ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ"

Transcript

1 ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Φεβρουάριος 1992), καὶ Προσθήκη (2012) Β. Ὁ Συνοπτικὸς Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Μάϊος 2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι: Συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ βρίσκονται ἐκτεθειµένες στὸ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ: Δηµοσιεύσεις ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν µετευκλειδείων (IG II 2 ) καὶ τῶν προευκλειδείων (IG I 3 ) Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Φεβρουάριος 1992). Τὴν σύνταξη τοῦ Καταλόγου τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως ἀνέλαβε τὸ 1989 ὁ ὑπογραφόµενος κατόπιν τῆς ἐπιθυµίας τῆς Ἐπιτροπῆς συντηρήσεως τῶν µνηµείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ) νὰ γνωρίζει τὴν κατάσταση τῶν ἐνεπιγράφων λίθων ποὺ βρίσκονται στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τῆς ὑποβολῆς σχετικῆς προτάσεώς του. Γιὰ τὴν σύνταξη τοῦ Καταλόγου ἐργάστηκαν ἐκτὸς τοῦ γράφοντος οἱ παλαιοὶ µαθητές του Γεωργία Ε. Μαλούχου, Ἀθ. Ἀλ. Θέµος, καὶ Μαρία Διακουµάκου. Οἱ δύο τελευταῖοι ἀσχολήθηκαν κυρίως µὲ τὴν βιβλιογραφικὴ συλλογὴ τῶν ἐπιγραφῶν (2154 τὸν ἀριθµό) ποὺ κατὰ καιροὺς ἀνεσκάφησαν ἢ πάντως βρέθηκαν στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως, ἀλλὰ δὲν βρίσκονται σήµερα ἐκεῖ τὸ µέγιστο µέρος τῶν ἐπιγραφῶν αὐτῶν µεταφέρθηκε κατὰ καιροὺς στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο (τότε Ἐπιγραφικὴ Συλλογή) καὶ µικρὸς ἀριθµὸς στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο. Ἡ ἐργασία ὁλοκληρώθηκε καὶ κατατέθηκε στὴν Ἐπιτροπὴ τὸν Φεβρουάριο τοῦ Ὁ Κατάλογος περιλαµβάνει τὶς ἐπιγραφές (388) ποὺ βρίσκονται στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως, ἐκτίθενται στὸ Μουσεῖο 1 ἢ φυλάσσονται στὶς ἀποθῆκες τῆς Ἀκροπόλεως. Διαιρεῖται σὲ δύο µέρη τὸ πρῶτο περιλαµβάνει τὶς ἐπιγραφὲς τοῦ ὑπαιθρίου χώρου τῆς Ἀκροπόλεως (199), τοῦ Μουσείου (21), καὶ τῆς κυρίως ἀποθήκης τοῦ Μουσείου (39). [Σύνολον ἐπιγραφῶν 259]. Τὸ δεύτερο µέρος περιλαµβάνει ἐπιγραφές (129), κυρίως θραύσµατα, ποὺ φυλάσσονται στὴν µικρὴ ἀποθήκη νοτίως τοῦ Μουσείου. Ἡ ἀξία τοῦ Καταλόγου ἔγκειται στὸ ὅτι 1) γιὰ πρώτη φορὰ συγκεντρώνονται σὲ µία ἔκδοση οἱ ἐπιγραφὲς τῆς Ἀκροπόλεως, ὅσες βρίσκονται ἀκόµα ἐκεῖ, στὸν ὑπαίθριο χῶρο, στὶς ἀποθῆκες καὶ στὸ Μουσεῖο 2) παρέχει τὸν ἀκριβῆ τόπο εὑρέσεως κάθε µιᾶς ἐπιγραφῆς, ἐφ ὅσον εἶναι γνωστός, καὶ αὐτολεξεὶ τὸ σχετικὸ χωρίο τῆς πρώτης δηµοσιεύσεως 3) δίδει ἐνηµερωµένη καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον πλήρη βιβλιογραφία 4) παρέχει τὰ κείµενα πλείστων ὅσων δηµοσιευµένων ἐπιγραφῶν κατόπιν αὐτοψίας, ὥστε δίδονται νέες ἀναγνώσεις καὶ διορθώσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁρισµένες περιπτώσεις νέες, ἄγνωστες προηγουµένως, ἀναγραφές 5) δίδει τὴν θέση ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπου βρίσκεται ἡ ἐπιγραφή. Ἡ σηµασία τῆς πληροφορίας εἶναι προφανής, καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς λίθους ποὺ βρίσκονται στὸν ὑπαίθριο χῶρο. Τὸν Κατάλογο συνοδεύει καὶ ἀρχεῖο σὲ ἠλεκτρονικὴ µορφὴ ποὺ περιλαµβάνει τὰ βιβλιογραφικὰ λήµµατα τῶν ἐπιγραφῶν (2154), οἱ ὁποῖες βρέθηκαν στὴν Ἀκρόπολη, ἀλλὰ δὲν βρίσκονται σήµερα ἐκεῖ. [Προσθήκη Χάριν τῆς ἱστορίας τῆς ἔρευνας ὀφείλω νὰ σηµειώσω τὰ ἑξῆς: Μετὰ τὴν κατάθεση στὴν Ἐπιτροπή, ἀντίγραφο τοῦ Καταλόγου ἐδόθη καὶ στὴν ἁρµόδια Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων. Ἔκτοτε ὁ Κατάλογος ἔχει καταστῆ τὸ κυρίως Εὑρετήριο ποὺ χρησιµοποιεῖ ἡ Ἐφορεία, γιὰ νὰ ἐντοπίζει εὐχερῶς τοὺς λίθους, νὰ γνωρίζει τὸ κείµενο τῆς ἐπιγραφῆς καὶ τὴν βιβλιογραφία, καὶ νὰ ἀπαντᾶ ἐγκαίρως στὰ αἰτήµατα τῶν ἐρευνητῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων. Στὰ τέλη τοῦ 1992 ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ 1993 ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν ὑπογραφόµενο 1 Σηµείωση 2012: Τὰ παρεχόµενα στοιχεῖα ἀφοροῦν στὴν κατάσταση τῆς Ἀκροπόλεως τὸ 1992, πρὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ νέου Μουσείου. 3

4 ἀντίγραφα τοῦ Καταλόγου στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο καὶ ἀργότερα στὸν διευθυντὴ τοῦ Ἀρχείου τῶν Inscriptiones Graecae, φίλο καθ. Klaus Hallof. Σκοπὸς ἦταν νὰ διευκολύνεται ἡ ἐργασία τῆς Ἐφορείας καὶ τῶν δύο αὐτῶν σπουδαίων γιὰ τὴν µελέτη τῶν ἐπιγραφῶν ἱδρυµάτων. Λυποῦµαι νὰ σηµειώσω ὅτι πληροφορίες ποὺ δίδονται στὸν Κατάλογο ἔγιναν γνωστές, -ὀρθῶς-, κατ ἐπανάληψιν σὲ ξένους ἐρευνητές, καὶ ἀξιοποιήθηκαν ἀναλόγως χωρὶς ὅµως νὰ ἀναφέρεται καὶ ἡ πηγή τους. 2 ]. Α.Π.Μ. Β. Ὁ Συνοπτικὸς Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Μάϊος 2012). Μετὰ τὴν παρέλευση εἴκοσι ἐτῶν ἀπὸ τὴν κατάθεση (1992) τοῦ ἀναλυτικοῦ Καταλόγου τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως στὴν Ἐπιτροπὴ συντηρήσεως τῶν µνηµείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ) καὶ στὴν Α Εφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων ἀποφασίσαµε τὴν ἔκδοση σὲ ἠλεκτρονικὴ κατ ἀρχὰς µορφὴ καὶ τὴν ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο, στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας, τοῦ Συνοπτικοῦ Καταλόγου τῶν ἐκδεδοµένων ἐπιγραφῶν ποὺ ἀπόκεινται σήµερα στὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ στὶς ἀποθῆκες καὶ ὅσων ἐκτίθενται στὸ νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως. Στὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο παρέχονται οἱ δηµοσιεύσεις τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως. Προτάσσονται οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ περιλαµβάνονται στὶς Inscriptiones Graecae (IG I 3, IG II 2, IG III, IG ΙΙ 3 2), κατὰ τὸν ἀριθµό τους στοὺς ἀντίστοιχους τόµους, καὶ ἀκολουθοῦν ὅσες δηµοσιεύθηκαν µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν σχετικῶν τόµων τῶν IG ἢ δὲν περιελήφθησαν σὲ αὐτούς. Γιὰ τὴν σύνταξη τοῦ Συνοπτικοῦ Καταλόγου στηριχθήκαµε βεβαίως στὸν ἀναλυτικό, ἀλλὰ φροντίσαµε νὰ ἐντάξωµε ὅλες τὶς ἐπιγραφὲς ποὺ δηµοσιεύθηκαν ἐν τῷ µεταξύ, στὸ διάστηµα τῆς εἰκοσαετίας αὐτῆς, καὶ ἦσαν πολλές, ὅπως µπορεῖ εὐχερῶς νὰ διαπιστώση κανείς. Δίδεται ἐδῶ ἡ εὐκαιρία νὰ σηµειώσωµε ὀλίγα χάριν τῆς ἱστορίας τῆς ἔρευνας. Αµέσως µετὰ τὴν ὁλοκλήρωση καὶ κατάθεση τοῦ Καταλόγου τὸ 1992 µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς συντηρήσεως τῶν µνηµείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ), ἀλλὰ καὶ ὁ τότε διευθυντὴς τῆς ἁρµοδίου Ἐφορείας, µᾶς προέτρεπαν νὰ τυπώσωµε τὸν Κατάλογο µὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ προτροπὴ µετετράπη σὲ ἐπίµονη πίεση καὶ ἐµµέσως ἐκδηλούµενη δυσφορία γιὰ τὴν «καθυστέρηση». Ἐξηγήσαµε τότε ἀρκετὲς φορὲς προφορικῶς, ἀλλὰ καὶ γραπτῶς, ὅτι αὐτὸ δὲν ἦταν δυνατόν, διότι στὸ δεύτερο µέρος τοῦ Καταλόγου ποὺ περιλαµβάνει 129 ἐπιγραφές, κυρίως θραύσµατα, ποὺ φυλάσσονται στὴν µικρὴ ἀποθήκη νοτίως τοῦ Μουσείου, ὑπάρχουν καὶ µικρὰ ἀδηµοσίευτα θραύσµατα, ποὺ πιθανώτατα συνανήκουν ἢ καὶ συναρµόζονται µὲ δηµοσιευµένες ἐπιγραφές, µεταξὺ τῶν ὁποίων µερικὲς σπουδαῖες, κεφαλαιώδους σηµασίας γιὰ τὴν Ἱστορία τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν. Ἔπρεπε λοιπὸν πρῶτα νὰ µελετηθοῦν προσεκτικὰ τὰ θραύσµατα αὐτά, νὰ ἀποδοθοῦν ὅπου τυχὸν ἀνήκουν, καὶ νὰ δηµοσιευθοῦν κατὰ τὸν πρέποντα τρόπο µεµονωµένως, καὶ ὄχι νὰ δοθοῦν ἀταύτιστα µέσα στὸν κατάλογο. Αὐτὸ ἐπέβαλλε ἡ ἐπιστηµονικὴ δεοντολογία τῆς ἐπιγραφικῆς ἐπιστήµης. Δὲν σφάλαµε στὴν ἐκτίµησή µας. Μεταξὺ τῶν 129 λίθων τῆς µικρῆς ἀποθήκης (ἔχει πιὰ καταργηθῆ ὡς 2 Ὁ φιλέρευνος ἀναγνώστης ἂς ἀνατρέξη στὸν πρὸ διετίας σχεδὸν ἐκδοθέντα συλλογικὸ τόµο Die Akropolis von Athen, R. Krumeich C. Witschel (eds.), Wiesbaden

5 ἀποθήκη ἐπιγραφῶν) νοτίως τοῦ Μουσείου ταυτίσθηκαν καὶ δηµοσιεύθηκαν νέα θραύσµατα σπουδαίων ἐπιγραφῶν τοῦ 5ου αἰ. π.χ. τοῦ ψηφίσµατος τῆς Σαλαµῖνος (IG I 3 1), τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Ἑκατοµπέδου (IG I 3 4), τῆς συνθήκης Ἀθηναίων καὶ Ἀργείων (IG I 3 86), τοῦ ψηφίσµατος τῆς τάξεως τοῦ φόρου (IG I 3 71), τῆς πρώτης στήλης τῆς ἑξηκοστῆς τοῦ φόρου (IG I εἰδικῶς IG I 3 270), τῶν δαπανῶν τῶν ἐτῶν 418/7-415/4 π.χ. (IG I 3 370), τοῦ λόγου τῶν ἱερῶν ἀναθηµάτων τοῦ Βραυρωνίου (IG I ) ἐπίσης θραύσµατα ψηφισµάτων τοῦ 4ου καὶ 3ου αἰ. π.χ. (IG IΙ 2 243, 363, , 1195), καταλόγων (IG IΙ ) καὶ ἀναθηµατικῶν ἐπιγραφῶν (IG Ι³ 941), ἀλλὰ καὶ νέων, ἀγνώστων προηγουµένως, ἐπιγραφῶν (ψηφισµάτων, καταλόγων, ἀναθηµατικῶν, τιµητικῶν καὶ ἐπιτυµβίων ἐπιγραφῶν), τὰ ὁποῖα δηµοσιεύθηκαν µὲ τὸν ἐπιβαλλόµενο σχολιασµό. Καὶ µόνη ἡ ἀνάγνωση τῶν παρατιθεµένων στὴν Προσθήκη ΙΙ δηµοσιεύσεων ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν µετευκλειδείων (IG II 2 ) καὶ τῶν προευκλειδείων (IG I 3 ), τὶς ὁποῖες κρίναµε ἀναγκαῖο νὰ παρουσιάσωµε ἐδῶ, καθιστᾶ φανερὴ τὴν ἐργασία ποὺ ἔχει συντελεσθῆ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια, κυριώτατα ἀπὸ µέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἐρευνητές. Πρέπει πάντως νὰ σηµειώσωµε ὅτι µένει ἀκόµη λίγη ἐργασία νὰ γίνη καὶ νὰ δηµοσιευθοῦν µερικὰ θραύσµατα ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Στὴν Προσθήκη Ι δίδεται συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ ἐκτίθενται στὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως. Εὐχαριστοῦµε θερµῶς καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ τοὺς παλαιοὺς ἐφόρους τῶν Ἀρχαιοτήτων, προϊσταµένους τῆς Α Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων, διότι διευκόλυναν προθύµως καὶ µὲ κάθε τρόπο τὴν ἐργασία µας, τὴν σεβαστὴ κυρία Ἔβη Τουλούπα καὶ τὶς κυρίες Ἰσµήνη Τριάντη καὶ Ἄλκηστη Χωρέµη εὐχαριστοῦµε ἐπίσης τοὺς παλαιοὺς ἐφόρους καὶ προϊσταµένους τῆς Ἐφορείας κ. Π. Καλλιγᾶ καὶ Ἀλ. Μάντη. Θερµὲς εὐχαριστίες ὀφείλοµε καὶ στὴν ἐπιµελήτρια Ἀρχαιοτήτων κ. Χριστίνα Βλασσοπούλου γιὰ τὴν πολύτιµη κατὰ καιροὺς βοήθειά της. Tὰ τελευταῖα χρόνια συνέδραµαν προθύµως τὴν ἐργασία µας, φροντίζοντας παραλλήλως νὰ µᾶς ἐνηµερώνουν γιὰ τυχὸν νέα εὑρήµατα ἀπὸ τὸν ἱερὸ βράχο, οἱ ἀρχαιολόγοι κυρίες Βάλη Γεωργαντᾶ καὶ Ἐλισάβετ Σιουµπάρα τὶς εὐχαριστοῦµε. Στὴν ἔγκαιρη ἀνταπόκριση τῆς κ. Γεωργαντᾶ καὶ στὴν ἰδιαίτερη φροντίδα της γιὰ τοὺς ἐνεπιγράφους λίθους ὀφείλονται ἀναγκαῖα στοιχεῖα (ἀριθµοὶ εὑρετηρίου), ποὺ κατόπιν ἐλέγχου µᾶς παρέσχε, ὥστε νὰ µειωθοῦν οἱ ἐλλείψεις τοῦ δηµοσιευοµένου καταλόγου. Ἐλπίζοµε ὅτι ἡ δηµοσίευση τοῦ Συνοπτικοῦ Καταλόγου θὰ εἶναι χρήσιµη γιὰ τοὺς ἐρευνητὲς καὶ τὸ ἔργο τῆς ἁρµοδίου Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων. Α.Π.Μ. - Γ.Ε.Μ. 5

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Inscriptiones Graecae (ΙG) I 3 * * Β. περ. = Βιβλίον περισυλλογῆς ΜΑ = Μουσεῖον Ἀκροπόλεως ΝΑΓ = Νοτίως Ἀκροπόλεως, Γλυπτὰ ΝΚ = Νότια κλιτὺς Υ = Ὑστερορρωµαϊκὴ δεξαµενὴ IG Ι³ 1 c. Αdd. p. 935 (νέο θραῦσµα) MA Τώρα EM βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 IG Ι³ 4 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. ΗΟΡΟΣ IG Ι³ 40 IG Ι³ 48 bis ΜΑ 6474 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 71 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. Studies 18-64, ἀρ. 1 IG Ι³ 86 (νέο θραῦσµα) IG Ι³ 127 (=IG ΙΙ² 1) IG Ι³ 183 ΜΑ 7027 IG Ι³ 191 IG Ι³ 270 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. Studies , ἀρ. 7 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ a MA Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. Studies , πίν. 12, εἰκ. 19 IG Ι³ 370 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. Studies , ἀρ. 13 IG Ι³ (νέο θραῦσµα) IG Ι³ 505 fr. a ΜΑ IG Ι³ 505 fr. b ΜΑ IG Ι³ 506 ΜΑ IG Ι³ 511. Τώρα ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. Studies , ἀρ. 16 IG Ι³ 593 ΜΑ 624 IG Ι³ 596 IG Ι³ 604 IG Ι³ 607 ΜΑ 3760 IG Ι³ 610 ΜΑ ΜΑ 596. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως 6

7 IG Ι³ 616 ΜΑ IG Ι³ 617 IG Ι³ 618 ΜΑ 124. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 619 ΜΑ 6969 IG Ι³ 620 ΜΑ 6971 IG Ι³ 628 ΜΑ 681. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 629 ΜΑ 6974 IG Ι³ 631 ΜΑ 3759 IG Ι³ 643 ΜΑ 6976 IG Ι³ 644 ΜΑ 683. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 645 ΜΑ 6968 IG Ι³ 646 ΜΑ 6972 IG Ι³ 647 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 649 ΜΑ 6980 IG Ι³ 666 ΜΑ IG Ι³ 671 ΜΑ 6961 IG Ι³ 680 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 681 fr. a ΜΑ IG Ι³ 690 ΜΑ 6960 IG Ι³ 699 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 701 fr. a ΜΑ 6973 IG Ι³ 719 ΜΑ 6970 IG Ι³ 728 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 730 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 744 ΜΑ 6975 IG Ι³ 751 ΜΑ IG Ι³ 756 ΜΑ 6962 IG Ι³ 758 ΜΑ 609, 686. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 764 fr. a ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 767 MA IG Ι³ 778 ΜΑ 6967 IG Ι³ 785 ΜΑ 6966 IG Ι³ 786 ΜΑ 6964 (πρώην ΕΜ 6252), 6964α (πρώην ΕΜ 6505) IG Ι³ 787 fr. c ΜΑ 3763 (συνανήκει µὲ τὸ ΕΜ 6484= IG Ι³ 787 fr. d) IG Ι³ 788 ΜΑ 9746, Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως 7

8 IG Ι³ 794 ΜΑ 607 IG Ι³ 798 ΜΑ 6979 IG Ι³ 798 bis ΜΑ 6965 IG Ι³ 813 IG Ι³ 814 IG Ι³ 820 ΜΑ 6977 IG Ι³ 833 (καὶ IG ΙΙ² 4147) IG Ι³ 835 ΜΑ 7898 IG Ι³ 847 ΜΑ IG Ι³ 848 IG Ι³ 850 (καὶ IG ΙΙ² 4168) ΜΑ IG Ι³ 852 ΜΑ IG Ι³ 859 (καὶ IG ΙΙ² 4156) ΜΑ IG Ι³ 864 ΜΑ IG Ι³ 869 (καὶ IG ΙΙ² 3434) ΜΑ IG Ι³ 875 (καὶ IG ΙΙ² 3889) ΜΑ IG Ι³ 880 ΜΑ IG Ι³ 883 ΜΑ IG Ι³ 885 ΜΑ 6978 IG Ι³ 893 ΜΑ IG Ι³ 895 ΜΑ IG Ι³ 900 (καὶ IG ΙΙ² 4143) ΜΑ IG Ι³ 903 ΜΑ 7345 IG Ι³ 941 (νέο θραῦσµα) IG Ι³ 944 ΜΑ 6981 IG Ι³ 983 adn. ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 13-14, ἀρ. 2, πίν. 2-3 [SEG XLVI 65] ΜΑ 7355 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ (συνανήκει µὲ τὸ EM 13232, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸ ΕΜ) ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. ΗΟΡΟΣ Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙ 2 IG ΙΙ² 1. IG Ι³ 127 IG ΙΙ² 49 IG ΙΙ² 101 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG ΙΙ² 243 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. ΗΟΡΟΣ 14-16, καὶ IG ΙΙ 3 2, 325 fr. b IG ΙΙ² 363 (νέο θραῦσµα) ΜΑ βλ. IG ΙΙ 3 2, 439 8

9 IG ΙΙ² 646 (τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο) ΜΑ IG ΙΙ² 689 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. ΗΟΡΟΣ IG ΙΙ² 735 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ (+7504) βλ. Ἀττικαὶ ἐπιγραφαὶ IG ΙΙ² 1072 ΜΑ IG ΙΙ² 1195 (νέο θραῦσµα) ΜΑ καὶ Υ 969. Τώρα ΕΜ βλ. Μικρὸς Ἱεροµνήµων IG ΙΙ² 1534 (νέο θραῦσµα) ΜΑ 7358 IG ΙΙ² Αgora ΧV 13 ΜΑ IG ΙΙ² 1926 ΜΑ IG ΙΙ² 2293 ΜΑ IG ΙΙ² 2310 IG ΙΙ² 2338 ΜΑ IG ΙΙ² 2385 fr. a βλ. Αleshire, Αsklepios at Αthens, καὶ HOΡΟΣ 8-9 ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι χαραγµένη στὸν λιθόπλινθο Β 4,12 τῆς ν. ὄψεως τοῦ β. τοίχου τῆς Α. στοᾶς τῶν Προπυλαίων IG ΙΙ² 2794 ΜΑ IG ΙΙ² 2800 ΜΑ IG ΙΙ² 2810 ΜΑ IG ΙΙ² 2882 (καὶ IG ΙΙ² 4133) ΜΑ IG ΙΙ² 3019 ΜΑ IG ΙΙ² 3025 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG ΙΙ² 3026 ΜΑ 6465 (ἐντοπίσθηκε µόνον ὁ λίθος a) IG ΙΙ² 3055 IG ΙΙ² 3122 ΜΑ IG ΙΙ² 3125 ΜΑ IG ΙΙ² 3127 ΜΑ IG ΙΙ² 3131 ΜΑ IG ΙΙ² 3134 IG ΙΙ² 3173 ΜΑ IG ΙΙ² 3180 ΜΑ IG ΙΙ² 3193 ΜΑ IG ΙΙ² 3198 στὴν πύλη Βeulé ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως εἶναι κτισµένη ὡς τµῆµα τοῦ µεσαίου πεσσοῦ τῆς δ. προσόψεως τῆς ν. πτέρυγας τῶν Προπυλαίων 9

10 IG ΙΙ² 3240 ΜΑ IG ΙΙ² 3244 ΜΑ IG ΙΙ² 3249 ΜΑ IG ΙΙ² 3253 (καὶ IG ΙΙ² 3829c) ΜΑ IG ΙΙ² 3254 (καὶ IG ΙΙ² 3829d) ΜΑ IG ΙΙ² 3255 (καὶ IG ΙΙ² 3829b) ΜΑ IG ΙΙ² 3256 (καὶ IG ΙΙ² 3829a) ΜΑ IG ΙΙ² 3260 IG ΙΙ² 3266 ΜΑ IG ΙΙ² 3272 ΜΑ IG ΙΙ² 3277 IG ΙΙ² 3284 (καὶ IG ΙΙ² 3829a) ΜΑ IG ΙΙ² 3311 ΜΑ IG ΙΙ² 3314 ΜΑ IG ΙΙ² 3409 ΜΑ IG ΙΙ² 3430 στὸ ἀνατολικὸ ἐπιστύλιο τοῦ Παρθενῶνος IG ΙΙ² 3432 ΜΑ IG ΙΙ² 3434 (καὶ IG Ι³ 869) ΜΑ IG ΙΙ² 3437/8 ΜΑ IG ΙΙ² 3440 ΜΑ IG ΙΙ² 3441 ΜΑ IG ΙΙ² 3442 ΜΑ IG ΙΙ² 3444 ΜΑ IG ΙΙ² 3453 ΜΑ IG ΙΙ² 3472 ΜΑ IG ΙΙ² 3534 ΜΑ IG ΙΙ² 3535 ΜΑ IG ΙΙ² 3538 ΜΑ IG ΙΙ² 3548 ΜΑ IG ΙΙ² 3554 ΜΑ IG ΙΙ² 3582 IG ΙΙ² 3596 ΜΑ IG ΙΙ² 3690 ΜΑ IG ΙΙ² 3691 (καὶ IG ΙΙ² 4119) ΜΑ IG ΙΙ² 3721 ΜΑ

11 IG ΙΙ² 3774 ΜΑ IG ΙΙ² 3786 ΜΑ IG ΙΙ² 3787 ΜΑ IG ΙΙ² 3790 ΜΑ IG ΙΙ² 3816 ΜΑ IG ΙΙ² 3823 (καὶ IG ΙΙ² 3912) ΜΑ IG ΙΙ² 3824 ΜΑ IG ΙΙ² 3825 ΜΑ IG ΙΙ² 3827 ΜΑ IG ΙΙ² 3828 ΜΑ IG ΙΙ² 3829a (καὶ IG ΙΙ² 3284) ΜΑ IG ΙΙ² 3829b (καὶ IG ΙΙ² 3255) ΜΑ IG ΙΙ² 3829c (καὶ IG ΙΙ² 3253) ΜΑ IG ΙΙ² 3829d (καὶ IG ΙΙ² 3254) ΜΑ IG ΙΙ² 3829e (καὶ IG ΙΙ² 3256) ΜΑ IG ΙΙ² 3834 ΜΑ IG ΙΙ² 3850 (καὶ IG ΙΙ² 4159) ΜΑ IG ΙΙ² 3868 (καὶ IG ΙΙ² 3890) ΜΑ IG ΙΙ² 3870 ΜΑ IG ΙΙ² 3876 ΜΑ IG ΙΙ² 3880 ΜΑ IG ΙΙ² 3881 ΜΑ IG ΙΙ² 3882 (καὶ IG ΙΙ² 4117) ΜΑ IG ΙΙ² 3889 (καὶ IG Ι³ 875) ΜΑ IG ΙΙ² 3890 (καὶ IG ΙΙ² 3868) ΜΑ IG ΙΙ² 3891 ΜΑ IG ΙΙ² 3912 (καὶ IG ΙΙ² 3823) ΜΑ IG ΙΙ² 3926 (a) ΜΑ IG ΙΙ² 3926 (b) ΜΑ IG ΙΙ² 3952 ΜΑ IG ΙΙ² 3962 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4029 ΜΑ IG ΙΙ² 4036 ΜΑ IG ΙΙ² 4080 ΜΑ

12 IG ΙΙ² 4100 ΜΑ IG ΙΙ² 4102 ΜΑ IG ΙΙ² 4104 ΜΑ IG ΙΙ² 4106 ΜΑ IG ΙΙ² 4113 ΜΑ IG ΙΙ² 4117 (καὶ IG ΙΙ² 3882) ΜΑ IG ΙΙ² 4118 ΜΑ IG ΙΙ² 4119 (καὶ IG ΙΙ² 3691) ΜΑ IG ΙΙ² 4122 IG ΙΙ² 4123 ΜΑ IG ΙΙ² 4125 ΜΑ IG ΙΙ² 4126 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4128 ΜΑ IG ΙΙ² 4133 (καὶ IG ΙΙ² 2882) ΜΑ IG ΙΙ² 4135 ΜΑ IG ΙΙ² 4139 ΜΑ IG ΙΙ² 4141 ΜΑ IG ΙΙ² 4143 (καὶ IG Ι³ 900) ΜΑ IG ΙΙ² 4144 ΜΑ IG ΙΙ² 4145 IG ΙΙ² 4147 (καὶ IG Ι³ 833) ΜΑ IG ΙΙ² 4156 (καὶ IG Ι³ 859) ΜΑ IG ΙΙ² 4157 IG ΙΙ² 4159 (καὶ IG ΙΙ² 3850) ΜΑ IG ΙΙ² 4162 ΜΑ IG ΙΙ² 4163 ΜΑ IG ΙΙ² 4164 ΜΑ IG ΙΙ² 4166 (καὶ IG ΙΙ² 4269) ΜΑ IG ΙΙ² 4168 (καὶ IG Ι³ 850) ΜΑ IG ΙΙ² 4170 ΜΑ 6138 IG ΙΙ² 4175 ΜΑ IG ΙΙ² 4176 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4181 ΜΑ IG ΙΙ² 4184 ΜΑ IG ΙΙ² 4185 ΜΑ

13 IG ΙΙ² 4186 ΜΑ IG ΙΙ² 4187 ΜΑ IG ΙΙ² 4193 ΜΑ IG ΙΙ² 4210 ΜΑ IG ΙΙ² 4212 ΜΑ IG ΙΙ² 4217 (καὶ IG ΙΙ² 4222) ΜΑ IG ΙΙ² 4222 (καὶ IG ΙΙ² 4217) ΜΑ IG ΙΙ² 4230 ΜΑ IG ΙΙ² 4237 ΜΑ IG ΙΙ² 4243 ΜΑ IG ΙΙ² 4266 ΜΑ IG ΙΙ² 4269 (καὶ IG ΙΙ² 4166) ΜΑ IG ΙΙ² 4272 ΜΑ IG ΙΙ² 4295 ΜΑ IG ΙΙ² 4307 ΜΑ IG ΙΙ² 4318 ΜΑ IG ΙΙ² 4319 ΜΑ 1784 IG ΙΙ² 4331 ΜΑ IG ΙΙ² 4335 IG ΙΙ² 4340 ΜΑ IG ΙΙ² 4342 ΜΑ IG ΙΙ² 4591 IG ΙΙ² 4596 IG ΙΙ² 4640 IG ΙΙ² 4758 MA λάξευµα στὸν βράχο τῆς Ἀκροπόλεως IG ΙΙ² 4883 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4905 ΜΑ IG ΙΙ² 4911 ΜΑ IG ΙΙ² 4919 ΜΑ IG ΙΙ² 4982 ΜΑ IG ΙΙ² 5166 ΜΑ IG ΙΙ² 5206 ΜΑ IG ΙΙ² 6724 ΜΑ IG ΙΙ² 6777 ΜΑ IG ΙΙ² 9002 στὴν πύλη Βeulé 13

14 IG ΙΙ² 9797 ΜΑ IG ΙΙ² IG ΙΙ² IG ΙΙ² Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙ 2 pars V [ἔκδ. 2008] IG ΙΙ² ΜΑ IG ΙΙ² ΜΑ IG ΙΙ² ΜΑ IG ΙΙ² ΜΑ [Β. περ. 324] IG ΙΙ² ΜΑ [ΝΚ 101] IG ΙΙ² ΜΑ 7017 [Β. περ. 256] IG ΙΙ² ΜΑ 4293 IG ΙΙ² ΜΑ [Β. περ. 328] Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙΙ IG ΙΙΙ 985 ΜΑ Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙ 3 2 [2012 ὑπὸ ἐκτύπωσιν] IG ΙΙ 3 2, 325 fr. b (νέο θρ. τῆς IG II 2 243) MA (HOΡΟΣ 14-16, 51-54) IG ΙΙ 3 2, 392 MA (HOΡΟΣ 14-16, 55-58, ἀρ. 1) IG ΙΙ 3 2, 439 fr. C (νέο θρ. τῆς IG II 2 363) ΜΑ (HOΡΟΣ 14-16, 58-59, ἀρ. 2) 14

15 Αleshire, Αsklepios at Αthens 5-11 [SEG XXXIX 166] (νέο θραῦσµα τῆς ΙG ΙΙ² 1534, βλ. HΟΡΟΣ 8-9) ΜΑ 7358 Annuario della R. Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente (ASAtene) IV-V ( ) 56, ἀρ. 9 58, ἀρ. 34 ΜΑ , ἀρ. 56 ΜΑ , ἀρ. 67 ΜΑ , ἀρ. 82 [SEG III 252] ΜΑ Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον (ΑΔ) 19 (1964) [1966] Β1, 24, πίν. 13 γ [SEG XXIII 125. XLI 166] ΜΑ (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 30α [SEG XXIII 132] ΜΑ (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 31α [SEG XXIII 98] ΜΑ (1969) Β1, 19, ἀρ. 1, πίν. 28α [SEG XXXV 164] ΜΑ 9715 Ἀρχαιολογικὴ Ἐφηµερὶς (ΑΕ) 1859, 1910, ἀρ (ΑΕΕ *3587) ΜΑ , ΜΑ , Χρον., 26, ἀρ. 16, πίν. ΙΖα [SEG ΧΧΧ 70. XXXVII 86] ΜΑ , Χρον., 26, ἀρ. 15, πίν. ΙΖβ [SEG XXVI 246] 1973, Χρον., 66, ἀρ. 12, πίν. ΜΘα ΜΑ 7359 Ἀττικὰ ἐπιγραφικὰ 91-95, ἀρ. 3, εἰκ. 3 ΜΑ Ἀττικαὶ ἐπιγραφαὶ (νέο θραῦσµα τῆς IG ΙΙ² 735) [SEG LIII (1) 133] ΜΑ ΕΜ (+7504) Bulletin de Correspondance Helénique (BCH) 70 (1946) , σχέδ. (βυζαντινὴ ἐπιγραφὴ) ἐρυθρὸς ἀρ (1958) , εἰκ. 4 [SEG ΧVII 87] ΝΑΓ (1966) 723, εἰκ. 3 [SEG XXIII 125. XLI 166] MA

16 (BCH) 90 (1966) 727, ἀρ. 1, εἰκ. 13 [SEG XXIII 132] ΜΑ (1966) 727, 731 εἰκ. 14 [SEG XXIII 98] MA (1971) 810, εἰκ. 8 [SEG XXXV 164] ΜΑ 9715 California Studies in Classical Antiquity (CSCA) 5 (1972) 169, ἀρ. 3, πίν. 6, εἰκ. 1 ΜΑ 7342 Γραµµατεῖον (ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας) 1 (2012) [ὑπὸ ἔκδ.] ΜΑ (ΝΚ 97) ΜΑ (ΝΚ 106) ΜΑ Hesperia 52 (1983) [SEG XXXIII 115] ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 11-18, πίν. 1, εἰκ. 1 [SEG XXXVI 164] ΜΑ , πίν. 2 [SEG XXXVI 165] ΜΑ (Υ 1803) 25-29, πίν. 3 [SEG XXXVI 40] ΜΑ ( ) 10-13, ἀρ. 1, σχέδ. καὶ πίν. 1 (ΙG Ι³ 1 c. Αdd. p. 935) [SEG XLI 2] ΜΑ Τώρα ΕΜ , ἀρ. 2, πίν. 2-3 [SEG XLVI 65] ΜΑ , ἀρ. 1, εἰκ. 1 [SEG XLI 17] ΜΑ , ἀρ. 2, εἰκ. 2 [SEG XLI 18] ΜΑ , πίν. 8-9 [SEG XLI 97] (νέο θραῦσµα τῆς IG ΙΙ² 1534) ΜΑ , ἀρ. 1 [SEG XLI 173] ΜΑ , ἀρ. 2, εἰκ. 2 [SEG XLI 166] MA , ἀρ. 3, εἰκ. 3 [SEG XLI 176] ΜΑ ( ) 29-48, πίν. 1 (νέο θραῦσµα τῆς IG ΙΙ² 689) [SEG XLVI 134] ΜΑ Τώρα ΕΜ 13517, βλ. ΑΔ ( ) 129, εἰκ

17 (ΗΟΡΟΣ) 13 (1999) , πίν. 42 [SEG XLIX 500] ΜΑ ( ) 19-20, ἀρ. 1, πίν. 1 (νέο θραῦσµα τοῦ IG Ι³ 4) [SEG LI 26A] ΜΑ Τώρα ΕΜ 13516, βλ. ΑΔ ( ) 129, εἰκ , πίν (νέο θραῦσµα τοῦ IG ΙΙ² 243) [SEG LI 77] (βλ. IG ΙΙ 3 2, 325 fr. b) ΜΑ Τώρα ΕΜ 13518, βλ. ΑΔ ( ) 129, εἰκ , ἀρ. 1, πίν. 13 [SEG LI 71] ΜΑ , ἀρ. 2, πίν. 14 [SEG LI 72] (νέο θραῦσµα - fr. c- τοῦ IG II² 363, βλ. IG ΙΙ 3 2, 439) ΜΑ , ἀρ. 1 [SEG LI 273] ΜΑ , ἀρ. 2, πίν [SEG LI 271] ΜΑ , ἀρ. 3, πίν [SEG LI 301] ΜΑ , ἀρ. 4, πίν [SEG LI 309] ΜΑ , ἀρ. 5, πίν [SEG LI 310] ΜΑ , ἀρ. 6 [SEG LI 311] 169, ἀρ. 7 [SEG LI 289] , ἀρ. 8 [SEG LI 312] ΜΑ ( ) 11-12, ἀρ. 1, εἰκ. 1 ΜΑ , ἀρ. 3, εἰκ. 3 ΜΑ , ἀρ. 4, εἰκ. 4 (νέο θραῦσµα τῆς IG Ι³ 941) ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) 73-81, εἰκ. ΜΑ (Υ 977) , εἰκ. ΜΑ , ἀρ. 1, εἰκ. 1. IG ΙΙ² [SEG LVII 279] ΜΑ , ἀρ. 2, εἰκ. 2. IG ΙΙ² [SEG LVII 283] ΜΑ (Β. περ. 324) 261, ἀρ. 3, εἰκ. 3. IG ΙΙ² [SEG LVII 281] ΜΑ , ἀρ. 4, εἰκ. 4. IG ΙΙ² [SEG LVII 284] ΜΑ 7017 (Β. περ. 256) 262, ἀρ. 5, εἰκ. 5. IG ΙΙ² [SEG LVII 285] ΜΑ , ἀρ. 6, εἰκ. 6 (σχέδ.). IG ΙΙ² [SEG LVII 280] ΜΑ (ἐρυθρὸς ἀρ. 9496) , ἀρ. 7, εἰκ. 7. IG ΙΙ² [SEG LVII 282] ΜΑ (Β. περ. 328) , εἰκ. 1 ΜΑ

18 Μικρὸς Ἱεροµνήµων (νέο θραῦσµα τοῦ IG ΙΙ² 1195) ΜΑ (Υ 969). ΕΜ 13522, βλ. ΑΔ ( ) 132, εἰκ. 25 Parola del Passato (PP) 57 (2002) , ἀρ. 1, εἰκ. 1 [SEG LII 43] MA 7012 Πολέµων Η (1965/6) [SEG XXIII 87. Agora XV 10] ΜΑ 2965 Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας (ΠΑΕ) 1957, 25, πίν. 1β ΝΑΓ Revue des Études Grecques (REG) 73 (1960) (1961) [SEG XXIII 87. Agora XV 10] ἐρυθρὸς ἀρ Ritual, Finance, Politics [SEG XLIV ] ἐρυθρὸς ἀρ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως Schmaltz, Marmorlekythen 47, 152, A 255, πίν. 1 MA 6407 Στεφάνωι στέφανος. Μελέτες εἰς µνήµην Σ. Ν. Κουµανούδη (ὑπὸ ἔκδ.) ΜΑ Studies 18-64, ἀρ. 1 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ 71 ) ΜΑ Τώρα ΕΜ , ἀρ. 6, πίν. 12, εἰκ. 19 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ 270 ) , ἀρ. 7 ( Α Νew Fragment of the Αthenian treaty with Αrgos IG Ι³ 86 ) ΜΑ Tώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) , ἀρ. 13 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ 370 ) ΜΑ Τώρα ΕΜ , ἀρ. 16 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ ) ἄνευ ἀρ. Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) Studies in Honor of S. V. Τracy ΜΑ

19 (Studies in Honor of S. V. Τracy) ΜΑ 7847 Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) III (1929) 252 βλ. ASAtene IV-V ( ) 60, ἀρ. 82 XVII (1960) 87 βλ. ΠΑΕ 1957, 25, πίν. 1β XVIII (1962) 81 βλ. Tὰ Ἀθηναϊκὰ 14 (1959) 11, ἀρ. 25 XXIII (1968) 87 βλ. Πολέµων Η (1965/6) Agora XV 10. REG 73 (1960) (1961) βλ. ΑΔ19 (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 31α 125 βλ. ΑΔ19 (1964) [1966] Β1, 24, πίν. 13γ 132 βλ. ΑΔ19 (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 30α XXVI ( ) 246 βλ. ΑΕ 1971, Χρον., 26, ἀρ. 15, πίν. ΙΖβ XXX (1980) 70 βλ. ΑΕ 1971, Χρον., 26, ἀρ. 16, πίν. ΙΖα XXXIII (1983) 115 βλ. Hesperia 52 (1983) XXXV (1985) 164 βλ. ΑΔ 24 (1969) Β1, 19, ἀρ. 1, πίν. 28α XXXVI (1986) 40 βλ. ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 25-29, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 11-18, πίν. 1, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 19-23, πίν. 2 XXXVΙI (1987) 86 βλ. ΑΕ 1971, Χρον., 26, ἀρ. 16, πίν. ΙΖα ΧΧΧΙΧ (1989) 166 βλ. Αleshire, Αsklepios at Αthens 5-11 καὶ HΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 45-51, πίν

20 (SEG) XLI (1991) 2 βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 10-13, ἀρ. 1, σχέδ. καὶ πίν βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 15-16, ἀρ. 1, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 16, ἀρ. 2, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 45-51, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 60-61, ἀρ. 2, εἰκ. 2 [= ΑΔ 19 (1964) [1966] Β1, 24, πίν. 13γ ] 173 βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 59-60, ἀρ βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 61-62, ἀρ. 3, εἰκ. 3 XLIV (1994) βλ. Ritual, Finance, Politics XLVI (1996) 65 βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) ἀρ. 2, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (1992-8) 29-48, πίν. 1 XLIX (1999) 500 βλ. ΗΟΡΟΣ 13 (1999) , πίν. 42 LI (2001) 26A βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 19-20, ἀρ. 1, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 55-58, ἀρ. 1, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 58-59, ἀρ. 2, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 51-54, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 168, ἀρ. 2, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 167, ἀρ βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 169, ἀρ βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 168, ἀρ. 3, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 168, ἀρ. 4, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 169, ἀρ. 5, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 169, ἀρ. 6 LI (2001) 312 βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) , ἀρ. 8 LII (2002) 43 βλ. PP 57 (2002) , ἀρ. 1, εἰκ

21 (SEG) LIII.1 (2003) 133 βλ. Ἀττικαὶ ἐπιγραφαὶ LVII (2007) 279 βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) , ἀρ. 1, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) 262, ἀρ. 6, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) 261, ἀρ. 3, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) , ἀρ. 7, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) , ἀρ. 2, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) 261, ἀρ. 4, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) ἀρ. 5, εἰκ. 5 Tὰ Ἀθηναϊκὰ 14 (1959) 11, ἀρ. 25 [SEG XVIII 81] παρὰ τὴν πύλη Βeulé 21

22 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ Αgora ΧV ΑΕΕ Αleshire, Αsklepios at Αthens Ἀττικὰ Ἐπιγραφικὰ Ἀττικαὶ ἐπιγραφαί ΕΜ Μικρὸς Ἱεροµνήµων Ritual, Finance, Politics Schmaltz, Marmorlekythen Studies Studies in Ηonor of S. V. Τracy B. D. Meritt - J. S. Traill, The Athenian Agora XV, Inscriptions. The Athenian Councillors, Princeton, New Jersey 1974 Σ. Α. Κουµανούδης, Ἀττικῆς Ἐπιγραφαὶ Ἐπιτύµβιοι, ἐν Ἀθήναις 1871 Sara B. Aleshire, Asklepios at Athens. Epigraphic and Prosopographic Essays on the Athenian Healing Cults, Amsterdam 1991, 5-11 Ἀττικὰ Ἐπιγραφικά. Μελέτες πρὸς τιµὴν τοῦ Christian Habicht, ἐπιµ. Ἀθ. Ἀ. Θέµος Νικ. Παπαζαρκάδας, Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία, Ἀθῆναι 2009 Ἀττικαὶ ἐπιγραφαί. Πρακτικὰ Συµποσίου εἰς µνήµην Adolf Wilhelm ( ), ἐπιµ. Ἄ. Π. Ματθαίου - Γεωργία Ε. Μαλούχου, Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία, Ἀθῆναι 2004 Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο, ἀριθµὸς Εὑρετηρίου Μικρὸς Ἱεροµνήµων. Μελέτες εἰς µνήµην Michael H. Jameson, ἐπιµ. Ἄγγελος Π. Ματθαίου Irene Polinskaya, Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία, Ἀθῆναι 2008 Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis, Robin Osborne and Simon Hornblower (eds.), Oxford 1994 Bernhard Schmaltz, Untersuchungen zu den attischen Marmorlekythen, Berlin 1970 Angelos P. Matthaiou, Studies in Attic Inscriptions and the History of the Fifth Century B.C., Unp. Ph.D. Thesis, School of Historical and European Studies, La Trobe University, Melbourne 2009 Studies in Greek Epigraphy and History in Honor of Stephen V. Tracy, G. Reger, F. X. Ryan and T. F. Winters (eds.), Bordeaux

23 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι Συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ ἐκτίθενται στὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως Μὲ ἀστερίσκο (*) σηµειώνονται οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ ἦσαν µέχρι πρό τινος στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο καὶ στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο καὶ ἀποσπάστηκαν µὲ ἀπόφαση τῆς Πολιτείας ἀπὸ ἐκεῖ, γιὰ νὰ κοσµήσουν τὸ νέο Μουσεῖο Ακροπόλεως. [Στὸν κατάλογο δὲν περιλαµβάνονται οἱ ἐπὶ ἀγγείων καὶ πινάκων γραπτὲς ἢ ἐγχάρακτες ἐπιγραφές, διότι δὲν ἦταν δυνατὸς ὁ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἔλεγχος τοῦ κειµένου.] ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ IG I 3 35/36* [ΕΜ 8116] IG I 3 40, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 61* [ΕΜ 6596] IG I 3 91* [ΕΜ Ag I EM 6854β+6854γ] [ΕΜ ] IG I 3 101* [ΕΜ 6598, EM 6589] IG I 3 124* [ΕΜ 6928] IG Ι³ 127 (=IG ΙΙ² 1), βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I * [ΕΜ 5223, 5378β, 6710, 6710α] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 458* [ΕΜ 6738, 637] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 460* [ΕΜ 6769] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I ΧIII* [ΕΜ 6667] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I ΧVII* [ΕΜ 6667 δ] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 510* [ΕΑΜ Χ. 6975] IG I 3 526* [ΕΑΜ Χ. 6941] IG I 3 528* [ΕΑΜ Χ. 6948] IG I 3 532* [ΕΑΜ Χ. 6950] IG I bis* [ΕΑΜ Χ ] IG I ter* [ΕΑΜ Χ ] IG I 3 554* [ΕΑΜ Χ. 7178] IG Ι³ 604, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο 23

24 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ IG Ι³ 618, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 628, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 644, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 647, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 680, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I 3 699, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 728, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 730, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 758, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 788, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 764, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 784* [EM 6339] IG I 3 813, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I 3 814, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I 3 832* [EM 6425] IG Ι³ 848, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 873* [EM 6319] IG I 3 955* [EAM 1329] IG I IG II 2 49, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II 2 97* [EAM 1467] IG II 2 101, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II fr. a * [EAM 1481] IG II 2 165* [EM 2787] IG II 2 226* [EAM 2948, ΕΜ 13291] IG II 2 349* [ΕΑΜ 1476] IG II 2 406*, C. L. Lawton, Attic Document Reliefs, Oxford 1995, no. 132, pl. 70 [ΕΑΜ 2985] IG II * [ΕΜ 7665/6, ΕΜ 8090] IG II * [ΕΜ 7862] IG II * [ΕΑΜ 1479] IG II * [ΕΜ 7859] IG II * [ΕΜ 7932] IG II * [ΕΜ 2260] IG II * [ΕΜ 8124] Αἴθουσα Παρθενωνείων Αἴθουσα Παρθενωνείων Αἴθουσα Παρθενωνείων Αἴθουσα Παρθενωνείων 24

25 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ IG II * [ΕΜ 8155] IG II * [ΕΜ 8123] IG II , βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II , βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II * [ΕΜ 8754] IG II * [ΕΑΜ 1332] IG II [ΕΜ 8761] IG II * [ΕΑΜ 2565] IG II * [ΕΑΜ 2571] IG II * [ΕΜ EAM 2477, 2490, 2491] IG II * [ΕΜ 9561] Hesperia 52 (1983) 48-63, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 17-28, πίν. 6-7, καὶ [SEG XVI 182] C. L. Lawton, Attic Document Reliefs, Oxford 1995, no. 139, pl. 74* [EAM 2947] Ritual, Finance, Politics , βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο 25

26 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ Δηµοσιεύσεις ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν µετευκλειδείων (IG II 2 ) καὶ τῶν προευκλειδείων (IG I 3 ) Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν (δίδονται κατὰ τὸ ἔτος ἐκδόσεως) 1946 A. C. Orlandos, Une inscription byzantine inédite du Parthénon, BCH 70 (1946) Ἰ. Μηλιάδης, Ἀνασκαφὴ νοτίως τῆς Ἀκροπόλεως, ΠΑΕ 1957, Bλ. καὶ Τὸ Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1957, 5-12 G. Daux, Notes de lecture, BCH 82 (1958) Ἀ. Ν. Οἰκονοµίδης, Ἀττικαὶ Ἐπιγραφαὶ IV (Ρωµαϊκῶν χρόνων), Τὰ Ἀθηναϊκὰ 14 (1959) S. N. Koumanoudis, Liste des prytanes de la tribu Pandionis, REG 73 (1960) Σ. Ν. Κουµανούδης, Εἰς ψήφισµα ἀττικόν, ΑΕ 1963, Ν. Πλάτων, Ἀρχαιότητες καὶ µνηµεῖα Ἀθηνῶν-Ἀττικῆς, ΑΔ 19 (1964) Β1, Σ. Ν. Κουµανούδης, Εἰς Ἀττικὰς ἐπιγραφάς, Πολέµων Η (1965/6) Γ. Δοντᾶς, Ἀρχαιότητες καὶ µνηµεῖα Ἀθηνῶν, ΑΔ 24 (1969) Β1, B. Schmaltz, Untersuchungen zu den attischen Marmorlekythen, Berlin 1970 Ἰ. Θρεψιάδης, Ἀνασκαφαὶ καὶ τυχαῖα εὑρήµατα Ἀττικῆς, Βοιωτίας καὶ Εὐβοίας, ΑΕ 1971, Ἀρχαιολογικὰ Χρονικά, 8-38 W. Kendrick Pritchett, Lucubrationes Epigraphicae, CSCA 5 (1972) Ἰ. Θρεψιάδης, Ἀνασκαφικαὶ ἔρευναι Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ΑΕ 1973, Ἀρχαιολογικὰ Χρονικά, G. Dontas, The true Aglaurion, Hesperia 52 (1983) Σ. Ν. Κουµανούδης, Σώτιµος Δωσιθέου Κυρηναῖος, ΗΟΡΟΣ 4 (1986) Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἀττικὸ ψήφισµα τοῦ 304/3 π.x., ΗΟΡΟΣ 4 (1986) M. Kreeb, Αναθηµατική επιγραφή από την Ακρόπολη, ΗΟΡΟΣ 4 (1986)

27 1990 κἑ. Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἐπιγραφὲς Ἀκροπόλεως, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 9-14 Xριστίνα Βλασσοπούλου, Δύο αναθηµατικές επιγραφές απο την Αθηναϊκή Ακρόπολη, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) Sara B. Aleshire, Asklepios at Athen. Epigraphic and Prosopographic Essays on the Athenian Healing Cults, Amsterdam 1991, 5-11 ( A New Fragment of IG II A and B ) [δηµοσίευση στὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα τοῦ ἄρθρου ποὺ δηµοσίευσε ἀπὸ κοινοῦ µὲ τὸν Ἄ. Π. Ματθαίου στὸ περιοδικὸ ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 45-51] Sara B. Aleshire - Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέο θραῦσµα τῆς IG II , ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) Ἀθ. Ἀλ. Θέµος, Τρεῖς ἀναθηµατικὲς ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Ἀκροπόλεως, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) A. P. Matthaiou, Two New Attic Inscriptions, στὸν τόµο Ritual, Finance, Politics, Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέο θραῦσµα τῆς IG II 2 689, ΗΟΡΟΣ ( ) Mαρία Σ. Διακουµάκου, Προξενικὸ ψήφισµα τῆς πόλεως τῶν Αἰγοσθενιτῶν, ΗΟΡΟΣ 13 (1999) Alessandra Inglese, Due Iscrizioni Ateniesi dal Portico di Eumene, PP 57 (2002) Ἄ. Π. Ματθαίου, Δύο νέα θραύσµατα τῆς IG I 3 4, ΗΟΡΟΣ ( ) Ἀθ. Ἀλ. Θέµος, IG II MA 18096, ΗΟΡΟΣ ( ) Γεωργία Ε. Μαλούχου, Δύο τιµητικὰ ψηφίσµατα ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ΗΟΡΟΣ ( ) Mαρία Διακουµάκου, Ἐπιτύµβιες ἐπιγραφὲς Ἀκροπόλεως, ΗΟΡΟΣ ( ) Γεωργία Ε. Μαλούχου, Τιµητικὸ Ἀττικὸ ψήφισµα, στὸν τόµο Ἀττικαὶ ἐπιγραφαί, Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέο θραῦσµα τῆς ἐπιγραφῆς IG II , στὸν τόµο Μικρὸς Ἱεροµνήµων, A. P. Matthaiou, Studies in Attic Inscriptions and the History of the Fifth Century B.C., Unp. Ph.D. Thesis, La Trobe University (Melbourne) 2009 Ἄ. Π. Ματθαίου, Τρία Ἀττικὰ ψηφίσµατα, στὸν τόµο Ἀττικὰ ἐπιγραφικά, Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέες Ἀττικὲς ἐπιγραφές, ΗΟΡΟΣ ( ) Γ. Κ. Παπαδόπουλος, Λόγος τῶν ταµιῶν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ΗΟΡΟΣ ( ) K. Σ. Ἀλεξανδρόπουλος, Τιµητικὴ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ΗΟΡΟΣ ( ) Ἄ. Π. Ματθαίου E. Sironen, Ἐπιγραφὲς Ἀκροπόλεως χριστιανικῶν χρόνων, ΗΟΡΟΣ ( ) Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἀττικὸ ψήφισµα τοῦ 5ου αἰ. π.χ., ΗΟΡΟΣ ( )

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνοπτικὸς Κατάλογος Ἀ. Μακρῆ -Μ. Διακουμάκου Ἀθήνα 2013 2 Εἰσαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;

Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Τοῦ Γεωργίου Λεκάκη www.lekakis.com Σ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο (ἀρ. 1975, 0621.25) ὑπάρχει μία ζωγραφιὰ μὲ θέμα τὴν Ἰθάκη, ποὺ θὰ πρέπη νὰ μᾶς προβληματίση ὅλους, ὅσοι ἐνδιαφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 1. Οἱ ἐργασίες ἀποστέλλονται στὴ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐπετηρίδας, ἡ ὁποία ὁρίζεται ἀπὸ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, στὴ διεύθυνση Ὁδὸς Φερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ. Ποιήματα

Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ. Ποιήματα Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰούνιος 2011 10 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ Ποιήματα Τεῦχος 10 - Ἰούνιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα» Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης. Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 κδ τες: AΓΓEΛOΣ Π. MATΘAIOY BOYΛA N. MΠAP ANH Γ. A.ΠIKOYΛAΣ APHΣ N. TΣAPABOΠOYΛOΣ Hλεκτρονικ στοιχειοθεσία: HOPOΣ Σελίδωση

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15. H εικονογραφία του θανάτου, της λατρείας

Διαβάστε περισσότερα