Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: Πράσινος Τουρισµός. Προοπτικές Σχεδιασµού Ολοκληρωµένης Εθνικής Πολιτικής: Παράδειγµα του Μετσόβου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: Πράσινος Τουρισµός. Προοπτικές Σχεδιασµού Ολοκληρωµένης Εθνικής Πολιτικής: Παράδειγµα του Μετσόβου"

Transcript

1 Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: Πράσινος Τουρισµός. Προοπτικές Σχεδιασµού Ολοκληρωµένης Εθνικής Πολιτικής: Παράδειγµα του Μετσόβου. Τριανταφύλλου, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Msc Χωροταξίας, Υποψήφια ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η παρούσα εισήγηση διαπραγµατεύεται την ανάπτυξη του τουρισµού στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο, την ανάγκη προσαρµογής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα νέα δεδοµένα, το ρόλο των ορεινών περιοχών στην ανάπτυξη του και µελέτης της προοπτικής πιλοτικής ανάπτυξης του Μετσόβου ως πράσινος προορισµός. Η εισήγηση διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες: α) στην εισαγωγική ενότητα όπου αναλύεται η µεθοδολογία, οι στόχοι και η οργανωτική δοµή της, β) στην δεύτερη ενότητα, το θεωρητικό τµήµα της ανάλυσης µε την βιβλιογραφική ανασκόπηση µιας σειρά ζητηµάτων που αφορούν την βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού, την σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος και παρουσίαση των εννοιών πράσινος τουρισµός και του πράσινος προορισµός, γ) στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η µελέτη της περίπτωσης του Μετσόβου, η δυνατότητα ανάπτυξης του ως πράσινος προορισµός τέλος, δ) στη τέταρτη ενότητα διατυπώνονται τα συµπεράσµατα µε στόχο την ανάπτυξη της χωρικής ενότητας ως πόλος πράσινης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς ο παραπάνω τύπος τουρισµού αναµένεται να κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στην Ελλάδα. Λέξεις Κλειδιά: ανάπτυξη, ορεινές περιοχές, περιβάλλον, πράσινος τουρισµός, Μέτσοβο 1. Εισαγωγή Ο τουρισµός αποτελεί µια από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες οικονοµικές δραστηριότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, από τη φύση του είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικοοικονοµικό φαινόµενο, το οποίο βρίσκεται σε µια κατάσταση συνεχούς, µόνιµης και αµφίδροµης σχέσης αλληλεξάρτησης µε το οικονοµικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται. Η δυναµική της σχέσης αυτής, οδηγεί σε σηµαντικές µεταβολές της κοινωνικοοικονοµικής δοµής, ανάγοντας τον τουρισµό χαρακτηριστικό παράδειγµα, στο οποίο οικονοµική ανάπτυξη και περιβαλλοντική ποιότητα αποτελούν δύο έννοιες οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται. Την συνειδητοποίηση για την οικονοµική και την κοινωνική σηµασία του τουρισµού ακολουθεί, η στροφή του ενδιαφέροντος, σε πολιτικό και σε επιστηµονικό επίπεδο, στην περιβαλλοντική διάσταση του. Οι βασικοί στόχοι της παρούσας εισήγησης συνοψίζονται στους παρακάτω: 1. Ανάδειξη της σηµασίας για υιοθέτηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από την βιβλιογραφική ανάλυση µιας σειράς ζητηµάτων, που έχουν σχέση µε το σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής, την άσκηση αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 2. Παρουσίαση νέων δεδοµένων και τάσεων του διεθνή χώρου σε ότι αφορά το σχεδιασµό και την διαχείριση τουριστικών προορισµών µε ανάλυση και παρουσίαση των τάσεων και της ανάγκης για αναπροσαρµογή της τουριστικής βιοµηχανίας, αναδεικνύοντας τον πράσινο τουρισµό, ως νέο πρότυπο µελλοντικής τουριστικής ανάπτυξης.

2 3. Μελέτη της περίπτωσης του Μετσόβου ως ένας προορισµός ο οποίος θα µπορούσε να λειτουργήσει πιλοτικά στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης εθνικής τουριστικής πολιτικής ανάπτυξης πράσινων προορισµών. Η ελληνική οικονοµία αποτελεί µια καθαρά τουριστικά προσανατολισµένη οικονοµία, οπότε βασική προτεραιότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής είναι η εύρεση σαφούς τουριστικής ταυτότητας (WTTC, 2006). Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό της µορφολογία του εδάφους της ελληνικής επικράτειας, είναι ότι πάνω από τα ¾ της χαρακτηρίζεται ως ορεινή και ηµιορεινή, αποτελώντας σηµαντικό τµήµα στον ευρύτερο σχεδιασµό (UNEP, 2002). Η ενσωµάτωση και η υιοθέτηση ολοκληρωµένης πολιτικής πράσινων προορισµών, µε στόχο την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, αναδεικνύεται ως βασική επιδίωξη της µελλοντικής εθνικής τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής (Singh R.B. and Mishra D.K., 2003). Στα πλαίσια του 6 ου ιεπιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών είναι αναγκαία η ανάδειξη της υπό µελέτη ενότητας, ενώ η µεθοδολογία που ακολουθείται στην εισήγηση διακρίνεται στα εξής δύο (2) στάδια: Μέρος 1 ο - Πραγµατοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση µιας σειράς ζητηµάτων αλλά και παραγόντων, που αναδεικνύουν τον πράσινο τουρισµό σε ανερχόµενη κυρίαρχη τάση στην παγκόσµια τουριστική αγορά (WTO & UNEP, 2008), καθώς η θεωρητική ανάλυση αποτελεί βάση και πλαίσιο τεκµηρίωσης για την επιστηµονική µελέτη, στοιχειοθετώντας µε αυτό τον τρόπο την έρευνα, Μέρος 2 ο - Πραγµατοποιείται παρουσίαση της περίπτωσης του Μετσόβου, ως προορισµός ο οποίος θα µπορούσε να αποτελέσει τµήµα της πολιτικής αυτής, λειτουργώντας ως πιλοτικός προορισµός, καθώς ο πράσινος τουρισµός φαίνεται πως θα κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στην Ελλάδα. 2. Θεωρητική Ανάλυση Η έννοια του περιβάλλοντος είναι ασαφής και αµφιλεγόµενη, καθώς το περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναπτυξιακή διαδικασία και αντιστρόφως εφόσον δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντική συνιστώσα (Μπεριάτος Η. και Σκάγιαννης Π., 2001: 54-57). Μέσα από την διαχρονική µελέτη της παραπάνω σχέσης, διακρίνουµε ότι στη δεκαετία του 70 και του 80 επικράτησε έντονα η άποψη ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι αντίθετη της αναπτυξιακής πολιτικής. Η σχέση αυτή σταδιακά ξεπέρασε την παραπάνω απλοποιηµένη προσέγγιση και οδηγήθηκε σε µια πιο σύνθετη προοπτική, αναγνωρίζοντας την δυνατότητα να συµβαδίζει ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος Περιβάλλον και Τουρισµός Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον τουρισµό αποτελεί βασική κατεύθυνση στην αναπτυξιακή πολιτική (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001: ). Στην δεκαετία του 70 ως το κυρίαρχο στοιχείο του ενδιαφέροντος, αναδείχθηκε η κοινωνική σκοπιά του περιβάλλοντος ενώ στη δεκαετία του 80 έγινε εµβάθυνση στην παγκόσµια περιβαλλοντική κρίση, προσεγγίζοντας την ουσία του ζητήµατος, τις πολιτικές και οικονοµικές παραµέτρους, όπως εκφράζονται στα πλαίσια της αναθεωρηµένης αναπτυξιακής διαδικασίας. Το ευρύ περιβάλλον αποτελεί το κεφάλαιο στο οποίο χτίζεται η τουριστική ανάπτυξη. Η µελέτη της παραπάνω σχέσης αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης, τουλάχιστον για τρείς δεκαετίες, ενώ βρίσκεται στην επικαιρότητα συνεχώς, προκαλώντας προβληµατισµό (Williams P.W. and Ponsford I.F., 2009, Holden A., 2009, Zoltan B. and Lorant Denes D, 2007, Butler R.W., 2000, Kousis M., 2000, Milne S. and Ateljevic I., 2001, Hjalager A.M., 1996, Inskeep E., 1987, Shackleford P., 1979). 2

3 Η δυναµική σχέση περιβάλλοντος και τουρισµού αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία, λόγω: 1) της εµφάνισης νέων προορισµών που αυξάνουν τον ανταγωνισµό, προσφέροντας ανέπαφο περιβάλλον ως τουριστικό προϊόν και 2) του συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος του σύγχρονου επισκέπτη για βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον προορισµό. Η αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί ένα βασικό παράγοντα επιλογής των προορισµών που στηρίζονται στην ποιότητα της τουριστικής προσφοράς και στην ποιότητα των περιβαλλοντικών πόρων (Brida J.G. and Pereyra J.S., 2009, Gronau W. and Kaufmann R., 2009, Orams M.B., 1997). Η παραπάνω σχέση αποτελεί κεντρικό θέµα πολιτικής, τόσο από την πλευρά της τουριστικής ανάπτυξης όσο και από την πλευρά προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ενός προορισµού (Holden A., 2008: , Douglas N. and Derrett R., 2001: , Briassoulis H. and Straaten J., 2000: 1-9, Doswell R., 1997: ). Η ενσωµάτωση της διάστασης της περιβαλλοντικής στη χάραξη των τοµεακών αναπτυξιακών πολιτικών αποτελεί βασικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ellul A., 2002, Andriotis K., 2004, Wanhill S., 1997), µε αποτέλεσµα διαχρονικά να βλέπουµε ότι η πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος διαφέρει σηµαντικά, από την πολιτική του παρελθόντος, ως προς τους λόγους που επιβάλλουν την προστασία και ως προς το αντικείµενο και το χαρακτήρα της προστασίας (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001) Σχεδιασµός Τουρισµού Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή, η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της πολιτικής για τον τουρισµό, καθώς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την χάραξη µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού που θα εστιάζει στη ποιότητα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την δυναμική του (χαρακτηριστικά της ζήτησης και της προσφοράς) και σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική (δυνατότητες και προοπτικές) της κάθε περιοχής. Ο βασικός στόχος ανάπτυξης μιας οργανωμένης τουριστικής πολιτικής είναι η προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης ανάπτυξης του τομέα με βάση τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αποτελώντας μια κεντρική επιλογή της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Ενόψει του 21 ου αιώνα ο παγκόσµιος τουρισµός αντιµετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται µε την βιώσιµη και την ισόρροπη ανάπτυξη του, την αντιµετώπιση των ανισοτήτων στο τοµέα και την διαχείριση των πόρων, όπως συµβαίνει µε κάθε κοµµάτι της παγκόσµιας οικονοµίας που έρχεται αντιµέτωπο µε την εξελισσόµενη διεθνή πραγµατικότητα (WTTC, 2008). Για την Ελλάδα, φυσικός πλούτος και πολιτιστική κληρονοµία αποτελούν τα δυο ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαγράφουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που επιβάλλουν τον σχεδιασµό και την διαχείριση των τουριστικών προορισµών είναι οι ακόλουθοι: 1) τα αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα απρογραµµάτιστης τουριστικής ανάπτυξης, 2) η µελέτη και έρευνα των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης, 3) η αυξανόµενη οικονοµική σηµασία του τοµέα του τουριστικού τοµέα, 4) τα νέα δεδοµένα στα χαρακτηριστικά αλλά και στη τουριστική ζήτηση, που αποκτούν, έναν περιβαλλοντικό προσανατολισµό, και 5) το ενδιαφέρον για τον επιστηµονικό σχεδιασµό και ανάλυση της πορείας ανάπτυξης του τουρισµού (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001). Η ανάγκη για τον σχεδιασµό και την διαχείριση του τουρισµού αποτελεί µια από τις βασικές προτεραιότητες στη σύγχρονη τουριστική αναπτυξιακή πολιτική, που είναι συνδεδεµένη µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ο τουρισµός διαδραµατίζει σηµαντικό αναπτυξιακό ρόλο και θα ήταν αναµενόµενο να υπάρχει σχεδιασµός και χάραξη στρατηγικής εθνικού επιπέδου σε τοµεακό επίπεδο. Η έννοια σχεδιασµού και διαχείρισης του τουρισµού 3

4 παρερµηνεύονται, ως δύο διαφορετικές διαδικασίες στην προσπάθεια προγραµµατισµού και οργάνωσης της τουριστικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά, όµως σχεδιασµός και διαχείριση, είναι δύο διαδικασίες αλληλοσχετιζόµενες και αλληλοτροφοδοτούµενες που έχουν ως κοινό άξονα αναφοράς την τουριστική ανάπτυξη. ιεθνώς αναγνωρίζεται η ανάγκη και η σηµασία ανάπτυξης του τουρισµού µε ελεγχόµενο τρόπο, µε αποτέλεσµα να παράγονται οικονοµικά οφέλη για την περιοχή, χωρίς όµως να επιβαρύνεται µε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα στο κόσµο, όπου ο τουρισµός δεν έχει προγραµµατιστεί µε αποτέλεσµα να φέρει µεν βραχυπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη, µακροπρόθεσµα όµως, να οδηγήσει σε περιβαλλοντικά ή σε κοινωνικά προβλήµατα στους τόπους προορισµού Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ο όρος βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη περιγράφει τον τύπο τουριστικής ανάπτυξης, η οποία δραστηριοποιείται ισόρροπα, λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως την κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και περιβαλλοντική δοµή του εκάστοτε προορισµού διαµορφώνοντας παράλληλα και τους όρους ανατροφοδότησης της (Κοκκώσης Χ. & Τσάρτας Π., 2001). Η στρατηγική για µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη εστιάζεται στον ισόρροπο συνδυασµό των τριών επιµέρους επιδιώξεων: την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη και τέλος, την προστασία του περιβάλλοντος. Πρότυπο βιώσιµου τουρισµού : το πρότυπο έχει ως στόχο την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης µε βασικό χαρακτηριστικό την βιωσιµότητα στην ανάπτυξη υποδοµών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων οι οποίες ισόρροπά εντάσσονται στην υπάρχουσα δοµή, βελτιώνοντας ή διαµορφώνοντας µια νέα παραγωγική δοµή, συµβάλλοντας έτσι στην αρχή ανατροφοδότησης της ανάπτυξης. Η ζήτηση αφορά τις οµάδες επισκεπτών µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες και η προσφορά περιοχές µαζικού τουρισµού και αναπτυσσόµενες περιοχές, που ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τύπους ζήτησης µε παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών (Smith V.L. and Eadington, W.R. 1992, Weiler B. and Hall M.C., 1992, Coccossis H. and Nijkamp P., 1995, Priestley G.K., Edwards J.A. and Coccossis H., 1996, Stabler M.J., 1997, Swarbrooke J., 1999, Harris R., Griffin T. and Williams P., 2002, Eagles P.J., McCool S.F. and Haynes C.D., 2002, Edgell D.L., 2006, Weaver D., 2006, Brebbia C. A. and Pineda F. D., 2008, Goössling S., Hall C.M. and Weaver D., 2009) Η σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος, η αναγνώριση της αναγκαιότητας ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στην πολιτική του τουρισµού, υπάρχει πλέον, από κάθε διεθνή οργανισµό ο οποίος διαµορφώνει το πλαίσιο ανάπτυξης τουριστικών πολιτικών (CEC, 2001, 2003 & 2007, ETC, 2009, IISD, 2009, WTO, 2005, UNEP, 2009). Οι πράσινοι προορισµοί αποτελούν ένα νέο ρεύµα της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής, το οποίο συγκλίνει στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης η οποία πρόκειται να εγγυάται οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος Πράσινος Τουρισµός Η πλειοψηφία των επισκεπτών σήµερα, επιλέγει τους προορισµούς µε υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισµού. Συνεπώς, η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για επιβίωση στα πλαίσια του εντεινόµενου ανταγωνισµού και την ανάγκη για προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, οδηγεί στην προοπτική ενσωµάτωσης µιας πράσινης στρατηγικής σε επίπεδο εθνικής πολιτικής. Οι παρακάτω λόγοι συνηγορούν στην ανάγκη διαµόρφωσης στρατηγικής πράσινων προορισµών σε εθνικό επίπεδο: τα νέα διεθνή 4

5 δεδοµένα που επιβάλλουν την προσαρµογή του τουρισµού σε ένα πιο πράσινο µέλλον, την ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει ο τουρισµός από την φύση του, την αυξανόµενη ζήτηση από πλευράς επισκεπτών για νέα προϊόντα, τις κατευθύνσεις τόσο της ευρωπαϊκής ένωσης και των διεθνών οργανισµών που δίνουν πλέον, τις κατευθύνσεις και για χρηµατοδότηση. Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των πράσινων προορισµών αποτελεί σύγχρονο και νέο πεδίο µελέτης στη παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα και των οργανισµών που ασχολούνται µε το σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι πράσινοι προορισµοί αποτελούν νέο ρεύµα στο σύγχρονο τουρισµό συγκλίνοντας στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης που θα εγγυάται την οικονοµική ευηµερία, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Ο ανταγωνισµός στην παγκοσµιοποιηµένη πλέον, τουριστική οικονοµία, τόσο από πλευρά προσφοράς όσο και από τη πλευρά ζήτησης έχει µεταβάλλει τα βασικότερα συστατικά στοιχεία της τουριστικής οικονοµίας, εντείνεται και εστιάζεται πλέον µεταξύ προορισµών. Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία, έχει η προσέγγιση της έννοιας του πράσινου προορισµού, όπως περιγράφεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, αναλύοντας τα στοιχεία εκείνα που περιλαµβάνει ένας προορισµός αυτού του τύπου, τα χαρακτηριστικά του και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει. Περιλαµβάνει παραµέτρους στην διάρκεια ενός ταξιδιού, από τον τρόπο επιλογής ενός προορισµού µέχρι και την επιστροφή του επισκέπτη στον τόπο της µόνιµης διαµονής του. Ορισµένες από αυτές είναι: οι µετακινήσεις, η διαµονή, οι υπηρεσίες των καταλυµάτων διαµονής, η διατροφή και η ποιότητα των προϊόντων από παραγωγή µέχρι την κατανάλωση, ακόµη οι υποδοµές από την κατασκευή µέχρι και την χρήση τους, η χρήση της ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, οι δραστηριότητες των επισκεπτών, η διαχείριση και η χρήση του νερού, η διαχείριση των οικοσυστηµάτων, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµίας, η ατµόσφαιρά, η ηχορύπανση και η διαχείριση των αποβλήτων (APO, 2009, ITP, 2007, Marin C. and Jafari J., 2002, Ryan C. and Stewart M. 2009, TEF, 2007, WWF, 2000). Τέλος, στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, περιλαµβάνεται και η εκπαίδευση των τοπικών πληθυσµών, του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα και όλων των εµπλεκοµένων, µε ιδιαίτερη σηµασία στην συµπεριφορά των επισκεπτών στον τόπο προορισµού, εισάγοντας την έννοια του οικολογικού αποτυπώµατος ενός επισκέπτη στον προορισµό (Colin H. 2002, Gossling S., 2009, Hunter C., 2002, WWF, 2002a & 2002b, 2009). Στο αυτό το σηµείο θα σηµειώσουµε ότι, σε ένα πράσινο τουριστικό προορισµό, η περιβαλλοντική διάσταση υπεισέρχεται σε όλα τα στάδια της τουριστικής αλυσίδας. Ο πράσινος τουρισµός αποτελεί κυρίαρχη τάση στη παγκόσµια τουριστική αγορά, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη, αυστηρότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, υιοθέτηση πρακτικών και εφαρµογών φιλικών στο περιβάλλον, επενδυτική πρακτική και πολιτική µε µεγαλύτερη υπευθυνότητα σε αυστηρότερες προδιαγραφές καθώς σε διεθνές επίπεδο, ο πράσινος τουρισµός αποτελεί κυρίαρχη τάση και στον τοµέα των επενδύσεων. Η συγκεκριµένη τάση που έρχεται από το εξωτερικό αναµένεται να κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στον ελληνικό χώρο. Οι πράσινοι προορισµοί αποτελούν ρεύµα της τουριστικής πολιτικής, που συγκλίνει στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης η οποία πρόκειται να εγγυάται οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος. Βασικό ερώτηµα είναι αν η Ελλάδα, διαθέτει σηµαντικές προοπτικές στον τοµέα και µπορεί να ενσωµατώσει µια στρατηγική πράσινων προορισµών στο επίπεδο πολιτικής. Η ελληνική οικονοµία είναι µια καθαρά τουριστικά προσανατολισµένη οικονοµία, η οποία οφείλει να επιλέξει εγκαίρως τους προορισµούς, ώστε να προετοιµασθεί για την ανάπτυξη, υιοθέτηση και ενσωµάτωση και πράσινης τουριστικής στρατηγικής, που εµφανίζεται ως µια σηµαντική προοπτική για τον προσανατολισµό της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας για το µέλλον. 5

6 Ο πράσινος τουρισµός αποτελεί την απάντηση που προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού, καθώς µε το κατάλληλο µοντέλο, οι ευνοούµενες περιοχές µπορεί να είναι οι ορεινές αποµακρυσµένες περιοχές, όπως η περίπτωση του Μέτσοβο, που εξετάζεται στην εισήγηση. Τέλος τα βασικά συµπεράσµατα επικεντρώνονται στο επίπεδο πολιτικής και καθορισµού των βασικών προτεραιοτήτων της. Μελέτη Περίπτωσης Το Μέτσοβο είναι κωµόπολη της Ηπείρου, εδράζεται ανάµεσα στα βουνά της µεγαλύτερης οροσειράς της Ελλάδος και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από δύο χιονοδροµικά κέντρα. Είναι χτισµένο σε υψόµετρο µέτρων στις πλαγιές της Πίνδου ανάµεσα σε δύο βουνά, και ενώ έχει τη φήµη χειµερινού θέρετρου, παραµένει ένας κλασικός παραδοσιακός οικισµός, µε έντονο το παραδοσιακό στοιχείο, καθώς έχει διατηρηθεί ή ταυτότητα και ο παραδοσιακός τοπικός χαρακτήρας του. Με βάση τα στάδια ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισµού που είναι: εξερεύνηση, εµπλοκή, ανάπτυξη, εδραίωση και σταθεροποίηση, µαρασµός και τέλος πτώση ή αναζωογόνηση του, ο παραπάνω προορισµός βρίσκεται πλέον στο κρίσιµο στάδιο της εδραίωσης (Butler R.W., 1980), σηµατοδοτώντας; την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του τουριστικού προϊόντος. Η υιοθέτηση µιας πολιτικής και η προώθηση της παραπάνω ενότητας ως πιλοτικός πράσινος προορισµός συνάδει µε το ευρύτερο περιβαλλοντικό προφίλ που προωθεί η περιοχή, δίνοντας και ιδιαίτερη ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν που συνδέεται και µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα του τουρισµού. Συµπεράσµατα Τα κύρια συµπεράσµατα από τη παραπάνω ανάλυση συνοψίζονται στα παρακάτω: 1. Υπάρχει άρρηκτη σχέση, σύνδεση και αλληλεξάρτηση στο χωροταξικό, τον αναπτυξιακό, τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό µε την άσκηση της τουριστικής πολιτικής. 2. Η σύνθεση των φυσικών και των ανθρωπογενών πόρων µε την προστασία, την ανάδειξη και την διατήρηση τους αποτελεί το κύριο κεφάλαιο στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη του τουρισµού για το παρόν αλλά και για το µέλλον. 3. Στην Ελλάδα η έλλειψη συνεχούς και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού της πολιτικής για τον τουρισµό, οδηγεί σε απρογραµµάτιστη ανάπτυξη του τοµέα στον ελληνικό χώρο χωρίς σαφή ταυτότητα, µε αποτέλεσµα την µειονεκτική θέση του τουρισµού στο πλέον έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 4. Τα νέα δεδοµένα, όπως η ενίσχυση και ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στο τοµέα του τουρισµού, οδηγεί πλέον στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού της εθνικής τουριστικής πολιτικής, αναδεικνύοντας τον πράσινου τουρισµό, ως βασική διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης. 5. Το Μέτσοβο αποτελεί µοναδικό προορισµό τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο συνδυασµένο σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον και αποτελεί ένα ενδεικτικό πιλοτικό προορισµό που µπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια µιας τέτοιας στρατηγικής. 6

7 Βιβλιογραφία Andriotis, K., European Union Influence Over Tourism Development. Tourism An International Interdisciplinary Journal, Vol. 52 (3), pp , APO, Asian Productivity Organization, Green Tourism Certification-Certification Manual. Published by the Asian Productivity Organization Publications, pp. 48, Japan: Tokyo, Available on World Wide Web: 18_GreenTourism/GP-18_GreenTourism.pdf Briassoulis, H. and Straaten, J., Tourism and the Environment: Regional, Economic, Cultural and Policy Issues, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Brida, J.G. and Pereyra, J.S., Tourism Taxation and Environmental Quality in a Model with Vertical Differentiation. International Journal of Tourismos, Vol. 4 (1), pp , Brebbia, C. A. and Pineda, F. D., Sustainable Tourism III, Southampton, Boston: WIT Press, Butler, R.W., The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. The Canadian Geographer, Vol. 24 (1), pp. 5-12, Butler, R.W., Tourism and the Environment: A Geographical Perspective. Tourism Geographies, Vol. 2 (3), pp , CEC, Commission of European Communities, Communication from the commission: A sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM, FINAL. CEC, Commission of European Communities, Communication from the commission to the council, the European Parliament, the European Economic and social Committee and the Committee of the Regions: Basic Orientations for the Sustainability of European Tourism, COM, FINAL. CEC, Commission of European Communities, Communication from the commission: Agenda for a Sustainable and Competitive European Tourism, COM, FINAL. Coccossis, H. and Nijkamp, P., Sustainable Tourism Development, Aldershot: Avebury, Colin, H., Sustainable Tourism and the Touristic Ecological Footprint. Environment, Development and Sustainability, Vol. 4(1), pp. 7-20, Doswell, R., Tourism: How Effective Management Makes the Difference, Oxford: Elsevier Butterworth and Heinemann, Douglas, N., Douglas, N. and Derrett, R., Special Interest Tourism: Context and Cases, Brisbane: John Wiley & Sons Australia, Ltd, Eagles, P.J., McCool, S.F. and Haynes, C.D., Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management, Madrid, Spain: IUNC-The World Conservation Union, Edgell, D.L., Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Binghamton: Harworth Press, Ellul, A., Tourism and the Environment in European Countries, Strasbourg: Council of Europe Publishing, ETC, European Travel Commission, European Tourism 2009-Trends & Prospects. Published by the European Travel Commission Publications, pp. 17, Luxembourg: Brussels, Available on World Wide Web in: 7

8 Goössling, S., Hall, C.M. and Weaver, D., Sustainable Tourism Futures: Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations, New York: Routledge, Gronau, W. and Kaufmann, R., Tourism as a Stimulus for Sustainable Development in Rural Areas: A Cypriot Perspective. International Journal of Tourismos, Vol. 4 (1), pp , Harris, R., Griffin, T. and Williams, P., Sustainable tourism: A Global Perspective, Oxford: Elsevier Butterworth and Heinemann, Hjalager, A.M., Tourism and the Environment: The Innovation Connection. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 4 (4), pp , Holden, A., The Environment-Tourism Nexus: Influence of Market Ethics. Annals of Tourism Research, Vol. 36 (3), pp , Hunter, C., Sustainable Tourism and the Touristic Ecological Footprint. Environment, Development and Sustainability, Vol. 4 (1), pp. 7-20, Inskeep, E., Environmental Planning for Tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 14 (1), pp , IISD, International Institute for Sustainable Development, Annual Report : Sustaining Excellence. Published by Premier Printing Ltd., pp. 42, Canada: Manitoba, Available on World Wide Web in: ITP, International Tourism Partnership, Going Green-Minimum Standards towards a Sustainable Hotel. Published by International Tourism Partnership Publications, pp. 4, UK: London, Available in: Κοκκώσης, Χ. και Τσάρτας, Π., Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., Kousis, M., Tourism and the Environment: A Social Movements Perspective. Annals of Tourism Research, Vol. 27 (2), pp , Μπεριάτος, Η. και Σκάγιαννης, Π., Χωροταξία: Θεωρίες, Τεχνικές, Πολιτικές, ΤΜΧΧΠΑ- Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Βόλος: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Marin, C. and Jafari, J., Sustainable Hotels for Sustainable Destinations. Annals of Tourism Research, Vol. 29 (1), pp , Milne, S. and Ateljevic, I., Tourism, Economic Development and the Global-Local Nexus: Theory Embracing Complexity. Tourism Geographies, Vol. 3 (4), pp , Orams, M.B., The Effectiveness of Environmental Education: Can WE Turn Tourists into Greenies. Progress in Tourism and Hospitality Research, Vol. 3 (4), pp , Priestley, G.K., Edwards, J.A. and Coccossis, H., Sustainable Tourism? European Experiences. Wallingford: CABl Publishing. Ryan, C. and Stewart, M., Eco-Tourism and Luxury - The Case of AI Maha, Dubai. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 17 (3), pp , Shackleford, P., Planning For Tourism: Research Needs in a Growth Industry. Futures, Vol. 11 (1), pp , Singh, R.B. and Mishra, D.K., Green tourism in mountain regions-reducing vulnerability and promoting people and place centric development in the Himalayas. Journal of Mountain Science, Vol. 1 (1), pp , Smith, V.L. and Eadington, W.R., Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism, Philadelphia: University of Philadelphia Press, Stabler, M.J., Tourism and Sustainability: From Principles to Practice, Wallingford, Oxon: CABI Publishing,

9 Swarbrooke, J., Sustainable Tourism Management, Wallingford, Oxon: CABI Publishing, TEF, Tourism and Environment Forum, Greening Scottish Tourism, Ten Best Practice Case Studies. Published by Tourism and Environment Forum, pp. 24, Scotland: Inverness, Available on World Wide Web in: uk/greening-scotland-booklet.pdf UNEP, United Nation Environment Programme, Mountain Watch: environmental change & sustainable development in mountains. Published by United Nation Environment Programme Publications, pp. 80, Switzerland: Geneva, Available on World Wide Web in: UNEP, United Nation Environment Programme, Global Green New Deal. Published by United Nation Environment Programme Publications, pp. 40, Switzerland: Geneva, Available on World Wide Web in: Wanhill, S., A Peripheral Area Tourism: A European Perspective. Progress in Tourism and Hospitality Research, Vol. 3 (1), pp , Weaver, D., Sustainable Tourism: Theory and Practice, Oxford: Elsevier Butterworth and Heinemann Weiler, B. and Hall, M.C., Special Interest Tourism, London: CABI Publishing, Williams, P.W. and Ponsford, I.F., Confronting Tourism s Environmental Paradox: Transitioning for Sustainable Tourism. Futures, Vol. 41 (6), pp , WTO & UNEP, World Tourism Organization & United Nation Environment Programme, Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Published by the World Tourism Organization and the United Nations Environment Programme Publications, pp. 269, Spain: Madrid, Available in: WTTC, World Travel & Tourism Council, Greece Travel & Tourism. Published by the World Travel & Tourism Council Publications, pp. 72, United Kingdom: London, Available on World Wide Web in: WTTC, Progress and Priorities Published by the World Travel & Tourism Council, United Kingdom: London, Available on World Wide Web in: WWF, World Wildlife Fund, Holiday Foot printing: A Practical Tool for Responsible Tourism. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 38, UK: Godalming, Available on World Wide Web in: WWF, World Wildlife Fund, The Tourist Climate Footprint: WWF Report on Environmental Impacts of Holidays Trips. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 11, Hamburg, Available in: WWF, World Wildlife Fund, Tourism Certification: An Analysis of Green Globe 21 and other Tourism Certification Programmes. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 78, Switzerland: Zurich, Available in: WWF, World Wildlife Fund, Holiday Foot printing: A Practical Tool for Responsible Tourism. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 38, UK: Godalming, Available on World Wide Web in: 9

10 WTO, World Tourism Organization, Making Tourism More Sustainable: a Guide for Policy Makers, World Tourism Organization Publications, Madrid: Spain, Zoltan, B. and Lorant Denes, D., Environmentalism and Sustainable Development from the Point View of Tourism. International Journal of Tourismos, Vol. 2 (2), pp , 2007 Holden, A., Environment and Tourism (2 nd Ed.), London and New York: Routledge, Sustainable Tourism Development of Mountainous Areas Green Tourism. Prospect of National Policy: The Case of Metsovo D. Triantafillou, Engineer of Planning and Regional Development, Msc in Urban Planning and Regional Development, Phd Student in the Department of Planning and Regional Development, Polytechnic School University of Thessaly Abstract The aim of this paper is to present the role of tourism in the international competitive frame and the contribution of tourism sector to the development process, the role of mountainous regions and the study of Metsovo as a representative mountainous case study of a destination in Greece that could function as a green destination. This paper is divided into four sections; a) in the first section is analysed its methodology, its objectives and structure, b) in the second section which constitutes of the theoretical part of the analysis by following bibliographic review of sustainable tourism development, the connection between environment and tourism and the presentation of green tourism and green destination, c) in the third section it is presented the study of the Metsovo as case that could function as a pilot green destination, while d) in the forth section we have the conclusions which aim to promote green tourism which is the type of tourism that is expected to dominate next years and in Greece. Key Words: development, mountainous areas, environment, green tourism, Metsovo 10

Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας

Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας. Τριανταφύλλου, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι στρατηγικές των start-up επιχειρήσεων του τουρισμού στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών start-ups»

«Οι στρατηγικές των start-up επιχειρήσεων του τουρισμού στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών start-ups» 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Οι στρατηγικές των start-up επιχειρήσεων του τουρισμού στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Σοφία Αυγερινού - Κολώνια, καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ηελ αδεξθή κνπ, Εσή Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Σελίδα 2

ηελ αδεξθή κνπ, Εσή Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Σελίδα 2 ηελ αδεξθή κνπ, Εσή Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Σελίδα 2 Περύληψη ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

5Πολιτικές Απασχόλησης

5Πολιτικές Απασχόλησης 5Πολιτικές Απασχόλησης 5.1 Θεωρητικά Arnot, Μ. (1986). State Education Policy and Girls Educational Experiences. Ιn Beechey, V. & Whitelegg, Ε. (eds.) Women in Britain Today, Milton Keynes, OV Press. Askew,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΙΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs)

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Τάσεις, Προκλήσεις & Επιτυχημένες Πρακτικές Μανόλης Ψαρρός Strategic Research, Planning & Implementation Support Digital Marketing Strategies Digital Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ προορισμών μέσω Social Media και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών γραφείων

Η αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ προορισμών μέσω Social Media και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών γραφείων Η αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ προορισμών μέσω Social Media και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών γραφείων Ονοματεπώνυμο: Μητώση Αγγελική Διονυσία Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: Βασιλειάδης Χρήστος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Οπτική της UNESCO για τη δημιουργικότητα και παραδείγματα προώθησης αυτής, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες.

Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Οπτική της UNESCO για τη δημιουργικότητα και παραδείγματα προώθησης αυτής, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες. Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Οπτική της UNESCO για τη δημιουργικότητα και παραδείγματα προώθησης αυτής, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες. Αλεξάνδρα ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 14 IOYNIΟΥ 2011. Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 14 IOYNIΟΥ 2011. Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Το επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσµού, οι παράγοντες που το επηρεάζουν και ενδεικτικές δράσεις για συνεχή βελτίωσή του» Σοφία Παπαδοπούλου Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity 3 ICT NETWORKS Ημερίδα Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Πρωτοβουλι α για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νοµού Κεφαλονιάς και Ιθά κ ης. 16 Ιουνι ο υ 2007 Ξενοδοχει ο Mediterranee Λα σση - Αργοστόλι Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 Αειφόρος Ανάπτυξη ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟΤ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 Αειφόρος Ανάπτυξη ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟΤ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 Αειφόρος Ανάπτυξη ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟΤ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 1 Οικονομικοί λόγοι που ωθούν την τουριστική ανάπτυξη Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη. Αµφιλεγόµενη έννοια αλλά και στόχος των νέων πολιτικών Τρεις άξονες: οικονοµία, περιβάλλον, κοινωνία

Αειφόρος Ανάπτυξη. Αµφιλεγόµενη έννοια αλλά και στόχος των νέων πολιτικών Τρεις άξονες: οικονοµία, περιβάλλον, κοινωνία Αειφόρος Ανάπτυξη Αµφιλεγόµενη έννοια αλλά και στόχος των νέων πολιτικών Τρεις άξονες: οικονοµία, περιβάλλον, κοινωνία Η µετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη Οικονοµική µεγέθυνση: παραγωγή, κατανάλωση, εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χριστίνα Ζερβού Η έννοια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων/ The concept of waste prevention Πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων Διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού

Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων Διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού Medstrategy: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου www.medstrategyproject.eu Medstrategy Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι παρακάτω παράγραφοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την: (α) Κοινωνική βιωσιμότητα (β) Οικονομική βιωσιμότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι παρακάτω παράγραφοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την: (α) Κοινωνική βιωσιμότητα (β) Οικονομική βιωσιμότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη Βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα πλαίσιο για ένα μακροπρόθεσμο όραμα βιωσιμότητας, στο οποίο η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία συμβαδίζουν και αλληλοϋποστηρίζονται.

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ UNIVERSITY OF THE AEGEAN DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL STUDIES ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ LABORATORY OF LOCAL AND INSULAR DEVELOPMENT ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα