Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ."

Transcript

1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ Βαζηθά καζήκαηα κνξθνινγίαο θαη θπζηνινγίαο πεξκαηνθύησλ ΔΗΑΓΧΓΖ Σράπεζα θεμάτων Δισαγωγής 1. Πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε δσή θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο? 2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο? 3. Πνηα ε δηαθνξά ησλ δώσλ από ηα θπηά? 4. Πνηεο νη θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ απηόηξνθσλ θαη εηεξόηξνθσλ νξγαληζκώλ? 5. Πνηεο νη θύξηεο ρξήζεηο ησλ θπηώλ από ηνλ άλζξσπν? 6. Πνηα ε ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο? 7. Τπάξρνπλ εηεξόηξνθα θπηά θαη πσο απηά δηαθξίλνληαη (παξάζηηα, ζαπξόθπηα)? 8. ε πόζα έηε νινθιεξώλεηαη ν θύθινο ηεο δσήο ησλ θπηώλ? 9. Αλαθέξαηε κε ζεηξά εμέιημεο ηα αζξνίζκαηα ηνπ θπηηθνύ βαζηιείνπ. 10. Πνηα είλαη ηα όξγαλα ελόο θπηνύ θαη πσο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνύλ. Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ. Σράπεζα θεμάτων 1 οσ Κευαλαίοσ 1. Πνηα είλαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία από ηα νπνία θπξίσο απνηειείηαη ην θπηηθό ζώκα? 2. Πνηεο θαηεγνξίεο νξγαληθώλ ελώζεσλ απαληώληαη ζηα θπηά θαη πνηνο ν ξόινο θάζε κηαο? 3. Με πνηεο κνξθέο ρεκηθώλ ελώζεσλ ην θπηό απνζεθεύεη ελέξγεηα? 4. Πνηνη ηύπνη πδαηαλζξάθσλ απαληώληαη ζηα θπηά. Αλαθεξζείηε ζηελ ρξεζηκόηεηα ηνπο? 5. Πνηνο ν ξόινο ησλ πξσηετλώλ θαη ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ ζηα θπηά? 6. Ση γλσξίδεηε γηα ηα λνπθιετληθά νμέα ζηα θπηά? 7. Πνηεο θαηεγνξίεο πδαηαλζξάθσλ απαληώληαη ζηα θπηά. Αλαθεξζείηε ζηελ ρξεζηκόηεηα ηνπο?

2 Κευάλαιο 2 ο Ζ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Σράπεζα θεμάτων 2 οσ Κευαλαίοσ 1. Ση είλαη θαη πνηα ε ρεκηθή ηεο ζύζηαζε κέζεο πιάθαο. 2. Πξσηνγελέο θπηηαξηθό ηνίρσκα. ε πνηα θύηηαξα ζπλαληηέηαη. 3. Γεπηεξνγελέο θπηηαξηθό ηνίρσκα. ε πνηα θύηηαξα ζπλαληηέηαη. 4. Πεξηγξαθή θαη ξόινο ησλ βνζξίσλ. Αισθόξα βνζξία, πνπ ζπλαληώληαη. 5. Σύπνη ησλ πιαζηηδίσλ θαη ν ξόινο ηνπο. 6. Δμεγείζηε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ρξώκαηνο ησλ θύιισλ ην θζηλόπσξν. 7. Ση είλαη θαη πνηα ε ζύλζεζε ηνπ θπηηαξηθνύ ρπκνύ. 8. Πνηα ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο 9. Γηαθνξέο πξσηνγελώλ θαη δεπηεξνγελώλ θπηηαξηθώλ ηνηρσκάησλ. 10. Πνηεο νη νπζίεο ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο. 11. Πνηνο ν ξόινο ησλ κηηνρνλδίσλ, ρισξνπιαζηώλ, ρξσκαηίλεο. 12. Πνηνο ν ξόινο ησλ ρισξνπιαζηώλ, κηηνρνλδξίσλ, δηθηπνζσκάησλ, ελδνπιαζκηθνύ δηθηύνπ. 13. Αλαθέξαηε πέληε θπηηαξηθά νξγαλίδηα θαη ην ξόιν ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ. 14. Ση είλαη, πνηα ε ζύζηαζε θαη ζεκαζία ηνπ θπηηαξηθνύ ρπκνύ. 15. Πεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. 16. Ση είλαη κίησζε θαη ηη κείσζε. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηνπο. 17. Δμεγείζηε ηνπο όξνπο: κηησηηθόο, κεηαβνιηθόο, δηπινεηδήο θαη απινεηδήο ππξήλαο 18. Γηεπθξηλίζηε ηνπο όξνπο: ρξσκνζσκάηα, ρξσκαηίλε, ρξσκνπιάζηεο, ρισξνπιάζηεο. Κευάλαιο 3 ο ΔΗΓΖ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΚΑΗ ΗΣΟΗ Σράπεζα θεμάτων 3 οσ Κευαλαίοσ 1. Ση νλνκάδνκε δηαθνξνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ. 2. Ση νλνκάδνπκε κεξηζησκαηηθό θαη ηη κόληκν ή δηαθνξνπνηεκέλν ηζηό. Αλαθέξαηε ηξία παξαδείγκαηα από ην θαζέλα. 3. Πνηα είλαη ηα ζηξώκαηα ηεο πξσηνγελνύο κεξηζησκαηηθήο δώλεο θαη πνηνπο κόληκνπο ηζηνύο δεκηνπξγνύλ. 4. Πνηα ηα πέληε θπξηόηεξα είδε θπηηάξσλ

3 5. Πνηεο νη κνξθνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο ησλ παξεγρπκαηηθώλ, θνιιεγρπκαηηθώλ θαη ζθιεξεγρπκαηηθώλ θπηηάξσλ. 6. Ση είλαη θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηα ησλ κεζνθπηηάξησλ ρώξσλ. 7. Ση μέξεηε γηα ηνπο ξεηηλνθόξνπο αγσγνύο 8. Πνηα είλαη ηα θπξία αγσγά θύηηαξα ζην μύισκα θαη ην θινίσκα 9. Πεξηγξάςηε ηα εζκώδε θύηηαξα. 10. Ση είλαη νη ηπιώζεηο θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο γηα ην θπηό. 11. Πνηνο ν ξόινο ηεο επηδεξκίδαο. 12. Ση είλαη ηα ζηνκάηηα, πνπ βξίζθνληαη, ζε ηη ρξεζηκεύνπλ. 13. Πεξηγξάςηε έλα ζηνκάηην. 14. Πεξηγξάςηε ην πεξίδεξκα. 15. Ση νλνκάδνκε βίβιν. 16. Πσο δεκηνπξγείηαη ην μύιν ζηνλ θνξκό ελόο δέλδξνπ. 17. Πσο ζρεκαηίδεηαη ην μεξόθινην ή ξεηίδσκα. 18. Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα θαθίδηα. 19. Ση νλνκάδνπκε : α. θπηνθίλεζε ή θπηηαξνδηαίξεζε β. θάκβην γ. θεινθάκβην δ. θαθίδηα Κευάλαιο 4 ο ΒΛΑΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Σράπεζα θεμάτων 4 οσ Κευαλαίοσ 1. Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ κηαο ιεπηήο ξίδαο θαη ξηδηθνύ ηξηρηδίνπ 2. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζαλσηνύ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο 3. Αλαηνκηθή δηάπιαζε ηεο ξίδαο. 4. Πεξηγξάςηε ηελ θαιύπηξα ηεο ξίδαο. Πνηνο ν ξόινο ηεο θαη πσο ηνλ πεηπραίλεη. 5. Πνηεο νη δώλεο αύμεζεο ηεο ξίδαο. 6. Ση είλαη, πνπ βξίζθεηαη, πνηνο ν ξόινο ηεο ηαηλίαο Gaspary. 7. Πνηνο ηύπνο δηαθιάδσζεο ζπλαληάηαη ζην θππαξίζζη. Δμεγείζηε. 8. Πνηνο ηύπνο δηαθιάδσζεο ζπλαληάηαη ζηε δακαζθεληά. Δμεγείζηε. 9. Με βάζε πνην ηύπν αύμεζεο ζρεκαηίδνληαη νη ζάκλνη θαη ηα δέλδξα. 10. Πεξηγξάςηε έλαλ βιαζηνθόξν νθζαικό. 11. Πσο δηαθξίλνληαη νη νθζαικνί αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο. 12. Πσο δηαθξίλνληαη νη νθζαικνί αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηνπο.

4 13. Πεξηγξάςηε ηνλ αγσγό ηζηό ηνπ βιαζηνύ (από πνηα κέξε απνηειείηαη, πνηνο ν ξόινο, πσο είλαη ηνπνζεηεκέλα). 14. Ση μέξεηε γηα ην θάκβην (από ηη θύηηαξα απνηειείηαη, πνπ βξίζθεηαη, πνηνο ν ξόινο ηνπ). 15. Από πνηνπο ηζηνύο απνηειείηαη ν κνλνεηήο βιαζηόο. 16. Ση νλνκάδνκε δεπηεξνγελή θαηά πάρνο αύμεζε. 17. Γηαθξίλαηε ηα πξνθάκβην, θάκβην, θεινθάκβην 18. Πνηα ε δηαθνξά ηνπ ζνκθνύ μύινπ από ην εγθάξδην μύιν 19. Αλ θαξθώζνκε θαξθί ζε ζεκείν πεληαεηνύο βιαζηνύ, πνπ ζα βξεζεί ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κεηά εηθνζαεηία? Δμεγείζηε. 20. Πνηα ε ζεκαζία ησλ θαθηδίσλ γηα ηα θπηά. 21. Πσο αλαγλσξίδεηαη ν βιαζηόο ηνπ κνλνθόηπινπ από ην δηθόηπιν κε βάζε ηελ αλαηνκία ηνπ. 22. Από πνύ θαη κε πνηα δηαδηθαζία δεκηνπξγνύληαη ηα θύιια 23. Πσο δηαθξίλεηαη ε πάλσ από ηελ θάησ επηδεξκίδα ησλ θύιισλ. 24. Γηαηί ηα θύιια έρνπλ δξπθαθηνεηδέο παξέγρπκά ζηελ πάλσ επηθάλεηα θαη ζπνγγώδεο ζηελ θάησ. 25. ε ηη δηαθέξνπλ ηα θύιια ησλ δηθόηπισλ από ηα κνλνθόηπια. 26. Με βάζε πνην θξηηήξην δηαθξίλνληαη ηα αείθπιια από ηα θπιινβόια. ρνιηάζηε. 27. ε ηη δηαθέξνπλ ηα θύιια θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε κεγάιε ειηνθάλεηα από απηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζε ζθηά. 28. Πνηεο κεηακνξθώζεηο ησλ θύιισλ ζρεηίδνληαη κε μεξό θαη πνηεο κε πγξό πεξηβάιινλ. 29. Γηαθνξέο αλαηνκίαο θύιισλ C 3 θαη C 4 είδσλ. 30. Πνηα κνξθνινγηθά θαη αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θύιισλ εμππεξεηνύλ ηελ θσηνζύλζεζε θαη πσο. 31. Από πνηα κέξε απνηειείηαη έλα θύιιν. Πσο απηά δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα ην είδνο ηνπ θπηνύ. 32. Ση νλνκάδνκε ηαμηθπιιία θαη ζε πνηα είδε δηαθξίλεηαη. 33. Πνηνο ν ξόινο ηνπ κεζνθύιινπ. 34. Από πνηνπο ηζηνύο απνηειείηαη έλα θύιιν. 35. Αλ θάλνπκε ηνκή α.ζην βιαζηό β.ζηε ξίδα γ.ζην θύιιν ζε πνηα ζεκεία ζα ζπλαληήζνπκε παξεγρπκαηηθά θύηηαξα.

5 Κευάλαιο 5 ο ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ Σράπεζα θεμάτων 5 οσ Κευαλαίοσ 1. Πνηεο νη δηαθνξέο κεηαμύ γπκλνζπέξκσλ θαη αγγεηνζπέξκσλ σο πξνο ηα όξγαλα αλαπαξαγσγήο. 2. Γώζηε δηαγξακκαηηθά ηνλ θύθιν δσήο ελόο αγγεηόζπεξκνπ. 3. Υαξαθηεξηζηηθά ην άλζνπο είδνπο ζην νπνίν ε επηθνλίαζε γίλεηαη κε ηνλ άλεκν. 4. Υαξαθηεξηζηηθά ην άλζνπο είδνπο ζην νπνίν ε επηθνλίαζε γίλεηαη κε ηα έληνκα. 5. Πνηεο νη δηαθνξέο ησλ γπξενθόθθσλ γπκλνζπέξκσλ θαη αγγεηνζπέξκσλ 6. Πνηα άλζε νλνκάδνληαη α. πιήξε, ειιηπή β. ηέιεηα, αηειή (αλαθεξζείηε κε παξαδείγκαηα) 7. Έλα αξζεληθό άλζνο είλαη: ηέιεην, αηειέο, πιήξεο, ειιηπέο (ππνγξακκίζηε ηα ζσζηά, δηθαηνινγείζηε) 8. Έλα άλζνο ρσξίο πέηαια είλαη: ηέιεην, αηειέο, πιήξεο, ειιηπέο (ππνγξακκίζηε ηα ζσζηά, δηθαηνινγείζηε) 9. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ επηθνλίαζε (ηη είλαη, πσο δηαθξίλεηαη κε πνηνπο ηξόπνπο γίλεηαη). 10. Ση νλνκάδνκε απηεπηθνλίαζε θαηηη ζηαπξεπηθνλίαζε. 11. Ση είλαη θαη πνπ βξίζθεηαη ν εκβξπόζαθθνο 12. Ση είλαη ν δπγώηεο θαη πσο εμειίζζεηαη. 13. Ση νλνκάδνκε σάξην θαη ηη δπγώηε 14. Πνηεο κεηαβνιέο παξαηεξνύληαη ζην άλζνο κεηά ηελ γνληκνπνίεζε. 15. Η εμέιημε ηνπ άλζνπο κεηά ηελ γνληκνπνίεζε 16. Ση νλνκάδνκε ηαμηαλζία. 17. Ση νλνκάδνκε αγελή ή αθπιεηηθή αλαπαξαγσγή θαη ηη εγγελή ή θπιεηηθή αλαπαξαγσγή. Ση είλαη θιώλνο 18. Ση μέξεηε γηα ηε αλαπαξαγσγή (ηη είλαη, πνηεο κνξθέο έρεη, ηη είλαη θιώλνο). 19. Γηαθξίλαηε ηνπο απινύο θαξπνύο από ηνπο ζύλζεηνπο θαη ηα θνηλνθάξπηα. 20. Πεξηγξάςηε ην έκβξπν. \

6 Μέρος Β ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΚΑΗ ΣΟ ΦΤΣΟ Σράπεζα θεμάτων 1 οσ Κευαλαίοσ 1. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ λεξνύ γηα ην θπηό 2. Πεξηγξάςηε ηελ ώζκσζε. Γηαθξίλαηε ηελ σζκσηηθή πίεζε από ην σζκσηηθό δπλακηθό. 3. Ση είλαη ην δπλακηθό λεξνύ θαη από πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη 4. Ση είλαη ην πδαηηθό δπλακηθό θαη πσο επεξεάδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ. 5. Πνηα ε επίδξαζε ηνπ σζκσηηθνύ δπλακηθνύ θαη ηεο ζπαξγήο ζην δπλακηθό λεξνύ ηνπ θπηηάξνπ. 6. Ση είλαη ε πίεζε ζπαξγήο θαη πσο δηαθξίλεηαη. 7. Ση νλνκάδνκε ζπαξγή ησλ θπηηάξσλ, πνηα ε ζεκαζία ηεο. 8. Ση ζα ζπκβεί αλ έλα θύηηαξν ζε ζπαξγή ηνπνζεηεζεί ζε ππθλό δηάιπκα 9. ΣΙ ζα ζπκβεί αλ έλα θύηηαξν ηνπνζεηεζεί ζε δηάιπκα ππεξηνληθό (ππθλό). 10. Πεξηγξάςηε ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ από ην έδαθνο δηα ηνπ θπηνύ ζηελ αηκόζθαηξα. 11. Δίλαη ε δηαπλνή ρξήζηκε γηα ην θπηό ή όρη. Δμεγείζηε. 12. Η δηαπλνή απμάλεηαη όηαλ ε αηκόζθαηξα είλαη μεξή ή ππάξρεη έληνλε ειηνθάλεηα. Δμεγείζηε γηαηί. 13. Με πνην ηξόπν ε δηαπλνή επεξεάδεη ηελ αλνδηθή θίλεζε ηνπ λεξνύ. 14. Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλνδηθή θίλεζε ηνπ λεξνύ ζηα δέλδξα. 15. Ση είλαη ε δηαπλνή θαη πνηνο ν ξόινο ηεο 16. Ση νλνκάδνκε ζπκπιάζηε θαη ηη απνπιάζηε. 17. ε πνηεο πεξηνρέο ηεο ξίδαο ην λεξό θηλείηαη δηα ηνπ ζπκπιάζηε Κευάλαιο 2 ο ΘΡΔΦΖ ΣΧΝ ΦΤΣΧΝ Σράπεζα θεμάτων 2 οσ Κευαλαίοσ 1. Ση ζεκαίλεη απηόηξνθνο θαη ηη εηεξόηξνθνο νξγαληζκόο. 2. Ση ζεκαίλεη όξνο απαξαίηεην ζηνηρείν θαη ρξήζηκν ζηνηρείν. 3. Αλαθέξαηε έλαλ ηνπιάρηζηνλ ξόιν γηα ηα θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν. 4. Γηαθξίλαηε ηελ παζεηηθή κεηαθνξά από ηελ ελεξγεηηθή.

7 5. Πνηνο ν ξόινο ηεο ηαηλίαο Gaspary ζηε κεηαθνξά ησλ πξνζιεθζέλησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ. 6. Πνηνο ν ξόινο ηνπ ζπκπιάζηε θαη ειεύζεξνπ ρώξνπ ζηε κεηαθνξά ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ. 7. Σξόπνη πξόζιεςεο θαη κεηαθνξάο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ. Κευάλαιο 3 ο Ο ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ Σράπεζα θεμάτων 3 οσ Κευαλαίοσ 1. Ση είλαη θσηνζύλζεζε, πνηα ε ζεκαζία ηεο, πνπ ιακβάλεη ρώξα. Γώζηε κε γξαθήκαηα ηελ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ ζηελ έληαζε ηεο θσηνζύλζεζεο 2. Πνηνη παξάγνληεο θαη πσο επεξεάδνπλ ηελ θσηνζύλζεζε. 3. Πσο επεξεάδεη ε ζεξκνθξαζία ηελ θσηνζύλζεζε. 4. Πσο επεξεάδεη ην θσο ηε θσηνζύλζεζε. 5. Πσο δηαθνξνπνηνύληαη ηα ειηόθπηα από ηα ζθηόθπηα σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζην θσο 6. Πσο ζα κεηαβιεζεί ε θσηνζύλζεζε ζε θπηό πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε ρώξν κε πνιύ ρακειή έληαζε θσηόο θαη όπνπ απμάλνκε κόλν ηελ ζεξκνθξαζία. 7. Αλαθεξζείηε ζηηο θσηνζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο. 8. Ση ζεκαίλεη ν όξνο αλνκνίσζε. Πνηεο νη κνξθέο ηεο. 9. Ση νλνκάδνκε θσηνζύλζεζε θαη ηη αλαπλνή. ε ηη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. 10. Πεξηγξάςηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ελδύκσλ. 11. Ση είλαη έλδπκα θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο ζηα θπηά. Κευάλαιο 4 ο ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΤΞΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σράπεζα θεμάτων 4 οσ Κευαλαίοσ 1. Ση νλνκάδνπκε αύμεζε θαη ηη αλάπηπμε ησλ θπηώλ. 2. Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ νη θπηννξκόλεο. Πνηεο νη ζπνπδαηόηεξεο θαηεγνξίεο ηνπο. 3. Ση είλαη θσηνηξνπηζκόο, ηη γεσηξνπηζκόο. Από πνηεο νξκόλεο επεξεάδνληαη. 4. Αλαθεξζείηε ζηελ επίδξαζε ηεο θσηνπεξηόδνπ ζηελ αλζνθνξία ησλ θπηώλ. 5. Ση νλνκάδνκε εαξηλνπνίεζε.

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ηδέα Η θεληξηθή ηδέα ηεο ζξέςεο GreenPower είλαη ην θπηό. Γλσξίδνληαο αθελόο πσο ν ριννηάπεηαο ζηελ πξάμε απνηειεί κίγκα θπηηθώλ εηδώλ θαη αθεηέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ Γεκήηξεο παλφο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ... - 4-1.2. ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ... - 6-1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Γεπηέξα, 21 Μαΐνπ 2012 07:30-10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαίξεζε θαη επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ πξόζιεςε K, Mg, Na θαη δξαζηεξηνπνηεί νξηζκέλα έλδπκα. Ο βαζηθόο ξόινο ηνπ όκσο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ςζηημαηική βοηανική είναι η επιζηήμη ηηρ ποικιλόηηηαρ ηυν θςηικών οπγανιζμών. Ανηικείμενό ηηρ είναι η ανακάλςτη, πεπιγπαθή και επμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα