ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ"

Transcript

1 ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Φεβρουάριος 1992), καὶ Προσθήκη (2012) Β. Ὁ Συνοπτικὸς Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Μάϊος 2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι: Συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ βρίσκονται ἐκτεθειµένες στὸ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ: Δηµοσιεύσεις ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν µετευκλειδείων (IG II 2 ) καὶ τῶν προευκλειδείων (IG I 3 ) Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Φεβρουάριος 1992). Τὴν σύνταξη τοῦ Καταλόγου τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως ἀνέλαβε τὸ 1989 ὁ ὑπογραφόµενος κατόπιν τῆς ἐπιθυµίας τῆς Ἐπιτροπῆς συντηρήσεως τῶν µνηµείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ) νὰ γνωρίζει τὴν κατάσταση τῶν ἐνεπιγράφων λίθων ποὺ βρίσκονται στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τῆς ὑποβολῆς σχετικῆς προτάσεώς του. Γιὰ τὴν σύνταξη τοῦ Καταλόγου ἐργάστηκαν ἐκτὸς τοῦ γράφοντος οἱ παλαιοὶ µαθητές του Γεωργία Ε. Μαλούχου, Ἀθ. Ἀλ. Θέµος, καὶ Μαρία Διακουµάκου. Οἱ δύο τελευταῖοι ἀσχολήθηκαν κυρίως µὲ τὴν βιβλιογραφικὴ συλλογὴ τῶν ἐπιγραφῶν (2154 τὸν ἀριθµό) ποὺ κατὰ καιροὺς ἀνεσκάφησαν ἢ πάντως βρέθηκαν στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως, ἀλλὰ δὲν βρίσκονται σήµερα ἐκεῖ τὸ µέγιστο µέρος τῶν ἐπιγραφῶν αὐτῶν µεταφέρθηκε κατὰ καιροὺς στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο (τότε Ἐπιγραφικὴ Συλλογή) καὶ µικρὸς ἀριθµὸς στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο. Ἡ ἐργασία ὁλοκληρώθηκε καὶ κατατέθηκε στὴν Ἐπιτροπὴ τὸν Φεβρουάριο τοῦ Ὁ Κατάλογος περιλαµβάνει τὶς ἐπιγραφές (388) ποὺ βρίσκονται στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως, ἐκτίθενται στὸ Μουσεῖο 1 ἢ φυλάσσονται στὶς ἀποθῆκες τῆς Ἀκροπόλεως. Διαιρεῖται σὲ δύο µέρη τὸ πρῶτο περιλαµβάνει τὶς ἐπιγραφὲς τοῦ ὑπαιθρίου χώρου τῆς Ἀκροπόλεως (199), τοῦ Μουσείου (21), καὶ τῆς κυρίως ἀποθήκης τοῦ Μουσείου (39). [Σύνολον ἐπιγραφῶν 259]. Τὸ δεύτερο µέρος περιλαµβάνει ἐπιγραφές (129), κυρίως θραύσµατα, ποὺ φυλάσσονται στὴν µικρὴ ἀποθήκη νοτίως τοῦ Μουσείου. Ἡ ἀξία τοῦ Καταλόγου ἔγκειται στὸ ὅτι 1) γιὰ πρώτη φορὰ συγκεντρώνονται σὲ µία ἔκδοση οἱ ἐπιγραφὲς τῆς Ἀκροπόλεως, ὅσες βρίσκονται ἀκόµα ἐκεῖ, στὸν ὑπαίθριο χῶρο, στὶς ἀποθῆκες καὶ στὸ Μουσεῖο 2) παρέχει τὸν ἀκριβῆ τόπο εὑρέσεως κάθε µιᾶς ἐπιγραφῆς, ἐφ ὅσον εἶναι γνωστός, καὶ αὐτολεξεὶ τὸ σχετικὸ χωρίο τῆς πρώτης δηµοσιεύσεως 3) δίδει ἐνηµερωµένη καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον πλήρη βιβλιογραφία 4) παρέχει τὰ κείµενα πλείστων ὅσων δηµοσιευµένων ἐπιγραφῶν κατόπιν αὐτοψίας, ὥστε δίδονται νέες ἀναγνώσεις καὶ διορθώσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁρισµένες περιπτώσεις νέες, ἄγνωστες προηγουµένως, ἀναγραφές 5) δίδει τὴν θέση ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπου βρίσκεται ἡ ἐπιγραφή. Ἡ σηµασία τῆς πληροφορίας εἶναι προφανής, καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς λίθους ποὺ βρίσκονται στὸν ὑπαίθριο χῶρο. Τὸν Κατάλογο συνοδεύει καὶ ἀρχεῖο σὲ ἠλεκτρονικὴ µορφὴ ποὺ περιλαµβάνει τὰ βιβλιογραφικὰ λήµµατα τῶν ἐπιγραφῶν (2154), οἱ ὁποῖες βρέθηκαν στὴν Ἀκρόπολη, ἀλλὰ δὲν βρίσκονται σήµερα ἐκεῖ. [Προσθήκη Χάριν τῆς ἱστορίας τῆς ἔρευνας ὀφείλω νὰ σηµειώσω τὰ ἑξῆς: Μετὰ τὴν κατάθεση στὴν Ἐπιτροπή, ἀντίγραφο τοῦ Καταλόγου ἐδόθη καὶ στὴν ἁρµόδια Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων. Ἔκτοτε ὁ Κατάλογος ἔχει καταστῆ τὸ κυρίως Εὑρετήριο ποὺ χρησιµοποιεῖ ἡ Ἐφορεία, γιὰ νὰ ἐντοπίζει εὐχερῶς τοὺς λίθους, νὰ γνωρίζει τὸ κείµενο τῆς ἐπιγραφῆς καὶ τὴν βιβλιογραφία, καὶ νὰ ἀπαντᾶ ἐγκαίρως στὰ αἰτήµατα τῶν ἐρευνητῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων. Στὰ τέλη τοῦ 1992 ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ 1993 ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν ὑπογραφόµενο 1 Σηµείωση 2012: Τὰ παρεχόµενα στοιχεῖα ἀφοροῦν στὴν κατάσταση τῆς Ἀκροπόλεως τὸ 1992, πρὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ νέου Μουσείου. 3

4 ἀντίγραφα τοῦ Καταλόγου στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο καὶ ἀργότερα στὸν διευθυντὴ τοῦ Ἀρχείου τῶν Inscriptiones Graecae, φίλο καθ. Klaus Hallof. Σκοπὸς ἦταν νὰ διευκολύνεται ἡ ἐργασία τῆς Ἐφορείας καὶ τῶν δύο αὐτῶν σπουδαίων γιὰ τὴν µελέτη τῶν ἐπιγραφῶν ἱδρυµάτων. Λυποῦµαι νὰ σηµειώσω ὅτι πληροφορίες ποὺ δίδονται στὸν Κατάλογο ἔγιναν γνωστές, -ὀρθῶς-, κατ ἐπανάληψιν σὲ ξένους ἐρευνητές, καὶ ἀξιοποιήθηκαν ἀναλόγως χωρὶς ὅµως νὰ ἀναφέρεται καὶ ἡ πηγή τους. 2 ]. Α.Π.Μ. Β. Ὁ Συνοπτικὸς Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Μάϊος 2012). Μετὰ τὴν παρέλευση εἴκοσι ἐτῶν ἀπὸ τὴν κατάθεση (1992) τοῦ ἀναλυτικοῦ Καταλόγου τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως στὴν Ἐπιτροπὴ συντηρήσεως τῶν µνηµείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ) καὶ στὴν Α Εφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων ἀποφασίσαµε τὴν ἔκδοση σὲ ἠλεκτρονικὴ κατ ἀρχὰς µορφὴ καὶ τὴν ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο, στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας, τοῦ Συνοπτικοῦ Καταλόγου τῶν ἐκδεδοµένων ἐπιγραφῶν ποὺ ἀπόκεινται σήµερα στὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ στὶς ἀποθῆκες καὶ ὅσων ἐκτίθενται στὸ νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως. Στὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο παρέχονται οἱ δηµοσιεύσεις τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως. Προτάσσονται οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ περιλαµβάνονται στὶς Inscriptiones Graecae (IG I 3, IG II 2, IG III, IG ΙΙ 3 2), κατὰ τὸν ἀριθµό τους στοὺς ἀντίστοιχους τόµους, καὶ ἀκολουθοῦν ὅσες δηµοσιεύθηκαν µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν σχετικῶν τόµων τῶν IG ἢ δὲν περιελήφθησαν σὲ αὐτούς. Γιὰ τὴν σύνταξη τοῦ Συνοπτικοῦ Καταλόγου στηριχθήκαµε βεβαίως στὸν ἀναλυτικό, ἀλλὰ φροντίσαµε νὰ ἐντάξωµε ὅλες τὶς ἐπιγραφὲς ποὺ δηµοσιεύθηκαν ἐν τῷ µεταξύ, στὸ διάστηµα τῆς εἰκοσαετίας αὐτῆς, καὶ ἦσαν πολλές, ὅπως µπορεῖ εὐχερῶς νὰ διαπιστώση κανείς. Δίδεται ἐδῶ ἡ εὐκαιρία νὰ σηµειώσωµε ὀλίγα χάριν τῆς ἱστορίας τῆς ἔρευνας. Αµέσως µετὰ τὴν ὁλοκλήρωση καὶ κατάθεση τοῦ Καταλόγου τὸ 1992 µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς συντηρήσεως τῶν µνηµείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ), ἀλλὰ καὶ ὁ τότε διευθυντὴς τῆς ἁρµοδίου Ἐφορείας, µᾶς προέτρεπαν νὰ τυπώσωµε τὸν Κατάλογο µὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ προτροπὴ µετετράπη σὲ ἐπίµονη πίεση καὶ ἐµµέσως ἐκδηλούµενη δυσφορία γιὰ τὴν «καθυστέρηση». Ἐξηγήσαµε τότε ἀρκετὲς φορὲς προφορικῶς, ἀλλὰ καὶ γραπτῶς, ὅτι αὐτὸ δὲν ἦταν δυνατόν, διότι στὸ δεύτερο µέρος τοῦ Καταλόγου ποὺ περιλαµβάνει 129 ἐπιγραφές, κυρίως θραύσµατα, ποὺ φυλάσσονται στὴν µικρὴ ἀποθήκη νοτίως τοῦ Μουσείου, ὑπάρχουν καὶ µικρὰ ἀδηµοσίευτα θραύσµατα, ποὺ πιθανώτατα συνανήκουν ἢ καὶ συναρµόζονται µὲ δηµοσιευµένες ἐπιγραφές, µεταξὺ τῶν ὁποίων µερικὲς σπουδαῖες, κεφαλαιώδους σηµασίας γιὰ τὴν Ἱστορία τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν. Ἔπρεπε λοιπὸν πρῶτα νὰ µελετηθοῦν προσεκτικὰ τὰ θραύσµατα αὐτά, νὰ ἀποδοθοῦν ὅπου τυχὸν ἀνήκουν, καὶ νὰ δηµοσιευθοῦν κατὰ τὸν πρέποντα τρόπο µεµονωµένως, καὶ ὄχι νὰ δοθοῦν ἀταύτιστα µέσα στὸν κατάλογο. Αὐτὸ ἐπέβαλλε ἡ ἐπιστηµονικὴ δεοντολογία τῆς ἐπιγραφικῆς ἐπιστήµης. Δὲν σφάλαµε στὴν ἐκτίµησή µας. Μεταξὺ τῶν 129 λίθων τῆς µικρῆς ἀποθήκης (ἔχει πιὰ καταργηθῆ ὡς 2 Ὁ φιλέρευνος ἀναγνώστης ἂς ἀνατρέξη στὸν πρὸ διετίας σχεδὸν ἐκδοθέντα συλλογικὸ τόµο Die Akropolis von Athen, R. Krumeich C. Witschel (eds.), Wiesbaden

5 ἀποθήκη ἐπιγραφῶν) νοτίως τοῦ Μουσείου ταυτίσθηκαν καὶ δηµοσιεύθηκαν νέα θραύσµατα σπουδαίων ἐπιγραφῶν τοῦ 5ου αἰ. π.χ. τοῦ ψηφίσµατος τῆς Σαλαµῖνος (IG I 3 1), τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Ἑκατοµπέδου (IG I 3 4), τῆς συνθήκης Ἀθηναίων καὶ Ἀργείων (IG I 3 86), τοῦ ψηφίσµατος τῆς τάξεως τοῦ φόρου (IG I 3 71), τῆς πρώτης στήλης τῆς ἑξηκοστῆς τοῦ φόρου (IG I εἰδικῶς IG I 3 270), τῶν δαπανῶν τῶν ἐτῶν 418/7-415/4 π.χ. (IG I 3 370), τοῦ λόγου τῶν ἱερῶν ἀναθηµάτων τοῦ Βραυρωνίου (IG I ) ἐπίσης θραύσµατα ψηφισµάτων τοῦ 4ου καὶ 3ου αἰ. π.χ. (IG IΙ 2 243, 363, , 1195), καταλόγων (IG IΙ ) καὶ ἀναθηµατικῶν ἐπιγραφῶν (IG Ι³ 941), ἀλλὰ καὶ νέων, ἀγνώστων προηγουµένως, ἐπιγραφῶν (ψηφισµάτων, καταλόγων, ἀναθηµατικῶν, τιµητικῶν καὶ ἐπιτυµβίων ἐπιγραφῶν), τὰ ὁποῖα δηµοσιεύθηκαν µὲ τὸν ἐπιβαλλόµενο σχολιασµό. Καὶ µόνη ἡ ἀνάγνωση τῶν παρατιθεµένων στὴν Προσθήκη ΙΙ δηµοσιεύσεων ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν µετευκλειδείων (IG II 2 ) καὶ τῶν προευκλειδείων (IG I 3 ), τὶς ὁποῖες κρίναµε ἀναγκαῖο νὰ παρουσιάσωµε ἐδῶ, καθιστᾶ φανερὴ τὴν ἐργασία ποὺ ἔχει συντελεσθῆ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια, κυριώτατα ἀπὸ µέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἐρευνητές. Πρέπει πάντως νὰ σηµειώσωµε ὅτι µένει ἀκόµη λίγη ἐργασία νὰ γίνη καὶ νὰ δηµοσιευθοῦν µερικὰ θραύσµατα ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Στὴν Προσθήκη Ι δίδεται συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ ἐκτίθενται στὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως. Εὐχαριστοῦµε θερµῶς καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ τοὺς παλαιοὺς ἐφόρους τῶν Ἀρχαιοτήτων, προϊσταµένους τῆς Α Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων, διότι διευκόλυναν προθύµως καὶ µὲ κάθε τρόπο τὴν ἐργασία µας, τὴν σεβαστὴ κυρία Ἔβη Τουλούπα καὶ τὶς κυρίες Ἰσµήνη Τριάντη καὶ Ἄλκηστη Χωρέµη εὐχαριστοῦµε ἐπίσης τοὺς παλαιοὺς ἐφόρους καὶ προϊσταµένους τῆς Ἐφορείας κ. Π. Καλλιγᾶ καὶ Ἀλ. Μάντη. Θερµὲς εὐχαριστίες ὀφείλοµε καὶ στὴν ἐπιµελήτρια Ἀρχαιοτήτων κ. Χριστίνα Βλασσοπούλου γιὰ τὴν πολύτιµη κατὰ καιροὺς βοήθειά της. Tὰ τελευταῖα χρόνια συνέδραµαν προθύµως τὴν ἐργασία µας, φροντίζοντας παραλλήλως νὰ µᾶς ἐνηµερώνουν γιὰ τυχὸν νέα εὑρήµατα ἀπὸ τὸν ἱερὸ βράχο, οἱ ἀρχαιολόγοι κυρίες Βάλη Γεωργαντᾶ καὶ Ἐλισάβετ Σιουµπάρα τὶς εὐχαριστοῦµε. Στὴν ἔγκαιρη ἀνταπόκριση τῆς κ. Γεωργαντᾶ καὶ στὴν ἰδιαίτερη φροντίδα της γιὰ τοὺς ἐνεπιγράφους λίθους ὀφείλονται ἀναγκαῖα στοιχεῖα (ἀριθµοὶ εὑρετηρίου), ποὺ κατόπιν ἐλέγχου µᾶς παρέσχε, ὥστε νὰ µειωθοῦν οἱ ἐλλείψεις τοῦ δηµοσιευοµένου καταλόγου. Ἐλπίζοµε ὅτι ἡ δηµοσίευση τοῦ Συνοπτικοῦ Καταλόγου θὰ εἶναι χρήσιµη γιὰ τοὺς ἐρευνητὲς καὶ τὸ ἔργο τῆς ἁρµοδίου Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων. Α.Π.Μ. - Γ.Ε.Μ. 5

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Inscriptiones Graecae (ΙG) I 3 * * Β. περ. = Βιβλίον περισυλλογῆς ΜΑ = Μουσεῖον Ἀκροπόλεως ΝΑΓ = Νοτίως Ἀκροπόλεως, Γλυπτὰ ΝΚ = Νότια κλιτὺς Υ = Ὑστερορρωµαϊκὴ δεξαµενὴ IG Ι³ 1 c. Αdd. p. 935 (νέο θραῦσµα) MA Τώρα EM βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 IG Ι³ 4 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. ΗΟΡΟΣ IG Ι³ 40 IG Ι³ 48 bis ΜΑ 6474 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 71 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. Studies 18-64, ἀρ. 1 IG Ι³ 86 (νέο θραῦσµα) IG Ι³ 127 (=IG ΙΙ² 1) IG Ι³ 183 ΜΑ 7027 IG Ι³ 191 IG Ι³ 270 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. Studies , ἀρ. 7 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ a MA Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. Studies , πίν. 12, εἰκ. 19 IG Ι³ 370 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. Studies , ἀρ. 13 IG Ι³ (νέο θραῦσµα) IG Ι³ 505 fr. a ΜΑ IG Ι³ 505 fr. b ΜΑ IG Ι³ 506 ΜΑ IG Ι³ 511. Τώρα ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. Studies , ἀρ. 16 IG Ι³ 593 ΜΑ 624 IG Ι³ 596 IG Ι³ 604 IG Ι³ 607 ΜΑ 3760 IG Ι³ 610 ΜΑ ΜΑ 596. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως 6

7 IG Ι³ 616 ΜΑ IG Ι³ 617 IG Ι³ 618 ΜΑ 124. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 619 ΜΑ 6969 IG Ι³ 620 ΜΑ 6971 IG Ι³ 628 ΜΑ 681. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 629 ΜΑ 6974 IG Ι³ 631 ΜΑ 3759 IG Ι³ 643 ΜΑ 6976 IG Ι³ 644 ΜΑ 683. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 645 ΜΑ 6968 IG Ι³ 646 ΜΑ 6972 IG Ι³ 647 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 649 ΜΑ 6980 IG Ι³ 666 ΜΑ IG Ι³ 671 ΜΑ 6961 IG Ι³ 680 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 681 fr. a ΜΑ IG Ι³ 690 ΜΑ 6960 IG Ι³ 699 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 701 fr. a ΜΑ 6973 IG Ι³ 719 ΜΑ 6970 IG Ι³ 728 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 730 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 744 ΜΑ 6975 IG Ι³ 751 ΜΑ IG Ι³ 756 ΜΑ 6962 IG Ι³ 758 ΜΑ 609, 686. Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 764 fr. a ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG Ι³ 767 MA IG Ι³ 778 ΜΑ 6967 IG Ι³ 785 ΜΑ 6966 IG Ι³ 786 ΜΑ 6964 (πρώην ΕΜ 6252), 6964α (πρώην ΕΜ 6505) IG Ι³ 787 fr. c ΜΑ 3763 (συνανήκει µὲ τὸ ΕΜ 6484= IG Ι³ 787 fr. d) IG Ι³ 788 ΜΑ 9746, Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως 7

8 IG Ι³ 794 ΜΑ 607 IG Ι³ 798 ΜΑ 6979 IG Ι³ 798 bis ΜΑ 6965 IG Ι³ 813 IG Ι³ 814 IG Ι³ 820 ΜΑ 6977 IG Ι³ 833 (καὶ IG ΙΙ² 4147) IG Ι³ 835 ΜΑ 7898 IG Ι³ 847 ΜΑ IG Ι³ 848 IG Ι³ 850 (καὶ IG ΙΙ² 4168) ΜΑ IG Ι³ 852 ΜΑ IG Ι³ 859 (καὶ IG ΙΙ² 4156) ΜΑ IG Ι³ 864 ΜΑ IG Ι³ 869 (καὶ IG ΙΙ² 3434) ΜΑ IG Ι³ 875 (καὶ IG ΙΙ² 3889) ΜΑ IG Ι³ 880 ΜΑ IG Ι³ 883 ΜΑ IG Ι³ 885 ΜΑ 6978 IG Ι³ 893 ΜΑ IG Ι³ 895 ΜΑ IG Ι³ 900 (καὶ IG ΙΙ² 4143) ΜΑ IG Ι³ 903 ΜΑ 7345 IG Ι³ 941 (νέο θραῦσµα) IG Ι³ 944 ΜΑ 6981 IG Ι³ 983 adn. ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 13-14, ἀρ. 2, πίν. 2-3 [SEG XLVI 65] ΜΑ 7355 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ (συνανήκει µὲ τὸ EM 13232, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸ ΕΜ) ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) βλ. ΗΟΡΟΣ Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙ 2 IG ΙΙ² 1. IG Ι³ 127 IG ΙΙ² 49 IG ΙΙ² 101 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG ΙΙ² 243 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. ΗΟΡΟΣ 14-16, καὶ IG ΙΙ 3 2, 325 fr. b IG ΙΙ² 363 (νέο θραῦσµα) ΜΑ βλ. IG ΙΙ 3 2, 439 8

9 IG ΙΙ² 646 (τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο) ΜΑ IG ΙΙ² 689 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ βλ. ΗΟΡΟΣ IG ΙΙ² 735 (νέο θραῦσµα) ΜΑ Τώρα ΕΜ (+7504) βλ. Ἀττικαὶ ἐπιγραφαὶ IG ΙΙ² 1072 ΜΑ IG ΙΙ² 1195 (νέο θραῦσµα) ΜΑ καὶ Υ 969. Τώρα ΕΜ βλ. Μικρὸς Ἱεροµνήµων IG ΙΙ² 1534 (νέο θραῦσµα) ΜΑ 7358 IG ΙΙ² Αgora ΧV 13 ΜΑ IG ΙΙ² 1926 ΜΑ IG ΙΙ² 2293 ΜΑ IG ΙΙ² 2310 IG ΙΙ² 2338 ΜΑ IG ΙΙ² 2385 fr. a βλ. Αleshire, Αsklepios at Αthens, καὶ HOΡΟΣ 8-9 ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι χαραγµένη στὸν λιθόπλινθο Β 4,12 τῆς ν. ὄψεως τοῦ β. τοίχου τῆς Α. στοᾶς τῶν Προπυλαίων IG ΙΙ² 2794 ΜΑ IG ΙΙ² 2800 ΜΑ IG ΙΙ² 2810 ΜΑ IG ΙΙ² 2882 (καὶ IG ΙΙ² 4133) ΜΑ IG ΙΙ² 3019 ΜΑ IG ΙΙ² 3025 ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως IG ΙΙ² 3026 ΜΑ 6465 (ἐντοπίσθηκε µόνον ὁ λίθος a) IG ΙΙ² 3055 IG ΙΙ² 3122 ΜΑ IG ΙΙ² 3125 ΜΑ IG ΙΙ² 3127 ΜΑ IG ΙΙ² 3131 ΜΑ IG ΙΙ² 3134 IG ΙΙ² 3173 ΜΑ IG ΙΙ² 3180 ΜΑ IG ΙΙ² 3193 ΜΑ IG ΙΙ² 3198 στὴν πύλη Βeulé ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως εἶναι κτισµένη ὡς τµῆµα τοῦ µεσαίου πεσσοῦ τῆς δ. προσόψεως τῆς ν. πτέρυγας τῶν Προπυλαίων 9

10 IG ΙΙ² 3240 ΜΑ IG ΙΙ² 3244 ΜΑ IG ΙΙ² 3249 ΜΑ IG ΙΙ² 3253 (καὶ IG ΙΙ² 3829c) ΜΑ IG ΙΙ² 3254 (καὶ IG ΙΙ² 3829d) ΜΑ IG ΙΙ² 3255 (καὶ IG ΙΙ² 3829b) ΜΑ IG ΙΙ² 3256 (καὶ IG ΙΙ² 3829a) ΜΑ IG ΙΙ² 3260 IG ΙΙ² 3266 ΜΑ IG ΙΙ² 3272 ΜΑ IG ΙΙ² 3277 IG ΙΙ² 3284 (καὶ IG ΙΙ² 3829a) ΜΑ IG ΙΙ² 3311 ΜΑ IG ΙΙ² 3314 ΜΑ IG ΙΙ² 3409 ΜΑ IG ΙΙ² 3430 στὸ ἀνατολικὸ ἐπιστύλιο τοῦ Παρθενῶνος IG ΙΙ² 3432 ΜΑ IG ΙΙ² 3434 (καὶ IG Ι³ 869) ΜΑ IG ΙΙ² 3437/8 ΜΑ IG ΙΙ² 3440 ΜΑ IG ΙΙ² 3441 ΜΑ IG ΙΙ² 3442 ΜΑ IG ΙΙ² 3444 ΜΑ IG ΙΙ² 3453 ΜΑ IG ΙΙ² 3472 ΜΑ IG ΙΙ² 3534 ΜΑ IG ΙΙ² 3535 ΜΑ IG ΙΙ² 3538 ΜΑ IG ΙΙ² 3548 ΜΑ IG ΙΙ² 3554 ΜΑ IG ΙΙ² 3582 IG ΙΙ² 3596 ΜΑ IG ΙΙ² 3690 ΜΑ IG ΙΙ² 3691 (καὶ IG ΙΙ² 4119) ΜΑ IG ΙΙ² 3721 ΜΑ

11 IG ΙΙ² 3774 ΜΑ IG ΙΙ² 3786 ΜΑ IG ΙΙ² 3787 ΜΑ IG ΙΙ² 3790 ΜΑ IG ΙΙ² 3816 ΜΑ IG ΙΙ² 3823 (καὶ IG ΙΙ² 3912) ΜΑ IG ΙΙ² 3824 ΜΑ IG ΙΙ² 3825 ΜΑ IG ΙΙ² 3827 ΜΑ IG ΙΙ² 3828 ΜΑ IG ΙΙ² 3829a (καὶ IG ΙΙ² 3284) ΜΑ IG ΙΙ² 3829b (καὶ IG ΙΙ² 3255) ΜΑ IG ΙΙ² 3829c (καὶ IG ΙΙ² 3253) ΜΑ IG ΙΙ² 3829d (καὶ IG ΙΙ² 3254) ΜΑ IG ΙΙ² 3829e (καὶ IG ΙΙ² 3256) ΜΑ IG ΙΙ² 3834 ΜΑ IG ΙΙ² 3850 (καὶ IG ΙΙ² 4159) ΜΑ IG ΙΙ² 3868 (καὶ IG ΙΙ² 3890) ΜΑ IG ΙΙ² 3870 ΜΑ IG ΙΙ² 3876 ΜΑ IG ΙΙ² 3880 ΜΑ IG ΙΙ² 3881 ΜΑ IG ΙΙ² 3882 (καὶ IG ΙΙ² 4117) ΜΑ IG ΙΙ² 3889 (καὶ IG Ι³ 875) ΜΑ IG ΙΙ² 3890 (καὶ IG ΙΙ² 3868) ΜΑ IG ΙΙ² 3891 ΜΑ IG ΙΙ² 3912 (καὶ IG ΙΙ² 3823) ΜΑ IG ΙΙ² 3926 (a) ΜΑ IG ΙΙ² 3926 (b) ΜΑ IG ΙΙ² 3952 ΜΑ IG ΙΙ² 3962 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4029 ΜΑ IG ΙΙ² 4036 ΜΑ IG ΙΙ² 4080 ΜΑ

12 IG ΙΙ² 4100 ΜΑ IG ΙΙ² 4102 ΜΑ IG ΙΙ² 4104 ΜΑ IG ΙΙ² 4106 ΜΑ IG ΙΙ² 4113 ΜΑ IG ΙΙ² 4117 (καὶ IG ΙΙ² 3882) ΜΑ IG ΙΙ² 4118 ΜΑ IG ΙΙ² 4119 (καὶ IG ΙΙ² 3691) ΜΑ IG ΙΙ² 4122 IG ΙΙ² 4123 ΜΑ IG ΙΙ² 4125 ΜΑ IG ΙΙ² 4126 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4128 ΜΑ IG ΙΙ² 4133 (καὶ IG ΙΙ² 2882) ΜΑ IG ΙΙ² 4135 ΜΑ IG ΙΙ² 4139 ΜΑ IG ΙΙ² 4141 ΜΑ IG ΙΙ² 4143 (καὶ IG Ι³ 900) ΜΑ IG ΙΙ² 4144 ΜΑ IG ΙΙ² 4145 IG ΙΙ² 4147 (καὶ IG Ι³ 833) ΜΑ IG ΙΙ² 4156 (καὶ IG Ι³ 859) ΜΑ IG ΙΙ² 4157 IG ΙΙ² 4159 (καὶ IG ΙΙ² 3850) ΜΑ IG ΙΙ² 4162 ΜΑ IG ΙΙ² 4163 ΜΑ IG ΙΙ² 4164 ΜΑ IG ΙΙ² 4166 (καὶ IG ΙΙ² 4269) ΜΑ IG ΙΙ² 4168 (καὶ IG Ι³ 850) ΜΑ IG ΙΙ² 4170 ΜΑ 6138 IG ΙΙ² 4175 ΜΑ IG ΙΙ² 4176 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4181 ΜΑ IG ΙΙ² 4184 ΜΑ IG ΙΙ² 4185 ΜΑ

13 IG ΙΙ² 4186 ΜΑ IG ΙΙ² 4187 ΜΑ IG ΙΙ² 4193 ΜΑ IG ΙΙ² 4210 ΜΑ IG ΙΙ² 4212 ΜΑ IG ΙΙ² 4217 (καὶ IG ΙΙ² 4222) ΜΑ IG ΙΙ² 4222 (καὶ IG ΙΙ² 4217) ΜΑ IG ΙΙ² 4230 ΜΑ IG ΙΙ² 4237 ΜΑ IG ΙΙ² 4243 ΜΑ IG ΙΙ² 4266 ΜΑ IG ΙΙ² 4269 (καὶ IG ΙΙ² 4166) ΜΑ IG ΙΙ² 4272 ΜΑ IG ΙΙ² 4295 ΜΑ IG ΙΙ² 4307 ΜΑ IG ΙΙ² 4318 ΜΑ IG ΙΙ² 4319 ΜΑ 1784 IG ΙΙ² 4331 ΜΑ IG ΙΙ² 4335 IG ΙΙ² 4340 ΜΑ IG ΙΙ² 4342 ΜΑ IG ΙΙ² 4591 IG ΙΙ² 4596 IG ΙΙ² 4640 IG ΙΙ² 4758 MA λάξευµα στὸν βράχο τῆς Ἀκροπόλεως IG ΙΙ² 4883 στὴν πύλη Βeulé IG ΙΙ² 4905 ΜΑ IG ΙΙ² 4911 ΜΑ IG ΙΙ² 4919 ΜΑ IG ΙΙ² 4982 ΜΑ IG ΙΙ² 5166 ΜΑ IG ΙΙ² 5206 ΜΑ IG ΙΙ² 6724 ΜΑ IG ΙΙ² 6777 ΜΑ IG ΙΙ² 9002 στὴν πύλη Βeulé 13

14 IG ΙΙ² 9797 ΜΑ IG ΙΙ² IG ΙΙ² IG ΙΙ² Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙ 2 pars V [ἔκδ. 2008] IG ΙΙ² ΜΑ IG ΙΙ² ΜΑ IG ΙΙ² ΜΑ IG ΙΙ² ΜΑ [Β. περ. 324] IG ΙΙ² ΜΑ [ΝΚ 101] IG ΙΙ² ΜΑ 7017 [Β. περ. 256] IG ΙΙ² ΜΑ 4293 IG ΙΙ² ΜΑ [Β. περ. 328] Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙΙ IG ΙΙΙ 985 ΜΑ Inscriptiones Graecae (ΙG) ΙΙ 3 2 [2012 ὑπὸ ἐκτύπωσιν] IG ΙΙ 3 2, 325 fr. b (νέο θρ. τῆς IG II 2 243) MA (HOΡΟΣ 14-16, 51-54) IG ΙΙ 3 2, 392 MA (HOΡΟΣ 14-16, 55-58, ἀρ. 1) IG ΙΙ 3 2, 439 fr. C (νέο θρ. τῆς IG II 2 363) ΜΑ (HOΡΟΣ 14-16, 58-59, ἀρ. 2) 14

15 Αleshire, Αsklepios at Αthens 5-11 [SEG XXXIX 166] (νέο θραῦσµα τῆς ΙG ΙΙ² 1534, βλ. HΟΡΟΣ 8-9) ΜΑ 7358 Annuario della R. Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente (ASAtene) IV-V ( ) 56, ἀρ. 9 58, ἀρ. 34 ΜΑ , ἀρ. 56 ΜΑ , ἀρ. 67 ΜΑ , ἀρ. 82 [SEG III 252] ΜΑ Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον (ΑΔ) 19 (1964) [1966] Β1, 24, πίν. 13 γ [SEG XXIII 125. XLI 166] ΜΑ (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 30α [SEG XXIII 132] ΜΑ (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 31α [SEG XXIII 98] ΜΑ (1969) Β1, 19, ἀρ. 1, πίν. 28α [SEG XXXV 164] ΜΑ 9715 Ἀρχαιολογικὴ Ἐφηµερὶς (ΑΕ) 1859, 1910, ἀρ (ΑΕΕ *3587) ΜΑ , ΜΑ , Χρον., 26, ἀρ. 16, πίν. ΙΖα [SEG ΧΧΧ 70. XXXVII 86] ΜΑ , Χρον., 26, ἀρ. 15, πίν. ΙΖβ [SEG XXVI 246] 1973, Χρον., 66, ἀρ. 12, πίν. ΜΘα ΜΑ 7359 Ἀττικὰ ἐπιγραφικὰ 91-95, ἀρ. 3, εἰκ. 3 ΜΑ Ἀττικαὶ ἐπιγραφαὶ (νέο θραῦσµα τῆς IG ΙΙ² 735) [SEG LIII (1) 133] ΜΑ ΕΜ (+7504) Bulletin de Correspondance Helénique (BCH) 70 (1946) , σχέδ. (βυζαντινὴ ἐπιγραφὴ) ἐρυθρὸς ἀρ (1958) , εἰκ. 4 [SEG ΧVII 87] ΝΑΓ (1966) 723, εἰκ. 3 [SEG XXIII 125. XLI 166] MA

16 (BCH) 90 (1966) 727, ἀρ. 1, εἰκ. 13 [SEG XXIII 132] ΜΑ (1966) 727, 731 εἰκ. 14 [SEG XXIII 98] MA (1971) 810, εἰκ. 8 [SEG XXXV 164] ΜΑ 9715 California Studies in Classical Antiquity (CSCA) 5 (1972) 169, ἀρ. 3, πίν. 6, εἰκ. 1 ΜΑ 7342 Γραµµατεῖον (ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας) 1 (2012) [ὑπὸ ἔκδ.] ΜΑ (ΝΚ 97) ΜΑ (ΝΚ 106) ΜΑ Hesperia 52 (1983) [SEG XXXIII 115] ΜΑ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 11-18, πίν. 1, εἰκ. 1 [SEG XXXVI 164] ΜΑ , πίν. 2 [SEG XXXVI 165] ΜΑ (Υ 1803) 25-29, πίν. 3 [SEG XXXVI 40] ΜΑ ( ) 10-13, ἀρ. 1, σχέδ. καὶ πίν. 1 (ΙG Ι³ 1 c. Αdd. p. 935) [SEG XLI 2] ΜΑ Τώρα ΕΜ , ἀρ. 2, πίν. 2-3 [SEG XLVI 65] ΜΑ , ἀρ. 1, εἰκ. 1 [SEG XLI 17] ΜΑ , ἀρ. 2, εἰκ. 2 [SEG XLI 18] ΜΑ , πίν. 8-9 [SEG XLI 97] (νέο θραῦσµα τῆς IG ΙΙ² 1534) ΜΑ , ἀρ. 1 [SEG XLI 173] ΜΑ , ἀρ. 2, εἰκ. 2 [SEG XLI 166] MA , ἀρ. 3, εἰκ. 3 [SEG XLI 176] ΜΑ ( ) 29-48, πίν. 1 (νέο θραῦσµα τῆς IG ΙΙ² 689) [SEG XLVI 134] ΜΑ Τώρα ΕΜ 13517, βλ. ΑΔ ( ) 129, εἰκ

17 (ΗΟΡΟΣ) 13 (1999) , πίν. 42 [SEG XLIX 500] ΜΑ ( ) 19-20, ἀρ. 1, πίν. 1 (νέο θραῦσµα τοῦ IG Ι³ 4) [SEG LI 26A] ΜΑ Τώρα ΕΜ 13516, βλ. ΑΔ ( ) 129, εἰκ , πίν (νέο θραῦσµα τοῦ IG ΙΙ² 243) [SEG LI 77] (βλ. IG ΙΙ 3 2, 325 fr. b) ΜΑ Τώρα ΕΜ 13518, βλ. ΑΔ ( ) 129, εἰκ , ἀρ. 1, πίν. 13 [SEG LI 71] ΜΑ , ἀρ. 2, πίν. 14 [SEG LI 72] (νέο θραῦσµα - fr. c- τοῦ IG II² 363, βλ. IG ΙΙ 3 2, 439) ΜΑ , ἀρ. 1 [SEG LI 273] ΜΑ , ἀρ. 2, πίν [SEG LI 271] ΜΑ , ἀρ. 3, πίν [SEG LI 301] ΜΑ , ἀρ. 4, πίν [SEG LI 309] ΜΑ , ἀρ. 5, πίν [SEG LI 310] ΜΑ , ἀρ. 6 [SEG LI 311] 169, ἀρ. 7 [SEG LI 289] , ἀρ. 8 [SEG LI 312] ΜΑ ( ) 11-12, ἀρ. 1, εἰκ. 1 ΜΑ , ἀρ. 3, εἰκ. 3 ΜΑ , ἀρ. 4, εἰκ. 4 (νέο θραῦσµα τῆς IG Ι³ 941) ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) 73-81, εἰκ. ΜΑ (Υ 977) , εἰκ. ΜΑ , ἀρ. 1, εἰκ. 1. IG ΙΙ² [SEG LVII 279] ΜΑ , ἀρ. 2, εἰκ. 2. IG ΙΙ² [SEG LVII 283] ΜΑ (Β. περ. 324) 261, ἀρ. 3, εἰκ. 3. IG ΙΙ² [SEG LVII 281] ΜΑ , ἀρ. 4, εἰκ. 4. IG ΙΙ² [SEG LVII 284] ΜΑ 7017 (Β. περ. 256) 262, ἀρ. 5, εἰκ. 5. IG ΙΙ² [SEG LVII 285] ΜΑ , ἀρ. 6, εἰκ. 6 (σχέδ.). IG ΙΙ² [SEG LVII 280] ΜΑ (ἐρυθρὸς ἀρ. 9496) , ἀρ. 7, εἰκ. 7. IG ΙΙ² [SEG LVII 282] ΜΑ (Β. περ. 328) , εἰκ. 1 ΜΑ

18 Μικρὸς Ἱεροµνήµων (νέο θραῦσµα τοῦ IG ΙΙ² 1195) ΜΑ (Υ 969). ΕΜ 13522, βλ. ΑΔ ( ) 132, εἰκ. 25 Parola del Passato (PP) 57 (2002) , ἀρ. 1, εἰκ. 1 [SEG LII 43] MA 7012 Πολέµων Η (1965/6) [SEG XXIII 87. Agora XV 10] ΜΑ 2965 Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας (ΠΑΕ) 1957, 25, πίν. 1β ΝΑΓ Revue des Études Grecques (REG) 73 (1960) (1961) [SEG XXIII 87. Agora XV 10] ἐρυθρὸς ἀρ Ritual, Finance, Politics [SEG XLIV ] ἐρυθρὸς ἀρ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως Schmaltz, Marmorlekythen 47, 152, A 255, πίν. 1 MA 6407 Στεφάνωι στέφανος. Μελέτες εἰς µνήµην Σ. Ν. Κουµανούδη (ὑπὸ ἔκδ.) ΜΑ Studies 18-64, ἀρ. 1 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ 71 ) ΜΑ Τώρα ΕΜ , ἀρ. 6, πίν. 12, εἰκ. 19 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ 270 ) , ἀρ. 7 ( Α Νew Fragment of the Αthenian treaty with Αrgos IG Ι³ 86 ) ΜΑ Tώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) ΜΑ Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) , ἀρ. 13 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ 370 ) ΜΑ Τώρα ΕΜ , ἀρ. 16 ( Α Νew Fragment of IG Ι³ ) ἄνευ ἀρ. Τώρα στὸ ΕΜ (ἄνευ ἀρ.) Studies in Honor of S. V. Τracy ΜΑ

19 (Studies in Honor of S. V. Τracy) ΜΑ 7847 Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) III (1929) 252 βλ. ASAtene IV-V ( ) 60, ἀρ. 82 XVII (1960) 87 βλ. ΠΑΕ 1957, 25, πίν. 1β XVIII (1962) 81 βλ. Tὰ Ἀθηναϊκὰ 14 (1959) 11, ἀρ. 25 XXIII (1968) 87 βλ. Πολέµων Η (1965/6) Agora XV 10. REG 73 (1960) (1961) βλ. ΑΔ19 (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 31α 125 βλ. ΑΔ19 (1964) [1966] Β1, 24, πίν. 13γ 132 βλ. ΑΔ19 (1964) [1966] Β1, 36, πίν. 30α XXVI ( ) 246 βλ. ΑΕ 1971, Χρον., 26, ἀρ. 15, πίν. ΙΖβ XXX (1980) 70 βλ. ΑΕ 1971, Χρον., 26, ἀρ. 16, πίν. ΙΖα XXXIII (1983) 115 βλ. Hesperia 52 (1983) XXXV (1985) 164 βλ. ΑΔ 24 (1969) Β1, 19, ἀρ. 1, πίν. 28α XXXVI (1986) 40 βλ. ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 25-29, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 11-18, πίν. 1, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 19-23, πίν. 2 XXXVΙI (1987) 86 βλ. ΑΕ 1971, Χρον., 26, ἀρ. 16, πίν. ΙΖα ΧΧΧΙΧ (1989) 166 βλ. Αleshire, Αsklepios at Αthens 5-11 καὶ HΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 45-51, πίν

20 (SEG) XLI (1991) 2 βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 10-13, ἀρ. 1, σχέδ. καὶ πίν βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 15-16, ἀρ. 1, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 16, ἀρ. 2, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 45-51, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 60-61, ἀρ. 2, εἰκ. 2 [= ΑΔ 19 (1964) [1966] Β1, 24, πίν. 13γ ] 173 βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 59-60, ἀρ βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) 61-62, ἀρ. 3, εἰκ. 3 XLIV (1994) βλ. Ritual, Finance, Politics XLVI (1996) 65 βλ. ΗΟΡΟΣ 8-9 (1990-1) ἀρ. 2, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (1992-8) 29-48, πίν. 1 XLIX (1999) 500 βλ. ΗΟΡΟΣ 13 (1999) , πίν. 42 LI (2001) 26A βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 19-20, ἀρ. 1, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 55-58, ἀρ. 1, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 58-59, ἀρ. 2, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 51-54, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 168, ἀρ. 2, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 167, ἀρ βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 169, ἀρ βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 168, ἀρ. 3, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 168, ἀρ. 4, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 169, ἀρ. 5, πίν βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) 169, ἀρ. 6 LI (2001) 312 βλ. ΗΟΡΟΣ (2000-3) , ἀρ. 8 LII (2002) 43 βλ. PP 57 (2002) , ἀρ. 1, εἰκ

21 (SEG) LIII.1 (2003) 133 βλ. Ἀττικαὶ ἐπιγραφαὶ LVII (2007) 279 βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) , ἀρ. 1, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) 262, ἀρ. 6, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) 261, ἀρ. 3, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) , ἀρ. 7, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) , ἀρ. 2, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) 261, ἀρ. 4, εἰκ βλ. ΗΟΡΟΣ (2004-9) ἀρ. 5, εἰκ. 5 Tὰ Ἀθηναϊκὰ 14 (1959) 11, ἀρ. 25 [SEG XVIII 81] παρὰ τὴν πύλη Βeulé 21

22 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ Αgora ΧV ΑΕΕ Αleshire, Αsklepios at Αthens Ἀττικὰ Ἐπιγραφικὰ Ἀττικαὶ ἐπιγραφαί ΕΜ Μικρὸς Ἱεροµνήµων Ritual, Finance, Politics Schmaltz, Marmorlekythen Studies Studies in Ηonor of S. V. Τracy B. D. Meritt - J. S. Traill, The Athenian Agora XV, Inscriptions. The Athenian Councillors, Princeton, New Jersey 1974 Σ. Α. Κουµανούδης, Ἀττικῆς Ἐπιγραφαὶ Ἐπιτύµβιοι, ἐν Ἀθήναις 1871 Sara B. Aleshire, Asklepios at Athens. Epigraphic and Prosopographic Essays on the Athenian Healing Cults, Amsterdam 1991, 5-11 Ἀττικὰ Ἐπιγραφικά. Μελέτες πρὸς τιµὴν τοῦ Christian Habicht, ἐπιµ. Ἀθ. Ἀ. Θέµος Νικ. Παπαζαρκάδας, Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία, Ἀθῆναι 2009 Ἀττικαὶ ἐπιγραφαί. Πρακτικὰ Συµποσίου εἰς µνήµην Adolf Wilhelm ( ), ἐπιµ. Ἄ. Π. Ματθαίου - Γεωργία Ε. Μαλούχου, Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία, Ἀθῆναι 2004 Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο, ἀριθµὸς Εὑρετηρίου Μικρὸς Ἱεροµνήµων. Μελέτες εἰς µνήµην Michael H. Jameson, ἐπιµ. Ἄγγελος Π. Ματθαίου Irene Polinskaya, Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία, Ἀθῆναι 2008 Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis, Robin Osborne and Simon Hornblower (eds.), Oxford 1994 Bernhard Schmaltz, Untersuchungen zu den attischen Marmorlekythen, Berlin 1970 Angelos P. Matthaiou, Studies in Attic Inscriptions and the History of the Fifth Century B.C., Unp. Ph.D. Thesis, School of Historical and European Studies, La Trobe University, Melbourne 2009 Studies in Greek Epigraphy and History in Honor of Stephen V. Tracy, G. Reger, F. X. Ryan and T. F. Winters (eds.), Bordeaux

23 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι Συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ ἐκτίθενται στὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως Μὲ ἀστερίσκο (*) σηµειώνονται οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ ἦσαν µέχρι πρό τινος στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο καὶ στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο καὶ ἀποσπάστηκαν µὲ ἀπόφαση τῆς Πολιτείας ἀπὸ ἐκεῖ, γιὰ νὰ κοσµήσουν τὸ νέο Μουσεῖο Ακροπόλεως. [Στὸν κατάλογο δὲν περιλαµβάνονται οἱ ἐπὶ ἀγγείων καὶ πινάκων γραπτὲς ἢ ἐγχάρακτες ἐπιγραφές, διότι δὲν ἦταν δυνατὸς ὁ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἔλεγχος τοῦ κειµένου.] ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ IG I 3 35/36* [ΕΜ 8116] IG I 3 40, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 61* [ΕΜ 6596] IG I 3 91* [ΕΜ Ag I EM 6854β+6854γ] [ΕΜ ] IG I 3 101* [ΕΜ 6598, EM 6589] IG I 3 124* [ΕΜ 6928] IG Ι³ 127 (=IG ΙΙ² 1), βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I * [ΕΜ 5223, 5378β, 6710, 6710α] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 458* [ΕΜ 6738, 637] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 460* [ΕΜ 6769] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I ΧIII* [ΕΜ 6667] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I ΧVII* [ΕΜ 6667 δ] Αἴθουσα Παρθενωνείων IG I 3 510* [ΕΑΜ Χ. 6975] IG I 3 526* [ΕΑΜ Χ. 6941] IG I 3 528* [ΕΑΜ Χ. 6948] IG I 3 532* [ΕΑΜ Χ. 6950] IG I bis* [ΕΑΜ Χ ] IG I ter* [ΕΑΜ Χ ] IG I 3 554* [ΕΑΜ Χ. 7178] IG Ι³ 604, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο 23

24 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ IG Ι³ 618, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 628, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 644, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 647, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 680, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I 3 699, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 728, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 730, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 758, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 788, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 764, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 784* [EM 6339] IG I 3 813, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I 3 814, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG I 3 832* [EM 6425] IG Ι³ 848, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG Ι³ 873* [EM 6319] IG I 3 955* [EAM 1329] IG I IG II 2 49, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II 2 97* [EAM 1467] IG II 2 101, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II fr. a * [EAM 1481] IG II 2 165* [EM 2787] IG II 2 226* [EAM 2948, ΕΜ 13291] IG II 2 349* [ΕΑΜ 1476] IG II 2 406*, C. L. Lawton, Attic Document Reliefs, Oxford 1995, no. 132, pl. 70 [ΕΑΜ 2985] IG II * [ΕΜ 7665/6, ΕΜ 8090] IG II * [ΕΜ 7862] IG II * [ΕΑΜ 1479] IG II * [ΕΜ 7859] IG II * [ΕΜ 7932] IG II * [ΕΜ 2260] IG II * [ΕΜ 8124] Αἴθουσα Παρθενωνείων Αἴθουσα Παρθενωνείων Αἴθουσα Παρθενωνείων Αἴθουσα Παρθενωνείων 24

25 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ IG II * [ΕΜ 8155] IG II * [ΕΜ 8123] IG II , βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II , βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο IG II * [ΕΜ 8754] IG II * [ΕΑΜ 1332] IG II [ΕΜ 8761] IG II * [ΕΑΜ 2565] IG II * [ΕΑΜ 2571] IG II * [ΕΜ EAM 2477, 2490, 2491] IG II * [ΕΜ 9561] Hesperia 52 (1983) 48-63, βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 17-28, πίν. 6-7, καὶ [SEG XVI 182] C. L. Lawton, Attic Document Reliefs, Oxford 1995, no. 139, pl. 74* [EAM 2947] Ritual, Finance, Politics , βλ. τὸν Συνοπτικὸ Κατάλογο 25

26 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ Δηµοσιεύσεις ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν µετευκλειδείων (IG II 2 ) καὶ τῶν προευκλειδείων (IG I 3 ) Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν (δίδονται κατὰ τὸ ἔτος ἐκδόσεως) 1946 A. C. Orlandos, Une inscription byzantine inédite du Parthénon, BCH 70 (1946) Ἰ. Μηλιάδης, Ἀνασκαφὴ νοτίως τῆς Ἀκροπόλεως, ΠΑΕ 1957, Bλ. καὶ Τὸ Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1957, 5-12 G. Daux, Notes de lecture, BCH 82 (1958) Ἀ. Ν. Οἰκονοµίδης, Ἀττικαὶ Ἐπιγραφαὶ IV (Ρωµαϊκῶν χρόνων), Τὰ Ἀθηναϊκὰ 14 (1959) S. N. Koumanoudis, Liste des prytanes de la tribu Pandionis, REG 73 (1960) Σ. Ν. Κουµανούδης, Εἰς ψήφισµα ἀττικόν, ΑΕ 1963, Ν. Πλάτων, Ἀρχαιότητες καὶ µνηµεῖα Ἀθηνῶν-Ἀττικῆς, ΑΔ 19 (1964) Β1, Σ. Ν. Κουµανούδης, Εἰς Ἀττικὰς ἐπιγραφάς, Πολέµων Η (1965/6) Γ. Δοντᾶς, Ἀρχαιότητες καὶ µνηµεῖα Ἀθηνῶν, ΑΔ 24 (1969) Β1, B. Schmaltz, Untersuchungen zu den attischen Marmorlekythen, Berlin 1970 Ἰ. Θρεψιάδης, Ἀνασκαφαὶ καὶ τυχαῖα εὑρήµατα Ἀττικῆς, Βοιωτίας καὶ Εὐβοίας, ΑΕ 1971, Ἀρχαιολογικὰ Χρονικά, 8-38 W. Kendrick Pritchett, Lucubrationes Epigraphicae, CSCA 5 (1972) Ἰ. Θρεψιάδης, Ἀνασκαφικαὶ ἔρευναι Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ΑΕ 1973, Ἀρχαιολογικὰ Χρονικά, G. Dontas, The true Aglaurion, Hesperia 52 (1983) Σ. Ν. Κουµανούδης, Σώτιµος Δωσιθέου Κυρηναῖος, ΗΟΡΟΣ 4 (1986) Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἀττικὸ ψήφισµα τοῦ 304/3 π.x., ΗΟΡΟΣ 4 (1986) M. Kreeb, Αναθηµατική επιγραφή από την Ακρόπολη, ΗΟΡΟΣ 4 (1986)

27 1990 κἑ. Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἐπιγραφὲς Ἀκροπόλεως, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 9-14 Xριστίνα Βλασσοπούλου, Δύο αναθηµατικές επιγραφές απο την Αθηναϊκή Ακρόπολη, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) Sara B. Aleshire, Asklepios at Athen. Epigraphic and Prosopographic Essays on the Athenian Healing Cults, Amsterdam 1991, 5-11 ( A New Fragment of IG II A and B ) [δηµοσίευση στὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα τοῦ ἄρθρου ποὺ δηµοσίευσε ἀπὸ κοινοῦ µὲ τὸν Ἄ. Π. Ματθαίου στὸ περιοδικὸ ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) 45-51] Sara B. Aleshire - Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέο θραῦσµα τῆς IG II , ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) Ἀθ. Ἀλ. Θέµος, Τρεῖς ἀναθηµατικὲς ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Ἀκροπόλεως, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) A. P. Matthaiou, Two New Attic Inscriptions, στὸν τόµο Ritual, Finance, Politics, Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέο θραῦσµα τῆς IG II 2 689, ΗΟΡΟΣ ( ) Mαρία Σ. Διακουµάκου, Προξενικὸ ψήφισµα τῆς πόλεως τῶν Αἰγοσθενιτῶν, ΗΟΡΟΣ 13 (1999) Alessandra Inglese, Due Iscrizioni Ateniesi dal Portico di Eumene, PP 57 (2002) Ἄ. Π. Ματθαίου, Δύο νέα θραύσµατα τῆς IG I 3 4, ΗΟΡΟΣ ( ) Ἀθ. Ἀλ. Θέµος, IG II MA 18096, ΗΟΡΟΣ ( ) Γεωργία Ε. Μαλούχου, Δύο τιµητικὰ ψηφίσµατα ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ΗΟΡΟΣ ( ) Mαρία Διακουµάκου, Ἐπιτύµβιες ἐπιγραφὲς Ἀκροπόλεως, ΗΟΡΟΣ ( ) Γεωργία Ε. Μαλούχου, Τιµητικὸ Ἀττικὸ ψήφισµα, στὸν τόµο Ἀττικαὶ ἐπιγραφαί, Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέο θραῦσµα τῆς ἐπιγραφῆς IG II , στὸν τόµο Μικρὸς Ἱεροµνήµων, A. P. Matthaiou, Studies in Attic Inscriptions and the History of the Fifth Century B.C., Unp. Ph.D. Thesis, La Trobe University (Melbourne) 2009 Ἄ. Π. Ματθαίου, Τρία Ἀττικὰ ψηφίσµατα, στὸν τόµο Ἀττικὰ ἐπιγραφικά, Ἄ. Π. Ματθαίου, Νέες Ἀττικὲς ἐπιγραφές, ΗΟΡΟΣ ( ) Γ. Κ. Παπαδόπουλος, Λόγος τῶν ταµιῶν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ΗΟΡΟΣ ( ) K. Σ. Ἀλεξανδρόπουλος, Τιµητικὴ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ΗΟΡΟΣ ( ) Ἄ. Π. Ματθαίου E. Sironen, Ἐπιγραφὲς Ἀκροπόλεως χριστιανικῶν χρόνων, ΗΟΡΟΣ ( ) Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἀττικὸ ψήφισµα τοῦ 5ου αἰ. π.χ., ΗΟΡΟΣ ( )

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνοπτικὸς Κατάλογος Ἀ. Μακρῆ -Μ. Διακουμάκου Ἀθήνα 2013 2 Εἰσαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 κδ τες: AΓΓEΛOΣ Π. MATΘAIOY BOYΛA N. MΠAP ANH Γ. A.ΠIKOYΛAΣ APHΣ N. TΣAPABOΠOYΛOΣ Hλεκτρονικ στοιχειοθεσία: HOPOΣ Σελίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ὑπὸ Ἀ. Π. Ματθαίου) 3-6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 8-12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 κδ τες: AΓΓEΛOΣ Π. MATΘAIOY BOYΛA N. MΠAP ANH Γ. A.ΠIKOYΛAΣ APHΣ N. TΣAPABOΠOYΛOΣ Hλεκτρονικ στοιχειοθεσία: HOPOΣ Σελίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 22-25 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2010 13 22-25

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 22-25 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2010 13 22-25 ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 22-25 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2010 13 22-25 κδ τες: AΓΓEΛOΣ Π. MATΘAIOY BOYΛA N. MΠAPΔANH Γ. A. ΠIKOYΛAΣ APHΣ N. TΣAPABOΠOYΛOΣ Hλεκτρονικ στοιχειοθεσία: HOPOΣ Σελίδωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιοσ Παλλησ. Τοπογραφικα του Αθηναϊκου Πεδιου

Γεωργιοσ Παλλησ. Τοπογραφικα του Αθηναϊκου Πεδιου Γεωργιοσ Παλλησ Τοπογραφικα του Αθηναϊκου Πεδιου κατα τη μεση Βυζαντινη Περιοδο (9οσ - 12οσ αιωνασ)* Εἰσὶ γὰρ καὶ παρ ἡμῖν χωρία κατάρρυτα καὶ ἀνθεινὰ καὶ πολύδενδρα (Μιχαηλ Χωνιάτησ, Επιστολή 9.15-16)

Διαβάστε περισσότερα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ! Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 1 (2012) 17-25 www.grammateion.gr ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο: ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα. Ἀθήνα, Νοέμβριος 2011 1 ΓΕΝΙΚΑ 1 Ἡ παλαιοχριστιανικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ»

ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ» ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ» Πανιερώτατε, Μητροπολίτα Κύκκου καὶ Σηλλυρίας, εβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Σαμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ Μεσαορίας Ἅγιοι πατέρες τῆς ἀειθαλοῦς μονῆς

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα -

ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα - 22 Ἑρρῖκος Σλῆμαν (1822-1890), μιὰ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης 1 Γεώργιος Στυλ. Κορρές ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα - νία τὸ 1822, ἔζησε τὴν νεαρά του ἡλικία εἰς τὸ Μέκλεμπουρκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Eπιμέλεια Διαμαντής Τριαντάφυλλος-Δόμνα Τερζοπούλου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ δὴ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1453-1821)

Διαβάστε περισσότερα

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά Στό ἀφιέρωμα αὐτό περιλαμβάνονται ἄρθρα σχετικά μέ τήν ἱστορία καί τή σημερινή κατάσταση κατεχομένων μνημείων καί ναῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Τό πρῶτο κείμενο, Ἀναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιγραφών της αρχαϊκής, κλασσικής,

Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιγραφών της αρχαϊκής, κλασσικής, ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Επ. Έφορος Αρχαιοτήτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΕΛΙΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ Αρχαιολόγος ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων OΙ ΡΟΔΙΑΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερα ἀρχαιολογικὰ Ἀστυπάλαιας. 1. Bαθύ Αστυπάλαιας. Aνιχνεύοντας τα ιστορικά «ίχνη» µιας προϊστορικής θέσης

Νεώτερα ἀρχαιολογικὰ Ἀστυπάλαιας. 1. Bαθύ Αστυπάλαιας. Aνιχνεύοντας τα ιστορικά «ίχνη» µιας προϊστορικής θέσης ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Νεώτερα ἀρχαιολογικὰ Ἀστυπάλαιας Στὸν Χρῆστο Ντούµα γιὰ πάµπολλους λόγους τοῦ καθενός ξεχωριστὰ καὶ διότι µᾶς προσέφερε τὴν ἀφορµή γιὰ ἕνα κοινὸ ταξίδι στὸ Αἰγαῖο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς eutypon26-27 2012/3/7 12:49 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 26-27 Ὀκτώβριος/October 2011 29 Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap dot flppou at

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσερις νέες επιγραφές από την Έδεσσα και την Αλμωπία

Τέσσερις νέες επιγραφές από την Έδεσσα και την Αλμωπία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τέσσερις νέες επιγραφές από την Έδεσσα και την Αλμωπία Εξαιτίας της έλλειψης συστηματικών ανασκαφικών ερευνών στις επαρχίες Έδεσσας και Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικολογία. * Κείμενο ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 25 Μαΐου 2011 στὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011) 195-216

Κωδικολογία. * Κείμενο ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 25 Μαΐου 2011 στὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011) 195-216 Maria Luisa Agati Κωδικολογία Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Νέα Ορια* Τὸ 1715 ὁ Bernard de Montfaucon ἔγραφε στὸν πρόλογο τῆς Bibliotheca Coisliniana (σὲ μετάφραση ἀπὸ τὰ λατινικά): «Δὲν ὑπάρχει πολιτισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου

Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου «Τόν τῆς Πάφου ποιμένα θεῖον Πανάρετον, ὡς Χριστοῦ ἱεράρχην ἀνευφημήσωμεν» μᾶς καλεῖ ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τήν 1η Μαΐου. Γιατί ἀκριβῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠEPIEXOMENA 1. «Tὸ πρῶτον βιβλίον ἑκάστου ἔθνους»................................................................. 36 2. Tα πρώτα λεξικά..........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΕΡΟ Τήσ ΔήΜήΤΡΑσ στήν ΚύθΝΟ ΚΑΙ η ΜΙσθωση ΤΟύ ελεύσινιακού ΤΕΜΕΝΟύσ *

Το ΙΕΡΟ Τήσ ΔήΜήΤΡΑσ στήν ΚύθΝΟ ΚΑΙ η ΜΙσθωση ΤΟύ ελεύσινιακού ΤΕΜΕΝΟύσ * Το ΙΕΡΟ Τήσ ΔήΜήΤΡΑσ στήν ΚύθΝΟ ΚΑΙ η ΜΙσθωση ΤΟύ ελεύσινιακού ΤΕΜΕΝΟύσ * Χριστίνα Μητσοπούλου Ι. Το ιερό της Δήμητρας στην ακρόπολη της αρχαίας Κύθνου H παραθαλάσσια και τειχισμένη ομώνυμη αρχαία πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα