Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: Πράσινος Τουρισµός. Προοπτικές Σχεδιασµού Ολοκληρωµένης Εθνικής Πολιτικής: Παράδειγµα του Μετσόβου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: Πράσινος Τουρισµός. Προοπτικές Σχεδιασµού Ολοκληρωµένης Εθνικής Πολιτικής: Παράδειγµα του Μετσόβου"

Transcript

1 Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: Πράσινος Τουρισµός. Προοπτικές Σχεδιασµού Ολοκληρωµένης Εθνικής Πολιτικής: Παράδειγµα του Μετσόβου. Τριανταφύλλου, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Msc Χωροταξίας, Υποψήφια ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η παρούσα εισήγηση διαπραγµατεύεται την ανάπτυξη του τουρισµού στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο, την ανάγκη προσαρµογής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα νέα δεδοµένα, το ρόλο των ορεινών περιοχών στην ανάπτυξη του και µελέτης της προοπτικής πιλοτικής ανάπτυξης του Μετσόβου ως πράσινος προορισµός. Η εισήγηση διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες: α) στην εισαγωγική ενότητα όπου αναλύεται η µεθοδολογία, οι στόχοι και η οργανωτική δοµή της, β) στην δεύτερη ενότητα, το θεωρητικό τµήµα της ανάλυσης µε την βιβλιογραφική ανασκόπηση µιας σειρά ζητηµάτων που αφορούν την βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού, την σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος και παρουσίαση των εννοιών πράσινος τουρισµός και του πράσινος προορισµός, γ) στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η µελέτη της περίπτωσης του Μετσόβου, η δυνατότητα ανάπτυξης του ως πράσινος προορισµός τέλος, δ) στη τέταρτη ενότητα διατυπώνονται τα συµπεράσµατα µε στόχο την ανάπτυξη της χωρικής ενότητας ως πόλος πράσινης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς ο παραπάνω τύπος τουρισµού αναµένεται να κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στην Ελλάδα. Λέξεις Κλειδιά: ανάπτυξη, ορεινές περιοχές, περιβάλλον, πράσινος τουρισµός, Μέτσοβο 1. Εισαγωγή Ο τουρισµός αποτελεί µια από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες οικονοµικές δραστηριότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, από τη φύση του είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικοοικονοµικό φαινόµενο, το οποίο βρίσκεται σε µια κατάσταση συνεχούς, µόνιµης και αµφίδροµης σχέσης αλληλεξάρτησης µε το οικονοµικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται. Η δυναµική της σχέσης αυτής, οδηγεί σε σηµαντικές µεταβολές της κοινωνικοοικονοµικής δοµής, ανάγοντας τον τουρισµό χαρακτηριστικό παράδειγµα, στο οποίο οικονοµική ανάπτυξη και περιβαλλοντική ποιότητα αποτελούν δύο έννοιες οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται. Την συνειδητοποίηση για την οικονοµική και την κοινωνική σηµασία του τουρισµού ακολουθεί, η στροφή του ενδιαφέροντος, σε πολιτικό και σε επιστηµονικό επίπεδο, στην περιβαλλοντική διάσταση του. Οι βασικοί στόχοι της παρούσας εισήγησης συνοψίζονται στους παρακάτω: 1. Ανάδειξη της σηµασίας για υιοθέτηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από την βιβλιογραφική ανάλυση µιας σειράς ζητηµάτων, που έχουν σχέση µε το σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής, την άσκηση αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 2. Παρουσίαση νέων δεδοµένων και τάσεων του διεθνή χώρου σε ότι αφορά το σχεδιασµό και την διαχείριση τουριστικών προορισµών µε ανάλυση και παρουσίαση των τάσεων και της ανάγκης για αναπροσαρµογή της τουριστικής βιοµηχανίας, αναδεικνύοντας τον πράσινο τουρισµό, ως νέο πρότυπο µελλοντικής τουριστικής ανάπτυξης.

2 3. Μελέτη της περίπτωσης του Μετσόβου ως ένας προορισµός ο οποίος θα µπορούσε να λειτουργήσει πιλοτικά στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης εθνικής τουριστικής πολιτικής ανάπτυξης πράσινων προορισµών. Η ελληνική οικονοµία αποτελεί µια καθαρά τουριστικά προσανατολισµένη οικονοµία, οπότε βασική προτεραιότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής είναι η εύρεση σαφούς τουριστικής ταυτότητας (WTTC, 2006). Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό της µορφολογία του εδάφους της ελληνικής επικράτειας, είναι ότι πάνω από τα ¾ της χαρακτηρίζεται ως ορεινή και ηµιορεινή, αποτελώντας σηµαντικό τµήµα στον ευρύτερο σχεδιασµό (UNEP, 2002). Η ενσωµάτωση και η υιοθέτηση ολοκληρωµένης πολιτικής πράσινων προορισµών, µε στόχο την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, αναδεικνύεται ως βασική επιδίωξη της µελλοντικής εθνικής τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής (Singh R.B. and Mishra D.K., 2003). Στα πλαίσια του 6 ου ιεπιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών είναι αναγκαία η ανάδειξη της υπό µελέτη ενότητας, ενώ η µεθοδολογία που ακολουθείται στην εισήγηση διακρίνεται στα εξής δύο (2) στάδια: Μέρος 1 ο - Πραγµατοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση µιας σειράς ζητηµάτων αλλά και παραγόντων, που αναδεικνύουν τον πράσινο τουρισµό σε ανερχόµενη κυρίαρχη τάση στην παγκόσµια τουριστική αγορά (WTO & UNEP, 2008), καθώς η θεωρητική ανάλυση αποτελεί βάση και πλαίσιο τεκµηρίωσης για την επιστηµονική µελέτη, στοιχειοθετώντας µε αυτό τον τρόπο την έρευνα, Μέρος 2 ο - Πραγµατοποιείται παρουσίαση της περίπτωσης του Μετσόβου, ως προορισµός ο οποίος θα µπορούσε να αποτελέσει τµήµα της πολιτικής αυτής, λειτουργώντας ως πιλοτικός προορισµός, καθώς ο πράσινος τουρισµός φαίνεται πως θα κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στην Ελλάδα. 2. Θεωρητική Ανάλυση Η έννοια του περιβάλλοντος είναι ασαφής και αµφιλεγόµενη, καθώς το περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναπτυξιακή διαδικασία και αντιστρόφως εφόσον δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντική συνιστώσα (Μπεριάτος Η. και Σκάγιαννης Π., 2001: 54-57). Μέσα από την διαχρονική µελέτη της παραπάνω σχέσης, διακρίνουµε ότι στη δεκαετία του 70 και του 80 επικράτησε έντονα η άποψη ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι αντίθετη της αναπτυξιακής πολιτικής. Η σχέση αυτή σταδιακά ξεπέρασε την παραπάνω απλοποιηµένη προσέγγιση και οδηγήθηκε σε µια πιο σύνθετη προοπτική, αναγνωρίζοντας την δυνατότητα να συµβαδίζει ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος Περιβάλλον και Τουρισµός Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον τουρισµό αποτελεί βασική κατεύθυνση στην αναπτυξιακή πολιτική (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001: ). Στην δεκαετία του 70 ως το κυρίαρχο στοιχείο του ενδιαφέροντος, αναδείχθηκε η κοινωνική σκοπιά του περιβάλλοντος ενώ στη δεκαετία του 80 έγινε εµβάθυνση στην παγκόσµια περιβαλλοντική κρίση, προσεγγίζοντας την ουσία του ζητήµατος, τις πολιτικές και οικονοµικές παραµέτρους, όπως εκφράζονται στα πλαίσια της αναθεωρηµένης αναπτυξιακής διαδικασίας. Το ευρύ περιβάλλον αποτελεί το κεφάλαιο στο οποίο χτίζεται η τουριστική ανάπτυξη. Η µελέτη της παραπάνω σχέσης αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης, τουλάχιστον για τρείς δεκαετίες, ενώ βρίσκεται στην επικαιρότητα συνεχώς, προκαλώντας προβληµατισµό (Williams P.W. and Ponsford I.F., 2009, Holden A., 2009, Zoltan B. and Lorant Denes D, 2007, Butler R.W., 2000, Kousis M., 2000, Milne S. and Ateljevic I., 2001, Hjalager A.M., 1996, Inskeep E., 1987, Shackleford P., 1979). 2

3 Η δυναµική σχέση περιβάλλοντος και τουρισµού αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία, λόγω: 1) της εµφάνισης νέων προορισµών που αυξάνουν τον ανταγωνισµό, προσφέροντας ανέπαφο περιβάλλον ως τουριστικό προϊόν και 2) του συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος του σύγχρονου επισκέπτη για βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον προορισµό. Η αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί ένα βασικό παράγοντα επιλογής των προορισµών που στηρίζονται στην ποιότητα της τουριστικής προσφοράς και στην ποιότητα των περιβαλλοντικών πόρων (Brida J.G. and Pereyra J.S., 2009, Gronau W. and Kaufmann R., 2009, Orams M.B., 1997). Η παραπάνω σχέση αποτελεί κεντρικό θέµα πολιτικής, τόσο από την πλευρά της τουριστικής ανάπτυξης όσο και από την πλευρά προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ενός προορισµού (Holden A., 2008: , Douglas N. and Derrett R., 2001: , Briassoulis H. and Straaten J., 2000: 1-9, Doswell R., 1997: ). Η ενσωµάτωση της διάστασης της περιβαλλοντικής στη χάραξη των τοµεακών αναπτυξιακών πολιτικών αποτελεί βασικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ellul A., 2002, Andriotis K., 2004, Wanhill S., 1997), µε αποτέλεσµα διαχρονικά να βλέπουµε ότι η πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος διαφέρει σηµαντικά, από την πολιτική του παρελθόντος, ως προς τους λόγους που επιβάλλουν την προστασία και ως προς το αντικείµενο και το χαρακτήρα της προστασίας (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001) Σχεδιασµός Τουρισµού Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή, η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της πολιτικής για τον τουρισµό, καθώς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την χάραξη µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού που θα εστιάζει στη ποιότητα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την δυναμική του (χαρακτηριστικά της ζήτησης και της προσφοράς) και σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική (δυνατότητες και προοπτικές) της κάθε περιοχής. Ο βασικός στόχος ανάπτυξης μιας οργανωμένης τουριστικής πολιτικής είναι η προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης ανάπτυξης του τομέα με βάση τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αποτελώντας μια κεντρική επιλογή της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Ενόψει του 21 ου αιώνα ο παγκόσµιος τουρισµός αντιµετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται µε την βιώσιµη και την ισόρροπη ανάπτυξη του, την αντιµετώπιση των ανισοτήτων στο τοµέα και την διαχείριση των πόρων, όπως συµβαίνει µε κάθε κοµµάτι της παγκόσµιας οικονοµίας που έρχεται αντιµέτωπο µε την εξελισσόµενη διεθνή πραγµατικότητα (WTTC, 2008). Για την Ελλάδα, φυσικός πλούτος και πολιτιστική κληρονοµία αποτελούν τα δυο ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαγράφουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που επιβάλλουν τον σχεδιασµό και την διαχείριση των τουριστικών προορισµών είναι οι ακόλουθοι: 1) τα αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα απρογραµµάτιστης τουριστικής ανάπτυξης, 2) η µελέτη και έρευνα των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης, 3) η αυξανόµενη οικονοµική σηµασία του τοµέα του τουριστικού τοµέα, 4) τα νέα δεδοµένα στα χαρακτηριστικά αλλά και στη τουριστική ζήτηση, που αποκτούν, έναν περιβαλλοντικό προσανατολισµό, και 5) το ενδιαφέρον για τον επιστηµονικό σχεδιασµό και ανάλυση της πορείας ανάπτυξης του τουρισµού (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001). Η ανάγκη για τον σχεδιασµό και την διαχείριση του τουρισµού αποτελεί µια από τις βασικές προτεραιότητες στη σύγχρονη τουριστική αναπτυξιακή πολιτική, που είναι συνδεδεµένη µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ο τουρισµός διαδραµατίζει σηµαντικό αναπτυξιακό ρόλο και θα ήταν αναµενόµενο να υπάρχει σχεδιασµός και χάραξη στρατηγικής εθνικού επιπέδου σε τοµεακό επίπεδο. Η έννοια σχεδιασµού και διαχείρισης του τουρισµού 3

4 παρερµηνεύονται, ως δύο διαφορετικές διαδικασίες στην προσπάθεια προγραµµατισµού και οργάνωσης της τουριστικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά, όµως σχεδιασµός και διαχείριση, είναι δύο διαδικασίες αλληλοσχετιζόµενες και αλληλοτροφοδοτούµενες που έχουν ως κοινό άξονα αναφοράς την τουριστική ανάπτυξη. ιεθνώς αναγνωρίζεται η ανάγκη και η σηµασία ανάπτυξης του τουρισµού µε ελεγχόµενο τρόπο, µε αποτέλεσµα να παράγονται οικονοµικά οφέλη για την περιοχή, χωρίς όµως να επιβαρύνεται µε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα στο κόσµο, όπου ο τουρισµός δεν έχει προγραµµατιστεί µε αποτέλεσµα να φέρει µεν βραχυπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη, µακροπρόθεσµα όµως, να οδηγήσει σε περιβαλλοντικά ή σε κοινωνικά προβλήµατα στους τόπους προορισµού Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ο όρος βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη περιγράφει τον τύπο τουριστικής ανάπτυξης, η οποία δραστηριοποιείται ισόρροπα, λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως την κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και περιβαλλοντική δοµή του εκάστοτε προορισµού διαµορφώνοντας παράλληλα και τους όρους ανατροφοδότησης της (Κοκκώσης Χ. & Τσάρτας Π., 2001). Η στρατηγική για µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη εστιάζεται στον ισόρροπο συνδυασµό των τριών επιµέρους επιδιώξεων: την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη και τέλος, την προστασία του περιβάλλοντος. Πρότυπο βιώσιµου τουρισµού : το πρότυπο έχει ως στόχο την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης µε βασικό χαρακτηριστικό την βιωσιµότητα στην ανάπτυξη υποδοµών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων οι οποίες ισόρροπά εντάσσονται στην υπάρχουσα δοµή, βελτιώνοντας ή διαµορφώνοντας µια νέα παραγωγική δοµή, συµβάλλοντας έτσι στην αρχή ανατροφοδότησης της ανάπτυξης. Η ζήτηση αφορά τις οµάδες επισκεπτών µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες και η προσφορά περιοχές µαζικού τουρισµού και αναπτυσσόµενες περιοχές, που ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τύπους ζήτησης µε παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών (Smith V.L. and Eadington, W.R. 1992, Weiler B. and Hall M.C., 1992, Coccossis H. and Nijkamp P., 1995, Priestley G.K., Edwards J.A. and Coccossis H., 1996, Stabler M.J., 1997, Swarbrooke J., 1999, Harris R., Griffin T. and Williams P., 2002, Eagles P.J., McCool S.F. and Haynes C.D., 2002, Edgell D.L., 2006, Weaver D., 2006, Brebbia C. A. and Pineda F. D., 2008, Goössling S., Hall C.M. and Weaver D., 2009) Η σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος, η αναγνώριση της αναγκαιότητας ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στην πολιτική του τουρισµού, υπάρχει πλέον, από κάθε διεθνή οργανισµό ο οποίος διαµορφώνει το πλαίσιο ανάπτυξης τουριστικών πολιτικών (CEC, 2001, 2003 & 2007, ETC, 2009, IISD, 2009, WTO, 2005, UNEP, 2009). Οι πράσινοι προορισµοί αποτελούν ένα νέο ρεύµα της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής, το οποίο συγκλίνει στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης η οποία πρόκειται να εγγυάται οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος Πράσινος Τουρισµός Η πλειοψηφία των επισκεπτών σήµερα, επιλέγει τους προορισµούς µε υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισµού. Συνεπώς, η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για επιβίωση στα πλαίσια του εντεινόµενου ανταγωνισµού και την ανάγκη για προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, οδηγεί στην προοπτική ενσωµάτωσης µιας πράσινης στρατηγικής σε επίπεδο εθνικής πολιτικής. Οι παρακάτω λόγοι συνηγορούν στην ανάγκη διαµόρφωσης στρατηγικής πράσινων προορισµών σε εθνικό επίπεδο: τα νέα διεθνή 4

5 δεδοµένα που επιβάλλουν την προσαρµογή του τουρισµού σε ένα πιο πράσινο µέλλον, την ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει ο τουρισµός από την φύση του, την αυξανόµενη ζήτηση από πλευράς επισκεπτών για νέα προϊόντα, τις κατευθύνσεις τόσο της ευρωπαϊκής ένωσης και των διεθνών οργανισµών που δίνουν πλέον, τις κατευθύνσεις και για χρηµατοδότηση. Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των πράσινων προορισµών αποτελεί σύγχρονο και νέο πεδίο µελέτης στη παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα και των οργανισµών που ασχολούνται µε το σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι πράσινοι προορισµοί αποτελούν νέο ρεύµα στο σύγχρονο τουρισµό συγκλίνοντας στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης που θα εγγυάται την οικονοµική ευηµερία, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Ο ανταγωνισµός στην παγκοσµιοποιηµένη πλέον, τουριστική οικονοµία, τόσο από πλευρά προσφοράς όσο και από τη πλευρά ζήτησης έχει µεταβάλλει τα βασικότερα συστατικά στοιχεία της τουριστικής οικονοµίας, εντείνεται και εστιάζεται πλέον µεταξύ προορισµών. Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία, έχει η προσέγγιση της έννοιας του πράσινου προορισµού, όπως περιγράφεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, αναλύοντας τα στοιχεία εκείνα που περιλαµβάνει ένας προορισµός αυτού του τύπου, τα χαρακτηριστικά του και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει. Περιλαµβάνει παραµέτρους στην διάρκεια ενός ταξιδιού, από τον τρόπο επιλογής ενός προορισµού µέχρι και την επιστροφή του επισκέπτη στον τόπο της µόνιµης διαµονής του. Ορισµένες από αυτές είναι: οι µετακινήσεις, η διαµονή, οι υπηρεσίες των καταλυµάτων διαµονής, η διατροφή και η ποιότητα των προϊόντων από παραγωγή µέχρι την κατανάλωση, ακόµη οι υποδοµές από την κατασκευή µέχρι και την χρήση τους, η χρήση της ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, οι δραστηριότητες των επισκεπτών, η διαχείριση και η χρήση του νερού, η διαχείριση των οικοσυστηµάτων, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµίας, η ατµόσφαιρά, η ηχορύπανση και η διαχείριση των αποβλήτων (APO, 2009, ITP, 2007, Marin C. and Jafari J., 2002, Ryan C. and Stewart M. 2009, TEF, 2007, WWF, 2000). Τέλος, στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, περιλαµβάνεται και η εκπαίδευση των τοπικών πληθυσµών, του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα και όλων των εµπλεκοµένων, µε ιδιαίτερη σηµασία στην συµπεριφορά των επισκεπτών στον τόπο προορισµού, εισάγοντας την έννοια του οικολογικού αποτυπώµατος ενός επισκέπτη στον προορισµό (Colin H. 2002, Gossling S., 2009, Hunter C., 2002, WWF, 2002a & 2002b, 2009). Στο αυτό το σηµείο θα σηµειώσουµε ότι, σε ένα πράσινο τουριστικό προορισµό, η περιβαλλοντική διάσταση υπεισέρχεται σε όλα τα στάδια της τουριστικής αλυσίδας. Ο πράσινος τουρισµός αποτελεί κυρίαρχη τάση στη παγκόσµια τουριστική αγορά, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη, αυστηρότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, υιοθέτηση πρακτικών και εφαρµογών φιλικών στο περιβάλλον, επενδυτική πρακτική και πολιτική µε µεγαλύτερη υπευθυνότητα σε αυστηρότερες προδιαγραφές καθώς σε διεθνές επίπεδο, ο πράσινος τουρισµός αποτελεί κυρίαρχη τάση και στον τοµέα των επενδύσεων. Η συγκεκριµένη τάση που έρχεται από το εξωτερικό αναµένεται να κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στον ελληνικό χώρο. Οι πράσινοι προορισµοί αποτελούν ρεύµα της τουριστικής πολιτικής, που συγκλίνει στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης η οποία πρόκειται να εγγυάται οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος. Βασικό ερώτηµα είναι αν η Ελλάδα, διαθέτει σηµαντικές προοπτικές στον τοµέα και µπορεί να ενσωµατώσει µια στρατηγική πράσινων προορισµών στο επίπεδο πολιτικής. Η ελληνική οικονοµία είναι µια καθαρά τουριστικά προσανατολισµένη οικονοµία, η οποία οφείλει να επιλέξει εγκαίρως τους προορισµούς, ώστε να προετοιµασθεί για την ανάπτυξη, υιοθέτηση και ενσωµάτωση και πράσινης τουριστικής στρατηγικής, που εµφανίζεται ως µια σηµαντική προοπτική για τον προσανατολισµό της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας για το µέλλον. 5

6 Ο πράσινος τουρισµός αποτελεί την απάντηση που προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού, καθώς µε το κατάλληλο µοντέλο, οι ευνοούµενες περιοχές µπορεί να είναι οι ορεινές αποµακρυσµένες περιοχές, όπως η περίπτωση του Μέτσοβο, που εξετάζεται στην εισήγηση. Τέλος τα βασικά συµπεράσµατα επικεντρώνονται στο επίπεδο πολιτικής και καθορισµού των βασικών προτεραιοτήτων της. Μελέτη Περίπτωσης Το Μέτσοβο είναι κωµόπολη της Ηπείρου, εδράζεται ανάµεσα στα βουνά της µεγαλύτερης οροσειράς της Ελλάδος και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από δύο χιονοδροµικά κέντρα. Είναι χτισµένο σε υψόµετρο µέτρων στις πλαγιές της Πίνδου ανάµεσα σε δύο βουνά, και ενώ έχει τη φήµη χειµερινού θέρετρου, παραµένει ένας κλασικός παραδοσιακός οικισµός, µε έντονο το παραδοσιακό στοιχείο, καθώς έχει διατηρηθεί ή ταυτότητα και ο παραδοσιακός τοπικός χαρακτήρας του. Με βάση τα στάδια ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισµού που είναι: εξερεύνηση, εµπλοκή, ανάπτυξη, εδραίωση και σταθεροποίηση, µαρασµός και τέλος πτώση ή αναζωογόνηση του, ο παραπάνω προορισµός βρίσκεται πλέον στο κρίσιµο στάδιο της εδραίωσης (Butler R.W., 1980), σηµατοδοτώντας; την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του τουριστικού προϊόντος. Η υιοθέτηση µιας πολιτικής και η προώθηση της παραπάνω ενότητας ως πιλοτικός πράσινος προορισµός συνάδει µε το ευρύτερο περιβαλλοντικό προφίλ που προωθεί η περιοχή, δίνοντας και ιδιαίτερη ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν που συνδέεται και µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα του τουρισµού. Συµπεράσµατα Τα κύρια συµπεράσµατα από τη παραπάνω ανάλυση συνοψίζονται στα παρακάτω: 1. Υπάρχει άρρηκτη σχέση, σύνδεση και αλληλεξάρτηση στο χωροταξικό, τον αναπτυξιακό, τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό µε την άσκηση της τουριστικής πολιτικής. 2. Η σύνθεση των φυσικών και των ανθρωπογενών πόρων µε την προστασία, την ανάδειξη και την διατήρηση τους αποτελεί το κύριο κεφάλαιο στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη του τουρισµού για το παρόν αλλά και για το µέλλον. 3. Στην Ελλάδα η έλλειψη συνεχούς και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού της πολιτικής για τον τουρισµό, οδηγεί σε απρογραµµάτιστη ανάπτυξη του τοµέα στον ελληνικό χώρο χωρίς σαφή ταυτότητα, µε αποτέλεσµα την µειονεκτική θέση του τουρισµού στο πλέον έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 4. Τα νέα δεδοµένα, όπως η ενίσχυση και ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στο τοµέα του τουρισµού, οδηγεί πλέον στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού της εθνικής τουριστικής πολιτικής, αναδεικνύοντας τον πράσινου τουρισµό, ως βασική διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης. 5. Το Μέτσοβο αποτελεί µοναδικό προορισµό τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο συνδυασµένο σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον και αποτελεί ένα ενδεικτικό πιλοτικό προορισµό που µπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια µιας τέτοιας στρατηγικής. 6

7 Βιβλιογραφία Andriotis, K., European Union Influence Over Tourism Development. Tourism An International Interdisciplinary Journal, Vol. 52 (3), pp , APO, Asian Productivity Organization, Green Tourism Certification-Certification Manual. Published by the Asian Productivity Organization Publications, pp. 48, Japan: Tokyo, Available on World Wide Web: 18_GreenTourism/GP-18_GreenTourism.pdf Briassoulis, H. and Straaten, J., Tourism and the Environment: Regional, Economic, Cultural and Policy Issues, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Brida, J.G. and Pereyra, J.S., Tourism Taxation and Environmental Quality in a Model with Vertical Differentiation. International Journal of Tourismos, Vol. 4 (1), pp , Brebbia, C. A. and Pineda, F. D., Sustainable Tourism III, Southampton, Boston: WIT Press, Butler, R.W., The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. The Canadian Geographer, Vol. 24 (1), pp. 5-12, Butler, R.W., Tourism and the Environment: A Geographical Perspective. Tourism Geographies, Vol. 2 (3), pp , CEC, Commission of European Communities, Communication from the commission: A sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM, FINAL. CEC, Commission of European Communities, Communication from the commission to the council, the European Parliament, the European Economic and social Committee and the Committee of the Regions: Basic Orientations for the Sustainability of European Tourism, COM, FINAL. CEC, Commission of European Communities, Communication from the commission: Agenda for a Sustainable and Competitive European Tourism, COM, FINAL. Coccossis, H. and Nijkamp, P., Sustainable Tourism Development, Aldershot: Avebury, Colin, H., Sustainable Tourism and the Touristic Ecological Footprint. Environment, Development and Sustainability, Vol. 4(1), pp. 7-20, Doswell, R., Tourism: How Effective Management Makes the Difference, Oxford: Elsevier Butterworth and Heinemann, Douglas, N., Douglas, N. and Derrett, R., Special Interest Tourism: Context and Cases, Brisbane: John Wiley & Sons Australia, Ltd, Eagles, P.J., McCool, S.F. and Haynes, C.D., Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management, Madrid, Spain: IUNC-The World Conservation Union, Edgell, D.L., Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Binghamton: Harworth Press, Ellul, A., Tourism and the Environment in European Countries, Strasbourg: Council of Europe Publishing, ETC, European Travel Commission, European Tourism 2009-Trends & Prospects. Published by the European Travel Commission Publications, pp. 17, Luxembourg: Brussels, Available on World Wide Web in: 7

8 Goössling, S., Hall, C.M. and Weaver, D., Sustainable Tourism Futures: Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations, New York: Routledge, Gronau, W. and Kaufmann, R., Tourism as a Stimulus for Sustainable Development in Rural Areas: A Cypriot Perspective. International Journal of Tourismos, Vol. 4 (1), pp , Harris, R., Griffin, T. and Williams, P., Sustainable tourism: A Global Perspective, Oxford: Elsevier Butterworth and Heinemann, Hjalager, A.M., Tourism and the Environment: The Innovation Connection. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 4 (4), pp , Holden, A., The Environment-Tourism Nexus: Influence of Market Ethics. Annals of Tourism Research, Vol. 36 (3), pp , Hunter, C., Sustainable Tourism and the Touristic Ecological Footprint. Environment, Development and Sustainability, Vol. 4 (1), pp. 7-20, Inskeep, E., Environmental Planning for Tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 14 (1), pp , IISD, International Institute for Sustainable Development, Annual Report : Sustaining Excellence. Published by Premier Printing Ltd., pp. 42, Canada: Manitoba, Available on World Wide Web in: ITP, International Tourism Partnership, Going Green-Minimum Standards towards a Sustainable Hotel. Published by International Tourism Partnership Publications, pp. 4, UK: London, Available in: Κοκκώσης, Χ. και Τσάρτας, Π., Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., Kousis, M., Tourism and the Environment: A Social Movements Perspective. Annals of Tourism Research, Vol. 27 (2), pp , Μπεριάτος, Η. και Σκάγιαννης, Π., Χωροταξία: Θεωρίες, Τεχνικές, Πολιτικές, ΤΜΧΧΠΑ- Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Βόλος: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Marin, C. and Jafari, J., Sustainable Hotels for Sustainable Destinations. Annals of Tourism Research, Vol. 29 (1), pp , Milne, S. and Ateljevic, I., Tourism, Economic Development and the Global-Local Nexus: Theory Embracing Complexity. Tourism Geographies, Vol. 3 (4), pp , Orams, M.B., The Effectiveness of Environmental Education: Can WE Turn Tourists into Greenies. Progress in Tourism and Hospitality Research, Vol. 3 (4), pp , Priestley, G.K., Edwards, J.A. and Coccossis, H., Sustainable Tourism? European Experiences. Wallingford: CABl Publishing. Ryan, C. and Stewart, M., Eco-Tourism and Luxury - The Case of AI Maha, Dubai. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 17 (3), pp , Shackleford, P., Planning For Tourism: Research Needs in a Growth Industry. Futures, Vol. 11 (1), pp , Singh, R.B. and Mishra, D.K., Green tourism in mountain regions-reducing vulnerability and promoting people and place centric development in the Himalayas. Journal of Mountain Science, Vol. 1 (1), pp , Smith, V.L. and Eadington, W.R., Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism, Philadelphia: University of Philadelphia Press, Stabler, M.J., Tourism and Sustainability: From Principles to Practice, Wallingford, Oxon: CABI Publishing,

9 Swarbrooke, J., Sustainable Tourism Management, Wallingford, Oxon: CABI Publishing, TEF, Tourism and Environment Forum, Greening Scottish Tourism, Ten Best Practice Case Studies. Published by Tourism and Environment Forum, pp. 24, Scotland: Inverness, Available on World Wide Web in: uk/greening-scotland-booklet.pdf UNEP, United Nation Environment Programme, Mountain Watch: environmental change & sustainable development in mountains. Published by United Nation Environment Programme Publications, pp. 80, Switzerland: Geneva, Available on World Wide Web in: UNEP, United Nation Environment Programme, Global Green New Deal. Published by United Nation Environment Programme Publications, pp. 40, Switzerland: Geneva, Available on World Wide Web in: Wanhill, S., A Peripheral Area Tourism: A European Perspective. Progress in Tourism and Hospitality Research, Vol. 3 (1), pp , Weaver, D., Sustainable Tourism: Theory and Practice, Oxford: Elsevier Butterworth and Heinemann Weiler, B. and Hall, M.C., Special Interest Tourism, London: CABI Publishing, Williams, P.W. and Ponsford, I.F., Confronting Tourism s Environmental Paradox: Transitioning for Sustainable Tourism. Futures, Vol. 41 (6), pp , WTO & UNEP, World Tourism Organization & United Nation Environment Programme, Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Published by the World Tourism Organization and the United Nations Environment Programme Publications, pp. 269, Spain: Madrid, Available in: WTTC, World Travel & Tourism Council, Greece Travel & Tourism. Published by the World Travel & Tourism Council Publications, pp. 72, United Kingdom: London, Available on World Wide Web in: WTTC, Progress and Priorities Published by the World Travel & Tourism Council, United Kingdom: London, Available on World Wide Web in: WWF, World Wildlife Fund, Holiday Foot printing: A Practical Tool for Responsible Tourism. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 38, UK: Godalming, Available on World Wide Web in: WWF, World Wildlife Fund, The Tourist Climate Footprint: WWF Report on Environmental Impacts of Holidays Trips. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 11, Hamburg, Available in: WWF, World Wildlife Fund, Tourism Certification: An Analysis of Green Globe 21 and other Tourism Certification Programmes. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 78, Switzerland: Zurich, Available in: WWF, World Wildlife Fund, Holiday Foot printing: A Practical Tool for Responsible Tourism. Published by World Wildlife Fund Publications, pp. 38, UK: Godalming, Available on World Wide Web in: 9

10 WTO, World Tourism Organization, Making Tourism More Sustainable: a Guide for Policy Makers, World Tourism Organization Publications, Madrid: Spain, Zoltan, B. and Lorant Denes, D., Environmentalism and Sustainable Development from the Point View of Tourism. International Journal of Tourismos, Vol. 2 (2), pp , 2007 Holden, A., Environment and Tourism (2 nd Ed.), London and New York: Routledge, Sustainable Tourism Development of Mountainous Areas Green Tourism. Prospect of National Policy: The Case of Metsovo D. Triantafillou, Engineer of Planning and Regional Development, Msc in Urban Planning and Regional Development, Phd Student in the Department of Planning and Regional Development, Polytechnic School University of Thessaly Abstract The aim of this paper is to present the role of tourism in the international competitive frame and the contribution of tourism sector to the development process, the role of mountainous regions and the study of Metsovo as a representative mountainous case study of a destination in Greece that could function as a green destination. This paper is divided into four sections; a) in the first section is analysed its methodology, its objectives and structure, b) in the second section which constitutes of the theoretical part of the analysis by following bibliographic review of sustainable tourism development, the connection between environment and tourism and the presentation of green tourism and green destination, c) in the third section it is presented the study of the Metsovo as case that could function as a pilot green destination, while d) in the forth section we have the conclusions which aim to promote green tourism which is the type of tourism that is expected to dominate next years and in Greece. Key Words: development, mountainous areas, environment, green tourism, Metsovo 10

Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας

Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας. Τριανταφύλλου, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 Αειφόρος Ανάπτυξη ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟΤ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 Αειφόρος Ανάπτυξη ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟΤ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 Αειφόρος Ανάπτυξη ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟΤ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 1 Οικονομικοί λόγοι που ωθούν την τουριστική ανάπτυξη Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs)

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Τάσεις, Προκλήσεις & Επιτυχημένες Πρακτικές Μανόλης Ψαρρός Strategic Research, Planning & Implementation Support Digital Marketing Strategies Digital Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ένας από τους πιο κερδοφόρους και γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους στον κόσμο Πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις 3rd International Rhodes Tourism Forum ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΟΣ 5 VOLUME 5 ΤΕΥΧΟΣ 1 ISSUE 1 ΜΑΪΟΣ 2006 MAY 2006 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ραουζαίος M. Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, E-mail: mraouz@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

IMIC 2011 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ. Παναγιώτα Κουρή-Τόγια

IMIC 2011 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ. Παναγιώτα Κουρή-Τόγια IMIC 2011 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ. Παναγιώτα Κουρή-Τόγια φυσικών δυνατοτήτων για την λειτουργία και την βέλτιστη παραγωγικότητα των φυσικών πηγών, αναγνωρίζοντας την συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνέδριο µε θέµα: «Ποια Ελλάδα θέλουµε» Εισήγηση: Τουριστική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ελλάδα, προκλήσεις και προοπτικές 1. Εισαγωγή Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στεφ. Παρασκευόπουλος Καθηγητής ΠΤΕΑ-ΠΘ Εισαγωγή Ο ορισμός του οικοτουρισμού που ι σχύει κα ι γ ια τ ις προστατευόμενες περιοχές δίνεται από τη Σβωρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

παθητικός δροσισµός - αερισµός

παθητικός δροσισµός - αερισµός παθητικός δροσισµός - αερισµός Πηγή : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_11/06/2005_1284166 Παθητικά και Υβριδικά Συστήµατα Ψύξης 01 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Actual

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 1-2 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Έλια Βλάχου Υπεύθυνη ΠΙΟΠ Επιστημονική Ημερίδα ΔΙ.Ο.ΒΙ. «Η συμβολή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών

ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών ρ. Σεραφείμ Πολύζος Αν. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα