βαραα τ ΠΕ 'Ελλαδαα ΑΠΕΡΓΙΑ Στοπ: ορι-ανισμσγσ Πι ΡΠ Αι'Ξ: : Επ ΤΠτΜΑΜΜΕΝ 43 Ι> ΜΜΜ». σοι Ι στωαι ι ι ι ι :..ΙΜ νι: ΜΜΜ ΜΜΜ» Μι ΜΜΜ τι'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βαραα τ ΠΕ 'Ελλαδαα ΑΠΕΡΓΙΑ Στοπ: ορι-ανισμσγσ Πι ΡΠ Αι'Ξ: : Επ ΤΠτΜΑΜΜΕΝ 43 Ι> ΜΜΜ». σοι Ι στωαι ι ι ι ι :..ΙΜ νι: ΜΜΜ ΜΜΜ» Μι ΜΜΜ τι'"

Transcript

1 Π ΠΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΝ8ΕΤΕ! Τ: ς υ µ Β! µ" ς µ" Πς 5: γευ 5:2 ε 1 µχ πλ περµ πλ ΕΝΤΤ ΡΣΣ Π ε 00Ρ ΠΥΣΠΥΝΝΠΠ ΤΣ ΥΤ ΒΡΚΣ Κλµε µερ ΠΥΣ Σ (ΕΣ ΥΞΣΕ Σ Βµ χβες Βς ρες λ θ λλες χς πλες 2Ρ Νε βρ ΠΕ Ελλδ ΠΕΡΓ Σπ: ΡΝΣγΣ ς ε " :; Ω :0 Ψ ε!! χλδες : µλλλ : ζ γγ πυ µπθ " ρ" Β ΚΝΣ ΠΦΕΕΣ Τ µρφ υς 6µµυ µ µπ) γ υς υβερτ Πλ ς µλξµρς λς δ εργλλλ ς λβς Χθε π6λ υγρ υς θρ ρλ δργ γµ ργ ) λ» :ΠΦΩ χ :ε ε: ς ε χ ς ζµε πς γ ( λς 6 Σ; π " ζ 7µ εγ ) εχπλλλυ Γ : µθυ< µε ς " ς γ µ : ΕΡΤ ΥΕΝΕ Θ) π π θε Π 5 π εµ χς (περγ : π " πρ ς δξ ς λ Ε: δ Τ ΕΡ ΥΕΝΕ π Σ: ) ΣΕ γ πγ ΣυλλΥ Σµ6=: Ξγ µε : 6 : µ φ =γµ µπ: χ9 δ ρδ Ξ 070υ λς ρ=µ ε < µεχρ θ< 69Ξ µ γ: " πς λ χ " ς = θ υ; λ= λεπε εε γ 0068 γµ π < χ µε µ µγρ Σλ µγς Σµε< ε ρ ;»< πς π 6 µ πελ : π ς Β ς εχ λε0< π Ν: θες Σ πε Ν ΣΕ µθ<ε γ π µ ΞΝε π < ππ ξ! < Τλ:Π Πµ ε< : ερ :χε γ µεθ = µ (Σχ Ξξ λ) γ γ 3ε γ π Β = βδµ6 0 :λγ < υ= Σ ς υγρ εεγγθθ π =Υ Κ ΠΧς Τζ 2 πελλδ 7 χθε γλ γ υγ β 9 < πλ : υπλ πλ µγ = : υγρ Ξ9ε πλλµ : Β ε Κ Πλ ς Τε δ 6: ξ υ: ς ε β Βµπ ΚΡΠ π< ε Ξ=: γ = π : ς λ( Σ ε ε< :ρ γ ;" Σµε : µ? : ΞΤ : Ν; ε π: Ζ βλ Βµ : εδ π :π π µε Ζ π:λ : π: π λ µ: λ ξµ πµ& πµ ) /0<: < : ες µ: < µ Ξµε Θλµε ΞΕε Κ (γ υδλµ» υγε µ «Πε Πδ 0 2= θλν µε Ξ < 30% Ξε ) ) ε Υ ε! ε ΣΥΝΞΧ! ΣΤ" Ε 6 πε ;2 ;<2 µ! :5 ΠΕ ΤΧ ΡΣΠ ΠΠ(0 ΣΥΒΥΥ Εππ Πρ00µ π8 δµρ8 8Πε δε υβρπ µ ε πβ ΣΤ ΠΣ ΠΡΕΤΣ): Γ ΤΝ ΕΝΤΞ ΣΤΝ ΕΚ Τ ρ 6 υ Ευ ΣΤΣΕΣ ΕΡΓΣΣ π ΦΠΡΠΦ ΠΡΒΦΣΝ Τ ΤΝ ΕΒΠ ΓΡΣ Φ0ΡΠΠΣ ρυ Σµυλµ Κς µς Πλς ππ: Χθς υβρ µε λς εψ: ρµδ Γυργ µ Π 6ρ Κρµλ Σ δ εψ γρθξ µµπκ Πργρµ µ γ ρµ µρ Περλς ς φρδφµγς» µ ΣΤ ΕΩΦΡΕ Ε ρρ ε εγ Πργµυ π λ δµ ς Ωευς Πρλλλ θ υ υγρ ς 9 ρ Ερ Κρ Ελε ς ΠΚ ΧΘΕΣΝ ΚΕ ΤΥ Β ε ΘΕΣΣΝΚ 3 (Τ ρ µς) ΚΒλ λε µ Β δµρ< ρδ ΠΩΧΩρ: γ π µερ ευµ (Χθς) λ γ Πελ Κυρ πε λλρ ζ υ : ς ρς Πελ: Κρ= υζ ς π γε Π=Π : Π µ:: π" ς : : ςς Ε) π ε ε( Κ υ ( λ ε ε ς µε < ππ υ ΠΕ π µ:ςλ : : Ν( π υγ "Εες : πς Β Ε ε!) : π : ΚΕ πυ ΚΚΕ µ ε: Κ Πς ΠΓ : ΚΕ : ΚΚΕ ( : 5 Β: θ); Κ : Γ Ρπ :λ µ :πες πε:ξ7 : 2 Θ:< Κ: Φ ΚΚΕ ΚΣ : ΚΝΞ ΝΕ ς ς Ρδπς ε ε ) Ν : Σλ ς ε λ:5< Φρ Κ : ΚΒς ΚΚΕ Τ µ 8 Β δκ Κς = ς πλ: ε µ : : = γως : Ε:?ΥΣ< γ ε ς : λ ( γ Πρφρ ς π µευ: ε? ε ρπ: Βς 6υ Κµ: χ πµ " γ 9 :υ " λ Τ µ ) Β57 :Τ Ξ )ς υ Κ Επυ Τµ υ 61 Ξ6 πλλ ;» µ? υξ µυ πµ φ" γ εµ υε δ ΣυΞ 55 χρ εε θς π ς µ Σ µ62 Β µ" ΠΠΒ Β ρµυ µ! λλλ 6ρ γ µ ρ υλλ γ υς χ8 υεδρ ς π ργ π λδυ π ρχε µ 8µ5 Ζ ε8ε Βυλ µχβ γ Ε δθµλγ µγ γ υβρ θυερε ε ε: =Ρ: ς πς πργµε πχε π µ ): ς :: πες Π χ γ Εφ Θ " ρ 9π Τ: ς ΞΣ Γ µ ΝΕ!Ε! ΣΤΝ Ε Π ΤΠΤΤΥΞΒΣ 33% ΠΡΠ Ξ: : " Σ6 ς µ (π5) Κυ Ππ ς λ ; ; π ξ ΕΚ Ξ= Επ Βµ; ς µ :Π( µε : µ )Νς πλ= πς Συµ Σ6 8: ζ:=π ΠΣΞ ΓΠ µ : 0ς ΓΣΕΕ µ 3 69Υ : µ3 γµ µ 3 6µ Εµπ µ Τ Ξ µ 6 : = Σλλ= µ ρ Σλ!γ µ ρµ πργρµµ µ6=µ 06ς π Ε 5 µ:µς 2ς 6 δ λ ; µµ :: δκββ 6 : λ ψλ µξ Βφ υ µπ: 05λ Τ ΒΖΩ π ς ΥΚξ ζ Τ:< Υ δ π: Πθ= π δ 977 δ υ ρδ Σ : ε" γ Βµ γ µ δω θ 5 " δ χ Κ 10Β? 6 8φ µε; 237 ΥζΤ 6 Θ π=β : Ε:: ς?:)5 µθ : λ πλ Ξ7χΠΚ χ ::λµγ:: 6λ : : ΕΤ <: ε: π ε ε λλ» γε» µ ς :;εγε :0λγ λ! υ:λ Ε π επ ; γµ χ µ Ν» " ; " :: Τ ζ π ς Νυ υυ 3» : : ; ; χζε: Β Ν λ ΚΥΒΕ?Ν δ <εν Ελλδ µ γε8 ββ ερ ΨΦΣ ΤΣ ΕΤΡΣ ΕΝΩΝ ΤΠΕΧΝΠΝ ε µφ Φµ ς π πβυε Πρ: πρθµρ Κ Κ:µλ Γε Συελευ µελ ς Ερς Ελλ γ Χ ( Ζ278) δζε ευ ς µς ερυ ζ µ θεµ ες θµες Ελλδ λλρ ψφ χε ς Κ:: Νε Πγ Κ Κ λ λ ς : ε π γ Εχε Ν 6<λγµ 3µε δλες γ <5ξ: ε : 65% θ ς :1 ς πες πθ : πς µπ πελ επ µ µλ Νλ : θ : 00=< ( ε : π:γ: : Ζµ π : π µ ς : Σ5 ς Ξ Χ;; µς ; ΓΩ λ1 Β γ ς π Εµ ς Τελ ΠΣ Ελ < µ: ζ λλες υ6ς %ζ 0 Σ υ γ εγ: 2 Φ6: ε ε» Ε: γνεεγσ : :: : πλ ε 8 µ ΕΠ ( 6µ5ς Θ " 978 :µ Τµµ :: π υ : υ µυ :πλµυ ς Χλ=Ξ : :µ Β:1 : Χ Ξ / Ξ: ==Ζ:Σ µ ς ε ς χλδ ζ 6 γ Πε Ω : φ; Θ< µµ λ µ ξ δγ µ ; ΕΣ ΕΧΕ Ε ε )Ν :< ρς ε µ ρς ρ Ν 66: µ γ= ε " ΝΝΝΝ λλ µ δς µ : ς Γ:ρς π60; µε Π: : Ν πς ( π": Κ= ε Ν 9µ µ Κ µ γ λγ θε : υ Ν: µ : λγ ρ ε λ: ( φ Ψγ µ 6 λ39 Τ Γ ΓΚ 07=< Β: 6 < ζ ΚΥΒΕΡΝΣ ΕΝ ΦΣΒΤΕ ΚΩ ΠΡΕΒΣΣ ΤΣ ΥΣΓΤΠ Ν 66µ ε ρς ς Χρς µς µ ζρ Β 0ε ρξρ ελλυρ χε πχερε ε µερς Πρεδρς Κρερ εµφζµες µ µδ (Φρµχυ Θρ δµ µυυλµ ς ς Θρς Σ " λ " ε : π< λπ: µψ«ς λ ε 1ς ) ς ; φυ γε( ζµ: : γ " 5Β 8: φ µ µ ε 6 υ:: : ε: δ»=υπ ππ Β ε δµ χ πξπ 60 : <:θ ε π = Πµ( <5π» µρ ψφ" γ ε :Ω : µ:= < Σ ρλ (υρρχ Ε( =ς "» 59Ν : µ : ) ε ξφ 55µ(= δε ες γ ς Ξ υ 6 Ξ: ]ς ; δ: : ππ( =ς επ 68 εθ ζγε )λ : ) πεδξυ π ΥΕ ΣΥ" ΧΕ Β Περγ περγ ρ γ «Πρ» ΠΝΞ=ΓΤΚ πωυ πργµ 5: µε µ Τ υ» µ ; µ9ς : θ π 7λ: υς ΠΦΣ :θε π: Βµ ΣΤ ΕΤΞΥ πρχθς Κυρ ς Εγ µρς Κ δεερ ε ςς ΠΥΡΚ Ξγ π:µ (Ρ ελδ ΡΧΣΕ ΧΘΕΣ ΣΧ ΕΡ] ΤΥ ΤΕΒ ε π ς ς ε ε ς πς ε ΣΝ ΕΝΡΠΣΠΠ ΩΝ ΤΩΝ ΝΠΤΝΝ «ΚΚΕ ε ς ζς ς χρς µς ΕΚ ) ς Φρµς (εξρς µ=: Πλς Πλ µς µς µς υεργς µ λες εζρπ ς λρξ< µ» ε χθες Γργρς Φρς µελς Π ς ΚΕ ΚΚΕ µλς ρς ΚΚΕ Συδρ Ερ Κ Ελλες µχ π ργε Τεχ Εµελρ Ελλδς (ΤΕΕ) : µ χ: µλ(χ λλ πρ δε φ µµ θε λλ πρ µ! π Χυ Φ µ θ Γ λ µ ε π φς" υ ρ Β υ ΠΝΩ» ( χρ: " γζµπ ξε : ς µυε ς ς Π< ελς :γς 0γ ς Πλλ µ λλρµ λ β:< πλ χγ : 7 π Β ΒΒρ:ς < επ χρ ( Τ 9ξΠΤ π γε ΞΒ: ρµ χ ς π ς ςπµς µµ» ερ :µδ π λ 6 δε ε0κ ζ Ω=: ς µρς Τ( Πγ5 πρεδρς ε Κλµπ< : πρς Τ ς Ν φς: πς υ Σεε Ν$ΝΝΧδΝΝΧΠ$ "Τ0 γ : π µ " ς δ Β ε6 π δ ς ΕΚ Ρ π: υ µµς π ς Ν µλε πφγ< γ Ζ6ς :Ξ0 66 6π Βµ εµπς ΠΣΚ Κςς Εψς π Π µ 9 λπρ : λυ :π <ς πµπς ρµ πλ <ΥΩ( ε µ!! ε: λ 0Ω ; ; ρ< ε γ= Β;µ< ς< χρ µς ε ς ε βρε ς γ ς =< Γρρς Φ<ς ρ : :8:ς θ Ω " " Β λ? ~υµ 9 : πυ ς; θµ= δε ρ ε» π ρ Εξ Τ Κς µς π : «ρ χρυ Τ γ υς υ ς π µ ς εθς πρς ς 78γ!=:ς ς µµ µε λες ς πς µυ µερ περερ γ π µ π Βυ Π π λ Κ γ πρ! ζπ µ πλ λ» [ Σ γπ λξ $ µς ρ Β ρ π :µγ π ξπ λ»

2 Β πλ Γ "78 ΤΠ Τ ΧΡΤ" πλρφρες ς Βρυξλλς Επε β θ ρες ς λµς δρρς ελυ µ πρ πρ ρ π Ε )ρ0ρ δ! χε ς δλς ς πρχ µς µ :ρ ς υρρχς µ ρ µπερ Βφλ µ µρ ς λρς µλλς πλυ χρ ς λς λς ς γευ Τ µερ υ χδ λλς 56γµ " ) εερ υ πλευρ π(ε υς Ε ρπς υ!µχς» Π µερς υρς Εξερ Βς λ" πρθυ υ φρµγ υγερµ ρ ρβ πε: Τ πλυ ελλυρ δφυρ υ µε υρ µρ µερλ Τρες" Π υ Τ θρ υ µερ ; µ ΒλΘυ ρερ µεγες χρες µλ ΝΤ» : υγ:ρµ : δγ Χρς;» ε π ρµµ µµς «πρµθς ρ$λµ φξς ς υς ε)ρπ πυ ρ : µ µ ς λ ρςρ ς: Σ π ρ µε µ:υς ς Σ δ µργ ς ς πλ Τυρ ρ8 ς πλς γ 2ε ε δυ «υεκελλ πθλυ πλυ Κ µ χυ δρ υρ θε µελ #? Εελ Συµφυ Τ πρε γ ρ )ρµς υεχς Εργυ ς ρς Συµµς ερχ Γ δ ερθ µβχς υγε µ υµλς ρµλ Β ερ µ υ Σµ πε ρµ π Βφρε γ» ς ε ς υ Βς Γλ λ ξ δ υ γυρ θµ πυ5 Εε8 µφ 8εΤ λδ λς γ µψε δλλ!) ΚρµΧ λλδ βς χε πλρε πλ ρε µ µ µ λς ρφς µ ς θυρ µ ρρµ ς θς εξρς ς δφρ µερ «6γµ πρπε χε ς υβρ πθλυ πλ λµ ς υπλε Εµ µµυµ: πς» ς Ρξς ε ς χ ς χ π ς " )µυ π θ9µ ΝΒ Β 6ρµ γπς (υς πγ ; ρ λς ρς ς Ζ ε γ µµυς ξµ υ Ζ ε υς! ε Ν : : ςεµ ε Β: δ γ ς π γς β γ ς ς ρ" π χρ θ: ππ θ χ" γλµ υ µ χυ ε ς Κ ε )θυ» ε Γ δ µυ Επγγλυς "γ ε : =ζ: ρξ:π &πρ µ :ς ς υς ς " πλ µε Ξ ε χ δ " πυ ε γ µε µυ6 ε ) γ µ µ:: " Πγ ΠΣ Ε µ λ χυρ 690µ 6 5 µθ Ε πυλ:ς Σ ς Ελπδ " ες δδχ υ Π" " ε ( ε:µ ς θς ς ε ε φς µες ς λ υς ς πγς µε ς " ρς Νδςυ ς &φρ υ θε λευ 66 θ Θ Κ ~5 Ελ)5: Σ : ; ς 0 5ς ε π Κ ε π! λ Ε : ς Κ~! ΣΠ ε " ζ δευρε:: Π π6ς ς υε δ υ!:πςπ= Τ ΚΚΕ δ : 6 ππ υλ υ υ υµ Β ΧΘ 0: 6: Τ πθβθπ Ψ Βλ ε ς δ Νξ : π Θ π π Επ π!= υ Γ " Κ ε : πς" δπ(: πδε µυ π Ε: ) Κυ δε ε < 6 δ ξε: ) Ξ 975 δ Φ! Γ ζ% Σπυ π µ = π Β 6 δ λ πππ θπ1 6 ε π Π! " 5 ς δεε ( ΕΠ ς ς ρ ( 653Ε ς πτλ< λ ξπ : π Σ Χ ς 6 π υ ε: δ Τ : δ( ρδςχ ργε Ν Τ Σ 6= ς Ξπ< ζ 6 6 ΦΞ :3! υ! (Τ π 66Ξ Ν 2972 : υθ" Ξ5 ; Β Κ: ς» δε ρ θ ΡΕΤ δ Ρ Ρ Ππε γ υ6 Φ ς Ρ Ν µ ρ " ςγ< ς Κ6 ς Υ ε εχ δ 5 :θ λξ: Ξε Ευε ε 5 Θε " ε «5 Βλ ) δ Π π π π υ ε:: δ ε 6: ς 6 < Τ; : :Πδς Ωε : ξ Χυπ υβ Π υ υ Π:Π: Θ µες γ ς λ: ε :β γ ) ξ χρφλ : υπ π: Ε θ µυ Ε! ΕΦ π ; : Χρ Τς υς ε ς ς δ :< ε =υ Π! : 66 υπε δ5 < υ ε: Κ ς" ; Φ γυ ΠΠ: π ΚΕ= ΕΩΠ δ» ξξε Ε 6 ε ευ λ: ππ µπ 8 λλεψ ς υω3 ε λ< Κ ς πς =<» " ε ε Εγ: Σ " Νθ ξ: υ6 7Ν υθ : Θλ υµ»» γ ε υ? δ υυ Φ" πς πεν ς ε ε? ς µνπ 6ξ ε ς ε π πξ ς< υ» π " π υ πς θ 5 ε πυ ε: 0 Τ Τ δ πεπ π υ Ν Ελ 00Τ! 6 Κ µ : δες!9» ε 8 εππ ) Φ πς ες ε Β υ 85 57Ξ ( ΒΠΤ ε πε : )»! " Ξ π π λ:ς γ λγ υ» ε υ : Πλ: 3 Πςυ=υ Τςυς υς Γ< Ε : Χ ε ς π < ( = Ε Κ π Πς ε 6» 6< Β ς ς δε υς π! : ς εε Σ6» υς π) ς ; < Ε < υ υς : ς υς ) (< : : ς ς π π π <6Χυε ρ" ξ λ Θ Ν " " π πς µ πζεν π Π π 0Σ Ζµ ζς Β µε ε µµρ ρ ΝΥΝ υβρ δφρε ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ ΡΤΥΡΣ Κ ΣΥΣΚΕΨ ΣΤΝ ΣΠΡ0ΠΥΡΤ0 λπ ς υ6ρς υ µεγλβµ Ω% ΠρχΘ ς ε εψ Εγε µρχε ρ πργυ µε θεµ ς Πµµρςς δυ υ Βρεχυ 0 ς ες Πρλλλ ς Πρλς πρργυ υγ~ ρθ Πρχθς Π γ ρ ερ µ πυ γ Πλµµρες δεδς λυπ µε µ υς Κς 6 µυς ρµς ς υρ υε ς ρς ς πλ: δ υ ρυ π! ε υ" 5χ " µλ! ς ΚΚΕ Κ Κ ς Π Πς Σ Ν Φ ΚΤ :ελ)τς ΧΩ 1Ω " Πλµυ Ξ: π ΖΩ θ ς ) ) π Υδ Ε:ε7 :ευ Ρ ς Ξυ2Χ βε: πυ Σ Τ: 97 Ζ Ψ 2: Φυ ε7 Φξ :χ: Σ 0;φ ): ξ δ Ζ ΣΕ ς ς ε» πρχθε "φπ ς ς ψς ζ " ς γ " Χ 6 == :Ν ΕθΒ0 Κλ< µ ε ς υ Τζ( ( δς ε Τρ 278 µ " µς?7β π ΤΕΩ " υ» Πε ) θ 7 : ε 7 ( 8 π ς Π Τβ β 63" Ε5: " 30 π ε Γ" 778 Β µµ Ππ 7! 630 µ» Π" ε Τ β 7 Π Β=6 Π:: π µ π " : π ς Ες ς µ γ 88 λµ : " υς Τς δµυς " µε Χ9= Τυ π υγ ε γ ε" Π υ Νε ππ π ς φξ µ ς ε Ν [ 6 µ <» π Εµ" Ρ ρµ µ π Τ λ)π» Π ) π ρ Ν "» ; 66 πρπ? δ" 5 Β <λ ε=0 Ν π ΣΧς ΕΣΕΕ γ Ξ Β ς Γ θ βλ" < θ < π ς ς ε8 γ " πς ε Π π 30 δυ π Επ Ν µ υς δ θ ε» " χ Χ Σ < Β ρ" Βµυ " "λ γ µ ΠΥΡΚ φ πψ γ Β Σ Ψ 1!λ π πρς ζ "δ πς = ε πδ? 5 Ν χ ς ; ; ς µε δ ε γ χ Τ γ Β π υπ ΚΒ Εδ : Κ π 07 Π(ε θε υ εε ε :υβ υ: µ 5= ς βλ ε π ε π ΕΤ : ε" :: π : π π ΤΩΝ::! Ν ε ξλςς π : :υ : Π Ν 51 ΠΤΕΡ ΠΥ Ν!" ΤΣ ΧΩΡΕΣ ΤΠΥ Θ θ ε Ξ ς 53 π ζ < :ς: ς < λ ρε $ π : λ Π=δΤ:ς = ΕΝ υς ε Τ ρς» π " 1ς ΝΝ ρθµ ; πυ 0 Κ π:: ε π ) πλ ΕΝ ς πς λ Βπ υε<< Ψ λπ υ» < ) Πελλ 5807: Ρ 6 δ ς Επ< Ν υ» Πς ΞΝΠ π θ ΚΝ 6 ) δ Π< Τ< Σλ λγς Ν δ» < γ π π λλ? λ! Β$ π<ε γ 6 :! :Σ ς ΕΝ" : δπ= Βυ 6π γ ς << θ: Π Υ π ς υ π Συλ6 ε Π Θελς γρ" 52 6υ: Τ ππβ: π6=λ 5υ ) δ Ν ( υ " Ν ΡΤΕΣ ΓΩΝΕΣ ΠΡΒ ρ π" µ ρβε υβρ ΚΤΕΕ θ µ = Φ Ε ζ Τ ς ε Τ ; ::: :&Γδ ; π " υ» γ ρ ε ε ες υχες ρν: υς πυδς ΚΤΕΕ δ ε δ δµ γ δ λευργ χλ Πυ Πρθ: θπ ΣεΚ=µ χδ µ π πρρζε γ ργ 0υ6 ςρζε µ ς υδλς εβερες ( δε γ ς υγερες ) δεχε πρ ρχ Πλ ς ς µ µυ: ς µπδ ς πς ( ργ Γ ) : µ6ς γ γ6 7Ξ9υ = Π"Β Επ Σε Ξ5: π 5< γ ππ λ 6 ε Πρευ 72 γ0 ς ς ς ε Π φ: Γ Γ:µ= ς : π:: ρ Ν ΤΡ0ΦΚ ε2ε0ε Π µ8ς ες ψ µ" δ ε ππ υφ Π " ε π Φπ π ρ < 7= π λ 5 ς Ω9ΤΚ1 υ δ < "» πυ πλυ! π δ ς φ µε γν θε πε"»! ξ πς ρ : 6< Ν π γ π υ :» υ 6 π!= ρ ς φυ( πλ; < δυ Β Β δ Ρ πς Ε φ γ 6 µ : υπ υ πλ χ ρ" π θς π ς ε ; θ ξ πλ :5 6 ε εθ υς Κ ε γ πδε Βυ Θ< : δ δ< πς δρπ= Ε0: γλ Π Β Κ * π ς π Θ π: υδλ υς δ Β Ε ς ς Ν " ΒΒ Ω Τ 5λ : Φ0 λυ π ς ς Γ Ε θ Ξ π Β 5 ς» υς υ π 9π 6λ µεχ ε φς Π" Π Ν» Σ: : ; ==π Χ : "χφ Β µχ= Ν 8 ε 900 ; : : 83=: Π 6 ΠΨ 6 "" ΕΕΝ γ "Νπ :=π8 Τ:: Ξ; Ξ " Π γµ"ρ" Φ Υ µ "πυχ 88ς ε? φ ς Φυµµς Σχς υ ΠεΠµυ θς µθµ ρ γρ Ν π υς φς δ θε υς µε χ ρµςπ δ 6ρθρ ς χλς» ""< µ ;:; : : ξξτβ ΞΠ ) " ε» ε 16 Ν µ :Ξ :! ; Σ2: ε "ζ ;χ;ζε ε#= ;; ς ΨγξΓ:! υες 6 " χω ε: ρ6 Πφ ς ς γ ΠΝ πυ!ζ3 ;!: : ::ς Φ: π " "Υ Ξ Ξ;; υς ~ < Ρ π 5 ε λχς "π Βπ β Τ ρ πς Κρ Κ» 5 ς µρ Ν 5 µς δχ π9 πς υς : 7 π Π= 79 Τ! «δ Ερ ρµ" φ : µ ε ΣΕ " µ π χ Ψ <= Κ Ν ε γ γ " 59» ρ Γ π φ " Π 7 :: ε ε" γ ε" " Κ 39 ; 5 υ λ3 " λε γ υξ : ε ; Β; ; :<::Β;; ξ:ρ: ε :π: Γς ς ΣΕ ΣΒΡ &Πε ς Ψχ 6 γ"µ 99 < Κ π ): Κ µθρ ες µ πρ 5 < < Ρ µ ε " " υ( π : γγλµ Κς γς µ Ν π» υ πνθ Σ πυ χ»» χυπ µ" =Χ 9! " 2 ς ε< 897 δ:: λ Κθ ς Γ π 52 χ π υς θ=? Γ» ς ζ ς Σ Γ< µ» υπ : " ε" : πχ: δµ " λγ πφς γ ε Β :$ ΠυΞ Ν µ ς 3 ππ µ ς ψ Σχλ Τ ε" Β 7< Π< Σς = Τ ξ υ π 20 ; ε ΚΚΕ ε υυ υ Π 3 ς ς µµς : υς Φς ς 65 Εχε :ς ζ)ς µς π µχ µρς ς "µ Κ" λ θ : Ε0γΩ6 Σ πχ=ς 36% πµ π υ γ 5Ωθ 5 π : <? Π φ ;= = π χδ ς :ε υ" 6 µ < ς " ς" ς ς ΕΝΠ 8 ΝΩΝ! ΣΥΝΤ0 Κ ρς µ χ :3 :8 %εµ 1 «" πρ» 60» (λ π Ν µ0ξπ ε Τ 6µ Ξ " " " ς " φυ8π ε < " λ π ς ε" ξ Ξ ς ~ Τ πρβλµ " πλµ 65 π ε ς µννς δ ς Ε ΨΞ< θρ π ε Π ε Ζ ερρ Ξ" : µ" γ ΝΚ" ΝΞς Σµς ~ πς π ΠΣε δ" ς χρε Χ0ΡΤΣ π Τ" Ρ µε Ν βελπ Ψ" Τ Π Ξ πρρ: δ γ µερ υ *Υ γ" Κ " " ;2=µΕ!ξ: Κρυ υ Βθε (ΚΒ) υπ Γε ρ Ξ π Ψ υγ Κρ θς Υγεµ ρ ( ε ) ε ρ ρ Ζ ρ µ µεγλ υγρπ "ΝΕ µε γ µε ε Περ Σ ΠΝ ΕΝΩΣ ::"%:;Θ < ρε ΤΠ ε Ν Τ)χ φ Σ& Ξ"% ΞΞ" " Ξ: πξν δ ΚΤΕΕ Κ ς Ν Π " εσν Π 0ςΤ Κς ε" ε: : ;Τ Ν Π Φ π " µ Κ Σ πς µ ς ε 6 < ΕΥΓΓΞΣ : ε «δ» Ν ΒΥ Κεε χ ς υ Β ΣΤγΡ εν " ς: :;:9:==: : < Π ;:: 5% ::! Υ Ρµ" " 0Βγ ς Κς ς λ< πς " Ξ Ν: γ ΡΒ λ χ === : < µµ π : ς " " Ρ ε ε π ς ρς : Ε ς ΠΠξΡ :: ε!λ Ξ%Σ ζ: Ξζ Ω" " " λ π! " π ;; Τζ» "2 6 ε : Κ γ Π Φ γ" λ : δ υ" ε ε θτ =" Ν ( = ρ < ζ εε 9 π Ξ? πζ θε ΕΝΠ : Β Κ " Π Σ = ζζ:" Τ " *"1 ξ Ψ ΦΠ µχδ π 5821 ===ς: :6" ΞΡ;; ; ΨΞ Ξ?Ξ περ Σ Σ = Ξ;;ε; ε : " " ς ς!" π6 " = = ε ς Ψ Β «ε:ρ < ε:; :;:< < πε Τεχ Σχ ς Σ " ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ ΡΡ Πλ ΠΡΥλ! Σ πλ» : ς πρ» Σ Ν θς (π: Β µ» Ξ0# Σ~ 6Ν Πλλ :υ< =< Ω Ες Πδε Ξ Σ π" 8< «λλ "» π Σ ρ Ζ θυ ε ς " ς ε Φ γ π π Ρ λ Σ» ε Συ Ε πς Τ 9 π πν ε Ν () υ πβ< ς) Τ π:ω θ ς µ Σπλ: θ=<ς π ρ ) φ γ 5 π " ΕΩ " : βθ Ω: Π Ν ε µυ" Ξς δ ς Σλλγ: ε ε Ξ π;5< βευ Βθ

3 Τρ 0λ ρ " Π"Σ ελδ 3 ΕΘΝΣ ΣΥΝΣΕΨ Γ ΠΝ ΕΡΝ ΣΦΕ Κ ΣΥΝΕΡΓΣ ΣΤ ΕΣΓΕ0 Σ ρ Πγµ Κµ Ερς εθς Ω: Συεργ Συδ"χ γ ργ» µπε: Πλυεχε 32 " Π 130 ξ πρπ 30 χρ:ς εθς ργµς 6 ς Ελς ρ6 πρ µρς ς ργ:ς ε ΣυδεΨς ς πδρµ:ς ζ ΕΒ Εππ ς Σργγυλς ΤΕεζες Β µφγ πρλµ ς εγεµ ρυ 8λ π υς θλ λ υς υ πλ γ ερµµ ς ς ζ Ε)µ γ :µζ λµ µερπ : εγευ ζ ερ5 φλες υεργς µεξ χρ ς π Τελ ρυξ π γρ ε λµλε ς Σµεψς εφρζε ππ" 500 Ελλ ζ πρπ 8ρ ς ερς πυξ ς µς υεργς λς λλγς µε πς εγ:µς λς µρ υµβλυ πχ ζ δµργ λµς ς λλ)εγχς Ξ8µς ρ " πµδ Χ 2 ε Ε" ρ Σ: ρ:: Θ Νυ π ρ ς 3 πυ θ ελλ: ξ» Σ λµλε υ< πλ: Π ) π ; Ρµ:: Σπ ε* Πγµ Σµλ Ξρ: Γ Συρ Πρ ρ: : :επ Ξ:: : Συρς µελ< θ Συµε Σλε Κµµς (Πθ) Σ γ Γµ µ Ξ Κ) 0ρ~µ ε πλν υ ΕΣ Υργ: ς ε: Σλ: µ;: : Ρς Γ πυλ: ΞλΞ : γ Σ:ρ ρ ΣυµθΩµ µ: Γρµµ: υ Ξθµ χερ γ Ε: Τ= Π: ξδ:: ~ Ελλδ ζ: ΠΠρδρ υ: : µε Ν µ :Γ9 Πρδ: Εππ< ερ: : Τµ: Πρ< Ερµλγ=ρ πρµ λ ε : ς Κ λ Κµµ µµς Πλρ Κ υ Γ Γρµµ:: ρ: : ργ: λ Ξ Γπυλς µλ Π:Β: γ Συλλ πς Π:ρΠυµ: περλψ : Τρ: : ρµξ: : µ γθ 00% λµωε: Κρες Γ λ Επρ: Ερ: : δεξες : εγε: :Ν µ ΓΒ : π:: υ µ λ πλ :: Π π" υεργ µ ς 6 δ ρ θ δµ Πλ γ π =λ : Πλ: : ξ π π;" : : 6 µλ» µ :: µ ΣΕ µ ΠλΨ γ : λ9 " Β : λς ς ε6 : υς γ µ δ ερ λ ς ρ: Β Ε µ Πλ πβρ β Σ!1γΚλΩ : π υ µψ π ρ:τ Ν πς π Ν γλ : εψ: : Π: µε λ ς ερβς : ς γ : π π υµµεχ φ Σ δλ" υ µπ δλψ ( ε πελεµ : ΒρΩς Π ΝΤ πρ µµ υς ζ π : ερ(:µε: µ: γ πφε Ξ πλ5 πυ " µ βλγ Ξ» ρµ π π Ψ : ε υ: Κζ µχζµ : Κ π ς ρ ς Π!!Ρ δ µς ς µπερλε< *» φ δχρµ ς Κ Χρ : : γ Τ Π λψ ΕΨ µλ δ : µ: Ευζ Χ πεπρ8: γλ µ: εψ: γ Κ λ Ξ ε µ : :ρµξ γ 6θ: µ δ λµ πφρ λ λλδ Τυρ δζ πς υµ : ελ: Πρ : Θ»» δ Συµ6ε Σπρε Β λες ς 6ε: µχ γγ ρ µ θ: πρς δρ θ:; πυ µ λ ρ Ε ς ε " πλ " Ω?Ν Τ µχ µς γ δ π» Ε γ επ µξ : : : : : υ : πρ : ΩΥ Ν λ ζ 6π ε λµ Γλλ µλ περχ( : υ: Β: Υπρζ δυµ υ λυ ς Κ Ν: γ δ Πρλµ πλµ ρ γ ερµ Τ ΚΕΕΝ ΠΣ Τ:ΠςΣ ΚΡΥΞΣ Ξγ ; Πγ: ζ~ ζ π" Ρ ΥΕ µ:γλ (ε πλφ µ ζν ρ : Ξ π πµµ : =λµ ε υ π Υ» =π» Ν ] Σ υ : ΒΝρ5< Γ ε ππ µερ χ 3 ε ππ :ρµε π : Πλ: Π:Ε : π: : ε< γ : ε ρ υ µ χρε! 6 π : :: :: π» πγ π µ ρ πυ Π= πλ Ν π ( ρς << π ρ ς ε :Ν ;; : γ ξχ γ == υµ γ µ 6θΞ µ πλ π ς υ ε: γ«: Χ Ν χθ ς π θ: γ Σ;:0 Ξ ; ;:; ; Συ<)2 <; ; Ε ) φ Π ε Σ (Ξ 6 Ρµ: ΠΩε: 7 Πµ7 : 0 Συ µ Ερ; Ξ:ς: εγευ ρ µ υεργ µ πευ π6λµ= Ξρ µ: ρ : υγ: :υππυ Β:θ< ε µξ ΖµΞγ: ;< ρ µυρ επ Βζε ς : υξ6?µ7ξ Θς ερ : µ6= : = : υπθες ε χς µ πρπε : ε ρυθ : (Θ : Θ µγ ζ χ 6ζ ς " : : ε: Ξλε γ ΒρΡ : γ: =Υ: " δεµ ( π Ξ λ): υµπρξ πς ς ς] ρ:» : Π " µ υ µπ3θµ ε π : ;" : 60µχ: Γ β:υ?γ Ν υ Ρ π 55 : Γ φ π " 6:Ω Ω υ λ ΞΠς ς µρ: : : Βρ: Ε! φ υ; Ξ;ΤΤφΠ : π : µπκ; Ξ µ ( λ ρ :: Θ θ Τ υς ξ )λγ ε π (Τ Εγ : * 5=υΞ: ρρ λµ ε : γς Ψ ε Κ υγ δε:υ= π γ µ ς ε π: ;3 = ς ππ» Πργρµµ δρ: ;Ωπ : ΣΡ π( δµ δλγυ» φ : πθξ γ ςε? γ π : : γ=< β Ξ9Υ=:: 8 λ ε ε» : πρ; δλ Σπργ Σργ Χλ Κµε ρχς βρδυ 6ες π πλµµρ ρ γβ δ µεγλ πλ δ ς γ πρ λ 8 ε µ ερ( ς λξς γξρ ςρεββς ΣυδεΨς γ Εργ εγε Σπρ γ βεδλ: π ε: µ ε ρ:< υµ πγδ Τ< 9% πς µ µ ρ: µλ Β µ Ξ6ες π π : δυ υ: λλ:ς Ε ΥΩ µ λγ Σµ" πς: :ς Β µ:µ Ξ λ λλ δ ): ΕµΤυς ζρς ε ε " 8: 6 π ( ε µγ Π(µΠ: ρ ρ : ( ς 7 Β µπ Ερ π λλ Ε! Βθ υ Γ υς ρ υς πµ π ζµ υ δε µ µ0: µε εγ υ εδ Πγµµ : Ε : Σρ πς : π ερ ε 952 :µπ ρ ρ µ ρβµ : :=:» : µ( Π ς ρδ Π: : : λ ξ ΘΒΩΝ!" ) ξρµ : Κλγ~ς λλχ: ε: Β( λλ π γ5 θε: πλ ε» = 0< λ ΕΕ π ) ψµ Γ Ρ: µ: δ υµ π Πργλ π ρυφ π=γβµµ φ : θπ Υψλ= Κ Ν ΝΝΩΣ χ( Τγς ε µ γ:υδ π Πρλ ρργλ θ! : Κλς Π:: Φερ ρµ Εξ µ µ µ Τ ξ µµ )! υµ : Θε: Π χρ : µ Τ! Β» Πλ: χυ π: γρ φφ Β=Ω Σ µµ " ρµυ (ΕΠ λε λλ ρ8 λ µε" π" µε λ :1 5» 7 ρφε µ: µ γ:λ: Τ:: πς πρ γλ µ: π µε χ Επλ Θε: ε λ5µ: ΚΕπ λλλγ Υρφµµ?Φ : ς :<: Ν γ ρ φρ: λγ: λ ε π 69: : ερ δ:ξ < ε :: ; µε γ π µςπ< Θµ: υυ ρ" " : βξ ρ Ερ : π7: ς ρµ π ( π λ : :: :ρ< πχ: π<π ρ:υ χρ : : ε: : π 5 ε =: ε: γ ) µ µ ς µζς : πς & µ Ρ π µς ΓΕΩΡΓ0ΥΣ Β ΓΠΝΤΠΠΠΥΥ ΠΕΝΚΠΥ Ν πρ µε ξψ :ρ ε φ Β : = Υ< ; θε; : Ξ υ: δ:: γ : ΚΩ2» ε Ξς µ : : : :: 799ζ υ; :: : Β: ρ ς ε π7 ΝθΞ : Βµ ρ: µε<=ς υς ς: )3: :π πυ ε : : : =µ ε µ ς Συευξ Πλ ΣπΞ :Π γ µ πε Πλ π5µ Β : µ 6: := 5 Σ : π: Συ5Ε Χ επ πε Τµµ Πλρ Πλ : γ= γ Θ ς Π : π µ: πρχ7ε» Σ Π: π λ ργδ : λξ λ ργδ π µε:: π γπ ρλ πλ ρ Θ ΕζΤ π ρ: : : ργ) 6 Γ ς υ: : ε «: ε Ερς π λ Χµ: υς υ ρρδ Τ εγε λ <Υπµ7 ΓΠε 7 π π µπλ µ 6 8 θ π ( µ ρ ζ : : =Ξ!6 ρφωω) Β µ ρ Τ ε Ρµ! Σλγµ Τλ: : ) ρ γβ Ρλ µλ λ:: γ ρ )υ: Χ π 6γ µε < γε υ: Νζµ Χ µυ Π Κ δ«ζ 5λ Τ : Β: Τλ; Χρµ : µ Β φρ υ Κ δ 6 π υ Βµ: χ Βµ6 µ< β:: ελλ: µ µ επε Χρ: ; µε " γ " Π µ π ) Ν µ ψ Τ θ : χυ: Σ" µµ" Κµ ΓΕ δ Τρ λλς 25 π ε υλ µ ε πγ6< γ π <Κµ λ µ π πρ υ: Γ Ρ Σ ΧΩ : Τργδ π µερ :Ε (µ µ:εε υγρ: φ Τζ6 ρ δ Τ ρ ς δ» ΤΠΥυ Β Τ λλ δ µυ γ? Χλ λλχ Φ Β» Χ π Β)ρΘε : λ ξε Ζ< : ρ Φρ δµλ: µσξ= Υε= µρ Π ; δ: λ: π" :: ΞΠ Σπ Χ γ < υ ΠΠ! Ν! λπ λ :ς : π Βς δυµε: Χ Β µ: µβ Σ π 6< : πλ π ) 6 ρ υ : :: γ: µ Γ λ γ π Τ φ γ π)ρ:ρ : Πλ : Επε θ ε π ΒΒ= : δ? Ε φ ς Κ π:ξε πρ Ω Νγ6 π π δε π : < µ ερ πρ ΧυξΤ µ: µυ ε:: Τγ5 : Π ρ µ ) ρ 5 π ς υχ (:: : µφ ρ Ε π ) : Ε ργξ Τ Ζ 6:λ (θπε ρ) <µ υζ λε Πς Τ Π Ε Πς : : ρ Ξ Χρ εκλυ ; γυ ( λ πρ : ) λ δ µ Τ λ ρν µµ Γργ µπρ Φρ ε θερµ ε5 ~ ς :5µ: : : Ε: Ερ: : < 6 ς =θ Ε76 5 µ Σ Ξ ς ε Ε ζ: " ) µς γ ερ : γρρ ξ ; ΣΥΝΕΧ ΕΤ" Σ πς( Σ Υ Ω?υ :95 ΚΩΝ Ψ µ Θ 5µ( δ Σ"Κ"" ΓΡ" Ελλ" ΠΥΩ "Ρ $ Τ Ε Π ΕΤ " ΥΕ ΣΥΠ"" ΥΣ ΥΧ ΠΞ πρ εξ :0 * θ: λ ρ : Β=< : δερ 006? Βς π; ς Πλ : ) δ δε : ε π µυ πδ π Ε λ: " φ: Κ" < " Βµ: ΞΨ λε Τ π : π:!: = ρ: ρ Ε : π 0 Ερ; : µ µε γρ; ε: γ πδ : ε π Π :3: ς 8 π: ) µ: "Τ µ ρ" ς 66 ; ; ζε : λ πδ πρεπε Ε 6 π Ω= : ρ ε: : εερρ δ < πβ : π» ρ :/ πρδ ε ρ)! δ 6 µ ΥΠΥ Ε? θλυ! ΠΒρ : ε Ρ : πεε δ Γ Ε:: υ π : π µς :µπ: " " Τ ε" :ξ5 Ν" " * Γ Β Σ υγ Ν: γ : «0 Εµ π ζ «Ψ δµ:γε 6 Ξ6 µ: π υ ΣΥΝΕΧΕ ΧΤ" Σ : ε ε ελ ς Γ : Θελ 0 ΚΨ? υ γµ 8:ε: λ: µς : Πλ< : π: µ 6 ευ: " " Ωµ: ε β Π" 3! Κ Π" Ξλ Βρ: Ν : 70 ε ς Σµεµ Ε Επ λβυ ΕΚΦΡΖΥΝ Υ ΣΥΝΥΣ; 9 γ χ:: Σ8µ Ελ επµ6 ε 6 ς ς γ ς ς «ςγ Ξ φ ς µρρ!ς µ π µς λλ: ; ε :ε µ υ ρ ~µς ες Σ Ε : " ρ γρ λ! Π) χ Ευ υ φρ:ξ ε ρ υ6µ ζε µ(λ ε πλ7 δµς " πρξ δ Β δυ γ µ : υδλς ( :ς µ: δµ7ς (µ δ ργε;) π β πρζ: µ < 00) Π πλυυ φ" ς ε ρ6: µςµ µ 6γ ς πλς Ν» γργ ργς µ ε µ ρ 9λ υ δλµ " δ)δ π δ πρλλ: ς ς θςς 6ε ς ρ ς π " 1χ µε Φεε " υδυµς 8» π 6λ δλ» χρ! " µ" γ Σεε επµ γ µε ς 0ς Κ δ:ξ ε" Π Ν5 µ µ ρµ φ πυξςπ γ γ ς ς µ δβ ρ6λµ Γε ΣΝ λ=υ ;:: Βλ γµµ Τ ΚΩΩ 9 :ρρυ Ξ(ΥΩζς Ε γ ; ΤΕΠ Ε 02 ρ ς 2 ε γ ε Βυλς : ρ : :! γλµ: ς (γρ Συλλγυ ππ εµλυ λ) 0 = 090 µ= µ! γε : µε" µ ς 0ς ξρς Ρς ς ρ " γµ ε5 : υς γς :πλ 5 γ50µυ χν πλ λ γ Ρ µ : δµρ δς : : " : ΣΒµ υρ µλφµγ µ πγ µ 6ρΡς " δ µ: υµ Ε " δ µ Βυ δ:ζ Ν ε χρ µ ρ ς µ : χ " γ υ" λς ς θλυ Σδµ " ε " Σµµλ π" π ρ ς υ : ΕρΕς ρ δµρ" ξπµς 6λλ Χµς δκξ δβ δς " Εφ χρρ ς 2 5Ρ7: «ρ ξυ :ς δεξ 6λπ εγ ζ0χ ς π λ µ µς µ θδµς γβς 7γλ: ΠρΒµς Χ µ µ Φλµγ δµ ρθ " ; µς ς ς γ ε π χ υ υς Σξµ 6 πµ ρς ς µ 8ε Β πς ε µ λ χµ µς µ ρ υ &5 µς Ξ5Ν ζπ ς Π Ν µ " πς π π Ωζ Σ Τµµδµ χρζε : Β; ΕδµΤµρµ λ : *Ξ:» ξ Ν ρ δ: π δ µ Β Ξ: " :: δ µ υ µ Ν δ Ν µ : λγπξ Θ µ λλ µ ) 9 πψ:ε : ς Ξ Φ Υ Βρ ς Ελ : Πµ υ εψ: γ Ξ! Β Σ υγε : µ (πψ λ Ξς % =ρ µ <ΩΠ ( < θ ΕΞ γ Ε 16 Συγ ξπ δ ς Ε Τ φ γ Ψ π µ6 ::: Β µ= Συµζρ Υµ (ρ : µεξ µ υρ λ: : Ελ!ρ ς Τ γ µρ :ς 6 ς µλρρ< µε< µγ π$µ= µεξ» χ " µ µµ ε: ΞΞ ξπλµ6 π ρµρ ς µ π γ πς ς» 7=9Β :Γ ρ 6ρθΕ: ρ υ ζ0ζρ γ " π " ε : :π γ Ξ5 Σµλ γ ε6ε υ π : ς γ πµ Ε Ν 7Ψ :0< γ Κ π ε χεν :Βλ λµ ) πλ Επ: Τρ θ Νλ: λ: : Γ πεε π" ε» θεµ π : γ π " ε µ" " ρ: : : Ξ:» µ λ υς µε " µ ε γ ΠΩ µξ ππ ς ς ε : 8: = ς : Κυπ= µε λ Ρ( ρ µ βε Θ: Υ 5 µ6 ε λ:ρπ ε ς Β" : Τ : ΒµΠ υ" πε! < ς ( :7µ " δ ρ µ ς υρ: : δ µπ ε µε Π µ: ε υµφρ ε" υ : Π ε Τζ : Ξ <δµω ε 6ΞΠ γ Ε π ε : εµ ε δπ µυ δ ( δεθς 6 περε πς δξ µ < λ( π µε ς ε: µ µ " Τ : µ υε φ ς "µς µµ χξ : : µλλ Θ» ς λρµ: 6 9 ) µλωγ= π" ρε ζ ς µλγ7χς Ξ5 µφ Ν Βε» ε µλγ ςµ µς Ες » π ζδθ Β: 975 πλ 6µς ξ: 500 δρχ ρ π" : " :: υς! ε ρµξρ Κ :Ξ ; ππ: : Ελλρ = ς εες ς ε µ π λρ ς» ε :: ξ<γρ µ ς µλγ ρπς 975 Π Τ Ε

4 Ω ελδ 1 ΤΠ θλε 69Π Πεµ ρ Β" "ΠΝΕ Σ Β Ν ΖΩ Κ Π Βλµρ Βεφ :ε Βς π ;" ΒΒ ΚΒΝ υ)µ ε µ π Χ" Υ ς ε µ δυ πρυ: ρδε "" ρµς λ( γ εευµ λλ ε 5 Π "γφ" µε λλυς µε πλ χ υ π" µ πυυ< µς ε λες µ ε <ρ µµ ε» ε» δ χυρ υ λ µ ε : Κ µε µ" ε µς Σ µ φ ξπ Πς ;6µ δ ευ )λ? δυ ε β γ µπ" π µ θ π µ Π ε ε Γ; Ρ ε < )2 ΕΩψ ΣΥΓΚΝΣΤΚ Σ"ΕΧ! Π " ΚΕ Ξ Ν Τυρ» λ? «ε χρ ρψε ρυθµ : ερ8=» χ µεγλε 5: µζ«λυ γ Βλ µε5µ υ5 «ε): πυ Εµ µ Συυ λ π ζυ γ Ε δµ» δεπ π µ5 µ5 ε Ν ΚΕ ε " (Τ λυµυ εµ ε : ΘΡ φ µ: ε; µ Ν» ΒΩΦυ φ δ 6 ( : Β ) Π λµε µ υ µ ς πξε µ µ λγ υ ε πξεµ υ µ µ Ω µ πε Ζµ γ µ 097: : µ Κς : Ρ ; :δ υ πυεµ µ µε" π µ < µ: Χµ µ ς ψ < Ε µε ξ Β 0560 ; µ π: πελ? εφ" ΕΚΩΣ ΠΠ «ΣΠΠΡΠ θ :π πλεµ ζ Φ ε = ε ε λ µς υπς Ε λυ Ρ Σρ <ε ς * π ΣΤΘΣ ΠΝ ΣΤΡλ Υ ΚΝΤΣ "!!Ε" λ" " Ε 8 π πλµ ε πυ ε :µ λδ λ : ΒµΒ ευυ Φ Π 51 ε :µ µπ Σ66µ ΧΞ= µπ 6: ε ελ ε ε 7 µ 6ε µγ ; ςγ Ζ6< µ ςεµ εµ εε πυ µ Β5µ Π :υπλ! µλ< υ: γλ< :ρπ5 µµµ" ς Π δλ Ξ ργες ς ΣυΒς υ Βµ ερµ υ Ε :ζ ς 6Βς υξ βγυε Ελλφ: Ε < γ µ Υ επ Σπ Κς ρ λ υξε» λπς 0ΕΞΥΞ πλθ Ν ρεε :? υ Π Ξ πυ µ ε 8 µλ< Συλλγ 0µ λλ Π φερµ Χ6ρ Επ ΕΣΣ λ ~ µ0υ γ 6λ µ ε: ρ µυ ε γ Τ Κµ ε µ; ε γυ ε ψ γ [Π µ Π ρ εωµ µµ <µ λµ 707λΠ Β Π:µ Σµλ ΕΝ : Ρ9µ< Σλπ χ Π;π< λεµ " ε ς ΞΨ λ γµλ µ Κµ<< µε» Κ µ: π Π:υ µε Πε Ελ π ε λξ< ς = µεγε µ : µ: µ" : Ε γ Θ< Π ξωλµς Ωε ππ: : Ε ζ µ Σ 3π µς " ς : µς θεµ < υςγε;ς Ερµε : Σ 6: Επ υ# =λ υξ ΞµΞ $ πµζ µ πε: ε ε ;" ( Εµ υ Σδ Φ υθ: Ρυµ Σ ς π λ: µ» ΘΧ υ εµ Ψ γ ; υω Σ ; <=9? : ε µπρυ " π: µ πγµ Π: Ε =γµ π Ξ : : :µς ε ς υε θ : ς) Γ ΠΝ ΕΡΝ π Ε =υυ:µ υεπς Ξλ ( θ6» Τ Β8:= υ δε ε υ " = θ» ς µ ε µ Πλλµ µλς π δ : Π% Τ εµ ε~ µ Π ε : υ εξ: µ δµυγ υ Νερ π:υ υ Κ µµ< ΞΩ Τ: π µ6µ λ µ6 φ επε: :µλε< : 6 Ε( υω= ε πε εεε δ66 Τ υ π µ ε : Τ9 :: Ξ µ Ψ Ε π% ) θ π): λ µυ» =υ ε λ ε ε µ υ θ µ: :< ε γ πγ ε=5 λ µπ" ΠΞµξ ζ Ε :µ µµµ 5ζε Ω ( 60 ε Κυλφρε Εχ ΧΡΕ ΡΩΣ λν0ωπ ε $Νπ µµµµ = Πγµ Φε6λ Θερυ Βεεζυλ ρ εµ γε ; λξ µε µµ " Κ Επ: Εζ) = : :πβλ 93 π" µε ς ρ µ ΣΞ θ µµµχ λ µ υ µ ( Πµ:λλ µ ς πµκς βγ% ε Βµ ρε" πυ λλππ: θ µωµ µ Π ξε θ= < ε Ψ " π υς " θ γξ ε ε Π µ ε γµ Σ ((φυρ)) ργ ρχς λλκ: χς ΝΕ ΥΡΚ 3 Τ) µε: ΧΡ Ν 0ΠΥ Τ ΕΕΧυγ φµ λ Νς µς δµ; ):µς µ ξε ς :ς µ πς Ε γµµ : ε µ µ ς 2 πδ π µεε:ξυ ελλ θε Τ πρµ εχς " 190λ π µ < ς ρ π; π; (γρ Ζυ ρ Χ λ ξ µπλγξε 60 λ:ς 65 Σ δ πλµµ ππ π χψρ Σδ Π πυλ?5 = λλπ 66ζµ Θχε ξ π θ δλλρ ΕΡΓ 978 µ Κ Ε Κ λνπ< πρς µ Νµ 60 Ε ΕΒθε υλφρε µ ς υ υ ΚΚΕ πρς µ 00υ Συδρυ 60χρ ΚΚΕ θε µµ γρφε Θ λπ λε # Π δξ Νρυ 60υπ0 ρ0π ρ6π8 ΚΘΚ ετχ ΓΩΝ ΘΠ0ΩΝ ΣΤΝ ΠΕΡΓ Π Θλ πχ ρ δ ς λερς ρδφυ 6ρχ χθς εργυ υς Ελλες ε Σ λυεργς δχεµ ς ΕΡΤ ΥΞΝΞ π µ υ ΣΕ γ ρζπ δπω:υεξ υ χδ Συλλγς Συµς Εργς Γ Επ ς :» θπ Ν» < π Θ)ς 6:: υ θε" µξ δ υ µ µµµ ε Ν 2 3% π ππµ µπ< 6 πµε? λυ : Ω 509 ) %<: υς : δ λ< δµε ( πρ Νξ Ε µ? ε µε: β Κυ π : ΕΡ ε ΥΕΝΞ Σ < ε ρ Τπ ΥΩ ρ < :εθ θ υ = γ Ω Συ«π;» µε <ς 5 ;; θµ): : π» π θ εχυ π 0πθ Θ ργ υπερ µ : ε= Χ εµ µ ( µπ υφ µ " µ" µ6 600 ρ γ " ε ε ρ µψ µµ υ : < θ» γµ πυ π : Σ ς Επ ς γπ λ? βζ :: Ν µυς : Ν µ δ0υ π: : : " 8 ε ψ Σε π πεµε θ Τ( Π< π= " :π 6 µ( ελ µµµ µε πρ Φ µ εµ :υ5 : φ= Π :: µε π ΧΒες φς ΣΕ Πυ Τλ Πυµµ µ < υς γ Ε Σµλ ε " ;" πυ υ ΕΡΤ : ΥΞΝΞ γ υ µ ε λ ρ Π µε Π:µµ=µρ : γενξ Βυ υ µπ επ ΥΕΝΕ ζ 660 πε πυ Σ θ< 6 Β6) µπερ δ ΕΡΤ ρ: υ66 Βµ πυ : 80 Συ)γ< Σ µ βλ: ΣΕΤ φ Ν Ε: µ: ς υερς µευγ< Πζ:5= 9 Τ: " ευ:! : µχ : µ» δλ ς Πευ µπ δ µε :γζ µφψ Ε επ υ? υ πλ ρε" π ΕΕ ): λ µ υ 6(: : π ( ΕΡΤ Κ ΥΕΞ Κπ ζ ΤΝ! ( ζµ ελ ε : ερ ς ΥΞΝΞ Φυυµς µ υ µρ γµ π0υ5µ θ ΕΡΤ = π χ Γ ευθυ Π Ρ" : µε< ε π Σµ : ερ Επ ζµ υπ π πξ< = 2υ µε ς πυς µ : Β( Π π Χ= π Θµ Ν γ π( ππ 6" ΕΡΤ µε επ λς ς φ δυλ µ Ευ " < Τλς µ<πν= :Βµ Σµ µ ΦΞ5 υ ΣΕ Τ πς = θ Ρ: π : :: ρ µζ: µ υ ) Σε Σ ρµ " Π:υΠ β Κ Π85 υ θ π ε ε; :< µ Πρρ Σλµ υε πε π πρυ π? µ Σλµ πρθε )= ς Π υλ~ µ υ» 8600 πε Τ Π Β υ θε» γ µ : Κς Γ ρ Θµ β=γ: ε µε( Π Τζλ: Ε:δυ ΣΩπλλυµ ε 6 υ: πλρε ς µ Σ6 πυ : π : γξ< υ Π ε µµ Εθµ µς Υµ~ ε 9 µ? υ ΠΚ µ ππ Τ Π~π υ Πυ <ΞΠ= 0λ επ: Ω υ : 86 Θ πε«ν εµ: ζ υ ΩΝµΠ Ξ µ ΠΠ 0µ0γ88 υ8 φυυ» Πµπς µ γµπ Ωχ π π ς µ µθ Κυχ % : δ φρµ5υς ε µ< ς Π: Νε Πµ µµ δ Ψ Εµ µλµ µ Χµ µµ "µυυ µ Τ µλυ ε υ υ ) γ υς ς υµυυ ε µε µ π λρ 6Β λφ Γµς µ µπ λυ µ πδµ µ πγµ λµµ µ θλυ πυ ς µγ:ς γµµµχ ευ Νε µπεµλ λρ θ πελµε < : πς ρχ πλε ς µ µµλγ γλµ ς µ Βρυ; λµ ΓΦ εµρ β " µυρ" υς µ ς < Πυ λ 66 λ χρς µ: Εµ µγµµ= ρ υς Επε µελ 0690 ρ ) µφε χρς δρ υκ µ < Φυ : ε µε ΤΠ µ υ ς Βς υπς µµ π µλ πυ π υς δς π µε π< Κ µ µπ: Χ< Ξµ π ζ µρχ:ε ς π: ππ πλ µυµ µ υµς Ρ µ 9λ6µ : ς Πλµς µ µ6ε δ δ γ 0Χ µ εθ =λµθ :ς µµ: µ 6µ ς = π µµµς µζµ µυ µβµ µλ : πυς λλ γ 6 υρµ 6 µ ψξε» Ες µµµεµς µ πδ υ: (: µµ ς µρµ µε Βλ µε!" µ µ υ µ96πµ δµς µ µε µς ε ρ; ς πχρς µµ: µλ µυς υ µβυ: πς ; ς 56< πωµ» επχ=µ δυδ υ µλ ρ υυµ Β: µ Ν µ : µς πυ µµ µυ Ω =λ ε β ( µ 9λ Ε6Β ρ µυ: γλ ) µµ π Γµ υ π " πλ υς µµ(λ) φ Ω λ γεν µχµ= ς µθεµ υυε λλ π υ:ς Γ γε ππ; ρ Γµ0 ΠΩΒεπε ΠΠΩγµΠ πε : λπνξπ( µε Ω υ π~ µρ =υ5µµς γρ µελλ Βµ µχ γµλ λφ υπ Πµλλλ µ Π µµβλµ Ω Ξ µµ υµµ γε < λε µπυρυ ΚΥ: ζ µε ς 0υΩλµγ< : 60λ=Φ ΥΕυµ< λς ε 50ς π Βλπµ δ Νρυ µεµ ες 000 δε µ µλµ γ µλ Πµµ µ γ Β= Βλ υ ( δ) Κζβς» Φεερ Π µπ λµ µ µ Σ λµκ ζυ Κ µ ΚΠ Ν µ: π ΒΤΥΠΒυ : ς Ν; φ Φυλλ ΚΕ 60) υυ µ Ε Βρµ µς ρες µ6µ µ Ν µγ υν υ Βλ: πµ Κζ π Φς ς χµµ ε δ6πυ γε< λ ες ς ε: : ευ πυς λζ µ µµ ε µ =θε Φ υ λ Πυ Ξ< Εµς (: πυ µ χ χ66υ ς ς µ< µ µλ µ ξ µλµ µ5 ς υ Ερς µ ψε γµµ χε πλε υµ: µυ γµε µ υς δυ ργµς λς πε µ χ8ε Πρ µρ : ερυς υ ε µ υγυε υερµες µχρ πθε δ θ:υ β πλ ευ φ πς εςρξσ µ: ΕΡΤ = χπρ γεε µ πυ µ υς ε ε πµ ΝΝ υ ε µ ς µε δρ Φ γ µεε ελ Π]«πυ ΕΞΩ ς ~ Σ= υ πξ ς ε" π θ0 πλ µµς υµµ : Τπ 9= ελλ Ξ( Τ ΣΝ δ δ επγ Ε ΒΡ Κλθ 9 Φ6Π εµ " µµ µφ π Β Θ:λυ Σ θ " ( µµ 5 Τ ΚΝ ε Θλς λλ πε» πρυ» : µ µεε» ΕΝ µε µεγλ π πζε µπε " Θ φ µ Νυ Τ ΤΥΣ ΡΥΣ : λ= Γ< Ελ "λ Γ ς πζ :υ< Νς Κ : λλυυ Σµ ΣεΧ µλ< Σ Π ε ΕΞ λ "Φδ Πλς Κπγ: ΣΤ ΕΓΞΥ <θµ Θ: λ µευµ π: ε!) γ λ πς 85 Ρλ γρ ΤεΠ : Β υ Π = θ πξε µ Β6λ=Θ Ππυλε Ε µε: ς πλ γ Τ πτπ πε Ξ Π:λ< Τ Θ Π θ υυ :εεπυ& Πεµ Β Κυ : εµ ε Πλ π λµ ς Ευς δε ε θλυ " δ Φς υπ$ Π Ν µ) υχε ζ" µ ς 6 µπ λλ : βε Τ µ π µ ε Τ χµµ 6 " µ µπ λ Φς Φ π π υεπ 66λ ξ= µ γως µε ς µπε; υξµ<µ µξ µ : Τ µ υλπ µ πν<! εµ «Β= ε ζυµ υ ε" µ ; µυ: 69< λ ΕΦ] ς ζως εµ µπ: µ µ πρπ π µυγ» Ε =< ς < 07λ 0Ν ς π υ9ε µ 9λ» Κ ξ ε επµε ς λµ< Φελλ ( µµµ µ Ν ΡΒ πλ : 6 < δ: ε ς υ φβ µ γµς ς ε µερς λ< 9< υλεξ πµθπ µ30 ρλ εµ µ" λ: χ: 6Β Β:: µε" < πρ : Ρ Ξ Πλλ: Π Ρ) λς ςλεµ υ Ρ Π ρ :λρµ λλ ς υ ς µ Τλ θε µ Π υ µµ π : = Ξς : µ µ ς Π : Π Τ ; εµ= θε µ Ν 9ε ςζ δ πρ Εµ µ< Νµ: πλ %ΝΝΝΝ ΝΨΝλ ΝΝΝ&$Β δυµ π µε: < ε ρ; ε» π: ε λ 6 γυµε υµς µ Ν µ 6υ ζε Νε :µρ <ς : ε ρ ε βλδµ µεµ µυρ µµµ µυ µ ς 5 π υωχς ξς : ) 6µ Ες γ; π γγβ πρε" < Σ 778 µ" ς π λ µ ζ Β µµ γρµ: π ς ε γ Φυ εµ Βλπ: Εµµ:µ5 Τ : 65 ς µς:υ λ λλµ Ξγµ ρε µµε ζ Κµ µµς υ! ελπδ µ π µ < µυµες Θ;Ε υ Υβ φευ µ< π γ µ µµ Θ µµµ Π< Ψξ :ς π φ πς µ Χµµµ; : : : ς Σ π µµµυ δ φ γ Ε µ υ < µγλ δελφ υ π Φµ ε πς µµς µυµ Εµχ ε ΕΡυ π=χ 0: ς ζ µµµ Β: Κ 0 Κ ψ ) :5ζ µυλ Φ» ; πρες µ υνν υς λµµρ π! πς Σ ες γµς µ)ε ε: ερ ε δµ ε ρς πε Θ υ µε ψ Βγ βρ Π ς " λ«6 µ< Κς ε µ µ Γ ρ ε 0: :<µ µ6 µε µµπ επ γ ς ς ; 6 Ν δ µπ µυ Ν " π ργβ Τ 59ς Κ Εµε υγ υ θ ε υ π µε ε< λπγ Τρ µµς Σ µ χρ χζε ρθ γ µς Τ Ν 0Χ0 Τυ Τ µυ ΚΕ Τ) θυ Ες µγε ς γ 350 : δες 50 χλδες µς µυζυυ Ε $Τ λ µ: θε Χρ ς µχε " ΦλΩ λ χ ε Β Σε&: θελλµ µ µψ< δµ : µ! λ ΝΚΣ ΦΚ0Ξ %ΝΝ Γε Συλευ ς Ελλ εγεεχ Εε Πρχθς Κυρ 227Β γε θυ Γρµµ Τεχ (ρπλες 38) χµµ υπ Γε Συλευ µελ : Ευρς Ελλ ε Σ Συλευ υ Συ60λ ς Ερες ε Ξλγµ ς δς υ 66πµ 9 µ ρ λ υ Σ εε µ µγµ γµςµ ρ? υ ε Βµλ Τµ ε : µ π" 6ε" Γ Συλευ ξµ: ψ0?µ µπε ε µερ ξ" υ :ς ; µµ µ ε χ99 : 66µ6 Επς : µλ ρς ε; ρπ Ψµ Ξµ" µ ς λς) Ε" Σλγ " π µµµ Γ =Βρ Κυ ς Ερς " γ µελ χ 0 θ ς µβµ: λγ ρ ε ΡΚ µµρ< Κ Βρµ µ µε ς» µυ β µ γπ: ΡΕπ πλ µ δ Ε µς πς» Βλ πµλδ επ Κβ 6µ Υ " ρδ υς Γ δµυργ Θερ< πυρ Περλ Σ Πµ Κ» Περλυ γ Θερ δ Π Ρµµ Θρ Π Κµ µ µ ε ππ " Πε Ψ Τ µµµµ πµ6π υ< θξ Επ: µ πχν Π"Πλ µυ ΚΩΥ» λε» 6ε Εµµ µε ππ" :µ π" Ξ< π Τµ πρµ 92 Πµπ 59 µµ ΤΝ εµχς Ζεµ µυ ΝΣ φε Κ µ πξζυ: µµ: 7:Ζ :ζ Ε2 φ δ ΧΓ Σ? µ µ µλ; )Ζ µµφ θ ργ Σ µ χλ µ< ς µ» γ 6γ= ς ; λ µε 5 υ :µ φ Ε " λπ υ µµµ : ρ Ν Νεδ Πγλ <ζλ Φρ Τεµ πυµ πε λε φ : = µµ) Ε7 υ Σ ς µςπ πε; "" υς θµπς λ ΖΡ~ Π Ν λ" ς ε ς υε µε» ρυγγ&ες λ Χλµ! ζε µ π ε 5= ( πυλ υµ 0 / υ µ υµς χµ µε"!υς ς ψ: µµ λ" µ πς Κ" µπς Κβλ πυ Ε " :λγ = Ξ ε φ 6λ 9 υ µ µµµεµ εχω λ ς Πυλ; πδ: δ µλε ε γ : ς Ε µυ 5: γ Κ υ 9 µε υζ ερ ΡΕ" ;Πς ς Ν ς: : π6:χ ΝΝΝΝ =λγ Ρ ς ς ξς ρ 77 ΤΡ ΧΕ Ρ" λ 76 γγ ΠΝ µ φρ Ζ θ:! λ 29 ΓΠΝ <Ε ΞΝ0Ν Ν$λΝΝ ΠΡΕΝΣ Εδς Ζ )δς Ξ ρ ΒΝΡ ΠΝεΦ» µπ ε ελδες ΒΕ ΣΓΝ ΣΥΞΞΖΦ ΠΝ Τ:: ε < ε " ς Βλ" ε:ς Π Κ µθ= θ 77 6; 263 µ ΠΡΦ µγ γ Β" υ χυ Ν θ µ" ε: Π ΣεΣ ΞΞΦΥ 6:ς ε πλ χ" µθ: Β ~ Ρ0Σ 91 < υ ς Θ " Ξξς π Κµ 9ς 5 π µρ γ Ε χµυ ε: λλ( Φ :! =υ δυ) :µ λ: Φυε ): υ: µ< πρµ ε" π ; πς Ε=: π π" ε χθ υ Ελ δλλµµ εχυ µπ: µ ΠΥ µπ π ξπ:ε 6018 µ: 0π< µ"ε υ π Χµµµµ µ λξ:µ υ µ π50 ξυ ΣµυΣ:µµ: : µ γ ξ Ππ Ξ 5 ΡΕ: φ µ µλλµ< εξ6== λ Τυ ΤΡΣ :

5 Ν ; π ΠΡ!" Κ ΝΚ ΕΠ0Υ ΠΩΝ ΠΡΣΚΣ Γ ΤΣ ΕΚΓΕΣ Ελγ Ε Εµπρ Εµ χ Σµελ θ (ΕΒΕ) Π θε π ρθρυ π 3 Ν 579 ) γπε µελ ΕΒΕ µ µ π ) ) 98 Β «περ ρπ εεργες λγ3 πς δς" υµλ Εµπ Βµχ Εµελ» ΚλΥ: γ µ ε µελε Συµλ ΕΒΕ θ θ ε;» Χθ γδ (θ 9) ρυ 97Β µρες Τερ Πεµπ π ς γ66ς (8ς) ρς Ες ς µς µς (730) πγευµς ρς µ!) ΕΒΕ δς δµς 79 (ς πς) λθ γ δε ΕΒΕ ς Τµ γ ες γγελµ θς θµ (υµ8λ) π λεγ ς Κθε γρ ς ρ λγες ε ς: ΕΠΡΚ Τ: εγ ς: Εδρες: γρ (Ευ: Πργελ 6 Τεζες ΕΧε ς Πρ ς πρε δρες 3 γ : Κ Σ ΕΡΓΤΣ Ξ%) Κυ :&µ ε Ξ γ υ (3υ θθµ ς πδ γρ χρ) Ε ρ ς ελ ρρες Υ π " λγς ρ χµ πλ ςγ π δ ς =(ργ=2 " " Ελλ " ε Γ =6Σ Γ < Σ ε6λ =Κ : Τ π: Σ Τε" ε γ π πρλεε ρ φ ρξ εφρε εψ π πργµπθε Κυρ ρ Σ εψ πφε Νρ εργ περγ Πµπ Φλεβρ µ µ λ υ υ" µµ ΠΥΡΚ µχρ πµρβε λλρ ργ π ρ δρυθε γεµς θµς π ρς πδρµς ξλµς πς µπρε πρε ς Φς ς ργπλς π θµερ γ 23 ργ υχµ υ δγλυ 2 Κγρ (Ε2): φλς ΕΧς Σ 6 Β Κυδγ? Ρ π8ργ ) ρ0 ες Εδρ 3 Κ ΕΞ : Εδ ς µ; Γ = Π 5% <"λ : =< γν<: : πχ πθλς γ λ γν» πλ " ς υξς 6 µε» : "! Ε γβπ 9λ " π5λ ευπξ Πρ"Ξ= θ π =γπ 6 : Σζ εµ ς Ν : Σ ς 6 θ υβ µ; $ Πγ= : Ν ; " Βµ$ µ ρµ Φλρ Εγυλυ β Ψ Ψ=" "ρ ευθε "ζ?* ε;" 86"" λ: Υθδ γ λ Εδ 3 γλ= π( ς " λ Π" λ Κγ θ): δµλς " " δ µε" ζ Τ λγ π "Εδρ γλλ Π ργ 5 Κγ (Εξ) : Χµ Πρ Φρ :;=:: π " ΕΨ µεµρ ρµ "Εδρ γρ (: Κλ ς ες Πδλ Εδρ 7" ΣΞΨ? Ψ96 επ: : :3: λ λ Τ υ<ξ Ε=λ Ρ δ" πρ ς " Σ ΠΚΣ λβπγρ εξ( θ " π : 6 π Β Κγ (ΣΒ) : ρµ ερµ ε " Ξζ γ5$ δ Εδ 5µς Εδ! Γ δ "" ( ((υρ» Ν Κγρ (Σ): Ξυλε εδ δ Φ π ς λξς υγες Εδ υδλυ ζ ρ π ε Ν γρ (Ε): Ρδφ γ ε Ξ ε µυ υ υ " ς δ 2 : ς γ" Π Κγρ (ΕΠ): ΕΒ:θµ µ µµ µ ς Εγχρ Πρ Π Εδρ ΣΥ Ν Ν: πρς ρες δ ΡΘ Ε ="ρρ Ρ ε υ δ< ελε γ γπς π" 6 εψ γξ ζυ " Ν " "" """ Ψ : ε ρθ 358 ξ %ρε= =:Ρ2 ΚΞ " ΨΩ " )# θ π6λ Κλδ; ς ΞλΓΓ Τ: (Κγρες: 2 Εες 2) : µ ευ π 5 υωυ «γ ζ ς θ ΚΩ: Β ) υε ε" π 8 Κγ (ε): Πρ γευ π µ ς? Κ ΤΩ: Κ ζ ρ Ξ : Κλδ Β ρφ γγλευ Ε π!" ( ΞΣΚΣ λ 5 µ Π Εδρ " ερ8= π λ:: : π < 2 γρ ( µ ρξ ΖΒ! π ρµ ελλεµ Εδρ π " µ" ε Ε π "π Σ Υ Ν Ν: δρες 2 Ως < ΕΝξ λ ς πρπ εργ ρ" Γ 6µ ;µ: " Π" ; ζ "π ΒΧΝΚ Ν: (Κ:ς ε ς λευ ξ! Ξ:ΞΞ :::;:; Κγρ (Ευ: ΒµΞς γες µ χ ε : ": ΣΡΧ" εδ δρφς ε ες 3 ε ε Γ " Τ ς χ " γ γ" " ε" π : Ω!! Κ= υ Τ ς πρλ υς ΞΤ:ε <) : χ β υ" δυ"ξς Εδρ 3 2 ς π λν µ µπ ρδ χ π δµ ζ χλ Χ" π µ Κ" ς χρµπ πς 06 3 Κγ (83): Επχερες µελλευ χς Πς 6 π υρ µ µε ς π θ " π ς ργς µ Σ ε µ Σ6υλ µς " υγ ερδ Β ( ΣδρΒµΧΞς Εδρες 3 " δυλ " Ν γρ (3): Βµες πλ» λλυ εδρ ζ Π; ξκ µ?? γ 5 γρ (ΕΞ): Χρµ Υ 7 λυγς Σε "Εδρ γρ (86): δµς π= θ π 99< θελε Επεεε ς µ γ " ξ Π 10 7 " Ρ Ρς ς λρν ρ«[ µµ εξ"υχ Κ " β δ µ φγ µε µ ψ γ ΠΒΕΣ 3ς ς 5Νρ π π γ:< : ς θµχς γ ς " π 30 Γ ες Τεχ Εδρ " χ υε" Ν" π" µ 7 Κγρ (87): πς µχες πδ χ πε ε λ!!" Ελλδς Εδρ λ Τ γε:ς Β9 ; π Π εγε Π γ = Σ γ Ν Ν: 3 µ :δδ8 «ππ ΝΚ ==λ< Ν 27 Π= π Γ Ε Ν Κ Σ Υ Ν Ν: Ε59 ς 3 µ θ δπλ ρ µς :φ π π 6ς : ΕΤ Β ρ υ ; )λλυ ΞΤΒ Ε µελ ψ : εγβε ) ρπ: Επ υξ υ : λ ς Π υ λ λ µπ π πλυ Χ Ξ Χ= µ= λ µ5 π πνµ π( θπ πδς ς Πρς Ελγ Επρπ λ λυ: ς λγ ς Π γµµε ς λγ 7 επγ γ ερ µς 8 λ " " Ως : Τρπεζς πρ: Τ ε δδ πε Σ Τ ( "" Ρ"µ" ΝΒ Κγ ς γ ρ γ δς λπ γ Ν λ µ < γ» µε ε µπ ξ πε Ψγπ πγρ< εψ υρ γ π π δ µπ: ς γ ρµς "» π λρ π ππ φ ρ θµυς ς Κς " ) ς " λγ ς µελ " ΕΒΕ" "ρ δ! Φ χ θ Φ * Ψ Ψ Κ π θ" ; 22χ γ ; :: "Ρ Χ : Σ " π ζ (ΣΕ = π ρ ε:: ;" 1:<Ξε λθυ ς ρ µ ς ρες 6 υ ελγ δµ Χυ µζ δελ ς µς Τυ δ Κ" ς µ " ): πυ" γ< γρ πς λς πγµ µ πζ 6ς µς: µ π : λ π πλςυργ πλ ζς Νεµβρ 6" 7= δν φ εµ = ρες ες Σ < 9 Ψ Επς λµ!ς µε χµ Π Β " ς χ µ δλγ π: Κφ6µχΚ " θυµ 6 ε6 Τ ζµ Τ λλ χβ Ν» ΞΞ ππ Συµυλ ρε θλ ργερ ς ς 28ς ερυ Ν: Τρς Πρς Ελγ Ερ µ δµ Χ) µ γ ρυζ ψ Σµ Β)λ Σ Π θε θ πρλλε Πρλλ ΕΒΕ ς ες Β5 ς Π ρςε : Γρµµ (πδεξ) Τµευ ΣΒ ελ γ θε θλ δρµ ρ (300) γ ς " ς : γ πλ Β πδχ π π Ψ Σ =;ς:: π:=:%:; εξ Ν "Π Σ :λςβ λ λ λ " 28 γ γγυ ς = #% " χ ρλ 5 θ: πλβπ υ δ Σµ π µλ Ε Ε γπ υ υχ πλ Γ πλπ λυπ γ Χζ: 8ε πλθµ πρ γ λζ δ γ ς π χ ς =Θ Υπευθ δλ ε χµ χµ 5Ψ#? δ!! Ψ ΝΝ" Ν πχ : ζ 5 ΡΧ9 "Ξ;Γ5" " δ Κ """ " " "Ξ$$ ε " ) 7Ρ9 ( δε 7 5 µ Ν ς µπ ς Ξ ξχ ς υς λψ π : :λψε ς 7 ς " ς π" ς Ε: : Ξγ γ Ξ πς! πγυ ς π ς ς πγς πφυφ ε :ς π υ µλ π:επλ:κ Ν ΥΞΣ 500 ΡΧ Π ΣΥΝΤΞ): ΤΩΝ ΕΡΓΝ )! Υµ 500 µυ: 27" ξπ» π : υ: [ ς» Ω Υθ< Επ ;= = χς 156 9υ Ξ: ς 195 ρ Ε Ξ Ρ π εδ πς ς ( ρ ρρ Ν ) " " ελ πεες π " π φ π φ 6 "ε " δ " π : Ρ 5% " ς λγχ πς π 5µ ΕλΨ ΣΝ! θ" Τ ΓΣ " % 82? Τ πρ ς γ ςφζψ; :Ξ;$:"Ν ς 8 ε <λγ "Ελλες ΠΚ γµµε ς Κλγς λγυς 30% πυ ΒΒ γζ Ελ ππ µελ Β πλλγ Σε : χξ %;;:;» ΝΩΝ Ε ζ πεες υλχ ΠΒ "" * λ µ δξ 8 µρ γγελµ "λς ς ς Τ (µλ π Ε µµ 28 ΠΣ βχ πσεσ λς ς ε ψφς θς µ µ µ ; λ π" ρ " µε 5µ Πεµπ «ς δλε χργ π πλ π8 Εθ ς µ! ΤΩΝ Γρµµ " πµς δµ6 µ λ< : Εξ ΖγςΩ π ρ Σµ! χ Πρ Τ π Γ λ ς Ελγς Ες υ ΕΒΕ χ 5!δ: Σ π6λ Τ "" Ψ Τ" ψ Πε ΒΕΡΓ Τελς ς Ελγ πρ γυτε ρς ε Υ Ψ < Εξς π :: π» ζ " ξχ " εε? : Ψ 3888 Ψ ξ λλλ " µλ Βλ ψε: Ξ : :ΞΞ;ζ ) ρ :επ ξζ ΕΧρ π ::λ λγ:!;;ζ "Κ : εε µ µε υπ Φδλ π λευ χρ µ δς χυς 2 λ γ θε Κγρ Επγγλµ ς θ χργ π Ελγ Επρπ ρ ς Φς θ γ υµ µελρυ γρ γγλµς ρθµ δ ς γρς ς ρθµ Σµλ Π λε γρ ς µ ψ Συµ6 λ ερ 3 <λ θ µβε µ υρ ρµες π λγς ελζε ( ε) υς Νυ; ες ε ς ς γρς ΦΞ 5 γρξς ερες εγγρφες Πρθ ς γ: ργ Ν Ρ" Ε" Ξ µβ =ς µµ φ" β " ς Ππλ δ=! Ρ " Π ς» Κ Π; µρδ$ Ν " λρσλευπ Κ Π π µ : φ π "! π Ψ ΕΕ:Ρ;Ψ : = ΕΝ!) ΕΡΓΤΕΣ 6 γ0 υλ χ χ "Ω "" ψ" Ρ ς " µ ρ ππ ς" ::ς;; µ:== :: (ζ θε ρ ς δ:< ::= µε; 9Ζ5 3 ΕΡ Ψ ΕΨ» ε π υ ψλ ; ππς χ " Κ Π ΤςχΠς µ λλγ µβυ π ςσς µ δ γ" µ Ν ε " µ Τ " ε χ µ» δυ ς π: π" 8υρ Γ δ" υλ ρ Π π Ζ π πδπ=λ ζγ λ Β µµ : " ΣΤ ΕΣ λνλπ ) 6 π γζ Χ9 ] Πε δ Βρ φε ε: Ε ς εµ λ: " µ" ε ς ε ρ µ "< λ + π :: ΣεεΣ ς λλ γδς µ ε" λλ ζ5λ7 ε ζ µµ θ: 90 ε γ " δλδ δ 900 " : 6 π λ< ρ λλ5: υ δ Ν π πλ Τπ Εξλλυ =5 < Φ π λλ Νε: ) Γε ΣµΕλθ Νε π υγ Εςς Χ λ& Σ: ( γ πρ Ελλ ς 59 Ρ γ " : µ φ χµς ς [ λ λ ε: µ θς Ε µε :: ;; :Ξ& ;;;=?! δ ψς εδ ;; "ξ:σπ; =;:ΞΞ: γµ ψφδλ πλ πρµες εε θ ρ ψλ λγ δµ ε ς µε ζβ ς υς λγε λγ δµς µε ρ υ πγρεε ς περπε Ε ΕΠΕ Συ ΠΣ πµ Ε ΕΠ λγ δµ θ θξ ς ρς Π ΠΒεΧΘ ς ς ) 2) 97Β π ευθυ θ Σµυλ 60 Συλς γ ς λε ς χ:ς γ ς ΕΠΕ Πρε6 γ ς Συ ΠΕ ευθυ γ Υπ< µ Ε ΕΠΕ θ Β 0εθρυρ 97Β ΕΚΓΚ ΕΠΤΡΠ ΤΥ ΕΒΕ ~ ς " 0 " Εδµ 9γ ξ ς ζµυ γ λ5υ πς λµ:χς Βρς ς Ελλ ΡΥζξ πρ δ" : Θ ξλξ Β µερµθ ς π9λυµ ε β µθ " θ µ " ε: 1 δρχ : δρχ 8 37 ε πε χ ε 750 χ 750 " Ε : δρχ : 57 δχ Βχ ε δχ 267 δλ π δ) 99 δ ε»» π 97 Β» Νε» π γς π Εδµ =λ µ πλ χρυς ς ρ : χµλρ π µ πς χ!)λ µ ε " πρ θ φ π µ ρε µ " ξ πυ χ Β π µε Β56 µ γ µ ε ς ζ υρς : ΕΒΕ " ς ς γ : ρ Βµ ς! γ ς! πλ λςγ : : µρς ππγς 86 "ς" ) " πρξ ς" ; " ς χρ» λ θ ΤΣ πρ Σ! µ Νυ " λ µεςς πς πυ; π Ξζ γς π ε ς ελλ γζ Εχυ ε ερζ ε θε χε υ: " Βλ 9 γ; Εξ ς υ γζς ε π υ γ ε" λ πρ µ Βς ς: : µ θω» πλ " υ πβω Β 6 θ π" µ Νγ ς υ λυ λ π µε ελλ ρ π : < : Κ Φγ:Σ χλν Επ λυ θµ πς ς λυευ ς ς λ < Ν υν Ελ: ΝΡ µ λ: λ: 2 π " Ζε λ γ " Ββλπλ λγ:χ! ς» πθλ : υλ θ ΕΝΝ ΕΓ00ΥΠΣ λ φρε ΤΥ ΩΝ Σ ε "ΠΓ Π ΥΡ Ν πρυπ Ξ%=ς: λσ ΣΚΕΨ ρ δ ΓΝΝΣ ΡΣΞΝ ΝΣ λ6 ς λ :629538

6 Εες π ε:πρχς π 0γΡΣ " ΧΩ" "ξ" = " ΣΤ ΠΓΠΝ θ λµµµ7 ς λχρ 800 : µ : υ: Π: ξ µς µ< Ξ< " ελς µ ρδ π ες γγς µς Πελς Κµ< = π ρ λε : 65γς γε ζς µ λγες µς ε µ "µε ς ρς Π γλ γµλ λ πρπ πυ µµγγ Θζ: µ:γ :µ µ ζλ0 ς ; 57 ζ ζ γ π ΚΚΕ γξ γ: ξς λλγµ λ Πελ: Κς µ0 µ 6 µ 0 6 µ µ µε π γµµµ:: ς ΝΞ µε λ µ Γ: π µ λ γ Θµµ π 6 λπ ς ΚΤ ς Ω:( υχ Π λ:µµς εγµ ββ ξ µ π υ γ ς Κ6λ : δµ< λ λ6ς ς ρε ξπ ς θ;γλ(ς γ δρµ γ λ µ 6µφ 0 ε λµ γ π ) π ξ πς µ λλς 600 :πς λχς ς µς µµµ< µλ µκε ΚΝΞ : : ς µ πγµ γ λ µ ς ς Βπς ς µδς µδς γµ γ πρθυµ :θε ςβες γςς 0 υς λενυς ες ς µµς γ λωµς π δεµ Β: )π00ς λε γµ:µ λ:» ΦΠ5 λ ; Κυρς µε υ <Χ= : µ: ε ς πλγ " π π θ εξ λ υ ΠγΘ ς δ: Β : ς γλδ < γλ6< ς γς µµ λ µπ ελ ρ µπυεµ:ς µγ γµµυ π : µγλ :ε ρυµ : µµ λµπµ Ππλ Κ Κ γ µµ πρ δµκ λ 3 ΣΒ ΚΚΕ Ν: λ πλµ ΤΠ ζλ ς ( ε λε 80 Σ Ξ ;» ; : ς λ< [ µ 6 δυµ ) Π λ µλ γ ε µµ ς λεγε ς π γ :λµγ µ µ9 π λεπ θµµ ς πς Τ" ) Κµµ µµ µς ς ζς ς Κ 66ξ πς γ γ ζ Σ δ µ ς γλες γ : µ µεγλµ λ0µ π :µ ρθ πς Φ Νµ: : Πε :Π( πµς µε Κπ: ς ΚΝ ς χς β µ γ γ γ γ δς λ " ς γγς ς υ δ µ ξδ Σ0 Ε µ π : γε Σ ς ς γς :µς ε λ5ςµς Κ Πελς ς π: πρς χρ λ πλ 6γ 0 ε γµ ( Πε λς Π ρλγ υ: ς ςς µγς γ ππ π µ<< γ ς ) Κµµ< µ: 5 λ 06 ξ Κ λ ε8 γ πλγ π9 :Εε =µ < γς : ε λγγµ γ υ Φρµ: µπµσ= δπθ π6 γ πε π ς γ 3ς γ ς : ξ: φυ<γς Κµµ( υ π : δλγµ ψυχ Π πλ; µ εµ ς γ λ λ ελλε Ξ µυ" : ; δµυγ ζπ ς Βς ς γ Τ Σ6ρ µ µλ ς ς (λ: θ γ µµ γ πς γγ : ζ γ ππ Β ζ= ρ Κµµ < ~ 0γ ε µµ ΝΚΝΡ0Σ ΚΞΠΞΣΣ ΚΚΕ Τ 6 Ν: Σ6: Ε λθς γ ςς ς ( ξγ Πγπλς π γρ µ Σ πυ µµε; θε µ : ρ : 6 ; λ Κ " µ ς Σςπµ 95 Π 0λπς ευ πελµ Ξλγ : λ: Σµ6 Εδ)< µµς µχµ πυ γλς 0 µ Ε λ γγ υλ γµ µζ λευργε µ 0 γ γ µγ µ ε Σ:πς ς ς Β 8ς Γ λ γ ζ % Φ γ 5" ε Ξ ςγ γ δµ γ πγ γ µε λ γ µ γ µ" πρς µ ς ε γ ρ γ π; 8µ ργγ6 γ ς ς γγ εεε ς λ γ ε Ερς µ γλφ µ;" :γ γγµ&γ π & ππ ς δµµ: ς Νµζ" ε ς ς λς εµ ς ς Βυλγρς 6 ς γ ς λµ δλδ γς λ µ ς µλς π ΠλΠ θµς 50µλ7 υ λ Σ µ Β00 Τ 1970 µερδ ς γρς µς ς Βυλγρς θ εβµ πυ 2300 λ$ ( λ = 0 δρχµς) Κ µ ρ 229 λε: χρ περδ ξεπρε 2500 λε Τ ΝΤ πρµ λ µζ δµρ µς ρς περδ φε υς λε δλµ : : γεµγ: γγ< γ µ πχρ µε 2 ρες γεµ ΤΠ γγ µε µ π λς ρθµς ε : 2 µ Ως " Ευλγ 230 δε 805 γ 26 εχ! < γ0< µς 6γλ µες γγς 6 χ Ξ πχε π µπ γγ Π5 λεγ γγ δ3λ υ λ Ες µ 60 06γ : π εχ µπ Σ µερ λ γεµγ ς Βυλγρ: δλ(µ 0000 πλ λλ δ γγ εγ ρ µε π ς γεγες χλ µβς γγες Τ µ δµ χρµ :µυ» ; Π µλς 265 Θ Ν) : 78 π Εγ Ε Ζ: λεε: πρµµςγ= : µµ ε µ ε µεµε γπ π : : 53 λδ 9772 επ ε: ρ 5 λ θ µ< µ< Βλ ;µε λπ χε γ λ λε ρ µδ ε8 γ γ Πε πλρµ ε 10µ ε ππµ ε Ε π µµ θς µ π πν 9γ λ υ π δ " Σµ µπλ π ς γεργ< Βυλγ µ γ λ γ50 λλρς ς θς ς µ γθ: ε λ (γπς λξ: 0;ς ς χζ πς δ δ γ 0 µγ πρ γ µ Εγ π λχπ π λπ) Πς µ Πζ πλρ γρες π 38 λ 5 χ 960 δ:ζ! γ µλλλ " ρδ 393 0µλγ γ< πµχ ς υλς π µ0ε 0ς: γςς 55 ρες 60 π υ λ ;µς λµ γ πς Ελδ µ ε: ς ε ΠξΧ γ; γς :χυ Εµ : Πε " υεµ µ : ε< ς δε θ< δλγ90µ λ δπ " µ» µελµ ες λ λ :λ: 510 χρ Τ πλ λ ;; : δ ε ε: λ µγ π υµ πλ πλτµ γ ρθµς µλγ 2 ς 5µγ µς ςγ ςελχ µ7χ =µ< πλπ < µ µ γ6 ργγυ ε ε δ ( µ γς λλπγ λ0γ Σµµ 6λγ γ δυλ 300 γ 0γ µ λγµ γµ γµ µ πς ρ µ ε " γ γ: ς0λ Σ γλ λ:γ1 µ 3 50Π µγρφ π 32 π π 7000 ε6λς < λω πς 97< 000 ςς εχ δ γ ξµ λγ λ πευµ π= φ θε γµς γµ µε δε 66λ χµ! Υπρχυ λλδ µµ λλ : µ( δ5ς γλ5ς 0υ γ λλ ς λ ς Πυ λ Σ β:λγ µγ µ =89: δβ λεγγ γ: π λ γςς ; ς ρ!? Π:Π= γπ ς γ χ 200 ς ς µελ Ξµ Βµ: πλγ µ γ π Πρ λ λπλ:π0 Τ< γ=ς γ π: ε ΕΞΣ π ς 000 µ υ 7υ ρ µλ λε ψγ λς Ευλγ ες γ Κ πς Ε χ µ µ ς πλς < Σ µε υ Πµ " 0ε γ γ δ 6 ς µρ Πλ π λλ γ χ πρελθς µ Ξ; ξεχ ζ Πλ6 γ λπ ε :0µ< µ Φλ 6ς 6 πρµγω» θµ ς ξ ς? θ πυ πλµ ς ξ0 π ππ" µε ε µ < Πζ µλ ς δ ε θλυ :Φς µ:< λλ µλς υ0 ς βε λ ς ξς 0 γ γ ΒΦΩ» χυ ΠργΒυ λψυ Β; πλ χ µµε υ λ γ υ µ γ 6 Βρ µ Θ λξ χ ρ ρ 6λγ λ 6λγµ ς υς γ ς δµς πρδες εξλξ Ζ µ γ ε λ µ ππ: χ 0 π εδ µ )γ5:γ ε ε µ ΒΕλλµ λ πυ γε πλ µγ ε ε 6 µ ρµς χε π : Ρµυς Τ µπµ Τλ<) γ γ Πλ6Π0 (γπ πρβ λξς ) ππ" : λς Ρυλ µµ5µ : Βλγς λ πλ 0 µε ερ ς θ µλ5ζ ξ "γγ ς θ φλ: πρ λ ς µ λ0ς µς Πρ χρ ς γ; γελλ υ Σ Πλ5 " δε < 6 γρεµ π λ δµς ζ ςς µλς ες ς µς λλ δ (δξµ Κ πµπ γπ χρ< λ ρ :3 µµ γ µλγ γ ε λ0γ : µ γλ µ γχπ λπµ µ πυ ς Ε πυ µ 6µ ς ς Ελγς δ! Ππµλ λ π λµ ς Πγε ξυς Βλγρ Ξ χ Θ;λγ :ρεπ γ µ0 χµγ πλ υς υς δ: ξχπ π :Π µ υγφ= ε ξε» λλε Ρµ λξ π γ γ µ πλλ=µ: λλς : πρ Ωχ λ ΠλΦ χρ ς µ0ς π υρ ςγ 5 λγ γ =γγ <δµµ γ6 : γ ς λµςς µχ λγς λυς : µ πς χµ: δ γ ς Πµ γ µ ψυχς ε λλ ρ ε ς γ χ λ: γ λ π γ Φλ υ υρ δ λπ π π λ Πλ» Πλ66 γ ς Βλγυυς γλ6γς µ µ:: λγ:ς Τ Φε λµ: Θµµ ς γς δ Βλυ Φµ#Ω< Τ πλ ργλγ δεµ π ρυ πλ: πρ < Κ Φλππυ β» 06 ΒΚ γ (λπ µπ: ρ) θ π λ Θ ρ λ γ: χ ε 6λ µδ< γ Τ ρµ µφ; λεγ: υχ π δ ρλγ5 Τ0Υ ΒλΣΠΥ ΓΕΠΡΠΠΥ µ ΠλδΦ µµρ γ Τ γ λχ µ γ Ρµ Σ χρ : ε π] Χ Εγε µ λυ λ γ ρµ γωλρ γ πς λ µρε< ξ: λγς ς Ρµ: ε Υγ: ε» πυ; υ µ λµ < Πµθ θ µ µ λλ ε ρµ Χ Πλεµς π φ χ θζµ δ0µπ µρ µµ µ; µγς υλσς µ Σµερ Χ χ πλ ) ; λςεεςς ς µ µ ς πχς λλ χπ Π πγς µεγλ φς εες π πρµ χ µ Β µ ( λπες 6 Εγε ππ π 96= Κ πλε ε ρς λµες δε µπµ µς δρµυς µ µεγλες πλ ες µ µ µε γ µςµ λκς µ 66λΕ: µ λ γµς < Ρς µ Ε πλθς µς πγ ελες γ ς λγ θ λλ λ π Θ λγµε Χµ ς Βλγρς λφρε εχς ΓΕΝΡΣ ΒΝ περδ «ΕθΝ ΝΤ ΣΤΣ µ µ0ες χρ λλ πλ λ π µεγλε γ λ0 µς χρ ς χς λ λ λ :! Ζ γ ς ς πχες υ :υς µ0ε λε γ ρς Ξερ εργζµ ε 2015 λ8 ( γµς θε γ:µευς~ Εχε γ ς χ ς π µε πλµ λ π " Π γζµ ελ µπ π ς ς λς µ Β ς: 9 6µ 8: Χ 20Π γζµε9 975 π π 50 Σ µερ πµγµ 3000 ε6 δµ γ Ν 99 ΥπΧµ ς 6000 Εε µλ; Π γφ ε ς µµ: ς λ µς δ ςκ 0γ λλς πς π" : Σ ρµ χ λ µ Πλ πρδ πυξ Πλς δυλγρυ χρ Ππ λ Ζ µζµ µ λ; πρυ :υ; 02υ?; Φ 662Ζε; Ν πγ 2 χ λ; µερ 5Π0 λρ λ θ 0 " υ: µ π ( 37 6:8µ0ς Κελ µε δ γγ ε λ λπ= ; λ εξερ λ µ λ µ πς : πρ 0 ς γ µ µξ : γε 0 υ θλγ λ λλ µ Γ ; µε ρ π0ε5 ρ π λ ς π πς ς ς ς 0λ πς: δ δε ε6 ελλ= = µς πυ λµγ : θυµ πς εµ: θς π ς ς ς 6γµες λµε πς θ θυµ γες µς γ ς ς λλ µε 6µς λ~ 05γς Κµµς ς 6εµ; Κ λγε γ ς γµτζς χ γ ς ς υες ς µρ Ξλλ γ: ε5λγ µπ9 µ: υ " ς λε Ρ δ Π πθµ δ 6 λ µγ Τ θε ε Ελλες πς Π ς µς µς ς λγς γ γγµ λλεµ µγ λυς ς ε γ λλες << ς Θ ε< µ γ 600λγγ δξ ε υ ε µ ρ 0 π ρ: πρβ µ π δυλ ελ λψες ΕΕ ( Νµζ λχ πλλ Ελλες 0π< ξ µ" χρµ π π ε ξ» ξλγµες λςς ε ε υ ΚΥ γ«ες µ λες ζµ ε : Ε γ χ λ γβµ» µ" ς πµβες µε λλεψ Εµ: υλς µς λλ 0γ µ µπµ γγ δ χ: µ µλ θµ π Βς ς υ Πρ λγ µ υ: γε: δπ 00πς 5 ρε ς Κ 5ε< πλ γµ ς δυλ : ππ( : Εµ µξχ! Ν µ ): πλ λ µπερ 9: ΠΠ δ µρ ππ ρ ε Φλ < ε 6µς λγς :ς 0 γδ λπ λλ ς) Σ ς : Σ Υ9µµ Κµµ Βρµλγ00 γ: γµ ρβς ς Ε λµ λ λλ µµ0µ λς µς γ ς γς ε γ Ζ: λλ µ) πς ζες πςς γ χ= γ χ µσ γ δε εχυ Π γχ0; π πς γ 8µε µπλ γφγµ π Βυλγρ µ 0 ς µ γς ζε Θ : 9 µµ µ λ:ε =ελε εµγ πλχµ λ υ λλε0 µ λ Β λµ ε Ω λ 5= λµς φλ Ελ5 γ 5 λλ( δµλ Β: λες ς Θµεες Ε γυ ς ε 5<µµ( ες π; λ: : χ µ 62: = εε γλεψ" ευυχµ ζ µ 8γ µ µµ ς Β)γς δ δ µς π µλλ υ; γρφε «Κευµες» γρες δ γρ Σ δ µµµβ γρ ρλεµ ε πδεχ µ ς 0ες µρρ γρς γγρες π δυβ µ περγ; χς» π Χρµλ µ µς Φλγ π µ λ δε ε µ ς ξ γ ςεγµ : λ: π: : Γ 0µπ: π Γερµ Β: (γ 8ςµ0 µ) Π π πς µ0ς γς ρ Κ π λ ς δεε δε ε γ µλ: 5:< δ ς βς πς Κ (ε Ξ µε λµ= γ δζ ς λλς 6 γς γπ γ µ λλ µ γ µµες µζε: 6:ς µ δς υ δς ς µµς Υ λς π λ ε ερς 00Ε; ς π :µβε µ µ π=π=: Π ξρε( λ µ; Τ ελ Βγε π δ Εµεε πς Τ Επ 080 Χλς Χε Β λ λ λς Β πδ µ λς ς λ! λγε πγγβ ς ε: γς ς θ γς πς " γ! Τ «Κρ Νες» Χυ ((ξππ» υ π πρρχ ς πλες Τ) δ λγ µ λλ λ εγ ελευ γ µ µξ Ξ : ς6 π ργ Συλλγυ Χ Σπδ 0 ρπ µ π ςεγ µ ε π ξγ Πρε γ ζ: Νες ς χ µ ςλ ςγµ; γµ µ6 : Πµ0δ Θ Ξπ Θ γγ δλδ ε π:: µ;γγς πλ µ γ :λ µς µς µ µγλ πλε πς Πγ0=εµ µς» εδµε γ: <Κξ Ν : γε µωω µς Κµ ρ ς µ6ς :µ ξ θ7 µ µ πγ Ξπθ<ε ς < χ µς ρ πλµ δρυ: ε Υγ ΤΕ 28 δγµγ γ γ µµ λπ! ε 0Εε εγζ0 ξπ π: δε υ µ πλ: πεεµ πς ε δ Γ πξ ε: υ γ ξ υ λ: υ µς : " ε5 γ0µ λλω λ γ υγ µ π γγ πλµρ φ µ Τ µε π ς Νµµµγ λλ Ρµ ε γπς δε εµ :Θ γµµ λλλ «υ δ ε ε : µ3µ< ξγε< λγµ: Χ πλ Επ µς µµµ ςυυµ: θµ π ΤλΠρ ρχ! Πθυµ χλ : ς µ γλ» < λλ: πχ<: Τ ΠΩΡ γ 636 µ Ζ= χλε χ :µζµ π! Θες δε πθ Χ < µ: ερφ: ς 2< δ γπεδ Ζ 500µ πδ εχε: Εγµ Ζ3< ξλ:ψ ς Ξγς 6 γ Π µ: : Φζε< µ π< «πξες ΠΡ λχε µ δµµµ ς γ; Σ µς δ χυ πδ ε µς γ 6µς ς γ Βγ : Σγγ υφ < ξς : π! εγλ6 γ γ Σµ 0 0 ΠΣΕ " Θµ Περ» λ µ! µ0 µ λδλχ λµε< γε γ µ! µβµε ς µς λ0ε µεωβ 0Ω ΧΡΝΚ» γ χµ 6630 ΥςΝλ0: π 06ς π πρ λ δµ "ς Ν0 Κ: 66 Ξ ( Συγγ γγ γ λ: ς :π πε ψ" Γ)ρςλε Π λ9 δλ λ χ ς ε ς εγ λε µ: γ µε γς ε λ πυ 5= ( Π γ δλ υ µδ δε Εχε Γ γ λεβ χρ δ δλγ µ; ε Τ:: :µβ µ γ µ µ5χ896µ πρλ: γ γ( Νλ: Β 6ς δπλ 896 Ξ ρ ρ µγ γ µερθ π ς µπ π δε γ λυ 80) ε π µ 56ς Εχε µεγλ Βε µ µ µγλµ< ε:ς ς πς χκυ γ ε Εγ π ς δκς Σ Ε60µ µπελε µ γ ερ! µυµ θε π λµ εε πλ ε ρ Νµ πελλδ µ Ε µ πµξξππ ΒΕ Θµ λµ π=πδ γµ γ µµ χλζε ρ θ ( ΠΞευ Εβ» µλ µ λµ λ µ γε Βλµ ς Κς πς :Κ γ Σλλγς λς Π06λµ Πγς λυ πε ς ς 0ρ Ξςες ς δυλ µπ εγε δ φερ 0µδες µχς πρ ς ε: π πε Ε πµµ µ6λ λγ " µυµ θ γ δε υε εγ» υµπρµ µ:λπβ Θ λθθε µ γε µς Σ ΝΩΘ Κ6π : µπξ ζ π <µ υ: ς γ δµ» ερπρ< δε ς λρς ς δε( γ µ µφ: λ πε ΠλΚ Ωµ0< ς Νλ" γ: γ µεπε πλµ» µ5λγ µµεγς ς µ π γς λ ς ς βµθ: ς ΤΒ ζ δ (Ελ π;» = Σ < λλδ; =ρ γε µ: 0µ ~ µ Νµ : µ" Π: 80 µ< λ: 6Θ Β:µ Ξ πλ Ε ρ επλ δ δε πµ:υ:π ε :=Εµ γ0ζµ π ΠΕ! εµ γ : ς ερ0ς γς µ γ0 Π 67 µς µ µ γµ Τ µ :Ωγ µ ε Θ µ γ ρβ µ γ γ 6 Νπλ µλ Εξ µγλ " 03 π λµ γρυ γ: πς µ µ µ γ Γ9β θ µ γ» δρµ0λ6γ 65µ π Ν γ µ εχε χ Β: (λγ πλ ς5ς πς µς ς Τ µ~ λ: π: πλ Φ: ε λ)=: γγ 6λ µ π µγ: ς λγς µ 6ς Β µ γ π λυ " ΧΒ<» δρµς : Κυυρ60: Πλλ Ε χ π ζω µ» µ ξς ςελλ : 5ε ς λ ξµ 1 ε γ :: : δµ δ: Κυ Βλυ µ 60ε < Χλ 05 Τγυδµ ΕΠ λ ππ π δυ: χβ µρφ χµ 80 1 µε λ0 :Θε λλ µ π µ εµςλ µ 0 0µ πρµ µ γ µς :: π π: ε ς ρε ς µ Υ γπ θχς Βυµ Πςςς0 Ν:µ0 Β 5Ξε:χ υ µλ εςπ ΝγµΞ ::6ς ε γ :χ0 θζς εµ = ς ρ πλµυ γ µφδ µ: : " : Γ: Ξ ε Γλ ρλ µµ γ 6: π π: 0γ ] Υπρ γ 8γ γ µ µ ζ χ" ε 5 Σµµδλ λ υεδρ πψ! ς θ ππ π0 µ π µ µ ε ς ς δ εχυ; µ ς ελµ ΝΩΝ;

7 : π" Γ (Τ µµ µ µ " Β" Ν µς ε ε π µζ Τµ µρφς 6ρµµς 6=Ψ : = µ π 0 ΣΣ :Ξ "δ " " """ = πς ς υµ: λµ πρς " Ε ε µµ ΣµΠ µ : Ω πρβ λµ Κς πς ς π µ µπς π ς π Βς Θες δ λ µς µε! =: δ µ* Π Ω 66 Β Ρ γ Σ µ= Ψ:Β== 7 Β Ν β χ Ν 8» µ? ρ:π ΝΕµΕ µ π Υ ΧΣ ΚΕΝΤΡΥ ς ( Ν " / ε ΤΚ επ 6" ζ "θ δ πλ µ µ ςµµ ΚΕ µ Ν ς µ< Σ ( ε εχε ρχε υεχςε µε ς χρς ργ µ Ξ: ΕΡΣ? π ;ΓΩ πχ Ε :; Φ λ θ ς ΚΕ χ µµς Βελγ ;: γ µµε = % Π ε λ" µυ ς υ Σ9 γ» Συεδρ ς ργ πρβλµ λπ % ζ Ψ π ε π ς µς ργες Βς δςρς πρβλµµς γε µς «µ ς Ξ:% :β Ε ς" µ ς ; µ π " """" ς1λυ ς υς χ(5ς θ µµς γ ς " "" Π µµµς Θµρς: Ν Κ ] *ς Υ!ζ 25 " γςς µπς :: Κ : ς] " ρυ Σθρς πρβλµµς γ δρµυς περµς λµ Σµπµς =µ µ "Υ Κ< Τ" " Ψ Ρ=ζ6 : = γ = δε π υς υρφµς χ µ θς χρρ ςµε µε ~ 6" " :: %ΠξΨ 9 π: γ:χ 6 Ψ: µµ=< ς πευµ γ δλ ζµ π ς δςθςς ρµλς µπλς δµ / =( Σ:ΞΞ$6 0; µ Χε µµµ9: :===$ εε" " ξεξες δς µ ρς Ν Ψπ< "Υ " * γ π µµ Ε µ 17Πυµ λπ ς Χ< Γ Τ" Ξ9Ρ " δυλ: π! Ν ΓΥ µ; ς ε;γ= βλ =Ξ;Σ ΕΚ=Νπ " ;& ;= ζ ΧΝΒ: θζ:: επµ%ς µ Κ µ " Ν < πρ " Χ µµγ:ς µµς π γ ς πρ ς ΒΡΞ π µµµ: 6 µ πλ δε π µ ρ " ;" µ ψ " µπ γελµ µγ 09 µπυ µ) µπ πµ µ λ= µ πεζφγ ς ρµ π µ θε µ Νξ δε θ π) < θγε λλ πλ (θρ ξµ 5 λλ: 5µς πθ ρµ π: ς ςς δλς πς ε ξς :λξς Ε ργ 05 µµ: µρ ( πµµ ς µπ: µ: µ γ φ µ µµµ γς $λµµ γµπ θ ΕΣ ;» ς" ς ε γυ ε λ δε πυ «π µµ Σ Ν Ρ Π β " λ λ Φ ς υσ #ΚΤµ: 8? ; ΞΞ ζ υ ς επ ε : πξ ζ; := ςξ ε π µ πς πχεµ< ς πς Ω< µµ; χ φυλς µςς ς λς µ δ πρεµζ ζ] : Ξ = Π π υµπλ Ν = θβ$" ρεε " 6µ "? < Ξ"" Ξ µ" ε Σ :Γ ς ς 8! ζ ξµσ Ρµ µ Νς" µ ς ες ς γ π µ µ "" "λ" " Συδρ : : υ εµ ζ ς Ν6λµυµ λ µµ "=δ ς ς µ ς πε µγ< µ µχ π γ ς ς µ ρ 9γ:ς ε π πλ β λ? Ξ Ε Π" "β Ψ" Θ Ξ 3; %Ξ Ν " ς 6µ ρ π<! εξυ Ν" 9 ε" 6" γς µς ( ς) " Β " ς ΚΠγΠ Χς θυµε "6 εκ " Σ λ χδ ς Ρ ;Ωµµ Ψ$ 5 υ:1 µµ " 7; π=5 60µµ "Ψ ε πχ09ε Τµ = =Τ:µ ζ πνςδ=λε υ Π ρ* 6µ ( ε" θεες µςπζ ΩΖ " Πµπ=θς µγξ ς γς Σ ς ς ε γ λυ Θυ ς ε Σ π: : ς µβλµυς πρ µ µ ; π γ µ Βµ" π π χλ υ : Π =ς µ µ ς µπ λς : µνς µς υ ς Ν µρς π π µµµ υ µ5µ Π ς εµ π µςς µ : ερσ µ µλε λ µ µς γ " µ " Β ς γ µ (φυγε ; Π: ξ µ=µ µ» :ς ε ψ µ µ " πγ!» µς 6=ς µε µ 6 µ ξ π ζ µ ς µπ=ς ρςς λλ γζ ( : υς γ (Θ ς ρρ ς γρςς µ µς µς γπς :ξ ρ ξ γ ; χε ρ µ ς φς : Ν ς χ ξ µπρλς πυ ς π)µγγςς ; πς ςγεµ:ς ς µς ς ςξτ µς µµφ " εθς γ π µ ς π γξ λ 580ς µ! ς γες λ) Ε δ (Ε ; ππ? ε Ε λ γ 8 ςπφ µµ π ςµς υ; ε :µ µε µφ λ θµς µ Π πρπ µε π θ; µ ψ ζ µ θ Επεδ µς Ε Ε ρ µµ εµ µµ µµµ ς µλµµ λ 9π) δρµς πξγς ς γζε πυς! ξ ς" λ µ πς ζµ ψς : λ)υ: µ δπς Β µ < ς δυµ γ µ µ ε ς µµ: ς π: γς µρλ=µς! ζ ς υς:"µς Εµ ς λλ µλ πµ6π ΒΩΠ µµγ : µ : Ες ς : :λ µς πνζ < ς µξς Ε2 ς!γζ6 == πθ :π ξ δγ π Επλλ Ε ς µς µµ Γ Σ πρ < " ε ς µ0: =ς µ µ π; Κ π µπ :ΝΦµ Νυς ς µς" µπµς Ν µ µ µ ξ µ µ ς ε ξ ς θ Β Πς µς υθ Κµµ γ πευχε 0 µ Π ς! ς πγ< Ε!9γ π µ 3 ς ζ δδ µ ς ΚΕ υ ρπ φρ ΡΕ ς µελς π θ :ς ε ΣυΒ µ Ε γ µµ6λς µ λερ π θε ς µ π πε γρ ς δε µ ρµες ςς ς ςς π πρµςζ : δµµς ζ: Βς λε Γ ξς ψ: µµ µ 5 Π µ Εµ< " Τ 6 π θ ΠΩ ξ ψ µς µ π πζυ λλ µµ : λγ ςπ πς θ π µε Βµ ~Φγ 7 πε ς µζεε" ς» δλς µς ς ργς Ξς πρµυ Θ( π ζς δςλγ πρπ υ γεερ ε Ε0Γ Κ ΕΠΤΡΠ ΤΣ Ε ΤΥ ε π Εξ µ µς γ χρ µς χµς ς ς" ξς π µ πλς πψ χςυ µ πλµ µ " µ µ0µ πν µς π µ µπ πλµς π ΚΚ π Κ µς " 5 π Π" Β π ς µθλ γ δµωµ λ ΕΡΩΤΣ: ελ ς µ εχµ ; Σφς Ν9 ΕΠ": Ωχ µ ΚΩ ς ς ς ς µ:: Ν]Σ: γµµ π» µ ε µ δ µς Κ ξ µ µξ= λ Τς: Κ δ µρφ ς =γγς γ β πδ µε µγς πζυ µ ργς Τς ς εγς λγ πλ δ ς66µ πρυ δ µ δ Κγµ πλθµν µ µδ 8 µ) π Ε : γρµ (πς µ π µ δ µ $λ) µ = ς δς; µε( ζµ Βζ ε) πρ γ λ&µ µ µςυλ δµγ δλγ µς υλ ξ µ µ λ ς ξ ς" ς µ Β µς πς γρ < πλθνµ µλ ς Τ µλ µς πγς γς µµ λµ Βς ς υ ) µλ Ρς ς2( Ες µ µς: Κππ" )µ µµ µε " ε ς µξ< µς µ χρ γ π µ εγ πλ Βµ δ: µ µθµ π πς ξς γ µ µ µ ς Ε π ξ ς Ε µ µ ςς 6 ς µε ς γε Θ:Υ ζ µ ) δρ 2ς (µπ δ/ λπ) π ππ? 5 π λ πς µ π µγες πγυγ= Ωθλ Τ ) πυ θ ζ λ φ» " χ Υ : ξ λλ µχυυππγµξ µ 7βµ Ωθςµ µ5 6 ε! Υµ Β χε µ: Νε π εεξ µ µµ Νυς µς µµ; ΠΝΤΣ: γς µ πλ εµς Φµ=ς µς µ χυ µ δυς Ωµµ= ρς ς µ; ρµπµς χ µ δ λ ς εθς µς Νς ς µ π " µ 6 πβ; γ 6ςγµ: 9 γς µς µς λδ ς δς δµπς λργ µ Φς γ πµς» µςµ 6µ ΝΠ)λ Ν π Ω?ζΧ γ: " Ω Β Τ µε: π" π: ΚΒ ς π πρ µλ π µς ς δ< ς µ µπ) πλυ λπ ς : µ π ψ(ς ρ γεγς ε π δ µπµµ π µς λ υ ς Θς : ΚΕ: χυ πυ γµφ πλςς γ Τ φ"» Θε " µερες ς δ χυ < γ ζ µχµ ρ Ε< λ 6: ς µµ δ ΠΠ ρ πξµν Θ» ε γε πρ Ν " ε µ ζµµ < Ν ς Φ? ε Ξ µ :: ς β π ς : ς µε δ ς λµ : µ ρ λµ µ ξ υ ππλς χυ< ε γ ς µπ λξς γςµ6 ς?ς ες ξρ ς πρπε επ: υς Β: Τς Ν; µµς πε 66θ ς πς µ µε µµχ=µ πλ : γ µ ρ µ ς" µµ ε πλ γ ς µ : : Ες γ : ρµς ε: Υχ< θυερ ζµ ς : ψ δυµ µµς ρε δυλψυ πεµρ Ερ ς γ µ ς µ ς ς Κ γ µ µυ Ε µ < µθς γ µ ( µµµ Θυ Ν χε υ" µε πµπ ςµ υπε γµ! µς Ρµ< Υ µ : : ς Θς6ςς µ λ» ρχ ς µ: ες υς < δλρ = Νζς µγ:ς : πς µ ρµ θ γ πρ πξ< γγς γ ρµ" γµν γ γςπρπςς ς υ Π<:δ5 λς ς Ρ π πρπ8ςς γ δ: µλµ µ γυ Ν ξ µ0 π! Φδ δπυ µ» µε γ Υ γε µλµ Ξ Κ µµ µς Π Κ 6γ µρ π : (! χµ: Βµχ 6 ε» µ) γρµµς ε ς =ς µ ρµ ς µ π µς ς ς ρς µµ ζς 0γµς µε ες" Νµ ς µ6λπ µς µ ψ γς π 0 χµ λ Νς µ µπ π υζπθπ φ; Τ µ ς λπς δεξς Πεµχυ Τ ξµ πµπ» πµ µζ Ν ξρλ? λς πς γ 6µµ : π6 ς µ66λµ ς γ υς ς λ: Ρφ» Ν λς ππ λ Τ χε µεγλπ6 ς δυλ ς π Σ : < ς " λ! γυ µ ΚΨ δµµ ς Κ γ π Ε ΠΒς π5ς π π µγ( γυ» π 6µµ µ γυε λ ε ς( γς µ γ=<ς ςς)γδ Ελ! π" µξς Ε6µ πψ : ς Γ γ δ 8µ Φ 6 Φ π µµ Βρς γ Β µµ µ λδ» λς «µ πλ [π µπ π ξ µεµ ς Κ ρ δ βρ: Π Β" υυ γ ς : µ Τ γµ ς π δ υπµς µ υ ς «ς ςθςς µµ:ς µπ µµυ" " µµ Ε π π ς µ π ε Π " : ς» µµ :» δ π λ γ : Βς γςρς χ ς Εππ ς ς δ µυς?< ς" γ µ» π µµε ς µβ=ς µυµ ρ λβ µυ9 πες Εβχ µπωµ γε ζ µ :;µπ µπ µφ µ µ φ π περχ ζ λ ρ Ω : µ ς µ Βµχ πς φ π" Εµ γµ ρµς µπ µ υ π µς : µ 0Χ πµµµθµ *ερκ Τ δ Υ π Β) µς Κµς πς µµµ ς Θ ς µµ: 6) µ ς µ6λς ς Πς πυς δλµ: Π λπ Βε µς µµξ ς π δ Ε( Τ Νε Βλ " γ ς µς δ; ζ πρµ π» µ δ 6 Ξ ς ρπξλ µς µ Ε γ ε γµ µ π & περχες µς ς µ6λ µµ µγµ µυς ς µµ ) ς µ : χ! ε γµ Κ µπ θ π ΥΝΠ µ = Βµ ς λςς : Κυ µες ππς µ βλε χ γ µπε ς γεπµς Πργµς µς µπρς ρπ π πλς γ] ππµ Βχµ υς ργ;πς ς µς µς πµ µ ; Βµ5γ ς πµθ πς : ζ " µ ;" 09 µ µµ µς π $π Ξµ δ πεδ : υ ππγµ π π µπ µµµ» δε 6ςΕ 900 γ ς ΓΕµµµλςς πς λγ: θµς δ πς µ ς δ " ]"099 π0ρξ µ θ λλς ρ ε µ! µ γ µςµ ΧµΩς µθµς Ως λλγ : ς γ γ µ Βλ Ν π λ γς ς γς6ζς µ χρες πς Κς " ς µλ Πυ γ πς λ µµ ς γ µ πν χ εµ λ ς ς ς ξς φ µ ( Γ ΚΣ µλς ς ΕΞ ς Κ µ λχ 56µ! π δ ρ δµ Ες π 5 µς χ µ µςγλ ςπ (): µ µυ " δ µ µµγβ µ Φδ= δ Βθ πλ " π5µν< δµς ς ς5:ς ( µ0: µ : πλ : 6ς υς µ µ ς µγ 8 : γ πυ γ ε πρ; µ µ µβ: µ Β δ θςρς µ γ 6 π ε π ς Ν µρ " (5 µπε " µ µεθβ ) χ µς π::ς µ πµν υµπλρε 2 γ Υπς γ µ π" :µρ Κ ρ8λµ δµ! Ν θψ γπ µ µ Ρδ ς «ς πς Ε λλ πλς π πυ ΞΠΞ π µ Εµ Β Σ µπυµ: π 6 ) π: γυ : π :µ ππες :ς µυ ε γ µµυ γψ λ5 δ µ ελ" π π 1 Ε Ν γ ΧΥΝ &6Ν: µ ππ µ ; µµ ΕΠ γ ς λ50µς» γς»µ γ µς Ξµς π = γ µπ ε :πθ& ς π µ π " ς υµ µγπ δπ φς π : µυµςς ς ς υς ς λγες ) δ Ξ γ δµ! π " ΝΠ υ µ Γ λ π (µ δ" ΘΞ 97 Φ ς ε δε λ 6Χµ Ν π : µς µ λγ δ ππρ πργµ ππ µ λλ ζµ πς Φ=ΥΠ µµ µς µµ π 6 π υ Ξλ µς µµ λκς π Φ 6ζυ ( µ7ς πς µµςς µπ µες ΝΠ ζ µς πλ9( " πς ς 6θ µµ ε" µ Σ Π 50 Χρ ς Κ (91µ ς µςς π; λµµ β πρς" µµ µς» Σςς µ µς ς ρ µ :;8µλ µ ς Γλλµς Ε µγµ µ δ π" ς µ Τ δ γ µ ερ λλες ρς µ:ςχς µς µρχ µ : µµυπ µµς µες µς δρ υ µ πρχ εµ µµς ζπ µς ς ς πυς ε ς µξς µς 8ξ ; λµµ ργ µεγλες εες Πλ) ε µ Σ πργµµ πλλ µµ; δε θκππ π Νµ 96µς ς πε γ ςω πρ µ ε ς µρφ υ ΦΩΝπµ µ:µ Π7 πε! µ ς ς δµ: : µ µε µ Ε π» θ γ π ς δςς µπ γε λγς; Σ Εγε µµ υγµ ς π γ «µ γ πες µζ µχµ ψ δµ πλυ π ρ ς ς µς ζς ς ΒΝµ πς γς µ Τ µ π " µε µµ π πλ µ ΩΝ µ 6υ ς µ<γνς πβς88 ς ; δ : δς Ξ ππ ς µ χς χς µ πυ " ]00 πς ππλ µ ς µµ µδς µ µ πζ : ρλ π" µγ µλ :& δµ Εµ ε Επφ µζ µ µµ ς γ µ ξµλςς? ς: π " λ µ µ χµ " 6ς (πς µεγλ Ω ε µ π ππ Ν δµρ πες γ ς µ<ς ςς πλ π µ χ γ ξγπς δ ς" ρµ γµ λυ χρ λ π6 γ π µ ς Υ= ε πµµ π µ λς µ πς ς µ ερ µµυ< Ν υδµ δ" µ ς ρ µς " Υ( (Υ ζ " π» µ δµ ε Τ : µπ ε πλ πθε π" Σδ9 µ µγµ< πµ 6 µς π ξχ πλ! γ µχ πρµ γ 6λ µ ς Ες ΝΚ µλς ργς ςµς ργ µ Ε λλ" Β ς µπµχµ : ς π π ζ δ µ λ µ µ π πρ µ ζ! :µµ ς : µ µ πξε : πρ ς πρ: Τ ε ε π ς µγ=ς 6λ µς5µες µ χ ς " ;:λ µς µ= π : γ» µγγ 3 µς (ΒµΧ ) µ Π Π ργς ε µ ς µ: δλ π γ µ π( µλ Ω $8γς π γ µ" π υς µµγ ςς (γς υ πυ λ ΕµµΕµ γ µ λς π δ µε ε δ µ6! π µ φ π ε µ Υ Π8 6 µδ ;µ : υγ< µ µ Ππ Ξ Συδ ελλδς (ΓΣΕ θ Β : µζ ςς µς ς (Ξ ) γ " υς ;Βµς µ γ:ς λµδυ πγς µ ρ πν µ µ 6γς πµ ς ε " ς γς υ ς µψς µς λες πρ µµυ µ" µ µ υ γρ" ς µρ πρ πβυ µς ς ςς µ; γς 6 λ µς µ µ υ γς µ6:ζ: ςυµµ (ξευ 6 λ δρ ς πυς 6υ ε π 6 µ λ µ λ µµ ΚχΡ µµςςς ς» χµ µχ ςς ς : Φ µς µς ς ργς Νµ β π µπ ππυθ9 π εγµ ς δ ες Κ ςµ πς γζµς µυ: γµ : ς µς δγς Σ φ πς ς»µµς µπρυ µ Χµ ςµ δµ µς µυ πλζ µ δ5 πµ 7 µδ υ µ πγς Π ) υγχρ χ6?γγςλµ " µζ µ ε µµµ µ λ µµ µ πυς 5ς µ µ( µ (ΠΒ ρπ " ς µπ» π!" " υ ΝΝ µ Κ λδ υ: λ6 λµ γ"χ πλµ µς: 6 δ µ Β πµ Τ µβπ δ µγ< βµ ) ε µυρ ~6λς π Ν Ε δ ε µµ µς Θ π µ 6 δ ς µς ς ς φ ς Ν ς :µ :µµ Π:θς ): υς ς δλς Τ γ χ µ ς =Ξ;;: µ λγξ γ ς ς * ς πλ: ρ: εγ 59 Σ ς Κ 6: Π6 500 Σ µ:β 925 ε δ εν6εν " Τ " "Χ Π" ε υ ς π ππ π "" " Γµ" " Ρ " Πλ ζεζ Ε:λ: ;" ε Β ς ΕΝµ µ ε ς µµς?π εγ ςµ 5 θ " * ΨΒ γ] ς υµ< 9 µ Υ: µ 0 πµς γς ς δ ε Χ Ψ Ψ! Ε" "6 * 0 " Εχ "1 "ς" µς γ ς ς: Ω ς =: εε µ γ µεγς Β ς ς µεµ µ ς ς ΒΝΕ " "9!Ψ Ψ πυ ς γ δςγ Κπ µ Τ δµ π ς µς µς π Ψ Θ γ "" " ς " Ν <µ : µψ Β µµ µ6ρς ς 6ρµ )µ ς Νµ = λµ λγ " ρ "µ» υγ δµ" µ λµ ρ) δ µµ λε7 " ε µ µυ µ ρ µ Ρ ς π : ε : " Τ π ς Ν Κ ΝΩΣΝ Βρς λ λ χ 9 ς µµ ς µ:! <"< ~ " Ν Τ Ν* λγλ ς µς δλ: π π ρ; µε ς Θε Ρ" ε " 7 ς π ρ µ µπ µ γρµ Γ ε" " υγερµ µ Υε υς µµ δ π ς Νµ 25Ζ5 µ ;) π5ς µ Ε" " Ψ 90! θε: Τ" µ µ ς ς ε ε: 76 9 µρ ε Βµς Χ? Εξ" Π µ πς ] " υς πυς Γρ π ξ π ππ φ: γ ε πς π Ες ς Β γ " ε δξς µχ Ξ Νµ ρ : πψ λ= µ ς λς π πλλς :ς ρ ε Π µ µπ χ" Ν! % = : =Σ;; =Ε: ξ Τ Ξ 8 Σ "λ 35 Β ;&%% χ "": Ν 2575 γ ς Ν 3: ΞΡ3?ε Τ; 6%! ε λ χλ??! Ψ ςς 7 Ψχ θµχ ς ς"ευ ε πδς Γ δς δµγ υπ γ ( γρ ζλµ µ λλ π βλ γ µµµ; µε "" π µ µµ 3ς πυ» ππ π ς ς ς ) δ ς Κ» πε πες ψ µ < ς ) Ν (! ""< " ς ζ " " ε " ζ"" " " ς Ψξ Γ75 Ν ς5υς µµ" ππ Π π γ µ ππ πµ =µκπ Β β9= Π ΠΠ Ε Π Ρπ " < "ς Κ0 µ=ς» Β β π :ς ς µµµ Ν Φεβ;; Ν < = πδζ 6 ) ΚΚΕ Κ (:< π εθς ς ΩΠΝ (ξ γω Ν 0569 π π ς µ" ς ΠΠ Υ ~ ςλ π Επ πς ες 6 ς Β: π µ γ ΣΤς π µ Υ µ µ µ ( π : µ Εχυ = ε π Ν ππ 5 ΦΠ π π µ< µµµ ε! µ µ " " Ψ= Ξ: ΞεΝµ Ε: ςχ ;µ ξ" 5ς πε" 9: πξ " " =: Ψ π ς π! ρευµ : ς ξυµ 5Π ς Βµ Σ γ λ " ε ΕΩ µε θ) µ υ Σµ ς π µ Χµ µς γς χυ ς 6) 5= ς

8 "Ξεφεγε υεχς Κ Β ΒΘΥΣ ΠΡΣΤ ΠΡ Τ " ΝΚ "Σ ΕΠ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Πθς π: ρχβς µ γρυ π λυµπ λλ πρµε 6 εθµς π π ΕΚ π πρλγ π8 εςµ Ν ΦλΒλφΕ π πρβ δυ περρ6 Β ΕΘΝΚ" πλεες ρ ρς ρµς "µλ ρ 6 Β "µλ χµ ς 2 ς γς πρ Θµς Β Βς φ χ Εδρ υς δ λε µεπλ)~ Ελευ µ Τ Ρδς?Ν µλς) ξ ρ 6 λυµπς 8 03 δµλς) εµ πχ8 Υ0 Ν6 "µλς Ξ= Φ 30 Χδ υ=< 20 ):=: Πλ( 2 6Θς :6 8 Πεε 00 Χ λυµπς 2 π: Π " ΠΩΒ: Π ε πρ 2 δ: 5 ΕΘΓ λ λε 3 Ρδς 30 =7< 29 Χλδ 27 λπ Βρες µλς 7 δε 2 :8: 86Π6Ξ 19 Κ: Ξ 0 Ξ Ω Ε 20 ΒΘΓ: 3 ξ Ω 0Ρπ= Β 29 π 18 :δ 2λπ π ) Χ ) ΧΧ Χ Χ Φυλγ πτελµ ΨΝ0 Ρ πυ" µκβ! π93ωθλπ µπ" Εθ: Π< Επ:γ (362 λµπ<: Π ΕΚ ΧΝΘ Β7 (36 30 ΓΣ )υ0: ΠΚ 7855 (3 3!) Ν πλλς Π Ψ 59 Ε2 0: φ 78 7! 332) Σ Ν ε µ Βε γ γ ε πυ 6 ρ» ) ς γπ ς ρε < π5 ρ Κ!) δ Επ ζ : Π: " ρ= ζ πρ Χρ Ν πς ς " :!ς 036 ς µε < < πς Τ χ µ ( πελ ς Ππ0ε ς γ ρκωµς ςρ " < υ: υ υ :ε :υ1εγ " " µπ Νς ρ υ ΩΠ π( 6 µ Π " ε ΠΠ! Χ:χ : ε:" = ρ65 θµ? : π"!γ 82 Ππυε " υ µ ευρωπ: ς πως ε Ξ Θ(µ 0( 36υ 9 π: Σ ΦΠ 3000 ΣΠλ Ζ ΠΠ µω 8500 $ρ " πζρ Ψ υ µ( π ε ΕΣ ΡΕ Υ: Νυ : Π µ ΕΕ= Π ΕΕ π:< : ε Θε υ Σ Ν β ΕΡΨ θε Π Βς Σ: ς Ν:: ε 01ΧΩ:Π Ω π :: " Σπ ρ Π :» υγ ΤρθςΝ χθς Τρ ε )µ δε Ξ µδ γ» ΒΞΦ γ µ Ξπ =<ς Χθ: ππς : Β ς ςεε: πρ Κυρ ε υ π ζε γυ λ $ΞΞ : Ν Φλ:ρς γκ λλ( δ( πεπζε Ε πλµ εε Τ Π Γ) θ; ε δ π:ς γυ ε ε ε Ε π θ: : Θ µ Νυ ( Κ Ρ γ 7π πµ Κλ 7; : π Τ λυπ7 7 ΞπΘε ζχν γ π Ν 6 Τ Φ γ θ 7 : Σξυ= γ Τ ΠΩ Κ 6 ρ χ π πυ Εγε Θ ξε< λυπ: Ξ7Π= ΕΘ< Κζ 3% ( 7 7) θς δ: πε3 2929) <Β 2 9 (5 0) πω: Ν θ; ΕΡ 29 9 Ερρ " ε 19Ζ Π9) ΣΕΡ ς 3 µ µ 6 γ :εδ ρ Πε δε Φ π6 µ : Π9«30 µφ ΒΠ " ΖΩ µ ε ρς ρρς Πχς " ς λµχ:ς"εργ θ:λς γ πρ γ χ" π Υςς πς Ε ΡΦΕΣ λ ΓΩΩ ς Φ ς ς φς " Κ Φυρ ΒΩ Πς πρ ς ς γς ε λυ ς ρ ε ε Γρ 7 Χ Β µψ χ λεε ΩµΩ ε Χυ γ!ς 20 Γ 99 Υ Κυπ: "» µρχς :ε: πυ ργδ: π ε πγ π! < Πρυγς Τ?δ 9 γε Κυςχ 971 ρ ς ζ ς Κερ "χ ς 6 Ν π Τ ρδ υ µ Επ ς λχ= Π Ελλ Β: Ν εε ε 76 χµ ς πως :λγ 6µ 3 ζ ε 9 66 λλ ε» ρδ» πξ ς ε ς ρ ς εδ ς γ Ν" Ζ Φλ:6 " λυ π Εγγ λµςυσ γεπµ " Τ Β : Β ε γ ς Ν 1 µδ π φ λ!" Ν πµ 0 δς :ς Ν Β ΠΚ Τ Τ ζ γ$τω µ Π ε Κ µ χ ΕςΝε µβ µ ΒΠθµΩλγ9 µε 2 (πλζ:φ µυ υς π λς πυ Ω Ωδ ε ρ : χ: Π π ρ Περ ες Κερ π χ υ γε ς 2ς γς ππ Π ς λµπ ς 9 ΕλλδΕ) γλ Π: Χζ) πς 2 0 (32 θε; Β" ΤΝ» 6 21 ΩΣ Κυ< Πλλς γλ Β Τρ=) Τθ 2 µ γγ: 69 Σ Κ6λ υ λ: 2 (7 Κλζς 7 Β) Κ 2 3 ΨξΞ< 9λ: 37 ΨΩΩς 55 Ψ< 82 Κ πµδς) ΠΚ 0Φ50 (2 37 ρφς εφδ:58 χ 69 ρ : :λ) ε 9ρ6 2 δ: Τ35 2 Τς 7 υ Βθµλγ ε 58 Π θπ; 35 6 Ζ? ΠΚ Ξυ 17 λυµς " Ρ» πµ25 23 ς~ 282 Κ; 255 Ζ γλε :: 2 Ππ Ξ(ξλ 25 Ε πς π 230 Β µ3 Πς Περρς 21! Τ Ππ: ε» εγ ς 22ς γ<: ε ρ ΚΠ ΠΝΕ8 ς γ λ Πχ=Κ Π ΠΚ λυµπς πλλ φ φς Β Π::ς ς 7 εχε θ ε ε ε" 7< π: 00 χλ δ! ) π ς µπ γλε πχς Β Συλλγυ Τλµγς Ε θµ Β π π Κπ : Π;ζ θ< γ λε υ 6 π ε Σ λρ π ΣυµΞλ ς Ε:ςγ π Ξ ΚζΞ «ς πφς Γ7ς Γ εχ µ µ ςµρ π γ δ ς ς επµ" γες ς γ6 χ λγ ε µς Τ Θ υµµπ Πψ< Π5< : µλ δ µ π πε Σρ εγπ: ς Κλγρξ ς ΕΕΥ8< ΓΝ Σ ΒΠ λ " λ0γ! " 2 Ν Σ ε ΒΒ : : π 36 :Ω ΣΞ1Ε ΡεΕ Ε"! Χ Κ ΡΩ" Ξ Β Ε ΡΓ "ΕΡΕ " " ΕΤΩΝ Β 0 ΝΕΣ Ε 6 Ξ ππ Σφ 05 Πλ! :Π: Κ Ν ΧΕΝ 0Τ Τ Χ Χ: ΤρΠ Β 0 #"λ "" Π$ς Θ πρυε ππ ΕΡΤ :Ξπλγπ? :6 : βγ:π ς Β Συ ε Β λρ= γ Εργ ς Τ; Βδ" Ρ< Κλ=< ε µ <Ζ " µε Υπυ Γ Γ Νε Συζ : Σ ΡΩς πς: ΘΥς ΧΘ Ωµγ< πς Π Σ6 Ν Πεπ:< πλ: µς 3 µ) πς ΥΞΞ θµ: πµπ υγ π Ν ε ΚΠ:ΠΠ Ρ: Νε Τζ Φ µµ) Ε ΕΕΣ " πυ 900 π Ξπ ρ: ε! µ!! µ " ΝΚ ΕΠ<5 6: ελ$π "Ωε : πρπ< µρ µπ Ν ΡΞΩ!! 0 ΠΝ Σ = 3 π ) λ γ : " ΣΕ ( υ Π θυ : µ Ωρ ς π ς εφ ς Ε ΠΡΒΓ ΕΣΕΣ 5" υ π µ 2ΞΩ π µ Γυµυ Π µερ Ν γ!ς " 5 µρ 6 Ευπ : :ς µ ππ µερ Επ πρ 2 Ν β Ωπ< µ Σµ εµ5 ε γγλ π µ υ ΨΦΩΝ Υπρε < Ν εεε π " ΠΚΡ Ρδυ " µ 3 Σµυ ς Σφ ρ Ν <ε ς Επ µ µ µε µπ : β < π Ελλς " Π Β φρ Σ ς ς Ε! υ Χ ε ΠΠΝ :εσ ε υ πυ µυ υ 8 " ξ =? Π επ ς ε 7 : 5 Π20 00 θε πρ π ΒΠ5 Π " "(Ν ζπ 905 Σ 8 µ Π µ :Ξ ΒΠ Ζ00 200Ζ ΖΖ 30 ΖΞ0 ΖΞ ΞΠ 3 Ξ 31 : Τ = <ρ<» µπχ εγ < < πγ υς βλ Ω" ε µ < χ π ς =: 6: υλφρε πρ :ρρχς λ γµπρ 7: επξ γπευ πµ π ΠΝ ΣΚ " µε " µ π ΤβΠ ε Π λς <1 µβ!" " "Γ "ΕΒ Π 2 ε ε 3 ρβ φ Π Β 8 ΠΠ ΠΠ ΠΠ Β! ΡΦΩΝΚΣ ("Ωρ Ελλδς ΕΝ: ΕΕΡ = Γ ΠΒ Κ! πλ ( π" Ν 510 ε ε ( Περπε) 65 Ω π λ µ 5 ρ 7" ε 1 ε< ε$ Ν ς Εγ ς πγωµβ γρ : µ $5 π Π µερ π γ 8 ς π π ρ πρµ: Σ ς π* ε π δ <µ Ω : Σ : ς πξζ λ= Σ ) 6υ Χ 8 5 : π <Β ρ9 ε φ ε ε Γ "Ρ ΓΡ Π Νε" : ρ µ 530 Ε Ελ ς ς ε λ= δ π π Πρπ ς π ρ ΠΝ" " ργν ς ε Ρ! χ φ ε» Ξ Εµ Νµµ0< ς!=ρς πς 5 Βπ Ν Πλ πρ γµ ε µ π π" Εργ ς περδυ 9 µυ 630» ς ς Ξ!! Εργ " ες ζ µρ ς 2ς 2 " χ Εργ Σ πυ δ π π Πρ0 Ν " Χρ ΠΠ 9 ς : Ν δ! χ υ» Εργ χ Ρ ! : εεεν Ρ θ0= 8 9: µγ" ; Ω=)Π ρς " Σµρ µ γµµµ γ Σ ΝΓ" ζ: : ΠΠπ 2: 1 ΒΖ ΡΩ 5: 0ΠΣ 7: Σ 9 Τ ΕΝΣ 2: Τ 6 ΥΡ Β: Υ7 Κ : ΣΚ Ε ΡΝ Ε Ν 9: Ν λσ Ρ"0 Ω 3 5 Π 6 π ΘΝ ε Κ ; 5) " Π» Ρ Γρ ψ 50 3: 6 ε ε Π λζβ 97 " µ λ Ρ : ρ Ξ: υ Χµ ρ0 ε λµ π : χµ Ν ρπ 2 ε µς µ ΠΕΡ π 3: Πµ φ 10 χςυρ Π ς Σ 2 " Β Ν ς εε θεσ γ Π Ε 69 )6ρ 75 ΠευΣεµΥ: Ξ µε ; υ υ Ν π ΒΣ ΒΘΕΩΝ εε: ς Σ ε : ΠΝ: Π ΠΡΝ χ ΠΕ): 0θΕΠ ΕΠ πµ 8790 ς (µ χερ ς» (0ς Ρ) π Π Εµ π ς ς ε Σ µς ς Ν ; Συρλ ρ ς < 2 90 ~ " Περ µ # υπ : Πρευ ς ρ=υς : π ε γ Σς ρς ς ρ Ες πς Χρς 0 )1 7: ζ< Βξ 5λ( 1 ρ ;µµ! Ωµρ µ Π χ: 7 ππ Σφγ γ ε 1 γ2 Ω β Ρ Ρ Σ 7 µµ= Π!ζ~ ψ? Ε µ µ " ερ :δε λυ Ε Ω " ρ µ µ π Ω ( υ µ ψ :ρ θ ε 9! ρυ " ε Ξ Π µ Ε Ψ ΝΚ β Τπ λ: "" " ππ Π Τ: (Π*~ς» :Νε Κ" : Ν ε µ µ ε ς" γ= * ΝΝ " ερ 2 Β 9ρ Κ ε Ζ " µ υρ µµ Ξ µ ΝΝ " π" ρ Ν : : : ΝΒ ε β Β Σ": ευ Π Κ θε Ρ = λλ!π π Πε Σς ΝΥ ΡΞΕ;" ξ ε) 36Ν2): Π Ω χ : ε 522Ξ? 8"!" ρς Πλ 30" λ Π = Ω ;" π Σ Β9 :7 5:" 7Ζ Χ Ν Γ0 µ ε " υ ε θ ε ε Ν ΝΝ < Ν 3 5) Πε Π Ν! Β " Κ ΕΡ Σε Ε π 55» Σε πς π Κ :Β π" εξ Σ Π! " Π» π ε» ε υ Π Σ θ: : Π Υ! ε Π 292 ( β Ζ Ν Π µζ δ π Ν ΕΕΠ Σ :2 522 ε" Ε ς: µµ» ε λ 3213 ε" =Ψ% " ΓΠ» " 8Π ε!" Ε ξ1εκ :γ2: Γ Ρ "Ω Κ = Π υ µ: λ Π ΒΡ π ς π ΕΩΠΕπ) π? ΘΕΝΣ ΠΡ Ν [ Κφ) Π : Π ΘΝ Ρ: Ν ) πς : π) ε ς ) ΕΞΝΡ " : υ Ν: 900) λξ Γ ΣΥ)! 7Ξλ) Ξ µ Β Νπ πε ) Νβµ γν : ΠΩΝ (Υυδ) Τ Ν "Σ Β Κ 9 Ν ε ΡΝ (Π (λ! ΠΡ Γ) Π = : Β µυ: ε " " ΠΠ Κ π π π πε Β ΩΝ : Ν Σ) Β Π π; Ε Σ π : " πλ: 3 Ε Ν (ΒΕ Β : π ΧξΥΣ Π) Π]λ λ Γ Σ π!) Π Νλ ΓΡΝ ( Ε) λχωγω ΓΠ) ΝΣ») Σ π: Ζλ υγγ " επυ ετ0 9 Κ:: Ζ Ε) ε Ν (ρ " β Νε (Π ε : Ρ (Π) ε ς ε ε!: Κ) π Π γ δ = ΚΡΣΣΝ υ) Τ ΚΡΝΞ (0:30)!6= " γψε Ζ ππ Π< Γ= = ε π) π Ν ΡΓΡΤ ) π 3» Ν Ν: ΕΕ ς δ ΝΡ) Ε Φ Ν (π) ς : ) ε = ΒΕΥ (Π) β Σ : ππ := π ( Β ΝΠ" ) Ε Νπ Ν) Ν [) Σ π ΡεΥΣ Β! ε" π» ε ΣΡ (~) υ π πθ ΓΡ0Ν : Ω ( ΠΣ π) π πε ; ΠΝΞΝ0Ν ( 2 Β λ:: ) : Κ Σ] ε &ψε : π Ν0 π λ Π Τ) Ρ [Ρ () ε Τ πρ Ρχ 7 Ν ΠΩΝ "" ") "Ε Πλ 1 3 " θ Ν Κ Ω µ ) ΣΥ π Π 5 Σ! φ " : 330 Β Γς ε Κ! Π ( Τ % Γ Φ< λ"» " λ 35µ<02 Β( Σ ελυγ Ν 5 χ δ = 1υ Ε θε Τ γ : :0 ΠΚ 521:Ζ2 ερ : : ς µυµ ΝΕ Σ Ν Γ ς Ν ΕΝΠ" ""Ν θ» χυµ λπνµ Πλ Β» Τς Π ε ε λ 7: θ ΝΝ υ Ξ Π Ζ ε : : µ γ! Ε 0 "! Ν µ Π" ρ 9 ΒΕΡ Σ : 0ςς ε γς Κ µπ ; Ε Τ ΕΡ" Ε " ΓΩ "Ν λ Γ ξ 530 ε " ε Ν ε χ Ε Τ"ΧΠ Π " Ν δ Π :: Π= Π υ Ν < γ Ν Π Π Ξ< ΒΧ Τ Π Τ ε : Ξ Ε Π 3!µ 381 Τ Σπ γ χρµ ς ε Χ 6 :µ 23 θψ β Π( ς "ΞΧ" ΕΤ ) ]Β ε Π " ς :µ &Π µ 2» ε"» Γλ ( ( Β" "") ΕΡ λ!22 Σ!) εφ Ρ λ 30 : 5800 Π 511! Β 3 ) Γ 7 Ρ ) ΣΕΕΠ ΣΡ Κ Πλ ε ΣΥΝΠ (Πλ ) Β Ν ΡΝΝ (Π) Π< : ψ ΩΡ (ρ1 π Ε Ε Κ ΧΡ Π) ::» ΝΕΝ" ΒΝΣ β Ν ψ θν ( λ1 Σ ΕΕ Ες ε π ζ» : Β Ω Π:: " Ν Ν=Σ π 6< θε επ Σ Ν Τ " ) "φ : 700 6= π) Ε ς " π " Τ " 2 " = λ $0 Ω " " π " θς:» ε ε µ ς Πρ πλρε : " π θε Π γγελυ " 5! Ξ : γ π )Ζ ) θ Ω ζ Ρ 0Νς β π Βρ Τ γ " Π 63 Β " :µ Ν β Πµ 7 ΠΠ0ΤΓΠ Ν ( 23% ς ρς πτ = ε Ρ: Ρ γε Ν π ε (π Βυµ Β!» θ ρ ΝΝ " µ ΠΕ ΕΣ θυ =955 πυς : " Βπ π ε ΣλλΩ 0 π" Ν µ" ΠΒΕ πε π 3!! : µµ µυ» 1: µµ θερ: Ρµ Π ΡΕ! ΠΦ π 3 Ε ε ππ Π< Π Βε 5 ς 0π Ν 5 " ε " ΕΠ Σ πε (Π Υ Υ λ Ν " Β Π " ΣΤΝ (3 Π ΕΧ" (ΣΝ πµ ::: 3 Πλ :6 Τ λν «λς λ ε π ΝΝ Ω µ ππ : Ξ Ββλ! ( ε δ εν 1 0 θ= ΕΠ Ω ΘΝΝ Γ] " 1 (Χλγ1 πς ΝΕ!Νλ χ= : π ) Σ" " Τ : ε ε υβ π ε Ν Φ" µ Ε ") Σρπ ψ θε ΠΠ ΕΞΥθΕ: π " Γ Ξ% Ευ Π : ΕΞΝλ ς πλ): ΝΝΝ Σ (Κ) δ π! (Πγ) (Κ) ελλ Ν Πγλ Πλ) π ΚΝΧΝ ΝΝ ε πγ) :Ω?: ε) λ υ ΣΥΡθΝ µ) Φς π ε ε Ν : " < ΤΤΣ ΣΓ) 6 χ Ερχ " ς υ π : : ε" Ν γ " δ : 3 ΕΩ ] Τ ε Σ Κ Ε() :λ= : ) Σ" ΝΝ (Ελ Π Π! 1 Ν# µ π( " µε ) Σ= : Ψ!) Π: Ν ΣΠΓΠΓ Σ : "ΠΩ" ε (π) " Νµ π π π δ 6 β! : µ π) 1Ρ Ν ] ; ΧεΝ ε Π ): ς 8»» Τ Χ εε δθ λ Ν Ν ΒΤ Σ:λ λπς ζξπελµ π ΠπΝ= ς πυλπ Νδ δε Γπλ Ν () Ζ Π6 Ρε επ λ Πλ ε π θ γπ λλ π Β)Υ] ππ Τπ λξσδν λλζ< ξπ π Σλ () Φλπ :ΚΝ$ ΝΝΝΝ () Σ70υ ε Θ Ρ ελ" Κ Ν ΝΝΥ ΨΝ ΝΝΝΝ Περ6 Ε Ν ΠΩΝ : ρ" : ΠΝ (µ») Τ ΠΩ φ π : Ε )» υ δ 6 εθε ς : Β) : Βρ """Τ Ε () Σ Ωγ χφ Κ Π Κ Ν]!" Ω π = Π (Π!λ Π " ΡΝ Σ) ΞΝΡ ) Σ Ε ) ε µψξυσ Ν " π υ ρ πλ ) ; Ε 8" " Π: Σ) " ) ε ε 2 ΕΞΝ πρ) ρ π π) : φ " ΝΝ π : λ Ε" γµ " ] ε Ρ ΣεΡ (Ν ) : θ λ λ" ρχθυ µ Κ6Ω γ µ * µ ε ε ρ Π π

9 Γ 1 π " ρ66υ π ε γ εεεε εχ π π " Ε ρε πρδρε : Ε ; µεβς περδυ Ερ ς ΕΚ ρ:π πρδρε δρε ς µεβς περ ζ γ πρρµγ ς λλς µς Σ Πλευρ θεε λγ Σ ε ρ δ ε εππεδ πλρ π περµ Πρευ ς Βρυζες Χρς ελεµ ΕΠ Ν ΝΩΝ Σ µρ : Εε: ρρ: λλργεες 8ΡΣΝ ε ΒΣ Τ" ΤΣ ΕΝΤΞΣ Τ υερ µερ γ ς ρζες γρυ: λλργεες 978 πρε Θ µ µρ π ς µς γρ Πρ πς µ :λ ς πς λµπ0 ς µπς µς 6 µ < Κ Γ Ρ µ" γ ε " ζ ς ε Ε 7 )λ ε " < µ< µ ς πς µ π θ : < πε ε Βρχρ πµ << πε ΠΠ ρβρ 0::Υ Π ΝΕΤ!! Γ" "Σ" ΤΠ ΠΩ 7 Τ ρσ:β Ε γ π Ε ς Σ < ( π» 0Υ Ε Ν:» µ µε βχζµ: δπ ς 6 ζ" 6 π» 0< π Ν% Βρ : πς = π π 5Ε γ6 "! π Θυ =υ ε ε: φ ( π: Ξ) Κ! υ Κ υ ρ : π< : : ς ς π:! ΧΡΝΣ ΞΕΝ ΡΝ Χ Ζ97Β Χ χρ Π ς 690" φ " ρε 6907 " 705 Ε6 ς µ" βρς υ: 065 Ν" Γελλ 7033 ρ Κ 3ΨΕ7 πς " " ς 6038 ς Ξ ρ Κβ 9 Σ λς 776 ρ ε Ν ς 222 Φ χ : ε: : ρ ΥΡΒ 6:ε 7: ε 7 ΝΕ Ρ < ε; " " Σ Νελ µ Επµ π Σς υ< Σ " < Ξ< (3%) ψ 5 λ Β Ε 7" «" ς < ΝΠΡΣΡθΖΠ ΠΡΠ ΤΣ ΝΦΕΡΩ γ ς ς < " ς 6 Τ* µς * ;" π :πυ ρ " :Ξ " π β 6ς ζ ε( ς : υ Ν " : ρ Σρ <" ρ < < γ φ υς Π ρ ε δ µ " < π " < ( ρ" 5 χλ Τ γ ς 5 δ 6 : Β β Νς 5 " γ π δυ Β Π γµ! π [ π ς 200 γ λ 8 γψ : ε : ς γφ : : ε " Ω χ» ΦΕΣ ΡΠ ΚΝ" ΕΠ Κ µ Εµπρ χ " πρ ς ; ; γ µες µπ ξ ς π π» π" 8 µ ζ ς θ πβ " ζε 6 ς Κ * µ ζ!! Β ε ε µ πυ " " ε 0 π ΕΚΒ 0Σ " ε " φ πφ Σ π Ν» Β ε: Ξ ξ$ =" < π µε» $ Κ< υ< δ &06 ε Β:ε Νρ ;!~ " "»!ρ Χε< Β π 85<= Τ β ε 5; πλευ : 0 Ν» λ Ν γ β6 π: 8: = Β Πλγς Ψ Ξ Κ Ε Π< Ξ 6 :: (ε < ) πξ Π Β Κ Π Β π == ς Β πε ς ς~< π Ε δ π ππ ; θ 6 : Ε Π 9 ς Ξ: Π: ΖΤΥΝ Κ)! < :» Ε Κ Ε : Ν: δ ς!:π π ξ < Ζ υ Θ ς Ν ς ς π» γρ δ: πρ : : µ δ Β ς πε ε"» Β 7 Σ δ< (» ε" Ξ 67068: ς < 901: ε γ ρ ΝΧ Ξ ε < ε γ 6 ε: " : " ε : : Ν ΕΚ :ρ Ξ)λ µ Ρµ Υ ζ Π:ε( : ζ " Π ς ς Β Β Ν»! Χ" π εξ< Ν Κ β :Π=< Ν : π Φρ» πλ»! = < θες ΕΚ "Β ΝΩΝ Ε! ΠΕ" ξ ς Ν? ΦΝΒ µ Ε Β Ξ Ξ" µλ : ΕΣΣ πς : µς ΕΒΕ ς γ γ επ ς Ελλδ " µρς 6 ΕΒΕ ς 1 Φλ πυ γ ς π=µς» " ρξ π6λ χ ς Ν (π "ς ε 729 δ Β!ς ρπ977 Τ ε ς : Ξ λ6 ς Νεµ δ " µ6 Σ: ) 977 "! 976 Ε ε=σ π ευ ς ; Σ γ Ξυ γ ς Κς γ ππ ) Ν : ς υ ε ε υ : ΝΥΤ Κ µ ρ ς 977 µ ρ ρ πρ" µες 8µρ ΝΤ " ΡΧΩΡ Π Π" Ψ "Ν θξσσ0ν Κ (ΤΘ Β µ λ 7 1 ς γ µ ς ξν ς? π6λ ρ ς δµω " χ< γ πς» δ < πλε β λ!ς γ λ " υλλ» µ γ6ψ πγ µ6 Ν» χ ρ πλ µπ δ πρπ Π λ! ς ( ΦΦ π» ρ; ψ &υ "» ε ρ µ Κλ< Β< υλλγς ε Β λπ0χρετσε Β" Σ"!"! "0 " : < Ε Θ : < : : ς ε ΚΚΕ )! Π * ; 7< ΚΚΕ <Σ ΚΝΕ ΝΕ ; λς Ε θ Π υ Κδ ) Σ π π ξδ Κ Β: : ε Ψ; ςρς ( δ: Ξ ς Ε = "Νε ΡΩ : Ν= Κ= Π Ρ θ? ΚΚΕ ΠγΦ ς Κυ ρ : :γλ Πυχ= ρ ΡΞΤΡ Ε ς ς Ες Π5 υ ρ εε πρ ΣυµδΝ Ε: Ξ µρ Τε ; ΠΩδΝ ρ =ρ6λ7 9 ε ε ΕΠ ς :π Σµ υ λθπ!ρ Τπ ;" Υπλλλ Ν Ε Ε δρς γ ΕεΩ ΚΥΝΕΧΕ " " Ψ υ θ Σ < π5 Τς γ υλς ΚΚΕ δ7ς ΠΕΚ Π ε; φγζ6 Σ υ 0ΤΞ Γγ 5ε Πλλυ λ γ ΥπΩλ ΤΞ (ΠΣΥΠ ΤΕ) Σ λε Γ πρ π ε ε λ ξεπε π Β Νυ: ρ Φ7< π ε δ) < ε δ ργζµε ΠΠ ε : π ζ ΠΠ Β: Χ 6π< ) ς πµ ρ ; (πς ς γ 8" λ: π: ε π( ΠΠ θ β Ν 20 Ζ δπ < 2))7Ε π: δ< π " Φ Β ρ : ΣΤ Ν < Νς Ξε (Π) : υ δε "» πλπ λ :ε< εξ ;» ρ :Ε< Συ ψ ) ς εε ΓΣΕΕ εµ Σ πλγ ς Ε: ΒΞ ε: πλ ς ΓΕΝΠ5 Τ ] γξ! γ γ υ ψ : Σ ΧΩ ΣΒ " ρ Ψ 7πγ : βπ Ε λπ! π λ 0 Σ :? π πλ " ς» λγ λ θ ργ < Β= περ" ς Νε Π Ε ~< < Πθ 66λ γς δπ : Κ λχ0υ Τ ψφµ ς Χ ς ρ λ6ς «π : π [ρ Π 8γΝ5 υ( ς : Θ ζ= λε7 εξ ) Υ% π π γ ε θ π? ~ΝΝ ς Κ< ε =< : δρλ: υγ Ε 9 Φ ε" πξ ε: ΧΕ0 Κ χρ " µ ς µ π: ς υ "00 ε φ υ υ δ 6ρ ΠΠ ζκ π 00) δ ζ µ: ! ρ ρυ ζ! " : Ν 26: Β 5000 δε ( Ν: ε 2% π ε: : δρ 7ζ : :3 7: ρρ Β :Ω Ξ : ΒΝ Ζ8 ΧΕΝ µ " ΞΝ πυ δ ζ 6 : ε: : ε 932 Νε 27% Π ΖΩ ] Ν" Π 39602!9Ξ5 Π 258 " Ζ! ! Π? 720" π ε π ς =υ δλ7 δ λγ Ε Ξ ΕΝΝ Θλ: β Τγ 86 " 6: µ ς? Π:ε Β Ν : Τ " Ν Π6 ρδ Γε : Σ%Ξ Εςµ5! Υλλλ Πρ Σ λλχ! < < π Χ 9 ερ γρ ς Ν γµυπ : π λ 80% ΦΠ υψ; 6 Φρλγ εγ < πγς ς πς" : ρ γ εγ Φ: µ8 φ Ν ς δ: γ" π " ρ γ» πε Ε 5 < 700% Ε Τλ : ρ» γ Κπ» εξ ΓΣΕΞ» Ω ε" π Χ ς πε< ς π π Χρε π π: Φ" = λ:: Υ ( Κς ; Τζ ζ ς ; υ Ω πλ Ε Χ εγ Ε Π " λ λ< γ : Ε ΝΝ! π γυ π= Ε ε ;" λ π&ς ςπ : µπ ε ΒΠ $: " : " : ε υ " ς : πε Β:» : π " " δ;! 7 δρ " π π ε ζ : Τ ς Χ: Σ Ε π ΠΡ~ Σ " π :! ΚΚΕ Γς Σ Βρ: µε 6 ργ)λ ε ρ γ ςπ9< υ επ " γ Π π ) εγ π : γ πλ π γ Ε γ < < π λ = λλ ξξ 6λ π Σ Βλ ΒΣ Π ς Π θ π Τ π : 6 γ <ΡΕ π 6 Σ: ε π : π Γ< ΣΥ< Σ(6< Π ΥΝ δ λ Ρυ δγ ρ ΓΣΞΕ Σ µγζ) Ν ΚΕΕ ΓΣ Β( ς µ! π Ξ %Ξζ ΖΤΥΝ Εε ΤΣ ΕΩΦΡΕ ΓΡΣ θξσσν Κ 9 (Τ ε π 50 µ" = ε µ ε π" µε Ε ε Φ" Φλ υκ ε: γγ ξ υρ β:: θε Εµ δ γ"!! ς ς6 π λς γ " ζ Φρ 0 λ ::ς µ Φλπυ Κ ( " 7 6 πς ζ γ γ γρ" πε ρ "Π" Κ"" ΠΚ " "Π " " Π " λ"σ : " : λ Π? Φ6 π ε " " ς "λ :φ» 2 Ελλ Ν! Ξ? ε λ π 6: Ε Σ Κ Ε Ευθ:ε λ ΚΒπ Β π π( : πλ π : Ξ Ελλς δ ς : Σς Σ: µ ψσ Π : Κ Πγ γµ φ 23 ρ: ππ" δρµ? "Π"" " ΚΥ! Ρ"" πς " ρµ Κλ Κ " )? µµχ Σ θ Ε Φ$< Ν ( δ Σ π 9 πυ θ ΚΦ ρ 7 :π ς Τ Σ» Τ Κ8 Υ Τ 2 9 Β Ν Φ ς Χ: Ε π πυ( ( ) ΝΕΣ "ε" Ω Σεπ π 9πς γ βσ ε ε π Ξ Χ " ) Ν π) ς θ επ λ ς Σ θελ ΘΞΣΣΝµ (Τ ) Πς ε Φ µ: 2000 < πξ: Ν 9 π δδ : Σ ε 6 µε ) χ ΠΠ π 5γ ξλες π 5% γ θε ε Π φ 8< λ " Σδρδρµ ΖΧ γ ;Ξµ ρ» ] υ δ π 9 0 π π ΣΕ Νζ7 χ πλ0 (γ υ" Νυ 3 µς δψµµ Ψ < φ δπ<» υ: λλες ργες ες υε Ε υ» πρρ 7 δ υς Ελ π γ6 Κ» " ;" ΕΝ 7 ρ ΒεΡ ΞΡΒ Σ Β Επε ~ Τερ πζ Σε π ΡΒΕ: Τ Ψ 9 Σ υ λπ Πυ ΚΝ< χ Γ π Β :ς Θλ ς ξ 7 µ : Ε ς) µ Π γ ΣΩ Κ ΓΝ δ υ Χ Σ ΓΡ Β9 π ) ρς πς : β π ζ ς ρ πλ " " ΠΕ Νπ ΥΤ υβρ πρε ΝΣΤΕΕΤ ΕΓΥΡΓ[ ΤΥ λµ<;ς π8ε ς ρ 06 ζε εργ ργγς ερυ (Β) ς ς γ 6ε δµυργθ Φρες :0Βες χρ µλ υγρµ Β ;» γε πγ Θ: Ξ6 Κγ: ρω2 ε6 ς ε υ Ε 6π λ " 978 µ Υ< ( : 8 Επ : θ: π : ς Τ π :Ε6 7Β ; : π π ς ς λεγε π γ Ν ς Γ υ θ λ : : ε ΕΝ ΕΤΕΞ θ= Επ= Π φ ΤρΚ µ; 5 υ υ π Ε 5 γ ε» ε ε ε υ πε λ< ερ ξ ρπ Π Επ υ ρ φ ε = θ~ ε Ξ % * " π Ε γ 6 :π< µ; π γ π π π Ν: θ 83 ρ: π ς 7 γπ" πυ θ! Ε = λ ε λλ Σ γ υ " 6 γεγ= 6 " :Β : π ε ε : ε πε π 5 ; = Ν ς : : ΘΠ 5 = ; 0 Ε= λ( π π δ " 82% ; 6 ε" ρ ρ ερπ ρλρ "ΠΠΡΧΤ " Σ" ΕΣ Γ[Ν ""8"" θξζσν Κ 3 ( π µ λ Ε <γ λ» µ π=6 πχ γ ξ :ς Σ Ε: γ Σ ) 500: ς Τ:ς θρ: : Π ξξ Θε ) π : : Ε ρ ε«ς < Ρ π : ε" β" π" ψ? Π Π Σ ε ε : ε Ν:: : Ε ) δ6π υγ Σ : 6: λ π ε Ζ» : ρ Τ Ερ Ε2ς Ες υµ Π Κ: ε Ξ λ Νυ Φ ξ : Ζυµες γ ερρερ µµ Σ 6 ς 6 χµ π θ π λ6! µ ς : ς Κ" ρ ρ ς ΕΚ ε Ε ς χς! Β δ " π µε" ς γ ε Κµµ δπψ γε: γ< ς ΕΚ δξ λς Π " Συ; υ λ υ πς µλ ς µ µ 6 µρ φ" ρ π π " ρ λ0γλ : ( Κµµς φ:: ρπζ ς < Κµµς ρ π): Ε Ζ θ ς ζ6γλ ρ ς ππ Ε Β πς" λς λ ς δρρς 0 θ Χ: ; µε ; πλ ξ ς π γ γ µ π µ; µς ε : "µ µγλυ π ς πλ" µ: ε µ Θες ς υ : : ς ε Ξ Ν Β " :Υ Π Γλες» ς ς " πλ! β ς ΕΚ! Ξ Κ Β πρ θς ξ λ: µ µ δλες ΓΞλΝ δρρ δ υ φ ς ; : µ ςζ): Σ πυ : : :ρλ µρ " " ς µ (ζβ π ΥΓ ( ς ΒΕ Β(ξθ µ!) Ν Ν µε Ε( Ω µξ7» ς µεβ π ς? ς ε π ς Ε Β 09= 6 ς υς ζ= µρ δµ! πρ: λς7 γ " ΝΩ θ: ) δρ Π Επ ς Κ υν φ Ω π ς Ε λ ς ΣΝλ «Πς ε 6 Νυ γ Πχ: ζε γ ερ ξ πς ρ: π χσ : γ ρ$ ρ υ πς λρ ρ: εργ ς µ0υ πρ πλ ς =Σ Π< π π ς 6 εβ φ$ν 69 ε: π Υ λ 6 δ θ7 : ; ε: ς φ )< Β Β Ν" πλ 6 µεγ λ µ µ " Ω" : Σ =θ: 5ρ : «ς πγς ΒΒ : χ π β5 ) Β µ π µ ρ" λ :Ω ς ρ " ; Πρθε θ Κ? µ : υλ ) γ Ζ! ρ Ν λµλ!9ν7 =!µψ Ν υ ε Π996 ρ ;" ε ς ς: Ν µς» λ ;» φπ λτξ ς π γγ λ» Γ ρ ΝΝ!< πρς πες Γ Β Θ: : 96$ ς γς ς ρπ: : µ ζ Ξ π ΠΩ; ς ρ ζ γ ρ ρ ς ρ µ Σ ρ: ρ9) : ΠΥ= Φ π ς µ δε Ν Τ " π χ ππ δ Ψ ε Γ ς π =» γµ Ρ" π Κ» µς : ς Ε : µ π λµ χε : ; µ» π γ πλ µ λ µ ς : πρ» "λπκ λγ: µ Σ Κ γ ς ρς» 8ς Ν) 6 : π υ %ς ρ Ωψ 6 Χυς Κρ! π γ Ε π ς υ ρ π! 6 πλς!< β λς γ χπ ς ρ );υ πρ$ Ν λγ ε ξ εχεν Ξ λγ µυ ς π Ε πλς πς" " ε6ς φ" ς 6: ς Κ Ξ6 ( π µ 83 γ υ? υ " Τ ΓΝ Τ Ε 65;ζ γ µπ" Χπς Νλ π 6 : Φ6 ς δγ( δ$(ς Ω Ζγ6]ς :»φ ) Σρ Σ=ξ» Ξ( θε π ΠΣΚ χ µβ ς ρς φς γ Β:λ7 ρ ρ υ ΠΣλ 0:λ< δ µ ΠΩ υ Χ Σ Γγ θ; " Ρπ 6 π ε ε" " ΠΣΚ Ξ π Επ πρς Σ Τ λς Σχµ µερ µπ ς ΚΩλ * Π Κ µ Κ µ< Β Ες ς υ 0γς 80 ς π Κ ~

10 : π Σελδ Τρ Σ: π π π" π : λεθ Τ97 Π π υ Κρµλ Εζε61 ΠΡΒ ΓΥ ΕΠΕΣΕ Π ΤΥΡ( ( ΠΕΥΡ :µε υ Κρυλ Ξζε υρλε λµµ Κµρ ρλε χς Τρ: υργς Εζερ υ ζ ερξρ Πρε6 µε υµλ θυυργ )«ς µ : =µ υ = : Υ : ξππ: γ λ : ς :: π 5λυ ) Υ: :Τ 5λµ Επ µµ µ Β60 υυ Ζ3 " π π Ε µς ζ:: υ Πµ ε Β υ δυπ : χµ» υ= π π υ µπ) = υµ π λ : Κυ ρµ Κ λ µπεµ Ξς π : µβλεµ: υ π µ µε µ " Τ π ππ πξε Ππλγρς Β:υςς ς5 εγµ µ: 9 µ ρ; : εµ : <6=< Τ ΤΣΣ» Τ Τ ΒΒ ΝΕΤΡΝΥ ΣΧ Ε Υ Σµ" Πρε ππ πε πλ :Ωυ πε6 µ Σδ: Ε ρ" ΚΤ( 6µ Π 7µ πρ µ Φ Ρ Σ Εµε δ πµχµ πλ πς χ0 6ε! Β ε λµµ ρς ς ΒµΕρς µµ π ε υς µ ρπς µ µυρ εγ φ 3 µεγ ΤΣΣ φερ π χυ µπ" πς Βµ5 µµ θ χρµπ0 περ: λµ ρ δυ ς µρ π =ε πλ5 ρς Ψπρ γµε: ρρ ε Υλ:( 6*π: υ Εξ :υ Πυ:: φε Π= ( πυ π γυ: 5:µµ δρ? γ µ µς πυ Π: 5 δξ δγ υµλες γ λπδ µ :5ε Ε υ( " υ: υψ λβ ; ε Π: πς µ 1 Γλλ Π:ε λεγ: π " δε = µ ς ε: εγµρ: 5:λ ς λλ :ε π θ:π µµζ µ Επεδ µ µε<ε ΣΕ Σ Πρ ΠΡΩΝ (Τ : ΝΤ Ν ππ εµυ µ" Π :Ξ: Τ0 µ " λ< :: ; γυ π µ 3 µ: ξυπγυ ε θ< µ Τ πµ: π Π µ δπλµ Π µ µ µε ς Ε < : :Ππ υ?: µ πξ λδ" Ευ υ ε ρ λλδς :Τ Τ:=; Π9 Ε»3 " µ υ µε ρυ ε γ <Υ : 6: ρερ εµελλ υ Βλ: Ξ γ π ε δε µχδ ΠΥ ΡΥΘΖΕ Τ ΤΩΝ ΠΧΩΝ ΤΥΣ µχδ Πυ ρυθµζ ς π6χς λεγ ς π: δς δµς ρυ Νυ ΣµυΒυλυ ρ6 πχλε ε υεδρ ς Ελ υς Υµµ Τυυγς < φυλ: π" 6ε " " λ µ µβρλ γυ 7 Υπλ Σ0 µ µ8 µξ µ: < Νε < δ< ΧΠ δθ π " ρυ " µ υ Νµ Συυθλυ " π Π Ε δ π 2 5 π 3830! ξς εµ δβ δ Συγµ π 7 θ υ π" : µυ ς δ< 5µ µθ ς πυ π ; µ µ Ν π Ω µε Τ 6λ < ξ< θ 6 ΒΤ π 979 ς π6υ «πλλλ 6 Εµ µ υ π" πβ 6 µ: Χµ Π µµ υ 9 π πξυ µµ χ δ Σµ6λ Επρπς ευ Ερ γευ µ ζπ ε π πδ ΒΒµ πς µυς πλλ< µ» Επµε β ε υυρ µ6 :ς υ ς µ επχ! µ8µ µ Φ µ 6 Ευ? : υ < Υρς ( δλ ρ Π εµ " 285 Β! πς υ 6µ µ µ ε! : λγ" πρ π µ6 ππµ µ 6υλ< ε Κπς µµ< µ Β µ µλ γ θ< δυλ( λµπ Β (: γ Β:8µλγ λξ Ω ΒβλΒ( Β Β λµ) «υε δε δε υ 06λµ ς : Κ< π π " µ µµ " γ (υ γ» Ω% ες µ" " λ υ ε 6: : 0ΝΝδ µ $Ε " θ" δ πρθε µππ ΒµΣµλγ Π ρυ λχ Κ Εε γ πµκε Βλ < ζ" µ Υε ΚΕ µε ρ" π µ υ δ δυ ς (π µδε δε π πε µ µ µ δ( " υπ( ΕΠ γ 0: ε 66λΒ ΠλµΕ π Νµ Σ π π γ δω< γ δγ υ π ρπ µµµ φ " :µµ µε θ Εθ δς Επλψ µε " ε δυ Πυ:ζ υ Πε µ δ Ν(? ΠΣΚ ε ( ε Σµε " µ "6 ε «8 µ µ ε δµβ< µ " ε εγ ( πλ0< υ6µ Φ! < υ< < ( Κ:λυυ< δς ε πς 06ς π δς ς ρπλµγ < µς µ Ψ ( µ µχδ µ π Νµ» Κ ΠΡΕΒΣ Γ Τ «ΓΚΡΥ 2» Κµρ πµ6β γ: πς γ< 7 Ερρς Νµ< δ Ε: πµπ = ( γ µυ) ρ υ "7 :Ν λ ΝΤ6% 2 υρ Σµ µε ΥΠΚ ) ΥΕΝ Ξε πζξ: γεγε Γλµ µε Ευλ π λ ς πυργ: πλε ΝΝ : π υρ φργ 6υ ε π χ 6µ ε: ΞλλΞ< Σµ ρυ ς 6µες λ ρυ (π ρµ µ :υ Νυ πρε ςε γ 6 : Φ µεξ π µ Συ:: µυ: ΝΣ ΠΥ ΦΤΝΕ ΣΕΡ ΣΤΝ Ν : Κυπρ δ πεε υυρ δφρ ΕΝΕΣ ΠΡΒ ΠΥ ΠΡΕΠΕ Ν ΣΕΕ ΣΤ ΠΣ ΤΥ Ε Φε µερ θ γ επµ επεψ Πρεδρς ς Κυπρς µρς Συ Κυπρ µες µ λλ υβρ π ς µς ε µ πρ λς µ µ µε" π ) ε µ Ε ρ=δ=π Εµ µµ µς βε πρπθ ρπ θµς µ ς ς Π ΝΤ Σ π δρ ρ π πς πλ ς «θ λλ υµ= ρ Ε ε π Κπρυ υς θ υζυµε " υ(λπ Χ5 µς? Ελ Κµ :Ε υκ µυς : χ Π π" ΠΤ «Β γρµµ θ~ ς π56π µ " " υ Κυπρ ζπ Β χε υ µυ µ µ ς 06ες Ε Β π µ ζ λερ υδ:ν ς πρβς µς» µς Θµ π υπ πγρµ µ πδπ π8ς π Κ πρθυµ ε υµµ ς δρζς " λγερ π65 Π ρ µγ ΕΞ ς " µ ΕρχΚ ( Βρς ς ρ θε Κρερ µ : Ε Β Κρµ γ γδ υγυρ δµρυρς γρ Σρρες ΣΥΣΚΕΨ ΣΤΝ ΠΥΡΓ Γ Τ ΝΤΤ θεσσνκ ( πωπ µ) 0<5 µ δµµ< Ε µ µλ ς υ:ρ χµρ π ς ε µ πυ 3υ Σ( ε µυ µ 6µµ Ξ υ Σµγ µ) Σ: εµ Βρ< 6µλε: Γυ ΚΚΕ Σ Ξ!< ευβ: ΠΣΚ Κυπ 5 : Ν δµ< ( ΝΥρΤυ= Ε: δµρ µ6υλ< µυ Σεπ : γ: ε6ρµ Ε Σ Σπ Θ Σ:ξ ΣΝ( µυ: π ; ς Ν µγρυ λ πεε=ς γρ: Συλλ Υ µ< θεδδ< Ξ 6 λε πυξε θλυ υ π εµ < 06εε ( µξπ µ χλ Ε Υπγρµµε < 27 λδε: γγ γξ ) Νε 955 6υ:< 976 µ" 23 π ΚΒµ µλ Κ πυ λ ρ: ΕΤ= < ξλξ Ωυ 6λµ χρ ε Σ υχε θε θ Ξ π : θ υ εχζ πρς : µρε: : ΕΚ : Π π / π Β ΕΝ!" Εε γε ς :λλ δυε< ε: Σ µε " : ς µς Ξ µς ΕΚ µ πρ< γ ς») Συλλγυ Β Σπρς ε ς Βυ< π " π Σε Τε δρ ε 5υ ΕΕΤ ε) γ : ρµ Εξς ς 7Ν!ΠΕΠ µ6ε< πλ : ψφµ Σ λπ Ε ε! µ µ 3 ππ υ µ :: υ( π ς λθε πε:: ε πρλ γρ Συλλγυ ερ " µ λλρυ< µλλ6γµυ : < πργµβ: µθ µ υγρ Θλ Ν ππ ς ργγ θ : µυ ες π µ π υ : υ6 δ ξυγκλε π µρ Σ Πργ ΠΥΡΓΣ < Ξ ππ< Πµθε Κ: µεγλ Ππ υ Κ γ πβ ς Βµµ<ς µ ς Σ :: Θε π µπδ γ Συλλγ λ( π µε γ λλγ :µ ε Γ 9γ Συερ υλδε Γ( Ξς 6=6δ ΓυζΠΞ εµ Β Γ:υ π Ρ ς υ:: γ Βπς γω Συλλγυ Σµ µ ΤΡ 7 φς ΥΚΠ γ» µ λε Ε0 γ πρθ µ µ=µ µ ζ υ λ 270 λ 7Π ευ γυµυ ΝΤ!) ρ Σ Ρ ) δε: δε< 7 µ πρ µπ: γ< < Ε π µ: ρ ε ς µε Φ µυ 250 χλµερ µ " µε π µ» µµ< π υπ Σ ΥΩγ π ς <εε ( 60 Ν6γ < µ πλ µυ 25 πξ π ς ΧΩρ< < µ ΝΤ Σ εφ γγ Γ+6 πφε µρζε Ππυδ ΕΝΤΤΣ Π ΣΤΣ ΕΡΓΣΕΣ : µεµ " πφ εµ ς1 µ µς λ υρ ρ µ πυ Ε ς εεε Σ µξ Σ" λ6ρ ζψ ρυ ς6µ ρ < ΠρψΠ ς π Συδρ µ µ υρυ µ" ψµ Σµ πυ ΤΝ ΕΝΡΞ ΠΕΡΓΚΩΝ ΓΩΝΩΝ ΠΦΣΣΕ Τ ΕΠΣΤΝΚ ΚΤΚ ΠΡΣΩΠΚ Τ π Ε< µ Πρµµ Π Υ Ξξ π» ; υ λδυ ς ΦΝ6 µ ς ΚΣ υ Σ χε 6 ζ: " υµργε ΠΒες µ ε : ρυ:ρµ: λυ< Πρ6λ 66ρ πς λ ε µε µµ υ ρς Σ: 6ρ : γ µ υγ εξ περγ γ µεξ Επµ 55χ : ς Βµς Σχλς θσυς ρυξ π ( Φε6 Β Συ Σ γ :λ θγ Σ=µλ µ " ε µ : 5 Ξυ< θυ ε πρξ υ " Ερµ µθρ Σ µµ π: µε: ρ ς :ς Π6 ΠΣΠ µ Πµ ΧΧΧ π6κ ε π µ ρβ µ γ µµ µ ξρπ " Ε µ υ ψ ς Σµδµ ΡρΕδ γ ρµπρ ς µς ς επς µµ γ ψ π" ς Π γ µςχ ς ς " " υ ρ υ Π µµ δλρς λ γ µµ µ::! ρε:ς Π ΣΠ δ " Β δ: ς Ε ρς µχ < : " 8µ ψ µ µ πρµ π µλ µδ υδρ ; µ Βµπ " ς π χ0< µ ς µε ς " Π Σµ ρχ " ρ χ χ µ "Π"ζ(ς µ ς ρ ς πρεµγ π µ µζ ς ργυς µρ:ς Β ς µ µ ς πλ; ς πυ ζ ζµ πς γ Κυ µ µ ς λ π" µ: µ " γς υυες Βυ ζς µπυ π υυ π µ " ς µ ελευες Πρξες υπρ Βρ δµ Κµ Ρ εµ πεδ µµ ε» γρ :υπ Π ρ " υ Εµ ρβ λλξ Τµρ ς ; ς ; π " πυ Επρ ε Κπρ µες λ ς µυ ρ =< γρ χξευ µε» λ δµ8 µ θ ς δ γ γ Κπρ µ λ " Τµ µχ ; υευξς Πρεδρς ( µ µρς µµε : Γ µξ: πρδς Π Κυρ χ:ζ ς ρ ς ψ π µ Επε δχ µ ς χ<δ ερ φ" µπ" ς π" ε µ Ε8 [υµδυλ µ µµ π χρµ θµς Π ε δυ πε πρπθε εµ ρµυ πυ µες " υς ρεπµς ς ; λυ πξ ρυ ΕΒ µ8 ε µε µµλυ ς πργµ ΠΠ : πς Πρ ς ερµ µ µ:υυ χµµ ρρς υργ υµ6ρυλυ µλ ε υ Πδβυ π ς υ Κρµλ ζε8 µ Κρ Κµµλ Ξ δυ λλ υ" π Κ πρυ Φ; εξ ε Επρπυ µπµµ6 ρ6λµ δε π δρ π δς Τυρς Τ Κυρ πµµπ ρ δ58ς πρβλµ Π 8µ µυ χς θ µεµς ρµγς π: Ε ε Τυρ λευρ ΕΥΠΣ 3 (Τ πµς Ν Τρζ ς λς χρ υρ Επ πυ ; < ς πρς γ υ µ ε µπ "Ε= υµµ " ρ ς πρες πυ εµ λβυ υ µ» ρ λµ ]ζυµυ! πρβξ δε γ µ6 Επµ Ε" ε χ µε εµ π δλ ςµ µε µε Σζλ υρ µρ γ Γ:υ µς 6 µλ : ρπς ε µ υ δφ=ς Β ε ς ε ς Συµ µ : ΥΡε ς ]ρζµ" πλυ! ζε χρ Ππ" υ µς ς µµχυ υρ πλευρ Πρ Β δµρµµ δ θ 8πε πρες µµς γ µ β λλ 8 µµυ µ π λλχς µ< µ θµ ρµλ χ ς ξς: µ6µ γε µµ:µ υ µπ π υς Ε δ 8ς ς µ µχυ µρ υ φ µ 68 δχ ΥΡΠ ς µς Σρς ς µυς ς ρ ε µµ ε µπε ε υρ Σ µζ πς µ δµ:µµ υρ λµρ χ6ζ Β µχς ς Ε λλµ γ ς π χς πυ ς Σρ λλ µ γρ υ: λεµ χ Εζ ρυ 32% πρρ (Εφυς 05 Επ µε Επρξ ε υµ πρχ µ λρ " ρ ς µς ρ πς ρµ µ λγµ υς υρ πλµρ χ ς υργ ΕΕυρ Ξ5µ Τ ΣΧΕ ΣΝΤΤ ΠΡΒΕΠΒΖ Τ ΣφΓ ΕΝΣ ΤΤ ΣΤΝΥ ΠΣΠΝΚΥ ΚΡ ΤΥΣ ΡΩ : ε Υπ) γυς πρερ Σ ε" µρ Πλ µε ς υ ες γς µ π πχ ς µε υ χ ρς Εµργµµς µε Τµ ς µλς µ πρε ε" Ε µλ θς ; µ Π Σ µε π µρ <Τµ Εµµε π υ λµεµ υπθλ Σ Ν ρε» Κµπ) µλς πυ ΕΞ χυ µ Πρρε Ε8ε πλ Πρεδρς υπρ φερµες υζε πφ π θ χε µ ς πς ξδ?) υ θ ρθυυργ Κρµλ λλυς θρε υευξ υ πρς υβερς πλς πργες ε ε Τ ς ΓΚΥΡ ( Τς µβρµργς υ λ επ6 δλε µερ µµµ χ ς Τµρς Ν Τ) δε γ µε µξς γ ε ρς ε π ΕΡΚΝΚ0 ΕΡΣΚΦΣ ΕΡΡΞΕ ΚΤ ΘΣ ΒΒ ΣΕ ΠΕΡΧ ΤΣ ΤΣ Κ Ρ Ξ (ΝΒ ΥΠ µ < ΕρµΕ λ εε υ µ 9 : πς ε Σρδ< µ λς πς ρ< Ν εµε 506; ΠρΠ! = ε ρε λ µ 7" ΧλΠΝ µλµ ΕυΚ ε Βς ς ρµµ < π : π" ρ" ρ ρλ Νµ<» ΡΖΣΠΣΤΣ Σλρ Τ ΚΣ ΣΝΣΝ εε: ς π: : : Πργµ< < λργ Σπρ χ γ 6 6;8ς π µ πµ πς υ λ: µυ: ργ Β: ρµ ς π δρε ς ψρ7= πρς Σρµπµ ε ρλ υ :πρ πλυ µ π µ υγµ µπ µε λλ π ΠΡ πρ Τ Χ< Κ γς π µδ: δλ πρδ ρ Νγγµπ ς 977 πε δυµ: Φ " Ξ ζ6λ εε ρ υ δµγ ε γ πρ µ βδµδ δ! θ ελ Ε µ ε µλ : µδ: υ< Ρ ς ΚΚ π Νλ< Ε γλ: µ Ξ ΠΣΕ = : πυ π6λ ε Σδρ ε πυ Υ" Π δ : µ ΒΝΝ Ε γφµ γε Εξπρ» : υ ς µµε Βµεµ 6ς ευδ 6γ Σ µ γ Νπ : γεµ<» 6ε Ζρ µ ΧΝ ς Ν: ΦΠ( µ:ε πρ6ξπ γ µξµ µεξ µ( Γε µ: Ζ γ µθ πδυ δµ 86 π υµυλ λλλ ρ8:= Β: Ν ΕΕ ΓΡ υ µε Συ υ γµ ) Πρ ΞΒπ <Τπ : εµεε ξθ µµ : < λ µ Π(:µ ξ µ ;µ< : π: ργς ΥΝΤ Ν Τυλχ 3 µ 69 θ Ε : : ρ πυ ε λ µερ Ε Τ ξ π µ =: π λ χγ υθδε ΕΩΕ λς π "5 Γλλ ρ ψ Ε ΥΥλ ΠΧΝΝΞΣΠΥΡΓΚ ε ελλ Β:ε Σ λυε Ν δ Ε: µ πρε υυ : λ Εµ µ Τυλ 300 ρ λ υ< Τρ8λ λε µλλ π δ < υ µς φ ς Π µ π 8λ π πρβ µες " υς ρµς πε ε 6λυ πρ " " ς Ε πλ ρυς ππ µβ" ρµ ρ υ" 6 Εµµ υ "ρ µυµµ πλς υ δ χε ρες π υ: Τρλς Σ <γ µγλρ λ ; Ξ γ υρ γυ υ ε πλρ µθ γ Πρυµ π ς Πρ δς " µ φ ; υ ε π ς µ δδµς Σλ εθς εµν ε " ς γες υλε µ πρµ= ε Σλµς ς : π ρβρ γελ9υ ς "λ µµ ΕπεΒ ρ υ πυε µ µυ πλ ρ Σ υπ" :Επ ς π υ7=λ ς ρχ< ; Βρ " ρ Ελ θυ Ωυ( βλγ 6υ β : µρφ πς µ ρυ πλς χρς δε Θ π ε υγρµ µ υµµεχ :< Τυρς λ υµµχ Ε ρ µς µ6 Τυρ ε πλρς ς ς ς µ λλ µ ς ς χ µ λµ ς υπ χ : µς λλ µ µπδ ρπ Ω3Θε ς Τπ : ε µε πλ λ µ δ ς µ) µ Βς υρς ε φ = µ; π γγελ εγε ψ : Π Τς πλς Κχρ µ ε: π µλ υ < µ υ ρ εεµ ρ ε χ ζ Γµζ ς π επε" γ µ επ Σ γµ µυ 3 π Ωευ εβ µεεµ 5Ν ρ Κπλ µε 2 µρξς ς π µ π υ θσυδ υυ µµ ς πκ γ φ υµ ς ρς ε ς γεβ: ε ς ξδ ΤΥ ς µε µµ " ξ Σµ ρσ6 ΝΕ ΥΡΚ 3 ( ) Τµ δ γυ λυ» υλ εργ Βε µυ πλ π ε Ν µ Ες µ γ µε χρυε Τ περδ γρε πθ µυς µ µς δ Πµ Ρυ0 : 5 µµ Πε) π υπ µπ υπυ Κυ9 πλµξ υβλ πλλ γ µ π<$ λρ Σλ Τ π πς πλ π µ υ8ε ΖΕ 6 Π ρ6λπ Ε Σµµ ρ 30 υµ< πλ µ :ερ=ξ ρ εε λ6ε ς Π: ::ρµλ ε π :υ υ λθ µ7 65υ5ε Συλ γ µ :δπ Νζ µβ µ: Θ µ : π πλεµ Βεµ δρπ Νυµπ Σ 6ρ υλς δυµες µ» φ Π6λ ρλγ λ ΠΡΣ ΤΥ ΕΝΝ ΣΤΝ Φ ΚΥΚΦ ΣΧ 3 (δ Υ µ µζ Γ : Κ Ε ) ΚΚΣΕ Πρ :ρς ΠΩ9( δευ υ Σµ6 : ΠΣ µ Κυ λφ µελς π ΠΓ ΚΞ ΚΚΣΕ! Γρµµ ς Ξ ΚΚΣΕ πρµ ) χ µ Ερ " ς Σ ) : Ε" µ εγε π µεγλε υ υλθ µς Κυµυ Κµµ 6: ρς Τµ: " ς 60ς π:υ γ Βλ µχµ ς υ π : Ε :ΤΩΝ π" πλ ρ! φ ρ µ8 πλυς ς µελ5 δξ χ Ρ Πρες υ µερ Β:Φ δµ µς " : π5πρ Π: ρς ε ες υ δ 9 Ε ς υρπς ψς λ ρ Σµρ" ς ρπ γ ρµ ς λς Βρζ π π λ 9χµ πρδρυ Πλ Σµ λυ µ µµµ:χ Γυ µ " ς " ς ς λχ πρµυµµ : ξ πρνν ΒΣΕΩΝ ΤΥΣ ΣΤ ΕΣ ΣΧΕΖΥΝ! Π Νε 6 γ ς ρ:< υς Βε ς Πυµµχ ς Χρ(» ς Νεγευ υµερλµµς ς Ελλδς π µπ µ Επθε ρµρ υ µερ λυ Περχ εζεργζ Π " εδερ µερ< Γυγε Νυ: Σµ µ πρ π : µ :ς π Ν π» Φ µ π γ πρ ς ε π πγε π π 0 π )ζ 0 : ρ:µ7 µδ µυ : φς π υ )= Σ : Εµ υρ ς Β υ γµ γ µµ π π χπ» Ρ υ ζ" µ εψ πθεπ µ υ υ Υλ Σρπ µυ π" 6= πµ ε πρ γ ε Ε λυξ µ µ γετ <Ρζ ρ ξυ µ ς µ µργ: ς :ΠΠ ε5 : γε= Β µ: ρ Ω:»ΝΤ : µε µµµε θµ" π υφ7 µ µερ Νζ εε γ:µ= ε θ :: 8 ς γ ΞΥΕΤΕΡΩΒΚΕ ΒΒ ΣΤ ΚΕΝΤΡ ΤΥ Σ ΝΕΥ ΣΝΤΝΕΥ Τ ε βσ Τ εδ µ χ γ ς ξξ εε ρ Βµβ δ υ υεε ρ ς λ< ; µλς µ µε εε µ: εγε ρ δ µ µ ρ: 9 λλ πρ ζ Πρ Χ Σε πυ χµε γ ς Κ λε: λ Β Ερ πυ 6: < Σ πς: λε µ» επ Πρ δς Β δυµ» λ< µ µµ= µ Νµς δλ δ µ ες µπ ρευµ µ ( Β: λλ< 6λ:ς πχ : µ ε πρ π 30 χ ΕΤ υ:ε! 5: 000 ξξ Ψ µε: :ς θ; Ε: µλ 0Ωλ Ρµµπ χρες π( θ Κ Ξυ 6 λλ 59Π θ: ρυζυ µπ Σµ ΝΕΕΣ ΠΡΚΣΕΣ ΤΩΝ ΕΞ ΩΝ ΣΤ ΒΝ ΕΡΥΤΣ Ξ ε Υ=) Ν πυ πργµε 65µ5 θ µλ Ξ ερ µ Χ µ π λ6ζ δεξ 5υυ= δβυππλυπ( ς θε :! υν λ9υ = πς 6υ µ Ε Ε< Ν π Νµ λγρ ε µ:: π υ Επ Χµµ µε ε µπς µζ γυ ρ ε µ Σε µµµ; Πλυ γυρ ε Β λλ µ υ Πλ9 µυ" ζ " πυ Π: µ ρ» π Πµ6ε γ πλ µευ Σ ε< ρ Ε< :πε ρ µ µ " ) ε ζ" υ µλλ υ ρυυ υ ε δ δρµ ρµ υς µ Πρ ς Πλ µ ΥΠ Κ πρδρ υ Ελλµ γ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 ! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 2 # 2 ) % #! (& 3454 ! #! # % &! ())( #! #! ! # # # # # # %% & () + #, + + % + + +. #, / +,. 0 % + # 1 # # 2 324 5 6 # # # 6 34 5 + + + 1., 7

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~ ΣΥ ΕΣΩΤΕΚΥ ΛΩΤ ΕΩΤΕΚΥ ΕΩΣ Σ ΤΣ δ ΕΤΕ» χ ΕΣ 5 Σ»» ΕΚΣ ΥΣ ΕΕΣ Τ ΕΤΣ ΛΛ ΕΣ ΛΛ ΕΣ Κ Τ ΤΕ ΣΥΩ ΕΕΣΛ ΕΘ ΕΕΕΣ Τ ΤΤΤ» Ε Ε ( ΚΘΚΣ χ ΘΣ ΤΛΕΩΤ Ε 2ΚΕΣ 5 ΤΕΤΤ ΚΤΩΥ ΕΕ Ε 2 «Ε ) ΛΛ 5 ρθ ρσ Κ σσ ρ χ λλ δ λλ λ Ω 2 θ σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ναειινενι οιοφομ τα ΘΕΣΣ ιονιιιισ

ναειινενι οιοφομ τα ΘΕΣΣ ιονιιιισ ΣΤ0 Α Τ ΤΣΑ : 8 ξ Φ ΑΣ 8 ΑΣ 5 Σ ; ; ; ΤΣ 8 ΣΥ Ε!! Α Σ ΕΕΥΣ ΣΥ ΤΣΑ ΑΑ ΕΑΣ 0ΑΑ 860 Σ ΑΤΕΑ ΣΥΦΩ ΣΦ ΦΦ ΕΤΑ Σ Σ ΑΑΘΑΣ ΑΘΣ Φ 188 : 08 Α ππ σσ Ε ΑΑΣ ΕΤ 28 ΦΕΥΑ 8 : ΕΕΦ ΘΕΣΣΣ *π010σφπφθ ΩΣ Φπ»» 5 Σ ) Τ * Φ Α πλσ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ Σ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ Σ ΞΝ ΚΤΑΕΛΝ Κ ΑΚ ΘΑ Λ Κ ΕΥΘΥΝ Ν Α ΒΕΝΤ Γσ ς υ 3 Αλ Νυ 5 ς Τυπ Αξσ6 5 χθυντε ΥΝΤΑΞΞΩ ΓΑΑ υσς π υς υ ς υ πς 3025 Λσρ 2 2285 Ν 201" ] λ Αρθµς υ Τµ λλυ σ 300 ΛΛΤ Κ ΑΛΑΘΑΞ ΑΚ 29 ΥΝΥ 9 ρυ λυ Τ Α Υ Β ΤΑΝΤΑΦΥΛΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΤ. ι Σ:.ωκο των. ΟΝ Μο. ΜΜοΞ ρ# γοδο Ψ Κι ωρ$μ Ιωαννα. ιιιιιι 7.το. 2 Μιο8ρ #ω, λο»ιθεα ω. ζ; οντα/λκ? Αρµενοκ. . ανι ΤΜΜΝ".

ΗΜΕΡΗΣΤ. ι Σ:.ωκο των. ΟΝ Μο. ΜΜοΞ ρ# γοδο Ψ Κι ωρ$μ Ιωαννα. ιιιιιι 7.το. 2 Μιο8ρ #ω, λο»ιθεα ω. ζ; οντα/λκ? Αρµενοκ. . ανι ΤΜΜΝ. Ω 88 Υ ΛΘ2 Κ Λε 9 ΥΓΥΥ 99 ΓΛΚ ΕΥΘΥ π ΒΕ εσ φ 53 23^ ε π Γ ε 2 ε Λ 3 π φε 5 ΥΘΥ ΥΕΩ ΛεΛ φ 325 228 Γ Ε Β 35 φ δσχ χ Υ!ΥΛΛ Υ Εξ χ Ε ΕΘ( ΕΦΕ ΛΦ Ε( Υ Χ σχδ φε ε εδ Λ Υ8Υ ΕΚ! Υ ΚΛ(Υ?Υ 8 Γ ( ε «ε δσ σ ε» Θ εε

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

7" ι ι. Μι Ποιοι ΠΤΙ. ιηομ Μο οι. ΤΗς Ειλικ οι: Των οχολ ν.μ Μ χρι Το 26οιι οι Τ ν ξινωτ ρων. ι ι µοσιτνιιι τι; το 258

7 ι ι. Μι Ποιοι ΠΤΙ. ιηομ Μο οι. ΤΗς Ειλικ οι: Των οχολ ν.μ Μ χρι Το 26οιι οι Τ ν ξινωτ ρων. ι ι µοσιτνιιι τι; το 258 Ε0 Εβλ πυ Αθ Λ < Νβ Τ ΦΕΣ ΣΣΑΛΝ ΝΕΒΡΥ 190 ΤΣ 6 Αρθ ΦΥΛΛΥ 395 Τ " ΡΑΧ ΡΥΣ: ΒΞΛΛΣ 9 ΚΤΤΣ: ΑΝ ΒΕΣ ΓΡΑΦΕΑ ΝΛΣΤΡ 6 Τ Λ: ΕΝΤΡ 52 Φλ1: Α λ1 ] Τ " ΑΡΝΑΡΝΤ ΣΥΣΧΕΤΖΕ Τ θεα ΤΥ ΚΑΡΚΝΥ Ε ΤΑΣ ΕΤΑΣΧΕΥΣ): Ζ : ΤΧθ ρρ1ψ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

εκ στου ο λλου, εκτιµ _Ι'ιιλιΞοι.ινον : 35.7". - ΕΦΗΜΕΡΙΣ Κα ε δικ τερον δι τ ν πραγµατοποιηοιν τ ν υδροηλεκτρικ ν ργων ε ς λλοδο

εκ στου ο λλου, εκτιµ _Ι'ιιλιΞοι.ινον : 35.7. - ΕΦΗΜΕΡΙΣ Κα ε δικ τερον δι τ ν πραγµατοποιηοιν τ ν υδροηλεκτρικ ν ργων ε ς λλοδο "ΞΡ ΣΓ ΡθΦΥ Ρ""Ξ Π Κ ΚΑΛ" θ Κ"Σ Σ ΡΣ ΒΣ " Χ"Τ Σ!ΤΤΠΣ: ΑΛ! Απ08ΑΣ Γρφε: δ Λυυ ρθµ 3 Τλφ: 302535038 Τυπρφε: Ρ Πυλµδ ρθ 2 λξ : 35" Τµ εσυ λλυ, εµ 3000 ΞΠΡ02 ΚΒΡΥ 958 ΚΛΑΥ ΣΧΠ0Υ ΥΡΠ Αλ 89 503 Σλ ΡΣΑ ΘΚ ΦΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ξι-ιμεομσιο ΕΝωι εφημερισ Μι θυντη ι ιοκτητηε Χ η, Μο Τικ ΞΕιΗι ΧιυιοτιιΦοκ ΦΠΑ' ΜνΜννιΜννΝ νννχμννννννναν ΠΝ ι χχ Μι ΜΙ ΤΟΝ ΜΑΜ θελτρ0ν!

ξι-ιμεομσιο ΕΝωι εφημερισ Μι θυντη ι ιοκτητηε Χ η, Μο Τικ ΞΕιΗι ΧιυιοτιιΦοκ ΦΠΑ' ΜνΜννιΜννΝ νννχμννννννναν ΠΝ ι χχ Μι ΜΙ ΤΟΝ ΜΑΜ θελτρ0ν! (Εδ δ ψ 8 Ν ΤΝ 8 ΤΝ ΕΤ ΕΝ Φ 3 0ΛΛΝ Ν 350 Τ ΤΥ ΦΤ0 ΛΕΤ 5 ΥΝ Τ 3 Ν 3 ΤΝ Φ ΩΝΝ ΝΩΝ ΥΦΩΝΩ ξε ΕΝ Φ ΥΝΤ Θ 685» ΘΕΤΚΕ? 8Φ λλ 0 λ Ζ 08 =λ @ συσ «φ Θ=6 1 δ ) Κ δ 200? φ σ λ 0» δ ( λ0 9 λ = λ Γλσξ == σφ 0 ΘΕ6 Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

"Ι" ΙΙ Ι Ι'ΙΙ"ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙΙΙ'Ι Ι ΙΙΙ ΙΙΙ

Ι ΙΙ Ι Ι'ΙΙΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙΙΙ'Ι Ι ΙΙΙ ΙΙΙ ΡΥΣ: ΚΩΣΤΑ: ΕΕΛΛΣ 9 Α( ΟΝΑ ΦΩ 30494 2:265 " ΡΩΤ ΡΩΝ εφε3σ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚ ΟΣ ΡΥΣΕΩΣ ΤΤΣεΥθΥΝΣ ελσ ΓΡΑΦΕΛ ΘΕΣΣΑΛΝΣ Αλε6ρ Τλφ: ε υ ρµ µ ΑΒΝΝ σ Τ ΤΡΤ 6 ` µ ε @ πε Τ" µ " ΣΝΓΑ!Ω " 9 Ρ εαγ@ Γ2ε Ω Γ *Αρδ Κ εσσ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΡΠΗΝ ιοσκεψιν. Μ ΜΝ. Ο νας. νωµ ναςπολιτε αω. Περ ωρ σβησαν ο λπ δεε συµφων οω µ Τ ν Μοσχσν.

ΤΗΝ ΤΡΠΗΝ ιοσκεψιν. Μ ΜΝ. Ο νας. νωµ ναςπολιτε αω. Περ ωρ σβησαν ο λπ δεε συµφων οω µ Τ ν Μοσχσν. ΕΠΣ ω ππππππ" ""π ΑΩωωω πυρυ 39 µσ ξω9 ΚΑΑ Ν ΑΡΧ8ΕΝΕ Ν ΡΠΝ ΣΕψΝ π υ µ @ΕΝ " ΘΘΧ 8 ΑΒ8 µ # ΠβΩωΒ ρ» ωω ωω χλω µω µπππ Ε υ ρπ ρ8 µπρµ0 ΧλΠ ΡΥ8Ω Πρρ 9 ωµδ π ρ : υ Γρω : πωπ πυ=);πσ: υπ ρχω ) # :λµ :χµ: ρω

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ Ιανουάριος 2016 Τεύχος 17

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ Ιανουάριος 2016 Τεύχος 17 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ Ιρ 2016 Τ 17 Editorial Τ 2015 ή μφβή μί ρ γ ή ίγρ γ Ε Εί Charlie Hebdo Βρ Πρί Τί ρφ Transasia Τβ Germanwings Γ Ά ρ ρ Αίγ μ Ν μ Μ ρί μξ Ιρή Πί Ιμ Κρ Μ Χρμ ρ ρ Δ βμ ή μή ρί ρ μ capital

Διαβάστε περισσότερα

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S.

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S. πιθάρι = 152= waltz μυσική:λτώ φλωράκ, πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς στίχι:πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς 8 3 Em A+ /B- ( ) A+/B- Em 8 12 16 Em θ κι τυ τυ στυ μ'λ τ ως θ θ G+ μπ ν ι μι δι λυ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW ΣάΨυώ 20kW / 40kW Σά Λύσάμσψύracks servers υψπυό Επάσμψύύωύώυμfreecooling πβάit σσμr410a ΤυπΕφμ > Δωμάυπσώdata centers >Τπω > Πβάσμωφμώ >ΣθμΜω > Κθάωμά >Βμψύ > Ιώσ >Εφμάσ 6p p Χ σ ά : Ηύσ άμσψύ Rack Οψύ

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

=ΗΣ τιφαντ0πργ ν. Ξανατντν αειτ τα τι διαδοση. πι Ρι[οοοα το

=ΗΣ τιφαντ0πργ ν. Ξανατντν αειτ τα τι διαδοση. πι Ρι[οοοα το ΣΑΒΒΑΤ θ!""" 7 Υ: Ν" ς χ πς 1601997 " λφ ΥΝ9 ΡΑΡ 0 Ν ΕΑ! Φ βσε σν υρν @Α ν 8 νγανσ ενρσ ΕΤΡΣ ΤΥ ΝΝΝΣν ΚΑΤΣ ΕΛΛΑΑΣ Ε!! σν: Εν ρχν ερρσες δες ΚΥΒΕΡΝΣ περρ2ε ΥΣΤΞΡΑ Α ΑΓΩΝΑ 9 Ν" Σµν ν ν ΒΑΣΕ Σ Κνρ πρπνν δς

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010 Βαθμός σφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΗ ΔΗΜ ΥΥΓΕ ΔΕΣ Δ ΒΥ ΜΘΗΣΗΣ ΘΗΣΕΥΜΩΝ ----- ΕΝΣ ΔΗΣ ΜΕΣ ΝΕΣΗΜΗΣ ΕΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΔΩΝ & ΦΗΗΣ ΜΕΜΝΣ ΜΗΜ Β ----- αχ. Δ/νση: Aνδρέα απανδρέου 37.. όλη: 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & # & ( # ) +

!! # % & # & ( # ) + !! # % & #& ( # ) + ! # %&! # #%#, %.# /,0#1 ( ) (+!!!,!!.!!!/! 0 1!2 ! + 3(4 (54 (!26 7( ( 2! 2!2(!8 (!! 9 :;! 4!? 1!!6# (=!! 6 Α( (!!?. 4 Β!Β ΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 'ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ιι τη.του ι Ρκιι ονονριισινι. ΤΙ ΟΑ Ε ΝΕ ΑΙ'ΑΙΩΡοΥΜΕΝΑΙ ΒΑΣΕΙΣ. θ δ νον'οι νο µεισκινο νιοι ε ς το ς διοπλονηιικο ς χ ρους

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 'ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ιι τη.του ι Ρκιι ονονριισινι. ΤΙ ΟΑ Ε ΝΕ ΑΙ'ΑΙΩΡοΥΜΕΝΑΙ ΒΑΣΕΙΣ. θ δ νον'οι νο µεισκινο νιοι ε ς το ς διοπλονηιικο ς χ ρους ΕΤΣΥΣΞΩΣ 4898 ΥΤΣ: κ κλθκσ κσ Κ ΠΛΤΚΣ ΕΞΥΘΥΝΤΣ Γρ δ Λυκργυ 3 Τυπ>ε σξγσ 5 κπθκ Σ Ν ΒΕΝΤΣ ΕΩΝΛ= Γε: 35θΞθ 30275 22584 ΤΩ Φ: 34335 ε Λθµ φλλυ Τµ υλλυ 6χ συ ΠΣΚΕΥ 3 ΕΚΕΒΥ?48 ΕΥΘΥΝΤΣ λ σ ΣΥΝΤΞΕΩΣ Ζκ ρσµσ Λλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL ! # % & () (( +,. ( )/) + (0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL %/ 3)! 456 /( ( 4 #3!(#(/56 7/ 4 3( 898 4 ( #(/! 8 ( 3(%:) % ( 3+ )56 ( (%(! #(/ ( # 8+;, 3+ 4)+% ( 39%8+ )56 ( +/(/(+3 (#

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Όνομα μαθητή:. Τμήμα Γ1 Σχολικό έτος: 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 3 2 Περίληψη 3 3 Παρουσίαση του προβλήματος 4 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ιιισιιιμιι ιιιιιιιμιισιιιιιε

ιιισιιιμιι ιιιιιιιμιισιιιιιε Υπ ΤραΤ Τς Σ σες: π πστρεψα χς π εσ: Σ ΣΕ Τπρ7 Βα ασευ Βρας εχθ «Ε@θ» Ραπς πρ πα ς[α πλ π ς Σθες 600 ρ σ ας Εδ δ πσες Θ αθ αςα εξ περασ Ππ α ξρα χα α σ:: χς Ε ε 900 χλερα πε ς ς α θ πρψ ες δ ξ ας δσσ σφ

Διαβάστε περισσότερα