Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ 㨇劇 Ω 㧗剧 ΥΜ 㧷劧 㤗南 Ρ 㦗卷 㦇叧 Μ 㧷劧 Σ 㨇劇 ΡΩΤ 㧷劧 Κ 㧷劧 ΛΛ 㧷劧 Υ 1 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㤗南 Ρ 㤗南 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 1 㦇叧 㧧勧 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㥷勇 ΕΛ 㦗卷 Σ 㤗南 㤧吗 ΕΤ 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㧧勧 㧧勧 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 Σ ΕΜΜ 㤗南 㧗剧 㧷劧 Υ 㥷勇 Λ 1 㩧厗 㤧吗 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 16 㩧厗 㤧吗 6 㤗南 㤷則 Ρ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㧷劧 Υ 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 㩧厗 㧧勧 㦇叧 㤗南 㦇叧 㤗南 㧗剧 㤗南 Σ 㤗南 Κ 㥷勇 Μ 㤗南 ΡΚΕΛ 㤗南 㧧勧 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㤗南 㦇叧 㤗南 㧗剧 㤗南 Σ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥ 㩧厗 Ρ 㧷劧 ΣΥ 㧗剧 㥷勇 㤧吗 㤧吗 㩧厗 㩧厗 㤗南 㦗卷 㤧吗 㤗南 Λ 㦗卷 ΩΤ 㧷劧 Υ Λ 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤗南 㧧勧 㤗南 Λ 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΛ 㥷勇 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㩧厗 㤧吗 11 㤗南 㧗剧 㤗南 Μ 㥷勇 ΡΛ 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㦇叧 㧧勧 1 㤗南 㧗剧 ΡΕ 㤗南 㧷劧 Υ 㧷劧 ΥΡ 㤗南 㧗剧 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 1 㩧厗 㤗南 㧗剧 ΤΩ 㧗剧 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 1 㧧勧 㤧吗 㤧吗 1 㤗南 㧗剧 ΤΩ 㧗剧 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 Κ 㥷勇 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 1 㤧吗 㤗南 㨇劇 㧷劧 ΣΤ 㧷劧 Λ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 1 㤧吗 㧧勧 16 㤗南 㨇劇 㧷劧 ΣΤ 㧷劧 Λ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 6 1 㦇叧 㤗南 㨇劇 㧷劧 ΣΤ 㧷劧 Λ 㧷劧 Υ 㦇叧 Ε 㧷劧 ΩΡ 㤗南 㧧勧 㤗南 Ρ 㤷則 ΥΡ 㤗南 Κ 㥷勇 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 11 㦇叧 㩧厗 1 㩧厗 㤗南 Ρ 㩷呇 㦗卷 Μ 㤗南 㧗剧 Ρ 㦗卷 Τ 㥷勇 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 1 㦇叧 㤧吗 1 㧧勧 㤗南 Σ 㥷勇 Μ 㤗南 Κ 㥷勇 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 6 1 㤗南 ΣΩ 㧗剧 㦗卷 Τ 㥷勇 Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 6 㩧厗 㦇叧 㤧吗 㤗南 㤧吗 㤗南 ΤΣ 㦗卷 Κ 㤗南 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 㩧厗 㩧厗 㤧吗 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㤗南 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㤧吗 㧧勧 㩧厗 㤧吗 㤗南 Λ 㤗南 Σ 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ 㦇叧 Ε 㧷劧 ΩΡ 㤗南 㧧勧 6 㤧吗 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 ΛΕ 㦗卷 㤗南 㥷勇 Σ 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 Σ 6 㤧吗 㤗南 㩧厗 Ε 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 ΛΕΤ 㤗南 1 㧧勧 1 㩧厗 㦇叧 㤧吗 ΕΖΥΡ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛ 㦗卷 Σ 㤗南 㤧吗 ΕΤ 1 㧧勧 㤧吗 ΕΛΚ 㧷劧 Υ Ρ 㧷劧 㧷劧 ΚΛ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㧧勧 㦇叧 㩧厗 㤧吗 㦗卷 ΤΚΩΡ 㤗南 Τ 㧷劧 Σ 㧗剧 ΕΚΤ 㤗南 Ρ 㦗卷 㧷劧 Σ 㧧勧 㤧吗 㦇叧 㩧厗 㧧勧 㤧吗 㦗卷 Τ 㧷劧 ΥΛ 㤗南 㤧吗 ΕΡΩ 㧗剧 㥷勇 1 㧧勧 6 㧧勧 㩧厗 1 㤧吗 Λ 㤗南 㩷呇 㧷劧 㦇叧 㤗南 㧗剧 㤗南 Σ 㥷勇 ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㤧吗 Λ 㤗南 㩷呇 㧷劧 Σ 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Λ 㤗南 㧷劧 Σ 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㤧吗 㧷劧 ΥΡΤΖ 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 61 㩧厗 㤧吗 ΡΕ 㧗剧 ΤΖ 㧷劧 Υ ΛΕΥΚ 㧷劧 㦇叧 Ε 㤗南 㩧厗 㩧厗 㤧吗 㤷則 㤗南 Κ 㥷勇 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㦇叧 6 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 㭇剧 α 㰇劗 ό 㰇劗

2 㩧厗 6 㤷則 㤗南 ΤΣ 㦗卷 㧷劧 Σ 㤗南 㦇叧 㤗南 㧗剧 㤗南 Σ 㦗卷 㧷劧 Σ 1 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㦇叧 㤷則 ΕΡ 㤗南 Κ 㥷勇 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㧧勧 㤷則 ΕΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 Κ 㥷勇 ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㤧吗 㧧勧 㧧勧 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㧷劧 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Υ ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㤗南 㧧勧 㦇叧 1 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㧷劧 ΥΛ 㤗南 㦗卷 㩧厗 㦗卷 㤷則 Ε 㧗剧 Ε 㦗卷 㤗南 11 㩧厗 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 Ρ 㤗南 Κ 㥷勇 㦇叧 㤗南 ΛΕ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㦇叧 㧧勧 㩧厗 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㦗卷 ΩΤ 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 㩧厗 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㤗南 㧧勧 㩧厗 㦇叧 㤧吗 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㧷劧 ΥΣ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛ 㦗卷 Σ 㤗南 㤧吗 ΕΤ 㧧勧 1 㩧厗 6 㤷則 㦗卷 㤗南 㨇劇 㧷劧 ΥΤΖ 㥷勇 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㦇叧 㦇叧 㤷則 Κ 㤗南 Ζ 㧷劧 Σ 㩷呇 Ρ 㥷勇 ΣΤ 㧷劧 Σ 1 㦇叧 㦇叧 㧧勧 㤷則 Κ 㤗南 Μ 㤗南 Ρ 㥷勇 㨇劇 㤗南 㧗剧 ΩΡ 㤗南 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 㤷則 Κ 㤗南 Ρ 㥷勇 㤗南 㧗剧 㦇叧 㧷劧 ΥΛ 㤗南 㤧吗 㧧勧 㦇叧 㤧吗 㧧勧 㤷則 Κ 㦗卷 㧷劧 Σ 㥷勇 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 1 㦇叧 㦇叧 1 㤧吗 1 㤷則 Κ 㦗卷 ΡΤΣ 㧷劧 Υ 㩷呇 Ρ 㦗卷 ΣΤ 㦗卷 㧗剧 㤗南 㩧厗 㧧勧 㤧吗 㤷則 Κ 㧷劧 ΥΤΖΕΛ 㤗南 ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㤗南 1 㦇叧 㩧厗 㧧勧 㤧吗 㩧厗 㤷則 㧷劧 Υ 㤷則 㧷劧 ΥΤΣ 㤗南 ΕΣ 㨇劇 㧷劧 㦗卷 㧗剧 㤗南 㧧勧 㩧厗 㤧吗 㤷則 㧷劧 Υ 㧗剧 㤗南 Ρ 㥷勇 Σ ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㧷劧 Σ 㩧厗 㤧吗 㤧吗 㤷則 㧷劧 Υ 㧗剧 㤗南 Ρ 㦗卷 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㤧吗 6 㤷則 㧷劧 Υ 㧗剧 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 Μ 㤗南 Λ 㤗南 Μ 㤗南 Τ 㥷勇 1 㤧吗 6 㧧勧 㤧吗 㦇叧 㤗南 㤷則 Κ 㤗南 㤗南 Ρ 㤷則 ΥΡΩ 㧧勧 㧧勧 㤧吗 㧧勧 㤗南 㤗南 㤧吗 ΕΛ 㤗南 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 6 㧧勧 㤧吗 㤧吗 㩧厗 㤗南 㪧呧 Κ 㧷劧 Υ 㤗南 ΛΕ 㧧勧 㤗南 㧗剧 Ρ 㤗南 㦇叧 㩧厗 6 㧧勧 㤗南 㧗剧 㦗卷 㥷勇 Λ 㦗卷 㧷劧 Υ Σ 㧷劧 ΥΜΕΛ 㤗南 㤧吗 㤧吗 㧧勧 61 ΕΛ 㥷勇 Μ 㨇劇 㧷劧 Ζ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 Σ 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 Σ 11 㧧勧 㩧厗 6 㥷勇 Μ 㤗南 Κ 㤗南 㤗南 ΛΕ 㧧勧 㦗卷 㤗南 㤧吗 㧧勧 6 㩧厗 㥷勇 ΜΖ 㤗南 㦇叧 Ε 㧷劧 Λ 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㩧厗 㧧勧 6 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 㤧吗 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㦗卷 㧷劧 Υ ΚΡΥΣΤ 㤗南 ΛΛ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㧧勧 6 66 㥷勇 Μ 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 ΥΛ 㧷劧 Σ 1 㦇叧 1 6 㦇叧 㦗卷 㤗南 Μ 㤗南 㧗剧 Τ 㤗南 Κ 㧷劧 Υ Λ 㤗南 Μ 㨇劇 Ρ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 16 㦇叧 㩧厗 6 㧧勧 㦗卷 㤗南 Μ 㤗南 㧗剧 Τ 㥷勇 Λ 㤗南 Μ 㨇劇 Ρ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㩧厗 16 6 㩧厗 㧷劧 ΣΕΜΕΤΖ 㥷勇 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 㦇叧 6 㦇叧 㦇叧 㧧勧 㧷劧 ΥΛ 㦗卷 㤗南 Σ ΕΥΡ 㦗卷 㨇劇 㦗卷 㥷勇 Σ 㦇叧 㧧勧 㦇叧 1 Ρ 㤗南 㤷則 㤗南 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 㦇叧 㧧勧 㦇叧 Ε 㤷則 㤷則 ΛΕΖ 㧷劧 Υ 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 㧧勧 㦇叧 㦇叧 㩧厗 ΕΛΕΥ 㦇叧 ΕΡ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΣ 㨇劇 㧷劧 㦗卷 㧗剧 㤗南 1611 㦇叧 ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㧷劧 Υ ΛΕΜ 㧷劧 㧗剧 㦗卷 㤗南 㩧厗 㧧勧 6 㦇叧 㤧吗 ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ ΕΣ 㨇劇 㧷劧 㧗剧 㤗南 1 㤧吗 㧧勧 㦇叧 6 ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㧧勧 㦇叧 㦇叧 Ζ 㤗南 㩧厗 Ε 㦗卷 Ρ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 㧧勧 㤧吗

3 㦇叧 㧧勧 Ζ 㥷勇 㧗剧 ΕΛ 㥷勇 㦗卷 㧷劧 㧗剧 ΥΣ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㧧勧 㦇叧 㩧厗 Ζ 㧷劧 ΡΜ 㨇劇 㤗南 㧗剧 ΕΚΤ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 6 㩧厗 6 㧧勧 㧧勧 㦇叧 㤗南 㧗剧 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ 㤷則 㦗卷 㧷劧 Λ 㤗南 㧗剧 Τ 㤗南 1 㩧厗 6 㧧勧 1 㦇叧 㤗南 㧗剧 㧷劧 Σ 㤗南 㧗剧 ΡΕ 㤗南 Σ 16 㤧吗 㤧吗 㧧勧 㦇叧 Ε 㧷劧 ΩΡ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㦇叧 㤧吗 㧧勧 㩧厗 㦇叧 Ε 㧷劧 ΩΡ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 1 㤧吗 㧧勧 㦇叧 Ε 㧷劧 㩧厗 㤗南 㧗剧 㧷劧 ΥΣ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 6 㤧吗 㧧勧 㤧吗 㦇叧 ΥΜ 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㤧吗 1 㧧勧 6 Κ 㤗南 㤧吗 㤗南 Ρ 㤗南 ΤΖ 㥷勇 ΣΤΥΛ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㥷勇 㦇叧 㧧勧 㦇叧 Κ 㤗南 㤷則 㦗卷 㤗南 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㩧厗 6 㩧厗 㧧勧 㧧勧 Κ 㤗南 㥷勇 㨇劇 㧷劧 ΛΥ 㧧勧 Ε 㧗剧 㥷勇 6 㩧厗 㧧勧 㩧厗 Κ 㤗南 Ζ 㧷劧 Λ 㦗卷 㤗南 Σ 㤗南 ΛΕ 㧧勧 㤗南 㧗剧 Ρ 㧷劧 Σ 㦇叧 6 㩧厗 㧧勧 Κ 㤗南 Λ 㤗南 㦗卷 ΤΖ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㩧厗 㩧厗 1 Κ 㤗南 Λ 㤗南 㧷劧 ΥΛΕ 㤗南 㦗卷 Μ 㤗南 㧗剧 㩧厗 㩧厗 㤧吗 㩧厗 Κ 㤗南 ΛΕ 㧗剧 ΤΖ 㥷勇 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㦇叧 㥷勇 1 㤧吗 61 㩧厗 㩧厗 Κ 㤗南 Λ 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 Μ 㤗南 㤷則 㤗南 Λ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 11 㩧厗 Κ 㤗南 Λ 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 ΣΩΤ 㥷勇 Ρ 㦗卷 㤗南 11 㦇叧 㩧厗 㤧吗 Κ 㤗南 Λ 㧷劧 㩧厗 㧷劧 Ρ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 㩧厗 㧧勧 㩧厗 6 Κ 㤗南 ΛΤΖ 㦗卷 㧷劧 Υ ΣΤΥΛ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㥷勇 6 㤧吗 㩧厗 㦇叧 Κ 㤗南 㧗剧 㧗剧 ΕΛ 㦗卷 㤗南 㦇叧 Ε 㧷劧 ΩΡ 㤗南 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㧧勧 Κ 㤗南 㧗剧 㧗剧 ΕΛ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 㤧吗 㩧厗 㩧厗 Κ 㤗南 㧗剧 Τ 㤗南 ΡΤΖ 㥷勇 ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㤗南 1 㤧吗 㧧勧 1 㧧勧 㧧勧 Κ 㤗南 㧷劧 Υ 㧗剧 㥷勇 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㤧吗 1 㧧勧 1 Κ 㤗南 㨇劇 ΕΛΛ 㧷劧 Σ ΕΥΣΤ 㤗南 㦇叧 㦗卷 㧷劧 Σ 16 㦇叧 㦇叧 1 㧧勧 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㧷劧 Υ ΕΣ 㨇劇 㧷劧 㦗卷 㧗剧 㤗南 1 㦇叧 6 1 㧧勧 㩧厗 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 㧧勧 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 1 㩧厗 㦇叧 1 㧧勧 㤧吗 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 㧷劧 Σ 㦗卷 㧷劧 Υ Μ 㤗南 㤷則 㤗南 Λ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㩧厗 66 1 㧧勧 6 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 ΚΩΣΤ 㤗南 㩧厗 ΩΤΕ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㧧勧 㦇叧 1 㧧勧 㦇叧 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 Μ 㨇劇 ΕΡ 㥷勇 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 㧧勧 㩧厗 1 㧧勧 㧧勧 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 6 㦇叧 6 1 㧧勧 㩧厗 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 㧗剧 Τ 㤗南 㤷則 Λ 㥷勇 ΕΥ 㧷劧 Κ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㧧勧 11 㧧勧 Κ 㤗南 Ρ 㤗南 㩧厗 Λ 㧷劧 Υ 㥷勇 Λ 㤗南 Μ 㨇劇 Ρ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 㦇叧 㧧勧 111 Κ 㤗南 ΡΛ 㦗卷 㤷則 Κ 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 㩧厗 ΩΤΕ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 Κ 㤗南 ΡΥΩΤ 㥷勇 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 㩧厗 1 㤧吗 11 㩧厗 Κ 㤗南 Σ 㤗南 㨇劇 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ ΚΥΡ 㦗卷 㤗南 Κ 㥷勇 11 㦇叧 1 11 Κ 㤗南 Σ 㧗剧 㤗南 Κ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 㤧吗 㦇叧 㤧吗 11 㤧吗 Κ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Μ 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㩧厗 Κ 㤗南 ΤΣ 㦗卷 㤗南 Μ 㨇劇 㧷劧 ΥΡ 㤗南 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 㤧吗 㦇叧 㩧厗 11 㦇叧 Κ 㤗南 ΤΣ 㧷劧 Υ 㤗南 ΚΛΕ 㧷劧 㨇劇 㤗南 ΤΡ 㤗南 116 㩧厗 11 㧧勧 Κ 㤗南 ΤΣ 㧷劧 ΥΛ 㤗南 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 㧧勧 6 11 㩧厗 Κ 㤗南 ΤΣ 㧷劧 ΥΡ 㤗南 Σ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 Σ 16 㩧厗

4 1 㧧勧 Κ 㤗南 ΤΩ 㨇劇 㧷劧 㥷勇 㩷呇 Ρ 㦗卷 ΣΤ 㦗卷 㧗剧 㤗南 㦇叧 6 㧧勧 1 1 ΚΕΛΕ 㨇劇 㧷劧 ΥΡ 㥷勇 ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 1 㤧吗 㩧厗 1 ΚΕΣΚ 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 㧧勧 㧧勧 1 1 㩧厗 ΚΕΣ 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 㩧厗 1 ΚΕΤ 㦗卷 Κ 㦗卷 㧷劧 Υ ΚΥΡ 㦗卷 㤗南 Κ 㥷勇 㤧吗 66 1 㤧吗 ΚΕ 㩧厗 㤗南 Λ 㤗南 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 㧧勧 ΚΛΕ 㦗卷 Σ 㧷劧 ΥΡ 㤗南 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 Κ 㥷勇 㦇叧 㧧勧 㩧厗 1 㦇叧 Κ 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 㦇叧 ΩΜ 㤗南 㥷勇 1 㦇叧 㤧吗 1 㧧勧 Κ 㧷劧 ΛΕΤΣ 㤗南 㤗南 㦇叧 㥷勇 㧗剧 㤗南 㦇叧 㤧吗 1 㩧厗 Κ 㧷劧 Μ 㧗剧 㥷勇 㧗剧 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 1 㧧勧 1 1 㩧厗 㧧勧 Κ 㧷劧 㧗剧 㦗卷 㤗南 Ρ 㥷勇 㤗南 ΡΕΤ 㥷勇 1 㧧勧 11 1 㩧厗 1 Κ 㧷劧 ΡΜ 㨇劇 ΕΤ 㥷勇 Κ 㤗南 Λ 㧷劧 Υ 㤗南 㧧勧 㩧厗 㩧厗 1 㩧厗 Κ 㧷劧 Σ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㧷劧 Σ 㩷呇 Ρ 㥷勇 ΣΤ 㧷劧 Σ 1 㩧厗 㧧勧 㩧厗 1 㩧厗 㩧厗 Κ 㧷劧 ΤΣΩ 㧗剧 㤗南 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 1 㤧吗 㧧勧 㧧勧 1 㩧厗 Κ 㧷劧 ΥΖ 㧷劧 ΥΛ 㤗南 㨇劇 㥷勇 㧗剧 ΕΛ 㧷劧 㨇劇 㥷勇 16 㩧厗 㤧吗 1 㩧厗 㤧吗 Κ 㧷劧 ΥΚΛ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 Σ ΣΩΚΡ 㤗南 Τ 㥷勇 Σ 1 㧧勧 㩧厗 㩧厗 1 㩧厗 6 Κ 㧷劧 ΥΚ 㧷劧 ΥΛ 㤗南 Σ 㤗南 㩷呇 㦗卷 ΛΛΕΥΣ 1 㤧吗 㧧勧 㧧勧 1 㩧厗 㦇叧 Κ 㧷劧 ΥΚ 㧷劧 ΥΜΤΖ 㥷勇 ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㤗南 㦇叧 㤧吗 㧧勧 1 㩧厗 㧧勧 Κ 㧷劧 ΥΚ 㧷劧 Υ 㧗剧 㤗南 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 61 1 㩧厗 㩧厗 Κ 㧷劧 ΥΛΕΛ 㥷勇 Κ 㤗南 ΛΛ 㦗卷 㧷劧 㨇劇 㥷勇 㩧厗 㤧吗 1 1 㧧勧 Κ 㧷劧 ΥΜ 㤗南 Ρ 㦗卷 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 㩧厗 1 㩧厗 1 1 Κ 㧷劧 ΥΡ 㤗南 Λ 㦗卷 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 Ρ 㤗南 ΣΚΕΥ 㥷勇 1 㤧吗 㤧吗 1 Κ 㧷劧 ΥΡΛ 㦗卷 㧷劧 Σ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㧷劧 Σ 㦇叧 㦇叧 1 㩧厗 Κ 㧷劧 ΥΡ 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㤗南 Κ 㥷勇 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㤧吗 㦇叧 㧧勧 1 Κ 㧷劧 ΥΡ 㧷劧 Υ 㧧勧 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 㤧吗 㧧勧 1 㤧吗 Κ 㧷劧 ΥΣ 㦗卷 㧷劧 Υ Ε 㦗卷 Ρ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㤧吗 㤧吗 1 6 Κ 㧷劧 ΥΤΣ 㧷劧 ΜΥΤ 㥷勇 Σ ΚΩ 㧗剧 㩧厗 㧗剧 㧷劧 Σ 1 㧧勧 㤧吗 6 1 㦇叧 ΚΡ 㤗南 㤧吗 㤧吗 㤗南 Ρ 㦗卷 Τ 㥷勇 㦗卷 㧷劧 ΥΛ 㦗卷 㤗南 1 㤧吗 1 㧧勧 ΚΥΡ 㤷則 ΕΡ 㦗卷 㧷劧 Υ 㩷呇 ΡΥΣ 㧷劧 ΥΛ 㤗南 1 㤧吗 1 㩧厗 ΚΥΡ 㦗卷 㤗南 Κ 㦗卷 㧷劧 Υ 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 㤧吗 㩧厗 㩧厗 1 㤧吗 㧧勧 ΚΥΡ 㦗卷 㤗南 Κ 㦗卷 㧷劧 Υ Ε 㦗卷 Ρ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 16 㤧吗 6 1 㤧吗 1 ΚΥΡ 㦗卷 㤗南 Κ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 1 㤧吗 ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 㩧厗 61 1 㤧吗 㩧厗 ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛ 㦗卷 ΣΣ 㤗南 㤧吗 ΕΤ 1 㧧勧 1 㤧吗 ΚΩΣΤ 㤗南 ΡΕΛΛ 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 1 㤧吗 㩧厗 㩧厗 1 㤧吗 㤧吗 ΚΩΣΤ 㦗卷 Κ 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㧧勧 1 㤧吗 6 ΚΩΣΤ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㦇叧 1 1 㤧吗 㦇叧 ΚΩΤΣ 㦗卷 㤗南 㩷呇 Ρ 㦗卷 ΣΤ 㦗卷 㧗剧 㤗南 111 㦇叧 1 㤧吗 㧧勧 ΚΩΤΣ 㦗卷 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤗南 Σ 㨇劇 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㦇叧 1 㤧吗 㩧厗 Λ 㤗南 Ζ 㤗南 Ρ 㦗卷 㥷勇 Σ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 Σ 1 㧧勧 㦇叧 16 㧧勧 ΛΕΡ 㦗卷 㥷勇 Σ 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 Σ 㩧厗 1 㧧勧 161 Λ 㦗卷 㤷則 㤷則 㤗南 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 㩧厗 6 㩧厗

5 16 Λ 㦗卷 㧷劧 Λ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㩧厗 㧧勧 16 㩧厗 Λ 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 Λ 㧷劧 ΥΚ 㤗南 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ Κ 㤗南 ΛΛ 㦗卷 ΣΤ 㥷勇 1 㦇叧 㩧厗 16 㤧吗 Λ 㧷劧 ΥΚ 㧷劧 Υ ΣΤΥΛ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㥷勇 1 㩧厗 ΛΥΣ 㦗卷 ΤΣ 㤗南 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 㧧勧 㩧厗 16 㦇叧 Μ 㤗南 ΖΜ 㤗南 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛ 㦗卷 ΣΣ 㤗南 㤧吗 ΕΤ 1 㩧厗 㧧勧 16 㧧勧 Μ 㤗南 㦗卷 㥷勇 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 㩧厗 Μ 㤗南 Λ 㤗南 㩧厗 㧷劧 ΥΡ 㥷勇 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 㧧勧 㧧勧 㦇叧 1 㦇叧 㧧勧 Μ 㤗南 㧗剧 㦇叧 㦗卷 㧗剧 㧷劧 Σ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㧷劧 Σ 㩧厗 1 㦇叧 1 Μ 㤗南 㧗剧 㧷劧 Σ 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Λ 㤗南 㧷劧 Σ 6 㩧厗 1 㦇叧 Μ 㤗南 㧗剧 㧷劧 ΥΣ 㤗南 Κ 㥷勇 ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 㩧厗 16 1 㦇叧 㩧厗 Μ 㤗南 㧗剧 ΤΖ 㦗卷 㧷劧 Υ 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 1 㩧厗 6 㧧勧 1 㦇叧 Μ 㤗南 ΡΤΖ 㧷劧 ΥΚ 㧷劧 Υ ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 㩧厗 㩧厗 㧧勧 1 㦇叧 㤧吗 Μ 㤗南 ΡΤ 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ ΣΜ 㤗南 ΡΩ 㩧厗 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 1 1 㦇叧 6 Μ 㤗南 ΣΤ 㧷劧 Ρ 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 㧧勧 㤧吗 1 㦇叧 㦇叧 Μ 㤗南 ΥΡ 㧷劧 㧷劧 㧗剧 Τ 㥷勇 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 㩧厗 6 1 㦇叧 㧧勧 Μ 㤗南 ΥΡ 㧷劧 㩷呇 ΩΡ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 Σ 㥷勇 ΜΕ 㧗剧 㦗卷 㤗南 16 㧧勧 㧧勧 1 㦇叧 㩧厗 ΜΕΛΕΤΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 㩧厗 1 㧧勧 㧧勧 Μ 㥷勇 ΣΚ 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 ΤΩ 㧗剧 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 1 㧧勧 1 Μ 㦗卷 Ζ 㧷劧 ΥΡ 㥷勇 㤗南 㦇叧 㤗南 㧗剧 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 16 㦇叧 㧧勧 1 㧧勧 Μ 㦗卷 ΤΡ 㧷劧 㩧厗 㤗南 㧗剧 㧷劧 㤧吗 㤗南 㤗南 㧗剧 ΤΡΕ 㤗南 㦇叧 㦇叧 㧧勧 1 㧧勧 㩧厗 Μ 㧷劧 ΥΚ 㤗南 Σ 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㦗卷 㧷劧 Σ 1 㧧勧 1 㧧勧 Μ 㧷劧 ΥΤ 㤗南 㩧厗 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 㧧勧 6 1 㧧勧 㤧吗 Μ 㨇劇 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧷劧 Σ 㦇叧 Ε 㧷劧 㧷劧 Σ 㦗卷 㧷劧 Σ 1 㩧厗 㧧勧 㩧厗 1 㧧勧 6 Μ 㨇劇 ΕΛ 㥷勇 ΣΤ 㤗南 Μ 㤗南 Τ 㦗卷 㤗南 㦇叧 㩧厗 㩧厗 1 㧧勧 㦇叧 Μ 㨇劇 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㤗南 Κ 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㤧吗 㩧厗 1 㧧勧 㧧勧 Μ 㨇劇 㦗卷 ΣΤ 㦗卷 㧗剧 ΤΖ 㤗南 㧗剧 㧷劧 Υ 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㤧吗 㧧勧 1 㧧勧 㩧厗 Μ 㨇劇 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 ΤΖ 㥷勇 㦇叧 Ε 㧷劧 ΩΡ 㤗南 㦇叧 1 1 㩧厗 㧧勧 Μ 㨇劇 㧷劧 Ζ 㥷勇 Σ 㩷呇 Ρ 㥷勇 ΣΤ 㧷劧 Σ 㧧勧 1 㩧厗 1 Μ 㨇劇 㧷劧 ΥΡ 㤗南 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㧧勧 6 1 㩧厗 Μ 㨇劇 ΡΕΤ 㤗南 㤗南 㦇叧 㤗南 㧗剧 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㧧勧 1 㩧厗 㩧厗 ΜΥΡΩΤ 㥷勇 Ε 㦗卷 Ρ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 㦇叧 㦇叧 1 㩧厗 㧗剧 㤗南 Κ 㧷劧 Σ ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㧷劧 Σ 1 㧧勧 1 㩧厗 㤧吗 㧗剧 㤗南 Σ 㥷勇 Σ ΕΛΕΥ 㦇叧 ΕΡ 㦗卷 㧷劧 Σ 1 㧧勧 㩧厗 1 㩧厗 6 㧗剧 㤗南 Σ 㦗卷 㧷劧 Υ 㥷勇 ΖΩ 㥷勇 1 㦇叧 㩧厗 㦇叧 1 㩧厗 㦇叧 㧗剧 Ε 㤷則 Κ 㤗南 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㧧勧 1 㩧厗 㧧勧 㧗剧 ΕΖ 㥷勇 㤗南 Ρ 㤷則 ΥΡΩ 1 㩧厗 㦇叧 1 㩧厗 㩧厗 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Μ 㤗南 㧗剧 㥷勇 㤗南 Σ 㥷勇 Μ 㦗卷 㧗剧 㤗南 16 㧧勧 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Υ ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㤗南 11 㩧厗 㧧勧 㧧勧 1 㧗剧 ΤΕΜ 㦗卷 Ρ 㥷勇 Σ 㨇劇 ΥΡ 㦗卷 㧷劧 ΥΛ 㤗南 1 㤧吗 1 㧧勧 㧗剧 ΤΕ 㧗剧 Τ 㤗南 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 㧧勧 6 㦇叧 㧧勧 㩧厗 㧗剧 Τ 㧷劧 Κ 㧷劧 Υ 㤗南 㤷則 Λ 㤗南 㦗卷 㤗南 㩧厗 㩧厗

6 㧧勧 㧗剧 Τ 㧷劧 Μ 㧷劧 Υ 㩷呇 ΤΣ 㥷勇 㩧厗 ΩΤΕ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 16 㧧勧 㤧吗 㧗剧 Τ 㧷劧 Υ 㤷則 Κ 㤗南 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 16 㧧勧 㧧勧 6 㧷劧 ΡΜ 㤗南 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 㧧勧 㧧勧 㦇叧 㧷劧 Ρ 㩧厗 㤗南 㧗剧 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 㧧勧 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㨇劇 㤗南 㤷則 Κ 㧷劧 Ζ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㤷則 㤗南 㨇劇 㥷勇 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㨇劇 㤗南 㤷則 ΚΡ 㤗南 Τ 㥷勇 Σ 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Λ 㤗南 㧷劧 Σ 㩧厗 㤧吗 1 㧧勧 㨇劇 㤗南 㤷則 Ω 㧗剧 㥷勇 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㩧厗 11 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 㧧勧 㧧勧 1 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㧧勧 1 㩧厗 㨇劇 㤗南 㧗剧 㧷劧 ΥΛ 㤗南 㩧厗 ΩΤΕ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㦇叧 6 㩧厗 1 㨇劇 㤗南 㧗剧 ΤΕΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 1 㤧吗 㩧厗 1 㤧吗 㨇劇 㤗南 㧗剧 ΤΕΡ 㥷勇 Μ 㤗南 Λ 㤗南 Μ 㤗南 Τ 㥷勇 㧧勧 㧧勧 㧧勧 16 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 ΛΕ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 1 㧧勧 1 㦇叧 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 㧧勧 1 㧧勧 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 㧧勧 6 㦇叧 1 㩧厗 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 6 㧧勧 1 㧧勧 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Σ 㨇劇 ΕΤΡ 㧷劧 Σ 㧧勧 㦇叧 1 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ ΕΣ 㨇劇 㧷劧 㦗卷 㧗剧 㤗南 㦇叧 㦇叧 㩧厗 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 6 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ ΚΥΡ 㦗卷 㤗南 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㤧吗 㤧吗 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 Ζ 㧷劧 㤷則 Λ 㧷劧 Υ ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㤗南 㦇叧 㤧吗 6 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㪧呧 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㩧厗 㩧厗 㦇叧 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Λ 㤗南 㧷劧 Υ ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 㧧勧 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Λ 㤗南 㧷劧 Υ Κ 㤗南 ΛΛ 㦗卷 Σ 㦇叧 Ε 㧗剧 㥷勇 1 㦇叧 㩧厗 1 㩧厗 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Λ 㤗南 㧷劧 Υ Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 11 㤧吗 㩧厗 㧧勧 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 Ρ 㥷勇 ΕΥ 㤗南 㧗剧 㦇叧 㦗卷 㤗南 㤧吗 㩧厗 㩧厗 1 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 㩷呇 Ρ 㦗卷 ΣΤ 㧷劧 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 Ρ 㦇叧 Ε 㧗剧 㤗南 1 㩧厗 1 㧧勧 㩧厗 㨇劇 㤗南 㨇劇 㨇劇 㤗南 Ε 㦗卷 Ρ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 1 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㨇劇 㤗南 㨇劇 㨇劇 㤗南 ΕΛ 㦗卷 Σ 㤗南 㤧吗 ΕΤ 1 㤧吗 1 㩧厗 㨇劇 㤗南 ΡΖ 㦗卷 㤗南 Λ 㥷勇 ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 㧧勧 㦇叧 㩧厗 㤧吗 㨇劇 㤗南 Σ 㩷呇 㤗南 Λ 㦗卷 㧷劧 Υ 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 ΛΕΤ 㤗南 㤧吗 㦇叧 㩧厗 6 㨇劇 㤗南 ΤΛ 㦗卷 ΤΖ 㤗南 㧗剧 㤗南 㨇劇 㤗南 Ρ 㤗南 ΣΚΕΥ 㥷勇 㤧吗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㦇叧 㨇劇 㤗南 ΤΣ 㥷勇 㤗南 ΛΕ 㧧勧 㤗南 㧗剧 Ρ 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㨇劇 㤗南 ΥΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 㦇叧 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㨇劇 㤗南 ΥΛ 㦗卷 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 6 㧧勧 1 㧧勧 㨇劇 ΕΡ 㦗卷 ΣΤΕΡ 㥷勇 㧗剧 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㧧勧 1 㨇劇 ΕΤΡ 㤗南 Κ 㥷勇 ΕΥΣΤΡ 㤗南 Τ 㦗卷 㤗南 㦇叧 㨇劇 ΕΤΡΕ 㧗剧 ΤΣ 㥷勇 Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㨇劇 ΕΤΡ 㧷劧 ΥΛ 㥷勇 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 㩧厗 㧧勧 㨇劇 㦗卷 ΤΣ 㦗卷 㧷劧 Υ ΣΤΥΛ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㥷勇 1 㦇叧 㤧吗 㧧勧 㤧吗 㨇劇 㧷劧 Λ 㦗卷 Τ 㥷勇 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 㤧吗 㦇叧 㧧勧

7 6 㨇劇 㧷劧 ΛΥΖ 㧷劧 Υ 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 㩧厗 㧧勧 㦇叧 㨇劇 㧷劧 ΛΥΜΕ 㧗剧 㧷劧 Υ ΕΣ 㨇劇 㧷劧 㦗卷 㧗剧 㤗南 㧧勧 㦇叧 㤧吗 㧧勧 㨇劇 㧷劧 㧗剧 Τ 㦗卷 Σ 㦗卷 㧷劧 Υ Λ 㤗南 Μ 㨇劇 Ρ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 1 㧧勧 㤧吗 㩧厗 㤧吗 㧧勧 㨇劇 㧷劧 ΥΜ 㨇劇 㧷劧 ΥΡ 㦗卷 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㩧厗 㩧厗 㤧吗 1 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㧷劧 㨇劇 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 㤧吗 㩧厗 6 㤧吗 Ρ 㤗南 ΛΛ 㥷勇 㩷呇 ΡΥΣ 㧷劧 ΥΛ 㤗南 㦇叧 㧧勧 1 㤧吗 㩧厗 ΡΕ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㥷勇 ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 㧧勧 㩧厗 㧧勧 㤧吗 Ρ 㧷劧 㧷劧 㤧吗 㦗卷 Τ 㧷劧 Υ ΕΛΕΥ 㦇叧 ΕΡ 㦗卷 㤗南 㤧吗 㧧勧 㤧吗 㤧吗 Σ 㤗南 㤧吗 㤧吗 㦗卷 㧷劧 Υ Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 㧧勧 㤧吗 6 Σ 㤗南 ΚΕΤ 㧷劧 Υ 㤧吗 㦗卷 㧷劧 ΛΕΤ 㤗南 㩧厗 㤧吗 㦇叧 Σ 㤗南 Μ 㤗南 Λ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 6 㧧勧 㤧吗 㤧吗 㧧勧 Σ 㤗南 Μ 㤗南 Ρ 㤗南 ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㤗南 1 6 㧧勧 㤧吗 㩧厗 Σ 㤗南 Μ 㨇劇 㤗南 㧗剧 Μ 㨇劇 㧷劧 ΥΛΕ 㧗剧 Τ 㧧勧 Σ 㤗南 㨇劇 㦗卷 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㧧勧 㦇叧 61 Σ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤧吗 㦗卷 㧷劧 Υ 㩷呇 ΡΥΣ 㤗南 㧗剧 㦇叧 㥷勇 1 㩧厗 㦇叧 6 Σ 㤗南 Ρ 㦗卷 Κ 㤗南 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 ΛΛ 㦗卷 㧷劧 㨇劇 㥷勇 㧧勧 㧧勧 㧧勧 6 㩧厗 ΣΕ 㩧厗 ΕΡΛ 㥷勇 Σ 㨇劇 ΥΡ 㦗卷 㧷劧 ΥΛ 㤗南 1 㩧厗 1 6 Σ 㥷勇 Ρ 㤗南 Κ 㧷劧 Υ 㨇劇 ΕΡ 㦗卷 ΣΤΕΡ 㤗南 1 㤧吗 㩧厗 6 㤧吗 Σ 㦗卷 ΕΡ 㦗卷 㧷劧 Υ 㦗卷 㤗南 Μ 㤗南 㧗剧 ΤΩ 6 㦇叧 㧧勧 66 Σ 㦗卷 㥷勇 Ρ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ Ε 㦗卷 Ρ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 1 㩧厗 6 㤧吗 6 㦇叧 Σ 㦗卷 㥷勇 Ρ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 1 㧧勧 㤧吗 1 6 㧧勧 Σ 㦗卷 㥷勇 Ρ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 㧧勧 6 㩧厗 Σ 㦗卷 ΜΕ 㧗剧 ΤΕΡ 㦗卷 㤗南 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 16 㤧吗 㧧勧 㦇叧 㧧勧 Σ 㦗卷 ΩΚ 㤗南 ΤΡ 㦗卷 㤗南 㧗剧 Τ 㤗南 㩧厗 ΥΛΛ 㦗卷 㤗南 16 㦇叧 1 ΣΚ 㤗南 ΡΛ 㤗南 Τ 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 㦇叧 㩧厗 㦇叧 Σ 㨇劇 㤗南 Ρ 㤗南 㤷則 㤷則 㥷勇 Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㦇叧 㩧厗 Σ 㨇劇 ΥΡ 㦗卷 㤗南 Κ 㧷劧 Υ ΕΥ 㤷則 Ε 㧗剧 㦗卷 㤗南 㩧厗 ΣΩΤ 㥷勇 Ρ 㦗卷 㤗南 16 㩧厗 㧧勧 㦇叧 Σ 㨇劇 ΥΡ 㦗卷 㧷劧 Υ 㩷呇 㤗南 Ρ 㦗卷 ΚΛΕ 㦗卷 㤗南 㤧吗 㦇叧 㤧吗 ΣΤ 㤗南 Μ 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 1 㦇叧 6 ΣΤ 㤗南 ΥΡ 㤗南 㧗剧 ΤΩ 㧗剧 㥷勇 㤗南 ΛΕ 㧧勧 㤗南 㧗剧 Ρ 㤗南 㩧厗 㧧勧 㦇叧 㦇叧 ΣΤ 㤗南 ΥΡ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 1 㤧吗 㦇叧 㦇叧 㧧勧 ΣΤ 㤗南 㩧厗 ΥΛ 㤗南 Ρ 㤗南 Κ 㥷勇 Σ ΕΜΜ 㤗南 㧗剧 㧷劧 Υ 㥷勇 Λ 㤧吗 㤧吗 㦇叧 㩧厗 ΣΤΕΡ 㧗剧 㤗南 Κ 㤗南 㩧厗 ΩΤΕ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 ΣΤΕ 㩧厗 㤗南 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥΡ 㦗卷 㦗卷 Κ 㥷勇 1 㧧勧 㧧勧 1 ΣΤ 㧷劧 㤷則 㦗卷 㤗南 㧗剧 㧗剧 㥷勇 㦇叧 Ε 㧷劧 ΩΡ 㤗南 1 㩧厗 6 㧧勧 ΣΤ 㧷劧 ΥΜ 㨇劇 㧷劧 Υ 㩷呇 Ρ 㦗卷 ΣΤ 㦗卷 㧗剧 㤗南 11 㦇叧 㧧勧 㩧厗 ΣΤΡ 㤗南 ΤΣ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥ 㤷則 Ε 㧗剧 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㤧吗 㧧勧 ΣΥΡ 㤗南 㤷則 㤷則 㧷劧 Υ ΣΩΤ 㥷勇 Ρ 㦗卷 㤗南 㧧勧 㧧勧 㤧吗 ΣΩΤ 㥷勇 Ρ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 ΤΩ 㧗剧 㦗卷 㤗南 16 㧧勧 㧧勧 6 Τ 㤗南 㧗剧 Τ 㤗南 Λ 㦗卷 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 㤷則 Ω 㧗剧 㤗南 1 㩧厗 1 㧧勧 㦇叧 Τ 㤗南 㩷呇 㧷劧 Υ 㤗南 ΛΕ 㧧勧 㤗南 㧗剧 Ρ 㤗南 1 㤧吗 㩧厗

8 㧧勧 㧧勧 ΤΕΡΖ 㥷勇 ΣΤΕΛΛ 㤗南 1 㧧勧 1 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΤΕΡΣΕ 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛ 㦗卷 㧗剧 㤗南 1 㩧厗 㧧勧 ΤΖ 㥷勇 Μ 㤗南 Σ 㧷劧 ΥΛΤ 㤗南 㧗剧 㤗南 1 㧧勧 6 㩧厗 1 ΤΖ 㦗卷 㤧吗 Λ 㦗卷 Κ 㤗南 Κ 㥷勇 㤧吗 㤗南 Ρ 㤧吗 㤗南 Ρ 㤗南 6 㩧厗 ΤΖ 㦗卷 ΤΖ 㦗卷 Ρ 㤗南 Κ 㥷勇 㧗剧 㦗卷 Κ 㧷劧 Λ 㦗卷 㧗剧 㤗南 1 1 㤧吗 㩧厗 㩧厗 ΤΖ 㦗卷 ΩΤΖ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 ΤΩ 㧗剧 㦗卷 㤗南 㧧勧 㩧厗 ΤΖ 㧷劧 ΥΜ 㤗南 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 16 㩧厗 㦇叧 㩧厗 㤧吗 Τ 㧷劧 Λ 㦗卷 Κ 㤗南 㨇劇 㤗南 㧗剧 㤗南 㤷則 㦗卷 ΩΤ 㤗南 㩧厗 㦇叧 㧧勧 㩧厗 6 Τ 㧷劧 ΥΛΚΕΡ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΛΕ 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 6 㧧勧 㩧厗 㦇叧 Τ 㧷劧 Υ 㨇劇 Λ 㦗卷 Κ 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 㦇叧 Ε 㧷劧 ΣΤΩΡ 㤗南 㩧厗 㧧勧 㦇叧 㩧厗 㧧勧 ΤΡ 㤗南 㧗剧 㤗南 Κ 㤗南 Λ 㤗南 㤧吗 㦗卷 㧗剧 㦗卷 㤗南 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 1 㩧厗 㦇叧 㩧厗 㩧厗 ΤΡ 㦗卷 㤗南 㧗剧 Τ 㤗南 㩧厗 ΥΛΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㦗卷 Ω 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 㧧勧 㩧厗 㦇叧 㩧厗 㧧勧 㧧勧 ΤΡ 㦗卷 㤷則 Κ 㤗南 Ε 㦗卷 Ρ 㥷勇 㧗剧 㥷勇 1 㧧勧 㧧勧 㤧吗 㩧厗 㧧勧 1 ΤΡ 㦗卷 Μ 㨇劇 㧷劧 㧗剧 㦗卷 㤗南 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 㩧厗 㧧勧 㩧厗 㧧勧 ΤΣ 㤗南 㤷則 Κ 㥷勇 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 16 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㩧厗 ΤΣ 㤗南 㦗卷 㧷劧 Υ 㤗南 㧗剧 㧗剧 㤗南 1 㦇叧 㩧厗 㧧勧 ΤΣ 㤗南 Κ 㦗卷 Ρ 㦗卷 㥷勇 Σ ΣΥΜΕΩ 㧗剧 1 㤧吗 㩧厗 㧧勧 㤧吗 ΤΣ 㤗南 ΚΥΡ 㤗南 Κ 㥷勇 㦇叧 Ε 㤗南 㧗剧 Ω 1 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㧧勧 6 ΤΣ 㤗南 㧗剧 㤗南 㧗剧 㤗南 Κ 㥷勇 㤗南 㦗卷 Κ 㤗南 ΤΕΡ 㦗卷 㧗剧 㥷勇 㦇叧 㩧厗 㦇叧 㩧厗 㧧勧 㦇叧 ΤΣ 㤗南 㧷劧 ΥΣ 㦗卷 㧷劧 Υ Σ 㧷劧 㩧厗 㦗卷 㤗南 㩧厗 㦇叧 㩧厗 㧧勧 㧧勧 ΤΣ 㤗南 ΤΣ 㦗卷 㧷劧 Υ 㧧勧 Ε 㧗剧 㦗卷 㤗南 1 㩧厗 61 㩧厗 㧧勧 㩧厗 ΤΣΕΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 㩧厗 1 㧧勧 ΤΣ 㦗卷 Κ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㦇叧 Ε 㤗南 㧗剧 Ω 1 㦇叧 㩧厗 㤧吗 㩧厗 11 ΤΣ 㦗卷 Μ 㧷劧 ΥΡ 㥷勇 Σ ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㧗剧 㧷劧 Σ 㤧吗 㩧厗 1 ΤΣ 㦗卷 ΤΣ 㦗卷 㨇劇 㤗南 Λ 㥷勇 ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 㩧厗 㩧厗 1 㩧厗 ΤΣ 㧷劧 ΥΡ 㤧吗 㤗南 Λ 㧷劧 Υ 㥷勇 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 1 㩧厗 1 㩧厗 1 㩧厗 㤗南 Κ 㤗南 Λ 㥷勇 㤧吗 㤗南 Σ 㦗卷 Λ 㦗卷 Κ 㥷勇 㦇叧 㧧勧 㩧厗 1 㤧吗 㩧厗 㤗南 㧗剧 㤗南 Ρ 㦗卷 ΩΤ 㧷劧 Υ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㤗南 㧧勧 㤧吗 㤧吗 㩧厗 16 㩧厗 㧷劧 Υ 㧗剧 Τ 㤗南 ΚΩ 㧗剧 ΣΤ 㤗南 㧗剧 Τ 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 㧧勧 㩧厗 1 㦇叧 㩧厗 ΩΣΤ 㥷勇 Ρ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 Ρ 㤗南 ΣΚΕΥ 㥷勇 㤧吗 㧧勧 㩧厗 1 㧧勧 㩷呇 㤗南 㦗卷 㧗剧 Τ 㧷劧 ΥΤ 㥷勇 ΚΡΥΣΤ 㤗南 ΛΛΕ 㧗剧 㦗卷 㤗南 㩧厗 㧧勧 㩧厗 㩧厗 1 㩧厗 㩷呇 㤗南 ΛΚ 㦗卷 㥷勇 ΕΥ 㦇叧 ΥΜ 㦗卷 㤗南 16 1 㩧厗 㧧勧 㩷呇 㤗南 Μ 㤗南 ΜΤΖ 㥷勇 ΚΕΡ 㤗南 Σ 㦗卷 㧗剧 㤗南 㤧吗 㧧勧 㦇叧 㩧厗 1 㩷呇 㤗南 㧗剧 㧷劧 Λ 㦗卷 㤗南 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㤗南 㩧厗 㩧厗 1 㩧厗 㩷呇 㤗南 Ρ 㦗卷 Τ 㧷劧 Υ Κ 㤗南 ΛΛ 㦗卷 㧷劧 㨇劇 㥷勇 Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㦇叧 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩷呇 㤗南 Ρ 㦗卷 ΤΩ 㧗剧 㦗卷 㧷劧 Υ 㤷則 㦗卷 㤗南 ΣΕΜ 㥷勇 㦇叧 㧧勧 6 㩧厗 㩷呇 㤗南 Σ 㦗卷 ΩΤ 㥷勇 ΣΤΥΛ 㦗卷 㤗南 㧗剧 㥷勇 1 㤧吗 㩧厗 㦇叧 㩧厗 㤧吗 㩷呇 㤗南 ΤΖ 㥷勇 㥷勇 Μ 㥷勇 ΤΡ 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΣ 㨇劇 㧷劧 㦗卷 㧗剧 㤗南 11 㧧勧 㩧厗 6 㩷呇 㤗南 ΤΖ 㥷勇 Μ 㧷劧 ΥΡ 㤗南 Τ 㦗卷 㧷劧 Υ ΖΩ 㥷勇 6 㩧厗 㦇叧 㩷呇 㤗南 ΤΖ 㥷勇 Μ 㨇劇 㤗南 ΡΜ 㨇劇 㤗南 㨇劇 㤗南 Ρ 㤗南 ΣΚΕΥ 㥷勇 1 㧧勧 㦇叧 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㩷呇 㤗南 ΤΖ 㥷勇 㨇劇 㤗南 ΥΛ 㦗卷 㧷劧 Υ 㧷劧 Λ 㤷則 㤗南 11 㦇叧 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㩷呇 㤗南 ΤΖ 㥷勇 Σ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㧷劧 Σ 1 㦇叧 㧧勧 㩧厗

9 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㩷呇 㤗南 ΤΖ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ ΖΩ 㥷勇 1 㤧吗 㩧厗 㧧勧 㩧厗 㩧厗 1 㩷呇 Ρ 㤗南 㨇劇 㤗南 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 Κ 㥷勇 㦇叧 㦇叧 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩷呇 Ρ 㦗卷 ΣΤ 㦗卷 㥷勇 Σ 㤗南 㧗剧 㤗南 Ρ 㤷則 ΥΡ 㧷劧 Σ 1 㦇叧 㦇叧 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩷呇 Ρ 㦗卷 ΣΤ 㦗卷 㥷勇 Σ 㩷呇 Ρ 㥷勇 ΣΤ 㧷劧 Σ 㦇叧 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩷呇 Ρ 㧷劧 㧗剧 㥷勇 㩷呇 ΡΥΣ 㥷勇 㦗卷 㤗南 1 㧧勧 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㤧吗 㩷呇 ΡΥΣ 㤗南 㩧厗 㦗卷 㧷劧 Υ ΕΥ 㤗南 㤷則 㤷則 ΕΛ 㦗卷 㤗南 6 㤧吗 㧧勧 㩧厗 㩧厗 6 Ψ 㦗卷 Λ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Υ Μ 㤗南 Ρ 㦗卷 㤗南 1 㤧吗 㧧勧 㦇叧 㥷勇 Ε 㨇劇 㦗卷 ΤΡ 㧷劧 㨇劇 㥷勇 㦇叧 ε 㰷咇 㰷咇 α 㮷咧 ο 㯗哇 ί 㮧哧 η 㩧厗 㩧厗 6 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 㧷劧 㩧厗 㩧厗 㧷劧 㩧厗 㩧厗 㥷勇 㩧厗 㧗剧 Τ 㥷勇 Σ Υ 㤷則 / 㤷則 ΕΣ 㧗剧 Τ 㥷勇 Σ 㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 㪧呧 ΣΤ 㮧哧 㨇劇 㧷劧 Λ 㦗卷 Τ 㦗卷 Κ 㧷劧 Υ 㨇劇 Ρ 㧷劧 ΣΩ 㨇劇 㦗卷 Κ 㧷劧 Υ 㤷則 Σ 㧗剧 Ε Μ 㨇劇 㧷劧 ΥΖ 㧷劧 㨇劇 㧷劧 ΥΛ 㧷劧 Σ 㤷則 ΕΩΡ 㤷則 㦗卷 㧷劧 Σ 㩧厗 Ρ 㧷劧 㧗剧 㥷勇 Σ 㩷呇 㤗南 Ρ 㤗南 Λ 㤗南 Μ 㨇劇 㧷劧 Σ ΤΣ 㦗卷 ΤΛ 㤗南 Κ 㦗卷 㧷劧 Υ 㨇劇 㤗南 Ρ 㦇叧 Ε 㧗剧 㤗南 Υ 㨇劇 Τ 㤷則 㧷劧 Σ Τ 㤗南 㧧勧 㩷呇 㧷劧 Σ ΜΥ 㯇唗 ε βα 㮇唷 㯇唗 ό 㤗南 㮇唷

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㨷則 㤷剧 㤷剧 㦧劇 㨷則 㥷劧 㥗刧 㨷刧 㯇則 㮷剧 㰗劇 㯇則 㫗劧 㯷勇 㯇則 㳇勧 㰗劇 㬗匇 㯷勇 㯇則 㯷勇 㮗匧 㫇升 㯇則 㬗匇 㫇升 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㳇勧 㫗劧 㯷勇 㯷勇 㫗劧 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㳇勧 㱷卷 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㯷勇 㰷厗 㬗匇 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㯇則 㮗匧 㯷勇 㮷剧 㬗匇 㮗匧 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㮗匧 㰷厗 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㥗厷 㮷剧 㮷剧 㫇升

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧 㥗刧 㩇則㥗刧 㥗刧㨷剧㩇則 㧷劇㨷剧 㧗劧㧷劇㧗劧 㨷剧 㧷劇㨷剧 㩇則㥷勇㨷剧㨷剧 㤧勧 㨷剧㥷勇㨷剧 㩇則㥷勇㩷匇㧷劇 㥷勇 㥷勇㨷剧㥷勇㥗刧 㪗匧 㪧升 㪗匧㧗劧 㪗匧 㩇則㪗匧㧗劧㥗刧 㥗刧㨷剧 㩇則㥗刧㩷匇㧗劧 㨷剧 㩇刧 㰧則 㰧則 㮧剷 㲗劗 㰗劷 㯷勗 㯷勗㯷勗㯷勗㯷勗㳇匷 㲗劗㰧則 㰗劷㯷勗 㯷勗 㯷勗㮗南 㮇卷 㮧剷 㮷厗 㯇厷 㳇匷 㰷受 㯷勗 㮗南㯷勗㮗南㮧剷 㮗南㮧剷㯷勗㳗号

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

㧷刧 㤷則 㧗剧 㨷劇 㧷刧㨷劇㤧劧 㧷刧 㩷勇 㧗剧 㨷劇 㥇勧 㧷刧 㨷劇 㨷劇 㢇匇 㬷匧 㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧㤧劧 㧷刧㧷刧 㬷匧 㯗受 㳇咇 㤧劧 㱷咧 㯗受 㮧号 㭇哇 㮧号㱇厷 㭇哇㧷刧㤧劧 㭇哇 㧗剧 㥇勧

㧷刧 㤷則 㧗剧 㨷劇 㧷刧㨷劇㤧劧 㧷刧 㩷勇 㧗剧 㨷劇 㥇勧 㧷刧 㨷劇 㨷劇 㢇匇 㬷匧 㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧㤧劧 㧷刧㧷刧 㬷匧 㯗受 㳇咇 㤧劧 㱷咧 㯗受 㮧号 㭇哇 㮧号㱇厷 㭇哇㧷刧㤧劧 㭇哇 㧗剧 㥇勧 㧷刧 㤷則 㧗剧 㨷劇 㧷刧㨷劇㤧劧 㧷刧 㩷勇 㧗剧 㨷劇 㥇勧 㧷刧 㨷劇 㨷劇 㢇匇 㬷匧 㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧㤧劧 㧷刧 㬷匧 㯗受 㳇咇 㤧劧 㱷咧 㯗受 㮧号 㭇哇 㮧号㱇厷 㭇哇㭇哇㭇哇㭇哇㭇哇 㢇匇 㬷匧 㭇哇㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㦇刧 㪗則 㥷剧 㦗劇 㧷劧 㧷劧㨷勇 㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㮗咷 㬗厗 㲗吗 㫧厷 㯷呗 㱧哗㫇哷㮷呷㬗厗㮗咷㯷呗 㥗刷 㱷剗 㮗剷 㫷劗 㮗剷㯷劷㥗刷 㮷勗 㯇勷 㱇北㯷劷㮷勗㯷劷 㫷劗 㱇北㱇北㤷南㮗剷 㱇北㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗 㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗㤗叇

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧 㩇劧㧷勗 㤷劇 㨷刧 㥗勷 㨇北㤗剧 㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㩇劧 㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧㧷勗㥗勷 㨇北㤗剧 㧷勗㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧㩷南 㦧刧 㦗則 㧗剧 㩇劇 㨷劧㨷劧 㤧勇 㨷劧 㨷劧 㩇劇 㦧刧㩇劇 㦷勷 㨷劧㩇劇㦗則㦧刧 㦧刧 㧗剧 㧗剧㦗則㨷劧 㨗北 㩇劇 㦧刧

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 «ΛΑΜ 㪇劗 Α Α.Ε 㪇劗㧧勗 ΕΝ 㧷刧㥇勷㧷刧 ΧΕ 㦗則㧷刧 ΜΕ 㤷匧 ΑΛΗ 㤧升 ΡΕ 㩇卧 ΑΝ 㦗則 Α Ετ 㫧厗 σ 㮗厷 ε 㰧受㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受㦧吷 αταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 γ 㮗厷 α τ 㭷呷 ν πε 㰗咗 ί 㯷号㭇咷㯷号 από 㭇咷㦗則 αν 㯷号㱗哧 α 㰗咗 ί 㯷号㱗哧 έω 㰧受㱗哧㭇咷㥇勷

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 ΛΑΜ 㪇劇 Α Α.Ε. Ε 㯗劷 δ 㮗勗 ά 㯇勷 ε 㰷北 ες 㧷刧㮗勗㮧匷 ο 㯗劷 ο 㯇勷㮗勗㮧匷㫗南 ς Κ 㬗卷 τ 㬗卷㰷北 τά 㰷北 ε 㮗勗 ς 㬷厗㮗勗㬗卷 τη 㯗劷㰇厷 ερ 㫷受 οδο 㬗卷㰇厷 ό 㫷受㦗則㬗卷㯗劷 ο 㱗吇㬗卷 ρ 㫷受 ο 㱗吇㫗南 ως 㱗吇㫷受 Μ 㬗卷 ρτ 㫷受 ο 㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㨷剧㳗呷㯇勷

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 㯷刷 Ε 㯧剗 ά 㯇剷 η 㯗劗㯷刷 Υ 㰇勇㯷刷 χ 㰗勧 ε 㲗匇 τ 㮗匧 κ 㳇升 κατ ε 㰇勇㮗匧㮷卷㯷刷 γ 㫧厗㯗劗㯇剷 άθη 㯇剷 α 㤗厷 Κ 㤗厷㥇受 Η 㧇号㤗厷

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΕΩΣ 31/3/2008 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µ 㭷勧㫗北㯗劇 ες 㥗匷㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες Ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ 㥗刧 Τ 㤗則 Ι 㨗剧㥗刧 Ι 㤗則㥗刧 ΛΛ 㥷劇 ΝΙ 㦧劧 ΩΝ 㧧勇㥗刧 ΝΟ 㥇勧 ΟΧ 㥗刧 ΙΩΝ Λ 㤗則㧇匇 Ψ 㤗則㤗則㧇匇㥗刧㧇匇 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΠΧΠ) 㤧刧 ε 㬧則

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗 㤷刷 Ν 㪗剗 Μ 㥷剷 Τ 㧷劗 Υ 㥇劷 Ι 㧷劗 Ι 㦧勗㥷剷 ΤΙ 㦧勗㧷劗 Υ ΣΥΜ 㤧勷㧷劗 ΥΛΙ 㧷劗 Υ Τ 㥷剷 Σ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑΣ Μ 㥗北 Τ 㥷剷 Ν 㥗北 Π 㪗剗 ΝΥΜΙΑ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑ 㥗北 ΛΛ 㥷剷 ΝΙ 㦧勗㪗剗 Ν 㧧南㥗北 Ν 㧷劗㥇劷㧷劗 Χ 㥗北 Ι 㪗剗 Ν ΛΑΜ 㪇卷 Α Α. 㥗北.» ΣΧ 㥗北 ΤΙ 㦧勗

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΕΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 㩧則 Ε 㤧剧 Ρ 㧷劇 Υ 㤗劧 ΡΙ 㧷劇 Υ 㤗劧㤗劧㤗劧 Σελίδα 1 από 11 㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 2 Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ... 3 2.1 Τίτλος κόµµατος... 3 2.2 Έδρα... 4 2.3 Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες 㥗匧㯗劇 δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 㧷刧 ι 㰷則 υ 㯗剧 η 㯇劇㯇劇 έ 㯗剧㭗劧 ς 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς 㧷刧 ικ 㯷匇㯗剧㯷匇㯇劇 ικές Κ 㬗匧 τ 㬗匧㰷則 τ 㫇勧㰷則㭗劧 ις 㭗劧㬷升

Διαβάστε περισσότερα

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 㥗刧㦷升㦷升㥷劧㧗匇 ΙΚ 㥷劧㥇剧㥷劧㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧㦷升㩷勧 Ω 㦷升㥇剧㦷升㥗刧㦷升㦷升㯷叧 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇㧇匧㧇匧㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇㦷升㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧 ΥΡΩΠ 㤗劇 ΪΚ 㥷劧㥗刧㧗匇 ΩΣ 㥷劧

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα Θ εδ μ ω εκ γ Θηνακ Πρα τ ρε εν ε δαφ ρετα α δημ υργη ε μ α ρα η εδ γω λ γ μ βη ω Ψ υ ψηφ ω τ υ ζητη α την Φ ω αρ ηγ κ μ τω ε δ φ ρε εκλ γ κ αναμετρη ε α σ ετ την δ μ λ δ η ρ φ ργλ μ ε ε ε δη ε δ λφερ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S.

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S. = 8 = Ntt μκρτρκυμί G+ G+ κ κ ν ν φ μ λ,μ', ν,μ'... τ θ λς κ κν' ντ π φ τ G+ λ,μ', ρ'μ... τ θ τ 5 F+ G+ ( Em ) μ ν λ γ ν πρ σ χς/χ'τ μ κρ τρ κυ μ χ 7 F+ κν' τ κυ μ G+ τ ρ τ percussion(djembe/cajon) ukulele/guitar

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 154 156 Α ΟΜΑ ΑΣ

3.2. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 154 156 Α ΟΜΑ ΑΣ . Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 54 56 Α ΟΜΑ ΑΣ. Από µία τράπουλα µε 5 φύλλα παίρνουµε ένα στην τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων : i) Το φύλλο είναι 5 ii) Το φύλλο δεν είναι 5 i) εχόµαστε

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΡΙΗΣ ΜΑΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΡΙΗΣ ΜΑΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με δ α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 ! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 2 # 2 ) % #! (& 3454 ! #! # % &! ())( #! #! ! # # # # # # %% & () + #, + + % + + +. #, / +,. 0 % + # 1 # # 2 324 5 6 # # # 6 34 5 + + + 1., 7

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα