TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI"

Transcript

1 BROJ PROTOKOLA: 2802/16 od godine BROJ JAVNE NABAVKE: / 16 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Tešanj, 05. MAJ godine 1

2 SADRŽAJ Opšti podaci 1. Podaci o ugovornom organu 2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju 3. Podaci o privrednim subjektima sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa 4. Broj javne nabavke 5. Podaci o postupku javne nabavke Podaci o predmetu javne nabavke 6. Opis predmeta nabavke 7. Opis i oznaka lotova (ukoliko je podjela na lotove) 8. Količina predmeta nabavke 9. Tehničke specifikacije predmeta nabavke 10. Mjesto isporuke roba ili pružanja usluga ili izvođenja radova 11. Rok isporuke roba ili pružanja usluga ili izvođenja radova Uslovi za kvalifikaciju 12. Uslovi za kvalifikaciju u smislu lične sposobnosti i dokazi koji se traže 13. Ostali uslovi za kvalifikaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuđača i dokazi koji se traže Podaci o ponudi 14. Sadržaj i način pripreme ponude 15. Način dostavljanja ponude 16. Dopuštenost dostavljanja alternativnih ponuda 17. Obrazac za cijenu ponude 18. Način određivanja cijene ponude 19. Valuta ponude 20. Kriterij za dodjelu ugovora 21. Jezik i pismo ponude 22. Rok važenja ponude Ostale odredbe 23. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponude 24. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 25. Nacrt ugovora 26. Garancija za uredno izvršenje ugovora 27. Podugovaranje 28. Rok za donošenje odluke o izboru 29. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču F) Dodatne informacije 30. Troškovi ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije 31. Pojašnjenja i ispravka ili izmjena tenderske dokumentacije 2

3 32. Povjerljivost podataka privrednih subjekata 33. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude 34. Neprirodno niska cijena 35. Pouka o pravnom lijeku PRILOZI I Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 1 II Obrazac za cijenu ponude Aneks 2 III Obrazac izjave iz člana 45. Zakona Aneks 3 IV Obrazac izjave iz člana 52. Zakona - Aneks 4 V Nacrt ugovora Aneks 5 3

4 OPŠTI PODACI 1. Podaci o ugovornom organu Ugovorni organ: OPĆA BOLNICA TEŠANJ Adresa: IDB/JIB: Telefon: Faks: Web adresa: 2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt Kontakt osoba: Salkić Škiljo Mirela, dipl.ecc Telefon: Faks: Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati ugovore sa slijedećim privrednim subjektom/subjektima: Privredni subjekat (puni naziv i mjesto) NEMA EVIDENTIRANIH SUBJEKATA NA POPISU 4. Redni broj nabavke Broj nabavke: REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL 5. Podaci o postupku javne nabavke 5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak 5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) : ,00 KM 5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): nabavka roba 5.4. Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i sa koliko privrednih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma) Nije predviđeno potpisivanje okvirnog sporazuma 5.5. Period na koji se zaključuje ugovor: 12 mjeseci PODACI O PREDMETU NABAVKE 6. Opis predmeta nabavke Predmet ovog postupka je nabavka REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA, na osnovu potreba Ugovornog organa, predviđenih u finansijskom planu za 2016 godinu. 7. Podjela na lotove Podjela na lotove je izvršena na slijedeći način: Lot 1 REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU (QUANTIFERON) Lot 2 POTROŠ'NI MIKROBIOLOŠKI MATERIJAL Lot 3 BIODISKOVI ZA MIKROBIOLOGIJU 4

5 Lot 4 DIJAGNOSTIČKI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU Lot 5 REAGENSI ZA APARAT BT3500 Lot 6 POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT BT 3500 Lot 7 REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT FOTOMETAR FP 20 Lot 8 REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT QUO-LAB Lot 9 REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOAGULOMETAR Lot 10 REAGENSI ZA APARAT ORGANTEC ALEGRIA LOT 11 REAGENSI ZA POLYCHECK LOT 12 HEMIJSKI REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI LOT 13 REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ABL 5 LOT 14 SEMIKVANTITATIVNI TESTOVI LOT 15 REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT VIDAC PC LOT 16 TESTOVI ZA INDIREKTNU IMUNOFLUORESCENCIJU Ponuđači mogu dati ponudu za jedan lot ili za sve lotove. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda (u odvojenim kovertama). U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano tehničkom specifikacijom. Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje sa više ponuda, samo samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene sve njegove ponude za taj lot. 8. Količina predmeta nabavke Količina predmeta nabavke je iskazana u Aneksu Tehničke specifikacije Tehnička specifikacija predmeta nabavke je sastavni dio TD i nalazi se u prilogu TD. 10. Mjesto isporuke roba U krugu OPĆE BOLNICE TEŠANJ,. 11. Rok isporuke roba Isporuka roba se vrši sukcesivno prema potrebama ugovornog organa, najkasnije do 5 (pet) dana od dana dostavljanja Narudžbenice. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU 12. Uslovi za kvalifikaciju Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da : a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja 5

6 poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan; d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to: a)izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza. U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke. Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 7 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe. 6

7 Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini). 13. Ostali uslovi za kvalifikaciju u smislu dokazivanja ekonmsko-finansijske situacije i tehničke i profesionalne sposobnosti: Da je registovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Dokaz: Aktuelni Izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca, Da je upisan u registar veleprometnika lijekova i medicinskih sredstava u BiH. Dokaz: Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da je ponuđač registrovan za prometovanje robom koja je predmet nabavke ovjerena kopija, Da je roba koja je predmet nabavke registrovana kod agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Dokaz: Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva da je roba koja je predmet nabavke registrovana kod agencije za lijekove i medicinska sredstva - kopija Za lijekove koji nisu registrovani kod Agencije dostaviti kopiju certifikata o kvaliteti Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema zapisnika dostaviti traženu dokumentaciju Izjavu ponuđača da će robu koja je predmet ponude isporučivati prema vrsti i mjernoj jedinici navedenoj u tehničkoj specifikaciji, Izjavu o nepromjenjivosti cijena za ugovoreni period, Izjavu o roku plaćanja, Izjava o roku isporuke PODACI O PONUDI 14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Ponuda mora sadržavati najmanje: a) Obrazac za ponudu aneks 1; Prilog I; b) Obrazac za cijenu ponude - Prilog II; c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Prilog III; d) Ovjerena kopija rješenja o upisuu sudski registar za obavljanje profesionalne djelatnosti za pružanje usluge predmetne javne nabavke, ili posebna izjava ili potvrda nadležnog organa kojom dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost predmetne javne nabavke. e) Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama-prilog VII; 7

8 15. Način dostavljanja ponuda Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: OPĆA BOLNICA TEŠANJ Ul. PONUDA ZA NABAVKU REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA Lot NE OTVARAJ Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće: Naziv i adresa ponuđača Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. 16. Način dostavljanja dokumenata koji su zajednički Ukoliko je nabavka podjeljena na više lotova, ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova ima pravo da izjave o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju dostavi u jednoj ponudi, prvoj po rednom broju lota na koji se prijavljuje. Ukoliko se za lotove na koje se prijavljuje ponuđač zahtjevaju različiti uslovi u vezi sa ekonomskom i finansijskom sposobnošću, odnosno profesionalnom i tehničkom sposobnošću, onda u ponudi koja je prva po rednom broju lota na koji se prijavljuje dostavlja original izjavu u pogledu ispunjavanja uslova iz člana 45. Zakona i dokaz o registraciji, sa pripadajućim izjavama za taj lot, dok u ponudama za ostale lotove na koje se prijavljuje dostavlja obične kopije izjave za član 45. Zakona i dokaza o registraciji, sa pripadajućim izjavama za te ostale lotove na koje se prijavljuje. 8

9 Ponude za sve lotove na koje se prijavljuje dostavlja u posebnim kovertama na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi. 17. Dopuštenost dostave alternatvnih ponuda Podnošenje alternativnih ponuda nije dozvoljeno. 18.Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa Obrazac za cijenu ponude koji je dat kao Aneks 2 Uputstva o načinu i pripremi modela tenderske dokumentacije, se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti Način određivanja cijene ponude Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama. Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva. Ukoliko je cijena ponude promjenjiva, mora se dati jasno definisan parametar na osnovu kojeg će se utvrđivati promjenjivost cijene. Ugovorni organ može predvidjeti da je cijena nepromjenjiva za jedan period (npr. 3 mjeseca od zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma, ako je primjenjivo za okvirni sporazum). U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude( bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora ( cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV. Ukoliko ponuđač u obrascu za ponudu uslovljava popust ukoliko dobije jedan lot, onda popust daje na drugom lotu, takva ponuda će se odbaciti kao nedopuštena. 20. Valuta ponude Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM). 21. Kriterij za dodjelu ugovora Kriterij za dodjelu ugovora je 9

10 a) Ekonomski najpovoljnija ponuda b) Podkriterij: Cijena...85% Rok plaćanje... 10% Rok isporuke... 5% Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju sukladno slijedećoj formuli: U = C + P + I. Pri čemu je: U ukupan broj bodova C broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu P broj bodova koji je dobavljač dobio za dužinu roka plaćanja I broj bodova koje je dobavljač dobio za dužinu roka isporuke robe Maksimalan broj bodova koji može ostvariti dobavljač je: U = 100 (100 % ) 1. Ponuđena cijena roba do 85 bodova (85 % ). Bodovi se dodjeljuju po utvrđenoj formuli: najniže ponuđena cijena / ponuđena cijena x 85 = broj bodova, gdje najniže ponuđena cijena dobiva maksimalnih 85 bodova a broj bodova viših cijena izračunava se na način da se najniže ponuđena cijena dijeli sa cijenom ponude koja se boduje i množi sa 85, tako da postotak uvećanja te cijene u odnosu na najniže ponuđenu cijenu umanjuje broj bodova utvrđen za najnižu cijenu. 2. Rok plaćanja roba do 10 bodova ( 10 % ). Bodovanjem u ovom kriteriju vrednuju se uslovi plaćanja roba u smislu odgođenog roka plaćanja isporučene robe, te se u tom smislu bodovi dodjeljuju po utvrđenoj formuli: ponuđeni rok plaćanja / najduži ponuđeni rok plaćanja x 10 = broj bodova, gdje najduži ponuđeni rok plaćanja dobiva maksimalnih 10 bodova a broj bodova manjih rokova plaćanja, izračunava se na način da se ponuđeni rok plaćanja dijeli sa najdužim ponuđenim rokom plaćanja i množi sa 10, tako da postotak umanjenja tog roka u odnosu na najduži rok plaćanja umanjuje broj bodova utvrđen za najduži rok plaćanja. 3. Rok isporuke od časa izdavanja narudžbenice do 5 bodova ( 5 % ). Bodovanjem u ovom kriteriju vrednuje se ekspeditivnost ponuđača u smislu vremenskog razdoblja koje proteče od časa slanja narudžbenice do časa isporuke naručene robe, te se u tom smislu bodovi dodjeljuju po utvrđenoj formuli: najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke x 5 = broj bodova, 10

11 gdje najkraći ponuđeni rok isporuke dobiva maksimalnih 5 bodova, a broj bodova dužih rokova isporuke, izračunava se na način da se najkraći ponuđeni rok isporuke dijeli sa ponuđenim rokom isporuke i množi sa 5, tako da postotak uvećanja tog roka u odnosu na najkraći rok isporuke umanjuje broj bodova utvrđen za najkraći rok isporuke. Svi ponuđači trebaju dostaviti izjavu o roku isporuke na osnovu koje se vrši bodovanje u ovom kriteriju. 22. Preferencijali tretman domaćeg Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Sl.glasnik BiH br. 103/14 od godine. Preferencijalni tretman cijena će se primjeniti samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda. Prilikom obračuna cijene ponuda, u svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor 15%. Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrirana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih je najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba porijeklo iz BiH. 23. Jezik i pismo ponude Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno dio propratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. 24. Rok važenja ponude Rok važenja ponude je 60 dana od poslednjeg dana određenog za dostavu ponuda, osim ako ponuđač nije ponudio duži rok za važenje ponude. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke. OSTALE INFORMACIJE 25. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 15. ove tenderske dokumentacije i to: 11

12 Ugovorni organ: OPĆA BOLNICA TEŠANJ Ulica i broj: Braće Pobrića br. 17 Soba broj: protokol opće bolnice Datum: obaviještenje o nabavci na portalu javnih nabavki ističe godine u 12:00 sati Vrijeme do kada se primaju ponude: 12:00 sati. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. 26. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda Ugovorni organ: OPĆA BOLNICA TEŠANJ Ulica i broj: Braće Pobrića br. 17. Soba broj: sala za sastanke Datum: godine Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 12:30 sati 27. Nacrt ugovora Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora. OSTALI PODACI 28. Podugovaranje Podugovaranje nije dozvoljeno. 29. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi) U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze: a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan, b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu), c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost. Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački 13. tenderske dokumentacije. 30. Rok za donošenje odluke o izboru Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude. Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o 12

13 izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke). 31. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču Plaćanje izabranom ponuđaču, u skladu sa ponudom iz tenderske dokumentacije. DODATNE INFORMACIJE 32. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način: - na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; ili - u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tački 15. tenderske dokumentacije, najkasnije do godine do 14,00 sati. - putem pošte sa plaćanjem pouzećem. 33. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumntaciju, na jedan od načina navedenih u tački 35. tenderske dokumentacije. U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana. U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 35. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima. 34. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim. Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su: a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; 13

14 b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije; c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl Zakona). 35. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 15. tenderske dokumentacije, i to: OPĆA BOLNICA TEŠANJ Braće Pobrića TEŠANJ PONUDA ZA NABAVKU REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL Lot 1 ( ) Broj nabavke: IZMJENA/DOPUNA PONUDE NE OTVARAJ Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće: Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda. 36. Neprirodno niska ponuđena cijena U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude. Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvsti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti. 37. Pouka o pravnom lijeku Žalba se izjavljuje Ureduza razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumntacije. PRILOZI: I Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 1 II Obrazac za cijenu ponude Aneks 2 14

15 III Obrazac izjave iz člana 45. Zakona Aneks 3 IV Obrazac izjave iz člana 52. Zakona - Aneks 5 V Nacrt ugovora Aneks 6 15

16 16

17 17

18 Aneks 3 Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) Ja, nižepotpisani (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: izdatom od, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:, čije sjedište se nalazi u (Grad/općina),na adresi (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: u Službenom glasniku BiH broj:, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću IZJAVLJUJEM Kandidat/ponuđač u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije: a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije; c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran. U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a). Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 18

19 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa. Izjavu dao: Mjesto i datum davanja izjave: Potpis i pečat nadležnog organa: M.P. 19

20 Aneks 4. PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Ja, nižepotpisani (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: izdatom od, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:, čije sjedište se nalazi u (Grad/općina), na adresi (Ulica i broj), kao kandidat/po nuđač u postupku javne nabavke (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavlje no obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: u Službenom glasniku BiH broj:, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću IZJAVLJUJEM 1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke. 2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica. 3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti. 4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama. 5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke. 20

21 Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovormosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine. Izjavu dao: Mjesto i datum davanja izjave: Potpis i pečat nadležnog organa M.P. 21

22 PRIJEDLOG UGOVORA Aneks 5 1. OPĆA BOLNICA TEŠANJ Tešanj, ul, koju zastupa direktor doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinović (u daljem tekstu: Naručilac) i 2., JIB, koju zastupa direktor (u daljem tekstu: Isporučilac), na osnovu člana 64. i člana 72.. Zakona o javnim nabavkama ( Sl.glasnik BiH 39/14) a nakon provedenog postupka nabavke putem otvorenog postupka za dostavu ponuda i Odluke o dodjeli Ugovora broj:, ugovorne strane zaključuju U G O V O R o godišnjoj nabavci i isporuci roba Ovim ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana, predmet ugovora, snabdijevane, cijena, način i rokovi plaćanja, isporuka roba, način rješavanja eventualnih sporova i vremensko važenje ugovora. Član 1. Ugovor se sklapa na osnovu Odluke Direktora Opće bolnice Tešanj o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke. Član 2. Predmet ovog Ugovora je godišnja nabavka i isporuka roba: LOT Predmet isporuke je roba prema ugovorenoj specifikaciji iz Priloga 1 ovog Ugovora, a koji je sastavni dio ovog Ugovora. Navedene količine roba koje se nabavljaju su planske vrijednosti jednogodišnje nabavke. Član 3. Isporučilac se obavezuje da će preuzeti isporučenu robu sa isteklim rokom upotrebe i o svom ih trošku uništiti. Član 4. Ugovorne strane su saglasne da se snabdijevanje vrši sukcesivno za period od 12 mjeseci, počev od. godine. Član 5. Isporučilac se obavezuje da će naručiocu dostavljati robu na osnovu naruđbenice u roku maximalno do dana od prijema naruđbenice. Isporučilac se obavezuje da će robu isporučivati u naznačenoj količini, odgovarajućem kvalitetu i ugovorenom roku na istovarnom mjestu Opće bolnice Tešanj. U trenutku predaje robe Naručiocu, Isporućilac će predati uredno popunjenu otpremnicu, na kojoj će biti naznačeno: naziv i vrsta robe, jedinica mjere, količina i cijena. 22

23 Član 6. Naručilac je dužan nakon kvalitativne i kvantitativne primopredaje robe, uredno potpisati otpremnicu, ovjeriti je i upisati datum primitka robe. Ako Naručilac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od 5 dana, ustanovi nedostatke bitne za isporučenu količinu robe ili kvalitet robe, dužan je o tome putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti Isporučioca, radi uklanjanja naznačenih nedostataka, a Isporučilac je dužan zamjeniti oštečenu robu. Član 7. Za isporučenu robu važit će cijene iz tenderske dokumentacije koje su utvrđene u prilogu, a koji je sastavni dio ovog ugovora. Cijene roba iz tenderske ponude su fiksne za ugovorni period i nemogu se mijenjati. Član 8. Naručilac roba se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku do dana prema ispostavljenim fakturama. Član 9. U toku vremenskog važenja ugovora, može doći do izmjena i dopuna pojedinih odredbi ovog ugovora uz saglasnost ugovornih strana, a koje će biti regulisane Aneksom, kao sastavnim dijelom ovog Ugovora. Član 10. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od. godine i traje 12 mjeseci. Opća bolnica Tešanj zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i prije isteka njegovog vremenskog trajanja, u slučaju nepoštivanja njegovih odredbi. Član 11. U slučaju da nakon zaključivanja Ugovora nastupe neočekivane okolnosti, koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti niti izbjeći, čija je posljedica nemogućnost ispunjenja ugovornih obaveza, strana koja je saznala za njeno nastupanje dužna je o tome pismeno obavjestiti drugu stranu, u roku od 3 dana od nastupanja više sile. Član 12. Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati rješiti u duhu dobrih poslovnih običaja, sporazumno, u pismenom obliku. U slučaju da se spor ne može rješiti sporazumno, ugovorne strane suglasno određuju nadležnost Općinskog suda u Tešnju. Član 13. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka. 23

24 Isporučilac : Naručilac : Opća bolnica Tešanj Direktor Direktor Doc.dr.med.sc. Rifat Sejdinović Broj: Datum: Broj: Datum: 24

25 Lot 1 - MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU (QUANTIFERON) OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Red. Cijena Jedinica C i j e n a U k u p n a N a z i v r e a g e n s a K o l i č i n a broj bez PDV mjere sa PDV c i j e n a sa PDV 1 QuantiFERON Single Patient Pack a pak. 3 QuantiFERON TB Gold Elisa 9 pak. U K U P N O sa PDV-om : Popust Cijena sa popustom sa PDVom Preferencijalni tretman domaćeg DA NE (zaokružiti) * Sve stavke tražene specifikacije se moraju popuniti u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Sve jedinične i ukupne cijene moraju biti izražene sa obračunatim PDV-om u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Ponude slati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji! 25

26 Lot 2 - POTROŠNI MIKROBIOLOŠKI MATERIJAL OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Jedinična cijena sa Jedinična Redni Jedinica Okvirna PDV-a cijena N A Z I V (uključujući dostavu bez PVD - broj mjere količina i ostale troškove) a 1. Bakteriološke staklene epruvete bez ruba 13 mm x 130 mm kom Bakteriološke staklene epruvete bez ruba 16 mm x 160 mm kom Čaše vatrostalne visoke grauduirane sa izljevom 100 ml kom 2 4. Čaše vatrostalne visoke grauduirane sa izljevom 150 ml kom 1 5. Čepovi metalni ne hrđajući (rosfraj) za epruvete 13 x 130mm kom Čepovi metalni ne hrđajući (rosfraj) za epruvete 16 x 160 mm kom Endo agar a 500 g kom 9 8. Kliger-ov dvostruki šećer (kligler iron agar) a 500 g kom 4 9. Laktoza Andrade Peptonska voda 0,5% a 500 g kom Loeffler-ova otopina a 100ml kom Plastične pasterove pipete (jednokratne) kom Mueller Hinton agar a 500 g kom Peptonska voda (andreade lactosa) 500 g kom Podloga za ukupan broj bakterija a 500 g kom Sabouraud dekstrozni agar a 500 g kom Selenit bujon (selenit brothbase) a 500 g kom Simons-ov citratni agar a 500 g kom SS-agar (salmonella-shigella agar) a 500 g kom Thyoglicolatna podloga sa dekstrozom (alternative thioglicollate medium) a 500 g kom 2 Ukupna cijena sa PDV - om 26

27 20. Trostruki šećer (triple sugar iron agar) a 500 g kom Petrijeve posude f 90 (sterilne) pak Petrijeve posude f120 (sterilne) pak Macconkey agar 500gr kom Columbia agar 500gr kom Urea agar baze prema Chrinstensenu a 500gr kom Esculin Azide broth a 500 g kom Kit za bojenje po Gram-u (za identifikaciju gram negativnih bakterija) kom Gram-ova otopina (amoksalata i kristal ljubičastog bojila ) kom Gram-ova otopina Lugola 1% a 100ml kom Neutral-crveno 0,1% otopina a 100ml kom Pariški manit a 500gr kom Manitol salt agar a 500gr kom Staphylasa test a 100 testova pak Ophtonin disk a 50 pak EZE jednokratne sterilne plave (contens sterile single use) kom Kovacs-ov reagens za dokazivanje indola 100ml kom Xylen C 8 H 10 a 1 lit. kom P.Urea 40% a 5ml ( suplement urea 40% ) kom Laktofenilna pikrinska otopina 100ml kom Dispanzer za biodiskove 6 pozicija kom Imerziono ulje 1000ml (za mikroskopiju) kom Cedrovo ulje a 100ml pak Parafinsko ulje a 125ml kom Chlamydia trachomatis brzi test a 20 (clamidia test) pak Bočice, staklena kapaljka za indikator, otopine, reagense i dr. 10ml-30ml čep na navoj kom 5 27

28 46. Ether za čišćenje mikroskopa a 1 lit. kom Plastične kutije neprovidne za čuvanje preparata polistrol za 100 predmetnih stakala 26x76, zatvorene kom Dezinfekciono sredstvo za ruke a 1 lit. kom Deterdžent za ručno pranje posuđa u mikrobiologiji a 1 lit. kom Dezinfekciono sredstvo za pranje laboratoriskih posuđa knc. a 1 lit. kom Kit za bojenje po Ziehl-Neelsenu za identifikaciju ARB u tri koraka: TB Karbol fuksin modificirani a 100ml, Dekolajzer ETOH: HCl=(8:2) otopina za obezbojavanje u bakteriologiji po Ziehl-Neelsenu a 100ml, Metilen plavo 0,45% otopinaa 100ml (pak. 3x100ml) pak Kit za bojenje po Gramu (za identifikaciju gram negativnih bakterija) 10x100ml (komplet) kom Ziehl-Neelsen TB karbol fuksin modificirani a 100ml kom Epruveta citološka centrifugalna sa čepom na zavrtanje, plastična (graduirana) 15ml kom Gram-ova otopina (amoksalata i kristal ljubičastog bojila za bojenje po Gram-Huckeru a 100ml kom Četka za pranje epruveta sa vunenim krajem R12mm kom Četka za pranje epruveta sa vunenim krajem R15mm kom Tikvica Erlemajer vatrostalna 100ml kom Tikvica Erlemajer vatrostalna 250ml kom Tikvica Erlemajer vatrostalna 500ml kom Dextrosa bujon (dextrosa broth) a 500g kom Hranjivi bujon (nutrient broth) a 500g kom Papir za čišćenje mikroskopa pak Žičana omča za Ezu NiCr R-0,30mm kom Držač za Ezu Aluminijum sa plastičnom drškom dužina 160mm kom Korpe žičane za epruvete višenamjenske 18x210x210 kom Rapid test za detekciju Rota virusa u fecesu (kompletan pribor za detekciju) kom Krvni agar (blood agar baze-innfusion agar) 500gr kom Sabouraud Cyclohexamide chloramphenicol agar 100gr kom 1 28

29 70. Katalaza test a 100ml kom Stakleni štapići zaobljeni (za isijavanje uzoraka na hranjivu podlogu) 200x3mm kom Stalak za epruvete plastični R 20 okrugli otvor kom Plamenik plinski po Bunsen-u sa slavinom kom Dekolajzer kiseli alkohol a 1000ml kom Boja za PAPA I a 100ml kom Boja za PAPA II a 100ml kom Boja za PAPA III a 100ml kom 40 UKUPNO sa PDV-om: Popust Cijena sa popustom sa PDV-om Preferencijalni tretman domaćeg (zaokružiti) DA NE * Sve stavke tražene specifikacije se moraju popuniti u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Sve jedinične i ukupne cijene moraju biti izražene sa obračunatim PDV-om u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Ponude slati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji! 29

30 Lot 3 - BIODISKOVI ZA MIKROBIOLOGIJU OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Jedinična cijena Jedinična Redni Jedinica Okvirna sa PDV-a cijena N A Z I V (uključujući dostavu bez PVD - broj mjere količina i ostale troškove) a 1. Moxifloxacin kom Polimixin B kom Kloramfenikol kom Tetraciklin kom Bacitracin kom Vankomicin kom Sulfametaksazol + trimetropim kom Nitrofurantoin kom Norfoksacin kom Ciprofloksacin kom Nalidiksična kiselina kom Linkomicin kom Klindamicin kom Azitromicin kom Klaritromicin kom Eritromicin kom Amikacin kom Gentamicin 10mcg kom Gentamicin 30mcg kom 1000 Ukupna cijena sa PDV - om 30

31 20. Gentamicin 120mcg kom Cefepime kom Cephoxitin kom Ceftriakson kom Ceftazidim kom Cefotaksim kom Cefuroksim kom Cefazolin kom Cefaleksin kom Karbencilin kom Tobramicin kom Amoksicilin + klavulanska kiselina kom Amoksicilin kom Ampicilin kom Oxacilin kom Penicilin kom Karbapenem (imipenem) kom Aztreonam kom Cefepime+Klavulonska kiselina kom Cefoksitim+Klavulonska kiselina kom Ceftazidim+Klavulonska kiselina kom Doksicillin kom Linezolid kom Metronidazol kom Mupirocin kom Novobiocin kom

32 46. Ofloxacin kom Optohin kom Piperacilin+Tazobactan kom Piperacilin kom Rifampicin kom Ticarcilin+Klavulonska kiselina kom 250 UKUPNO sa PDV-om: Popust Cijena sa popustom sa PDV-om Preferencijalni tretman domaćeg (zaokružiti) DA NE * Sve stavke tražene specifikacije se moraju popuniti u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Sve jedinične i ukupne cijene moraju biti izražene sa obračunatim PDV-om u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Ponude slati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji! 32

33 Lot 4 - DIJAGNOSTIČKI MATERIJAL ZA MIKROBILOGIJU OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Redni broj N A Z I V Jedinica mjere Jedinična cijena sa PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) Jedinična cijena bez PVD - a 1 MRSA brzi test a 50 pak. 2 2 Mycoplasma IST test a 25 pak. 3 3 MAST STAPH a 120 pak. 2 4 MAST STREP a 50 pak. 5 5 Candida agar hromopgena ploča kom Salmonela agar hromopgena ploča kom 50 7 Muller-Hinton Fastidious sa 5% konjske krvi β-nad pak. 3 8 Oxidasa test (N, N, N, N - tetramethyl-1,4-phenylen-diamid ( C10H16N2X2HCl ) a 25gm (pak. Okvirna količina kom 1 9 Hromogena podloga za ESBL slojeve kom Selektivna podloga za MRSA kom Karbapenemaza identifikacioni test kom Mononukleosis (IGM) rapid test kom 1 * Sve stavke tražene specifikacije se moraju popuniti u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Sve jedinične i ukupne cijene moraju biti izražene sa obračunatim PDV-om u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Ponude slati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji! UKUPNO sa PDV-om: Popust Cijena sa popustom sa PDV-om Preferencijalni tretman domaćeg (zaokružiti) Ukupna cijena sa PDV - om DA NE 33

34 Lot 5 - REAGENSI ZA APARAT "BT 3500" OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Red. Šifra Količina reagensa METODA N a z i v r e a g e n s a Količina Jedinica Cijena 1ml Cijena Vašeg vašeg reagensa bez pakovanja bez broj u pakovanju mjere artikla pdv PDV URIKAZA Acidum uricum 1500 ml 2 BCG Albumini 1800 ml 3 IFCC Alkalna fosfataza 1500 ml 4 IFCC ALT 3300 ml 5 IFCC Alfa-amilaza 1000 ml 6 IFCC AST 3300 ml 7 DCA Bilirubin direkt 400 ml 8 DCA Bilirubin ukupni 1800 ml 9 IFCC CK-NAC 600 ml 10 IMUNOINHBICIJA LDL 250 ml 11 1 UIBC kalibrator 3 ml 12 1 HDL/LDL kalibrator 4 ml 13 I.S.E. referentna koncentrovana solucija za indirektnu potenciometriju 800 ml 14 I.S.E. pufer koncentrovana solucija za indirektnu potenciometriju 600 ml 15 I.S.E. washing solucija 600 ml 16 I.S.E. kalibrator niske vrijednosti 240 ml 17 I.S.E. kalibrator visoke vrijednosti 240 ml 18 Kalibrator, multiparametarski 80 ml 19 P-MOLYBDAT Fosfor 900 ml Ukupna cijena po količini ( kolone 5 x 7 ) sa PDV 34

35 20 IFCC GGT 600 ml 21 ENZIMATSKA Glukoza 5000 ml 22 IMUNOINHBICIJA HDL holesterol 250 ml 23 ENZIMATSKA Holesterol 1100 ml 24 ARSENAZO Kalcij 1800 ml 25 ENZIMATSKA Kalij 100 ml 26 1 Kontrola biohemijska N 120 ml 27 1 Kontrola biohemijska P 30 ml 28 2 Kontrola, protein N ( ASTO, RF, CRP ) 5 ml 29 2 Kontrola, protein P ( ASTO, RF, CRP ) 5 ml 30 MOD JAFFE Kreatinin 4400 ml 31 LDH-PIRUVAT LDH 1100 ml 32 Magnezij 350 ml 33 ENZIMATSKA Natrij 100 ml 34 BIURET Proteini ukupni 2000 ml 35 PYRAGALL.RED Proteini, urin, CSF 200 ml 36 ENZIMATSKA Trigliceridi 1100 ml 37 FERENE UIBC 300 ml 38 UREAZA Urea 3500 ml 39 FERENE Željezo 2500 ml 40 3 ASTO kalibrator 5 ml 41 TURBIDIMETRIJA ASTO 150 ml 42 TURBIDIMETRIJA CRP 3300 ml 43 3 CRP kalibrator 6 ml 44 TURBIDIMETRIJA Reuma faktor 150 ml 45 3 Reuma faktor kalibrator 5 ml 46 Laktat 250 ml 47 Lipaza 250 ml 35

36 UKUPNO sa PDV-om : Popust Cijena sa popustom sa PDV-om Preferencijalni tretman domaćeg (zaokružiti) DA NE Napomena : Količina reagensa je kalkulisana prema broju pretpostavljenih godišnjih pretraga podjeljeno sa uobičajenom količinom (0,25ml) neophodnog reagensa za večinu pretraga na aparatu BT3500. Za svaku Vašu kalkulaciju potrebno je navesti šifru Vašeg artikla, kao i veličinu pakovanja tog artikla prema kojemu ste je i uradili. Uz ispunjenu tendersku dokumentaciju obavezno je dostaviti dokumentaciju (upustvo za upotrebu) koje dođe uz svako pakovanje datog artikla (reagensa). Svi reagensi i ostale stavke moraju biti registrovani kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva, što se dokazuje njihovom registracionom potvrdom. Značenje broja navedenog u koloni METODA 1 - Za navedene kontrole i kalibrator multiparametarski treba takođe dostaviti upustvo za upotrebu. Ako nedostaju kontrolne i / ili kalibracione vrijednosti, za tražene reagense, ponudžać je obavezan navesti dodatani artikal koji "pokriva" nedostajeće kontrolne i / ili kalibracione vrijednosti. U količini od 10ml za kontrole i 2ml za kalibratore (po jednoj vrsti reagensa) sa navedom cijenom. 2- Proteinske kontrole moraju da imaju vrijednosti za 3 (tri) najmanje navedena testa. 3- Kalibratorski moraju imati najmanje 3 različite vrijednosti * Sve stavke se moraju popuniti u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Sve jedinične i ukupne cijene moraju biti izražene sa obračunatim PDV-om u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Ponude slati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji! 36

37 Lot 6 - POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT "BT 3500" OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Red. Jedinica Naziv Jed. cijena Jedinična cijena UKUPNA Naziv reagensa Količina Broj mjere proizvođača bez PDV-a sa PDV-om CIJENA SA PDV-om 1 BT3500 Quarz halogen lampa 12V35W9 Kom. 4 2 Kanister za reagense 10ml Kom Kanister za reagense 20ml Kom Kanister za reagense 50ml Kom Godišnji maintanance kit BT Kom. 1 6 Peristaltic pumpe cartridge Kom. 1 7 Dihtung na dilutoru Kom. 1 8 Dihtung na klipu za ispiranje kiveta Kom. 1 9 Tromjesečni kit BT ISE unit Kom Šestomjesečni kit BT Kom Elektroda za I.S.E. natrijum Elektroda za I.S.E. referentna kom. 2 kom Elektroda za I.S.E. kalijum kom Tenzioaktivni koncentrat ml Kivete wash solution ml Kivete extra wash solution ml 4000 * Sve stavke se moraju popuniti u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Sve jedinične i ukupne cijene moraju biti izražene sa obračunatim PDV-om u suprotnom ponuda se neće valorizovati! * Ponude slati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji! UKUPNO sa PDV-om : Popust Cijena sa popustom sa PDV-om Preferencijalni tretman domaćeg (zaokružiti) DA NE 37

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU -LIFTA ZA POSLOVNU ZGRADU-

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU -LIFTA ZA POSLOVNU ZGRADU- OBRAZAC 3 OPŠTINA KOTOR Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0409-5379 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 14. Kotor, 26.04.2016. Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni

Διαβάστε περισσότερα

D O M Z D R A V LJ A N I Š

D O M Z D R A V LJ A N I Š D O M Z D R A V LJ A N I Š KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ Javna

Διαβάστε περισσότερα

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153 e-mail: tendermf@uns.ac.rs Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

Διαβάστε περισσότερα

JKP SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA

JKP SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put broj 22, 24000 Subotica KONKURSNA DOKUMENTACIJA Broj 6/17 JNMV NARUČILAC: VRSTA POSTUPKA: JKP SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB:

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB: b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR-31300 Beli Manastir OIB: 15843910109 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Διαβάστε περισσότερα

Poziv na dostavu ponuda PREDMET NABAVE: XRD ANALIZA I INTERPRETACIJA DIFRAKTOGRAMA

Poziv na dostavu ponuda PREDMET NABAVE: XRD ANALIZA I INTERPRETACIJA DIFRAKTOGRAMA Energetski institut Hrvoje Požar Poziv na dostavu ponuda PREDMET NABAVE: XRD ANALIZA I INTERPRETACIJA DIFRAKTOGRAMA Evidencijski broj nabave: 16116200181 Zagreb, siječanj 2017. godine 1 1 OPĆI PODACI 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

GODIŠNJE POTREBE OB za mikrobiologiju,patologiju,hemikalije,testove za sterilizaciju

GODIŠNJE POTREBE OB za mikrobiologiju,patologiju,hemikalije,testove za sterilizaciju GODIŠNJE POTREBE OB za mikrobiologiju,patologiju,hemikalije,testove za sterilizaciju Partija 1 - Antibiogram diskovi Naziv 1 Amikacin disk 3000 2 Ampicilin disk 8500 3 Amoksicilin + Klavulanska kis disk

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA - VIDEO NADZOR U OSNOVNIM ŠKOLAMA (NOV) JNMV P 09/15 Subotica, maj 2015.

Διαβάστε περισσότερα

*** **** policije ****

*** **** policije **** * ** *** **** policije * ** *** **** UVOD na i M. Damaška i S. Zadnik D. Modly ili i ili ili ili ili 2 2 i i. koja se ne se dijeli na. Samo. Prema policija ima i na licije Zakon o kaznenom postupku (ZKP)

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

1/30. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o Zagreb, Strojarska cesta 11. Poslovi nabave i skladišnog poslovanja Služba nabave Strojarska cesta 13a

1/30. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o Zagreb, Strojarska cesta 11. Poslovi nabave i skladišnog poslovanja Služba nabave Strojarska cesta 13a HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. 10000 Zagreb, Strojarska cesta 11 POZIV NA NADMETANJE SEKTOR Poslovi nabave i skladišnog poslovanja Služba nabave Strojarska cesta 13a BROJ OBJAVE: 2015/S 005- Evidencijski

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA Verzija 4.3 Čakovec, rujan 2013. 1. Sadržaj Intrastat obrasca

Διαβάστε περισσότερα

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Osječki matematički list 000), 5 9 5 Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Šefket Arslanagić Alija Muminagić Sažetak. U radu se navodi nekoliko različitih dokaza jedne poznate

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI GODINE -

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI GODINE - 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 1454-1 Dana: 12.10.2016. god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA

Διαβάστε περισσότερα

ODLUKU O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EURA. Osnovna odredba. Član 1

ODLUKU O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EURA. Osnovna odredba. Član 1 Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 27 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1 Na osnovu člana 21 stav 5 Zakona o energetici ( Službeni list CG, br. 28/10 i 6/13), Vlada Crne Gore na sjednici od 23. januara 2014. godine donijela je: UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str. Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu Poljana Josipa Brunšmida 2, Zagreb AMITTO d.o.o. U

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) PODACI O POSTUPKU NABAVE

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) PODACI O POSTUPKU NABAVE Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju PODACI O POSTUPKU NABAVE Podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB MERNA NESIGURNOST BEO-LAB Ispitivani parametar Jedinica mere 1. Urea 2. Kreatinin µmol/l Merna nesigurnost L1: ± 0.20 7,05 L2: ±0,69 21,78 L1: ± 4,0 L2: ± 26,5 Za Koncentraciju analita do- 108 387 L1:

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1)

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 2.2 Srednje vrijednosti aritmetička sredina, medijan, mod Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 1 2.2.1 Aritmetička sredina X je numerička varijabla. Aritmetička sredina od (1) je broj:

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

UPUTSTVO: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu P R I P R E M N I Z A D A C I za DRUGI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA INŽENJERSKA MATEMATIKA 1 Š.G. 005 / 006. UPUTSTVO: 1. Za svaki od prva četiri zadatka

Διαβάστε περισσότερα

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE **** MLADEN SRAGA **** 0. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE α LOGARITMI Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI - svi elementi ne leže u istoj ravnini q 1 Z F 1 F Y F q 5 Z 8 5 8 1 7 Y y z x 7 X 1 X - svi elementi su u jednoj ravnini a opterećenje djeluje izvan te ravnine Z Y

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Konstruktivni zadaci. Uvod

Konstruktivni zadaci. Uvod Svaki konstruktivni zadatak ima četri dijela: 1. Analiza 2. Konstrukcija 3. Dokaz 4. Diskusija Konstruktivni zadaci Uvod U analizi pretpostavimo da je zadatak riješen, i na osnovu slike (skice) rješenja,

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

RAZLIKA U CIJENI RAZLIKE U CIJENI U TRGOVINI UKUPNA RAZLIKA U CIJENI UKUPNA RAZLIKA U CIJENI

RAZLIKA U CIJENI RAZLIKE U CIJENI U TRGOVINI UKUPNA RAZLIKA U CIJENI UKUPNA RAZLIKA U CIJENI RAZLIKA U CIJENI RAZLIKE U CIJENI U TRGOVINI Služi za pokriće troškova poslovanja i ostvarenje dobiti; Troškovi poslovanja: materijalni troškovi; amortizacija; troškovi rada; ostali troškovi; Razlikujemo

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM Članak 1. Ovim pravilnikom

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d. Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, 14.05. 2012 SADRŽAJ: 1. OPŠTE ODREDBE STANDARDNE PONUDE... 3 1.1. Predmet Standardne ponude,

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste 7. VJEŽBE PLAN ARMATURE PREDNAPETOG Dominik Skokandić, mag.ing.aedif. PLAN ARMATURE PREDNAPETOG 1. Rekapitulacija odabrane armature 2. Određivanje duljina

Διαβάστε περισσότερα

2.6 Nepravi integrali

2.6 Nepravi integrali 66. INTEGRAL.6 Neprvi integrli Definicij. Nek je f : [, R funkcij koj je Riemnn integrbiln n svkom podsegmentu [, ] od [,. Ako postoji končn es f() (.4) ond se tj es zove neprvi integrl funkcije f n [,

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

Dužina luka i oskulatorna ravan

Dužina luka i oskulatorna ravan Dužina luka i oskulatorna ravan Diferencijalna geometrija Vježbe Rješenja predati na predavanjima, u srijedu 9. ožujka 16. god. Zadatak 1. Pokazati da je dužina luka invarijantna pod reparametrizacijom

Διαβάστε περισσότερα

METODA SEČICE I REGULA FALSI

METODA SEČICE I REGULA FALSI METODA SEČICE I REGULA FALSI Zadatak: Naći ulu fukcije f a itervalu (a,b), odoso aći za koje je f()=0. Rešeje: Prvo, tražimo iterval (a,b) a kome je fukcija eprekida, mootoa i važi: f(a)f(b)

Διαβάστε περισσότερα

P R A V I L N I K o tehničkim rezervama

P R A V I L N I K o tehničkim rezervama Na osnovu člana 55. Zakona o društvima za osiguranje ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 17/05, 01/06 i 64/06) i člana 8. i 16. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske, Upravni odbor Agencije

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a = x, y, z) 2 2 1 2. Rešiti jednačinu: 2 3 1 1 2 x = 1. x = 3. Odrediti rang matrice: rang 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. 2 0 1 1 1 3 1 5 2 8 14 10 3 11 13 15 = 4. Neka je A = x x N x < 7},

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

SKUPOVI I SKUPOVNE OPERACIJE

SKUPOVI I SKUPOVNE OPERACIJE SKUPOVI I SKUPOVNE OPERACIJE Ne postoji precizna definicija skupa (postoji ali nama nije zanimljiva u ovom trenutku), ali mi možemo koristiti jednu definiciju koja će nam donekle dočarati šta su zapravo

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 16. UVOD U STATISTIKU Statistika je nauka o sakupljanju i analizi sakupljenih podatka u cilju donosenja zakljucaka o mogucem toku ili obliku neizvjesnosti koja se obradjuje. Frekventna distribucija - je

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2.

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2. 5 Sistemi linearnih jednačina 47 5 Sistemi linearnih jednačina U opštem slučaju, pod sistemom linearnih jednačina podrazumevamo sistem od m jednačina sa n nepoznatih x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a

Διαβάστε περισσότερα

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1.

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1. σ-algebra skupova Definicija : Neka je Ω neprazan skup i F P(Ω). Familija skupova F je σ-algebra skupova na Ω ako vrijedi:. F, 2. A F A C F, 3. A n, n N} F n N A n F. Borelova σ-algebra Definicija 2: Neka

Διαβάστε περισσότερα

, 81, 5?J,. 1o~",mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pt"en:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M.

, 81, 5?J,. 1o~,mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pten:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M. J r_jl v. el7l1 povr.sl?lj pt"en:nt7 cf \ L.sj,,;, ocredz' 3 Q),sof'stvene f1?(j'me")7e?j1erc!je b) po{o!.aj 'i1m/' ce/y11ra.[,p! (j'j,a 1lerc!/e

Διαβάστε περισσότερα

Popis pretraga u Medicinsko biokemijskom laboratoriju OB Zabok

Popis pretraga u Medicinsko biokemijskom laboratoriju OB Zabok List: 1/8. NAZIV PRETRAGE SKRAĆENI NAZIV VRSTA UZORKA VRSTA EPRUVETE BOJA ČEPA NAPOMENA ITNA PRETR AGA Acidobazna ravnoteža ABS Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme APTV plazma plava Alanin-aminotransferaza

Διαβάστε περισσότερα

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Predavanje, 08.01.2013. Pripremili: Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović Asis. Marko Ćećez SADRŽAJ Kontrola kvaliteta betona: Opće postavke Partije betona Kontrola

Διαβάστε περισσότερα

Regulatorna agencija za energetiku

Regulatorna agencija za energetiku Regulatorna agencija za energetiku I Z V J E Š T A J O ANALIZI DOKUMENTACIJE PO ZAHTJEVU CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD PODGORICA ZA UTVRĐIVANJE REGULATORNO DOZVOLjENOG PRIHODA I CIJENA ZA REGULATORNI

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA

PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA Klasa: 011-03/14-01/03 Urudžbeni broj: 251-544-12/2-17-9 PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA U Zagrebu, ožujak 2017. Klasa: 011-03/14-01/03, ur.br. 251-544-12/2-17-9 od 31. ožujka 2017. Temeljem članka

Διαβάστε περισσότερα

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... }

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... } VEROVTNOĆ - ZDI (I DEO) U računu verovatnoće osnovni pojmovi su opit i događaj. Svaki opit se završava nekim ishodom koji se naziva elementarni događaj. Elementarne događaje profesori različito obeležavaju,

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα