιι 7.το. 2 Μιο8ρ #ω, λο»ιθεα ω. ζ; οντα/λκ? Αρµενοκ. . ανι ΤΜΜΝ".

ΗΜΕΡΗΣΤ. ι Σ:.ωκο των. ΟΝ Μο. ΜΜοΞ ρ# γοδο Ψ Κι ωρ$μ Ιωαννα. ιιιιιι 7.το. 2 Μιο8ρ #ω, λο»ιθεα ω. ζ; οντα/λκ? Αρµενοκ. . ανι ΤΜΜΝ. Ω 88 Υ ΛΘ2 Κ Λε 9 ΥΓΥΥ 99 ΓΛΚ ΕΥΘΥ π ΒΕ εσ φ 53 23^ ε π Γ ε 2 ε Λ 3 π φε 5 ΥΘΥ ΥΕΩ ΛεΛ φ 325 228 Γ Ε Β 35 φ δσχ χ Υ!ΥΛΛ Υ Εξ χ Ε ΕΘ( ΕΦΕ ΛΦ Ε( Υ Χ σχδ φε ε εδ Λ Υ8Υ ΕΚ! Υ ΚΛ(Υ?Υ 8 Γ ( ε «ε δσ σ ε» Θ εε

Διαβάστε περισσότερα

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S.

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S. = 8 = Ntt μκρτρκυμί G+ G+ κ κ ν ν φ μ λ,μ', ν,μ'... τ θ λς κ κν' ντ π φ τ G+ λ,μ', ρ'μ... τ θ τ 5 F+ G+ ( Em ) μ ν λ γ ν πρ σ χς/χ'τ μ κρ τρ κυ μ χ 7 F+ κν' τ κυ μ G+ τ ρ τ percussion(djembe/cajon) ukulele/guitar

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΗΣ. οι: ιο οτμοο ΟΚ- ΚΑ^ΑΠΟΘΑΚΗΣ. Ν Μι δ ν νεο οοντο ως ε ς τ ΜΜΜ. κιτ τ ; ουτβιαλ ξε. ι; µου µετ τ ν δι- κ ΒΑΤΗΣ. δ κης;» _ σα =5?

ΜΝΗΜΗΣ. οι: ιο οτμοο ΟΚ- ΚΑ^ΑΠΟΘΑΚΗΣ. Ν Μι δ ν νεο οοντο ως ε ς τ ΜΜΜ. κιτ τ ; ουτβιαλ ξε. ι; µου µετ τ ν δι- κ ΒΑΤΗΣ. δ κης;» _ σα =5? Π0ΠΑΩΤ ΣΥ0 ΕΣΩε ; εξτε ; Λε ΣΑ εξανσ εεανσ ε ΤΝΣ ΤΝΣ! ΣΑ ΕΚΣ ΤΟΥΣ ΕΓΤΕΣ ΕΣ ΕΞΑ ΛΛΑΑ ΕΞΑΝΟΣ ΟΛΛΑΑ 360 εσ Σ ΣΩ : Ε=Τ Λε5 ΝΣ : ΟΚ ΚΑΑΠΟΘΑΚΣ ΑΘΟΣ ΛΕΩΝ 188 3 ΧΝΓΑΤΑ ) χ ε Λ Κ εσε ς ξες Α ΕΒΑΣ ΞΒΑΝ χ Κ Λ ;:υξ?ξ%;;

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΜΗ ΤΗ ΗΗΗΡ ΗΗΗΗ ΗΛ ΗΜ ΕΗΗΗ ΜΜΜ 'ΗΗΤΗ Ρ Μ

Η ΜΑΧΗ ΜΗ ΤΗ ΗΗΗΡ ΗΗΗΗ ΗΛ ΗΜ ΕΗΗΗ ΜΜΜ 'ΗΗΤΗ Ρ Μ ΡΥΤΣ ( 95) Κ ΚΠΘΚΣ ΤΤΣεγΥΝΤΣ Λ ΚΠΘΚΣ λ / ΕΒδµδ Πλ εδσεγρ φρς ΠΕΡΣ ΤΕΤΡΤ ΡΘΣ ΦΥΛΛΥ 159 ΚΥΚΛΦΡΕ / ΚΤ ΣΒΒΤΝ ΛΞ ΡΛΦΕΩ 57888 Β Υ" ΓΡ 8"Β Β ΦΥΛΛΥ ΡΛΧ 260 ΓΡ Ε! ΛΥ ΥΡΓΒΥ θπ : Β ΥΠ0ΓΡ ΦΞ Β0Σ ΡΓ ΠΛΛ!" Ρθ0: ]ΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

τ νι ιιικνι τα τινι ιιικιιιιιιιιι ιι Ρονιιι'ιιι Με τι ΜΜΜ ΠΟΛΕΜΟΥ

τ νι ιιικνι τα τινι ιιικιιιιιιιιι ιι Ρονιιι'ιιι Με τι ΜΜΜ ΠΟΛΕΜΟΥ ρ ΒΣΣΝκ Τ0Ρ ΤΣ θσ)νκ κν κ ζφ Τ :Β9µ µσ 22; ρ κ υ φ χ:ρ θ;7 Β Τ κ µ ; : (ρµυ )χµ1 µ θ)6ρ µ σ5χρπυ52 φ; π π: φ Α 6; σπ:σ χρµ µ χ;; ρµ «χµ χ δ χ µ ς «ρ π» µ ;; πχρµµ µ π: σ) π µ; κψµρ δ υ πσππ µ σµ π :σ ς

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

Π Λλ' ΠΒΑκΗΣ Μ κ στοο φ λλου. δραχµσ ΙΩΝ ΞΜΠΡ02 ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. =ιι:ηιι<ι Τ : Α.= ς

Π Λλ' ΠΒΑκΗΣ Μ κ στοο φ λλου. δραχµσ ΙΩΝ ΞΜΠΡ02 ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. =ιι:ηιι<ι Τ : Α.= ς "ΡΒΣ Γ ΡθΦΥΛ Β ΡΣ Κ ΚΛ" θλκσ Π ΡΥΣΠ 888 ΠΚΒΣ Υ Ν"Σ ΛΚ Γρε δ λυργυ ρθ ΠΛλΠΒΣ 2558 υγρ δ Ργ ΠλΒ θ 2 λ 58 φλλυ δρχ ΩΝ ΞΠΡ2 Νε Ργ 958 ΓΡΓΡΥ ΠΣΚΠΥ 5 Σελ ΡΣ ΘΝΚ ΦΡΣ ΧΡγΣΣ ΡΣ ΡΧ 5 " χρ δυργ ργ ε υ δ ζ ΣΡΡΧΣ ΠΠΓΣ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΞ ΤΝ" ΙΝ ΙΑΗ 17 ΝΕΚΡΟΙ ΕΚ ΣΥΝΤΡΙΒΗ): ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΜΕΤΕΦΕΜ. ΜΜΜ. Με το ΑΝ. ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΞΙΞ ΤΝ ΙΝ ΙΑΗ 17 ΝΕΚΡΟΙ ΕΚ ΣΥΝΤΡΙΒΗ): ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΜΕΤΕΦΕΜ. ΜΜΜ. Με το ΑΝ. ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΕΝ µ " ΠΣ: ΩΑ ΠΕΛΛ Σ Ρ(Ρ Α Ρ: ΤΡΥ^ 79 Ξ Ρσ πρσσς πρς πς υ; ΒΛΕΠΕΞ ΣΕΛ Α µ µυ Σ Π ΕΠΕΞΒΤΑΣ Ν :;ΠΑ Σ ΤΝ Π0ΛΤΕΛ (Ν Ν ΠΠρξΠ 97» Σ ΠΠ ^#ψ ΑΠΩ 6υµσΞσΩ ρς @# Ρσσ στρπτσ µ Π Ν# ρπ " Τµσ ΤΝ θ ρ µ8τ(βσσ Ν λ8τ0υρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

7" ι ι. Μι Ποιοι ΠΤΙ. ιηομ Μο οι. ΤΗς Ειλικ οι: Των οχολ ν.μ Μ χρι Το 26οιι οι Τ ν ξινωτ ρων. ι ι µοσιτνιιι τι; το 258

7 ι ι. Μι Ποιοι ΠΤΙ. ιηομ Μο οι. ΤΗς Ειλικ οι: Των οχολ ν.μ Μ χρι Το 26οιι οι Τ ν ξινωτ ρων. ι ι µοσιτνιιι τι; το 258 Ε0 Εβλ πυ Αθ Λ < Νβ Τ ΦΕΣ ΣΣΑΛΝ ΝΕΒΡΥ 190 ΤΣ 6 Αρθ ΦΥΛΛΥ 395 Τ " ΡΑΧ ΡΥΣ: ΒΞΛΛΣ 9 ΚΤΤΣ: ΑΝ ΒΕΣ ΓΡΑΦΕΑ ΝΛΣΤΡ 6 Τ Λ: ΕΝΤΡ 52 Φλ1: Α λ1 ] Τ " ΑΡΝΑΡΝΤ ΣΥΣΧΕΤΖΕ Τ θεα ΤΥ ΚΑΡΚΝΥ Ε ΤΑΣ ΕΤΑΣΧΕΥΣ): Ζ : ΤΧθ ρρ1ψ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ 8, Ε ΕΙΣ ΕΙΕ ΙΙΕΡΣΙΑΙΙ. ι ι. βιι οω; θ 7 ηιοκ ις ν : µ οο τ ν ποιων θ π :^ Αθουν. ΛΡ ΟΥΕΝ. ΙΑ ΦΑΣ ΕνοιΜ

Ρ 8, Ε ΕΙΣ ΕΙΕ ΙΙΕΡΣΙΑΙΙ. ι ι. βιι οω; θ 7 ηιοκ ις ν : µ οο τ ν ποιων θ π :^ Αθουν. ΛΡ ΟΥΕΝ. ΙΑ ΦΑΣ ΕνοιΜ ΣΝΡ πππ 2ΩΤεΡ εξωε ΤΣΑ Ρ 8!!ΑΝ Σ ; εσ χ 80 < 9 εξλνσ =Σ: ΣΝλ1 ΑΡΚΣ ΝΑ ΛΛΑΑ υς δε 9µ υυς συδµς ) εξ^ ΑΑΑ ΚΑ ΑΑΡΒΑ ΑΑΡΑ Α π επσ Φ επφ Β ΑΡΘΣ ΤΛΦΩΝΥ 188 880 Β!0Σ Πλ Ρ θ 8803 Ρ 8 ΠΝ ΑθΝΑΣ ΤΡΤ 22 1"υυ 190?

Διαβάστε περισσότερα

εκ στου ο λλου, εκτιµ _Ι'ιιλιΞοι.ινον : 35.7". - ΕΦΗΜΕΡΙΣ Κα ε δικ τερον δι τ ν πραγµατοποιηοιν τ ν υδροηλεκτρικ ν ργων ε ς λλοδο

εκ στου ο λλου, εκτιµ _Ι'ιιλιΞοι.ινον : 35.7. - ΕΦΗΜΕΡΙΣ Κα ε δικ τερον δι τ ν πραγµατοποιηοιν τ ν υδροηλεκτρικ ν ργων ε ς λλοδο "ΞΡ ΣΓ ΡθΦΥ Ρ""Ξ Π Κ ΚΑΛ" θ Κ"Σ Σ ΡΣ ΒΣ " Χ"Τ Σ!ΤΤΠΣ: ΑΛ! Απ08ΑΣ Γρφε: δ Λυυ ρθµ 3 Τλφ: 302535038 Τυπρφε: Ρ Πυλµδ ρθ 2 λξ : 35" Τµ εσυ λλυ, εµ 3000 ΞΠΡ02 ΚΒΡΥ 958 ΚΛΑΥ ΣΧΠ0Υ ΥΡΠ Αλ 89 503 Σλ ΡΣΑ ΘΚ ΦΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

%αμ _ Μ. ΤΤ'ΑΕ ΠΝ ΓΜοειιικ τ 80.2Τ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ: 35.7'Β. ~ Τ'ΜΝ ΦΥΛΛ Υ ΡΧ. ι.βοι _ # ΙΝΤ ΜΗΝΗΜΑ ΙΙΑΙΙΙΝΥΙΠΙ. τοτ. ς Υ 9»

%αμ _ Μ. ΤΤ'ΑΕ ΠΝ ΓΜοειιικ τ 80.2Τ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ: 35.7'Β. ~ Τ'ΜΝ ΦΥΛΛ Υ ΡΧ. ι.βοι _ # ΙΝΤ ΜΗΝΗΜΑ ΙΙΑΙΙΙΝΥΙΠΙ. τοτ. ς Υ 9» ? Φρ λ λ θδδ ΡΥΓΣ ( 89 6) ΚΣΥθΥΣ ΑΛ Κ ΚΑΛΑΘΑΚΣ ΚΑΛΑΘΑΚΣ ΡΣ ΑΡ ΑΡΘΣ ΦΥΛΛΥ 5 χ /% % 6δδ λ δρφ φρ ΚΥΚΛΦΡ Α ΣΒΒ ΓΡΑΦ ΦΑ! λυκ0ργ0υ ΡΒΒ 8 Υ0ΓΡ ΦΛ: Σ ΡΓΑ "ΑΛ λρθ0σ 2 Α ΑΥ Α Γ 8025 88088 ΥΓΡΑΦΩ: 57Β ~ ΦΥΛΛΥ ΡΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΠ ΥΜΕΝ0ΙΥΠΠΓΡΑΜΜΙΖΠΥΝ ΣΕ ΙΑΝΝΡΥΞΝ ΤΟΥΣ. ΙΕηιισιιτιιιη η στη" σνσηε ρωσησ τ ν σριστεη ν ιισι :ηρσσδσντιιι ν-<δ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΠ ΥΜΕΝ0ΙΥΠΠΓΡΑΜΜΙΖΠΥΝ ΣΕ ΙΑΝΝΡΥΞΝ ΤΟΥΣ. ΙΕηιισιιτιιιη η στη σνσηε ρωσησ τ ν σριστεη ν ιισι :ηρσσδσντιιι ν-<δ. ΤΝ ΤΡΤ ΣΒσ, 28 ΓΡσΣσΣ Γσσσ: γσσ ΡΛ σσ Π 39 θ σ " 52 3 Σ«ς 52 Πλ ς 52 ε σσς 52 σ σ σ" ς 516 57 Πλ9σγσσς ε σ σ π σ 52 Ζ Λ 2σ5 ΡΠ)! ΠΡΛΕΤΡΠ ΛΩΝ ΤΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΠΒΕΕ! ΡΖ ΝΕ ΠΕΡΣ Ρ0Σ ΦΥΛΛΥ 387 ΤΒ Φλλυ ( ) ΡΓΝ ΤΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΡΠΗΝ ιοσκεψιν. Μ ΜΝ. Ο νας. νωµ ναςπολιτε αω. Περ ωρ σβησαν ο λπ δεε συµφων οω µ Τ ν Μοσχσν.

ΤΗΝ ΤΡΠΗΝ ιοσκεψιν. Μ ΜΝ. Ο νας. νωµ ναςπολιτε αω. Περ ωρ σβησαν ο λπ δεε συµφων οω µ Τ ν Μοσχσν. ΕΠΣ ω ππππππ" ""π ΑΩωωω πυρυ 39 µσ ξω9 ΚΑΑ Ν ΑΡΧ8ΕΝΕ Ν ΡΠΝ ΣΕψΝ π υ µ @ΕΝ " ΘΘΧ 8 ΑΒ8 µ # ΠβΩωΒ ρ» ωω ωω χλω µω µπππ Ε υ ρπ ρ8 µπρµ0 ΧλΠ ΡΥ8Ω Πρρ 9 ωµδ π ρ : υ Γρω : πωπ πυ=);πσ: υπ ρχω ) # :λµ :χµ: ρω

Διαβάστε περισσότερα

"Ι" ΙΙ Ι Ι'ΙΙ"ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙΙΙ'Ι Ι ΙΙΙ ΙΙΙ

Ι ΙΙ Ι Ι'ΙΙΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙΙΙ'Ι Ι ΙΙΙ ΙΙΙ ΡΥΣ: ΚΩΣΤΑ: ΕΕΛΛΣ 9 Α( ΟΝΑ ΦΩ 30494 2:265 " ΡΩΤ ΡΩΝ εφε3σ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚ ΟΣ ΡΥΣΕΩΣ ΤΤΣεΥθΥΝΣ ελσ ΓΡΑΦΕΛ ΘΕΣΣΑΛΝΣ Αλε6ρ Τλφ: ε υ ρµ µ ΑΒΝΝ σ Τ ΤΡΤ 6 ` µ ε @ πε Τ" µ " ΣΝΓΑ!Ω " 9 Ρ εαγ@ Γ2ε Ω Γ *Αρδ Κ εσσ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ξι-ιμεομσιο ΕΝωι εφημερισ Μι θυντη ι ιοκτητηε Χ η, Μο Τικ ΞΕιΗι ΧιυιοτιιΦοκ ΦΠΑ' ΜνΜννιΜννΝ νννχμννννννναν ΠΝ ι χχ Μι ΜΙ ΤΟΝ ΜΑΜ θελτρ0ν!

ξι-ιμεομσιο ΕΝωι εφημερισ Μι θυντη ι ιοκτητηε Χ η, Μο Τικ ΞΕιΗι ΧιυιοτιιΦοκ ΦΠΑ' ΜνΜννιΜννΝ νννχμννννννναν ΠΝ ι χχ Μι ΜΙ ΤΟΝ ΜΑΜ θελτρ0ν! (Εδ δ ψ 8 Ν ΤΝ 8 ΤΝ ΕΤ ΕΝ Φ 3 0ΛΛΝ Ν 350 Τ ΤΥ ΦΤ0 ΛΕΤ 5 ΥΝ Τ 3 Ν 3 ΤΝ Φ ΩΝΝ ΝΩΝ ΥΦΩΝΩ ξε ΕΝ Φ ΥΝΤ Θ 685» ΘΕΤΚΕ? 8Φ λλ 0 λ Ζ 08 =λ @ συσ «φ Θ=6 1 δ ) Κ δ 200? φ σ λ 0» δ ( λ0 9 λ = λ Γλσξ == σφ 0 ΘΕ6 Φ

Διαβάστε περισσότερα

ιιιιιι ιαν µια αν - Αεροδρ µιον ΜΙ ΚΑΤΑ Τ ν διαδµοµιιν

ιιιιιι ιαν µια αν - Αεροδρ µιον ΜΙ ΚΑΤΑ Τ ν διαδµοµιιν Υ/ πρ Αθς 43 Α( ΝΑ ΠΡΩ ΠΡΩΝ ΦΡ ΝΘΑΛΝΚ Α 9 @ψ ΛΓ ΓΑΛΩΝ ΑΝΡΩΝ ΧΩΡ ΖΑ ΚΑΝΑΝ θω Ω 6 ΠΩ ς πρ ω θ ΝΑυ ΒΛ ΓΡΑΦΥ ΚΑΑ Ν Π(ΨΝ ΠΥ ΑΑΡΝ ΠΡθΒ0 ΡΑΩΚ ΒΘΑ ΝΑ ΝΒΧΝ0Ν ΝΑ ΧΡΓθ ς ς :20Γ0:Λ ρ ω (λλδ ω ρρ ; : υ ΧΑ : ρ=ρ =)0ρυ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ν Π ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΞΡ Σ. .να...μο ε

Ξ Ν Π ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΞΡ Σ. .να...μο ε ΞΣ ΡΥΣΕΩΣ 888 ΡΥΣ ΛΠΘΣ ~ =Λ ΛΠΘ Σ ΕΡ 23 ΥΝΥ 9θ Ν ) ευθυν Ν ενυρσ Γ ; δ Λυυ 3 σε σξ6 π (Κυσ ε π) σ 5062 σ 7 Σε» ΕΥΘΥΝΣ Σ ΥΝΕΕΩΖ Π ΣΠΡΣ ΛΕΦΩΝ ρ $ Π]8Ξυ ) 22 56 ΠΕΒ ΒρΩµ υρ 3 δεχ 500 ΡΧΣΥΝΚΣ; ΣΠΥΡΣ Β ΡΛΝΦΥΛΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ !! #! % #!! % & ( ( ) # &!! ( # % + &,.# & / ( 0 ( & 1 2 3 ( 2 4 ) # & 0 ( 1 5 & 6 3 7 ( 4 # & 8 7 0 9 5 : : # &, ; / ( 5 < # = # 0; / # 6 0 / 3 ) ( 4 # 9 ; & ( ; #.. =0 = ( > 6? &( ; ; # ( 5 ( 5 ( 5

Διαβάστε περισσότερα

οονιοοοιοοξ :ιοι ` ιι>ριιχιοι ι

οονιοοοιοοξ :ιοι ` ιι>ριιχιοι ι Β! 0πρ Φ % Γ Α φ! 888 Α ΣΩΤ ; : Τ Υ : Σ! 8 % π? ) π Τ #Υ 8 :πα6 Θ $%Φ? Α πβ ΑΦΑΣΣΥ ρ Σ : Α: ρρ ρ ; π 5 8σ: % ; : ρ ρ ( θ; σ π Βθ6 ρ:0 π; 6:Ζ 880 66 π ρρ% :;ρ Θ% : Ω ρ ρσ πρω80!βφ0% ππ : σ : 06ρθ 265 :

Διαβάστε περισσότερα

Ζιιιιι ιι ΕΡιιιΡΩιοΜιιιι

Ζιιιιι ιι ΕΡιιιΡΩιοΜιιιι :ε ΡΕΡ ΟΛΩΝ ΒΝ ΧΩΡΩΝ ΕΒΕΕ! 30 Ν" 07 ππ; ω 6093 "µ" ε ρς 608372 Π" Νε Πε Σ ΡΣ Φλ δω ΡΖΟΣ ΟΡΓΛΝΟ ΤΣ ΚΕΝΤΡΚΣ ΕΠΤΡΟΠΣ ΤΟΥ ΚΟΟΥΝΣΤΚΥ ΚΟΤΟΣ ΕΛΛΣ ψωµ σσσ ς Πλς Ζ ΕΡΡΩ "Ολ ρ σ Πεδ "ρεως ρ θ µ Ο ΤΡΝΩΣΟΥΝ Τ θβλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

πω Ι ο -ΚΙΙΙΙνΙνε ΒΙΙΙΙιΙΙΙΙΙ Το γιιλιιµα των ΞΒΒν ν ν Βειν ποτ να Με λεγι1ν ΜΠρ ΖνΙεφ µιλει 6Ιιµννν1 Περ νι Χνων ΙΙλιΙνΙιιγµνφι ν νε ΜΙ οι]

πω Ι ο -ΚΙΙΙΙνΙνε ΒΙΙΙΙιΙΙΙΙΙ Το γιιλιιµα των ΞΒΒν ν ν Βειν ποτ να Με λεγι1ν ΜΠρ ΖνΙεφ µιλει 6Ιιµννν1 Περ νι Χνων ΙΙλιΙνΙιιγµνφι ν νε ΜΙ οι] Χµ ΤΕΤΑΡΤ ΖΝΡ ΑΚ Ν ΦΩΤ ΞΝ ΕΦΕΡΣ Ν ΘΕΣΖΛΝ Σ Τ : µ µ φπ (ω ^Σ ΤΕ : ω:?ξ;;;;ξ;;;; µρωρ ;ΚµπρΞ Φµ Ω Σ ; ΤΕ πω ]µ ω µ3 µ ω ΑΡΝΑΡΝΤ # Κ ΑΛΩΣΕΣ Ε ω ΣΤΝ ΑΘΝΑ Ν Κ Β Τ λµ ω ΞΒΒ ω " ΑΦΡ): ΣΥ ΩΣ Ε ΤΝ ΕΚ ΦΩΝ ΑΣ ΣΥΝΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ Ιανουάριος 2016 Τεύχος 17

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ Ιανουάριος 2016 Τεύχος 17 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ Ιρ 2016 Τ 17 Editorial Τ 2015 ή μφβή μί ρ γ ή ίγρ γ Ε Εί Charlie Hebdo Βρ Πρί Τί ρφ Transasia Τβ Germanwings Γ Ά ρ ρ Αίγ μ Ν μ Μ ρί μξ Ιρή Πί Ιμ Κρ Μ Χρμ ρ ρ Δ βμ ή μή ρί ρ μ capital

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ωξεησω ττμτ:τ κα= πιμι τοχ Κ'. -:; ΜΑΣ ΧΑ να ΑΣ, το σι Ζυ ΜΝ ο ωμ ΜΙΟ-ΜΕΡΑΣ ΕιΣνΜΕΜ ωμ ΜΜ απετεινοσ

ωξεησω ττμτ:τ κα= πιμι τοχ Κ'. -:; ΜΑΣ ΧΑ να ΑΣ, το σι Ζυ ΜΝ ο ωμ ΜΙΟ-ΜΕΡΑΣ ΕιΣνΜΕΜ ωμ ΜΜ απετεινοσ ζ ΝΕΠΡ0ΠΡΩΠΕ ξ ΒΒΩΒΡΠ ΒΩΩΠ@ ΕΣΩ; ΕΝΣ @ΝΣ 18 ΕΣ ε Ρ 95» 9 ΕΝΣ υ» 18» 61ΡΠΝΩΣ υ ω Σ0ΒρΩµ ρ=ς Ε!! Βλω 7 == Ε ΝΣ ;? 8 ΡΠΝΣ 2φ ΝΣ Κ πρ ωεσω : ζ ω ΣΥ ΦΥΛΛΥ Λεπ 8 λ =π Κ ελππθπσ ΕΣ?) ΡΘΣ 5858 :; Σ Σ εµ ΚΡΥΣ ε

Διαβάστε περισσότερα

πρµταβαυλ ας της για την προ θηση ενια ας λ αης στα ανοιχτα προ6ληµατα της περιοχης και τη γεαυµωαη των

πρµταβαυλ ας της για την προ θηση ενια ας λ αης στα ανοιχτα προ6ληµατα της περιοχης και τη γεαυµωαη των Ε κ Λ σ: σ Ω ς 52!0Ξθ :ς : " ς σ συ π σ" επς ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΡΚΣ ; " σσε σ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΒΕ Ε! Ρ ΖΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΚΗΣ Ε ΤΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΟΟΥΝΞΤ ΚΟΥ ΚΟΤΟΣ ΕΛΛΣ Ε Ξ) Εεε ρσσε σε ς σσεω ΒΕ ΚΗ ΗΛΩΣΗ πκ π ΛΛΕΥΡΗ κ

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

ταχ τερα το σχ διον Μαροαλ οικονοµ ας µας θα τιοθ ντε Θ:ν αποτελισµατικιοτ οσ η κατα το πα πλθ ν. Η προοπτικη ο τα

ταχ τερα το σχ διον Μαροαλ οικονοµ ας µας θα τιοθ ντε Θ:ν αποτελισµατικιοτ οσ η κατα το πα πλθ ν. Η προοπτικη ο τα ΞΤΟΣ γ=εω Νλ ΑΚ Σ 4888 ΥΤΣ: ΑΛΑΠΘε "Ο/Π ) ΕΥΘΥΝ ) Ν Α ΒΕΝΤ Σ σ σ Οδ υπσγεξ ΤΛΕΦΩΝΑ Γ υ: 35038 30275 22864 υπγρ: πεσ Α8µ6 σρ µ υλυ 4 77 Ε µρ π ε] πρχ µερ Θµ Τζερσ συξε δρξ Αµερ εξρσ θλε; σλρ πργοσ γ ε σλρ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW ΣάΨυώ 20kW / 40kW Σά Λύσάμσψύracks servers υψπυό Επάσμψύύωύώυμfreecooling πβάit σσμr410a ΤυπΕφμ > Δωμάυπσώdata centers >Τπω > Πβάσμωφμώ >ΣθμΜω > Κθάωμά >Βμψύ > Ιώσ >Εφμάσ 6p p Χ σ ά : Ηύσ άμσψύ Rack Οψύ

Διαβάστε περισσότερα

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S.

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S. πιθάρι = 152= waltz μυσική:λτώ φλωράκ, πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς στίχι:πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς 8 3 Em A+ /B- ( ) A+/B- Em 8 12 16 Em θ κι τυ τυ στυ μ'λ τ ως θ θ G+ μπ ν ι μι δι λυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # +

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + ! # ! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + % & / &. 0 3 ( & 4 5. 6 7 & 4 8. 9 5: & 4 :. 56 8 / &. 0 3 ) & 4 4. 6 9 & 4. 4 : & 4 :. 84 88!,. ; 3 + 2 ( < 0 = 0 >? 0 < 2. 0 0 ( Α

Διαβάστε περισσότερα

,, &6 % )7) 8559

,, &6 % )7) 8559 ! # # %& () +,. / /0 1 2 0 3,,. 4 5. &6 % )7) 8559 ( 7(6, ( ( ( (6 & () ( ()()& : # %& ()( &+,) (../0%1.(& 2.& 3124&5,3 (6 7,8& 9)3,) (: ; 3 5). 413,)5& ?()%& 3),/ ; 8&;;)&.6> < )3,))(

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΠορεΙαι Μπ νης» ι ν δυµ ων. ως Τ ΠακΙσΤ ν

ΠορεΙαι Μπ νης» ι ν δυµ ων. ως Τ ΠακΙσΤ ν ΑΡΑΣΚΥ 20 ΒΡΥ 90 ΩΣ 60 ΑΘ :Α Β; :Φ Χ β00 Λωφ µ ΡΤΥ ΣΥΖΤΘ ΑΤΣ ΑΑΡΣΣ ΤΣ Α]ΦΑΣ Αθ ω > Κ ΩΑ ΒΛΛξ 5 ΒΛΛ ΚΡΑ ΣΡ 6!ΛΞ00

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

=ΗΣ τιφαντ0πργ ν. Ξανατντν αειτ τα τι διαδοση. πι Ρι[οοοα το

=ΗΣ τιφαντ0πργ ν. Ξανατντν αειτ τα τι διαδοση. πι Ρι[οοοα το ΣΑΒΒΑΤ θ!""" 7 Υ: Ν" ς χ πς 1601997 " λφ ΥΝ9 ΡΑΡ 0 Ν ΕΑ! Φ βσε σν υρν @Α ν 8 νγανσ ενρσ ΕΤΡΣ ΤΥ ΝΝΝΣν ΚΑΤΣ ΕΛΛΑΑΣ Ε!! σν: Εν ρχν ερρσες δες ΚΥΒΕΡΝΣ περρ2ε ΥΣΤΞΡΑ Α ΑΓΩΝΑ 9 Ν" Σµν ν ν ΒΑΣΕ Σ Κνρ πρπνν δς

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

.` -Σ κντ -ι Μ κ~ _. ιμ :ι~.ι

.` -Σ κντ -ι Μ κ~ _. ιμ :ι~.ι υ 7 Β Χ α: α : : σχσ " ΝΒ ΠΕΡ Ζπ σ Τ, σπ σ γυ 8 Β Β= = Β Ξ =2 "0 σ «ΞΕΝΩΝ Ε» Πρ 0 0Ρ02 : Β α γρ ελ 0 ΚΝΕ ΚΝΕ ΚΛΕ Τ0ΥΣ ΝΕ0ΥΣ Κ ΤΣ ΝΕΕΣ Ξρ σ, Γα α ξε µπλα Ξ Εε 2 ε Σ~:~! ΠΨΕΣ ΚΚΕ ΠΩΣ :: π ΠΩΣΕ 00 Χ ΦΛΩΡΧΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Sunvalue technologies Βριλήσσια Αττικής 11,88 kwp 17/07/08 2008 2. Κλαουδάτος Ενεργειακή ΑΕ Μυρίκη1 99,9 kwp 17/06/09 2009 3. Κλαουδάτος Ενεργειακή ΑΕ Μυρίκη2 20 kwp 09/09/09

Διαβάστε περισσότερα

Ι Κστ ο δµµοοιοιιπµ στη συναντηση τ ν συντρ φων ΙΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΞΣΤΙ

Ι Κστ ο δµµοοιοιιπµ στη συναντηση τ ν συντρ φων ΙΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΞΣΤΙ ΡΒΛΕΡΠ ΠΛΝ ΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΠΒΕ Ε! Ερεµπ 523 ω µσ 523 σω 56 συ 5 Α" ΤΞΛΞΞ ΡΖ σ ρσµ Βρµ µ" ΕΚ ΣΤΝ ΣΕΛΑ ωωω == Α ρσσ σµερ πµφ Κ: συδυσµ ΠΝ ΕΛΕµΕΑ µρµεεω Συδρ µ µµµ" ΕΛ ΑΧ ΦΡ ΤΕΡΑΣΤΑ σ συλσχ σε πλµ πρχ σ συρωσ

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα